Application for a Visitor visa - Tourist stream

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Application for a Visitor visa - Tourist stream"

תמליל

1 Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך. יש לענות על כל השאלות הרלוונטיות בטופס זה ולצרף כל מידע שמתבקש. ה- Department of Immigration and Border Protection )המחלקה להגירה ומשטרת הגבולות - המחלקה( עשויה להחליט לגבי בקשתך בהתבסס על המידע שניתן בה. כל הטפסים זמינים באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת למי מיועד טופס זה? השתמש בטופס זה כדי לבקש ויזת מבקר - ענף תיור על מנת לבקר או לשהות באוסטרליה למטרת תיור או פעילויות נופש אחרות )חופשה, טיולים, סיבות חברתיות או בילוי או כדי לבקר קרובי משפחה או חברים(. אם בכוונתך: לבקר באוסטרליה על מנת לבקר קרובי משפחה, ויש לך קרוב משפחה שזכאי ומו לתת לך חסות, עליך למ את טופס 1418 Application for a Visitor visa Sponsored Family stream )בקשה לוויזת מבקר ענף קרוב משפחה תחת חסות(; לבקר באוסטרליה לטיפול רפואי, עליך להשתמש בטופס visa 48ME Application for a Medical Treatment )בקשה לוויזת טיפול רפואי(; לבקר באוסטרליה לביקור עסקי קצר, עליך להשתמש בטופס 1415 Application for a Visitor visa Business Visitor stream )בקשה לוויזת מבקר ענף מבקר עסקי(; ללמוד באוסטרליה במשך יותר משלושה ים, עליך להגיש בקשה לוויזת סטודנט. לקבלת מידע אודות הגשת בקשה לוויזת סטודנט, כולל טופס הבקשה המתאים, פנה למשרד הוויזות האוסטרלי או משרד של המחלקה הקרוב. על כל מבקש ויזה, כולל ילדים בחסות, להגיש טופס משלו. יש להשיב על כל השאלות בכל הסעיפים. תשובה חלקית ו מדויקת על שאלה כלשהי עלולה לגרום לדחיית הבקשה, או לביטול הוויזה במועד מאוחר יותר. שלמות הבקשה המחלקה מחויבת לשמור על שלמות תוכניות הוויזה והאזרחות. בנוגע להגשת בקשה זו, אם אתה או בן משפחה: מספקים, או סיפקתם בבקשה קודמת, מסמכים שנועדו להונות או מידע שקרי או מטעה )ביודעין או ש(; ו/או אינכם יכולים, או יכולתם בבקשה קודמת, מת את הזהות שלך או שלהם; יית שבקשה זו לוויזה תידחה, ואתה וכל בן משפחה שלך תוכלו לקבל ויזה לתקופות המפורטות, כפי שנקבע בחוקי ההגירה. אם חר הענקת ויזה יתגלה שנמסרו מסמכים שנועדו להונות או מידע מטעה, הדבר עלול להוביל לביטול הוויזה. תוקף הוויזה בדרך כלל, הוויזה מאפשרת שהייה של 3 או 6 ים באוסטרליה, למרות שניתן לקבל אישור שהייה של עד 12 ים. עם זאת, תקופת הוויזה נקבעת לכל מקרה לגופו ועשויה להיות קצרה מהתקופה המבוקשת. אישור שהייה מעבר ל- 12 ים מוענק רק כאשר קיימות נסיבות חריגות. יית שוויזה תוענק לכניסה בודדת או למספר כניסות במסגרת זמן מוגדרת. באופן כללי, ויזה זו מאפשרת כניסה וסטרליה במהלך 12 הים מתאריך הענקתה. תנאים לקבלת ויזת מבקר וסטרליה על המבקרים באוסטרליה להיות נכונים ומסוגלים לציית לכל התנאים הרשומים להלן בעת שהותם באוסטרליה. אם אינך נכון או מסוגל לציית לתנאים אלה, אל תגיש בקשה לוויזה. אם תציית לתנאים אלה, הוויזה שלך עלולה להתבטל, או שאתה עלול לקבל עונשים אחרים. אם יש לך שאלות או תהיות בנוגע לתנאים אלה, עליך לפנות למשרד הוויזות האוסטרלי או משרד של המחלקה לקבלת מידע נוסף. אם קיבלת ויזה, בדוק היטב את ה והתנאים המופיעים במכתב המודיע לך על הענקת הוויזה. אם יש לך שאלות לגבי הדרישות או ההגבלות, עליך לפנות למשרד שאישר את הוויזה. אל תניח שתוכל לבצע שינויים כלשהם בסטטוס ההגירה שלך כאשר תהיה באוסטרליה. תנאי הוויזה התנאים הבאים יחולו על הוויזה: תנאי ויזה 8101 אסור לך לעבוד בעת שהותך באוסטרליה. תנאי ויזה 8201 אסור לך ללמוד תקופה שעולה על שלושה ים בעת שהותך באוסטרליה. התנאים הבאים עשויים לחול על הוויזה: תנאי ויזה 8503 ל הארכת שהות. חר הערכת בקשתך, פקיד ויזות עשוי להחליט להחיל את תנאי 8503 על הוויזה שלך. תנאי 8503 )או, ל הארכת שהות(, פירושו שבעל הוויזה שעליה חלה ההגבלה הזו, חר כניסתו וסטרליה, יהיה זכאי ף ויזה אחרת, בתקופת שהותו באוסטרליה. השלכת תנאי ויזה זה היא ש יהיה באפשרותך להגיש בקשה להישאר באוסטרליה מעבר לתקופת השהייה המורשית של הוויזה. חשוב במיוחד שאם בכוונתך להגיע וסטרליה כדי להשתתף באירוע מסוים, תארגן את נסיעתך כך שתוכל להשתתף באירוע במסגרת השהות המורשית שלך, כיוון ש יהיה באפשרותך להאריך את שהותך באוסטרליה. אם תנאי 8503 יוחל על הוויזה שלך, הדבר יצוין במכתב המודיע לך על הענקת הוויזה, במילים NO FURTHER STAY HEB (Design date 07/14) - Page 1 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

2 תנאי ויזה 8531 אסור לך להישאר באוסטרליה חר פקיעת תוקף הוויזה. תנאי ויזה 8558 אסור לך לשהות באוסטרליה יותר מ- 12 ים בפרק זמן של 18 ים. דמי הגשת בקשה לוויזה עיין בחלק L פרטי תשלום בטופס זה, כדי לחשב את החיוב המתאים ולשלם. לרשימה מה ועדכנית של עמלות וחיובים, עיין באתר עמלות וחיובים עשויים להשתנות בכל עת ועקב כך עלות הבקשה לוויזה עשויה לעלות. באופן כללי, החיובים לבקשה לוויזה נבדקים ב- 1 ביולי בכל, ושערי החליפין המשמשים לחישוב הסכום לתשלום במטבע זר מעודכנים ב- 1 בינואר ו- 1 ביולי בכל. אם תשלם את הסכום המ של החיוב לבקשה לוויזה, הבקשה שלך לוויזה תהיה תקפה. בדרך כלל אין החזר של חיובים, גם אם הבקשה מוחזרת או מסורבת. שיטות תשלום יש לצרף לבקשה תשלום או הוכחת תשלום. לפני בחירת שיטת התשלום, עיין במידע על דרכים להגשת בקשה כדי לברר כיצד והי יש להגיש את הבקשה. הערה: המחאות אישיות והמחאות נוסעים אינן מתקבלות. באוסטרליה על מנת לשלם, בצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, המחאה בנקאית או הוראת תשלום לפקודת Department of Immigration and Border Protection )המחלקה להגירה ומשטרת הגבולות(. השיטות המועדפות לתשלום הן באמצעות כרטיס חיוב וכרטיס אשראי. מחוץ וסטרליה לפני ביצוע תשלום מחוץ וסטרליה, בדוק במשרד הוויזות האוסטרלי שבו בכוונתך להגיש את בקשתך בנוגע לשיטות התשלום והמטבעות שבאפשרותם לקבל ואת שם המוטב שיש לרשום. מידע לגבי מקום הגשת בקשה מחוץ וסטרליה זמין גם באתר המחלקה בכתובת דרכים להגשת בקשה אתה, או הנציג שלך, יכול להגיש את הבקשה, דמי הגשת הבקשה לוויזה והמסמכים הנלווים באחת מ- 3 דרכים: בצורה אלקטרונית, דרך האינטרנט, אם אתה זכאי. כדי לבדוק את זכאותך, בקר באתר המחלקה בכתובת באופן אישי או בדואר במשרד הוויזות האוסטרלי הקרוב או במשרד של המחלקה. אם בכוונתך להגיש באופן אישי, יית שתצטרך לקבוע פגישה. כדי לבדוק אם יש צורך לקבוע פגישה, בקר באתר המחלקה בכתובת או דרך שותף מתן שירותים Partner( S ervice Delivery DP - S (. בארצות מסוימות, שותפי מתן שירותים מספקים שירותים להגשת בקשה לוויזה מטעם המחלקה. לקבלת מידע מפורט יותר וכדי לבדוק אם שותף מתן שירותים זמין בארצך, בקר בדף האינטרנט Contact Us )פנה אלינו( באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת אתה רשאי לקבל עזרה מאדם אחר במילוי טופס זה, אולם עליך לחתום עליו בעצמך. אם קיבלת עזרה במילוי טופס הבקשה, עליך לחתום על ההצהרה/ות רק אם המידע אמיתי ונכון. מסמכים נלווים ומידע נוסף חלק M רשימת ביקורת לפריטי הבקשה בעמוד 17 כולל מידע על מסמכים נלווים. אם אתה מגיש את הבקשה מעבר לים, עליך לבדוק גם באתר האינטרנט של משרד הוויזות האוסטרלי הקרוב חסות על-ידי קרוב משפחה זכאי יית שהמחלקה תבקש תמיכה של נותן חסות זכאי בבקשה שלך ותשלום ערבות, כחלק מתהליך ההערכה. הארכת השהייה שלך באוסטרליה אם אתה מגיש בקשה לוויזה חדשה או הארכה לוויזה בעת שהותך באוסטרליה, עליך להגיש את הבקשה לוויזה חדשה לפני פקיעת תוקף הוויזה הנוכחית. הזמן הטוב ביותר להגיש בקשה לוויזת מבקר חדשה הוא כ- 2 שבועות לפני פקיעת תוקף הוויזה הנוכחית. זכור שהענקת ויזה חדשה תבטל כל ויזה שמוחזקת באותו זמן ושל ההרשאות המצורפות ותה ויזה. לדוגמה, אם יש לך הרשאות לעבוד או ללמוד, הרשאות אלו יבוטלו בעת הענקת ויזת מבקר. דרישות בריאות על כל מבקשי הוויזה לעמוד בדרישות הבריאות של אוסטרליה. יית שתתבקש לעבור צילום רנטגן של החזה ובדיקה רפואית, על מנת לעמוד בקריטריונים לוויזה מסוג 600. אנא מ אחר כל הוראה שניתנת על-ידי פקיד הוויזות בנוגע לבדיקות רפואיות או לצילומי רנטגן שעשויים להידרש. מידע נוסף בנוגע לדרישות הבריאותיות לכניסה וסטרליה זמין באתר המחלקה בכתובת requirements/health-exam.htm דרישות ביטוח בריאות טיפול רפואי באוסטרליה יכול להיות יקר מאוד. מומלץ לדאוג לביטוח רפואי לתקופת השהיה שלך באוסטרליה. תהיה מכוסה על-ידי תכנית הבריאות הומית של אוסטרליה, א אם אתה מכוסה בהסכם בריאות הדדי. אם אתה מבקש ויזת מבקר לשהייה ארוכה ענף תיור או אם גילך 75 או יותר יית שתתבקש לצרף לבקשתך הוכחה שיש ברשותך ביטוח בריאות המכסה את שהייתך באוסטרליה. מידע נוסף אודות ביטוח בריאות זמין באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 2

3 חיסונים אם בכוונתך לרשום את ילדך לבית ספר או מעון )מעון או גן ילדים( אוסטרלי במהלך הביקור באוסטרליה, מומלץ מאוד שפנקס חיסונים של הילד יהיה בידך. יית שתתבקש להציג פנקס חיסונים בעת הרישום. מומלץ לעשות חיסונים נגד פוליו, טטנוס, חצבת, חזרת, אדמת, דיפתריה, שעלת, המופילוס B ודלקת כבד נגיפית מסוג B. הערה: בנוסף, מומלץ לנשים בגיל הפוריות לקבל חיסון נגד אדמת. פרטי דרכון רוב המגישים בקשה לוויזה נדרשים להחזיק בדרכון תקף, כדי שיוכלו לקבל ויזה. מומלץ מאוד שתוקף הדרכון יהיה 6 ים לפחות. אם תחליף את הדרכון חר קבלת ויזה, עליך להודיע למשרד הוויזות האוסטרלי הקרוב או למשרד של המחלקה. אם תספק לנו את ה של דרכון חדש או נוסף המשמש אותך לנסיעה וסטרליה, ייתכנו עיכובים משמעותיים בשדה התעופה ויית ש תורשה לעלות למטוס. כתובת מגורים עליך לספק את הכתובת שבה בכוונתך לגור בזמן הטיפול בבקשתך. אם תציין את כתובת המגורים שלך בטופס הבקשה, בקשתך תבוטל. כתובת תא דואר תתקבל ככתובת מגורים. שינוי כתובת אם ת את כתובת המגורים שלך לפרק זמן ארוך מ- 14 בזמן עיבוד הבקשה שלך, עליך לעד את המחלקה על כתובתך החדשה ומשך שהייתך שם. המחלקה תשלח הודעות לגבי הבקשה שלך לכתובת האחרונה שסיפקת לתכתובת. נתוני Modified n-return Rate ה- Modified n-return Rate )שיעור אי-חזרה מותאם - )MNRR זהו חישוב של מספר האנשים שהגיעו עם ויזת מבקר, אך עזבו לפני פקיעת הוויזה שלהם, פרט לכאלה שהוענקה להם ויזת בעל מקצוע, מבקר או סטודנט באוסטרליה. ה- MNRR מהווה מדד לעמידה בתנאי ויזת מבקר ועשוי להיות שיקול עבור מקבלי החלטות על מנת לקבוע את רמת הקפדנות שיש להחיל על הבקשה. אם אתה מגיע מארץ עם MNRR גבוה, כדאי לך לספק תיעוד נוסף כמצוין בעמוד 18, התומך בבקשה שלך. נתוני MNRR ניתן למצוא באתר סיוע בהגירה אדם מעניק לך סיוע בהגירה אם הוא משתמש, או טוען שמשתמש, בידע או בניסיון שלו בהליכי הגירה כדי לסייע לך בהגשת ויזה, בקשה להתערבות מיניסטריאלית, בקשה לערעור על ביטול, מתן חסות או מינוי. באוסטרליה, אדם יכול להגיש סיוע בהגירה כחוק רק אם הוא סו הגירה רשום או פטור מרישום. רק סוכני הגירה רשומים יכולים לקבל תשלום או תמורה עבור מתן סיוע בהגירה. אם אדם רשום באוסטרליה, שאינו פטור מרישום, מעניק לך סיוע בהגירה, הוא מבצע עבירה פלילית ועשויים להינקט נגדו הליכים משפטיים. נותני חסות למגישי בקשה לוויזות מבקר ענף קרוב משפחה תחת חסות פטורים מהדרישות להירשם כסו הגירה על מנת לסייע לבקשה בנוגע לוויזות מבקר ענף קרוב משפחה תחת חסות. סוכני הגירה באוסטרליה על סוכני הגירה באוסטרליה להיות רשומים ב- Office of the Migration Agents Registration Authority )משרד הרשות לרישום סוכני הגירה -,)MARA א אם הם פטורים מרישום. סוכני הגירה מחוץ וסטרליה סוכני הגירה הפועלים מחוץ וסטרליה אינם חייבים ברישום. המחלקה עשויה לתת לסוכנים מסוימים בחו ל מספר זיהוי. מספר זה אינו אומר שהם רשומים. הערה: מספר סוכני הגירה אוסטרלים רשומים פועלים בחו ל. פרטי סו הגירה סו הגירה הוא אדם שבאפשרותו: לייעץ לגבי הוויזה המתאימה לך ביותר; לפרט את המסמכים שעליך להגיש עם הבקשה; לסייע לך למ את טופס הבקשה ולהגיש אותו; ו לקיים תקשורת עם המחלקה מטעמך. אם תמנה סו הגירה, המחלקה תצא מנקודת הנחה שסו ההגירה שלך יהיה הנמען מיופה הכוח שלך, א אם תציין אחרת. המחלקה תדון עם סו ההגירה שלך בנוגע לבקשתך ותבקש ממנו מידע נוסף כאשר יידרש. אינך נדרש להיעזר בסו הגירה. עם זאת, אם בכוונתך להסתייע בסו הגירה, המחלקה ממליצה להסתייע בסו הגירה רשום. סוכנים רשומים כפופים לקוד ההתנהגות של סוכני הגירה, אשר דורש מהם לפעול בצורה מקצועית לטובת לקוחותיהם כדין. מידע על סוכני הגירה, כולל רשימה של סוכני הגירה רשומים, זמין באתר האינטרנט של ה- Office of the MARA בכתובת נוסף על כך, באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות סוכני הגירה באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת HEB (Design date 07/14) - Page 3 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

4 אנשים פטורים האנשים הבאים אינם צריכים להיות סו הגירה רשום על מנת לספק סיוע בהגירה, אך אסור להם לגבות תשלום עבור שירותיהם: קרוב משפחה )בן/בת זוג, שותף/ה שחי/ה איתך, ילד, הורה, אח או אחות(; חבר פרלמנט או עובד שלו; פקיד ציבור שתפקידו כולל מתן סיוע בהגירה )לדוגמה, סיוע משפטי(; חבר סגל דיפלומטי, קונסוליה או ארגון בינומי. מינוי סו הגירה/אדם פטור כדי למנות סו הגירה/אדם פטור, עליך למ את חלק,Options for receiving written communications - K )אפשרויות לקבלת תכתובת(. סו ההגירה/האדם הפטור צריך למ את טופס 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance )ייעוץ מסו הגירה/אדם פטור המספק סיוע להגירה(. טופס 956 זמין באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת אפשרויות לקבלת תכתובת אם תמנה סו הגירה/אדם פטור, יית שעדיין תצטרך לתת אישור בכתב דם אחר לקבל תכתובת מטעמך. אדם זה נקרא נמען מיופה כוח. פרטי נמען מיופה כוח כל התכתובת בנוגע לבקשתך תישלח לנמען מיופה הכוח שלך, א אם תציין שברצונך שמידע הנוגע לבריאותך ו/או אופייך יישלח ישירות אליך. המחלקה תשלח תכתובת לנמען מיופה הכוח האחרון שמינית, היות שבאפשרותך למנות נמען מיופה כוח אחד בלבד בכל עת עבור בקשה מסוימת. כל מסמך שיישלח ותו אדם ייחשב כאילו קיבלת אותו לידך. כדי למנות נמען מיופה כוח, עליך למ את: חלק -K אפשרויות לקבלת תכתובת; ו טופס 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient )מינוי או ביטול של נמען מיופה כוח(. הערה: סוכני הגירה/אנשים פטורים אינם צריכים למ את טופס 956A. טופס 956A זמין באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת הסכמה לקבלת הודעות בצורה אלקטרונית המחלקה עשויה להשתמש במגוון אמצעים ליצירת קשר איתך. עם זאת, ייעשה שימוש באמצעים אלקטרוניים כגון פקס או דואר אלקטרוני רק אם תציין את הסכמתך לקבל הודעות בדרך זו. לצורך הטיפול בבקשתך, יית שיהיה על המחלקה ליצור עמך קשר בנוגע למידע רגיש, לדוגמה, בריאות, בדיקות משטרתיות, יכולת פיננסית ויחסים אישיים. תקשורת אלקטרונית, א אם היא מוצפנת היטב, אינה בטוחה, ואחרים עלולים לראות אותה ואף לגרום להפרעות. אם תסכים שהמחלקה תיצור עמך קשר באמצעים אלקטרוניים, ה שתספק ישמשו את המחלקה בלבד למטרה שעבורה סיפקת אותם, א אם י מחויבות חוקית או צורך להשתמש בהם למטרה אחרת, או שנתת את הסכמתך להשתמש בהם למטרה אחרת. אלה יתווספו לרשימת דיוור כלשהי. ממשלת אוסטרליה אינה נוטלת על עצמה אחריות כלשהי בטחה או לשלמות נתונים כלשהם שישלחו למחלקה באינטרנט או באמצעים אלקטרוניים אחרים. אם תאשר דם אחר לקבל מסמכים בשמך ואותו אדם מעוניין שיפנו אליו בצורה אלקטרונית, חתימתו נדרשת על טופס 956 או 956A כדי לציין את הסכמתו ופן תקשורת זה. הערה: תקשורת אלקטרונית היא האמצעי המהיר ביותר שקיים, והמחלקה מעדיפה להשתמש בתקשורת אלקטרונית מכיוון שכך העיבוד מבוצע מהר יותר. מידע חשוב אודות פרטיות ה האישיים שלך מוגנים בחוק, כולל חוק Privacy Act 1988 )חוק הפרטיות(. מידע חשוב על האיסוף, השימוש והמסירה )לסוכנויות אחרות וצדדים שלישיים, כולל ישויות בחו"ל( של ה האישיים שלך, כולל מידע רגיש, נמצא בטופס 1442i Privacy notice )הודעת פרטיות(. טופס 1442i זמין באתר האינטרנט של המחלקה בכתובת או במשרדים של המחלקה. עליך להקפיד לקרוא ולהבין את טופס 1442i לפני מילוי טופס זה. מכיוון שסיווג הוויזה שלך עשוי לחייב נותן חסות, יית שתוצאות בקשתך ייוודעו דם/ארגון שהגיש את טופס נותן החסות בנוגע לבקשתך. דף הבית קו שאלות כללי טלפון במהלך שעות העבודה באוסטרליה, על מנת לדבר עם מרכזן )מידע מוקלט זמין מחוץ לשעות אלה(. אם אתה נמצא מחוץ וסטרליה, פנה לנציגות אוסטרליה קרובה. נא לשמור דפי מידע אלה לעיון COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 4

5 Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW PHOTOGRAPH Please attach a recent passport size photograph of yourself. Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS. נא להשתמש בעט ולכתוב באנגלית בצורה ברורה, באותיות רישיות )גדולות(. סמן במקומות המתאימים Tick where applicable תמונה צרף תמונת דרכון עדכנית שלך. Indicate if you are applying outside Australia or in Australia: ציין אם אתה מבקש מחוץ וסטרליה או בתוך אוסטרליה: Go to Question 2 עבור לשאלה 2 Go to Question 5 עבור לשאלה 5 Outside Australia מחוץ וסטרליה In Australia באוסטרליה 1 Applicants in Australia מגישי בקשה באוסטרליה Applicants outside Australia מגישי בקשה מחוץ וסטרליה Specify the date you wish to extend your stay to ציין את התאריך שאליו ברצונך להאריך את שהייתך 5 When do you wish to visit Australia? מתי ברצונך לבקר באוסטרליה? from מתאריך Date תאריך 2 Provide detailed reasons for requesting this further stay ספק סיבות מפורטות לבקשת הארכת שהייה זו 6 to עד תאריך How long do you wish to stay in Australia? כמה זמן ברצונך לשהות באוסטרליה? 3 Up to 3 months עד 3 ים Up to 6 months עד 6 ים Up to 12 months עד 12 ים te: The stay period granted may be less than the period requested. You should check the terms of any visa granted. הערה: תקופת השהייה המוענקת עשויה להיות קצרה מהתקופה המבוקשת. יש לבדוק את התנאים של כל ויזה שמוענקת. Do you intend to enter Australia on more than one occasion? האם בכוונתך להיכנס וסטרליה ביותר מהזדמנות אחת? 4 Go to Question 7 עבור לשאלה 7 Go to Question 7 עבור לשאלה HEB (Design date 07/14) - Page 5 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

6 Are you or have you been known by any other name? (including name at birth, previous married names, aliases) האם אתה מוכר או היית מוכר בשם אחר? )כולל שם בלידה, שמות מנישואים קודמים, כינויים( 10 Part A Your details חלק A ה שלך Give the following details exactly as they appear in your passport Make sure your passport is valid for the period of stay you are applying for. ספק את ה הבאים בדיוק כפי שהם מופיעים בדרכונך ודא שהדרכון שלך תקף לתקופת השהייה שעבורה אתה מגיש את הבקשה. 7 Family name שם משפחה Do you currently hold an Australian visa? האם יש ברשותך כרגע ויזה וסטרליה? te: If this visa application is approved, your current visa may cease. הערה: אם בקשה זו לוויזה תאושר, תוקף הוויזה הנוכחית עשוי לפוג. Have you applied for a Parent (subclass 103) visa? האם הגשת בקשה לוויזת הורה )סיווג 103(? Please provide your queue date ציין את תאריך התור Female נקבה Male זכר Given names שם פרטי Sex מין Date of birth תאריך לידה Passport number מספר דרכון Country of passport ארץ הדרכון Nationality of passport holder ום מחזיק הדרכון Do you currently hold, or have you applied for, an APEC Business Travel Card (ABTC)? האם יש ברשותך כרגע, או הגשת בקשה, ל- APEC Business Travel Card?)ABTC( te: If this visa application is approved, the Australian visa associated with your ABTC will cease. הערה: אם בקשה זו לוויזה תאושר, הוויזה האוסטרלית שמשויכת ל- ABTC תפוג. Are you a citizen of any other country? האם אתה אזרח של ארץ אחרת? List countries רשימת ארצות Date of issue תאריך הנפקה Date of expiry תאריך תפוגה Place of issue/ issuing authority מקום הנפקה/רשות מנפיקה Place of birth מקום הלידה Town/city עיר/יישוב State/province מדינה/פרובינציה Country ארץ 8 Do you have other current passports? האם יש לך דרכונים תקפים אחרים? 15 Never married or been in a de facto relationship מעולם הייתי נשוי או בקשר ממשי Separated פרוד Divorced גרוש Widowed אלמן Relationship status מצב קשר אישי Married נשוי Engaged מאורס De facto חי עם בת/בן זוג 9 Passport number מספר דרכון Country of passport ארץ הדרכון COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 6

7 Your current residential address te: A street address is required as a post office box address cannot be accepted. כתובת המגורים הנוכחית הערה: נדרשת כתובת פיזית, תתקבל תיבת דואר. POSTCODE מיקוד Country ארץ 20 Do you hold an identity card or identity number issued to you by your government (eg. National identity card) (if applicable)? te: If you are the holder of multiple identity numbers because you are a citizen of more than one country, you need to enter the identity number on the card from the country that you live in. האם יש לך תעודה מזהה או מספר זיהוי שהונפק לך על-ידי ממשלתך )לדוגמה, תעודת זהות( )אם ישים(? הערה: אם ברשותך מספרי זהות מרובים, מכיוון שיש לך אזרחות ביותר מארץ אחת, עליך למ את המספר המזהה שבתעודה מארץ מגוריך. 16 Address for correspondence (If the same as your residential address, write AS ABOVE ) כתובת למכתבים )אם זהה לכתובת המגורים, רשום כנ ל ( 21 Family name שם משפחה Given names שם פרטי Type of document סוג מסמך POSTCODE מיקוד Country ארץ Identity number מספר זהות Country of issue ארץ הנפקה COUNTRY CODE קידומת ארץ ( ) AREA CODE אזור חיוג ( ) ( ) ( ) NUMBER מספר Contact telephone numbers מספרי טלפון ליצירת קשר Home Do you agree to the department communicating with you by and/or fax? This may include receiving notification of the outcome of this application. בית Office משרד Mobile/cell נייד/סלולרי te: We can communicate about this application more quickly using and/or fax. האם אתה מסכים שהמחלקה תיצור איתך קשר בדואר אלקטרוני ו/או פקס? הדבר עשוי לכלול קבלת הודעה על התשובה לבקשה זו. הערה: נוכל להודיע לגבי הבקשה במהירות רבה יותר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס. COUNTRY CODE קידומת ארץ ( ) AREA CODE אזור חיוג ( ) NUMBER מספר address כתובת דואר אלקטרוני Fax number מספר פקס In what country are you currently located? באיזו ארץ אתה נמצא כרגע? What is your legal status in your current location? מהו הסטטוס החוקי שלך במיקום הנוכחי שלך? Citizen אזרח Permanent resident תושב קבע Visitor מבקר Student סטודנט Work visa ויזת עבודה legal status אין סטטוס חוקי Other What is the purpose of your stay in your current location and what is 19 אחר your visa status? מהי מטרת שהייתך במיקום הנוכחי שלך ומהו סטטוס הוויזה שלך? HEB (Design date 07/14) - Page 7 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

8 Part B Family travelling to Australia with you חלק B בני משפחה שנוסעים איתך וסטרליה Are you travelling to, or are you currently in, Australia with any family members? האם אתה נוסע וסטרליה, או נמצא בה כרגע, עם בני משפחה? of each family member Make sure all the applications are lodged at the same time. ספק לגבי כל בן משפחה הקפד להגיש את כל הבקשות באותו זמן. 24 Name of sponsor (if applicable) Relationship to you Full name שם מ סוג הקשר שם נותן החסות )אם ישים( If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O Part C Family NOT travelling to Australia with you חלק C בני משפחה ש נוסעים איתך וסטרליה Their address while you are in Australia Do you have a partner, any children, or fiancé who will NOT be travelling, or has NOT travelled, to Australia with you? האם יש לך שותף/ה, ילדים או ארוס/ה ש ייסעו איתך, או ש נסעו איתך וסטרליה? Relationship to you Date of birth Full name שם מ סוג הקשר כתובתם בעת שהותך באוסטרליה תאריך לידה 25 If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 8

9 Part D Details of your visit to Australia חלק D פרטי הביקור באוסטרליה Is it likely you will be travelling from Australia to any other country (eg. New Zealand, Singapore, Papua New Guinea) and back to Australia? האם סביר שתיסע מאוסטרליה רץ אחרת )לדוגמה, ניו-זילנד, סינגפור, פפואה-גינאה החדשה( ותשוב וסטרליה? 26 Attach itinerary details צרף את פרטי המסלול Do you have any relatives in Australia? 27 האם יש לך קרובי משפחה באוסטרליה? Citizen or permanent resident of Australia Address Relationship to you Date of birth Full name שם מ תאריך לידה סוג הקשר כתובת אזרח או תושב קבע באוסטרליה If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O Do you have any friends or contacts in Australia? 28 האם יש לך חברים או מכרים באוסטרליה? Citizen or permanent resident of Australia Address Relationship to you Date of birth Full name שם מ תאריך לידה סוג הקשר כתובת אזרח או תושב קבע באוסטרליה If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O 1419 HEB (Design date 07/14) - Page 9 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

10 Part E Health details חלק E פרטי בריאות In the last 5 years, have you visited or lived outside your country of passport for more than 3 consecutive months? 31 Why do you want to visit Australia? Include details of any dates that are of special significance to your visit. מה מטרת ביקורך באוסטרליה? רשום אודות תאריכים בעלי משמעות מיוחדת לביקורך. 29 Do not include time spent in Australia. ב- 5 השנים האחרונות, האם ביקרת או גרת בארצות שאינן הארץ שהנפיקה את הדרכון, לשהות שנמשכה יותר מ- 3 ים ברציפות? אין לכלול זמן שהייה באוסטרליה. Country(s) ארצות 1. from מתאריך Date תאריך to עד תאריך from מתאריך to עד תאריך Country(s) ארצות Date תאריך 2. If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O Do you intend to do a course of study while in Australia? האם בכוונתך להשתתף בקורס לימודי באוסטרליה? 30 Country(s) ארצות 3. Name of the course שם הקורס from מתאריך to עד תאריך Date תאריך If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O Name of the institution שם המוסד How long will the course last? מה משך הקורס? Do you intend to enter a hospital or health care facility (including nursing homes) while in Australia? האם בכוונתך להתאשפז בבית חולים או במוסד רפואי )כולל מוסד סיעודי( בזמן השהות באוסטרליה? 32 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 10

11 Do you intend to work as, or study to be, a doctor, dentist, nurse or paramedic during your stay in Australia? האם בכוונתך לעבוד בתור, או ללמוד להיות, רופא, רופא שיניים, אח סיעודי או פרמדיק במהלך השהות באוסטרליה? 33 Do you require assistance with mobility or care due to a medical condition? האם דרוש לך סיוע בניידות ו/או טיפול עקב מצבך הרפואי? 36 Have you: ever had, or currently have, tuberculosis? been in close contact with a family member that has active tuberculosis? ever had a chest x-ray which showed an abnormality? 34 האם אתה: חלית אי פעם, או חולה כעת, בשחפת? היית במגע קרוב עם קרוב משפחה שסבל משחפת פעילה? קיבלת אי פעם תוצאות חריגות של צילום רנטגן של החזה? Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months? האם עברת בדיקה רפואית לוויזה אוסטרלית ב- 12 הים שעברו? 37 (including HAP ID if available) )כולל זיהוי,HAP אם זמין( te: If you are applying for a long stay Visitor visa or are 75 years or over, you will be asked to undergo a health assessment and may be asked to show that you have medical insurance to cover your intended stay in Australia. Please contact your nearest office of the department for further advice before lodging your application. If additional medical consultations are required, a decision on your visa application will be delayed. הערה: אם אתה מבקש ויזה לשהייה ארוכה או שאתה בן 75 או יותר, תתבקש לעבור בדיקה רפואית ויית שתתבקש להוכיח שיש לך ביטוח רפואי המכסה את שהותך באוסטרליה. לקבלת מידע נוסף לפני הגשת הבקשה, אנא פנה למשרד המחלקה הקרוב. אם יידרש ייעוץ רפואי נוסף, יהיה עיכוב בקבלת ההחלטה לגבי הוויזה שלך. During your proposed visit to Australia, do you expect to incur medical costs, or require treatment or medical follow up for: kidney disease, including dialysis; mental illness; pregnancy; respiratory disease that has required hospital admission or oxygen therapy other? blood disorder; cancer; heart disease; hepatitis B or C and/or liver disease; HIV infection, including AIDS; במהלך ביקורך באוסטרליה, האם אתה צופה הוצאות רפואיות כלשהן, או טיפול רפואי או מעקב רפואי בשל: מחלת סרטן; מחלת לב; דלקת כבד נגיפית מסוג B או C ו/או מחלת כבד; זיהום,HIV לרבות איידס; מחלת כליות, לרבות דיאליזה; מחלת נפש; הריון; מחלות נשימה שדרשו ביקור בבית חולים או טיפול בחמצן; אחר? HEB (Design date 07/14) - Page 11 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

12 been involved in any activity, or been convicted of any offence, relating to the illegal movement of people to any country (including Australia)? served in a military force or state sponsored/private militia, undergone any military/paramilitary training, or been trained in weapons/explosives use (however described)? If you answered to any of the above questions, give ALL relevant details below. אם השבת על אחת השאלות לעיל, ספק את כל ה הרלוונטיים להלן. Part F Character details חלק F פרטי אופי Have you ever: האם אתה אי פעם: היית מעורב בפעילות כלשהי, או הורשעת בעבירה כלשהי, שקשורה לתנועה בלתי חוקית בארץ כלשהי )לרבות אוסטרליה(? שרתת בכוח צבאי )לרבות צה ל( או במיליציה פרטית/שממומנת על ידי מדינה, עברת אימונים צבאיים/כמו-צבאיים, או שאומנת להשתמש בנשק/ חומרי נפץ )יהיה התיאור אשר יהיה(? been convicted of a crime or offence in any country (including any conviction which is now removed from official records)? הורשעת בפשע או בעבירה בארץ כלשהי )לרבות הרשעה שהוסרה כבר מהרישומים הרשמיים(? been charged with any offence that is currently awaiting legal action? הואשמת בעבירה שנמצאת כעת בהליכים משפטיים? been acquitted of any criminal offence or other offence on the grounds of mental illness, insanity or unsoundness of mind? זוכית מעבירה פלילית או אחרת עקב מחלת נפש, אי-שפיות או אי יציבות נפשית? been removed or deported from any country (including Australia)? סולקת או גורשת מארץ כלשהי )לרבות אוסטרליה(? 38 left any country to avoid being removed or deported? עזבת ארץ כלשהי כדי להימנע מסילוק או גירוש? been excluded from or asked to leave any country (including Australia)? הוחרמת בארץ כלשהי, או שנתבקשת לעזוב אותה )לרבות אוסטרליה(? committed, or been involved in the commission of war crimes or crimes against humanity or human rights? ביצעת, או היית מעורב, בביצוע פשעי מלחמה או בפשעים נגד האנושות או בהפרת זכויות אדם? If insufficient space, give details at Part O אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O been involved in any activities that would represent a risk to Australian national security? עסקת בפעילויות כלשהן שעלולות להוות סיכון לביטחון הומי של אוסטרליה? had any outstanding debts to the Australian Government or any public authority in Australia? נקלעת לחובות לממשלת אוסטרליה או לכל רשות ציבורית אחרת באוסטרליה? COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 12

13 ( ) ( ) Part G Employment status חלק G מצב תעסוקתי Explain why you are unemployed and give details of your last employment (if applicable) הסבר מדוע אתה מובטל ומסור על העבודה האחרונה שלך )אם ישים( Unemployed מובטל What is your employment status? מה המצב התעסוקתי שלך? Employed/ self-employed עובד/ עצמאי 39 Employer/business name שם מעסיק/עסק Address כתובת POSTCODE מיקוד COUNTRY CODE קידומת ארץ AREA CODE אזור חיוג Telephone number מספר טלפון NUMBER מספר Position you hold משרה How long have you been employed by this employer/business? כמה זמן אתה מועסק על ידי המעסיק/עסק הזה? Year of retirement שנת פרישה Your current course קורס נוכחי Retired בגימות Student סטודנט Name of educational institution שם המוסד החינוכי How long have you been studying at this institution? כמה זמן אתה לומד במוסד זה? Other אחר 1419 HEB (Design date 07/14) - Page 13 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

14 Part H Funding for stay חלק H מימון השהייה All visitors to Australia must be able to demonstrate they have adequate funds to cover all costs associated with their visit. Providing evidence of funds will help expedite the processing of a visitor visa application. Examples may include personal bank statements showing a financial history, pay slips, audited accounts, taxation records or details of funds that visitors will be taking with them or funds that are available to them. Relevant factors may also include the number of persons your are supporting, the type of activities planned and the length of stay sought. כל המבקרים באוסטרליה חייבים להיות מסוגלים להוכיח שיש להם די אמצעי מימון כדי לכסות את כל העלויות שקשורות לביקור. צירוף הוכחת יכולת מימון תסייע בזירוז עיבוד הבקשה לוויזת מבקר. לדוגמה: דף חשבון בנק עם ההיסטוריה הכספית, שוברי תשלום, חשבונות רו ח, רשומות מסים או לגבי כספים שהמבקרים ייקחו איתם או כספים שזמינים להם. גורמים רלוונטיים נוספים יכולים להיות מספר האנשים שבהם אתה תומך, סוג הפעילויות המתוכננות ומשך השהייה. of how you will maintain yourself financially while you are in Australia ספק כיצד תממן את עצמך בזמן השהות באוסטרליה 40 Is your sponsor or someone else providing support for your visit to Australia? te: This includes support from an organisation. האם נותן החסות או מישהו אחר מסייע לך במימון הנסיעה וסטרליה? הערה: כולל תמיכה מארגון. 41 Type of support provided Other Accommodation Financial כלכלית מגורים אחר Their address while you are in Australia Relationship to you Date of birth Full name שם מ סוג הקשר כתובתם בעת שהותך באוסטרליה סוג התמיכה שניתנת תאריך לידה If insufficient space, give details at Part O Attach details. The person or people you have listed will need to provide evidence of their ability to provide this support. אם אין מספיק מקום, ספק בחלק O צרף. האדם או האנשים שרשמת יצטרכו לספק הוכחות לכך שהם מסוגלים לספק תמיכה זו. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 14

15 Is the person an agent registered with the Office of the Migration Agents Registration Authority (Office of the MARA)? Office of the Migration Agents Registration ב- רשום סו הוא האדם האם Office(? of the MARA( Authority Go to Part K K לחלק עבור Is the person/agent in Australia? באוסטרליה? נמצא האדם/סו האם Go to Part K K לחלק עבור Did you pay the person/agent and/or give a gift for this assistance? זה? סיוע עבור מתנה לו נתת ו/או זה דם/סו שילמת האם Part I Previous applications קודמות בקשות I חלק Have you ever: פעם: אי אתה האם been in Australia and not complied with visa conditions or departed Australia outside your authorised period of stay? יצאת או הוויזה, בתנאי עמדת ו באוסטרליה היית לך? שאושרה התקופה תום אחרי מאוסטרליה had an application for entry to or further stay in Australia refused, or had a visa for Australia cancelled? השהייה להארכת או לכניסה בקשתך שלך שהוויזה או נדחתה, באוסטרליה בוטלה? וסטרליה If you answered to any of the above questions, give details. ספק לעיל, השאלות אחת על השבת אם 42 Part K Options for receiving written communications תכתובת לקבלת אפשרויות K חלק All written communications about this application should be sent to: (Tick one box only) You should complete form 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient אל: זו לבקשה בנוגע התכתובת כל את לשלוח יש בלבד( אחת תיבה )סמן 956A טופס את למ עליך Appointment or withdrawal of an authorised כוח(. מיופה נמען של ביטול או )מינוי recipient Your migration agent/exempt person should complete form 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance 956 טופס את למ צריך הפטור ההגירה/האדם סו Advice by a migration agent/exempt person )ייעוץ of providing immigration assistance להגירה( סיוע מתן לגבי פטור הגירה/אדם מסו Myself אליי OR או Authorised recipient כוח מיופה נמען OR או Migration agent הגירה סו OR או Exempt person פטור אדם 47 Part J Assistance with this form זה טופס במילוי סיוע J חלק Did you receive assistance in completing this form? זה? טופס במילוי סיוע קיבלת האם Go to Part K K לחלק עבור Please give details of the person who assisted you לך שסייע האדם על מסור Other אחר POSTCODE מיקוד Ms Ms Miss Miss Mrs גברת Mr מר Title: תואר: Family name משפחה שם Given names פרטי שם Address כתובת 43 COUNTRY CODE ארץ קידומת ( ) AREA CODE חיוג אזור ( ) Telephone number or daytime contact ה במשך קשר יצירת או טלפון מספר NUMBER מספר Office hours העבודה בשעות Mobile/cell נייד/סלולרי 1419 HEB (Design date 07/14) - Page 15 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

16 Part L Payment details חלק L פרטי תשלום IMPORTANT: You must refer to the department s website at to complete this part of your application. The website shows reference tables with the Visa Application Charges applicable to each visa subclass. חשוב: עליך לעיין באתר המחלקה בכתובת כדי למ חלק זה של הבקשה. האתר כולל טבות עזר עם חיובים לבקשת ויזה שחלים על כל סיווג מ של ויזה. Visa subclass you are applying for סיווג מ של ויזה שאתה מבקש 48 (1) (2) + AUD AUD Base Application Charge Write the amount shown on the reference table for your visa subclass דמי הגשת בקשה בסיסיים כתוב את הסכום שמוצג בטבלת העזר עבור סיווג המ של הוויזה שלך n-internet Application Charge (if applicable) דמי הגשת בקשה באינטרנט )אם ישים( (3) + AUD Additional Applicant Charge aged 18 years or over at the time your application is lodged דמי מבקש נוסף בגיל 18 ומעלה בזמן רישום הבקשה Number of additional applicants aged 18 years or over = כתוב את הסכום שמוצג בטבלת העזר עבור סיווג המ של הוויזה שלך מספר מבקשים נוספים בגיל 18 ומעלה (multiplied by) )כפול( Write the amount shown on the reference table for your visa subclass X AUD Additional Applicant Charge under 18 years of age at the time your application is lodged דמי מבקש נוסף מתחת לגיל 18 בזמן רישום הבקשה + Number of additional applicants under 18 years of age כתוב את הסכום שמוצג בטבלת העזר עבור סיווג המ של הוויזה שלך מספר מבקשים נוספים בגיל מתחת לגיל 18 Write the amount shown on the reference table for your visa subclass (4) AUD = (multiplied by) )כפול( X AUD (5) + = AUD Number of applicants מספר מגישי בקשה = Subsequent Temporary Application Charge (if applicable) דמי הגשת בקשה זמנית עוקבת )אם ישים( (multiplied by) )כפול( Write the amount shown on the reference table for your visa subclass כתוב את הסכום שמוצג בטבלת העזר עבור סיווג המ של הוויזה שלך X AUD Total סך הכל AUD Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) סך הכל )1( + )2( + )3( + )4( + )5( You must pay the total amount or your visa application will not be valid. te: A second instalment of the Visa Application Charge must also be paid before we can grant some visas. עליך לשלם את הסכום הכולל, אחרת הבקשה שלך לוויזה תהיה תקפה. הערה: כמו, יש לשלם את התשלום השני של דמי הגשת הבקשה לוויזה לפני שנוכל להעניק מספר ויזות. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 16

17 COUNTRY CODE קידומת ארץ ( ) AREA CODE אזור חיוג POSTCODE מיקוד ( ) NUMBER מספר Telephone number מספר טלפון Address כתובת As the cardholder I acknowledge and accept that a credit card surcharge may apply to the transaction. Signature of cardholder חתימת בעל - הכרטיס Credit card information will be used for charge paying purposes only. פרטי כרטיס האשראי ישמשו למטרת חיוב התשלום בלבד. Part M Application checklist חלק M רשימת ביקורת לפריטי הבקשה With your completed and signed application form 1419, you must include: 50 How will you pay your application charge? te: A surcharge may apply to payments made by credit card. Further information is available from If applying in Australia, debit card or credit card are the preferred methods of payment. Debit cards cannot be used for applications lodged by mail. If paying by bank cheque or money order please make payable to the Department of Immigration and Border Protection. If applying outside Australia, please check with the Australian Government office where you intend to lodge your application as to what methods of payment and currencies they can accept and to whom the payment should be made payable. כיצד תשלם את דמי הגשת הבקשה? הערה: עשויה לחול חיוב על תשלומים המבוצעים בכרטיס אשראי. מידע נוסף זמין בכתובת אם אתה מגיש את הבקשה באוסטרליה, השיטות המועדפות לתשלום הן באמצעות כרטיס חיוב או כרטיס אשראי. ניתן להשתמש בכרטיסי חיוב עבור בקשות המוגשות בדואר. במקרה של תשלום באמצעות המחאה בנקאית או הוראת תשלום, נא לרשום לפקודת Department of Immigration and Border Protection )המחלקה להגירה ומשטרת הגבולות(. אם הגשת הבקשה מבוצעת מחוץ וסטרליה, בדוק בנציגות אוסטרליה שבה בכוונתך להגיש את בקשתך בנוגע לשיטות התשלום והמטבעות שבאפשרותם לקבל ואת שם המוטב שיש לרשום. Australian Dollars דולר אוסטרלי AUD Money order הוראת תשלום Cannot be used for applications lodged by mail ניתן להשתמש עבור בקשות המוגשות בדואר : : below רשום את ה להלן Diners Club : JCB : : : : : : : : : : Bank cheque המחאה בנקאית Debit card כרטיס חיוב Credit card כרטיס אשראי Payment by (tick one box) תשלום באמצעות )סמן תיבה אחת( : : MasterCard American Express Visa Credit card number : מספר כרטיס אשראי : : : : Expiry date בתוקף עד Cardholder s name שם בעל הכרטיס לטופס הבקשה 1419 המ והחתום עליך לצרף: a certified copy of the identity page (showing photo and personal details) of a valid passport and other pages which provide evidence of travel to any other countries עותק מאושר של דף הזהות )עם תמונה ו אישיים( של דרכון בתוקף ודפים אחרים אשר מספקים הוכחה לנסיעה רצות אחרות a recent passport photograph (not more than 6 months old) of yourself תמונת דרכון עדכנית )מלפני יותר מ- 6 ים( שלך the Visa Application Charge (if applicable) דמי הגשת הבקשה לוויזה )אם ישים( a completed form 1257 Undertaking declaration, for applicants under 18 years of age, staying in Australia with someone other than a parent, legal guardian or relative (if applicable) טופס 1257 Undertaking declaration )הצהרת התחייבות( מ, עבור מגישי בקשה מתחת לגיל 18, ששוהים באוסטרליה עם אדם שאינו ההורה, האפוטרופוס או קרוב משפחה שלהם )אם ישים( כבעל הכרטיס, אני מאשר ומסכים שיחולו על העסקה עמלות כרטיס אשראי. 49 a completed form 1229 Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years, for applicants under 18 years of age, travelling alone or without one or both of their parents or legal guardians (if applicable) טופס 1229 Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years )הסכמה להעניק ויזה אוסטרלית לילד מתחת לגיל 18(, עבור מגישי בקשה מתחת לגיל 18, הנוסעים לבדם או ל אחד או שני ההורים או האפוטרופוס )אם ישים( 1419 HEB (Design date 07/14) - Page 17 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

18 Additional documents Under the Migration Act 1958, decision-makers are not obliged to seek additional information from the applicant before making a decision on a visa application. It is therefore in the your best interest to submit the following documentation, if applicable, with your application: בכפוף ל-,Migration Act 1958 מקבלי החלטות אינם מחויבים לבקש מידע נוסף ממגיש הבקשה, לפני קבלת החלטה בנוגע לבקשה לוויזה. ל, כדאי לך לצרף לבקשה שלך את התיעוד הבא, אם ישים: evidence of access to funds to support your stay הוכחה לגישה לכספים שיממנו את שהייתך evidence of your medical/travel insurance (if requested) מסמכים נוספים עדות לביטוח נסיעות/רפואי )אם נדרש( medical examination or tests (if requested) בדיקות רפואיות )אם נדרש( a letter from your employer confirming your leave מכתב מהמעסיק המאשר את נסיעתך If you authorise another person to receive all written communications about your application with the department: completed Part K Options for receiving written communications; and form 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance; or form 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient אם תייפה את כוחו של אדם אחר לקבל את כל התכתובת עם המחלקה, הנוגעת לבקשה שלך: חלק Options for receiving written - K communications )אפשרויות לקבלת תכתובת מ(; ו טופס 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance )ייעוץ מסו הגירה/אדם פטור לגבי מתן סיוע להגירה(; או טופס an 956A Appointment or withdrawal of authorised recipient )מינוי או ביטול של נמען מיופה כוח( When you have lodged your application, you should attach your receipt to this sheet. חר הגשת הבקשה, עליך לצרף את הקבלה לגיליון זה. evidence of enrolment at school, college or university הוכחה שאתה רשום לבית ספר, מכללה או אוניברסיטה If visiting a close family member in Australia (who is a citizen or permanent resident of Australia): a letter of invitation to visit אם אתה מבקר בן משפחה באוסטרליה )אזרחים או תושבי קבע באוסטרליה(: מכתב הזמנה לביקור other information to show that you have an incentive and authority to return to your country of residence, such as property or other significant assets in your home country מידע נוסף המוכיח שיש לך סיבה ורשות לשוב רץ מגוריך, כגון רכוש או נכסים משמעותיים אחרים בארצך Important: Do not provide original documents unless requested. You should provide certified copies of original documentation. Documents not in English should be accompanied by accredited English translations. חשוב: אל תספק מסמכים מקוריים, א אם התבקשת לעשות זאת. עליך לספק העתקים מאושרים של התיעוד המקורי. למסמכים שאינם באנגלית יש לצרף תרגום מאושר נגלית. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 18

19 51 Part N Declaration and consent חלק - N הצהרה והסכמה WARNING: Giving false or misleading information or documents is a serious offence. Having read the Conditions for a Visitor visa to Australia on page 1 of this form, I declare that: the information given is complete, correct and up-to-date; I understand that the visa I am applying for does not permit me to work in Australia; I understand that the visa I am applying for does not permit me to study for longer than 3 months in Australia; my intention to visit Australia is genuine and I will abide by the conditions and period of stay of the visa; I have access to adequate funds to meet all costs associated with the visit to and from Australia; I have never had tuberculosis or any serious condition likely to endanger or be a cost to Australia (otherwise, I attach details); I understand that if a no further stay 8503 condition is imposed on this visa, it will limit my ability to remain in Australia beyond the authorised period of the visa; in any part of this form which has been completed with the assistance of another person, that the information as set down is true and correct and has been included with my full knowledge, consent and understanding; if granted a visa, I will advise the Australian Visa Office should my circumstances change; I understand that if I do not abide by the conditions imposed on my visa, my visa may be cancelled or I may be subject to other penalties. If applicable, my sponsor may also be penalised; I have truthfully declared all relevant details requested of me in this application; I have read the information contained in form 1442i Privacy notice; I understand the department may collect, use and disclose my personal information (including biometric information and other sensitive information) as outlined in form 1442i Privacy notice; I understand that if any fraudulent documents or false or misleading information has been provided with this application, or if I fail to satisfy the Minister of my identity, my application may be refused and I, and any other member of my family unit, may become unable to be granted a visa for specified periods of time; if documents are found to be fraudulent or information to be incorrect after the grant of a visa, the visa may subsequently be cancelled. אזהרה: מסירת מידע או מסמכים שקריים או מטעים או מהווה עבירה חמורה. חר שקראתי את ה תנאים לקבלת ויזת מבקר וסטרליה, בעמוד 1 של טופס זה, הריני להצהיר ש: המידע שמסרתי מ, נכון ועדכני; אני מבין שהוויזה שאני מבקש אינה מתירה לי לעבוד באוסטרליה; אני מבין שהוויזה שאני מבקש אינה מתירה לי ללמוד באוסטרליה במשך יותר מ- 3 ים; מטרת ביקורי באוסטרליה כנה ואציית לתנאי הוויזה ולתקופה השהייה המאושרת; יש לי גישה מצעי מימון מתאימים לכיסוי כל העלויות שקשורות לביקור באוסטרליה ולחזרה; מעולם הייתה לי שחפת או כל מחלה חמורה אחרת שעלולה לס או להטיל נטל כספי על אוסטרליה )אחרת, מצורפים (; אני מבין שאם תנאי ל שהייה נוספת - יחול על הוויזה שלי, הדבר יגביל את האפשרות שלי להישאר באוסטרליה מעבר לתקופה המאושרת בוויזה; עבור כל חלק של הטופס הזה שמו בסיוע אדם נוסף, המידע כפי שהוא מופיע כאן הינו נכון ואמיתי, ונכלל בידיעתי, בהסכמתי ובהבנתי המות; אם תוענק לי ויזה, אדווח למשרד הוויזות האוסטרלי במקרה של שינוי בנסיבות; אני מבין שאם אציית לתנאים החלים על הוויזה שלי, יית שהוויזה שלי תבוטל או שאהיה כפוף לעונשים אחרים. אם ישים, גם נותן החסות שלי יהיה חשוף לעונש; מיתי בכנות את כל ה הרלוונטיים שנדרשו ממני בבקשה זה; קראתי את המידע שבטופס הודעת הפרטיות ;1442i אני מבין שהמחלקה עשויה סוף, להשתמש ולמסור את ה האישיים שלי )כולל מידע ביומטרי ומידע רגיש אחר( כפי שמפורט בטופס הודעת הפרטיות ;1442i אני מבין שאם נמסרו עם בקשה זו מסמכים שנועדו להונות או מידע שקרי או מטעה, או אם אוכל מת את זהותי, יית שהבקשה שלי תידחה ואני וכל בן משפחה אחר נוכל לקבל ויזה לתקופות מפורטות; אם חר הענקת ויזה יתגלה שנמסרו מסמכים שנועדו להונות או מידע מטעה, הדבר עלול להוביל לביטול הוויזה HEB (Design date 07/14) - Page 19 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2014

20 For offshore applicants who are required to provide their fingerprints and facial image. I declare that: I understand that my fingerprints and facial image and my biographical information held by the department may be given to Australian law enforcement agencies to help identify me, to help determine my eligibility for grant of the visa I have applied for, and for law enforcement purposes. I consent to: Australian law enforcement agencies disclosing my biometric, biographical and criminal record information to the department for any of the purposes outlined above; the department using the information obtained for the purposes of the Migration Act 1958 or the Australian Citizenship Act עבור מגישי בקשה מחו ל שנדרשים לספק את טביעות האצבעות ותמונת הפנים שלהם. הריני מצהיר: שאני מבין שטביעות האצבעות ותמונת הפנים שלי ו המידע הביוגרפי שמוחזקים על-ידי המחלקה עשויים להימסר לסוכנויות אכיפת החוק באוסטרליה על מנת לסייע בזיהוי שלי, לסייע בקביעת הזכאות שלי לקבל את הוויזה שביקשתי ולמטרות אכיפת חוק. אני מסכים: שסוכנויות אכיפת החוק באוסטרליה ימסרו מידע מהרשומות הביומטריות, הביוגרפיות והפליליות שלי למחלקה לכל מטרה המצוינת לעיל; שהמחלקה תשתמש במידע שהתקבל למטרות ה- Migration Act 1958 )חוק ההגירה( או ה- Australian Citizenship Act 2007 )חוק האזרחות האוסטרלית(. - Signature of applicant חתימת בעל הכרטיס We strongly advise that you keep a copy of your application and all attachments for your records. אנו ממליצים מאוד לשמור העתק של הבקשה וכל המסמכים המצורפים לרשומותיך. Date תאריך Additional information מידע נוסף Part O Additional information חלק O מידע נוסף Question number מספר שאלה 52 If insufficient space, attach additional details. אם המקום אינו מספיק, צרף נוספים בנפרד. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, HEB (Design date 07/14) - Page 20

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Laboratory Animal Units-The Tal Aviv University

Laboratory Animal Units-The Tal Aviv University 1 1. מטרה: הוראה זאת מגדירה את הפעולות הנדרשות ל. 2. כללי: 1.1.יבוא בע"ח חיים מתבצע בשני אופנים עיקריים: 1.1.1. רכישת בע"ח והובלתם לארץ. 1.1.1. הובלת בע"ח המתקבלים ללא תמורה. צריכים להתקיים מהיר וללא תקלות,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד