יהודים צ כו גרמנים ועוד - דברי תגובה דימיטרי שומסקי Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג (תשס ה,(ע, pp Published by:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יהודים צ כו גרמנים ועוד - דברי תגובה דימיטרי שומסקי Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג (תשס ה,(ע, pp Published by:"

תמליל

1 צ כו גרמנים ועוד - דברי תגובה דימיטרי שומסקי Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג (תשס ה,(ע, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 28/11/ :57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 םידוהיםינמרג וכ צ דועו - ירבד הבוגת תאמ ירטימיד יקסמוש העשביתבתכש תאירמאמ יתייהעדומ ךכלרואלשותוטלתשה לשחיש תוה לעיעדמחורה,הרבחהו ונאשםידע הלדוחייב ינשבםירושעה,םינורחאהגשומהתודהיה תינמרג וכ צה - ובש יתשמתשהתמלשהלהנומתה תיתוברת ויצוסה לשידוהיתוצראה תויכ צה siecie^ de fin - לולע שרפתהלחנומכןמסמה תאםתוהזתימצעה לש.םידוהיה םושמ,ךכיתיארץוחנלריהבהלשרופמב יכגשומב ה ינניאןווכתמ םושב םינפןפואו ןימל תוהז תידוהי תינמרג תיכ צ תמיוסמ יכ םא םמוקימל יתוברת ויצוסה לשםתואםישיאםידוהיאלש וספת תאםמציחנומב,םייתוברת דח ןכו לולכמלתויווחהןהישופשחנתויומדהוללהףקותמםוקימה 1. ה גשומה, היווח ותואשיתפדעה לעגשומה, תוהז ונניניחבבתולפלפתהתיטנמסא ןיינע לש.ןורקיע ףא ינניאשםיכסמםתנעטלתפרוגה לש ינשםיגולויצוסהםינקירמאהסר גוררקבורב קירדרפו,רפוקןיאשגשומל תוהז הלכךרע,יטילנא ינאהטונלבקל תאםתוגייתסהתיפיצפסה,רתוי ןיאששמתשהל גשומב ה ם רואית,תועפות ןוגכתוינוגבר תוליזנו.תיתוברת-ויצוס םששח יזכרמהךכמ בסנלערעפהרקדזמהןיןיבשהתועמשמתימוימויה לש, תוהז ההחינמההדימתרכינ לשתוינוגדח,(sameness) ןיבל יוביר לש תוקיז לשוםיסופד,םייתוברתםיללכנההנורחאל רתוי רתויותרגסמבהירוגטקה תאחישב 2.יעדמהןויסינהביוחמןויגיההרבגתהל לע רעפ הז לולע,ונאיבהלהרקמב,בוטה ידילהינבהתיתוכאלמ לע תוהז תידירביה רותבתבורעת תרמגומ תיטטסולשתויוהז ואלש תויוהמ 3 ;תוינוגדחוליאוהרקמבעורגהרשפאאצמנשתאונמצימלעתמ ןמםיחתמה ןיבש תוקיזתויתוברת תונוש לשדיחיה ונאשםיללוכךותבתצובק תוהז,הנותנ וא םיטיעממםכרעב לשםילדבההיסופדבתוהזתוגהנתהותיתוברת ויצוס ןיבתויסולכוא.תונושתמו תאז גשומה, היווח ןייצמה - אל רתוי ךא םג אל תוחפ - תאשגפמה לשםידיחיתוצובקו םע םתביבס,תיתוברת ויצוסהוניאבייחמתוטבחתהתושב לשהיצזירוגטקתיצוביק וא.תיודיבידניא לככרבודמשושמב יכ צה ידוהיה ינמרגהfm, de ^* siec1e ירההסיפתה לשתודהי תינמרג וכ צ ד,יקסמוש,היפרגוירוטסיה תוימואל :תוימואל ודותודהי,תינמרג וכ צינויצגארפתורוקמוהשיגה תימואל ודה לשוגוה /ןמגרב,ןויצדס ),ד סשת( מע R Brubaker.F,Cooper Identity, Beyond Theory and,society XXIX (February 2,2000).p 11 ינפמהנבהתינטשפןוגכ וזלשתעפות תוידירביה ה (hybridity) תיתוברתהריהימוה ק,אבאב רשאכדקעוחותיפלשגשומ : תוידירביה הDissemiNation,Time,Narrative : Bhabha,.H.K and the Margins of the Modern Nation, Nation and,narration.ed.h.k,bhabha London-New York,1990.p

3 394 דימיטרי שרמסקי [12] במובן חוויה מאפשרת לנו אפוא להתחקות נאמנה אחר סיפורי חייהם אותם שנחשפו במודע להשפעות סביבתם הדו תרבותית, אך ז גיבשו בהכרח ות צ כית גרמנית ת מובנית. תגובתו מרטין למאמרי מאשרת ביל, כמדומני, פן שחששותי יובן המושג היהדות הצ כו גרמנית במונחים ות היו בלתי מוצדקים. בצו מנקודת הנחה שכוונתי הייתה א ל ותם ארצות,, מבקש להים המושג שקבעתי בממד נוסף זיקה דתית ת נוצרית. הוא מה בכך למעשה מושג חדש, יהודו נוצרים צ כו גרמנים, שיש בו, לדידו, כדי פשר הבנה מה יותר במפנה המאות. אם המושג יהדות צ כו גרמנית הצעתי ביחס לחלקים מסוימים בלבד בקרב ופראג, ובהם מקצת האישים הציונים הבולטים, הרי המושג שקבע נועד לספק נוסחה ממצה לתיאור ותם העצמית כלל ה, כפי שאנו למדים מנקיטתו הבלתי מסויגת במונחים קולקטיביים מכלילים. אמנם, לכאורה בראה שהמושג ו גמיש דיו כדי למ המשימה הז ביעילות יתרה. דא עקא, עצם הגיבוש מסגרת מושגית אחת חובקת כול כגון זו, ממוקפת ומורכבת ככל שתהיה, כרוך כמדומני בצמצום השוני בדפוסי הות וההתנהלות הסוציו תרבותית ל. כדי לבסס קטגוריית יהודו נוצרים צ כו גרמנים ו נוקט בשני מהלכי צמצום ממין, ו הקשיים הטמונים בכל אחד ואחד מהם אבקש לעמוד בקצרה להלן. )א( מערער בתוקף טענתם חוגי הומנים הגרמנים והצ כים fin-de-siecie^ לגבי ייחודיותה הדו לשונית אוכלוסיית ופראג. לדידו, תופעות דו לשוניות ו כפל תרבות אפיינו כלל תושבי הארצות הצ כיות בעידן המודרני, ונוצרים כאחד. זו בנקודה אינני חולק כהוא. אדרבה, בניגוד לדברים שהוא מייחס לי, טענתי בשום מקום במאמרי שדו לשוניות כתופעה סוציו תרבותית ב אפיינה אך ורק ה. מיתו דבר, נראה ש הומנים האנטישמים משני צדי המתרס היו מסכימים לכך א רק ה היו נגועים ב מגפת הדו לשוניות א אוכלוסיותיה ה ות. כך, למ, קובעת יארוסלבה פרוכאזקובה, מחברתו אחד הפמפלטים האנטישמיים הארסיים שהפיצו אנשי מפלגת הצ כים הצעירים בהי המאה הי ט. היא מקדישה אמנם חלק הארי חיבורה להתקפות הפכפכנותם הלשונית והומית ה הצ כיים, אך בנשימה אחת היא מדגישה שהתופעות המסוכנות בעיניה דו לשוניות ו עמימות ומית רווחות רווחות בקרב האוכלוסייה הצ כית פראג.4 מגמה דומה עולה מביטאון תנועתו הפךגרמנית האנטישמית גיאורג פון שערר,(Schonerer) שהיר תושבי העיר הגרמנית אגר (Eger) שבמערב מפני התנחלות (Niederiassung) ה דוברי הצ כית בלב האוכלוסייה הגרמנית. הוא התקיף בכך רק ה הדו לשוניים, המתחזים בקלות לגרמנים או לצ כים בהתאם לנסיבות הדמוגרפיות, א אף אותם הגרמנים המתייחסים בקלות ראש לתופעות האמביוולנטיות הלשונית בחברתם.5.J,Prochazkova Cesky lid a Cesky,Zid Praha,1897.pp Niederiassung eines tschechisch-judischen Schneiders in Eger\ Egerer Neueste 5,Nachrichten, p 4

4 395 תובוגת [13],ןכא לככרבודמשיסופדבשומישהינוהרוריבלהעפות,תיתוברת ויצוס ונאםיאשרעובקל תוינו ודהשהתייהתניחבבןמיסרכיהקהבומלשתייווהייחםוימויהללכהייסולכואהתוצרא ב תויכ צההפוקתב.הנודנה םלואו ןויצמלעב לשהדבועתינללוכ וז,היהת,ינמודמכתועמשמ תיטילנלבגומ םא אל סחייתנתהתסיפת לש תעפותתוינו ודהתינמרג וכ צה חישב ירוביצהימהובהעגרבעירכמה לשדוסימ שולשתויוהתוימואלה,הימהובבלחשהנפמב.תואמה,הנהוקוידבחכונלהיגוס,וז לשסחיהןיבחישימואלהיווהלתינו וד,תיתוברת ודו ונאםיעדוותמ ינויתוהמהןיבםידוהי.םידוהי אללתנשב 1868 ןיידעןעטףקותב ןוירוטסיההיכ צהלוגדהדסיימו הגלפמהתימואלהקשיטנרפיקצאפ,Palacky) ) יכהמואה,תיכ צה תאזו ונניאםילוכי ונניאו םיצור,ריתסהל איההמוא / 6 תינו ודהנהורחאלתומוהמ 1897, וצרפש לע עקרןמוסרפ ןלוטיבולשתונקתינדאב 7,תועדונהולחהוליפאםיגיהנמםיכ צםינותמומכשמותקיראסאמשיגדהל רתוי רתויו תאךרוצהבצתוברתתיכ צ,תיאמצעךותמ רוהיט התעפשהמתנוונמה לשתרוסמה תיתוברתה 8.תינמרגה םתוניוע לשימדקמתוימואלהתינמרגהימהובביפלכתועפות לשתוינו ודלפכותוברתהתייה היולגהפירחוףא.רתוי ודודיעבלשרודו,ןזמומליםזילרבילהינמרגה ןמתורסיקה,תינימלהליווה עימשהש תנשב 1897 ירבדההימתהדרחו ינפמתורשפאהםינמרגהש לשהימהובהיברומוםילולע,ףשחיהלתובקעב תונקת,ינדאבתפ Unku1tur 9n,תיכ צהולמינלמעותהםינמואלהםינמרגה אלל,תואילדוחייבירוזאברפתה,םיינמרג וכ צהעינהל תאהייסולכואהתינמרגהתימוקמהדיפקהל לערהוטהפשה 10.תינמרגהדגנכ,תאז וביט לש חישתוימואלהידוהיההימהובבגארפבוהפוקתב הליבקמה היה הנוש,תילכתבליאוהוימדקמוםייזכרמה ורתחאקווד קזחלותועצמאב תאהיתוקיז תוינו ודהתוימוימויה לשהייסולכואה,תידוהיה ףאו וארתויתוברת ברבתידוהידחאםיביכרמה םיננוכמה לש תוהתימואלה.תידוהיה םהשחמה תפסונ לש,םירבדה תאש םתצקיתרהבה,ירמאמבקפתסא ןאכהאבומבורמאממ לש וגוה ( ),ןמרהדחאםיגיהנמהםיטלובה לש ינויצהימהובתישארבהאמהיכהוכרועוישארהלשןואטיבינויצגארפSeibstwehr םינשב :.Η Noble Agnew, Natio and Modern :Nation The Czech,Case5 Austrian History,Yearbook 6 XXIII,(1992).p 66 7 ויתונקתלששארהלשממה ירטסואה זראימיזק ( Badeni )ינדאבהימהובל,היברומלומסרופש 5 ב 22 בולירפאב 1897, וקינעהןולתיכ צהדמעמהוושהזללשתינמרגהםוחתב יטרקוריבה ירוזאבש בורה,יכ צהוללכוהתואהירוגטקב לשהפש תימשר תימינפ [innere) vnitrni itfedni jazyk ([Amtssprache לשתודיקפה,תיתכלממהונייההפשהבשונודינגרדב יטרקוריבהלכםתואםיניינע ויהשםירושקתוינפל.רוביצהסומלופהרעוסהץרפשתובקעבםוסרפ,תונקתהרשאםייתסה ןלוטיבב ותורטפתהבולשינדאברבמצדבהתוא,הנשההוול תויולפנתהב לשםינמרגהליכ צהתועיגפבו םשוכרבירעבבורהינמרגהןופצבהימהוב,הברעמבודגנמותומוהמבתומודדגנםינמרגהגארפב ירעבובורה.יכ צה.Β,Garver The Young Czech Party and the Emergence of a Multi-Party 8,System New Haven-London,1978.pp Neue Freie,Presse, p 1 9.P,Judson Exclusive :Revolutionaries Liberal,Politics Social,Experience and National 10 Identity in the Austrian,Empire, Ann Arbor,1996.p 260

5 [14] ירטימידיקסמוש 396 םתוברת לש[ידוהיהימהוב ]היברומוהנניא,תיכ צ ןכוהנניא,תינמרג יכ םידוהי ןבומב םישיאהשםידוהיה םיאשונםכותבםיטנמםייתוברת,םיינמרייבאלס / 11 םיידוהיו,ונייההעשביתששתועונתה תוימואלה תוידוהי אלה תוצרא ב תויכ צהתועוקש תמחלמבהמרחדגנ םזיווקרטוא ה,ינוהםישקבמ םיטלובה ינויצבשהריבה תימהובהתוו תוינו ודלתועמשמלש סכנ יתוברת ימואל.ידוהידציכאופאלכונריבסהלתאינושה?ה )ב(ןפדחאלשהבושתהלעהש וזןתינ,אוצמל,יתעדלתוביסנב תוידוחייהלש תוחתפתהתוינתאה תידוהיהימהובבינשבםירושעה םינורחאהלשהאמה.ט יהדוקנב וזונאםיעיגמ תוסחייתהל ךלהמםוצמצהינשהלש,ןייותרגסמבותמגמתיחפהלםלקשממלשיווק יפואה םידחוימהלש ידוהי הימהובהפוקתב,תינרדומהךלהמורקיעשהלילשתטלחומלשםויקהעדותהתינתאהברקבתודהי.ולילש וזתעבונ ןוכנ ךותמ תוחונ ימיוסמהלגמשןייוחכונלןווג ינלדב ( essentiaiist )ינתוחמ לשגשומ /תוינתא הןווגונניאשבשייתמ םעתייווההייח תיתוברת ברהלשתודהיהימהוב ודה.תינו,ותנעטלןיאגשומה תוינתא ניחבהווסמחיש ל /יטנג יתשרותלעו ןכאוהרסח תויטנוולרןוידבלעהפש /תדו יכורשקה יתביבסאלו.יתשרות ותשיג וז לש ןייוגשומל תוינתא ההלועהנקבדחא םעןפואשומישה ידדצ דחההשועש היפרגוירוטסיההתידוהיה,תינרדומה השולשכ,םירושערקחמב יגולויצוסה יגולופורתנאהו לע תוינתא,תוהזוזאמהתליגהנושארלןיינע יגולודותמ תונילפיצסידב.היפל ותנחבוקהלש ןתנוי,לקנרפ ותושדחתה תיגולודותמהלשםוחת יפרגוירוטסיההזתעפשומרקיעבםתואמ םירקחמה יעדמבהרבחהםיטונש ןיבהלתאהעדותהתינתאה תימואלהואלרצותכלשתוחוכ םייתביבס יכםא םרוגכדמועהתוכזבומצע 12.אקוודרשקהב יפיצפסהרתוילשתעפשהםוחת םידומילהםיינתאהלע היפרגוירוטסיהה,תידוהיהושוריפלשרבדאוה םינוירוטסיהשםירזענהיתונבותבלש הנילפיצסיד וזתרגסמבןוידהלעהעדותתינתידוהיםירחובץמאלהכותמ תאהשיגה תיטסיידרומירפה (primordiaiist) רקחבתוינתאהתיבמםשרדמלש דראוודא ( Shils )סליש דרופילקו ( Geertz).13 ץריג השיג וטילבמךותבללכתעפותוינתאהקרתאדממה,יאמקה יטבשהבסנהלתנומקיתע ןימויהלשינב הייסולכומיוסמםאצומב,ףתושמהשיגדמוללכבהזתאםתוביצי םתויכשמהולש םינכתםיכרעוםייתוברת,םיידוחייםיננוכמהתאםתעדותימצעהלשינבהצובקתינתאהנותנ לומ /םירחא התרגסמבהמגידרפ וזתוראותמ תוצובקה תוינתאהתויושיכתויתוברתוינגומוה תוקתונמהלוכיבכ וז ;וזמיווקיפואה םידחיימהןתואםניאםייולתאוהכהז ןמוקימב,יתביבסהא Selbstwehr, Frage,, p 2 11 Zur cechisch-judischen.;h,herrmann השגדהה.ילש 12 י,לקנרפ תוללובתה תודרשיהוברקב ידוהיהפוריאהאמב 19 : התארקל היפרגוירוטסיה?/השדח תוימואל הקיטילופו :תידוהי תוביטקפסרפ,תושדח תכירעב י,ץרהנייר י ןומלש גו,ינועמש םילשורי,ז נשת מע 45..E Primordial, Shils,,Personal Sacred and Civil :Ties Some Particular Observations 13 the Relationships of Sociological Research and,theory The British Journal of,sociology VIII,(1957).pp ; C The Geertz, Integrative :Revolution Primordial Sentiments and Civil Politics in the New,States Old Societies and New,States.ed.C,Geertz New York,1963.pp

6 397 תובוגת [15] םינוזינלולכממ לש,םילמסםיסותימתונורכיזו,םייביטקלוקםימייקמה תא םמצעחרואבימונוטוא יטננמיאוףקותמהתופיצרתירוטסיהה לשתויביטקלוקה 14.תינתאהבגאהלבקיתלבתגיוסמלשירקיע השיגהתאםתלחהו לעתעפותתוינתאה,תידוהיהתמלעתמ היפרגוירוטסיההתידוהיה ןמהשיגה תיטסילטנמורטסניאה (instrumentalist) םידומילב.םיינתאה השוביג לשהשיג וזףקזנותוכזל לשגולופורתנאהיגברונהקירדרפ תרב,(Barth) אללשואובמ ץרופךרדהתפוסאלםירמאמהתוצובק תולובגו /םיינתאךרעשתנשב 1969, קפס םא ןתינהיהרל תא ינפרקחמה יגולופורתנאהלעתוינתארודב 15.ןורחאהואובבחתפלהמכויתונויערמ לשסכמ,רבו ןמקרפהםסרופמהתוקיז תופתושהGemeinschaftsbeziehungen ( תינתאה ) Ethnischeךרכבש ןושארה לשהלכלכ הרבחו 16,ולשעבק תרב יכתודיחיתוישונורדגומהתוצובקכתוינתא ןה סיסבתלועפלןילמוגתיתרבח ןיב ינב,םדאםיקלחשםידבכנהנממםילהנתמהמרב לשאשמ ןתמו 17.ינתאךיבותעדלתולוביינתא )ןיב( אל קרםיאטבמ תאלולכמםילדבההםיארנה ןי ןיבש תוצובקתוינתא,תונוש ומכילדבה,עזגהפשםיסרטניאו םיימונוקא ויצוס ואםייטילופ,םיירלוקיטרפ א םישמשמןיעמכםיצורכרדשתומייקתמתועפשהןילמוגתויתוברת ןיב תוקיזותויתרבח 18.תוינתאךיבםילימב,תורחאהרכהה לשדיחיה וא לשהצובקהםתוימצעבתינתאהתידוחייההנניא הכילומחרכהבתורגתסהלתוקתניהלוםתביבסמ,תיתוברת ויצוסהתוביסנבותומיוסמהלוכישמ אקוודתדמעכהחיתפרבחיש וד םעתויוברתהביבסהסיסבכוןוגראליסחיהרבחירשקוןילמוג םע. רחא ה המגידרפתיטקיד,וז ןתינשהמשייל ןמ םתסה ליקרפתויואיצמו םינושךרואלהירוטסיהה 19,תידוהיהתיטנוולרדחוימב יבגלייוליגתוינתאהתידוהיההימהובבגארפבו ברעתיילע.תונויצה יתנווכהדוגא לתיזכרמהלופיטלםיניינעב םיידוהי judischer) Der Centraiverein zur Pfiege Angeiegenheiten ), רשאהמקוהגארפב תנשב 1885, ןיבוהידסיימהיהךרועןידהר דהרודואית שטלוו - ויבא לשטרבור,שטלוו ימדיתעש היהדומהשארבתליחתבהאמה. כה ןייוםלעתמ ןיטולחלהמויקמ לשהדוגא,וללכש תנשב תשולשכםיפםירבחםיליעפגארפמ,הפוגדועו תואמםירבח לכמיבחר.הימהוב איההדסונומוציעב לש לגהריגההתידוהיהתימינפה םירוזאהמםיירפכהםייכ צה יכומרבשמהילכלכהלודגה לש תונשםינומשה הריבה.תימהובה 14 הייארה תיטסיידרומירפהלשתוצובקתוינתטלובדוחייבתרגסמבותדובשינותנא דתימס רסחב :תוימואלה.A.D,Smith The Ethnic Origins of,nations Oxford,1986.p 15.F Introduction, Barth, Ethnic Groups and,boundaries.ed.f,barth Bergen,1969.pp M,Weber Wirtschaft und,gesellschaft,i Koln-Berlin,1964.pp, esp.p תרב,לי(הרעה 15), מע ,םש מע 16-15, ףאורמאמבשיתמרגורפהקיטקיד תוללובתהה אלסחייתה סומעןייטשנקנופהירול,תינאיתרבהירהלעךמסןווגמתואמגודתודלותמ,םידוהיהןמלתפוקתארקמהדעו,ונימיאוהעיגה הנקסמלהמודאילפהל וזללש גולופורתנאהיגברונהרבדברסוחתלעותה םישופיחבשרחוברת תיטנתוא לשהצובקתינתא וז וא.תרחא :ואר ע,ןייטשנקנופ הקיטקיד /תוללובתהה,םינמז 55 ףרוח( ),ו נשת מע 71.

7 398 שומסקי דימיטרי [16] היא נקטה מגוון פעילויות כדי להתמודד המצוקה הכלכלית המהגרים ה, לגבש סולידריות חברתית פניםית, ולטפח תודעה תרבותית ת פרטיקולרית. מפיה החשובים האגודה המרכזית, יש לציין הקמתם מוסדות מיוחדים להכשרת בי מכה, ייסוד בית ספר חיות, הגנה האינטרסים פוים וארגון הרצאות וערבי עיון בנושאים ים לציבור ה הרחב.20 חשוב להדגיש, שאף פי שמקצת מנהיגי האגודה היו מעורבים בחיי הקהילה הת פראג, אין מדובר בשום פנים ואופן במוסד דתי, א בהתארגנות מובהקת בסים ני, שמטרתה לבסס מחדש ות ת קולקטיבית פוסט אמנציפטורית רקע העמקת תהליכי החילון בחברה הת. ובנושא שאנו דנים בו, החפיפה האפשרית גיבוש ות נית לסיגול מחודש תרבויות הסביבה, מאלף במיוחד לתת הדעת שאיפתה המוצהרת האגודה המרכזית לגייס פעילים מכל שכבות החברה הת בפראג וב.21 לנוכח האפליה כלפי מהגרים יוצאי האזורים הצ כיים, שאפיינה הנהגת הקהילה הת הפראגית בכל הקשור למתן שירותים קהילתיים,22 הייתה שאיפה זו בבחינת התרסה נגד הממסד הקהילתי הגרמנו הוותיק. ואכן, אם נתבונן ברשימת חברי האגודה משנת, נמצא בתוכה, בצד בני העילית הכלכלית הגרמנו ת פראג, כמו איל הטקסטיל זיגמונד מאוטנר,(Mauthner) הקשור למוסדות הקהילה הגרמנית הפראגית, דמויות שהיו לרועץ לקהילה הרשמית, כגון: עורך הדין והפובליציסט יעקוב שארף,(Scharf) מייסד האיגוד הומי הצ כו,(Narodni jednota ceskozidovska) שדגל ברעיון האקולטורציה הצ כית; הפרופסור למשפטים אלויז צוקר, חסיד מפלגת הצ כים הוותיקים, וממקימי אגודת האקדמאים הצ כו ת ;(Spoiek ceskych akademiku-zidu) ועורך הדין יוסף ז אלוד,(Zaiud) אף הוא מפעיליה הבולטים התנועה הצ כו ת.23 בצד אישים מעין אלה, הקשורים במובהק חת משתי הישויות הומיות התרבותיות הממוסדות, הגרמנית או הצ כית, אנו נתקלים בשמותיהם צ כו גרמנים א הייתה להם כל זיקה מוסדית לעניין האקולטורציה החד תרבותית. האישים הללו מוכרים ילידי הכפרים הצ כיים, כמו הרז מן(Herman) קפקא, אביו פרנץ, וסלומון קוהן, אביו הנס, וילידי פראג הגרמנו ת כמו אדולף ברוד, אביו מכס.24 לפנינו אפוא מקרה מובהק ניות ברתיאנית/ שכן מהלך הגיבוש הקולקטיביות הנית הפרטיקולרית היה כרוך בהאחדה תרבותית לשמה, א אדרבה, בריבוי זיקות תרבותיות, המאפיינות חוויותיהם בני קבוצה נית נתונה. במקרה ייחודיותה ההוויה הת בעינה עומדת: אם בספרה הציבורית הכללית ב ובבירתה שרר זו בתקופה קיטוב צ כי גרמני ממוסד, הרי.T,Weltsch 4Der Centralverein zur Pflege judischer,angelegenheiten Jahrbuch fur die 20 Israel Cultusgemeinden Bohmens,( ).pp שם. 22 גישתו המדירה הממסד הקהילתי הגרמנו כלפי דו לשוניים מערי השדה ומן הכפרים הצ כיים התר, למ, ותיק ציוני, ה הצ כו גרמני פיליפ לבנהרט:( ).F,Lebenhart Die Cultuswahlen in,prag Die,Welt,V, General Versammlung des Centralvereines zur Pflege judischer Angelegenheiten (October 23,1898).pp, שם, עמי.46,45,43

8 [17] תגובות 399 ש האגודה המרכזית, שימשה מעין תשתית מוסדית למפגש מספר מגמות תרבותיות, שתיווכו בו כביכול סוככים מרקעים לשוביים תרבותיים שובים. ור ז אין אפוא לתמוה כך שהב הומי הציוכי התפתחות הות הת בפראג, שכמה ממחולליו המרכזיים גדלו במשפחות פעילי האגודה המרכזית/ התאפיין בכיסיון לכובן ות ת דיאלוגית, שתשמש בסיס למעין משא ומתן לסביבתם ה)רב (תרבותית. לסיכום, אוכל א להידרש ותה תפיסה מתודולוגית כללית העומדת בבסיס מגמתו לול מסיפורם ההיסטורי תכביו הייחודיים. מדובר בגישה המטילה ספק בעצם יעילותה האנליטית הדיסציפלינה היסטוריה ישראל. לפי, ביתן להגיע במסגרת - זו דיסציפלינה שכביכול נוטה מטבעה להתם מהשתלבותם ומהשתתפותם ה בעולם המוגדר ידי ה - להבנה חלקית בלבד יהדות במפנה המאות. סבורני שבמקרה הבוהמי ההפך הוא הנכון, ובמובהק. ישראל ברטל, בתגובתו להאשמות בקרתנות ובחוסר ממד גלובלי המתרבות חרונה כלפי חקר תולדות ישראל, הה טענה מאלפת, שדווקא ההתכחשות לממד המקומי ולה להביא המחקר ההיסטורי לתוכנות מוגבלות לגבי הממד הגלובלי מציאות היסטורית נתונה.25 דרך המ הקונקרטי, העמיד ברטל מול חקר התנועה הסוציאליסטית ו חקר תולדות מזרח אירופה בתקופה המודרנית. לדעתו, חוקרי הסוציאליזם האירופי נזקקים להרבה פחות ידע בהיסטוריה הת ברוסיה ובפולין במאה הי ט מאשר הידע בהיסטוריה התנועה הסוציאליסטית שחוקרי יהדות מזרח אירופה נזקקים לו.26 משמע, מי שעוסק במחקר הלוקלי ההיסטוריה הת במזרח אירופה המודרנית יוכל, לבסוף, לגבש תמונה מה יותר ההיסטוריה הסוציו פוליטית האירופית המודרנית מאשר החוקר תנועה סוציאליסטית מן הפרספקטיבה הגלובלית. דומבי שככל שהדברים אמורים בחקר המשולש הגרמני ה הצ כי ורך הדורות, ובפרט,fm-de-siecie^i תובבתו ברטל תקפה שבעתיים. וכך, ביטולה מסגרת דיון פרטבית תולדות ה גורע במובהק ממות התמובה תולדות הארצות הצ כיות/ שכן זוהי היסטוריה וש תרבויות: הצ כית, הגרמנית ו הת. ז ועוד, אם מבחיבת התוכן ההיסטורי שיקפה ההוויה הת ב, לפחות ברבע האחרון המאה הי ט ובראשית המאה הכי, היפתחות הולכת וגוברת לדו שיח שתי התרבויות הסובבות, הרי בשיטה ההיסטוריוגרפית תוליך ההתמקדות בתולדות ה המחקר להגברת העביין בסביבתם הצ כו גרמבית ולהכרה מעמיקה ביותר תולדותיה. 25 י ברטל, היסטוריה - ישראל שק החבטות מדעי הרוח/ 81 קתדרה, )תשרי תשב ז,( עמ שם.

9 CENTER FOR ADVANCED JUDAIC STUDIES University of Pennsylvania Post-Doctoral Fellowship Application :Deadline November,12005,JEWISH,CHRISTIAN AND MUSLIM LIFE UNDER CALIPHS AND SULTANS This fellowship program is designed to engage scholars from within Jewish,Studies who specialize in Jewish life under Islamic,rule in fruitful conversation with scholars in,arabic,syriac Persian and Ottoman.studies By bringing together experts from these disparate disciplines who deal with aspects of,jewish,christian and Muslim life within pre-modern Islamic,polities we hope to encourage a broad view of Islamic societies and to foster new approaches to their,religious,ethnic and linguistic.diversity The rich documentary evidence from the Cairo Genizah and new access to significant manuscript collections in the former Soviet Union and elsewhere spur this call to reevaluate how the fields of Islamic and Jewish studies intersect and to map out new directions for.scholarship We anticipate that projects will deal with questions such as the :following % Under Islamic,rule which factors unified and distinguished political majorities and minorities,(e.g.,language residential and occupational,patterns economic,life social and religious customs)? % How did religious minorities under Islamic rule including Muslims in the first few centuries of Islam define themselves and,interact compete and conflict with each other? % How did modes of cultural and intellectual exchange in the fields of,philosophy,esotericism,science scriptural,exegesis,grammar,liturgy poetry and law shape and influence the intellectual production of each of the cultures? % What models might we propose fo representing the ways different groups functioned in :society borders and,boundaries,hierarchies centers and,peripheries patrons and,clients cultural hegemony? The Center invites applications from scholars in the humanities and social sciences at all,levels as well as outstanding graduate students in the final stages of writing their.dissertations Stipend amounts are based on a fellow s academic standing and financial need with a maximum of $33,000 for the academic.year A contribution also may be made toward travel.expenses The application deadline is November, Awards will be announced by January, This program is organized with the cooperation of the Middle East Center at the University of.pennsylvania Applications are available on our :website Or :contact Center for Advanced Judaic Studies 420 Walnut Street,Philadelphia PA :Tel; :fax; :

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE  BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מבוא לדת האסלאם

מבוא לדת האסלאם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה ללימודי המזרח-התיכון מבוא לדת האסלאם מרצה: ד"ר מוחמד אל-עטאונה מתרגלים: גב' דפנה שרף-דוידוביץ ' מר אביעד מורנו א. מבנה הקורס: 1. הרצאה: קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז 159 ע אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים masry_a@mla.ac.il מיטל אמזלג המרכז ללימודים אקדמיים meital@mla.ac.il Multiculturalism in an Online Course (Short paper) Asmahan Masry-Herzallah The College

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב  C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח

קבוצות חברותא תשעט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות חדשות: 2( ניתוח שיח פוליטי )בראשות אופיר חדד ונטע גל

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

Portal 6

Portal 6 איילת ביגר,Collaboration- מנהלת תחום פורטל ו ayelet@il.ibm.com, ישראל IBM, קבוצת התוכנה Collaborate Growth Connect Experts The rapid pace of 24/7 global business is making real-time communication a key

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 20-7-18 שם ומספר הקורס: שיטות מחקר איכותניות 27708-01 סוג הקורס: שיעור שנת לימודים: תשע"ט סמסטר: א היקף שעות: 2 ש"ס א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרת העל: להציג את עקרונות המחקר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד