` מכרז מס' 326/2019 לתכנון- ביצוע של גשר הירקון-רוקח ותחנת רידינג הקו הירוק כרך ב'- חלק א'- מבוא להנדסה ופרשה טכנית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "` מכרז מס' 326/2019 לתכנון- ביצוע של גשר הירקון-רוקח ותחנת רידינג הקו הירוק כרך ב'- חלק א'- מבוא להנדסה ופרשה טכנית"

תמליל

1 ` מכרז מס' 326/2019 לתכנון- ביצוע של גשר הירקון-רוקח ותחנת רידינג הקו הירוק כרך ב'- חלק א'- מבוא להנדסה ופרשה טכנית

2 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מכרז מס' 326/2019 תכנון וביצוע - Build Design גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4( כרך ב' - הכרך ההנדסי חלק א' - מבוא להנדסה 1

3 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כרך ב' - הכרך ההנדסי חלק א' - חלק ב' - חלק ג' - חלק ד' - חלק ה' - מסמכי כרך ב' )הכרך ההנדסי( מבוא להנדסה ופרשה טכנית בקרת איכות והבטחת איכות תכניות )מסמכי תכנון( תכנון מוקדם מטעם המזמין; התכנון העקרוני מטעם הקבלן ]יושלם ע"י הקבלן[; התכנון המוקדם מטעם הקבלן ]יושלם ע"י הקבלן[; התכנון המפורט מטעם הקבלן ]יושלם ע"י הקבלן[; מפרטים כלליים, נהלים, מגדירי משימות, נספחים משלימים לפרשה הטכנית ועוד פרק אספלטים במפרט כללי לעבודות סלילה וגישור נספח 1 נתיבי ישראל )"הספר הירוק" - להוציא אופני מדידה ותשלום( ]מצורף על דרך ההפניה[; )כולל נספח בטיחות ובריאות נספח בטיחות נתע נספח 2 תעסוקתית ונספח בטיחות בתנועה(; מגדיר המשימות של נת''ע ותוצרי התכנון למתכנן על נספח 3 כל פרקיו ]מצורף על דרך ההפניה[; מפרט מיוחד מטעם הקבלן ]יושלם ע"י הקבלן[; נספח 4 הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים עירוניות, נספח 5 במהדורתו המעודכנת( ]מצורף על דרך ההפניה[; המפרט הבין משרדי )"הספר הכחול" - להוציא אופני נספח 6 מדידה ותשלום ופרק אספלטים( ]מצורף על דרך ההפניה[; נהלים, מגדיר משימות, והנחיות תכנון מעודכנים נספח 7 - DSM ]מצורף על כמתפרסם באתר נתע באינטרנט דרך ההפניה[; נספח מחשוב וניהול מסמכים נת"ע; נספח 8 נספח דרישות גנריות לחירום וביטחון נת"ע; נספח 9 נספח טיפול בעצים נת"ע; נספח 10 נספח ניהול סיכונים נת"ע; נספח 11 נספח איכות סביבה וקיימות נת"ע; נספח 12 נספח קשרי קהילה נת"ע; נספח 13 נהלי נת"ע; נספח 14 תכניות, דוחות ומסמכים נוספים תכנית דרך תת"ל 71 ב' ו-ג' - תקנון, תשריטים נספח 1 ותוכניות; ]מצורף על דרך ההפניה[; תכניות הסדרי תנועה סופיים; נספח 2 תכנית גבולות האתר ;LOW נספח 3 2

4 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תכניות תוואי הרק"ל ;)Alignment( תוכנית אתרי התארגנות ועבודה; תוכנית חלוקה לשטחים; תוכניות עיצוב תחנות קרקעיות ;)AG( חלק ו' - נספח 4 נספח 5 נספח 6 נספח 7 נספח 8 נספח 9 מסמכי רקע נספח 1 נספח 2 נספח 3 נספח 4 נספח 5 נספח 6 נספח 7 נספח 8 נספח 9 הנחיות Infra 2 לתכנון גשרים; הנחיות Infra 2 לממשקים תחנות; תיק תיאומים; נתוני חקר קרקע; מדידה ראשונית לצורכי אקוסטיקה; סקר עצים מוקדם; מדידה מפורטת מטעם המזמין; תוכניות תחמ"ש חח"י מתוכנן; נוהל ייזום גשר חדש של עת"א; פרטים טיפוסיים עת"א; תחזית נוסעים )מתוך פרק תפעול אינפרא 2(; 3

5 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תוכן עניינים נושא עמוד הקדמה. 1 מבוא 1.1 אלמנטים עיקריים בפרויקט 1.2 תיאור השטח 1.3 תיאומים ואישורים 1.4 עצים וגיאופיטים 1.5 אתר ההתארגנות של הקבלן 1.6 גבולות ביצוע עקרוניים וגבולות ביצוע מדויקים 1.7 עבודות מחוץ לקו הכחול 1.8 פרויקטים במרחב 1.9 טיפול בעודפי עפר 1.10 סטטוטוריקה והרשאות 1.11 הפקעות 1.12 תשתיות 1.13 עתיקות 1.14 תכנון 1.15 עבודות מוקדמות 1.16 לוח זמנים 1.17 דיווחים- דו"ח פעילות חודשי 1.18 בטיחות וגהות בעבודה ובתנועה 1.19 הסדרי תנועה זמניים ואביזרי בטיחות 1.20 אחריות הקבלן לאחזקת האתר במהלך העבודות 1.21 מדידות 1.22 שמירה על נגישות רציפה לחלקות ושטחים פרטיים 1.23 מפקחים, שוטרים ונציגי צד ג' במהלך תקופת ההתקשרות 1.24 אחזקת שטחי גינון 1.25 שלטי תדמית 1.26 משרדי אתר עבור מנהלת הפרויקט והבטחת איכות 1.27 מסירת הפרויקט לאחר השלמתו 4

6 מב חב כרך ב' חלק א' וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקדמה מונח שלא הוגדר במסמך זה, יפורש בהתאם למשמעות המוקנית לו בהסכם. הוראות מסמך זה בכללותן כפופות ליתר הוראות ההסכם ובשים לב לסדר הקדימויות הקבוע בין מסמכיו )כמוגדר בכרך א' חלק ב' ההסכם כללי סעיף 3.2(. במסמך זה: "נתיבי תחבורה עירוניים", "המזמין", "נת"ע", "החברה" תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ. מסמך זה הינו מסמך המחייב רת נתיבי את הקבלן ועליו למלא אחר כל הדרישות וההנחיות המפורטות בו, בכללן ההנחיות והדרישות לתכנון, לביצוע ולתחזוקה של הפרויקט. המסמך מציג את האלמנטים המרכזיים אותם יבצע הקבלן במסגרת הפרויקט. המסמך אינו מפרט את כלל מרכיבי העבודה הדרושים, והקבלן יידרש לבצע עבודות נוספות, גם אם לא פורטו מפורשות במסמך זה, הכול על מנת להשלים את הפרויקט בהתאם לכל דרישות מסמכי ההסכם. גבולות הפרויקט, וגבולות ביצוע העבודות בפרויקט, הינם בהתאם למפורט בסעיף 1.6 להלן ובתוכנית המצורפת בחלק ה' לכרך ב'. המידע שנמסר על ידי המזמין, המפורט, בין היתר, בדו חות, סקרים ויתר המסמכים המצורפים לכרך ההנדסי, הינו חלקי בלבד ומטרתו לסייע לקבלן בהבנת הפרויקט ולשמש אותו למטרות ייחוס. האחריות המלאה והבלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש לצורך תכנון וביצוע הפרויקט מוטלת במלואה על הקבלן ועל חשבונו בלבד. בהתאם, על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והחקירות בדיקת הנתונים הכלולים בדו חות הנ ל. "רצועת הרק"ל" A שטח הינה )כהגדרתה הדרושות לצורך בהסכם(, ביצוע ומהווה את הפרויקט, לרבות השטח שיימסר לתכנון ולביצוע של קבלן אינפרא 2. בשטח זה נכללים כלל מרכיבי הרק''ל ובכללם, התוואי האופקי והאנכי מערכות וגשרי הדרך, פתרונות ניקוז, מערכות נלוות, תשתיות של הרק"ל )מולטי-טאבולר(, כולל חצייה של רצועת הרק''ל, כל תשתית במרחק של עד 2 מ' מגבול רצועת הרק''ל וכל תשתית הדרושה לשם הפעלה מלאה של מערכות הרק''ל, תחנת רידינג. התשלום בגין ביצוען משימה כל של בפרשה הטכנית, וביתר מסמכי החוזה ועבודה שהוגדרו כחלק מתכולת הפרויקט במסמך זה )מבוא להנדסה(, כל עבודה )לרבות נלווית הנדרשת להשלמתן של תכולות שהוגדרו במסמכי החוזה(, כלול מראש בתמורה כהגדרתה בסעיף 46.1 להסכם. בהתאם, הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין ביצוע תכולה כלשהי מתכולות הפרויקט כאמור..0 5

7 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תיאור כללי של פרויקט הקו הירוק )הרק"ל( הרכבת הקלה משרד התחבורה וחברת נת"ע מקדמים את הקמת קווי במטרופולין גוש דן. הקו הירוק של הרק"ל מתוכנן לקשר את האזורים הדרומיים והצפונים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב ויעבור ברובו במפלס הקרקע, פרט למקטע בין רחוב סלמה לרחוב נורדאו בתל אביב שהינו מקטע בתת הקרקע. ראו להלן מפת קווי המתע"ן ומפה כללית של הקו הירוק. תמונה מס' - 1 רשת קווי המתע"ן נת"ע 6

8 מב תמ כרך ב' חלק א' וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תמונה מס' 2 ונה כללית של הקו הירוק וחלוקה למקטעים תמונה מס' 3 תיאור כללי של הקו הירוק 7

9 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקטע המרכזי תמונה מס' 4 חלוקה כללית של מקטע של הקו הירוק, הנקרא מקטע G3 כולל G3, ותתי המקטעים את הקטע מצומת / בן צבי גיתית בדרום ת"א ועד צומת אבן גבירול / שי עגנון בצפון העיר ומחולק לתתי מקטעים כדלהלן: מקטע G3-1: המקטע הקרקעי G3-1 מתחיל מחיבור לזרוע דרומית G1 ברחוב בן צבי ועד רחוב סלמה בתל אביב. אורך המקטע מקטעים כמתואר בתמונה מס' 4 לעיל. תחנות בתוואי: תחנת גיתית. תחנת אבו כביר. תחנת קיבוץ גלויות. תחנת חזקיהו. ק"מ. כ- 3 המקטע מחולק ל- 3 תתי מקטע G3-2: המקטע התת"ק G3-2 מתחיל מרחוב סלמה בדרום תל אביב ועד לתחנת נורדאו בצפון תל אביב. המקטע כולל בתוכו גם מקטעים קרקעיים ומשולבים באזורי הפורטלים. אורך המקטע )"קבלן ה- DB של המנהור"( תחנות ומבנים בתוואי: המקטע יצא ק"מ. כ- 4.8 DB למכרז פורטל דרומי פורטל לוינסקי. תחנת לוינסקי תחנה משוקעת. תחנת קרליבך מעבר במפלס מעל הקו האדום. תחנות תת"ק קפלן, רבין, ארלוזורוב מערב. פורטל נורדאו. לעבודות ההקמה מקטע קרקעי נוסף באחריות קבלן ה- DB של המנהור פורטל נורדאו ועד לחיבור גשר הירקון, הגובל בחלקו הדרומי של פרויקט זה. מקטע G3-3: פיתוח רחוב אבן גבירול, במקטע שבין רחוב הבשן ועד לסקוב. פיתוח פני השטח לאחר סיום עבודות הקו הירוק לתחנות התת"ק. מקטע זה אינו גובל עם הפרויקט. 8

10 מב ת כרך ב' חלק א' וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מקטע G5: מקטע חיבור לכיוון הרצליה המתחבר למקטע G4 ברחוב איינשטיין לכיוון צפון תל אביב. מקטע G3-4 נושא מכרז זה: מקטע נשוא מכרז זה, מתחיל מחיבור למקטע G3-2 ממקטע קרקעי דרומית לנציב דרומי של גשר הירקון על רחוב אבן גבירול ועד למקטע קרקעי וחיבור לתוואי צפוני G5. אורך המקטע כ- 840 מ', הכולל גשר עילי לרק"ל, מקטעים קרקעיים לעבודות בגובה מפלס הקרקע,)AG( גשר הולכי רגל ונתיב נסיעת אופניים מעל נחל הירקון, עבודות הקמת שלד ומעטפת עבור תחנת רידינג לרק"ל. תכולת העבודה המפורטת ראה בסעיף 1.1 אלמנטים עיקריים בפרויקט. תמונה מס' 5 צ"א עם תוואי הקו הירוק באזור הפרויקט 9

11 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תמונה מס' 6 תוואי כללי עם רקע הפרויקט 1. מבוא: אלמנטים עיקריים בפרויקט דרישות קשיחות או מנדטוריות מרכיבי עבודה או דרישות אשר נקבעו על-ידי המזמין כ"קשיחים" או "מנדטוריים", יתוכננו ויבוצעו במדויק על פי דרישות המזמין. במרכיבים אלה לא יהיה הקבלן רשאי להציע שינוי כלשהו לדרישות והנחיות המזמין ועל-כן יתכנן ויבצע את במסמכי ההסכם. על אף האמור, מרכיבי העבודה וכלל הפעולות המזמין הכרוכות בהתאם יהא רשאי להורות לקבלן לבצע לדרישות שינויים, וכמוגדר כהגדרתם וכמפורט בהסכם, גם ביחס למרכיבי עבודה שהוגדרו כקשיחים או מנדטוריים. בנוסף למפורט בחלק ב' )פרשה טכנית( לכרך ההנדסי, מרכיבי עבודה "קשיחים" או "מנדטוריים" בפרוייקט זה הינם כדלקמן: תכניות סטטוטוריות תקפות להלן. סטטוטוריים תוואי Alignment( ב( לא יקדם הקבלן בקשר עם הפרויקט. אופקי ואנכי של חלק ה' נספח 4. החלות על הפרויקט, כמוגדר או הרק"ל יזום שינויים כמוגדר המחייבים בתוכנית תוואי רוחב רצועת הרק"ל לרבות רוחב ואורך הרציפים בתחנת רידינג. מיק םו תחנת רידינג של הרק"ל. ראה תוכנית GN-1000-v03_00-RDN-RAD-100 בכרך ב', חלק ג'. בסעיף שינויים הרק"ל גודל וגיאומטריה של המצורפת כל בכרך ב' חלק א' החדרים בתחנת רידינג. פרשה טכנית בפרק 2.7 ראה תוכנית כמפורט בטבלה אדריכלות סעיף GL LVE-TA-FA- GL KAAN-TA-FA-ST-100-V03_00-RAD בכרך ב', חלק ג'. גבריט הגשר/ םי בהתאם להנחיות המתוארות בטבלה המצורפת לכרך ב' חלק א' הפרשה הטכנית פרק 2.6 קונסטרוקציה )סעיף ( ולא יפחת מהם

12 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקבלן יבצע אלמנט גשר על מיבנה מיסעה מוגבה מהקרקע בין צירים 1-18 )חתך 6878 עד 7468 כמוגדר בתוכנית.)Alignment שמירת מעבר רציף של שייטים בנחל הירקון לאורך כל שלבי הביצוע )ראה פרק סביבה בפרשה הטכנית( תחנת רידינג תהיה פתוחה לכניסת אוויר ולא ממוזגת רצועת הרק"ל, כולל מרכיבי מערכת מיסעת הרק"ל, הסדרי ניקוז של רצועת הרק"ל, מיקום תשתיות המערכות )מולטי טאבולר( של המסילה, מרכבי הרק"ל כולל מערכת מיסעת הרק"ל, אשר יבוצעו על ידי אחרים. ככל ובמסמך זה הוגדרו דרישות נוספות על הדרישות המפורטות לעיל כדרישה כ"קשיחה" או "מנדטורית" יחולו על דרישות נוספות שכאלה ההוראות המובאות בפסקה הראשונה של סעיף זה ודרישות אלה תיחשבנה לכל דבר ועניין כדרישות "קשיחות" או "מנדטוריות" הזהות במעמדן לדרישות דלעיל. בנוגע לכל יתר הדרישות המפורטות בכרך ההנדסי, שלא הוגדרו כ"קשיחות" או "מנדטוריות", אלה יחשבו לדרישות מחייבות אשר לגביהן הקבלן יהא רשאי להציע שינויים, ושינוי כאמור יהא כפוף לאישור המזמין, הכול כמפורט בסעיף 45 )שינויים( להסכם. כל דרישה המפורטת באיזה ממסמכי ההסכם, אשר לגביה לא ביקש הקבלן מהמזמין שינוי כמפורט לעיל, תבוצע ע"י הקבלן כלשונה, בהתאם להוראות הכרך ההנדסי ויתר מסמכי ההסכם. יובהר כי בכל הוראה בה מדובר על תכנון המזמין / ביצוע בהתאם לתכנון המזמין וכל עוד אין המדובר בדרישה קשיחה רשאי הקבלן לאמץ את תכנון המזמין או להציע שינוי לתכנון זה. מקום בו בחר הקבלן לאמץ את תכנון המזמין הוא נדרש לאשרו ע"י המזמין במסגרת התכנון המוקדם והמפורט. מקום בו בחר הקבלן להציע שינוי לתכנון המזמין הוא נדרש לאשר תכנון זה במסגרת התכנון העקרוני, המוקדם והמפורט. בכל מקרה, האחריות על התכנון )בין אם אימץ הקבלן את תכנון המזמין ובין אם הציע תכנון מיוזמתו( חלה על הקבלן. תכולת הפרויקט גבולות הפרויקט מוגדרים בתוכנית המצורפת בכרך ב' חלק ה' )תוכניות דוחות ומסמכים נוספים( בנספח - 3 תוכנית גבולות האתר, ובהתאם למפורט בסעיף להלן. LOW אין בפירוט זה, כאמור, כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות כלשהן, כמובא בכרך ההנדסי, כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצוע הפרויקט על כל מרכיביו, כולל כל העבודות הנלוות ו/או הנדרשות לביצוע הפרויקט בשלמותו, גם אם אלו אינן מצוינות במפורש באיזה ממסמכי ההסכם

13 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תכולת העבודה כוללת, בין היתר, את כל הפעילויות הדרושות לצורך תכנון וביצוע הפרויקט. פעילויות אלה בין כוללות, היתר: תאום, תכנון, אישור התכנון והביצוע )כולל תיאומים במהלך התכנון( עם כל הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה הרשויות המוסמכות, בעלי התשתיות )כהגדרתן בהסכם( וכל צד שלישי שעשוי להיות רלוונטי, כולל השגת כל האישורים, ההרשאות )לרבות הרשאות למבני דרך לכל מבני הפרויקט( וההיתרים מכל הגורמים המוסמכים כולל אלו שפורטו לעיל ואחרים כפי וככל שיידרשו. בנוסף, תכולת העבודה כוללת את כל מהוראות הדין, מהוראות התוכניות הפרויקט, הסביבתיים, המפורטות בסעיף מפרטי נת"ע 1.10 ומסמכים נלווים מוסמכות ובעלי התשתיות כהגדרתם בהסכם. תיאור האלמנטים העיקריים בפרויקט : מקטע קרקעי מחיבור מקטע AG G3-2 )חתכים ( מרכיבי העבודה הנובעים הסטטוטוריות ביצוע גשר לרק"ל הירקון ורוקח )חתכים (. גשר הולכי רגל ואופניים עבור הרק"ל( )חתכים לערך(. עבודות הקמת תחנת רידינג. ביצוע רמפה צפונית מגשר רוקח על החלות להלן, מדרישות המסמכים וכן מהנחיות רשויות ועד לנציב דרומי גשר הירקון לחציית נחל הירקון )לצד גשר חציית הירקון עד למפלס קרקע )חתכים ) מקטע קרקעי AG עד חיבור למקטע G5 )חתכים.) עבודות מוקדמות כמפורט בסעיף עבודות אופציונליות ובסעיף להלן. לביצוע ע"י הקבלן, כמפורט פירוט האלמנטים העיקריים בפרויקט )כמוגדר בסעיף 1.1.3(: בסעיף א. ב. ג. ד. מקטע קרקעי AG מחיבור מקטע G3-2 חתכים ביצוע א. עבודות סלילה לתוכנית הכביש. ושינויים גיאומטרי םי העתקת תשתיות מתוואי הרק"ל לפי הנחיות.DSM פיתוח פני השטח. ועד לנציב דרומי גשר הירקון להתאמת תוואי הרק"ל הכנת תשתיות ניקוז לרק"ל וחיבור למערכת ניקוז עירונית. לרק"ל גשר הירקון 7480 עד 6860 חתך ורוקח גשר )לערך(. רק"ל לחציית נחל הירקון )ציר 1 עד 6( והמשך לחציית שדרות רוקח עד חיבור לרמפה צפונית )ציר 6 עד 18(. ובין היתר: תיאום וקבלת שטח עבודה זמני לצורך ביצוע נציב דרומילגשר על רחוב אבן גבירול מידיו של קבלן ה- DB של המנהור מטעם נת"ע,

14 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) םי שיקום האתר ומסירתו לאחר סיום העבודה הזמנית בחזרה לקבלן ה- DB של המנהור. ביצוע עבודות התאמה וחיזוק עבור נציבים קיימ בשטח, דרומי ב. )חתך 6870 לערך( וצפוני )חתך 7060 לערך( על גדות נחל הירקון. התאמה והגנה על מובל ניקוז דרומי, בקטע תחום הגדה הדרומית ג. של נחל הירקון ומתחת לתחום הגשר המתוכנן, כולל טיפול בשפך המובל לנחל הירקון לצורך העבודה והקמה של גשר הירקון. עבודות ביסוס לגשרים. ד. הקמת נציבים לגשרים. ה. ייצור, הובלה והרכבה של מבנה עליון לגשר. ו. עבודות גמר לגשר. ז. הכנות לעמודי OCS לאורך הגשר עבור קבלן אינפרא 2. ח. ביצוע הגנות על תשתיות חברת חשמל הקיימות בתוואי. ט. ביצוע הכנות למעבר כבילה לגשר דרך הנציב ממבנה ה- TTR. י. יא. פינוי תשתיות מאזור חדר חדר ה- TTR ה- TTR ע"י קבלן אינפרא 2. והכנות דיפון לביצוע עתידי של פיתוח פני השטח מתחת לגשרים לפי תיאום מול עיריית תל אביב. יב. תיאום מול חברת החשמל לפירוק עמוד חשמל עם שנאי מתוואי יג. הגשרהמבוצע ע"י חח"י. ביצוע ביסוס והכנות להעתקת עמוד חברת חשמל מתח עליון קיים יד. ראה אופציונאלית, עבודה )לערך( 7180 בחתך תוואי גשר על לעניין זה סעיף )ב( גשר הולכי רגל ואופניים לחציית נחל הירקון גשר הולכי רגל ורוכבי אופניים החוצה את נחל הירקון מחיבור רחוב אבן גבירול בדרום ועד להתחברות למפלס הקרקע בפארק הירקון בצד צפון )צירים 1 עד ובין היתר:.)8A עבודות ביסוס לגשר ם.י א. הקמת נציבים לגשרים. ב. ייצור, הובלה והרכבה של מבנה עליון לגשר. ג. עבודות גמר לגשר. ד. תאורה לגשר. ה. פיתוח השטח באזור התחברות למפלס פארק הירקון. ו עבודות הקמת תחנת רידינג חתך 7300 עד 7380 )לערך(. ממוקמת בחלק הצפון מערבי של צומת הרחובות אבן גבירול ושד' רוקח. תחנה על גשר משולבת בגשר הרק"ל. ובין היתר: ביסוס מבנה תחנת רידינג כולל הגנה על תשתיות חשמל מ"ג קיימות. א. הקמת שלד תחנת רידינג לרבות עבודות קונסטרוקציות פלדה למעטפת ב. 13

15 כרך ב' חלק א' מב התחנה. וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. א. ב. ג. ד. השלמת מעטפת התחנה, המנדטוריות המופיעות בו. בהתאם להנחיות מסמך זה קירוי רציפים, דרגנועים ומדרגות )בהתאמה למפרט עיצוב תחנות חלק ה' נספח 7 והנחיות פרק אדריכלות בפרשה הטכנית(. עבודות איטום בתחנה. תיאום עבודות מול תחמ"ש עתידי של חברת חשמל. הכנת תשתיות לחיבור מים וביוב לשימוש התחנה. הכנת תשתיות לחיבור ניקוז תחנה וחדר TTR עתידי. ולדרישות AG ביצוע הכנות שרוולים וספחים בשלד המבנה עבור עבודות גמר מים, ביוב וחשמל. הארקות חשמל. ביצוע הכנות המדויק למעבר כבילה לגשר ייקבע ע"י הקבלן המזמין( ממבנה ה- TTR. תכנון השטח פני פיתוח אחד מהנציבים דרך במסגרת התכנון המוצע מטעמו ותכנון )מיקום ויאושר הנציב ע"י תחנת רידינג כולל הרשאה למבני דרך לרבות עבור ביצוע ע"י קבלן אינפרא 2 לפי טבלת חלוקה בסעיף ביצוע רמפה צפונית מגשר רוקח עד למפלס קרקע חתך 7480 עד 7580 )לערך(. ביצוע קירות למפלס הקרקע. ובין היתר: תמך ומילוי עפר הקמת קירות תמך כולל ביסוס. מילוי מצעים ליצירת רמפת חיבור הגשר עד והידוק עד למפלס 2 מ' מתחת לתוואי הרק"ל.)Alignment( העתקת פסל מתוואי הרק"ל )חתך 7600( לפי מיקום מתואם מול עת"א. פיתוח פני השטח לפי תיאום מול עיריית תל אביב מקטע קרקעי AG א. ב. ג. ד. עד חיבור למקטע חתך 7580 עד 7660 )לערך(. G5 ביצוע עבודות AG להכנת רצועת רק"ל על פני הקרקע, ובין היתר: עבודות סלילה ושינויים גיאומטריים להתאמת תוואי הרק"ל לתוכנית הכביש עבודות א. ב. העתקת תשתיות מתוואי הרק"ל לפי הנחיות.DSM פיתוח פני השטח לפי תיאום מול הרשות המקומית. הכנות תשתיות ניקוז לרק"ל וחיבור למערכת ניקוז עירונית. כהגדרתם מוקדמות בסעיף 27.3 ביצוע לכרך עבודות מוקדמות לצורך ביצוע הפרויקט ב' חלק א' )ההסכם הכללי(. העבודות המוקדמות בפרוייקט כוללות, בין היתר, את העבודות הבאות : השלמת טיפול בעצים )שימור, כריתה והעתקה(. השלמת פירוקם ופינוים של אלמנטים לצורך ביצוע העבודות הפרעה, לרבות תיאום מול בעלי עניין וצדדי ג' על אופן הפירוק. ללא 14

16 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ג. ד. ה. 15 תיאום העתקת תשתיות מאזור נציב דרומי לצורך עבודות חיזוק הנציב לצורך מובהר כי הקמת הרק"ל ותיאום קבלן מול המנהור של ה- DB העבודה בשטח אבן גבירול דרומית למיקום הנציב הקיים. הקמת אתרי זמניים לכניסה ויציאה התארגנות לביצוע ואישורם מול העבודות. כולל, אופן לגבי ביצוע הסדרי תנועה הרשות המקומית, חיבור האתר למים חשמל וביוב באופן זמני, הכנת תשתיות לניקוז האתר, וכל הדרוש לצורך הקמת אתר ההתארגנות. השלמת תיאום וביצוע הכנות להעתקת עמוד עליון מתח מתוואי רוקח ע"י חברת החשמל )ראה בהקשר זה סעיף )ב( להלן(. הקבלן יגיש תכנון מפורט של העבודות המוקדמות בתוך המועד המפורט בחלק א' לכרך א' )התנאים המיוחדים( עבודות א. אופציונאליות בהקצב ע"י לביצוע הקבלן המצוינות גשר לעיל למזמין שמורה הזכות להורות על ביצוע העבודות המתוארות להלן במהלך תקופת ביצוע הפרויקט כולו, בנוסף לתכולת הפרויקט המתוארת במסמכי ההסכם. הורה המזמין לקבלן לבצע את אחת או יותר מהעבודות המפורטות להלן יתכנן ויבצע הקבלן את העבודה האמורה במסגרת תקופת הביצוע של הפרויקט כולו, אלא אם מצא המזמין, סמיכות המועד נתן בו הוראתו מחייבים עדכון לו"ז המשקפים את עפ"י למועד המירבי שיקול דעתו הבלעדי, כי להשלמת הדרך כולה משך הזמן הנדרש לתכנון וביצוע איזה מהעבודות המפורטות להלן. הורה המזמין לקבלן לבצע איזה מבין העבודות כמפורט המפורטות להלן, בכרך האופציונאליות: חלק א' א' העתקת אנדרטאות ומחשב גן יהא זכאי הקבלן )התנאים המיוחדים(. הבנים מתוואי לתשלום בגינן להלן פירוט הגשר בנפרד העבודות העבודה כוללת העתקת אנדרטה ומחשב קיים בגן הבנים גני יהושע, לפי תיאום עם חברת גני יהושע ובתיאום עם קשרי קהילה של המזמין ועם יד לבנים עת"א. מועד מימוש האופציה ללא הארכת משך הביצוע של הפרויקט כולו הינו עד 7 חודשים מהמועד הקובע )ראה א.ד. חוזית מספר 2 בטבלה 1 בתנאים המיוחדים(. סכום התמורה בגין ביצוע הקצב זה ואופן התשלום ראה תנאים כרך א' מיוחדים. מובהר בזאת כי הודעת המזמין על ביצוע העתקת האנדרטה והמחשב כאמור, לא תיחשב כשינוי ובהתאם לא יחולו הוראות סעיף 45 לכרך א' )ההסכם(; חלק ב' )החלק הכללי(. ב. ביצוע ביסוס והכנות להעתקת עמוד חברת חשמל מתח עליון קיים על תוואי גשר בחתך 7180 )לערך( העבודה כוללת הכנת יסוד לעמוד חדש כולל הכנות בסיס פלדה ביציקה לעמוד לפי תוכנית לביצוע שתתקבל ע"י חח"י. עבודות הביסוס נועדו על מנת שחברת החשמל תוכל להקים את עמוד החשמל זה. בסיס על עצמו למען הסר ספק, מובהר כי הכבילה והעתקת העמוד עצמו יבוצעו ע"י חח"י בכל מקרה. המזמין שומר עבודות לעצמו את הזכות לביצוע העבודה כעבודה מוקדמת ע"י קבלן מטעמו, טרם מתן הרשאה לביצוע עבודות לקבלן. בנוסף, המזמין

17 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) שומר לעצמו את הזכות לביצוע העבודה ע"י קבלן מטעמו לאחר שכבר ניתנה לקבלן הרשאה לביצוע עבודות. במקרה כאמור הקבלן שיבצע את עבודות הביסוס יתפקד כקבלן משנה ממונה. במידה וכך, הקבלן יהווה קבלן ראשי ויקבל תמורה בהתאם להוראות סעיף 8.2 )כרך א' חלק ב'(. להסכם הכללי במידה ועבודת הביסוס האמורה לא תוסדר ע"י קבלן אחר מטעם המזמין או ע"י קבלן משנה ממונה - תמומש האופציה באמצעות הקבלן. קיימת אפשרות כי הקבלן יידרש לסייע למזמין במגעים מול חברת החשמל עד לקבלת מפורטות תוכניות מפורטות לביצוע ע"י חברת החשמל לביצוע ע"י האחרונה. מרגע וקבלת ההנחייה קבלת תוכניות לביצוע האופציה ע"י המזמין יבצע הקבלן את תכולת העבודה תוך 2 חודשים )ראה אבן דרך חוזית מספר 4 בטבלה מספר 1 לתנאים המיוחדים כרך א' חלק א'(. מועד חודשים מימוש האופציה ע"י המזמין ללא הארכת משך הביצוע הינו עד 7 מהמועד הקובע א.ד. חוזית )ראה בתנאים 1 בטבלה 2 מספר המיוחדים(. סכום התמורה בגין ביצוע הקצב זה ואופן התשלום ראה כרך א' תנאים מיוחדים. מובהר בזאת כי הודעת המזמין על ביצוע ביסוס והכנות להעתקת העמוד כאמור, לא תיחשב כשינוי ובהתאם לא יחולו הוראות סעיף 45 לכרך א' )ההסכם(; חלק ב' )החלק הכללי(. א עבודות אופציונאליות לביצוע על ידי הקבלן בהתאם למנגנון התמחור הקבוע בסעיף 45 להסכם )חלק כללי( )שינויים( עבודות יבוצעו אלו בהתאם להוראת המזמין מראש, ואינן כללות בתכולת העבודה של הקבלן המתוארת במסמכי ההסכם. ככל שהמזמין יורה לקבלן לבצע איזה מבין העבודות הבאות, הקבלן התמחור הקבוע בסעיף 45 )שינויים( להלן פירוט העבודות: ביצוע מבנה חדר יקבל בגינן תשלום בנפרד, בהתאם למנגנון לכרך א' )ההסכם( חלק ב' )החלק הכללי( ביצוע רק"ל TTR קירות מעטפת כולל חפירה ויציקת רצפה. העבודה כוללת השפלת מי תהום בזמן ביצוע וכל העבודות צורך )ללא הנדרשות למסירת בהשפלה(. מועד מימוש "קופסא" )חדר( הביצוע הינו עד 28 חודשים מהמועד הקובע. האופציה ללא מדופנת ויבשה הארכת משך מובהר בזאת כי המזמין לא מתחייב כי העבודות האופציונאליות )כולן או חלקן( המפורטות בסעיפים ו לעיל אכן יתבצעו ולמזמין שמורה הזכות שלא לממש כלל את העבודות האופציונאליות או לממש את העבודות האופציונאליות ע"י קבלן אחר ואז יחולו הוראות סעיף 8.2 )קבלן משנה ממונה( או סעיף 8.3 )קבלן אחר מטעם המזמין( להסכם )כרך א' חלק ב'( לפי העניין. 16

18 ע'' כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) עבודות נוספות באחריות הקבלן - מובהר, כי אין בפירוט המרכיבים המרכזיים והעיקריים, כאמור לעיל, כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות כלשהן, כמובא בכרך ההנדסי, הנלוות כדי לגרוע ו/או הנדרשות במפורש במסמכי ההסכם. במפרטים, בהנחיות, מכך שתכולת הפרויקט לביצוע הפרויקט, על מבלי כוללת את כל העבודות והעבודות כל מרכיביו גם אם לגרוע מהתיאורים אינם מצוינים המפורטים בתוכניות, ובשאר מסמכי ההסכם, כלולים, בין יתר העבודות הנדרשות לתכנון וביצוע ע"י הקבלן, גם האלמנטים המפורטים להלן: א. עבודות - הכנה מחוברים(, פינוי פסולת וכיו"ב; לרבות פירוק, הריסה, העתקת אלמנטים שונים לסוגיה, פירוק וקרצוף אספלטים קיימ םי )לרבות שונים ב. עבודות עפר - לרבות חישוף, עירומי חומרי החישוף המתאימים לשימוש חוזר, חפירה ו/ חציבה, או מילוי מעודפי / חפירה חציבה, מילוי מובא, לרבות פינוי עודפים לאתרים מוסדרים ומאושרים ע"י הרשויות המוסמכות לרבות וביצוע המשרד להגנת כל עבודות הגינון וחיפוי מדרונות; ג. מילוי, מילוי נברר, מילוי מובא ועוד; ד. טיפול בתשתיות, ו. י. תכנון הסביבה, מינהל מקרקעי-ישראל והוראות כל דין והשיקום באתרים אלו, אספקת אדמה לגינון וביצוע אופקיים ככל שנדרש וכל תיאום בסעיף 21 בהסכם. העתקת ו/או מיגון תשתיות, הנדרש מול בעלי התשתיות, קידוחים כמפורט ה. סוללות עפר כולל דיפון כנדרש כולל, בין היתר, החלפת קרקע, הידוק ויריעות שריון; קירות תומכים כולל הארקות והגנה קתודית ככל שיידרש; ז. כל הנדרש לניקוז, כולל אבני-שפה, קולטנים, שוחות, תעלות עפר, תעלות בטון, צנרת, דיפונים, מעבירי מים, מגלשים וכיו"ב; ח. כל העבודה הזמנית/מוקדמת, לרבות ניקוז, תנועה, בטיחות, התארגנות וכו'; ט. מעקות בטיחות לרכב ולרק"ל כמתחייב מהתקנים ומההנחיות הרלוונטיים, מעקות בטיחות להולכי רגל ורוכבי אופניים כמתחייב מהתקנים ומההנחיות הרלוונטיים, וכל מתקני והתקני הבטיחות הנוספים, בהתאם להנחיות הועדה להתקני בטיחות הנחיות נת - ועל-פי הדרישות במסמכי ההסכם; משרד התחבורה, הנחיות מפרטיות, כל עבודות התמרור והשילוט, כולל, בין היתר, צביעה, תמרורים ושלטים. יא. אמצעים יב. סביבתי; למניעת ארוזיה בהתאם לסוג הקרקע, תנאי-הניקוז כל העבודות והשינויים הנדרשים לדרכי-הגישה, כולל הסדרת ופיתוח מערך הדרכים במרחב העבודה וכולל כל עבודות הסלילה, ככל המתחייב מביצוע עבודות הקשורות למרכיבי-הפרויקט; יג.הסדרי תנועה בעת הביצוע וחיבורים לדרכים אחרות במהלך הביצוע כולל בין היתר הסדרת וסלילת מעקפים, חיבור לדרכים סמוכות ושיקומן של דרכים

19 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כולל כל האביזרים הדרושים שהיו בשימוש הקבלן במהלך העבודה, לעבודה מושלמת ובהתאם להנחיות העדכניות של משרד התחבורה, הנחיות מפרטיות, הנחיות נת''ע והנחיות של יתר הרשויות המוסמכות. וביצוע שינויים גיאומטריים, תכנון תיאום תנועה סופיים כולל הסדרי יד. ואישור גופים כגון משרד התחבורה, אגף תח"צ במשרד התחבורה, נתיבי איילון, חברות האוטובוסים, עיריית תל אביב, בהתאם לתוכניות התב"ע החלות על הפרויקט. התכנון יתואם מול חברת נת"ע ויאושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים הנדרשים, לרבות רשות התמרור הרלוונטית. טו. תוכניות רמזורים יאושרו ויתואמו מול אגף תנועה רמזורים בעיריית תל והנחיות להוראות המזמין בהתאם רמזורים מטעמה קבלני אביב ומול העירייה. כולל והתקשורת הנדרשים, המים, החשמל למערכות טז. כל החיבורים חיבורים וממשקים מחוץ לקו הכחול; יז.השפלת מים בזמן ביצוע לפי צורך; יח. פיתוח נופי ואדריכלי - בהתאם להנחיות בתוכניות הנופיות בכרך ב', חלק ג' )תכנון מוקדם מטעם המזמין(, הוראות פרק זה, דרישות עירייה, והתוכניות הסטטוטוריות המפורטות בסעיף להלן. בהסכם )לרבות תשתיות, כמפורט העתקת קיימות, יט. הגנה על תשתיות בפרשה הטכנית(; כ. ווידוא ואחריות לתפקוד תקין, מלא ורציף של כל התשתיות ודרכי הגישה הקיימות במשך כל תקופת הביצוע. הקבלן לא ינתק תשתיות ולא יסגור באופן סופי או מעקף זמני / חיבור הסדרת טרם קיימות גישה דרכי שיאפשר תפקוד תקין, מלא ורציף של התשתיות ודרכי הגישה הללו, וכן לא ממנה"פ, מבעל וקבלת אישור תיאום טרם גישה דרך / ינתק תשתית התשתית ומכל רשות מוסמכת אחרת; כא. עבודות להקמת תשתיות נלוות לדרך: תאורה, חשמל, רמזורים, רמזורים זמניים, תקשורת מסחרית, מצלמות, השקיה ועוד, כולל הזנה וחיבור טבלת חלוקה בין קבלנים טבלת החלוקה מתארת את חלוקת העבודה בין קבלן DB זה לקבלן אינפרא 2. יובהר כי התרגום לעברית הינו לנוחות הקבלן בלבד וההנחיות המחייבות הינן ההנחיות באנגלית. 18

20 מב ל פי( כרך ב' חלק א' וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) באחריות תכולת עבודה Scope of work דיסציפלינה מס' 1 At Grade עבודות במפלס הרחוב Mobilization Sites Include Temporary Traffic arrangements הקמת אתרי התארגנות לעבודות כולל הסדרי תנועה זמניים DB 2 At Grade Utilities Relocation העתקת תשתיות DB 3 At Grade Station Utilities connection - Water, Sewage, Drainage. הכנות לחיבור תשתיות לתחנה ולחדר TTR ביוב, ניקוז ם, מי DB 4 At Grade Coordination with IEC (Electrical company) for future TTR connection. תיאום מול חח"י לשמירת רצועה להנחת תשתיות חיבור לחדר TTR )חדר מערכות עבור הרק"ל( DB 5 At Grade Station and Bridge connection preparation for TTR תשתית רכבתית לחיבור TTR לתוך חדרי תחנה ולגש ר DB Final Traffic הסדרי תנועה סופיים ברחוב Arrangement 6 At Grade אבן גבירול כולל הסדרי Gvirol) (Iben DB תנועה ועבודות כביש זמניות Include all Temporary Work Landscape of all 7 At Grade surface exclude station area and עבודות פיתוח כלליות מחוץ לתחום תחנת רידינג DB TTR 8 At Grade Landscape of Station area and TTR השלמת עבודות פיתוח סביב תחנה לפי תכנון מפורט שיבוצע ע"י DB Infra 2 9 Bridge Civil Work Bridge construction - foundation to Infra 2 handing over הקמת גשר )משלב הנחת יסודות ועד למצב מסירה גשר לאינפרא 2 חתך טיפוסי DB 10 Bridge Civil Work bridge waterproofing and protective layer איטום הגשר כולל שכבת הגנה Infra 2 19

21 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 11 Bridge Civil Work Rail expansion joints Infra 2 תפרי התפשטות במסילה 12 Bridge Civil Work structural expansion joints תפרי התפשטות מבניים DB Bridge 13 Civil OCS foundations יסודות לעמודי OCS DB Work Bridge 14 Civil bridge railing מעקות גשר DB Work Fit out work for 15 Pedestrian Bridge Bicycle & pedestrian Bridge Include topping השלמת עבודות גמר של גשר הולכי רגל ואופניים DB lighting etc 16 Bridge Infra 2 Rail System on Bridge, VLV Rails Multitabular השלמת עבודות אינפרא 2 על הגשר לפי חתך טיפוסי גשר Infra 2 17 Station Civil Work Foundation - Concrete Pile כלונסאות בתחנה DB Station Foundation - Base 18 Civil יציקת רצפה תחתונה slab at ground DB Work level 19 Station Civil Work Outer Walls construction קירות חיצוניים - שלד DB 20 Station Civil Work Platform Level Concrete Slab DB יציקת תקרה בקומת רכבת Station 21 Civil elevator shafts פירי מעליות DB Work 22 Station Civil Work Staircases Concrete יציקת בטון מדרגות DB 23 Station Civil Work platform's concrete בטון הרציפי ם DB 24 Station Fit Out Outer Wall Cladding מעטפת תחנה חיצונית DB 20

22 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 25 Station Fit Out 26 Station Fit Out 27 Station Fit Out 28 Station Fit Out 29 Station Fit Out 30 Station Fit Out 31 Station Fit Out 32 Station Fit Out 33 Station MEP 34 Station MEP 35 TTR 36 TTR 37 TTR Shadow Canopies Canopies Platform Flooring - Staircases, Platforms, Ground floor Station room partitions Station Technical room accessories station wall cladding Accessibility & Signage Ticketing and validation systems MEP system - HVAC, escalators, elevators, LV, lighting, station signing, plumbing Fire Fighting system Outer wall - only under the bridge Outer wall Excavation and bottom slab Inner structures, MEP, accessories, top slab, backfilling and utilities. גגון הצלל ה גגון מ על רציפי ם DB DB ריצופים בתחנ ה Infra 2 מחיצות פני ם DB Infra 2 אבזור חדרי מערכות בתחנה חיפוי קירות בתחנה Infra 2 שילוט ונגישו ת Infra 2 Infra 2 מערכות כרטוס וולידציה Infra 2 גמרים בתחנה - מערכות Infra 2 מערכת כיבוי אש הכנת קופסה חיצונית מתחת לגשר בלב ד הכנת קופסה חיצונית וחפירה - ללא יציקת תקרה DB Infra 2 )עבודה אופציונאלית תכנון וחלוקה פנימיים, ביצוע מבנה פנימי כולל תקרה עליונה ופיתוח מעל הTTR. לקבלן )DB Infra 2 21

23 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 1.2. תיאור השטח להלן תיאור כללי של הקרקע אשר תימסר לקבלן על ידי המזמין לצורך ביצוע הפרויקט: תוואי הפרויקט נמצא בשטחי עיריית תל אביב, בסביבה עירונית וסמוך למבנים קיימים, לרחובות ולצירי תנועה מרכזיים המהווים צירי כניסה ראשיים לעיר תל אביב. רחובות עיקריים באזור הפרויקט הינם רחוב בני דן, שדרות רוקח, אבן גבירול ושי עגנון. מקטע גשר מתוכנן מעל נחל הירקון, אשר בו מעבר פעיל של שייטים, הולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך כל עונות השנה, בין גשר רכב קיים מצד מזרח וגשר רכב מפלדה קיים בצד מערב. תוואי הגשר עובר מעל פארק הירקון וגן הבנים השייך לחברת גני יהושע ועיריית תל אביב. תוואי הגשר עובר מעל ובסמוך למבנה המועצה הלאומית לבטיחות בדרכים. אזור תחנת רידינג המתוכננת נמצאת בסמוך לחניון רידינג וחניון בשימוש עיריית תל אביב תיאומים ואישורים באחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנן ולבצע את העבודות בפרויקט בהתאמה להוראות כל דין, ובכלל זה לבצע את מלוא התיאומים, בין היתר, מול המזמין והרשויות המוסמכות, ולקבל את מלוא ההיתרים ו/או ההרשאות ו/או האישורים ו/או הרישיונות )להלן: "האישורים"( הנדרשים לתכנון ולביצוע כל העבודות בפרויקט וכל הנדרש לביצוע המלא והמושלם של כלל מרכיבי הפרויקט גם אם לא צוינו במפורש. מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה הקבלן אחראי להשגת אלה: אישור התכנון לשלביו על ידי המזמין ובהתאם לנהליו; אי שורים הנדרשים על-פי כל דין, לרבות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה )להלן: "חוק התכנון והבניה"(, ולרבות, הרשאות למבני דרך על-פי סעיף 261 )ה( לחוק התכנון והבניה ויתר האישורים הנדרשים מהתקנות שהותקנו מכוח החוק; אישורים ו/או רשויות מקומיות; תיאומים עם כלל הרשויות ועדות מקומיות לתכנון ובנייה; המוסמכות, כגון ועדות )ומבלי לגרוע(: מחוזיות לתכנון ובנייה; ות"ל, המשרד להגנת הסביבה; משטרת ישראל; רשויות תמרור; רשות העתיקות; המועצה לשימור אתרים; רשויות ניקוז; רשות המים; רשות הטבע והגנים הלאומיים; קק"ל; פקיד היערות; אישורים ו/או תיאומים ו/או הודעות הנדרשים על פי כל דין להריסת מבנים; לטיפול בחומרי חפירה ומילוי ופינוי למקומות אישו. ר םי הנדרשים בקשר מורשים על-פי כל דין; אי. שורים ו/או תיאומים עם בעלי התשתיות )כהגדרתם בהסכם(; אישורים מאת גורמי תחבורה לרבות משרד התחבורה וגורמי המזמין; 22

24 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) אישורים הנדרשים על-פי הוראות התוכניות הסטטוטוריות )כל התיאומים, האישורים, וההסכמות שחובת קבלתם מוטלת על "מגיש התוכנית" או על "יזם התכנית" על-פי הוראות התכניות הסטטוטוריות(; במסגרת תהליך התכנון וטרם תחילת הביצוע יבצע הקבלן תהליך תיאום מול גובלים ובעלי עניין בשטח הפרויקט. הקבלן יהיה אחראי לבצע תיאומים בהתאם להנחיות כרך ב' חלק ד' נספח 13 נספח קשרי קהילה נת"ע. הקבלן יטמיע בתהליך התכנון והביצוע את כל התיאומים הנדרשים לשמירת אורח החיים והמשך פעילות תקינה של הגובלים בשטח הפרויקט עצים וגיאופיטים ככל שביצוע הפרויקט יצריך טיפול בעצים )גיזום, כריתה או העתקה( )בין אם הטיפול נדרש כתוצאה מהוראות הדין, הנחיות רשות רלוונטית, תכנון הקבלן או הוראות קשיחות במסמכי ולהכין סקר עצ םי להנחיות קק"ל, המוסמכות, ההסכם( אזי באחריות הקבלן לבצע מדידה משלים )או לחילופין לעדכן את הסקר הקיים, הכל בהתאם רט"ג ופקיד היערות( לטפל לתאם את ביצוע ההעתקות ככל שיידרשו, באישורו על להנפיק ידי ערבויות הרשויות ככל שיידרשו, לתכנן ולבצע את ההעתקות ו/או כריתות העצים בפועל כולל עקירת גדמים, להסדיר מערכת השקיה לעצים המועתקים, לטפל באופן עד שוטף לקליטה והתבססות בליווי ובהנחיית אגרונום, לבצע נטיעות חלופיות וכן כל פעולה אחרת שהקבלן יידרש לבצע בהתאם לדרישות הדין, הנחיות המזמין או כל רשות מוסמכת )לרבות גורמי רט ג, קק ל ופקיד היערות(. מובהר, כי, ככל והערך החלופי של כלל העצים המיועדים לכריתה במסגרת הפרויקט יהיה גבוה מערך הנטיעות, בתי הגידול והטיפול בעצים שהקבלן ביצע בפועל בפרויקט, כפי שזה יאושר על ידי פקיד היערות, אזי יתרת הערך החלופי תקוזז, המזמין, מהתמורה לה זכאי הקבלן, במסגרת החשבון הסופי בהתאם להוראות 4.6 סעיף להזמנה להציע הצעות, המציעים יהיו על ידי רשאים לסייר בשטח עובר למועד הגשת ההצעות, על מנת לבחון את השטח, בין היתר, ביחס לכמות העצים הקיימים אותם יידרש הקבלן לעקור ו/או לכרות ו/או להעתיק וכל פעולה אחרת שעשויה לנבוע ממחויבויותיו בהקשר זה ואל מול הגורמים שלעיל ככל שתכנון הקבלן יצריך טיפול בגיאופיטים )בהתאם לתכנון הקבלן( אזי באחריות הקבלן ובהתאם מהשיקום הנופי. סקר לערוך להנחיותיהם לביצוע גיאופיטים עבודות משלים ולפעול בתיאום איסוף, שתילה מול זמנית והשבה רט"ג כחלק נת"ע ביצעה ע"י ארגנום מטעמה סקר עצים מוקדם בהתאם לתכנון המזמין.. חוות דעת זו מצורפת לנוחיות המציעים ב מוקדם( הקבלן ומהווה מסמך רקע כהגדרתו בסעיף להשלים תכנית מפורטת ולהשלים כרך ב', חלק ו' נספח 4 )סקר עצים את להזמנה 1.5 להציע הצעות. על התיאום והאישור הנדרשים

25 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) לטיפול בעצים במסגרת הפרויקט. מובהר כי המידע המסופק לקבלן במסמכי ההסכם בהקשר זה הינו חלקי בלבד, ובמקרה שבו יבחר הקבלן להסתמך על מידע כאמור לתכנון ולביצוע הפרויקט לא תעמוד לו כל טענה בדבר נזק או הפסד שנגרם לו עקב חלקיותו של המידע ופרטים חסרים בו. אתר ההתארגנות של הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהאמור בהסכם, חלה על הקבלן החובה לפעול להקמת אתר התארגנות שישמש את הקבלן, בין היתר, לצורך ביצוע העבודות. בשלב אישור התכנון המוקדם, כהגדרתו בכרך א' חלק א' )תנאים מיוחדים( נדרש הקבלן להציג את מיקומו של שטח ההתארגנות וקיומו ולקבל את אישור המזמין לכך. בשלב אישור התכנון המפורט לעבודות המוקדמות, כהגדרתו בכרך א' חלק א' )תנאים מיוחדים(, נדרש הקבלן לאשר את אתר ההתארגנות ותוכנית ההתארגנות בנת"ע. אתר ההתארגנות יכיל את כל הפונקציות הנדרשות לצורך ניהול מיטבי של הפרויקט ובכלל זה: משרדי הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט )כמפורט בסעיף 1.29 להלן(, מחסני הקבלן, שטחי חניה לציוד ההנדסה של הקבלן, שירותי רווחה לעובדים )כגון: מטבח, חדר אוכל, שירותים( וכל פונקציה נוספת הדרושה על פי הוראות מנהל הפרויקט לביצוע העבודה כגון: חדר ישיבות, שירותים לאורחים ועוד, כמפורט להלן. אתר ההתארגנות יהא במסגרת הקו הכחול של תת"ל 71 ב' ו-ג' )ולפי הוראותיהן(. מובהר שהקמת אתר ההתארגנות כולל כל תכולת העבודה להקמתו מהווה תנאי נוסף לקבוע בסעיף 31.6 להסכם )חלק כללי( למתן הרשאה לתחילת ביצוע העבודות..1.5 גבולות ביצוע עקרוניים וגבולות ביצוע מדויקים במסגרת חבילת התכנון למכרז צורפו למסמכי ההסכם תכניות הכוללות את גבולות הביצוע העקרוניים לפרויקט בכרך ב', חלק ה', נספח 3. תכניות אלה הן סכמתיות והגבולות המוצגים בהן הם משוער םי בלבד ואינם מדויקים. גבולות הביצוע המדויקים ייקבעו ע"י המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי על סמך תכניות הקבלן, לאחר סיום התכנון המפורט ע"י הקבלן ורק לאחר שלמזמין לא נותרו הערות כלשהן לגביו. גבולות הביצוע המדויקים שיקבעו על ידי המזמין, ישולבו על ידי הקבלן בכל התכניות שיכין לרבות תכניות גיאומטריה, עבודות עפר, תנוחות ורומים, ניקוז ופיתוח. למען הסר ספק, על גבולות הביצוע המדויקים יחולו כלל ההוראות הכלולות במסמכי ההסכם בכל הנוגע לגבולות הביצוע העקרוניים, והקבלן יהיה מחוייב בהם גם בקשר עם גבולות הביצוע המדויקים. במקרה וגבולות הביצוע המדויקים, כפי שיאושרו על ידי המזמין, יהיו תואמים לגבולות הביצוע העקרוניים, אזי בהקשר למכלול התחייבויותיו של הקבלן לא יהיה בהיבט התחייבויותיו זה כל שינוי. בכל מקרה בו גבולות הביצוע המדויקים יהיו שונים

26 מב פר. כרך ב' חלק א' וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מגבולות הביצוע העקרוניים )נוסף או הוחסר, או הועתק שטח(, יהיה חייב הקבלן בכלל הוראות ההסכם בקשר עם גבולות הביצוע המדויקים. כעיקרון מנחה בלבד ומבלי שיהא בכך כדי להשית התחייבויות כלשהן על המזמין, ייקבעו גבולות הביצוע המדויק םי, בין היתר, בהתאם לנקודות הממשק בין הפרויקט לפרויקטים אחרים / מצב קיים בשטח )לרבות, חיבורים למערכות המים, החשמל והתקשורת הנדרשים ככל שאלה מצויים מחוץ לקו הכחול(. מובהר כי בתוך גבולות הביצוע המדויקים ייכללו כל העבודות ההנדסיות הנדרשות להתחברויות בין הכבישים )כגון עבודות עפר, עבודות מיסעה, קרצוף וריבוד, מעקות, תאורה, ניקוז וכו'(. כמו כן, יש להדגיש שעבודות הנכללות בפרויקט עשויות לחייב גלישה, במקרים מסוימים, גם אל מעבר לגבולות הביצוע המדויקים הנ"ל וזאת במכלול מקרים ונסיבות ובהם גם: עבודות ניקוז, הסדרת תעלות, חיבורי תשתיות, חיבורי חשמל, מעקפים, הסדרי תנועה זמניים, תאורה, שילוט, השקיה, פיתוח נופי, התחברות לשבילי הולכי רגל ושבילי אופניים, דרכים חקלאיות ועוד. עבודות מחוץ לקו הכחול של הפרויקט התכנון המוקדם שהוכן על ידי המזמין מציג את ההיתכנות לביצוע הפרויקט בתוך גבולות קו תת"ל 71 ב' ו- ג' לרבות, שלביות הביצוע, שטחי התארגנות, חיבור לתשתיות קיימות וכו'. יחד עם זאת, עפ"י תכנון המזמין קיימת עבודה אחת מחוץ לגבולות התוכנית והיא לצורך תכנון וביצוע של הסדרי תנועה זמניים ברח' בני דן עקב עבודות חיזוק הנציב הדרומי. עבודה זו תתוכנן בתחום הדרך המופיע בתוכנית תא/ 1363 אשר על פיה ניתן יהיה לבצע את העבודות. מובהר כי במידה ובמסגרת התכנון של הקבלן, יאשר המזמין לבצע עבודות מחוץ לקו התת"ל, אזי האחריות על עבודות אלה, תחול על הקבלן, על כל הכרוך והמשתמע מכך, לרבות: קבלת האישורים המתאימים מהרשויות המוסמכות, בעלי תשתיות וצדדים שלישיים, תשלומים לרבות פיצוי לבעלי הקרקע או בעלי התשתיות, החזרת המצב לקדמותו לרבות שיקום נופי בהתאם לצורך, טיפול בתשתיות עיליות ותת"ק ככל שיידרש וכו'. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ככל שנקבע כי התוכניות הסטטוטוריות התקפות החלות על הפרויקט מהוות דרישה מנדטורית, אזי עבודות מחוץ לקו הכחול אשר מצריכות שינוי בהן אסורות. פרויקטים במרחב תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי במרחב הפרויקט מתקיימים פרויקטים נוספים של המזמין ואחרים כמפורט להלן. הקבלן יהיה אחראי לבצע תיאום בשלב התכנון )שיפוט 2 ושיפוט 3( ובשלב הביצוע ככל הנדרש. לפירוט אודות הנחיות נוספות שחלות על הקבלן בכל הנוגע לתיאומים מול קבלנים אחרים ראה הפרשה הטכנית ויקטים במרחב של המזמין:

27 ח) מב כפ. כרך ב' חלק א' וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) G3-2 ה- DB לעבודות המנהור של מקטע בתת נת"ע )צד דרום על קבלן רחוב אבן גבירול( מקטע G5 של הקו הירוק של הרק"ל, הגובל מצפון למקטע G3 עגנון. ברחוב שי קבלן עבודות אינפרא 2 הקו הירוק. מובהר כי כתנאי לאישור התכנון המוקדם )שיפוט 2( וכתנאי לאישור התכנון המפורט )שיפוט 3( יידרש הקבלן לבצע תיאום של התכנון המוצע מטעמו אל מול התכנון של הקבלנים בפרויקטים לעיל )ככל שבנקודת הזמן ישויכו קבלנים לכל הפרויקטים הנ"ל( או מול המזמין או מול כל גורם אחר אשר עליו יורה המזמין והקבלן יידרש לקבל את אישור המזמין לתיאום זה פרויקטים מתוכננים במרחב ע"י אחרים: תב"ע רוקח ואבן גבירול תוכנית תב"ע המקודמת בוועדה המחוזית ע"י עת"א למתח"מ עתידי, שינויים ברחוב אבן גבירול ושדרות רוקח, הקמת מבני ציבור ומוזיאון ונוספים. ראה פרק אדריכלות נוף בפרשה הטכנית מבנה תחמ"ש עתידי במסגרת תב"ע רוקח אבן גבירול הסמוך לתחנת רידינג. ראה פרק עבודות חשמל ותשתיות חשמל בפרשה הטכנית פרויקטים נוספים - מובהר כי הפרויקטים המתוארים לעיל הינם אלו הידועים למזמין בשלב הכנת מסמכי ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לאסוף נתונים בדבר פרויקטים עירוניים נוספים במרחב ופרויקטים אחרים ולהביא לידיעת המזמין טרום תחילת התכנון את המידע הרלוונטי י שמפורט בסעיף 41 )מסירת הדרך( להסכם, הקבלן ייחשב כקבלן ראשי בכל שטח הפרויקט. טיפול בעודפי עפר בנוסף להוראות סעיף הטיפול בעודפי עפר בפרק הסביבה שבפרשה הטכנית: במסגרת העבודות המתוכננות בפרויקט ובהתאם לתכנון שבוצע ע"י המזמין, מתוכננות עבודות חפירה ו/או חציבה. באחריות הקבלן, לפנות ולתאם יעדים לסילוק עודפי העפר מאושרים ע"י הגורמים המוסמכים עפ"י כל דין כאתר לפינוי עודפי עפר / עודפי חפירה. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שפינוי פסולת צמחית מעבודות חישוף ועקירת צמחייה פולשנית יהיה לאתר מורשה בו מתבצעות עבודות לריסוק הגזם ואח"כ העברתו לטיפול באתר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה. באחריות הקבלן לפעול לקבלת אישורים לכל יעד שפיכה אותו יבחר בין אם הופיע ברשימה לעיל ובין אם לא כולל בין היתר אך לא רק אישור רשות מקרקעי ישראל, אישור רשות העתיקות, אישור בעלי הקרקע וכרים/שוכרים(, אישור המשרד להגנת הסביבה וכל זאת בשים לב למאפייני החומר החפור

28 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) באחריות הקבלן לערוך הסכמים ישירים לנושא פינוי וקליטת עודפי העפר מול הגורמים הפרויקט. הרלוונטיים בכל אחד מבין היעדים השונים ולהציגם בפני מנהל תשלומים, לרבות תשלום אגרות, כולל גם לוועדות השונות ותשלומי תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל, יחולו גם הם על הקבלן, בהתאם להסכם. עודפי חפירה בין אם מיועדים לשימוש חוזר )בכפוף לעמידה בדרישות האיכות, התקנים והמפרטים( ובין אם מיועדים לסילוק, ייערמו על ידי הקבלן באתרי העירום בתחום הפרויקט בהתאם למקומות המותרים בתוכנית הסטטוטורית או מחוצה לו )ככל והדבר אפשרי בהתאם לתוכניות החלות על השטח( הכל בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים כאמור. אתרי העירום יגודרו וישולטו ע"י הקבלן כתנאי לביצוע עירום בהם. כמו כן באחריות הקבלן לתכנן ולבצע שיקום נופי מלא לאתרי העירום לרבות טיפול בקבלת אישורי הרשויות והגורמים המוסמכים לתכנון זה. הקבלן יספק מדידה קרקעית מפורטת של השטח/ים לפני תחילת העירום, בכל נקודת זמן שיידרש לכך ע"י המזמין ובגמר העבודות. הקבלן נדרש להציג, במסגרת התכנון המוקדם של הקבלן, תכנית לעירום לרבות דרכי גישה, אישור רשויות והיתרים, תיאום עם בעלי התשתיות, רשויות מקומיות, וכל רשות מוסמכת נוספת. החומרים השונים ימוינו בערימות לפי קריטריונים אפשריים לעיל. הקבלן לפחות יגיש לשימוש חוזר בפרויקט חודשיים לפני תחילת בשים העבודות לב לאילוצים לידי המזמין כמפורט תחשיב לכמויות עבודות העפר ועודפי העפר בפרויקט כולל פירוט הכמויות החזויות והרכבם, הכמויות המיועדות לסילוק, הכמויות המיועדות לשימוש חוזר כולל פירוט תהליכי השינוע והעירום של החומרים באתר ומחוצה לו )ככל והדבר אפשרי בהתאם לתוכניות החלות על השטח ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לכך( ברמה של תכנית עבודה מפורטת כולל בין היתר הצגת הסכמים ו/או סיכומים הן למערומי הביניים והן ליעדי הסילוק הסופיים. תכלול פירוט עפ"י חתכים, כמויות, סיווגי חומרים וכל הנדרש. התכנית סטטוטוריקה והרשאות רשימת התוכניות החלות על הפרויקט מס' שם התכנית סטטוס הער תו ודרישות מיוחדות - תת"ל 71 ב' בתוקף רכבת קלה במטרופולין תל אביב קו 1 ירוק מרכזי בתוקף רכבת קלה במטרופולין תל קו אביב 2 תת"ל 71 ג' ירוק צפוני תא /1363 בתוקף שינוי תנאי הרח' בני דן ואוסישקין ע"י 3 חיבורם מתחת לגשר אבן גבירול. 27

29 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) על הקבלן להביא בחשבון במהלך התכנון והביצוע את כל המשמעויות המפורטות בכל תכולת המסמכים הסטטוטוריים כגון תשריטים, תקנון, וכל הנספחים הרלוונטיים הרשאות והיתרים טרם תחילת עבודות הביצוע, יכין הקבלן בקשות להיתרים, היתרי חפירה ובקשות להרשאות למבני דרך וכל אישור הנדרש על פי דין או על פי הנחיות רשות מסומכת לצורך ביצוע הפרויקט. הקבלן נושא באחריות מלאה לקבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע הפרויקט מרשויות מוסמכות וממוסדות התכנון הרלבנטיים בהתאם לכל דין, לרבות כנדרש על פי חוק התכנון והבנייה. כמו כן, יהא הקבלן אחראי לקבלת אישור מהנדסי הועדות המקומית ו/או כל גוף תכנוני אחר מטעמם ואישורי יתר גורמי הרשויות המוסמכות לתוכניות השונות אשר יוכנו על ידו. בהכנת מסמכי התכנון על שלביו השונים יפעל הקבלן בהתאם להנחיות המפורטות עפ"י נהלי המזמין )ראה חלק ד' לכרך ההנדסי( ובכפוף להנחיות שנקבעו בהוראות התוכנית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הקבלן להכין הרשאה מלאה לכל מבני הדרך בפרויקט לרבות תכנון מלא והרשאה של תחנת רידינג. ההרשאה תכלול את כל מרכיבי התכנון, ובין היתר, אדריכלות, פיתוח, תנועה וכבישים ומבנה התחנה. כמו כן, באחריות הקבלן לקבל את אישור משרד התחבורה להסדרי התנועה הסופיים לביצוע הפרויקט וכן את אישור רשות התמרור אשר בשלב זה הינה עיריית תל אביב הפקעות תפיסת השטח וגידורו תכנון המזמין אינו דורש טיפול בהפקעות. כל העבודות בפרויקט יבוצעו בתחום השטח המופקע במסגרת תת"ל 71 ב' ו-ג'. הקבלן יגדר עם כניסתו לאתר את אתר העבודה, וישמור על גידור השטח כל משך העבודה. ויהווה קבלן ראשי בכל שטח העבודות לפי סעיף 1.18 במסמך זה, החל מתחילת העבודות בשטח עד מסירת הפרויקט תשתיות העתקת תשתיות בנוסף לסעיף 21 בהסכם: על הקבלן להעתיק במסגרת עבודתו תשתיות עיליות ותת קרקעיות קיימות ככל ואלו נדרשים לצורך ביצוע הפרויקט ובהתאם לדרישה של בעלי התשתיות או הגורם הרלוונטי. 28

30 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) על הקבלן לבצע סקר תשתיות במטרה לאמת את הרשימה מטה ואת התוכניות, על ידי פנייה לכל בעלי התשתיות ועל ידי איתור התשתיות בשטח, מיקומם ועומקם ולוודא שאין תשתיות נוספות מעבר למצוין ברשימה ובתוכניות. מודגש כי בפרויקט זה לא קיימות תשתיות שהינן באחריות המזמין )ראה סעיף 21.1 ו לכרך א' חלק ב' ההסכם הכללי(. באחריות הקבלן לבצע בכל מיקום הנדרש ע"י המזמין או בעל התשתית או ע"י כל גורם רלוונטי אחר חפירת גישוש של התשתית הרלוונטית.. הקבלן אחראי לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לצורך העתקת התשתיות לרבות, בדיקות חוזק ומעבדות, ככל וידרשו, לצורכי התכנון של הקבלן או א שי ור התכנון ע"י בעלי התשתיות או המזמין או כל גורם רלוונטי אחר. מובהר בזאת למען הסר ספק כי כלל העלויות בהן יצטרך לשאת הקבלן בגין איתור תשתיות כמפורט לעיל, מהוות חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של הקבלן שהוגשה במסגרת המכרז עבור פרוייקט זה ולא ישולם בגינן כל תשלום נוסף. בפרויקט זה, כל תיאום וביצוע התשתיות הידועות מפורטות בטבלה להלן : הינן באחריות הקבלן. התשתיות מס התשתית קו רמזורים מיקום התשתית בעל התשתית סיכום מוקדם עם בעל התשתית לתיאום הקבלן מהות הטיפול הנדרש: תיאום/הגנה/העתקה/ ביטול/ הכנות לעתיד עת"א עיריית תל אביב עת"א 6860 קו תקשורת חוצ ה לתיאום הקבלן העתקה העתקת תשתית רמזורים באזור קיר כלונסאות איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצור ך העתקת תשתית חשמל באזור קיר כלונסאות ונציב הגשר 6860 חוצה קו חשמל 6860 חוצ ה תת"ק קו מים חח"י חברת החשמל מי אביבים תאגיד המים של עת "א עת"א העתקה העתקת תשתית מים באזור קיר כלונסאות 6860 חוצה חוצה קו תאורה קו תקשורת עת"א לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך באזור קיר כלונסאות ונציב הגשר איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצור ך איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך איתור תוואי מדויק. הגנה על רצועת החשמל בתכנון ביסוס נציב 2 או שינוי מיקומו ללא הפרעה לרצועה חוצה קו מים 6890 חוצה רצועת חשמל מי אביבים חח"י חוצ ה מובהר כי על הקבלן לתכנן פתרון ללא העתקת הקו בכל מקרה.. איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך הגנה על קו קיים ללא צורך בהעתקה חוצ ה בצד מזרחי של גשר קיים קו ביוב קו חשמל תת"ק מי אביבים חח"י לתיאום הקבלן לתיא םו הקבלן 9 10

31 ח- כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מס התשתית קו מים קו תאורה מובל ניקוז קיים 285/180 קו בזק מיקום התשתית בצד מערבי של גשר קיים בצד מזרחי של גשר קיים בעל התשתית מי אביב םי עת"א עת"א סיכום מוקדם עם בעל התשתית לתיא םו הקבלן לתיא םו הקבלן הגנה על תוואי מובל קיים בתוואי הרק"ל. לרבות הגנה והתאמה של נקודת בניהשפך בעת ית נציבי הגשר. מהות הטיפול הנדרש: תיאום/הגנה/העתקה/ ביטול/ הכנות לעתיד הגנה על קו קיים ללא צורך בהעתקה הגנה על קו קיים ללא צורך בהעתקה הגנה על תוואי מובל קיים בתוואי הרק"ל. הגנה על המובל לרבות נקודת השפך בעת בניית נציבי הגשר לרבות בניית קיר משפך מערבי חדש מבטון מקצה המשפך ועד לחיבור למובל. הכל לפי חישובים הידראולי םי ואישור מי אביבים. מובהר כי במידה ותתקבל דרישה לבניית מובל חדש לפי תוכנית האב לניקוז של עת"א מחיבור אבן גבירול ועד לנחל הירקון, היא תתבצע ע"י ובאחריות קבלן DB של המנהור )-G3. )2 איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך באופן עקרוני, הגנה על קו קיים. איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך לפי תכנון הקבלן עמוד לביטול ללא צורך בתשתית חלופית. ביצוע עבודה ע"י חח"י. תיאום ביצוע העבודה ע"י הקבלן מול חח"י קו תאורה וצה ח בזק עת"א לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיא םו הקבלן לתיאום הקבלן חוצה חוצה חוצה קו בזק קו חשמל מובל ניקוז 230/180 עמוד חברת חשמל מתח גבוה שנאיעם בזק עת"א עת"א חח"י חח "י מבצעת. ראה פרוטוקול פגישה עם חח"י עמוד חברת 7180 חשמל מתח עליון. קו מים חח"י מי אביבים מי אביבים ביצוע משלוב של הקבלן וחח"י לפי פירוט כאן.ראה פרוטוקול פגישה עם חח"י. לתיאום הקבלן לביצוע ע"י הקבלן עמוד לפירוק וביצוע עמוד חדש במיקום לפי תיאום מול חח"י. ביצוע ביסוס לעמוד בהקצב ע"י הקבלן )ראה סעיף ב'( חוצה 7220 וצה 7230 חוצה שרוול לקו מ םי עתידי קו מים קו בזק מי אביבים בזק לתיאום הקבלן לתיא םו הקבלן בניית עמוד כולל העתקת תיילים באחריות חח"י. מקדמה לתשלום 15% לתכנון שולמה לחח"י בתאריך 30/07/2019. ראה לעניין זה תיאום מקדים של המזמין מול חח"י בנספח 1 לכרך ב' חלק ו'. איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצור ך הכנות לעתיד, ביצוע שרוול 900 מ"מ והכנה לקו מגיסטרלי עתידי "24 לתאום מול מי אביבים. איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך חוצה

32 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מס התשתית קו תאורה קו בזק בעל התשתית עת"א בזק סיכום מוקדם עם בעל התשתית לתיאום הקבלן העתקה מהות הטיפול הנדרש: תיאום/הגנה/העתקה/ ביטול/ הכנות לעתיד איתור תוואי מדויק, העתקה לפי הצורך איתור תוואי מדויק, העתקת קטע קו באזור נציב הגשר רק במידת הצורך. העתקת קטע קו באזור נציב הגשר מיקום התשתית 7250 חוצה 7270 ח וצה 7270 חוצה 7270 חוצה 7270 חוצה 7270 חוצה קו רמזורים קו מים קו סיב אופטי קו חשמל תת"ק רצועת חשמל מ.ג. תת"ק קו תאורה קו סיב אופטי מובל ניקוז 180/160 עת"א מי אביבים עת"א חח"י חח"י עת"א עת"א עת"א לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן לתיאום הקבלן העתקת קטע קו באזור נציב הגשר העתקת קטע קו באזור נציב הגשר באופן עקרוני הגנה על קו קיים, איתור תוואי מדויק, העתקה רק לפי הצור ך איתור תוואי מדויק, ביצוע הגנות בשלבי התכנון לביסוס ע"י מתכנן המבנה או אחר, התכנון יאושר ע"י חברת חשמל ומחלקת קונסטרוקציה מטעמם. העתקה לפי תכנון כביש, אדריכלות נוף ותאורה העתקה לפי תכנון תקשורת ביצוע הגנה על קו קיים באמצעות תכנון המבנה ותיאום מול מחלקת ניקוז עת"א ומי אביבים לצורך שמירה על המובל הקיים. בהתאם לסעיף 21.4 להסכם )חלק כללי(, להלן חלוקת התשלומים בין הקבלן ובין המזמין לבעלי התשתיות, בכל הנוגע לטיפול בתשתיות שבאחריות הקבלן.: תשלום התשתית אחריות ביצוע חברת חשמל, חשמל מתח גבוה ונמוך חברת חשמל, חשמל מתח עליון כבילה כולל אספקת כבלים, השחלתם, וחיבורם על ידי בעל התשתית, שאר הפעולות )כולל כל הדרוש בהקמת שרוולים, שוחות, חיבור לתאים קיימים, עבודות עפר, עבודות הכנה( על ידי הקבלן. כבילה כולל אספקת כבלים, וחיבורם על ידי בעל התשתית, שאר הפעולות )כולל כל הדרוש להקמת שרוולים, שוחות, חיבור לתאים קיימים, עבודות עפר, עבודות הכנה( על ידי הקבלן. השחלת הכבלים על ידי הקבלן - באמצעות קבלן מאושר חח"י לעניין. עבודות בביצוע בעל התשתית על חשבון המזמין. שאר העבודות )כולל תשלום עבור פיקוח בעל התשתית( על חשבון הקבלן. עבודות בביצוע בעל התשתית על חשבון המזמין. שאר העבודות )כולל תשלום עבור פיקוח בעל התשתית( על חשבון הקבלן. 31

33 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) חברות תקשורת, קווי תקשורת )בזק, סלקום, פרטנר, הוט(, תשתיות עירוניות )תאורה, תקשורת, מחשוב, רמזורים(. תשתיות רטובות, מים )מי אביבים(, ביוב )מי אביבים(, ניקוז )רשות ניקוז עת"א ומי אביבים(, השקיה )מחלקת שפ"ע עת"א(. כבילה כולל אספקת כבלים, השחלתם, וחיבורם על ידי בעל התשתית, שאר הפעולות )כולל כל הדרוש להקמת שרוולים, שוחות, חיבור לתאים קיימים, עבודות עפר, עבודות הכנה( על ידי הקבלן. כל העבודות יבוצעו על ידי הקבלן. עבודות בביצוע בעל התשתית על חשבון המזמין. שאר העבודות )כולל תשלום עבור פיקוח בעל התשתית( על חשבון הקבלן. על חשבון הקבלן )כולל פיקוח בעל התשתית(. תיק התיאומים שנעשה ע"י המזמין במסגרת תיאום מוקדם מול בעלי התשתית המפורטים בטבלה לעיל מצורף למסמכי ההסכם )ראה: כרך ב', חלק ו', נספח 1(. הקבלן נדרש לתקף תיק תיאומים זה ולקדמו בהתאם לשלבי אישור התכנון )בשיפוט 3 / 2 וכל שלב אישור אחר כפי שיידרש(. מובהר בזאת כי: א. כל התשתיות הנ"ל הינן בנוסף לתשתיות אותם נדרש הקבלן לתכנן ולבצע כחלק מתכולת הפרויקט כגון: תשתיות תאורה, ניקוז, קווי אספקת מים לראשי מערכת השקיה ולמערכת כיבוי אש, תקשורת מסחרית, חיבורי חשמל, תקשורת ומים למערכות, תחנת שאיבה ומרכזיות וכו'. ב. כל הדרישות שיתקבלו מבעלי התשתיות לתשלום אגרות ו/או דמי פיקוח, השגחה, דמי בדיקת תכניות, דמי טיפול וכדו' כמפורט בסעיף 21 בהסכם. ג. בנוסף לתשתיות המפורטות בסעיף זה, כל תשתית שהוגדרה לעיל )ככל והוגדרה כאמור( כ"תשתית באחריות המזמין" תוגדר כ"תשתית באחריות הקבלן" במידה והקבלן יבחר לבצע שינויים תכנוניים העלולים להשפיע על תכנון התשתיות הנ"ל ו/או יצריך ביצוע שינויים בתכנון או בביצוע התשתיות הנ"ל על כל המשתמע מכך. ד. מבלי לגרוע מהאמור מעלה בדבר היות כלל התשתיות בפרויקט תשתיות באחריות קבלן, משהפרויקט אינו כולל תשתית באחריות מזמין יודגש כי כל תשתית קיימת לאורך התוואי אשר לא תוכננה או נדרשה להעתקה או מיגון בהתאם לתכנון המזמין תיחשב כ"תשתית באחריות הקבלן" דהיינו, הקבלן נדרש לבחון ולתאם מול בעלי התשתיות את השפעת התכנון המוצע על ידו )גם אם תכנון זה זהה לטיוטת התכנון של המזמין( ביחס לתשתיות הקיימות כאמור ולטפל, במידת הצורך, בתשתיות אלה, על כל המשתמע מכך, הן בהיבטים של תכנון והן בהיבטים של ביצוע כולל פתיחת הזמנות ותשלום עלויות תכנון, כבילה, ניתוקים וכו' באחריותו והכל במסגרת לוחות הזמנים החוזיים של הפרויקט. 32

34 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) עבודה בסמיכות למערכות תשתית קיימות קווי מתח נמוך, גבוה ועליון באחריות הקבלן לקבל אישור מתחת חח"י לביצוע חברת החשמל לביצוע עבודות בקרבת, ומעל לקווי חשמל קיימים ופעילים, לפעול בהתאם להנחיות העבודה, לרבות הבטיחות בין כלי הצמ"ה לקווי המתח. דרישות חח"י מרווחי על לשמירה העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חברת החשמל, כולל בין היתר אך מילוי אחר לא רק הוראות חברת החשמל על הגנה בדבר עמודים קיימים, תמיכת עמודי חשמל, הגנות ודיפונים באזורי חפירות בקרבת תשתיות חח"י. כל הכרוך בביצוע עבודות באזור קווי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה באחריות הקבלן. סמיכות למערכות תשתיות קיימות - עיליות ותת קרקעיות בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לתשתית כלשהי לרבות קווים קיימים של חשמל, בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית הקיימים. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט על שלמותם ותקינותם מוקדמת בת הודעה של הקווים שעות 48 לפחות טרם ביצוען של חפירות או קידוחים בקרבת תשתיות, ויוודא כי הביצוע יהיה בנוכחות מפקח מטעם הרשות האחראית או בעלי התשתיות הרלוונטיים. בכל מקרה לא יבוצעו חפירות או קידוחים כאמור ללא נוכחות מפקח מטעם מנהל הפרויקט. האחריות הבלעדית להזמנת נציגים ו/או מפקחים מטעם בעלי התשתיות חלה על הקבלן כולל בין היתר האחריות לתשלום דמי הפיקוח - שהינה באחריותו. באחריות הקבלן לפעול מול לקבלני המשנה והצוותים בעלי התשתיות לקבלת אישורם העובדים מטעמו באתר. לבעלי התשתיות שמורה הזכות שלא לאשר צוותים או קבלני משנה שאינם מתאימים לביצוע העבודה ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על קביעה זו. בכל מקרה של פגיעה בתשתית )צנרת, כבלים, סיבים, עמודים וכו'( תאי תת קרקעית ו/או בקרה, פילרים, עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן ליידע באופן מיידי את מנהל הפרויקט ואת בעל התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה, בין אם באמצעות הקבלן ובין אם באמצעות קבלן מטעם בעל התשתית עפ"י דרישת האחרון. בכל מקרה התשלום בגין ההוצאות הנובעות מהפגיעה בתשתיות

35 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הנ"ל )הוצאות ישירות ועקיפות( יהיו על חשבון הקבלן. לעניין תשתיות בלתי ידועות ראה סעיף 21 בהסכם. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמתחת לחלק מהדרכים באתר וסביבתו קיימות תשתיות שונות השייכות לבעלי תשתית שונים. בכל מקום בו יבקש הקבלן לעשות שימוש בדרך שמתחתיה מותקנות תשתיות חלה עליו החובה לתאם עם בעל התשתית הרלוונטי ולפעול בהתאם לתנאים ולהנחיות שיוגדרו על ידי בעל התשתית כולל נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרש ם.י סמיכות לחדרים או מתקנים עיליים ותחתיים הקבלן יסמן באמצעים את קיימא בני התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר על גבי תכניות ועל גבי הקרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור ולתחזק את הסימונים. לא יבוצעו כל עבודותחפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות נציג מוסמך מטעם בעל התשתית, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור מראש מבעל התשתית ובפיקוחו. ו/ הקבלן בלבד יהיה אחראי לפניה לבעלי התשתיות התת קרקעיים או העיליים, לקבלת אישור בהסדרים להזמנת השגחה ו/או פיקוח עבודה בסביבתם וטיפול כל נזק אשר יגרם למתקנים המוזכרים לעיל יתוקן על חשבון הקבלן בהתאם להנחיות בעל התשתית. היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולהציג בפניו, בתיאום עם צוות היועצים מטעמו, הצעה לאופן הטיפול במתקן. לאחר קבלת התייחסות מנה"פ ו/או צוות הבקרים מטעמו, באחריות הקבלן להשלים את תהליך אישור הפתרון המוצע מול בעלי התשתיות. הקבלן ישמר, יתחזק ויסדיר דרכי גישה לצורך אחזקת התשתיות התת"ק והעיליות כך שניתן יהיה לגשת לכל תשתית ותשתית לרבות עמוד, חצר, ארון, תאי בקרה או כל אלמנט עילי או תת"ק של כל אחת מהתשתיות לצרכי תחזוקה בכל רגע נתון הן לכל אורך ביצוע העבודות תקופת הביצוע של הפרויקט להקמת הפרויקט. והן לאחר גמר הקבלן יאפשר גישה באופן קבוע ושוטף לבעלי התשתיות לצורך תחזוקת התשתיות התת"ק והעיליות לאורך כל תקופת ביצוע העבודות להקמת הפרוייקט ולאחריה. התשתיות. על הקבלן לתאם את אופן הגישה מול בעלי חיבורי תשתית חשמל ומים לצורך ביצוע העבודות: 34

36 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) באחריות הקבלן לתכנן ולבצע חיבורים לתשתיות חשמל ומים לצורך ביצוע העבודות בפרויקט חיבורי החשמל והמים יהיו כנדרש לצורך הפעלת כל הכלים והציוד הנדרש, הארת הכביש )באמצעות עמודים זמניים ו/או קבועים, קיימים ו/או חדשים( על מנת לאפשר את ביצוע העבודה כנדרש עפ"י הוראות ההסכם וההנחיות המחייבות לביצוע העבודה מובהר בזאת כי הזמנת, תיאום, ביצוע ותשלום עבור חיבורי החשמל והמים, תשלומי חובה )ארנונה(, אגרות והיטלים וכן ביצוע התשלומים החודשיים והשוטפים )עד למסירה סופית של הפרויקט( בגין צריכת חשמל ומים כמפורט לעיל מהווה אף היא חלק מתכולת העבודה של הקבלן וכלולה במסגרת הצעת המחיר שלו למכרז קבלת התשתיות מבעלי התשתיות: באחריות הקבלן, לקיים הליך קבלה מול בעלי התשתית או כל גורם רלוונטי אחר לקבלתה, טרם תחילת העבודות על התשתית על הקבלן לבצע סקר תקינות כל מבעל התשתית. מתקן או תשתית לפני קבלתה מסירות לבעלי התשתיות: באחריות הקבלן, לקיים הליך מסירה מול בעלי התשתית או כל גורם רלוונטי אחר למסירתה, ולהשיג, כתנאי להשלמת מסירת העבודות לגורמים כאמור, את אישורם כי העבודות נעשו לשביעות רצונם. תיאור תהליך המסירה לבעלי התשתיות: באחריות הקבלן לבצע סיור מקדים למסירה בהשתתפות המתכנן מטעמו, בקרת איכות, הבטחת איכות, מנה"פ והבקרים מטעמו למסירה ראשונית של התשתית שבכוונת הקבלן למסור. בתום הסיור יערך פרוטוקול מסכם שיפרט את הליקויים שבאחריות הקבלן לתקן ואת ההערות שניתנו לקבלן במהלך הסיור. הפרוטוקול יופץ למשתתפי הסיור, אשר יאשרו את המפורט בו או ישלימו אותו, על פי הצורך. באחריות הקבלן לתקן את כל הליקויים שהוצגו ע"י משתתפי הסיור כאמור ורק בגמר תיקון כל הליקויים האמורים, יחל הקבלן בביצוע הליכי מסירה ראשוניים עם נציגי בעלי התשתיות. באחריות הקבלן להכין תכניות עדות )As Made( ע"י מודד מוסמך מטעמו, כולל מסירת העתק מהתוכניות הנ"ל לבדיקת ואישור המתכנן מטעמו, בקרת איכות והבטחת איכות, מנה"פ והבקרים מטעמו וכן לבעל התשתית במדיה דיגיטאלית בכל פורמט שיידרש ע"י מנה"פ ו/או בעל התשתית כולל עותקים

37 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מודפסים/קשיחים ככל שיידרש, הכול כמפורט בנספח 5 )הוראות לעריכת תכניות עדות לאחר ביצוע Made( )As להסכם. מובהר בזאת כי תכניות העדות יוכנו בפורמט המתאים למערכות ה GIS של בעלי התשתיות ונהליהם העדכניים נכון למועד לפי פורמט עדות כנדרש תכנית בנוסף להכנת )וזאת המסירה המזמין(. באחריות הקבלן לבצע צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של קווי תשתיות תת קרקעיות כגון ניקוז מים וביוב וכל תשתית אחרת כדרישת בעל התשתית ולהגיש לידי המתכנן מטעמו, בקרת איכות, לבעל התשתית וכן והבקרים מטעמו מנה"פ הבטחת איכות, לבדיקה ואישור CD של סרט הצילום, דו"ח המפרט את הליקויים שאותרו / דו"ח המאשר כי הקווים תקינים וכל הנדרש. מובהר בזאת כי ייתכן צורך בביצוע צילומים ובדיקות חוזרות באחריות וע"ח הקבלן. באחריות הקבלן לבצע בדיקה להוכחת ניקיון ורציפות תשתיות בנוכחות העברת "מנדרול" התקשורת התת"ק וזאת ע"י ביצוע המתכנן מטעמו, בקרת והבטחת איכות, מנה"פ ונציג מטעם חברת התשתית. באחריות הקבלן לבצע סיור מסירה ראשוני, בנוכחות נציגים מטעם בעלי התשתיות ובנוכחות מנה"פ או מי מטעמו כולל הפצת שניתנו במהלך הסיור. תוך פירוט הליקויים וההערות פרוטוקול הקבלן לבצע, נוספים שנדרש תיקונים על יצביע ככל שהסיור כולל בין היתר תיקון תכניות עדות, ביצוע באחריות הקבלן לבצעם בכל הטיפול עד להשלמת שיידרש חוזרים וכו' ככל צילומים הליקויים. באחריות הקבלן לבצע סיור מסירה סופי בנוכחות נציגי בעלי תיקון כל הליקויים ע"י השלמת התשתיות ומנה"פ וזאת לאחר הקבלן עתיקות כללי המקרקעין בהם מתוכנן הפרויקט, אינם בתחומי אתרי עתיקות מוכרזים תיאום ואישור רשות העתיקות: באחריות הקבלן לתאם את עבודותיו מול רשות העתיקות, שטחי התארגנות ודרכי גישה, כולל בין היתר אך לא רק אישור התכנון המוצע על ידו בכל מקרה שבו ימצאו במהלך העבודות עתיקות וממצאים אחרים באתר, תחולנה הוראות סעיף 22 להסכם תכנון תכנון מטעם המזמין 36

38 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מסמכי המכרז כוללים מסמכי רקע ומסמכים מחייבים כמשמעותם בהסכם וכפי שמפורטים בחלק א' )תנאים מיוחדים( להסכם. רשימת המתכננים - מטעם המזמין מפורטת בצרופה א' לכרך א' ג' חלק )הזמנה להציע הצעות( בכפוף להוראות סעיף 6.3 )ניגוד עניינים ואיסור העסקת יועצי המזמין( להזמנה להציע הצעות ולסעיף 72 )איסור העסקת יועצי המזמין( להסכם, הקבלן לא יוכל להתקשר עם מי מיועצי המזמין לצורך השתתפותו במכרז ולצורך תכנון וביצוע הפרויקט, אלא אם המזמין אישר מראש את התקשרות הקבלן עם יועץ כאמור, ראה סעיף 72.2 להסכם תכנון מטעם הקבלן התכנון יוכן ויוגש בהתאם להוראות הדין וההנחיות לתכנון,)DSM( השלבים ולוחות הזמנ םי הקבועים במסמכי ההסכם ויתאם, בין להנחיות התכנוניות ודרישות נוספות כמוגדר היתר, גם לקריטריונים במסמך זה ובפרשה התכנוניים, הטכנית )על נספחיה(, הנחיות המזמין כפי שתימסרנה לקבלן מעת לעת, מגדיר המשימות של נת"ע, הדרישות הסטטוטוריות הסביבה, נספחים נופיים, ועוד. מבלי לגרוע ובהן: מכלליות הוראות הפרשה הטכנית, הנחיות והמלצות תוצרי התכנון תסקירי ההשפעה על אותם יכין הקבלן יכללו, בין היתר: תכנון מלא של כל מרכיבי הפרויקט לרבות תכנון מלא של תחנת רידינג ואישורה במוסדות התכנון הרלוונטיים, חישובים, דוחות, סקרים, בדיקות, תכניות ומפרטים, כמפורט בהרחבה בפרשה הטכנית וכל מסמך אחר כפי שיידרש מעת לעת ע"י המזמין. התכנון יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין בהתאם להוראות ההסכם, ואולם יודגש כי אין בהערות המזמין ו/או באישורו להטיל עליו כדי אחריות או תשלום כלשהי כלשהו, וכל האחריות בדבר התכנון וביצוע הפרויקט כולו חלה אך ורק על הקבלן וזאת גם בנסיבות בהן תוקן או עודכן התכנון כתוצאה מהערות המזמין. הקבלן רשאי להציע שינויים לדרישות מחייבות, אשר יביאו לידי ביטוי את יכולותיו ככל שהשינוי וזאת המבוקש נוגע בדרישה או מנדטורית שאז הקבלן יהא מנוע מלהציע בעבורה שינוי. הוראה שלא הוגדרה כקשיחה או הצעת השינוי ובחינתה ייעשו בהתאם להוראות סעיף 45 להסכם )שינויים(. למזמין שמורה הזכות שלא לקבל את הצעת הקבלן לשינויים בתכנון, במלואה או בחלקה, גם אם זו אושרה במוסדות התכנון, וזאת, בין היתר, במידה ויסבור המזמין כי השינוי המוצע נוגד את מדיניותו בהקמה ובהפעלת כבישים ומסילות, או מכל שיקול ענייני סביר אחר, על פי שיקול דעת המזמין. יובהר כי פנייה לות"ל או לכל מוסד תכנון אחר כפופה לאישור עקרוני של המזמין למתווה התכנון )אישור מוסד תכנון תחייב את המזמין בשום מקרה(. לתכולה שטרם אושרה על ידי המזמין לא 37

39 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מפרט מיוחד: הקבלן יכין ויגיש לאישור המזמין, כחלק מהתכנון, מפרטים מיוחדים ככל הנדרש לצורכי הביצוע ולפי קביעת המזמין, הכוללים את הדרישות הטכניות להציע כמו-כן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הקבלן לגבי עבודה וחומרים. במסגרת מפרטים מיוחדים שיוכנו על-ידו שינויים לגבי אופן הביצוע ו/או החומרים ביחס לעבודות וחומרים לגביהם ישנה התייחסות במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, הקבלן לא יחל בביצוע עבודות הפרוייקט מבלי לקבל את אישור המזמין למפרטים המיוחדים, במסגרת אישור התכנון המפורט. הליך הגשת התכנון ע"י הקבלן ואישורו ע"י המזמין התכנון העקרוני שיוגש ע"י הקבלן יוגש בהתאם לסעיף 27.1 להסכם, ובנוסף יכלול לכל הפחות, את המסמכים הבאים: תכנית תיאום מערכות; א. חתכי רוחב ואורך כולל סימון המערכות בחתכים; ב. תכנון קירות; ג. תכנון גשרים; ד. תכנון אדריכלי למבנה תחנה; ה. מספור מבנים; ו. תאימות התכנון הראשוני לכלל הדרישות הקשיחות. דו"ח ז. כולל וברור את מרכיבי רצועת הרק''ל, באופן מודגש התכנון יכלול ח. המסילות, רצועת התשתיות )מולטי טאבולר( והתחנות. מתכנני הקבלן וביצוע פיקוח עליון על-ידם התכנון שיוכן ע"י הקבלן ייעשה ע"י יועצים מומחים מורשים ומנוסים בעבודות דומות ובהיקפי עבודה דומים בתחומים הנדרשים, אשר מאושרים ועומדים בתנאי הסף כפי שנקבעו בחלק א' של כרך א' )תנאים מיוחדים(, ומתמחים בתחומים הרלוונטיים לביצוע השירותים, הינם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, האישורים, ההסמכות, ההיתרים והרישיונות כל יתר ולביצוע ובמועדם ביצוע השירותים במלואם הנדרשים לצורך ההתחייבויות הרלוונטיות להם על פי ההסכם. התחלת התכנון, לפני לאישור המזמין, תועבר רשימת היועצים מטעם הקבלן ותהיה כפופה לאישורו מראש ובכתב בהתאם לתנאי הכשירות שהוגדרו ביחס אליו, אם וככל שהוגדרו, בהתאם לדרישות המפורטות בחלק א' )תנאים מיוחדים( להסכם. המזמין, מנהל הפרויקט, או מי מטעמם רשאים להיות מעורבים בתכנון הקבלן בכל שלביו, כולל השתתפות בישיבות התכנון של צוות התכנון של הקבלן, וקבלת מסמכי התכנון באופן שוטף. מתכנני הקבלן ביקורים סדירים לפיקוח עליון על במהלך ביצוע הפרויקט יבוצע במסגרת הפיקוח העליון ביצוע הפרויקט, בהתאם להוראות סעיף 39 להסכם. יבדקו המתכננים )כל אחד בתחומו( את התאמת הביצוע בפועל לתכנון, וייתנו הוראות ככל שיידרש. במקרה של מתן הוראה כאמור, במסגרת סיור פיקוח עליון, השונה מההנחיות המופיעות בתוכניות המתוקפות לביצוע ו/או במפרט המיוחד המתוקף לביצוע אזי 38

40 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) באחריות הקבלן והמתכנן מטעמו לוודא שההוראה שניתנה אכן מקובלת על מנה"פ וצוות הבקרים מטעמו. על הקבלן חלה החובה לבצע את כל ההוראות שיינתנו ע"י המתכננים בהתאם לדו"חות הפיקוח העליון. כל הדו"חות שיכתבו ע"י המתכננים יופצו על ידם במקביל, גם למזמין ולמנהל הפרויקט, לכל המאוחר בתוך 48 שעות ממועד הסיור בהתאם לנוהל "פיקוח עליון של מתכננים" של המזמין. כל הערה שתופיע בדוחות הפיקוח העליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחר אי התאמות )כמפורט בפרק בקרת/הבטחת איכות(. בשלב התכנון יבוצע הליך הפיקוח והבקרה על התכנון בהתאם למוגדר בהסכם ובנספח בקרת האיכות חבילות תכנון לביצוע עבודות מוקדמות בפרויקט זה לא קיימת חבילת תכנון עבור העבודות המוקדמות מטעם המזמין. בנוסף לעבודות המוקדמות אשר מופיעות בסעיף לעיל ואשר מהוות את רשימת הקבלן נוספות, העבודות המוקדמות להגיש לאישור אשר יהוו המזמין חלק בלתי נפרד הנדרשות עבור הפרויקט חבילות תכנון מפורט לביצוע מהפרויקט בצורתו הסופית. מטעם המזמין, רשאי לאישור המזמין את חבילות התכנון לביצוע עבודות מוקדמות, בתוך הנקובים בחלק א' )תנאים מיוחדים( לכרך א' )הסכם( עבור סעיפים ו בחלק ב' )חלק כללי(. עבודות מוקדמות יגיש הקבלן המועדים,27.2.2,11.4 מובהר כי ככל שהקבלן מעוניין לבצע עבודות מוקדמות נוספות על אלה המנויות בסעיף לעיל, אזי העבודות המוקדמות צריכות להימנות על הסוגים הבאים, והם בלבד: תכנון וביצוע עבודות העתקת ומיגון תשתיות. פירוקים שונים ופינוי פסולת. תכנון ופריסת אביזרי בטיחות זמניים כולל תאורה זמנית לפי תכנית שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים התייעצות עם המשטרה. שתאושר ע"י המזמין ו/או רשויות התמרור לאחר מובהר למען הסר ספק כי הקבלן נדרש להכין תכנון מוקדם ומפורט לכלל העבודות המוקדמות, הן אלה המנויות בסעיף בסעיף 1.15 זה. לעיל והן אלה המנויות מבלי לגרוע מסעיף 31.4 להסכם )חלק כללי( להלן פירוט הדרישות שעל הקבלן למלא כתנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות המוקדמות: א. כתנאי למתן הרשאה לביצוע העבודות המוקדמות, על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים. באישורים אלה נכללים בין היתר, תיאום הנדסי, אישור רשות הניקוז, תכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת ע"י המשטרה ורשות התמרור המקומית וכו'. 39

41 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ב. ג. חבילת הביצוע של העבודות המוקדמות תכלול מפרט מיוחד מאושר ע"י המזמין לכל פרקי הביצוע הנכללים בה. הקבלן מתחייב כי כל אלמנט שיאושר לו לביצוע במסגרת העבודות המוקדמות, יהיה חייב להתחבר לכל יתר האלמנטים שיאושרו במסגרת התכנון המפורט של כלל הפרויקט,, וכי כל שינוי שיידרש להיעשות עבור החיבור בין האלמנטים שבוצעו במסגרת העבודות המוקדמות לאלמנטים שבוצעו במסגרת יתר עבודות הביצוע, יהיה באחריות הקבלן לוח זמנים כללי הקבלן יביא בחשבון את הקביעות המפורטות להלן, יפעל על פיהן ויערוך על פיהן את כל חישוביו ומסמכיו: מועדי השלמה מירביים של אבני הדרך המפורטים בטבלה מספר 1 של כרך א' חלק א' )תנאים מיוחדים(.. העבודה תבוצע בהתאם לכל הנחיות המזמין, נהליו ומפרטיו, ובמיוחד בעניין שלביות ביצוע, תנועה בצירים קיימים, סגירת כבישים וכו'. לא תבוצע פעילות כלשהי בטרם אישר המזמין את התכנון המפורט של הקבלן )מלבד העבודות המוקדמות(. על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כפי שמוגדרים באבני הדרך החוזיות, על הקבלן להיערך לעבודה במקביל על מספר של מבנים ומוקדים. כמו כן באחריותו לקחת בחשבון, בין היתר אך לא רק, את הצורך בהעסקת צוותי עבודה ובקרת איכות מתוגברים וכל הציוד הנדרש לצורך עבודה בשעות החשיכה וכד' לוח זמנים לביצוע הפרויקט: - משך הביצוע החוזי להשלמת הפרויקט הדרך ואבני החוזיות מוגדר בחלק א' )תנאים מיוחדים( להסכם דיווחים - דו"ח פעילות חודשי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 44.4 בהסכם )דו"ח פעילות חודשי(, יכלול דו"ח הפעילות החודשי גם את הנתונים הבאים: ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. סטאטוס טיפול במכלול ובתשתיות. תיאומים מול צדדים שלישיים. התחומים כגון: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים בטיחות וגהות בעבודה ובתנועה בנוסף למפורט בנספחי הבטיחות המצורפים, ומבלי לגרוע מכלליות הוראות ההסכם, והוראות כל דין בהיותו קבלן ראשי, יהא הקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נושא הבטיחות והגהות בעבודה ובתנועה בפרויקט זה, במשך כל תקופת הביצוע בכל שטח הפרויקט

42 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 41 מסמכי הבטיחות המחייבים את הקבלן, כוללים, בין היתר, את המסמכים הבאים כפי שיעודכן מעת לעת: כלל החוקים, התקנים והתקנות של מדינת-ישראל לנושא בטיחות וגהות. כלל החוקים, התקנים והתקנות של מדינת-ישראל לנושא בטיחות בדרכים. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה ותקנותיו. פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( 1970 ותקנותיה. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד ותקנותיו. חוקי-עזר והוראות של הרשויות המקומיות. נספחי בטיחות של נת"ע. נוהל הסדרי-תנועה זמניים של נת"ע בגרסתו העדכנית. תכנית הבטיחות שהוכנה ע"י הקבלן )על כל נהליה ונספחיה בטיחות ונוהל בטיחות בתנועה( ולאחר שתאושר ע"י המזמין. מפרטים כלליים ומפרטים מיוחדים. לרבות, נוהל יש לראות במסמכים הרשומים לעיל כמשלימים זה את זה לכל נושאי הבטיחות והגהות בעבודה ובתנועה. במקרה של סתירה בין הוראות ודרישות המסמכים, ההוראה ו/או הדרישה התקפה תיקבע ע"י המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן לפעול נדרש בהתאם לנוהל הבטיחות באתרי כולל בין נת"ע, של עבודה היתר, אך לא רק, הכנת תכנית בטיחות, עריכת סיורים ע"י ממוני בטיחות בעבודה ובתנועה, הפצת דו"חות בטיחות, וטיפול בליקויי הבטיחות באתר באופן שוטף. במהלך העבודות להקמת ימנה ויפעיל הפרויקט הקבלן, צוות בטיחות בעבודה וצוות בטיחות בתנועה. צוותים אלו יהיו ייעודיים מטעמו, ויועסקו על ידו בכל משך הקמת הפרויקט. בראש צוות הבטיחות בעבודה יעמוד הממונה על הבטיחות בעבודה, אשר הכשרתו והשכלתו הינם על-פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( תשנ"ו באחריות הממונה על הבטיחות בעבודה להכין את תכנית הבטיחות הן של הקבלן והן של קבלני המשנה עם התאמות לעבודות הקמת הפרויקט. הממונה על הבטיחות בעבודה יאושר על-ידי המזמין בהתאם להשכלתו והכשרתו לתפקיד אך ורק במידה ויעמוד בתנאים המופיעים בכרך א' תנאים מיוחדים. תפקידיו כמפורט להלן. של הממונה על הבטיחות בעבודה יהיו בהתאם לדרישות הדין וכן בנוסף לממונה הבטיחות בעבודה יהיו בצוות הבטיחות לפחות מספר אנשי צוות הדרוש בנספח הבטיחות. צוות הבטיחות והיקף כ"א שבו יאושרו על-ידי המזמין טרם הפעלתם. בנוסף לצוות הבטיחות בעבודה הנ"ל ימנה הקבלן ממונה בטיחות בתנועה מטעמו אשר יעמוד בדרישות המפורטות בחלק א' )תנאים מיוחדים( להסכם. ממונה הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן יאושר ע"י המזמין טרם הפעלתו ע"י הקבלן. במסגרת הפרויקט, מעבר למוגדר בדרישות הדין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בו, נדרשת נוכחות מתמדת וקבועה של ממוני הבטיחות הקבלן באתר ברמה יומיומית ובכל עת בה מבוצעות בתנועה ובעבודה עבודות באתר מטעם ממוני

43 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הבטיחות כאמור יהיו נוכחים באתר במשרה מלאה, יערכו סיורים לאורך כל שעות הפעילות באתר, ינפיקו דו"חות המזמין בטיחות ולנציגי אגף הבטיחות מטעם נת"ע( יומיים ויוודאו )כולל הפצתם למנה"פ מטעם הקבלן כי ומנהל העבודה מטעמו מקפידים על יישום הוראות החוק ותקנות הבטיחות בעבודה ובתנועה וכן מטפלים בתיקון מיידי של ליקויי ו/או מפגעי הבטיחות המתגלים. בכל מקרה של היעדרות מאתר העבודה, מכל סיבה שהיא, ימונה מחליף, באישור ובתיאום מראש על ידי מזמין. עיקרי התפקידים והסמכויות של ממונה הבטיחות בעבודה מבלי לגרוע מכלליות הוראות כל דין בהקשר זה ומבלי לגרוע מכלליות נהלי הבטיחות של הקבלן כפי שיוגשו להתייחסות המזמין, מתפקידו של הממונה על הבטיחות ואנשי צוותו לייעץ לקבלן בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים בפרויקט ולקדם את התודעה, בין היתר, בנושאים הבאים: לאתר באתרי העבודה מפגעי בטיחות וגהות ולהודיע עליהם לקבלן, למנה"פ מטעם המזמין ולנציגי אגף הבטיחות מטעם נת"ע. לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים באתרי העבודה. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים באתרי העבודה, העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם. לפעול לקיום הוראות בתהליכי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט , ולהכנת תכנית להדרכת עובדים. להכין תכנית בטיחות ונהלים ולעדכנם כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית בטיחות(, התשמ"ד מובהר בזאת כי סדרי הבטיחות, ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה יהוו חלק מתוכנית הבטיחות של הקבלן אשר תועבר לעיון והתייחסות המזמין. לאחר אישור התכנית על ידי המזמין היא תחייב את הקבלן וכל מי מטעמו, לרבות קבלני משנה המעורבים בפרויקט. לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות של הקבלן והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים נות ה שי למניעת ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו. ומסקנות הבירורים ולהציע צעדים מתאימים התאונות, לוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונות לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו באתר ובסביבתו. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי. 42

44 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים בפרויקט, החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ע"י מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות, לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת הקבלן והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט וכן לדווח על הנושאים הנ"ל גם למנה"פ מטעם המזמין ולנציגי אגף הבטיחות מטעם נת"ע. משנה. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני- לשתף פעולה עם הנדרש לפעילותם השוטפת. גורמי-הבטיחות של המזמין ולמסור להם את כל המידע להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד ולדווח הסכנות ועל הנ"ל על הבטיחות מטעם נת"ע. לקבלן או כך מיד אופן הטיפול בהן גם לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי-חרום. לדווח למפקח עבודה אזורי, להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת לנציגו במקום-העבודה וכן לדווח על למנה"פ מטעם המזמין ולנציגי אגף על-פי דרישתו, על פעולותיו סיכונים באתרי העבודה של הממונה למסור וכן למנה"פ מטעם המזמין ולנציגי אגף הבטיחות מטעם נת"ע דווח מקביל על כל עניין שלגביו נמסר דיווח למפקח עבודה אזורי. 43 הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום באתרי העבודה שבהם מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגהות ולנקוט לצורך מילוי תפקידו, כאמור. עיקרי התפקידים והסמכויות של ממונה הבטיחות בתנועה להכין נהלים והוראות לנ שאו וקבלני המשנה. נהלים לעיון והתייחסות המזמין. לבצע התרעה על ביקורות יהוו אלה שוטפות יום-יומיות בכל הפעולות הנדרשות הבטיחות בתנועה. לנהלים יהיו כפופים הקבלן חלק מתוכנית הבטיחות על הסדרי תנועה ליקויים ווידוא תיקונם לרבות הפצת הפרויקט והקבלן הראשי. הקבלן של ויועברו זמניים-פעילים, מתן דו"ח ליקויים יומי למנהל לערוך בקרה על אופן, רמת הביצוע ומעקב על תפקודם ושרידותם של כל מרכיבי בטיחות, הסדרי תנועה, לרבות אך סימוני כביש ומחיקתם. לא רק בתחום התמרור, שילוט, מעקות לוודא כי ביצוע העבודות בכבישים קיימים )ועבודות לילה בפרט( ו"העברות תנועה" מבוצע בהתאם לנהלי נת"ע. לוודא ולתעד ביצוע תדריכים ע"י גורמים מוסמכים בטרם כל עבודה בכבישים קיימים או קרבתם. לרכז ולוודא נוכחות של נציג הקבלן בכל עת ביצוע הסדרי תנועה זמניים ו/או הסטות תנועה זמניות ולנהל את הממשק מול הנדרש הגורמים הנדרשים,

45 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) לרבות: מנהל הפרויקט, מוקד נת"ע, משטרת ישראל וכיוב'. באחריות ממונה הבטיחות בתנועה להיות נוכח בכל זמן ביצוע הסדרי התנועה הזמניים, פריסתם וקיפולם, לרבות בזמן העברות התנועה. ממונה הבטיחות רשאי למנות בקרים מטעמו לצורך ביצוע מטלה זו ובלבד שבקרים אלו יאושרו מראש ע"י מנה"פ מטעם המזמין, יעמדו בדרישות המוגדרות בנספח הבטיחות של נת"ע ויועסקו ע"י הקבלן במישרין )ולא ע"י קבלני המשנה שלו(. להורות לקבלן, לקבלן המשנה על שיפור אמצעי הבטיחות בתנועה ותיקון כל הליקויים בהתאם לדוחות יומיים שיוציא ממונה הבטיחות לקבלן, למנה"פ מטעם המזמין ולנציגי אגף הבטיחות מטעם נת"ע. 44 תכנית הבטיחות אשר תיערך ע"י ממוני הבטיחות מטעם הקבלן תוגש להתייחסות המזמין במועד המפורט בהסכם ותכלול בין היתר את הנושאים שלהלן: עיקרי מדיניות הבטיחות של הקבלן. מבנה ארגוני של צוותי הבטיחות בעבודה והבטיחות בתנועה. תיאור התחומים העיקריים בנושא בטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה. נהלי בטיחות בעבודה, הבטיחות, כגון: עבודה בהתאם להוראות כמפורט לעיל, בקירות ובגשרים, ציוד הרמה בחומרים, עבודה בגבהים, כלי-עבודה חשמליים, עבודה בלילה ועוד. נהלי בטיחות בתנועה, בהתאם להוראות ציוד מכני ושינוע, לבוש, כמפורט לעיל, בנושאי למגוון נושאי טיפול כבד, פיגומים, בטיחות בתנועה, כגון: ציוד ואביזרי בטיחות תנועה, מעקות בטיחות ארעיים, חסימת דרכים, תיאומים עם משטרת- שי ראל ועוד. טפסי מעקב ובקרה לתחומי הבטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה. תכנית הדרכה לנושאי הבטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה. מובהר בזאת כי תכנית הבטיחות מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע עבודות, כמפורט בהסכם. התמורה כהגדרתה בהסכם, יישום והטמעה תכלול הוראות של ונהלי בטיחות כולל עלות הפעולות וההוצאות הנדרשות להצבתם, אחזקתם והסרתם של אביזרי בטיחות האדם זמניים, הנדרש, הן ציוד מגן במהלך ביצוע הפרויקט. הקבלן יספק לבטיחות בעבודה והן אישי לבטיחות וכן עלות אביזרי ציוד בטיחות עבור עובדיו בתנועה, ובכלל זה גם כח הבטיחות הזמניים הנדרשים ועבור נציגי המזמין הפרויקט, המפקחים, נציגי הבטחת האיכות( כמפורט להלן: הגנת ראש כולל קסדת מגן. הגנת הרגליים על ידי מגפי מגן/ נעלי מגן. כפפות להגנה על הידיים מפני מקורות חום. משקפי מגן ומגני עיניים. סרבלים ובגדי מגן בהתאם לצורך. )לרבות מנהל

46 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מגפיים ומעילי גשם. מגני אוזניים לשימוש בסמוך לציוד רועש )כגון ציוד פניאומטי וכיו"ב(. רתמות לעבודה בגובה. וכל הנדרש לבטיחות תקינה. כחלק בלתי נפרד מביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם יבצע הקבלן את כל הפעולות וישקיע את כל התשומות הנדרשות בקשר עם אביזרי הבטיחות הזמניים. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. הסדרי תנועה זמניים ואביזרי בטיחות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהקשר זה, ידאג הקבלן לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות מאושרות. א. באחריות הקבלן לטפל בתכנון ובאישור כל תכניות הסדרי התנועה הזמניים כדין ברשות התמרור המקומית המוסמכת ועפ"י דרישותיה וכן במשטרת ישראל / או כל רשות מוסמכת אחרת או נוספת ולהטמיע את הערות הגופים האמורים. הליך אישור הסדרי התנועה הזמניים הינו באחריותו כאשר למזמין קיימת הזכות להעביר הערותיו לתוכניות. הקבלן יעשה הבין של הקבלן הבלעדית שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את אישורה של הועדה משרדית לאביזרי הבטיחות והתקני הבטיחות. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת. הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה הזמניים )כולל תאורה, ניקוז - כל האתר( לכל אורך תקופת הביצוע )24 שעות ביממה כולל בשבתות וחגים( ייעשו ע"י הקבלן ובאחריותו. הקבלן מתחייב להקפיד ההנחיות המוסמכות. הקבלן יכין לפרויקט. והנחיות הבטיחות הרשויות המוסמכות. על קיום הסדרי שיקבל התנועה הזמניים, ממנהל הפרויקט ו/או על כל וכן מהרשויות תכניות של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים התוכניות הנ"ל יוגשו מנהל הפרויקט רשאי נעשית עבודה כאמור לעיל, המוסמכות. בפרויקט או להפסיק את ע"י הקבלן בבקשה לקבלת של עבודתו אישור מאת הקבלן בכל מקרה שלדעתו שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים אם הקבלן לא תיאם מראש את הביצוע עם הרשויות נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור וישא בתשלום להם. אחריות הקבלן לאחזקת האתר במהלך העבודות ושמירה על התוואי בנוסף על תכולות האחזקה אחזקה שוטפת כמפורט להלן: המפורטות בחוזה ההתקשרות, הקבלן יבצע פעולות 45

47 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ממועד קבלת ההרשאה להתחלת ביצוע העבודות בשטח כולל העבודות המוקדמות, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לתחזוקה מלאה של כל אתר העבודה המוגדר לשם ביצוע הפרויקט אחריות הקבלן כוללת בין היתר, אחריות לאחזקה בצורה תקינה, נאותה ובטיחותית של מיסעות, שוליים, מדרונות, קירות, מבני דרך, מדרכות ואיי תנועה, מעקות בטיחות זמניים ו/או קבועים, גדרות, תעלות, תשתיות, מערכות ניקוז, גינון ופיתוח כולל מערכות השקיה, מתקנים, תאורה זמנית ו/או קבועה, סימון, כבישים, דרכי גישה קבועות וזמניות, תמרור, שילוט, עיני חתול ושל כל יתר מרכיבי ואביזרי הדרך. התחזוקה כוללת תחזוקה מונעת, תחזוקה למקרי "שבר", תחזוקה בטיחותית ותיקונים אחרי תאונות באחריות הקבלן לבודד את מערכת התאורה משאר הכבישים ולחבר אותה באופן שהפסקה באספקת החשמל לתאורת הכביש בזמן העבודות לא תשפיע על תאורת הכבישים מחוץ לאתר ולהיפך אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לכל מרכיבי תחזוקת השטח ועבודות הפרויקט, כולל תשלום חשבונות והוצאות כגון ארנונה, חשמל, מים, טלפון וכו'. שעות ביממה, בכל ימות השבוע לרבות הקבלן מחויב לפעילות תחזוקה 24 שבתות וחג הים כל כפי שיידרש הקבלן מחויב לביצוע פעילות התחזוקה תוך תגובה מהירה כפי שיידרש לשמירה על בטיחות משתמשי הדרך ולשמירה על נוחות השימוש בדרך הקבלן נדרש לתחזק את כל דרכי הגישה וההתארגנות באתר כולל כבישים סמוכים כשהם נקיים מאבק ומפסולת. הקבלן יבצע הרטבה והשקיה של דרכים אלו בכדי לגרום לשקיעת האבק עם הענקת זכות השימוש באתר לקבלן, תועבר האחריות לשמירה, לתחזוקה וניהול האתר לקבלן )גם אם טרם החל בביצוע העבודות בפועל( על כל המשתמע מכך, לרבות האחריות למניעת פלישות, מניעת שפיכת פסולת, בטיחות באתר, בטיחות בתנועה, תחזוקת מערכות תאורה, ניקוז, מעקות, אספלטים, נוכחות צוות יס"מ וכו'. מדידות התכנון הנמסר ע"י המזמין כולל מדידה קרקעית. הקבלן, יוודא את אמיתות ונכונות המדידות, באמצעות מודד מוסמך מטעמו כמפורט בחלק א' )תנאים מיוחדים( להסכם וכן יחדש, יעדכן וישלים את המדידות הנ"ל על פי הצורך. לא תוכר כל תביעה ו/או טענה בגין אי התאמה ו/או חוסר ביחס למצב הקיים או בדבר איכות המדידות עליהן התבסס תכנון המזמין. יודגש כי הקבלן נדרש לבצע מדידה חדשה, מלאה ומפורטת לכל תכולת הפרויקט - התכנון חדשה לפרויקט. המדידה תתאים לצרכי בקרה לרבות הקמת רשת המפורט. המזמין לא ישא בכל אחריות כלפי הקבלן ו/או מי מטעמו לאי התאמות שיכולות להיווצר עקב שימוש במדידה הנכללת במסגרת התכנון הנמסר לקבלן

48 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) בהקשר זה, תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי ממועד עריכת המדידות בשטח ע"י המזמין ועד למועד פרסום המכרז, חלו בשטח מס' שינויים אשר אינם באים לידי ביטוי במדידה המצורפת למסמכי ההסכם, וגם מטעם זה נדרש הקבלן לתקף את המדידות. עבודת התכנון שהקבלן נדרש לבצע כחלק בלתי נפרד מעבודות הפרוייקט כוללת את כל עבודות המדידה, הסימון, התיאום הגיאודטי אשר יבטיחו דיוק העבודות והתאמתן לקטעי הפרויקט האחרים. כל עבודות המדידה )הכנה וביצוע( הינן חלק בלתי נפרד מתכולת הפרויקט - גם אם יידרשו לביצוע מעבר לגבולות הביצוע כמוגדר בתוכניות המכרז )אם וכאשר יידרשו ע"י המזמין ועפ"י שיקול דעתו(. שמירה על גישה רציפה לחלקות ושטחים פרטיים במהלך תקופת הביצוע מובהר כי על הקבלן לשמר את הגישה לכל שימושי הקרקע השונים לרבות גישה לתשתיות, חלקות ושטחים פרטיים. הבטחת נגישות זמנית, תהיה סבירה וברמה שאינה נופלת מהנגישות הקיימת נכון להיום ותתואם מול הרשויות המוסמכות. שינויים ויבוצעו כך שתיגרם מינימום הפרעה בהסדרי התנועה, שלבי ביצוע לגובלים ו/או למשתמשים ונגישות יתוכננו ולפרק הזמן המינימאלי הדרוש. מובהר כי על הקבלן לעבוד לפי הוראות נספח קשרי קהילה ותנאיו בכל הקשור לנושא זה. מפקחים, שוטרים ונציגי צד ג' במהלך תקופת ההתקשרות האחריות על הזמנת מפקחים מטעם רשויות מוסמכות ובעלי התשתיות, שוטרים, ניידות תנועה משטרה, / זמניים פקחי תנועה, ניידות פקחי העברות תנועה וכד' ובהתאם תחול במלואה על הקבלן. הינה תנועה לטובת ביצוע עבודות הסדרי חלק בלתי נפרד מתכולת החוזה נציגות / פיקוח של גורמי צד ג' מוסמכים )ובהם רשויות מוסמכות ובעלי תשתיות( נדרשת במגוון רחב של פעילויות לאורך ביצוע הפרויקט והינה באחריותו הבלעדית של הקבלן לרבות: התיאום, התשלום, קבלת האישורים הנדרשים וכו'. אחזקת שטחי גינון: הקבלן יבצע אחזקת שטחי גינון במשך כל תקופת הביצוע ועד לתום תקופת הבדק באחריות הקבלן לשמר ולתחזק את שטחי הגינון ומערכת ההשקיה, כולל שתילה מחדש וחידוש הגינון, ולמסור את הגינון ומערכות ההשקיה במצב תקין ומושלם בתום התקופה הנ"ל. שלטי תדמית במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ישא הקבלן באחריות להצבתם ותחזוקתם )ללא תשלום נוסף( של 6 שלטים: ש 4 לטי תדמית ו- 2 שלטי אתר. השלטים יתוכננו, ייוצרו ויותקנו ע"י הקבלן בהתאם לגרפיקה ולפורמט שיעביר המזמין

49 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תכולת העבודה של הקבלן כוללת את כל הדרוש להכנה, הצבה, תחזוקה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום העבודה ובהתאם להנחיות מנה"פ. מיקום הצבת השלטים יקבע ע"י מנה"פ בתיאום עם נת"ע ומנה"פ יהיה רשאי, בכל שלב של הפרויקט, להורות לקבלן על העתקת השלטים, כולם או חלקם. הורה מנה"פ על העתקתו של שלט )אחד או יותר( יהיה הקבלן אחראי לבצע את הוראות מנה"פ באופן מיידי, במלואן. הצבת השלטים תבוצע בתוך 45 ימים קלנדאריים מהמועד הקובע. על כל יום איחור בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 500 לכל שלט שלא הותקן וזאת מעבר לכל תשלום ופיצוי אחר שיעמדו לזכות המזמין לפי מסמכי ההסכם. לא יאוחר מתום חודש אחד ממועד קבלת אישור המזמין על השלמת הפרויקט יפרק הקבלן את השלטים ויסלקם מן האתר. משרדי אתר עבור מנהלת הפרויקט והבטחת איכות על הקבלן להקים, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל הפרויקט, מבנים לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל אבטחת האיכות, קשרי קהילה מטעם המזמין, מעבדות, ומשרדים למפקחים, למתכננים וליועצים מטעם המזמין. המבנים האמורים יתאימו, בין היתר, לעבודה משרדית. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא באחריות מלאה להשגת כל היתר, אישור או רישיון כנדרש עפ"י דין, וכן יישא בכל תשלום, עלות או היטל שיהיו כרוכים בהקמת המבנים ובתפעולם השוטף במשך כל תקופת הפרויקט. הקבלן יתחזק את המבנים האמורים בהתאם להנחיות שתועברנה לו מעת לעת על ידי מנהל הפרויקט הקבלן רשאי למקם את המבנים עבור צוותי המזמין כאמור בסעיף זה בסמיכות למבנים המשמשים את צוות הקבלן, בתנאי שהמבנים עבור צוותי המזמין יהיו יחידה משרדית נפרדת מהמבנים המשמשים את צוות הקבלן ויופרדו ע"י גדר. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנים של צוות המזמין משטח חניה מאספלט בעובי של לפחות 5 ס"מ עבור לא פחות מ- 20 כלי רכב לשימושם הבלעדי של צוותי המזמין. בכניסה לחניון יהיה מחס םו חשמלי שיופעל ע"י מס' טלפון המבנים הנ"ל והחניות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש צוותי המזמין לא יאוחר מ- 30 ימים קלנדריים ממועד אישור תוכניות התארגנות ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות בשטח המבנים יכללו חדרים, כדלקמן: 10 חדרים, 5 מהם בגודל של 3.5*4 מ', עבור משרדו של מנהל הפרויקט והמפקחים בשטח ובנוסף 5 חדרים עבור מנהל מחלקת פרויקטים של נת"ע, מנהל הבטחת איכות ומהנדסי הבטחת איכות בשטח נטו שלאי קטן מ מ"ר )לכל חדר( וחדר ארכיון. 48

50 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) חדר ישיבות, בשטח נטו שלא יקטן מ מ"ר. 2 חדרי הבלעדי של הביוב. שירותים ננעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושם מנהל הפרויקט ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת מטבחון שיכלול מקום ישיבה לאכול עבור שישה אנשים לפחות, ארונות מטבח, מתקן למים חמים וקרים, כיור וברז לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו. המטבח יחובר למערכת הביוב + מקרר של לפחות 100 ל' + מיקרוגל.. חלונות אטומים בתוספת אמינה. תריסים ורשתות ודלתות עם נעילה ריהוט וציוד תקין, על פי אישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ויכלול בין היתר: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. 10 שולחנות משרדיים במידות 180/70 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. שולחן במידות 400/120 לחדר ישיבות. כולל פתח + עמדות תקשורת + עמדת מתקן להטענת מחשב. 30 כסאות לשימוש המשרדים. בחדר ישיבות יהיה מקרן +מסך. 10 כסאות מנהלים. 10 ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים )אחד לחדר(. לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התוכניות. בחדר הישיבות יותקן לוח מחיק במידות 220/110 ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, שתידרש ע"י מנהל קרטון, בכל כמות קלסרים ותיקי עפרונות, הפרויקט התקנת שמונה קווי טלפון קבועים, )אחד לכל חדר(. יא. במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקחים טלפונים ניידים. על התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד מנהל הפרויקט והמפקחים: על הקבלן לספק ולהתקין במשרד מנהל הפרויקט תחנות עבודה וציוד היקפי לשימושו הבלעדי של מנהל הפרויקט סה"כ 10 תחנות עבודה כולל חיבור.WIFI 49

51 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן בכל תחנת עבודה יוצב מחשב, לפי המפרט הטכני כדלקמן מפרט ATX Midi Tower case Pentium E6600, 3.06GHz, 1066Mhz, ומעלה s775, 2MB, DualCore ASUS P5G41C-M LX s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR2 800/DDR3 לפחות 1333, PCI-E, HDAudio 4 GB DDR MHZ 320GB 7200RPM 16MB SATA II LG DVD±RW GH22NS x22 Black על לוח האם SATA (Oem) Ethernet 10/100 / אופטי USB מדפסת משולבת פקס HP דגם M1212nf או שווה ערך LaserJet Pro LG W1943TE 18.5'' LCD 5ms 1:15000 DVI או שווה ערך אל פסק Advice דגם PRV850 או שווה ערך הרכיב מארז מעבד לוח אם זיכרון במהירות המתאימה )UDMA )סוג DISC כונן DVD )צורב( בקר מסך כרטיס רשת מקלדת תואמת WINDOWS כרטיס קול + רמקולים עכבר מדפסת משולבת פקס וסורק מסך אל פסק )UPS( תוכנה: עבור כל התוכנות צ"ל רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק. הרכיב תוכנה מערכת הפעלה אנטי וירוס שליטה ניהול פרויקטים ניהול משרד מפרט Windows 7 pro Symantec או שווה ערך Pc Anywhere או שווה ערך MsProject MsOffice Pro הקבלן אחראי לספק לכל עמדת מחשב - חיבור לאינטרנט + ספק + תיבת דוא"ל. רוחב פס של 2.5 מגה לפחות. חיבור ישיר לכל מחשב או לחלופין חיבור מרכזי + רשת המחברת את כל העמדות. חיבור ADSL חליפיים לכל מדפסת. או סלולארי; מיכלי דיו 50

52 כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע - בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק בלתי נפרד מהצעת הקבלן. מובהר כי הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן ויועבר לחזקתו בתום תקופת הפרוייקט )למעט הציוד האמור בסעיף לעיל( אספקת והתקנת פקסימיליה - באחריות הקבלן להתקין באתר העבודה שני מכשירי פקסימיליה )למשרד מנה"פ ולמשרד מנהל ה"א( שמדפיסה על דפי ציל ם.ו מכשיר הפקס יהיה מכשיר נפרד ממכונת הציל ם.ו אספקת והתקנת מכונת צילום וסורק - הקבלן יספק ויתקין שתי מכונות צילום וסורקים לגודל נייר A3, A4, ובהתאם לדרישות המזמין. מובהר כי עבור הציוד הנ"ל לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק בלתי נפרד מהצעת הקבלן. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן ויועבר לחזקתו בתום תקופת הפרוייקט יובהר כי כל סעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בהצעת המחיר של הקבלן. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן. בסיום הפרוייקט יוציא הקבלן את הציוד מאתר הפרוייקט ב. יטוח הציוד - על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט. הקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד. לא ישולם על הפריטים אלו בנפרד, הקבלן יכלול תקורות של הפריטים הנ"ל על עלות הפרויקט כולו השארת המשרד לרבות הציוד באתר - הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד כולו באתר העבודה עד לאחר הגשת חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט ונציג יחידת המחשוב כללי הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. הקבלן יתקין תאורה חיצונית בחניון של הנהלת הפרויקט המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל וכל הוצאה הכרוכה בהם )לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים( - תחולנה על הקבלן. עם סיום הקמת רשת החשמל הזמנית ומתקני חשמל באתר ההתארגנות, יעביר הקבלן אישור מאת בודק חשמל מוסמך המאשר את מתקני החשמל של שטח ההתארגנות. במידה ולא קיים חיבור חשמל קבוע למשרדים יספק הקבלן גנרטורים לאספקת החשמל המבנים יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית. 51

53 ב) כרך ב' חלק א' מב וא להנדסה - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) המבנים יוחזקו כולו ויסופק ע"י הקבלן באופן באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום-יומי של המבנה,תדירות שרותי הניקיון תקבע ע"י מנהל הפרויקט. הקבלן יבנה, בתחום האתר, מחסן מתאים ומכשירים אחרים, לצורך חופשית להולכי רגל ולרכב ביצוע העבודות. על הקבלן מורשי כניסה, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל. במהלך העבודה ייתכן והקבלן לאחסנת חומרים, כל םי לכל אורך יצטרך לנייד לאפשר גישה תקופת הביצוע, בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. בלתי חלק נפרד מתכולת הפרויקט, ובהתאם הנ"ל הינו יישא הקבלן באחריות מלאה לביצוע ניוד המבנים והסדרת חיבורם למערכות ותשתיות כאמור לעיל השלמת עם ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן, את המבנים לשימוש צוותי המזמין אם יורשה לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה. הקבלן ישיב את השטח לקדמותו כפי שקיבלו כשהוא נקי ומפונה מפסולת. כל הציוד שנרכש או סופק עבור צוותי המזמין לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן בתום תקופת הפרוייקט, למעט המחשוב של צוות המנהל הפרויקט מסירת הפרויקט לאחר השלמתו מסירת הפרויקט תתבצע, בהתאם למועדים בטבלה 1 לכרך א' )תנאים מיוחדים(, לגורמים הבאים: שטח A על כל תתי שטחיו לקבלן אינפרא 2. שטחי B על כל תתי שטחיו - לעיריית תל אביב; אלא אם המזמין יורה אחרת בהתאם להוראות סעיף 41 להסכם. 52

54 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מכרז מס' 326/2019 וביצוע תכנון - Build Design גשר הירקון רוקח ו תחנת רידינג )G3-4( כרך ב' - הכרך ההנדסי חלק א' פרשה טכנית עמוד 1 מתוך 249

55 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק - 2 פרשה טכנית תוכן ענייניים ראשי 3... פרק קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן...4 פרק תכנון גיאומטרי...9 פרק תכנון תנועה...13 פרק פרק תכנון מבנה מסעות וקרקע...19 קרקע וביסוס...26 פרק קונסטרוקציה פרק אדריכלות מבנים...91 פרק אדריכלות נוף פרק תאורה ותשתיות לרמזורים ומצלמות תנועה, עבודות חשמל בתחנת רידינג פרק הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז פרק עבודות מים, ביוב, ניקוז פרק תשתיות חשמל פרק איטום פרק פרק ביצוע עבודות טיפול בעצים סביבה נספח 1 רשימת גורמי תשתית ורשויות

56 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק - פרשה טכנית פרשה טכנית

57 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design - קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן פרק קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן - 4 -

58 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק תוכן ענייניים תכנון מטעם המזמין תכנון מטעם הקבלן-הנחיות כלליות מבוא תכניות כללי 6... תאום בין תכנון הקבלן לתכנון המסילה INFRA2 )אינפרא )2 תאום בין תכנון הקבלן לתכנון קבלנים אחרים ותכנון המזמין קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן - 5 -

59 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 1. תכנון מטעם המזמין התכנון מטעם המזמין כולל תכניות כמפורט בחבילת התכנון המצורפת לכרך ההנדסי, כרך ב' חלק ג' תכנון מוקדם מטעם המזמין. יודגש למען הסר ספק כי מסמכי התכנון הנ"ל המצורפים למסמכי המכרז הינם מסמכי רקע כהגדרתם בסעיף 1.5 בכרך א' חלק ג' )ההזמנה(. חבילת התכנון מטעם המזמין מצויה ברמת תכנון מוקדם. רשימת התוכניות בחבילת התכנון מטעם המזמין מפורטת בכרך ב' חלק ג' תכנון מטעם הקבלן-הנחיות כלליות תכנון וביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בפרויקט על ידי הקבלן יעשה עפ"י כל הדרישות המחייבות והמנדטורייות המפורטות בכרך ההנדסי. 2.1 מבוא מבלי לגרוע מכלליות הוראות המפרט הכללי, מגדיר המשימות של חברת נת"ע, ויתר מסמכי ההסכם, תוצרי התכנון מטעם הקבלן יכללו בין היתר את כל התאומים, החישובים, הדוחות, הבדיקות, התכניות, המפרטים, האישורים, ההיתרים וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המזמין. יודגש כי תכולת מטלות הקבלן לתכנון וביצוע העבודות כוללות את כל ההוראות המפורטות בכל מסמכי החוזה באופן מצטבר, גם אם אינן מפורטות כולן במיקום אחד מרוכז. כל אלמנט אשר מופיע בתכניות ובפרשה הטכנית של המזמין, יחייב את הקבלן לצורך תכנון וביצוע, גם אם אין התייחסות לאלמנט זה ביתר מסמכי החוזה והמכרז. כל שינוי מחייב אישור מראש ובכתב על ידי המזמין והות"ל וכל רשות תכנונית אחרת. ובידיהם הסמכות המלאה לאשר או לפסול את השינוי כללי התכנון מטעם הקבלן יעשה על פי כל הנהלים התקפים בחברת נת"ע בעת בצוע התכנון ומסירתו למזמין. על הקבלן לעמוד בין היתר בדרישות הבאות: תכנון מלא, מוקדם ומפורט, בכפוף לסטנדרטים ולמגדיר המשימות של החברה )לרבות תכנון מלא לפי מפרט נת"ע( אלא אם נאמר אחרת. התכנון יאושר ע"י צוות התכנון של המסילה.INFRA2 הכנת מפרט טכני מיוחד בהתאם למפרט הכללי. עמידה בהנחיות ה DSM של נת"ע. מסירת התכנון בפורמט ובנוהל המקובל והמאושר על ידי חברת נת"ע. קבלת כל האישורים הרלוונטיים מכל הגורמים והרשויות המוסמכות. הצגת האישורים של גורמי חוץ הנדרשים בהתאם להוראות ונספחי התכנית המאושרת )תת"ל 71 ב' ו-ג'( קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן - 6 -

60 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) אישור מסמכי בצוע בות"ל, הרשאות למבני דרך, ואישורי שאר הרשויות, חברות התשתית וכו. במסגרת המכרז יימסר לקבלן סט תכניות מלא המבטא את התכנון המוקדם מטעם המזמין. מובהר כי התכנית הסטטוטורית המאושרת מחייבת את הקבלן ובאחריותו למלא בצורה מלאה אחר כל הוראות התכנית. על הקבלן להציג במסגרת אישור התכנון תכנית המציגה את התכנון על רקע התאמה גם למבנים קונסטרוקטיביים, שוחות, קירות, ומעבירי מים וכו. הכנת דוחות ומסמכים כמפורט במגדיר המשימות של חברת נת"ע. דוח ניקוז כולל דו"ח הידרולוגי וכן חישוב מהירות זרימה במערכת והתייחסות לזרימות תת"ק ולעובדה שפתרון הניקוז מבוסס על מערכת ניקוז קיימת כל זאת ע"פ הנחיות המזמין. כל שינוי שהקבלן יציע בתכנון התנועה והכבישים יאושר ע"י נת"ע והרשות המקומית וככל שיידרש ע"י מת"ח תכניות בכל מקרה בו הקבלן בוחר לאמץ פריט תכנון הנתון לו במסמכי ההסכם, פריט זה יחשב כפריט שתוכנן והוצע על ידי הקבלן וכי הקבלן אישר את תאימותו לצרכי הפרויקט.בהתאם יישא הקבלן באחריות הכוללת הן לטיב והן לתאימות פריטי תכנון שכאלה כמו גם לביצועם ולהתאמתם ליתר האלמנטים של הפרויקט. 4. תאום בין תכנון הקבלן לתכנון המסילה INFRA2 )אינפרא 2( אינפרא 2 הינו צוות נפרד שמתכנן את כל האלמנטים ברצועת הרק"ל. כמו כן, כולל את כל המערכות לטובת תפעול הרק"ל )חשמל, חשמול, תקשורת, איתות, בקרת תנועה וכו'(. בהתאם לשלבים שיוגדרו ע"י נת"ע, ובכל מקרה כתנאי לאישור התכנון המוקדם )שיפוט 2( וכתנאי לאישור התכנון המפורט )שיפוט 3(, יידרש הקבלן לבצע תיאום מול התכנון של צוות אינפרא 2 ולקבל את אישורם בכתב לתיאום. על הקבלן לקבל את אישור נת"ע כי התכנון המוצע מטעמו מתואם עם צוות אינפרא 2 קודם למתן הרשאה לתחילת ביצוע עבודות. הקבלן יתחשב בכל האלמנטים שיתוכננו ע"י צוות התכנון של אינפרא 2 וייתן על בסיסם פתרון הולם. על הקבלן לתת פתרונות אשר יאפשרו ביצוע של חתך הרחוב ללא צורך לפרק קטעים שבוצעו בזמן עבודות אינפרא 2. הקבלן יקבל לידיו את התכנון של צוות אינפרא 2 יבחן אותו ויוודא התאמתו לתכנון שבוצע על ידו הן בתחום ההתוויה הרכבתית והן בתחום התשתיות ובכל ממשק אחר. על הקבלן לוודא, כי התכנון המוצע על ידי צוות אינפרא 2 אפשרי לביצוע ולבחון שילובו במסגרת הביצוע של אינפרא 1 ככל הניתן. על הקבלן ליישם בתכנון את הנחיות אינפרא 2 לתכנון גשרים וממשקים בתחנות בהתאם לנספחים 8,9 המצורפים לכרך ב' חלק ה' קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן - 7 -

61 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 5. תאום בין תכנון הקבלן לתכנון קבלנים אחרים ותכנון המזמין לפירוט אודות פרוייקטים נוספים מטעם המזמין שנמצאים במרחב של הקבלן ראה מבוא לפרשה הטכנית סעיף 1.8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.8 למבוא להנדסה, על הקבלן להציג בתכניותיו את הרציפות התכנונית בין התכנון שבאחריותו לבין תכנון המזמין ו/או תכנון הקבלנים המשיקים והחופפים לו )לרבות ממשקים עם קבלן ה- DB של המנהור(, בכל שלב משלבי התכנון, כולל התחברויות למצב קיים או מתוכנן מחוץ לגבולות הפרוייקט. 2.1 קריטריונים והנחיות לתכנון ע"י הקבלן - 8 -

62 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר הירקון - רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק תכנון גיאומטרי תכנון גיאומטרי

63 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק תוכן ענייניים חתך טיפוסי בדיקת מעטפת ראות עבודות עפר כללי 3.1. אתר התארגנות ועירום קרקע שינויים גיאומטריים ושיקום כבישים התחברות תוואי רק"ל למקטע G5 ברחוב שי עגנון הצללה תכנון גיאומטרי

64 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) חתך טיפוסי כל מסלול בכביש הינו מסלול נפרד דו- נתיבי. רוחב כל נתיב יהיה 25.3 מ' )סה"כ רוחב בסיסי של כל מסלול 50.6 מ'( בתוספת נתיבי עזר במקומות הנדרשים. בדיקת מעטפת ראות על הקבלן להכין ולהגיש לרשות הממונה דו''ח בדיקות ראות לפי הקריטריונים המוגדרים בהנחיות לכבישים עירוניים ולרק"ל לכל האלמנטים בפרויקט כגון כבישים וצמתים ולכל התרחישים. עבודות עפר.3.1 כללי העבודה מאופיינת בביצוע עבודות חפירה/חציבה בהיקפים גדולים שלא ניתן ליישמם בשלב אחד וזאת לאור הצורך להתאימם כדי ליישם מילוי בהידוק מבוקר כמפורט בהמשך. היקף העבודות מחייב את הקבלן בהתארגנות מתאימה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.9 למבוא )כרך ב' חלק א'( )טיפול בעודפי עפר( נדרש הקבלן כדלקמן: אתר התארגנות ועירום קרקע לערום את החומר הממוין החפור/חצוב ואת החישוף ע"פ הנחיות המפורטות בפרשה זו. התוכניות הנופיות לעבודות עפר, עירום חומרים, חישוף ופירוק יוגשו להתייחסות ולאישור המזמין והות"ל. הביצוע יעשה ע"פ תכניות מאושרות על ידי הות"ל והמזמין. פינוי חומרי חפירה יבוצע בתיאום ואישור המזמין והות"ל. פינוי עודפי עפר יבוצע לאתרים מאושרים. הקבלן נדרש לבצע את כל התיאומים לרבות תשלום אגרות הנדרשות לצורך הפינוי. באחריות הקבלן לוודא קבלת אישור מטעם הגורמים המוסמכים לפינוי עודפי העפר כולל הסדרת דרכים, צמתים וכו' החלים על הקבלן לטובת האמור. ביצוע עבודות חפירה/חציבה בשלבי הביצוע השונים מחייב תכנון מראש של כל שלבי הביצוע בחתכים ופרטים והערכות מתאימה של הקבלן לעירום ושינוע החומרים בכל שלב. במסגרת הגשת תכניות לאישור לעבודות חפירה/חציבה תוצג תכנית מפורטת לאופן פינוי ושינוע חומר חפור/חצוב לשטח עירום ולפיזור בשטחי העבודה, לאישור המזמין. מסמכי הפרויקט כוללים סימון עקרוני של מקום לאתר התארגנות, המצורף כרך ב' חלק ה' נספח 5. הקבלן יכין תכנית מפורטת לאתר ויאשר אותה ברשויות הרלוונטיות לרבות הות"ל. שינויים גיאומטריים ושיקום כבישים מובהר כי שינויים גיאומטריים ושיקום כבישים קיימים מצומת רוקח ועד לסיום מקטע G3-4 בהתחברות למקטע G5 ברחוב שי עגנון הינם חלק בלתי נפרד מהפרויקט. הקבלן יהיה אחראי על מבנה המיסעה כולו. זאת, בין אם ביצע עבודות שיקום בחלק ממבנה המיסעה בלבד ובין אם ביצע עבודות במבנה המיסעה כולו. התחברות תוואי רק"ל למקטע G5 ברחוב שי עגנון תכנון גיאומטרי

65 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) התכנון התנועתי-גיאומטרי הנוכחי של צומת רחוב אבן גבירול/ש"י עגנון מבוסס על התחברות לתכנון אבן גבירול העתידי של מקטע G5. בין השאר, התכנון מבוסס על ההנחה שגבהי הרחוב הקיים לא ישתנו באופן מהותי. מצפון לגבול התכנון שבין מקטעי G3 ל- G5, בתכנון G5, בזרוע הצפונית של הצומת, באזור חתך 7640, מסומנת חצייה של הרק"ל ע"י שביל אופניים והולכי רגל בדופן הרחוב המערבית. גבהי התכנון של הרק"ל שנקבעו על ידי אינפרא- 2 בתיאום עם מתכנני G5 באזור גבוהים בכ- 1 מ' מעל המצב הקיים, ומפלס סופי מקטע G5 בחיבורו למקטע G3 איננו נקבע עדיין וזאת בגלל אי בהירויות שונות בתכנון מקטע G5. קבלן ה- DB יתאם התחברות זאת עם מתכנני מקטע G5 ועם מתכנני אינפרא 2, בהתאם לאמור בסעיף למבוא לפרשה הטכנית. השפעות הצללה מתחת לגשר הירקון ההצללה שתגרם בעקבות בניית הגשר, תשפיע על הצמחייה בגדות נחל הירקון, המשמשת כמייצב העיקרי של הקרקע. דרוש תכנון לייצוב הגדות, שכן באזור זה לא תתאפשר צמחייה. כל זאת בתיאום מול רשות נחל הירקון תכנון גיאומטרי

66 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר הירקון - רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק תכנון תנועה תכנון תנועה

67 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק תוכן ענייניים כללי נפחי התנועה הסדרי תנועה סופיים שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים בדיקת מעטפת ראות שילוט לאורך הקטע התקנה ותחזוקה של רמזורים התקנת רמזורים )או החלפת רמזורים או חלק רמזור( תפעול ותחזוקת רמזורים... תחבורה ציבורית והולכי רגל תחנות אוטובוס ותחנות הסעה קווי תחבורה ציבורית תכנון תנועה

68 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כללי יצוין כי תכנון הסדרי התנועה והתכנון הגאומטרי לאורך כל הקו בוצע ברמת תכנון מוקדם מטעם המזמין, ואשר על כן הינו עקרוני בלבד. התכניות מצורפות למכרז בכרך ב' חלק ג' נספח 2, ומהוות תוכניות כבסיס לתכנון אישור וביצוע מלא על ידי הקבלן. עיריית תל אביב ו/או נת"ע רשאים לבקש לשנות את התכנון, השינויים לתכניות יעשו ע"י קבלן ע"פ הנחיות לתכנון תנועה ותחבורה בהוצאת מת"ח והנחיות נת"י התקפות לאותה עת. על הקבלן לאשר את התכנון בנת"ע ובכל הרשויות הרלוונטיות. שינויים, כולל שינויים בחתך הטיפוסי ובתכנון על פי דרישת הרשויות' לא יהוו עילה לתביעה מצד הקבלן. על הקבלן לתכנן את הסדרי התנועה הזמנייםם ושלבי הביצוע בהתאם להנחיות נת"ע, נת"י, רשות התמרור, המשטרה ומשרד התחבורה וכל גורם אחד הנדרש לאישור. רשות התמרור המקומית רשות התמרור המקומית בזמן הביצוע הינה עיריית תל אביב. ככל שיחול שינוי בזהות רשות התמרור - באחריותו של המזמין לעדכן את הקבלן. נפחי התנועה ספירות ותחזיות תנועה שנעשו על ידי נת"ע בשלב המכרז מצורפות כנספח 9 בכרך ב' חלק ו' למכרז. תחזיות התנועה בנספח הנ"ל מבטאות את שעות השיא בבוקר ואחר הצהריים בשנת במידת הנדרש בצמתים בהם חסרות ספירות תנועה ובעיקר לצורך תכנון הסדרי התנועה לזמן ביצוע, הקבלן יהי אחראי לביצוע ספירות התנועה הנדרשות. תחזיות התנועה המצורפות למכרז, ככל ונדרש פירוט נוסף של הפניות בצמתים, הקבלן יוכל לפנות למזמין להשלמת המידע ככל וקיים ובוצע על ידו. באחריות הקבלן וכלול בהצעתו, להזמין ספירות תנועה בצמתים וקטעי דרך, לכל אותם הצמתים וקטעי הדרך בגבולות ובנקודות החיבור של הפרויקט לדרכים קיימות. הסדרי תנועה סופיים מודגש כי תכניות התנועה המצורפות בכרך ב' חלק ג' הינן עקרוניות ומנחות בלבד. על הקבלן להכין תכניות מפורטות לכל הדיסציפלינות של התכנון ולאשר אותן אצל הרשויות המוסמכות הרלוונטיות, לרבות עיריית תל אביב והות"ל. הקבלן יכין תכנון מוקדם ומפורט ויאשרו מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם לתוכניות הסדרי התנועה המצורפים לכרך ב' חלק ה' נספח 2. תכנון קיבל אישור עקרוני של משרד התחבורה, עיריית תל אביב, ואישור תיאום מול תכנון עתידי לתב"ע רוקי אבן גבירול. חשוב לציין כי אביזרי הבטיחות שידרשו בפועל יהיו לפי תכנון הקבלן בהתאם להנחיות משרד התחבורה ורשות התמרור ולא לפי המוצג בתכנית הסדרי התנועה. כל אביזרי הבטיחות המעודכנים לעת ביצועם יהיו בהתאם להנחיות מת"ח, והוועדה הבין משרדית להתקני ואביזרי בטיחות.באחריות הקבלן לדאוג לאישור התכנית בעיריית תל אביב, וכל רשות אחרת ככל ויידרש. שלבי ביצוע והסדרי תנועה זמניים.5.1 על הקבלן לתכנן את הסדרי התנועה לזמן ביצוע, בהתאם להנחיות נת"ע, נת"י, רשות התמרור, עיריות רלוונטיות, המשטרה ומשרד התחבורה וכל גורם אחד הנדרש לאישור תכנון תנועה

69 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקבלן יתכנן את המעקפים הזמניים הדרושים לביצוע העבודה או חלקים ממנה כחלק משלבי הביצוע. במידת הצורך יכללו הסדרי התנועה הזמניים, תכנון וביצוע רמזורים זמניים. הנ"ל יהיה באחריות הקבלן וכלול בהצעת המחיר מטעמו. הקבלן יבטיח במשך כל זמן הביצוע תפקוד תקין של מפרצי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ומעברים להולכי רגל. הכול באישור נת"ע, רשות התמרור, עיריית תל אביב, משרד התחבורה וכל גורם אחר הנדרש. הקבלן יבטיח במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט, קיום של תאורת כביש תקינה לרבות במעקפים הזמניים. הקבלן יבטיח כל זמן ביצוע הפרוייקט את תנאי הבטיחות הנדרשים בדרכי הגישה הזמניות לפרויקט ויקבל את אישור נת"ע, משרד התחבורה או כל גורם אחר הנדרש עבורם. הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור, הצביעה והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות הרלוונטיות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות ולכל שעות היממה. הסדר התנועה הזמניים יכללו גם שילוט התראה על שינויים עתידיים ו/או התרעות על סגירת קטעי כביש בגין עבודות בלילות והצבת השילוט לאורך הפרויקט גם ברחובות הסמוכים, הכול על פי דרישות המשטרה ונת"ע. הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ובאחריותו. בדיקת מעטפת ראות על הקבלן להכין ולאשר דו"ח ותכנית מעטפת ראות עבור הרק"ל, רכב והולכי רגל ועפ" י תכנית זו להבטיח שטח נקי ממכשולים בפרויקט כולו ובמיוחד באזורי צמתים הן לתכנון הסדרי התנועה הסופיים והן להסדרי התנועה הזמניים בשלב הביצוע. שילוט לאורך הקטע הקבלן יתכנן שלטים כנדרש בהנחיות לתכנון שילוט בדרכים בהוצאת משרד התחבורה במהדורתו העדכנית ביותר, ע"פ התקנות וההנחיות להצבת תמרורים של משרד התחבורה, וכן ע"פ ההנחיות המשלימות. באחריות הקבלן לתכנן את השלטים בתכנון מוקדם ומפורט כולל גודל השלטים, גודל הפונטים, הכיתוב בשפות שונות וכו'. לאחר מכן, על הקבלן להגיש לעיון והתייחסות המזמין את תכנון השלטים בשלב התכנון המוקדם והמפורט. הקבלן יידרש לתכנן שילוט גם לשלב הסופי הכולל פתיחה מלאה של קו הרק"ל. השילוט בפרויקט )לרבות השילוט לשלב הסופי ולשלבי הביצוע השונים של הפרויקט( יתוכנן ע"י הקבלן, ויובא לאישור של חברת נת"ע. השילוט למצב הסופי יבוצע ע"י הקבלן ויוצב בשטח עם כיסוי מתאים אם וככל שהנ"ל יידרש ע"י המזמין. לצורך תכנון השלטים יעסיק הקבלן מהנדס תנועה מיומן בנושא שילוט. כל התמרורים והשלטים אשר יסופקו ויוצבו בשטח יהיו בהתאם למפרט של משרד התחבורה במהדורתו העדכנית ובהתאם ללוח התמרורים העדכני ביותר. על הקבלן לתאם את השילוט עם קטעי הדרך הסמוכים לשטח הפרוייקט, הן בשלב סופי והן בשלבי הביצוע, כחלק מהסדרי תנועה זמניים. למזמין תהיה אפשרות להורות לקבלן על ביצוע שילוט נוסף, מעבר לזה שתוכנן ע"י הקבלן, גם אם שילוט זה לא בא לידי ביטוי בשלבי אישור התכנון, ואפילו לאחר מועד תכנון תנועה

70 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פתיחת הדרך או חלקיה לתנועה. הקבלן מחויב לתכנן, לאשר ולהתקין שילוט זה בלוח זמנים כפי שיאושר ע"י המזמין ועל חשבונו של הקבלן. כל השילוט הנדרש כלול בתמורה המגיעה לקבלן, המפורטת בחלק א' כרך א' )תנאים מיוחדים(..7.8 התקנה ותחזוקה של רמזורים.8.1 התקנת רמזורים )או החלפת רמזורים או חלק רמזור( הקבלן יתכנן ויבצע את כל התשתיות למערכות הרמזורים בפרויקט לרבות עבור מצבים בהם יהיה צורך בשינוי פעולת הרמזורים )לרבות רמזורים זמניים(. עבודות התקנת הרמזורים עצמן והשחלת הכבלים יבוצעו על ידי קבלן רמזורים שיתואם ע"י הקבלן לפי הוראת המזמין. )תיאום מול פרשת חשמל(. על הקבלן לתכנן ולאשר את הסדרי התנועה הזמניים הנדרשים לצורך עבודות התקנת הרמזורים )או החלפת הרמזורים או חלק מהם( ברשויות המוסמכות הרלוונטיות. הקבלן יתאם עם קבלן הרמזורים מטעם נת"ע את מועד התקנת ותפעול הרמזורים ויספק לו את כל הנדרש לצורך עבודות אלה )כולל חשמל לאתר עבודות, עמודים זמניים וקבועים, תשתיות תת קרקעיות, הסדרי תנועה כולל אבטחה, אביזרים וכל מה שכרוך בעבודת קבלן הרמזורים מטעם נת"ע )עגלות חץ, קונוסים(, הזמנת ותאום עם המשטרה, פקחי תנועה ובטיחות, כלים כבדים וכו'(, הכל בהתאם לתכנון הסדרי התנועה של הקבלן. הרמזורים יחוברו למערכת בקרה ושליטה של נת"ע או כל מערכת אחרת ע"פ הנחיית המזמין. הקבלן יתאם את פעילותו של קבלן הרמזורים מטעם המזמין וייתן לו את כל השירותים הדרושים לביצוע מערכות הרמזורים בהתאם לתכנון הקבלן. הקבלן מחויב בשיתוף פעולה מלא עם קבלן הרמזורים. מובהר כי ביצוע הרמזורים על ידי קבלן הרמזורים של נת"ע הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן הזוכה במכרז זה. הקבלן אחראי על ניהול קבלן הרמזורים כולל לוח זמנים לביצוע העבודות על ידי קבלן הרמזורים. כמו כן, אחראי הקבלן לבטיחות באתר הפרוייקט כולל הבטיחות בזמן עבודות התקנת רמזורים. לא תשולם כל תוספת לקבלן וכן לא יוכר כל שינוי בלוח הזמנים של הפרויקט בגין עבודות קבלן הרמזורים מטעם המזמין בפרויקט. הקבלן אחראי על תכנון ואישור של תכניות רמזורים וכן על בדיקת הרמזורים )במפעל ובשטח(. הקבלן אחראי על תכנון, תאום ואישור של התשתיות הנדרשות עבור מערכת הרמזורים, לרבות אישור ממפקח רמזורים של נת"ע. יודגש כי על הקבלן לקבל אישור לתכנון תשתיות הרמזורים ממפקח רמזורים של נת"ע. הקבלן יתאם את על עבודות הרימזור ויקבל אישור המזמין. הקבלן ימסור תכנית מאושרת עבור כל רמזור, כולל מיקום כל העמודים, לקבלן הרמזורים מטעם המזמין לא פחות משבועיים לפני התחלת ביצוע הרכבתם תכנון תנועה

71 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקבלן יבצע סיור בשטח עם מפקח הרמזורים מטעם נת"ע ועם קבלן הרמזורים מטעם נת"ע בכל רמזור לאישור סופי של מיקום עמודי רמזור וכבלים טרם תחילת ביצוע העבודות בפועל. הקבלן ימסור לנת"ע תיעוד אתר מלא של כל הרמזורים )תכניות.)AS MADE הקבלן אחראי על מסירת כל עבודות הרמזור לקבלן אינפרא 2 ו/או לכל רשות רלוונטית. תפעול ותחזוקת רמזורים תחבורה ציבורית והולכי רגל.9.1 התפעול והתחזוקה של הרמזורים הזמניים והקבועים ייעשו ע"י קבלן הרמזורים מטעם המזמין. על הקבלן לתאם את עבודתו עם קבלן הרמזורים מטעם המזמין. באחריות של הקבלן לאפשר את הפעילות והנגישות של קבלן הרמזורים ככל שיידרש. על הקבלן להעמיד לקבלן הרמזורים של המזמין את כל הסיוע הדרוש לתפעול ותחזוקה של הרמזורים בפרויקט. מעברים להולכי רגל, מדרכות ופתרונות עבור תחבורה ציבורית יתוכננו ויבוצע על פי תכנית הסדרי התנועה שתאושר ע"י משרד התחבורה ועל ידי המזמין הן עבור שלבי הביצוע והן עבור השלב הסופי. מבלי לגרוע מהאמור, ינקטו כל האמצעים הדרושים להבטחת מעבר בטוח של הולכי הרגל בתחום התכנית והפרדת תנועת הולכי הרגל מתנועות כלי הרכב בצורה המיטבית. תכנון הקבלן צריך להתייחס גם לאלמנטים אלו: נגישות מכל הכיוונים להולכי רגל ולאוטובוסים העוברים בשטח הפרוייקט. מעברים להולכי רגל בין התחנות בתחום שטח הפרוייקט. מזעור קונפליקטים בין כלי רכב פרטיים לבין אוטובוסים בשטח הפרוייקט. תחנות אוטובוס ותחנות הסעה בכל מפרצי העצירה של תחנות האוטובוסים הקבלן יספק, יציב ויבסס את מבני התחנות ע"פ מפרט איזה? והפרטים הסטנדרטיים של עיריית תל אביב ו/או הפרטים הסטנדרטיים של נת"ע, הכול בהתאם לדרישת העירייה, מת"ח ונת"ע. הקבלן יספק חיבור לחשמל, לעמודי PIS וכן יספק תאורה לתחנות. במקרים של העתקת מבנה תחנה קיימת, הדבר יתאפשר רק במידה והמבנה מאושר ע"י עיריית תל אביב, מחלקת תחבורה ציבורית, ואגף אחזקה בנת"ע להעתקה ולאחר שנקבע כי מצבו של המבנה נאות. באחריות הקבלן לתאם את ן העתקת התחנה עם הגורמים הנ"ל. קווי תחבורה ציבורית באם הקבלן יבקש לשנות מסלולי קווי אוטובוסים הן בשלב הסופי והן בשלבי הביצוע, עליו לתכנן, לתאם ולבצע את כל העבודות הכרוכות בכך ולאשר את שינוי המסלולים או קווי האוטובוסים החילופיים עם כל הרשויות הרלוונטיות ובין השאר נת"ע, משרד התחבורה, רשויות עירוניות, חברות האוטובוסים וכו' ולבצע את כל העבודות הכרוכות בכך תכנון תנועה

72 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר הירקון - רוקח רידינג ותחנת מכרז תכנון וביצוע - Build Design - תכנון מבנה מסעות וקרקע פרק תכנון מבנה מסעות וקרקע

73 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק תוכן ענייניים כללי תכן מבני מיסעות כללי מסמכי תכן באחריות הקבלן מבנה מיסעות על חרסיתות תופחות...22 יציבות סוללות נתוני תנועה החזויים לתכנון מבנה מיסעות אספלטים ומבנה מבנה המדרכות התחברויות לכבישים קיימים...24 הנחיות כלליות נוספות תכנון מבנה מסעות וקרקע

74 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כללי בקטע G3-4 הקבלן נדרש לשיקום דרכים ולביצוע שינויים גיאומטריים הכוללים סלילה מחדש של מדרכות, שבילי אופנים ושבילי הולכי רגל..1 תכן מבני מיסעות.2.1 כללי תכן מבנה המיסעות יבוצע תוך מילוי כל הנדרש על פי מסמך "הנחיות לתכנון רחובות בערים - מבני מיסעות כבישים, משטחים ומדרכות" של משרד הבינוי והשיכון )מהדורת אוגוסט 2000(. שיטות הביצוע והחומרים השונים יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבין-משרדי )בהוצאת משרד הביטחון( במהדורתו האחרונה, ובמיוחד בדרישות פרק 51 "המפרט הכללי לעבודות סלילה". נוסף על האמור לעיל תידרש גם התאמה לדרישות התכנוניות ולפרטים הסטנדרטיים הנהוגים בעיריית תל אביב )כגון: סוג תערובות האספלט הנהוגות בעיר, עומק שיקום מינימלי, מילוי חוזר לתשתיות וכד'(. יש לקחת בחשבון שייתכן והקבלן יידרש לקבל אישור לתכן מבנה )כבישים, מדרכות, שבילי אופניים, איי תנועה וכו'( ע"י הרשויות המקומיות/עיריות השונות בהן עובר התוואי. חקירת הקרקע שבוצעה עד כה מצורפת בנספחי דו"חות הקרקע, כמסמך רקע. באחריות הקבלן, במסגרת התכנון המוקדם והמפורט לתכנן, לאשר ולבצע, במידת הצורך, חקירה גאו-הנדסית משלימה אשר תתאים לתכנון המוצע על ידו ולתקנים הרלוונטיים. תכנון החקירה והבדיקות הכלולות בה יעמדו גם בדרישות תקן ישראלי ת"י 940. מסמכי תכן באחריות הקבלן מסמכי תכן המבנה שיוכנו ע"י הקבלן יכללו - כמינימום - את הנושאים הבאים : ניתוח ממצאי הבדיקות שבוצעו במסגרת החקירות הגאו-טכניות השונות שמצורפות במסמכי הרקע, לרבות בדיקות נוספות שיבוצעו על ידי הקבלן במסגרת פרוגרמה משלימה כאמור. ניתוח תכונות הקרקע לאורך התוואי המתוכנן לרבות שרטוט תוצאות הקידוחים על רקע חתכי האורך והרוחב של התכנון המוצע. קביעת עובי המבנה הנדרש על סוגי שכבותיו ועוביין, בהתאם לשיטות התכנון של משרד הבינוי והשיכון )"הנחיות לתכנון רחובות בערים - מבני מיסעות כבישים, משטחים ומדרכות" מהדורת אוגוסט 2000(. הערכת תנאים של הקרקע הטבעית הדורשים טיפול מיוחד כגון תפיחה, יציבות מדרונות, קונסולידציה, תסבולת קרקע וכד'. הכנת מפרט מיוחד שיכלול בין השאר את הנושאים הבאים: הגדרות לחומרי מילוי מאושרים מחפירה בתוואי הדרך הגדרות לחומרי מילוי מובאים הגדרת מערך בקרת איכות לרבות לחומר נחפר המיועד למילוי ולחומר מילוי מובא. התייחסות לכל הדרישות התכנוניות המפורטות בפרק זה להלן תכנון מבנה מסעות וקרקע

75 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מבנה מיסעות על חרסיתות תופחות מבנה מיסעות על חרסיתות תופחות )בהסתמך על הנחיות לתכנון רחובות בערים, סעיף 5.5( ועל פי ההנחיות להלן: חישוב התפיחה יעשה על פי מודל מאושר )כגון זה המופיע בהנחיות תכן המבנה של רכ"י בחלק ב'(, כאשר התפיחה תוגבל לשיעורים הבאים: התרוממות מחושבת מקסימלית של 3 ס"מ בכל הכבישים ו- 2 ס"מ לכל היותר בקרבת מבנים, מעבירי מים וכו'. לצורך סעיף זה, קירבה תוגדר כ- 10 מ' מכל צדי המבנה. בשבילי אופניים המרוחקים מסוללת הכביש, יש לתכנן פתרון תפיחה שיבטיח שיעור התרוממות של 5 ס"מ לכל היותר. באותם הקטעים בהם שביל האופנים הינו חלק מסוללת הכביש פתרון להתמודדות עם התפיחה יעמוד בקריטריונים שבסעיף הפתרונות המוצעים יכללו תיאורים מפורטים של כלל הפרמטרים שנלקחו בחשבון לצורך הערכת חומרת הבעיה, והחישוב שמראה את יעילות הפתרונות המוצעים לטיפול בה, הכול בהתאם לקריטריוני התכנון ואישור המזמין. חיזוי התפיחה והפתרונות המוצעים יעשו רמת אמינות של אחוזון ה- 85 או ה- 15 של כלל המקרים הנבדקים )עפ"י הקריטריון הרלוונטי( בהתאם לחתכי הקרקע בפועל. מודל התפיחה יהיה אחד מהבאים: מודל התפיחה שפותח ע"י פרופ' קומורניק ושות' או לחילופין מודל התפיחה של רכבת ישראל. יש לכייל את מודל התפיחה בהתאם לתנאים המקומיים של הפרויקט )יש לבצע בדיקות שיעור ולחץ תפיחה בכמות מספקת לצורך הניתוח הסטטיסטי הנדרש(. יש לתת פתרונות אשר יתנו מענה לסוגיית התפיחה לכל רוחב חתך הכביש ולא רק תחת המיסעה עצמה. הקבלן יעשה שימוש בפתרונות הנדסיים מגוונים להגבלת התפיחה בקטעי מילוי רדוד או חפירה )פתרונות כאמור לעיל כגון: שימוש ביריעות לאיטום, מילוי/ החלפת קרקע או שילוב של שני האמצעים הנ"ל ו/או שימוש במוצרים גאוסינתטיים בהתאם להנחיות במפרט החדש של רכ"י(. יריעות האיטום יפרסו לכל רוחב החתך, בחפירה מתעלה לתעלה ובמילוי מדיקור תחתון עד דיקור תחתון. בקטעי מילוי רדוד או חפירה בהם יש סכנה לפגיעה ביריעה ע"י עמודי מעקה הבטיחות, יש ליישם מעקות חלופיים בעלי אורך עמוד שיאפשר מרווח ביטחון מינימאלי של לפחות 10 ס"מ מעל היריעה. לחילופין מפלס היריעה יונמך לעומק כזה )כולל מרווח ביטחון( שיאפשר הנחת היריעה ללא כל חשש מפגיעה. בקטעים בהם לא ניתן ליישם את אחד מהפתרונות לעיל ו/או שילוב שלהם יבוצע מבנה כל אספלטי לכל רוחב החתך כמפורט לעיל. בעת תכנון העבודות והפתרונות ההנדסיים יש להתחשב בהשפעת עונות השנה, מפלסי מי תהום, קרקעות רכות וכד', על הביצוע..2.3 יציבות סוללות על הקבלן לוודא שחומרי המילוי בסוללות מספקים את היציבות הנדרשת. כהנחיה כללית יש לוודא קיום של מקדם ביטחון ליציבות כוללת של 1.5 לפחות בתנאי תנועת HA,HB ו- HC על פי הגדרות של ת"י 1227 חלק 1 ו- 1.1 לפחות, בתנאים של רעידת אדמה, ובכפוף לדרישות התקנים הרלוונטיים. בנוסף, חישוב יציבות המדרונות יתייחס גם למצב בלתי מנוקז של הקרקע ובמידת הצורך יכלול גם הגבלה לקצב הביצוע תכנון מבנה מסעות וקרקע

76 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) התכנון יסתמך, בין השאר, על בדיקות גזירה מרחבית ממדגמים בלתי מופרים Cu( של השתית המקומית ובדיקות גזירה ישירה בתא גדול )30 X 30 ס"מ(( בצפיפויות וברטיבויות המתאימות של החומרים המיועדים למילוי בסוללות. על הקבלן לתכנן פתרון למיתון שקיעות דיפרנציאליות כתוצאה מקונסולידציה באם קיימת. במועד סיום עבודות העפר, שיעור שקיעת הקונסולידציה לא יפחת מ- 90% מסה"כ השקיעה החזויה. ערכה של השקיעה המותרת לא יעלה על 5 ס"מ במשך 20 שנה מגמר הסלילה. קצב השקיעה המרבי מגמר הסלילה לא יעלה 0.25 ס"מ/שנה. יש לבדוק את תסבולת בסיס הסוללות בהתאם להנחיות המובאות במדריך תכן המבנה של רכ"י חלק ב' במהדורתו המעודכנת ביותר כולל כל התוספות שחלו מאז נתוני תנועה החזויים לתכנון מבנה מיסעות הקטע הנדון מוגדר ע"פ הנחיות לתכנון רחובות בערים כבעל תנועה כבדה מאוד )קטגוריה 6(. להלן הנחיות לביצוע מבנה המיסעה : עובי הכובע האספלטי יהיה לפחות 25 ס"מ. לא יבוצע שימוש באגו"מ. השווי הכול אספלטי ישמר ע"פ יחסי ההמרה המקובלים במדריך תכן המבנה של נתיבי ישראל )טיוטה 6(. במידה ויש צורך במבנה כל אספלטי הרי שהשכבות כולן תבוצענה מאספלטים כמפורט בהמשך. במידה ויש צורך בשכבות נוספות מעבר לכובע האספלטי )כמו במקרה של התרוממות גדולה של הקו האדום(, ניתן יהיה לבצע את השכבות מעבר לשווי הכול אספלטי הנדרש באספלט תא"צ בעל גודל גרגיר 37.5 מ"מ )תשתית אספלטית(..2.5 אספלטים ומבנה ככלל, בכבישי הפרויקט, שכבת הציפוי תהיה מסוג תאמ"א 12.5 מ"מ )SMA( עם אגרגט בזלתי וביטומן PG70-10 ובעובי מינימלי של 4 ס"מ. שכבת אספלט עליונה )מוגדרת כשכבת אספלט מתחת לשכבת הציפוי-תאמ"א, או כשכבה העליונה בהם לא מיושמת שכבת ציפוי(, תיושם מתערובת מסוג תא"צ 19 מ"מ עם אגרגט גירי/דולומיטי וביטומן PG70-10 ובעובי מינימלי של 5 ס"מ. לא יאושר שימוש בתערובת אספלטית מסוג תשתית אספלט )מלבד האמור בסעיף הקודם(. בשבילי האופניים, תהיה שכבת אספלט מסוג תא"צ 12.5 מ"מ בעובי כולל של 5 ס"מ המוגדרת "למדרכות, שבילים ואיי תנועה". לא יורשה שינוי בסוג ובעובי השכבה העליונה לכל רוחב הסלילה )כולל שוליים(. תחתית המבנה תהיה באותו מפלס לכל הרוחב, כולל בשוליים, במדרכות ובמפרדות, השלמת העובי החסר תהיה באמצעות מצע סוג א' לפחות. לא יותרו מחיקות צבע בשכבת האספלט הציפוי תכנון מבנה מסעות וקרקע

77 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) במסגרת שלבי הביצוע, אין לבצע קרצוף משונן בשכבת האספלט לפני שכב ת הציפוי. לא יותר "תפר קר" לאורך המיסעה בשתי שכבות האספלט העליונות לרבות באזורים בהם בוצעו הרחבות. במידה וחלק מהקטעים לאורך הכביש ייפתחו לתנועה במתכונת זמנית כחלק מהסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע, תיערך בחינה לקטעי הדרך האמורים ע"י המתכנן והבקר ובהתאם למצב המיסעה ונזקי המבנה יידרש הקבלן לבצע חספוס/קרצוף בהתאם לצורך ולפני סלילת שכבת הציפוי. התחברות לכביש קיים תבוצע ב- 2 שכבות אספלט לפחות. השכבות יהיו זהות בעובי ובהרכב ל- 2 שכבות עליונות של הכביש המתוכנן )ציפוי+ שכבה עליונה(. יבוצע תיקון נזקים מקומיים באזורי התעייפות, במידה ויתגלו, באמצעות הטלאות לכל עובי שכבת האספלט מבנה המדרכות בקטעים בהם המדרכה מתוכננת כמדרכה מרוצפת באבנים משתלבות יש ליישם שכבת "סילר" )חומר אטים( מעל פני האבנים המשתלבות בכדי למזער חדירת מים דרך הממשקים של האבנים )הנ"ל יעשה בסיום הביצוע של האבנים המשתלבות(. הקבלן יעשה שימוש בחומר ייעודי המשמש לאותם צרכים ומאושר על ידי מנהל הפרויקט. בתחום המדרכה תחתית המצעים תהיה עד תחתית מבנה המיסעה הסמוכה. ריצוף האבנים המשתלבות יהיו בעובי של 6 ס"מ לפחות. עובי שכבת חול הפילוס לא תקטן מהנחיות התקן הישראלי ו/או מהנחיות התכנון של משרד השיכון הגבוה משניהם. אם הציר של הכביש באזור המדרכה מטופל כנגד תפיחה, יש להמשיך את הטיפול בקרקע, לכל הפחות, לרוחב כל המדרכה תוך עמידה בדרישות הטיפול בתפיחה, כולל שמירה על קו חפירה אחיד לכל רוחב המיסעה והמדרכה. שימוש בריצוף מאבנים טבעיות יעשה על פי תכניות האדריכל..2.7 התחברויות לכבישים קיימים באזורי התחברויות לכבישים קיימים: לאורך כל הקטע המיועד להתחברות למסעה קיימת בגבולות הפרויקט, יש להבטיח מבנה עם ערך כל אספלטי אקוויוולנטי למבנה המיסעה המתוכנן. המעבר יבוצע בהדרגתיות )"מדרגות"( כאשר רוחב כל מדרגה לא יפחת מ- 20 ס"מ. שכבות האספלט לאורך קטעי ההתחברות ולרוחבן יבוצעו ברצף וללא תפרים קרים..2.8 הנחיות כלליות נוספות מילוי חוזר סביב מעבירי מים, תאים, צנרת וכד', יהיה כנדרש במפרט הכללי המעודכן סעיף תכנון מבנה מסעות וקרקע

78 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) סוג חומר המילוי החוזר יהיה כמפורט בתוכניות, תשומת הלב לתשתיות המונחות במיסעות קיימות בהם יעשה שימוש בחומרי מילוי תעשייתיים בהתאם לאמור בסעיף זה של המפרט הכללי. בהתאמה למפרט הכללי יובחן בין חומרי המילוי בהתאם לסוג הקרקע המאפיינת כדלקמן: באזורי קרקע חרסיתית/טינית המילוי יהיה "חול מיוצב עם 8% צמנט" ואילו באזורי קרקע חולית או גרנולרית המילוי יהיה מחומר בחנ"מ.)CLSM( חומרי המילוי מסוג אלו ייושמו עד למפלס של 20 ס"מ מעל T.L או עד תחתית המבנה, הנמוך מביניהם. במקרה של CLSM חוזקו של החומר יהיה "חוזק נמוך" כמוגדר במפרט הכללי. במידה ושלבי הביצוע מחייבים פתיחה לתנועה מיידית, יעשה שימוש בחומר מסוג CLSM בעל "חוזק גבוה" כהגדרת המפרט הכללי בתוספת חומרים מזרזי התקשרות וזאת לאחר ביצוע קטע ניסיון מוצלח. בתחום שמחוץ למיסעות )מדרכות, שבילים וכו'(, בנוסף לחומרים שפורטו לעיל, ניתן יהיה להשתמש גם בחומרים שהוגדרו לעיל כ"חומר אינרטי אטום" לאזורי קרקע חרסיתית/טינית ואילו לאזורי קרקע חולית או גרנולרית ב"חומר אינרטי מנקז" כמוגדר במפרט הכללי תכנון מבנה מסעות וקרקע

79 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר הירקון - רוקח רידינג ותחנת מכרז תכנון וביצוע - Build Design - קרקע וביסוס פרק קרקע וביסוס

80 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק תוכן ענייניים כללי חקירת שתית ומידע גאוטכני קיים מסמכי הביסוס טיפול בתופעת קונסולידציה עקרונות תכנון הביסוס כללי גשרים קירות דיפון...30 קירות תומכים...31 חפירה ותמוך מדרונות בדיקות אל הרס בכלונסאות קרקע וביסוס

81 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כללי מטרתו של מסמך זה היא להגדיר את מסגרת העבודה הנדרשת מיועץ הקרקע של הקבלן הזוכה. במסגרת תכנון המזמין הוכן דו"ח גאוטכני-גיאולוגי המכונה.GBR מסמך זה מהווה בסיס גאוטכני-גיאולוגי לתכנון, ומהווה מסמך רקע כהגדרתו בסעיף 1.5 בכרך א' חלק ג' )ההזמנה(. הניתוח המוצג בדו"ח ה- GBR מבוסס על המידע הזמין. התנאים בפועל עשויים להיות שונים מאלו שפורטו בדו"ח. מסמך מהווה מסמך רקע כהגדרתו בסעיף 1.5 בכרך א' חלק ג' )ההזמנה(. הדו"ח אינו מחליף תכנון גאוטכני-גיאולוגי מלא שיבוצע ע"י הקבלן ויתבסס על המידע העובדתי הקיים או על השלמתו. הדו"חות הגאוטכני-גאולוגי )GBR( שהוכן התבסס על מידע שמופיע בדו"חות הגיאולוגיים העובדתיים )GFR( הבאים המצורפים כנספח 2 בכרך ב' חלק ו' דו"ח גאוטכני עובדתי משלים למקטע הצפוני של G3 שהוכן עבור המכרז הנדון ע"י "גאו-לוג" ב בכל מקרה, הקבלן הוא האחראי הבלעדי על התכנון שיכין, על שלמותו, עדכניותו וטיבו. יובהר כי באחריות הקבלן להשלים קידוחי קרקע, חקירת שתית או כל מידע אחר הנדרש לצורך התכנון המפורט והכנת המפרט המיוחד מטעם הקבלן ולאשרו אצל המזמין..1 חקירת שתית ומידע גאוטכני קיים דו"ח עובדתי מסכם )GFR( של חקירת הקרקע שבוצעה על ידי המזמין מצורף בכרך ב' חלק ו' נספח 2 למסמכי המכרז ומהווה מסמך רקע כהגדרתו בסעיף 1.5 להזמנה להציע הצעות. אין באמור התחייבות של המזמין כי ביצע את מלוא חקירת השדה והמעבדה, הקידוחים או הבדיקות הדרושות בפרויקט. שכן, האחריות על התכנון בפרויקט ובכלל זה על בסיס המידע המשמש לצורך התכנון חלה במלואה על הקבלן. אין לראות בסקר זה סקר מחייב, ועל הקבלן להשלים את הסקר. על הקבלן להשלים את חקירת הקרקע בהתאם להבנה המקצועית של צוות התכנון שמטעמו ובהתאם להנחיות ת"י 940, ולבצע את מלוא קידוחי הקרקע והבדיקות הנדרשות לצורך תכנון הביסוס, הכול בהתאם לתקנים והמפרטים הרלוונטיים. הקבלן יהיה אחראי לבצע פרוגראמה מפורטת לחקירת השתית למטרות ביסוס מבנים ולהשלימה ע"פ הצורך. חקירת הקרקע המשלימה תכלול קידוחי ניסיון לכל מבני הדרך עבורם המידע הקיים איננו מספק..2 מסמכי הביסוס מסמכי הביסוס במסגרת תכנון הקבלן יכללו לכל הפחות את הנושאים הבאים: תוצאות בדיקות השדה והמעבדה של חקירת השתית ודו"ח הסקר הגיאולוגי. ניתוח תוצאות בדיקות השדה והמעבדה כולל התייחסות מפורטת לכל האלמנטים הקונסטרוקטיביים. יש לפרט בדיקות, וניתוח תוצאות לכל מבנה/מקטע גאוטכני בנפרד. הצגת נתונים לתכנון מערכות ביסוס הגשרים לאור ניתוח פרמטרי הקרקע, וכן הנחיות ודגשים לביצוע קרקע וביסוס

82 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הצגת פרמטרים לתכנון קירות תומכים וכן הנחיות לתכנון וביצוע הביסוס. התייחסות למבנים ואלמנטים קיימים, תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים על מנת לא לפגוע בהם. דגשים לניקוז המבנים השונים, והנחיות לתכנון בהיבט לחצי מים תת קרקעיים. בדיקת יציבותם הכללית של קירות תומכים )קבועים או זמניים(, מדרונות חפורים/חצובים בהתחשב בתנאי הקרקע השוררים בתוואי ובשיפועי המדרונות המתוכננים בתחומם. בחינת פוטנציאל ההתנזלות באזור כל הגשרים המתוכננים טיפול בתופעת קונסולידציה יוצגו למזמין המסמכים הבאים: חישוב שקיעות הכולל- פרמטרי קונסולידציה, חישובי שקיעות, שקיעות בזמן, חישוב הפתרון המוצע, וערך השקיעה שיורית. מפרט למערכת בקרה ומעקב על שקיעות הקונסולידציה. הגדרת רמת הקונסולידציה הדרושה לתחילת עבודות ביסוס סמוכות, כולל הגדרת ערך שקיעה שיורית צפוי לאחר ביצוע עבודות הביסוס. הצגת השפעת השקיעות על מבנים סמוכים )ובפירוט גשר הירקון הקיים(, כולל מפרט לבקרה ומעקב אחר השקיעות בפועל..4 עקרונות תכנון הביסוס 5.1 כללי התכנון יהיה בהתאם למפרטים והתקנים המקובלים ולמגדיר משימות, מהדורה מעודכנת לתאריך התכנון. במידת הצורך יש להוסיף נושאים חסרים לאישור המזמין. רעידת אדמה/תגובת אתר - יש לסווג את הקרקע באתר בהתאם לתקן הישראלי 413 ג.ת 2 /תקן AASHTO האמריקאי, על בסיס הממצאים מחקירות השתית. במקרה ויוגדרו מבנים ברמת סיווג המחייבת ביצוע סקר אתר ספציפי, הוא יבוצע ע"פ דרישות ת"י 413 ג"ת 5. בהתחשב בכך שאתר הגשר ממוקם באזור החשוד בהגברת שתית חריגה )ע"פ מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות של המכון הגאופיזי מ (, יש לתת מענה תכנוני לכך שהתקנים המשמשים לקביעת עומסי רעידות אדמה בגשרים )תקן הישראלי 413 ג.ת 2 /תקן AASHTO האמריקאי( אינם מתייחסים להשפעות הגברת השתית. המענה התכנוני יהיה החמרת סיווג השתית, או ביצוע סקר תגובת אתר ספציפי. בכל מקרה, נושא קביעת ספקטרום התגובה ועומסי רעידות האדמה יועברו לאישור המזמין. ביצוע הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן קידוחים רשום אשר יאושר בהתאם לנוהל בכרך בקרה/הבטחת איכות. ראש הצוות מטעמו יהיה בעל לפחות 5 שנות ניסיון בביצוע עבודות בהיקף ובאופי העבודות בפרויקט. במקרה של צורך בשאיבת מים תת קרקעיים, הקבלן יעסיק הידרו-גאולוג מטעמו, שימליץ על שיטות השאיבה ויבדוק את השפעתן על יציבות מדרונות ואלמנטים סמוכים קרקע וביסוס

83 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ביצוע ובדיקה של קידוחי הביסוס יהיו בהתאם למפרט הכללי. הגשרים יבוססו ע"ג כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר. הכלונסאות יבוצעו עם תמיסת בנטונייט באופן שיבטיח את יציבות דפנות הקידוח עד ליציקת הבטון, הכול בתאום ואישור המזמין. בגשרים בהם נציבי הקצה אינם תומכים את סוללות הגישה לגשר, כלונסאות נציבי הקצה יבוצעו לפחות שבוע אחד לאחר העמסת הקרקע ע"י סוללות הגישה לגשר, וקבלת השקיעות המיידיות. במקרה שמבוצע מילוי בסמוך לנציבי הגשר, יש להמתין להשלמתן של כ- 80% עד 90% משקיעות הקונסולידציה, לפני ביצוע כלונסאות נציבי הקצה. ניתן לשקול זירוז של השקיעות ע"י נקזים אנכיים. בכל מקרה, ביצוע הכלונסאות יבוצע כך ששקיעות הקונסולידציה שישתיירו לאחר ביצוע הכלונסאות, יהיו קטנות מ- 5 ס"מ. אין להתחשב בתסבולת הקצה אלא אם יבוצע דיוס קצה. מפרט לביצוע דיוס הקצה יוגש ע"י הקבלן לאישורו המוקדם של מנהל הפרויקט. ניסויי העמסה לכלונסאות באתר יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י 940. הניסויי יערך ע"י גורם מנוסה, שיאושר מראש ע"י המזמין. הכלונסאות שישמשו לניסוי ההעמסה יבוצעו ע"י הקבלן המבצע את כלונסאות ה-"אמת" של הגשר וע"י אותו צוות. במקרה שהקבלן מבצע ניסוי העמסה על בסיסו מוקטנים מקדמי הביטחון לחישוב תסבולת הכלונס, הקבלן יציג למזמין את כל המידע הרלוונטי לאישור שאכן יש הצדקה להקטנת מקדמי הביטחון, בהתאם לדרישות ת"י 940. במקרה שמבוצע ניסוי העמסה דינאמי, ההשוואה לניסוי סטאטי תבוצע רק עבור ניסוי שבוצע בחתך קרקע דומה, במדינת ישראל גשרים קירות דיפון תכנון קירות תומכים ייעשה על פי הנחיות ת"י 940. בתכנון הקירות יש לבדוק יציבות כללית של הקיר במצב סטטי ובמצב דינאמי, עבור כל שלבי הביצוע. כחלק אינטגראלי מביצוע הקירות התומכים )קירות דיפון( יבוצע מעקב תזוזות לאורך הקירות. יש למקם על חזית הקירות נקודות מדידה באמצעות דיבלים מכניים או כימיים שיקדחו ויעוגנו בקירות" בכדי לאפשר מדידות מדויקות. יש לנקז את המים מאחורי הקירות אל מוצא ניקוז מוסדר מחוץ לאזור הקירות/ביסוס. במידה ולא ניתן לבצע ניקוז יעיל של גב הקירות, יש להתחשב בלחצים הידרוסטטיים. במקרה של תכנון עוגני קרקע קבועים או זמניים, ו/או מסמרי סלע, תכנון, ביצוע וניטור העוגנים/מסמרים יעשה בהתאם לדרישות ת"י ו ככל שהקבלן מעוניין לעשות שימוש במסמרי קרקע/בורגי סלע עליו להגיש לאישור מנהל הפרויקט "תיק מוצר "עבור העוגנים כנדרש בת"י. תיק המוצר שיוגש יכלול הצגת פרטי העוגנים לרבות האטם )פאקר( וכל האביזרים הרלוונטיים, לרבות מערכת הבקרה והניטור בהתאם לדרישות ת"י 940 חלק 4.2 וכמפורט בהמשך. לא תאושר חריגה של העוגנים/ברגי סלע, בין זמניים או קבועים, מזכות הדרך קרקע וביסוס

84 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) בקירות הנתמכים ע"י עוגני קרקע קבועים נדרש הקבלן להתקין מערכת מדידה הכוללת מעקב אחר שינוי הכוח והתזוזה וכן בקרה של קורוזיה בראשי עוגנים, סדקים ושברים, תפקוד מערכת הניקוז וכו'. מערכת הניטור והבקרה תהיה צמודה לצורך מעקב אחר תפקוד העוגנים והקירות, לכל אורך תקופת השירות כהגדרתה בת"י 940 חלק 4.2 ותעשה בכפוף לאמור בהמשך סעיף זה ודרישות ת"י 940 חלק קירות תומכים עומק הטמנת קירות תומכים )בחזיתם( המינימאלי, ועובי החלפת הקרקע המינימאלית, יקבעו בהתאם לגובה הקיר, ולתכולת הדקים בשתית )אחוז עובר נפה 200#( עפ"י הטבלה הבאה )כאשר עבור קרקע חולית, ניתן להסתפק בעיבוד שתית לעומק 40 ס"מ, ללא החלפת קרקע(: 5.4 גובה קיר מתוכנן מקסימלי ]מ'[ עומק הטמנה מינימלי )בחזית הקיר( ]מ'[ עובי החלפת הקרקע בתחתית כתלות באחוז עובר נפה 200# בשתית ]מ'[ > < עיבוד שתית לעומק 40 ס"מ <7 עובי החלפת הקרקע המינ' יהיה בהתאם לטבלה המוצגת למעלה, ולא יפחת מהנדרש לפי שיקולי יציבות. החלפת הקרקע לקירות תומכים תבוצע באמצעות "מילוי נברר". באזורים חרסיתיים, תכולת הדקים )אחוז עובר נפה 200#( בחומר המילוי המבוצע במסגרת החלפת הקרקע, תוגבל לתחום שבין 25-18%. במקרים בהם חזית הקיר הינה מדרון, יש להציג חישוב יציבות כללית. בגב הקיר, יתוכנן ניקוז באמצעות עמודת פילטר חצץ ברוחב מינימאלי של 60 ס"מ, שתחל ממפלס תחתית שורת הנקזים התחתונה ועד לכ- 50 ס"מ מתחת לפני השטח העליון, ותופרד מיתרת המילוי ע"י בד גאוטכני בלתי ארוג במשקל 250 ג'/מ"ר. קירות תמך מקרקע משוריינת יתוכננו ויבוצעו בהתייחס לקטגורית מבנה מס' 3. הקיר המשוריין יבוסס על שכבת חומר נברר מהודק בשכבות. עבור קירות קרקע משוריינת, עומק ההטמנה בחזית הקיר יקבע ע"פ ת"י עובי החלפת הקרקע המינ' יהיה בהתאם לטבלה המוצגת למעלה, ולא יפחת מהנדרש לפי שיקולי יציבות קרקע וביסוס

85 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) חפירה ותמוך מדרונות בתכנון שיפועי חפירה/ חציבה, יש לבצע אנליזת יציבות של המדרון, יש לבסס את החישובים על בדיקות של החומר הקיים בחתכים השונים תוך התחשבות בתקנים הרלוונטיים. פתרונות חפירה ותמוך צריכים להבטיח את קיום הפתרון, צורת החפירה וההרמות, ומניעת דרדרת או נזקים אחרים לאורך תקופת הביצוע של הפרויקט כתוצאה מהנ"ל. 5.5 בדיקות אל הרס בכלונסאות בכל המבנים המבוססים ע"ג ביסוס "עמוק" יבוצעו בדיקות סוניות ואולטראסוניות בהתאם לדרישות המפרט הכללי )פרק 23(. ס"מ יבוצעו בדיקות 60 מעל שקוטרם )100%( בכל הכלונסאות אולטראסוניות. בלפחות 50% מכלונסאות קירות דיפון זמניים יבוצעו בדיקות אולטראסוניות קרקע וביסוס

86 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר הירקון - רוקח רידינג ותחנת מכרז תכנון וביצוע - Build Design - קונסטרוקציה פרק קונסטרוקציה

87 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) פרק תוכן עניינים כללי - תכנון מבנים התכנון המצורף לקבלן...35 רשימת תכניות מצורפות לקבלן דרישות מהקבלן להשלמת התכנון גשר ירקון/רוקח - תיאור הגשר כללי ביסוס נציבי ביניים נציבי קצה...60 מיסעה ראשית...60 מיסעה משנית מעקה, כרכוב ותושבות עמודי חשמול דגשים מיוחדים אדריכלות גשר ירקון רוקח...63 דרישות מיוחדות לייצור, ביצוע והרכבת אלמנטי הגשר דרישות מיוחדות לשיטת זיז מאוזן...64 דרישות מיוחדות ליצור אספקה והרכבה של מקטעים טרומיים למסעה תחנת רידינג - תיאור המבנה כללי ביסוס רצפת התחנה קומת הרציפים עמודים וקירות מדרגות גג התחנה לרבות גגות הצללה במפלס גג עליון, גגוני רציפים וגגות דרגנועים ומדרגות 88 הקשחות אופקיות תשתיות קיימות ועתידיות דגשים מיוחדים ריכוז הנחיות לתכנון המבנים קונסטרוקציה

88 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כללי - תכנון מבנים 1.1 התכנון המצורף לקבלן עבור המבנים המתוארים במכרז הוכנו תכניות כלליות לכל המבנים. התוכניות כוללות: תנוחות כלליות וחתכים טיפוסיים המתארים את אופי המבנה, האלמנטים הקונסטרוקטיביים, מידות המבנה, מיקום נציבים, פרטי מעקות פלדה בגשרים והמבנים, מפלסים, פרטי גמר עקרוניים ופרטים טיפוסיים, התוכניות שהוכנו הינם תכניות כלליות בלבד ברמה של תכנון מוקדם ונועדו עבור הקבלן לצורך הבנת המבנה, אופן ביצועו וכו. תכנון מוקדם מטעם המזמים צורף לקבלן בכרך ב' חלק ג'. הקבלן, יעדכנם ויאשרם בתוך המועדים לאישור התכנון המוקדם המפורטים בכרך א' חלק א' )תנאים מיוחדים(. לאחר מכן, ישלים את התכנון לרמת תכנון מפורט לביצוע מלא של כל המבנים ויאשר את התכנון המפורט בתוך המועד המפורט בכרך א' חלק א' )תנאים מיוחדים(. רשימת תכניות מצורפות לקבלן תכנון מוקדם מטעם המזמין לגשר ירקון רוקח ולתחנת רידינג מצורף בכרך ב' חלק ג'. ומהווה מסמכי רקע כהגדרתם בסעיף 1.5 בהסכם דרישות מהקבלן להשלמת התכנון תכנון מוקדם התכנון המוקדם מטעם המזמין, אושר ע"י הגורמים הסטטוטוריים והרלוונטיים במרחב הפרויקט, אולם דורש השלמות אישורים ותיאומים עם הרשויות הרלוונטיות כמופיע במסמכי המכרז או הנדרש, לרבות הוצאת הרשאות למבנה דרך. הקבלן רשאי להשתמש בתכנון מוקדם זה כבסיס לתכנון המוצע על ידו או להציע תכנון חלופי בכפוף לדרישות מסמך זה לאישור מנהל הפרויקט, הכל בהתאם להוראות החוזה. התכנון המוקדם המוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל דרישות התכנון הנדרשות בפרשה הטכנית, מגדיר המשימות של חברת נת"ע ובדרישות עבור "התכנון המוקדם" כהגדרתן בחלק א' במסמכי החוזה. תכנון מפורט לביצוע - כללי תכניות המבנים בכפוף להנחיות חלק א' במסמכי החוזה ובנוסף להן, לאחר קבלת אישור ממנהל הפרויקט לתכנון המוקדם יבצע הקבלן תכנון מפורט שיתבסס על התכנון המוקדם שאושר. התכנון המפורט יעמוד בכל דרישות מגדיר המשימות של חברת נת"ע, בדרישות התכנון הנדרשות בפרשה הטכנית, ובדרישות "התכנון המפורט" כהגדרתן בחלק א' במסמכי החוזה. מבלי לגרוע מהנחיות מגדיר המשימות של נת"ע המצורף בכרך ב' חלק ד', להלן רשימת התוכניות העיקריות שעל הקבלן להכין ולהגיש בנושאי פרק קונסטרוקציה, למנהל הפרויקט: מבנים וגשרים קונסטרוקציה

89 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) שם התכנית קנ"מ 1:100 תכנית כללית על רקע מצב קיים 1:100 תכנית כללית על רקע מצב מתוכנן 1:100 חזית המבנה,1:100 1:50 חתכים טיפוסיים 1:100 תכנית שלבי הביצוע,1:50 1:100 יסודות המבנה,1:50 1:100 ראשי כלונסאות,1:50 1:100 נציבי קצה,1:50 1:100 נציבי אמצע 1:100 מיסעת המבנה,1:50 1:100 רכיבי מיסעה טרומיים,1:50 1:100 תקרות ומהלכי מדרגות,1:10 1:100 פרטי מעקות,1:5 1:10 פרטי סמכים,1:10 1:100 פרטי תפרים ואיטום המבנה,1:10 1:100 רכיבי פלדה 1:50 פרטי פלטות גישה קירות תומכים קנ"מ שם התכנית 1:100 תכנית כללית 1:50, 1:100 פריסה 1:50 חתכים טיפוסיים+ פרטי אדריכלות,1:100 1:50 תכניות זיון 1:20 פרטים טיפוסיים, תפרים, נקזים תכניות הקמה, ציוד הקמה ושלבי ביצוע על הקבלן לספק תכניות הקמה ושלבי ביצוע המציינות את שלבי העבודה, הסדרי התנועה והביצוע כולל סדרי יציקה ו/או הרכבה, הצבת מנופים וציוד אחר, תמיכות זמניות, אתרי אחסון ועוד. בנוסף, באחריות הקבלן לתכנן את תהליכי הייצור, ההובלה וההרכבה של רכיבי המיסעה השונים בגשרים ולהציגם לאישור מנהל הפרויקט. בנוסף, כל ציוד ההקמה לרבות מתקני הרמה, הובלה והרכבה, מערכות יציקה, טפסות ניידות ו/או קבועות יתוכננו על ידי מומחים בעלי ניסיון מוכח. תיקי תכניות וחישובים של ציוד זה יוגשו לעיון מנהל הפרויקט לפחות 90 יום לפני השימוש בהם קונסטרוקציה

90 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הערות חישובים סטטיים על הקבלן להגיש: מודגש בזאת שעל הקבלן להגיש למנהל הפרויקט סט מלא של תכניות לביצוע המבנה בהגשות התכנון המוקדם והמפורט וכן כל תכנית אחרת שתידרש מהקבלן על ידי מנהל הפרויקט טרם תחילת הביצוע העבודות. תיאור מילולי כללי של המבנה, הסכימה הסטטית, עומסים שנלקחו בחישוב והתקנים שעליהם מתבסס המבנה. חישובים סטטיים לבדיקת יציבות ועמידות של כל אלמנטי המבנה כולו וכן כל חלק מחלקיו בנפרד כולם עפ"י התקנים הנדרשים המפורטים. חישובים דינאמיים לבדיקת עמידות המבנה לרעידת אדמה עפ"י התקנים המפורטים. חישובים לאלמנטים מבטון מזוין וחישובי דריכה לאלמנטים מבטון דרוך. וכן כל חישוב אחר שיידרש למבנה. כל החישובים יוגשו בצורה מסודרת, קריאה וניתנת לבדיקה. החישובים יחתמו ע"י המהנדס שערך אותם כולל שם, תאריך ומהדורה מפרטים טכניים מיוחדים המפרט הטכני המיוחד יתאר את ביצוע מכלול מרכיבי המבנה, הכול כנדרש להשלמתו המלאה. להלן רשימת הפרקים העיקריים במפרט הטכני המיוחד שעל הקבלן להכין בנושאי פרק קונסטרוקציה, בין היתר ולהגישם למנהל הפרויקט כחלק ממסמכי התכנון: פרק - 01 עבודות עפר. פרק - 02 עבודות בטון יצוק באתר. פרק - 03 עבודות בטון טרום. פרק - 05 עבודות איטום. פרק - 13 בטון דרוך. פרק - 19 מסגרות חרש. פרק - 23 כלונסאות. פרק - 26 עוגני קרקע. פרק - 43 עב' קרקע משוריינת. פרק - 54 עב' כריה תת קרקעית. פרק - 69 עב' שונות, סמכים, תפרים קונסטרוקציה

91 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מס' ת"י תקנים המחייבים לתכנון הגשרים והמבנים תקנים ישראליים שם התקן 1 צמנט 26 שיטות לבדיקת בטון 109 משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה 118 בטון לשימושים מבניים תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה 412 עומסים במבנים- עומסים אופייניים 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה 414 עומסים אופייניים בבניינים- עומס רוח 466 חוקת הבטון )כל החלקים( 789 סטיות מותרות בעבודות בנייה 904 טפסות לבטון 940 ביסוס בניינים 1225 חוקת הפלדה )כל החלקים( 1227 עומסים בגשרים )כל החלקים( 1378 כלונסאות בקדיחת הקשה 1458 צינורות פלדה למבנים 1630 קירות תמך מקרקע משוריינת 1735 פלדה לדריכת בטון )כל החלקים( 4466 פלדה לזיון בטון )כל החלקים( 4467 כללים לריתוך מבנים פלדה תקנים זרים a. Eurocode 1: Action on structures part 2 Traffic Loads on Bridges b. EN1337: Structural bearings c. ETAG 013 Approval of Post-Tensioning Systems d. BS Bridge Design e. CEB-FIP model Code-2010 f. UIC code Measures to Protect Railway Bridges Against Impacts g. UIC code Rail structure interaction h. AASHTO Guide Specifications for Design and Construction of Segmental i. Concrete Bridges Second Edition קונסטרוקציה

92 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הערות כלליות א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. סדר העדיפות לתכנון הינו בהתאם לקבוע בסעיף לחלק ב' של כרך א' )ההסכם הכללי( התקנים המחייבים לתכנון המבנים יהיו בהוצאתם העדכנית נכון למועד הגשת התכנון המפורט למנהל הפרויקט. על המתכננים מטעם הקבלן לוודא קיום שינויים כלליים, תיקונים מעודכנים, גיליונות תיקון וכו. ככל שבמהלך ביצוע הפרויקט )טרם מסירתו למזמין( נערכו תיקונים לתקנים מסויימים אשר הקבלן הסתמך עליהם בביצוע הפרויקט אזי הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות התיקונים של אותם התקנים. באחריות המתכננים להשתמש בתקנים רלוונטיים אחרים גם אם אינם מופיעים ברשימה לעיל. בהעדר תקן ישראלי לגבי חומר או מוצר מסוים יחייב התקן האירופי במהדורתו הבריטית. אישור לגבי השימוש בתקן הזר מחייב אישור בכתב ממנהל הפרויקט מפרט טכני מפרטים טכניים המחייבים לביצוע במבנים על אף הקבוע בסעיף לחלק ב' של כרך א' )ההסכם הכללי( הגשרים והמבנים בפרויקט יתבצעו עפ"י המפרטים האמורים לעיל ולפי סדר העדיפויות להלן : הנחיות נת"ע לתכנון, Design Standard Manual )על חלקיו(. המפרט הכללי של נת"י לעבודות סלילה וגישור )הספר הירוק( במהדורתו האחרונה לגבי סמכים ותפרים בלבד. המפרט הכללי לעבודות בניה, הספר הכחול של משרד הביטחון, ההוצאה לאור על כל פרקיו העדכניים. הערות: הקבלן יכין מפרט טכני מיוחד הרלוונטי לביצוע המבנה, שיתבסס על המפרטים המתוארים לעיל, לאחר אישור המפרט ע"י מנהל הפרויקט, יבוצע המבנה על פי המפרט הנ"ל הנחיות תכנון כללית כללי המבנים יבוצעו מבטון מזוין, בטון דרוך ופלדה כאשר הדרישות המיוחדות לגבי הבטון, כיסוי הבטון, פלדת הזיון, פלדת הדריכה, סמכים, תפרים, מעקות, איטום וכיו"ב יתאימו לדרישות התקנים הרלוונטיים המפורטים במסמכי הפרשה. על המתכנן מטעם הקבלן לבחון עמידות רכיבים בתנאי סביבה המופיעים באזור הביצוע ולתכנן את הפרטים )סוג הבטון, דרגת החשיפה ועובי הכיסוי( בהתאם. תכנון הגשרים )מיקום נציבים וכו'(, הקירות וכל אלמנטי הקונסטרוקציה אחרים יתאים גם לדרישות האדריכליות וללו"ז קונסטרוקציה

93 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הביצוע של הפרויקט. החומר התכנוני של הקבלן יותאם במלואו לדרישות המזמין המופיעות במגדיר המשימות של נת"ע. אלמנטים נושאי עומסים בגשרים יתוכננו לאורך חיי תכן של 120 שנה. אלמנטים נושאי עומסים במבנים יתוכננו לאורך חיי תכן של 50 שנה. מידות כלליות מחייבות )מרווח אנכי חופשי "גבריט"( למיסעת הגשר ממשק פלנימטרי עם מספר דרכים שכנות. בטבלה הבאה מרוכזות הדרכים )מדרום לצפון( והמרווח האנכי המינימאלי של המיסעה הראשית מהן: שימוש תחום צירי גשרים מרווח אנכי ]מ'[ דרך רח' בני דן/ אוסישקין רכב שבילי פארק אופניים וה"ר שבילי פארק אופניים וה"ר מיסעה משנית אופניים וה"ר דרך חד סטרית רכב דרך כניסה לחניון רכב דרך חד סטרית רכב שדרות רוקח רכב שביל ה"ר ואופניים שביל ה"ר ואופניים בהיעדר פירוט, המידות הכלליות המינימאליות המחייבות הן כדלקמן: מבנה מעל כביש גובה 5.5 מ' נטו בין מפלס האספלט עד לפן התחתון של מיסעת המבנה. אם לא מפורט אחרת במסמכי התכנון, מרחקים אופקיים מינימאליים לנציבי המבנה ממסילות וכבישים יהיה עפ"י הנדרש בתקן ישראלי מודגש בזאת שהמרווחים האנכיים והאופקיים הנדרשים ייבחנו עבור כל אחד מהמבנים באופן פרטני וזאת בתאום עם נת"ע ועיריית תל אביב וייתכנו שינויים במידות הנ"ל עפ"י דרישת הרשות הרלוונטית קונסטרוקציה

94 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) חומרי בניין בטון יותר לשימוש בטון העומד בדרישות ת"י 26, ת"י 118 ות"י 466. כל עוד לא פורסמה גרסה עדכנית של ת"י 118, חוזק הלחיצה של הבטון יעמוד בדרישות ת"י 466. כמות דגימות הבטון יילקחו בכמות כפולה מהערך המופיעה בטבלה 2 ת"י 26. יותר לשימוש בטון בחוזק הבא: א. ב- 20 )בטון "רזה"( לשימושים לא קונסטרוקטיביים בלבד. ב. ב- 40 )סוג בטון מינימאלי לאלמנט קונסטרוקטיבי( ג. ב- 50 ד. ב- 60 ה. אין להשתמש בבטון קל. בכל התוכניות יש להגדיר דרגת החשיפה של הבטון בהתאם לטבלה 3 בת"י.118 היה והקבלן מעוניין להשתמש בסוג בטון שלא מצוין לעיל יהיה עליו לעמוד בדרישותCode CEB-FIP 2010-model ולקבל על כך את אישור מנהל הפרויקט בטון דרוך א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. דיוס תכן בטון דרוך ייעשה, למצב גבולי של שרות, בכפוף לדרישות "דריכה מלאה" )דרישה מחייבת( עפ"י ת"י 466 חלק 3 בכל שלבי הביצוע והשימוש.חומר עזר לחישוב ההפסדים בכוחות הדריכה עבור הרפיית מאמצים בפלדה יהיה המלצות המסמך האירופי Code 2010.CEB-FIP Model כלל כבלי הדריכה יהיו מדויסים )דרישה מחייבת(. חישוב ההפסדים עקב התקצרות אלסטית, הצטמקות, זחילה וכו', יבוצעו בהתאם למופיע בתקן הישראלי ו/או האירופאי )EUROCODE( לאחר המרה מתאימה של חוזקי הבטון ושימוש בלחות הממוצעת אשר נמדדה באזור הפרויקט. מוצרי הדריכה )עוגנים, מעטים, קונוסים, פלטות, אביזרי הדריכה, קובעים, ברזים וכו'( כולם יהיו מאותו יצרן. יאושרו חברות דריכה: בעלות ניסיון מוכח בייצור אביזרי דריכה ובעלות הרשאה של גוף בעל סמכות רשמית למתן הרשאה, המבוססת על סידרת בדיקות כנדרש במסמך,ETAG 013 ובלבד שלחברה זו נציגות מקצועית קבועה בישראל. מדרכים )ג'קים(, משאבות, ומשאבות דיוס יהיו מתוצרת יצרן ציוד הדריכה המוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י מנהל הפרויקט. מקור יבוא כבלי הדריכה יאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט לאחר הצגת מסמכים המוכיחים כי המקור מהימן ומיומן וכי נערכו כלל הבדיקות הנדרשות למוצר. סלילי פלדת דריכה יהיו בעלי תעודת עמידה בדרישות הת"י בתוקף. לפחות שישה שבועות טרם תחילת ביצוע הדיוס, הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט "תכנית פעילות דיוס". מובהר בזאת כי לא יותרו ביצוע דריכה ודיוס ללא קבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט קונסטרוקציה

95 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) לתכנית זו. אישור לתכנית יינתן ע"י מנהל הפרויקט, לאחר סבב תיקונים לתכנית במידה ויידרשו על ידו. הקבלן נדרש לעמוד בכלל בדיקות הקדם הנדרשות עפ"י התקן הישראלי ולקבל את אישור מנהל הפרויקט לכך, לפני תחילת הדריכה והדיוס. בנוסף לדרישות המפורטות לעיל ולהלן על הקבלן לערוך הצגת יכולת משאבות הדיוס שברשותו במודל הכולל עורק באורך שלא יפחת מהכבל הארוך ביותר בפרויקט מוכפל במקדם 1.5 ובקוטר זהה לזה שבכוונתו להשתמש המחובר לשני עוגנים טיפוסיים לרבות גדילי הכבלים בתוכו. בהצגת יכולת זו תיבדק יכולתו להזריק את הדייס, למדוד את כמות הדייס ויכולתו לבצע דיוס מחדש לאחר שקיעת הדייס בעורק לאחר המתנה בת 15 דקות.וכל אלה לשביעות רצונם של אבטחת האיכות והמתכנן. תכנית פעילות הדיוס תכלול בתוכה בין היתר: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. שם אנשי צוות הדיוס ובקר האיכות. פירוט ניסיון של הצוות ובקר האיכות. סוג הציוד וקיבולת. בדיקות לדיוס ותכנון התערובת )מדגמים של הפרשת מים ושינוי נפח ישמרו בחדר ממוזג ל 20- מעלות צלזיוס(. חישוב מדויק של כמויות דייס נדרשות לכל כבל. שיטות לבקרת קצב הזרימה ומילוי העורקים. שיטת מדידת כמות הדייס המוזרקת )בדיוק של 0.02 ל'( מיקום, סוגים וגדלים של יציאות וכניסות דייס. העבודה תבוצע בעזרת ציוד מקורי של אותה חברה. כל עבודות הדיוס יבוצעו בנוכחות של ציוד חלופי במקרה של תקלה, שימוש בסתימות בטון אסורות בהחלט. תהליכים בטיפול בבעיות. אמצעים לאטימת והגנת הכבלים והעורקים. סוג וצורת התקשורת בין אנשי הצוות במהלך הדיוס. בדיקות לדייס יבוצעו גם בהתאם לדרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל ות"י 466/3. עבודות הדיוס תתועדנה בכתב ע"י מהנדס שיהיה נוכח בכל מהלך העבודה. התיעוד יכלול טופס בקרה לכל עורק בנפרד. הטופס יכלול פירוט חומרים, כמויות, משכים, מועדים, שמות כ"א המשתתף בתהליך ועוד. הטופס הריק יועבר לעיון מנה"פ יחד עם תוצאות הבדיקות המוקדמות. פלדת זיון כל פלדת הזיון תהיה מצולעת ורתיכה ובחוזק גבוה MPA 500 )מאמץ נזילה 500 מגפ"ס( בהתאמה לדרישות ת"י 4466 חלק 3 בסימון w רתיך. לא יותר שימוש בפלדה משוכה בקר וברשתות בגשרים )לרבות האלמנטים ראשיים ומשנים(, כך גם בכל האלמנט שנדרש לעמוד בעמיסה מחזורית ו/או דינמית. כיסוי בטון על פלדת הזיון קונסטרוקציה

96 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. הכיסוי הנקי )נטו( של בטון מעל מוטות פלדת הזיון, לרבות החישוקים יתאים לדרישות המפרט הכללי של נת"י ויהיה לפחות: 5 ס"מ על אלמנטים הבאים במגע עם הקרקע. 4 ס"מ בנציבים ובמיסעה. אבטחת שמירת עובי הכיסוי ייעשה אך ורק ע"י שימוש באביזרים סטנדרטיים תקניים מבטון סיבי מתועש, שיאושרו ע"י מנהל הפרויקט. על הקבלן לנקוט באמצעים אשר יבטיחו שכיסוי הבטון על הזיון לא יעלה ביותר מחמישים אחוזים על הכיסוי המינימלי הנדרש בתכניות. פלדה מבנית א. ריתוכים יבוצעו בהתאמה לדרישות המסמך Bridge ( AWS D1.5 )Welding Code ובהיעדר פירוט בנושא מסוים על פי המסמך.)Structural Welding Code( AWS D1.1 התקנים יהיו בגרסתם האחרונה. לצורך ליווי ובקרת היצור לרבות הסמכה פרטנית של הרתכים, קביעת בדיקת תכונות חומרים והתאמת סוגי ריתוכים וקביעת קבלה או פסילה של רכיבים לאחר יצורים יהיה על הקבלן לקבל אישור יועץ מומחה, מטאלורג מוסמך, ולבצע העבודה באמצעות קבלן ריתוך מוסמך. פחים ופרופילים בשימוש i. חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י 1225 ות"י אספקתם תלווה בתעודות המעידות על התאמה לדרישות ולתקנים. ספק החומרים ישלח תעודות ביצוע בדיקות מפורטות לכל פח/פרופיל מכל התכה )Heat( המעידות על התאמה לדרישות. התעודות תיבחנה ותיבדקנה הן על ידי המטאלורג מטעם הקבלן..ii מקור החומרים לפחים פרופילים וחלקי הפלדה השונים יהיה במפעלים מוכרים אשר נצבר עימם ניסיון באספקת פלדה לגשרים ומבנים בישראל והוכח כי המסמכים והמוצרים שהם מספקים עומדים בכל הבדיקות והבקרות שבוצעו..iii מספר ההתכה )Heat( יופיע בברור על כל פח ואמצעים לזיהוי פרופיל יסופקו על ידי היצרן על מנת לאפשר זיהוי וודאי וקל של הפרופיל ביחס לתעודות ולבדיקות המסופקות. )Bevels( ומדר )Flame Cutting( חיתוך בלהבה.iv מותרים בתנאי שקווי החיתוך לא יחדרו לפנים המידות הגיאומטריות של הפח הדרוש. חיתוך ידני לא יותר. מידת החספוס המקסימלית של פני החיתוך לא תעלה על.μm25 לאחר החיתוך הפנים ינוקו ויבדקו לקיום סדקים )Cracks( או חריצים )Notches( תוך שימוש בבקרה ויזואלית ובשיטה המגנטית VT( ו-.)MT v. כל החורים בפחים ובפרופילים בפרויקט זה יהיו קדוחים. חל איסור לבצע חורים בניקוב..vi הפלדה תהיה מסוג FE430, FE360 או FE510 בעלת כושר רתיכות גבוה קונסטרוקציה

97 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ב. ג. ד. ברגים i. הברגים המיועדים לשימוש במיסעת הגשר המשנית הינם ברגים דרוכים. הברגים יעברו תהליך גילוון דיפוזיוני כפי שיפורט בהמשך או גילוון בחם )לפי תקן BS EN.)ISO הברגים ירכשו ממקור מוסמך ומוכר בחו"ל. הקבלן יעביר תעודות רכישה ותעודות המעידות על ההרכב הכימי והתכונות המכאניות של הברגים שבכוונתו להשתמש. מכל סידרת ברגים יילקחו מדגמים לאימות התכונות הכימיות והמכאניות של הברגים. תוצאות הבדיקה יושוו עם התעודות שסופקו על ידי היצרן. במידה ותהיה התאמה תאושר הסדרה המתאימה לשימוש..ii הקבלן יספק דסקיות פלדה מיוחדות מסוג Compressible-washer-type - direct tension BS EN המתאימים לתקן indicators 9:2009 High strength structural bolting for preloading. System HR or HV. Direct tension indicators for bolt and nut assemblies ומיועדות לשימוש בברגים דרוכים אשר סגירתן בהתאמה לסימון מבטיחה את כוח הדריכה בבורג בהתאם לנתוניו. הקבלן יגיש לאישור מוקדם את פרטי הדסקיות לרבות היצרן תעודות התאמה לתקנים וחישוב התאמה לנתוני הברגים..iii הברגים הדרוכים, הדסקיות מסוג,DTI הדסקיות האחרות והאומים שבשימוש יהיו כולם מתוצרת יצרן אחד כפי שנדרש בתקן הנ"ל..iv האומים והדסקיות יהיו בחוזק המתאים לחוזק הברגים ובהתאמה לאורכם ויעברו תהליך גילוון זהה לברגים. אלקטרודות i. לצרכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר יהיה בהן כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם..ii האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזרם ולעוצמתו, וכמו-כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או באלקטרודות פגומות או לקויות מכל סיבה שהיא. היצור i. יצור רכיבי הפלדה יבוצע רק בבית המלאכה, לא יותר יצור רכיבים באתר..ii כל רכיבי הפלדה שיותקנו באתר יהיו צבועים במערכת הצביעה לפי המפרט שלהלן. הקבלן יערך לביצוע תיקוני צביעה לאחר ההרכבה באתר..iii על הקבלן להכין תכניות סדנה Drawings( )Shop בהן יפרט את כל פרטי הפלדה, סוגי הריתוכים והאלקטרודות קונסטרוקציה

98 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ה. ו. לפי המקרה וכן את סדר הייצור. כמו כן, יכין הקבלן נהלי ריתוך ובקרת ריתוך מתאימים לכל הריתוכים. כל המסמכים יוגשו לאישור מנהל הפרויקט ורק לאחר קבלת האישור יוכל הקבלן להתחיל בביצוע. רתכים i. יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני בהתאם להוראות משרד העבודה ומטעמו, וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים אשר הם מוסמכים לבצע..ii התנוחות והסוגים יתאימו לנדרש לביצוע פרויקט זה..iii רתכים המיועדים לעבוד בפרויקט יצור מיסעת הולכי הרגל בגשר יעברו בחינת הסמכה על ידי בוחן רתכים מוסמך לפני תחילת היצור )גם אם ברשותם תעודות קודמות(. הבחינה תבוצע לגבי תנוחות וסוגי הריתוכים הרלוונטיים לגשר בהתאמה ל WPS- שיגיש הקבלן. ז. ביצוע ריתוך i. טרם ביצוע ריתוכים יכין הקבלן את מסמכי ה- WPS וה- PQR בהתאמה לדרישות AWS D1.5 ויגישם לאישור מנהל הפרויקט. ריתוכי מילאת יבוצעו באלקטרודות או בשיטתGMAW.ii או.FCAW השיטה תתואר כנדרש במסמכי ה- WPS וה - PQR ותוגש לאישור מנהל הפרויקט על ידי מטאלורג הקבלן ובחתימתו..iii הריתוך יבוצע במהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל הדפורמציות והמאמצים..iv החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים. v. ביצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר ישמש יסוד לתכנון הקונסטרוקציה. תפרי ריתוך מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות. יש לרתך במצב נוח לביצוע, תוך ההקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב לתוך ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך. התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכול בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון.במקרה של ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת קונסטרוקציה

99 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לו. יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת, לפני כיסויה בשכבה הבאה מעליה. תפרי מגע ירותכו גם מהצד האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד זה..vi יבוש אלקטרודות בתנור יבוצע בהתאם להוראות התקינה והוראות היצרן..vii חימום מוקדם: הקבלן יבצע חימום מוקדם של הרכיבים בהתאמה לדרישת תקן.AWS D1.5 פחים בעובי גדול מ 40 מ"מ יחוממו ל 65 מעלות צלסיוס. בקרת איכות הריתוכים 100% ריתוכים יעברו ויזואלית. 100% ריתוכי מלאת יעברו בדיקה מגנטית ו 30% בדיקה אולטראסונית. 100% ריתוכי השקה/ ריתוך בחדירה מלאה יעברו בדיקה מגנטית ואולטראסונית. בכל מקרה, בקרת הריתוכים לא תפחת מהדרישות הבאות המחויבות ע"י נת"ע: 1. All welds (100%) shall be visually inspected. 2. Magnetic particle testing shall be performed on: Manual fillet welds random testing of approximately 10% linear cm. of welds executed. Automatic fillet welds 30 cm. of each end of all welds (applies to web-to-flange of plate girders; elsewhere, 10% linear cm. of welds executed). Full penetration butt welds 100%. Partial penetration butt welds 20%. Fillet welds with a leg length over 15 mm 20%. 3. Ultrasonically test 100% of all complete penetration welds in accordance with AWS D1.1, Section 6 by ANST Level II technicians. 4. Ultrasonically test 100% of all partial-penetration column splice welds. Ultrasonic testing may ignore defects in the first 3 mm of root pass. Test 20% of all part pen butt welds and fillet welds with a leg length > 15 mm. 5. Where examination reveals unacceptable defects in a joint, examine two additional joints in the group represented by the joint. If the results on these two additional joints are acceptable, then the א. ב. ג. ד קונסטרוקציה

100 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) original weld may be repaired and re-examined by similar means. 6. If the non-destructive testing of the two additional joints reveals unacceptable defects, examine each joint in the group. ה. גילוון ברגים לקונסטרוקציה ו. לברגים למחברי קונסטרוקציה יבוצע תהליך גלוון דיפוזיוני )שיטת שררד, )Sherardizing לפי תקן ישראלי ת"י לאחר הביצוע תבוצע בדיקת פריכות ע"י מעבדה מטלורגית המוסמכת בשיטת הפטיש כדוגמת ת"י 918. סידוק הציפוי בבדיקת פטיש פוסל את הציפוי סיבולות סיבולות היצור לא יעלו על המותר בפרק 3.5 של התקן AWS )Bridge Welding Code(D1.5 או המצוינים במפרט הכללי - המחמיר מבניהם צביעת פלדה א. סעיף זה מתאר תהליך צביעה, דרישות איכות ונוהלי ביקורת ליישום מערכת צבע אפוקסי ופוליאוריטני אליפטי רב-שכבתית לחלקי הפלדה בגשרים. תקנים תקנים בשימוש לצורך ביצוע הצביעה יכללו בין השאר את התקנים הבאים: תקן ישראלי ת"י 1225 על חלקיו לרבות החלק העוסק בהגנה בפני שיתוך. תקן ישראלי ת"י 4271 ציפוי אבץ בשיטת שררד. ISO : Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Visual assessment of surface cleanliness -- Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings ISO : Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work ISO /8: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance ISO 19840: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces SSPC-PA2: Measurement of Dry Coating Thickness with Magnetic Gages SSPC-SP1: Solvent Cleaning SSPC-SP3: Power Tool Cleaning SSPC-SP11: Power Tool Cleaning to Bare Metal קונסטרוקציה

101 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ב. ג. קבלן משנה לביצוע עבודות הצבע הקבלן המבצע את עבודות הצבע לרבות כל עובדיו יהיה מוסמך על ידי יצרן הצבעים למערכת שבשימוש ויקבל הדרכה מתאימה מנציג היצרן. הקבלן יהיה בעל ניסיון רב בצביעה של קונסטרוקציות קורות פחים ויציג לאישור שלושה פרויקטים דומים בהם ביצע את עבודת הצביעה ב - 5 השנים האחרונות לרבות אישורים מטעם הפקוח ו/או המפקח באותם הפרויקטים על שביעות רצונם וטיב המערכת שבוצעה. הקבלן יוכיח כי בידיו כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע עבודה מסוג זה. מערכת הצבע מערכת הצבע תבוסס על יסוד אפוקסי רב שכבתי ומערכת צבע עליון פוליאוריטנית אליפטית דו-שכבתית. במפרט זה נתונות שלוש חלופות מתוצרת שלושה יצרנים. הקבלן יהיה רשאי להגיש מערכת חלופית שוות איכות לאישור מנהל הפרויקט. השכבה טמבור נירלט/אמרקוט קרבוליין שכבת יסוד צבע יסוד אפוקסי דו- רכיבי אפיטמרין סולקוט, בעובי 100 מיקרון אפור אמרלוק 400 דו רכיבי בעובי 100 מיקרון אפור צבע יסוד אפוקסי דו- רכיבי Carbomasticאדום, 15 בעובי 100LT מיקרון לפחות שכבת ביניים שכבת גמר ראשונה שכבת גמר שניה צבע יסוד אפוקסי דו- רכיבי אפיטמרין סולקוט, בעובי 100 מיקרון לבן צבע עליון פוליאוריטתן אליפטי דו -רכיבי "טמגלס" בעובי 50 מיקרון צבע עליון פוליאוריטתן אליפטי דו -רכיבי "טמגלס" בעובי 50 מיקרון אמרלוק 400 דו רכיבי בעובי 100 מיקרון בצבע לבן צבע עליון פוליאוריטתן אליפטי אמרקוט 450 דו רכיבי בעוביSG 50 מיקרון צבע עליון פוליאוריטתן אליפטי אמרקוט 450 SG דו רכיבי בעובי 50 מיקרון 250 מיקרון 250 מיקרון סה"כ מינ' 250 מיקרון עובי כולל יבש בכל נקודה צבע יסוד אפוקסי דו- Carbomastic רכיבי 15 בגוון לבן, בעובי 100 מיקרון LT לפחות. צבע עליון פוליאוריטתן אליפטי דו-רכיבי Carbothane 133HB בעובי 50 מיקרון צבע עליון פוליאוריטתן אליפטי דו-רכיבי Carbothane 133HB בעובי 50 מיקרון גוון הצבע העליון יבחר במהלך הביצוע על ידי המזמין ולצורך כך יכין הקבלן עד 3 דוגמאות צבע בשטח 2 מ"ר כל אחת לבחירת המזמין. שטחי הקורות הבאים במגע עם הבטון לא יצבעו )פרט לשוליים ברוחב 2 ס"מ בהיקף השטח(, לרבות רצועה בראש כל קורת רוחב ורצועות אורכיות בדופן קורות הפחים באזורי היציקה. לצורך כך יגן הקבלן על השטחים הללו מפני יישום צבע. מידות מדויקות של השטחים יתוארו בתוכניות היצור ויקבלו אישור מוקדם של מנהל הפרויקט קונסטרוקציה

102 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4).vi ד. ה. תהליך הצביעה i. הצביעה תבוצע כולה במפעל בתנאי סביבה מוגנים יבשים וללא אבק..ii יש להגיש את מערכת הצבע המוצעת ואת פירוט תהליכי ההכנה של הצביעה והייבוש לאישור מנהל הפרויקט מראש..iii יש לוודא כי הצבעים ניתנים לחידוש צביעה ללא הגבלת זמנים או לפעול בהתאם לדרישות המפורטות במסמך. זמן ההמתנה המרבי בין השכבות לא יעלה על 24 שעות..iv שרידי ריתוכים, פינות חדות ופגמים ישויפו באמצעים מכניים מתאימים. v. שמן וגריז יוסרו מהמתכת על-ידי שימוש בקיטור או בממיסים וחומרים מאושרים אחרים..vi הפנים המנוקות כימית של המתכת יעבור ניקוי מכאני בהתזת חול blasting( )Grit עד לעמידה ברמת ניקיון של S.A. 5.2 כל שרידי חומרי ההתזה ינוקו ויוסרו מהמתכת..vii יש להסיר כל אבק בעזרת טינר..viii בכל הפינות והמקצועות ובפרט באגף התחתון של הקורות הראשיות ובכל שכבת צבע תבוצע שכבת פספוס STRIP CAOT בצבע השונה מצבע השכבה בעובי 50 מיקרון וכ- 20 מ"מ מכל צד לפחות. רק לאחר ביצוע שכבת הפספוס תבוצע שכבת הצבע המלאה..ix פני המתכת יצבעו תוך פחות מ - 4 שעות מסיום ההכנה וכאשר פני המתכת נקיים ויבשים לחלוטין. x. הצביעה תבוצע בהתזה..xi יש לעמוד בכל הדרישות הקשורות בטמפרטורת הסביבה וטמפרטורת המתכת כמפורט במפרט הכללי, בתקנים ובהוראות היצרן. צביעת משטחי חיכוך לברגים דרוכים עתירי חוזק i. שטחים המיועדים כמשטחי חיכוך לברגים עתירי חוזק במחברים יצבעו בצבע יסוד אבץ סיליקט אנאורגני בהתזה או במברשת..ii לצורך ביצוע העבודה מאושרים שלושה צבעים מתוצרת היצרנים שלהלן:.iii בעובי מרבי 60 מיקרון. Primer- Zinc Silicate Rich מערכת טמבור בעובי מרבי 60 מיקרון Dimetcote מערכת אמרקוט בעובי מרבי 60 מיקרון. -11 Carbozinc מערכת קרבוליין.iv בכל המערכות אין להוסיף מדלל לצבע במשטחי החיכוך. זמן ההקשיה המינימלי יהיה 4 שעות. v. היסוד יהיה Anti-Slip ויהיה חייב להבטיח מקדם חיכוך מעל 5.0=μ. יש לבדוק את רמת החיכוך המתקבלת בניסוי מוקדם בתאום עם נציג היצרן. שיטת הבדיקה תאושר מראש על-ידי המתכנן מטעם הקבלן. אופן הביצוע: 1. יש לסמן את כל השטחים המיועדים לשמש כמשטחי חיכוך לברגים דרוכים עתירי חוזק. לאחר הסימון יש לבצע ניקוי נוסף, נקודתי, עד לרמה של מתכת יסוד מבריקה. יש לבצע את הצביעה על המשטח בעזרת הצבע שאושר )לאחר הוכחת יכולת החיכוך( בהתזה או הברשה. 2. לאחר דריכת הברגים יש לבצע השלמת צביעה מקומית על כל האומים והברגים במערכת הצביעה המאושרת. לאחר גמר קונסטרוקציה

103 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הצביעה והייבוש יש לאטום את כל היקף הבורג בעזרת חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריטתן חד רכיבי כדוגמת.+Sikaflex 11 FC ו. בקרת איכות צביעה בנוסף לדרישות המפרטים הכללים יהיה על הקבלן לקיים את הדרישות הבאות: i. נציג יצרן מערכת הצבע שתיבחר יבקר במפעל לפני ובמהלך הביצוע וכן בסיום ויאשר בכתב את התאמת הביצוע לדרישות היצרן..ii הקבלן יכין שלוש דוגמאות מפחי פלדה במידות 2X100X200 מ"מ כל אחת אשר יוכנו ויצבעו בצורה הזהה לצביעת הקונסטרוקציה כולה וישמשו לאחר מכן לבדיקת אדהזיה של מערכת הצביעה. בדיקת האדהזיה תבוצע לפי.ASTM D3359 method 5A.iii בחינת מערכת הצביעה תבדוק אחידות ושוויון בצורת המשטחים המתקבלים בכל שכבה וכן במצב הסופי וללא סימני טפטוף או שחיקה ושריטות. במידה ויתגלו פגמים לאחר הטיפול בהם תיבדק המערכת בשנית..iv בדיקת עובי הצביעה תבוצע בלפחות 20% מהשטח הצבוע. במידה ויותר מ- 2% מכלל השטח הצבוע יתגלה ככזה בו עובי השכבות אינו מתאים לדרישות, תבוצע בחינה נוספת על 100% מהשטח אחרי תיקון העובי הדרוש במקומות בהם התגלו סטיות. v. האחראי על הצביעה, יערוך ביקורת על איכות טיב העבודה הכוללת את כל שלבי העבודה עד מסירת עבודת הצביעה, כגון: ניקוי השטח, הכנת השטח, צביעה, הפסקות בין שכבות, מדידת עובי השכבות וביצוע עבודות הצביעה בהתאם למפרט. את כל הנתונים הנ"ל ירשום האחראי על דפי רישום מיוחדים אשר יאושרו ע"י מנהל הפרויקט. ז. תיקוני צביעה באתר הקבלן יערך לביצוע של תיקוני צבע באתר אשר יבוצעו לאחר שהגשר יהיה מורכב במקומו. הנחיות מפורטות לתיקונים יינתנו על ידי המזמין בהתאם לנזקים במערכת הצביעה אשר ייווצרו במהלך עבודת הדחיקה וההרכבה. הביצוע יהיה בסנפלינג או בשימוש בזרוע הידראולית המסוגלת להגיע לכל מקום בתחתית הגשר. בקרת איכות: הקבלן יציג תכנית בקרת איכות מפורטת לתהליך ייצור רכיבי הפלדה, הובלתם והתקנתם. ביסוס ראה פרק ביסוס. בגשרים לא יורשה ביצוע כלונסאות בשיטת.C.F.A כלל הכלונסאות יבדקו בבדיקה אולטראסונית בהתאם לדרישות מפרט קונסטרוקציה

104 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. ה הוכחת יכולת ביצוע )דרישה מחייבת( על מנת לוודא, טרם תחילת הביצוע, כי הציוד בו מתכוון הקבלן להשתמש אכן מתאים לביצוע העבודה, נדרש הקבלן לבצע כלונס ניסיון ודיאפרגמת ניסיון במיקום עפ"י הנחיית מנהל פרויקט. כלונס הניסיון ודיאפרגמת הניסיון יהיו זהים במידותיהם, לרבות הזיון והאורך, בהתאם לאלמנט טיפוסי המתוכנן בפרויקט, כמצוין בתכניות. בביצוע אלמנטי ניסיון אלו תיבחן יכולתו של ציוד הקבלן וצוותו למנוע התמוטטות השכבות לתוך הקדח, ואופן תפקוד ציוד הקידוח, החפירה וההרמה אשר הקבלן מייעד לשימוש בעבודה זו )לאחר אישורים מראש(. כמו-כן תיבדק שיטת הקבלן להורדת כלוב הזיון לקדח, פרטי הרוחקנים )ספייסרים(, אלמנטי חיזוק הכלוב, קשירת צינורות היציקה ואופן ביצוע היציקה. אי עמידה בדרישות מנהל הפרויקט באופן מושלם בביצוע אלמנטי הניסיון, ידרוש מהקבלן ביצוע כלונס או דיאפרגמת ניסיון נוספים בטרם יוכל להתחיל בביצוע הכלונסאות ואלמנטי הדיאפרגמה. באחריות הקבלן להתאים את מכונת הקידוח והחפירה לתנאי הקרקע לנתוני הכלונסאות או הדיאפרגמות הנדרשים )קוטר ואורך/רוחב( ולסביבת העבודה הנתונה. כל הציוד לרבות מכונות הקידוח/חפירה אשר באמצעותם תבוצע דיאפרגמת הניסיון וכלונס הניסיון, יהיו אלו אשר ישמשו לביצוע כל שאר הביסוס בגשר. לא תותר החלפת ציוד כלשהו אלא באישור מיוחד בכתב ומראש ממנהל הפרויקט. בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את אישור מנהל הפרויקט ואישור יועץ הביסוס לגבי סוג הציוד ושיטת הקידוח. האישורים הנ"ל יהיו בכתב. עומסים עומסים קבועים העומסים הקבועים יכללו בין היתר: משקלים עצמיים של כל אלמנטי המבנה, כלל רכיבי,INFRA2 כרכובים, הגבהות, מעקות, מדרכות, איטום, מילוי עפר וכו' עומסים שימושיים א. ב. ג. ד. מבנה דרך, מעברים ומעבירי מים יתוכנן לנשיאת עומסים שימושיים כמפורט בת"י 1227 על חלקיו )לרבות גיליונות התיקון(. הצבת העומסים תעשה כך שתתקבל ההעמסה המרבית במיסעה ובמבנה התחתון. הכפף האנכי המרבי המותר בגשר הולכי הרגל תחת הטרחת עומס שימושי לא יעלה עלL/1000 מאורך המפתח הנבדק )לא המפתח השקיל( כאשר יש לקחת בחשבון את הכפף המתקבל מפיתול בנוסף לכפף האנכי. המיסעה תתוכנן לשילוב עומסים מחמיר מדרכה/נתיב תכן. בנוסף, יובאו בחשבון הטרחות עקב שינוי טמפרטורה, דריכה, הצטמקות, זחילה וכו' קונסטרוקציה

105 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ה. קירות תמך יתוכננו לתמיכת עומס שימושי מפורס שלא יפחת מ- 15 קילו=ניוטון/מ"ר עומסי רעידת אדמה א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. גשרים יעמדו בדרישות ת"י מבנים יעמדו בדרישות ת"י 413. כנדרש בת"י 1227 הגשר יתוכנן בהתאם להנחיות התקן האמריקאי: בנוסף לנדרש בת"י 1227 לכל מבנה גשר תבוצע אנליזה מולטי מודאלית לפחות, בשלושה ממדים. פרטי זיון הכליאה יתוכננו לעמידה בדרישות אזור ב' לפחות. תכן גשרים בהם המיסעה נשענת על סמכי ניאופרן יהיה אלסטי עם שימוש במקדם הקטנה, בהתאם לגיליון התיקון 3 של ת"י במקרה זה יתוכננו הביסוס העמוק עם מקדם הקטנה, 0.8=R זאת על מנת להבטיח שלא יגרם נזק ברכיב ביסוס, שהוא מקום שאינו נגיש לבדיקה ותיקון. עבור מצב בו יעשה שימוש בגשרים אשר יתוכננו להתנהגות אלסטו-פלסטית באירוע רעידת אדמה, יקבע מיקום הפרקים הפלסטיים כך שיהיה חשוף לעין ונוח לתיקון. מקדם ההקטנה המרבי לחישוב חתכים בכפיפה יהיה.2=R לא יותר שימוש במקדמי הקטנה לחישוב חתכים לגזירה ולפיתול. בתכן אלמנטי הביסוס במצב זה יעשה שימוש במקדם הקטנה של 2/R )מקדם הקטנה מזערי 0.8( ביחס לזה שנלקח בעמודים. באנליזה הדינאמית של המבנים בפרויקט יש להתחשב בשני מצבי קיצון לפחות, בהתאם לנתוני הקרקע המופיעים בהנחיות יועץ הביסוס )מודול מצע גמיש ומודול מצע קשיח( השפעת טמפרטורה בנוסף לנדרש בת"י 1227 יחושבו מיסעות הגשרים להשפעת מפלי טמפרטורה לא ליניאריים כמצוין להלן: מפל טמפ' חיובי בכפוף לדרישות התקן הבריטי BS5400 חלק 2, סעיף קבוצה 4: 0.15 T 1 T ( C) T T T 2 T T קונסטרוקציה

106 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4),2 מפל טמפ' שלילי בכפוף לדרישות התקן הבריטי BS5400 סעיף קבוצה 4: חלק T (ºC) T1-8.4 T 1 T 2 T2-0.5 T3-1.0 T4-6.5 T 3 T עומסים נוספים עומסי התכנון ייקחו בחשבון עומסים המוכתבים ע"י פיקוד העורף ככל שידרשו משיקולי מיגון ו/או פח"ע. תכן סמכים אלסטומר יים תכן סמכים אלסטומרים ייעשה בכפוף לדרישות ת"י או EN1337 בגרסתו העדכנית ביותר. הסמכים יהיו מתוצרת החברות המוכרות ע"י המזמין ויוגשו לעיונו והתייחסותו של המזמין. במידה והדבר יוצע ע"י הקבלן, אין מניעה עקרונית לשימוש בסמכים בעלי ליבת עופרת לצורך בידוד המבנה וריסונו. השימוש בסמכים כאמור, ייעשה לאחר קבלת אישור פרטני לאחר בחינת החומר התכנוני אשר יוגש ע"י מתכנן הקבלן הזמנת ייצור ואספקת הסמכים א. הקבלן יעביר ליצרן הסמכים את כל הנתונים המסומנים בתכניות והמפורטים לעיל, לצורך תכנון מפורט של כל טיפוסי וסוגי הסמכים, לרבות לצורך ביצוע חישובים ותכניות ייצור מפורטות כמתואר להלן. ב. לקבלת אישורים להזמנת ייצור ואספקת הסמכים, הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט תכנון מפורט של כל טיפוסי וסוגי הסמכים, מפרט התקנת הסמכים, המסמכים, התעודות, הבדיקות והאישורים הנדרשים של יצרן הסמכים, כמפורט להלן: i. חישובים של כל טיפוסי וסוגי הסמכים עבור הגשרים הנמצאים באזור סיסמי בכפוף לנתונים המסומנים בתכניות ובהתאם לת"י לרבות חישובים סטטיים של פיני פלדה )בורגי עיגון(..ii תכניות ייצור מפורטות של כל טיפוסי וסוגי הסמכים, לרבות מידות של כל אביזרי הפלדה והאלסטומר, סוגי הפלדה של פלטות המסגרת, פינים וכד'..iii תעודות מטעם היצרן הסמכים לכל סמך ותעודת התאמה לדרישות התקינה האירופאית.EN1337-Part1, Part3 ג. הקבלן יגיש ביחד עם אספקת הסמכים, את המסמכים המפורטים להלן: קונסטרוקציה

107 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) התקנת הסמכים א. ב. ג. ד. ה. ההתקנה תבוצע בשיטה מאושרת, בהתאם לתכנון מפורט של הסמכים ומפרט ההתקנה המאושרים תוך שימוש בכלי עזר שונים, תמיכות זמניות מסוגים שונים, מגבהים שונים )ג'קים( וכדומה. במצב סופי פני הסמכים יהיו אופקיים בשני הכיוונים ובמפלסים מדויקים בהתאם לפרטים בתכניות. רום פני תושבות הסמכים יאושרו ע"י מודד מוסמך טרם הצבת הסמכים במקומם. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לזמן בכל עת ועל חשבונו נציג של היצרן להדרכה ומתן הסברים משלימים להתקנת הסמכים והקבלן ייקח זאת בחשבון. הבהרה חשובה על הקבלן לתכנן ולהוכיח בפועל יכולת ביצוע החלפת סמכים )לאחר מסירת הגשר לשימוש( לשביעות רצונם של נציגי נת"ע. במידה ויש צורך באביזרים מיוחדים )למעט מערכת הידראולית( למשימה זו, על הקבלן לספקן על חשבונו עם מסירת הפרויקט למזמין. תפרי התפשטות כל העבודות, לרבות, תכנון מפורט, ייצור, אספקה, הובלה והתקנה של תפרי התפשטות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה וההנחיות בתכניות. Certificate of originality.i עם תיאור מדינת אספקת הסמכים, מספר הזמנה, שם המזמין, שם הפרויקט, תיאור טיפוסי, סוגי הסמכים וכו'. Manufactory certificate.ii אישור מפעל הייצור שהסמכים בוצעו בהתאם לתקן אירופאי EN לרבות ציון טיפוסי וסוגי הסמכים, כמות הסמכים ומספר לכל סמך וסמך. Letter of guarantee.iii מכתב אחריות של מפעל הייצור עם ציון מספר הזמנה, שם הפרויקט, התאמה לתקן אירופאי EN,-1337 מועד אחריות, תיאור טיפוסי וסוגי הסמכים וכמות. אורך האחריות המינימלית לסמכי הגשר תעמוד על 10 שנים )תחילת מנייתם עם פתיחת הגשר לתנועה(..iv מסמכים ובדיקות נוספים שידרשו ע"י מנהל הפרויקט וע"י המתכנן מטעם המזמין. סמכים שאינם אלסטומרים יתוכננו בהתאמה מלאה לדרישות התקן האירופי EN-1337 ובהתאם לפרק הרלוונטי בהתאם לאמור בפרק 69.2 למפרט הכללי לעבודות הסלילה והגישור של נת"י )"הספר הירוק"(, נדרש, בין היתר, כי ייצור והרכבת תפר התפשטות מסוג תפר מרווח יחיד יהיה בהתאם לפרט RIZ ING עפ"י ההנחיות במסמךUBE1. לפיו, בין היתר, כל הדרישות ZTV-ING- מפנה למסמך ה RIZ-ING קונסטרוקציה

108 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הבהרה במסמך בנוגע לבדיקות מכלול תפרי ההתפשטות מסוג תפר מספר - TL/TP הנכללות במסמך המרווחים תקפות גם עבור כל רכיבי מכלול תפר מרווח יחיד. לפיכך, הבדיקות תבוצענה ע"י ה- TL/TP.FÜ מעבדות המוסמכות לביצוע הבדיקות על בסיס הדרישות של מסמכי ובדיקות התאמה ייעשו ע"י המוסמכות לבדיקות אלו יש לאמת את אישוריהן ע"י מכון התקנים הישראלי. הקבלן יגיש תכניות סדנה לעיון ואישור מתכנן הקבלן טרם הזמנתם בפועל של מכלולי התפר השונים. על הקבלן להגיש לאישור המזמין את הסמכים והתפרים המוצעים בתכנון מטעמו בטרם הזמנתם.התקנת התפרים תבוצע על ידי מתקין מורשה של החברה המייצרת בלבד, זאת על מנת להבטיח את איכות ההתקנה ואת אחריות היצרן. קצות תפר ההתפשטות ישולבו בכרכוב/שפת המיסעה באופן שימנע נזילת מים. קולטן מי הגשמים יוצב בגישה לגשר( בצמוד לקצה טבלת הגישה( ובמרחק של 3 מ' מתפר ההתפשטות בתחום המיסעה למניעת היקוות מים באזור התפר. איטום גשרים ומבנים איטום גשרים - ראה פרק איטום. מערכת ניקוז הגשרים ניקוז מיסעות הגשרים יבוצע באמצעות תאי ופתחי ניקוז במיסעה ובתחום תעלות התשתית ומערכת ה- Track.Slab מהתאים במיסעה יובלו המים למוצאים מתוכננים. על הקבלן לתכנן את מערכת הניקוז לכל מבנה ומבנה תוך התייחסות לאזורי החצייה, המוצאים לנקודות מתוכננות, האיטום בהיקף הקולטנים, התאים, הסבכות, הניקוז הנדרש באזורי התפרים למניעת הצטברות ונזילות מים מהתפר וכולי. תעלות הבטון למערכות לאורך הגשר ינוקזו אף הן. יש לתכנן את הולכת המים עד למפלס הקרקע. יש לוודא שמי הנגר לא יוצרים חתירה בפני השטח ובמידה ומגיעים למערכת ניקוז מסודרת. יש להבטיח טיפול נאות בנקודת המפגש עם הקרקע ולקבל אישור של מנהל הפרויקט. לכל אורך הגשר, בדגש על התחום הסמוך לנציבי הקצה/תפרי התפשטות יוצבו נקזים למניעת הצטברות מים במפלס בטון מיסעת הגשר, הנמוך ממפלס פני המסילה פרטי הניקוז יתואמו עם מתכנני אינפרא מעקות בטיחות מעקות בקצות המדרכות/מסלולים על הגשרים יהיו עשויים מפלדה מגולוונת ויתוכננו בהתאם לתקן הישראלי. מעקות הבטיחות וגיליונות התיקון 1227 יתוכננו לעומסים עפ"י הנדרש בת"י המעודכנים קונסטרוקציה

109 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מעקות הבטיחות מפלדה מגולוונת יבוצעו גם בראש הקירות התומכים ככל שידרשו יש לקחת בחשבון מקדם בטיחות חלקי להרס של 1.2 עבור תכנון טבלת ביסוס ואביזרי עיגון המעקה, בנוסף למקדם גובה המופיע בת"י מעקות להולכי רגל בלבד )לא על גשרים( יתוכננו עפ"י הנדרש בת"י סיבולות הסטייה המצטברת במידות המבנה לא תעלה על הנדרש בת"י 789 דרגה 8, מוכפל במקדם 0.6. מעטפת ראות בכל הגשרים והמבנים בדגש על קרבת צמתים, על המתכננים מטעם הקבלן לבדוק את מגבלות הראות. הקבלן יבדוק את קווי הראות, בהתחשב במיסעות הגשרים, נתיבי נסיעה זמניים וסופיים, שלבי ביצוע, מעקות זמניים וקבועים, אלמנטי הקירות, נציבים וכו'. כל הנ"ל יהיה בהתאם לתכנית הממונה על הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן. הגשרים, קירות הכנפיים, המעקות ויתר האלמנטים יתוכננו כך שיאפשרו קווי ראות עפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן. טפסות הטפסות יבוצעו בהתאמה לדרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל פרק הטפסות ליציקות הבטון תהיינה חלקות ואטומות. חיבורי הטפסות יהיו חיצוניים בלבד, בעזרת צינוריות עוברות עשויות מ- PVC אשר יחולקו על פני שטח האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולרי אין לחבר טפסות ישירות לשבלונות פלדה או לפלדת הזיון בעזרת אלמנטים מפלדה ואין להשתמש בחוטי קשירה דרך הבטון לצורכי חיזוק הטפסות. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיש להקפיד על פני בטון חשוף ללא כתמים כלשהם ובגוון אחיד ונקי גשרים יצוקים באתר יוצקו ע"ג מערכות טפסות מתועשות המיוצגות בישראל ע"י נציג קבע בעל מחלקות טכניות תכנון פנימיות בעלות אפשרות כיוונון. היציקה תבוצע על תבניות אשר יונחו על טפסות. הטפסות יוצבו וייוצבו על מרצפי בטון היצוקים על מצע מהודק לקבלת עומסי היציקה. מרצפי הבטון אשר מתחת לרגלי הטפסות יהיו רציפים ולא מקוטעים בלבד. הטפסות תהיינה עשויות מגדלים רבועים ולא עמודים בדלים המגדלים ירוסנו אופקית בשני הכיוונים באמצעות אביזרים מקוריים של היצרן ומחברים מכניים הטפסות יתוכננו ע"י מהנדס מומחה לתכנון טפסות בנוסף, מערכות יציקה, טפסות מתנייעות וחצר היציקה בתחומי האתר יתוכננו על ידי מומחים בעלי ניסיון מוכח. תיקי תכניות קונסטרוקציה

110 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) וחישובים של ציוד זה יוגשו לעיון מנהל הפרויקט לא יאוחר מ - 90 יום טרם השימוש בהם. קירות תומכים עומסים לתכנון א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. לחץ קרקע בהתאם לסוג הקיר ונתוני השתית. לא תורשה התחשבות בלחץ פסיבי במילוי בחישובי היציבות של קירות התומכים. טון למ"ר לפחות 1.5 עומס שימושי, אנכי, מפורס של והשפעתו האופקית על גב הקיר. בקירות תמך יש להתחשב במקדמי בטחון למצב גבולי של הרס בהתאם לת"י 412. בקירות תמך משולבים עם מעקות בטיחות לרכב מבטון או פלדה יתוכננו לשילובי עומסים כולל עומס התנגשות לפי ת"י.1227 עומס סיסמי לפי ת"י 413. בקיר הבטון וביסוד יבוצעו תפרים עם מיתדים טלסקופיים כל 10 מ' לכל היותר. כל עומס אחר כפי שיידרש בתקנים הישראלים הרלוונטיים. חישובי יציבות כללית, כולל מעגלי הרס, עבור קירות רגילים ומדורגים. כולל חישוב העומסים הניידים האופקיים והאנכיים המועברים לקיר מעומסי הרכבת וכלי הרכב )עפ"י ת"י 1227( וכן חישוב הכוחות המועברים לקיר ממעקות הבטיחות לכלי רכב דרישות לתכנון וביצוע הקירות א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. עומק הטמנת היסודות לא יפחת מ- 80 ס"מ מדודים מפני היסוד העליונים. בקיר הבטון וביסוד יבוצעו תפרים עם מיתדים טלסקופיים. הקירות יבוצעו מבטון מזויין. יסודות הקירות יבוצעו על גבי שכבת בטון רזה בעובי 5 ס"מ לפחות. כל הבטונים הטמונים יאטמו באיטום ביטומני בהתאם לסיווג הסביבה. תכנון הקירות יגביל את רוחב הסדק המרבי ל- 0.2 מ"מ בלבד. תזוזת ראש הקיר תחת שילוב העומסים החמור ביותר במצב גבולי של שרות לא תעלה על 15 מ"מ. אורך החיים של קירות קבועים 120 שנה קונסטרוקציה

111 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח הנחיות לתכנון וביצוע קירות קרקע משוריינת )במידה וידרשו( מכלול העבודות בנוגע לקירות קרקע משוריינת הן לעניין התכנון והן לעניין הביצוע יהיו בהתאם לת"י יודגש, כי בהתאם לאמור בת"י 1630, בקרקע משוריינת נדרש לעשות שימוש בחומרים תקניים בלבד, לרבות החיבור ביניהם או בקרקע משוריינת בעלת אישור של המכון הלאומי לחקר הבנייה. קירות התמך יבוססו על גבי החלפת קרקע ממילוי נברר מהודק ומבוקר. ממדי החלפת הקרקע יקבעו, בין השאר משיקולים של יציבות כללית ומאמצי מגע מותרים. על הקבלן גם לוודא שהחלפת הקרקע מותרת מבחינת בעלויות על שטחים. מפתן פילוס מבטון מזויין יבוצע על גבי שכבת מצע סוג א' בעובי מזערי של 40 ס"מ ( 2 שכבות מהודקות ומבוקרות(. עומק הטמנת היסוד יקבע לפי דרישות ת"י 1630 ולא תפחת מ 80- ס"מ, במקרה של תעלות ניקוז בחזית הקיר עומק ההטמנה של מפתן הפילוס יהיה יחסית לפני תעלת הניקוז. בכל מקרה פני מפתן הפילוס יהיו נמוכים מתחתית רצפת התעלה. אורך השריון לא יפחת מ 0.8- מגובה הקיר. המילוי המהודק בגב הקיר יחרוג 50 ס"מ לפחות מעבר לקצה רצועות השריון. על הקבלן לתכנן קיר בטון מזויין מסוג "רגל" בחלקו העליון של קיר קרקע משוריינת. אל קיר זה יעוגן המעקה. בקיר הבטון בחלקו העליון של קיר הקרקע המשוריינת וביסוד יבוצעו תפרים עם מיתדים טלסקופיים כל עשרה מ' לכל היותר. תשתיות קיימות פירוט תשתיות קיימות ואחריות הקבלן ראה בכרך ב' חלק א' המבוא להנדסה בפרק 1.12.תוכניות התשתיות המצורפות לכרך ב' חלק ג' תכנון מוקדם מטעם המזמין מהוות מסמכי רקע כהגדרתם בסעיף 1.5 להזמנה. ה. להלן דגשים עיקריים לצורך פרק זה התשתיות הקיימות לאורך הגשר, ידרשו לתיאום העתקה ו\או התאמת תכנון לרבות תכנון וביצוע הגנות על התשתיות. עבור ביסוס וביצוע מרכיבי הגשר. ההגנות הנ"ל כוללות בין היתר הגנות על תשתיות מתח גבוה ומתח עליון של חברת חשמל אשר לא נדרשות להעתקתה לפי תיאום מוקדם של המזמין מול חברת חשמל דרישות תחזוקה תכנון הקבלן חייב להתייחס לאפשרות תחזוקה נאותה. לשם כך, על מתכנן הקבלן להגיש, כחלק ממסמכי התכנון המפורט, מפרט אחזקה לכלל רכיבי הגשר לרבות מיסעת הולכי הרגל הכולל, בין היתר, את הסעיפים הבאים: דרישות אחזקה שוטפת קונסטרוקציה

112 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) סימון מקומות להרמת המיסעה לצורכי החלפת סמכים בתוכניות הצגת דרכי גישה נאותה לצורכי תחזוקה שוטפת לכלל רכיבי המבנה. תיאום עם מחלקת גשרים וקונסטרוקציה של חטיבת התפעול והאחזקה של נת"ע על פי צורך תיאום מול מחלקת גשרים בעת"א לפי הצורך. גשר ירקון/רוקח - תיאור הגשר 2.1 כללי ביסוס גשר הירקון/רוקח נועד לשאת שתי מסילות רק"ל מעל נחל הירקון, פארק הירקון ודרך רוקח. על תוואי הגשר מתוכננת תחנת רידינג. בנוסף למסילות הרק"ל הגשר מיועד לשאת בחלקו דרך עבור הולכי רגל ושביל אופניים מעל לנחל הירקון. עקב אורכו הכולל של הגשר והשונות באורך מפתחיו, בעיקר באזור נחל הירקון, הגשר תוכנן במספר טכנולוגיות בנייה שונות, בחלקיו השונים לאורך התוואי. המבנה התחתון של גשר המיסעה הראשית יבוסס על אלמנטי דיאפרגמה קדוחים ויצוקים באתר אשר יחוברו ביניהם בטבלת ראש אשר על גביה יבוצע עמוד הנציב. ביסוס נציבי הקצה והאמצע בצירי המיסעה הראשית יהיו מערכת אלמנטי דיאפרגמה חפורים ויצוקים באתר בנוכחות תמיסת בנטונייט אשר יחוברו ביניהן בטבלת ראש אשר על גביה יבוצע הנציב. ביסוס נציבי הקצה והאמצע בצירי המיסעה המשנית בלבד תהיה מערכת כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בנוכחות תמיסת בנטונייט אשר יחוברו ביניהם בטבלת ראש אשר על גביה יבוצע הנציב. בצירים 3 ו- 4, הצמודים לנחל הירקון יבוצעו קירות שיגומים זמניים משני צדי הנחל לצורך הגנה על אפיק נחל הירקון מפני סחיפה של מי בטון וחומרים אחרים לנחל בעת בניית הנציבים ולצורך הצבת מנופים וציוד בניה בהיקף הנציבים. בין צירים 12 ו- 13 בגשר יקדחו שתי שורות של כלונסאות דיפון לטובת חדר ה- TTR העתידי. כלונסאות הדיפון יקדחו בתחום הגשר בלבד ועד למרחק של 100 ס"מ משני צדדיו בצירים 2,16,17,18 מערכת הביסוס משולבת במערך הגנה על קווי חח"י קיימים..2 נציבי ביניים הנציב האמצעי יבוצע מעמודי בטון בודדים, יצוקים באתר, על גבי טבלת ראש הכלונסאות/דיאפרגמה. גמר הבטון בנציבי הגשר יתאפיין בגמר בטון חזותי חשוף עם גמר אדריכלי. מעטה תבנית עמודי הנציב תהיה מפלדה בעובי אשר לא יפחת מ- 4 מ"מ קונסטרוקציה

113 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מעל נציבי האמצע )למעט צירים 3 אלסטומרים. ו- 4 הרתומים למיסעה( יונחו סמכים נציבי קצה נציבי הקצה יהוו גם קירות תומכים שיוצקו באתר ע"ג טבלת ראש כלונסאות כאשר היציקה תבוצע באופן אינטגראלי עם קירות הכנף. בציר 1 נציב הקצה של הגשר ישולב בנציב הקצה של הגשר הקיים כאשר קיר החזית של הנציב הקיים משמש כקיר תמך. בנציב זה מתוכנן קיר דיפון זמני אשר יאפשר חפירת יסודות דיאפרגמה לטובת המיסעה הראשית וכלונסאות למיסעה המשנית, כל זאת בגב הנציב הקיים. נציב הקצה הסופי יהיה משולב בנציב הקיים וחזיתו תשמר כמפורט בתכניות בהמשך לנציבי הקצה בציר 18 של המיסעה הראשית ובציר 8-A של המיסעה המשנית ישנן קירות תמך מיסעה ראשית אורכה הכולל של המיסעה הראשית הוא כ- 588 מטר, לפי תכנון מוקדם שבוצע ע"י המזמין המצורך בכרך ב' חלק ג', רוחבה הטיפוסי 11.1 מ' וגובה הסטטי-טיפוסי הוא 155 ס"מ ומשתנה עד 275 ס"מ מעל הנציבים בתחום היצוק באתר. בתחום חציית רחוב בני דן, בין צירים 2-1, גובה הסטטי של המיסעה תוכנן ל- 1.1 מ' משיקולי גבריט במעבר רחוב בני דן מתחת לגשר. קטע זה יוצק ע"ג טפסות בהתאם לשלבי הסדרי התנועה של רחוב בני דן כמפורט בתכניות שלבי הביצוע. יובהר כי דרישה זו אינה מחייבת ועל הקבלן להציג בתכנון המוקדם והמפורט תכנון מתאים לצורך ביצוע העבודה ועמידה בקריטריון הקשיח לגבריט הגשר קטע המיסעה הדרומי של הגשר )צירים 6-1( תוכנן ע"י המזמין בצמוד ובמקביל לגשר בר יהודה הקיים. קטע זה תוכנן ע"י המזמין כיצוק באתר בשיטת הזיז המאוזן Cantilever(,)Balanced בחתך ארגזי בגובה סטטי המשתנה לאורכו ) ס"מ( כדי לשמור על תצורת הגשר הקיים. מפתחי הגשר בקטע זה זהים למפתחי הגשר הקיים ומיקום הנציבים, בהתאם להנחיית הוראות תת"ל 71 ב', הוא דרישה קשיחה למעט מיקום ציר 2 אשר ניתן למקמו בהתאם לתכנון המזמין או הקבלן לפי הצורך ובהתאם לשיקולים הנדרשים לשמירה על גבריט רחוב בני דן והגנה על קווי חשמל תת קרקעיים קיימים. יובהר כי דרישה זו אינה מחייבת ועל הקבלן להציג בתכנון המוקדם והמפורט תכנון מתאים לצורך ביצוע העבודה ועמידה בקריטריון הנדרש בהוראות תת"ל 71 ב' בתחום צירים 6-1 נושאת המיסעה )הראשית( גם את מיסעת הולכי הרגל והאופניים )המשנית( העשויה ארגז פלדה. חיבור המיסעה המשנית לראשית יבוצע באמצעות אלמנטי פלדה בתצורה זיזית. חלק זה של המסלול מקביל לגשר בר יהודה הקיים. תכנון זה מאושר ע"י עת"א והות"ל. יודגש כי, הקבלן יהיה רשאי להציע שינוי תכנון לחזרה לשני גשרים בהתאם לנספח מבני דרך תוכניות התת"ל המיסעה המשנית נישאת כאמור ע"י המיסעה הראשית ולאחר מעבר נחל הירקון )ציר 4( מתוכנן ניתוק של המיסעות כאשר המיסעה המשנית חודלת מהקבלתה לציר המיסעה הראשית ומתוכננת להתחבר אל שביל האופניים קונסטרוקציה

114 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקיים של הפארק תוך הנמכה הדרגתית של מפלס המיסעה ותמיכה על ידי נציבי ביניים וקצה )צירים )a-8a5 המיועדים למיסעה המשנית בלבד. קטע המיסעה הצפוני של הגשר )צירים 18-6( תוכנן בשיטת זיז מאוזן עם מקטעים טרומיים בחתך ארגזי בגובה סטטי קבוע( 155 ס"מ( ומישקים רטובים Joints(.)Wet חתך ארגזי חלול בגובה 155 ס"מ ומישקים רטובים יובהר כי דרישה זו אינה מחייבת ועל הקבלן להציג בתכנון המוקדם והמפורט תכנון מתאים לצורך ביצוע העבודה ועמידה בקריטריון הקשיח לגבריט הגשר. מפתחי הגשר טיפוסיים תוכננו ע"י המזמין לאורך של 35.0 מטר. קטע המיסעה מעל שדרות רוקח בין צירים 11 ו- 12 מתוכנן לאורך של 36.0 מ' ומקטע הקצה הצפוני לאורך של 24.0 מטר. באחריות הקבלן לתכנן פתחים בחתך מסעת הגשר לכל גובהה, בתיאום עם מתכנן אינפרא 2 עבור מעבר מערכות אינפרא 2 בתחום הגשר ותחנת רידינג לניקוז, חיבור תשתיות לחדר הTTR ומעבר כבלים באזור תחנת רידינג. ביצוע התפרים המבניים בגשר הינו באחריות הקבלן ויקבע משיקולים קונסטרוקטיביים ובהתאם להגבלות הגיאומטריות המצוינותבמסמכי הDSM או לפי הנחיות אינפרא 2 )לדגומא לא בקלוטואידות ורדיוסים(. באחריות הקבלן לתאם את מיקום התפרים המבניים מול אינפרא 2 בשלב התכנון המוקדם ולקבל את אישורם כתנאי לאישור התכנון. יובהר כי תיאום ואישור מיקום התפרים כמוגדר לעיל הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן מיסעה בתחום גשר הולכי רגל נחל הירקון המיסעה מיועדת לשאת שביל הולכי רגל ושביל אופניים. אורך המיסעה המשנית הוא כ- 216 מטר, רוחבה הטיפוסי 5.5 מ' בין מעקות והגובה הסטטי המתוכנן משתנה לרוחב ומגיע עד ל- 90 ס"מ. גמר המשטח העליון של המדרך יעשה באמצעות דבק אפוקסי מחוספס. המיסעה המשנית מרכזיים: תוכננה ע"י המזמין כארגז פלדה רציף בשני אזורים בין צירים 4-1 המיסעה תלויה על המיסעה הראשית בעזרת אלמנטי פלדה כל חמישה מטרים. בין צירים 48-a המיסעה נסמכת על נציבים נפרדים, כאשר בנציב a5 מתוכנן תפר התפשטות. בשתי קצוות המיסעה המשנית בתחום נציבי הקצה יוצבו עמודים למניעת כניסת כלי רכב לגשר הולכי הרגל. 2.6 מעקה, כרכוב ותושבות עמודי חשמול כרכוב הגשר יצוק באתר משולב בקיר תעלת המערכות משני צדי המיסעה ובתחום הקירות ולכל אורכו של הגשר. הכרכוב יצוק בתבנית פלדה בגמר אדריכלי. לכל אורך הכרכוב יוצבו קוצי זיון הבולטים מפני המיסעה לטובת מחיצת בטון למערכות. הקבלן יבצע את פרטי המחברים הטמונים ו/או הקוצים הנדרשים ויתאם את פסיעתם ו/או קוטרם ו/או מיקומם הנדרש לצורך התחברות לקירות תעלת המערכות הפנימיים מול אינפרא 2 בשלב התכנון המוקדם וכתנאי לאישור התכנון קונסטרוקציה

115 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) בתחום הגשר שבין נציב הקצה הדרומי ותחנת רידינג )צירים 1-12( משולבות בכרכוב תושבות לעמודי חשמול המסילות )OCS( משני צידי המיסעה הראשית. עמודי החשמול בתחום זה, נכון ליום כתיבת מסמכי המכרז יותקנו במרכז מפתח הגשר לפי תיאום מוקדם של המזמין מול רשות כיבוי אש, הנחייה זו מחליפה את התכנון המוקדם של המזמין המצורף כמסמכי רקע בכרך ב' חלק ג'. על הקבלן לקבל אישור לתכנון המוקדם מאת רשות כיבוי אש ולהציג לאישור המזמין לטובת התכנון המפורט.. תושבות אלו יכללו את שרוולי ההזנה לתשתיות בהתאם לדרישות אינפרא, 2 באחריות הקבלן לתכנן תושבת עבור העמוד לפי העומסים שיתקבלו לתכנון מאינפרא 2. מיקום העמודים יתואם ויאושר ע"י אינפרא 2 כתנאי לאישור התכנון המוקדם. בתחום הגשר שחל מקצה התחנה הדרומי ועד לנציב הקצה הצפוני )צירים ( ובתחום הרמפה הצפונית עד לקצה תחום חיבור לG5 העמודים של המערכת לנשיאת כבלי חשמול המסילות )OCS( עבור שתי המסילות ממוקמים כעמוד בודד במרכז מיסעת הגשר.תכנון זה לפי תיאום מוקדם של המזמין מול כיבוי אשתושבות אלו יכללו את שרוולי ההזנה לתשתיות בהתאם לדרישות אינפרא, 2 באחריות הקבלן לתכנן תושבת עבור העמוד לפי העומסים שיתקבלו לתכנון מאינפרא 2. מיקום העמודים יתואם ויאושר ע"י אינפרא 2 כתנאי לאישור התכנון המוקדם. על הקבלן להציג אישור אדריכל העיר תל אביב, מתכנן הות"ל, כיבוי אש או כל גורם רלוונטי אחר ככל וידרש כתנאי לאישור התכנון המוקדם ע"י המזמין. יובהר כי האישור הסופי למיקום העמודים ואישורו בהרשאה למבני הדרך הינו באחריות הקבלן. מעקה הולכי רגל יבוצע מפלדה ויותקן משני צדי המיסעה עד לקצה הקירות, הן במיסעה הראשית והן במשנית. תאורת המיסעה המשנית )הולכי רגל( תשולב במעקות. גובה התקני של התאורה לא יהיה מעל 120 ס"מ מפני המיסעה. הערה לאורך גשר ירקון רוקח מתוכננים מבנים הנדסיים רבים לרבות קירות תומכים, תעלות וכדומה. יודגש בזאת שתאור הגשר אינו כולל את כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים בפרויקט, אלא רק האלמנטים העיקריים. רשימת האלמנטים תעודכן ע"י הקבלן במסגרת התכנון המפורט, לרבות אורכי האלמנטים, והיא תהווה את תכולת העבודה המלאה של הקבלן דגשים מיוחדים תכולת עבודה לביצוע גשר רוקח ירקון ראה בכרך ב' חלק א' מבוא להנדסה. הגשרים ימצאו בתחום או בסמוך לנחל הירקון הכולל שבילי הולכי רגל. הקבלן יידרש לתאם עבודותיו עם הגורמים האמונים על הנחל והדרכים לאורכו ורוחבו. ביסוס הגשר בסמוך לנחל לא יצור הפרעה לניקוז התקין של הדרכים בסביבת הנחל, כולל ביצוע רכיבי ניקוז שונים במקרה הצורך. פיגום וטפסה זמניים מעל הדרכים והנחל יכללו, בין היתר, "סינר" בטחון למניעת נפילות חפצים כלשהם במהלך העבודה לתחום התנועה והנחל קונסטרוקציה

116 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) בתחום הגשר ישנן מערכות רבות הדורשות העתקה ו/או תאום ותמיכה זמניים, יש צורך להתייחס לכך בתיאום שלבי הביצוע של הגשר, ראה בהקשר זה סעיף 1.12 )תשתיות( למבוא לפרשה הטכנית. הגשר יבוצע מעל תנועת כלי רכב ודרכי הולכי רגל ואופניים ועל כן יש לתכנן את שלביות הביצוע בהתאם. באחריות הקבלן לתכנן ולבצע קיר שיגומים להגנה על משפך המובל הדרומי כדי לאפשר את בניית הנציב בציר. 3 קיר המשפך מצד מערב בלבד, הבנוי מסלעים ובטון יפורק, וייבנה מחדש כקיר בטון מקצה המשפך ועד לחיבורו למובל הקיים. באחריות הקבלן לבצע נציב 3 של הגשר וביסוסו בהתאמה עם קיר משפך.בהתאם לכך הקבלן יבנה תימוך לנציב ואת קיר המשפך לרבות חישוב הידראולי למשפך לפי הצורך ובכפוף להנחיות יועץ ניקוז והידרולוג ויאשר הפתרון מול רשות הניקוז עת"א ומי אביבים. בנוסף, יתכנן ויבצע הקבלן הגנה על המובל קיים בתוואי הרק"ל מגבול דרומי מקטע G3-4 ועד העלייה לגשר הרק"ל. על הקבלן לתאם את העבודות אל מול עבודות ביצוע מובל ניקוז נוסף ממזרח למובל הקיים עד לנחל הירקון )לרבות בתחום מקטע G3-4(, לצורך הגדלת קיבולת המובל הקיים לפי תוכנית האב לרבות התחברותו למובל קיים בתא התחברו. תכנון וביצוע המובל יהיה באחריות קבלן DB של המנהור וזאת בתיאום עם כל הגורמים הדרושים לרבות עם הקבלן. נציב מספר 2 ייבנה בכל מקרה כך שלא תידרש העתקה של הרצועה התת קרקעית של קווי המתח הגבוהים הסמוכים לו. מטרה זו תושג אם באמצעות השארת מיקום הנציב במיקומו המוצג בתוכניות הההסכם וביצוע ביסוס מגשר מעל הרצועה התת קרקעית, ואם באמצעות מיקום מחדש של הנציב )במסגרת הוראות הות"ל ואישור עיריית ת"א(. בתחום נציב הקצה הצפוני של הגשר )ציר 18( ישנו מעביר תשתיות תת קרקעי קיים הממשיך ממזרח לתוואי הרק"ל בתחום קירות התמך. כחלק מעבודות הקמת הגשר ישמר המעביר הקיים, נציבי הגשר בצירים והקירות בתחום זה יתוכננו כך שלא יועברו אליו עומסים ולא יפגע תפקודו לכל אורך הביצוע. תאום ותכנון הממשק אל מול המעביר, לרבות מדידת המצב הקיים ותכנון שלבי הביצוע באחריות הקבלן. ההנחיות לעיל הינן קשיחות. הגשר מתוכנן כך שבמסילות הרק"ל יותקנו תפרי התפשטות. התפרים במסילות ימוקמו לאורך הגשר בתחום תפרי ההתפשטות של הגשר ובמרווחים שלא יעלו על 80 מטרים בין תפר לתפר. משך כל תקופת עבודות יציקת המיסעה בין צירים 3-4 מעל לתחום הנחל יש לשמור על תחום סגור לשייט תחת אזור העבודה ולאורך 100 מטר במורד ובמעלה הנחל. התחום הסגור לשייט יסומן באמצעות מצופים ויתואם ויאושר אל מול רשות נחל הירקון. יש לוודא כי לכל משך תקופת הביצוע נשמרת רציפות תנועת כלי שייט לאורך הנחל )דרישה קשיחה כהגדרה בכרך ב' חלק א' המובוא להנדסה( אדריכלות גשר ירקון רוקח גשר רוקח נמצא בסמוך לגשרים קיימים: גשר בר יהודה וגשר אוסישקין. ככלל, מראה הגשר כולל נציבי הקצה והנציבים האמצעיים צריך להיות דומה לגשר בר יהודה הקיים ולפי ההנחיות המפורטות בתת"ל 71 א' ו- 71 ב'. הגשר )גשר הרק"ל( יתוכנן כגשר אחד בנוי ועליו תתוכנן הרחבה "קלה" הוא גשר הולכי הרגל והאופניים. זאת, במטרה לצמצם את מופע הגשר בפארק הירקון ומעל הנחל ולצמצם את כמות הנציבים בפארק. השטחים קונסטרוקציה

117 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מתחת לגשר/ים ישוקמו במלואם, כך שהמצב )שבילים, טיילות, תאורה, גינון והשקיה, נטיעת עצים וכו'( ישוב לקדמותו טרם העבודות מבני דרך צורת הניצבים, חתך הגשר וחומרי הגמר צריכים להתאים, מבחינת עיצובם האדריכלי לגשר בר יהודה הסמוך בהתאם להנחיות הוראות תת"ל 71 ב'. חומרי הגמר יהיו בטון אדריכלי, בגמר איכותי ולפי דרישות המזמין ועיריית תל אביב יפו ניצבי הקצה והנציבים האמצעיים אין למקם נציבי גשר בתוך אפיק נחל הירקון. מיקום נציבי הגשר חייבים להיות מתואמים עם מתכנני הפארק, רשות ניקוז ירקון ורשות נחל ירקון. פני כל הבטונים, של חלקי המבנה השונים, של נציבי הקצה ושל הנציבים האמצעיים הגלויים במצב סופי יהיו בגמר בטון אדריכלי חזותי איכותי או לפי דרישת עיריית תל אביב והמזמין. גשר הולכי רגל ואופניים גשר הולכי רגל ואופניים תוכנן כאלמנט אדריכלי "תותב" המחובר לגשר הרק"ל כהרחבה / תוספת שלו. עם זאת לקבלן שמורה האופציה לבצע תכנון כגשר נפרד לפי נספח מבני הדרך בתת"ל 71 ב'. במידה והקבלן יאמץ את התכנון המוקדם של המזמין, גשר זה יעוצב כאלמנט מתכת קונסטרוקטיבי ובעיצוב אדריכלי מוקפד שיאושר גם על ידי אדריכל המזמין ועל ידי עיריית תל אביב והות"ל. בכל חלופה שתתוכנן ע"י הקבלן, רוחב מעבר האופניים והולכי הרגל על הגשר לא ירד מ- 6 מ' נטו ויכלול בין היתר: הפרדה פזית וחומרית בין מיסעת האופניים ובין מדרך הולכי הרגל, תאורה, מעקות וכל אלמנט אחר כמתחייב לתכנון גשר מסוג זה או לפי דרישת המזמין. קירות הקירות בכל שטח הפרויקט יהיו בגמר אדריכלי איכותי ומוקפד, בתיאום מול דרישת המזמין, ועפ"י הפרטים האדריכליים שיתואמו ויאושרו מול אדריכל עיריית תל אביב יפו. יש לצמצם למינימום את השימוש בקירות, היכן שניתן. לא יותר שימוש בקירות תומכים במקום מדרונות מילוי היכן שהדבר אפשרי. דרישות מיוחדות לייצור, ביצוע והרכבת אלמנטי הגשר 3.1 דרישות מיוחדות לשיטת זיז מאוזן בשיטת הזיז המאוזן נוצקים מקטעי מיסעה, באופן סימטרי, משני צדי "מקטע הראש" המוצב מעל נציב קבע באמצעות תבנית מתקדמת Traveler".FT "Form קטע המיסעה המחבר את נציב הקצה בציר מס' 7 לקצה הזיז המגיע מכיוון ציר מס' 6 יבוצע בחלקו על גבי טפסות קונבנציונאליות ובאמצעות ה- FT. FT ה- FT עשוי, בעיקרו, פלדה אולם הלוחות הבאים במגע עם הבטון הטרי יהיו עשויים עץ. לוחות העץ כלפיהם נוצק בטון" חזותית" יהיו לבידים מצופים. עובי הלוח לא יפחת מ- 22 מ"מ. לוחות העץ המרכיבים את התבנית הפנימית יכולים להיות לוחות חשופים לא מוקצעים לבחירת הקבלן. חיבור לוחות הניצבים ייעשה ב - "גרונג". פינותיו ייקטמו במשולש עץ במידות 30/30 מ"מ קונסטרוקציה

118 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) יש להכין התבניות באופן שגמר ומרקם הבטון המבוצעים בשיטות הביצוע השונות )מקטעים טרומיים, יציקה בתבניות באתר, )FT יהיה זהה הכנות ליציקה להלן שלבי העבודה למחזור יציקה טיפוסי: עם פינוי תבנית מקטע המיסעה הנוצק ייבדקו פני המעטות לאיתור שברים ופיסות בטון. שיירי בטון יוסרו באמצעות כלים רכים למניעת פציעת המעטות. מעטות פגומות )כאלו שאינן חלקות ורציפות באופן מושלם( יוחלפו באחרות. שימון התבניות ייעשה לפני בניית כלוב הזיון. בניית/הצבת כלוב הזיון. הצבת הרוחקנים להבטחת כיסוי הבטון. הצבת עורקים ואביזרי דריכה. בדיקת בקרת איכות. תיאום אספקת בטון והכנת מפעל חלופי/גיבוי למקרה תקלה. תיאום משאבות בטון. בדיקת תקינות רטטים וידוא נוכחות צוות עובדים המספיק לביצוע המלאכה המתוכננת יציקת הבטון יציקת כל מקטע תעשה באופן רציף, ללא הפסקות/קיטועים. היציקה תיעשה באמצעות משפכים/שרוולים דרך דפנות החתך הארגזי. יש לוודא כי הבטון הטרי ממלא את חלל האגף התחתון באופן רציף. על הקבלן להבטיח חיבור מלא ורציף בין יציקות הבטון משתי דפנותיו בתחתית חתך הארגז. לא תותר נפילה/יציקת בטון טרי מגובה העולה על 200 ס"מ. בכל יציקה המחייבת שימוש במשאבת בטון יש לוודא הימצאות משאבה נוספת לצרכי גיבוי בקרבת מקום. משאבה חליפית צריכה להיות זמינה תוך 15 דקות מקריאה. לחילופין הקבלן רשאי להשתמש בדוד אשר יונף בעזרת מנוף הנמצא באתר. בכל מוקד יציקה ייעשה שימוש בשני רטטי מחט לפחות..מנהל/ת העבודה מטעם הקבלן יוודאו הימצאות שני רטטים נוספים לפחות למקרה של תקלות טכניות. היציקה תבוצע באור יום. במידה וישנו סיכוי להתמשכות היציקה לתוך שעות החשיכה על הקבלן לוודא הימצאות ציוד תאורה תקין ומספק אשר יאפשר המשך העבודה וצוות המיומן בהפעלתו. בנוסף למצוין במפרט הכללי לא תותר יציקה בימים בהם הטמפרטורה עולה על 32ºC או נמוכה מ- 5ºC. בתום היציקה יש לבצע במשך כשעתיים סגירת סדיקה פלסטית ע"י שילוב של הברשה והחלקה. על הקבלן להיערך בכוח אדם מתאים קונסטרוקציה

119 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) לביצוע המלאכה. פועל מסוגל לבצע אשפרה ראשונית על שטח בן 20 מ"ר בזמן סביר. פני היציקה העליונים, בכל השטח, יהיו בגמר מחוספס )ללא החלקה(, החספוס יבוצע על-ידי סרוק עדין במטאטא בעל זיפים קשיחים, לאחר סילוק מי הצמנט העליונים ותוך סגירת הסדיקה הפלסטית. האשפרה תבוצע על-ידי כיסוי של כל שטח המיסעה ביריעות פוליאתילן מצופה אריג מחוזקות על-ידי מסגרות עץ. יש למנוע כניסות רוח אל מתחת ליריעות הנ"ל בכדי למנוע ייבוש פני הבטון. האשפרה במתכונת זו תימשך 44 שעות לכל הפחות. הצבת אביזרים שונים: עוגנים, ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה המיועדים למבנים, בסיסים ומסגרות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, תמיכות לצנרת, שרוולי מעבר, כבלים, צינורות, נקזים וכל החומרים הקשורים לבטון, יאובטחו למקומם כשהבטון נוצק.ברגיי העיגון יוצבו באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסיהם ייבדקו ויובטחו באופן קשיח בכדי למנוע תזוזתם של אלה בעת יציקת הבטון. הפסקות יציקה הפסקות יציקה אופקיות לא תותרנה. א. ב. ג. הפסקת יציקה אנכית בקצה מקטע תורן "Bulkhead" תיעשה ממספר מרכיבים: תחום יציאת עורקי הדריכה )באגפים העליונים והתחתונים( יבוצע מפח פלדה בעובי 4 מ"מ. הפח יוצב על גבי קורת עץ אשר תבטיח את כיסוי הזיון החופה עם המקטע הבא. תפקיד פח הפלדה להבטיח מיקום העורקים בדיוק נמרץ. בדפנות החתך תבניות הקצה יהיו עשויות לבידים לא מוקצעים. בפני הפסקת היציקה יוצבו שיני גזירה. שיני הגזירה תהיינה אופקיות ועומקן 30 מ"מ. שיני הגזירה יוצבו במרווחים אופקיים של 30 ס"מ הצבת אביזרי הדריכה עורקי הכבלים יוצבו בדיוק נמרץ עפ"י המצוין בתכניות. לא יותר שימוש בעורקים חלודים או בכאלו אשר קיים חשש של חדירת מי צמנט לגביהם. מפלסי העורקים יאובטחו לספסלים ע"י קשירתם באופן שימנע תזוזתם בכיוון אופקי ואנכי. ריתוק העורקים ייעשה במרווחים שאינם עולים על 100 ס"מ. בשיאי העורקים יוצבו נקזי אויר. פרט הנקז מצוין בתכניות. טרם היציקה יוכנסו לתוך עורקי הדריכה צינורות מתנפחים או צינורות פלסטיק קשיחים למניעת כיפוף הדופן ומלוי החלל ע"י בטון במקרה תקלה קונסטרוקציה

120 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הצבת העוגנים תעשה באמצעות מקבעים מפלדה אשר יוכנו מבעוד מועד בסדנה. כיוון הצבת העוגנים מצוין בתכניות תפעול FT א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. מלאכת יציקת המיסעה בתבנית המתקדמת )FT( מאופיינת במחזור יציקה שבועי: דריכת כבלים עליונים, קידום תבנית, ניקוי מעטות, ויישום נוזל הממברנה לאשפרה. כיוון תבניות, בדיקות מודד, קשירות זיון. קשירת זיון, הצבת אביזרי דריכה. השלמת קשירת זיון ואביזרי דריכה. וידוא מפלס תבניות ויציקת מקטעים. אשפרת הבטון, הסרת Bulkhead וסטופרים עליונים. אשפרה ופתיחת תבניות צד פנימיות. הפעלת מערכת ה- FT תעשה ע"י אדם אשר הוכשר לכך והוסמך להפעלת המערכת. דגש מיוחד יינתן לשלבי העבודה הקריטיים: הכנות ליציקה, קידום התבנית והעברת המתקן מנציב לנציב. צוות בקרת האיכות יפיק רשימת תיוג לביצוע שלבי עבודה אלו מדידות וסטיות מדידת מפלסי זיזי המיסעה תבוצע לאחר הזזת ה-.FT המדידה תיעשה, ע"י מודד מוסמך, עבור כל הפסקות היציקה משני צדי מקטע הראש. המדידה תהיה יחסית לנקודת המדידה )B.M( בציר מקטע הראש. ממצאי המדידה יועברו אל מתכנן הקבלן לצורך קבלת התייחסות. סטיות אנכיות החורגות מהמתוכנן והעולות על 15 מ"מ יועברו גם להתייחסות מנהל הפרוייקט. מדידה נוספת לכיוון סופי של ה- FT תיעשה לפני יציקת המקטע אולם לאחר השלמת כל פרטי הזיון והדריכה דרישות מיוחדות ליצור אספקה והרכבה של מקטעים טרומיים למסעה בשיטת הזיז המאוזן נוצקים מקטעי המיסעה, באופן סימטרי משני צדי מקטע הראש אשר ימצא מעל נציב קבע באמצעות תבנית מתקדמת Traveler".FT "Form 3.2 אתר הייצור ייצור המקטעים מבטון טרום ייעשה בשיטת היציקה התואמת )Match-Cast( במפעל מאושר ע"י מנהל הפרוייקט. הקבלן יביא לאישור מנהל הפרוייקט את כל פרטי התארגנותו במפעל לייצור המקטעים הטרומיים קונסטרוקציה

121 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) המפעל ייחשב ככשיר לייצור של המקטעים הטרומיים מבטון, בתנאי כי יהיה ברמה של "מפעל מאושר לייצור בטון" כמוגדר על- ידי מכון התקנים הישראלי ואשר הותקן בו הציוד המפורט להלן לשם שלובו בתהליך הייצור. שטחי יציקה הכוללים: א. ב. רצפה ובסיסי בטון כנדרש עבור מערך הייצור של המקטעים. מערכת מלאה של תבניות לייצור מקטעי המיסעה הרגילים ומקטעי המיסעה ראשי הנציבים ומעל נציבי קצה בשיטת הקו הקצר System( )Short line כמפורט להלן. מתקן ייצור ואספקת בטון הכולל: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. מערבל מתאים לייצור בטון בטיב הנדרש ובעל הספק בטון התואם לקצב היציקה של המקטעים. מכלי אחסון מותאמים לארבעה סוגי אגרגטים וחול בכמויות אשר יבטיחו את מחזור הייצור של המקטעים, מצוידים במתקני שקילה. מכלים לאחסנת מוספים ומאזנים לשקילתם. רשת אספקת מים מצוידת במונה מכויל. שני מכלים לצמנט בעלי נפח של 30 טון כ"א לפחות, מצוידים במתקני שקילה אוטומטיים. אמצעים לביצוע אשפרה באדים וטיפול בחום. מבדקת שדה לבדיקות בטונים. משטח מדידה ואמצעי מדידה מדויקים. אספקת אויר דחוס לנפוח ה-,"DUCTUBES" ניקוי והפעלת כלי עבודה מכניים אחרים. אספקת חשמל לעבודות עזר כגון הפעלת מרטטים וכו. שטחי הכנת כלובי זיון כולל: א. ב. ג. שטחי אחסון פלדת הזיון בכמויות נדרשות. שבלונות לקשירת כלובי הזיון. כל האמצעים הדרושים לריתוך הזיון באם נדרש הדבר. אחסון חומרים וציוד לביצוע עבודות דריכה במהלך הייצור. ציוד לבצוע ניקוי חול לשטחי התפרים. א. ב. ג. ד. ה. שטחי אחסון למקטעים גמורים, תוך התחשבות באפשרות גישה ביניהם לשם: ניקוי חול של שטחי התפרים. בצוע אפשרי של תיקונים - אם יידרשו. עבודות דריכת אחר. חבור מתקני ההרמה אל המקטעים. העמסתם והובלתם אל אתר הגשר. שטחי האחסון למקטעים גמורים יתוכננו כך שכושר האחסון שלהם יתאים לפחות ל- 75 מקטעים לא יותר אחסון מקטעים בשתי קומות הקבלן יהיה רשאי - בכפיפות לאישור מנהל הפרוייקט לאחסן חלק מן המקטעים בשטחי ההתארגנות הסמוכים לאתר ההרכבה קונסטרוקציה

122 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) בכל מקרה יהיה על הקבלן להכין שטחי אחסון כנדרש לעיל על מנת להבטיח הרכבה רצופה של המקטעים בגשר אמצעי הרמה ושינוע מתאימים לביצוע כל הפעולות הנ"ל בית מלאכה שדה לטיפולי תחזוקה לתיקונים מינימליים מכניים, וחשמליים, של כלי עבודה. לניהול ייצור המקטעים, הקבלן יקבל אישור מהנדס בעל ידע וניסיון בייצור והרמה של יחידות בטון טרום גדולות. מתכנן הקבלן יהיה נוכח במפעל בכל עת בו מבוצעות פעולות ההכנה לקראת היציקה ופעולות היציקה עצמן על הקבלן להגיש לאשור מנהל הפרוייקט, תוך 30 יום מיום מתן הרשאה לתחילת ביצוע עבודות, תכנית מושלמת ומפורטת של כל המערך המתוכנן באתר הייצור הכולל את כל המרכיבים ההכרחיים לדעת המפקח כדי שאתר הייצור ייחשב כשיר, לרבות רשימה מפורטת של כוח האדם אשר יועסק באתר הייצור יחד עם זאת יגיש הקבלן תיאור מפורט של מחזור הייצור הצפוי של המקטעים, ושילובו בלוח הזמנים הכולל של ביצוע העבודות מנהל הפרוייקט רשאי לדרוש תוספות ו/או שנויים בציוד, כוח האדם ושטחי הייצור והאחסון אשר להערכתו יידרשו לביצוע העבודות ועל הקבלן יהיה לנהוג בהתאם ולמלא אחר הוראות אלו באופן מלא ובלתי אמצעי נציג מנהל הפרוייקט יהיה רשאי להיכנס בכל עת לאתר הייצור ולבדוק את תהליך הייצור על כל שלביו ולקחת מדגמים ככל שיידרש על מנת לוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם להוראות המפרט. תיאור שיטת הייצור העיקרון של שיטת הייצור התואמת )Match-Cast( מבוסס על יציקת המקטעים הטרומיים בעלי החתך ה"ארגזי ",באורך ובחתך משתנה כשהיציקה נעשית בשיטת "האחד כנגד השני" על מנת להבטיח התאמה מלאה בתפרים ביניהם ומגע מלא בעת הרכבתם לאחר מכן באתר באותו הסדר, בהתאם למפלסים הדרושים של כל אלמנט וביחס לאלמנט השכן. לייצור המקטעים הטרומיים יידרש הקבלן לייצר לפחות מערכת תבניות אחת ותבנית נוספת עבור מקטעי ראש העמוד. השיטה המומלצת לייצור המקטעים, אשר על-פיה תוכנן הגשר, מוכרת בשם "שיטת הקו הקצר," system(.)short line על-פי שיטה זו נוצק כל אחד מן המקטעים הטרומיים בין תבנית הקצה הקבועה )Bulkhead( לבין המקטע הטרומי השכן לו במבנה אשר נוצק בשלב הקודם. המקטעים יוצקו על גבי תבנית תחתית מתנייעת, באמצעותה מועבר המקטע הטרי ממקום יציקתו אל מיקומו החדש טרם יציקת המקטע הבא אחריו. התבנית התחתית מצוידת במערכת מגבהים )ג'קים( באמצעותם ניתן להציב את המקטע במפלסים יחסיים לאלה של תבנית הקצה קונסטרוקציה

123 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקבועה ובכך להשיג שינוי בשיפועים לאורכה ולרוחבה של המיסעה. על-ידי הטיית פני המקטע בזווית אופקית ו/או אנכית ביחס למישור תבנית הקצה הקבועה, מיוצרים המקטעים בהתאם לתוואי האופקי ובשיפוע הרוחבי של הגשר כנדרש. תבניות הצד יוצמדו באמצעות ברגיי הידוק אל תבנית התחתית המתנייעת. התבנית הפנימית מוכנסת אל תוך החלל ה"ארגזי" דרך תבנית הקצה, נפתחת ומוצמדות אל מקומה באמצעות מגבהים/ג'קים. עם קבלת החוזק הדרוש בבטון, התבנית מקופלת ונשלפת מתוך המקטע היצוק לקראת יציקת המקטע הבא. המקטעים המיועדים להיות מוצבים בראשי העמודים ( Pier )segment מיוצרים בנפרד או באמצעות תבנית קצה נוספת המוצבת על התבנית התחתית המתנייעת או על משטח עבודה נפרד כשהם נוצקים בין שני המקטעים הסמוכים להם ואשר נוצקו מקודם לכן. על הקבלן להמציא, ולהגיש לאישור מנהל הפרוייקט, תכנית אשפרה אשר תוכננה ע"י מומחה לנושא זה הכוללת את עקום השתנות הטמפרטורה בתוך התבנית כפונקציה של זמן. השימוש בתכנית זו יהיה לכל המקטעים, גם בעונות שנה נוחות מבחינת תנאי אקלים וזאת על מנת לאפשר קצב יצור אחיד וקבלת בטון בחוזק וגמר זהים. מיד עם השלמת תהליך האשפרה, על מנת לפנות את מכונת היציקה להכנת המקטע הבא, יש להתחיל באשפרה קונבנציונלית כמתואר להלן: השימוש בחומרים כימיים/תרכובת אשפרה Compound( )Curing יותר אך ורק באם יוכח כי לאחר התייבשותם של אלה אין הם מותירים כתמים על שטחי הפנים של הבטונים. מיד לאחר גמר הטיפול הטרמי באוהל, יצופו פני שטח הבטון הנראה לעין בשכבת חומר אוטם Compound( )Curing תוך הקפדה על כך כי כלל השטח, ללא יוצא מן הכלל, יכוסה וייאטם בצורה מושלמת לחלוטין. ה- - Curing Compound יהיה מהטיפוס המכיל צבען לבן ויעמוד בדרישות התקן C-ASTM309 בהוצאתו/גרסתו האחרונה. על הקבלן להביא את החומר מבעוד מועד, על מנת לערוך את הבדיקות הדרושות על-ידי מעבדה מוסמכת לפני השימוש בחומר. הכמות הנדרשת תהיה לא פחות מאשר 1 ל' לכל 4.0 מ"ר של פני פלטת הבטון. את הצפוי יש לבצע בעזרת ציוד הטעון אישור על- ידי מהנדס הביצוע מטעם הקבלן. לחילופין, תהיה האשפרה )שאחרי האשפרה באוהל( מבוססת על הפעלה אוטומטית של מתזי מים )Sprinklers( על כל שטחי הבטון הגלויים הן מבחוץ והן מבפנים )כל זאת כבר בעת השימוש במקטע כתבנית תואמת(. בשטחי האחסון האשפרה תבוצע ע"י השקיה רגילה בצינורות מים. יש לדאוג להסדרי ניקוז מתאימים בשטחי האחסנה וכיסוי בפוליאתילן אשפרה קונסטרוקציה

124 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) משך האשפרה 7 ימים. תבניות סוגי התבניות א. התבניות ליציקת המקטעים הטרומיים תהיינה מותאמות לייצור בשיטת "יציקה תואמת" Casting(,)Match דהיינו, יציקת מקטעים האחד כנגד השני על מנת להבטיח התאמה מלאה בתפרים שביניהם ומגע מלא בעת הרכבתם לאחר מכן. התבניות תותאמנה ליצור מקטעים בעלי גובה ואורך חתך משתנים. ב. מודגש בזאת במפורש כי תכנון וביצוע התבניות היא באחריותו הבלעדית של הקבלן והגורם המקצועי אשר תכנן אותן מטעמו, לרבות יציבותן, תפקודן וכושרן לבצע את כל הפעולות אשר תידרשנה לביצוע מושלם של המקטעים כנדרש. הקבלן יהיה האחראי הבלבדי לכל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם עקב אי-עמידתן של התבניות בדרישות. הקבלן יצהיר כי לא תהיינה לו תביעות מכל סוג שהוא כגון: ג. תשלומים נוספים, שינויים במחירי היחידה ו/או בלוח הזמנים וכדומה. ד. התכנון המפורט של התבניות והכנת תכניות עבודה מפורטות/תכניות סדנה drawings( )Shop ומפרטי ביצוע והוראות תפעול סופיים יונפקו ע"י הגורם המקצועי ויהיו באחריות הקבלן, בין אם העבודה תבוצע על-פי התכנון העקרוני שנמסר לידיעת הקבלן ובין אם בחר הקבלן להציע תכנון חלופי )ע"ע חלופות קבלן(. ה. בכל מקרה יהיה על הקבלן להפקיד את תכנון התבניות בידי הגורם המקצועי וצוות מהנדסים בעלי ניסיון וידע בתכנון תבניות בכלל ובתחום השיטות המתוארות לעיל לייצור מקטעים ב"יציקה תואמת "בפרט ואשר אושרו לכך ידי מהנדס הביצוע מטעם הקבלן. ו. מיד עם קבלת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות יודיע הקבלן באמצעות מנהל הפרוייקט מטעמו על אופן התכנון והביצוע של התבניות ולוחות הזמנים המפורטים לשלבים אלו על מנת לאפשר לנציג מטעם מנהל הפרוייקט לקיים את הבדיקות והביקורות הנחוצות לתכנון וביצוע התבניות. ז. על הקבלן להציג בפני מנהל הפרוייקט, תוך 30 ימים מיום מתן הרשאה לתחילת ביצוע העבודות, תכנון של המערכת המוצעת על-ידו ברמת פירוט אשר תאפשר הבנה של כל תהליכי היצור להנ"ל יצורף תיאור מפורט של הפעלת התבנית על שלביה השונים בייצור המקטעים כנדרש. ח. בכל מקרה יהיה על הקבלן להציג למנהל הפרוייקט תכניות הכוללות פרטים טיפוסיים, ולאשר מול המזמין מפרטי ביצוע והוראות תפעול סופיים, תכניות עבודה/סדנה סופיות ( Shop )Drawings כחלק התכנון המפורט תיאור תבנית ליציקה בשיטת הקו הקצר קונסטרוקציה

125 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. מערכת הייצור ב"שיטת הקו הקצר" המתוארת לעיל כוללת את רכיבי התבניות הבאים: תבנית קצה קבועה - bulkhead( )stationary תבנית קצה נוספת - bulkhead( )temporary - תבנית זאת נדרשת ליציקת המקטע הראשון לכל סדרה של מקטעים. תבנית תחתית מתנייעת - form( )movable bottom בתהליך הייצור תידרשנה לפחות 2 מערכות של תבניות תחתית מתנייעות כאמור לעיל, כל תבנית תהיה מצוידת במערכת מגבהים/ג'קים באמצעותן יהיה ניתן להציב את המקטע אשר כנגדו יוצק המקטע הבא ביציקה תואמת בגובה ובשיפועים לרוחב ולאורך המקטע כנדרש. התבנית התחתית לייצור המקטעים בראשי הנציבים האמצעיים ומעל קירות נציבי הקצה תתוכנן כך שיתאפשר עיצוב הבליטות התחתונות ליצירת השיפועים האורכיים והרוחביים עבור התושבות של המקטעים. ד. ה. ו. תבניות צד חיצוניות forms( ) side תידרשנה 2 תבניות צד חיצוניות נפרדות. האחת - לייצור המקטעים הטרומיים הרגילים והשנייה - לייצור המקטעים הטרומיים בראשי הנציבים האמצעיים ומעל קירות נציבי הקצה.תבניות הצד יצרו יחידה אחת עבור המקטע הגבוה ביותר.מקטעים אשר גובה חתכם קטן מגובה המקטע הגבוה ביותר ינצלו את החלק הדרוש עבורם מתבנית הצד. תבנית פנימית form( )core התבנית הפנימית תהיה נשלפת באופן שיאפשר גישה אל כלוב הזיון לאחר הצבתו על התבנית התחתית במקומה הסופי ובצמוד לתבנית הקצה הקבועה לשם השחלת צינורות ה- "Ductube" ולקשירה סופית של כבלי הדריכה למטרת בקרה אחרונה וביצוע תיקונים, במידת הצורך, לפני סגירה סופית של התבניות לקראת היציקה. ליצור המקטעים בגשר זה יהיה צורך בתבנית פנימית מורכבת אשר תאפשר יצור מקטעים בעלי גובה חתך משתנה ותחתית בעלת רוחב ושיפוע אורכי משתנים. התבנית הפנימית תאפשר יציקת בליטה פנימית boss( )vertical אשר תשמש לדריכות זמניות של המקטעים בעת הרכבתם. כמו כן, התבנית הפנימית תאפשר יציקת blisters בשיפוע משתנה בהתאם לשיפוע האורכי של תחתית המקטע. מודגש כי לטובת הפשטת הביצוע ה- blister תתוכנן כך שתחתיתו תהיה מקבילה למישור האגף התחתון של המקטע. היות וכתוצאה מכך הזווית שבין ה - vertical boss ל- blister שונה בין מקטע למקטע, בשל כך על מתכנן התבניות לתת דעתו לאיטום החיבור הנ"ל. פרט זה יוצג באופן מפורט ומקיף בתוכניות הביצוע. אביזרים ופריטים קונסטרוקציה

126 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) סעיף זה מתייחס לשקעים עבור מערכות עיגון של כבלי דריכה, דריכה זמנית, שגמי גזירה Keys(,)Shear צינורות מוצא אוויר וכו' במספר מערכות כפי שיידרש לתהליך הייצור. כמו כן, על הקבלן להכין אביזרי חיבור )אינסרטים( בתקרת המקטעים אשר ייעודם חיבור המסילות לנשיאת המדרכים. בנוסף, על הקבלן, בעזרת יועצו, לתכנן ולבצע פתחים בתחתית המקטעים לצורך אוורור. ממדי הפתחים והמרווחים ביניהם יעמדו בדרישות AASHTO Guide Specification for. Segmental Bridges התכונות הנדרשות מהתבניות חומרים א. i. התבניות, על כל חלקיהן, תהינה עשויות מפחים ופרופילים מפלדה..ii הלוחות המהווים את התבנית החיצונית יהיו עשויים יחידה אחת וללא תפרי ביניים..iii רק התבניות הפנימיות השייכות למקטע ראש הנציב, יותר לבצע באמצעות לוחות עץ ולבידים ובתנאי כי תהיינה יציבות וכי תשמרנה המידות המדויקות המפורטות בתכניות..iv את התבניות יש לייצב על תשתית יציבה הכוללת משטח ייצור מבטון, וזאת על מנת להבטיח כי לא ייווצרו שקיעות או דפורמציות כלשהן תוך כדי מהלך הייצור ב. ג. גמישות i. על תכנון התבניות להבטיח האפשרות לצקת את המקטעים הטרומיים בהתאם למידות הגיאומטריות המדויקות של המבנה תוך התחשבות בתוואי האופקי בעל הרדיוס המשתנה, שיפועים משתנים לאורכה ולרוחבה של המיסעה, השתנות גובה המקטע ושיפוע תחתיתו, וכמו-כן בדפורמציות הצפויות במבנה בהשפעת שקיעות היווצרו בשל משקל קבוע, דריכה, הרמה מתוכננת,)Camber( התכווצות וזחילה..ii על תבנית זו להיות אפוא מסוגלת לקבל את העיוותים הגיאומטריים warping( )plane הדרושים לפי התכנון, אך יחד עם זאת, לאחר הצבתה ונעילתה, עליה להיות קשיחה ולהישאר יציבה במידות הדרושות בכל מהלך היציקה וריטוט הבטון. אטימות i. חבור התבנית אל המקטע הקודם ו/או בין חלקי התבניות השונים יבטיח כי בנקודות החיבור לא תיווצר נזילה כל שהיא של טיט צמנטי וכי לאחר פירוק התבניות יתקבל תפר נאה מבחינה ויזואלית וללא פגמים..ii פרטי נעילת התבניות יפורטו בתכניות..iii מודגש בזאת באופן מפורש כי בכל נקודות החיבור בין לוחות הפלדה המשמשים כתבנית, ייאטם החיבור קונסטרוקציה

127 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4).iv.v באמצעות אטם ניאופרן והמפגש בין שטחי המתכת יהיה תואם למידות הנתונות בתכניות. אטמים אלו מתכלים. על הקבלן להכין לפחות סט אטמים אחד, נוסף על זה שבשימוש, לצורך החלפה בעת הצורך.הנחיית מנהל הפרויקט מטעם נת"ע על הצורך להחליף את מערכת האיטום תבוצע לאלתר וללא עוררין. הדברים אמורים במיוחד לגבי איטום ההתחברות של עורקי הכבלים אל עורקי המקטע הקודם וכן אל תבנית הקצה באמצעות צינורות גומי מתנפחים מסוג,Ductube כך שתמנע חדירת טיט צמנטי לתוכם תוך במהלך היציקה. הקבלן יגיש פרטי האטימה לאישור המתכנן מטעם נת"ע ד. ה. פרוק תבניות i. תהליך פרוק התבניות צריך להיות פעולה פשוטה ונוחה לביצוע..ii לשם כך יש לתכנן את התבנית החיצונית כך שתתאפשר בה תנועה כלפי מטה והרחק מפני הבטון. התבנית הפנימית צריכה להיות מתקפלת ועשויה לשליפה. מודגש כי למקטעי גשר זה בליטות )פנימיות vertical )bosses אשר יוצרות מורכבות מיוחדת בשליפת התבנית הפנימית..iii על מנת למנוע את הידבקותו של המקטע הנוצק כ- "יציקה תואמת" כנגד המקטע הקודם, יש לצפות את פני הבטון בתפר בשכבה חוצצת עשויה תערובת של סבון וטלק )ביחסי תערובת 1:1( עם מים והניתנת ליישום בהברשה..iv הקבלן יבצע ניסוי מוקדם של התערובת, היישום וההפרדה של שתי יחידות בטון מדגמיות. v. פעולת ההפרדה של המקטעים האחד מן השני תוך ניתוק ההדבקות ביניהם צריכה להיעשות באופן ש-"שגמי הגזירה" Keys( )Shear ומקצועות התפר לא יפגעו. התאמה למידות גיאומטריות i. מערכת התכניות הכלולה בתוך מסמכי המכרז כוללת בתוכה תכניות המפרטות את המידות הגיאומטריות המלאות של כל מקטע ומקטע ואת המידות היחסיות שלו לקודמו בתהליך הייצור..ii תכניות אלה מבוססות על המידות והמפלסים המתוכננים של המקטעים במסעה, ללא התחשבות והקצבים כלשהם לאפיצות עבודה מחד, ולדפורמציות צפויות בהשפעת שקיעה, דריכה, התכווצות וזחילה מאידך. כל אלה יובאו בחשבון ע"י הקבלן בעת קביעת מידות הייצור של המקטעים..iii סיבולות )Tolerance( ביצור האלמנטים מוצגות בפרק זה. כמו-כן יש להביא בחשבון סטיות בעת הרכבת המקטעים, כל אלה יובאו בחשבון על-ידי הקבלן בעת קביעת מידות הייצור המדויקות של המקטעים קונסטרוקציה

128 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ייצור התבניות א. ב. ג. ד. ה. אין להתחיל בייצור התבניות טרם קבלת אישור התכניות המפורטות ע"י מתכנן הקבלן או מי מטעמו. ייצור התבניות ייעשה על-ידי מפעל מנוסה לעבודת תבניות מתכת ויהיה בעל ניסיון וידע בייצור תבניות מהסוג הנדון, המפעל הנ"ל יאושר על-ידי מתכנן הקבלן לצורך זה. ביצוע התבניות ייעשה בליווי קבוע של מתכנן הקבלן ואלה יהיו רשאים לבקר בכל עת וללא הגבלה במפעל המייצר את התבניות למטרות מעקב ופיקוח )בכל האתרים בהם עוסקים בייצור ו/או בהרכבה של חלקים מהן בארץ ובחו"ל(. על הקבלן לכלול דרישה מפורשת זו בכל התקשרויותיו עם הגורם המקצועי מחו"ל ו/או עם המפעל לייצור תבניות כתנאי לאישור המפעל על ידי מהנדס הביצוע מטעם הקבלן כאמור לעיל. רק לאחר שכל מערכת התבניות ומנגנון הפעלתן יאושרו סופית על-ידי מנהל הביצוע מטעם הקבלן ו/או המתכנן מטעם הקבלן ו/או בא כוחם, הן תועברנה למפעל הייצור של המקטעים תהליך היציקה בדיקות ואשורים Drawings( )Shop תכניות ייצור/סדנה א. ב. ג. ד. ה. טרם יחל ייצור המקטעים, על הקבלן להכין ולהעביר לאישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן תכניות ייצור מפורטות של כל מקטע ומקטע, אשר תכלולנה כדלהלן: תיאור מידות גיאומטריות של כל מקטע, בתכנית, מבט וחתכים כולל כל הבליטות, השקעים, חורים ומעברים, פרטי הרמה, ניקוז, שינויי עוביים ובליטות בתוך הארגז הדרושות לעוגני דריכה וכו', כל זאת כפי שיידרש בזמן ייצור המקטע. כמו כן על הקבלן לספק תכניות זיון מושלמות ומקיפות, הכוללות פרטי כיפוף, מידות סופיות, פרטי קשירת מעטות פח לכבלי דריכה, רוחקנים לרבות מיקומם וכד'. טבלת אפיצויות מאושרת. סדר הרכבת המקטעים באתר - ובהתאם לכך סדר ייצור המקטעים, וכיוון הפנית "שגמי הגזירה" keys( )Shear בהתאם. אמצעי הרמה ושינוע. הספק יומי ו/או שבועי הכולל לוח זמנים מדויק של ייצור המקטעים, מפורט לפי שעות, בהתאם לפעילויות השונות והקצבי כוח האדם המוכיחים כי התארגנותו של הקבלן מתאימה להספק הצפוי, כדלקמן: i. מקטעי מסעה רגילים - שלושה מקטעים לשבוע..ii מקטעי ראש עמוד ונציבי קצה - מקטע אחד לשבוע. בכל מקרה האחריות לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע הגשר מוטלת על הקבלן באופן בלעדי קונסטרוקציה

129 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. הכנת המקטעים ליציקה - מקטעים אמצעיים כל מקטע נוצק בין מקטע הקודם לו לבין תבנית קצה קבועה. תבנית הקצה הקבועה מוצבת כשהקו העליון שלה הוא אופקי וכשפניה ישרים ואנכיים למישור הבסיס. יש לסתום בתבנית הקצה את כל החורים אשר אינם מיועדים למעבר כבלי דריכה, להתקין את בסיסי העוגנים, את השקעים המיועדים לדריכה זמנית, את "שגמי הגזירה" Keys( )Shear ואביזרים אחרים כל זאת כנדרש עבור התפר הנדון. יש להציב באמצעות מערכת מגבהים/ג'קים המשולבים בתבנית התחתית המתנייעת את המקטע "הקודם "בזווית נטייה אופקית, בכיוון רוחבי ואורכי ובמפלסים יחסיים מוכתבים ביחס לתבנית הקצה הקבועה. יש להביא את התבנית התחתית המתנייעת עליה יוצק המקטע החדש למגע מלא עם תחתית המקטע הקדם לו ולמפלס הדרוש בתבנית הקצה הקבועה כך ששינוי בגובה החתך יהיה עפ"י התוכניות. יש לסתום במקטע הקודם את כל השקעים ובסיסי העוגנים באמצעות פחי כסוי, על מנת למנוע את חדירת הבטון לתוכם. יש למרוח את פני הבטון של המקטע הקודם בשכבה חוצצת העשויה מתערובת סבון וטלק )ביחסי תערובת 1:1( עם מים הניתנת ליישום במברשת על מנת למנוע את הדבקות הבטון של המקטע החדש הנוצק "יציקה תואמת" כנגד המקטע הקודם. יחד עם זאת מודגש כי מניעת ההידבקות של הבטון למקטע הקודם היא באחריותו הבלעדית של הקבלן. יש להציב את כלוב הזיון ובתוכו עורקי הדריכה, העוגנים, בסיסי עגון, שקעים, בליטות וכו' בהתאם למפורט בתכניות הייצור של המקטעים המתאימים. על כלוב הזיון להיות קשור באופן קשיח ויציב כדי לאפשר את הכנסתו כיחידה שלמה אל תוך התבנית. כלוב הזיון ייבדק ויאושר על ידי בקרת האיכות עוד בטרם הוכנס לתבנית. עורקי הדריכה העשויים מעטות פח יוצבו וייקשרו היטב על- גבי הסולמות התומכים. קשירת עורקי הדריכה להבטחת מיקומם לא ייעשה באמצעות שימוש בפלדת הזיון של המקטע אלא בעזרת מוטות נוספים אשר זה ייעודם. בתוך העורקים יש להעביר צינורות גומי, על מנת לשמור על שלמותם בעת היציקה ועל מנת להבטיח את אטימות החיבורים בקצותיהם. בדיקה סופית של המקטעים לרבות בדיקת המפלסים של המקטע הקודם תערך רק לאחר השלמת כל ההכנות ובסמוך לפני היציקה. אין להתחיל ביציקת המקטעים לפני קבלת אישור בקרת האיכות, אולם אין אישור זה פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב הייצור. שימת הבטון קונסטרוקציה

130 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. יציקת המקטעים תיעשה בפעולה רציפה ובמלוא שטח החתך. הזמן הדרוש לשימת הבטון וציפופו במקטע אחד לא יעלה על שלוש שעות. שיטת היישום של הבטון וציפופו חייב להבטיח בטון צפוף ללא כיסי חצץ, סדקים ומפגעים אחרים. ציפוף הבטון בתחתית ובדפנות ייעשה על ידי שימוש משולב במרטטים פנימיים וחיצוניים, וציפוף הבטון בפלטת המיסעה יעשה על-ידי מרטטים פנימיים ומרטטי שטח מתאימים. פרטים מלאים אודות שיטת יישום הבטון וציפופו וסוגי המרטטים אשר יידרשו לשם כך - יובאו לאשור אבטחת האיכות. על הקבלן להוכיח, לשביעות רצונו של אבטחת האיכות, כי השיטה המוצעת מתאימה לצורת המקטעים, לפרטי התבניות ולתערובת הבטון אשר נקבעה, וכי באמצעותה ניתן יהיה לקבל מקטעים המבוצעים כנדרש, עם בטון בעל חוזק וצפיפות הדרושים. בדיקת חוזק הבטונים תעשה לפי הנדרש במפרט הכללי, על - ידי מבדקת שדה מוסמכת אשר באתר הייצור. נטילת המדגמים תעשה לפי ת"י 26, למעט מספר המדגמים, אשר יהיה כדלקמן: מכל יציקה של מקטע יש לקחת לפחות 5 מדגמים של שתי קוביות. מקוביות אלו יש לבצע בדיקות חוזק בטון אחרי 7 3, ו- 28 יום. כמו-כן יש לבדוק את חוזק הבטון באמצעות פטיש בדיקה לפני פרוק התבניות. את הפטיש יש לכייל מראש ולעיתים מזומנות, כפי שייקבע ע"י בקרת האיכות. בקורת מידות גיאומטריות א. ב. ג. ד. תוך מהלך היציקה יש להציב בפני הבטון לוחיות פלדה, ראשי ברגים או אמצעים מתאימים אחרים אשר ישמשו נקודות בקרה בציר הארכי ובכל אחת מפנות המקטע. באמצעות נקודות אלו נעשית בקורת המידות ההדדיות בין המקטעים השכנים, הכול כמפורט בטבלת המפלסים אשר בתכניות הייצור הסופיות. סטיות אפשריות מן הערכים הדרושים יש לתקן באופן מיידי במקביל לייצור המקטע הבא. המדידות יילקחו ע"י מודד מוסמך ובאמצעות תיאודוליט, דיסטומט ומאזנת מדויקים, אשר יוצבו על משטח עבודה במפלס מתאים הנמצא בקו ראיה עם נקודות בקרה אלו. אשפרה על הקבלן להציג בפני המתכנן מטעמו פרטים מלאים אודות תהליך האשפרה ולקבל את אישורו על כך פירוק תבניות א. לגבי מקטעים אשר הייצור שלהם מבוסס על מחזור של יממה אחת, מותר להניח כי פירוק התבניות יוכל להיעשות למחרת היציקה בבקר, כלומר, פרק זמן צפוי של כ- 18 שעות בין גמר היציקה ועד לפרוק התבניות. מסגרת הדריכה הרוחבית לא תפורק וכבלי הדריכה לא ישוחררו אלא כעבור 24 שעות קונסטרוקציה

131 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. נוספות. כלומר על הקבלן להחזיק באתר היצור לפחות מסגרת דריכה נוספת אחת. בכל מקרה, יש להבטיח כי חוזק הבטון לפני פרוק התבניות לא יהיה פחות מ- 25 מגפ"ס. יש לתת תשומת לב ודגש לשמירת שלמותם של דפנות התפרים של המקטעים לבל ייפגעו בעת פרוק התבניות. כל פגיעה בדפנות אלה מחייבת תיקון מיידי טרם ניתן לצקת כנגדן "יציקה תואמת "הלא הוא - המקטע הבא. יש לשים דגש על כך כי בנוסף לפירוק התבניות יש לבצע פעולת הפרדה בין המקטעים השכנים. הפרדה כזו נעשית אם ע"י שימוש במגבה/ג'ק המופעל בין המקטעים ומרחיקם האחד ביחס לשני ע"י סבוב מקטע אחד ביחס לשני וניתוק המגע ביניהם. לאחר פירוק התבניות והפרדת המקטעים, ניתן לפרק את אביזרי המילוי בשקעים ולנקות את עוגני הדריכה. יש להגן על פנים מעטה הפח של עורקי הדריכה בפני השפעות קורוזיה. הגנה זו תיעשה ע"י פקיקת החורים משני צדדיהם )כל החורים(. בפני התפרים יש לבצע ניקוי חול לסילוק שכבת מי המלט ויצירת חספוס קל. אפיצויות )טולרנסים( היות והמקטעים יצוקים האחד כנגד השני ב"יציקה תואמת", מובטח ביניהם תפר מושלם ללא כל אפיצות בשטח התפר. הסטיות המותרות במידות המקטעים תהיינה כדלקמן: א. ב. ג. ד. ה. ו. עובי הדפן עובי פלטה תחתונה עובי פלטה עליונה מידות רוחב המקטע מידות אורך המקטע מידות גובה המקטע -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ סימון מקטעים א. ב. ג. כל מקטע יקבל סימון ייחודי לזיהוי מיקומו המיועד בגשר בהתאם לתכניות ותאריך ייצורו. הסימון ייעשה בצד הפנימי של הדופן באמצעות צבע שאינו נמס במים. על הקבלן לנהל במסגרת הייצור יומן העבודה ובו רשום מדויק של כל מקטע ומקטע, כולל סימונו, תאריך ייצורו ובדיקות החוזק שנערכו לו, תאריך המשלוח לאתר הגשר וכל פרטיו האחרים ככל שיידרש על-ידי בקרת האיכות ואבטחת האיכות תיקונים, פסילה והחלפת מקטעים קונסטרוקציה

132 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. ה. אבטחת האיכות מועם המזמין תפסול כל מקטע אשר יימצא כלא מתאים לדרישות החוזק, הטיב, הצורה החיצונית או דרישות אחרות לפי הוראות מפרט זה. אבטחת האיכות מועם המזמין תהיה רשאית לאשר תיקונים של פגמים קלים אשר נוצרו כתוצאה מפירוק התבניות, אם לדעתו של בקרת האיכות אין בפגמים אלה מלהשפיע על טיב המוצר הסופי. פגמים בפני המישקים יש לתקן באופן מיידי וזאת אך ורק לאחר קבלת אישור ו/או הנחיות בקרת האיכות, בטרם נוצק נגדם המקטע הבא ב"יציקה תואמת." באם נפגעו פני מישקים אלה מסיבות כלשהן אחרי יציקת המקטע הסמוך לו, יש לבצע תיקון אשר לא ימנע מגע שלם בין המקטעים בעת ההרכבה. בכל מקרה אין לבצע תיקונים כלשהם במקטעים, אלא באישורו של אבטחת האיכות מטעם המזמין לשיטת התיקון. החלפתו של מקטע אשר אבד, נשבר, נפסל או כדומה, במקטע חדש - תוכל להתבצע ב"יציקה תואמת" נגד שני המקטעים השכנים הובלת המקטעים הטרומיים א. ב. ג. ד. ה. ו. ז אחסון א. העברת המקטעים והובלתם מאתר הייצור אל אתר הגשר תותר לאחר שהבטון הגיע לחוזק המתאים, 75% של החוזק הסופי הדרוש, דהיינו לחזק ממוצע של 50 מגפ"ס. בעת ההובלה, יש לתמוך את המקטעים בנקודות השענה בדומה לתמיכתם בשטח האחסון. מודגש כי תחתית המקטע משופעת ומחייבת נקיטת אמצעים מיוחדים להצבתו וייצובו. לא תותר "השכבת" מקטע בעת האחסון או ההובלה. שיטת ההרמה, העברה, הובלה ואחסון המקטעים על כל פרטיהם, טעונים אישורו של מנהל הפרויקט. יחד עם זאת מודגש בזה כי כל ההסדרים והאמצעים לשינוע והובלתם של המקטעים יהיו על אחריות הקבלן. כל נזק שיגרם למקטע עקב אחסנה והובלה לא נאותים המקטע הניזוק יתוקן על חשבון הקבלן וזאת אך ורק במידה ומנהל הפרויקט יסכים להשתמש במקטעים שניזוקו. על אף האמור לעיל, יהיה מנהל הפרויקט רשאי להורות על פסילה מוחלטת של המקטע ולדרוש החלפתו במקטע חדש. במידה והובלת המקטעים מאתר הייצור אל אתר ההרכבה תעשה לאורך כבישים ארציים ו/או עירוניים יהיה על הקבלן לתאם ולקבל את האישורים המתאימים של הרשויות המתאימות ומשטרת התנועה. הקבלן יכלול בהצעת המחיר מטעמו את כל ההוצאות הכרוכות בהובלת המקטעים בהתאם לתנאים כמפורט לעיל. יש להעביר, להוביל ולאחסן את המקטעים באופן אשר יבטיח כי לא ייפגעו בשום צורה שהיא וכי לא יוטרחו הטרחות גדולות מן המתוכנן תוך כדי כך קונסטרוקציה

133 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ב. יש לאחסן את המקטעים באופן אופקי ולתמוך אותם מתחת לדפנותיהם. הקבלן יתכנן התמיכות כך שיאפשרו אחסון נאות, בטוח ויציב של המקטעים. מודגש פעם נוספת כי תחתית המקטעים משופעת. הרכבת המקטעים הטרומיים כללי הרכבת המקטעים תוכננה להיעשות בשיטת הזיז המאוזן method(,)cantilever שדה אחר שדה בהתאם לשלבי הביצוע כמפורט בתכניות. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבקרבת הגשר ישנן תשתיות שונות ונדרש לתאם את עבודתו עם בעלי התשתיות ולנקוט בכל האמצעים לביצוע העבודה במרחק הבטיחותי הנדרש, כולל שימוש בציוד הרכבה מתאים לקיום תנאי זה. התארגנות להרכבת המקטעים הטרומיים א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. על הקבלן יהיה להציג פירוט מלא ומפורט של אתר העבודות אשר יכיל: אחסון של 75 מקטעים לפחות. )במידה והיצור לא יעשה בקרבת אתר ההרכבה(. אמצעי שינוע של המקטעים הטרומיים מאתר הייצור אל אתר ביצוע ההרכבה. אמצעי שינוע והרכבה של מתקן ההרכבה לרבות פירוט מלא של שלבי הביצוע. מתקני עזר הנדרשים להרכבה, כגון טפסות ופיגומי עזר בסמוך לנציבי הקצה, במות עבודה בראשי הנציבים ובקצוות הזיזים, ההתקנים המיוחדים להרמת המקטעים, שינועם וסידורי תמיכה זמניים של מקטעי ראש הנציב, טפסות ופיגומים הדרושים להצבה זמנית של המקטעים בקרבת נציבי הקצה, וכן פלטות הבטון אשר ישמשו כיסוד זמני, יתוכננו ע"י מהנדס מומחה לנושא זה. הקבלן יעביר חישובים סטטיים של טפסות אלו לאישור מנהל הפרויקט. בסיסים, פסים ואדנים במידת הנדרש. אמצעי עזר לביצוע השחלת כבלי דריכה, ביצוע הדריכה והזרקת הדייס. סדורים לביצוע מדידות במהלך ההרכבה. הסדרי תנועה, דרכי גישה, דרכים עוקפות וכד. כל יתר הפעולות העשויות להידרש בעת ביצוע הרכבת המקטעים. מודגש בזאת באופן מפורש כי אישור מנהל הפרויקט לפרטי התארגנותו וההכנות באתר, לא יפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית בכל הכרוך הן לבטיחות העבודה והן לגרימת נזק כל שהוא למקטעים ו/או לחלקי מבנה אחרים וכן להשגת הדיוק הנדרש בהרכבה, כל זאת תוך קיום כל הדרישות כמפורט בסעיפים המתאימים של מפרט זה. הקבלן אחראי לביצוען של כל עבודות העפר והמצעים, ככל שיידרשו, להכנת דרכי גישה בעת ההרכבה, כולל החזרת המצב קונסטרוקציה

134 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) לקדמותו אחרי ביצוע ההרכבה, הכול לפי דרישות מנהל הפרויטק ולפי תיאום ואישור התוכניות מול הגורם הרלוונטי. דבק אפוקסי להבטחת מגע בין המקטעים כללי א. דבק אפוקסי להבטחת מגע בין המקטעים, יהיה מסוג SBA 31,SIKADUR טיפוס S08-02 מתוצרת חב' SIKA או ש"ע מאושר המתאים לביצוע גשרים בשיטת המקטעים הטרומיים. הדבק מסופק ברמות שונות של זמן יישום: מהיר, רגיל וארוך. על הדבק להיות בעל רמות זמן יישום מותאמות לביצוע ההדבקה בין המקטעים הטרומיים בטמפרטורה חיצונית של ºC הדבק SIKADUR 31 הוא חומר דו קומפוננטי מורכב מהמרכיבים הבאים:.i.ii שרף אפוקסי) resin )Epoxy בצבע אפור מייצב )Hardener( בצבע לבן לאחר ערבול מתאים יהיה הדבק בעל צבע אפור אחיד הדומה לבטון. הקבלן יהיה רשאי להציע שימוש בדבק אפוקסי שווה ערך, בתנאי שיוכח בבדיקות מקדימות מתאימות ובמעבדה מוסמכת כי כל התכונות הפיזיות והמכניות אכן זהות לאלו של דבק SIKADUR 31 כמפורט להלן ב. תכונות החומר i. תכונות מכניות חוזק החומר ללחיצה, מתיחה וכפיפה, מודול האלסטיות וכושר ההדבקות לבטון - יתאימו להמלצות מסמך "Proposal for a standard for acceptance tests and verification FIP of epoxy bonding agents for segmental construction ".ii.iii משנת בדיקות נת"ע תהיה רשאית לדרוש תעודות מטעם מעבדה מוכרת ומאושרת, המאשרות את עמידת הדבק בדרישות המסמך הנ"ל. המצאת התעודות וביצוע הבדיקות לאישור הדבק תהינה על חשבון הקבלן. הקבלן יכלול את עלות הבדיקות בהצעת המחיר מטעמו. אחסון האחסון ייעשה בטמפרטורה.2-10ºC זמן האחסנה לא יעלה בשום אופן על שנה אחת ממועד הייצור קונסטרוקציה

135 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ג. ד. הכנת שטחי הבטון בתפרים i. עיקר עבודות ההכנה של שטחי הבטון בתפרים תעשה בעוד המקטעים נמצאים בשטחי האחסון על-יד אתר הייצור על מנת להבטיח תפר נקי מכל לכלוך, שמנוניות ושכבת מי מלט יש לבצע את ניקוי משטחי הבטון בתפרים באמצעות סילון חול בלחץ. בשלב זה יש לנקות ניקוי חול מושלם גם את עורקי הדריכה לכל אורכם..ii סמוך למפלס פני ההרכבה יש לנקות ניקוי נוסף את התפרים מלכלוך או אבק שהצטבר, באמצעות זרם מים ומברשת קשיחה, ולאחר הניקוי יש לנגב ולספוג את עודפי המים החופשיים שעל-גבי שטח התפר..iii בדומה, יש לבצע ניקוי חול גם על שטח קטן בדופן הפנימית של המקטע, זאת על מנת לאפשר הדבקה של קוביות ניסיון )כמתואר בסעיף ה' להלן(. ערבול הדבק.i.ii ה. ערבול הדבק ייעשה בתוך הקופסה בה מסופק הקומפוננט )A( באמצעות מערבל סיבובי מיוחד )מסופק ע"י היצרן(, אשר יחובר למקדחת יד חשמלית בעלת הספק של 350W, ומהירות עפ"י דרישות היצרן. יש להקפיד על מהירות הערבול, לבל יעלה חום החיכוך בעת הערבול וכתוצאה מכך יקטן אורך זמן היישום של הדבק. תחילה יש לערבל את הקומפוננט )A( במשך כ- 10 שניות, לעצור את המערבל ולהוסיף לו את הקומפוננט )B(. יש לנער היטב לפני השימוש(, לחזור ולערבל במשך 3-2 דקות עד לקבלת תערובת בעלת צבע אפור אחיד. יישום הדבק על שטחי הבטון בתפרים i. יש להתחיל במריחת הדבק על שטחי הבטון בתפרים מיד לאחר השלמת הערבול..ii את יישום הדבק יש לעשות כאשר המקטע תלוי סמוך למקום הרכבתו מול המקטע השכן שהורכב במקומו קודם לכן..iii יש למרוח את שני שטחי הבטון הבאים במגע בתפר, כל אחד בעובי של 1 מ"מ. למריחה של מ"ר של שטח תפר, בעובי כולל של 2 מ"מ עשויות להידרש בערך 10 דקות עבודה של אדם אחד. בהתאם לשטח הבטון בתפר ובהתאם לזמן היישום הצפוי, יש לקבוע את מספר העובדים במריחת הדבק..iv יש להבטיח כסוי מלא של כל שטח הבטון בתפר על כל הנקבוביות והחריצים שבו בשכבת הדבק, על מנת להבטיח מגע מושלם בין המקטעים. לשם כך תעשה מריחת הדבק באמצעות מברשת צביעה רחבה פשוטה. מברשות אלה אין לנקות, וכל תפר יימרח במערכת מברשות חדשה. v. אין למרוח דבק בתחום 3-2 ס"מ מסביב לחורים של עורקי הדריכה. על מנת למנוע כניסת דבק לתוך עורקי הדריכה יש להציב טבעת גומי ספוגי ( cell closed קונסטרוקציה

136 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) )sponge rubber בעובי 3 מ"מ סביב כל אחד מהפתחים של עורקי הדריכה. הצבת הטבעות )gaskets( במקומם תבוצע באמצעות דבק מגע. הקבלן יגיש פרט זה לאישור הפיקוח בטרם יחל בביצוע הרכבת המקטעים..vi בזמן מריחת הדבק יש להדביק 2 קוביות בטון תקניות כנגד הדפן הפנימית של המקטע במקום בו נוקה השטח ניקוי חול, על מנת לבדוק את התקשות הדבק. יש להחזיק את הקוביות מהודקות ולחוצות אל הדופן עד לאחר ההתקשות. בדיקות לעמידות הדבק בגזירה תערכנה על קוביות אלו באמצעות ג'ק הידראולי 7 ימים אחר הדבקתם..vii מכל תפר יש להכין מדגמים של דבק האפוקסי לשם בדיקות חוזק בלחץ ובכפיפה עפ"י דרישות EN סעיף 7. החוזק לא יפחת מן הדרישות המפורטות במסמך.FIP.viii לאחר השלמת פעולות ההדבקה, יש לנקות באופן יסודי ביותר את כל הציוד והאביזרים.ix פרט למברשות - אשר באו במגע עם הדבק, באמצעות חומר מנקה מיוחד המסופק על ידי היצרן מסוג - Colma Cleaner ושטיפה במים. ו. ז. הצמדת המקטעים i. מיד לאחר שכל שטחי הבטונים משני עברי התפר כוסו בדבק, יש להצמיד את המקטע החדש כנגד קודמו. את פעולה זו יש לעשות במהירות האפשרית ובכל מקרה יש להשלימה כל עוד הדבק הוא בעל עבידות יישום דרושה, דהיינו, תוך כשעה אחת..ii לאחר הצמדת המקטע החדש למקומו, יש להפעיל לחץ של כ מגפ"ס מחולקים באופן שווה על כלל שטח חתך התפר באמצעות דריכה זמנית. אמצעי מגן מפעולת הדבק i. הגנה לעור - בעיקר על הידיים יש להשתמש בכפפות ניאופרן..ii הגנה לעיניים - יש להשתמש במשקפי מגן..iii הגנה לבגדים - יש להגן על הבגדים מכתמי דבק..iv דבק שהתקשה - אי אפשר לנקותו. v. על הקבלן לקבל מאת היצרן את כל הוראות הבטיחות לשימוש בדבק ולמלא אחריהן בקפידה, ועליו להצטייד בחומרי ניקוי מתאימים למקרה הצורך. ח. דיוס שקעי עוגנים לאחר ההרכבה לאחר הצמדת המקטע ודריכתו יש לדייס את שקע העוגן למניעת היווצרות חללים העלולים לגרום להיווצרות חלודה ע"ג אביזרי הדריכה. לשם כך על הקבלן לתכנן פרטי ניקוז והזרקה לדייס לכיסוי העוגנים. פרט זה והליך ביצועו יועברו לאישור הפיקוח בטרם תחילת יצור המקטעים קונסטרוקציה

137 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תהליך ההרכבה א. ב. שלבי ההרכבה שלבי ההרכבה של המקטעים הטרומיים מפורטים בסדרת תכניות ההרכבה המצורפות למכרז, ועל-פי תכנית ההרכבה הכללית הכוללת את מספור המקטעים לכל אורך הגשר. הצבת מקטעי ראש הנציב segment( )pier הצבת מקטע ראש הנציב במיקום, במפלס ובזווית הדרושה מהווה מפתח להרכבת הגשר בתוואי הנדרש, ועל כן היא חייבת להיעשות בדיוק המרבי. ג. תהליך הצבת מקטע ראש הנציב כולל את השלבים הבאים: i. הצבת קונסטרוקציית פלדה זמנית בראש הנציב המשמשת כבמת עבודה..ii תמיכה לרגל קדמית של מתקן ההרכבה ומתקן עזר לייצוב הזיזים העשויים מקטעים טרומיים במהלך הרכבתם..iii השענת הרגל הקדמית של מתקן ההרכבה על קונסטרוקציות העזר הנ"ל..iv הצבת הסמכים הקבועים והזמניים במקומם המיועד. v. הצבת שני מקטעי ראש העמוד על סמכי הבטון הזמניים וחיבורם בדריכה זמנית..vi דריכה אנכית זמנית לעיגון זמני של מקטעי ראש העמוד אל מבנה העמוד..vii ויסות סופי - במידת הצורך - של הזיזים באמצעות מגבהים )ג'קים(, לרבות שחרור הדריכה הזמנית כנ"ל..viii מילוי המרווח בין הסמכים הקבועים לבין תחתית מקטעי ראש העמוד בדיס אפוקסי. חיבור זמני של המיסעה לעמודים א. ב. ג. ד. ה. ו. שיטת הביצוע של גשר זה מחייבת ייצוב המקטעים המורכבים כזיזים לעמוד לטובת הבטחת יציבות המערכת עד לחיבור המקטעים ליצירת מפתח שלם בין שני העמודים הסמוכים באמצעים של יציקה ודריכה משלימה. במשטח שנוצר כתוצאה מכך, יותקנו הסמכים הזמניים להנחת מקטעי ראש העמוד,)PS( כולל המגבהים )ג'קים( להתאמת המפלסים וכד. יש לחבר את המיסעה אל העמוד ע"י דריכה באמצעות כבלים או כל אמצעי אחר. הקבלן יציע שיטת החיבור והייצוב ויגיש למתכנן לאישור תכניות ופרטים, חישובים סטטיים ומפרט, לרבות פרטי המגבהים, התושבות הזמניות, פירוט שיטות הביצוע וכד. בעת הכנת המסמכים הנ"ל, על הקבלן להביא בחשבון את כל הכוחות הפועלים על המבנה כגון: משקל המנוף להתקנת המקטעים, הריאקציות הפועלות בעת שינוע המקטעים, כוחות הרוח הפועלים על המבנה, רעידת אדמה, הטרחות הנובעות מנפילה אפשרית של מקטע. במסגרת זאת, יש לחשב גם את הכוחות הפועלים על זיזי העמוד המורחב, כולל הזיון הדרוש קונסטרוקציה

138 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ז. ח. ט. י. הקבלן רשאי להציע גם שיטות אחרות לחיבור הזמני של המיסעה אל העמודים ובין היתר שיטות שמאפשרות ביטול הזיזים, אך נת"ע אינה מתחייבת לקבל שיטות אלה. כל המסמכים יוגשו לאישור מנהל הביצוע מטעם הקבלן. מודגש, כי כל ההליך החל בתכנון וכלה בביצוע עד להשלמתו, הוא באחריות הבלעדית של הקבלן. מועדי השחרור של החיבור הזמני, יוגשו לאישור המפקח, ובכל מקרה יהיו באחריות הקבלן. הרכבת המקטעים הסמוכים לראש הנציב א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. תהליך הצבת המקטעים הסמוכים לראש הנציב כולל את השלבים הבאים: התקנת ג'קים על מתקן העזר ליצירת סמכים זמניים עבור המקטעים הסמוכים לראש הנציב. הרכבת מקטע, כולל מריחת דבק אפוקסי על פני המישק כמתואר לעיל. ביצוע דריכה זמנית אל מקטע ראש הנציב. הרכבת המקטע התאום מעברו השני של מקטע ראש הנציב כנ"ל ביצוע דריכה זמנית אל מקטע ראש הנציב. השחלת מערכת כבלי דריכה כמפורט בתכניות וביצוע הדריכה שחרור הדריכה הזמנית. מדידה ובקרת התוואי ומפלסי המקטעים המורכבים. הרכבת יתרת המקטעים א. ב. ג. תהליך הרכבת המקטעים חוזר על עצמו כמפורט לעיל, למעט ס"ק א'. קטעי חיבור בין קצות הזיזים של מקטעים טרומיים ד. ה. בין שני קצות הזיזים שהורכבו ממקטעים טרומיים, או בינם לבין קבוצת המקטעים הטרומיים אשר הורכבו על פגומים בקרבת נציבי הקצה, יוצקו קטעי חיבור מבטון, דרכם תעבורנה האלומות של כבלי הדריכה התחתונים והעליונים המחברים את המבנה ליחידה מונוליטית אחת. לפני ביצוע החיבור בין קצות הזיזים כנ"ל, יש לבדוק ולאמת כי הזיזים אכן מורכבים במפלסים ובתוואי כנדרש ובמידת הצורך לבצע את התיקונים הדרושים אם על ידי התאמת המפלסים באמצעות מערכת המגבהים/ג'קים המוצבים על מתקן העזר אשר ליד הנציבים ואם באמצעות סבוב הזיזים בשלמותם. קביעת שיטת הביצוע והאמצעים לכך יהיו באחריות הקבלן עם היועץ המקצועי ובכפיפות לאישור המפקח. ביצוע התיקונים הדרושים יבוצעו על ידי הקבלן ועל אחריותו. לאחר שהזיזים הובאו למקומם הסופי, יוצב המבנה על הסמכים סופית. תהליך הצבת המבנה על הסמכים ייקבע על ידי הקבלן בכפיפות לאישור המפקח קונסטרוקציה

139 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ו. את שני קצות הזיזים הסמוכים קושרים לאחר מכן באמצעות קורות עזר מפלדה על מנת לשמור על מצב הדדי קבוע וללא דפורמציות בעת התקשות הבטון הנוצק בחיבור ביניהם. תחנת רידינג - תיאור המבנה 4.1 כללי תחנת רידינג משרתת את שתי מסילות הרק"ל של הקו הירוק כאשר גשר ירקון/רוקח חוצה לאורכה של התחנה. התחנה כוללת רציפים משני צדדיו של הגשר. הרכיבים הקונסטרוקטיביים של התחנה והגשר בלתי תלויים ואינם מעבירים עומסים האחד לשני. התחנה כוללת שתי קומות המתנשאות לגובה של כ- 12 מ'. הגשר חוצה את התחנה במפלס של 7.5 מ' מעל פני הקרקע, לערך, כך שהגישה לתחנה היא ממפלס הקרקע והרציפים ממוקמים בקומה הראשונה בגישה ישירה לגשר. התחנה כוללת משרדים לשימוש עובדי התחנה וצרכים תפעוליים נוספים. מפלס רציפי התחנה מתוכנן מבטון מזוין בעוד מבנה המבואה והגג מתוכננים כמבנה פלדה קל )מסבך(. התחנה סימטרית בעיקרה סביב ציר האורך של הגשר החוצה את התחנה. התחנה למעשה מורכבת משני מבנים עצמאיים הממוקמים ממזרח וממערב לגשר. יודגש שבאחריות הקבלן לבצע תכנון מפורט מלא לתחנת רידינג לרבות, בין היתר, תכנון כל עבודות השלד, הביסוס והמעטפת, תכנון אדריכלי מלא לקבלת הרשאה והכנות למערכות האלקטרו-מכאניות ככל שיידרשו. הקבלן יתכנן ויבצע עבודות דיפון עבור חדר ה- TTR במיקומים מתחת לגשר. הקבלן יכין שרוולים ושוחה למעבר כבילה לתחנת רידינג. השוחה תגיע עד לקצה רצפת התחנה. הקבלן יכין שרוולים להזנה בין קיר הדיפון הצפוני אל עמוד הגשר בציר 13, ולאורך העמוד עם חיפוי פריק. בתוך מיסעת הגשר ישאיר הקבלן פתחים במידות 60X30 ס"מ למעבר כבילה, וכן יאתר ויפנה את כל שטח מבנה ה- TTR מתשתיות תת קרקעיות באם קיימות. באחריות הקבלן לתכנון ולבצע את ביסוס הכלונסאות,רצפת התחנה ומיקום הנציבים שמצפון לתחנת רידינג בכל מקרה כך שיתאימו למעבר עתידי של תשתיות חח"י מתוכננות, כנראה בתוכנית התשתיות בכרך ב' חלק ג', מתחת לתחום התחנה בתיאום עם חח"י ועם תוכנית תחמ"ש רמת אביב העתידי. התוכניות הנ"ל יכולות להשתנות בתיאום בין חח"י, נת"ע, הקבלן, וגורמים נוספים..4 ביסוס ביסוס התחנה יהיה במערכת כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בנוכחות תמיסת בנטונייט. לא יאושר קידוח ביבש. הכלונסאות יחוברו ביניהם בטבלת ראש )ראש כלונס( קונסטרוקציה

140 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מיקום היסודות המתוכננים יתחשב במיקום התשתיות הקיימות בדגש על מובל התשתיות הקיים וקווי חברת חשמל ויתואם אל מול הגופים האמונים על מערכות אלו רצפת התחנה רצפת התחנה כוללת רצפה תלויה בעובי 30 ס"מ הנשענת על-גבי ראשי הכלונסאות. הרצפה תקיף את עמודי גשר ירקון רוקח ללא מגע או יחסי גומלין מבניים עימם. במבנה ממוקמות קורות תחתונות בתחומי הצבת עמודי הפלדה ההיקפיים התומכות אף הן את הרצפה. תחת הרצפה ישולבו שרוולים ושוחות למעבר כבילה בין מיקום מבנה ה- TTR העתידי והתחנה. 4.3 קומת הרציפים רצפת הרציפים מתוכננת מבטון מזוין השעון על גבי עמודי הבטון וקירות ההקשחה. אורך המפתח המרבי הוא כ- 14 מ'. בתחום הפנימי עובי הרצפה הוא 70 ס"מ ובתחום בו הרציף מכסה את זיזי הגשר עובי הבטון הוא 25 ס"מ. רצפת מפלס הרציפים נושאת גם כן מספר עמודי פלדה התומכים את הגג, וכן גגוני הרציפים מקונסטרוקציות פלדה. גמר רצפת מפלס הרציפים יהיה בגמר בטון חלק, גם בפאתו התחתונה, אלא אם נאמר אחרת בתכניות האדריכליות. בתכנון רצפות הרציפים יש לבדוק את תדירות הרצפה ולוודא עמידה במגבלה של 5.0 הרץ. בנוסף, השקיעות ברציפים יחושבו לפי השקיעות המצטברות עקב כלל העומסים לעמידה בדרישות התקן אך השקיעה המצטברת לא תעלה על 10 מ"מ. על הקבלן לתאם עם מתכנן אינפרא 2 מיקום ומידות שוחות ברציפים לצורך השחלת תשתיות עתידית. 4.4 עמודים וקירות עמודי המבנה כוללים עמודי בטון התומכים את מפלס הרציפים.גמר הבטון בעמודים יהיה גמר בטון חזותי חשוף עם גמר אדריכלי בתחום מבואת התחנה, ובהיקף מעטפת התחנה מתוכננים עמודי וקורות פלדה לתמיכת הגג וקירות המעטפת ההיקפיים. במבנה קירות בטון בעובי טיפוסי של 30 ס"מ המשמשים כהקשחות אופקיות ותמיכת מפלס הרציפים. 4.5 מדרגות המדרגות הפנימיות יתוכננו מבטון טרום או יצוק באתר. מחברי מדרגות טרומיות יכללו מחברי פלדה לרכיבי השלד. מדרגות המילוט מתוכננות מפלדה. אין מניעה לתכנן מדרגות אלו מבטון יצוק באתר או טרומי קונסטרוקציה

141 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) גג התחנה לרבות גגות הצללה במפלס גג עליון, גגוני רציפים וגגות דרגנועים ומדרגות גגות הצללה במפלס גג עליון, גגוני רציפים וגגות אזורי דרגנועים ומדרגות יבוצעו מקונסטרוקציות פלדה בשילוב אלמנטי סיכוך ו\או הצללה. אפיון ההצללות והסיכוך הדרוש לאלמנטים הנ"ל ראה בפרשה הטכנית בפרק 2.6 אדריכלות. גגוני רציפי התחנה מבחינת עיצובם והסיכוך שלהם יתאימו לגגונים המבוצעים בתחנות AT GRADE המבוצעות לאורך הקו הירוק של הרק"ל. עקרונות לתכנון ראה בכרך ב' חלק ה' נספח - 7 תוכניות עיצוב תחנות קרקעיות.;)AG( גגוני הרציף יתוכננו בגובה המותאם לתליית אלמנטים תלויים ושלטים בהתייחס לגובה פני רציף סופי ( מינימום 3/3.5 מ בהתאם לאלמנט ) מבנה התחנה והמבואה כולל בתוכו מערכת קורות ועמודים מפלדה. בתחומים מסוימים קורות הפלדה הן בעלות סכמה זיזית מעבר לקווי התמיכה כמפורט בתכניות התחנה. מעטפת בהיקף התחנה, תבוצע מקונסטרוקציות פלדה בשילוב אלמנטי הצללה. אפיון ההצללות הדרוש לאלמנטים הנ"ל ראה בפרשה הטכנית בפרק 2.6 אדריכלות. 4.7 הקשחות אופקיות מעבר לקירות ההקשחה מבטון שפורטו לעיל, מתוכננים בתחנה אלכסוני פלדה בתחום המבואה והגג. תשתיות קיימות ומתוכננות תשתיות קיימות מפורטות בכרך ב' חלק א' המבוא להנדסה בסעיף להלן הנחיות בנוגע לתשתיות הקיימות בתחום תחנת רידינג: בתחום התחנה ישנו מובל בטון תת-קרקעי קיים ברוחב של כ- 5.5 מ' המשמש למעבר תשתיות תשתיות חח"י. הקבלן יבצע איתור ומדידה לתשתיות בתאום עם הגורמים הרלוונטיים. בהתאם לממצאי המדידה, תכנון התחנה ייקח בחשבון את המעביר הקיים כך שלא יועבר עומס מהתחנה לתקרת מבנה המעביר. בתחום התחנה ממוקמות תשתיות חח"י ואף מתוכנן תחמ"ש רמת אביב חח"י, עתידי בצמוד לחלק מהחזית המערבית של התחנה אשר ידרוש תכנון וביצוע דיפון לחפירה עתידית מול כל אורך המרתף העתידי של התחמ"ש ( דיפון שימשך מעבר לקו מבנה התחנה(. הקבלן יידרש לתכנן ולבצע את ביסוס התחנה כך שיתאים לביצוע עתידי ע"י חח"י למעברי תשתיות וכבליםהקבלן יתכנן ויבצע דיפון ומעברים אלו ואת כל ההגנות הדרושות על קווי החשמל הקיימים בהתחשבות בקווים העתידיים. התכנון יתואם עם חח"י ומותנה באישורם. ראה תוכניות תחמ"ש חח"י בכרך ב' חלק ו' נספח 6, תכנון מוקדם לתשתיות כרך ב' חלק ג', פרק 1.12 למבוא לפרשה להנדסה.. מרווחי הביטחון בין קידוח היסודות לקווים הקיימים יתואם מראש עם חח"י דגשים מיוחדים קונסטרוקציה

142 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תכולת עבודה לביצוע תחנת רידינג ראה, בין היתר במבוא לפרשה טכנית בתת פרק 1.1- אלמנטים עיקריים בפרויקט ותכולת עבודה. באחריות הקבלן לבצע ביטון באלמנטי הבטון של שרוולים שונים עבור עבודות חשמל, מתח נמוך ומכונות שונות בתחום התחנה כמו גם לבצע ביטון של ספחים וצנרת עבור עבודות תברואה וביוב. ביטון השרוולים, הצנרת והספחים הנ"ל על פי תכנון כולל לתחנה שבאחריות הקבלן. בתחום התחנה ממוקמים שלושה מנציבי הגשר המבוססים על אלמנטי דיאפרגמה. יש לקחת בתכנון את ההשפעה ההדדית של ביסוס שני המבנים. בתחום הממשק בין התחנה והגשר יש להתייחס לשקיעות בכל מבנה בהתאם למצבים המחמירים ביותר כך שלא ייווצר מגע בין רכיבי המבנה השונים. לדוגמא, יש לוודא מצב של כפף עילי במיסעת הגשר יחד עם כפף כלפי מטה במבנה הרציף. בכל מקרה, המרווח המינימאלי לא יפחת מ- 30 מ"מ בין רכיבים בחישוב הדפורמציה ההדדית המחמירה ביותר אלא אם ערך מחמיר יותר בתכניות. מבנה התחנה יתוכנן לעמידה באש בהתאם לדרישות נת"ע ולדרישות פרק הבטיחות וההגנה מאש במסמך זה. הדרישות לא יפחתו מהנדרש בתקנות התכנון והבניה שבתוקף. הגנה מאש על רכיבי פלדה המתוכננים כחשופים תבוצע בצביעה. למניעת סדיקה כתוצאה מדפורמציות הנובעות מהבדלי טמפרטורה יש לקחת בחשבון כי יתכן ונדרשים תפרים בתחום המבנה. מבנה התחנה ממוקם בקרבה לדרכים פעילות. הסדרי תנועה יתואמו ויאושרו ע"י הרשויות המוסמכות, ראה בהקשר זה בין היתר הוראות פרק תנועה בחלק זה.. בתחום התחנה העמודים של המערכת לנשיאת כבלי חשמול המסילות )OCS( עבור שתי המסילות ימוקמו במרכז מיסעת גשר הירקון. ויתמכו על מבנה הגשר כלומר אינם מקובעים לתחנה ריכוז הנחיות לתכנון המבנים המידות הכלליות המחייבות לצורך תכנון גבריט הגשרים. תכן בטון דרוך ייעשה, למצב גבולי של שרות, בכפוף לדרישות "דריכה מלאה" עפ"י ת"י 466 חלק 3 בכל שלבי הביצוע והשימוש. חומר עזר לחישוב ההפסדים בכוחות הדריכה עבור הרפיית מאמצים בפלדה יהיה המלצות המסמך האירופי CEB-FIP Model Code כלל כבלי הדריכה יהיו מדויסים. הנחיות לביצוע רכיבי ביסוס כאלמנטי ניסיון לטובת הוכחת יכולת ביצוע. בגשר, בצירים 3 ו- 4, הצמודים לנחל הירקון יבוצעו קירות שיגומים זמניים משני צדי הנחל לצורך הגנה על אפיק נחל הירקון מפני סחיפה של מי בטון וחומרים אחרים לנחל בעת בניית הנציבים ולצורך הצבת מנופים וציוד בניה בהיקף הנציבים. באחריות הקבלן לספק הוכחה לכל דורש בדבר אי פגיעה בנחל הירקון במשך כל שלבי הביצוע. לכל אורך הגישור, בין צירים 1-18 הגשר יבוצע כאלמנט גשר על נציבים קונסטרוקציה

143 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ככל והקבלן יאמץ את תכנון המזמין, בגשר באזור צירים 1-2, גובה הסטטי של המיסעה יורד ל- 1.1 מ' משיקולי גבריט. קטע זה יוצק ע"ג טפסות בהתאם לשלבי הסדרי התנועה של רחוב בני דן כמפורט בתכניות שלבי הביצוע. בגשר, קטע המיסעה הדרומי של הגשר )צירים 1-6( מתוכנן בצמוד ובמקביל לגשר בר יהודה הקיים. קטע זה מתוכנן כיצוק באתר בשיטת הזיז המאוזן Cantilever(,)Balanced בחתך ארגזי בגובה סטטי המשתנה לאורכו ) ס"מ( כדי לשמור על תצורת הגשר הקיים. מפתחי הגשר בקטע זה זהים למפתחי הגשר הקיים. בגשר, קטע המיסעה הצפוני של הגשר )צירים 6-18( מתוכנן בשיטת זיז מאוזן עם מקטעים טרומיים בחתך ארגזי בגובה סטטי קבוע )155 ס"מ( ומישקים רטובים ( Wet.)Joints בגשר, בתחום נציב הקצה הצפוני של הגשר )ציר 18( ישנו מעביר תשתיות תת קרקעי קיים הממשיך ממזרח לתוואי הרק"ל בתחום קירות התמך. כחלק מעבודות הקמת הגשר ישמר המעביר הקיים, והקירות יתוכננו כך שלא יועברו אליו עומסים ולא יפגע תפקודו לכל אורך תקופת הביצוע. תאום ותכנון הממשק אל מול המעביר, לרבות מדידת המצב הקיים ותכנון שלבי הביצוע באחריות הקבלן. יש לוודא כי לכל משך תקופת הביצוע נשמרת רציפות תנועת כלי שייט לאורך הנחל קונסטרוקציה

144 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק אדריכלות מבנים אדריכלות מבנים

145 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקדמה פרק תוכן עניינים תיאור העבודה מיקום תקנים, תקנות, חוקים והנחיות רלוונטיים...97 דרישות כלליות בדיקות קדם תכנון אישורים היתר בניה...97 אישור המבנה דרישות מהקבלן להשלמת התכנון תכנון מוקדם...98 תכנון מפורט לביצוע רשימת תכניות מפרט טכני דרישות אדריכליות דרישות קשיחות )לא ניתנות לשינוי ע"י הקבלן( דרישות מחייבות )ניתנות לשינוי ע"י הקבלן כפוף לאישור נת"ע( ממשקים ותיאום פיתוח נוף אינסטלציה חשמל בטיחות מעליות ודרגנועים נגישות אקוסטיקה אינפרא דרישות בדיקה איטום כנפי הצללה נספחים והמלצות טבלת הפניות אדריכלות מבנים

146 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) אדריכלות מבנים

147 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) הקדמה.1.1 תיאור העבודה תחנת רכבת קלה "רידינג": תחנה על גשר, מפלס קרקע ומפלס רציפים / גשר. התחנה הינה מבנה פתוח הכולל בתוכו מערכת חדרים סגורה. במסגרת פרויקט/ זה, יהיה הקבלן אחראי על תכנון וביצוע עבודות הבטון, הבניה והמסגרות האדריכליות במעטפת המבנה, כמצוין בסעיף במסגרת אחריותו יהיה המתכנן מטעם הקבלן אחראי להתאים את התכנון של עבודות הקבלן מול כלל התכנון של צוות תכנון אינפרא 2. קבלן אינפרא 2 יהיה אחראי על ביצוע עבודות הגמר, האדריכליות והמערכות בתחנה, כמצוין בסעיף באחריות הקבלן לתכנן ולבצע את העבודות האדריכליות הבאות: כל עבודות הבטון לרבות רצפות התחנה, עמודים נושאים, רציפי התחנה, מהלכי מדרגות יצוקים. הקמת ממ"מ ומערכת קירות בניה עבור חדרים מתחת לגשר. מעטפת ממערכת עמודי פלדה בחתך מרובע/מלבני מגולוונים וצבועים בחתך על פי הנחיית מהנדס השלד אנכיים ואופקיים פתחים ממוסגרים, גגוני כניסות מאלומיניום הנכללים במעטפת התחנה. "כנפי" אלומיניום ליצירת הצללה אנכית מותקנות על גבי מסגרת משנה המקובעת למערכת עמודי הפלדה הראשית. מערכת קורות פלדה מגולוונת וצבועה בחתך מלבני מותקנות בצורה אופקית ונשענות על גבי קורה ראשית ועמודים לאורך רציפי התחנה. "כנפי" אלומיניום ליצירת הצללה אופקית מותקנות על גבי קורות פלדה אופקיות ) (. חיפוי גגון אלומיניום על גבי מערכת קורות פלדה אופקיות ) ( הכולל: חיפוי עליון, חיפוי תחתון, פרט קצה מעוגל, פרט קצה אלכסוני, מערכת ניקוז מי גשם אופקית ואנכית. איטום מעטפת המבנה הקבלן יבצע בניה בשלבים בתיאום עם קבלן אינפרא 2 או עם צוות התכנון מטעם המזמין של אינפרא 2 וזאת על מנת לאפשר התקנת הרכיבים שבאחריות הקבלן מתחת לגגונים. בשלב א' יסיים הקבלן את כל עבודות הבטון והבניה וכן את הקמת מעטפת הפלדה האנכית בהיקף התחנה. בשלב ב' יבצע הקבלן את התקנת הקורות האופקיות, הצללות אופקיות, גגון רציפים לרבות עמודים וקורות באחריות הקבלן להגן ולשמור על שלמות כל הרכיבים עד לעת עבודות קבלן האינפרא 2 לרבות כל אמצעי שיידרש מבנה התחנה נדרש לתכנון כולל כל חלקיו ע"י הקבלן לרבות אלמנטים אשר באחריות ביצועית של קבלן אינפרא 2, וכולל בין היתר: מפלס הקרקע א. ב. ג. מעבר ציבורי המחבר את אבן גבירול ממזרח לתחנה ומתחם תחבורה ציבורית עתידי ממערב לתחנה רחבה דרומית כולל שתי יציאות חירום מתוחמות וכן חניית אופניים רחבת כניסה מתוחמת וניתנת לסגירה על ידי סורג בשעת השבתת התחנה אדריכלות מבנים

148 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) ד. ה. רחבה צפונית חניית אופניים מערכת חדרי שירות בעלת כניסה צפונית ודרומית, ממוקמת מתחת לגשר המסילה וכוללת: תיאור מס"ד נקודת סיום רשת )נ.ס.ר( 9 Equipment room for suppliers 1 גודל החדר )מ"ר( 2 שרותי צוות - toilets 12 Staff 3 חדר צוות ממ"מ / Area 16 Protected 4 מחסן - Storage 16 חדר אחסון לציוד 6 Storage Security Room 5 16 חדר לשימוש עתידי 6 Future usage room 6 חדר ציוד Equipment room 7 8 חדר תדריכים - room 30 Briefing 9 חדר מנוחה - Room 18 Rest 6 חדר בידוק/ חיפוש גופני 10 Security room 7 חדר בטיחות אש - room Fire safety חדר כיבוי אש - room 7 Fire fighters 13 חדר כיבוי אש בגז - 8 Gas Fire room 20 Generator Room א. ב. ג. א. ב. ג. ד. ה. מפלס הרציפים שני רציפים, מערבי )כוון תנועה לדרום( ומזרחי )כוון תנועה לצפון(. מערך תנועה אנכית לרציפים המורכב ממעליות, דרגנועים ומדרגות, ושני גרמים של מדרגות חירום גגון חיפוי לאורך שני הרציפים מערכות תנועה אנכיות שתי מעליות במידות פנימיות 130/210 שני דרגנועים לרציף המערבי שני דרגנועים לרציף המזרחי שני מערכי מדרגות בנויות שנו מערכי מדרגות חירום מעטפת ממערכת עמודי פלדה אנכיים ואופקיים הכוללת "כנפי" הצללה מאלומיניום בהיקף המבנה, וכן הצללה מעל חלקי מבנה שונים. מעטפת זו כוללת פתחים ממוסגרים, גגוני כניסות, גדרות ופשפשי יציאות חירום אדריכלות מבנים

149 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מבלי לגרוע מהאמור בטבלה בסעיף למבוא לפרשה הטכנית, מצ"ב חלוקת ביצוע העבודות האדריכליות בתוך תחנת רידינג out( )station fit בפרויקט בין קבלן אינפרא 2 לבין קבלן :DB חלק מבנה אחריות קבלן אינפרא 2 1. אבזור חדרי מערכות בתחנה אינפרא 2 כל עבודות הגמר לרבות: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. עבודות איטום דלתות לחדרים דלתות אש מטבחון כולל כיור ומשטח אבן קיסר מאחזי יד מדרגות פלדה ומעקות בטחון כלים סניטרים כולל אבזור מלא לשירותי נכים עבודות טיח כולל טיח לממ"מ עבודות ריצוף וחיפוי עבודות צביעה עבודות אלומיניום עבודות אבן תקרות אקוסטיות תקרות מונמכות חיפוי קירות חוץ עבודות זכוכית לרבות מעקות, גגונים וגדרות זכוכית אינפרא 2 3. שילוט ונגישות אינפרא 2 4. שילוט אלקטרוני אינפרא 2 מערכות תחנה לרבות: עבודות חשמל ותאורה א. ב. תקשורת ומתח נמוך ג. מיזוג אוויר ואוורור 5. עבודות תברואה וביוב ד. מעליות ודרגנועים ה. מערכות גילוי וכיבוי אש ו. אינפרא 2 מערכות כרטוס וולידציה 6. אינפרא 2 7. ריהוט רציפים ועמדת שומר גמר מעטפת חיצונית לרבות מסגרות חרש ואלמנטי DB אלומיניום גגוני הצללה לרבות מסגרות חרש ואלמנטי DB אלומיניום גגון מעל רציפים לרבות מסגרות חרש וסיכוך DB אלומיניום, בידוד ואיטום מבנה חדרים טכניים, משרדים וממ"מ כולל מחיצות פנים DB אדריכלות מבנים

150 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) מיקום על פי תרשים: תקנים, תקנות, חוקים והנחיות רלוונטיים כל העבודות בתחנה תבוצענה עפ"י החוקים, התקנות והתקנים העדכניים ביותר, לרבות: לפי הנחיות נת"ע לתכנון, ספר המיתוג של נת"ע, המפרט הכללי לעבודות בנייה )הספר הכחול(, חוק התכנון והבנייה, תקנים ותקנות ישראליים, כל הנ"ל במהדורתם האחרונה והמעודכנת דרישות כלליות 2.1. בדיקות קדם תכנון באחריות הקבלן לבצע בדיקת רוחות והשפעת רוחות על מודל התחנה כפי שמופיע בתכניות המכרז ועל פי הנחיית הגורם הרלוונטי בעיריית תל אביב. באחריות הקבלן לבצע בדיקת הצללה על מודל התחנה כפי שמופיע בתכניות הההסכם ועל פי הנחיית הגורם הרלוונטי בעיריית תל אביב. באחריות הקבלן לבצע בדיקת תנועת הולכי רגל על מודל התחנה כפי שמופיע בתכניות הההסכם ועל פי הנחיית הגורם הרלוונטי בעיריית תל אביב..2 אישורים באחריות הקבלן להציג את תוצאות הבדיקות המקדימות לעיריית תל אביב ולכל גורם רלוונטי אחר וקבלת אישור להמשך/קידום תכנון. הבדיקה תבוצע בשלב התכנון המוקדם -שיפוט 2. באחריות הקבלן לקבל את אישור חברת נת"ע או בא כוחה עבור כלל תכניות התחנה על כל מרכיביה, לרבות לתוצאות הבדיקות המקדימות שיוצגו לעיריית תל אביב בהתאם לסעיף לעיל וכן על פרוגרמת התחנה, כל זאת טרום קידום התכניות להיתר בניה / ביצוע. הבדיקה תבוצע בשלב התכנון המוקדם -שיפוט היתר בניה באחריות הקבלן להוציא היתר בניה כחוק ועל פי כל הנהוג לרבות כל מרכיבי ההיתר הנספחים והאישורים הנדרשים וזאת מול כל הרשויות הרלוונטיות..2.3 אישור המבנה באחריות הקבלן לקדם את קבלת כל האישורים מכל הגורמים הרלוונטיים למסירת המבנה לרבות השגת הרשאה למבנה דרך, חיבורו לרשתות התשתית השונות והבאתו לרמת הפעלה מלאה אדריכלות מבנים

151 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) דרישות מהקבלן להשלמת התכנון להלן שלבי התכנון לכל מבנה שעל מתכנני הקבלן להגיש למנהל הפרויקט..3.1 תכנון מוקדם התכנון המוקדם מטעם המזמין מצורף לכרך ב' חלק ג' ומהווה מסמך רקע כהגדרתו בסעיף 1.5 להזמנה. תכנון זה אושר באופן עקרוני ע"י הות"ל, עיריית תל אביב ומתכנני תוכנית תב"ע רוקח אבן גבירול,.השלמת האישורים והתיאומים עם הרשויות הרלוונטיות כמופיע במסמכי ההסכם, לרבות הוצאת הרשאה למבנה דרך הינה באחריות הקבלן.. הקבלן רשאי להשתמש בתכנון מוקדם זה כבסיס לתכנון המוצע על ידו או להציע תכנון חלופי בכפוף לדרישות ההסכם ואישור מנהל- הפרויקט. בכל מקרה, האחריות על התכנון המוקדם והמפורט המלא )בין אם הקבלן התבסס על תכנון המזמין ובין אם הציע תכנון מיוזמתו( חלה על הקבלן. התכנון המוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל הנחיות ונהלי המזמין בכרך ב' חלק ד' ובכללם דרישות מגדיר המשימות של חברת נת"ע. התכנון יכלול תיאום מלא מול אדריכל מטעם המזמין לכל אורך שלב התכנון ויקבל אישורו טרום הגשת התכנון לאישור המזמין. תכנון מפורט לביצוע התכנון יעמוד בכל הנחיות ונהלי המזמין בכרך ב' חלק ד' ןבכללם דרישות מגדיר המשימות של חברת נת"ע. יודגש שבאחריות הקבלן לבצע תכנון מפורט מלא לתחנת רידינג לרבות, בין היתר, תכנון אדריכלי מלא, תכנון כל הגמרים ומעטפת הבניין ותכנון מערכות אלקטרו - מכניות. ביצוע של עבודות גמרים ומערכות אלקטרו מכניות יבוצעו ע"י קבלן אינפרא 2 בהתאם להנחיות כרך ב' חלק א' המבוא להנדסה. התכנון יכלול תיאום מלא מול אדריכל מטעם המזמין לכל אורך שלב התכנון ויקבל אישורו טרום הגשת התכנון לאישור המזמין. רשימת תכניות מבלי לגרוע מהנחיות מגדיר המשימות לתכנון נת"ע, להלן רשימת התוכניות העיקריות שעל הקבלן להכין ולהגיש בשלבי התכנון המוקדם והמפורט לצורך אישור המזמין לתכנון האדריכלי: שם התכנית תכנית על רקע מצב קיים תכנית על רקע מצב מתוכנן תכנית מפלס רחוב תכנית מפלס רציף תכנית מפלס גג חתכים לאורך ולרוחב המבנה חזיתות המבנה פריסות מעטפת תכנית תקרה קנ"מ 1:100 1:100 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50-1:50 1: אדריכלות מבנים

152 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) 1:50 1:50 1:10,1:5 תכנית ריצופים פריסות חיפוי רטוב ויבש פרטי בנין: גגון, מעטפת פלדה, אלמנטי הצללה, חיפויים, ריצופים כולל קצה רציף, מדרגות, מעקות, מאחזי יד, גדרות, שערי מילוט, ספסלים, פחים, שילוט וכל מה שנדרש להשלמה מלאה של התכנון מפרט טכני על הקבלן להגיש מפרט טכני מיוחד המתאר את ביצוע מכלול מרכיבי המבנה, הכול כנדרש להשלמתו המלאה..3.4 דרישות אדריכליות כלליות לתכנון לתכנון דרישות 4.1. דרישות כלליות מפלסי התחנה יקבעו על פי: תכנון מפלסי מסילת הרכבת כפי שתוכננו ע"י צוות אינפרא 2 א. מפלסי הרחוב וסביבתו כפי שתוכננו על ידי יועצי תכנון תנועה ונוף. ב שיפוע רציפי התחנה לאורך קו המסילה יקבע על פי הפרש קבוע של 315 מ"מ בין מפלס הרציף למפלס המסילה המתוכנן על ידי צוות אינפרא 2. הפרשי מפלס תחתון עליון בכל המעברים הוורטיקליים יקבע על פי היחס בין מפלס התחנה בנקודה הרלוונטית לבין מפלס היציאה לגובה פני קרקע לפי תוואי המעבר הוורטיקלי המתוכנן. מספרי המדרגות הבנויות, רומי דרגנועים וכניסות ויציאות למעליות יקבעו על פי הפרש גובה זה. מיקום המבנה לרבות כניסות במפלס הרחוב ימוקמו בהתאם לתכנית בנספח נראות רציפי התחנה יתוכנן על פי תחנות לדרישות האחידות שנקבעו על ידי המזמין AT GRADE א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. דרישות עיצוב ובהתאמה אלמנטים אדריכליים חזרתיים בתחנות שונות לאורך מקטעי הקו הירוק אשר מחויבים באחידות בכל התחנות לאורך הקו הירוק לרבות כל מקטעיו : מעקות פלדה גדרות פלדה מעקות זכוכית סוג וגוון ריצוף רציפי תחנות ומדרכות בטיחות ריהוט רציף )על פי סטנדרט נת"ע( שילוט ומיתוג )על פי סטנדרט נת"ע( תאורת רציף עמודי תאורה אדריכלות מבנים

153 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. א. ב. ג. ד. ה. ו. סבכת הצללה אנכית מותקנת על גבי קונסטרוקציית קירות מעטפת המבנה תיאור: מסגרת אלומיניום עם כנפי הצללה ללא כוונון זויתי משתנה, מותקנות על גבי מסגרת אלומיניום משנית, המקובעת לקונסטרוקציית הפלדה הראשית. ראה תרשים אופן התקנה: משתנה - אנכי, אופקי רוחב כנף: 300 מ"מ עובי דופן: על פי עומסי רוח נבדקים או על פי הוראות היצרן. גמר: צבע דמוי עץ בגוון לבחירה, עמיד בתנאי סביבה ימית וקרינה.UV מרחק בין כנפיים: על פי תוצאות בדיקת רוחות או על פי הוראות היצרן. זווית התקנה: על פי תוצאות בדיקת רוחות או על פי הוראות היצרן. סבכת הצללה אופקית מותקנת על גבי קונסטרוקציית פלדה ראשית. תיאור: כנף הצללה מאלומיניום מקובעת לקונסטרוקציית פלדה אופקית ללא כוונון זוויתי משתנה רוחב כנף: 280 מ"מ עובי דופן: על פי עומסי רוח נבדקים או על פי הוראות היצרן גמר: צבע דמוי עץ בגוון לבחירה עמיד בתנאי סביבה ימית וקרינה UV מרחק בין כנפיים: על פי תוצאות בדיקת רוחות ובדיקת הצללה או על פי הוראות היצרן זווית התקנה: על פי תוצאות בדיקת רוחות ובדיקת הצללה או על פי הוראות היצרן פתחים ממוסגרים במעטפת בולטים כ 60 ס"מ ממישור מעטפת התחנה: מסגרת פרופילי פלדה מגולוונים מקובעים לקונסטרוקציית פלדה ראשית, מחופים בפח אלומיניום ליצירת מסגרת שלמה ומותאמת למודול הקונסטרוקציה. גגון מעל רציפים תיאור כללי: גגון רצוף ומפולס, מחולק לשדות על פי תרשים -345 א. 304 בהתאם לשיפוע הרציף, כולל חפיפות בין שדות. הגגון מותקן על גבי קורות פלדה ראשיות הנסמכות על מעטפת הפלדה מצד אחד, ועל קורות אורך הנסמכות על עמודי פלדה בחתך עגול על גבי הרציפים. הגגון כולל: ב. מזחלת מים נסתרת משולבת בקורה ראשית וקורות משנה. i. מערכת ניקוז אנכית לסילוק מי הגשם על פי הנחיית יועץ ניקוז..ii משטח אלומיניום עליון בשיפוע.iii משטח אלומיניום תחתון משולב לייסטים אלכסוניים דוגמת.iv גגון תחנות רחוב פרט קצה מעוגל מאלומיניום v. מגרעות ושקעים עבור תאורה, מצלמות במעגל סגור, קיבוע.vi שילוט וכד'. הגגון מעל פני הרציף הסופיים יתוכנן כך, תחתית גובה.vii שהמרחק בין האביזרים התלויים לפני הרציף לא יפחת מ- 3 מ' כל האלמנטים המובילים תשתיות יבשות ורטובות יהיו נסתרים אדריכלות מבנים

154 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) א. ב. ג. צינורות הניקוז יוסתרו ולא יבלטו מתחום חיפוי קירות, עמודים או כל אלמנט מסתיר אחר. מכסים, סבכות ותעלות ניקוז בכל המפלסים יהיו מפלב"מ 316. הקבלן יבצע דוגמה לאישור של כל אחד מהאלמנטים הנזכרים בסעיף זה. שטח מינ' לדוגמת הצללה אנכית: 4 שדות צמודים זה לזה על גבי מעטפת המבנה. שטח מינ' לדוגמת הצללה אופקית: 2 שדות צמודים זה לזה על גבי קורות אנכיות מעל מפלס הרציפים. שטח מינ' לדוגמת גגון אלומיניום מעל רציף: 5 מ' אורך גגון מושלם עפ"י תכנית דרישות פונקציונליות החדרים יתוכננו בכפוף לדרישות הגורמים המשתמשים הן בהתאמה לצרכים המבניים )מידות, פתחים ) והן בהתאמת חומרי ופרטי הגמר. דלת הדף מוסדית על פי מפרט פיקוד העורף על כל חלקיה. גמר ויניל בגוון ניגודי לקיר. חלון הדף רסיסים 24 מ"מ הזזה מגולוון וצבוע בגוון RAL על פי בחירת המתכנן. על פי מפרט פיקוד העורף, מותאם לעובי קיר הממ"מ. צינורות אוורור לממ"מ על פי מפרט פיקוד העורף מותאמים לעובי קיר הממ"מ המאושר, מגולוונים וצבועים בגוון RAL על פי בחירת המתכנן. התקן עומר או ש"ע למעבר צנרת מיזוג אוויר בממ"מ העומד בדרישות פיקוד העורף ואושר על ידו. עמוד שילוט עשוי בטון במידות 90/450/30 ס"מ וזאת על פי BRAND BOOK נת"ע ובכפוף לאישור עיריית תל אביב. DSM, רוחב ואורך רציפים סופי יקבע באישור אינפרא 2 מפלסי רציפים סופיים יקבעו באישור אינפרא דרישות נוספות דרישות עיצוב גגון כניסה )מעל כניסות מערבית ומזרחית( קונסטרוקציית פלדה תלויה על מעטפת המבנה א. חיפוי אלומיניום עליון ותחתון ב. פרטי קצה עגולים ליצירת מראה "כנף" ג. מגרעות ושקעים עבור תאורה ד. מערכת ניקוז מי גשם נסתרת לרבות מערכת אופקית לסילוק המים. ה..4.2 ממשקים ותיאום במסגרת האחריות התכנונית בפרק זה ידאג הקבלן לתיאום מלא בין כל הדיסציפלינות השונות הנוגעות לתכנון מלא של תחומי אחריותו בתחנה לרבות מול גורמי תכנון שאינם חלק מצוות התכנון אדריכלות מבנים

155 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) של הקבלן ואשר מתכננים חלקי עבודה הגובלים ובעלי ממשק לתחום אחריות התכנון של הקבלן. אחריות הקבלן לתיאום ממשקי תכנון תכלול בין היתר את: פיתוח נוף באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון עם מתכנן הנוף והסביבה מטעם המזמין ועיריית תל אביב בנוגע לכל ממשקי המבנה עם סביבתו הקרובה. בין היתר יש לתת דגש בתיאום הנושאים הבאים: מפלסי כניסות לתחנה ריצוף המעבר הציבורי בין רחוב אבן גבירול למתח"מ עתידי חיבור התחנה למערכת שבילים בפיתוח סביבה שילוט ברחבות הכניסה לתחנה בשטח הפתוח הסביבתי חניית אופניים בתוך מתחם התחנה ומסביבו וממשק לשבילי אופניים ממשק בין מעטפת המבנה לפיתוח סביבתי אינסטלציה באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון עם אינפרא 2 בנוגע לכל ממשקי המבנה עם מערכת האינסטלציה ואספקת מים. כל צנרות האינסטלציה העוברות בתוך המבנה יתוכננו כמערכות סמויות ללא פגיעה במראה התחנה וללא פגיעה ברציפות מישורי התחנה, ללא בליטות וזיזים. בין היתר יש לתת דגש בתיאום הנושאים הבאים: מיקום נקודות כיבוי אש הסתרת צנרת מערכות כיבוי אש לרבות הצנעת עמדות כיבוי אש במישור הקיר חיבור חדרי שירותים למערכת אינסטלציה סניטרית הכוללת מים חמים/קרים וכן ניקוז שפכים ודלוחין וחיבור המערכת למערכת עירונית. מיקום דוד חימום מים וחיבורו למערכת מים. מיקום ברזי שירות על פי הנחיות חברת נת"ע מעברי בטון ומעברים תחת ריצוף שילוט נדרש.5.2 חשמל באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון עם אינפרא 2 בנוגע לכל ממשקי המבנה עם מערכת החשמל והתאורה. באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון עם מתכנן החשמל בנוגע למעבר צנרת תת קרקעית מחדר טכני תת קרקעי הממוקם מדרום לתחנה אל מפלס הרציפים וזאת באמצעות מעברים נסתרים העומדים בכל התקנות והתקנים הדרושים. כל צנרות החשמל העוברים בתוך מבנה יתוכננו כמערכות סמויות ללא פגיעה במראה התחנה וללא פגיעה ברציפות מישורי התחנה, ללא בליטות וזיזים אדריכלות מבנים

156 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) בין היתר יש לתת דגש בתיאום הנושאים הבאים: מעברי בטון בטיחות באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון עם אינפרא 2 בנוגע לכל משמעויות התכנון בנוגע לבטיחות אש ותקני בטיחות על פי דרישות ותקנים העדכניים ביותר. בין היתר יש לתת דגש בתיאום הנושאים הבאים: מערכות בטיחות אש ומיקומם פתחי מילוט ומיקומם דלתות אש, מיקומן ומפרט עדכני ממדים מינימליים של חלקי מבנה אדריכליים, מעברים, משטחי שהיה והשהייה וכד'..5.4 מעליות ודרגנועים באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן להעסיק יועץ תעבורה אנכית לצורך תכנון של פירי המעליות ונקודות ההשענה של הדרגנועים בהתאם לתכנון המפורט של התחנה..5.5 נגישות באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון עם מורשה הנגישות מטעם הקבלן בנוגע לכל משמעויות התכנון בנוגע לנגישות ותקני נגישות על פי החוקים, התקנות והתקנים העדכניים ביותר..5.6 אקוסטיקה באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון אקוסטי בנוגע לכל משמעויות התכנון האקוסטי על פי התקנות והתקנים העדכניים ביותר..5.7 אינפרא באחריות מתכנן מבנה התחנה מטעם הקבלן לבצע תיאום תכנון מלא עם צוות תכנון אינפרא 2 בכל הנוגע לממשקי צוותי התכנון בתחומי התחנה. בין היתר יש לתת דגש בתיאום הנושאים הבאים: גבהי ושיפוע מפלס הרציפים רוחב ואורך הרציפים מתווה צירי מסילה.5.8 דרישות בדיקה 6.1. איטום הקבלן יבצע בדיקות איטום לגגון הרציפים על פי הוראות יועץ האיטום אדריכלות מבנים

157 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) כנפי הצללה ככל דרישות איטום ראה בחלק זה בפרק איטום לפרשה הטכנית. הצללה אנכית: הקבלן יבצע דוגמה של התקנת כנפי הצללה על גבי המעטפת האנכית לאישור המזמין בשטח של 4 מודולים צמודים זה לזה. צללה אופקית: הקבלן יבצע דוגמה של התקנת כנפי הצללה על גבי הקורות האופקיות לאישור המזמין בשטח של לפחות 12 מ"ר. יש לבצע בדיקת יציבות כנפי ההצללה בתנאי רוח על פי ת"י רלוונטי ועל פי דרישות מהנדס השלד..6.2 Chapter 6: Architectural Design & Look and Feel Guidelines נספחים והמלצות פרשה טכנית לקבלן אינפרא 2 נספח א'.7 טבלת הפניות תחום נושא סימון אפיון בתכנית.8 מסגרות אלמנטים GSE1 מפלדה מגולוונת GSE2 דלת הדף מוסדית על פי מפרט פיקוד העורף על כל חלקיה חלון הדף רסיסים 24 מ"מ הזזה מגולוון וצבוע בגוון RAL על פי בחירת המתכנן. על פי מפרט פיקוד העורף סבכת הצללה מותקנת על גבי קונסטרוקציית פלדה ראשית קונסטרוקציית פלדה ראשית קונסטרוקציית קירוי מעל רציפים מפלדה מגולוונת מסגרת פרופילי פלדה מגולוונים מקובעים לקונסטרוקציית פלדה ראשית GSE3 GSE4 GSE5 GSE6 גגון כניסה הכולל קונסטרוקציית פלדה תלויה על מעטפת המבנה GSE12 אלומיניום רפפות AL1 חיפוי אלומיניום לפתחים ממוסגרים במעטפת אדריכלות מבנים

158 כרך ב' חלק א' פרשה טכנית - פרויקט גשר הירקון רוקח ותחנת רידינג )G3-4) תחום נושא סימון אפיון בתכנית AL2 AL3 AL4 וחיפויים כנפי הצללה אופקיות ואנכיות מאלומיניום מקובעות לקונסטרוקציית קירות מעטפת המבנה חיפוי אלומיניום להצללה אופקית, מותקן על גבי קורות פלדה ראשיות הנסמכות על מעטפת הפלדה קירוי מעל רציפים - כנף הצללה מאלומיניום מקובעת לקונסטרוקציית פלדה אופקית AL8 חיפוי אלומיניום עליון ותחתון לגגון כניסה קונסטרוקציה בטון CON1 עמוד שילוט עשוי בטון בכניסה לתחנה אדריכלות מבנים

159 Volume 3 Project Requirements Part VI GL Addendum Section C GL Special Stations Chapter 6: Architectural Design & Look and Feel Guidelines Page 106 of 249

160 Table of Contents 108 Introduction Relevant standards, regulations, laws and instructions General 3. Design Guidelines: Special Stations-Submerged (Lewinski and Namir Stations) Design Guidelines: Special Stations-Elevated (HaYarkon, Pinchas Rozen and Rokach Stations) Page 107 of 249

161 1. Introduction 1.1. This document together with all Annexes hereto constitutes Chapter 6 of Part VI; Section C (GL Special Stations) of the Agreement All references in this document to clauses or Appendices of the "Agreement" are intended and shall be deemed to be references to clauses and Appendices of the Agreement document to which this Chapter 6; Part VI; Section C (GL Special Stations) is appended In this document capitalized words or phrases shall have the meaning ascribed to them in Appendix A to the Agreement (Definitions) and Volume 3 (Project Requirements); Part I (Project Overview) of the Agreement Any capitalized words, terms, phrases or abbreviations used or defined specifically in any clause, section, paragraph or article of this document shall have the meaning set forth therein Where such words or phrases are not capitalized, they shall have the meaning consistent with the context This Chapter 6; Part VI; Section C (GL Special Stations) is incorporated into and constitutes and forms an integral and substantive part of the Agreement. Without derogating from the foregoing, this document should be read in conjunction with all Agreement documents This document does not describe all obligations or responsibilities of the Project Company in respect of the execution of the Project pursuant to the Agreement. Nothing stated or contained, or not stated or contained in this document shall limit or derogate from any of the Project Company's duties, obligations and responsibilities under and pursuant to the Agreement and Law. 2. Relevant standards The Project Company shall comply with all applicable Laws and standards, including (without limitation) the standards listed below and otherwise referred to in this document. 2.1 General Specifications for Construction Works, Ministry of Defense (the "Blue Book") 2.2 The Planning and Building Law and its regulations 2.3 All applicable Israeli standards, including (but not limited to): Steel envelope IS 1523 Part 1 - Non-Load bearing Walls Partitions IS Performance of Partitions Installed in Buildings Room doors IS 23 and all parts thereof IS Metal Handles IS Door Hinges with Bearings Page 108 of 249

162 IS Metal Rectangles IS 4588 Part 3 - Automated door closers for controlled closing Protected space accessories IS 4422 Part 2 IS Sanitation facilities IS Short toilet bowls and wall-mounted bowls with a concealed tank IS Non-absorbent and semi-absorbent ceramic wash basins IS Ceramic kitchen sink IS Ceramic toilet bowls with attached flashing cistern Interior plaster IS 1920 Parts Wall plaster in protected spaces IS Protected Areas Ceiling plaster in protected spaces Metal sheet doors IS Protected Area 1920 IS 23 and all parts thereof IS Metal Handles IS Door Hinges with Bearings IS Metal Rectangles IS 4588 Part 3 - Automated door closers for controlled closing Fire doors IS Guardrails and Handrails IS Architectural concrete stone paving IS Concrete Block Pavements IS 8 - Prefabricated Concrete Products for Paving Stairs IS Anti-slip IS 1554 Part 2 - Slabs for Stairs Surfacing: Natural Stone Slabs IS Anti-slip Page 109 of 249

163 Flooring in closed rooms IS Anti-slip IS 1555 Part 3 - Floor Tiling IS Tiles Interior wall paint IS Ceramic Wall and Floor Tiles IS 1922 Part 1 - Pains Systems in Buildings: General requirements 3. General Color of steel emergency stairs IS Washable Emulsion Paints for Interior Use IS 1922 Part 2 - Pains Systems in Buildings: Non- Structural Steel Lowered and acoustic ceilings IS 5103 Parts 1-3: Suspended detachable ceilings: Design Rules Non-Detachable Suspended Ceilings IS Gypsum board partitions, internal linings and non-detachable suspended ceilings Glass rails IS Guardrails and Handrails Transparent Glass IS 938 Part Fencing IS 4273 Part 1, 2.01, Steel Fences 3.1. The purpose of this document is to describe the minimum technical and functional requirements regarding Architectural Design and Look and Feel Guidelines in the GL Special Stations: 1. Special Stations Submerged: Lewinsky Station and Namir Station 2. Special Stations Elevated: Pinchas Rosen Station, Reading Station and Gane HaTa'arukha Station The Project Company will be provided with the Deliverable Elements at the Special Stations as described in V3.PII.C10 (Stations and Tunnels Interfaces) The Project Company shall be responsible to Design, Build and Maintain the Deliverable Elements for all Special Stations, as stipulated in V3.PII.C10 (Stations and Tunnels Interfaces) This Chapter should be read in conjunction, inter alia, with: V3.P6.SA.C6A Architectural Design & Look and Feel Guidelines, for consistency along the complete Green Line, regarding: Page 110 of 249

164 1. Architectural philosophy; 2. Reliability, Availability and Maintainability; 3. Sustainability; 4. Efficiency; 5. Economy; 6. Safety; 7. Accessibility; 8. Human Centered Design (Users Focused Design); 9. Attractiveness of Facilities; 10. Artistic Expression; 11. Positive Contribution to the Urban Environment; 12. System Architectural Design Excellence; 13. Branding; 14. Any applicable technical requirements V3.P3.SB.C12 Stop Requirements; All relevant provisions of the Agreement. 4. General Requirements 4.1. Architectural Signage in all Stations shall be coherent, following the signage specifications in V3.P6.SA.C6A (Architectural Design & Look and Feel Guidelines) and V3.P3.SB.C12 (Stop Requirements) The Project Company shall verify all relevant data and update all surveys Repetitive architectural elements in various Stations along the Green Line shall be uniform: 1. Steel rails 2. Steel fences 3. Glass rails 4. Type and color of Station and safety pavements flooring 5. Platform furnishings 6. Signage and switches 7. Platform lighting 8. Lighting poles Fire extinguishing stations and cabinets, electricity cabinets, communication cabinets and any other functional cabinet placed along the Station walls shall not protrude from the wall coating level Glass balustrades and handrails at platforms ends, passages and staircases: 1. Glazing: 3-layer anti-vandalism transparent glass. 2. Thickness: according to applicable specifications. Page 111 of 249

165 3. Height: Min: 110 cm, Max: 150 cm. 4. Anchoring shall be with aluminum or stainless steel profiles All finishing materials shall be washable and vandalism proof In technical and staff areas, all flooring materials shall be anti-slip and anti-wear All removable stainless steel bollards for public directing will be placed at Stations entrance facades at distance of 133/150 cm from each other Suspended ceilings and platform awnings shall allow placing of all systems end equipment, integrated in the architectural look and feel of the Station Suspended ceilings shall be aluminum cassettes, or fiber cement tiles Elevator shafts: galvanized steel construction and painted. The shaft will be glazed and transparent on 4 sides. Transparent panels at elevator shaft fronts shall be anti-sun UV-filtering glass. Ventilation slats shall be of anti-corrosion aluminum, durable to marine environment, including bird blocking mesh, with integrated hinge opening as needed Emergency stairs shall be painted galvanized steel, anti-slip coarse steel sheet tread, with standard rail including handrails at staircase sides and center All Station areas shall be designed for acoustic insulation of rooms according to specific requirements of room functions The Project Company shall design, build and maintain a complete lighting system, of the interior, as well as the exterior of all Stations, including architectural lighting, on all levels and entrances Technical rooms floors, walls and ceiling coating shall be epoxy painted with smooth final surface Functional Ticketing validators shall be positioned on platforms only. The Project Company shall determine the number and location of all Automatic Ticketing System end equipment as part of its design All emergency staircases and access paths to bridge, portal or Tunnel sections shall be separated by a structural fence, equipped by touch-bar/push-bar panic handles All metal elements within Station areas such as balustrades, covers, grilles, etc. shall be 316 stainless steel. Page 112 of 249

166 The Project Company shall design and construct the full hidden underfloor drainage system in Stations interior, draining along all areas of the Stations, including but not limited to platforms, entrances, staircase bottoms, escalators, technical rooms, etc The Project Company shall perform an evacuation simulation taking into account pedestrian traffic at the Station The Project Company shall conduct shading simulation, in order to ensure maximal degree of convenience within Station limits in terms of adequate shaded areas at all levels Incline of Station platforms along the track line and gaps between the platform levels to the railroad track level shall be determined based on a Rolling Stock characteristics. 5. Design Guidelines: Special Stations-Submerged (Lewinsky and Namir Stations) 5.1. Lewinsky Station Levinsky Station is located at the road junction of Lewinski and Har Tziyon Street Station building includes: Street level - western entrance to the southbound platform, staircase, ascending and descending escalator and an elevator for disabled; Street level - eastern entrance to northbound platform; constructed staircase, ascending and descending escalator, elevator for disabled; Eastern emergency exit; Western emergency exit; Eastern platform (northbound); Western platform (southbound); Platform roofing (part of the concrete envelope); Ceiling opening for Station ventilation, including a system of concrete support beams; Underground passage between the platforms, including two (2) staircases and two (2) elevators; Pump room; passage to the pump room shall be from the eastern emergency exit. א Namir Station Namir Station is located at the junction of Namir and Einstein Streets Station building includes: Page 113 of 249

167 Two entrances, facing Einstein Street, including staircase, escalator and elevator for the disabled; Northbound platform; Southbound platform; Emergency exits on both sides of the platforms along the recessed tracks; Platform roofing (part of the concrete envelope); Underground passage between the platforms, including two (2) staircases and two (2) elevators; Technical rooms; Guard posts - one in each entrance; Underground transformers building. ב Submerged Stations Design and Installation Requirements ג Minimum requirements at platform level: Platform level floor, passageways to platforms, emergency exits and any other horizontal surface within station limits shall be paved by Urbano artificial stone or an equivalent, light in open areas, dark in the furniture strip. For settling prevention, flooring shall be applied on a max. 4 cm cement sand layer For the platform edge flooring detail, an L shaped architectural concrete element with rubber threshold, integrated with Platform Edge Screen doors anchoring profile, shall be used, anchored to the concrete slab without sand layer Stairs to the platform level shall be paved with natural Sardo stone, tread thickness 4 cm, riser thickness 2 cm, color matching platform flooring. The color of leading strips, alert strips and anti-slip strips at stairs edges shall contrast platform flooring color Station s wall cladding: Thin wall fiber cement in concealed dry installation over aluminum structural backing Design of wall cladding system at platform end transitioning to the portal shall be matching the portal wall cladding design. Page 114 of 249

168 Design and installation shall include side cladding for concealing the suspension system and preventing pests from entering the space between the constructed wall and the cladding system Platform Edge Screen, at half height, shall be installed along the platforms, adjusted and integrated into the platform edge detail according to V3.P3.SA.C16.b[GL] - PSD Requirements Cladding for low walls shall be applied as above, single or double sided as needed, including a coping panel fully concealing the side cladding Suspended fiber cement ceiling and vertical aprons shall be used for space closing. ד Minimum requirements at street level: Entrances at street level shall be delineated by structural all-glass boundary at height of 1.1m from flooring level in a concealed aluminum base covered with a flooring element Street canopy, including a painted and galvanized steel construction, top sloped surface covered with aluminum, including a rainwater drainage sledge and recesses for LED lighting, a vertical plane and L corners creating a vertical grid Cast canopy base shall be covered with granite stone including painted galvanized metal sheet guard post Entrances shall be closed when the Station is not operating by a rolling anti-vandalism steel shutter An integrated safety balustrade (for vehicles/pedestrians) shall be installed above the Station s ceiling opening Opening at the Station ceiling shall be calculated to function as a smoke release Paint in refuge areas for disabled at emergency exits - area marking for accessibility with anti-wear paint matching the flooring type Epoxy floor finish shall be executed in the pump room and adjacent corridor. Page 115 of 249

169 6. Design Guidelines: Special Stations-Elevated (HaYarkon, Pinchas Rozen and Rokach Stations) 6.1. Ha Yarkon Station The Station is adjacent to University, Israel Rail Station and near Merkaz hayeridim entrance (EXPO TLV). Station platforms are on a bridge. The entrance to the Station is on street level. The Station includes technical and staff rooms Station building includes: Ground level Delimited entrance plaza to the station under the LRT bridge Pedestrian plaza between Israel Rail University station to Merkaz hayeridim Two (2) floors of technical and staff rooms Short and long term parking for taxis, and private vehicles Platform level Two (2) platforms on the LRT bridge, connected to ground level by elevators, escalators, stairs and emergency stairs Coverage awning along both platforms Two (2) elevators for disabled individuals Three (3) ascending escalators Three (3) descending escalators Two (2) staircases Two (2) emergency staircases Steel and concrete structure; covered passage from entrance in the ground level through stairs and escalators, to the platforms on the bridge. Ha Yarkon Station room program: SN Description Room size [m 2 ] 1 NESER/equipment room for suppliers 8 2 Staff toilets 13 3 Protected Area staff room, rest room 18 4 Storage Room 16 5 TVM - tickets - 6 TCR control room 20 Page 116 of 249

170 SN Description Room size [m 2 ] 7 Equipment room 6 8 Briefing room 18 9 Shift Manager 6 10 Security check room 6 11 Fire safety room 6 12 Firefighters room 8 13 Gas Fire room 8 14 Generator Room Security Storage Room 6 16 MCR room FCER room 8 18 A/C room Electricity room 8 20 Security check room Design and Installation Requirements ה Minimum requirements at platform level: The platform level canopy shall have louvers and facades from aluminum Railing shall be all glass, structural grade, with stainless steel 316 grade pipe on top All metal elements such as emergency stairs rails, hand grips, non-load bearing drainage grills, steel covers in public areas, fences, etc. shall be made of stainless steel 316 grade Louver shadings and facades shall be aluminum. Page 117 of 249

171 Stairs to the platform level shall be paved with natural Sardo stone, tread thickness 4 cm, riser thickness 2 cm, color matching platform flooring. The color of leading strips, alert strips and anti-slip strips at stairs edges shall contrast platform flooring color. ו Minimum requirements at street level: All required works in the street entrance facades, including a rainwater drainage and recesses for LED lighting Ground level glazing Durable stainless steel poles for public directing shall be placed at Station entrance Elevator shafts at street level, including an envelope of painted galvanized steel frames vertically installed, UV-filtering glass layered walls integrated into the frames, layered glass front and canopy, an illuminated sign, ventilation openings and any other necessary or required element Entrances shall be closed when the Station is not operating by a rolling antivandalism steel shutter All metal elements at street level entrances shall be made from galvanized painted steel or aluminum, or surfaced concrete Recessed technical building shall have the same natural stone covered elevation as the existing stone retaining wall nearby Israeli Rail University station Pinchas Rosen Station Page 118 of 249

172 The Station is located at Pinhas Rosen & Raoul Wallenberg Street junction. The entrance to the Station is on street level. The Station includes technical and staff rooms Station building includes: Ground level Pinchas Rosen Station rooms program: י A public passage connecting Raoul Wallenberg Street to HaYarkon Park bellow the bridge, through the Station entrance Station entrance stairs, escalators, lift to platform level on the bridge Entrance canopy and suspended ceiling under the bridge, defined Station entrance area Emergency stairs exit A technical room under escalators, of 15m² A TTR building under the East bridge ramp, of 500m². ז. ח. SN Description Room size [m 2 ] 1 NESER/equipment room for suppliers 9 2 Staff toilets 12 3 Protected Area staff room 16 4 Warehouse 16 5 TVM room - tickets - 6 TCR control room 16 7 Equipment room 6 8 Briefing room 30 9 Rest Room Security check room 6 11 Fire safety room 7 12 Firefighters room 7 13 Gas Fire room 8 14 Generator Room Storage Security Room 6 ט. Page 119 of 249

173 יא. יב Platform level A central platform between two (2) tracks southbound and northbound Connecting passages to platforms from elevators, escalators and stairs, emergency stairs Continuous canopy awning, along the platform, shall follow the at-grade canopy design regarding material and construction details Vertical circulation: 1. One (1) elevator for disabled individuals. 2. One (1) ascending escalator. 3. One (1) descending escalator. 4. Three (3) staircases. 5. Two (2) emergency staircases Design and Installation Requirements Minimum requirements at platform level: יג The design of the Station s platform level shall follow the design of the at-grade Stops in terms of architectural design, materials and finishings (except canopy) Railing shall be all glass, structural grade, with stainless steel 316 grade pipe on top All metal elements such as emergency stairs rails, hand grips, non-load bearing drainage grills, steel covers in public areas, fences, etc. shall be made of stainless steel 316 grade Glazing of ground floor entrance Lift doors area shall be protected from sun and rain by all glass canopies and walls Louver shadings and facades shall be aluminum. Page 120 of 249

174 Recessed technical building shall have the same natural stone covered elevation as the existing stone retaining wall nearby Israeli Rail University station Stairs to the platform level shall be paved with natural Sardo stone, tread thickness 4 cm, riser thickness 2 cm, color matching platform flooring. The color of leading strips, alert strips and anti-slip strips at stairs edges shall contrast platform flooring color. יד Minimum requirements at street level: All required works in the street entrance facades, including a rainwater drainage and recesses for LED lighting, Durable stainless steel poles for public directing shall be placed at Station entrance; Elevator shafts at street level, including an envelope of painted galvanized steel frames vertically installed, UV-filtering glass layered walls integrated into the frames, layered glass front and canopy, an illuminated sign, ventilation openings and any other required element Entrances shall be closed when the Station is not operating by a rolling anti-vandalism steel shutter Reading Station The Station is adjacent to the Yarkon River and HaYarkon Park. The entrance to the Station is on street level. The Station includes technical and staff rooms Station building includes: Ground level A public passage connecting Ibn Gabirol St. east of the Station and the future public transport area west of the Station. Page 121 of 249

175 Southern area, including two (2) delineated emergency exits and bicycle parking A delineated entrance area that can be closed when the Station is not operating Northern area with bicycle parking Ancillary spaces (technical and staff rooms) with northern and southern entrances, located under the rail track bridge. Reading Station rooms program: SN Description Room size [m 2 ] 1 Network end point ("neser") room 9 2 Staff WC and Shower 12 3 Protected Area staff room 16 4 Storage room 16 5 Security Storage Room 6 6 Future usage room 16 7 Equipment room 6 8 Briefing room 30 9 Rest room Security room 6 11 Fire safety room 7 12 Firefighters room 7 13 Gas Firefighting room 8 14 Generator Room Platform level Two (2) parallel platforms - western (southbound) and eastern (northbound). Page 122 of 249

176 Connecting passages to platforms from elevators, escalators, stairs and emergency stairs Shadings along both platforms. Steel poles and aluminum louvers construction at building perimeter, created by a combination of vertical and horizontal wing-like elements that conceal all Station elements and enable air flow, including framed openings, entrance shadings, balustrades and emergency exit doors Vertical circulation: 1. Two (2) elevators for disabled individuals. 2. Two (2) escalators connecting northern platform to ground level. 3. Two (2) escalators connecting southern platform to ground level. 4. Two (2) staircases. 5. Two (2) emergency staircases Design and Installation Requirements Minimum requirements at platform level: טו Railing shall be all glass, structural grade, with stainless steel 316 grade pipe on top All metal elements such as emergency stairs rails, hand grips, non-load bearing drainage grills, steel covers in public areas, fences, etc. shall be made of stainless steel 316 grade Glazed lift shafts entrance areas shall be protected from sun and rain by all glass canopies and walls Louver shadings and facades shall be aluminum. Page 123 of 249

177 Stairs to the platform level shall be paved with natural Sardo stone, tread thickness 4 cm, riser thickness 2 cm, color matching platform flooring. The color of leading strips, alert strips and anti-slip strips at stairs edges shall contrast platform flooring color. טז. יז Minimum requirements at street level: The public passage and the Station entrance area shall be separated by a structural all glass rail at height of 200cm from flooring level, based on a concealed aluminum base Street level flooring shall be coordinated with the flooring of the future transportation center passageway, landscaping design Apart from the above, street level shall be paved with artificial 40/100 cm Urbano stone or an equivalent, identical to street stops, in orthogonal placement All required works in the street entrance facades, including a rainwater drainage and recesses for LED lighting Staff rooms shall be fitted out, including kitchenette cabinets and countertop Elevator shafts at street level, including an envelope of painted galvanized steel frames vertically installed, UV-filtering glass layered walls integrated into the frames, layered glass front and canopy, an illuminated sign, ventilation openings and any other required element Entrances shall be closed when the Station is not operating by a rolling anti-vandalism steel shutter Suspended ceiling design shall allow placing CCTV cameras and all required end equipment All metal elements at street level entrances shall be made from galvanized painted steel or aluminum, or surfaced concrete Technical rooms floors, walls and ceiling coating shall be from epoxy paint + primer layer, including all required wall preparations for a smooth surface. Page 124 of 249

178 Page 125 of 249

179 ANNEX A Levinski Station design reference table Ironmongery, aluminum and finishing Discipline Subject Item symbol Specification Furnishing Furniture FUR1 Cantilevered perforated sheet metal benches Galvanized Street Signs SIG On-board signs according to the Brand book and Owner requirements steel elements GSE1 GSE2 GSE3 GSE4 GSE5 Street canopy - painted galvanized formed steel sheets, angles and columns. Louvered street entrance - painted galvanized steel sheets fastened to steel framing. Closet doors for the guard post Removable security posts Vandalism resistant steel rolling shutter Aluminum AL1 Aluminum cover for concrete sign pole safety balustrades Glass GLS1 Northern platform end - all glass boundary, constructive vandalism resistant double laminated glass, fitted with HHPSD height, including wicket with panic handle GLS2 GLS3 Southern platform end - all glass boundary, constructive vandalism resistant double laminated glass, fitted with HHPSD height Clear non-combustible tempered glass smoke apron GLS4 Street level all glass boundary, constructive vandalism resistant double laminated glass, h=110cm GLS5 GLS6 SSR1 Elevator shaft UV screening glass face Double laminated glass roofing over elevators Safety balustrades approved by MTRS Handrail HA Typical handrail, stainless steel Door DO1 Escape metal double door with panic handle (emergency stairs) Fire Door FD1 Escape metal fire double door with panic handle Building Materials Ceiling CE1 Suspended 8-12 mm fiber-cement ceiling over sheet metal construction. Cladding CL1 UHPC fiber-cement 20mm cladding on aluminum infrastructure. CL2 Built balustrade + cover Plaster PLS1 Vandalism resistant two-component epoxy primer and coat אדריכלות נוף

180 Discipline Subject Item symbol Specification Leading Strip in Flooring Flooring FL1 Platform edge coping FL2 FL3 Obstacle free strip, paving stone Furniture flooring strip FL4 Sardo granite stairs, tread 4cm, riser 2 cm, including alert and anti-sliding stripes FLS1 FLS2 Leading strip in flooring according to accessibility standard Alert strip in flooring according to accessibility standard Consultants Elevator EL1 Elevator shaft EL2 EL3 EL4 Elevator shaft Elevator shaft Elevator shaft Drainage DR1 Drainage channel near staircase DR2 Drainage pit 60/60/40 DR3 DR4 DR5 Drainage channel Pump room equipment Gardening soil drainage pit Sealing and Insulation SI1 Sealing and protection wall SI2 Gardening soil sealing and protection wall Escalators ES1 Escalator plate ES2 ES3 Escalator plate Escalator plate Fire FI1 Firefighters Command board 120/120/45 FI2 Fire cabinet 90/120/45 FI3 FI4 FI5 Fire wall Smoke release opening in elevator shaft Fire hydrants area Infra 2 Infra2-1 Rail area Infra2-2 Infra2-3 Automatic Doors at the end of the Platform (HHPSD), Platform Separation Fence TVM, CLM, Multipurpose Wall אדריכלות נוף

181 ANNEX B Pinchas Rosen design Reference table Band Subject Mark in the plan Characteristic Frames Galvanized steel elements GSE1 GSE2 Institutional thrust door according to HFC specification, including all parts thereof 24 mm shrapnel thrust window, sliding, galvanized and painted with RAL color and according to HFC specification GSE3 Shading grill installed on main steel construction GSE4 Main steel construction Aluminum Slats and coating GSE5 GSE6 Galvanized steel roofing construction above platforms A frame of galvanized steel profiles fixed to the main steel construction GSE12 An entrance awning including a steel construction suspended in the building envelope AL1 AL2 Aluminum coating for framed openings in the envelope Vertical and horizontal shading wings fixed to the building envelope wall construction AL3 AL4 Aluminum coating for horizontal shading installed on main steel beams supported by the steel envelope Roofing above platforms - aluminum shading wing fixed to a horizontal steel construction AL8 Top and bottom aluminum coating for the entrance awning Construction Concrete CON1 Concrete totem at Station entrance אדריכלות נוף

182 ANNEX C Reading Station design reference table Discipline Subject Item symbol Specification Furnishing Furniture FUR1 Cantilevered perforated sheet metal benches FUR2 Laminated plywood cupboard Signs SIG On board signs Ironmongery, aluminum and finishing Galvanized steel elements GSE7 GSE8 Vandalism resistant steel rolling shutter Stainless steel boundary including gate with panic handle Galvanized steel elements GSE9 GSE10 Emergency stairs Security closet doors GSE11 Removable security posts Aluminum AL5 Aluminum vandalism resistant louver with wicket, 70% air flow AL6 AL7 Aluminum sign pole cover Gas proof window Glass GLS1 All glass boundary, constructive vandalism h=200cm resistant double laminated glass, GLS2 GLS3 Double laminated glass balustrade Double laminated glass roofing over elevators Handrail HA Typical handrail, stainless steel Door DO1 Metal door Fire Door FD1-4 Escape metal fire doors with panic handles Building Materials Ceiling CE1 Suspended 8-12 mm fiber-cement ceiling over sheet metal construction CE2 Suspended unremovable gypsum ceiling over metal construction CE3 Suspended acoustic removable metal-tiled ceiling Cladding CL1 UHPC fiber-cement 20mm cladding on aluminum infrastructure אדריכלות נוף

183 Discipline Subject Item symbol Specification CL2 Wall porcelain tiles Plaster PLS1 Acrylic wall paint PLS2 PLS3 PLS4 Vandalism resistant two-component epoxy primer and coat Cement plastering with flexible acrylic plaster coating Acrylic plaster coating for civil defense room Flooring FL1 Platform edge coping FL2 Obstacle free strip, paving stone FL3 FL4 FL5 FL6 Furniture strip Sardo granite stairs, tread 4cm, riser 2 cm, including alert and anti-sliding stripes Porcelain tiles Smoothed concrete flooring Leading Strip in Flooring FLS1 Leading strip in flooring according to accessibility standard FLS2 Alert Strip in flooring according to accessibility standard Consultants Elevator EL1 Elevator shaft EL2 Elevator shaft Drainage DR1 Drainage channel near staircase DR2 Drainage channel Escalators ES1 Escalator plate ES2 ES3 ES4 Escalator plate Escalator plate Escalator plate Fire FI1 Firefighters Command board 120/120/45 FI2 Fire cabinet 90/120/ אדריכלות נוף

184 Discipline Subject Item symbol Specification FI3 Fire hydrants area <End of Chapter> קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח - הירקון ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק אדריכלות נוף אדריכלות נוף

185 פרק תוכן עניינים כללי כללי מטרת הפרשה הטכנית צוות תכנון הנוף תכנון מטעם המזמין תכנון ע"י הקבלן הנחיות מיוחדות לתכניות הנופיות לעבודות עפר טיפול נופי בשטחים מופרים עקרונות התכנון הנוף הוראות והנחיות לביצוע השיקום הנופי והאדריכלי פיתוח נופי ברחובות ובקטעים העיליים רחובות וקטעים עיליים נטיעת עצים במדרכות אדריכלות נוף

186 כללי כללי הקטע המרכזי, של הקו הירוק, נמצא בתחום עיריית תל-אביב יפו ויש לו חשיבות רבה במרקם האורבני של העיר וחזותה. מכרז זה הוא חלק מהעבודות המתוכננות לצורך הקמת קו הרכבת הקלה, הקו הירוק, במקטע 3-.G4, אזורי תכנון הנוף והאדריכלות העיקריים הכלולים במכרז זה הם: גשר רוקח, מעל נחל הירקון ופארק הירקון )כולל גשר רכבת קלה וגשר הולכי רגל ואופניים( וכל המקטעים הקרקעיים הנלווים בגבולות העבודה ולרבות אזור הירידה מהגשר לאחר תחנת רידינג. עבודות הפיתוח הנופי בכל הדרכים ממזרח לתחנת רידינג, בירידה מגשר רוקח מעבר לתחנת לרידינג, ובכל המקטע הקרקעי לאחר הירידה מגשר רוקח עד להתחברות למקטע G5 ברחוב שי עגנון ולרבות כל עבודות הפיתוח באזור זה כמוגדר בתכנית גבולות העבודה. מובהר כי פרט לתכנון ככל הפיתוח באזור הפרויקט, ביצוע עבודות פיתוח נופי באזור תחנת רק"ל רידינג בגבולות שטח B2 המתואר בכרך ב' חלק ה' נספח 6 תוכנית חלוקה לשטחים אינן חלק מעבודות נשוא מכרז זה ויבוצעו ע"י קבלן אינפרא 2. עבודות הנוף והפיתוח העיקריות, הכלולות במכרז זה הן: מטרת הפרשה הטכנית פיתוח נופי כולל גינון והשקיה של המרחב הציבורי הסובב את גשר רוקח. פיתוח נופי כולל גינון והשקיה של המרחב הציבורי סביב רחובות רוקח ואבן גבירול בתחום התכנית. חישוף חישוף שכבת קרקע עליונה ועירום מסודר עד לפיזור מחדש, בתום עבודות מכרז זה, באזור פארק הירקון. דרכי גישה פריצת דרכים חדשות והסדרת דרכים קיימות, כולל שיקום השטח וביצוע דרכים זמניות. גשר רוקח בניית הגשר, כולל ניצבי הקצה והתחברות למצב הקיים. שיקום השטחים שמתחת לגשר, בתום העבודות לפי הנחיות המזמין. שיקום שיקום אתרי התארגנות והעבודה של הקבלן, בתום העבודות )על פי המפורט( והשבת המצב לקדמותו. פיתוח גינון והשקיה לאורך הרחובות, הכיכרות והמרחבים הציבוריים הפתוחים וכמופיע בתכניות. מטרת הפרשה הטכנית שלהלן היא להתוות עקרונות תכנון לפיהם יוכנו התכניות הנופיות והאדריכליות המפורטות לאישור המזמין, ומתן הוראות והנחיות לתכנון ולביצוע העבודות והאלמנטים האדריכליים והנופיים. תכנון הנוף, הפיתוח, השיקום הנופי והאדריכלי יהיו בהתאם להוראות והנחיות התכניות והמסמכים הבאים: התכנית הסטטוטורית תת"ל 71 א' ו- 71 ב אדריכלות נוף

187 התכניות הנופיות הנלוות למסמך זה. המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מע"צ )הספר הירוק( הנחיות הות"ל ל"לתכנון נופי סביבתי" המפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות הבניה מגדיר משימות התכנון של נת"ע במהדורתו המעודכנת על הקבלן לקבל אישור לתכניות הנופיות והאדריכליות מהמזמין ומהגורמים הבאים: הועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל( עיריית תל-אביב יפו )על אגפיה השונים ובין היתר חברת גני יהושע( רשות הניקוז עת"א רשות נחל הירקון רשות העתיקות משרד להגנת הסביבה פקיד היערות על הקבלן להכין סקר עצים מעודכן ולקבל את אישור פקיד היערות לסקר. כל שינוי הרחבה, השלמה, או עדכון שיידרשו בסקר העצים ובכלל לדרישת החברה, קק"ל, רט"ג או כל רשות מוסמכת אחרת, כולל מדידת עצים מפורטת, ייעשה ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו ובתוך לוחות הזמנים המחייבים, המפורטים במסמכי ההסכם. כל גוף רלבנטי אחר, כפי שיידרש. * אישור התכנון יבוצע עפ"י המוגדר בהסכם. מובהר בזאת כי על הקבלן לקבל את אישור הות"ל לתכנון. מודגש, כי טרם העברת התכנון לאישור הות"ל על הקבלן לאשרו אצל המזמין. צוות תכנון הנוף צוות תכנון הנוף, מטעם הקבלן, יכלול אדריכל נוף רישוי ואגרונום )ובמידת הצורך גם אקולוג(. כל אחד מהנ"ל, יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתכנון עבודות בהיקף ובאופי הדומים לעבודת תכנון זו. צוות התכנון יאושר ע"י המזמין, כמוגדר בהסכם. תכנון מטעם המזמין התכנון המוקדם מטעם המזמין מצורף בכרך ב' חלק ג'. התכנון מטעם המזמין, מהווה מסמך רקע כהגדרתו בסעיף 1.5 להזמנה. תכנון זה נועד להדגים את עקרונות התכנון ואת אופן יישומם, כפי שתוכננו ע"י המזמין, רקע לאופי ולהיקף של השיקום הנופי המיטבי, הנדרש. תכנון ע"י הקבלן הקבלן נדרש לבצע תכנון בהתאם להנחיות המזמין במסמכי כרך ב' חלק א' המבמוא להנדסה ופרשה טכנית, למגדיר משימות ותוצרי התכנון של נת"ע, ונהלי החברה בכרך ב' חלק ד'. התכנון יהיה גם בהתאם להנחיות המיוחדות המפורטות במסמך זה. במידת הצורך יש להוסיף נושאים חסרים לאישור המזמין. לפני תחילת עבודת התכנון יתקיים סיור בשטח בהשתתפות הקבלן, וצוותו, כולל אדריכל הנוף מטעמו ובהשתתפות מנהל הפרויקט ואדריכל הנוף מטעם המזמין. מטרת הסיור היא הבהרת עקרונות התכנון בשטח אדריכלות נוף

188 הנחיות מיוחדות לתכניות הנופיות לעבודות עפר יש להכין, במקביל, שתי תכניות תכנית לעבודות הכנה ותכנית לעבודות שיקום סופיות במסגרת מכרז זה. יש לסמן, על גבי התכניות, את גבול האזור המופר. יש לסמן, על גבי התכניות, גבול פיזור אדמת גן בסיום עבודות העפר. יש לסמן, על גבי התכניות, את כל העצים המיועדים לכריתה או העתקה. יש לסמן, על גבי התכניות, את כל העצים הבודדים ומקבצי העצים לשימור, וכן שטחים מיוחדים לשימור. יש לתאם את התכנון, בתחום פארק הירקון )גני יהושע( עם רשות נחל הירקון וחברת גני יהושוע. יש לסמן, על גבי התכניות, את שטחי הריצוף ואת תכנון הפיתוח. טיפול נופי בשטחים מופרים במסגרת תכנון הנוף יש לטפל בכל השטחים שיופרו במהלך הביצוע, כולל דרכי הגישה שטחי ההתארגנות והעבודה. עקרונות התכנון הנוף כללי התוואי המתוכנן עובר באזור אינטנסיבי ונצפה מבחינה אורבאנית ונופית ודורש תכנון נופי מוקפד ורגיש. מטרת העל של הטיפול הנופי היא למזער, ככל הניתן, את הנזק הנופי שיגרם כתוצאה מהעבודות ולהשיב מצב לקדמותו במקומות בהם תיווצר הפרה של המצב הקיים. שמירה על עצים ועבודה בתחום קווי הדיקור בכל מקרה, אין להפר שטח נוסף מחוץ לקווי הדיקור )לא לצורך התארגנות, לא לעירום זמני ולא למחנה קבלן(. יש לוודא שלצורך ביצוע דרכי הגישה הזמניות לא תהיה פגיעה בעצים בוגרים. שיקום השטחים מתחת לגשרים שטחים אלה ישוקמו באופן איכותי, כך שהמצב בפארק ישוב לקדמותו טרם העבודות או לפי דרישות עיריית תל אביב והמזמין. עבודת השיקום והפיתוח תכלול ביצוע של שבילים, טיילות, תאורה, גינון והשקיה, נטיעת עצים, שתילת צמחים וכל אלמנט אחר הנדרש לצורך זה. ההצללה שתגרם בעקבות בניית הגשר לנחל הירקון, תשפיע על הצמחייה בגדות הנחל, המשמשת כמייצב העיקרי של הקרקע. לפיכך, דרוש תכנון לייצוב הגדות, שכן באזור זה לא תתאפשר צמחייה. שיקום שטחים עם סיום העבודות, על הקבלן לשקם את שטחי העבודה וההתארגנות. הקבלן ישקם את שטח דרכי הגישה הזמניות בתום העבודה, ואת כל השטח שהופר לצורך ביצוע דרכי הגישה. על הקבלן לשקם גם את כל השטחים שיופרו על ידו כתוצאה מעבודות הקמת הגשר או עבודות אחרות שתחת אחריותו לפי תכניות שיוכנו על ידו, ויאושרו על ידי המזמין אדריכלות נוף

189 הוראות והנחיות לביצוע השיקום הנופי והאדריכלי כללי מסמך זה מחייב את הקבלן וכן כל קבלן משנה וגורם הפועל מטעמו של הקבלן בפרויקט זה. תשומת לב המציעים מופנית לכך שהעבודות בתחום הפרויקט נתונות לפיקוח צוות מלווה מטעם הועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל(. המפקח מטעם הצוות המלווה יעביר את הנחיותיו באמצעות מנהל הפרויקט ועל הקבלן לציית ולפעול בהתאם תכנון וביצוע צירי תנועה ואתרי התארגנות יש לתכנן מבנה ארגוני בהיבט של סביבה ונוף בהתאם להוראות תכנית תת"ל 71 א' ו- 71 ב' ולהנחיות היועץ הסביבתי של המזמין. הנחיות נוספות בדבר הקמה ותפעול מחנה קבלן ראה להלן בסעיף איכות הסביבה הפעולה תיאור הפעולה ישיבה וסיור להתנעה ולתדרוך סימון תחום העבודה גידור שטחים לשימור כניסת הקבלן לשטח, הוראות בהיבט הנופי תתקיים פגישה וסיור בשטח בהשתתפות מנהל הפרויקט מטעם המזמין, אדריכל הנוף של הקבלן, המפקח מטעם מוסד התכנון, נציגי עיריית תל אביב ונציגי הקבלן. במהלך הסיור יאותרו שטחים לעירום קרקע לשימוש בעתיד, לצורך השיקום הנופי. נציגי הקבלן יכינו תכנית למיקום מחנות הקבלן לעירום ודרכי גישה בהתאם. הקבלן יכנס לביצוע בשטח רק לאחר קבלת אישור לתכנית זו. בתכנית יצוינו עצים לגיזום, כריתה ו/או להעתקה, ויאותרו שטחים להעתקתם בתחום הפרויקט )במידת האפשר(, או מחוצה לו, לפי הנחיית המזמין / עיריית תל אביב. יצוינו עצים ושטחים לשימור, כמופיע בתכניות הנופיות שיאושרו ותינתן הנחיה לאופן גידורם. הקבלן יסמן את קווי הדיקור בשטח על גבי תכניות ההתארגנות, שיוגשו לאישור המזמין, יסומנו דרכי הגישה שהוא מבקש בהן שימוש ואזורים למחנה הקבלן. עבודה זו מחייבת תיאום עם מנהל הפרויקט ואישור גורמי הפיקוח של מוסד התכנון. הקבלן יסמן את קווי הדיקור, עם יתדות ברזל מעוגנות היטב בקרקע, בתוספת סרטים אדומים, יתד עד כל 20 מ'. הקבלן יסמן את הקו הכחול / גבול רצועת העבודה ביתדות ברזל, מעוגנות היטב בקרקע, בתוספת סרטים, יתד עד כל 50 מ'. באזורים שיאותרו כרגישים במיוחד ו/או בסמוך לערכי נוף משמעותיים )לדוגמה הנחל ופארק הירקון(, ייבחן צמצום תחום העבודה ורצועת העבודה לרוחב המינימאלי ההכרחי. אזורים רגישים אלה יגודרו לשימור בהתאם לאמור לעיל. הקבלן אחראי לגידור זמני של האזורים לשימור, למניעת פגיעה בצומח ובערכי נוף אחרים הנמצאים בהם. הקבלן יהיה אחראי לשמירה על הגידור ושלמותו, לאורך כל תקופת הביצוע. שטחים רגישים נופית יגודרו ויישמרו מפני פגיעה. עצים לשימור שבתחום אתר העבודה יגודרו לצורך הגנתם. הגדר תמוקם במרחק 5 מ' מענפי העץ. הגדר תוסר בתום ביצוע עבודות העפר. על הגדר יציב הקבלן שילוט האוסר על כניסה לשטח השימור אדריכלות נוף

190 הפעולה תיאור הפעולה דרכי גישה ושטח התארגנות אזורים לחישוף גידור עצים לשימור גידור מחנות קבלן הגנה על ערכי טבע ונוף הקבלן יסמן את דרכי הגישה, שטחי ההתארגנות והעירום הזמני, ואת כל הדרכים והמשטחים הנדרשים לעבודות. הקבלן יסמן את האזורים לחישוף ולאיסוף שכבת קרקע עליונה. הקבלן יגדיר את העצים לשימור, בהתאם לסקר העצים המפורט שיוכן על ידי הקבלן ויאושר ע"י המזמין ונציגי פקיד היערות. כל שטח מחנות הקבלן ו/או אתרי התארגנות יהיה מגודר, למעט כניסה אחת. כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק, פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר. הגדר תמנע זליגת פסולת מתחום האתר לשטחים הגובלים. חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה רק בתחום מגודר בלבד. עבודות להעתקת עצים, עקירת עצים, וכל הנדרש לשימור ערכי טבע ונוף, יבוצעו לפני תחילת עבודות העפר בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. העבודות יתבצעו על ידי בעל ידע וניסיון מוכח לביצוע עבודות אלה, מאושר על ידי מנהל הפרויקט. גיזום מקצועי והרמת נוף שך עצים קיימים בקרבת תוואי העבודות ותוואי קווי המתח, יבוצעו למניעת פגיעה בהם בזמן ביצוע עבודות העפר. פעולות סימון עצים לשימור ו/או להעתקה ולגיזום יעשו בתיאום ובשיתוף נציג פקיד היערות. סימון וטיפול בעצים בוגרים, בתחומי התכנית, יתבצע בהתאם לחוק התכנון והבניה ולסקר העצים המאושר.עצים שסומנו להעתקה יועתקו לשטחי שיקום נופי בתחום הפרויקט, בהתאם להנחיית אדריכל הנוף. במידה ולא ניתן יהיה לשלב עצים אלה בשיקום הנופי של הפרויקט, תתבצע העתקתם לאתר שיוצע ע"י עיריית תל אביב יפו ויאושר על ידי המזמין. מכלול הטיפול בסוגיית העצים )החל בהכנת או השלמת סקר עצים מעודכן ואישורו ע"י פקיד היערות, כריתות לפי הסקר המאושר והנחיות פקיד היערות והעתקות העצים לפי הסקר המאושר והנחיות פקיד היערות( יחולו כולם, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הקבלן ובתוך לוחות הזמנים המחייבים. על הקבלן לתמחר התחייבויות אלה בהצעתו ולשלב אותן, בין היתר, בלוח הזמנים שיוצע על ידו שיהיה כפוף ללוחות הזמנים המחייבים. מובהר, למען הסר כל ספק, כי פעולה כלשהי שיידרש הקבלן לבצע בהקשר לנושא זה לא תהווה בסיס לתוספת כספית כלשהי לתמורה ובדומה לא תהווה בסיס לשינוי לו"ז או לכל שינוי אחר מהוראות מסמכי ההסכם. בכל הנוגע להסדר הכספי במקרה בו הערך החלופי של כלל העצים המיועדים לכריתה במסגרת הפרוייקט יהיה גבוה מערך הנטיעות, בתי הגידול והטיפול בעצים שהקבלן ביצע בפועל בפרויקט ראו סעיף למבוא לפרשה הטכנית אדריכלות נוף

191 הפעולה תיאור הפעולה בתחום פארק הירקון ובסמוך לנחל לא תבוצענה, ככל האפשר, עבודות בשעות החשכה, זאת על מנת לצמצם ככל הניתן את ההפרעה לבעלי חיים פעילי לילה אישורים לכריתת עצים סימון עצים, אישור המזמין המשכיות תנועת הולכי רגל ואופניים הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות השונות לביצוע כריתה ו/או העתקה של עצים ולתשלום כל האגרות הנדרשות למטרה זו. לאחר שהקבלן ישלים את הסימונים של העצים לכריתה ו/או להעתקה יתקיים סיור בהשתתפות הקבלן, וצוותו, כולל אדריכל הנוף, ובהשתתפות מנהל הפרויקט וצוות הפיקוח מטעם המזמין כולל אדריכל הנוף. על הקבלן לקבל את אישור המזמין לסימונים ולגידורים, לפני המשך העבודות. על הקבלן לשמור על הסימונים במהלך כל תקופת ביצוע העבודות. לא תאושר חסימה של מדרכות, שבילים להולכי רגל, שבילי אופניים ודרכים, גם לא באופן זמני במהלך העבודות או לאחריהן. במידה שנדרשת חסימת מדרכות, שבילים או דרכים, יש לקבל אישור מהמזמין ולתאם עם עיריית תל אביב. הקבלן יתכנן ויבצע על חשבונו דרכים ושבילים חלופיים, גידור ושילוט הכוונה להולכי רגל ולרוכבי אופניים, כולל מפה המתארת את הדרכים והשבילים החלופיים. התכנון יאושר על ידי מנהל הפרויקט וילווה באישורים מהגורמים המתאימים. במידה ויידרש - יבוצעו דרכים ושבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים זמניים חלופיים. תכנון וביצוע הנ"ל באחריות הקבלן, כלול בהצעת המחיר מטעמו ובאישור כל הגורמים המתאימים. במידה ונפרצו דרכים ושבילים חדשים, תוכן תכנית לביטול ולשיקום דרכי הגישה לאחר הביצוע. מאחר ואתרי ההתארגנות נמצאים סמוך לדרכים פעילות, יש לקבל אישור יועץ בטיחות להגנה על עוברי הדרך עבודות נופיות לפני שלב ביצוע עבודות העפר הפעולה תיאור הפעולה כריתת עצים לעצים לכריתה, בהתאם לסקר העצים המפורט והמאושר ולהוראות קק"ל להגשת תכנית עקירה / העתקת עצים. הכריתה תתבצע בהתאם להוראות פקיד היערות, על חשבון הקבלן ובאחריותו בתוך לו"ז הפרויקט. באחריות הקבלן לטפל גם בעקירת שורשי העצים, גושי שורשים וגדמים, חדשים וישנים, בסילוק הפסולת. נטיעה חלופית הקבלן יידרש, בהתאם לדרישת פקיד היערות, לנטוע עצים אדריכלות נוף

192 הפעולה תיאור הפעולה העתקות עצים חלופיים, במסגרת הפרויקט ועל חשבונו, הכול בתנאים שיותנו וייקבעו ע"י פקיד היערות. כנגד סכום הערך החלופי שייקבע ע"י פקיד היערות, על הקבלן להפקיד ערובה, בהתאם להוראות הדין. העתקות העצים יבוצעו בהתאם להוראות הדין ופקיד היערות. הקבלן ישקלל בהצעתו הכספית ובלוח הזמנים שיוצע על ידו לפרויקט, על שלביו השונים, את מכלול חוברת הטיפול בסוגיית העצים לרבות נושא זמני ביצוע, ואילוצי דרישות לזמני העתקות. העתקות ייעשו בליווי אגרונום מומחה מטעם הקבלן ובאישור אגרונום המזמין. בין הפעולות שיידרשו תיאום העתקות, הסדרת מערכת השקיה לעצים המועתקים לטיפול שוטף עד לקליטה והתבססות בליווי והנחיית אגרונום או כל גורם רלוונטי אחר סיווג קרקעות לשימוש בשיקום הנופי סוג הקרקע* ייעוד הערות קרקע איכותית, מחישוף עליון ללא צמחיה פולשנית וללא פסולת מעומק עד 40 ס"מ מפני השטח. קרקע שאינה איכותית, מחישוף עליון מעומק עד 40 ס"מ מפני השטח הכוללת צמחיה פולשנית ופסולת * סיווג זה ייקבע לפי הנחיית אדריכל הנוף שימוש חוזר בשיקום הנופי לחיפוי, לפי הנחיות אדריכל הנוף הקרקע מיועדת לסילוק מהשטח לאתר מאושר ו / או תיטמן בעומק של 1 מ' לפחות מפני השטח. של הקבלן עד לסילוק העירום יהיה בנפרד כולל שילוט המורה על חומר פסול לצורכי שיקום נופי. לפני פיזור אדמת החיפוי מערימות האחסון, יוודא הקבלן, בתיאום עם מנהל הפרויקט, כי היא נקייה מצמחיה לא רצויה וכי חומר החיפוי תואם את תכנית שיקום הנוף בכל הקשור לעבודות עפר. במידה וייווצר חוסר באדמה, חייב יהיה הקבלן להביא אדמה פורייה ממקור אחר לחיפוי. האדמה המובאת, אדמה פורייה, מטיב מאושר, תהיה דומה בהרכבה ובתכונותיה לקרקע המקומית ותענה לדרישות של בדיקות הקרקע ובהתאם למפרט הכללי הבין-משרדי. ביצוע חפירה, התחברויות, ועירום זמני של עודפי עבודות עפר וחפירה הפעולה תיאור הפעולה אישורים יש להזמין את אדריכל הנוף של הקבלן העבודה בהתאם להתקדמות העבודות. עירום זמני של יותר אך ורק בשטח לעירום זמני כמוגדר בתכניות עודפי חפירה לאישור עם סיום שלב עבודות העפר הקונסטרוקטיביות והנופיות, הקבלן יכין מדידת as made לאישור אדריכל הנוף של הקבלן. לאחר קבלת האישור, יתקיים סיור בהשתתפות הקבלן וצוותו כולל אדריכל הנוף, מנהל הפרויקט ואדריכל הנוף מטעם המזמין אדריכלות נוף

193 רק לאחר קבלת אישור ממנהל הפרויקט על השלמת שלב עבודות העפר, ניתן יהיה להמשיך בעבודות פיזור אדמה גננית והשיקום הנופי. הכנת השטח לשלב השיקום הנופי )הכולל פינוי דרכי גישה, מחנות קבלן ושטחי העבודה( הפעולה תיאור הפעולה הכנת השטח לביצוע שלב השיקום הנופי טיפול בשטחים מופרים הקבלן אחראי לניקיון והכנת כל השטחים בתחום הקו הכחול וגבולות האזורים שהופרו כתוצאה מהעבודות, כולל טיפול בקרקע עם צמחיה פולשנית. דרכים קיימות מחוץ לגבולות העבודה שהורחבו לצורך גישה לאתר יוחזרו לרוחבן המקורי, הכול בהתאם להנחיות אדריכל הנוף של הקבלן. כל השטחים שהופרו, על ידי הקבלן, ישוקמו באמצעות פיזור אדמת חישוף או אדמת גן פורייה מיובאת וגינון, לצורך השבת המצב לקדמותו. באזורים מרוצפים יוחזר המצב לקדמותו, באופן שיתחבר בצורה הומוגנית לקיים ולתכנון באופן שיאושר על ידי המזמין ובתיאום עם עיריית תל אביב יפו. במידה ובאזור המופר היו שבילים, מדרכות, רחבות, דרכים וכו' ישוחזר התוואי המקורי כפי שהיה טרם העבודות. פיזור אדמה לשיקום נופי הפעולה תיאור הפעולה הכנת השטח אישור מקור הקרקע / קרקע מיובאת פיזור אדמה מסירת השטח לביצוע השיקום הנופי במקומות שנדרש חיפוי באדמת חישוף ו/או אדמת גן פורייה מיובאת, כולל בשטחים שיופרו מעבר לקווי דיקור, ומעבר לקו הכרזה, במהלך העבודות תפוזר אדמה לשיקום נופי בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט. חיפוי באדמה חישוף/מיובאת יהיה בגובה 40 ס"מ. גובה פני הקרקע לאחר החיפוי יהיה בהתאם לתכניות הנופיות שיוכנו ויאושרו, מבעוד מועד, להתחברות עם המצב הקיים. במקרה שאין בכל חומר החישוף בפרויקט מספיק אדמה המתאימה לחיפוי תאושר קרקע מיובאת. יש לבצע בדיקת קרקע, להציג תוצאות בהשוואה לבדיקות הקרקע המקומית ולקבל אישור מנהל הפרויקט שהקרקע עומדת בכל הדרישות )אפיון / סיווג(, לפני הבאתה לשטח. האדמה לפיזור תהיה יבשה, תחוחה וללא גושים וללא אבנים בגודל מעל 5 ס"מ. אדמה שלא תענה לתיאור הנ"ל תסולק מהשטח ע"ח הקבלן. הקבלן נדרש לקבלת גבהים ע"פ התכניות ולהחליק את פני השטח לרמת דיוק של 3+/- ס"מ. לפני הבאת הקרקע וביצוע החיפוי, השטח יהיה נקי מכל פסולת ו/או עשבייה. בכל מקרה, לפני פיזור יש לקבל אישור המקור ממנהל הפרויקט. עם סיום חיפוי הקרקע וכתנאי למעבר לשלב ביצוע השיקום הנופי יוזמן אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט מטעם המזמין לאישור העבודה. לא יישארו ערמות עפר בשטח, למעט ערמות שישמשו את קבלן הגינון. יימסרו תאי שטח מלאים לשיקום נוף, ע"פ תאי שטח שבשליטת ראשי בקרה של מערכת ההשקיה ובאישור מנהל הפרויקט ועל פי עיתוי שיקום הנופי. לא יתקבלו "פיסות" / טלאים. יש לוודא סיום עבודות בכל התא שיימסר לשיקום אדריכלות נוף

194 הפעולה תיאור הפעולה עבודות שיקום בדיקת קרקע תיקונים ו/או השלמות ע"ע/תשתיות וכו' אחרי תחילת עבודות שיקום יגרום לחיוב הקבלן על תיקונים לשיקום הנוף / איבוד מלאי צמחים וכו', אלא אם כן יש אישור בכתב ממתאם הביצוע הנופי שהפרת עבודות השיקום לא יחולו על הקבלן. הכניסה לתיקונים / השלמות תיעשה רק אחרי קבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט. עלות תיקונים לשיקום הנוף יחולו על הקבלן. בחלק מהמקרים תידרש מסירת קרקע ע"פ עיתוי השתילה )בייחוד צמחיה עונתית כגון מרבדי עשבוניים, עשבוניים, רחבי עלים ודגנים(. במקרה כזה, הקבלן בתיאום עם מנהל הפרויקט יקבע לו"ז התואם את צרכי השיקום. עלויות הנובעות מחריגה מלו"ז השיקום )משמעו פספוס עונת השתילה / דרישה לחידוש מלאי צמחים / סחף בעונת החורף, הארכת תקופת הביצוע וכו'( יחולו ע"ח הקבלן אלא אם כן יש אישור בכתב ממנהל הפרויקט מטעם המזמין שאישר חריגה כולל ביטול העלויות הנלוות ע"ח הקבלן. מסירת האתר תהיה מקו הכרזה עד קו הכרזה בכל תחום ההפרה. שטחים שיופרו במהלך העבודות ונמצאים מחוץ לקו ההכרזה ישוקמו גם הם על ידי הקבלן ועל חשבונו, לאחר אישור מנהל הפרויקט ו/או אדר' הנוף מטעם המזמין, במהלך העבודה )במידת האפשר( ו/או בסיומה. ע"פ הצורך ושיקול דעתו המקצועית של מנהל הפרויקט, מטעם המזמין, תתבצענה דגימות באופן אקראי גם לאחר פיזור קרקע מיובאת כדי להבטיח שאכן סופקה הקרקע המתאימה. פיתוח נופי ברחובות ובקטעים העיליים עבודות פיתוח, גינון והשקיה עבור מקטע G3-4 רחובות וקטעים עיליים הרחובות והקטעים העיליים שבתחום הפרויקט יפותחו לגמר מלא וסופי. הם יפותחו בגמר איכותי ומוקפד על פי הסטנדרטים שידרשו על ידי המזמין ועל ידי עיריית תל- אביב. באופן כללי יעשה שימוש בפרטים הסטנדרטים של עירית תל אביב יפו )למעט בקטעים מיוחדים שם יידרש סטנדרט פיתוח גבוה ויוקרתי יותר(, אלא אם ידרוש המזמין אחרת. למען הסר ספק קטעי שבילים, מדרכות, רחבות וכיכרות שיופרו במהלך העבודות ישוקמו באופן הומוגני ואחיד לכל רוחבם ואורכם ולא יותר בשום אופן שיקום חלקי של רוחב המדרכה/כיכר/רחבה/שביל ושילוב בין ישן/קיים וחדש באותו משטח )דרישה קשיחה(..2 נטיעת עצים במדרכות נטיעת עצים במדרכות )מדרכות כוללות בין היתר את רצועות המתקנים/תשתיות בצמוד למסעה( נטיעת עצים במדרכות היא סוגיה בעלת משמעות מירבית במרחב התכנוני. הקבלן ידרש ליצירת מיקרואקלים נעים ומרחב מוצל לאורך המדרכות. יש ליצור רצף צל מעצים לכל אורך המדרכות. תכנית השתילה תכלול גיבוש פתרונות יצירתיים שיאושרו על ידי המזמין, במקומות שידרשו. על הקבלן להיות מודע לדרישה זו על אף האתגר הנובע מכמות התשתיות המרובה. יש אדריכלות נוף

195 להתייחס לעצים כאל מערכת בעלת חשיבות שיש להתחשב בה בתאום המערכות ולהציג אותה בקומפילציית תאום המערכות. לאורך כל המדרכות שרוחבן 3.2 מ' ויותר, ישולבו עצי רחוב במדרכה. עצים אלה יהיו עצים בוגרים )להלן: עץ בוגר מס' 9 לפחות, לפי הגדרת משרד החקלאות אלא אם יורה המזמין אחרת(. העצים יושקו במערכת השקיה קבועה. מרווח השתילה הממוצע, בין כל שני עצים לאורך המדרכה, לא יעלה על 6.0 מ'. בכל מקרה, המרווח בין כל 2 עצים לא יעלה על 0.10 מ. נטיעת העצים לא תהיה בבורות שתילה בדידים ומצומצמים בגודלם ובפריסתם אלא במערכת שתילה רציפה שמאפשרת לעצים מרחב גדילה והתפתחות תקין. נפח בית הגידול לעץ יהיה על פי המקובלות המודרניות במסמכים המעודכנים של עיריית תל אביב יפו ושל לשכת התכנון של מחוז תל אביב ועל פי הנחיית המזמין. פרט עקרוני לשתילת עצים במדרכות יסופק על ידי המזמין. על הקבלן לאשרו בין היתר בעיריית תל אביב יפו. העצים יהיו עצים בוגרים מספר 9 לפחות על פי הגדרות משרד החקלאות, אלא אם יורה המזמין אחרת. אספקת עצים מסוג א' מעולה בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י נציגי המזמין. סוגי העצים יאושרו על ידי המזמין ועל ידי אגף שפ"ע של עירית תל-אביב יפו. נגישות בכל מקרה, תישמר מדרכה רציפה, ללא מכשולים, ברוחב של 1.3 מ' נטו לפחות. במדרכות ישולבו כל אלמנטי ההנגשה הנדרשים ע"פ התקן וע"פ הנחיות הרשות המקומית. במעברי החציה תבוצע הנמכת אבן שפה למעבר עגלות ילדים ולהקלה על מוגבלים, הכול עפ"י התקן, העירייה ויועץ הנגישות )דרישה קשיחה(. השתילים יגודלו מבעוד מועד במשתלה ייעודית ויאושרו על ידי המזמין )ובמידת הצורך גם על ידי נציגי העיריה ונציגי הות"ל, הכול על פי מפרט האגרונום(. על הקבלן לספק שתילים מפותחים, בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי בר, עם מערכת שורשים בריאה ומפותחת ועם ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' מעולה עפ"י חוברת הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות מהדורה אחרונה )דרישה קשיחה(. השתילה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים, לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין, או בתקופת רוחות סערה. השתילה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, מילוי הבור באדמת גן מעורבת בקומפוסט ובדשן, הידוק, יצירת גומה והשקיה. הקבלן יספק דשנים וקומפוסט בשל, אשר יפוזרו בתחתית הבור ויעורבבו עם ערמת אדמת הגן, המיועדת למילוי הבור )דרישה קשיחה( אדריכלות נוף

196 קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח - הירקון ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design תאורה ותשתיות לרמזורים ומצלמות תנועה, עבודות חשמל בתחנת רידינג פרק 2.9 תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

197 תיאור מרכיבי ותכולת העבודה פרק תוכן עניינים תכנון כללי טיוטת התכנון מטעם המזמין תכנון מטעם הקבלן דרישות נוספות תיאומים מיוחדים קריטריונים והנחיות לתכנון תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

198 תיאור מרכיבי ותכולת העבודה.1.1 כללי פרק זה מתאר את מרכיבי מתקן החשמל והתאורה המתוכננים במסגרת פרויקט G גשר הולכי רגל/אופניים + גשר רק"ל תכולת העבודה כוללת את המרכיבים הבאים: תכנון וביצוע מערכת הארקת יסודות לגשר רק"ל וגשר הולכי רגל/אופניים. תכנון וביצוע מתקן תאורה להארת מסלול הליכה/נסיעת אופניים בגשר הולכי רגל/אופנים התכנון יתבסס על תאורת LED רציפה המשולבת במעקה הגשר לרבות חיבור והזנת חשמל לתאורה ממתקן תאורת שבילים הקיים. תכנון מפורט של מערכת התאורה כולה לרבות דגם המערכת, והציודים כל אביזרי ההתקנה והעזר יתואמו מראש ויאושרו לפני ביצוע מול מחלקת המאור של עת"א. רחוב אבן גבירול גבול ביצוע דרומי של מקטע G3-4 ועד צומת רוקח )לא כולל(: החלפת גופי תאורה על עמודי תאורה קיימים לגופי תאורת LED מדגם Q5 לפי דרישות ואפיון שיתואם עם מחלקת המאור של עת"א לרבות החלפת מגשי אבטחה וחיווט בעמודים וכן התאמת המתקן להתממשקות למערכת בקרת התאורה של עת"א על הקבלן לבצע חישובי תאורה ככל שיידרש לצורך בחירת התאמת הפוטומטריה והספק החשמלי הנדרש לגופי התאורה החדשים על מנת שניתן יהיה להאיר את הדרך בצורה תקינה ולשביעות מח' המאור של עת"א ובהתאם למיקומי עמודי התאורה הקיימים. רחוב אבן גבירול מצומת רוקח )כולל( ועד צומת ש"י עגנון )כולל( לרבות תחנת רידינג תכולת העבודה כוללת את המרכיבים הבאים: תכנון וביצוע מערכת הארקת יסודות לגשר רק"ל. תכנון וביצוע מערכת הארקת יסודות למובל עבור מעבר קווי חשמל של תחמ"ש חח"י עתידי מתחת לתחנת רק"ל תחנת רידינג תכנון וביצוע תשתית שרוולים, קופסאות מעבר וכיו"ב בשלד מבנה תחנת רידינג, גשר, רציפים ועבור קבלן אינפרא 2 לשימוש עבור מתקן חשמל, תקשורת מערכות מ.נ.מ. וכיו"ב - באחריות הקבלן לתכנן ולבצע את הנ"ל בהתאם לתכנון ובתיאום עם קבלן אינפרא תכנון וביצוע תשתיות לחיבור חדר טכני של הרק"ל TTR לתשתית הרק"ל שתבוצע ע"י קבלן אינפרא 2 התכנון והביצוע יתואמו ויאושרו עם צוות אינפרא 2. תכנון וביצוע תשתיות לחיבור תחנת רידינג לתשתית הרק"ל והזנות חברת החשמל התכנון והביצוע יתואמו ויאושרו עם צוות אינפרא תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

199 א. ב. ג. תאום חיבור החשמל לתחנת הרק"ל רידינג מחיבור חשמל שיתוכנן ע"י קבלן אינפרא 2 לטובת מבנה ה- TTR או תכנון חיבור חשמל נפרד מחח"י הביצוע כולל את כל הכנות התשתית הנדרשות לקבלת החיבור. תכנון וביצוע מתקן תאורת חוץ המבוסס על עמודי תאורה מדגם אבן גבירול בגובה עד 9 מ' לפי סטנדרט עת"א עם גופי תאורת LED דגם Q5 להארת כבישים ו- Q3 להארת שבילי אופנים/מדרכות. עמודי התאורה יוצבו משני צדי הדרך לרבות בצמתים בהתאם לחישובי תאורה ותכנון מפורט שיבוצע ע"י הקבלן ויוגש לאישור מח' המאור של עת"א ולתאום הנדסי. רמות איכות התאורה יהיו בהתאם להנחיות מחלקת המאור של עת"א. התכנון יכלול התחברות לתאורה ברחובות קיימים ככל שיידרש ע"י מחלקת המאור של עת"א וכן ביצוע התממשקות לפרויקטים גובלים, לרבות אספקה והתקנה של מרכזיות תאורה חדשות לפי סטנדרט עת"א כולל מערכת בקרת תאורה. תכנון וביצוע תשתיות צנרת ותאים, כבלים, והארקות למתקן תאורה בתחום הפרויקט לרבות החלפה ו/או ביצוע מרכזית מאור חדשה בהתאם לדרישות מח' המאור של עת"א כולל מערכת בקרת תאורה. טיפול בתכנון וביצוע חיבור חשמל למרכזית מאור חדשה סופית ו/או זמנית ככל שיידרש ו/או העתקת חיבורי חשמל לרבות תאום, ביצוע הכנות התשתית הנדרשת ותשלום לחברת החשמל תכנון וביצוע מתקן רמזורים חדש ו/או שינויים והתאמות במתקן רמזורים קיים בצומת רוקח/אבן גבירול - העבודה ותכולתה יקבעו במסגרת תאום תכנון שיבוצע ע"י הקבלן עם מח' הרמזורים של עת"א ובהתאם לשינויים הגיאומטריים שיתוכננו ויאושרו בצומת תכנון וביצוע מתקן רמזורים חדש ו/או שינויים והתאמות במתקן רמזורים קיים בצומת שי עגנון/אבן גבירול - העבודה ותכולתה יקבעו במסגרת תאום תכנון שיבוצע ע"י הקבלן עם מח' הרמזורים של עת"א ובהתאם לשינויים הגיאומטריים שיתוכננו ויאושרו בצומת תכנון וביצוע תשתיות צנרת ותאים לגל ירוק לקישור בין מנגנוני רמזורים ליצירת גל ירוק בין צמתים הנ"ל וצמתים גובלים ככל שיידרש ע"י מח' הרמזורים של עת"א טיפול בתכנון וביצוע חיבורי חשמל למנגנוני רמזורים חדשים סופיים ו/או זמניים ככל שיידרש ו/או העתקת חיבורי חשמל למנגנונים לרבות תאום, ביצוע הכנות התשתית הנדרשת ותשלום לחברת החשמל תכנון וביצוע תשתיות צנרת ותאים למחשוב לאורך אבן גבירול והצמתים החוצים והגובלים ככל שיידרש ע"י מח' המחשוב של עת"א לרבות התחברות לתשתית קיימת. 2.9 תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

200 תכנון וביצוע מתקן תאורה זמנית לשלבי ביצוע ככל שיידר ש בהתאם לשלבי ההקמה לרבות תאום תכנון וביצוע מלא ואישור מול מחלקת המאור של עת"א תכנון וביצוע מתקן רמזור זמני + גל ירוק לשלבי ביצוע בצמתים ככל שיידרש בהתאם לשלבי ההקמה לרבות תאום תכנון וביצוע מלא ואישור מול מחלקת הרמזורים של עת"א. על הקבלן להתקשר עם הקבלן העירוני ולהזמין אצלו את ביצוע מתקני הרמזורים בשלמות תכנון וביצוע תשתיות לטובת הבטחת רצף תפעול ותפקוד של מערכת מחשוב עירונית בהתאם לשלבי ביצוע ככל שיידרש בהתאם לשלבי ההקמה לרבות תאום תכנון וביצוע מלא ואישור מול מחלקת המחשוב העירוני של עת"א כולל כל התשלומים שיידרשו. טיוטת התכנון מטעם המזמין התכנון המוקדם מטעם המזמין מצורף בכרך ב' חלק ג', וכולל בין היתר תכנון מוקדם עבור: : קנ"מ תיאור 1:500 תכניות תאורה, תשתית רמזורים ומחשוב 1 1:500 תכניות להעתקת תשתיות של חברת החשמל סימון 2 תשתיות חשמל 1:500 תכניות להעתקת תשתיות של חברות התקשורת 3 תכנון תכנון מטעם הקבלן הקבלן נדרש לבצע תכנון מוקדם ומפורט ולהגיש לאישור המזמין, את כל החומר התכנוני בהתאם לפירוט מגדיר המשימות של נת"ע. התכנון יבוצע ע"י מתכנן הקבלן. מבלי לגרוע מהנחיות מגדיר המשימות של נת"ע, התכנון המוקדם והמפורט יכלול בין היתר את המרכיבים הבאים:.2.2 שם התכנית תכניות כלליות תיאור תכניות כלליות עם תרשימים חד קוויים לכל אחת מהמרכזיות והמתארים את עמודי התאורה המחוברים לכל אחד מהמעגלים, גובהם, הספק וכמות הפנסים על העמוד, מרחק ביניהם, שטחי חתך של הכבלים ומפלי מתח באחוזים שחושבו. מקרא מפורט המתאר את כל מרכיבי עבודות החשמל עם הסבר מפורט לכל סימול של פריט חשמל המופיע בתכנית כגון, ע.ת. למיניהם, פנסים, תאי מעבר למיניהם, כבלים, תשתיות צנרת וכו'. הערות מפורטות לקבלן החשמל לביצוע העבודות. תוך ציון מס' עמוד, גובהו, סוג ודגם. קנ"מ גיליונות A תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

201 שם התכנית תכניות מפורטות לתאורה, לרמזורים ותשתית מחשוב עירוני. )כולל תכניות תאורה זמנית ורמזורים זמניים ותשתיות בשלבי ביצוע( תיאור טבלאות גופי תאורה על עמודי הפנס, מספר עקומה פוטומטרית, הספק הפנס, כיוון כל פנס. דיאגרמה חד קווית של צנרת תקשורת מחשוב ותקשורת רמזורים לאורך הכבישים על פי מספר הכביש, כולל ציר הכביש עם חתכים ותאים ממוספרים, ציון צנרת תשתית ביניהם, מרחקים בין תאים, לכל תא יצוין החתך בו הוא ממוקם. תכניות מפורטות לתאורה, רמזורים ומחשוב עירוני הכוללות את מיקומי העמודים עם סימון מיקומם בקואורדינטות, מרחקים בין עמודים, סימון סוג וגובה עמודים, אורכי זרועות וזוויות התקנת גופים, סימון כל כבלי ההזנה וסוגיהם, כבלי הארקות והצנרת בתוואי, תאי מעבר, חציות, קידוחים, אלקטרודות הארקה, סכמות חד קוויות וכיו"ב. הפניות לתוכניות כלליות, סכמות חשמליות וחישובי תאורה ככל שיידרש. תכניות חתכים לרוחב באזורי חציות כבישים ורצועת רק"ל עם סימון כל התשתיות הקיימות והמתוכננות לרבות קידוחים בהתאם לשיטת הביצוע. תכניות פרטים לתאורה ורמזורים, המתארות את כל פרטי המתקן )יסודות, עמודים, מרכזיות, חפירות, תאי מעבר, תעלות, מגשים, הארקות, גופי תאורה וכיו"ב(. ביצוע סימולציות עוצמות תאורה ובהיקות באמצעות תוכנה ייעודית כגון AGI32 או שו"ע מאושר. והפקת תכניות חישובים מפורטות צבעוניות תואמות לתכנית עוצמות התאורה בצפיפות נקודות עפ"י התקן לקבלת עוצמות המוגדרות בת"י, כולל ציון כל הפרמטרים בכל אזור, לרבות תוצאות חישוב של כל אזור בנפרד. התוכניות יכילו טבלאות עם נתונים של כמות עמודים ופנסים, מיקומי עמודים, גובהם, אורך זרועות, זוויות הגבהה, הספק הפנסים, תפוקת אור של הנורות וסוגן, מקדם תחזוקה וכו'. בחינת האפשרות לצמצום תאורה לכיוון השטחים הפתוחים. החישובים ייחתמו ע"י המהנדס שערך אותם, כולל שם, תאריך ומהדורה. תכניות מפורטות ע"ג תכניות קונסטרוקטור כולל, ג.ת, קופסאות חיבור, צנרת, כבילה, לוחות חשמל, הארקת היסודות, ברזלים מגולוונים, גישורים גמישים, חיבור למעקות כולל פרטים. קנ"מ 1:250 1:100 חוברת A3 1:500 תכנית חתכים לרוחב חוברות לתוכניות פרטים לתאורה ורמזורים תכניות חישובי תאורה לכל רכיבי הפרויקט: הכבישים והצמתים, גשרים, תאורת שבילי הולכי רגל ואופניים, ותאורה זמנית לכל שלב ושלב. תכניות מפורטת של הארקת יסוד, תאורה ומעברי צנרת ככל שיידרש בגשרים דפי משתנה בהתאם לקנ"מ של תכניות הקונסטרוקציה תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

202 שם התכנית ואלמנטי קונסטרוקציה השונים תכניות מפורטת של מערכת מיגון קרינה וחישובים במובל חח"י להעברת כבלים מתחמ"ש. תכניות התמצאות ושקעי שרות בתחנת רכבת רידינג ובחדר טכני של הרק"ל TTR לשלב ביניים במעבר בין קבלן ה- DB לקבל אינפרא 2. תכניות קידוחי HDD תיאור תכניות מפורטות ע"ג תכניות קונסטרוקטור חישובים תכניות מפורטות ע"ג תכניות קונסטרוקטור /אדריכל כולל, ג.ת, קופסאות חיבור, צנרת, כבילה, לוחות חשמל, אביזרים כולל פרטים. תכניות SHOP DRAWING מפורטות לביצוע על ידי קבלן קודח כולל תנוחה, חתכים, חתך לאורך, מהלך קידוח, שיפועים, בורות, תכנון אתרי קידוח וכיו"ב. קנ"מ משתנה בהתאם לקנ"מ של תכניות הקונסטרוקציה 1:50/1:100 1: חוברת הפרטים תכלול את הפרטים הבאים: חתכים טיפוסיים לביצוע חפירות, הנחה וסידור צנרת עבור כל המערכות בפרויקט. פרט הארקות - אלקטרודת הארקה. פרטי תאי מעבר לתאורה, רמזורים ומחשוב. פרטי תאי חברות התקשורת. תכנית מרכזית תאורה )מבנה חיצוני, מבנה פנימי, סכמה חשמלית, סכמת פיקוד, העמדה ויסוד עם בקרת תאורה אנרגיה(. פרטי עמודי תאורה, זרועות ופנסים בכל התצורות לרבות התאמות לרמזורים ומצלמות. פרטי מגשי אבטחה וחיבורי הארקות בעמודים. פרטי הצטלבות בין תשתיות תאורה, רמזורים, מחשוב עם מערכות שונות. פרטים לתאורה זמנית )עמוד תאורה, יסוד נייד לעמוד עץ וכו'(..2.3 דרישות נוספות חישובים הקבלן נדרש להגיש לאישור המזמין, בין היתר, את החישובים שלהלן: בצוע חישובי תאורה נקודתיים בתוכנת מחשב והגשת תכניות המתארות את תוצאות חישובי התאורה על גבי הדרכים )שילוב בין תכנית תאורה ותכנית אוטוקאד(, כולל חישוב כל הפרמטרים )עוצמות הארה, בהיקויות, אחידות וכו'( לכל אזור בפרויקט תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

203 ביצוע חישובי מפלי מתח לכל אחד מהמעגלים המתוכננים בפרויקט וקביעת שטחי חתך הכבלים. חישובי עומסים וקביעת גודל המרכזיות. חישוב עוצמת הארה לאורך תוואי הפרויקט תיאומים מיוחדים תשומת לב הקבלן, מעבר לדרישות לקבלת אישורי הרשויות השונות נדרש הקבלן לקבל אישור לתאום הנדסי של עת"א בהתאם לנוהלי עת"א..2.5 קריטריונים והנחיות לתכנון קריטריונים, תקנים ומפרטים המחייבים את הקבלן חוק החשמל ותקנותיו. תקן EN13201 על כל חלקיו. תקן ישראלי 1862 תאורת דרכים מאפריל הנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים מדצמבר המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק 08 מתקני חשמל ובקרה, תת פרק 02 מערכות ומתקני תאורה, בהוצאת החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ. קובץ התקנות 4271 בנושא הארקות יסוד. הנחיות תכנון הארקה בגשרים מעל מסילת ברזל/רכבת רכבת ישראל. IEC Surge Arresters IEC A. C. Disconnectors and Earthing Switches IEC Low Voltage Switchgear and Control Gear Assemblies IEC Dimensional Standardization for Terminals for HVACs and Control Gear IEC Luminaries IEC Graphical Symbols for Diagram IEC Low Voltage Switchgear and Control Gear IEC Electromagnetic Compatibility IEC Preparation of Documents Used in Electro Technology EN13201 Calculations and Measurement of Luminance and Illuminance in Road Lighting מפרטים כלליים 2.9 תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

204 בנוסף להנחיות מסמך זה להלן רשימה של מפרטים נוספים המחייבים את הקבלן: מפרט טכני לייצור והספקת עמודי פלדה בהוצאת החברה הלאומית לדרכים מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים מאלומיניום או פלדה בהוצאת נתיבי ישראל. מפרט כללי למתקני חשמל - פרקים 08 ו- 18- "הספר הכחול" בהוצאת משהב"ט, וכל הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי. מפרט כללי להצבה ואחזקה של רמזורים בהוצאת משרד התחבורה. מפרט טכני לאחזקה וביצוע מתקני רמזורים - בהוצאת חברת נתיבי ישראל. כל המפרטים יהיו בהוצאתם העדכנית האחרונה. הנחיות מיוחדות לתכנון ע"י הקבלן מניעת הפרעות אור / זיהום אור הקבלן נדרש לתכנן ולבצע את כל האמצעים למניעת זיהום אור באזורים הסמוכים לפרויקט, כולל, ולא רק, בתי מגורים ואזורים סביבתיים רגישים. על הקבלן לתאם עם כל הגורמים הרלוונטיי ם שבאזור הפרויקט ועלולים להיות מושפעים ממתקן התאורה ולקבל את אישורם לתכנון. תאום פירוקים וחיבורים כל הפירוקים של מרכזיות ו/או עמודי תאורה קיימים ו/או תשתיות לחשמל ותאורה, וכל החיבורים להזנות ממרכזיות או מעמודי תאורה קיימים )לרבות חיבורים לתאורה זמנית(, יבוצעו רק באישור מראש של מנה"פ וכן לאחר תאום מראש עם מחלקת המאור של עת"א. באחריות הקבלן לבצע תאומים אלה בזמן ומראש. חיבורי חשמל ותקשורת א. ב. ג. ד. ה. הקבלן יתאם עם בעלי התשתיות בכלל וחברת החשמל בפרט בין היתר את הנושאים הבאים: פירוק מרכזיות תאורה ו/או מנגנוני רמזורים. חיבורי חשמל לכל מרכזיות תאורה החדשות. חיבורי חשמל לכל מנגנוני הרמזורים. התאום יכלול פניות בכתב, העברת תכניות, פגישות תיאום, שינויי מיקום במידת הצורך וכו'. חיבורי קווי טלפון וסלולר לתקשורת מחברות התקשורת השונות )בסיב אופטיISDN ADSL, וכיו"ב(. הספקת חשמל למערכות התאורה א. גבולות הספקת החשמל מהמרכזיות לצרכני התאורה יתאימו לגבולות תחום הכרזת הדרך, ובמקרים של התחברות לתאורה קיימת גם מעבר להם תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

205 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. כל הכבלים יושחלו בתוך צינורות. בקטעים ישרים, במעברים מתחת לכבישים הצנרת תהיה מסוג.PVC בין עמודים ובתוואי מעוקל יהיו בשימוש בצנרת פוליאתילן ו/או שרשורית גמישה בעלת דופן כפולה חלקה מבפנים כדוגמת "קוברה גמיש" או שו"ע מאושר. הכבלים יתוכננו להספקת אנרגיה למתקני התאורה כך שמפל המתח בסוף כל קו לא יעלה על 3%. החתך המזערי של הגידים בכבל להזנת עמודי התאורה יהיה 16 מ"ר. כל הכבלים יהיו עם חמישה גידים. לכל מעגל תאורה יונח בקרקע מוליך הארקה גלוי, שזור מנחושת בחתך של 35 מ"ר לפחות. לאורך הצנרת יבוצעו תאי מעבר במרחק שלא עולה על 70 מ' התאים יהיו בקוטר 80 ס"מ לפחות. תאי המעבר עגולים יהיו בקוטר 80 ס"מ לפחות. סמוך למרכזיות ובאזורים בהם מתוכננת כמות גדולה של צנרת יותקנו תאי מעבר בקוטר 100 ס"מ לפחות. הפתחים למכסים יהיו בקוטר 60 ס"מ והמכסים יהיו מכסי יצקת לפי סטנדרט ודרישות עת"א. תאורה זמנית א. ב. ג. אחזקה א. ב. ג. ד. ה. חייב הקבלן לתכנן ולבצע מתקן תאורה זמנית על מנת להבטיח רציפות תאורה בתחום הפרויקט במהלך כל תקופת הביצוע. התאורה הזמנית תהיה ברמת ואיכות כנדרש מהתאורה הקבועה עפ"י התקנים וההנחיות שנדרשו במסמך זה. על הקבלן לתכנן את מתקן התאורה הזמנית בהתאם לשלבי הביצוע השונים ולהגיש לבדיקה ואישור המזמין ומחלקת המאור של עת"א לכל שלב ושלב מראש. אספקת החשמל לתאורה הזמנית תהיה על חשבון הקבלן, מגנרטור שהקבלן יספק, או ממקור הזנה אחר שיעמיד הקבלן. בכפוף לאישור מחלקת המאור יוכל הקבלן לחבר את מתקן התאורה הזמנית לתאורה קיימת. כל עמודי התאורה הזמניים יוגנו ע"י מעקות הגנה זמניים. במשך כל תקופת הביצוע יתחזק הקבלן את התאורה לכל מרכיביה 24 שעות ביממה. מבלי לגרוע ולהמעיט באמור במסמכי ההסכם, הקבלן יתחזק את מתקן התאורה )הקבועה והזמנית(, למשך כל תקופת הפרוייקט. האחזקה תהיה בשיטת TOTAL RISK הקבלן יבצע את עבודות האחזקה בתאום שוטף עם קבלן האחזקה של החברה הלאומית לדרכים. האחזקה כוללת את כל מתקני החשמל והתאורה על כל מרכיביהם ללא יוצא מהכלל. הקבלן נדרש לתקן כל תקלה ולהחליף כל ציוד שנפגע מכל סיבה שהיא. תקלה אשר מונעת פעולתו של מתקן תאורה תתוקן בתוך 6 שעות מגילוייה. אחזקת מתקן התאורה נועדה להבטיח פעולה תקינה ורצופה של מתקן התאורה במשך כל שעות החשיכה בכל ימות השנה כאשר נדרשת הפעלת התאורה תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

206 ו. ז. הקבלן ייקח בחשבון כל סיכון אפשרי לפגיעה במערכות התאורה. על הקבלן לתקן כל חלק במערכת ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה כלשהי כגון: שימוש רגיל, בלאי, התיישנות, תופעות טבע, תאונות, חבלות ופגיעות בזדון או בשוגג, ביודעין או שלא ביודעין גנבות וכל סיבה שהיא גם אם לא הוזכרה לעיל. ההחלפה עקב הפגיעה מתייחסת לכל האביזרים ולכל הציוד כולל, לוחות חשמל, עמודים, נורות, בסיסים, פנסים, ציוד הפעלה, זרועות, מחברים שבירים, כבלים, צנרת, שוחות וכל התשתיות תת קרקעיות או עיליות וכל מתקן קיים גם אם לא הוזכר לעיל וקיים בתחום הפרוייקט ומשרת את מתקן התאורה. הארקות יסוד א. ב. ג. ד. הקבלן יתכנן ויבצע הארקת יסוד, בגשרים, במעברים תת קרקעיים, בגשרי שילוט, ובקירות ומעקות בהם ישולבו יסודות לעמודי התאורה ובכל מקום שיידרש עפ"י חוק החשמל. הארקת היסוד תהיה לפי חוק החשמל. על הקבלן לוודא את תקנות הארקות יסוד בתיאום ובאישור מתכנן המבנים של הקבלן. במקרה של גשרים ומעברים החוצים מסילת רק"ל המתוכננת תתוכנן ההארקה בהתאם להנחיות החשמול במסמכי הDSM של נת"ע והנחיות אינפרא תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

207 2.9 תאורה ותשתיות תנועה, עבודות חשמל ברידינג

208 קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק - הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז

209 פרק תוכן עניינים הידרוגיאולוגיה ועבודות השפלת מי תהום מידע בסיסי תכנון תיאום ביצוע כללי תיאור כללי של עבודות השפלת מי תהום במיקומים שונים של חלקי הפרויקט הידרולוגיה וניקוז הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז

210 הידרוגיאולוגיה ועבודות השפלת מי תהום מידע בסיסי בסיס המידע מופיע בנספח ה-( GBR ) Geological-Geotechnical Baseline Report וכן בנספח חתך גאו-הנדסי לאורך קטע נורדאו-תחנת רידינג G3-4 המצורפים למסמכי ההסכם...1 תכנון במקרה של צורך בשאיבת מים תת קרקעיים, לכל צורך שהוא, הקבלן יעסיק הידרו-גאולוג מטעמו, שימליץ על שיטות השאיבה ויבדוק את השפעתן על יציבות מדרונות ואלמנטים סמוכים. בעת תכנון העבודות יש להתחשב בהשפעת הגשמים על מפלסי מי תהום, ומפלסי הנחל, קרקעות רכות וכד' על הביצוע. עומק השפלת המים יהיה 50 ס"מ מתחתית החפירה הנדרשת ומידותיה יחרגו בלפחות 1 מ' מגבולות אזור החפירה. שיטת השפלת המים תקבע ע"י קבלן השאיבה ותהיה באחריותו הבלעדית. תיאום שאיבה והשפלת מי תהום יבוצעו על פי כל דין בתיאום עם רשות המים ומשרד הבריאות ובאישורן תוך הימנעות מזיהום מי התהום או המלחתם. על הקבלן למצוא פתרון קצה למים המסולקים, ולערוך את כל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות כגון רט"ג, רשות ניקוז הירקון ותאגידי מים וביוב. על הקבלן לתאם את השפלת מי התהום עם נת"ע ולספק לה דו"חות טכניים שונים לפי דרישתה בנוגע לכך, לדוגמה: דוח חקירה ראשוני, תכנית לביצוע מבחן שאיבה, דוח חקירה לאחר ביצוע מבחן שאיבה, תכנית לביצוע, סיכום שאיבות בפועל )ברמה יומית-חודשית(. על הקבלן לתאם את השפלת מי התהום עם רשות נחל הירקון לעבודות בתחום נחל הירקון, חברת גני יהושע לעבודות בתחום פארק הירקון, וכן כל בעלי התשתיות התת והעל קרקעיות באזור עבודותיו. על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ומי מהרשויות תדרוש דיגום )חד-פעמי או תקופתי( של איכות המים המסולקים לתחום אחריותה, ואת העלויות הכרוכות בכך. על הקבלן לערוך תיאום תשתיות לפני הקדיחה. האחריות לפגיעה בתשתיות קיימות )צינורות מים וביוב, בזק, כבלים וכיו"ב( תוטל על הקבלן. ביצוע על הביצוע לעמוד בלוח הזמנים של הפרויקט, כפי שיימסר על ידי מנהל הפרויקט. על כל בקשה לדחייה או הארכה יש לדווח למנהל הפרויקט. הקבלן יישא באחריות לדחייה שנגרמת בשל פגיעה בתשתיות, ציוד לקוי וכיו"ב, למעט דחיה שנגרמת בשל תנאים גאו-הנדסיים בלתי צפויים בתת-הקרקע הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז

211 על הקבלן ומכונותיו לעמוד בתקני הבטיחות כפי שנהוגים בנת"ע. יבוצע דיגום מקדים לאיכות מי התהום הצפויים להישאב מהאתר. מי התהום שישאבו יועברו לאגירה במיכל, אשר יותקנו בו אמצעי דיגום. הקבלן יערוך רישום מלא של התוצאות. הקבלן, באמצעות יועץ מקצועי, יגיש בקשה לסילוק מי התהום, בהתאם לאיכות המים ועל פי נהלי ודרישות רשות המים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. סילוק מי התהום יעשה ליעד מאושר בלבד, בהתאם למסמכי אישור חתומים כדין על ידי הגורמים הרלוונטיים כללי הנתונים בנספח החתך הגאו הנדסי המצורף לפרק קרקע וביסוס במסמכי ההסכם וכן בנספח ה- GBR, הכוללים את מפלסי מי התהום שנמצאו בקידוחי הניסיון הינו נכון לשנה מסוימת ועונה מסוימת בהם בוצעו קידוחי הניסיון. באחריות הקבלן לבצע חקר קרקע מתאים, סמוך לביצוע עבודות השפלת מי התהום בפועל על מנת להתאים את תכנון השפלת המים למצב ומפלסי מי התהום בשטח בעת ביצוע עבודות השפלת מי התהום. על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון העבודה את הייחודיות בתכנון וביצוע עבודות השפלת מי תהום בסמיכות כה גבוהה לנחל נושא מים כמו נחל הירקון. מובהר כי כל שאיבת מי תהום שתידרש לצורך ביצוע העבודות, וסילוקם מאתר העבודות לפתרון קצה מאושר, תהיה באחריותו של הקבלן ועל חשבונו. תיאור כללי של עבודות השפלת מי תהום במיקומים שונים של חלקי הפרויקט להלן רשימה כללית של חלקי הפרויקט ואלמנטים מבניים שייתכן ויידרש להם עבודות השפלת מי תהום בכפוף ובהתאם לתכנון הקבלן את חלקי הפרויקט: תחתית החפירה של ראשי כלונס לנציבי הגשר תחתית החפירה של מעברי כבלים מתחת ובצמוד לתחנת רידינג עבור תחמ"ש עתידי של חח"י. תחתית החפירה של אלמנטים שונים בביסוס הגשר המגשרים ומגנים על תשתיות תת קרקעיות קיימות תחתית החפירה של אלמנטי תשתיות תת קרקעיות שונות כל אלמנט תת קרקעי אחר כחלק מהפרויקט 2.10 הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז

212 הידרולוגיה וניקוז חישוב,תכנון וביצוע תשתיות ניקוז חדשות והגדלת ממדי תשתיות ניקוז קיימות עבור כבישים ודרכים בתחום שטח הפרוייקט. על הקבלן לקחת בחשבון הגנה על מובל ניקוז דרומי קיים לרבות על השפך שלו לירקון ולאפשר בכל עת את פעילותו של המובל הקיים. הקבלן יתכנן את הניקוז של כל שטח הפרויקט ע"פ תכנית האב של עיריית תל אביב בתיאום עם רשות הניקוז ומול רשות נחל הירקון, ויתכנן ויאשר בנוסף תכנית ניקוז זמנית עבור אתרי ההתארגנות ושטחי העבודה. בתכנון ניקוז שטח הפרויקט יש לבדוק משמעות נציבי הגשר מבחינה הידרולוגית, זרם ופשט הצפה על נחל הירקון הידרוגיאולוגיה, הידרולוגיה וניקוז

213 קו ירוק - מקטע G3-4 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design - עבודות מים, ביוב, ניקוז פרק עבודות מים, ביוב, ניקוז

214 פרק 2.11 תוכן עניינים כללי תכולת העבודה של הקבלן עקרונות לתכנון אישור ותיאום מול רשויות פרוטוקול פגישה עם מי אביבים בתאריך עבודות מים, ביוב, ניקוז

215 כללי פרק זה מתייחס לתשתיות רטובות )מים, ביוב, ניקוז( והטיפול הנדרש בהן במסגרת תכנון ע"י הקבלן. בתחומי שטח העבודה של הפרויקט המתוכנן קיימות תשתיות רטובות תת-קרקעיות )מים, ביוב, ניקוז( רבות. לצורך מידע על התשתיות הנ"ל, בין היתר, יש לקרוא פרק זה יחד עם תת פרק 1.4 לפרק המבוא. התשתיות הנ"ל הן בעיקרן צנרת, בקטרים וסוגים שונים, אשר מונחות לאורך/לרוחב ציר הרק"ל המתוכנן, וכן בכבישים, דרכים וכל השטח הכלוא בשטח העבודה הכולל של הפרויקט. התשתיות הרטובות הנ"ל כוללות בין היתר את התשתיות הבאות: מערכות אספקת מים תת"ק מגיסטרלים )ראשיים( בקטרים "36-"16. מערכות אספקת מים תת"ק עירוניים בקטרים "12-"3. מערכות קווי ביוב עירוניים תת"ק בקטרים שונים. מערכות קווי ניקוז עירוניים תת"ק בקטרים שונים. מובלי ניקוז ראשיים תת"ק מבטון במידות מלבניות. תחנות שאיבה למי קיץ. שונות התכנון המוקדם מטעם המזמין בכרך ב' חלק ג' כולל בין היתר GIS אודות התשתיות קיימות אשר נמסרו בבקשה למידע ממחלקת תיאום הנדסי בעיריית ת"א. איתור וגישוש פיזי מדויק של התשתיותהינו באחריות הקבלן. בפרק 5 להלן מצורפת רשימה של התשתיות לפי תיאום מוקדם של המזמין מול תאגיד המים מי אביבים. על הקבלן לתאם ולאשר את התכנון המוקדם והמפורט מול מי-אביבים ומחלקת ניקוז בעת"א..1 תכולת העבודה של הקבלן הקבלן יישא באחריות לתכנן ולבצע עבודות תשתיות רטובות בתחום הפרויקט כדלקמן: תיאום התכנון של כל חלקי הפרויקט על חלקיו המתוארים בפרקי הפרשה הטכנית, בהתאמה לתשתיות רטובות קיימות או עתידיות, לרבות ביצוע, ככל הדרוש, של העתקת תשתיות רטובות והתאמת מיקומן לתכנון הכולל של הקבלן, ו/או הגנה על תשתיות רטובות קיימות ו/או ביצוע הכנות לתשתיות רטובות עתידיות. תיאום מלא של תכנון הקבלן עם מי אביבים וכל תכנית עתידית לביצוע ו/או שינוי של תשתיות רטובות ע"י מי-אביבים. התאמת תשתיות רטובות לגיאומטריה מתוכננת מתוקנת של כבישים, דרכים, שבילי אופניים והולכי רגל, לרבות ביצוע הארכות, שינוי מיקום, התאמות וביצוע מקטעים חדשים של קווי מים, ביוב וניקוז שונים. חישוב,תכנון וביצוע תשתיות ניקוז חדשות והגדלת ממדי תשתיות ניקוז קיימות עבור כבישים ודרכים בתחום שטח הפרוייקט. על הקבלן לקחת בחשבון הגנה על מובל ניקוז דרומי קיים לרבות על השפך שלו לירקון ולאפשר בכל עת את פעילותו של המובל הקיים. הגדלת ממדי תשתיות מים/ביוב בהתאם לדרישות תאגיד מי-אביבים. ביצוע הכנות ותיאום התכנון של הקבלן לתשתיות חדשות וקיימות בהתאם לדרישות תאגיד מי אביבים. הנ"ל כולל בין היתר: עבודות מים, ביוב, ניקוז

216 שמירת רצועה לקו מגיסטראלי עתידי הממשיך לצד מערב דרומית לרוקח לרבות הכנות נדרשות לקו של מי אביבים עתידי קו 24" שיעבור בשרוול HDPE 36/32 שיבוצע ע"י הקבלן. סימון כל התשתיות הקיימות ועתידיות מתחת לגשר עבור תיאום והנחיות של מי אביבים. לסמן לתיאום קווי מים בצד דרום לגשר עתידי ורחוב בני דן ביצוע סימון והתאמת מיקום נציב גשר חדש לגודל ומיקום שפך לנחל הירקון של מובל ניקוז מוגדל לפי תכנית האב לניקוז. השלמות מדידות שונות וגישושים מלאים לכל התשתיות הרטובות הקיימות. הכנה לחיבור ביוב לתחנת רידינג מנק' חיבור ממערכת הביוב הקיימת ועד לקו הבניין לתחנה לפי תכנית מצורפת. הנ"ל כולל התחברות וביצוע קו ביוב מושלם עד לקו בנין התחנה. הכנה לחיבור מים לתחנת רידינג מנק' החיבור ממערכת המים הקיימת ועד לקו הבניין לתחנה לפי תכנית מצורפת. הנ"ל כולל התחברות וביצוע קו מים מושלם עד לקו בנין התחנה, לרבות ראש מערכת מלא )מד מים, מסננים, מפחית לחץ וכד'( עבור התחברות התחנה למערכת המים העירונית. הכנה לחיבורי מים ראשיים עבור מערכת ההשקיה לצמחייה ופיתוח כל השטחים בשטח העבודה של הפרויקט, החיבורים הנ"ל יבוצעו מנק' החיבור\נקודות החיבור ממערכת המים הקיימת ועד לראשי מערכות ההשקיה. הנ"ל כולל התחברות וביצוע קווי מים מושלמים עד לראשי מערכות ההשקיה. שונות עקרונות לתכנון התכנון ייעשה ע"י מתכנן מטעם הקבלן, אשר עומד בדרישות ובתנאים כמפורט במסמכי ההסכם השונים, בהתאם לדרישות המזמין חברת נת"ע. התכנון והביצוע יהיו בהתאם לתקנים ולמפרטים של המפרט הכללי )"הספר הכחול"( בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משהב"ט ומשרד הבינוי והשיכון על כל פרקיו בהוצאה האחרונה שלהם )להלן המפרט הבין משרדי( - הכול כאמור באותו מפרט כללי, וכן התקנים הישראלים הרלוונטיים במהדורתם האחרונה. התכנון יהיה כפוף לדרישות המזמין לתכנון ניקוז, מים וביוב, ויהיה עליו לעמוד בכל דרישות העיריות והרשויות הנוגעות בדבר. הקבלן יכין מפרטים מיוחדים לעבודות מים, ביוב וניקוז ויגיש אותם יחד עם התכנון לאישור המזמין. מערכת הניקוז תתוכנן בהתאם לדו"ח הידרולוגי נלווה לפרויקט המצורף ככרך ב' חלק ו' נספח 2 ובהתאם לתכניות האב לניקוז של עיריית ת"א. בתחום הפרויקט קימות תשתיות רבות חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז וכו'. התכנון ע"י הקבלן ייקח בחשבון תיאום מערכות כנדרש, חפירות גישוש, איתור תשתיות אלקטרוני, תיאום איתור התשתיות מול הרשויות הרלוונטיות והליך תיאום הנדסי מול עיריית ת"א..3 אישור ותיאום מול רשויות 4.1 הקבלן יישא באחריות לתאם ולאשר את התכנון מול כל הרשויות הנדרשות עבודות מים, ביוב, ניקוז

217 הקבלן יגיש לאישור את התכנון לכל הרשויות הנדרשות לאישור העבודות, כגון מחלקות הניקוז בעיריות ותאגיד המים מי-אביבים. הקבלן יתאם תכנון וחיבור שפכים לאיגודן ככל שיידרש. הקבלן יתאם את התכנון מול תב"עות בגבולות הפרויקט תיאום מוקדם של המזמין מול תאגיד מי אביבים ורשות ניקוז עת"א יש לסמן מובל ניקוז מתחת לבני דן ליד נציבי הגשר. יש לסמן עמוד מול מובל ניקוז. לבדוק נושא הגדלת מובל באזור בני דן לפי תכנית האב. יש לבדוק חיבור מובל צד צפוני לנחל אינורט 0.5 אבסולוטי שיפוע 0.6 עד 0.5 עומק מובל משנת. 74 תחנת שאיבה למי קיץ - נמצא באזור קרוב לנחל. יש לבדוק מיקום התחנה והשפעות בזמן הביצוע. יש להעביר נקודות גישוש בDWG בנקודות קריטיות. יש לתת הנחיות לקידוח מול מובל קיים. לבצע סיור עם אזוראי ביוב וניקוז לציין את תכנון הגשר ולקבל הנחיות לתיאום. לפנות לעזרא ומילנר לקבלת As Made של הקווי ניקוז באזור זה. יש לשמור רצועה לקו מגיסטראלי המשך לצד מערב דרומית לרוקח. יש להעביר הכנות נדרשות לקו ממי אביבים קו 24 בשרוול. HDPE 36/32 יש לבצע תיאום תכנון מול חלמיש יורם לבל. יש להשלים מדידה לאזור. כללי - יש להכין פוליגון בקשה למידע עבור אזור עבודות הגשר מתיאום הנדסי. כללי - יש לסמן כל תשתיות קיימות ועתידיות מתחת לגשר לתיאום והנחיות מול מי אביבים. קווי מים בצד דרום לגשר ובני דן - לסמן תיאום. הגדלת מובל ניקוז מתחת לגשר הירקון נדרשת בזמן עבודות חלק דרומי בני דן לפי תכנית אב לניקוז - יש להציג נושא ליורם נחום ונת"ע. יש לבקש מדידות מפרויקט רחוב אבן גבירול או נתיבי איילון להעברת המידע לנת"ע )איחוד מהנדסים עמי יפה(. יש להציג מקטע אחד של כלל הגשר והחיבור עד לנחל וחלוקה בין הקבלנים בקנ"מ.1:500 יש לבצע מדידה למובל ניקוז שבוטל מתחת לתוואי הגשר - חסר במדידה. יש לבדוק פתרון מניעת הצפות רחוב בני דן מתחת לגשר. ביוב - יש לתאם חיבור לביוב מול תכנית תב"ע רוקח אבן גבירול וחיבור קווי ביוב למערכת זו עבודות מים, ביוב, ניקוז

218 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק תשתיות חשמל תשתיות חשמל

219 פרק תוכן עניינים תקשורת וחשמל כללי תשתיות חברות תקשורת בזק,,HOT סלקום ופרטנר תשתיות חברת החשמל ממשק עם פרויקטים גובלים תשתיות חשמל

220 מבלי לגרוע מפרק 1.12 כרך ב' חלק א' המהובא להנדסה, מובא להלן ריכוז התשתיות הידועות למזמין בתחום גבולות העבודה, לרבות טבלאות המתארות את התשתיות הקיימות והידועות ומהות הטיפול הנדרש במסגרת פרוייקט זה. ראה תכניות תאום מערכות: מתכנית מס': 2532 עבודות אשר מוגדרות לביצוע ע"י הקבלן, יבוצעו על ידו ועל חשבונו. עבודות אשר מוגדרות לביצוע ע"י גורם חיצוני, יבוצעו ע"י בעלי התשתיות, באחריות הקבלן לתאמן מול בעל התשתית ועל חשבון המזמין. ככל שתהא עבודה או פעילות, בתחום התשתיות או בקשור להן, שתידרש לצורך הפרויקט ואשר אינה מצוינת במפורש במסמך זה, תחול היא על הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה. יודגש כי באחריות הקבלן לבצע את כל התיאומים הדרושים לטיפול בתשתיות הקיימות הידועות למזמין וכן בתשתיות הלא ידועות כמפורט בהסכם והכרכים ההנדסיים. יודגש כי באחריות הקבלן לבצע השלמות של איתור תשתיות ככל שיידרש ובכל שיטה על מנת לאשש ולהשלים את המידע ככל שיידרש לצורך תכנון וקביעת דרכי הטיפול בתשתיות. יודגש כי באחריות הקבלן לתאם את המועדים ולוחות הזמנים לביצוע עבודות עבור חברות התשתית. לא יחול שינוי בתמורה ו/או בלוח הזמנים כתוצאה מקשיים של הקבלן בתיאום עם צדדים שלישיים כאמור. עיכובים בעבודות של צדדים שלישיים ייחשבו כעיכובים שבאחריות הקבלן. יובהר ויודגש כי הקבלן נדרש לאשר את מסמכי ביצוע לצורך העתקת התשתיות בפרויקט בהתאם לנהלי תאום ההנדסי של עת"א וכל חברות התשתית. כל הדרוש לביצוע הנ"ל הינו חלק מתכולת העבודה של הקבלן ולא יהיה הקבלן זכאי לכל הגדלה בתמורתו /או הארכה בלוחות הזמנים של הפרויקט ו/או אבני הדרך השונות של הפרויקט. תקשורת וחשמל 1.1. כללי תשתיות חברות תקשורת בזק,,HOT סלקום ופרטנר בתחום העבודה קיימים קווים של חברות התקשורת כמפורט בטבלה ובתוכניות שלהלן: מתכנית מס': 2532 GL ABX-TA-FA-AL-250-v03_00-RDN-UC- עד תכנית מס': GL ABX-TA-FA-AL-250-v03_00-RDN-UC הטבלאות כוללות את חלוקת העבודה לטיפול בתשתיות בין הקבלן לבין גורם חיצוני. GL ABX-TA-FA-AL-250-v03_00-RDN-UC תשתיות חשמל

221 עד תכנית מס': GL ABX-TA-FA-AL-250-v03_00-RDN-UC מובהר בזאת כי בוצע ע"י המזמין תכנון ראשוני להעתקת קווי התקשורת הנ"ל. באחריות הקבלן לבצע המשך טיפול והשלמת התכנון לתוכניות ביצוע בתיאום מלא מול כל חברות התקשורת לרבות אישור התכנון לביצוע, ביצוע התשתיות ומסירתן לחברות התקשורת כולל תאום לוח הזמנים לביצוע השחלות הכבלים ע"י חברות התקשורת. הקבלן אחראי לבצע את כל עבודות ההנדסה האזרחית המוקדמות הנדרשות לביצוע עבודות להעתקת קווי התקשורת, אם וככל שיידרשו. על הקבלן לתאם ולהזמין את חברות התקשורת לצורך השחלת הכבלים וניתוק המערכת הקיימת. ביצוע התשתית החליפית והחדשה עבור חברות התקשורת כלולה בתכולת העבודה של פרוייקט זהלרבות כל עבודות ההנדסה האזרחית הנלוות כולל חפירות גישוש, ימי פיקוח הנדרשים לליווי העבודות על ידי חברות התקשורת. לפירוט אודות תשתיות התקשורת אשר באחריות הקבלן בפרוייקט זה ולפירוט אודות הסדר התשלום בגינן, ראה טבלת ריכוז מידע על תשתיות תקשורת לטיפול במסגרת הפרוייקט, להלן. עבודות הכבילה שיבוצעו ע"י חברות התקשורת הינן ע"ח חברת נת"ע, על בסיס התחשבנות ישירה עם כל אחת מחברות התקשורת. על הקבלן לדאוג במסגרת הליך תאום התכנון מול חברות התקשורת לקבל את האומדנים/חשבונות עבודות הכבילה ולהעבירם למנה"פ לתשלום ע"י חברת נת"ע. על הקבלן חלה החובה לתאם את עבודותיו עם עבודות של כל חברות התקשורת, למסור לחברות התקשורת את התשתית לשביעות רצונם המלאה,לרבות תכניות עדות. תיאום לוח הזמנים לביצוע העבודות הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן ועליו לעשות ככל שיידרש, בין שמצוין במסמך זה ובין שלא, כדי לעמוד ביעדים הקבועים לביצוע ולפתיחה לתנועה. למען הסר ספק, לוחות הזמנים של ביצוע העבודות של חברות התקשורת, הינן חלק מלוח הזמנים של הקבלן ולא יאושר כל שינוי בלו"ז הפרויקט בגין הנ"ל. יודגש כי על הקבלן לכלול במסגרת תכנון לוחות הזמנים שלו את גם את הליך קבלת האומדנים לביצוע הכבילה והתשלום ע"י נת"ע ולא תוכר כל תביעה מצד הקבלן בדבר עיכובים אשר יחולו כתוצאה מאי עמידה בלו"ז של הטיפול בנ"ל. תשומת לב הקבלן כי הטיפול הנדרש בתשתיות של חברות התקשורת יתייחס גם לשלב הסופי לרבות תאום עם קבלן/צוות התכנון של אינפרא 2 של הקו הירוק וקבלת אישורו לתכנון. במסגרת אישור התכנון נדרש הקבלן לתאם מול כל אחת מחברות התקשורת ולהגיש לאישור המזמין תכנית שלבי ביצוע לרבות אופן הטיפול הנדרש בתשתיות התקשורת. מובהר בזאת כי ביצוע העתקות זמניות של קווי תקשורת ככל שידרשו לשם שלבי הביצוע יהיו ע"ח הקבלן )תשתית+כבילה(. תכנון וביצוע העתקות זמניות לתשתיות בפרויקט לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף ו/או בשינוי בלוח הזמנים של הפרויקט תשתיות חשמל

222 בנוסף, במידה ויידרש הקבלן לצאת מתחומי גבולות הביצוע של מקטע 4 לשם ביצוע קידוחים אופקיים, מעקפים זמניים וכו' עליו יהיה להשלים את כל התיאומים הנדרשים לביצוע הנ"ל מול כל הגורמים הרלוונטיים. במסגרת מכרז/הסכם זה שומר המזמין על זכותו להורות על ביצוע העתקת תשתיות התקשורת או חלקן ע"י גורם אחר. הורה כן המזמין בטרם כניסת הקבלן לאתר לצורך ביצוע העבודות, יתייחס הקבלן לתשתיות התקשורת כתשתיות קיימות. הקבלן ינהג בתשתית האמורה כתשתית של צד שלישי ועליו החובה לפעול במסגרת התכנון לשימור התשתית או במידה ולא ניתן לשמר את התשתית לתכנן ולבצע את ההגנה על התשתית / העתקת התשתית על חשבונו. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתאם את כל פעולות העתקת התשתית עם כל גורמי התשתית, לאחר מתן הודעה על זכייה במכרז תשתיות חברת החשמל בתחום הפרויקט קיימות תשתיות חברת החשמל למתח גבוה נמוך ועליון )עילי(. ראה תכנון מוקדם מטעם המזמים המצורך בכרך ב' חלק ג'. באחריות הקבלן לבצע תאום ותכנון מפורט לביצוע העתקות תשתית חברת החשמל לרבות אישור התכנון לביצוע, ביצוע התשתיות החליפיות ומסירתן לחברת החשמל כולל תאום לוח הזמנים לביצוע השחלות הכבלים ע"י חברת החשמל. באחריות הקבלן לבצע את כל עבודות ההנדסה האזרחית המוקדמות הנדרשות לביצוע עבודות להעתקת קווי חברת החשמל, אם וככל שיידרשו, לרבות: חפירות, קידוחים אופקיים, צנרת, פסקים, שוחות, גומחות, השחלת כבלי חח"י, התקנת ארונות חח"י, ביצוע כל התשתיות על המבנים כולל ועד לארונות המונים. תכנון וביצוע תשתית חברת החשמל החדשה תכלול גם תאום, תכנון וביצוע תשתיות של צנרת, שוחות וחיבורים של מע' תקשורת של חברת IBC אשר ישתלבו יחד עם תשתיות חח"י. על הקבלן לתאם ולהזמין את חברת החשמל לצורך השחלת הכבלים, ביצוע חיבורים וניתוק המערכת הקיימת. ביצוע התשתית החליפית והחדשה עבור חברת החשמל כלולה בתכולת העבודה, של פרוייקט זה לרבות כל עבודות ההנדסה האזרחית הנלוות כולל חפירות גישוש, ימי פיקוח הנדרשים לליווי העבודות על ידי חברת החשמל. לפירוט אודות תשתיות החשמל אשר באחריות הקבלן בפרוייקט זה ולפירוט אודות הסדר התשלום בגינן, ראה טבלת ריכוז מידע על תשתיות חשמל לטיפול במסגרת הפרוייקט, להלן..1.3 עבודות הכבילה שיבוצעו ע"י חברת החשמל הינן ע"ח חברת נת"ע, על בסיס התחשבנות ישירה עם חברת החשמל. על הקבלן לדאוג במסגרת הליך תאום התכנון מול חברת החשמל לקבל את האומדנים/חשבונות ולהעבירם למנה"פ לתשלום ע"י חברת נת"ע תשתיות חשמל

223 על הקבלן חלה החובה לתאם את עבודותיו עם עבודות חברת החשמל, למסור לחברת החשמל את התשתית לשביעות רצונה המלא,לרבות תכניות עדות. תאום לוח הזמנים לביצוע העבודות הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן ועליו לעשות ככל שיידרש, בין שמצוין במסמך זה ובין שלא, כדי לעמוד ביעדים הקבועים לביצוע ולפתיחה לתנועה. למען הסר ספק, לוחות הזמנים של ביצוע העבודות של חברת החשמל, הינו חלק מלוח הזמנים של הקבלן ולא יאושר כל שינוי בלו"ז הפרויקט בגין הנ"ל. יודגש כי על הקבלן לכלול במסגרת תכנון לוחות הזמנים שלו את גם את הליך קבלת האומדנים/חשבונות לתשלום מחח"י לרבות התשלום ע"י נת"ע ולא תוכר כל תביעה מצד הקבלן בדבר עיכובים אשר יחולו כתוצאה מאי עמידה בלו"ז של הטיפול בנ"ל. תשומת לב הקבלן כי הטיפול הנדרש בתשתיות של חברת החשמל ומיקום העתקתם יתואם ויאושר ע"י אינפרא 2.. במסגרת מכרז/הסכם זה שומר המזמין על זכותו להורות על ביצוע העתקת קווי חשמל או חלקם ע"י גורם אחר. הורה כן המזמין בטרם כניסת הקבלן לאתר הפרוייקט לצורך ביצוע העבודות, יתייחס הקבלן לתשתית חברת חשמל כתשתית קיימת. ועליו החובה לפעול במסגרת התכנון לשימור התשתית או במידה ולא ניתן לשמר את התשתית לתכנן ולבצע את ההגנה על התשתית / העתקת התשתית. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתאם את כל פעולות העתקת התשתית עם כל גורמי התשתית, לאחר מתן הודעה על זכייה במכרז. עבודות הכבילה והחיבורים בתשתית חח"י הינן ע"ח המזמין, על בסיס התחשבנות ישירה עם חברת חשמל. למען הסר הספק, על הקבלן לסלק ו/או לפרק את הכלונסאות הקיימים של העמודים המיועדים לפירוק, בלא תמורה נוספת. על הקבלן חלה החובה לתאם את עבודותיו עם עבודות חברת חשמל. תאום לוח הזמנים לביצוע העבודות באחריותו הבלעדית של הקבלן ועליו לעשות ככל שיידרש כדי לעמוד ביעדים הקבועים לביצוע ולפתיחה לתנועה. מובהר, כי משך ביצוע עבודות אלה, לא יהווה עילה לעיכוב בלוח הזמנים של הקבלן ו/או בסיס לתביעה כלשהיא מצד הקבלן ממשק עם פרויקטים גובלים על הקבלן לתכנן את התכנון וביצוע העבודות מול הפרויקטים הגובלים כאמור בכרך ב' חלק א' המבוא להנדסה פרק 1.8 או מול כל גורם אחר אשר יבצע תכנון בתקופת התכנון והביצוע בחוזה זה תשתיות חשמל

224 תשתיות חשמל

225 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design פרק איטום איטום

226 פרק תוכן עניינים גשר הולכי רגל ואופניים מעל הירקון איטום אלמנטים הבאים במגע עם קרקע הכנת השטח איטום תפרי התפשטות פריימר ביטומני התזת אמולסיה ביטומנית בדיקות האיטום הגנת האיטום איטום מיסעת הגשר הכנת השטח רולקה איטום תפרי התפשטות קונסטרוקטיביים פריימר שכבת ביטומן חם משופר איטום תפרים ברוחב 2 ס"מ בין טבלאות גישה למיסעת הגשר יריעת חיזוק יריעה ביטומנית לאטימה בכל שטח המיסעה יריעת חיפוי תחתונה בקטע של מיסעה בתחום תחנת רכבת רידינג )רוקח( יריעה ביטומנית שניה לאטימה בקטע של מיסעה באזור תחנת רידינג )רוקח( יריעת חיפוי עליונה השלמת איטום באזורי בסיסים לעמודי תאורה איטום במעברים של צינורות וכבלי חשמל בתחום המיסע ה הגנת האיטום איטום טבלאות גישה הכנת השטח רולקה איטום תפרים בשטח טבלאות גישה פריימר שכבת ביטומן חם משופר איטום פנימי בתעלות בצידי המיסעה בגשר רולקה הכנת השטח איטום איטום תפרים בשטח תעלות הגנת האיטום זמנית תחנת רידינג - כללי איטום

227 חומרי האיטום איטום רצפות במגע עם קרקע תשתית בטון לקבלת האיטום הכנת השטח מערכת איטום טיפול במעברי צינורות שומרי מרחק להגנת האיטום עצר מים מתנפח יציקת רצפת בטון טיפול בהפסקות יציקה ברצפה איטום קורת יסוד היקפית הכנת השטח איטום הגנת האיטום מילוי איטום מעל רצפת מבנה במפלס 0.00 סביב פירי מעלית ומבנה מקורה הכנת השטח איטום הגנת האיטום איטום מדרגות עליה לרציפים הכנת השטח איטום 11.2 איטום רצפת הרציפים בטון שיפועים רולקות ו/או קיטומים הכנת השטח איטום פנימי בתעלת ניקוז ברציפים פריימר שכבת ביטומן חם יריעת חיזוק יריעה ראשונה לאטימה יריעת חיפוי תחתונה יריעה שנייה לאטימה יריעת חיפוי עליונה סביב עמודי הבטון העגולים השלמת איטום באזור עוגנים עבור מעקה קל בדיקת הצפה ברציפים בד גאוטכני איטום

228 הגנת האיטום איטום רצפת חדרים רטובים רולקה 13.1 פריסת צנרת דלוחין הכנת השטח איטום הגנת האיטום נייר זפת להגנה איטום קירות חדרים רטובים הכנת השטח איטום איטום קירות בטון חיצוניים הכנת השטח איטום צמנטי השלמת האיטום באזור העוגנים לתליית מסגרות רפפה איטום

229 גשר הולכי רגל ואופניים מעל הירקון על הקבלן מוטלת החובה, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטום שבוצע במסגרת הפרוייקט עד למסירת האתר למזמין בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל נזק ו/או פגם שיגרם לאיטום, יתוקן לאלתר על ידי הקבלן.. מודגש בזאת שכל משטחי הבטון עליהם יש לבצע עבודות איטום, חייבים להיות מוחלקים וללא כל בליטות, שקעים, סדקים, חורים וכו'. כמו כן יהיו המשטחים נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק.החלקת פני הבטון המשופעים תבוצע באמצעות מכשיר הליקופטר. לא יאושר שימוש בבטון קל ליצירת השיפועים הנדרשים בגגות, מרפסות, רציפים וכו'. חוזק הבטון ליצירת השיפועים יהיה לא פחות מ- 20 מגפ"ס. עובי מינימאלי של בטון השיפועים יהיה 5 ס"מ. קביעת השטחים בהם יש לבצע בטון שיפועים, בידוד ואיטום תהיה ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין. העובי המינימאלי של שכבת השיפועים לא תפחת מ- 4 ס"מ. המרחק בין הקולט לבין המעקה לא יפחת מ- 40 ס"מ. לפי הנחיית יועץ האיטום ו/או מנהל הפרויקטיבוצע מחסום אדים ו/או שכבת חציצה )בגגות מעל חדרים( שתאפשר מעבר אדים ופיזורם בין שכבות השיפועים ומערכת האיטום. כל עבודות האיטום כוללות את כל המקרים הדורשים איטום בבניין, כגון: תפרים, מפגשים בין אלמנטי שלד שונים, עבודות איטום הדרושים בביצוע עבודות הגמר עפ"י תכניות האדריכלות, הכול בתאום עם האדריכל. המזמין מטיל על הקבלן את האחריות על ביצוע כל פרטי האיטום הדרושים בכל מקום, לרבות במפגשים בין שטחים אופקיים ואנכיים עפ"י פרוגראמת האיטום הקיימת במפרט זה. הקבלן יגיש את תכניות האיטום והפרטים השונים, לרבות פרוט כל האיטומים לאישור מנהל הפרויקט בכל מקרה, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם. הקבלן יעסיק מתכנן מומחה לאיטום שיכין מפרט ותכניות איטום עפ"י הסטנדרטים המפורטים במסמך זה ובהתאם לאמור בתקנים )לרבות ת"י 1752/2, 1752/1, 1430/3, ות"י 1547 חלקים 1,2,3 ( ובמפרט הכללי פרק 05. תכניות הביצוע יכללו את כל פרטי הבניין עפ"י ת"י 1547/13. על מתכנן הקבלן לקחת בחשבון: השפעת תנועות טרמיות. הגיאומטריה של המבנה וחומרי הגמר. מערכת הניקוז המתוכננת. תפרים. מפגשים של מישורים שונים. הגנה נאותה על האיטום. אחזקת האיטום. מעברי צינורות, כבלים, שרוולים וכד' פתחים למעבר תעלות. מנהל הפרויקטרשאי לדרוש כי עבודות איטום של גגות שטוחים מבטון, ביריעות ביטומניות תבוצענה על ידי קבלנים בעלי הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת שאר עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר איטום

230 התכניות שיגיש הקבלן יכללו את פרטי הקצה והמפגשים השונים ומפרטים לשלבי ביצוע, בקרת איכות, תיקוני איטום ומפרט לבדיקות הצפה ויכללו לפחות את הפרטים האלה: תכנית המשטח/הגג לרבות קווי המפגש של השיפועים ומפלסיהם. המיקום והמידות של קולטי מי הגשם, הגבהות הצנרת החודרת והתעלות למיניהן. חתכים מפורטים של כל שכבות התשתית ורכיביהן, לרבות פירוט החומרים והאביזרים. שרטוט החתכים של מקומות אופייניים: המפגש בין הגג למעקה, מפגשים בין מישורים שונים נוספים, קולטי מי הגשם, פרוט שכבות איטום ברצפות החניון והמחסנים, פירי המעלית, איטום חדרים רטובים, פרטי איטום לאזורי פיתוח גינון וכד. מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה, לרבות מריחות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום מסביב למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, עיבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד', הכול כנדרש במציאות ובהתאם למפרטי החברה המייצרת את חומר האיטום שנבחר. מודגש בזאת שהעבודות תכלולנה את כל הנ"ל וכל עבודה ו/או אביזר ו/או חומרים אחרים הדרושים לביצוע מושלם וזאת אפילו אם לא הוזכרו כך במפורש. מערכות האיטום, תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרני החומרים ותכלולנה את כל מרכיבי העבודה )לרבות כל חומרי העזר), הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה באתר. כל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של נציג חברת הפיקוח באתר מטעם המזמין לפני ביצוע העבודות. שיקולי נציג חברת הפיקוח באתר מטעם המזמין לאישור חומר זה או אחר יהיו מבוססים על דרישות המפרטים, על תעודות המעידות על התאמה לתקנים המתאימים )ראה גם להלן(, על תוצאות של בדיקות וניסיונות שנערכו במכונים מוכרים וידועים )ובאישור נציג חברת הפיקוח מטעם המזמין( וכן על כל אינפורמציה אחרת ו/או נוספת כפי שידרוש נציג חברת הפיקוח באתר מטעם המזמין מאת המבצע. חומר שלא יאושר על ידי נציג חברת הפיקוח באתר מטעם המזמין יורחק מהאתר לאלתר. כל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים לרבות ISO 9002 חומרי איטום שאינם מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ישראלי, אולם בהעדר תו תקן כנ"ל, יהיו החומרים בעלי תו תקן מתאים לדרישות התקנים בארץ ייצור החומר. הקבלן רשאי להציע )לאישור מנהל הפרוייקט( שימוש בחומרי איטום שווי ערך טכני מוחלטים לאלה שנקבעו או הוזכרו בתכניות ו/או במפרטים. במקרה דנן, תהיה זאת חובתו של הקבלן, להוכיח לשביעות רצונו המלאה של המנהל הפרויקט שהחומר הוא שו"ע מוחלט לחומר הנדרש במסמכים או טוב יותר, וזאת ע"י הצגת תווי תקן, הצגת מסמכים ותקנים ממקורות מוסמכים ותוצאות של בדיקות השוואתיות שנערכו במכון התקנים או בטכניון. מנהל הפרוייקט יאשר שימוש בחומר שווה ערך רק לאחר שהשתכנע ללא כל ספק, שהחומר המוצע אכן שווה ערך מכל הבחינות לחומר הנדרש. לא השתכנע מנהל הפרוייקט כנ"ל, חייב הקבלן בביצוע העבודות בשימוש החומר הנדרש או בחומר שווה ערך שייקבע על ידי מנהל הפרוייקט איטום

231 איטום אלמנטים הבאים במגע עם קרקע 2.1 הכנת השטח יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק, לכלוך, חול וכד'. לסתת, להסיר ולנקות היטב אזורי סגרגציה, לחתוך את כל הקוצים היוצאים מהקיר בעומק 2 ס"מ ולסתום את כל החורים באמצעות פקק מתועש על השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום. חורי דיווידגים יש לסתום ע"י פקקים מתועשיםולבצע מעל הפקקים מילוי בתערובת צמנט בלתי מתכווץ. בחיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות X55 ס"מ באמצעות תערובת צמנטית מוכנה. ניתן להתחיל בעבודות האיטום כ- 10 ימים מסיום האשפרה..2 איטום תפרי התפשטות יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ- 5 ס"מ בתוך התפר. יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ- 1 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן על גבי פריימר ". עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר פריימר ביטומני על גבי שטחי הבטון יש להתיז תמיסת יסוד )פריימר( כמות הפריימר תהיה של גר'/מ"ר. יש להמתין כ- 3-2 שעות עד לייבוש )בהתאם לתנאי הסביבה(. 2.3 התזת אמולסיה ביטומנית על גבי הפריימר תבוצע התזה של אמולסיה ביטומנית חד או דו רכיבית בעובי 3 מ"מ שכבה יבשה. העבודה תבוצע בשתי שכבות לפחות. זמן המתנה בין השכבות יהיה לפחות 8 שעות )בהתאם לתנאי הסביבה(. יש לוודא כי כל חלקי הבטון הבאים במגע עם הקרקע יהיו מכוסים בשכבה הביטומנית באופן המשכי. במידת הצורך תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 15 ס"מ. יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת לחפיפה שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל פגם. במידת הצורך יבוצעו השלמות איטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חומר האיטום כנ"ל עד להשלמת השכבה. מעל התפרים יש להדביק מוט ספוג פוליאתילן עגול ולשלב בין שכבות האיטום הביטומני בד חיזוק תוצרת במשקל 200 גר\מ"ר וברוחב כ- 20 ס"מ איטום

232 בדיקות האיטום בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את השטח המיועד לביצוע איטום. יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי נדרש כ- 2 ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה 1 מ"מ. כלומר על מנת לקבל שכבת האיטום היבשה בעובי 3 מ"מ נדרשת כמות החומר 6 ק"ג \מ"ר רטוב. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר לפני תחילת העבודה. בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ- 8 שעות לאחר ביצוע האיטום. הבדיקה תבוצע ב -5 מקומות במפלסים שונים לכל 100 מ"ר. עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 5 בדיקות נוספות. אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנדרש. אין לאשר חורים בשכבת האיטום. 2.5 הגנת האיטום תבוצע הגנת האיטום ע"י הדבקת בד גאוטכני במשקל 300 גר'/מ"ר.הרכבת הבד תבוצע בהדבקה מלאה על גבי שכבת האיטום. אין לאפשר קיפולים בשכבת הבד לפני הרכבת יריעת הגנה. מעל הבד יש להרכיב יריעת הגנה יריעות HDPE בעובי 0.5 מ"מ. חפיפות בין היריעות יהיו כ- 15 ס"מ לכל כוון. הרכבת יריעות הגנה תבוצע ע"י מסמרים ודסקיות כל כ- 30 ס"מ מעל קצה האיטום. לאחר ביצוע מילוי חוזר יש להוציא את המסמרים ולחתוך את החלק של היריעה הבולט מעל פני המילוי איטום

233 איטום מיסעת הגשר האיטום יבוצע בכל שטח המיסעה ויכלול גם את החלק של פלטות גישה ברוחב כ- 1 מ' בצמוד לקצוות הגשר. כל החומרים בהם יעשה שימוש במפרט זה יאושרו מראש ובכתב ע"י מנהל הפרוייקט ויהיו ממפעל בעל הסמכה ל- ISO9001 מהדורה 2000 ובעל תו תקן ליצור יריעות SBS עפ"י ת"י 1430/3. כל החומרים יסופקו מיצרן אחד הכנת השטח הבטון יהיה בגיל של 21 יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום. פני המיסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני או ע"י החלקת הליקופטר. בכל המקומות בהם יתגלו שקעים על פני הבטון בעומק יותר מ- 3 מ"מ יש למלא את השקעים באמצעותתערובת בטון בלתי מתכווץ בכל המקומות בהם יתגלו חורים או כיסי סגרגציה באזור המעקות המיועד לקבלת האיטום, יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים ולבצע מילוי באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ לאחר סיום עבודות הכנת השטח תבוצע שטיפה נוספת של פני הבטון ע"י מים בלחץ נמוך. יש להמתין לייבוש מלא של משטחי הבטון לפני תחילת עבודות האיטום רולקה לאורך חיבור בין שטח אופקי של המיסעה לשטחים אנכיים של קירות ומעקות, יש לצקת רולקה באמצעות תערובת תערובת בטון בלתי מתכווץ"" או שו"ע. מידות הרולקה יהיו כ- 5X5 ס"מ. לפני יישום הרולקה יש לנקות ולהרטיב את פני הבטון באזור החיבור בין שטח אופקי לאנכי. לאחר היציקה יש להחליק את פני הרולקה באמצעות מברשת רטובה בעוד החומר עדיין טרי. יש לדאוג לאשפרת הרולקה במשך כ- 24 שעות לאחר יישומה. 3.2 איטום תפרי התפשטות קונסטרוקטיביים איטום תפרים יבוצע ע"י אביזרי אטימה מתועשים בהתאם להנחיות של מתכנן המיסעה. הרכבת האביזרים תבוצע לכל אורך התפרים כולל אזור תעלות פריימר על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום לבצע מריחה של פריימר ביטומני בכמות ג"ר/מ"ר איטום

234 שכבת ביטומן חם משופר לפני ביצוע האיטום בחומר הביטומני יוודא הקבלן כי שכבת פריימר הביטומני נקייה מלכלוך ואבק. במקרה של השהיה ארוכה בין יישום הממבראנה הביטומנית לבין שכבת הפריימר, יש לשאוב אבק מפני שכבת הפריימר או לנקות בעזרת אוויר דחוס נקי משמן ומים. על גבי שכבת הייסוד היבשה יש ליישם ממבראנה ביטומנית אטומה עשויה ביטומן אלסטומרי מושבח ב- SBS עד לקבלת עובי שכבה יבשה של 3 מ"מ. באזור עמודי חשמל, עמודי תאורה וכו' יעלה החומר הביטומני על גבי בסיסי הבטון תוך כדי כיסוי הבסיסים באופן מלא. הממבראנה הביטומנית תיושם בצורה רציפה ללא תפרים. בכל מקום בו ייווצר תפר קר יש לבצע חפיפה של 10 ס"מ. הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר הכנסתם למכונה המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. יש להשתמש לחימום הביטומן במתקן חימום מתאים שיאושר ע"י מנהל הפרוייקט. מתקן החימום יהיה בעל דפנות כפולות המכילות שמן תרמי או אוויר ויאפשר בקרת טמפרטורה של ± º C10 בתחום הטמפרטורות 160 C210.º למתקן יהיה מערבל פנימי, מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת הביטומן, תרמוסטט לוויסות ובקרה של טמפרטורת הביטומן. בקרה נוספת על טמפרטורת הביטומן תעשה ע"י מד חום דיגיטאלי שיהיה בידי מנהל הפרוייקט. לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הבניה. טמפרטורת הביטומן בזמן ביצוע העבודה יהיה בתחום מעלות צלזיוס. העבודה תיעשה עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים לעבודה עפ"י חוק הבטיחות בעבודה הנהוגים בעבודה עם ביטומן חם, וע"י אנשים מיומנים בעבודה כזו. 3.5 איטום תפרים ברוחב 2 ס"מ בין טבלאות גישה למיסעת הגשר יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ- 5 ס"מ בתוך התפר. יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ- 1 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר. יש להלחים יריעה ללא זיון בעובי 5 מ"מ תוצרת, רוחב היריעה יהיה כ- 25 ס"מ )10 ס"מ מכל צד של התפר(. הלחמת היריעה תבוצע על גבי שכבות פריימר וביטומן חם המפורטות לעיל איטום

235 יריעת חיזוק בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימום של 30 ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום 15 ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו- 15 ס"מ על גבי השטח האנכי יריעת החיזוק תהיה על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ 3.7 יריעה ביטומנית לאטימה בכל שטח המיסעה בכל שטח המיסעה הלחמת יריעה ביטומנית על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 10 ס"מ, החפיפות לרוחב בשני הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 20 ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. 3.8 יריעת חיפוי תחתונה בקטע של מיסעה בתחום תחנת רכבת רידינג )רוקח( בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 3 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. יריעת החיפוי על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ. 3.9 יריעה ביטומנית שניה לאטימה בקטע של מיסעה באזור תחנת רידינג )רוקח( מעל שכבת היריעות הראשונה יש לרתך יריעה ביטומנית על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 10 ס"מ, החפיפות לרוחב בשני הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 20 ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע יריעת חיפוי עליונה בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת החיפוי עליונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 5 ס"מ מעל יריעת החיזוק. יריעת החיפוי תהיה על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ. בקצה יריעת החיפוי יש לקבע סרגל אלומיניום במידות X7X5X1.530 מ"מ בעזרת ברגי דפיקה M6 כל 20 ס"מ. מעל הסרגל יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן איטום

236 השלמת איטום באזורי בסיסים לעמודי תאורה באזור בסיסים עבור עמודי חשמל ותאורה יבוצעו השלמות האיטום באמצעות מריחות של חומר איטום ביטומני דו רכיבי מסוג במספר שכבות בעובי כולל 4 מ"מ שכבה יבשה, על גבי פריימר מתאים בד גאוטכני על גבי שכבת האיטום יש לפרוס בד גאוטכני במשקל 300 ג"ר/מ"ר. לפני יציקת בטון הגנה יש להרטיב את הבד איטום במעברים של צינורות וכבלי חשמל בתחום המיסעה איטום המעברים יבוצע ע"י אביזרים מתועשים בעלי אטמי גומי. הרכבת האביזרים תבוצע בתוך השרוולים המיועדים למעבר הכבלים. השלמת האיטום מסביב למעברים תבוצע ע"י מריחות של חומר פוליאוריטן ביטומני בעובי כ- 3 מ"מ, על גבי פריימר מתאים הגנת האיטום יציקת בטון הגנה לפי הנחיות של מתכנן המיסעה 3.14 איטום טבלאות גישה 4.1 הכנת השטח הבטון יהיה בגיל של 21 יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום פני המיסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני או ע"י החלקת הליקופטר בכל המקומות בהם יתגלו שקעים על פני הבטון בעומק יותר מ- 3 מ"מ יש למלא את השקעים באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץבכל המקומות בהם יתגלו חורים או כיסי סגרגציה באזור המעקות המיועד לקבלת האיטום, יש לסתת את חלקי הבטון הרופפים ולבצע מילוי באמצעות תערובת תערובת בטון בלתי מתכווץ לאחר סיום עבודות הכנת השטח תבוצע שטיפה נוספת של פני הבטון ע"י מים בלחץ נמוך יש להמתין לייבוש מלא של משטחי הבטון לפני תחילת עבודות האיטום..4 רולקה לאורך חיבור בין שטח אופקי של המיסעה לשטחים אנכיים של קירות ומעקות, יש לצקת רולקה באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ. מידות הרולקה יהיו כ- X55 ס"מ. לפני יישום הרולקה יש לנקות ולהרטיב את פני הבטון באזור החיבור בין שטח אופקי לאנכי. לאחר היציקה יש להחליק את פני הרולקה באמצעות מברשת רטובה בעוד החומר עדיין טרי. יש לדאוג לאשפרת הרולקה במשך כ- 24 שעות לאחר יישומה איטום

237 איטום תפרים בשטח טבלאות גישה יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפר לעומק כ- 5 ס"מ בתוך התפר. יש להרכיב בתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ- 1 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר פריימר על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום לבצע מריחה של פריימר ביטומני בכמות ג"ר/מ"ר. 4.4 שכבת ביטומן חם משופר לפני ביצוע האיטום בחומר הביטומני יוודא הקבלן כי שכבת פריימר הביטומני נקייה מלכלוך ואבק. במקרה של השהיה ארוכה בין יישום הממבראנה הביטומנית לבין שכבת הפריימר, יש לשאוב אבק מפני שכבת הפריימר או לנקות בעזרת אוויר דחוס נקי משמן ומים. על גבי שכבת הייסוד היבשה יש ליישם ממבראנה ביטומנית אטומה עשויה ביטומן אלסטומרי מושבח ב- SBS עד לקבלת עובי שכבה יבשה של 3 מ"מ. באזור עמודי חשמל, עמודי תאורה וכו' יעלה החומר הביטומני על גבי בסיסי הבטון תוך כדי כיסוי הבסיסים באופן מלא. הממבראנה הביטומנית תיושם בצורה רציפה ללא תפרים. בכל מקום בו ייווצר תפר קר יש לבצע חפיפה של 10 ס"מ. הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר הכנסתם למכונה המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. יש להשתמש לחימום הביטומן במתקן חימום מתאים שיאושר ע"י מנהל הפרוייקט. מתקן החימום יהיה בעל דפנות כפולות המכילות שמן תרמי או אוויר ויאפשר בקרת טמפרטורה של ± 10ºC בתחום הטמפרטורות ºC למתקן יהיה מערבל פנימי, מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת הביטומן, תרמוסטט לוויסות ובקרה של טמפרטורת הביטומן. בקרה נוספת על טמפרטורת הביטומן תעשה ע"י מד חום דיגיטאלי שיהיה בידי מנהל הפרוייקט. לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הבניה. טמפרטורת הביטומן בזמן ביצוע העבודה יהיה בתחום ºC העבודה תיעשה עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים לעבודה עפ"י חוק הבטיחות בעבודה הנהוגים בעבודה עם ביטומן חם, וע"י אנשים מיומנים בעבודה כזו איטום

238 איטום פנימי בתעלות בצידי המיסעה בגשר 5.1 רולקה לאורך חיבור בין שטח אופקי של המיסעה לשטחים אנכיים של קירות ומעקות, יש לצקת רולקה באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ. מידות הרולקה יהיו כ- 5X5 ס"מ..5 הכנת השטח איטום פתחים למעבר מים, כבלים, פסי הארקה וכד' בדפנות התעלות יהיו במידות לפחות 20X20 ס"מ. יש לסתת את כיסי הסגרגציה עד קבלת פני בטון יציבים. יש לחתוך קוצים בולטים וחוטי קשירה לעומק כ- 2 ס"מ בתוך הבטון. יש לנקות את שטח התעלות מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד. יש לסתום את כל החורים ושקעים באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ מרזבים בכניסה לצינורות ניקוז יש להתקין קולטנים בהתאם להנחיות של מתכנן הגשר. בכל שטח הפנימי של התעלה יש לבצע מערכת איטום פולימרית בשתי שכבות, בעובי כולל 3 מ"מ שכבה יבשה. איטום תפרים בשטח תעלות איטום תפרים יבוצע ע"י אביזרי אטימה מתועשים בהתאם להנחיות של מתכנן המיסעה הרכבת האביזרים תבוצע לכל אורך התפרים כולל אזור תעלות. הגנת האיטום זמנית לפני הרכבת צנרת בשטח התעלה יש לבצע בכל שטחה שכבת הגנה זמנית באמצעות יריעות HDPE שטוחות בעובי 1 מ"מ. לאחר סיום הרכבת הצינורות יש להוציא את היריעות משטח התעלות תחנת רידינג - כללי על הקבלן מוטלת החובה, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטום שבוצע עד למסירת האתר למזמין בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, יתוקן לאלתר על ידי הקבלן. מודגש בזאת שכל משטחי הבטון עליהם יש לבצע עבודות איטום, חייבים להיות מוחלקים וללא כל בליטות, שקעים, סדקים, חורים וכו'. כמו כן יהיו המשטחים נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק.החלקת פני הבטון המשופעים תבוצע באמצעות מכשיר הליקופטר. לא יאושר שימוש בבטון קל ליצירת השיפועים הנדרשים בגגות, מרפסות, רציפים וכו'. חוזק הבטון ליצירת השיפועים יהיה לא פחות מ- 20 מגפ"ס, עובי מינימאלי של בטון השיפועים יהיה 5 ס"מ. קביעת השטחים בהם יש לבצע בטון שיפועים, בידוד ואיטום תהיה ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין. העובי המינימאלי של שכבת השיפועים לא יפחת מ- 4 ס"מ. המרחק בין הקולט לבין המעקה לא יפחת מ- 40 ס"מ. לפי הנחיית יועץ האיטום ו/או מנהל הפרויקט איטום

239 יבוצע מחסום אדים ו/או שכבת חציצה )בגגות מעל חדרים( שתאפשר מעבר אדים ופיזורם בין שכבות השיפועים ומערכת האיטום. כל עבודות האיטום כוללות את כל המקרים הדורשים איטום בבניין, כגון: תפרים, מפגשים בין אלמנטי שלד שונים, עבודות איטום הדרושים בביצוע עבודות הגמר עפ"י תכניות האדריכלות,. המזמין מטיל על הקבלן את האחריות על ביצוע כל פרטי האיטום הדרושים בכל מקום, לרבות במפגשים בין שטחים אופקיים ואנכיים עפ"י פרוגראמת האיטום הקיימת במפרט זה. הקבלן יגיש את תכניות האיטום והפרטים השונים, לרבות פרוט כל האיטומים לאישור מנהל הפרויקט והמתכנן. בכל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם. הקבלן יעסיק מתכנן מומחה לאיטום שיכין מפרט ותכניות איטום עפ"י הסטנדרטים המפורטים במסמך זה ובהתאם לאמור בתקנים )לרבות ת"י 1752/2, 1752/1, 1430/3, ות"י 1547 חלקים 1,2,3 ( ובמפרט הכללי פרק 05. מערכות האיטום יתוכננו ע"י מתכנן איטום בעל ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים בתכנון מערכות איטום בבניינים מסוג זה. תכניות הביצוע יכללו את כל פרטי הבניין עפ"י ת"י 1547/13. על המתכנן מומחה לאיטום לקחת בחשבון: השפעת תנועות טרמיות. הגיאומטריה של המבנה וחומרי הגמר. מערכת הניקוז המתוכננת. תפרים. מפגשים של מישורים שונים. הגנה נאותה על האיטום. אחזקת האיטום. מעברי צינורות, כבלים, שרוולים וכד' פתחים למעבר תעלות. מנהל הפרוייקט רשאי לדרוש כי עבודות איטום של גגות שטוחים מבטון, ביריעות ביטומניות תבוצענה על ידי קבלנים בעלי הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת שאר עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. התכניות שיגיש הקבלן יכללו את פרטי הקצה והמפגשים השונים ומפרטים לשלבי ביצוע, בקרת איכות, תיקוני איטום ומפרט לבדיקות הצפה ויכללו לפחות את הפרטים האלה: תכנית המשטח/הגג לרבות קווי המפגש של השיפועים ומפלסיהם. המיקום והמידות של קולטי מי הגשם, הגבהות הצנרת החודרת והתעלות למיניהן. חתכים מפורטים של כל שכבות התשתית ורכיביהן, לרבות פירוט החומרים והאביזרים. שרטוט החתכים של מקומות אופייניים: המפגש בין הגג למעקה, מפגשים בין מישורים שונים נוספים, קולטי מי הגשם, פרוט שכבות איטום ברצפות החניון והמחסנים, פירי המעלית, איטום חדרים רטובים, פרטי איטום לאזורי פיתוח גינון וכד. מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה, לרבות מריחות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום מסביב למוצאים מפני הגג, עיבוד איטום

240 6.9.6 פינות, אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, עיבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד', הכול כנדרש במציאות ובהתאם למפרטי החברה המייצרת את חומר האיטום שנבחר. מודגש בזאת שהעבודות תכלולנה את כל הנ"ל וכל עבודה ו/או אביזר ו/או חומרים אחרים הדרושים לביצוע מושלם וזאת אפילו אם לא הוזכרו כך במפורש. מערכות האיטום, תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרני החומרים ותכלולנה את כל מרכיבי העבודה )לרבות כל חומרי העזר(, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה באתר חומרי האיטום כל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של מנהל הפרוייקט לפני ביצוע העבודות. שיקולי מנהל הפרוייקט לאישור חומר זה או אחר יהיו מבוססים על דרישות המפרטים, על תעודות המעידות על התאמה לתקנים המתאימים )ראה גם להלן(, על תוצאות של בדיקות וניסיונות שנערכו במכונים מוכרים וידועים )ובאישור מנהל הפרוייקט( וכן על כל אינפורמציה אחרת ו/או נוספת כפי שידרוש מנהל הפרוייקט מאת הקבלן. חומר שלא יאושר על ידי מנהל הפרוייקט יורחק מהאתר לאלתר. כל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים לרבות.ISO 9002 חומרי איטום שאינם מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ישראלי, אולם בהעדר תו תקן כנ"ל, יהיו החומרים בעלי תו תקן מתאים לדרישות התקנים בארץ ייצור החומר. הקבלן רשאי להציע )לאישור מנהל הפרוייקט ) שימוש בחומרי איטום שווי ערך טכני מוחלטים לאלה שנקבעו או הוזכרו בתכניות ו/או במפרטי הקבלן במקרה דנן, תהיה זאת חובתו של הקבלן, להוכיח לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרוייקט שהחומר הוא שו"ע מוחלט לחומר הנדרש במסמכים או טוב יותר, וזאת ע"י הצגת תווי תקן, הצגת מסמכים ותקנים ממקורות מוסמכים ותוצאות של בדיקות השוואתיות שנערכו במכון התקנים או בטכניון. מנהל הפרוייקט יאשר שימוש בחומר שווה ערך רק לאחר שהשתכנע ללא כל ספק, שהחומר המוצע אכן שווה ערך מכל הבחינות לחומר הנדרש. לא השתכנע מנהל הפרוייקט כנ"ל, חייב הקבלן בביצוע העבודות בשימוש החומר הנדרש או בחומר שווה ערך שייקבע על ידי מנהל הפרוייקט..7 איטום רצפות במגע עם קרקע על גבי ארגזי הפרדה יש לבצע: 8.1 תשתית בטון לקבלת האיטום יציקת תשתית בטון ב- 20 עם אגרגט שומשום בעובי 5 ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל אין לאפשר בליטת אגרגטים על פני השטח לפני תחילת עבודות האיטום יש להמתין לייבוש תשתית הבטון לפחות 48 שעות לאחר סיום האשפרה איטום

241 יציקת הבטון תבוצע בכל השטח המיועד לקבלת האיטום כולל קטעים המיועדים לחיבור עם מערכות האיטום של קירות, קורות וכד' המתוכננים ליציקה במרווח עבודה הכנת השטח לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות החודרים את האיטום, הנמכות, פינות וכו'. אין לאפשר מעבר צינורות ללא מרווח ביניהם המאפשר לבצע את מערכות האיטום המתוכננות. מעברי כבלי חשמל יבוצעו דרך שרוול PVC קשיח ואטום. יש לנקות את התשתית לקבלת האיטום מלכלוך, אבק, אבנים, שמן, חוטי ברזל וכו'. פני השטח יהיו חלקים, יציבים, נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום. בכל המקומות בהם פני המשטח מחוספסים יתר על המידה )בליטות יותר מ- 5 מ"מ ושקעים יותר מ- 10 מ"מ( יש להחליק את פני השטח באמצעות תערובת 1 צמנט, 2 חול, מים ומוסף משפר עבידות על בסיס S.B.R ו 8.2 מערכת איטום על גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון בעובי 5 מ"מ. חיבור לאורך היריעות יהיה בחפיפה של כ- 10 ס"מ ע"י הלחמה מבוקרת של היריעות עד להידבקות מלאה. לאחר קשירת הברזל ולפני יציקת הרצפה יש לנקות היטב את היריעה מלכלוך, שקיות ניילון, פסולת וכד. בחיבור לראשי כלונסאות יש לרתך את הקצוות של היריעה על גבי משטח האופקי של ראשי הכלונסאות, ברוחב של כ- 10 ס"מ. בקצה היריעה יש להרכיב סרגל אלומיניום קיבוע במידות X1.530 מ"מ באמצעות ברגים אל חלד כל 20 ס"מ ומסטיק ביטומני בחיבור לשטחים אנכיים כגון דפנות קורות יסוד, ראשי כלונסאות וכד' יש לבצע הנמכה מקומית של יריעת האיטום כ- 15 ס"מ במרחק של כ- 30 ס"מ מהשטח האנכי כך שיתאפשר קיפול של היריעה ועיגון של היריעה לקצה העליון של השטח האנכי באמצעות סרגל אלומיניום מכופף וסתימה במסטיק ביטומני. 8.3 טיפול במעברי צינורות מסביב למעברי צינורות דרך יריעת האיטום, יש להרכיב אביזרים מתועשים לאטימה בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית שתולחם לתשתית האיטום שברצפה. יש להדק את האביזר על גב הצינור ע"י חבק נירוסטה. מעברי כבלי חשמל יבוצעו דרך שרוולים קשיחים עשויים צינורות PVC או.HDPE איטום במעבר השרוולים יבוצע ע"י אביזר מתועש אטימה. איטום במעבר כבלים דרך שרוולים יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מתועשים שומרי מרחק להגנת האיטום איטום

242 יש לפזר על גבי היריעה בצורה מבוקרת, שומרי מרחק עשויים בלטות בטון או אריחי ריצוף במידות של כ- X5X105 ס"מ. המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ- 1 מ' לכל כוון. פריסת שומרי מרחק תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום עצר מים מתנפח בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות או כל מקום אחר כמופיע בפרטים יש להצמיד רצועה של עצר מים מתנפח במידות של X מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי מתאים לפי הנחיות יצרן. סביב צינורות החודרים את הרצפות, יונח פס של עצר אחד כנ"ל במרכז עובי היציקה. 8.6 יציקת רצפת בטון יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה. יציקת רצפה באזור ראשי כלונסאות וקורות יסוד תהיה עם מוסף משפר אטימות על בסיס קריסטלי בכמות של כ- 1% מכמות הצמנט בתערובת הבטון. כמות המדויקת של המוסף תהיה בהתאם להנחיות ספק החומר תוך כדי הקפדה על התנאים הדרושים. 8.7 טיפול בהפסקות יציקה ברצפה בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות ושרוולים החודרים את הרצפה יש להצמיד עצר מים מתנפח במידות של 20 X 10 מ"מ הדבקת העצר תבוצע על גבי פריימר מתאים כיסוי בטון המינימאלי מעל העצר יהיה של כ- 10 ס"מ. 8.8 איטום קורת יסוד היקפית סעיף זה כולל את שטח דופן הקורה ההיקפית בקומת הקרקע מצידה החיצוני: 9.1 הכנת השטח יש לנקות את שטח דופן הקורה התחתונה ההיקפית בקומת הקרקע מאבק, לכלוך, אבנים, חומרים רופפים וכד'. לחתוך את כל הקוצים )הלא קונסטרוקטיביים(, חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 2 ס"מ, לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח יציב, ולמלא את כל החורים בתערובת בטון בלתי מתכווץ". פני הבטון יהיו רצופים, יציבים, נקיים ויבשים לקראת קבלת האיטום..9 איטום על פני הבטון יישום מערכת איטום דו-רכיבית או שו"ע הכוללת פריימר ביטומני "פז יסוד" בכמות של 300 ג"ר/מ"ר וחומר איטום משחתי דו-רכיבי "אלסטומיקס" בשתי שכבות, בעובי כולל 3 מ"מ שכבה יבשה איטום

243 הגנת האיטום על גבי שכבת האיטום העליונה טרם יבשה יש להדביק בד גאוטכני במשקל 200 גר'/מ"ר מעל הבד הגאוטכני יש להרכיב יריעות HDPE או שו"ע בעובי 0.5 מ"מ, בחפיפות של כ- 10 ס"מ לכל כוון. קיבוע יריעות ההגנה יהיה מעל קצה האיטום ע"י מסמרים לבטון כל 30 ס"מ בצורה זמנית. לאחר ביצוע מילוי חוזר יש לחתוך את החלק של יריעת ההגנה הבולט מעל פני המילוי. 9.3 מילוי ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום. 9.4 איטום מעל רצפת מבנה במפלס 0.00 סביב פירי מעלית ומבנה מקורה 10.1 הכנת השטח איטום מתחת לקירות היקפיים של מבנה מקורה ופירי מעלית יש לצקת חגורת בטון בעובי 20 ס"מ. גובה החגורה יהיה כ- 20 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן ברחבה סביב מבנה מקורה וסביב פירי המעלית. לאורך חגורות הבטון יש לבצע רולקה במידות X55 ס"מ באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ יש לנקות את פני הבטון בקטע מיועד לקבלת האיטום ברוחב כ- 1 מ' סביב מבנה מקורה ופירי מעלית מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד. יש למלא את כל החורים וכיסי סגרגציה באמצעות תערובת בטן בלתי מתכווץ על פני הבטון נקיים, יציבים וספוגים במים יש לבצע מערכת איטום פולימרית יישום המערכת יהיה ב- 2 שכבות באמצעות מאליג'. זמן ייבוש בין שכבות האיטום ולפני יישום שכבות הגנה יהיה בהתאם להוראות היצרן. עובי כולל של שכבת האיטום היבשה יהיה 4 מ"מ..10 הגנת האיטום מעל שכבת האיטום יש לפרוס נייר זפת 10.3 איטום מדרגות עליה לרציפים 11.1 הכנת השטח יש לנקות את פני הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. יש לחתוך את קוצי הברזל המיותרים לעומק כ- 2 ס"מ בתוך הבטון. יש למלא את כל החורים וכיסי סגרגציה באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות X33 ס"מ באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ. יש לקטום את כל הפינות בחיבור רום ושלח, במידה X22 ס"מ איטום

244 איטום על פני הבטון נקיים, יציבים וספוגים במים יש לבצע מערכת איטום פולימרית. יישום המערכת יהיה ב- 2 שכבות באמצעות מאליג'. זמן ייבוש בין שכבות האיטום ולפני יישום שכבות הגנה יהיה בהתאם להוראות היצרן. עובי כולל של שכבת האיטום היבשה יהיה 4 מ"מ איטום רצפת הרציפים 12.1 בטון שיפועים במקומות בהם רצפת הרציפים או תעלות ניקוז אינה משופעת יש לצקת בטון ב- 20 בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה 1.5%. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 4 ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. יש להמתין כ- 21 יום לייבוש שכבת השיפועים לפני תחילת עבודות האיטום. סביב פירי מעלית יש לבצע יציקת חגורת בטון ברוחב 20 ס"מ. גובה החגורה יקבע בהתאם לפרטי ביצוע.12 רולקות ו/או קיטומים יש לבצע רולקות במידות 5X5 ס"מ בחיבור רצפת הרציפים לשטחים אנכיים באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ בקצה רצפת הרציפים יש לבצע קיטום פינה במידות כ- 2X2 ס"מ הכנת השטח לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות חיצוניים, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד. יש להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שמן, חוטי ברזל וכו. יש להכין בסיסי בטון עבור עמודי תאורה, שקעים ושרוולים למעבר צנרת חשמל, תקשורת וכד. איטום פנימי בתעלת ניקוז ברציפים על פני הבטון נקיים, יציבים וספוגים במים יש לבצע מערכת איטום פולימרית. יישום המערכת יהיה ב- 2 שכבות באמצעות מאליג'. זמן ייבוש בין שכבות האיטום ולפני יישום שכבות הגנה יהיה בהתאם להוראות היצרן. עובי כולל של שכבת האיטום היבשה יהיה 3 מ"מ. לאחר ייבוש שכבת האיטום יש להרכיב בכניסה לצינור הניקוז קולטן נירוסטה 316 בעובי דופן 2 מ"מ בעל צווארון ברוחב כ- 5 ס"מ לחיבור עם מערכת האיטום. הרכבת הקולטן תבוצע על גבי מצע של מסטיק פוליאוריטן, באמצעות ברגים אל חלד כולל דיבל פלסטיק מתאים פריימר על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני על בסיס סולבנט בכמות של 300 ג"ר/מ"ר איטום

245 שכבת ביטומן חם על גבי הפריימר יש לבצע שכבה של ביטומן חם בעובי 2 מ"מ שכבה יבשה, בכמות של כ- 2 ק"ג\מ"ר יריעת חיזוק בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימום של 30 ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום 15 ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו- 15 ס"מ על גבי השטח האנכי. יריעת החיזוק תהיה על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ, 12.7 יריעה ראשונה לאטימה בכל שטח הגג הלחמת יריעה ביטומנית על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ,. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 10 ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 20 ס"מ.העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע יריעת חיפוי תחתונה בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 3 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. יריעת החיפוי תהיה על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מ, 12.9 יריעה שנייה לאטימה בכל שטח הגג הלחמת יריעה ביטומנית על בסיס S.B.S בעובי 5 מ"מההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 10 ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ- 20 ס"מ.העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע. על היריעה השנייה להיות מולחמת במקביל ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה יריעת חיפוי עליונה סביב עמודי הבטון העגולים סביב העמודים העגולים הנמצאים בשטח הרציפים יש לרתך יריעת חיפוי לא משוריינת בעובי 5 מ"מ וברוחב 25 ס"מ. בקצה יריעת החיפוי יש לקבע סרגל אלומיניום במידות X7X5X1.530 מ"מ בעזרת ברגי דפיקה M6 כל 20 ס"מ. מעל הסרגל יש לבצע סתימה איטום

246 במסטיק פוליאוריטן השלמת איטום באזור עוגנים עבור מעקה קל על גבי שכבת האיטום שבוצעה ברצפת הרציף סביב העוגנים יש להרכיב תבנית עשויה זווית פח מגולוון במידות 1X20X120 מ"מ. הרכבת התבנית תהיה בהדבקה בעזרת מסטיק ביטומני. יש למלא את התבנית בחומר איטום על בסיס פוליאוריטן ביטומני דו רכיבי תוך כדי כיסוי מושלם של אזור העוגנים בדיקת הצפה ברציפים בסיום עבודת האיטום ולפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת הצפה של השטחים שנאטמו בהתאם להנחיות ת"י 1476 על חלקיו )לרבות חלק 1( השטח יוצף ברום של 50 מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך 72 שעות. מחיר הבדיקות כלול במחיר של פרק עבודות האיטום בהצעת המחיר של הקבלן שהוגשה למכרז.לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע בדיקות באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה יש לתקן את המקום הפגום ולחזור על בדיקת ההצפה עד לקבלת תקרה אטומה. על מנת שכל קטעי הגג ימולאו במים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות, "סטופרים" או יאטום זמנית פתחים קיימים את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה דליפה. במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף זה. סתימת פי המרזבים תבוצע רק בעזרת בלונם באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום, אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג. יש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי. אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם מנהל הפרוייקט. במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה. לאחר סיום 72 שעות הצפה מלאה של התקרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק לאחר שמנהל הפרוייקט בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה. בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקונים יהיו על-חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים בפנים המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(. הצפות ותיקונים חוזרים יבוצעו אף הם על-חשבון הקבלן עד לאישור סופי של מנהל הפרוייקט ההצפות ושלב קבלת האיטום של התקרה יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו נזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת, באישור בכתב ממנהל הפרוייקט בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי איטום

247 בד גאוטכני על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני במשקל 300 ג"ר/מ"ר בחפיפות של 10 ס"מ. יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים הגנת האיטום בשטחים האופקיים יש לצקת בטון ב- 20 להגנת האיטום בעובי 5 ס"מ איטום רצפת חדרים רטובים על גבי רצפת הבטון לפני בניית הקירות, יש לבצע בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ- 10 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי. באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ- 1 ס"מ מתחת לריצוף המתוכנן במקום רולקה לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 5X5 ס"מ באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץיש להמתין כ- 48 שעות לייבוש הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום..13 פריסת צנרת דלוחין הכנת השטח יש להרכיב צנרת דלוחין או אחרת המתוכננת לעבור ברצפת החדרים בהתאם למתוכנן. מעל הצינורות יש לבצע מעטפת בטון באמצעות תערובת בטון מוכן. עובי כיסוי הבטון מעל צינורות יהיה לא פחות מ- 2 ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, יציבים ונקיים לפני תחילת עבודות האיטום. יש להקפיד על כך שדפנות של קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יהיו נקיים מכל לכלוך לפחות 2 ס"מ בכל היקפם לצורך חיבור עם מערכת האיטום. מסביב לצינורות ביוב אנכיים הצמודים לקירות יש לצקת מעטפת בטון בגובה לפחות 10 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן. יש לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.בכל המקומות בהם ישנם חורים, שקעים או כיסי סגרגציה יש למלא אותם באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ איטום על פני הבטון נקיים, יציבים וספוגים במים יש לבצע מערכת איטום פולימרית יישום המערכת יהיה ב- 2 שכבות באמצעות מאליג'. זמן ייבוש בין שכבות האיטום ולפני יישום שכבות הגנה יהיה בהתאם להוראות היצרן. עובי כולל של שכבת האיטום היבשה יהיה 3 מ"מ הגנת האיטום איטום

248 מעל שכבת האיטום יש לפרוס נייר זפת נייר זפת להגנה על גבי שכבת האיטום יבשה יש לפרוס נייר זפת 350 שיכסו את כל השטח בו בוצעו עבודות האיטום איטום קירות חדרים רטובים הערה: סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שירותים. קירות בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד וכד. לאחר בניית קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של החדר יש לבצע על גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן: 14.1 הכנת השטח יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר הלא מודבק )כמו חול(. יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או אופקים בהתאם לתכנית של יועץ אינסטלציה. יש להחליק את דפנות בשקעים באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף..14 איטום על גבי כל שטח הקירות ועד לגובה של 2 מ' תבוצע הרבצה צמנטית אטומה מוכנה או שו"ע. עובי השכבה לא תפחת מ 8 מ"מ. יש להיצמד להוראות יצרן החומר. בקירות בלוקי איטונג יש להרטיב היטב את שטח הבלוק לפני ביצוע המערכת. בחיבורים בין חומרים שונים יוטבעו רצועות רשת אינטרגלס משקל 60 ג"ר/מ"ר ברוחב של כ- 10 ס"מ בקירות גבס ו/או וילה בורד/אקווה פאנל סביב הקירות, בחיבורים שבפינת מפגש קירות, מפגש בין רצפה לקירות, בחיבור בין בלוקי גבס לאלמנט אחר בטון או בלוקי בטון, חיבור בין לוחות גבס או כל חיבור אחר, יש להצמיד בין מריחות האיטום רצועות של יריעה פלסטית, בעלת ציפוי פוליאסטר לכל אורכה בשני צדדיה. סביב הצינורות היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית במידות של X ס"מ. על גבי כל שטח הקירות ביצוע 2 שכבות של חומר אקרילי בכמות של 0.75 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 1.5 ק"ג/מ"ר(. המריחות יכסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי הסרטים בחיבורים יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי הסרט באופן מושלם. האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של 2 מ' איטום קירות בטון חיצוניים איטום

249 הכנת השטח יש להכין את השטח החיצוני של הקירות, מעקות וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות חומר לא מודבק וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של 2 ס"מ ולסתום את כל החורים, אזורי סגרגציה וכד' באמצעות תערובת בטון בלתי מתכווץ איטום צמנטי על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מסוג "ספירקוט 730" או שו"ע בשלוש שכבות, בכמות כוללת 3 ק"ג\מ"ר, כ- 3 מ"מ עובי שכבה יבשה. יש להשתמש בחומר איטום בשני גוונים, לבן ואפור. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של השטח בשכבות האיטום המתוכננות. שכבת האיטום הראשונה תבוצע בגוון לבן. באזורים המיועדים לחפיפה עם מערכות האיטום הסמוכות כגון: סביב פתחי חלונות, בחלקם התחתון של קירות ומעקות הסמוכים למרפסות וגגות שכבת הרבצה תהיה מוחלקת. השלמת האיטום באזור העוגנים לתליית מסגרות רפפה סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן איטום

250 גשר רוקח ותחנת רידינג מכרז תכנון וביצוע - Build Design - ביצוע עבודות טיפול בעצים פרק ביצוע עבודות טיפול בעצים

251 מוקדמות פרק 2.14 תוכן עניינים כללי תיאור העבודה סימון העצים אחריות המבצע, בטיחות וביטוח ניקוי ופינוי פסולת ושמירה על ערכי טבע מפרט טכני מיוחד לביצוע סקר העצים הקדמה שיטת עריכת סקר העצים הנחיות למתכנן הנחיות למצבים חריגים מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות כריתה, עקרונות מנחים תיאור עבודות הכריתה מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים בתחום ובגבול שטח העבודה סימון והגנה גיזום ואחזקת העצים המוגדרים לשימור חפירה ומילוי בקרבת גזעי העצים קשירה ועיגון אחריות לשימור, לאחזקה ולגיזום העצים כללי מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקה ואחזקת העצים המועתקים שלב 1: עבודות מקדימות שלב 2: הכנת העצים להעתקה העברת העצים לאתר הנטיעה הסופי שלב תכולת עבודה 4: טיפול ואחזקת העצים המועתקים סקר עצים עקירת עצים שימור עצים קיימים העתקת עצים נטיעת עצים ביצוע עבודות טיפול בעצים

252 מוקדמות כללי יודגש כי ככלל, על הקבלן לעבוד לפי נהלי נת"ע לטיפול בעצים המצורפות לכרך ב' חלק ד' נהלי נת"ע. מסמך זה בפרשה הטכנית צורף לנוחות הקבלן במידה וקיימת סתירה בין המסמכים יגבר המסמך המצורף לנהלי נת"ע הנ"ל. במסגרת עבודה זו, יבוצעו על ידי -קבלן עבודות שימור, גיזום, העתקה וכריתת עצים בוגרים. המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מפרט את אופן ביצוען של עבודות אלה. המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מנספח העצים אשר מוגש לפקיד היערות הארצי במשרד החקלאות, ופקיד היערות של עיריית תל אביב כחלק מן הבקשה לקבלת היתרי העתקה וכריתה. תכולתו מחייבת את הזכיין בעת ביצוע העבודות, להן יינתנו היתרים אלה. כל מחלוקת ו/או אי התאמה ו/או דרישה לשינוי ו/או הרחבה של הנחיות מפרט זה יאושרו בכתב על ידי האגרונום המלווה מטעם נת"ע. על הזכיין להעסיק מטעמו אגרונום בהתאם לדרישות המפורטות בכרך א' חלק א' )תנאים מיוחדים( שתפקידו הינו לווי כל תהלכי העבודה לרבות סקר עצים והעבודות הכרוכות בנושא העצים לרבות שימור והעתקת עצים והכנת מפרטים טכניים. על הקבלן להעסיק מטעמו מודד מוסמך לצורך מדידת העצים וסימונם בשטח. על הקבלן להעסיק אדריכל נוף שתפקידו תכנון קביעת סטטוסים לעצים השונים )כריתה, שימור או העתקה( ותכנון פרטני של הנטיעות החדשות סוגי העצים, צמחייה, בתי גידול לעצים, שפת הרחוב וכו'. הקבלן יבצע את עבודות הגי נון ע"י קבלן בעל ניסיון בעבודות נטיעה והכנת מערכות השקיה. על הקבלן להעסיק מטעמו גוזם מומחה )להלן "המבצע"(. כל העבודות הכרוכות בשימור עצים, העתקת עצים וכריתה ילוו בפועל ע"י הגוזם/ מעתיק בפועל שיהיה בהכשרתו גוזם מוסמך, וניסיון מוכח בתחום ובעל שתי התעודות הבאות )במצטבר(: תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה. תעודת הסמכה בתוקף של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג', אשר עברו הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה )התשס"ז 2007(, ע"י מוסד/ מדריך המוכר ע"י משרד התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה. המבצע בפועל יהיה בעל ידע, מיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות גיזום וכריתת עצים, בדגש על ניסיון מוכח בתחום העתקות עצים. המבצע בפועל יאושר ע"י המזמין )נת"ע( קודם כניסתו לעבודות, יש להדגיש כי כל העבודות בתחום העצים יתבצעו ע"י בעלי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון מתאים בתחומים אלו תיאור העבודה כחלק מעבודות ההכנה לביצוע הפרויקט, יידרשו עבודות כריתה והעתקה של עצים בוגרים בתוך קווי הדיקור של הפרויקט וכן עבודות לשימור עצים בתוך ביצוע עבודות טיפול בעצים

253 קווי הדיקור ומחוצה להם, אשר מיועדים לשימור, אך עלולים להיפגע במסגרת העבודות. עבודות שימור יבוצעו במקביל לכניסה לעבודה בכל אחד מאזורי העבודה. עבודות הכריתה יבוצעו בסמוך למועד תחילת העבודות בפועל בשטח. עבודות ההעתקה יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט, כל זאת בהתאם למועדי ההעתקה אשר מפורטים במפרט זה.למען הסר ספק, העתקה במועד שאינו תואם את האמור במפרט זה, מחייבת אישור בכתב וכן קבלת הנחיות מהאגרונום של זכיין הפרויקט, לאחר תיאום עם המזמין )נת"ע( ועיריית תל אביב. העבודות יבוצעו על פי עקרונות מפרט זה, על פי סקרי העצים ונספחי העצים של הפרויקט ועל פי היתרי ההעתקה והכריתה של פקיד יערות ארצי של משרד החקלאות ואחרי קבלת תוקף מפקיד היערות העירוני של עיריית תל אביב סימון העצים העצים יסומנו במפות ובשטח על ידי מודד מוסמך במסגרת ביצוע סקר העצים. לפני ביצוע כל עבודת שימור, העתקה וכריתה, על המבצע לוודא כי כל עץ בו מבוצעת עבודה כלשהי סומן על ידי מודד מוסמך בעזרת שילוט ברור על גבי העץ. סימון העצים יאושר על ידי אגרונום הזכיין לפני תחילת העבודה. 1.3 אחריות הקבלן, בטיחות וביטוח חוקים ותקנות - כל עבודות הקבלן יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים, לתקנות ולצווים של ממשלת ישראל, או רשויות מוסמכות אחרות )לרבות: הרשות המוניציפאלית, משטרה, רשות כבאות, חברת חשמל, בזק וכד'( תקנים - כל העבודות אשר יבוצעו וכל החומרים/רכיבים אשר יסופקו יהיו עפ"י כל התקנים והמפרטים הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )במהדורתם העדכנית ביותר(. כל האביזרים, החומרים והציוד שבו ישתמש הקבלן יענו על התקנים המקובלים הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום החוקים, התקנים, התקנות וההוראות המקומיות והממשלתיות וכללי הבטיחות הקפדניים ביותר הקשורים לנושא העבודה וכן הוראות כל דין בעניינים אלו ו/או הוראות שימסרו לו בע"פ או בכתב ע"י האגרונום מטעם הקבלן או המזמין הקבלן ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, לרבות: שילוט, שילוט מואר, גידור השטח, מעקות זמניים, מחסומים, אישורי משטרה )תכנית תנועה( לחסימת נתיבים, אביזרי בטיחות, שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי. 1.4 ניקוי ופינוי פסולת ושמירה על ערכי טבע כל פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות המבצע והתארגנותו בשטח וכן כל חומר זר או פסולת אחרת אשר הייתה קיימת לפני תחילת העבודה בתחום כל העבודות לכל עומק, ובכלל זה פסולת המצויה בתחום עבודות החפירה, תסולק ע"י המבצע ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה, לאתר מורשה ביצוע עבודות טיפול בעצים

254 להטמנת/סילוק פסולת, המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ולאחר קבלת אישור האגרונום מטעם הזכיין. על המבצע לנקות את השטח בסוף כל יום עבודה ולסלק כל פסולת שהינה תוצר עבודתו, באופן שתמנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר וסביבתו, אל אתר מורשה כאמור לעיל. על המבצע להחזיק את אתר עבודתו ואת האזורים המשמשים למעבר להולכי רגל ורכב נקיים ומסודרים, ללא כל הפרעה. פסולת המכילה חלקי צמח פוריים של עצים ושיחים ממינים פולשים )כגון: פרקנסוניה סיכנית, שיטה כחלחלה, קיקיון מצוי, שיח הטבק וכו'( תטופל בהתאם להנחיות משרד החקלאות, לרבות הטמנה עמוקה וכו. באחריות המבצע לוודא כי בכל עת אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בעץ אשר לא קיימת לגביו הנחיה ברורה לביצוע במסגרת סקר העצים. באחריות המבצע לוודא כל העת כי אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בערכי טבע מוגנים ולא מוגנים )עצים, צמחיה, גיאופיטים, סלעים וכו'(. היה והורה פקח מטעם רט"ג או נציג המזמין על קיומם של ערכי טבע ונוף מיוחדים או נדירים העלולים להיפגע כתוצאה מעבודת המבצע, על המבצע מוטלת האחריות להימנע מכל פגיעה בהם, אלא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או שימורם, עם רט"ג ו/או נציג המזמין. להלן טבלה המרכזת את הפעילות בשלבים השונים: ביצוע עבודות טיפול בעצים

255 מכרז תכנון וביצוע - Build - Design גשר רוקח ותחנת רידינג סקר עצים )לפי סדר כרונולוגי( - שלב תכנון מס' פעולה בסדר כרונולוגי תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר אין. אולם תקינות המדידה וסימונה נבדקים בעת ביצוע הסקר בשטח ע"י אגרונום הקבלן. לעיתים תידרש השלמת מדידה או מדידה נוספת, במקרים בהם נדרשת עבודת פיתוח בקרבת עצים לרבות עצים לשימור מחמיר הקבלן ונת"ע 1. מפת מדידה DWG 2. מפת מדידה PDF 3. טבלת EXCEL הכוללת מס' עץ ונ"צ 1 מדידה וסימון פעולת מודד לסימון העצים על מפת מדידה וסימון בשילוט בולט את מספר העץ בשטח בכל תחום הקו הכחול ו/או תחום הביצוע מודד מטעם הקבלן סקר עצים פעולת אגרונום הזכיין לבדיקת העצים בשטח וקביעת ערכיותם אגרונום הקבלן הזכיין ונת"ע אין בשטח נמדדים הנתונים הבאים: 2 עבודת שטח סקר עצים עיבוד נתונים ניתוח התוצאות במשרד ע"י האגרונום, הפקת דו"ח והעברתו למתכנן הנוף אגרונום הקבלן 1. זיהוי מין העץ 2. קוטר גזע העץ 3. גובה העץ 4. מצב בריאותי 5. תרומה סביבתית 6. הערות זכיין ונת"ע אין טבלת סקר עצים )בפורמט )EXCEL הכוללת את כל נתוני העץ בהתאם לנוהל סקר עצים וקובעת את ערכיותו, ערכו החליפי )ב- ( ואזור השורשים מוגן ביצוע עבודות טיפול בעצים

256 סקר עצים )לפי סדר כרונולוגי( - שלב תכנון מס' פעולה בסדר כרונולוגי תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר קביעת סטטוסים )שימור/ העתקה/ כריתה( בקרת סטטוסים )שימור/ העתקה /כריתה( הפצה לפקיד היערות קביעת סטטוסים לעצים בהתאם לערכיותם ובהתאם לתכנון )תנועה, פיתוח, תשתיות( דיון בין אגרונום לבין מתכנן הנוף מטעם הקבלן בנוגע לסטטוסים שנקבעו לעצים, אי הסכמות והבהרות הפצת התוצרים מסעיף 5 לפקיד היערות הרלוונטי בקרת פקיד בקרה ואישור/הערות פקיד היערות היערות מתכנן נוף מטעם הזכיין מתכנן נוף + אגרונום מטעם הקבלן זכיין ונת"ע אין טבלת סקר עצים )בפורמט )EXCEL הכוללת את סטטוס העצים )שימור/ העתקה /כריתה( זכיין ונת"ע אין אגרונום הזכיין: טבלת סקר עצים מסעיף + 3 סטטוסים סופיים. אדריכל נוף זכיין: תשריט )נספח עצים( לפי נוהל מבא"ת. זכיין אין ראה סעיף 5 מתכנן נוף מטעם הזכיין אין אישור/הערות פקיד היערות פקיד היערות הארצי משרד החקלאות טיפול בהערות פקיד היערות במידה ולפקיד היערות ישנם השגות בנוגע לתוצרי סקר העצים מתכנן נוף מטעם הזכיין+ אגרונום הזכיין זכיין אין הזכיין: טבלת אגרונום + 3 סקר עצים מסעיף סטטוסים סופיים. 8 אדריכל נוף מטעם הזכיין: תשריט )נספח עצים( נוהל מבא"ת. מעודכן לפי הערות פקיד היערות. לפי ביצוע עבודות טיפול בעצים

257 סקר עצים )לפי סדר כרונולוגי( - שלב תכנון מס' פעולה בסדר כרונולוגי תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר מילוי טופס בקשה להיתרים לאחר אישור פקיד היערות מילוי )לפי נתוני הסקר(, חתימה והפצת טופס בקשה להיתרים הקבלן זכיין אין טופס בקשה להיתר כריתה ו/או העתקה, תשלום עבור ההיתר 9 קבלת היתר כריתה/העתקה לאחר אישור הסקר, פקיד היערות פקיד היערות מפרסם את הבקשה להיתרים למשך 14 יום לתגובות הציבור פקיד היערות אין היתרי כריתה והעתקה וערך חליפי ביצוע עבודות טיפול בעצים

258 העתקה בשלב ביצוע )לפי סדר כרונולוגי( מס' פעולה בסדר כרונולוגי תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר אישור קבלן המשנה לנושא העתקה אישור קבלן העתקות בהתאם לתנאי הסף V אישור אגרונום הקבלן נציג מקצועי מטעם נת"ע 1 אגרונום הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע ונציג הרשות V איתור מקום העתקה לפני תחילת העבודות בשלב התכנון יש לתאם עם נציגי עיריית תל אביב מיקום הולם להעתקה, כתנאי לביצוע העבודות הקבלן )אגרונום ומתכנן הנוף( מיקום + נקודת מים + דרכי גישה 2 הכנת העץ להעתקה בהתאם למפרט הטכני המיוחד בהתאם למפרט הטכני המיוחד, בדיקת מוכנות הקבלן לביצוע העבודות לרבות תדרוך הגוזם המומחה והתקנת מערכת השקיה במידת הצורך V הכנת העץ הקבלן )אגרונום( אגרונום הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע 3 אגרונום הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע ונציג הרשות V התקנת מערכת השקיה באתר ההעתקה התקנת מערכת השקיה ובור הנטיעה הקבלן )אגרונום( בור נטיעה, מערכת השקיה ביצוע עבודות טיפול בעצים

259 העתקה בשלב ביצוע )לפי סדר כרונולוגי( מס' פעולה בסדר כרונולוגי תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר כולל הובלה וכל הדרוש בהתאם למפרט הטכני המיוחד V עץ מועתק הקבלן )אגרונום( אגרונום הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע ונציג הרשות 5 העתקה 6 בקרת תחזוקה תקופת התחזוקה על חשבון ובאחריותו של הקבלן הזכיין בהתאם למפרט הטכני V תחזוקת העץ הקבלן )אגרונום( אגרונום הזכיין,/נציג מקצועי מטעם נת"ע ונציג הרשות ביצוע עבודות טיפול בעצים

260 מס' פעולה בסדר כרונולוגי שימור - שלב ביצוע תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים סימון העצים לשימור סימון העצים המיועדים הקבלן לשימור ע"פ המספר בסקר העצים וסימונם על עץ בעזרת סרט סימון בצבע אדום סימון העצים המיועדים לשימור נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי ונציג מקצועי מטעם נת"ע אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי ונציג מקצועי מטעם נת"ע V V 1 2 קביעת היתכנות השימור בפועל רדיוס שורשים מוגן נקי מציוד עבודות ופסולת סיור בשטח בלווי מנהל הקבלן )אגרונום ) הפרויקט לבדיקת העצים ששימורם מוטל בספק עקב עבודות הפיתוח בקרבתם קביעת האזור שבו לא יתבצעו הקבלן )אגרונום ) עבודות פיתוח ו/או ריכוז חומרים וציוד ו/או לא תתאפשר תנועת כלי רכב דו"ח מסכם + הוראות ביצוע דו"ח מסכם + הוראות ביצוע אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי ונציג מקצועי מטעם נת"ע אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע V V 3 4 הגנה על העץ גידור/ גדר איסכורית /עטיפת הקבלן )אגרונום ) הגזע או כל אמצעי שתפקידו להגן על גזע ונוף העץ בעת עבודות הפיתוח דו"ח מסכם + הוראות ביצוע אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע 5 שילוט עץ לשימור V שילוט הקבלן )אגרונום ) קביעת מיקום, סוג ותוכן לשילוט בנושא שימור עצים ביצוע עבודות טיפול בעצים

261 מס' פעולה בסדר כרונולוגי שימור - שלב ביצוע תיאור פעולה פירוט גורם אחראי תוצרים גיזום פעולות אורתופדיות בעץ ומריחת משחת גיזום עבודות גיזום וטיפולים אורתופדיים מיוחדים נקודת עצירה ובדיקה V דו"ח מסכם + ביצוע בשטח הקבלן )אגרונום/ מלווה צמוד מקצועי( גורם מאשר/מבקר אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין מטעם מקצועי ונציג נת"ע אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין ונציג מקצועי מטעם נת"ע 6 7 טיפול בפגיעות במערכת השורשים 8 תמיכה כבילה טיפול בפגעים בעץ עבודות גיזום שורשים, טיפול בחומרים אנטי פטרייתיים, דישון וחומרים מעודדי צמיחת שורשים במידת הצורך בהתאם למפרט או הנחיות האגרונום המלווה כל הטיפולים הדרושים למניעת רקבונות, לאיחוי פצעים, למניעת קריסת ענפים וגזעים V דו"ח מסכם + ביצוע בשטח הקבלן )אגרונום/ מלווה צמוד מקצועי( V דו"ח מסכם + ביצוע בשטח הקבלן )קונסטרוקטור מטעם הזכיין+ אגרונום / מלווה צמוד מקצועי( הקבלן + אגרונום / מלווה צמוד מקצועי דו"ח מסכם + ביצוע בשטח קונסטרוקטור + אגרונום ו/או מלווה צמוד מקצועי אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין V V 9 10 התקנת מערכת השקיה 11 בקרת אחזקה במידת הצורך בהתאם להנחיות הפיקוח עד למסירת הפרויקט באחריות הקבלן הקבלן ועל חשבונו הקבלן + אגרונום / מלווה צמוד מקצועי דו"ח מסכם + ביצוע בשטח אחזקה, כולל דו"חות שבועיים אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין V ביצוע עבודות טיפול בעצים

262 מס' פעולה בסדר כרונולוגי 1 תיאור פעולה אישור קבלן המשנה לנושא הכריתה סימון העצים לכריתה פירוט אישור קבלן העתקות בהתאם לתנאי הסף כריתה - שלב ביצוע גורם אחראי סימון העצים המיועדים לכריתה זכיין ע"פ המספר בסקר העצים וסימונם על עץ בעזרת סרט סימון בצבע צהוב תוצרים נקודת עצירה ובדיקה גורם מאשר/מבקר אגרונום הזכיין V אישור אגרונום הזכיין סימון העצים המיועדים לכריתה וקבלת אישור V V 2 3 כריתה כריתת העץ קבלן כריתה, פינוי הגזם, ניקוי המקום, מריחת הגדם בחומרים מונעי התחדשות ו/או עקירת הגדם והוצאתו מהשטח, בהתאם למפרט הטכני המיוחד. אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין אגרונום הזכיין ו/או מלווה צמוד מקצועי מטעם הזכיין ביצוע עבודות טיפול בעצים

263 מפרט טכני מיוחד לביצוע סקר העצים סקר עצים בוגרים דף הנחיות לקבלן 2.1 הקדמה סקר עצים בוגרים נועד במטרה לשקף תמונת מצב עכשווית אודות ערכיות העצים ואיכותם ולהוות כלי עזר בידי המתכנן לצורך קבלת החלטה לקביעת הסטאטוס המוצע )שימור/העתקה/כריתה( לכל עץ הקיים בתחום התכנית, זאת ביחס לתכנון העתידי. שיטת ביצוע הסקר מתבססת על נוהל העבודה שנקבע ע"י פקיד היערות:" כללים להכנת סקר עצים" מהדורת אוגוסט 2018, כפי שמפורסם באתר פקיד היערות של משרד החקלאות. ראה בקישור: בנוהל זה מפורט כיצד נדרש אדריכל הנוף לנהוג ביחס לעצים שנסקרו, בהתאם לרמת הערכיות אשר נקבעה לכל אחד מהם בסקר העצים. במסגרת הנוהל מפורטים המקרים בהם קיים פטור מהכנת סקר עצים. במידה וחל על התכנית פטור מהכנת סקר, עדיין חובה להגיש מידע על העצים בתחום התכנית, כמפורט בנוהל. על אדריכל הנוףלהטמיע את נתוני ערכיות העצים, כפי שעולים מן הסקר, על גבי התכנית ולבחון את היתכנות התכנון ביחס לעצים על ערכיותם. היה והתכנון אינו מתיישב בכפיפה אחת עם העצים, כאמור, על אדריכל הנוף לבחון ולהציג חלופות אפשריות לשינוי התכנון, כך שישומרו מירב העצים, בדגש על עצים בעלי ערכיות גבוהה..2 שיטת עריכת סקר העצים כאמור לעיל, סקר העצים מתבסס על נוהל משרד החקלאות להכנת סקרי עצים. מודגש בזאת כי סקר העצים נערך שלא על רקע תכנוני כלשהו וללא תלות בתכנון, אלא על בסיס תכנית מדידה בלבד )"מצב קיים"(. לצורך עריכת הסקר, נדרש המודד להעביר: ביצוע עבודות טיפול בעצים

264 הנחיות למתכנן תוצרי הסקר יוגשו למתכנן הנוף בשני שלבים כדלקמן: שלב - I נוסח לעריכת המתכנן א. ב. בשלב זה תוגש אדריכל הנוף טבלת הסקר )ערוכה כקובץ.)Excel על אדריכל הנוף להטמיע את נתוני ערכיות העצים, כפי שעולים מן הסקר, על גבי התכנית ולבחון את היתכנות התכנון ביחס לעצים על ערכיותם, כמצוין בעמודת "סך ערכיות העץ". על אדריכל הנוף לקבוע את ה"סטאטוס המוצע" )שימור/ העתקה/ כריתה( לכל אחד מהעצים, בעמודה המיועדת לכך בטבלת הסקר. במקרים בהם יקבע אדריכל הנוף כי אין אפשרות לשמר את העץ, עליו להיעזר בעמודת "היתכנות העתקה "ע"מ לקבוע את סטאטוס העץ "העתקה" או "כריתה". היתכנות ההעתקה )נמוכה/גבוהה( תצוין רק עבור עצים שמצב בריאותם הינו 3 נקודות ומעלה וסך ערכיותם עולה על 13 נקודות, זאת בהתבסס על האמור בנוהל העבודה של פקיד היערות: "נוהל העתקות" מהדורת מאי 2017, כפי שמפורסם באתר פקיד היערות משרד החקלאות. ראה בקישור: נוהל העתקות מודגש כי במיוחד במקרים של עצים בערכיות גבוהה מאוד וגבוהה, חוות דעת אגרונום הזכיין באשר לרמת היתכנות ההעתקה של העץ, אינה באה כדי לפתור את אדריכל הנוף מלהוכיח כי עשה כל מאמץ תכנוני לשימור העץ ביצוע עבודות טיפול בעצים

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF2E5E3EBEF20EEEEF0E4EC20E4F4F8E5E9F7E8202D20F7EEF4E5F120E1F6ECE0EC20F2E1E5E3E5FA20E7F4E9F8E420E5E3E9F4E5EF20EEF4F

<4D F736F F D20EEF2E5E3EBEF20EEEEF0E4EC20E4F4F8E5E9F7E8202D20F7EEF4E5F120E1F6ECE0EC20F2E1E5E3E5FA20E7F4E9F8E420E5E3E9F4E5EF20EEF4F מסמך ד' למסמכי המכרז (נספח 1 להסכם המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז) עבודות תשתית, עפר, חפירה ודיפון- מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות ותוכניות לביצוע מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים (מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20EEEBF8E620EEE0F1F320E0E5ED20E0EC20F7E5E8E5F320E7F8E9F9>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20EEEBF8E620EEE0F1F320E0E5ED20E0EC20F7E5E8E5F320E7F8E9F9> צפריר וינשטין מהנדסים ויועצים בע"מ Zafrir Weinstein Engineers & Consultants LTD מועצה אזורית מנשה מבצעת באמצעות: החברה הכלכלית לפיתוח מ.א.מנשה אום אל קוטוף קווי צינורות ושוחות בקרה קו ביוב גרביטציוני מחבר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint תוכן עניינים מידול מידע בניין BIM קונספט כללי 1 2 שלב תכנון פרויקט 3 ניהול ביצוע במהלך הבנייה 4 תיעוד וניתוח במהלך ולאחר הבנייה 5 אודותינו העתיד כבר כאן... כל מי שמבין כבר יודע: לא בונים בניין בלי BIM

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד