עודכן ב-‏19/06/2006

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עודכן ב-‏19/06/2006"

תמליל

1 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל נוסדה איפוא אגודה לפי החוק העותומני, שמה "אוניברסיטת חיפה", ומטרתה - לקיים את האוניברסיטה, לקדמה ולגייס כל תמיכה בהחזקתה ובפיתוחה; מכח חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1791, האוניברסיטה היא מוסד מוכר, ומתוך כך הוכרה כתאגיד כשר לכל זכות והתחייבות, וכמוסד בן חורין לנהל את ענייניו האקדמיים והמינהליים; על כן ראתה האוניברסיטה לקבוע חוקה שתתווה את הדרך לניהול ענייניה אלו, ותיתן ביטוי לאחריות המשותפת של הציבור בישראל ושל יהודי התפוצות לאוניברסיטה ולשגשוגה. הגדרות "גורמי הפנים" - הסגל האקדמי, המנהלי, הטכני והאחר של המוסד, לרבות הנשיא והרקטור. "גורמי החוץ" - מוסדות ותאגידים חיצוניים לאוניברסיטה, לרבות: רשויות מוניציפאליות, רשתות חינוך, איגודים מקצועיים, תאגידים ציבוריים ופרטיים, התאגדויות פרופסיונאליות ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, אשר להם נגיעה למוסד ו/או לפעילותו ו/או בעלי זיקה למוסדות ותאגידים כאמור. 1. שם האגודה שם האגודה: "אוניברסיטת חיפה" באנגלית: HAIFA" "THE UNIVERSITY OF הלן: "האגודה" או "האוניברסיטה"( האוניברסיטה אדם, האוניברסיטה מושתתת על עקרון החופש האקדמי, ותהא פתוחה בפני כל 2.1 בלא הבדל גזע, דת, לאום ומין האקדמית והמנהלית ואי האוניברסיטה ואופן פעילותה יבטיחו את העצמאות 2.2 התלות של האוניברסיטה מכל גוף ציבורי או אחר, כמפורט בחוקה,בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי המבנה הארגוני ודפוסי העבודה של האוניברסיטה יהיו על בסיס המטרות ויעדי

2 - 2 - הפעולה העיקריים שלה. מטרות האוניברסיטה 2.1 לשמש מרכז מוביל להשכלה, הוראה, יצירת ידע באמצעות מחקר והפצתו באמצעים שונים, לרבות: הוראה, פרסומים, כנסים והכשרת עתודה אקדמית, לטובת הציבור לדורותיו. וכן לשמש מרכז מוביל לחינוך ותרבות, כל זאת תוך שאיפה למצוינות בכל התחומים. 2.2 לסייע בעיצוב דמותה הרוחנית והחברתית של מדינת ישראל, ע"י טיפוח המדעים, לרבות מדעי היהדות, ועידוד יצירת נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. 2.2 לסייע לקליטה רוחנית ותרבותית של יהודי התפוצות במדינת ישראל. 2.3 לטפח יחסי הבנה בין יהודים ושאינם יהודים במדינת ישראל. 2.9 להרחיב את קשרי שיתוף הפעולה עם מוסדות מחקר ואקדמיה בארץ וברחבי תבל, ובמיוחד עם מוסדות מובילים להשכלה גבוהה ולמחקר. בין הדדי כבוד ועל פעולה שיתוף על המבוססת אקדמית קהילה ולגבש להקים 2.3 מוריה, תלמידיה ועובדיה. לקיים גם פעילויות לא אקדמיות ובלבד שהפעילות האקדמית שלה תהיה הפעילות 2.9 הן מבחינת היעדים והן מבחינת היקף הפעילות העיקרית באופן משמעותי, הכלכלית. קיומן של פעילויות לא אקדמיות כאמור, יהיה כפוף לאישור ות"ת. דרכי הגשמה שלוחות מכללות, מכונים, מרכזים, חוגים, בתי-ספר, פקולטות, ולייסד להקים 3.1 ויחידות אחרות. ליצור משרות אקדמיות, מינהליות ואחרות, ולמנות את נושאיהן. 3.2 לקיים הוראה ומחקר אקדמיים לכל צורותיהם. 3.2 להעניק תארים, דיפלומות, תעודות, אישורי כשירות אקדמית ומסמכים אחרים למי 3.3 שסיים את חוק לימודיו כפי שהאוניברסיטה קבעה או אישרה, עמד בבחינות ומילא אחר דרישותיה. להעניק תארי כבוד וכיבודים אקדמיים ואחרים. 3.9 ליצור ולהעניק פרסים, מלגות ומענקים. 3.3 להקים, לייסד, לרכוש, להחזיק ולנהל מוסדות, מרכזים, מכללות, שלוחות ומכונים 3.9 להשכלה גבוהה, למחקר ולהפצת השכלה, ובכלל זה להקים ולהחזיק בניינים, גנים, תערוכות, נכסי מוזיאונים, אוספים, ספריות, הוצאות ספרים, עיתונים וכתבי עת, דניידי ודלא ניידי וכל זכויות בהם. לקבוע ולהנהיג תנאים לקבלת תלמידים וסדרי לימודיהם, לדרוש ולקבל שכר לימוד, 3.1 אגרות ותשלומים אחרים, לפי קביעת רשויות האוניברסיטה מעת לעת ולשנותם, אם מסיבות כלכליות ואם מסיבות אחרות כלשהן. מגורים, מעונות ולנהל להחזיק להקים, רישיונות ולתת לנהל להחזיק, להקים, 3.7 אולמות, מועדונים, מתקני ספורט, מסעדות ומתקנים אחרים לסטודנטים ולחברי.3.4

3 מ) הסגל האקדמי והמינהלי. לקיים סידורים שיש בהם כדי לקדם את בריאותם, ביטחונם, בטיחותם ושלומם של הסטודנטים ושל חברי הסגל האקדמי והמינהלי. לעודד ולטפח תרבות פנאי, לרבות תרבות הגוף. לפקח על משמעת תלמידי האוניברסיטה ולנקוט באמצעים משמעתיים ואחרים. לקבוע ולהגדיר את הזכויות והחובות של חברי הסגל האקדמי והמינהלי האוניברסיטה ולשקוד על מילוין. לבקש ולקבל קרנות-נאמנות הכול לקידום שייחתם עימו. מתנות, וכל מטרות תרומות, תמיכות דמי-חבר, ומענקים, האוניברסיטה, לנהלם, ובהתאם דמי-חתימה, להשתמש להנחיותיו הענקות, בהם של של נחלות, ולהוציאם תורם כל ירושות, מרשות, ולהסכם לשתף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות, עם מכוני מחקר, עם מכללות ועם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ולהתמזג עם כל מוסד כאמור או לצרפו אליה, או להכיר בו, כולו ומקצתו או בחבריו או בתלמידיו, ובלימודים בו. לקבל הלוואות האוניברסיטה ולקבל בטחונות האוניברסיטה האוניברסיטה. מכל או ולהבטיח זכויותיה ושעבודים במיומנות פירעונן או מכל בכל מקצתן, מין וסוג ובזהירות דרך בין ובכלל נדים להבטחת כפי בצורה ובין גם זה בלתי ההלוואות. שתראה ידי על נדים; משכון לתת להשקיע מועילה נכסי הלוואות כספי את לרשויות לקנות, להחזיק, לנהל, לחכור לקבל ולרכוש בדרך כלשהי נכסים וזכויות בנכסים הסוגים; למסור, להוציא מרשות ולהעביר, בדרך כלשהי, נכסים וזכויות בנכסים מכל הסוגים; להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר; לתבוע ולהיתבע, ובכלל לעשות כל פעולה שתאגיד רשום בישראל רשאי לעשותה על פי החוק, ובלבד שיש לקדם אותה או להועיל לה. לפעולה כזאת זיקה למטרות האוניברסיטה או שהיא עשויה דרכי ההגשמה המפורטות בסעיף 3, תהיינה כפופות לכללים ולתנאים שתיקבע האוניברסיטה מעת לעת. "חבר ואגד החברים ייקרא "Governors" "נאמנים" ייקראו האגודה חברי חברות 9.1 חבר הנאמנים יורכב מאישים מהארץ ומחו"ל הנאמנים" Governors"."Board of שיש להם עניין בפיתוחה וקידומה של האוניברסיטה. חבר הנאמנים יקבע מעת לעת את המספר הכולל של החברים אשר יכהנו בחבר 9.2 הנאמנים, ובלבד שמספר החברים הכולל לא יעלה על 211 אתיים( חברים, בנוסף לחברים המכהנים בתוקף תפקידם officio(,)ex ובנוסף לחברים שהינם חברי כבוד. 9.2 שיעור הייצוג של הסגל האקדמי, יעמוד על 21% מכלל החברים, כאשר לפחות מחציתם יהיו נציגי הסנאט. חברי ועדי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני לא יהיו.5

4 - 3 - חברים בחבר הנאמנים. שיעור גורמי פנים נוספים לא יעלה על 9%. יתר החברים, יהיו נציגי ציבור הפעילים בתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית, לרבות אישי אקדמיה בעלי שם בארץ ובעולם, שאינם נציגי גורמי הפנים או החוץ. המספר המקסימלי של חברי חבר הנאמנים והיחס בין מספר חברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ותושבי חו"ל יקבעו בתקנון הכללי. הועד המנהל יקבע את היחס בין מספר חברי חבר הנאמנים תושבי ישראל ובין תושבי חו"ל, תוך שמירה על איזון בין שתי הקבוצות. בכפוף להוראות סעיפים 9.1 ו לעיל, חבר הנאמנים רשאי לקבל כחבר בחבר הנאמנים כל אדם, במספר ובתנאים כפי שייקבע ע"י חבר הנאמנים, מעת לעת, זאת חוקה הוראות ולמילוי כחבר לצירופו בכתב הסכמתו נתן שהחבר ובלבד זה: והתקנון האקדמי, וחברותו אושרה על ידי חבר הנאמנים ובכלל או גופים אחרים התומכים בה האוניברסיטה, גופים שוחרי נציגי ובמטרותיה. אישים הנהנים ממוניטין בשל פעילותם הציבורית אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטה ואישים מעולם האקדמיה, אנשי מדע ומחקר, מלומדים בעל שם, ובכללם פרופסורים בדימוס. נציגי סנאט האוניברסיטה, שייבחרו על ידו מבין חבריו אנשי מעשה, כלכלה, משפט וכספים, נדבנים ותורמים נציגי ציבור העובדים המינהליים של האוניברסיטה נציגי ציבור בוגרי האוניברסיטה נציגי ציבור הסטודנטים של האוניברסיטה אין בכך שאדם נושא תפקיד בגורם חוץ כדי למנוע את מינויו כחבר בחבר הנאמנים, ובלבד שמינויו לא יהיה כנציג אותו גורם. חברי חבר הנאמנים בתוקף תפקידם יהיו הנגידים, יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, הרקטור, סגני הנשיא, המשנים לרקטור, המנכ"ל, מנהל כספים ופיתוח עסקי, ונשיאי אגודות הידידים. חבר הנאמנים רשאי להעניק חברות כבוד בחבר הנאמנים לכל החיים לאישים, שמניינם לא יעלה על שלושים, אשר תרמו לקידום האוניברסיטה, בין כחברים בחבר הנאמנים, ובמוסדות השונים באוניברסיטה ובין בדרך אחרת, על מנת להביע בכך את הערכת האוניברסיטה והוקרתה להם ולפועלם רשויות האוניברסיטה מוסדות מנהלים 3.1 חבר הנאמנים חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה, ובמסגרת סמכויותיו על פי החוקה והתקנון הכללי, ילווה את ניהולה, ענייניה, עסקיה ונכסיה עפ"י חוקה זו. חבר הנאמנים ידון בקווי היסוד לפעולתה הכספית של.6

5 - 9 - האוניברסיטה, בתקציב השנתי, במאזנים ובדו"חות הכספיים השנתיים של האוניברסיטה חבר הנאמנים יפעל למימון תקציבי האוניברסיטה, ולצורך זה יעשה כל שבידיו כדי לגייס בארץ ומחוצה לה, תקציבים, תרומות, כספים, קרנות, נכסים ואמצעים כספיים אחרים לכיסוי התקציב או כל חלק הימנו, למילוי מטרות האוניברסיטה חבר הנאמנים יהיה רשאי מעת לעת להאציל מסמכויותיו לוועד המנהל ולכל רשות מרשויות האוניברסיטה שתיקבע על ידו. הוועד המנהל הוועד המנהל אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה, קביעת האסטרטגיה שלה, פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי שלה, וכן פיקוח על ניהול ענייניה ונכסיה. הוועד המנהל יהיה גוף אופרטיבי, פעיל וזמין, והרכבו ומספר חבריו יבטיחו את מילוי המשימות שיוטלו עליו במהירות וביעילות. ואופן בחירתם ומינוים יהיו כמפורט בתקנון מספר חברי הוועד המנהל הכללי. מבין נציגי הציבור הוועד המנהל ייבחר על ידי הוועד המנהל יו"ר החברים בו, שאינם מבין נציגי גורמי החוץ או הפנים, ויהיה תושב ישראל, הכול על פי הקבוע בתקנון הכללי. הרכב לעת. מעת לנכון שימצא כפי ועדות להקים רשאי הוועד המנהל הוועדות, סמכויותיהן ודרכי פעולתן יקבע בנוהל. שינויים ותיקונים לנוהל זה יעשו רק במליאת הוועד המנהל ויאושרו ברוב רגיל. 3.2 מוסדות אקדמיים האוטונומיה האקדמית פעילות אקדמית וקביעת סטנדרטים אקדמיים, לרבות מינויים אקדמיים ואישור תכניות לימודים, ייעשו על ידי מוסדות אקדמיים. ללא אישורם של הגופים האקדמיים המתאימים, אין למנות מינוי אקדמי או לאשר תכנית לימודים. לא תתקבלנה החלטות הגופים האקדמיים המחייבות הוצאות כספיות ללא קבלת אישור הוועד המנהל. הסנאט הסנאט הינו הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה. הוא ינהל את ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה במסגרת הסמכויות המוענקות לו על פי החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי הסנאט יורכב מנושאי תפקידים מכוח תפקידם, מחברים נבחרים של הסגל האקדמי )מקרב הפרופ' מן המניין, הפרופ' החברים, המרצים הבכירים, המרצים ומורים/מורים בכירים(, ונציגי הסטודנטים, ויהיה במבנה ובגודל המאפשר תפקוד יעיל - עד 91 חברים

6 - 3 - הרקטור יעמוד בראש הסנאט במידה וחברי ועדי הסגל האקדמי ייבחרו לסנאט הם ימנעו מלהשתתף בכל דיון ובכל הצבעה שיש בהם משום חשש לניגוד עניינים בין שני התפקידים. הנשיא הוא זה שייקבע באם קיים חשש שכזה. במסגרת סמכויותיו, ובכפוף לסמכויות הוועד המנהל בעניינים בעלי השלכות כספיות, ידון הסנאט ויחליט בין היתר, בנושאים הבאים: קיום רמה נאותה ולמשמעת הבחינות לסדרי אחראי ויהיה ומחקר, חינוך הוראה, של לקידום ההוראה לקביעת תקנות אקדמיות, באוניברסיטה, האקדמית והמחקר ולשמירה על רמתם, לעידוד המצוינות בהוראה ובמחקר, להכוונה להצעת תכניות לימודים חדשות אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי, ולשמירה על נורמות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי. עוד יהיה הסנאט מוסמך להמליץ בפני הוועד המנהל על אישור קוד אתי וכללים להתנהגות הסגל האקדמי. והמחקר. לניהול יחידות הלימוד האקדמיות יקבע את הרשויות הסנאט הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של רשויות אלה ייקבעו בתקנון האקדמי. הסנאט רשאי לדון בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה, ולהביא את המלצותיו בפני חבר הנאמנים, הוועד המנהל או הנשיא. הסנאט ידון בכל עניין אשר בפניו, ויביע את דעתו חבר הנאמנים, או הוועד המנהל או הנשיא יביאו בעניינים אלה. הרכבו, סמכויותיו המפורטות ותפקידיו של הסנאט ייקבעו בתקנון האקדמי, שאותו יגיש הסנאט לאישור הוועד המנהל. התקנון להוראות בכפוף הרכבה, את ויקבע מתמדת ועדה יקים הסנאט האקדמי. לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שהסנאט יאציל לה מעת לעת, אם בדרך כלל ואם למטרה מסוימת. הסנאט רשאי למנות ועדות משנה שתפעלנה מטעמו, לרבות ועדת מינויים אקדמיים וועדת מחקר. מערכת לבקרת איכות אקדמית בקרת האיכות האקדמית היא באחריות הסנאט. לבקשת הוועד המנהל, ידווח לו הרקטור בעניין זה. הוועד המנהל יקיים דיון בדרכי בקרת האיכות האקדמית, ויעקוב אחר ביצועה. 3.9 מוסדות ביקורת רואה חשבון 3.3 ועדת ביקורת 3.9 ועדת הביקורת הינה הרשות המבקרת של האוניברסיטה, ובתחום אחריותה תהא עצמאית ובלתי תלויה ברשות, בגוף או באדם כלשהו. לבקרה לפיקוח, הנוגעים הנושאים לכל אחראית תהא הביקורת ועדת ולביקורת של כל ענייני האוניברסיטה, והיא תקיף את מכלול הפעילויות של )למעט האקדמיות היחידות המינהליות, היחידות לרבות האוניברסיטה,

7 - 9 - המערכת לבקרה אקדמית(, גופים מאגדים ובלתי מאגדים המסונפים או הקשורים לאוניברסיטה. כמו כן תהא ועדת הביקורת מופקדת על ביקורת הניהול התקין של כל יחידות האוניברסיטה, ושמירת טוהר המידות בהן ועדת הביקורת תמונה על ידי חבר הנאמנים לתקופה של 2 שנים, ותהא מורכבת מחברים במספר כפי שחבר הנאמנים יקבע מעת לעת. מבקר כאמור בסעיף 19 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, ועל פי המפורט בתקנון הכללי. נציב קבילות סטודנטים הנשיא והרקטור ימנו נציב קבילות סטודנטים נושאי משרות מרכזיים נושאי המשרות המרכזיים באוניברסיטה הם הנשיא, הרקטור ובעלי משרות מרכזיות אחרות כפי שיקבע הוועד המנהל מפעם לפעם. הוועד המנהל, בהתייעצות עם יו"ר חבר הנאמנים, יקבע את אופן מינויים של נושאי המשרות המרכזיות, את תפקידיהם, סמכויותיהם ותנאי כהונתם. 9.1 הנשיא הנשיא עומד בראש האוניברסיטה; הוא נושא המשרה הבכיר ביותר מבין נושאי המשרות באוניברסיטה, והוא ינהל את ענייני האוניברסיטה במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בחוקה ובתקנון הכללי, וישא באחריות כלפי הוועד המנהל לניהולה, רמתה ואיכותה של האוניברסיטה הנשיא אחראי על ייצוגה של האוניברסיטה. על מכלול תחומי בין השאר, הוועד המנהל, בפני הנשיא יהיה מופקד, האוניברסיטה ועל השגת מטרותיה ויעדיה בכפוף לחוקת פעילותה של האוניברסיטה ולתקנון האקדמי,על ביצוע החלטות שנתקבלו על ידי חבר הנאמנים והוועד המנהל, הבאה לאישור הוועד המנהל של מינוי סגניו, יועץ משפטי וראש אגף תקציבים וכספים. הנשיא נושא באחריות כוללת לייזום, לתכנון ולהוצאה לפועל של תכנית לגיוס המשאבים הכספיים והתרומות, ושל תכניות לקידום האוניברסיטה ולפיתוחה. הנשיא מופקד על המנגנונים הניהוליים של האוניברסיטה ועל משאביה הנשיא חבר מכוח תפקידו בחבר הנאמנים, בוועד המנהל ובוועדותיו, בסנאט ובוועדה המתמדת, ויעמוד בראש ועדת החיפוש לרקטור..7 היעדרות הנשיא נעדר הנשיא מן הארץ או נבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה רצופה שלא תעלה על שלושה )2( חדשים, ימלא הרקטור את מקומו ויכהן גם כנשיא בפועל. נבצר מהנשיא למלא את תפקידו במשך תקופה שתעלה על שלושה )2( חודשים, או לא חזר הנשיא למלא את תפקידו לאחר עבור התקופה הנ"ל של שלושה )2( 9.2

8 - 1 - חדשים, תמונה ועדת חיפוש בהתאם להליכים הנזכרים בתקנון הכללי. הרקטור יוסיף לכהן כנשיא בפועל עד לבחירת נשיא חדש. התפטרות הנשיא והפסקת כהונת הנשיא התפטר הנשיא או שתקופת כהונתו הופסקה, יכהן הרקטור כנשיא בפועל בתקופה שתאפשר הליך תקין של בחירת נשיא כמוגדר בתקנון, אך שלא תעלה על תשעה )7( חודשים. 9.2 הרקטור נושא הוא האוניברסיטה; של האקדמית המערכת בראש עומד הרקטור המשרה האקדמית הבכיר ביותר באוניברסיטה. הרקטור יהא מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה ובידיו כל הסמכויות בעניינים האקדמיים שהעניקו לו החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי, או שנאצלו לו על ידי הנשיא. הרקטור כפוף לנשיא, ובמילוי תפקידו אחראי הרקטור גם בפני הסנאט נושאים אקדמיים טהורים הנמצאים בסמכות הסנאט וועדותיו, כגון מינוי או החלטות אחרות שאין להן השלכות וקידום של חברי סגל אקדמי, יהיו באחריות הרקטור. תקציביות, לרקטור נתונות כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו, בהתאם לחוקה, לתקנון הכללי ולתקנון האקדמי. 9.3 סגני הנשיא לסגני הנשיא יהיו כל הסמכויות שיאצול להם הנשיא, והם יהיו מופקדים על אותם נושאים אשר הנשיא הסמיכם לטפל בהם הסנאט רשאי להמליץ בפני הוועד המנהל על מינוי הדיקן למחקר לסגן נשיא למחקר. ההמלצה תובא בפני הוועד המנהל בידי הנשיא והרקטור. בהמלצת הנשיא, יוכל הוועד המנהל לבטל מינוי דיקן המחקר לסגן נשיא למחקר. אין באמור לעיל כדי לשנות מעמדו כדיקן למחקר. לסגן נשיא והדיקן למחקר יהיו כל הסמכויות שנאצלו לו על ידי הסנאט על פי התקנון האקדמי וכן כל הסמכויות שיאצול לו הנשיא. 9.9 דיקני הפקולטות: הדיקן מופקד על ניהול הפקולטה מבחינה אקדמית, מנהלית ומשקית וייצג את הפקולטה בפני כל רשויות האוניברסיטה הדיקן כפוף לרקטור עם זיקה ישירה לנושאי תפקידים אחרים באוניברסיטה, לפי העניין. הדיקן יקיים עם הרקטור התייעצויות שוטפות וידווח לו ולנשיא שנתית על פעילות הפקולטה. 9.3

9 - 7 - הדיקן, מכוח תפקידו, יכהן בין היתר, כיו"ר מועצת הפקולטה, חבר הסנאט, חבר הועדה המתמדת ויו"ר ועדת המינויים של הפקולטה חובות נאמנות: 1.1 נושאי המשרה הבכירים באוניברסיטה, כפי שיקבע בתקנון הכללי, )להלן בסעיף זה: נושאי משרה( יפעלו בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידם, ויעשו לקידומה ולפיתוחה של האוניברסיטה במסגרת חוקתה, תקנונה ותוכניותיה, ישתתפו בקבלת החלטות ללא משוא פנים, וימנעו ממעשים או מחדלים הנוגדים את האינטרסים של האוניברסיטה. 1.2 נושאי המשרה יחובו כלפי האוניברסיטה חובת אמונים וחובת זהירות, ינהגו כלפיה בתום לב, ויפעלו לטובתה. לעניין חובות אלו יחולו הוראות אלה: אין באמור לעיל כדי למנוע קיומה של חובת אמונים או חובת זהירות של נושאי משרה כלפי אדם אחר נושאי משרה יפעלו ברמת מיומנות שבה היו פועלים נושאי משרה סבירים, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקטו, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים לקבלת מידע שיש לו חשיבות לעניין פעולה המובאת לאישורם או של פעולה הנעשית על ידיהם בתוקף תפקידם במסגרת חובת האמונים שנושאי משרה חבים לאוניברסיטה, ומבלי לגרוע מחובת האמונים הכללית שלהם, הם - )1( יימנעו מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם באוניברסיטה לבין מילוי תפקיד אחר שלהם או לבין ענייניהם האישיים; )2( יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם האוניברסיטה; )2( יימנעו מניצול הזדמנות של האוניברסיטה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם או לאחר; )3( יגלו לאוניברסיטה כל ידיעה וימסרו לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו לידיהם בתוקף מעמדם באוניברסיטה. 1.2 האוניברסיטה רשאית לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיף - קטן לעיל ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה: נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת האוניברסיטה; נושא המשרה גילה לאוניברסיטה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, את מהות עניינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. 1.3 על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי האוניברסיטה יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רואים נושא משרה שהפר חובת אמונים כלפי האוניברסיטה כמי שהפר את התקשרותו עם האוניברסיטה 1.9 נודע לחבר הוועד המנהל על עניין של האוניברסיטה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל תקין, יפעל ללא דיחוי לזימון ישיבה של הוועד המנהל בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1777 )להלן:"החוק" ה( אוניברסיטה רשאית להתקשר בחוזה או בחוזים לביטוח אחריותו של נושא משרה בה,.8

10 ש) כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בשל אחת מאלה: הפרת חובת זהירות כלפי האוניברסיטה או כלפי אדם אחר; הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האוניברסיטה חבות כספית שתוטל על נושא משרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באוניברסיטה כל אירוע אחר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה. בכפוף להוראות החוק, האוניברסיטה רשאית לפטור נושא משרה בה בשל הפרת חובת זהירות שנובעת מרשלנות בלבד של נושא המשרה כלפי האוניברסיטה. בכפוף להוראות החוק, האוניברסיטה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה, אשר הוטלה עליו או שהוציא, בעקבות פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה כמפורט בסעיף 231 לחוק החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי לא יהיה לאוניברסיטה מסמך התאגדות ו/או תקנון ו/או מסמך אחר שיסתור את 7.1 החוקה והתקנון הכללי. התקנון הכללי יכיל הוראות בכל העניינים הטעונים קביעה בו, על פי חוקה זו, ובכל 7.2 עניין אחר שיוחלט לקבעו בתקנון הכללי. הינם קביעת החוקה והתקנון הכללי של האוניברסיטה ואישור שינויים בהם, 7.2 בסמכות הוועד המנהל, וכפופים לאשרור חבר הנאמנים. 7.3 הצעת תיקון החוקה ו/או התקנון הכללי תתקבל אם קיבלה לפחות 31% ישים אחוזים( מקולות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל הודעה בדבר קיום ישיבת הוועד המנהל ובדבר התיקון המוצע תינתן לחברי הוועד המנהל זמן סביר מראש. הצעת תיקון החוקה ו/או התקנון הכללי יכול שתבוא, בין היתר, מטעם כל חבר בחבר הנאמנים. הסנאט מוסמך לקבוע ולשנות את התקנון האקדמי בכפוף לאישור הוועד המנהל 7.9 בעניינים בעלי השלכות כספיות. הצעה לתיקון התקנון האקדמי תידון בסנאט עפ"י התקנון האקדמי. 7.3 הצעת תיקון התקנון האקדמי יכול שתוגש לסנאט, באמצעות הרקטור, גם על ידי 7.9 יו"ר חבר הנאמנים או יו"ר הוועד המנהל. הצעות לשינויים מהותיים בחוקה, בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי יועברו לאישור 7.1 ות"ת טרם הבאתם לאישור רשויות האוניברסיטה. האקדמי,רשאיות והתקנון הכללי התקנון ולהוראות החוקה להוראות בכפוף 7.7.9

11 רשויות האוניברסיטה לקבוע, מעת לעת, כללים לניהול ענייניהן ובמיוחד: כללים הנוגעים לסדרי דיון דרכי השימוש בסמכויותיהם ודרכי ביצוע תפקידיהן כל עניין אחר שנקבע לכך בחוקה, בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי לכל נושא ועניין, הנוסח העברי של החוקה הוא הנוסח הקובע. תקציב האוניברסיטה תקציב האוניברסיטה יהיה לשנת לימודים אקדמית אחת האוניברסיטה תפעל במסגרת תקציבה התקציב יוכן על ידי הנשיא ויובא לאישור הוועד המנהל הפעילות במסגרתו והגשת הדיווחים הכספיים יהיו בהתאם הגשת התקציב, 11.3 להנחיות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להלן ות"ת(. הפסקת פעילות האוניברסיטה הפסקת פעילותה של האוניברסיטה תהיה בהחלטה של המועצה להשכלה גבוהה על 11.1 ביטול ההכרה של האוניברסיטה או בהחלטה של האוניברסיטה על הפסקת פעילות מרצון הוחלט על הפסקת פעילותה של האוניברסיטה, תבטיח האוניברסיטה את סיום הפעילות האקדמית של הסטודנטים הרשומים בה עם הפסקת פעילותה של האוניברסיטה, תועבר יתרת נכסיה למוסד ציבורי אחר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בסעיף 7)2( לפקודת מס הכנסה, אשר ייקבע על ידי ות"ת. שונות 12.1 מינוי ועדות מקום שרשות מרשויות האוניברסיטה מוסמכת, על פי החוקה או על פי התקנון הכללי או התקנון האקדמי, למנות ועדות, תורכבנה ועדות אלו, בהעדר הוראה אחרת, מחברי אותה רשות, או מהם ומאנשים אחרים שהרשות תיראה לנכון לצרפם לוועדות. יו"ר של כל וועדה כאמור חייב להיות חבר באחד האורגנים של האוניברסיטה התפנות מקום נתפנה מקום בכל רשות או גוף אחר של האוניברסיטה )זולת מקומו של חבר מכוח תפקידו(, הרשות או הגוף שמינו, בחרו או צרפו את החבר שמקומו נתפנה,ימלאו אותו מקום בהקדם האפשרי, וממלא המקום יכהן כחבר הרשות או הגוף ביתרת התקופה שבה צריך היה לכהן האדם שמקומו נתפנה; כל זאת כפוף להוראות החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי שום פעולה או החלטה של כל רשות או גוף של האוניברסיטה לא תיפסל אך

12 ורק בשל כך שמקומם של אחד או אחדים מחבריה נתפנה, בתנאי שהמניין החוקי כאמור. שנקבע יעוד נכסי האוניברסיטה נכסיה שנועדו וקידומן שהיא. לאותה והתחייבויותיה למטרה מטרות של רשות של ייעודית,לא לאותו או האוניברסיטה ישמשו האוניברסיטה, פעולה שבוצעה עובר לתחילתה של החוקה מסירת הודעות גוף וכן לשום ולא אף על נשמר תקבוליה, מטרה בין יחולקו זולת פינוי לרבות חבריה השגתן, המקומות תקבולים בכל מילוין צורה פעולה שבוצעה עובר לתחילתם של החוקה, של התקנון הכללי ושל התקנון האקדמי, יראוה כבת-תוקף, אם נעשתה בהתאם לחוקה או לתקנון הכללי או לתקנון האקדמי, או אם נעשתה בהתאם לתקנון שהיה בתוקף אותה שעה - הכול לפי העניין. כל הודעה לחבר ברשויות, בגופים או במוסדות כלשהם של האוניברסיטה, מותר למסרה באופן לשלחה או אישי בדואר או במברק או במכתב, בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי מענו של החבר או בא-כוחו, כרשום בפנקסי האוניברסיטה. הודעה שנשלחה בדואר תיחשב כהודעה שנמסרה לנמען אם יום כעבור נשלחה במברק, כעבור שלושה ימים אם נשלחה במכתב בארץ, כעבור שבוע נשלחה אם ימים בדואר אוויר במכתב לחו"ל, הכול מתאריך מסירת ההודעה לדואר על פי המען האמור. במידה שההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בו ביום

13 התקנון הכללי חבר הנאמנים מספר החברים בחבר הנאמנים שהינם תושבי חוץ, שהינם תושבי ישראל. לא יעלה על מספר החברים חבר הנאמנים יבחר מבין נציגי הציבור החברים בו יו"ר קבוע, וזאת בהתייעצות עם יו"ר הוועד המנהל ועם הנשיא, כמו כן ייבחר חבר הנאמנים עד חמישה סגני יושב ראש, ובלבד שלפחות אחד מסגני היו"ר יהיה תושב ישראל ואחד מסגני היו"ר יהיה תושב חוץ. תקופת כהונתם של היו"ר וסגניו תהיה בת שלש שנים, וניתן לבחור בהם נוספת לתקופה לבחירת יו"ר חבר הנאמנים )לא יחול על בחירה מחדש של יו"ר חבר הנאמנים( יוקם פורום שיהא מורכב מהחברים הבאים: יו"ר חבר הנאמנים היוצא - יו"ר הפורום; יו"ר הוועד המנהל - סגן יו"ר הפורום; הנשיא - חבר הפורום מכוח תפקידו כנשיא; הרקטור - חבר הפורום מכוח תפקידו כרקטור; יו"ר חבר הנאמנים היוצא רשאי לצרף לפורום זה את סגניו או מי מהם. תפקידו של הפורום יהיה לאתר מועמד מתאים אשר יעמוד בראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה. המועמד יכול שיהא מן הארץ או מחו"ל.עליו שיעור בעל קומה, כישורים מתאימים לתפקיד, ובעיקר עליו להיות איש לגלות כספים ואמצעים אחרים עבור האוניברסיטה, הן בארץ והן מחוצה לה. ציבור בעל יכולת לגייס המועמדים לכהונה ירואיינו ע"י הפורום או ע"י חלק הימנו, הכול כפי שייקבע ע"י יו"ר הפורום. מבין האנשים אשר יגישו מועמדותם לתפקיד, יהא הפורום מוסמך לבחור מועמד אחד בלבד, והמלצותיו ידו. חבר לא יועברו לוועד המנהל על שייקבע זמן תוך המועמד שיאושר ע"י הפורום והוועד המנהל גם יחד יעמוד לבחירה לתפקיד יו"ר הנאמנים במושב חבר של הקרוב הנאמנים. חבר הנאמנים בהצבעה ברוב קולות של חברי חבר הנאמנים כמתחייב מן התקנון. אישר המנהל. חבר הנאמנים את המועמד, ימליץ מועמד על הפורום יבחר אחר את בפני היו"ר הוועד יו"ר חבר הנאמנים, ובהעדרו אחד מסגניו, לפי סדר בכורה של תאריך מינויים, ובאין סדר שבה בכורה קולות כאמור, המצביעים המבוגר שקולים, מביניהם, יהיה סגנים, יבחר המושב ביו"ר לאותו מושב חבר של מושב בכל הנאמנים, אשר ישב יזומן בראש ליו"ר קול בהתאם מושב נוסף לתקנון חבר ומכריע. זה, הנאמנים. באין יהוו בהצבעה יו"ר ובאין רבע ממספר החברים מניין חוקי. באין מניין חוקי יידחה המושב בשעה אחת, והוא יהיה חוקי בכל מספר חברים שיהיו נוכחים בו..1

14 המושב הרגיל של חבר הנאמנים יתכנס לפחות אחת לשנה, והוא יקוים במועד שייקבע על ידי יו"ר חבר הנאמנים, לאחר התייעצות עם יו"ר הוועד המנהל הנשיא והרקטור. באין יו"ר, ייקבע המועד על ידי ממלא מקומו, ובהעדרו על ידי אחד מסגני היו"ר. חבר הנאמנים יכונס למושב מיוחד באחד מן המקרים הבאים: על פי דרישת יו"ר חבר הנאמנים. על פי החלטת הוועד המנהל. אם נתקבלה אצל יו"ר הוועד המנהל בקשה בכתב לכנס את חבר הנאמנים למושב מיוחד בחתימת ידם של לפחות 21 חברי חבר הנאמנים. יו"ר חבר הנאמנים רשאי להזמין לישיבות חבר הנאמנים אישים בעלי מעמד אקדמי, מינהלי, או ציבורי ככל שיראה לנכון. מי שהוזמן, כאמור, רשאי להשתתף בדיונים של חבר הנאמנים אך לא תהיה לו זכות הצבעה. מושב מיוחד יזומן ע"י משלוח הזמנות לכל חברי חבר הנאמנים, וזאת לפחות שישה שבועות לפני מועד המושב. יו"ר חבר הנאמנים רשאי בתוקף תפקידו להשתתף בכל הוועדות והפורומים של חבר הנאמנים והוועד המנהל סמכויות חבר הנאמנים חבר הנאמנים מוסמך, בין היתר: למנות חברים לחבר הנאמנים. 2.1 לאשרר את מינוי הנשיא וסגניו. 2.2 לאשרר את מינויו של יו"ר הוועד המנהל, ולבחור את יו"ר וחברי ועדת הביקורת. 2.2 לאשרר את התכנית הרב שנתית. 2.3 לאשרר את הדו"חות השנתיים, הדו"חות הכספיים, מאזנים ותקציבים. 2.9 לעקוב אחר פעילות האוניברסיטה, להמליץ למוסדות האוניברסיטה,לדון בדו"חות 2.3 שיוגשו לו על ידיהם, לטפח קשרי החוץ של האוניברסיטה ולגייס תרומות. ולאשרר תיקונים בתקנון למנות ועדת ביקורת, למנות רו"ח ולקבוע את שכרו, 2.9 האקדמי ובחוקת האוניברסיטה. תקופת כהונה תקופת כהונתו של נאמן היא שלוש שנים. 2.1 נאמן שתקופת כהונתו תמה יכול להתמנות מחדש. 2.2 נאמן שלא השתתף בשני מושבים רגילים של חבר הנאמנים יחדל לכהן כנאמן, אלא 2.2 אם החליט חבר הנאמנים שהיתה סיבה מספקת לאי השתתפותו. אצילת סמכויות חבר הנאמנים רשאי להסמיך את הוועד המנהל להחליט בנושאים המפורטים בסעיפים 2.3 חבר של הבא למושב עד יהיה הוועד המנהל של ההחלטה תוקף אולם לעיל, 2.9 עד.2.3.4

15 ש) הנאמנים. במושב חבר הנאמנים הבא תובאנה החלטות הוועד המנהל לדיון. חבר הנאמנים רשאי להחליט לקבלן כלשונן או בשינויים או בתיקונים או לבטלן. פעולה שבוצעה בהתאם להחלטת הוועד המנהל עובר למושב חבר הנאמנים, יראוה כבת תוקף אף אם בוטלה או תוקנה לאחר מכן על-ידי חבר הנאמנים. הצבעה במשאל בכתב חבר הנאמנים רשאי, בין מושב למושב, לקיים בין כל חבריו הצבעה במשאל בכתב לגבי עניין כלשהו. הצביעו בעד קבלת ההחלטה 31% ישים אחוזים( מכלל החברים שענו למשאל, תחשב ההחלטה כאילו נתקבלה במושב מיוחד של חבר הנאמנים..5 רואה חשבון חבר הנאמנים החשבון. רואה ימנה חשבון לאוניברסיטה, רואה של מינוי ביטול לגבי הדין והוא.6 הוועד המנהל 9.1 הרכב הוועד המנהל, מספר חבריו והמניין החוקי בישיבותיו יהיו כמפורט בהוראות להלן : יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא והרקטור יהיו חברים מתוקף תפקידם. ארבעה )3( נציגי הסנאט הנבחרים על ידי הסנאט מבין נציגי הסנאט בחבר 1 הנאמנים, ובלבד שאינם נושאי תפקיד מינהלי באוניברסיטה )לרבות דיקן( חברי וועדים של הסגלים לא יהיו חברים בוועד המנהל. שנים עשר )12( נציגי ציבור תושבי ישראל. נציגי הציבור יהיו פעילים בתחומי התרבות והחברה, המדע, הכלכלה, הטכנולוגיה, 2 התעשייה וכיו"ב אשר אינם מבין נציגי גורמי הפנים או החוץ. נציג הסטודנטים התקשורת, בכל ישיבה של הוועד המנהל המניין החוקי הדרוש יהיה לפחות 31% מכלל החברים ובלבד שיהיה בו רוב לאנשי הציבור. חמישה )9( מבין חברי חבר הנאמנים תושבי חו"ל יוכלו להתמנות כחברי כבוד בוועד המנהל שאינם בעלי זכות הצבעה. חברי הכבוד יקבלו אחת לרבעון דווח על החלטות הוועד המנהל. סגני הנשיא, המשנה לרקטור, מנהל כספים ופיתוח עסקי, המזכיר האקדמי ויו"ר ועדת ביקורת ישתתפו בתוקף תפקידם בישיבות הוועד המנהל, אך לא תהיה להם זכות הצבעה הקטנת מספר נציגי הסנאט בוועד המנהל ל- 3 תתבצע עד ליום ואולם התהליך יתבצע כך שיישמר היחס בין נציגי הסנאט לבין נציגי הציבור. הקטנת מספר נציגי הציבור תושבי ישראל בוועד המנהל ל- 12 תתבצע עד ליום שיישמר היחס בין נציגי הסנאט לבין נציגי הציבור ואולם התהליך יתבצע כך

16 חבר וועד המנהל ייבחר לתקופת כהונה בת שלוש שנים )להלן:"תקופת כהונה"( עם אפשרות לכהן שתי תקופות כהונה רצופות נוספות )סה"כ תשע שנים(. חבר וועד המנהל אשר כיהן שלוש תקופות כהונה רצופות יהא רשאי, בתום שנה ממועד סיום כהונתו, לשוב ולהיבחר למשרה זו בדרך הקבועה בתקנון הכללי. הוראות אלה לא תחולנה על חברותם בוועד המנהל של יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא והרקטור. על אף האמור לעיל: אישי הציבור בוועד המנהל לרבות יו"ר הוועד המנהל יאותרו על ידי ועדת חיפוש שתוקם לפי כללים אלה: הוועד המנהל יבחר מקרב חבריו ועדת חיפוש שתהיה מורכבת מ- ח 9 ברים כלהלן: בראש ועדת החיפוש יעמוד יו"ר הוועד המנהל, למעט במקרים בהם ועדת החיפוש תעסוק באיתור יו"ר חדש- ואז יעמוד בראש ועדת החיפוש ממלא מקומו של היו"ר הנוכחי אשר ייבחר לצורך כך על ידי הוועד המנהל. מקרב נציגי הציבור בוועד המנהל. 2 חברים חבר 1 מקרב נציגי הסנאט בוועד המנהל הנשיא והרקטור רשאים להשתתף בישיבות הוועדה סמכויותיה של ועדת החיפוש יהיו כדלקמן: ועדת החיפוש מוסמכת לאתר ולהציע לוועד המנהל אישי ציבור מועמדים/ות מתאימים/ות לכהן כחברים בו בנוסף, ועדת החיפוש מוסמכת לאתר ולהציע לוועד המנהל מועמדים/ות מתאימים/ות לכהן כיו"ר הוועד המנהל. המועמדים/ות שתציע ועדת החיפוש ייצגו תחומי התמחות שונים לפי צרכי האוניברסיטה. ועדת החיפוש תגדיר מעת לעת את הקריטריונים לבחירת המועמדים/ות המוצעים על ידה לוועד המנהל. בין היתר, יילקחו בחשבון קריטריונים של נכונות לסייע לאוניברסיטה, מעורבות, זמינות, נכונות להשתתף בישיבות ועוד. סדרי העבודה של ועדת החיפוש יהיו כדלקמן: ועדת החיפוש תתכנס על פי הוראת הוועד המנהל ולא יאוחר מ- 31 יום לאחר ההוראה על כינוסה הצעת ועדת החיפוש לצורך מינויים של מי מנציגי הציבור לוועד המנהל תתקבל פה אחד. הצעת ועדת החיפוש לצורך מינויו של יו"ר הוועד המנהל תתקבל ברוב קולות של חבריה. ימנה הוועד ככל שנבצר מאחד מחברי ועדת החיפוש להשתתף בדיון המנהל ממלא מקום באופן בו הרכב הועדה יישאר כאמור בסעיף 9.9 לעיל. הוועדה תגיש את המלצותיה לאישור הוועד המנהל. הוועד המנהל ידון בהצעות ועדת החיפוש ויאשר את המועמדים/ות הנראים/ות לו בעלי/ות כישורים מתאימים.. כל חבר בחבר הנאמנים, שאיננו חבר הוועד המנהל, רשאי להשתתף בישיבות הוועד

17 המנהל, ואולם לא תהא לו זכות הצבעה. יו"ר הוועד המנהל ייבחר ע"י הוועד המנהל מבין נציגי הציבור החברים בו או מבין המועמדים/ות שהומלצו על ידי ועדת החיפוש כאמור, לתקופת כהונה אחת של שלוש שנים )להלן: "תקופת כהונה"( עם אפשרות לכהן שתי תקופות כהונה נוספות )סה"כ תשע שנים(. שישה חודשים לפני סיום כהונתו של יו"ר הוועד המנהל, ידון הוועד המנהל באפשרות הארכת כהונתו של היו"ר המכהן )לפי הוראות תקנון זה( או ידון במינויו של יו"ר חדש מתוך חברי הוועד המנהל או יטיל על ועדת החיפוש לאתר ולהציע יו"ר חדש. נבחר יו"ר הוועד המנהל לתפקידו אחרי שהחלה תקופת כהונתו השלישית כחבר הוועד המנהל )כאמור בסעיף 9.3 לעיל(, ניתן יהיה להאריך כהונתו כחבר הוועד המנהל לתקופת כהונה נוספת אחת של שלוש שנים, וזאת חרף האמור בסעיף 9.3 הנ"ל. יו"ר הוועד המנהל יהיה תושב ישראל. נעדר יו"ר הוועד המנהל מישיבת הוועד המנהל הוא ימנה יו"ר לאותה ישיבה. באם נבצר ממנו למנות ממלא מקום, ייבחר היו"ר ע"י המשתתפים באותה ישיבה. סמכויות יו"ר הוועד המנהל יהיו כדלקמן: ניהול ישיבות הוועד המנהל, קביעת מתכונתן ואחריות פיקוח עליונה לביצוען של החלטותיו והכול בהתאם לסמכויות המוקנות לוועד המנהל על פי סעיף 1 להלן כינוס ישיבות הוועד המנהל כאמור בסע' 9.12 להלן קביעת סדר יום ישיבות הוועד המנהל והפצתן לחברים כאמור בסע' 9.13 להלן הזמנת משתתפים נוספים לדיונים מסוימים של הוועד המנהל, ככל שיראה לנכון. מי שהוזמן, כאמור, רשאי להשתתף בדיון אליו הוזמן אך לא תהיה לו זכות הצבעה קביעה כי בדיוני הוועד המנהל לא ינכחו משתתפים שאינם חברים. במידה שיחליט כך לגבי חברי הנהלת האוניברסיטה, יו"ר הוועד המנהל ינמק את החלטתו זו המלצה לוועד המנהל לבטל את חברותו של חבר הוועד המנהל שנעדר מישיבות כאמור בסעיף 9.19 להלן. יו"ר הוועד המנהל יכנס ישיבה של הוועד המנהל כל אימת שימצא לנכון, ואולם לא פחות מאחת לחודשיים, להוציא את החודשים יולי-אוגוסט. ישיבת הוועד המנהל תכונס כמו כן על פי דרישה בכתב של שישה מחבריו לפחות. הוועד המנהל יתכנס לישיבות רגילות לפחות 3 פעמים בשנה. יו"ר הוועד המנהל יכין את סדר היום של כל ישיבה וידאג להפצתו בצרוף הזמנה לישיבה, בין חברי הוועד המנהל, זמן סביר לפני הישיבה. חבר הוועד המנהל הנעדר היעדרויות תכופות מישיבות הוועד המנהל - אך לא פחות מ 9 ישיבות- )למעט יו"ר חבר הנאמנים תושב חו"ל( יודיע לו על כך יו"ר הוועד המנהל והוועד המנהל יהיה רשאי לבטל את חברותו לאחר שניתנה לו הזדמנות

18 ראויה להשמיע טיעוניו בדבר הסיבות להעדרויותיו. בישיבות הוועד המנהל לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי עניין אישי בנושא הנדון. היתר לא ישתתפו בישיבות בענייני שכר ותנאי עבודה בעלי עניין אישי בהחלטה. בין 9.13 סמכויות הוועד המנהל 1.1 לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנו במפורש בחוקה או בתקנון לרשות אחרת של האוניברסיטה, למעט הסמכות השיורית האקדמית שתהא ברשות הרקטור. 1.2 בין יתר סמכויות הוועד המנהל תכללנה הסמכויות הבאות: פיקוח על ניהול ענייני המוסד ונכסיו; מינוי הנשיא והעברתו מכהונה )כמפורט להלן( בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; פיקוח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידיו; קביעת החוקה והתקנון הכללי ואישור שינויים בהם, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; אישור תקציבי האוניברסיטה; אישור דו"חות שנתיים, דו"חות כספיים ומאזנים; אישור הקמת גופים אקדמיים ומינהליים ושינויים בהם; אישור תכניות הפיתוח של האוניברסיטה; אישור כללים למינוי נושאי משרה בכירים; קביעת תנאי העבודה והשכר של נושאי המשרה השכירים והעובדים באוניברסיטה; מינוי מורשי חתימה; מינוי מבקר האוניברסיטה ומינוי וועדות שיפעלו מטעמו, בגבולות סמכויותיו, למימוש מטרותיה, יעדיה ותכניותיה של האוניברסיטה. החלטות הוועד המנהל בעניינים אקדמיים יתקבלו תוך מתן משקל הולם להחלטות הסנאט ולהמלצות הנשיא ובלבד שבעניינים אקדמיים גרידא, החלטת הוועד המנהל, אם היא בניגוד להחלטת הסנאט, טעונה רוב של לפחות שני שליש מקולות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל. 1.2 העניינים המפורטים להלן טעונים אישור מראש של הוועד המנהל: מכירה של נכסי מקרקעין, משכונם ושעבודם השכרה או החכרה או מתן זכות שימוש במקרקעין לתקופה של יותר מחמש שנים, שערכם הכספי עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם ע"י הוועד המנהל כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל או שיש לו השלכות כספיות בהווה או בעתיד מעבר לתקופה זו, או שתוקפו יותר משלוש שנים, למעט סוגי חוזים שקבע הוועד המנהל קבלת תרומות, קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהם גורמים הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים קבלת הלוואות או מתן הלוואות, למעט הלוואות לתלמידים, או מתן ערבות או התחייבות על תנאי אחר מטעם האוניברסיטה. אולם הוועד המנהל רשאי להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל האקדמי או המנהלי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הוועד המנהל הקמת תאגידים לתועלת האוניברסיטה ואישור הדירקטוריון של תאגידים אלה תוך מתן ייצוג נאות לאנשי האקדמיה באוניברסיטה..8

19 הקמת אגודות ידידים חדשות חבירה או שיתוף פעולה בין האוניברסיטה למוסדות אחרים. בסמכותו של הוועד המנהל לדון בכל עניין שבסמכות חבר הנאמנים. מבלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה 1.3 לעיל, רשאי חבר הנאמנים לאצול לוועד המנהל כל סמכות מסמכויותיו. בכפוף להסכמתו מראש של יו"ר חבר הנאמנים, רשאי הוועד המנהל, בין מושב למושב של חבר הנאמנים, למלא את תפקידיו בכל עניין שייראה ליושב ראש הוועד המנהל כעניין דחוף, וזאת בכפוף לסמכות חבר הנאמנים לבטל, לשנות או לתקן ההחלטות שנתקבלו. הוועד המנהל רשאי - בהחלטת רוב של שני שליש מחבריו - לכנס את חבר הנאמנים לישיבה שלא מן המניין. הצבעות בכתב בישיבות בהן לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף לעיל ובהן הצביעו רוב המשתתפים בעד החלטה מסוימת, והחברים שהשתתפו החליטו כי יש מקום לקיים הצבעה בכתב של שאר החברים, רשאי יו"ר הוועד המנהל להורות על קיום הצבעה בכתב של חברים שלא השתתפו בישיבות אלו באמצעות משאל בכתב, לרבות באמצעות פקס, אי-מייל, או ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שייקבע על ידי יו"ר הוועד המנהל )"הצבעה בכתב"(. במידה והחברים שהשתתפו לא קבלו החלטה לקיים הצבעה בכתב של שאר החברים, תובא ההחלטה לאישור הוועד המנהל בישיבה שבה יתקיים מניין חוקי. לצורך ההצבעה בכתב,יועברו לעיונם של אותם חברים שלא השתתפו בישיבות, החומרים שנשלחו לחברי הוועד לקראת הישיבה וכן, פרוטוקול הישיבה הצבעה בכתב כאמור תחשב לחלק בלתי נפרד מן ההצבעה של החברים שהשתתפו בישיבה והקולות של החברים שהצביעו בכתב יצטרפו לקולות החברים שהצביעו בישיבה. החלטה שנתקבלה בהצבעה משולבת של חברים שהשתתפו בישיבה וחברים שהצביעו בהצבעה בכתב- תחשב כאילו התקבלה על ידי הוועד המנהל. הנשיא הנשיא יועסק באוניברסיטה במשרה מלאה, והיא תהיה מקום עבודתו היחיד. הנשיא יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר הנאמנים ובוועד המנהל אם אין בהחלטות אלו הוראה אחרת מפורשת או משתמעת. בתוקף חבר הנשיא תפקידו, בחבר הנאמנים, בוועד המנהל ובוועדותיו, בסנאט ובוועדה המתמדת, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה. הנשיא אזרח יהיה ישראל ויתגורר או בחיפה בסביבתה הקרובה מיום תחילת כהונתו. הנשיא יהיה בקיא במערכת ההשכלה הגבוהה ובעל ניסיון במינהל בכיר. אם הנשיא העומד להיבחר הסגל איש הוא הבכיר במוסד אקדמי, הוא חייב להיות.9

20 ש( )3( שנים, ובתום פרופסור מן המניין. הנשיא ייבחר על ידי הוועד המנהל לתקופת כהונה של ארבע התקופה ניתן לבחור בו לתקופת כהונה נוספת אחת של ארבע )3 תקופת כהונת הנשיא לא תעלה על שמונה )1( שנים רצופות. נים. בכל מקרה 7.9 ועדת חיפוש לנשיא תוקם ועדת חיפוש על ידי הוועד המנהל שתורכב מתשעה )7 ח( שישה )3 מ( הם, יהיו אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש ברים אשר אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה, ואשר ייבחרו על ידי הוועד המנהל, ובכללם - יו"ר הוועד המנהל, ויו"ר חבר הנאמנים אם יחפוץ בכך, ושלושה )2( נציגים של הסנאט שייבחרו על ידו מבין חבריו. יו"ר ועדת החיפוש יהיה יו"ר הוועד המנהל. לא יהיו חברים בועדת החיפוש - הנשיא היוצא ומועמד למשרת נשיא. תוקם ועדת חיפוש לקראת כל תקופת כהונה של נשיא, לרבות תקופת כהונה שנייה של נשיא מכהן, וזאת לא יאוחר מתום שלוש )2( שנים לתקופת הכהונה. הליך החיפוש בתום כל תקופת כהונה ומחוצה לה, בכפוף לסעיף 7.3 דלעיל. יהיה פתוח למועמדים מן האוניברסיטה ועדת החיפוש תגדיר מיד עם כינוסה את הליך הפרסום אודות חיפוש הנשיא, את אופן הצגת המועמדות ואת הזמן שיוקצב לכך. המלצת ועדת החיפוש למינוי נשיא תתקבל ברוב של שני שלישים )2/2( מחבריה. המלצת ועדת החיפוש תובא להצבעה חשאית במליאת הסנאט, והצבעה זו תיערך תוך ולא יאוחר משבועיים מיום שהתקבלה המלצת ועדת החיפוש. המלצת ועדת החיפוש ותוצאות ההצבעה במליאת הסנאט, תובאנה לדיון בפני הוועד המנהל. החליט הסנאט, שלישים הוועד המנהל לקבל המלצת ועדת החיפוש למינוי נשיא, בניגוד להצבעת יאשר את המלצת ועדת החיפוש, ובלבד שיצביעו בעד אישור זה לפחות שני )2/2( מהחברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל. תאמה החלטת הוועד המנהל את תוצאות ההצבעה של מליאת הסנאט, יידרש רוב רגיל של חברי הוועד המנהל המוכחים לקבלת החלטה זו חבר הנאמנים יאשרר את מינוי הנשיא במושב הקרוב של חבר הנאמנים. הפסקת כהונת הנשיא הוועד המנהל רשאי על יסוד פניה החתומה על ידי שליש )1/2( מכלל חבריו, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב של שני שליש )2/2( מחברי הועד כהונת הנשיא. ההחלטה תיכנס לתוקף במועד שייקבע על ידי הוועד המנהל. סגני הנשיא הפועל, לסיים את

21 סגני נשיא ימונו על ידי הוועד המנהל, בהמלצת הנשיא לתקופת כהונת הנשיא. מינויים יאושרר על ידי חבר הנאמנים. הדיקן למחקר ימונה על ידי הוועד המנהל, בהמלצה שתובא על ידי הנשיא והרקטור, לסגן נשיא למחקר. תקופת כהונתו היא על פי סעיף 31.2 לתקנון האקדמי הרקטור 12.1 הרקטור יכהן בתפקידו במשך שלוש )2 ש( נים, ויוכל להיבחר לכהונה נוספת אחת של לא יותר משלוש )2( שנים. רקטור אשר כיהן בתפקידו שתי תקופות כהונה רצופות, לא ייבחר יותר לרקטור הסנאט רשאי להחליט על סיום כהונת הרקטור ולאחר ששמע אותו, בהחלטת רוב של שני שלישים )2/2( מחברי הסנאט, לאחר שקיבלו הצעה כאמור משליש )1/2( החברים בסנאט התקבלה ההצעה לסיום הכהונה מהנשיא, רשאי הסנאט להחליט על סיום כהונת הרקטור, ולאחר ששמע אותו, ברוב של שני שלישים )2/2 מח( ברי הסנאט..13 הרקטור יהיה יו"ר הסנאט, יו"ר הועדה המתמדת, יו"ר ועדת המינויים האקדמיים העליונה ויו"ר ועדת החיפוש לבחירת דיקני הפקולטות ויהיה חבר, מכוח תפקידו, בחבר הנאמנים, בוועד המנהל ובוועדה המתמדת. הרקטור ידווח לסנאט ולנשיא באופן שוטף על פעילות האוניברסיטה בתחומי ההוראה והמחקר, ויקיים התייעצות שוטפת עם הנשיא בכל עניין הדרוש לקידום ענייני ההוראה והמחקר ועדת חיפוש לרקטור 13.1 הרקטור ייבחר על ידי הסנאט מבין הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה. המועמד או המועמדים לכהן כרקטור יוצעו על ידי ועדת חיפוש בת שבעה )9 ח( ברים. ששה )3( ייבחרו על ידי הסנאט מבין חבריו תוך מתן ייצוג הולם ככל האפשר לפקולטות ולבתי הספר, והנשיא ישמש כיו"ר הוועדה. לאחר בחירת נשיא חדש, יעמוד הנשיא הנבחר בראש הוועדה החלטות ועדת החיפוש והמלצותיה תתקבלנה ברוב קולות חבריה בישיבה בה ישתתפו כל חברי הוועדה, ובלבד שהרוב יכלול את הנשיא. נבצר מאחד מחברי הוועדה להשתתף באותה ישיבה, יבחר הסנאט חבר אחר במקומו הסנאט יבחר את הרקטור על פי התקנון האקדמי מבין המועמדים שיוצעו על ידי ועדת החיפוש דיקני הפקולטות דיקני הפקולטות ייבחרו לתקופת כהונה בת ארבע )3( שנים, עם אפשרות לשוב 19.1

22 ולהיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד )של עד שתי )2( שנים נוספות(, ובסה"כ עד שש )3( שנים רצופות. לצורך בחירת הדיקן )הן לתקופת כהונה ראשונה והן לתקופה כהונה שניה(, תוקם ועדת חיפוש על ידי הנשיא, שתורכב משבעה )9( חברים: בראשה מכהן הרקטור, ארבעה )3( חברים מתחומי התמחות שונים אשר ייבחרו על ידי מועצת הפקולטה ושני )2( חברים שיוצעו ע"י הרקטור והנשיא מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה, ויאושרו על ידי מועצת הפקולטה. בוועדת החיפוש לא יהיו חברים הדיקן היוצא ומועמדים לבחירה תחולתו של סעיף זה החל משנת הלימודים תשס"ה. החלטת ועדת החיפוש תתקבל ברוב קולות, ובלבד שהרוב יכלול את יו"ר הועדה. החלטת הועדה תובא כהמלצה לאישור מועצת הפקולטה בהתייעצות עם הנשיא. על כתב המינוי של הדיקן יחתמו במשותף הנשיא והרקטור. בין השיקולים המרכזיים בבחירת הדיקן, יכללו כישוריו האקדמיים והניהוליים נגיד על פי המלצת יו"ר חבר הנאמנים או הנשיא, ובהתייעצות עם הסנאט, רשאי חבר הנאמנים להעניק את התואר "נגיד" לכל אדם אשר חבר הנאמנים חפץ לציין לגביו יחס מיוחד בינו לבין האוניברסיטה. הנהלה 19.1 חברי הנהלת האוניברסיטה הם: הנשיא, הרקטור, סגני הנשיא, המשנה לרקטור ומנהל הכספים. ההנהלה תכונס באופן סדיר ע"י הנשיא המכהן, בתוקף תפקידו, כיו"ר ההנהלה ההנהלה תדון בניהול השוטף של האוניברסיטה ובענייניה הכספיים. בין יתר תפקידיה תדון ההנהלה ותעבד נושאים שונים שבסמכותה בטרם יועברו לטיפול בוועד המנהל. האמור בזה לא יפגע ולא יגרע מזכויות הוועד המנהל לדון בכל עניין שלא נידון תחילה בהנהלה. ועדת הביקורת ועדת הביקורת תהא גוף בלתי תלוי והיא תכהן כאחת הרשויות )כאחד האורגנים( 11.1 באוניברסיטה. יו"ר הוועדה, את ממלא מקום יו"ר ימנה את האוניברסיטה חבר הנאמנים של 11.2 הוועדה ואת חברי ועדת הביקורת מקרב חבר הנאמנים, הוועד המנהל וחברי הסגל האקדמי. ועדת הביקורת תמנה שבעה )9 ח( ברים בהרכב הבאה: 11.2 נציג אחד )1( ארבעה )3( חברים ייבחרו מקרב חברי חבר הנאמנים. מתוכם - בלבד לסגל האקדמי. - שלושה )2( חברים ייבחרו מקרב חברי הוועד המנהל. מתוכם נציג אחד )1( בלבד לסגל האקדמי

23 יו"ר ומ"מ יו"ר ועדת הביקורת ייבחרו מבין חברי חבר הנאמנים. נושאי משרה באוניברסיטה לרבות יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, סגן הנשיא, הרקטור, המנכ"ל, דיקנים, ראשי בתיה"ס, ראשי אגפים וכיוצא באלה לא יכהנו כחברים בוועדת הביקורת. נתפנה מקומו של חבר בוועדת הביקורת )עקב פטירה, התפטרות וכיו"ב(, ימנה יו"ר הוועד המנהל חבר אחר תחתיו עפ"י הוראות סעיף 11.2 לעיל, למשך התקופה שנותרה עד להתכנסותו של מושב חבר הנאמנים הבא, שבו ייבחר חבר קבוע. חבר הנאמנים, מפעם לפעם, רשאי לגרוע או להוסיף לסמכויות ועדת הביקורת על פי שיקול דעתו ובהתאם להחלטותיו משך כהונת חברי ועדת הביקורת תקופת כהונתה של ועדת הביקורת תהיה למשך 2 שנים מיום המינוי. במקרה שלא מונתה ועדת ביקורת עד תום תמשיך אותה ועדה לפעול עד למינוי ועדה אחרת במקומה. תקופת כהונתה של הוועדה הקיימת,.19 תפקידיה של ועדת הביקורת 21.1 בתחום אחריותה של ועדת הביקורת ייכללו כל הנושאים הנוגעים לבקרה, לביקורת ולפיקוח עליון על הניהול התקין של כל ענייני האוניברסיטה ועדת הביקורת תבקר, בהתייעצות עם רואה החשבון של האוניברסיטה, את מצבה הכספי של האוניברסיטה על בסיס הדוחות הכספיים וכל המסמכים והנתונים הקשורים לכך הוועדה תמקד את תשומת לבה בהיבטים המרכזיים של מערכת בקרה נאותה כגון: אמינות המידע, שלמות הנכסים, טוהר המידות, שימוש יעיל וחסכוני במשאבים, השגת היעדים והמטרות שנקבעו לאוניברסיטה וכיו"ב ועדת הביקורת תסקור נושאים אחרים או תקבל על עצמה, מפעם לפעם, משימות נוספות ביוזמתה או לפי החלטת הרשויות, או מי מהן, בתחומים הקשורים לפיקוח עליון ולביקורת בתאגיד מינוי רו"ח לאוניברסיטה או העברתו מתפקידו יהיה טעון התייעצות עם ועדת הביקורת הוועדה תדון בדוחות הביקורת של מבקר האוניברסיטה ושל גורמי הביקורת החיצוניים, לרבות ביקורת מבקר המדינה ורואי החשבון של האוניברסיטה תכנית הביקורת השנתית, שתוגש על ידי מבקר האוניברסיטה, כפופה לאישור ועדת הביקורת. הוועדה תמליץ לנשיא על דבר הקצאת המשאבים הדרושים לביקורת למילוי תפקידיה בהתאם לתכניות ובהתאם לצרכי האוניברסיטה ועדת הביקורת תעקוב באמצעות מבקר האוניברסיטה אחר יישום החלטות חבר הנאמנים, הוועד המנהל, הנשיא והרקטור, וכן אחר התאמתן של פעולות האוניברסיטה לחוקים, לתקנות, להוראות מחייבות ולכללים מקובלים של אתיקה ומינהל תקין..21

24 ועדת הביקורת תעקוב אחר התקדמות פעולות הביקורת באוניברסיטה ואחר עבודת המבקר, כולל: יישום התיקונים והשיפורים המתחייבים מן הממצאים, המסקנות וההמלצות של המבקר. ועדת הביקורת תדון בדוחות מבקר האוניברסיטה ותעביר ליו"ר חבר הנאמנים, לוועד המנהל, לנשיא ולרקטור דיווח שנתי על סיכום פעילותה; ועדת הביקורת תמליץ על דרכים לייעול הביקורת באוניברסיטה. תקציב יחידת מבקר האוניברסיטה שיוגש לאגף תקציבים וכספים ייקבע על ידי הנשיא, לאחר שיגובש ויוכן בעצה אחת עם יו"ר ועדת הביקורת. חבר הנאמנים רשאי לאשר פרסום דו"ח ועדת הביקורת או דו"ח של מבקר האוניברסיטה או חלק ממנו לגופים שאינם מבוקרים עפ"י תקנון זה, ובלבד שחבר הנאמנים לא יאציל סמכות זאת לוועד המנהל או לכל גוף אחר. בסמכות ועדת הביקורת, בהתייעצות עם הנשיא, להציע את "תקנון מבקר האוניברסיטה" לצורך עבודת המבקר באוניברסיטה ולשנותו לכשיידרש, והכל בכפוף לאישור חבר הנאמנים דרכי פעולה 21.1 מספר התכנסויותיה המתוכננות של ועדת הביקורת לא יפחת משלוש )2( פעמים בשנה יו"ר ועדת הביקורת יזמן ישיבה מיוחדת ביוזמתו או לפי בקשה שתבוא מהוועד המנהל או הנשיא או הרקטור, בעקבות אירוע או חשיפת ליקוי הטעונים, לדעתם של הנוגעים בדבר, התייחסות דחופה מצד ועדת הביקורת הוועדה תנהל פרוטוקולים מדיוניה וההעתקים מהם יימסרו למשתתפים בישיבות, ליו"ר חבר הנאמנים ולכל מי שתמצא לנכון ועדת הביקורת תמסור לחבר הנאמנים דיווח מלא על פעילותה לפחות אחת לשנה חבר הנאמנים ידון בדו"ח ועדת הביקורת, המלצותיה והערותיה, בין לפי יוזמת יו"ר ועדת הביקורת ובין לפי יוזמת יו"ר חבר הנאמנים ועדת הביקורת מוסמכת לקבל כל מידע, מסמך ודיווח הדרוש לה לצורך מילוי תפקידיה על מנת שייווצר מניין חוקי בישיבותיה של ועדת הביקורת, צריכים להיות נוכחים בה לכל הפחות חמישה )9( חברים, בתנאי שאחד מהם הוא יו"ר הוועדה או ממלא מקומו. מבקר האוניברסיטה באוניברסיטה יכהן ויפעל "מבקר האוניברסיטה" )להלן - המבקר( מבקר האוניברסיטה יתמנה על ידי ועדה שהרכב חבריה יהיה: 22.2 יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, יו"ר ועדת ביקורת כתב מינוי המבקר יהא בחתימת יו"ר הוועד המנהל תקופת כהונת מבקר האוניברסיטה תהא למשך שלוש )2( עד חמש )9( שנים מיום

25 המינוי. בתום של תקופת הכהונה לפי כתב המינוי, תהיה הוועדה בהרכב הנ"ל )יו"ר הוועד המנהל, הנשיא ויו"ר ועדת הביקורת( רשאית לשוב ולמנות את המבקר לתקופות כהונה נוספות, או לחלק מהן, ללא הגבלה. כל עוד לא מונה מבקר אחר, ימשיך המבקר את פעולתו, למרות שנסתיימה תקופת כהונתו, עד למינוי מבקר. כהונת המבקר תיפסק: - בתום כל תקופת כהונה שהיא או כל הארכה ארעית שלה, באם לא נתמנה מחדש. - בהתפטרותו על ידי מתן הודעה בכתב, לפחות ששה חודשים מראש, ליו"ר הוועד המנהל, לנשיא וליו"ר ועדת הביקורת. - באם נבצר ממנו למלא תפקידו דרך קבע. - באם יועבר מתפקידו על ידי יו"ר הוועד המנהל בהתייעצות עם יו"ר ועדת הביקורת. מבקר האוניברסיטה יועסק על פי הסכם מיוחד שתנאיו ייקבעו על ידי יו"ר הוועד המנהל בהתייעצות עם יו"ר ועדת ביקורת. תקן יחידת המבקר ייקבע על ידי הנשיא בהתייעצות עם יו"ר ועדת הביקורת. ראשי היחידות באוניברסיטה חייבים לסייע למבקר במילוי שליחותו, תפקידו ובביצוע משימותיו, שלא כן, יראה הדבר כחריגה מסמכות וכאי מילוי תפקיד. מבקר האוניברסיטה לא ימלא כל תפקיד ביצועי ולא יעסוק בכל עיסוק אחר שאינו מתיישב עם תפקידו כמבקר האוניברסיטה, ותחול עליו חובת שמירה על סודיות. יובטח למבקר האוניברסיטה ולעובדיו אי-תלות מרבית במערכת המבוקרת

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC בס "ד אחווה קהילת - עמותה רשומה עפ"י חוק העמותות, התש"מ - 1980 (להלן - "החוק") תקנון העמותה 1. שם העמותה - קהילת אחווה ע.ר. 580386225 מקום המושב -_הפרחים 9, רעננה. (משכנה) מטרות העמותה.2.3 (I) להקים, לבנות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר

חוקת ההסתדרות חוקת ההסתדרות מהדורה מעודכנת תשרי תשעב אוקטובר מהדורה מעודכנת תשרי תשע"ב אוקטובר 2011 1 תוכן העניינים עמ' 3 אשיות ההסתדרות - פרק א' 6 חברת העובדים - פרק ב' 7 חברות - פרק ג' 9 המוסדות העליונים של ההסתדרות - פרק ד' 15 בחירות למוסדות ההסתדרות - פרק ה'

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד