המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי - טכנולוגי ע"ש עמוס דה - שליט מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי - טכנולוגי ע"ש עמוס דה - שליט מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפ"

תמליל

1 המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי - טכנולוגי ע"ש עמוס דה - שליט מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אגף א למדעים הפיקוח על הוראת הביולוגיה בחינות הבגרות בביולוגיה שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן תשע ז

2 כתיבת דגם התשובות לבחינת הבגרות העיונית ועריכת התכנים : סיגל שלומי שיר כתיבת דגם התשובות לבחינות הבגרות המעשיות : אסתי ברזילי, נילי גילוני, שרה ורטהימר ואפרת לינק המרכז להוראת מדעים בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן ניהול הפרויקט : ד"ר מוריה אריאלי ייעוץ אקדמי : פרופ' ענת ירדן ייעוץ בעריכת התכנים : ד"ר אירית שדה מפמ"ר הביולוגיה עריכה לשונית של ניתוח התשובות : נדין קלברמן איסוף השאלונים : ד"ר מוריה אריאלי ואירה קרסיק עימוד : אבי טל עיצוב גרפי : זיו אריאלי אין לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני, או אחר כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורטת בכתב מהמו ל. הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך. כל הזכויות שמורות למשרד החינוך המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי - טכנולוגי ע"ש עמוס דה - שליט מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אגף א למדעים הפיקוח על הוראת הביולוגיה

3 למורי הביולוגיה, בחוברת זו ריכזנו את בחינות הבגרות לשנת הלימודים תשע ז. החוברת מחולקת לשני חלקים: חלק ראשון בחינת בגרות עיונית ברמת 5 יחידות לימוד. חלק שני בחינת בגרות מעשית ברמת 5 יחידות לימוד. החלק הראשון בחינת בגרות עיונית - 1. בחלק המציג את השאלות הסגורות תמצאו גם את ניתוח התשובות של שאלות שבהן היה אחוז גבוה למדי של טעויות. 2. בחלק המציג את השאלות הפתוחות לכל שאלה ארבעה חלקים )ראו דוגמה באיור 1( א השאלה. ב דגם תשובה המחולקת לסעיפים הנדרשים לתשובה אופטימלית )כל סעיף הנדרש בתשובה מצוין במקף(. ג תשובת תלמיד לדוגמה. ד ניתוח התשובה על פי דגם התשובה. א ב 1. לדוגמה: מחלת הגחלת )אנתרקס( פוגעת בחיות משק. בדם של בקר חולה בגחלת נמצא חיידק החשוד שהוא הגורם למחלה. תאר את שלבי התהליך שיש לבצע, כדי לבדוק אם החיידק החשוד הוא הגורם למחלת הגחלת. )12 נקודות( דגם התשובות: - בידוד החיידק / גידול החיידק בתרבית טהורה. - הדבקת בקר בריא בחיידק שבודד. - בדיקה אם הבקר חלה במחלת הגחלת. - בידוד החיידק מגוף הבקר שהודבק, והשוואתו לחיידק שבודד בשלב הראשון. ג ד תשובת תלמיד לדוגמה: התהליך הוא על פי עקרונות קוך. תשובה נכונה אך כללית, התלמיד מפסיד את רוב הניקוד. איור 1 ארבעת חלקי השאלה והתשובה החלק השני בחינת בגרות מעשית כולל את שאלון בחינת בגרות המעבדה ברמת 5 יחידות לימוד, דגם תשובות לכל השאלות ורשימת חומרים וציוד לבחינת הבגרות במעבדה. אנו תקווה שהחוברת תאפשר לכם עבודה פוריה, צוות המרכז הארצי למורי הביולוגיה המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה 1 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

4

5 תוכן העניינים בחינת בגרות עיונית לתלמידי 5 י"ל נושאי ליבה שאלון ודגם תשובות לפרק הראשון )שאלות רבות ברירה( של שאלון ו ניתוח שאלות רבות ברירה של שאלונים ו שאלון, ניתוח שאלות ודגם תשובות לפרק השני )שאלות פתוחות( של שאלונים ו מחקר מדעי שאלון, ניתוח שאלות ודגם תשובות לפרק השלישי )מחקר מדעי( של שאלונים ו נושאי העמקה/בחירה שאלון, ניתוח שאלות ודגם תשובות לפרק הרביעי )נושאי העמקה( של שאלון ו שאלון ודגם תשובות לשאלון )חלופה לביוחקר(...67 בחינת בגרות במעבדה לתלמידי 5 י"ל שאלון )בעיות 1-6(...81 דגם תשובות לשאלון דפים ללבורנט 5 י"ל בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

6

7 מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ו, 2017 מספר השאלון: נספח: גיליון תשובות לפרק הראשון ביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית שאלות וניתוח מחקר מדעי בנושאי הליבה שאלות בנושאי ההעמקה הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה ארבעה פרקים. פרק ראשון 32 נקודות פרק שני 35 נקודות פרק שלישי 18 נקודות פרק רביעי - 15 נקודות סה"כ 100 נקודות ג. חומר עזר מותר בשימוש: אין. ד. הוראות מיוחדות: את תשובותיך על הסעיפים בפרק הראשון סמן בתשובון שבסוף מחברת הבחינה )עמוד 19(. את תשובותיך על השאלות בפרק השני, השלישי והרביעי כתוב במחברת הבחינה. כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. רש ום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! 5 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

8 שאלון ודגם תשובות לפרק הראשון )שאלות רבות ברירה( של שאלון ו בשאלון הבחינה הרגיל )שאלון ( ניתן לצפות באתר משרד החינוך, כפי שמוביל הקישור הבא: בבחינה המתוקשבת )שאלון ( ניתן לצפות באתר של מט"ח, בקטגוריה צפיין הבחינות, כפי שמוביל הקישור הבא: בפרק הראשון הכולל 20 שאלות רב-ברירתיות קיימת זהות בין השאלונים ו )מתוקשב(, אך סימון השאלות שונה: בשאלון הפרק הראשון מסומן כשאלה 1, והשאלות האמריקאיות מסומנות באותיות א'- כ'. בשאלון השאלות בפרק זה מסומנות במספרים פרק ראשון )45 נקודות( בפרק זה 20 שאלות, עליך לענות על כל השאלות. אם תענה נכון על 17 שאלות לפחות, תקבל את מלוא 45 הנקודות. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. בחר בתשובה המתאימה ביותר. * את התשובה שבחרת סמן בתשובון שבסוף מחברת הבחינה. * בכל שאלה סמן בעט במשבצת שמתחת לאות )א-ד( המייצגת את התשובה שבחרת. דוגמה: 47. איזו מחלה מועברת על ידי יתוש? א. צהבת ב. אדמת ג. מלריה ד. שעלת במקרה זה, תסמן את תשובתך בגיליון התשובות כך: א ב ג ד.47 בכל שאלה יש לסמן X אחד בלבד. * כדי למחוק סימון יש למלא את כל המשבצת כך: * אסור למחוק בטיפקס. * שים לב: כדאי להימנע ככל האפשר ממחיקות בתשובון. לכן מומלץ לסמן את התשובות הנכונות קודם בשאלון עצמו, ורק אחר כך לסמן אותן בתשובון. 6 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

9 ענה על כל השאלות א-כ. א. מה המשותף לתא זרע ולתא ביצה )ביצית(? 1 שניהם 1. התאים הקטנים ביותר בגוף. 2 שניהם 2. התאים הגדולים ביותר בגוף. 3 לכל 3. אחד מהם יש בגרעין n כרומוזומים. 4 לכל 4. אחד מהם יש בגרעין 2n כרומוזומים. ב. בבית גידול מדברי צפוי למצוא בעיקר: 1 בעלי 1. חיים הפעילים ביום, וצמחים שיש להם שורשים מסועפים. 2 בעלי 2. חיים הפעילים בלילה, וצמחים שיש להם שורשים מסועפים. 3 בעלי 3. חיים שיש להם פרווה דלילה, וצמחים שיש להם עלים גדולים ורחבים. 4 בעלי 4. חיים שיש להם פרווה צפופה, וצמחים שיש להם עלים שבהם הפיוניות בצד העליון. ג. אדם נוגע בסיר חם ומי ד מרחיק ממנו את ידו בתגובת רפלקס. מה מפעיל את התגובה הזאת? 1 מוח 1. השדרה. 2 גזע 2. המוח. 3 קליפת 3. המוח. 4 מרכז 4. ויסות הטמפרטורה במוח. ד. מהי הקביעה הנכונה בנוגע לאנזימים? 1 הם 1. פעילים בתאים אאוקריוטים ולא בתאים פרוקריוטים. 2 הם 2. פעילים רק בתוך התאים. 3 בתגובה 3. אנזימטית ריכוזם עולה ככל שריכוז הסובסטרט )מצע( יורד. 4 בתגובה 4. אנזימטית ריכוזם נשאר קבוע. ה. בשעת פעילות גופנית קצב הנשימה )חילוף גזים( עולה. מהו הגורם לכך? 1 ירידה 1. בריכוז הגלוקוז בדם. 2 עלייה 2. בריכוז החומצה הפחמתית בדם. 3 ירידה 3. בטמפרטורת הדם. 4 עלייה 4. בריכוז החמצן בדם. ו. שטח היערות על פני כדור הארץ הולך ומצטמצם. 1 ל 1. מה יכול לגרום צמצום שטח היערות? 2 לעלייה 2. באפקט החממה. 3 לדלדול 3. האוזון באטמוספרה. 4 לעלייה 4. בריכוז החמצן באוויר. 5 לעלייה 5. במגוון המינים על פני כדור הארץ. ז. אצל עכברים האלל לצבע פרווה אפור הוא דומיננטי, והאלל לצבע פרווה לבן הוא רצסיבי. F( 1 הכליאו בינם לבין עצמם. הכליאו עכבר לבן עם עכברה אפורה הומוזיגוטית, ואת צאצאיהם )דור F 2 צאצאים שהם הומוזיגוטים? מה הסיכוי לקבל בדור 50%1.1 25%2.2 0%3.3 75%4.4 7 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

10 ח. שתן של אדם בריא אינו מכיל חלבון. מהי הסיבה לכך? 1 החלבון 1. נספג חזרה מן התסנין לדם. 2 החלבון 2. לא עובר מן הדם לתסנין. 3 החלבון 3. מנוצל לנשימה תאית בתסנין. 4 החלבון 4. הופך לש תנן בתסנין. ט. איזה מבין ההיגדים שלפניך מתאר בצורה נכונה נשימה תאית של צמחים ושל בעלי חיים? 1 הנשימה 1. התאית בצמחים היא פוטוסינתזה, שלא כמו בבעלי חיים. 2 נשימה 2. תאית בבעלי חיים מתרחשת ביום ובלילה, ובצמחים היא מתרחשת רק בלילה. 3 בשניהם 3. רוב האנרגיה מופקת בתהליכים המתרחשים במיטוכונדריה. CO 2 משמש מקור אנרגיה. 4 בשניהם 4. י. מה יקרה אם יזריקו לדמו של אדם חלבון מחלב פרה? 1 הגוף 1. ישתמש בחלבון להפקת אנרגיה. 2 הגוף 2. יפריש את החלבון בשתן. 3 הגוף 3. לא ייצו ר נוגדנים מכיוון שמקור החלבון הוא בבעל חיים. 4 הגוף 4. ייצו ר נוגדנים שיתקשרו לחלבון. יא. טמפרטורת הגוף של אדם נשמרת קבועה בקירוב, גם כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה. מהי הסיבה לכך? 1 התרחבות 1. כלי הדם ההיקפיים. 2 הגברת 2. קצב הנשימה התאית. 3 חום 3. מן השמש נקלט בגוף. 4 שתייה 4. חמה מספקת חום לגוף. יב. מה קובע את סדר החומצות האמיניות בחלבון המיוצר בתא? 1 כמות 1. RNA שליח )mrna( המצויה בגרעין. 2 מספר 2. מולקולות RNA מוביל.)tRNA( 3 הסוגים 3. של החומצות האמיניות המצויות בתא. 4 רצף 4. הבסיסים החנקניים ב RNA שליח.)mRNA( יג. גידול במספר הצבאים באוכלוסייה הנמצאת בשטח נתון עשוי לגרום בטווח זמן קצר: 1 לעלייה 1. במספר המינים של צרכנים ראשוניים. 2 לעלייה 2. בכמות הצמחים המשמשים מזון לצבאים. 3 להתגברות 3. התחרות בין הצבאים. 4 לירידה 4. במספר המינים הטורפים את הצבאים. יד. לפניך שלוש תופעות הקיימות אצל חלק מן החולים בסוכרת: )1( חוסר באינסולין. )2( הפרשת כמות גדולה של שתן. )3( עלייה בריכוז הגלוקוז בדם. מהו סדר ההתרחשות של התופעות האלה? )1( )3( )2(1.1 )3( )2( )1(2.2 )1( )2( )3(3.3 )2( )3( )1(4.4 8 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

11 טו. בנגיפים אין ריבוזומים. מה נובע מכך? 1 הם 1. משתמשים בסוכרים במקום בחלבונים. 2 אין 2. בהם חומר תורשתי. 3 אין 3. בהם חלבונים. 4 הם 4. זקוקים לתא מאכסן כדי ליצור חלבונים. טז. איזו מן המוטציות האלה תשפיע יותר על האבולוציה של מין מסוים? 1 מוטציה 1. שאינה משנה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא רבייה )גמטה(. 2 מוטציה 2. שאינה משנה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא גוף. 3 מוטציה 3. המעלה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא רבייה )גמטה(. 4 מוטציה 4. המעלה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא גוף. יז. זרע של צמח מפיק את האנרגיה הדרושה לנביטתו ישירות מן - 1 המינרלים 1. שמצויים בו. 2 החמצן 2. שבאוויר. 3 התרכובות 3. האורגניות שמצויות בו. 4 המים 4. שבקרקע. יח. איזה מבין המשפטים שלפניך נכון בנוגע לתהליך של בר רה טבעית באוכלוסייה מסוימת? 1 פרטים 1. מסוימים משנים את עצמם, ומעבירים לצאצאיהם את התכונות שרכשו. 2 הפרטים 2. מסתגלים במשך חייהם לשינויים בסביבה, ולכן כולם שורדים. 3 רק 3. תכונות המקנות יתרון הישרדותי עוברות בתורשה. 4 יש 4. שונו ת גנטית בין הפרטים, ורק חלקם שורדים לאחר שינויים בסביבה. יט. איזו קבוצה מקבוצות החומרים שלפניך נמצאת בדם של אדם בריא? 1 אנזימים, 1. עמילן, שומנים. 2 חמצן, 2. חומצות אמיניות, הורמונים..CO 2 3 חמצן, 3. רב סוכר, 4 נוגדנים, 4. מינרלים, גליקוגן. כ. איזה מבין התהליכים שלפניך צורך אנרגיה? 1 מעבר 1. של מים דרך קרום התא. CO 2 מתאי הגוף אל נימי הדם. 2 מעבר 2. של 3 ייצור 3. אנזימים בתאי הגוף. 4 יציאת 4. אוויר מן הריאות במנוחה. 9 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

12 דגם התשובות פרק ראשון דגם התשובות )שאלון ( שאלה תשובה ג ב א ד ב שאלה תשובה א א ב ג ד שאלה תשובה ב ד ג ד ד שאלה תשובה ג ג ד ב ג דגם התשובות )שאלון ( שאלה א ב ג ד ה תשובה שאלה ו ז ח ט י תשובה שאלה יא יב יג יד טו תשובה שאלה טז יז יח יט כ תשובה בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

13 ניתוח שאלות רבות ברירה של שאלונים ו בשאלון נבחנו בקיץ תשע"ז כ- 17,500 תלמידים. בשאלון )המתוקשב( נבחנו בקיץ תשע"ז כ- 1,200 תלמידים. בפרק הראשון הכולל 20 שאלות רב-ברירתיות, כל השאלות בשני השאלונים היו זהות, כולל מיקום השאלה, הניסוח וסדר המסיחים. בניתוח השאלות יופיע לכל שאלה תחום התוכן: גוף הדם/אקולוגיה/תא ונושא השאלה. בנוסף תופיע רמת החשיבה של כל שאלה שמתבססת על הטקסונומיה המוכרת על-פי בלום: ידע - כל מטרת הוראה שלשם השגתה דרוש זיכרון בלבד. הבנה - תהליך מחשבתי, שבו נקלט מסר לימודי, והלומד עורך בו שינוי במחשבתו לצורה אחרת. תפקודים שכליים גבוהים )תש"ג( ברמה זו כלולות רמות החשיבה שהוגדרו על ידי בלום כיישום, אנליזה, סינתזה והערכה. המיון של השאלות לרמות חשיבה אינו פשוט, ויש להתייחס להיבטים נוספים: אין רמת חשיבה גבוהה בטקסונומיה מעידה בהכרח על רמת הקושי של המשימה. גם משימות זכרון או הבנה עשויות להיות מורכבות וקשות. פעמים רבות נדמה לנו שמטלות הן ברמת חשיבה גבוהה, אך בפועל מדובר ברמה נמוכה של הבנה. למשל, משימות של השוואה או ניתוח, שהתלמידים כבר התנסו בהן בכיתה. כאשר המורים כותבים מבחן עבור תלמידיהם, פשוט יותר לקבוע את רמות החשיבה, כי הם יודעים אילו הדגשים ניתנו במהלך ההוראה, אילו שאלות תרגלו וכו'. קביעת רמות החשיבה בבחינת בגרות המיועדת לכל התלמידים שלמדו אצל מורים שונים, היא מורכבת. כדי לבחון אם מדובר ברמת חשיבה נמוכה או גבוהה, לא מספיק לבחון את המשימה, אלא חשוב לבחון אותה בתוך ההקשר הכללי של הלמידה. לאור זאת בניתוח השאלות נרשמה רמת חשיבה שאיננה חד-משמעית, וכל המורים יכולים לבדוק את רמת החשיבה של השאלה על פי דרך הוראתם. בניתוח השאלות ניתנה התייחסות מעמיקה בעיקר לשאלות שבהן מסיח שגוי נבחר על ידי למעלה מ- 15% מן הנבחנים. אחוז כזה של בוחרים מצביע בדרך-כלל על קושי כלשהו אצל התלמידים, שאינו נובע משגיאה אקראית. שאלה א' )שאלה 1 במתוקשב( מה המשותף לתא זרע ולתא ביצה )ביצית(? 1 שניהם 1. התאים הקטנים ביותר בגוף. 2 שניהם 2. התאים הגדולים ביותר בגוף. 3 לכל 3. אחד מהם יש בגרעין n כרומוזומים. 4 לכל 4. אחד מהם יש בגרעין 2n כרומוזומים. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם מערכת הרבייה וגם תא מיוזה מיטוזה. רמת החשיבה: ידע. לא נצפה כל קושי, רוב התלמידים )כ- 90% ( יודעים היטב את החומר. 11 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

14 שאלה ב' )שאלה 2 במתוקשב( בבית גידול מדברי צפוי למצוא בעיקר: 1 בעלי 1. חיים הפעילים ביום, וצמחים שיש להם שורשים מסועפים. 2 בעלי 2. חיים הפעילים בלילה, וצמחים שיש להם שורשים מסועפים. 3 בעלי 3. חיים שיש להם פרווה דלילה, וצמחים שיש להם עלים גדולים ורחבים. 4 בעלי 4. חיים שיש להם פרווה צפופה, וצמחים שיש להם עלים שבהם הפיוניות בצד העליון. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: אקולוגיה, התאמות אורגניזמים לבית הגידול. רמת החשיבה: הבנה/יישום )כלומר תש"ג(. שאלה זו היא ברמת קושי הבנה עבור תלמידים שתּ רגלו שאלה זו או דומה לה, וברמת יישום עבור תלמידים שלא תּ רגלו שאלה כזו )ראו פתיח לפרק(. מתוך כך עולה שרמת המבחן איננה שווה עבור התלמידים, והיא מושפעת מההוראה של המורים בכיתה: ההדגשים שביצעו, הדוגמאות שהביאו, התרגול של שאלות וכו'. לא נצפה קושי במענה לשאלה זו, ורוב התלמידים )כ- 90% ( ענו עליה נכון. שאלה ג' )שאלה 3 במתוקשב( אדם נוגע בסיר חם ומי ד מרחיק ממנו את ידו בתגובת רפלקס. מה מפעיל את התגובה הזאת? 1 מוח 1. השדרה. 2 גזע 2. המוח. 3 קליפת 3. המוח. 4 מרכז 4. ויסות הטמפרטורה במוח. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם - מערכת העצבים. רמת החשיבה: ידע. למרות שהשאלה היא ברמת ידע, כ- 15% מהתלמידים שגו ובחרו במסיח 2. נראה ששגיאה זו נובעת ממספר קשיים: - -קושי בהבנת התפקוד של מערכת העצבים שהוא נושא מופשט ופחות מוכר מחיי היום-יום. - -קושי בהבחנה בין תגובות בלתי-רצוניות שמתבצעות על-ידי גזע המוח )כמו ויסות קצב פעולת מערכת הנשימה(, לתגובת רפלקס שמתבצעת דרך מוח השדרה. - -קושי בהבחנה בין חלקי המוח השונים. בכל השמות נמצאת המילה "מוח". משאלה זו עולה כי רמת חשיבה נמוכה בטקסונומיה אינה מעידה בהכרח על רמת הקושי של המשימה. גם משימת זיכרון או הבנה עשויה להיות מורכבת וקשה לתלמידים. שאלה ד' )שאלה 4 במתוקשב( מהי הקביעה הנכונה בנוגע לאנזימים? 1 הם 1. פעילים בתאים אאוקריוטים ולא בתאים פרוקריוטים. 2 הם 2. פעילים רק בתוך התאים. 3 בתגובה 3. אנזימטית ריכוזם עולה ככל שריכוז הסובסטרט )מצע( יורד. 4 בתגובה 4. אנזימטית ריכוזם נשאר קבוע. 12 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

15 ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא אנזימים. רמת החשיבה: הבנה. שאלה זו דורשת ביצוע של הכללה לגבי פעילותם של אנזימים. בכל מסיח נדרשים התלמידים להבין אם הוא נכון לגבי כל האנזימים. מכיוון שההכללות השונות אינן נאמרות על ידי רוב המורים באופן מפורש, השאלה היא ברמת הבנה. רק כ- 72% מהתלמידים בחרו בתשובה הנכונה, והשאר שגו ובחרו במסיחים 2 או 3. ידוע כי רמת התא רמת המיקרו של לימודי הביולוגיה היא מופשטת, ולכן קשה יותר להבנה. כדי לסייע לתלמידים להבין טוב יותר את התהליכים ברמת המיקרו, רצוי שהמורים ישתמשו באמצעי המחשה כמו אנימציות, סרטונים, תרגילים של יצירת דגמים וכו'. שאלה ה' )שאלה 5 במתוקשב( בשעת פעילות גופנית קצב הנשימה )חילוף גזים( עולה. מהו הגורם לכך? 1 ירידה 1. בריכוז הגלוקוז בדם. 2 עלייה 2. בריכוז החומצה הפחמתית בדם. 3 ירידה 3. בטמפרטורת הדם. 4 עלייה 4. בריכוז החמצן בדם. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם מערכת הנשימה. רמת החשיבה: ידע הבנה. על מנת לענות על השאלה צריך לקשר בין קצב הנשימה לגורם שמשפיע על מרכז הנשימה. קישור כזה הוא מורכב, אבל אמור להתבצע במהלך הוראת הנושא על ידי המורה בכיתה. רק כ- 65% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 2. סביר להניח שהקושי העיקרי נובע מהניסוח של המסיח הנכון שמתייחס לחומצה פחמתית ולא לפחמן דו-חמצני. רבים מתלמידי הביולוגיה כיום אינם לומדים כימיה בהיקף מורחב, וחלקם לא למדו כימיה גם כמקצוע חובה בכיתה יוד. כתוצאה ממצב זה הרקע הכימי של חלק ניכר מתלמידי הביולוגיה הוא מצומצם מאוד. לתלמידים אלה ההבחנה בין פחמן דו-חמצני לחומצה פחמתית היא בעייתית. כתוצאה ממצב זה על המורה לביולוגיה ללמד גם את הרקע הכימי הנדרש להבנת התהליכים הביולוגיים. כ- 20% מהתלמידים שגו ובחרו במסיח 1, ייתכן שכתוצאה מקריאה שגויה או מהבנה שגויה של השאלה. המסיח מציין ירידה בריכוז הגלוקוז שהיא תוצאה אפשרית של פעילות גופנית. כלומר, התלמידים מתייחסים לתוצאה ולא לגורם = הסיבה שעליה נשאלו. שגיאה בהבנה שאיננה מבחינה בין הסיבה לתוצאה, ולעיתים אף איננה מקשרת ביניהן, רווחת ככל שהתלמידים הם בעלי יכולות נמוכות יותר. בשגיאה זו רצוי לטפל על ידי הוראה מפורשת של הנושא: להגדיר מהי סיבה )גורם ל...( ומהי תוצאה )מתרחשת בעקבות הגורם לה(, לבדוק מה קודם למה מבחינת הזמנים )תמיד הסיבה קודמת לתוצאה( ולתרגל שאלות רבות בדגם של סיבה- ותוצאה. דוגמאות לתרגול כזה מופיעות בהמשך החוברת בשאלה 5/24 סעיף ב', ובשאלה 7/26 סעיף ב'. אפשרות נוספת היא שתלמידים שלא ידעו את התשובה, בחרו במסיח הראשון שמקדים את התשובה הנכונה. כ- 15% מהתלמידים שגו ובחרו מסיח 4, כנראה עקב הגורם של "חמצן" שמופיע בו וקשור לקצב הנשימה. 13 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

16 שאלה ו' )שאלה 6 במתוקשב( שטח היערות על פני כדור הארץ הולך ומצטמצם. ל מה יכול לגרום צמצום שטח היערות? 1 לעלייה 1. באפקט החממה. 2 לדלדול 2. האוזון באטמוספרה. 3 לעלייה 3. בריכוז החמצן באוויר. 4 לעלייה 4. במגוון המינים על פני כדור הארץ. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: אקולוגיה - השפעת האדם. רמת החשיבה: הבנה. רוב התלמידים )כ- 80% ( בחרו נכון במסיח 1, אך כ- 15% בחרו במסיח 2. ידוע כי קיים בלבול בין המושגים "אפקט החממה" ו"החור באוזון". בלבול בין מושגים מוכר היטב בתחום הוראת הביולוגיה. קיים בלבול הנובע ממילים דומות בכתיב ו/או בצליל כמו: חיידקים-חרקים, מיוזה-מיטוזה, זחלים-זוחלים. בלבול עלול לנבוע ממושגים שהם בעלי משמעות דומה כמו: התאמה-הסתגלות, שכפול-שעתוק-תרגום, RNA שליח- RNA מעביר, דופן התא-קרום התא. סוג אחר של מושגים גורם לבלבול עקב דמיון בין התהליכים או התופעות כמו: רפלקס-אינסטינקט, חיסון פעיל-חיסון סביל, האבקה-פיזור זרעים, האבקה עצמית-רבייה אל-מינית/וגטטיבית. לקטגוריה האחרונה ניתן לשייך גם את הבלבול בין המושגים: אפקט החממה-החור באוזון. שני המושגים מתייחסים להשפעת האדם על הרכב הגזים באטמוספרה. כדי לסייע לתלמידים לעשות את ההבחנה בין המושגים, ניתן להציג בפניהם את הטבלה הבאה שמופיעות בה רק כותרות העמודות והשורות )גופן מודגש(, ולבקש מהם להשלים את המרכיבים החסרים: תחום התוכן ונושא השאלה: דומה שונה מה גורם לתהליך? מה מתרחש? השינוי שחל פעולות שגורמות לו התוצאה הסכנות "אפקט החממה" "החור באוזון" שניהם תהליכים שמושפעים מפעולות שהאדם עושה שניהם קשורים לשינויים בהרכב הגזים באטמוספרה עלייה ברמת גזי חממה: פחמן דו-חמצני, מתאן וכו' תהליכי שריפה, כריתת יערות עלייה בטמפרטורה של האטמוספרה המסת קרחונים, מ דבור, הצפות, אירועים קיצוניים של מזג האוויר ועוד דלדול/פגיעה בשכבת האוזון שימוש בתרסיסים )שמכילים CFC /פריאון( חדירה מוגברת של קרינת UV עלייה בסיכוי לחלות בסרטן מילוי הטבלה אמור לעזור לתלמידים להבין כי למרות הדמיון בין שני התהליכים או המושגים, קיימים ביניהם הבדלים, ובכך למנוע את הבלבול. הניסיון של מורים בכיתות מראה, כי הבלבול בין מושגים דומה במאפייניו לתפיסה שגויה, וכמוה גם אותו קשה פעמים רבות לשנות. דרך נוספת שיכולה לסייע היא שימוש ב"רמזי שליפה" כלומר, לבקש מהתלמידים למצוא סימן שיעזור להם להבחין בין מושגים כמו ראשי תיבות, לחן, סיפור, אסוציאציה ועוד. 14 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

17 שאלה ז' )שאלה 7 במתוקשב( אצל עכברים האלל לצבע פרווה אפור הוא דומיננטי, והאלל לצבע פרווה לבן הוא רצסיבי. הכליאו עכבר לבן עם F( 1 הכליאו בינם לבין עצמם. עכברה אפורה הומוזיגוטית, ואת צאצאיהם )דור F 2 צאצאים שהם הומוזיגוטים? מה הסיכוי לקבל בדור 50%1.1 25%2.2 0%3.3 75%4.4 ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא - תורשה. רמת החשיבה: תש"ג. F, 2 לדעת לבצע את ההכלאה /F 1 על התלמידים להכיר את המושגים דומיננטי-רצסיבי, הומוזיגוט-הטרוזיגוט, דור המתוארת בשאלה ולחשב את הסיכוי לצאצאים ההומוזיגוטיים. רוב התלמידים )כ- 70% ( ענו נכון ובחרו במסיח 1, אך תלמידים רבים, כ- 15% מהם שגו ובחרו במסיח 2. כנראה שהתייחסו רק להומוזיגוטיים הרצסיביים )aa( - שהפנוטיפ שלהם שונה, ו"שכחו" את ההומוזיגוטיים הדומיננטיים )AA( שהפנוטיפ שלהם זהה להטרוזיגוטיים. על מנת לצמצם שגיאה כזו, כדאי במהלך התרגול של שאלות בתחום הכלאות, לבקש מהתלמידים לסמן ליד כל פרט לא רק את הפנוטיפ והגנוטיפ שלו אלא גם את המיון הומוזיגוט/הטרוזיגוט. שאלה ח' )שאלה 8 במתוקשב( שתן של אדם בריא אינו מכיל חלבון. מהי הסיבה לכך? 1 החלבון 1. נספג חזרה מן התסנין לדם. 2 החלבון 2. לא עובר מן הדם לתסנין. 3 החלבון 3. מנוצל לנשימה תאית בתסנין. 4 החלבון 4. הופך לש תנן בתסנין. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם, מערכת ההפרשה. רמת החשיבה: ידע הבנה. רק כ- 65% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 2, וכ- 25% שגו ובחרו במסיח 1. האחוז הגבוה של התלמידים ששגו הוא כנראה תוצאה משולבת של הגורמים הבאים: - -המסיח הראשון נראה הגיוני, ולכן סומן. חשוב לתרגל בכיתה שאלות אמריקניות רבות, ותוך כדי הדיון בפתרון השאלות להאיר בפני התלמידים את השגיאות הנפוצות והקושי במענה עליהן: כמו בחירת מסיח ראשון, בחירת מסיח מבלבל שמופיע לפני התשובה הנכונה, מענה על שאלות המוצגות על דרך השלילה וכו'. שגיאות אלה עשויות להצטמצם עקב ההוראה המפורשת והתרגול. - -קושי בהבנת פעילותה של מערכת הפרשה, שהיא מערכת פחות מוכרת. - -חוסר ידע/בלבול עם גלוקוז או חומצות אמיניות שאולי נובע גם מחוסר ידע בכימיה )שתואר בשאלה ה'(. מתוך קשיים אלה עולה ההצעה ללמד את מערכת ההפרשה רק בכיתה י"ב. חשיבתם המופשטת של התלמידים מתפתחת, הידע הביולוגי והכימי שלהם רחב יותר, וכן הלמידה היא סמוכה יותר לבחינת הבגרות. צפוי ששילוב הפעולות שצוינו יסייע לתלמידים להבין טוב יותר נושא זה. 15 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

18 שאלה ט' )שאלה 9 במתוקשב( איזה מבין ההיגדים שלפניך מתאר בצורה נכונה נשימה תאית של צמחים ושל בעלי חיים? 1 הנשימה 1. התאית בצמחים היא פוטוסינתזה, שלא כמו בבעלי חיים. 2 נשימה 2. תאית בבעלי חיים מתרחשת ביום ובלילה, ובצמחים היא מתרחשת רק בלילה. 3 בשניהם 3. רוב האנרגיה מופקת בתהליכים המתרחשים במיטוכונדריה. CO 2 משמש מקור אנרגיה. 4 בשניהם 4. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא נשימה תאית. רמת החשיבה: הבנה. בשאלות רבות-ברירה משתמשים פעמים רבות בתפיסות שגויות כמסיחים. הן משמשות כלי לאבחון של הבנת החומר ובדיקה שהידע של התלמידים הוא מדעי ולא "עממי". ידוע כי בקרב התלמידים נפוצה התפיסה השגויה שתהליך הפוטוסינתזה הוא תהליך הנשימה של הצמחים. בשאלה זו נעשה שימוש במסיחים שמתבססים על תפיסה שגויה זו: מסיח 1 ומסיח 2. למרות זאת רוב התלמידים )כ- 75% ( בחרו נכון במסיח 3, ורק כ- 10% בחרו במסיח 1, וכ- 10% נוספים במסיח 2. אחוז ההצלחה הגבוה יחסית בשאלה זו נובע כנראה מהמודעות של המורים לגבי התפיסה השגויה, וההוראה שלהם שבמהלכה הם מדגישים שוב ושוב את האחידות של תהליך הנשימה התאית בתאים השונים של בעלי חיים וצמחים. שאלה י' )שאלה 10 במתוקשב( מה יקרה אם יזריקו לדמו של אדם חלבון מחלב פרה? 1 הגוף 1. ישתמש בחלבון להפקת אנרגיה. 2 הגוף 2. יפריש את החלבון בשתן. 3 הגוף 3. לא ייצו ר נוגדנים מכיוון שמקור החלבון הוא בבעל חיים. 4 הגוף 4. ייצו ר נוגדנים שיתקשרו לחלבון. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם מערכת החיסון. רמת החשיבה: הבנה יישום. רק כ- 60% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 4. מדוע תלמידים רבים כל-כך שגו? כ- 20% מהתלמידים בחרו במסיח 1. ייתכן שעשו זאת מכיוון שהוא המסיח הראשון ונראה להם נכון, כי ידוע שהגוף מסוגל להשתמש בחלבונים להפקת אנרגיה. כ- 13% מהתלמידים בחרו במסיח 3, כנראה כתוצאה מחוסר ידע או מהבנה שגויה של תפקוד מערכת החיסון. רוב התלמידים לומדים את נושא מערכת החיסון בכיתה יוד, ועד שהם נבחנים בבחינה העיונית בסוף כיתה י"ב אין הם זוכרים היטב את החומר שנלמד שנתיים לפני כן. חשוב מאוד לערוך חזרות ותרגול של כל הנושאים במהלך כיתה י"ב, אולי על ידי מבחנים שבהם ייכללו שאלות חזרה על החומר שנלמד בכיתות יוד וי"א. 16 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

19 שאלה יא )שאלה 11 במתוקשב( טמפרטורת הגוף של אדם נשמרת קבועה בקירוב, גם כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה. מהי הסיבה לכך? 1 התרחבות 1. כלי הדם ההיקפיים. 2 הגברת 2. קצב הנשימה התאית. 3 חום 3. מן השמש נקלט בגוף. 4 שתייה 4. חמה מספקת חום לגוף. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם ויסות חום הגוף. רמת החשיבה: הבנה. כ- 80% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 2, אך כ- 20% בחרו במסיח השגוי 1. המסיח הנכון 2 מתייחס לרמה התאית שהיא מופשטת, ולא לשינויים ברמת מערכת רעד/צמרמורת. התלמידים צריכים לבצע את מהלך החשיבה הבא: הגברת הנשימה התאית יותר חום מופק בתאים חימום של הגוף. סביר להניח כי הבחירה במסיח 1 מושפעת ממיקומו לפני המסיח הנכון, וכן מכך שידוע שוויסות חום הגוף קשור לשינויים בקוטר כלי הדם ההיקפיים. הצעה לטיפול בבעיה זו מוצגת במפורט בניתוח של שאלה ח'. שאלה יב )שאלה 21 במתוקשב( מה קובע את סדר החומצות האמיניות בחלבון המיוצר בתא? 1 כמות 1. RNA שליח )mrna( המצויה בגרעין. 2 מספר 2. מולקולות RNA מוביל.)tRNA( 3 הסוגים 3. של החומצות האמיניות המצויות בתא. 4 רצף 4. הבסיסים החנקניים ב RNA שליח.)mRNA( ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא תהליך יצירת חלבונים. רמת החשיבה: ידע. לא נצפה כל קושי במענה לשאלה, כ- 90% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 4. למרות אוסף המושגים הקשורים לנושא: RNA שליח,)mRNA( RNA מוביל,)tRNA( חומצות אמיניות, שלעיתים יוצרים בלבול בין המושגים. מצב כזה הוא תוצאה של מודעות המורים לקושי וכתוצאה מכך הוראה תרגול מתאימים. שאלה יג )שאלה 13 במתוקשב( גידול במספר הצבאים באוכלוסייה הנמצאת בשטח נתון עשוי לגרום בטווח זמן קצר: 1 לעלייה 1. במספר המינים של צרכנים ראשוניים. 2 לעלייה 2. בכמות הצמחים המשמשים מזון לצבאים. 3 להתגברות 3. התחרות בין הצבאים. 4 לירידה 4. במספר המינים הטורפים את הצבאים. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: אקולוגיה מארג המזון ויחסי גומלין. רמת החשיבה: תש"ג. שאלה זו היא ברמה של יישום, כי נדרשת בחינה של מצב בבית גידול חדש. למרות רמת החשיבה הגבוהה, רמת הקושי של השאלה לא הייתה גבוהה עבור התלמידים, וכ- 90% מהם בחרו נכון במסיח 3. נושא האקולוגיה הוא מוחשי לתלמידים, והמורים מתרגלים הרבה שאלות הדומות לזו. 17 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

20 שאלה יד )שאלה 14 במתוקשב( לפניך שלוש תופעות הקיימות אצל חלק מן החולים בסוכרת: )1( חוסר באינסולין. )2( הפרשת כמות גדולה של שתן. )3( עלייה בריכוז הגלוקוז בדם. מהו סדר ההתרחשות של התופעות האלה? )1( )3( )2(.1 )3( )2( )1(.2 )1( )2( )3(.3 )2( )3( )1(.4 ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם ויסות רמת הגלוקוז. רמת החשיבה: תש"ג. נושא ויסות רמת הגלוקוז בדם נלמד בהרחבה כדוגמה להומיאוסטזיס בגוף האדם. לפי הסילבוס, על המורה ללמד מושגים רבים בנושא: לבלב, גליקוגן, גלוקגון, אינסולין וסוכרת, ואכן נושא זה נלמד בהרחבה ובדרך כלל מתקיים גם תרגול בעזרת מספר קטעי מחקר מדעי )אנסינים( שעוסקים בנושא, שהופיעו בבחינות הבגרות בשנים עברו. התלמידים קישרו ללא קושי בין ה'חוסר באינסולין' )1( שגורם ל'עלייה בריכוז הגלוקוז בדם' )3(, וכתוצאה מכך בחרו כ- 90% מהם במסיח 4. יש לציין כי 'הפרשת כמות גדולה של שתן' איננה נלמדת כחלק מהנושא. התופעה מוזכרת לעיתים כחלק מהסימפטומים של מחלת הסוכרת, אך רצף האירועים המוביל התרחשותה אינו נלמד, והוא אינו מוסבר בספרי הלימוד. במקרה של שאלה זו לא היה מסיח אחר שבו מופיע הרצף )1( )3(, ולכן לא שגו התלמידים בבחירתם. יש להתייחס לכך כאשר משתמשים בשאלה זו, ואולי לשנות את תופעה 2, למשל, ל'ירידה בקליטת גלוקוז לתאים', או ל'פגיעה בלבלב'. מהו ההסבר הפיזיולוגי לכך שחלה הפרשה מרובה של שתן כתוצאה מהסוכרת? הפרשת השתן המוגברת היא תוצאה של שילוב בין מספר גורמים: עלייה בריכוז הסוכר בדם גורמת לדם להיות היפרטוני וכתוצאה מכך נקלטים בדם יותר מים, ותתרחש הפרשה מרובה של מים בשתן. כתוצאה מהעלייה בריכוז הסוכר בדם, מופעל מנגנון הצמא, והשתייה המרובה גורמת לכך שכמות מים גדולה נקלטת בדם. בתסנין שבאבובית יש ריכוז סוכר גבוה, שמשפיע על מפל הריכוזים וגורם לצמצום בספיגה החוזרת של המים בכליות. 18 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

21 שאלה טו )שאלה 15 במתוקשב( בנגיפים אין ריבוזומים. מה נובע מכך? 1 הם 1. משתמשים בסוכרים במקום בחלבונים. 2 אין 2. בהם חומר תורשתי. 3 אין 3. בהם חלבונים. 4 הם 4. זקוקים לתא מאכסן כדי ליצור חלבונים. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא מבנה תא / נגיפים. רמת החשיבה: הבנה. כ- 75% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 4, אך קרוב ל- 15% בחרו במסיח 3. מסיח 3 מבלבל כי הוא מקשר בין ריבוזומים לחלבונים, אך אינו מתייחס לנגיפים. בנוסף הוא מקדים את המסיח הנכון שהוא ספציפי לנגיפים. כדי לסייע לתלמידים לקרוא נכון את השאלה על כל מרכיביה, רצוי לתרגל אתם סימון של מילות מפתח בשאלה. לאחר הסימון על התלמידים לבדוק שהתשובה הנכונה אכן עונה על כל התנאים שהוצגו בשאלה. בשאלה זו היה על התלמידים להדגיש את המילים: בנגיפים אין ריבוזומים. מה נובע מכך? דרך נוספת היא לבקש מהתלמידים לנסח מחדש את השאלה, למשל: מה היא התוצאה מן העובדה שלנגיף אין ריבוזומים? הניסוח המחודש מאלץ את התלמידים להבין מה נשאל. שאלה טז )שאלה 16 במתוקשב( איזו מן המוטציות האלה תשפיע יותר על האבולוציה של מין מסוים? 1 מוטציה 1. שאינה משנה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא רבייה )גמטה(. 2 מוטציה 2. שאינה משנה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא גוף. 3 מוטציה 3. המעלה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא רבייה )גמטה(. 4 מוטציה 4. המעלה את הכשירות של הפרט, ומתרחשת בתא גוף. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא - מוטציות רמת החשיבה: תש"ג. שאלה זו היא מורכבת כי לכל מסיח 2 חלקים, האחד מתייחס לכשירות של הפרט, והשני למקום התרחשות המוטציה. על התלמידים להכיר ולהבין את מושג הכשירות ולקשר בין סוג התא שבו מתרחשת המוטציה, לאפשרות שלה לעבור לדורות הבאים. למרות זאת, כ- 80% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 3, ולא נצפה קושי במסיח אחר. 19 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

22 שאלה יז )שאלה 17 במתוקשב( זרע של צמח מפיק את האנרגיה הדרושה לנביטתו ישירות מן - 1 המינרלים 1. שמצויים בו. 2 החמצן 2. שבאוויר. 3 התרכובות 3. האורגניות שמצויות בו. 4 המים 4. שבקרקע. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: אקולוגיה נביטה. רמת החשיבה: ידע. למרות שהשאלה היא ברמת ידע בחרו נכון במסיח 3 רק כ- 75% מהתלמידים. כ- 15% בחרו במסיח 4, על אף העובדה שהוא מופיע אחרי המסיח הנכון. תלמידים אלה התעלמו מהמרכיב של אנרגיה המופיע בשאלה, וענו על השאלה: איזה מהגורמים הבאים דרוש לנביטתו של זרע? ניתן ללמוד מכך שעל המורה לעבוד עם תלמידיו על קריאה נכונה של השאלות. חשוב לסמן/להדגיש בשאלה את המרכיבים שאליהם יש להתייחס כדי לענות עליה. בשאלה זו התלמידים היו אמורים לסמן: זרע של צמח מפיק את האנרגיה הדרושה לנביטתו ישירות מן דרך אחרת להפנות את התלמידים לקריאה נכונה של השאלה היא לתרגל בכיתה כתיבה של ניסוח חלופי לשאלה, לדוגמה: מאיזה חומר מפיק הזרע את האנרגיה הדרושה לו לנביטה? דוגמה נוספת לקושי דומה מופיעה בשאלה ט"ו. שאלה יח )שאלה 18 במתוקשב( איזה מבין המשפטים שלפניך נכון בנוגע לתהליך של בר רה טבעית באוכלוסייה מסוימת? 1 פרטים 1. מסוימים משנים את עצמם, ומעבירים לצאצאיהם את התכונות שרכשו. 2 הפרטים 2. מסתגלים במשך חייהם לשינויים בסביבה, ולכן כולם שורדים. 3 רק 3. תכונות המקנות יתרון הישרדותי עוברות בתורשה. 4 יש 4. שונו ת גנטית בין הפרטים, ורק חלקם שורדים לאחר שינויים בסביבה. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: אקולוגיה אבולוציה. רמת החשיבה: הבנה. מסיחים 1 ו- 2 מציגים תפיסה שגויה שנשענת על גישתו של למארק, תפיסה תליאולוגית )תועלתנית(: השינויים ביצורים מתרחשים במהלך חיי הפרט לשם השגת תכלית מועילה. למרות שהמסיחים המבלבלים הקדימו את המסיח הנכון 4, כ- 80% ענו נכון על השאלה. לא נצפה קושי משמעותי בשאר המסיחים. סביר להניח שההצלחה מושפעת הן מההוראה המעמיקה בנושא האבולוציה, שהיא חלק מהשינויים שמופיעים בתוכנית הלימודים החדשה, והן מהמודעות של המורים לתפיסות השגויות של התלמידים באבולוציה, שמשפיעה על אופן ההוראה של נושא זה. 20 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

23 שאלה יט )שאלה 19 במתוקשב( איזו קבוצה מקבוצות החומרים שלפניך נמצאת בדם של אדם בריא? 1 אנזימים, 1. עמילן, שומנים. 2 חמצן, 2. חומצות אמיניות, הורמונים..CO 2 3 חמצן, 3. רב סוכר, 4 נוגדנים, 4. מינרלים, גליקוגן. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: גוף האדם מערכת הדם רמת החשיבה: ידע הקושי בשאלה הוא שבכל אחד מהמסיחים השגויים יש רק חומר אחד שאינו נמצא בדם, ושני חומרים שנמצאים בדם. כלומר, על התלמידים לבצע בכל מסיח שלוש בדיקות של 'יש' או 'אין'. כ- 80% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 2, אך כ- 15% בחרו במסיח 3. שאלה זו מציפה שוב )בדומה לשאלות ה' ו-ח'( את הקושי הנובע מכך שחלק גדול מהתלמידים אינם לומדים כימיה, והרקע הנוגע למבנה החומרים אינו ידוע להם. ייתכן שבחרו במסיח 3 כי אינם מבינים את ההבדל בין סוכר לרב-סוכר. רצוי שהמורים ילמדו באופן מפורש אילו חומרים נמצאים בדם ואילו חומרים אינם נמצאים בו. שאלה כ )שאלה 20 במתוקשב( איזה מבין התהליכים שלפניך צורך אנרגיה? 1 מעבר 1. של מים דרך קרום התא. CO 2 מתאי הגוף אל נימי הדם. 2 מעבר 2. של 3 ייצור 3. אנזימים בתאי הגוף. 4 יציאת 4. אוויר מן הריאות במנוחה. ניתוח השאלה: תחום התוכן ונושא השאלה: תא - מעבר חומרים ותמיסות רמת החשיבה: ידע-הבנה. למרות שהשאלה עוסקת בנושא האנרגיה שהוא מופשט ולכן קשה לתלמידים רבים, כ- 85% מהתלמידים בחרו נכון במסיח 3. רמת החשיבה תלויה באופן שבו הנושאים נלמדו בכיתה: לתלמידים שמוריהם התייחסו בכיתה לצורך באנרגיה בכל אחד מהתהליכים זו שאלת ידע, ולתלמידים שלא זכו להתייחסות כזו השאלה היא ברמת הבנה. גם אם רמת החשיבה הנדרשת היא של ידע, התלמידים חייבים לבדוק תהליכים שנלמדו בנושאים שונים, ולכן נדרשת מהם חשיבה מורכבת. בשאלה זו המסיח שהיה עלול לבלבל - זה שדן ביציאת אוויר מהריאות במנוחה מופיע אחרי המסיח הנכון, ולכן לא היווה קושי. דרכי המעבר של מים באוסמוזה וחילוף הגזים נדונים פעמים רבות בהקשרים שונים במהלך ההוראה ומוכרים כדרכי מעבר פסיביות, ללא השקעת אנרגיה. 21 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

24 שאלון, ניתוח שאלות ודגם תשובות לפרק השני )שאלות פתוחות( של שאלונים ו בשני השאלונים ו מופיעות בפרק זה 7 שאלות קצרות בנושאי הליבה. על התלמידים לבחור ולענות על חמש מהשאלות. המספור של השאלות שונה בשני השאלונים: בשאלון )רגיל( השאלות מסומנות במספרים 2 8 בשאלון )מתוקשב( השאלות מסומנות במספרים רוב השאלות הן זהות בשני השאלונים )הרגיל( ו )מתוקשב(, והשאלות שאינן זהות עוסקות באותם נושאים וקיים ביניהן דמיון: שאלות זהות 2 ב'/ 21 ב' 3 א'+ב'/ 22 א'+ב' 4 א'+ב'/ 23 א'+ב' 5 ב'/ 24 ב' 6 א'+ב'/ 25 א'+ב' 8 ב'/ 27 ב' שאלות דומות 2 א'/ 21 א' 5 א'/ 24 א' 7 א'+ב'/ 26 א'+ב' 8 א'/ 27 א' הניקוד לכל שאלה וחלוקת הניקוד בין סעיפיה של אותה שאלה זהים בשני השאלונים. בהשוואת ההישגים של התלמידים בשאלות השונות יש להביא בחשבון מספר גורמים: - -מספר התלמידים שנבחנו בכל שאלון. בשאלון נבחנו כ- 17,500 תלמידים, בעוד שבשאלון המתוקשב נבחנו כ- 1,200 בלבד, וכתוצאה מכך גודל המדגם שונה. - -לשאלון המתוקשב ניגשו תלמידים מבתי ספר שיש בהם חדרי מחשב מסודרים, שמאפשרים את קיום הבחינה. - -המורים שהגישו את תלמידיהם לשאלון המתוקשב הם כאלה שמתעניינים ומוכנים להתנסות בדרך שונה. - -לפי ציוני ההגשה הממוצעים של תלמידי השאלון המתוקשב שהיו גבוהים ב- 6 נקודות, הוגשו לשאלון המתוקשב תלמידים בעלי רמת הישגים גבוהה יותר. - -נושאי העמקה שבחרו המורים במקרים רבים מעידים על רמת תלמידיהם. - -בשאלון 381 )הרגיל( כמחצית מהתלמידים ענו על נושא 'חיידקים ונגיפים בגוף האדם', בעוד שבשאלון המתוקשב ענו על נושא זה רק כ- 30% מהתלמידים לעומת זאת בנושא 'בקרה על ביטוי גנים' בחרו כמחצית מהתלמידים בשאלון המתוקשב )387( ורק כ- 17% בשאלון הרגיל )381(. שאר התלמידים ענו על הנושא 'פיזיולוגיה השוואתית'. ניתוח מפורט של השאלות מופיע בפרק רביעי. - -תלמידים שהם בעלי הישגים גבוהים יותר הם בדרך-כלל גם בעלי יכולת ביטוי טובה יותר, בנוסף לשליטה הטובה יותר בחומר הנלמד. בחלק הראשון של הבחינה מופיעות שאלות רבות-ברירה שהמענה עליהן אינו מושפע מיכולת הביטוי והניסוח של התלמידים. בפרקי הבחינה האחרים נדרש מענה מילולי על השאלות, ורמת התשובות מושפעת גם מיכולת ההבעה המילולית של התלמידים. 22 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

25 פרק שני )35 נקודות( שאלה 2 א' שאלון א. הדופן של החדר השמאלי של הלב עבה יותר מן הדופן של החדר הימני. הסבר כיצד ההבדל בעובי הדופן בין חדר ימין לחדר שמאל קשור לתפקוד של כל אחד משני החדרים. )4 נקודות( דגם התשובות: הדופן ]השרירית העבה[ של החדר השמאלי מתכווצת בעוצמה גבוהה / גורמת להזרמת דם בלחץ גבוה א. - לכל חלקי הגוף/ למרחק גדול / למחזור הגדול - החדר הימני מזרים דם רק לריאות / למרחק קטן / למחזור הקטן. - שאלה 21 א' שאלון )מתוקשב( א. באיור שלפניך מוצג חתך רוחב של לב. על פי האיור, תאר את ההבדל בין הדופן של החדר הימני לבין הדופן של החדר השמאלי. כיצד הבדל זה קשור לתפקוד של כל אחד משני החדרים. )4 נקודות( דגם התשובות: - -הדופן של החדר השמאלי עבה יותר - -הדופן של החדר השמאלי מתכווצת בעוצמה גבוהה / גורמת להזרמת דם בלחץ גבוה - לכל חלקי הגוף / למרחק גדול / למחזור הגדול - -החדר הימני מזרים דם רק לריאות / למרחק קטן / למחזור הקטן בשני השאלונים סעיף א' של השאלה עוסק בתחום גוף האדם ובנושא מערכת הדם. רמת החשיבה הנדרשת בשאלה היא הבנה. תשובת תלמיד לדוגמה: הדופן של החדר השמאלי עבה וזאת מכיוון שבו נמצא אבי העורקים שצריך להתמודד עם לחץ דם חזק שמגיע אליו מהחדר השמאלי כדי להעביר חמצן לכל תאי הגוף. הדופן של החדר הימני יותר דק ובכך קשור לעורק הריאה שקשור למחזור הדם הקטן ובכך לריאות ודופן דק יותר. זוהי דוגמה לתשובה של תלמידים שמייצגת שגיאה נפוצה לגבי פעילות הלב. הדופן העבה של הלב מאפשרת עמידה בלחץ דם גבוה )כמו בעורקים( ולא יצירה של לחץ חזק. אם תלמידים ענו תשובה כזו לשאלה 2 א' )שאלון רגיל( הם יקבלו ניקוד רק על הידע לגבי מחזור גדול ומחזור קטן )מרכיבים שני ושלישי במחוון(. אם תלמידים ענו תשובה כזו לשאלה 21 א', הם יקבלו ניקוד על מרכיב התיאור )מרכיב ראשון( וגם על הידע לגבי המחזור הגדול והקטן )מרכיבים שלישי ורביעי במחוון(. לכאורה, קל יותר לקבל ציון גבוה בשאלון המתוקשב, אך כדי לענות בשאלון המתוקשב, התלמידים צריכים לבטא מיומנות של פרשנות של איור, ובמקרה זה האופן שבו נעשה החתך בלב אינו מוכר לתלמידים. כ- 14,800 תלמידים ענו על שאלה זו בשאלון 43381, בעוד שבשאלון המתוקשב ענו כ- 950 תלמידים. למרות ההבדל בין השאלות, לא היה הבדל משמעותי בציוני התלמידים בסעיף זה: 77% בשאלון הרגיל, 82% במתוקשב. 23 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

26 שאלה 2 ב' (43381)/ שאלה 21 ב' (43387) ב. האם ליקוי במסתמים שבין העליות ובין חדרי הלב עלול לגרום לדם עשיר בחמצן להתערבב בדם דל בחמצן? נמק. )3 נקודות( דגם התשובות: - -לא. - -בעליה ובחדר ]באותו צד[ זורם דם באותו ריכוז חמצן / אותו דם. או: ההפרדה בלב ]בין דם עשיר בחמצן לדם דל בחמצן[ אינה נעשית על ידי המסתמים / נעשית על ידי המחיצה. סעיף ב' של השאלה עוסק גם הוא בתחום גוף האדם ובנושא מערכת הדם, ורמת החשיבה הנדרשת בו היא הבנה. הישגי התלמידים בסעיף זה היו נמוכים יחסית, אך גבוהים יותר בקרב תלמידי השאלון המתוקשב: - 57% ברגיל, 67% במתוקשב. תשובות תלמידים לדוגמה: תפקיד המסתמים הוא לשמור על כיוון זרימת דם אחידה, שהדם ינוע לכיוון אחד ולא יוכל לחזור אחורה כאשר יהיה ליקוי במסתמים שבין העליות והחדרים, דם עשיר בחמצן עלול להתערבב עם דם דל בחמצן, מכיוון שהדם יחזור אחורה ודם עשיר המלא בחמצן יתערבב עם דם עני בחמצן. תשובה שגויה הכוללת התייחסות נכונה לתפקיד המסתמים - ניקוד חלקי נמוך. כן, ליקוי במסתמים יכול לגרום לערבוב בין דם עשיר בחמצן הנמצא בחדר השמאלי ומועבר לכל חלקי הגוף לבין חדר ימין בו נמצא דם עני בחמצן החוזר מהגוף ויותר עשיר בפחמן דו-חמצני ובכך יגרום לליקויים בגוף עצמו ולחולשה. הליקוי במסתמים יגרום לפתח בין החדרים מה שיגרום לערבוב החמצן הדל והעשיר ויפגע בתהליכי הגוף. תשובה שגויה, שבה התלמיד מתייחס לשסתומים כאילו הם ממוקמים בין שני החדרים. תשובה זו הייתה נפוצה מאוד, ולא ניתן עליה ניקוד. כדי למנוע התייחסות שגויה כזו ניתן לנסח את השאלה ללא התיאור של מיקום השסתומים: האם ליקוי במסתמים שבלב עלול לגרום לדם עשיר בחמצן להתערבב בדם דל בחמצן? נמק. בניסוח כזה, התלמיד צריך להפגין ידע גם לגבי מיקום השסתומים וגם לגבי תפקודם. שאלה 3 א' (43381)/ שאלה 22 א' (43387) "זבובי סוס" עוקצים יונקים שונים ומוצצים את דמם. זבובי סוס מעבירים גורמי מחלות אל בעלי החיים שנעקצו. בעקבות המחלות יורד מספר הפרטים של בעלי החיים האלה באוכלוסייה. א. כדי לפגוע בזבובי הסוס אפשר להשתמש בשתי שיטות: יבוא של צרעות התוקפות אותם או הדברה כימית. )1( באיזו שיטה כדאי לדעתך להשתמש כדי לפגוע בזבובים? הבא נימוק אחד בעד השימוש בשיטה שאתה מעדיף, ונימוק אחד נגדה. )2( הסבר מדוע אתה מעדיף את השיטה שבחרת למרות החיסרון שציינת. )4.5 נקודות( סעיף א' של השאלה זו עוסק בתחום האקולוגיה, והנושא שלה הוא השפעת האדם בהדברה כימית לעומת הדברה ביולוגית. מרכיב )1( של השאלה הוא ברמת ידע ונדון בהרחבה בכיתות. מרכיב )2( מציג שאלת עמ"ר, שבה הוא מתבקש לחוות את דעתו, והיא ברמת תש"ג. התקבל מגוון של תשובות, וכל תשובה שהייתה מבוססת על טיעון מתקבל על הדעת התקבלה. שאלה זו היא רבת מלל, ואורכה נובע מחלוקתה לתת סעיפים )1( ו-) 2 ( שנועדו למנוע מהתלמיד לדלג בתשובתו על מרכיבים. בשאלות שבהן יש מלל רב התלמידים עלולים להתקשות בקריאה, הבנת הנקרא, הוצאת עיקר מטפל ולעיתים מתקשים להבין מה בדיוק נדרש מהם בשאלה. על שאלה זו ענו כ- 14,300 תלמידים בשאלון הרגיל, וכ- 950 במתוקשב. למרות המלל הרב ענו התלמידים היטב על השאלה, ללא הבדל בין שני השאלונים: 84% ברגיל, 85% במתוקשב. 24 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

27 דגם התשובות: )1( לתשובה התומכת בהדברה ביולוגית - נימוק אחד בעד ונימוק אחד נגד: ייחודית ]יותר[ למין הנתקף - בעד: פגיעה מינימלית במארג המזון / בשיווי המשקל האקולוגי - לא גורמת לזיהום הסביבה - לא מגדילה את עמידות הפרטים להדברה - א יטית ]יחסית[ - נגד: לא מכחידה את המזיק - יבוא מין זר / פולש יכול להשפיע על מארג המזון - יקרה ]יחסית[ - מין זר עלול להביא איתו גורמי מחלות - לתשובה התומכת בהדברה כימית - נימוק אחד בעד ונימוק אחד נגד: מהירה ]יחסית[ - בעד: זולה ]יחסית[ - מכחידה את המזיק ]בשטח המטופל[ - פוגעת במארג המזון / בשיווי המשקל האקולוגי - נגד: מזהמת את הסביבה - גורמת לעליה בשכיחות הפרטים העמידים באוכלוסיה - )2( על התלמיד לציין סיבה אחת להעדפה. למשל: מדוע הנימוק שציין בעד השיטה שבחר משמעותי יותר מהנימוק נגד - יש נימוקים נוספים בעד השיטה שבחר, כמו... ]בהשוואה לנימוק אחד בלבד נגד[ - שלילת השיטה השנייה )להציג נימוק נגדה( - תשובות תלמידים לדוגמה: )1( כדאי להשתמש בשיטה של הדברה כימית. בעד בגלל שהדברה כימית היא מיידית ופועלת מייד לטפל בבעיה בזמן קצר ובכך מונעים עקיצת יונקים. נגד הדברה כימית יכולה גם לפגוע בפרטים שונים בסביבה ולא רק בזבובי הסוס. )2( אני מעדיפה את השיטה של הדברה כימית כיוון שהיא פועלת מיידית, ואם יביאו את הצרעות יקח הרבה זמן עד שהם יפגעו בזבובים. במרכיב )1( של השאלה נכון ומלא, מרכיב )2( חוזר על היתרון של ההדברה הכימית, ומוסיף את החיסרון של ההדברה הביולוגית. תשובה מלאה. )2( עדיף להשתמש בשיטה שבה מכניסים צרעות התוקפות את הזבובים, כי להדברה כימית יש יותר חסרונות מאשר להדברה ביולוגית. תשובה כללית שלא מצויין בה מהם החסרונות, מקבלת ניקוד חלקי נמוך. )2( אני מעדיף הדברה ביולוגית מכיוון שבתחילת התהליך אפשר לשלוט בה, אפשר לחקור את המדביר הביולוגי הרצוי ולמנוע פלישת מינים פולשים ולהדביר בצורה בטוחה ו טבעית" יותר ובכך לשמור על המגוון הביולוגי, אך בהדברה כימית הנזק שיקרה ידוע ובלתי ניתן לשינוי. שתי דרכי ההדברה משפיעות על המגוון הביולוגי, תשובה לא מדויקת. ניקוד חלקי. )2( בכל זאת אני מעדיפה הדברה ביולוגית מפני שאני חושבת שפגיעה במערכת האקולוגית השלמה היא יותר חמורה מאשר פגיעה במספר מינים מצומצם בתוכה. תשובה שמקבלת ניקוד מלא על מרכיב )2(. 25 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

28 שאלה 3 ב' (43381)/ שאלה 22 ב' (43387) זברה היא מין ממשפחת הסוסיים, שעל גופה השחור יש פסים לבנים. חוקרים מצאו כי זבובי סוס עוקצים זברות פחות משהם עוקצים סוסים שחורים. מניחים כי זברות התפתחו מסוסים שחורים במהלך האבולוציה. לפניך שני היגדים. קבע מהו ההיגד המתאר נכון את השפעת הסביבה על הימצאות פסים לבנים בפרווה שחורה של סוסים, ונמק את קביעתך. I. סביבה שיש בה מספר גדול של זבובי סוס גרמה ליצירת מוטציות בסוסים שחורים, מוטציות אלה גרמו להופעה של פסים לבנים..II בעבר התרחשו בסוסים שחורים מוטציות שגרמו להופעת פסים לבנים. בסביבה שהיו בה הרבה זבובי סוס, שרדו יותר פרטים בעלי פסים לבנים. )2.5 נקודות( סעיף ב' של השאלה הוא מתחום האקולוגיה, והנושא אבולוציה. רמת החשיבה הנדרשת בשאלה היא של תש"ג. גם בסעיף זה של השאלה יש מלל רב, והוא נובע משני גורמים: האחד בפתיח מובאים פרטי מידע, שעליהם מתבססת השאלה. השני מוצגים לתלמיד שני היגדים ועליו לבחור את הנכון מביניהם. הבחירה של היגד מנוסח בבהירות אמורה למנוע את הקושי בניסוח נכון של התשובה. נראה כי אופן הצגת השאלה סייע לתלמידים לענות עליה, ולמרות התפיסות השגויות הרבות הקיימות בנושא האבולוציה, הישגי התלמידים היו: 71% ברגיל ו- 81% במתוקשב. את ההישגים הגבוהים יותר בשאלון המתוקשב ניתן להסביר ביכולות הגבוהות יותר של תלמידי המתוקשב, שבאות לידי ביטוי בעיקר בשאלות ברמות חשיבה גבוהות יותר. דגם התשובות: משפט /II "בעבר התרחשו בסוסים שחורים מוטציות שגרמו להופעת פסים לבנים. בסביבה שהיו בה הרבה זבובי סוס, שרדו יותר פרטים בעלי פסים לבנים". נימוק: בסביבה שיש בה זבובי סוס, פרטים בעלי פסים לבנים נעקצו / חלו פחות ]ולכן שרדו יותר[. או: הסביבה משפיעה על מידת ההישרדות של פרטים בעלי תכונות מסוימות ]ולא גורמת להיווצרות התוכנה[. או: מוטציות מתרחשות ]באופן אקראי[ בלי קשר לסביבה. תשובות תלמידים לדוגמה: ההיגד הנכון שמתאר את השפעת הסביבה על הימצאות פסים לבנים בפרווה שחורה של סוסים הוא היגד I. נימוק: התפתחות המוטציה שמקנה תכונה של פסים לבנים לסוסים שחורים שהיא תכונה שמקנה להם הישרדות, התפתחה בגלל שהזבובים המזיקים נמצאו בסביבה ועקצו סוסים שחורים ולכן עם הזמן התפתחו מוטציות בתאים של הסוסים השחורים שהקנו להם תכונה הישרדותית )פסים לבנים( שמותאמת לסביבה שיש בה הרבה זבובי סוס. בחירת ההיגד שגויה, והיא משקפת את התפיסה השגויה של הגישה הלמרקיסטית, שהסביבה היא הגורמת לשינויים ב- DNA של היצורים. הנימוק שכותב התלמיד משקף את הגישה התועלתנית לגבי קיום המוטציות. התשובה מקבלת ניקוד חלקי נמוך על ההתבטאות מקנה להם הישרדות. ההגד הנכון.II מכיוון שהיו בעבר מוטציות שגרמו להופעת פסים לבנים ולמרות הסביבה שבה היו הרבה זבובי סוס שרדו יותר פרטים בעלי פסים לבנים. ישנם המניחים כי זברות התפתחו מסוסים שחורים במהלך האבולוציה ולא בזכות סביבה שיש בה הרבה זבובי סוס. מקבל ניקוד על בחירת ההיגד הנכון בלבד. ההסבר מועתק כולו מהשאלה, והסיום מעיד על חוסר הבנה. 26 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

29 שאלה 4 א' (43381)/ שאלה 23 א' (43387) בנגיף שפעת התרחשה מוטציה נקודתית בג ן האחראי ליצירת חלבון המעטפת של הנגיף. באיזה מסוגי המוטציות - החלפת בסיס, השמטת בסיס, הוספת בסיס יש הסיכוי הקטן ביותר להיווצרות חלבון השונה מחלבון המעטפת? נמק. )4 נקודות( השאלה עוסקת בתחום התא, בנושא מוטציות. רמת החשיבה הנדרשת הבנה. בשאלון הרגיל ענו על שאלה זו כ- 10,600 תלמידים ובמתוקשב כ ציוני התלמידים בשאלון הרגיל היו נמוכים )62%(, והציונים בשאלון המתוקשב גבוהים יותר )75%(. כנראה שנושא המוטציות נלמד בצורה מעמיקה יותר בכיתות אלה, משום שרוב המורים בכיתות שניגשו לבחינה המתוקשבת בחרו בנושא ההעמקה של "בקרה על פעילות גנים", שחלק ממנו עוסק במוטציות. לעומתם, כמחצית התלמידים שניגשו לשאלון הרגיל, למדו את נושא ההעמקה 'חיידקים ונגיפים'; חלק אחר למדו "פיזיולוגיה משווה", ורק אחוז קטן למדו בקרה על פעילות גנים. תלמידים אלה למדו את הנושא מוטציות כחלק מתחום התא, והוקדש לו זמן קצר בלבד. נושא זה נלמד לרוב בכיתה י"א, כך שעבר זמן ממושך עד למועד הבחינה. מתוך כך עולה הצורך בתרגול מתמשך של הנושאים, במיוחד אלה שנלמדו בכיתה יוד וי"א. המורה יכול לשלב בבחינות השוטפות בכיתה י"ב שאלות בנושאים שכבר נלמדו. ניתן לערוך חזרה קצרה לפני כל מבחן, על נושא 1-2 שנלמדו בשנים שעברו ולשלב שאלות לגביהם במבחן. דגם התשובות: - החלפת בסיס. - אין שינוי של מסגרת הקריאה ]בניגוד לסוגי המוטציה האחרים[. או: החלפת הבסיס יכולה להתבטא בקודון לאותה חומצה אמינית / בקודון לחומצה אמינית דומה / בקודון לחומצה אמינית שנמצאת באיזור שאינו משפיע על תפקוד החלבון. או: מוטציה של השמטה או הוספה של בסיס תגרום לשינוי ברצף החומצות האמיניות ]מנקודת השינוי עד סוף החלבון[. תשובות תלמידים לדוגמה: סוג המוטציה שיש לה את הסיכוי הקטן ביותר להיווצרות חלבון השונה מחלבון המעטפת הוא הוספת בסיס. המוטציה שהתרחשה בנגיף השפעת היא נקודתית זאת אומרת שיש לה את רוב המעטפת המקורית ורק חלק אחד חסר בה. אם נחליף בסיס באחר החלבון שיווצר יהיה שונה מהחלבון במעטפת וגם אם נשמיט את הבסיס לא יהיה מה שיגן על נגיף השפעת והוא יהיה חשוף. תלמידים רבים ענו באופן שגוי לגמרי על השאלה ולא קיבלו עליה ניקוד. תלמיד זה מפרש את המונח "מוטציה נקודתית" כלשונו, כלומר שינוי מזערי... בהחלפת בסיס מכיון שכך מספר הקודונים נשאר זהה והחלבון מורכב מאותו מספר של חומצות אמינו. הקביעה נכונה, אך ההסבר כללי מאוד. מקבל ניקוד חלקי. שאלה 4 ב' (43381)/ שאלה 23 ב' (43387) בנגיפי שפעת מתרחשות מוטציות רבות. מומלץ לחזור ולהתחסן מדי שנה נגד נגיפי השפעת. הסבר את הקשר בין המוטציות בנגיפי השפעת ובין המלצה זו. בתשובתך התייחס למאפיין של מערכת החיסון. )3 נקודות( סעיף זה של השאלה עוסק בתחום גוף האדם, ובנושא מערכת החיסון. רמת החשיבה היא של הבנה - תש"ג. אם התלמיד תרגל שאלה דומה - הרמה היא של יישום; ואם לא תרגל רמת תש"ג. בשני השאלונים היו הישגי התלמידים נמוכים יחסית, אולם הישגיהם בשאלון המתוקשב היו גבוהים יותר )63% ברגיל, 74% במתוקשב(. 27 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

30 דגם התשובות: מוטציה בנגיף גורמת לשינוי ]בחלבון המעטפת[ בנגיף. - התגובה החיסונית היא ייחודית - ולכן תאי זיכרון / נוגדנים שנוצרו בתגובה לרכיב של הנגיף שעבר שינוי לא יהיו יעילים / לא יקנו חסינות. - תשובת תלמיד לדוגמה: בעקבות כך שנגיף השפעת עבר מוטציות רבות, כל שנה יש צורך להתחסן מחדש מפני שהנוגדנים שנמצאים בגוף כבר לא מתאימים לנגיף שיהיה בשנה שלאחר מכן משום שהוא עובר מוטציות ושינויים והחיסון כבר לא "תקף" לנגיף. המשפט הראשון בתשובה זו מועתק מהשאלה. בהמשך התשובה מובלעת הספציפיות "נוגדנים לא מתאימים" "החיסון לא תקף". מהתשובה עולה תפיסה שגויה שלפיה לאחר תגובה חיסונית הנוגדנים נשארים בגוף/בדם, והם אלה שפועלים נגד האנטיגן כאשר הוא חודר לגוף. שאלה 5 א' (43381) בניסוי גידלו צמחים מאותו מין בכלים זהים, שקופים וסגורים. עוצמת האור בכל אחד מן הכלים הייתה שונה. מדדו את כמות החמצן בכל אחד מן הכלים בתחילת הניסוי ובסופו. בתחילת הניסוי הייתה אותה כמות חמצן בכל אחד מן הכלים. כמויות החמצן שנמדדו בסוף הניסוי, יחסית לכמות החמצן ההתחלתית, מוצגות בגרף שלפניך. א. הסבר את התוצאות שהתקבלו בעוצמות אור. 20, 10, 0 בתשובתך התייחס לתהליכי הנשימה והפוטוסינתזה. )4.5 נקודות( שאלה זו והשאלה המקבילה לה בשאלון המתוקשב ) 24 א'( הן מתחום התא, בנושאים פוטוסינתזה ונשימה. רמת החשיבה הנדרשת בשאלה היא של תש"ג עבור תלמידים שלא תרגלו גרף כזה. עליהם להבין את שני התהליכים ברמה התאית: פוטוסינתזה ונשימה, ולבחון את שפעתם המשולבת על הקליטה או הפליטה של חמצן מהצמח, וכן להבין את משמעות הערכים של כמות החמצן על ציר Y. החלק הקשה בהבנת הציר הוא בתחום של )10-( עד 0: ככל שהערך שלילי יותר, כך נקלט לצמח יותר חמצן. וכן משמעות נקודת ה- 0 של ציר Y )נקודת הקומפנסציה( שבה קליטת החמצן שווה לפליטתו. לתלמידים שתרגלו גרף זה רמת החשיבה היא קלה יותר )קרובה יותר לרמת הבנה(, אך עדיין קיימת המורכבות של התהליכים המופשטים, והקישור בין המאזן שלהם להבדלים בכמות החמצן בכלי. בשאלון הרגיל הוצג לתלמיד גרף מוכן, בעוד שבשאלון המתוקשב אותו הגרף נבנה על-ידי התלמיד באמצעות סימולציה שבה הוא משנה את עוצמת האור במערכת, וכתגובה מתרחשת פוטוסינתזה בעוצמה מסוימת המוצגת כנקודה על מערכת הצירים. על המורה המגיש את תלמידיו לבחינה המתוקשבת לתרגל הפעלה של סימולציות בנוסף להוראת החומר ותרגול של שאלות בנושא. בחרו לענות על שאלה זו כ- 13,000 תלמידים בשאלון הרגיל וכ- 950 במתוקשב. הציון של סעיף זה בשאלון הרגיל היה נמוך יחסית )62%( לעומת השאלון המתוקשב )71%(. 28 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

31 שאלה 24 א' (43387) בניסוי גידלו צמח במערכת סגורה שבה אפשר לשנות את עוצמת האור שאליה הצמח נחשף. במערכת זו הותקן חיישן המודד את השינויים בכמות החמצן בכלי. לפניך הדמיה )סימולציה( של מערכת הניסוי. I. הזז את הסמן שעל ציר עומצת האור ל- 0..II לחץ על הכפתור "בצע ניסוי"..III הזז את הסמן לעוצמות האור: 25, 20, 15, 10, 5, ו- 30, ועבוּר כל אחת מעוצמות האור לחץ על הכפתור "בצע ניסוי"..IV כדי לחבר בין הנקודות שהתקבלו בגרף, לחץ על הכפתור "חבר נקודות". הסבר את התוצאות שהתקבלו בעוצמות אור. 0, 10, 20 בתשובתך התייחס לתהליכי הנשימה והפוטוסינתזה. )4.5 נקודות( דגם התשובות: - בעוצמת אור / 0 ללא אור לא התבצעה פוטוסינתזה והתבצע תהליך הנשימה ]ולכן החמצן רק נקלט[. - בעוצמת אור / 10 נמוכה יחסית תהליך הפוטוסינתזה והנשימה התרחשו בעוצמה שווה ]ולכן כמות החמצן שנפלט הייתה שווה לכמות החמצן שנקלט[. - בעוצמת אור / 20 גבוהה יחסית תהליך הפוטוסינתזה התבצע בעוצמה גבוהה יותר מתהליך הנשימה ]ולכן יותר חמצן נפלט מאשר נקלט[. תשובת תלמיד לדוגמה: בעוצמת אור 0 לא היתה פליטה של חמצן מן הצמח וזאת מכיוון שהצמח לא ביצע את תהליך הפוטוסינתזה שלא יכול להתבצע ללא אנרגיית אור ואחד התוצרים שלו הינו חמצן ולכן לא נפלט חמצן. בעוצמת אור 02 כמות החמצן היתה גדולה יותר וזאת מכיוון שאור הוא האנרגיה לביצוע תהליך הפוטוסינתזה ולכן יש יותר אנרגיה וכך תהליך הפוטוסינתזה בצמחים היה גדול יותר ובכך יותר חמצן נפלט לאוויר מעוצמת אור 10. בתשובה זו יש התייחסות רק לתהליך הפוטוסינתזה. אין כלל התייחסות לתהליך הנשימה ולמאזן בין התהליכים. התלמיד מקבל ניקוד חלקי נמוך. 29 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

32 שאלה 5 ב' (43381)/ שאלה 24 ב' (43387) הביומסה של בעלי החיים בשכבת המים העליונה באוקיינוסים, שאור חודר אליה, גדולה יותר מזאת שבשכבות העמוקות יותר. הסבר את הקשר בין עוצמת האור ובין הביומסה של בעלי החיים. )2.5 נקודות( סעיף זהה בשני השאלונים העוסק בתחום האקולוגיה, בנושא מארג המזון ומעברי אנרגיה. רמת החשיבה הנדרשת היא של תש ג. בשני השאלונים התקשו התלמידים בשאלה זו, והציונים היו נמוכים יחסית בשניהם )רגיל 64%, מתוקשב 70%(. חלק מהתשובות היה שגוי לגמרי. שאלה זו היא בדגם של סיבה-תוצאה. בשאלה נתונות גם הסיבה וגם התוצאה. התלמיד צריך להסביר את הרצף הלוגי שמוביל מהסיבה לתוצאה, כאשר כל תוצאה של שלב אחד הופכת להיות הסיבה של השלב הבא )"ש רשור נסיבתי"(. יותר אור דגם התשובות: יותר אור - יותר פוטוסינתזה / יותר ]ייצור[ חומר אורגני - יותר מזון לבעלי החיים. או: יותר אור - יותר פוטוסינתזה / יותר ]פליטת[ חמצן - יותר בעלי חיים עולים לשכבה זו לנשום. תיאור של דגם התשובות בשרשור נסיבתי: יותר פוטוסינתיזה יותר חומר אורגני / מזון יותר חמצן לנשימה יותר בעלי חיים תשובת תלמיד לדוגמה: הביומסה של בעלי החיים בשכבת המים העליונה באוקיינוסים גדולה מהביומסה של בעלי החים שבשכבות העמוקות מכיוון שחלק ניכר מבעלי החיים צריכים אור בכדי להתקיים ולשמור על אנרגיית חום. זוהי דוגמה לתשובות רבות דומות שבהן מופיעה תפיסה שגויה שמתייחסת לכך שהאור=חום. כתוצאה מתפיסה שגויה זו, התלמיד מקשר באופן ישיר בין האור לבין בעלי החיים. תשובות כאלה לא קיבלו ניקוד. שאלה 6 א' (43381)/ שאלה 25 א' (43387) בלוטות הרבייה )שחלות ואשכים( הן איברי מטרה של הורמונים מסוימים, והן מפרישות הורמונים אחרים. בחר באחת מבלוטות הרבייה באדם, וציין הורמון אחד שבלוטה זו היא איבר מטרה שלו והורמון אחד שהבלוטה מפרישה. תאר השפעה אחת של כל אחד מן ההורמונים שציינת. )4 נקודות( השאלה היא מתחום גוף האדם מערכת הרבייה, ורמת החשיבה ידע. על שאלה זו בחרו לענות רק כ- 8,000 תלמידים בשאלון הרגיל, וכ- 600 במתוקשב. לא נצפה קושי במענה לסעיף זה של השאלה, וציוני התלמידים בשאלה זו גבוהים יחסית: 75% ברגיל, ו- 83% במתוקשב. 30 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

33 דגם התשובות: על התלמיד לבחור בלוטת רבייה אחת ולציין הורמון אחד המשפיע עליה והורמון אחד המופרש ממנה. שחלה: הורמון המשפיע על השחלה: - :FSH מעורר את הבשלת הזקיק / מעורר הפרשת אסטרוגן. - :LH גורם לביוץ / גורם ליצירת גופיף צהוב / מעורר הפרשת פרוגסטרון. הורמון המופרש מהשחלה: - אסטרוגן: גורם להופעת סימני מין משניים / גורם להתעבות רירית הרחם / מפעיל משוב על המוח / ההיפותלמוס / ההיפופיזה. - פרוגסטרון: גורם להתעבות רירית הרחם / מפעיל משוב ]שלילי[ על המוח / ההיפותלמוס / ההיפופיזה / שמירה על ההיריון. אשך: הורמון המשפיע על האשך: : LH / FSH גורם להבשלת/התפתחות תאי הזרע / גורם להפרשת טסטוסטרון. הורמון המופרש מהאשך: טסטוסטרון: גורם להופעת סימני מין משניים / ייצור תאי הזרע / ייצור נוזל הזרע / דחף מיני / מפעיל משוב ]שלילי[ על המוח / ההיפותלמוס / ההיפופיזה. תשובות תלמידים לדוגמה: אשכים - LH הוא ההורמון המופרש מההיפופיזה שהאשכים הם איבר המטרה שלו. וטסטוסטרון הוא ההורמון שהבלוטה מפרישה. דוגמה לתשובה חלקית המציינת את שמות ההורמונים אך חסר תיאור ההשפעה. ניקוד חלקי. רוב התשובות היו נכונות ומלאות יותר. הורמון שמשפיע על השחלה הוא אינסולין, והוא גורם לקליטה של גלוקוז לתאי השחלה. הורמון שמופרש מהשחלה פרוגסטרון והוא אחראי לשמור על ההיריון. אינסולין תשובה לא צפויה, אם כי יש לה היגיון ביולוגי, כי האינסולין משפיע על תאי הגוף ניקוד חלקי. פרוגסטרון שם ההורמון נכון, תיאור ההשפעה כללי. ניקוד חלקי. שאלה 6 ב' (43381)/ שאלה 25 ב' (43387) בבלוטות הרבייה נוצרים תאי רבייה )גמטות(. מתאי רבייה של אותו זוג הורים נוצרים צאצאים שיש ביניהם שונו ת גנטית. ציין שני גורמים לשונות זו. )3 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין שני תהליכים: מיוזה - היפרדות בלתי תלויה של כרומוזומים - שחלוף בין כרומטידות של כרומוזומים ]הומולוגים[ - פגישה אקראית של תאי רבייה שונים ]בכל הפריה[ - פגישה של תאי רבייה שונים ]בכל הפריה[ - מוטציה - 31 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

34 תשובת תלמיד לדוגמה: בעת המיוזה מתרחש תהליך השחלוף שבו הכרומטידות האחיות מחליפות ביניהן קטעי DNA כך שבכל כרומטידה מידע גנטי השונה מהמידע המקורי. תשובה זו היא דוגמה לכפילות: היפרדות ושחלוף הם חלק מתהליך המיוזה, ולכן התלמיד מקבל ניקוד מלא על המיוזה וניקוד חלקי על התהליך השני. שאלה 7 א' (43381) אצה חד תאית מסוימת גדלה במי ים. התבונן בטבלה שלפניך וענה על שני סעיפי השאלה שאחריה. ריכוז הנתרן והאשלגן בתוך תא האצה ובמי ים במי הים )mm( בתוך התא )mm( מומסים נתרן אשלגן א. הסבר כיצד ריכוזי המומסים בתוך תא האצה )המפורטים בטבלה( נשמרים קבועים, בקירוב, לאורך זמן. )3.5 נקודות( דגם התשובות: הוצאת הנתרן מחוץ לתא והכנסת האשלגן לתא / העברה בניגוד למפל הריכוזים - נעשית על ידי הובלה פעילה / משאבות / השקעת אנרגיה. - שאלה זו עוסקת בנושא מעבר חומרים דרך קרומים, מתחום התא. השאלה היא ברמת תש"ג: על התלמיד לקרוא את הטבלה, להבין את המשמעות של הנתונים ולקשר בינם לבין דרכי ההעברה הידועות לו. שאלה זו הופיעה בגרסאות שונות בבחינות בגרות שונות, ולמרות זאת מעוררת קושי בקרב תלמידים רבים. מתוך כ- 12,500 שענו עליה - ציון ממוצע 46%. חלקם רואים בריכוזים הרשומים בטבלה את "המצב ההתחלתי", שכתוצאה ממנו יעברו החומרים בדיפוזיה ממקום ריכוזם הגבוה לנמוך יותר. כלומר, הנתרן יעבור בדיפוזיה ממי הים לתא, והאשלגן יעבור בכיוון ההפוך. למרות שרוב המורים מתרגלים שאלות דומות בכיתה, תלמידים רבים עדיין מתקשים, כנראה בשל הנושא המופשט, ועקב הקושי להבין שהערכים בטבלה מציגים את התוצאה של תהליך דינמי. תשובות תלמידים לדוגמה: ריכוזי המומסים נשמרים קבועים מפני שהאצה נמצאת בתמיסה איזוטונית ולכן כמות המים והמומסים שנכנסים אל התא שווה לכמות שיוצאים. כיוון שסך המומסים בתא קרוב בריכוזו לריכוז המומסים במי הים, ולכן כמעט ולא מתבצעת או דיפוזיה של מומסים ולכן הריכוז של המומסים בתא נשמר קבוע בקירוב לאורך זמן. שתי התשובות מייצגות שגיאה שחזרה על עצמה: התלמידים מתייחסים למילים "נשמרים קבועים" ומסיקים שהתמיסה היא איזוטונית. תלמידים אלה חיברו את ריכוזי היונים בחוץ )590( ובפנים )480( ותיארו אותם כשווים. תלמידים אלה אינם מבינים שכל יון מפעפע בהתאם לריכוז שלו. את הנקודה הזאת על המורה להדגיש היטב במהלך ההוראה. 32 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

35 שאלה 26 א' (43387) צפה בסרטון וקבע באיזה אופן עובר כל אחד משני המינרלים, A ו- B, אל תאי השורש. נמק. בתשובתך התייחס לשינויים בריכוזי המינרלים בתהליכים אלה. )3.5 נקודות( קליטת מינרלים על ידי שורשי הצמח בסרטון שהוצג בשאלה זו נראה מעבר של חומר A ממקום ריכוזו הגבוה אל מקום ריכוזו הנמוך יותר, דרך תעלה שאין בה תנועה רמז לתהליך פסיבי. לאחר מכן נראה מעבר של חומר B ממקום ריכוזו הנמוך אל מקום ריכוזו הגבוה, כאשר מולקולה של החומר נכנסת לתוך מקום המעבר )משאבה( שנפתח, נסגר ונפתח שוב בכיוון השני, וכך גורם למעבר של החומר רמז לתהליך אקטיבי. האנימציה מתארת את אופן מעבר החומרים וגם את ריכוזם המשתנה עם הזמן, בעוד שהנתונים בטבלה הם סטטיים. אמנם התלמיד היה צריך להיות מסוגל לפרש את האנימציה, אך היא הייתה ברורה מאוד, וכ- 1,000 התלמידים שענו עליה ידעו לזהות את התהליכים ולענות היטב. הציון הממוצע היה 84%. נראה כי בייצוג ויזואלי של תהליכים דינמיים, מופשטים, מורכבים יש יתרון גדול לאנימציות. מומלץ למורים, ללא קשר לסוג הבחינה שבה התלמידים ייבחנו, להשתמש בהוראה בסרטונים, באנימציות ובכל דרך ויזואלית הממחישה את החומר הנלמד. 33 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

36 שאלה 7 ב' (43381) מה יקרה אם יכניסו את תאי האצה לכלי שבו מים מזוקקים - האם התאים יתנפחו מעט, יתכווצו מעט או יתפוצצו? הסבר. )3.5 נקודות( שאלה 26 ב' (43387) דגם התשובות: על התלמיד לציין שני תהליכים: - תאי האצה יתנפחו מעט. - מים יחדרו לתא ]בהתאם למפל הריכוזים[ - עד ש]לחץ[ הדופן ימנע כניסת מים נוספים / ימנע התפוצצות. סעיף ב' של השאלה דומה מאוד בשני השאלונים, וברמת קושי של תש"ג. המבנה הלוגי של השאלה הוא סיבה-תוצאה, כאשר הסיבה ידועה: הכנסת התאים למים מזוקקים, והתוצאה איננה ידועה. הכנסה של תא אצה למים מזוקקים מים יכנסו לתא באוסמוזה בהתאם למפל הריכוזים הדופן ימנע כניסת מים נוספים / ימנע התפוצצות תא האצה / השורש יתנפחו מעט תשובות תלמידים לדוגמה: אם יכניסו את תאי האצה לכלי שבו מים מזוקקים התאים יתנפחו מעט משום שאצה היא צמח בעל דופן חיצוני קשיח אשר מונע מהתא להתפוצץ בסביבה מהולה )היפוטונית( כמו מים מזוקקים. תשובה זו היא חלקית כי חסר המרכיב השני בשרשור - כניסת המים באוסמוזה לתאים. מקבלת ניקוד חלקי גבוה כי הקביעה לגבי התוצאה נכונה, וכן ההסבר לגבי נוכחות ותפקוד הדופן. אם יכניסו תא אצה למים מזוקקים, בהם ריכוז נמוך תיווצר תמיסה היפוטונית והמים יכנסו לתוך התאים בתהליך אוסמוזה והתא יתפוצץ. בתשובה זו הקביעה לגבי התוצאה הצפויה היא שגויה, והיא נובעת מכך שאין התייחסות לנוכחות של דופן תא. התשובה מקבלת ניקוד על הסבר נכון לגבי כיוון האוסמוזה. 34 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

37 שאלה 8 א' (43381) לעתים מוצאים נבטים של צמחי תירס לבקנים )שאינם ירוקים(. נבטים אלה שורדים זמן קצר בלבד ואינם מגיעים לשלב של יצירת זרעים. א. הסבר מדוע נבטים אלה אינם שורדים זמן רב. )3.5 נקודות( שאלה 27 א' (43387) לעיתים מוצאים בצמחים ממינים מסויימים נבטים לבקנים )שאינם ירוקים(. לפניך מצגת שמתואר בה מחזור החיים של צמחים ממין זה. עבור בין דפי המצגת בלחיצה על החצים שבצידי המסך או על הריבועים שבתחתית המסך. א. הסבר מדוע הנבטים הלבקנים אינם שורדים זמן רב. )3.5 נקודות( שאלה זו עוסקת בנושא פוטוסינתיזה, מתחום התא. השאלה היא ברמת חשיבה של הבנה. ענו על שאלה זו כ- 10,800 תלמידים בשאלון הרגיל וכ- 840 במתוקשב. בשאלון הרגיל השאלה מוצגת במלל, בעוד שבשאלון המתוקשב נשאלת אותה שאלה בדיוק, אך היא מוצגת לתלמיד באמצעות מצגת שמתארת את מהלך הנביטה של הזרעים, התפתחות הנבטים עד לשלב של יצירת זרעים ולאחר מכן התפתחות נבטים חדשים מהזרעים שפוזרו בשלב הקודם. השאלה היא מסוג של סיבה-תוצאה כאשר גם הסיבה וגם התוצאה ידועות, ועל התלמיד להסביר את הקשר ביניהן. כדי לענות על השאלה התלמיד צריך לבצע את מהלך החשיבה הבא: נבטים לבקנים )אינם ירוקים( הנבטים חסרי כלורופיל מתבצע תהליך הפוטוסינתזה בנבטים לא יווצר חומר אורגני / מזון מחסור בחומר לבנייה / להפקת אנרגיה הנבטים שורדים זמן קצר 35 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

38 ייתכן שהתיאור במצגת יצר בלבול בקרב חלק מהתלמידים שחשבו שהשאלה עוסקת במחזור החיים של הצמח או ברבייה של הצמח ואולי באבולוציה. לכן חשוב להדגיש בהוראה כחלק מהתרגול לקראת השאלון המתוקשב, שבנוסף למידע שמופיע בתמונה/באנימציה/בסרטון, יש לקרוא היטב את המידע ואת ההנחיות בשאלה עצמה. בלבול זה ומהלך החשיבה המורכב שנדרש, באו לידי ביטוי בהישגים הנמוכים יחסית בשאלה זו: 64% בשאלון הרגיל, ו- 72% מתוקשב. דגם התשובות: נבטים אלה לא מכילים כלורופיל / כלורופלסטים - ולכן לא מבצעים פוטוסינתזה - לא מייצרים חומרים אורגניים - הדרושים לבניית תאים / להפקת אנרגיה. - תשובות תלמידים לדוגמה: מכיוון שהם אינם קולטים אור ולא יכולים לבצע פוטוסינתזה ולהפיק אנרגיה ולכן הם מתים מהר. דוגמה לתשובה חלקית שבה חסרה ההתייחסות לכלורופיל, לחומרים אורגניים, וכן מופיעה שגיאה: האנרגיה מופקת בפוטוסינתזה. כאשר בתשובה נדרשים מרכיבים או שלבים רבים, גדל הסיכוי שהתלמידים "ידלגו" על חלק מהם, ויתקבלו תשובות רבות חלקיות. הלבקנות שלהם משמע מחסור בכלורופלסטים שהם הצבענים של העלים והם הסיבה לצבע הירקרק בעלים ובצמחים. בנוסף הכלורופלסטים הם מגיבים בתהליך הנשימה התאית בצמח, ושנמצא במחסור הנשימה התאית לא מתבצעת בכמויות הרצויות והצמח לא שורד בעקבות מחסור בפוטוסינתזה. בתשובה זו באה לידי ביטוי תפיסה שגויה - הפוטוסינתיזה היא תהליך הנשימה של הצמח, שנדונה בהרחבה בשאלה ט'/שאלה 9 בחלק הרב-ברירתי. תשובה כזו תקבל ניקוד חלקי נמוך. שאלה 8 ב' (43381)/ שאלה 27 ב' (43387) לבקנות בצמחים היא תכונה תורשתית. הסבר כיצד ייתכן שתכונה זו תופיע בדורות הבאים, אף על פי שלצמחים הלבקנים אין צאצאים. בתשובתך הצע הסבר שאינו התרחשות מוטציה. )3.5 נקודות( שאלה זו עוסקת בנושא תורשה מנדלית, מתחום התא. השאלה היא ברמת חשיבה של תש"ג. סעיף זה של השאלה הוא זהה בשני השאלונים, אך מתבסס על הנתונים שהוצגו בדרך שונה בסעיף א': בשאלון הרגיל - במלל, ובמתוקשב במצגת. התלמידים התקשו מאוד במענה לסעיף זה של השאלה, והדבר בא לידי ביטוי בתשובות המגוונות שהתקבלו ובציונים הנמוכים: - 48% בשאלון הרגיל ו- 61% במתוקשב. תשובות רבות היו שגויות לחלוטין, ורובן עסקו בדרכים שונות של רבייה בצמחים. כיצד ניתן להסביר את הקושי? סביר להניח שהקושי נבע מהתופעה שמכונה "חשיבה במגירות" ומבטאת את הלמידה שממדרת בין נושאים שונים. כלומר, נושא הפוטוסינתזה "מאוחסן במגירה" מסוימת במוח, ונושא התורשה המנדלית מאוחסן ב"מגירה" נפרדת. נראה שהתלמידים שענו בסעיף א' על תהליך הפוטוסינתזה שמתרחש בצמחים, נשארו ב"אותה מגירה". רובם לא הבינו שסעיף ב' עוסק בנושא אחר, והם ניסו למצוא תשובות שהן מתחום הצמחים. דגם התשובות: לבקנות היא תכונה רצסיבית. - האלל ללבקנות עובר ]מדור לדור[ על ידי פרטים ]ירוקים[ הטרוזיגוטים / נשאים - מקרא: - A ירוק - B לבן Aa x Aa aa או ירוק Aa x Aa ירוק - aa לבקן או: הסבר בתרשים 36 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

39 תשובות תלמידים לדוגמה: מהצמח הלבקן נשארים שורשים ואבקנים באדמה והם נובטים מחדש והחומר התורשתי נשאר בהם אותו דבר. חיזוק: במצגת ניתן לראות שבמקומות שצמחו לבקנים בפעם הראשונה צמחו גם נבטים לבנים בפעם השנייה. חרק כלשהו יכול לשבת על הצמח, לאסוף ממנו את האבקנים ואת הצוף שלו, החרק ימשיך את מסלולו וילך לצמח אחר, הצמח יהיה נגוע באבקנים של הצמח הלבקן וכך התופעה תמשיך ותופיע שוב. על ידי גנים שמועברים בחומר התורשתי של הצמח, גנים רדומים שמתעוררים במקרים מסוימים ובהם גורמים למוות של הצמח. אך אם הגן רדום הצמח ישרוד ויחיה אבל בחומר התורשתי יעבור גן של לבקנות בצמחים לדורות הבאים. הסבר אפשרי לכך שתכונת הלבקנות עוברת מדור לדור למרות שלצמחים אלו אין צאצאים היא באמצעות העברה אופקית של גנים כגון טרנספורמציה: החיידקים מעבירים מקטע DNA שמכיל את תכונת/גן הלבקנות מצמח לצמח ללא מגע. כל הדוגמאות הן שגויות, למרות שסביר להניח כי רוב התלמידים יודעים תורשה מנדלית ברמה זו או אחרת. כיצד ניתן לכוון אותם בשאלה לענות בכיוון זה? אולי ניתן להוסיף בשאלה הכוונהכגון זו: לבקנות בצמחים היא תכונה תורשתית. הסבר כיצד ייתכן שתכונה זו תופיע בדורות הבאים, אף על פי שלצמחים הלבקנים אין צאצאים. בתשובתך הצע הסבר לפי כללי התורשה, שאינו התרחשות מוטציה. 37 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

40 שאלון, ניתוח שאלות ודגם תשובות לפרק השלישי )מחקר מדעי( של שאלונים ו פרק שלישי )18 נקודות( בפרק זה שלוש שאלות, קרא את תיאור המחקר שלפניך, וענה על כל השאלות 11-9 )מספר הנקודות לכל סעיף רשו ם בסופו(. התנהגות הורית )מעובד על פי Scott, N. et al [2015]. A sexually dimorphic hypothalamic circuit controls maternal care ).andoxytocin secretion. Nature, נקבות עכברים, כמו יונקים רבים אחרים, מציגות התנהגות הורית עוד לפני ההמלטה אך בעיקר אחריה. לפני ההמלטה ההתנהגות ההורית שלהן מתבטאת בבחירת מקום מתאים להמלטה ולבניית קן, ולאחר ההמלטה היא מתבטאת, בין השאר, בטיפול בגורים ובהגנה עליהם. התנהגות הורית מושפעת מפעילות באזורים מסוימים במוח. פעילות זו באה לידי ביטוי בהעברת אותות עצביים. בתהליך העברת האות העצבי מתא עצב אחד לתא עצב אחר יש כמה שלבים. ציין שלושה מן השלבים. )3 א. 9. נקודות( ציין הבדל אחד בין העברת אות עצבי לאורך תא העצב )נוירון( ובין העברתו בסינפסה. )2 נקודות( ב. אצל העכברים, כמו אצל יונקים רבים אחרים, הנקבות מטפלות בגורים רוב הזמן, ואילו הזכרים מטפלים בהם רק מעט. חוקרים מצאו הבדלים בהתנהגות ההורית גם בין פרטים שהם הורים ובין פרטים שאינם הורים. חוקרים ממכון ויצמן למדע החליטו לבדוק אם הבדלים בהתנהגות הורית אצל עכברים קשורים להבדלים בין זכרים לנקבות במבנה המוח ובתפקוד שלו. החוקרים התמקדו באזור קטן במוח הנקרא, AVPV מכיוון שאזור זה במוח של נקבות שונה מאותו אזור במוח של זכרים. פעילות מוחית באזור זה מתבטאת בהפרשת הנוירוטרנסמיטר דופאמין לסינפסות. דופאמין נוצר בתהליך שבו משתתף האנזים Hydroxylase).TH (Tyrosine כדי לקבוע את רמת הדופאמין, בחרו החוקרים לבדוק את רמת ה TH, וכך לקבוע את רמת הפעילות המוחית. בשלב הראשון של המחקר בדקו החוקרים את מספר תאי העצב המייצרים את האנזים TH באזור AVPV במוח, בארבע קבוצות של עכברים: נקבות אימהות, נקבות שאינן אימהות, זכרים שהם אבות וזכרים שאינם אבות. כל העכברים היו באותו גיל וגודלו באותם כלובים ובתנאי סביבה זהים. תוצאות השלב הראשון במחקר מוצגות בגרף 1 שלפניך. 38 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

41 10. א. קבע אם יש קשר בין מספר תאי העצב המייצרים TH ובין זוויג )מין( העכבר. נמק את קביעתך לפי הגרף. )2.5 נקודות( ב. קבע אם יש קשר בין מספר תאי העצב המייצרים TH ובין היות הפרט הורה. בתשובתך התייחס הן לנקבות, הן לזכרים. נמק את קביעתך לפי הגרף. )2.5 נקודות( בשלב השני של המחקר בדקו החוקרים את ההשפעה של רמת האנזים TH על ההתנהגות ההורית של נקבות החיות בכלובים. ההתנהגות ההורית נבדקה לפי משך הזמן שנדרש לא ם להחזיר גור שהונח בפינת הכלוב אל קן הרבייה, שהוא מקום מוגן בכלוב. החוקרים לקחו נקבות אימהות וחילקו אותן לשתי קבוצות: הנקבות בקבוצה אחת עברו טיפול להפחתת ייצור האנזים TH בתאי עצב באזור,AVPV ובאחרת הן לא עברו טיפול. החוקרים מדדו את הזמן שנדרש לנקבות להחזיר לקן הרבייה גורים שהונחו בפינת הכלוב. תוצאות הניסוי מוצגות בגרף א. מה אפשר להסיק מתוצאות הניסוי על הקשר בין רמת TH ובין ההתנהגות ההורית? בסס את תשובתך על הנתונים המוצגים בגרף 2. ) 3 נקודות( ב. לפניך היגד: "רמת הדופאמין המופרש במוח של נקבת העכבר קשורה להיותה א ם ומשפיעה על ההתנהגות ההורית". הסבר כיצד המידע המובא בעמוד הראשון של תיאור המחקר והתוצאות המוצגות בגרפים 1 ו 2 תומכים בהיגד זה. )5 נקודות( ניתוח השאלות פרק שלישי שאלה 9 א' (43381) בתהליך העברת האות העצבי מתא עצב אחד לתא עצב אחר יש כמה שלבים. ציין שלושה מן השלבים. )3 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין שלושה מהשלבים הבאים: מעבר של אות חשמלי / עצבי באקסון - הפרשה / שחרור של נוירוטרנסמיטר משלפוחיות - מעבר / דיפוזיה של הנוירוטרנסמיטר - קישור לקולטנים ]ייחודיים[ בתא - תגובה / שינויים בתא הקולט - פינוי / פירוק / ספיגה חוזרת של הנוירוטרנסמיטר - 39 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

42 שאלה 28 א' (43387) 1. לפניך איור ובו קצוות של שני תאי עצב. גרור את המושגים שמתחת לאיור אל המקומות המתאימים באיור. בתהליך העברת האות העצבי מתא עצב אחד לתא עצב אחר יש כמה שלבים. ציין שניים מן השלבים. )3 נקודות( דגם התשובות: כל מושג נמצא במקום המתאים לו באיור. על התלמיד לציין שני שלבים: מעבר של אות חשמלי / עצבי באקסון - הפרשה / שחרור של נוירוטרנסמיטר משלפוחיות - מעבר / דיפוזיה של הנוירוטרנסמיטר - קישור לקולטנים ]ייחודיים[ בתא - תגובה / שינויים בתא הקולט - פינוי / פירוק / ספיגה חוזרת של הנוירוטרנסמיטר - בשני השאלונים סעיף זה עוסק בתחום גוף האדם, בנושא מערכת העצבים ורמת החשיבה הנדרשת - ידע. למרות שזוהי שאלת חובה, ענו עליה רק כ- 15,800 תלמידים בשאלון הרגיל )מתוך 17,500 שניגשו לבחינה(, ובמתוקשב ענו עליה כל 1,200 התלמידים. מתוך נתונים אלה עולה כי ייתכן שחלק מהתלמידים שענו על השאלון הרגיל לא הבחינו בשאלה או בחרו שלא לענות עליה. חשוב מאוד להבהיר לתלמידים כי עליהם לבדוק שענו על כל השאלות לפני מסירת הבחינה ולתרגל בדיקה זו עם כל מסירה של מבחן שמתקיים גם במסגרת הלימודים בבית הספר. בנוסף חשוב שהתלמיד ינסה לענות על כל השאלות שנדרש, אפילו באופן חלקי. האופן השונה שבו הוצגה השאלה גרם להבדל גדול מאוד בציונים: 64% בשאלון הרגיל, ו- 85% במתוקשב. בשאלון הרגיל התקבלו מגוון תשובות שרובן לא התייחסו רק לסינפסה, שאליה התכוונו כותבי השאלה, אלא להעברת הגירויים במערכת העצבים בכלל. ייתכן שמניסוח השאלה: "מתא עצב אחד לתא עצב אחר" לא הבינו חלק מהתלמידים שיש להתמקד בסינפסה, והם התייחסו להיבטים שונים של מעבר הגירויים במערכת העצבים, כפי שמופיע בדוגמאות. על מנת לקבל תשובות הממוקדות בסינפסה, אפשר לשנות את ניסוח השאלה: ציין שלושה מן השלבים בתהליך העברת האות העצבי בסינפסה. לעומת זאת, הניסוח והדרישות בשאלה 28 א' )מתוקשב( היו ממוקדים היטב: מרכיב ראשון היה גרירה של מושגים למקום המתאים להם, אין צורך לשלוף את המושגים מהזיכרון, אלא רק לשייך אותם. האיור מיקד את התלמידים באזור הסינפסה, ובנוסף הם נדרשו לציין רק שני שלבים. 40 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

43 תשובות תלמידים לדוגמה: נוירון תחושתי מעביר לנוירון מקשר ומעביר לנוירון תנועתי. תיאור כללי של מעבר הגירוי במערכת העצבים. ניקוד חלקי נמוך. קליטת מידע בדנדריטים, הגירוי עובר לגוף התא ומשם מועבר באקסון אל תא עצב אחר אין התמקדות בסינפסה, המרכיב שעונה על השאלה הוא רק מועבר באקסון אל תא עצב אחר. התשובה מקבלת ניקוד חלקי. גירוי חשמלי מגיע לקצה האקסון, נוירוטרנסמיטר נשפך לחלל הסינפסה וגירוי חשמלי מתחיל בתא העצב שאחריו. יש התייחסות לשני שלבים במעבר בין תאי העצב: מגיע לקצה האקסון, נוירוטרנסמיטר נשפך לחלל הסינפסה. תיאור המעבר של הגירוי לאורך תא העצב אינו מקבל ניקוד. ניקוד חלקי גבוה. שאלה 9 ב' (43381)/ שאלה 28 ב' (43387) ציין הבדל אחד בין העברת אות עצבי לאורך תא העצב )נוירון( ובין העברתו בסינפסה. )2 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין הבדל אחד: - לאורך תא עצב - עובר אות חשמלי, בסינפסה - עובר אות כימי. - לאורך תא עצב - מעבר האות הוא מהיר יותר ]מאשר בסינפסה[. - לאורך תא עצב האות עובר מרחק גדול יותר. גם סעיף זה של השאלה עוסק בתחום גוף האדם, בנושא מערכת העצבים. רמת החשיבה הנדרשת לסעיף זה היא של הבנה. אמנם נדרשת השוואה, אך היא נעשית בדרך כלל במהלך ההוראה. אם ההשוואה לא נערכה בכיתה, רמת החשיבה הנדרשת היא של תש"ג. למרות שניסוי השאלה היה זהה בשני השאלונים, היו ההישגים בשאלון המתוקשב גבוהים יותר: 75% ברגיל, 83% במתוקשב. ניתן להסביר את ההבדל בהישגים בכך שהשנה ניגשו לבחינה המתוקשבת תלמידים בעלי ההישגים גבוהים יותר, כפי שצוין בפתיח לפרק השני. בנוסף מערכת העצבים היא מערכת מוכרת פחות וקשה יותר להבנה ממערכות כמו עיכול, נשימה, והנושא המופשט של מערכת העצבים הובן טוב יותר על ידי תלמידים אלה. תשובות תלמידים לדוגמה: בסינפסה מועבר באמצעות קולטנים ייחודיים ובניגוד לכך בתא עצב מועבר גירוי כללי. אות עצבי בסינפסה נעזר בנוירוטרנסמיטורים המופרשים לעומת לאורך תא העצב ששם האות העצבי עובר חלק. בשתי הדוגמאות ניתן לראות שהמרכיב של המעבר בסינפסה נכון וממוקד, ואילו המעבר לאורך תא העצב לא ברור או לא מדויק. תשובות כאלה מקבלות ניקוד חלקי. שאלות 10 ו- 11, והשאלות המקבילות הזהות להן בשאלון המתוקשב 29 ו- 30, עוסקות בנושא המחקר המדעי. 41 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

44 בשאלות אלה נדרשות מיומנויות של קריאת גרף והסקת מסקנות מתוך הגרף בהתבסס על הנתונים שבגרף ועל מידע שהופיע בקטע. כל השאלות הן ברמת תש"ג. כצפוי, הישגי התלמידים שענו על השאלון המתוקשב, היו גבוהים יותר בשאלות הדורשות רמת חשיבה גבוהה יותר. תלמידים אלה הם בעלי הישגים גבוהים יותר הן בציון ההגשה )ציון גבוה ב- 6% ( והן ברוב התשובות בבחינה זו. ברוב השאלות נשמר פער דומה לזה של ציון ההגשה, ואין יתרון גדול לתלמידי המתוקשב, כלומר, בשני השאלונים התלמידים הבינו וידעו לענות באופן דומה בהתאם לרמתם. ניתן לראות בשני השאלונים כי ככל שרמת המורכבות של השאלות הולכת וגדלה, הציונים יורדים בהתאמה. בשאלה 11 ב' שבה נדרשה אינטגרציה של המידע ממקורות שונים וכתוצאה מכך רמת חשיבה גבוהה יותר, הציון נמוך מזה שבשאלות 10 א+ב ומזה שבשאלה 11 א' שהתייחסו לגרף אחד בלבד. התוצאות בשאלות המחקר המדעי: שאלה 10 א' / 29 א' 10 ב' / 29 ב' 11 א' / 30 א' 11 ב' / 30 ב' שאלון רגיל % 81% 76% 71% שאלון מתוקשב % 89% 84% 81% שאלה 10 א' (43381)/ שאלה 29 א' (43387) קבע אם יש קשר בין מספר תאי העצב המייצרים TH ובין זוויג )מין( העכבר. נמק את קביעתך לפי הגרף. )2.5 נקודות( דגם התשובות: כן / יש קשר. - בנקבות ]שהן הורים / שאינן הורים[ מספר התאים גדול יותר ]מאשר אצל זכרים[. - תשובת תלמיד לדוגמה: כן, יש קשר בין מספר תאי העצב המייצרים TH לבין מין העכבר מכיוון שניתן לראות שאצל זכרים אין הבדל בין כאלה שהם הורים לכאלה שלא, ואצל נקבות יש הבדל וה- TH גבוה יותר אצל כאלה שהן הורים. תשובה זו תקבל ניקוד על הקביעה בלבד. ההסבר לא רלוונטי לשאלה, משווה בין זכרים-לזכרים ובין נקבות- לנקבות, במקום בין זכרים לנקבות. שאלה 10 ב' (43381)/ שאלה 29 ב' (43387) קבע אם יש קשר בין מספר תאי העצב המייצרים TH ובין היות הפרט הורה. בתשובתך התייחס הן לנקבות, הן לזכרים. נמק את קביעתך לפי הגרף. )2.5 נקודות( דגם התשובות: - בנקבות קיים קשר ובזכרים לא קיים קשר - בזכרים אין הבדל במספר תאי העצב ]המייצרים ]TH בין שתי הקבוצות. - בנקבות אימהות יש מספר גדול יותר של תאי עצב ]בהשוואה לנקבות שאינן אימהות[ או: לנקבות אימהות יש 720 תאי עצב ]מייצרי ]TH לעומת 480 בנקבות שאינן אימהות. תשובת תלמיד לדוגמה: יש קשר לנקבות ואין קשר לזכרים. אצל נקבות שהן לא אמהות היה 500 ואצל נקבות אמהות היה 700. אצל זכרים שאינן הורים היה 200 ואצל זכרים הורים היה 200. הקביעות נכונות ניקוד מלא. הנימוק הוא תיאור ללא השוואה, מקבל עליו ניקוד חלקי. 42 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

45 שאלה 11 א' (43381)/ שאלה 30 א' (43387) מה אפשר להסיק מתוצאות הניסוי על הקשר בין רמת TH ובין ההתנהגות ההורית? בסס את תשובתך על הנתונים המוצגים בגרף 2. )3 נקודות( דגם התשובות: רמת TH תקינה גורמת למידה גבוהה יותר של התנהגות הורית ]בהשוואה לרמת TH מופחתת[, - כי ברמה זו ההחזרה של הגור לקן מהירה יותר / תוך 5 שניות לעומת 40 שניות. - תשובת תלמיד לדוגמה: ניתן להסיק כי ככל שרמת ה- TH מופחתת, ההתנהגות ההורית מופחתת גם היא. לפי הגרף ניתן לראות כי הנקבות שעברו טיפול להפחתת ייצור האנזים TH לקח להן יותר זמן להחזיר את הגורים לקן מאשר הנקבות אשר רמת ה- TH בהן היתה תקינה, שלקח להן זמן מועט ביותר להחזיר את הגורים לקן. תשובה מלאה. אך אין לבצע הכללה )ככל ש..( כאשר נתונים רק שני ערכים. יש להוריד 10% על הכללה. ניתן להסיק שהפחתת ייצור האנזים TH בתא עצב באזור AVPV משפיע על התנהגות הורית. מסקנה שחסר בה כיוון השפעה )יותר/פחות(, וחסר בה ביסוס על סמך הנתונים. תלמידים רבים נוטים להשתמש במונח משפיע/השפיע ללא ציון כיוון ההשפעה כאשר מבחינתם ההשפעה היא חיובית. על המורה ללמד ולהדגיש שוב ושוב כי יש לציין באופן מפורש גם את כיוון ההשפעה ולא להסתפק בקביעה יש השפעה. ניתן להסיק שרמת ה- TH משפיעה על ההתנהגות הורית בכך שכאשר רמת TH גבוהה רמת ההתנהגות ההורית חזקה יותר וכאשר היא נמוכה רמת ההתנהגות ההורית חלשה יותר. הקביעה נכונה, אך חסר ביסוס. ניקוד חלקי. ביסוס על פי הנתונים הוא אחת המיומנות שעל המורה לתרגל במהלך הלמידה, הן בשאלות פתוחות שבהן יש ביטוי גרפי כלשהו כמו גרף או טבלה שבהם מופיעים נתונים, והן בשאלות של מחקר מדעי. על התלמיד להציג רק את הנתונים הרלוונטיים לתשובתו. שאלה 11 ב' (43381)/ שאלה 30 ב' (43387) לפניך היגד: "רמת הדופאמין המופרש במוח של נקבת העכבר קשורה להיותה א ם ומשפיעה על ההתנהגות ההורית". הסבר כיצד המידע המובא בעמוד הראשון של תיאור המחקר והתוצאות המוצגות בגרפים 1 ו 2 תומכים בהיגד זה. )5 נקודות( בסעיף זה של השאלה על התלמיד להסיק מסקנה מתוך גרף 2 ובנוסף לבצע אינטגרציה של המידע שהופיע בטקסט ובשני הגרפים. שאלה זו היא ברמה גבוהה יותר בתוך התש"ג, כי נדרש מהתלמיד לקשר בין קטעי מידע. דגם התשובות: ]לפי המידע בקטע[ TH משתתף ביצירת דופאמין / רמת דופאמין קשורה לרמת.TH - ]לפי ניסוי 1[ לנקבות שהן אימהות יש יותר תאי עצב המייצרים TH בהשוואה לנקבות שאינן אימהות. - ]לפי ניסוי 2[ ברמת TH נמוכה, מידת ההתנהגות ההורית היא נמוכה בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

46 תשובת תלמיד לדוגמה: התנהגות הורית אצל עכברים קשורים בהבדלים בין זכרים לנקבות במבנה המוחי ובתפקוד שלו. פעילות מוחית באיזור במוח הנקרא AVPV מתבטאת בהפרשת הנוירוטרנסמיטר דופאמין לסינפסות. לכן, לפי הניסויים שערכו החוקרים הראה שרמת הדופאמין קשורה להיותה אם ומשפיעה על ההתנהגות ההורית. אם היא אם רמת הדופאמין גדולה יותר. בנוסף, רמת דופאמין תקינה גורמת להתנהגות הורית זריזה ותקינה. בתשובה אין התייחסות ל- TH, ולכן היא מקבלת ניקוד חלקי בלבד. כאשר התלמיד נדרש להתייחס בתשובתו למספר מרכיבים, הוא עלול להשמיט מרכיב זה או אחר, וכתוצאה מכן יתקבלו תשובות חלקיות. המידע שקיבלנו בנוסף לתוצאות הגרפים מוכיחות שהמשפט נכון, ככל שרמת ה- TH גבוה יותר ההתנהגות ההורית מסורה יותר עפ"י גרף 2, ראינו בטבלה 1 כי נקבות בעלות רמות גבוהות יותר של TH לאחר ההמלטה שלהן ובכך זה תומך בהיגד. דוגמה נוספת לתשובה חלקית, שבה חסר הסבר לקשר LH דופאמין. ניקוד חלקי. 44 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

47 שאלון, ניתוח שאלות ודגם תשובות לפרק הרביעי )נושאי העמקה( של שאלון ו פרק זה עוסק בנושאי העמקה שהוגדרו מחדש במסגרת התכנית החדשה: נושא - I בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית נושא - II פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי נושא - III חיידקים ונגיפים בגוף האדם עם פרסום התוכנית החדשה, הומלץ ללמד את נושא ההעמקה במסגרת זמן של כ- 15 שעות, אך בעקבות הניסיון והתגובות שהגיעו מן המורים, ההמלצה הנוכחית היא להקדיש להוראת נושא ההעמקה כ- 25 שעות. המלצה נוספת היא לשלב את הוראת התכנים של נושאי ההעמקה, במהלך ההוראה של תוכני הליבה הרלוונטיים, כלומר, הוראה ספירלית של הנושאים. כל תלמיד עונה על נושא אחד מתוך השלושה, בהתאם לנושא שאותו בחר מורה הכיתה ללמד. כלומר, הבחירה היא בעצם של המורה ולא של התלמיד, מלבד המקרים שבהם לימד המורה יותר מנושא העמקה אחד. מניתוח של בחינות הבגרות השנה עולה ההתפלגות הבאה של הבחירה: נושא הבחירה בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי חיידקים ונגיפים בגוף האדם שאלון רגיל % 31% 51.5%% שאלון מתוקשב % 22% 32% ניתן לראות כי בעוד שבשאלון הרגיל בחרו רוב המורים ללמד חיידקים ונגיפים, הרי בשאלון המתוקשב בחרו רוב המורים ללמד את נושא הבקרה הגנטית. הנושא של בקרה גנטית עוסק בתהליכים ומנגנונים ברמה התאית, שהיא מופשטת ומורכבת יותר להבנה, ויבחרו בה בדרך-כלל מורים שמעריכים את תלמידיהם כבעלי רמה לימודית גבוהה. נושא החיידקים והנגיפים מוכר יותר לתלמידים מחיי היום-יום, וקל יותר לעניין בו גם תלמידים שאינם בעלי חשיבה מופשטת. התפלגות אחוז המורים הבוחרים בנושאי ההעמקה השונים בשני השאלונים מחזקת את ההנחה שהתלמידים שענו על השאלון המתוקשב היו תלמידים בעלי רמת לימודים גבוהה יותר. הציון הממוצע בשאלת החובה בשלושת הנושאים בשאלון הרגיל )381( היה דומה, ולא היה הבדל בינו לבין הציון הממוצע בנושאים חיידקים ונגיפים בגוף האדם ו פיזיולוגיה השוואתית במבחן המתוקשב )387(. הבדל משמעותי בציון הממוצע של יותר מ- 15% לטובת השאלון המתוקשב, נמצא בשאלות 31 ו- 33 בנושא בקרה על ביטוי גנטי, לעומת השאלות 12 ו- 14 המקבילות להן בשאלון הרגיל. בנוסף נושא הבקרה הגנטית כולל ידע שנלמד בתכנית ה ישנה במסגרת נושאי ההרחבה של תורשה וביוטכנולוגיה. בנושא הביוטכנולוגיה בקיאים היטב רק חלק מהמורים, ולכן הם נמנעים מללמדו. לעומת זאת, כל המורים מכירים היטב את נושא החיידקים והנגיפים שהוא נושא בסיסי בהוראת הביולוגיה, וחלקם הגדול מכיר היטב גם את נושא הפיזיולוגיה של המערכות שהיה נושא הבחירה המועדף בתוכנית הישנה. ערכו של הפרק הוא 15 נקודות. בכל נושא התלמיד חייב לענות על השאלה הראשונה )שאלת חובה( ועל שאלה נוספת שהוא בוחר )מתוך שתיים(. רוב השאלות בנושאי ההעמקה הן ברמת חשיבה של תש ג, והציונים בו הם נמוכים יחסית, במיוחד עקב הקושי של התלמידים החלשים יותר. גורם נוסף שמשפיע כנראה על הציונים הנמוכים הוא העובדה שהנושא נלמד לקראת סוף השנה, ולא תמיד נותר זמן מספיק לתרגול ועיבוד מעמיק של החומר. במהלך ההוראה של תוכני הליבה ניתן לשפר מצב זה באמצעות שילוב התכנים של נושאי ההעמקה במקומות הרלוונטיים. בניתוח השאלות תצוין רמת החשיבה של השאלה שמתבססת על הטקסונומיה המוכרת על-פי בלום, ידע, הבנה, תש"ג, כפי שפורט בפתיח לפרק ראשון. גם במיון זה יש לבחון את השאלה בתוך ההקשר הכללי של הלמידה ולהתייחס לרמת חשיבה באופן שאינו חד-משמעי, אלא מורה יכול לבדוק את רמת החשיבה של השאלה על פי דרך הוראתו, כפי שהוסבר בהרחבה בפתיח לפרק ראשון. 45 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

48 נושא I בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית נושא זה כולל ידע שנלמד בתכנית ה ישנה במסגרת נושאי ההרחבה של תורשה וביוטכנולוגיה. הנושא עוסק ברמה התאית של תהליכים ומנגנונים, ולכן הוא מופשט וקשה יחסית להבנה בקרב התלמידים. כפי שתואר בהקדמה לפרק זה, מעט מורים בוחרים בנושא זה כפרק ההעמקה, וענו עליו כ- 2,800 תלמידים )כ- 17.5% (, אך כמחצית מהמורים שהגישו את תלמידיהם לשאלון המתוקשב בחרו בו, וענו עליו כ- 560 תלמידים )כ- 46% (. שאלה 12 א' (43381) בכל תא יש כמה מנגנוני בקרה המשפיעים על ביטוי הגנים בו. מספר סוגי החלבונים הנוצרים בתאים אאוקריוטים גדול ממספר הגנים המתבטאים בתאים אלה. ציין מהו התהליך המאפשר זאת, והסבר בקצרה כיצד הוא גורם לייצור סוגים שונים של חלבונים על פי אותו גן. )2.5 נקודות( דגם התשובות: שחבור ]חלופי[ / עריכה / השמטה של אינטרונים - המתרחש כל פעם באופן שונה - גורם להיווצרות של מולקולות mrna שונות זו מזו ]על פי אותו גן[ - מכל מולקולת mrna נוצר חלבון שונה. - סעיף זה של השאלה הוא ברמת חשיבה של תש"ג ובדגם של סיבה-תוצאה. בשאלה זו התוצאה ידועה מספר החלבונים גדול ממספר הגנים, אך הסיבה איננה ידועה, והתלמיד מתבקש לזהותה ולהשלים את השרשור הנסיבתי שמקשר בין הסיבה לתוצאה. ענו עליה כ- 2,800 תלמידים, שרובם התקשו לענות על סעיף זה )ציון ממוצע 41%(. נראה שהקושי העיקרי עבור התלמידים היה בזיהוי התהליך. אם רוצים להקל על התלמידים ולמקד אותם, ניתן לשנות את ניסוח השאלה כך, למשל : "בכל תא יש כמה מנגנוני בקרה המשפיעים על ביטוי הגנים בו. מספר סוגי החלבונים הנוצרים בתאים אאוקריוטים גדול ממספר הגנים המתבטאים בתאים אלה. הסבר כיצד תהליך השחבור גורם לייצור סוגים שונים של חלבונים על פי אותו גן. בניסוח המוצע הסיבה והתוצאה ידועות, והתלמיד צריך לקשר ביניהן. על המורה לשים לב שהשאלות שהוא שואל ממוקדות, כי שאלה שמנוסחת באופן לא ממוקד עלולה לגרור מגוון תשובות לא רלוונטיות, עקב חוסר הבנה. תשובת תלמיד לדוגמה: התהליך הוא שחבור חלופי. תשובה כזו כוללת את שני המרכיבים הראשונים של התשובה. ניקוד חלקי. כל גן מתאים לכמה סוגי חלבון ולכן יש יותר סוגי חלבונים מגנים. תשובה נכונה אך כללית מאד. ניקוד חלקי נמוך. 46 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

49 שלב 3 שלב 2 שאלה 31 א' (43387) בכל תא יש כמה מנגנוני בקרה המשפיעים על ביטוי הגנים בו. לפניך סרטון שמתוארים בו תהליכים המתרחשים בגרעין התא. 1 מהו 1. התהליך המוצג בשלב 2 בסרטון? 2 בעבר 2. שיערו מדענים שכל גן מקודד רק לחלבון אחד. האם התהליך, כפי שהוא מוצג בשלב 2 בסרטון תומך בהשערה זו? נמק את תשובתך. )2.5 נקודות( דגם התשובות: 1 התהליך 1. הוא שחבור ]חלופי[ / עריכה / הוצאת אינטרונים ]שונים[ לא. - מאותו גן נוצרות מולקולות mrna שונות - ולכן נוצרים חלבונים שונים. בניגוד לשאלון הרגיל שבו התלמיד היה צריך לזהות את התהליך, הסרטון בשאלון המתוקשב מציג את תהליך השחבור. כלומר, בניגוד לשאלון הרגיל שבו הסיבה איננה ידועה )ליצירת החלבונים השונים מעל פי אותו הגן(, בשאלון זה הסיבה ידועה. אך בניגוד לשאלון הרגיל שבו התוצאה הייתה ידועה, בשאלון זה התוצאה איננה ידועה, והתלמיד נדרש לזהות אותה. גם סעיף זה הוא ברמת חשיבה של תש"ג, אך הציון הממוצע בו גבוה בהרבה )76%(. ניתן להסביר זאת בכך שזיהוי התוצאה קל יותר מאשר זיהוי הסיבה, וכן ברמתם הגבוה יותר של התלמידים שהוגשו לשאלון המתוקשב. תשובות תלמידים לדוגמה: 1. עריכה שבמהלכו מושמטים ולפעמים מוספים חלקים במולקולת ה mrna ומקבלים רק את החלקים אשר נחוצים. תשובה נכונה. ניתן להוריד 10% על ניסוח 'אשר נחוצים", שהוא ניסוח תכליתי שמתייחס ליתרון שבמצב זה ולא למנגנון. 47 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

50 2. לא. בתהליך שראינו מתקצרת מולקולת ה- mrna בגלל הוצאות מקטעים שאינם מקודדים לחלבונים. לפיכך נראה שישנם מקטעים שאינם מקודדים לחלבון כלל, בנוסף, ה- mrna מתקצרת בעקבות תהליך השחבור, למרות ההתקצרות, מולקולה זו יוצרת מגוון של חומצות אמיניות. הקביעה נכונה )לא(. יש התייחסות לקיצור של ה- mrna שמתוארת בסרטון כלומר יש תיאור של התהליך, אך אין הסבר כיצד אפשרי שמכל גן לא נוצר רק חלבון אחד. שאלה 12 ב' /(43381) 31 ב' (43387) הסבר מדוע יש חלבונים הנוצרים רק בתאים מסוימים בגוף האדם ואינם נוצרים בתאים אחרים. )2.5 נקודות( דגם התשובות: יש גנים שמתבטאים רק בתאים מסוימים / מושתקים בחלק מהתאים. שאלה זו היא ברמה של הבנה. התשובה לשאלה הייתה אמורה להילמד בכיתה. למרות זאת נראה כי התלמידים התקשו במתן תשובה נכונה ומלאה, והציונים של סעיף זה בשני השאלונים נמוך: - 46% רגיל, - 64% מתוקשב. ניתן לראות על-פי הדוגמאות הבאות כי מופיעות תשובות חלקיות, ובעיקר תשובות רבות שבהן הופיעה תפיסה שגויה שתהליכים בגוף מתרחשים כי יש להם יתרון או תועלת. ההסבר התכליתי הוא קל יותר להבנה, בעוד שהתהליכים הפיזיולוגיים הם מופשטים וקשים יותר להבנה. ניתן לראות תמיכה לקושי זה בציון הנמוך יותר של תלמידי השאלון הרגיל, שהם בעלי יכולות נמוכות יותר, וכתוצאה מכך ציוניהם נמוכים בהרבה. בהוראת נושא זה חשוב מאוד להמחיש לתלמידים את התהליכים באמצעים שונים כמו סרטונים, אנימציות וכד'. תשובות תלמידים לדוגמה: - כי יש בקרה גנטית. - כי התאים עוברים התמיינות. שתי הדוגמאות הן של תשובות נכונות אך כלליות, ולכן מקבלות ניקוד חלקי. תאים שונים בגוף אחראים על תהליכים שונים בגוף. לכל תהליך חלבונים מיוחדים המשתתפים בו. לכן בתאים שלא מקיימים תהליך מסוים, לא יוצרו אותם החלבונים. אין צורך בלייצר את אותם חלבונים בכל התאים זה יצרוך המון אנרגיה. כדי לשמור על האנרגיה על תא מייצר חלבונים לפי הצורך של אותו תא. שתי התשובה מציגות את מגוון התשובות שהציגו גישה תכליתית-תועלתנית שמתייחסת ליתרון של מצב זה ולא למנגנונים של "בקרה גנטית". תשובות כאלה קיבלו ניקוד חלקי נמוך. שאלה 12 ג' (43381) כאשר אדם עולה לגבהים, מספר תאי הדם האדומים בדמו משתנה בהשפעת ההורמון אריתרופויטין. יצירת הורמון זה, שהוא חלבון, מבוקרת ברמת התעתוק. לפניך רשימה של שינויים המתרחשים בגוף האדם כאשר הוא עולה לגבהים. )1( העתק למחברתך את השינויים לפי סדר התרחשותם. - שינוי בריכוז ההורמון אריתרופויטין. - שינוי בכמות תאי הדם האדומים. - שינוי בכמות החמצן הנכנס לריאות. - שינוי ברמת התעתוק של הגן המקודד להורמון אריתרופויטין. )2( קבע בעבור כל אחד מארבעת השינויים, מהי מגמת השינוי עלייה או ירידה. )4 נקודות( 48 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

51 דגם התשובות: 1. שינוי בכמות החמצן הנכנס לריאות ירידה. 2. שינוי ברמת התעתוק של הגן המקודד לאריתרופויטין עלייה. 3. שינוי בריכוז ההורמון אריתרופויטין עלייה. 4. שינוי בכמות תאי הדם האדומים עלייה. שאלה 31 ג' - מתוקשב (43387) כאשר אדם עולה לגבהים, מספר תאי הדם האדומים בדמו משתנה בהשפעת ההורמון אריתרופויטין. יצירת הורמון זה, שהוא חלבון, מבוקרת ברמת התעתוק. לפניך תרשים זרימה ובצדו זוגות של היגדים המתארים שינויים המתרחשים בגוף האדם עם העלייה לגבהים. ההיגדים אינם מסודרים לפי סדר התרחשות השינויים. גרור לכל אחד מן המלבנים את ההיגד המתאים, אחד מכל זוג, לפי סדר התרחשות השינויים. )4 נקודות( דגם התשובות: עליה לגבהים ירידה בכמות החמצן הנכנס לריאות עלייה ברמת התעתוק של הגן המקודד להורמון אריתרופויטין עליה בריכוז ההורמון אריתרופויטין עלייה בכמות תאי הדם האדומים 49 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

52 שאלה זו היא ברמת חשיבה של הבנה. נדרש בה שילוב בין הידע של התלמיד לגבי מנגנוני בקרה ברמת התאית לבין ההשפעה והביטוי ברמה המערכות: מערכת הנשימה ומערכת דם. בשני השאלונים זו אותה השאלה, אך בשינוי צורה. בניגוד לשאלון הרגיל שבו התלמיד היה צריך לזכור לרשום בנוסף לסידור ההיגדים ברצף הנכון, גם את העלייה/ירידה ליד כל היגד, בשאלון המתוקשב אין אפשרות לשכוח את הקביעה כי היא מופיעה כחלק מההיגד. בשני השאלונים לא נצפה קושי, והישגי התלמידים היו דומים מאוד )81% רגיל, 82% מתוקשב(. נראה כי כאשר אין צורך לנסח תשובה מילולית, אלא לבחור, לסדר או לציין, הדבר מקל על התלמידים ובמיוחד על החלשים יותר. תשובות תלמידים לדוגמה: 1. שינוי בכמות תאי דם אדומים - עלייה 2. שינוי בכמות חמצן הנכנס לריאות - עלייה 3. שינוי ברמת התיעתוק של הגן המקודד לאריתרופויאטין - ירידה 4. שינוי ברמת הורמון אריתרופויאטין - ירידה התלמיד מתחיל את הרצף באופן שגוי מהתוצאה של התהליך. אך ניתן לתת ניקוד על שני רצפים נכונים )2-3 ו- 3-4 (, וכן על המגמות 3 1, ו- 4 כי השגיאה ב- 3 ו- 4 היא נגררת )ירידה ב- 3 ו- 4 כתוצאה מעלייה ב- 2 (. ניקוד חלקי. 1. שינוי בכמות החמצן הנכנס לריאות - ירידה 2. שינוי בכמות תאי הדם האדומים - ירידה 3. שינוי ברמת התיעתוק של הגן - עלייה 4. שינוי ברמת ההורמון - עלייה התשובה מתחילה במיקום נכון של 1, אך יש בה רק רצף אחד נכון )3-4(. יש בתשובה גם 3 מגמות נכונות )עלייה/ ירידה(. ניקוד חלקי נמוך. שאלה 13 א' (43381)/ שאלה 32 א' (43387) במחלה התורשתית אנמיה חרמשית חולים פרטים שהם הומוזיגוטים רצסיביים לגן מסוים. לזוג הורים בריאים יש ילד חולה. הא ם שוב בהיריון, וההורים מעוניינים לדעת אם העו ב ר הוא הומוזיגוט רצסיבי לגן המחלה. א. מהי ההסתברות שהעובר הוא הומוזיגוט רצסיבי? נמק. תוכל לנמק באמצעות תרשים או טבלה. )3 נקודות( A A AA a Aa או: דגם התשובות:. 1:3 / 25% / 1/4 - אפשר להסיק ששני ההורים הם הטרוזיגוטים - מכיוון שהם אינם חולים ונולד להם ילד חולה. - בכל הורה ההסתברות להורשת האלל הרצסיבי היא / 1/2 ההסתברות להולדת הומוזיגוט רצסיבי לשני הטרוזיגוטים היא 1/4. אפשר לנמק באמצעות טבלה או תרשים. AA Aa Aa X Aa Aa aa a Aa aa 50 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

53 שאלה זו עוסקת בנושא תורשה מנדלית, והיא ברמת חשיבה של תש ג. על התלמיד להסיק מתוך הנתונים על הגנוטיפים של ההורים ושל צאצאיהם. לא נצפו קשיים מיוחדים, ורוב התלמידים ענו היטב על השאלה, כנראה הודות לתרגול מתאים שנעשה על-ידי המורים. לא נצפה הבדל בהישגים של התלמידים בשני השאלונים: 80% רגיל, 84% מתוקשב. סביר להניח כי גם בקרב המורים שבחרו להגיש את תלמידיהם לשאלון הרגיל, נבחר נושא זה כאשר רמת התלמידים בכיתה היא גבוהה יחסית. תשובות תלמידים לדוגמה: ההסתברות היא 4, 1: כי לשני ההורים שלו חייב להיות הגן למחלה, ואז הוא יהיה חולה. שגיאה נפוצה בביטוי ההסתברות. התלמיד מתכוון לרשום 1 מתוך 4. הנימוק נכון אך חלקי. שאלה 13 ב' (43381)/ שאלה 32 ב' (43387) הוחלט לערוך אבחון גנטי של העובר בשיטת האלקטרופורזה בג'ל, שבה מפרידים בין האללים של הגן הנבדק. באבחון הגנטי של העובר זיהו את האללים שלו, והשוו אותם לאללים של שני ההורים ולאללים של הילד החולה. התוצאות שהתקבלו מוצגות באיור שלפניך. לפי תוצאות הבדיקה של העובר, קבע אם הילד שייוולד יהיה בריא או חולה. נמק את קביעתך. )3 נקודות( דגם התשובות: - בריא. - העובר הומוזיגוט לאלל שונה מזה של הילד החולה. - או: הילד החולה הומוזיגוט לאלל ב / לאלל למחלה, ואילו העובר הומוזיגוט לאלל א / לאלל התקין. תשובת תלמיד לדוגמה: העובר חולה, משום שהאלל זהה לאלל של הילד החולה. תשובה שגויה, המתבססת על קריאה שגויה של הנתונים באיור. התלמיד אינו מקבל ניקוד. שאלה 14 א' (43381)/ שאלה 33 א' (43387) אפשר להפיק הורמון גדילה של האדם באמצעות הנדסה גנטית של חיידקים: מחדירים פלסמיד לחיידקים שאנטיביוטיקה מסוג X הורגת אותם. הפלסמיד מכיל גן המקו דד להורמון גדילה וגם גן לעמידות בפני אנטיביוטיקה מסוג. X א. למצע הגידול של החיידקים האלה מוסיפים את האנטיביוטיקה מסוג. X הסבר מדוע. )2.5 נקודות( 51 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

54 דגם התשובות: כדי לברור מכלל החיידקים את אלה שקלטו את הפלסמיד המהונדס. או: רק החיידקים שקלטו את הפלסמיד המהונדס ]מכילים את הגן לעמידות לאנטיביוטיקה ולכן[ יישרדו אחרי טיפול באנטיביוטיקה. שאלה זו עוסקת ברמה היישומית של ההנדסה הגנטית בביוטכנולוגיה, והיא ברמת חשיבה של תש ג. על התלמיד להבין את הברירה המלאכותית שנעשית על מנת לברור את החיידקים המייצרים את ההורמון. התלמידים בשני השאלונים התקשו בשאלה זו, וציוניהם 54% ברגיל ו- 70% במתוקשב. תשובת תלמיד לדוגמה: על מנת לערוך סינון לחיידקים נושאי הפלסמיד אשר לא הצליחו לקלוט את הגן לעמידות באנטיביוטיקה ובמידה ויש כאלה הם ימותו וישארו החיידקים נושאי הפלסמידים הטובים ובהם נוכל להשתמש ולהרבות אותם. תשובה מלאה, אך הניסוח אינו מדויק. מקובל להוריד עד 10%. שאלה 14 ב' (43381)/ שאלה 33 ב' (43387) הגן המקו דד להורמון הגדילה שמוכנס לפלסמיד אינו הגן המקורי שב ו דד מתאי אדם. הסבר מדוע אי אפשר להשתמש בגן המקורי. )3.5 נקודות( דגם התשובות: בגן המקורי יש אינטרונים ]ואקסונים[ / קטעי DNA שאינם מקודדים לחלבון, - ב. ובחיידקים אין שחבור / עריכה ]של [. RNA - רבים מהתלמידים לא הבינו כלל את השאלה, והתשובות הנכונות היו מעטות. המצב משתקף בציוני השאלה בשני השאלונים: 41% ברגיל ו- 61% במתוקשב. נראה כי בשאלה זו לרוב התלמידים לא היה הידע הנדרש על מנת לענות עליה. חשוב מאוד ללמד את התכנים באופן יסודי ובהרחבה הנדרשת בנושא ההעמקה, וכמובן, לתרגל את החומר הנלמד באמצעות שאלות לדוגמה. תשובת תלמיד לדוגמה: מכיוון שאם ניקח את הגן המקורי לתאי האדם לא יהיה מקור שממנו הם יוכלו להשתכפל ולאט לאט התאים ימותו לכן משתמשים בגן אחר אותו הפיקו מהגן המקורי. תשובה שגויה לגמרי. אינה מקבלת ניקוד. נושא II פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי נושא העמקה זה מוכר למורים שלימדו בתכנית ה"ישנה" את הנושאים: מערכות הובלה, נשימה, הפרשה והגנה וכן רבייה בבעלי חיים ובצמחים. הנושא גם חופף במידה מסוימת את הידע הנדרש בנושאי הליבה, בתכנית החדשה והישנה. כך תלמיד שלומד נושא העמקה של פיזיולוגיה השוואתית, חוזר בלמידה גם על חלק מהנושאים של המערכות בגוף האדם, וכך הידע וההבנה לגבי מערכות אלה מתחזקים. הנושא כולל פרטי מידע רבים שמופיעים בספרים שונים שזמינים למורים גם במסגרת התוכנית ה"ישנה". בנוסף רמת המערכות קלה יותר להבנה על-ידי התלמידים, ונושא זה כמעט אינו עוסק ברמה התאית, שהיא מופשטת יותר ולכן קשה יותר להבנה. סביר להניח כי המורים בוחרים בנושא העמקה זה משיקולים אלה. כפי שצוין בפתיח לפרק רביעי, ענו על נושא העמקה זה כ- 31% מהתלמידים בשאלון הרגיל )43381( וכ- 22% בשאלון המתוקשב )43387(. הציונים הממוצעים של התלמידים בנושא העמקה זה היו דומים בשני השאלונים, דבר המצביע על כך שרמת התלמידים שענו על נושא זה שונה ועל כך שההישגים לא הושפעו מהאופן שבו הוצגו השאלות. 52 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

55 שאלה 15 א' - חובה (43381) התבונן בתרשימים שלפניך. החצים שבתרשימים מייצגים את כיוון זרימת הדם. מבנה הלב של בעלי חיים ממחלקות שונות חסר איור זו סריקה שלי.. קבע בעבור כל אחד מן המדורים המסומנים בספרות 6-1, אם הדם הזורם בו הוא דם דל בחמצן, דם עשיר בחמצן או דם מעורב. )3 נקודות( דגם התשובות: - 4 דם עשיר בחמצן - 1 דם דל בחמצן - 5 דם דל בחמצן - 2 דם דל בחמצן - 6 דם עשיר בחמצן - 3 דם מעורב שאלה 34 א' - חובה (43387) עליך לצבוע את כל העליות והחדרים בשלושת הלבבות בצבעי על-פי הפירוט: כחול דם דל בחמצן, אדום דם עשיר בחמצן, סגול דם מעורב. הוראות: - בחר את הצבע המתאים וצבע את האזור הרצוי באמצעות העכבר. - לאחר שתסיים לצבוע את כל האזורים, אל תסגור את ההדמייה וצלם אותה באמצעות צלמית )אייקון( המצלמה. שים לב, אם ברצונך לערוך שינויים בבחירתך, תוכל לבטל את התצלום באמצעות לחיצה על צלמית פח האשפה. לאחר מכן, ערוך את השינויים בהדמיה וצלם אותה שוב. )3 נקודות( 53 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

56 דגם התשובות: תשובות תלמידים לדוגמה: 1,2,5 דם דל בחמצן, 4,6 דם עשיר בחמצן, - 3 דם מעורב תשובה זו מציגה שגיאה נפוצה שבה יש החלפה בין הדם הזורם בעליות של הדו-חי: בימנית דם עשיר בחמצן, ובשמאלית דם דל בחמצן. ניקוד חלקי גבוה. 4,5 דם דל בחמצן, 2,6 דם עשיר בחמצן, - 1,3 דם מעורב תשובה זו מציגה את השגיאה הנפוצה ביותר רק באזור 1 לב הדג. ניקוד חלקי גבוה. שאלה זו היא ברמת חשיבה של ידע, אך למרות זאת הציונים בשני השאלונים לא היו גבוהים: 73% ברגיל, 76% במתוקשב. כלומר, למרות שאופן ההצגה והמענה עליה היו שונים מעט בשני השאלונים, לא היה ביניהם הבדל ברמת הקושי לתלמידים. קושי אחד שחזר על עצמו בתשובות רבות, היה בסוג הדם שזורם בלב הדג, כפי שהוא מוצג גם בתשובה לדוגמה. רוב השגיאות היו בקביעה שבלב הדג זורם דם עשיר בחמצן, וחלק מהתשובות קבעו שזורם בו דם מעורב. שגיאה נפוצה נוספת היה בסוג הדם שנמצא בכל אחת מהעליות בלבו של הדו-חי, ותלמידים רבים החליפו ביניהן )כפי שמוצג בדוגמה(. נראה כי התובנה העיקרית משאלה זו היא למורה: שבנושאי ההעמקה חשוב ללמד בהרחבה את כל המרכיבים של הנושא הנבחר. בתוכנית הישנה עסק הנושא פיזיולוגיה משווה של מבנה הלב בעיקר במגמות ההתפתחות ופחות בפרטים לגבי כל אחד משלבי ההתפתחות של הלב. בתכנית החדשה, עקב צמצום המפרט של כל נושא העמקה, חשוב מאוד ללמד את התכנים באופן יסודי ובהרחבה הנדרשת בנושא ההעמקה, וכמובן לתרגל את החומר הנלמד באמצעות שאלות לדוגמה. שאלה 15 ב' (43381)/ שאלה 34 ב' - חובה (43387) באיזו מבין המחלקות - דו חיים או עופות - בעלי החיים הם הומאותרמיים? הסבר את הקשר בין מבנה הלב שלהם ובין היותם הומאותרמיים. )3 נקודות( דגם התשובות: עופות. - בלב של עופות יש הפרדה ]מוחלטת[ בין דם עשיר בחמצן לבין דם עני בחמצן. - רמת חמצן גבוהה בדם /בתאים מאפשרת נשימה ]אירובית[ / הפקת אנרגיה - הדרושה לשמירה על טמפרטורת גוף קבועה. - שאלה זו זהה בין שני השאלונים, ורמת החשיבה שלה היא הבנה אם הנושא נלמד במפורש ותורגל בכיתה, ורמת תש"ג אם לא תורגל בכיתה. ללא קשר לרמת החשיבה, שאלה זו היא מורכבת. על התלמיד לקבוע מי הוא בעל חום גוף קבוע. מרכיב זה הוא פשוט, כי בקביעתו יכול להתבסס על ידע קודם ללא הבנה של האיור. 54 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

57 אך ההסבר של הקשר הוא מורכב כי שאלה זו היא בדגם של סיבה-תוצאה, כאשר התוצאה היא ידועה והסיבה איננה ידועה. התלמיד צריך לקבוע מהו המבנה בלב שקשור לתופעה, ולהסביר את הקשר בין המבנה ליכולת השמירה על חום גוף קבוע, כאשר השרשור הנסיבתי כולל מספר רב יחסית של שלבים: בלב העופות יש הפרדה מלאה בין דם עני/עשיר בחמצן הרבה חמצן נקלט בדם / מגיע לתאי הגוף בתאים מתאפשרת נשימה תאית / הפקת אנרגיה יעילה הדרושה לשמירה על חום גוף קבוע על-מנת שתלמידים יצליחו בכתיבת תשובה מלאה המורכבת ממספר רב של שלבים, יש לתרגל שאלות מסוג זה מספר רב מאוד של פעמים. המורכבות של השאלה באה לידי ביטוי בציונים הדומים והנמוכים יחסית בשני השאלונים: 68% ברגיל, ו- 69% במתוקשב. תשובת תלמיד לדוגמה: העופות הם הומיאותרמיים מכיוון שבעופות יש מחיצה שלמה בין דם עשיר בחמצן לדם עני בחמצן, אז אין ערבוב דם לעומת הדו חיים. לכן עופות מצליחים לעשות את תהליך ההומיאוסטזיס כמו שצריך ומצליחים לשמור על טמפרטורת גוף קבועה, לא משנה מה הטמפרטורה שנמצאת בחוץ. לכן יש קשר בין מבנה הלב לבין היותם הומיאותרמיים. תשובה זו מדגימה את הקושי של תלמידים לעבור מרמת ארגון אחת לזו מתחתיה: הקביעה נכונה לגבי העופות, וההסבר כולל רק את המרכיבים הקשורים למבנה הלב שנראה באיורים, ואינו מתייחס לרמות ההובלה של החמצן ולרמת התא: נשימה תאית/הפקת אנרגיה. ניקוד חלקי. שאלה 15 ג' (43381)/ שאלה 34 ג' - חובה (43387) בגלל מבנה מערכת ההובלה בדגים, הדם זורם אל הרקמות שבגופם בלחץ נמוך. הסבר מדוע. )3 נקודות( דגם התשובות: הדם מגיע מהלב אל הרקמות אחרי מעבר בזימים. שאלה זו עוסקת במערכת הדם של הדג, והיא ברמת חשיבה של תש ג. התלמיד צריך לקשר את העובדה שלדג יש מחזור דם יחיד, לדעת את מסלול זרימת הדם בדג: לב זימים כל הגוף לב, ולהבין שהמעבר של הדם קודם בזימים ורק אחר כך אל הגוף, גורם למרחק גדול מהלב ולירידה בלחץ הדם. כמו שניתן היה להבין מסעיף א של שאלה זו, רוב התלמידים אינם מכירים היטב את מערכת הדם של הדג ולא ידעו לענות על השאלה. חוסר הידע משתקף בציונים הנמוכים מאוד בשני השאלונים: 36% ברגיל, ו- 34% במתוקשב. על המורים להרחיב וללמד את היתרון במחזור הדם הכפול, לא רק בהיבט של ההפרדה בין דם עשיר ועני בחמצן, אלא גם בהיבט של דחיפה כפולה של הדם: חדר ימין יוצר לחץ גבוה המאפשר זרימה יעילה של הדם לריאות, וחדר שמאל יוצר לחץ גבוה עוד יותר המאפשר זרימה יעילה של הדם לכל חלקי הגוף. 55 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

58 תשובות תלמידים לדוגמה: כי לדגים יש רק מחזור דם אחד ולא שני מחזורי דם לגוף ולריאות. הסבר נכון אך לא מלא. מקבל ניקוד חלקי גבוה. מערכת ההובלה של הדגים היא חד כיוונית ולכן הדם זורם אל הרקמות שבגופם בלחץ נמוך. עובדה נכונה לכל מערכות הדם, שאינה קשורה לשאלה. מקבלת ניקוד. כיוון שמערכת ההובלה של הדגים נושאת דם עני ודם עשיר בחמצן ביחד, הדם צריך לזרום באיטיות, אחרת התאים לא יספיקו לקחת את החמצן, לא יעשו נשימה תאית וימותו. בתשובה יש הסבר ליתרון בזרימה איטית, במקום להתייחס ללחץ הדם. התשובה לא מקבלת ניקוד. שאלה 16 א' (43381)/ שאלה 35 א' (43387) העתק את הטבלה שלפניך למחברתך והשלם בה את המידע החסר. )3 נקודות( בעל החיים האיברים שדרכם מתבצע חילוף הגזים סוג מערכת ההובלה )פתוחה/ סגורה( איברי חילוף הגזים וסוג מערכת ההובלה בבעלי חיים שונים חרק דו חי בוגר דג יונק דגם התשובות: בעל החיים האיברים שדרכם מתבצע חילוף הגזים סוג מערכת ההובלה )פתוחה/ סגורה( חרק טרכאות פתוחה דו חי בוגר ריאות עור סגורה דג זימים סגורה יונק ריאות סגורה שאלה זו בנושא מערכות נשימה בבעלי חיים שונים היא ברמת ידע. שאלה זו היא זהה בתוכנה ובדרישותיה בין שני השאלונים, מלבד האופן שבו היא מוצגת: בעוד שבשאלון הרגיל התלמיד מעתיק את הטבלה ומשלים בה את המידע, הרי בשאלון המתוקשב התלמיד רק השלים את הטבלה על ידי כתיבה של סוג האיברים ובחירה של סוג מערכת הנשימה: פתוחה/סגורה. רוב התלמידים ידעו לענות היטב על השאלה, והישגיהם גבוהים: 80% ברגיל, 81% במתוקשב. תשובת תלמיד לדוגמה: בעל החיים האיברים שדרכם מתבצע חילוף הגזים סוג מערכת ההובלה )פתוחה / סגורה( חרק טרכאות סגורה דו חי בוגר ריאות סגורה דג זימים סגורה יונק ריאות סגורה תשובה זו מציגה שגיאות נפוצות. לא רשמו בדו-חיים גם את העור, והתגלתה שגיאה בסוג מערכת הדם. חלק מהתלמידים מפרשים באופן אינטואיטיבי את המושג "מערכת דם פתוחה" ככזו שהדם יוצא מהגוף. ניקוד חלקי גבוה. 56 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

59 שאלה 16 ב' (43381)/ שאלה 35 ב' (43387) השווה בין מערכת חילוף הגזים בחרקים ובין מערכת חילוף הגזים ביונקים. בתשובתך התייחס לתכונה אחת המבדילה בין שתי המערכות ולתכונה אחת המשותפת למבנה של שתי המערכות. )3 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין תכונה אחת המבדילה בין המערכות, ותכונה אחת המשותפת למבנה של שתי המערכות. שונה: - בחרקים מערכת הנשימה מעבירה את הגזים ]ישירות[ אל התאים ואילוביונקים מערכת הנשימה מעבירה את הגזים אל מערכת ההובלה / לא מעבירה את הגזים ]ישירות[ אל התאים. - הטרכאות מגיעות לכל חלקי הגוף ואילו הריאות ממוקמות בבית החזה / באיזור מוגבל בגוף. - בחרקים יש פתחי נשימה רבים, ביונקים יש שני פתחי נשימה / אף ופה. - הטרכאות בנויות ]בעיקר[ מצינוריות, ואילו הריאות בנויות ]בעיקר[ מנאדיות. משותף: - שטח חילוף גזים / שטח פנים גדול. - חילוף גזים דרך שכבת תאים דקה / מרחק דיפוזיה קצר. - סביבה לחה ]של הקרומים שחילוף הגזים מתבצע דרכם[. בשאלה זו על התלמיד לערוך השוואה בין שני סוגים של מערכות נשימה. רמת החשיבה הנדרשת היא של הבנה במידה וההשוואה התבצעה כבר בכיתה, ורמה של תש"ג במידה וכל מערכת נלמדה בנפרד, ולא בוצעה השוואה. הציונים של השאלה בשני השאלונים מעידים כי הייתה קשה מאוד לתלמידים: 50% ברגיל, 46% במתוקשב. תשובות תלמידים לדוגמה: דומה: ביונקים ובחרקים מבנה מערכת הנשימה הוא שממקום שבו הם קולטים את האוויר יש צינורות שמובילים את האוויר ששם מתבצע חילוף הגזים בעזרת דיפוזיה. הצינורות הם טרכאות וטרכיאולות וקנה נשימה וריאות. שונה: בחרקים החמצן מגיע לחלקים ריקים בגוף והוא מתערבב עם דם עני בחמצן, כלומר יש ערבוב. הדומה נכון ומלא, השונה שגוי. ניקוד חלקי. השונה - בחרק יש טרכאות וביונק ריאות. הדומה - הגזים עוברים בפעפוע. השונה - הוא ציון התכונות שכבר התקבל עליו ניקוד בסעיף א של השאלה. הדומה - הוא תכונה משותפת נכונה, אך איננה מבנה. תשובה שמקבלת ניקוד חלקי נמוך מאוד מתוך מרכיב הדמיון בלבד. שאלה 17 א' (43381)/ שאלה 36 א' (43387) יונקים ועופות הם בעלי חיים המותאמים לחיים ביבשה. ציין התאמה אחת לחיים ביבשה הקיימת בתהליך הרבייה ומשותפת ליונקים ולעופות. הסבר את ההתאמה. )3 נקודות( דגם התשובות: - הפרייה פנימית. - מפגש בין תאי רבייה/גמטות ]בבעלי חיים[ יכול להתקיים רק בסביבה מימית. או: התפתחות עובר בסביבה מימית מגנה על העובר מפני התייבשות / פגיעה מכנית. 57 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

60 תשובות תלמידים לדוגמה: - העובר מתפתח בסביבה מוגנת. הסבר חלקי, כי לא מצוין מפני מה העובר מוגן. - יש הגנה של הצאצא על ידי ההורים. תשובה שאינה מקבלת ניקוד, כי עובדה זו איננה מהווה התאמה דווקא לחיים ביבשה. שאלה 17 ב' (43381)/ שאלה 36 ב' (43387) הירבוע והאדם שניהם יונקים החיים ביבשה. שיעור המים בגופם דומה. התבונן בגרף שלפניך וענה על השאלה שאחריו. למי יש התאמה טובה יותר לסביבה יבשה, לאדם או לירבוע? הסבר את תשובתך על פי הגרף. )3 נקודות( בחרו בשאלה זו כ- 3,300 תלמידים בשאלון הרגיל, וכ- 190 תלמידים בלבד במתוקשב. בשני השאלונים הציונים נמוכים: 55% ברגיל, 62% במתוקשב. שאלה זו היא ברמת חשיבה של תש"ג, שנובעת מהמורכבות של המיומנויות וההקשרים הנדרשים כדי לענות עליה: - קריאה של הגרף. - הבנה של משמעות דרך המדידה הריכוז של החומרים בשתן. - לקשר בין ריכוז גבוה של חומרים לכמות מים קטנה שמופרשת בשתן. - להבין את הקשר בין חיים ביבשה לצורך בחיסכון במים. כתוצאה מהמורכבות של הבנת הגרף והתוצאות של התהליכים הפיזיולוגיים שבאים לידי ביטוי בהרכב השתן, תלמידים שגו גם בקביעה של מי מותאם יותר: האדם או הירבוע, למרות שחלקם מכירים את התאמותיו של הירבוע לבית גידולו. חשוב מאוד לשלב בהוראת הנושא תרגול רב של שאלות הכוללות ניתוח של ביטויים גרפיים. דגם התשובות: - ירבוע. - ריכוז השתן / השתנן בשתן / המלחים בשתן של הירבוע גבוה יותר ]בהשוואה לריכוזם באדם[, כלומר גופו מאבד פחות מים בשתן / מחזיר ]בספיגה חוזרת[ יותר מים לגוף. תשובות תלמידים לדוגמה: לאדם יש התאמה טובה יותר לחיים ביבשה מפני שריכוז השתנן והמלחים שלו בשתן הרבה יותר נמוכה משל הירבוע לפי הגרף כלומר הרבה שתנן ומלח מוחזר בתהליך ספיגה חוזרת אל הדם שלו ובכך ריכוז השתן של האדם קטן יותר והמים נשמרים. לאדם יש התאמה יותר לסביבה יבשה מכיוון שרמת השתנן אצל האדם נמוכה הרבה יותר מכמות השתנן אצל הירבוע )לפי הגרף(. לכן הירבוע צריך להוציא הרבה יותר שתנן כדי להיפטר מהשתנן מה שמביא ליותר מדי איבוד מים. לעומת אצל האדם שריכוז השתנן נמוך )ככה הוא שומר על כמות המים בגוף והסיכוי להתייבשות קטן הרבה יותר לעומת הירבוע. בשתי התשובות יש קביעה שגויה )אדם במקום ירבוע( + תיאור של הנתונים שמופיעים בגרף + הסבר שגוי מלבד ההתייחסות ל"מים נשמרים". ניקוד חלקי נמוך. 58 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

61 נושא -III חיידקים ונגיפים בגוף האדם נושא הרחבה זה נבחר על ידי למעלה מ- 50% מהמורים שהגישו את תלמידיהם לשאלון הרגיל, ועל ידי כ- 32% בשאלון המתוקשב. הנושא אמור לעניין את התלמידים משום שהוא מתייחס למחלות שנגרמות לגוף האדם, ולכן קל לקשרו לחיי היום-יום. בנוסף הנושא מוכר היטב למורים שלימדו את הנושא "מיקרואורגניזמים" בתוכנית ה"ישנה", ורוב הידע הנדרש להוראת הנושא נמצא בספרי הלימוד הקיימים. גם בנושא הרחבה זה היו הישגיהם של התלמידים דומים בני השאלונים, דבר שמעיד שלא ניתנה עדיפות לאופן הצגת השאלות. שאלה 18 א' (43381)/ שאלה 37 א' )חובה( (43387) נגיפים הם טפילים מוחלטים שה תרבותם תלויה בתא המאכסן. ציין שלושה חומרים מסוגים שונים הנמצאים בתא המאכסן שהנגיף מנצל כדי להתרבות. )2 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין שלושה סוגי חומרים: חומצות אמיניות, נוקלאוטידים, אנזימים,. ATP שאלה זו היא ברמת חשיבה של הבנה. התלמיד צריך להכיר את דרך הרבייה של נגיפים, ומתוך כך להבין אילו חומרים נדרשים בתא הפונדקאי על מנת לבצע תהליך זה. בשאלה זו קיימת בעיה בניסוח, כי ההתייחסות לנגיף כ"מנצל חומרים" היא מטעה. הנגיף איננו מנצל באופן ישיר אף אחד מהחומרים, אלא גורם לתא לנצל חומרים מסוימים כתוצאה משעבוד התא להתרבותו. מתוך כך כל חומר שמנוצל על ידי התא הפונדקאי על-מנת לשכפל את הנגיף, מתקבל כתשובה נכונה. ציוני התלמידים לא נפגעו כתוצאה מבעיה זו, והציון הממוצע היה דומה בשני השאלונים: - 69% ברגיל, 70% במתוקשב. רצוי לא להשתמש בשאלה זו, כי הניסוח עצמו מכוון לשגיאה מבחינה ביולוגית, עקב השימוש במילה "מנצל". תשובות תלמידים לדוגמה: חלבונים, חומצות אמיניות, חומרים אורגניים. תשובה כזו מקבלת ניקוד חלקי בלבד, כי קיימת חפיפה בין החומרים: חלבונים וחומצות אמיניות - שניהם חומרים אורגניים, וכן יש כפילות בין חומצות אמיניות לחלבונים. תשובות שקיבלו ניקוד מלא: חלבונים/סוכרים/שומנים/פוספוליפידים - חומצות גרעין RNA / t-rna - גלוקוז/חמצן תשובות שקיבלו ניקוד חלקי, כי הן כלליות: - חומרים אורגניים/חומרי תשמורת - חומר תורשתי/ DNA תשובות שקיבלו ניקוד חלקי, כי הן נכונות אך לא עונות על הנדרש בשאלה "ציין חומרים": - ריבוזומים על מנת לייצר את החלבונים של הנגיף - קרום התא - הנגיף משתמש בו להשלמת בניית התא להשלמת המעטפת השומנית שלו בתהליך ההנצה כאשר יוצא מהתא. - גרעין התא אליו מחדיר הנגיף את החומר התורשתי שלו ונוצר חומר תורשתי נגיפי. - ציטופלסמה שבה מתרחש תהליך הייצור של החלבונים תשובות שלא קיבלו ניקוד: חומרים אנאורגאניים/מים. 59 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

62 שאלה 18 ב' (43381)/ שאלה 37 ב' )חובה( (43387) נגיפי האיידס )HIV( מתרבים בתאי לימפוציטים של האדם. חוקרים ערכו ניסוי: בטיפול I הדביקו תאי לימפוציטים בנגיפי HIV שלמים, והנגיפים התרבו בתאים. בטיפול II החדירו ללימפוציטים רק את החומר התורשתי של הנגיפים ולא רכיבים נוספים, והנגיפים לא התרבו. ציין את הרכיב של הנגיף שחסרונו בטיפול II מנע את התרבות הנגיפים, והסבר את חשיבותו של רכיב זה להתרבות הנגיפים. )4 נקודות( דגם התשובות: אנזים מתעתק הפוך /.RT - דרוש כדי לייצר DNA לפי ה RNA הנגיפי - החיוני לבניית רכיבי הנגיפים בתא המאכסן. - שאלה זו היא ברמת חשיבה של תש"ג, כי התלמיד צריך להבין מתוך הניסוי שתואר את המרכיב שהיה חסר. התלמידים התקשו מאוד בשאלה זו, וכתוצאה מכך מגוון התשובות היה גדול מאוד. הקושי השתקף בציונים בשני השאלונים: - 48% ברגיל, - 51% במתוקשב. הקושי של התלמידים יכול לנבוע ממספר היבטים: קושי בהבנת הניסוי, חוסר ידע נגיף האיידס הוא נגיף RNA =רטרו-וירוס, חוסר ידע לגבי אופן רבייתם של נגיפי.RNA חשוב מאוד ללמד את התכנים באופן יסודי ובהרחבה הנדרשת בנושא ההעמקה, נושאים אלה אינם רחבים מבחינת היקף החומר, אך חשוב לדעת לעומק את כל מרכיבי הנושא. בנוסף יש חשיבות גדולה לתרגול של החומר הנלמד באמצעות שאלות לדוגמה. תשובות תלמידים לדוגמה: - הרכיב שחסר בטיפול II הוא המעטפת החלבונית שעוטפת את החומר התורשתי של הנגיף. המעטפת החלבונית מאפשרת לנגיף להתרבות. - הקופסית שעוטפת את החומר התורשתי ומאפשרת לו לקיים תנאי מחייה, כדי לשרוד ולהתרבות. החומר התורשתי לבד לא ידבק ב- DNA והוא פשוט לא יתרבה. - קולטנים מסוג T4 אשר מאפשרים את חדירת הנגיף ובכך את התרבותו. התשובות הללו לא קיבלו ניקוד. המעטפת החלבונית מאפשרת הצמדות של הנגיף לתא הפונדקאי. תשובה שגויה נפוצה: הרכיב שגוי, אך ניתן ניקוד חלקי על הסבר נכון לרכיב. שאלה 18 ג' (43381) תרופה מסוימת מעכבת את שכפול ה DNA של נגיף ה ה ר פ ס. האם התרופה יעילה בשלב הפעיל של הנגיף או בשלב הרדום שלו? הסבר. )3 נקודות( דגם התשובות: בשלב הפעיל - רק בשלב זה ה DNA של הנגיף משוכפל / הנגיף מתרבה. - שאלה זו היא ברמת חשיבה של תש"ג, כי היא דורשת יישום של הידע לגבי שלב פעיל ושלב רדום, לגבי התרופה שהוצגה. חלק מהתלמידים ענו ללא קושי מיוחד, אך חלקם לא הצליחו לקשר כהלכה בין פעילות התרופה לשלב שבו נמצא הנגיף. הציון הממוצע הוא 63%. 60 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

63 תשובות תלמידים לדוגמה: במצב רדום התרופה תמנע מהנגיפים לעבור לשלב הפעיל כי היא תמנע את התחלת שכפול ה- DNA של הנגיף. תשובה נפוצה שבה הקביעה שגויה, אך ההסבר מעיד על ההבנה שהתרבות הנגיף מתבצעת בשלב הפעיל. תשובה כזו מקבלת ניקוד מלא רק על ההסבר. התרופה תהיה יעילה רק במצב הרדום של הנגיף משום שבמצב זה ה- DNA של הנגיף משוכפל יחד עם ה- DNA של האדם והתרופה מעכבת שכפול של ה- DNA. כאשר הנגיף נמצא במצב הפעיל שלו הוא נמצא כבר בשלב התרגום של ה- DNA ולכן התרופה לא תשפיע עליו. תשובה שגויה שאיננה מקבלת ניקוד. שאלה 37 ג' (43387) נגיף ההרפס יכול להימצא בתאי האדם במצב פעיל או במצב רדום )לט נטי(. לפניך סרטון המציג את אופן פעולת התרופה אציקלוויר נגד נגיף ההרפס. צפה בסרטון, וקבע באיזה מצב של הנגיף )פעיל או רדום( התרופה יעילה. בסס את קביעתך על המידע המוצג בסרטון. )3 נקודות( 61 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

64 דגם התשובות: בשלב הפעיל. - התרופה פוגעת בשכפול ה- / DNA בפעילותו של האנזים המשכפל DNA ]של הנגיף[ - רק בשלב הפעיל הנגיף מתרבה. - בגרסה המתוקשבת של סעיף ג' הוצג בפני התלמיד סרטון שהציג את אופן ההשפעה של התרופה, שהוצג גם שמה אציקלוויר. התלמיד היה צריך לזהות את אופן פעולת התרופה מתוך הסרטון, בעוד שבשאלון הרגיל הוצג אופן פעולתה במשפט: "תרופה מסוימת מעכבת את שכפול ה DNA של נגיף ה ה ר פ ס". הציון הממוצע לשאלה 63% הוא זהה לזה של השאלון הרגיל. אם נתייחס לעובדה שלשאלון המתוקשב ניגשו תלמידים בעלי הישגים גבוהים יותר, הציונים מצביעים על כך שהגרסה המתוקשבת הייתה קשה מעט יותר מאשר הרגילה. שאלה זו מעלה שוב את העובדה שנדרש מהמורה ללמד את תלמידי השאלון המתוקשב מיומנויות נוספות על המיומנויות הנדרשות בשאלון הרגיל, כמו מדרש תמונה, פענוח של סרטונים, הכרת סמלים וכו'. תשובת תלמיד לדוגמה: בשלב הפעיל כי רק אז הנגיף מתרבה. קביעה נכונה וביסוס נכון על ידע קודם, אך חסר ביסוס על פי המידע מהסרטון לגבי שכפול ה-.DNA ניקוד חלקי. שאלה 19 א' (43381)/ שאלה 38 א' (43387) לעתים מתרחשות בחיידקים מוטציות המקנות להם עמידות בפני אנטיביוטיקה. עמידות זו יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים, שכל אחת מהן מונעת את השפעת האנטיביוטיקה על החיידקים. ציין שתיים מן הדרכים האלה. )3 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לתאר שתי דרכים: פירוק האנטיביוטיקה באמצעות אנזימים. - הוצאת האנטיביוטיקה מהתא באמצעות משאבות. - שינויים באתר המטרה של האנטיביוטיקה, הגורמים להקטנת יעילותה. - שינוי בחדירות קרום התא, שמונע חדירה של אנטיביוטיקה. - שינוי במטבוליזם, העוקף את השלב שהאנטיביוטיקה פוגעת בו. - שאלה זו היא ברמת חשיבה של הבנה, אך התלמידים התקשו בה מאוד בשני השאלונים: ציון 51% ברגיל, ו- 56% במתוקשב. נראה כי לתלמידים חסר ידע מתאים כדי לענות על השאלה. הציון הנמוך מעלה שוב, כמו בשאלות אחרות, את החובה המוטלת על המורה ללמד את פרקי ההעמקה באופן יסודי ועל כל פרטיהם. תשובות תלמידים לדוגמה: מוטציה הפוגעת במבנה תא החיידק ואנטיביוטיקה שפגעה במבנה הקודם לא תשפיע על המבנה החדש. מוטציה שניה היא מוטציה הפוגעת בדרך הפעולה של החיידק. שתי הדרכים הן כלליות מאוד, והן מקבלות ניקוד חלקי נמוך מאוד. - היווצרות גן בפלסמה המקנה עמידות. - החיידק עובר למצב נבג שבו לא מתרבה ומתקיים בסביבה קשה עד שהסביבה תאפשר לו לחזור לקיום ותפקוד. 62 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

65 שתי הדרכים שגויות, והתשובה אינה מקבלת ניקוד. קוניוגציה, טרנספורמציה. תשובות שמציינות דרכי העברת מידע תורשתי בין חיידקים, מקבלות ניקוד נמוך מאוד, כי אינן עונות על הדרישה בשאלה. שאלה 19 ב' (43381)/ שאלה 38 ב' (43387) בחר באחת מן התרופות האנטיביוטיות האלה: פניצילין, אריתרומיצין. תאר כיצד התרופה פוגעת בחיידקים, והסבר מדוע היא אינה פוגעת בתאי האדם. )3 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לתאר אחד מבין אלה: פוגעת ביצירת דופן תא החיידק. - פניצילין - לתאי האדם אין דופן / אין אנזים שבונה את הדופן. - פוגעת בתהליך התרגום / ביצירת חלבונים / בריבוזומים ]בתא החיידק[. - אריתרומיצין - הריבוזומים בתאי האדם שונים מהריבוזומים בחיידק. - גם סעיף זה של השאלה הוא ברמת חשיבה של הבנה, והוא היה קל יותר עבור התלמידים כפי שבא לידי ביטוי בציונים: 72% ברגיל, 79% במתוקשב. על פי הציונים, אין הבדל ברמת הקושי בין שני השאלונים. מנגנון הפעולה המוכר יותר, הן למורים והן לתלמידים, הוא זה של הפנצילין שנדון בהרחבה גם בתוכנית הלימודים הישנה, ואכן רוב התשובות עסקו בו. תשובות תלמידים לדוגמה: פנצילין פוגעת בחיידק בכך שפוגעת בדופן שלו וכך החיידקים יהיו בלי דופן. הפנצילין מפרק את הדופן של החיידק. אינה פוגעת בתאי האדם כיוון שמבדילה בין תאי האדם לתאי החיידק, המטרה שלה היא תא החיידק ולא האדם. המרכיב הראשון של התשובה מציג תפיסה שגויה לגבי הפנצילין: על כך שהוא מפרק את דופן התא של החיידק ולא מונע את היווצרותו התקינה. על כך מפסיד התלמיד חלק מתוך הניקוד למרכיב זה. המרכיב השני של התשובה הוא שגוי לחלוטין ומציג תפיסה של האנשה לגבי יכולותיה של האנטיביוטיקה. מרכיב זה אינו מקבל כלל ניקוד. הפניצילין מפרק את קרום תא החיידק ובכך הורג אותו. פניצילין נקשר רק לחיידקים מסוימים לפי זיהוי מסוים שנמצא על הקרום ולכן לא פוגע באדם. בתשובה זו מוצג בלבול מושגים בין דופן התא לקרום התא, שמהווה סוג של תפיסה שגויה, ונדון בהרחבה בחלק הרב-ברירתי של השאלון - בשאלה ו'/שאלה 6 במתוקשב. עקב בלבול זה, המרכיב של התשובה שמציין את דופן התא - אינו מקבל ניקוד. המרכיב השני מתייחס לספציפיות מסוימת של הפנצילין לחיידקים, אך אינו כולל הסבר ביולוגי, ולכן אינו מקבל ניקוד. 63 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

66 שאלה 20 א' (43381)/ שאלה 39 א' (43387) במערכת העיכול של אדם בריא יש מינים רבים של חיידקים. אחד מהם הוא קלוסטרידיום דיפיצילה. במעי של אדם בריא מספר החיידקים ממין זה הוא קטן, והם אינם גורמים נזק. כאשר האוכלוסייה של החיידק הזה במעי גדולה מאוד, היא גורמת דלקת מעיים קשה. )1( במערכת העיכול של אנשים בריאים אוכלוסיית החיידק קלוסטרידיום דיפיצילה נשארת קטנה. הסבר מה גורם לכך. )2( הצע הסבר מדוע לאנשים הנוטלים אנטיביוטיקה זמן רב החיידק קלוסטרידיום דיפיצילה עלול לגרום דלקת מעיים. )5 נקודות( דגם התשובות: מיני חיידקים נוספים שחיים במעי מתחרים עם הקלוסטרידיום ]על משאבים[ - )1( וכך מגבילים את התרבותו. - הסבר אפשרי: האנטיביוטיקה פוגעת בחיידקי המעיים האחרים / הרגישים / המתחרים - )2( ולא בקלוסטרידיום דיפיצילה העמיד לאנטיביוטיקה - ולכן הוא מתרבה ]וגורם לדלקת מעיים[. - שאלה זו היא ברמת חשיבה של תש"ג. שני מרכיביה של השאלה הם בדגם של סיבה-תוצאה, כאשר גם הסיבה וגם התוצאה ידועות, והתלמיד צריך להסביר את השרשור הנסיבתי שמקשר ביניהן. במרכיב )1( של השאלה - התלמיד היה צריך לקשר בין מינים נוספים של חיידקים במעיים לתחרות שהם מקיימים עם חיידק הקלוסטרידיום, ולהבין שכתוצאה מתחרות זו כמות החיידקים ממין זה מוגבלת. במערכת העיכול של האדם יש מינים רבים של חיידקים מתקיימת תחרות בין חיידקי הקלוסטרידיום לחיידקים האחרים התרבותם של חיידקי הקלוסטרידיום מוגבלת האוכלוסייה של חיידקי הקלוסטרידיום נשארת קטנה לא היה צפוי קושי במענה, כי הנושא של חיידקי המעיים והתחרות ביניהם נדון בכיתה במסגרת נושא ההעמקה של "חיידקים ונגיפים" במסגרת נוכחות חיידקים במערת העיכול של האדם, ואף נוספה בו הרחבה לגבי המיקרוביום. במרכיב )2( של השאלה נבדק הנושא של ברירה בין חיידקים עמידים ורגישים לאנטיביוטיקה, שגם הוא נדון בהרחבה בהוראת פרק ההעמקה זה. גם המענה על מרכיב זה דורש ביצוע של שרשור נסיבתי: נטילה ממושכת של אנטיביוטיקה החיידקים הרגישים מתים, ואילו חיידקי הקלוסטרידיום עמידים ואינם נפגעים התרבותם של חיידקי הקלוסטרידיום מואצת התפתחות של דלקת מעיים בשני השאלונים התקשו התלמידים ביצירת הקשרים הנדרשים במענה על השאלה, ולא נראה הבדל ברמת התשובות ביניהם. הקושי בא לידי ביטוי הן בציוניה הנמוכים - 52% ברגיל, ו- 56% במתוקשב - והן במגוון התשובות השגויות והחלקיות לשאלה. חשוב מאוד לתרגל בכיתה דוגמאות רבות של שאלות בדגם של סיבה-תוצאה ולהתייחס בצורה מפורשת למבנה השאלה ואופן המענה עליה. 64 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

67 בניתוח השאלה יש להתייחס לזיהוי הסיבה ו/או התוצאה. במענה על השאלה יש להקפיד על הקשר הלוגי של סיבה-תוצאה בכל אחד משלבי השרשור הנסיבתי ולהימנע מ"דילוג" על שלבים. תשובות תלמידים לדוגמה: )1( אוכלוסיית החיידק נשארת קטנה משום שבמערכת העיכול ישנם חיידקים האחראיים לויסות החומרים במערכת ושמירה על מצב תקין ובריא. מספר רב של חיידקים אלו גורם לדלקת מעיים ולכן מערכת העיכול נורא מחושבת ודואגת לפעילות תקינה וכמות קטנה של חיידקים מסוג זה בעזרת החיידקים הטובים במערכת העיכול. יש רק התייחסות לנוכחות של חיידקים אחרים. ניקוד חלקי נמוך. )1( מכיוון שבמעי ישנם עוד סוגים של חיידקים שהם יותר דומיננטיים כלומר האוכלוסיה שלהם גדולה יותר והם מקבלים יותר מזון ולכן אוכלוסיית החיידקים קלוסטרידיום דיפיצילה נשארת קטנה ולא גורמת נזק. יש התייחסות לנוכחות של חיידקים אחרים, ומובלעת התייחסות לתחרות. ניקוד חלקי. )2( אנשים שנוטלים אנטיביוטיקה זמן רב החיידק קלוסטרידיום דיפיצילה עלול לגרום לדלקת ריאות משום שהאנטיביוטיקה שהאדם נוטל הורגת את החיידקים הנמצאים במערכת העיכול ששומרים על פעילות תקינה של המערכת. האנטיביוטיקה הורגת את כל החיידקים הנמצאים בגוף במשך זמן רב. לכן החיידקים הטובים נהרגים גם הם ואין ויסות של החומרים במערכת מהחיידקים, ובכך דבר זה עלול לגרום לעליה בכמות חיידקי הקלוסטרידיום דיפיצילה ודבר זה מביא לדלקת מעיים. מופיע רק המרכיב של הרג חיידקי המעיים ניקוד חלקי. )2( כאשר מקבלים אנטיביוטיקה, גם החיידקים הטובים שנמצאים בגוף נפגעים ולכן גם חיידקי מערכת העיכול נפגעים וחיידקי הקלוסטרידיום דיפיצילה יכולים לקבל יתרון על חיידק המעי ולהתרבות ובכך לגרום לדלקת מעיים. תשובה נכונה, התלמיד מפסיד מעט ניקוד על התייחסות לא מדויקת לעמידות/רגישות. )2( אנשים שלוקחים אנטיביוטיקה במשך זמן רב החיידק קלוסטרידיום דיפיצילה יכול לגרום דלקת מעיים כיוון שכשאדם במשך זמן רב לוקח את האנטיביוטיקה החיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה ואז גם אם האדם יקח את האנטיביוטיקה בשלב מסויים החיידקים יהיו עמידים לאנטיביוטיקה ולכן האנטיביוטיקה לא תשפיע עליהם והם יגרמו לדלקת מעיים. התלמיד מקבל ניקוד חלקי על המרכיבים של עמידים ומתרבים, אך מפסיד על "מפתחים" עמידות, גישה למרקיסטית. שאלה 20 ב' (43381)/ שאלה 39 ב' (43387) נמצא כי לעתים חיידקים הרגישים לאנטיביוטיקה מסוימת, שגדלים עם חיידקים העמידים לאותה אנטיביוטיקה, נעשים גם הם עמידים לאנטיביוטיקה זו. מהו התהליך הגורם לכך? )נקודה אחת( דגם התשובות: מעבר אופקי של גנים / מעבר קטע של DNA מחיידק לחיידק / טרנספורמציה / קוניוגציה / טרנסדוקציה. 65 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

68 שאלה זו עוסקת במעבר של תכונות/גנים בין חיידקים שגם הוא נדון בפרק העמקה זה. למרות זאת, גם בשאלה זו הציונים אינם גבוהים בשני השאלונים: 63% ברגיל, ו- 69% במתוקשב. ייתכן כי קיים קושי של התלמידים לקשר בין רמת המאקרו: רגישות/עמידות לרמת המיקרו: שינויים גנטיים. דוגמה לתשובת תלמיד: התהליך הגורם לכך הוא התרבות החיידקים הרגישים באותה סביבה עם חיידקים העמידים לאותה אנטיביוטיקה. תנאי הסביבה וההרגל של החיידקים לאותה סביבה מקנה לחיידקים הרגישים את התכונות של החיידקים העמידים. סביבת חיים דומה ותנאים זהים גורמת לחיידקים להתרגל לאותה אנטיביוטיקה שחיידקים אחרים עמידים לה, ובכך שגם החיידקים העמידים משפיעים על הרגישים בהתפתחותם באותה סביבה והתרבותם יחדיו. תשובה כללית שמתייחסת לרמה כללית, ואיננה מתייחסת לרמת התאית - רמת ה- DNA שנדרשת. תשובה שאינה מקבלת ניקוד. 66 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

69 שאלון ודגם תשובות לשאלון )חלופה לביוחקר( תוכנית לימודים זו מיועדת לתלמידים מבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, לאחר קבלת אישור מהפיקוח, וכן לנבחני משנה שלא סיימו את חובותיהם במסגרת ההערכה הבית ספרית במהלך לימודי הביולוגיה שלהם כמקצוע בחירה מורחב בחטיבה העליונה )ביוחקר(. תלמיד שלמד ונבחן בבית הספר ב- 5 יחידות לימוד בביולוגיה ולא הכין עבודת ביוחקר, יכול להשלים את ה- 30% של הביוחקר לאחר שסיים את לימודיו, כנבחן משנה בבחינה חיצונית עיונית, סמל שאלון תוכנית הלימודים לשאלון זה מבוססת על ידע בסיסי בביולוגיה של תלמיד 5 יחידות לימוד, ולכן יש ללמוד גם את תכונית הלימודים המיועדת למבחן המעבדה )תוכן עיוני ומיומנויות חקר( כמפורט בתוכנית הלימודים באתר מפמ"ר ביולוגיה, במדור המיועד לנבחני משנה. )להלן הקישור לסילבוס הייעודי( בנוסף לידע הבסיסי בביולוגיה, תוכנית לימודים )הסילבוס( לשאלון כוללת את הפרקים האלה: התנהגות בעלי חיים מזרע לזרע )מפרט התכנים(. מפרט התכנים )סילבוס( של שני הנושאים מופיע בהמשך, בעמודים 77-80, וכן באתר המפמ"ר. את שני הפרקים יש ללמוד בדגש על חקר. הסילבוס שמוצג לנושאים מזרע לזרע והתנהגות בעלי חיים, נכתב עבור תלמידים שנבחנו ברמה של 3 יח"ל. השאלות בבחינת הבגרות של 3 יח"ל היו מותאמות לתלמידים אלו. יש לשים לב לכך שבשאלון , שמהווה חלופה לביוחקר לתלמידים ברמה של 5 יח"ל, אופי השאלות שונה, ונדרשים ידע ומיומנויות חשיבה ברמה גבוהה יותר. מבנה המבחן המבחן מורכב משני פרקים. פרק אחד לכל נושא. בכל פרק יענה התלמיד על שלוש שאלות. שאלה ראשונה חובה ועוד שתי שאלות מתוך שלוש. בכל פרק תכלול שאלת החובה פתיח בעל אופי מחקרי ולאחריו מספר תת-שאלות שתתייחסנה להיבטים ביולוגיים ולהיבטים מחקריים של הקטע. סעיפים אלה בודקים זיהוי והבנה של מיומנויות חקר. שאלות הבחירה תעסוקנה בתכנים שאינם מהסילבוס. גם בהן ייתכן שיהיו תת-סעיפים, וכן עשויה להיות התייחסות למיומנויות חקר. בשאלון הנוכחי של תשע"ז מספר דוגמאות לסעיפים המתייחסים במפורש למיומנויות חקר: 1 ג, 3 ב, 5 א, 5 ב, 5 ג. בשאלות 5, 1, ו- 6 הנתונים הם כמותיים ומוצגים בגרף או בטבלה, והתלמיד נדרש להסיק מסקנות מקריאת הנתונים. ספרי הלימוד כוללים את התכנים לשני הפרקים האלה: התנהגות בעלי חיים: לב ינאי, ד. טרקל, י פרקים בהתנהגות בעלי חיים. המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים. מזרע לזרע: שדה, א. ואמיר, ר מזרע לזרע. המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים. ספרי לימוד דיגיטליים- הספר מזרע לזרע בעברית מופיע בקישור לספרים דיגיטליים באתר המרכז הארצי להוראת הביולוגיה. - הספר מזרע לזרע בערבית מופיע בקישור ספרים דיגטליים בביולוגיה, באתר מורי הביולוגיה. - בין הספרים הדיגטליים באתר המרכז הארצי להוראת הביולוגיה נמצאות מספר יחידות לימוד בנושא התנהגות בעלי חיים. ניתן להיעזר בהם בהוראה, אך נבחן המשנה/המורה אחראי לבדוק את מידת ההתאמה לסילבוס. 67 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

70 מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ו, 2017 מספר השאלון: ביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית שאלות וניתוח מחקר מדעי בנושאי הליבה שאלות בנושאי ההעמקה הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון 50 נקודות פרק שני 50 נקודות סה"כ 100 נקודות ג. חומר עזר מותר בשימוש: אין. ד. הוראות מיוחדות: את תשובותיך לשאלות כתוב במחברת הבחינה. כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. רש ום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! 68 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

71 השאלות פרק ראשון )50 נקודות( התנהגות בעלי חיים בפרק זה ארבע שאלות, 4-1. ענה על שלוש שאלות: על שאלה 1 )חובה( )26 נקודות( ועל שתיים מן השאלות ) X נקודות(. ענה על שאלה 1 )חובה(. 1. הקו קייה היא ציפור שיר טפילה על מגוון רחב של ציפורי שיר, ובהן הק נית האירופית. בעונת הקינון של הקנית, הקוקייה מטילה ביצה אחת בקן של קנית. במקרים רבים, לאחר שגוזל הקוקייה בוקע מן הביצה, הוא משליך מן הקן את כל ביצי הקנית או את גוזליה. א. צאצא הקוקייה הוא גוזל. ציין שלושה הבדלים בין גוזלים ובין אפרוחים. )4 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין שלושה הבדלים: אפרוח גוזל עוזב קן חובש קן בוקע עם פלומה בוקע ערום / ללא נוצות בוקע עם / בעיניים פקוחות מה נכון מבחינת העברית? בוקע עם / בעיניים עצומות מסוגל לאכול בעצמו תלוי בהורים להזנה תשובת תלמיד לדוגמה: הגוזלים בוקעים מביצים קטנות והאפרוחים מגדולות. - הגוזלים יוצאים מהביצים אחרי שדוגרים עליהם מעט זמן והאפרוחים אחרי הרבה זמן. - הגוזלים נולדים עיוורים והאפרוחים רואים. - בתשובה זו ניתן לקבל את כל ההבדלים כנכונים, למרות שהשניים הראשונים אינם עוסקים ישירות בגוזלים ובאפרוחים עצמם, אך הם עובדות ביולוגיות נכונות לגבי התפתחותם. תשובה שמקבלת ניקוד מלא. ב. הקוקיות מטילות את ביציהן רק בחלק מן הקינים של הק ניות. ש ע ר מה היה קורה לאוכלוסיית הקוקיות, אם הן היו מטילות ביצים בכל הק נים של הק ניות. הסבר את תשובתך. )6 נקודות( דגם התשובות: אוכלוסיית הקוקיות היית קטנה, - כי לא היה נוצר דור חדש של קניות / כי אוכלוסיית הקניות הייתה נפגעת. - או: אוכלוסיית הקוקיות לא תושפע / אי אפשר לקבוע, - כי הקוקיות יטילו בקינים של מינים אחרים בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

72 חוקרים מצאו שתגובת הקנית לביצת הקוקייה המוטלת בקינה היא קבלת הביצה או דחייתה. הם בדקו את התגובה לביצי הקוקייה אצל קניות צעירות )שהטילו בפעם הראשונה( ואצל קניות בוגרות. תוצאות המחקר מוצגות בגרף שלפניך. גרף: התגובות של קניות צעירות ובוגרות לביצי קוקייה ג. )1( מה הייתה שאלת המחקר? )2( מה אפשר להסיק מתוצאות המחקר? )8 נקודות( דגם התשובות: מה הקשר בין בגרות הקניות / גיל הקניות - )1( ובין תגובת הקניות / דחייה או קבלה של ביצי קוקייה? - קניות בוגרות דוחות את ביצי הקוקייה יותר מקניות צעירות / קניות צעירות מקבלות יותר את ביצי )2( הקוקייה בהשוואה לבוגרות. או: יותר קניות בוגרות דוחות מאשר מקבלות, ויותר קניות צעירות מקבלות מאשר דוחות. תשובת תלמיד לדוגמה: ככל שהקניות מבוגרות יותר הן דוחות יותר את הביצים של הקוקיה. תשובה שמעידה על כך שהתלמיד הבין את הנתונים שבגרף, אך ביצע הכללה )ככל ש...(, למרות שיש בגרף רק שני ערכים. תשובה כזו מקבלת ניקוד חלקי. ד. לפניך שתי התנהגויות )1(- )2( הנזכרות בשאלה. קבע בנוגע לכל אחת מהן אם זו התנהגות מו לדת או נלמדת או גם מולדת וגם נלמדת: )1( התנהגות של גוזל הקוקייה בקן של הקנית: השלכת כל ביצי הקנית או גוזליה. )2( התנהגות הקניות: קבלה של ביצת הקוקייה או דחייתה. נמק את שתי הקביעות. )8 נקודות( 70 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

73 דגם התשובות: - מולד. )1( אין לו ממי ללמוד / אין את מי לחכות. - מולדת וגם נלמדת. - )2( מולדת: כי יש גם קניות צעירות שדוחות את ביצת הקוקייה. - נלמדת: הבוגרות דוחות יותר / מקבלות פחות ביצי קוקייה ]בהשוואה לצעירות[. - ענה על שתיים מן השאלות כאשר שני זכרים של דג עוקצן נפגשים בעונת הרבייה, הם תוקפים זה את זה. בניסוי בדקו מהו הגירוי החיצוני המפעיל תגובה זו. בניסוי הציגו לדג עוקצן זכר דגמים מלאכותיים שהגחון )הבטן( שלהם צבוע אדום, כמתואר )בצבע אפור( באיורים א- ד, והדג הגיב בתוקפנות. כאשר הציגו לו דגם מדויק של דג זכר, שגחונו לא היה צבוע אדום )איור ה(, הוא לא הגיב כלל. א. ציין שתי מסקנות שאפשר להסיק מתוצאות הניסוי. )4 נקודות( דגם התשובות: - צבע אדום של הגחון של הדג מהווה גירוי לתוקפנות אצל דג עוקצן זכר. צורתו של הדג לא מהווה גירוי לתוקפנות אצל דג עוקצן זכר. ב. גחונו של דג עוקצן זכר נעשה אדום רק בעונת הרבייה. הסבר מהו היתרון של הופעת הצבע האדום בעונת הרבייה. )5 נקודות( דגם התשובות: הצבע האדום גורם לתוקפנות - שמאפשרת לזכר המוצלח להפרות את הביצים / להעביר את הגנים שלו לדור הבא. - ג. גחון אדום בדג עוקצן הוא גירוי סימן. הבא דוגמה נוספת לגירוי סימן. )3 נקודות( דגם התשובות: למשל: כתם אדום במקור של שחף בוגר גירוי סימן לגוזל לבקש מזון. - לוע צהוב / גדול של גוזל גירוי סימן להאכלה. - בליטה באזור הבטן של הנקבה של דג עוקצן גירוי סימן להתנהגות חיזור של הזכר בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

74 3. אצל בעלי חיים רבים ריח הוא אמצעי תקשורת. א. ציין יתרון אחד וחיסרון אחד שיש לאמצעי תקשורת זה. )4 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין יתרון אחד וחסרון אחד: החומר המופרש יעיל בריכוזים נמוכים / בכמויות קטנות. - יתרון: נשאר בשטח לתקופה ארוכה יחסית. - מתפזר בסביבה. - מהירות ההעברה של המסר איטית יחסית. חסרון: - העברת המסר מושפעת מתנאי הסביבה. - ב. בניסוי חילקו נקבות צעירות של עכברים לשתי קבוצות. קבוצת הניסוי הוכנסה לכלוב שבו מחיצה המאפשרת מעבר רק של חומרים נדיפים. מע בר למחיצה הוזלף שתן של עכבר זכר בוגר. הקבוצה האחרת הייתה קבוצת בקרה. נמצא כי ההתבגרות המינית של הנקבות בקבוצת הניסוי התחילה מוקדם יותר בהשוואה להתבגרות המינית של קבוצת הבקרה. )1( ציין הבדל אפשרי אחד בין תנאי הניסוי של קבוצת הבקרה ובין אלה של קבוצת הניסוי. )2( החוקרים הסיקו שהחומר שזירז את ההתבגרות המינית של הנקבות מקבוצת הניסוי הוא פרומון ראשוני. ציין נימוק אחד למסקנה שהחומר הוא פרומון, ונימוק אחד למסקנה שהחומר הוא פרומון ראשוני. )8 נקודות( דגם התשובות: )1( הבקרה: כלוב ללא שתן / עם שתן של נקבה / עם שתן של זכר צעיר. או: כלוב עם מחיצה אטומה, שמאחוריה הוזלף שתן של זכר בוגר. )2( החומר הוא פרומון כי הוא מופרש מפרט אחד ומשפיע על פרט אחר ]מאותו המין[ / נדיף. החומר הוא פרומון ראשוני כי הוא משפיע על ההתבגרות המינית של הנקבות / על תהליך פיזיולוגי. 4. פתן אלמוגי הוא נחש ארסי שיש לו פסים בצבעים שחור, אדום וצהוב. צבעים אלה מעבירים מסר חזותי. א. מהו המסר החזותי שמועבר בצבעי הפתן האלמוגי, ולמי הוא מיועד? )4.5 נקודות( דגם התשובות: המסר אזהרה / אני ארסי / לא כדאי לתקוף אותי - מיועד לכל טורף ]אפשרי[. - ב. לנחש זעמן אלמוגי דוגמת פסים דומה מאוד לדוגמת הפסים של הפתן האלמוגי, אך הוא אינו ארסי. מהי התופעה שבאה לידי ביטוי בדמיון זה? ציין מהו היתרון שהיא מקנה לזעמן. )4.5 נקודות( דגם התשובות: חקיינות. - הקטנת הסיכוי לטריפתו ]בלי המחיר שיש בייצור רעל[ - ג. קבע אם טורף שברשתית העין שלו אין מדוכים יכול לראות צבעי אזהרה. נמק את קביעתך. )3 נקודות( דגם התשובות: לא. - ראיית הצבעים נעשית במדוכים בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

75 פרק שני )50 נקודות( מזרע לזרע בפרק זה ארבע שאלות, 8-5. ענה על שלוש שאלות: על שאלה 5 )חובה( )26 נקודות( ועל שתיים מן השאלות ) X נקודות(. ענה על שאלה 5 )חובה(. 5. מינים שונים של צמח המלוח גדלים בישראל בבתי גידול שונים, ובהם מדבר. CO 2 בטמפרטורות שונות. בניסוי מדדו בשני מינים של מלוח את קצב קליטת הנתונים שנמדדו מוצגים בגרף שלפניך. CO 2 בצמחים משני מינים של מלוח גרף: קצב קליטת CO 2 משמש בניסוי זה מדד לרמתו של תהליך המתרחש בצמח. מהו התהליך? )2 נקודות( א. קצב קליטת דגם התשובות: התהליך פוטוסינתזה. ב. מה הם המשתנים הבלתי תלויים בניסוי זה? )4 נקודות( דגם התשובות: המשתנים הבלתי תלויים: מין הצמח, הטמפרטורה. ג. ציין שני גורמים שיש לשמור קבועים במהלך הניסוי. הסבר מדוע חשוב לשמור אותם קבועים. )6 נקודות( 73 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

76 דגם התשובות: על התלמיד לציין ולהסביר שני גורמים. - התלמיד יכול לציין כל גורם שיכול להשפיע על תהליך הפוטוסינתזה ועל מידת פתיחת הפיוניות CO 2 באוויר / בצמח, שטח העלים בצמח וכו'. למשל: עוצמת אור, לחות האוויר, ריכוז ה- - ההסבר יכול להיות לכל גורם בנפרד או הסבר כללי, כגון: גורמים אלו משפיעים על תהליך הפוטוסינתזה ואילו בניסוי רצו לבדוק רק / לבודד את השפעת הטמפרטורה. ד. איזה משני מיני המלוח מותאם יותר לקיום במדבר? נמק על סמך הנתונים שבגרף. )7 נקודות( דגם התשובות: - מין א. CO 2 היא גבוה יותר ]קצב ייצור החומר האורגני גבוה - בטמפרטורות גבוהות רמת הפוטוסינתזה / קליטת יותר[ - ולכן הצמח יגדל יותר. ה. אחד המאפיינים של בית גידול מדברי הוא מיעוט מים. מדוע מים הכרחיים לנביטה? ציין סיבה אחת והסבר אותה. )7 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין ולהסביר סיבה אחת: - תפיחה - מאפשרת ביקוע הקליפה / את יציאת השורשון. - יצירת סביבה מימית בתאים- מאפשרת קיום תהליכי חיים / תהליכים אנזימטיים ]בתאים[. ענה על שתיים מן השאלות לפניך נתונים על המשקל היבש )ללא מים( של נבטי אפונה שנבטו וגדלו באור במשך 30 יום. א. תאר והסבר את השינויים במשקל היבש של הנבט השלם בימים 0-10 ובימים מתחילת הנביטה. )7 נקודות( 74 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

77 דגם התשובות: המשקל היבש יורד בימים הראשונים / בימים כיוון שחומרי התשמורת מתפרקים / מנוצלים. - המשקל היבש עולה בימים 30 20, - כיוון שקצב הייצור של החומר האורגני גדול ]מקב פירוקו[ / רמת הפוטוסינתזה עולה. - ב. חוקרים הנביטו וגידלו נבטי אפונה בחושך. ש ע ר מה היה השינוי במשקל היבש של הנבט השלם שגדל בחושך במשך 30 ימים. הסבר את השערתך. )5 נקודות( דגם התשובות: המשקל היבש יורד במשך כל 30 הימים, - כיוון שחומרי המזון מתפרקים - ובחושך אין ייצור חומרים אורגניים / פוטוסינתזה בניסוי נבדקו צמחים משני מינים: מין אחד הוא צמח יום קצר והמין האחר הוא צמח יום ארוך. צמחי היום הקצר שנבדקו פורחים כאשר אורך הלילה הוא 14 שעות או יותר. צמחי היום הארוך שנבדקו פורחים כאשר אורך הלילה הוא 10 שעות או פחות. לקחו שני צמחי יום קצר )צמחים 2-1( ושני צמחי יום ארוך )צמחים 4-3(. כל ארבעת הצמחים הוארו באור לבן, אך כל אחד מהם הואר במשטר הארה שונה, כמתואר באיור שלפניך. א. קבע בנוגע לכל אחד מן הצמחים 4-1 אם צפוי שיפרח. )5 נקודות( 75 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

78 דגם התשובות: - 1 יפרח, 2 לא יפרח, 3 לא יפרח, 4 יפרח. ב. נמק כל אחת מקביעותיך בסעיף א. )7 נקודות( דגם התשובות: צמח - 1 מקבל מעל 14 שעות חושך רצופות / מקבל 18 שעות חושך רצופות. - צמח - 2 מקבל פחות מ- 14 שעות חושך רצופות. - צמח 3 מקבל יותר מ- 01 שעות חושך / מקבל 12 שעות חושך. - צמח 4 מקבל פחות מ- 01 שעות חושת / מקבל 8 שעות חושך. - ציין שני מנגנונים המונעים ה א ב ק ה עצמית בצמחים. א. 8. )4 נקודות( דגם התשובות: על התלמיד לציין שני מנגנונים: - הפרדה במיקום איברי הרבייה הזכריים והנקביים / צמחים דו-ביתיים / פרחים חד-מיניים. - הפרדה בזמן של הבשלת האבקנים והצלקות. - אי התאם עצמי. ב. בשדה מסוים גדלים שלושה מיני צמחים: מין א מתרבה באמצעות שלוחות במין ב הה א ב ק ה היא זרה במין ג ההאבקה היא עצמית ד ר ג את המינים א-ג לפי מידת השונו ת הגנטית בין הצאצאים שבכל מין: מן המין שהשונות הגנטית בין הצאצאים שלו היא הגדולה ביותר עד למין שהשונות בין הצאצאים שלו היא הקטנה ביותר. נמק את הדירוג שכתבת. )8 נקודות( דגם התשובות: הדירוג: מין ב מין ג מין א. - במין ב / בהאבקה זרה, מתרחשת הפריה בין ]גמטות/תאי מין של[ פרטים שונים ]מבחינה תורשתית[ הנימוק:- ולכל פרט תאי מין שונים / שנוצרו בתהליך המיוזה. - במין ג - / בהאבקה עצמית, אמנם נוצרים תאי מין שונים ]בתהליך המיוזה[ אך יש ביניהם דמיון - כיוון שמקורם באותו צמח אם. במין א / ברבייה אל-זוויגית / וגטטיבית / שלוחות נוצרות במיטוזה, ולכן הצאצאים זהים זה לזה בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

79 התנהגות בעלי חיים רעיון / תופעה חקר התנהגות בעלי החיים נעשה גם בסביבתם הטבעית וגם במערר כות מבוקרות. המחקר בתחום זה נעשה בדרך אובייקטיבית ככל שניר תן, ומתוך ניסיון להימנע מהאנשת בעלי החיים. מפרט תכנים שיטות המחקר: תצפיות, תיעוד התנהגות, זיהוי פרטים, ניסויים מבוקרים. ניסויים לבדיקת השפעת הסביבה על התנהגות הפרט: ניסויי חסך, העשרה סביבתית, ניסויי אימוץ. מונחים ומושגים נוספים גירוי )פנימי, חיצוני(, גירוי על- טבעי, גירוי-תגובה. התנהגות בעל החיים מושפעת מגירויים סביבתיים הנקלטים על ידי איברי החושים שלו. איברי החושים מותאמים לסביבת המר חיה שלו. בעלי חיים, הן בני אותו מין והן בני מינים שונים, מתקשרים זה עם זה על ידי העברת אותות הנקלטים באמצעות החושים. התקשורת היא הבסיס להתנהגות חברתית. מגוון איברי החושים וסוגי הגירויים שהם קולטים. איברי חושים בבעלי חיים שונים: חוש הראייה, חוש השמיעה, חושים כימיים - טעם וריח *. 1. אחוש הראייה: ראייה כקליטת גלי אור מוחזרים. מבנה ותפקוד של עין מצלמה, עין רגילה ועין מורכבת. התאמה לראיית צבעים ולראייה בחשכה, איכות התמונה הנראית. ב. חוש השמיעה: עוצמה ותדירות של גלי קול, מערכת השמיעה של העש. איברי השמיעה של חולייתנים: מבנה ותפקוד של אוזן האדם. השמעת קולות: הקשה על מצע, חיכוך איבר רים, נשיפת אוויר דרך פתח. טווח השמיעה של בעלי חיים שונים. התאר מה בין השמעת הקולות לקליטתם, מערכת הסונר של עטלפים, איתור מקור הקול.. גהחושים הכימיים - טעם וריח: איברי חוש הטעם, הבחנה בין טעמים, רגישות לטעמים, העדפות מזון והימנעות מרעל. איברי ההרחה האף בחולייתנים, קולטני ריח בחרקים, איבר יעקובסון בזוחלים. רגישות חוש הריח ותפקידיו )נדידת דגי הסלמון(. האותות נקלטים ומועברים על ידי תאים ומערר כות בגוף וגורמים לתגובה התנהגותית מתאימה. קיימים אותות מולדים ואותות נלמדים. סוגי התקשורת: תקשורת חזותית: הגדרה, דרכי העברת המסר )צבע, דגם, תנועה ותנוחה(, מטרות המסרים. תקשורת קולית: הגדרה, מטרות המסרים. תקשורת כימית: הגדרה, התנהגות סימון ביונקים ובחרקים ותפקידיה. סוגי פרומונים ותפקידיהם. שילוב בין סוגי התקשורת, המסרים והתגובות מכוון את התנהגות בעל החיים. אורך גל, אישון, מיקוד תמונה, עדשה, עינית, קרנית, קשתית, ראייה תלת-ממדית, רשתית, שדה ראייה. אוזן חיצונית, אוזן פנימית, אוזן תיכונה, אפרכסת, חצור צרה, עור תוף, עצמות שמע, שבלול, שערות חישה, תעלת שמע. אונת ריח, פקעית טעם, רקמת הרחה. בלוטות ריח, גל קול )עוצמה(, הסוואה, התנחלות, חקיינות, טריטוריה, מסר בין-מיני, מסר ייחודי, מסר כללי, מסר תוך-מיני, פועלת, פרומון אזהרה, פרומון אזעקה, צבע אזהרה, קולות אזהרה, תחנת ריח, תקשורת בין-מינית, תקשורת תוך-מינית. 77 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

80 רעיון / תופעה התנהגויות הקשורות לרבייה מחייבות שיתוף פעולה בין בעלי החיים בני אותו מין. יש קשר בין מידת ההשקעה ברבייה ובטיפול בצאצאים ובין היבטים פיזיולוגיים והתנהגותיים. מפרט תכנים דפוסי רבייה: השקעת אנרגיה ברבייה, מונוגמיה, פוליגמיה, חד-פרצופיות מינית ודו-פרצופיות מינית. עיתוי עונת הרבייה ואורכה. התנהגות חיזור: יצירת המפגש, מוכנות לרבייה, בחירת בן הזוג, המאפיינים הנבחנים בעת החיזור, הסכנה בחיזור. התנהגות הורית בעופות: טיפוסי הצאצאים, חלוקת תפקידים בין זכר לנקבה, קינון, דגירה, האכלה. התנהגות הורית ביונקים: טיפוסי הצאצאים, יצירת הקשר הראשוני בין האם לוולד, הנקה וגמילה. מונחים ומושגים נוספים אפרוח, גוזל, האכלת חיזור, הרמון, התנהגות קינון, חובש קן, טריטוריה, סינכרוניזציה של הרבייה, עוזב קן, פוטנר ציאל רבייה, שגר, תטולה. מזרע לזרע מבוא נושא זה,העוסק בהתפתחות צמחים נבחר כדי להרחיב את הידע ברמה של האורגניזם השלם מעבר לתכנים שנלמדו במסגרת הנושא "מבוא לביולוגיה של האדם", שהוא אחד מנושאי החובה. מבט על מחזור החיים של צמחים בעלי פרחים כולל מספר שלבי התפתחות: נביטה כוללת תהליכים המתרחשים בזרע: התעוררות מתרדמה והתחלת התפתחות העובר עד הפיכתו לנבט. גדילה וצמיחה )התפתחות וגטטיבית( תהליכים אלה הם תוצאה של שינוי במספר ובגודל התאים. תוספת התאים נעשית ברקמות המריסטמטיות המצויות בעיקר בקצוות ובהיקף של הצמח. בתהליך זה נוצרים ענפים, עלים ושורשים. רבייה )התפתחות רפרודוקטיבית( תהליך יצירת פרחים, פירות וזרעים. הזרעים שנוצרים בפירות נובטים בתנאי סביבה פנימיים וחיצוניים מתאימים, וכך מתחיל מחזור חיים חדש. במהלך ההתפתחות תאים שנוצרים ברקמות המריסטמטיות עוברים תהליך של התמיינות עד ליצירת תאים ממוינים המ תאימים לתפקודם. הזדקנות היא מכלול תהליכים המובילים למותו של הצמח או של חלקים מסוימים ממנו. התהליכים המתרחשים במהלך מחזור החיים של הצמח מושפעים מגורמים פנימיים בצמח, כמו גורמים תורשתיים הבאים CO 2 ועוד. לידי ביטוי באמצעות הורמונים, ומגורמים חיצוניים כמו אור, מים, קרקע, טמפרטורה, חמצן, ריכוז בעזרת הטכנולוגיה והידע הביולוגי האדם יכול להתערב במחזור החיים של הצמח ובתהליכים המתרחשים בו. יכולת זו מנו צלת על ידי החקלאים ומגדלי הצמחים, והם משפיעים על הכמות והאיכות של היבול שמייצר הצמח. 78 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

81 טבלת רעיונות, תכנים, מונחים ומושגים רעיון/תופעה במחזור החיים של צמחים מכוסי זרע הצמח מתפתח מזרע לצמח בוגר שפורח ומייצר פירות וזרעים. מפרט תכנים מבנה צמחים מכוסי זרע. מחזור חיים של צמח חד-שנתי ושל צמח רב-שנתי. מונחים ומושגים נוספים גבעול, זרע, מכוסי זרע, ניצן, נצר, עלה, פרח, פרי, שורש. דו-מיני, דו-שנתי, חד-מחזורי, חד-מיני, נביטה, פריחה, צמיחה, רבייה, רב-מחזורי. הנביטה היא התעוררות הזרע מתרדמה והתחלת התפתחות הצמח. הגדילה וההתפתחות של הצמח )השלב הווגטטיבי( כרוכות בתוספת מסה )ביומסה( ובהתמיינות תאים. הגדילה וההתפתחות מושפעות מגורמים שונים. מבנה הזרע ותהליך הנביטה. תהליך הנביטה מושפע מגורמים חיצוניים )מים, חמצן, טמפרטורה, אור( ומגורמים פנימיים )גיל, הורמונים, תכונות קליפת הזרע(. הצמח גדל ומתפתח באמצעות יצירת איברים חדשים וצמיחה של איברים קיימים. גדילה היא שינוי כמותי בביומסה, במספר, באורך ובנפח של תאים. התפתחות כוללת התמיינות תאים, יצירת רקמות ואיברים. הצמח מתארך בשני קצותיו ומתעבה. אנדוספרם, הצצה, חומרי תשמורת, נצרון, עובר, פסיגים, שורשון, תרדמת זרעים. מיטוזה. מריסטמות קדקדיות, קמביום. הגדילה וההתפתחות מושפעות מגורמים חיצוניים ופנימיים: -אור -קרקע -טמפרטורה -מים -מינרלים אורכי גל, אטיולציה, הצללה, עוצמת אור, פוטוסינתזה, פוטופריודיזם. מצע גידול, מצעים מנותקים. לחץ טורגור. אשלגן, זרחן, חנקן, קיבוע חנקן. CO 2 -ריכוז בשלב הרבייה הזוויגית של צמחים בעלי פרחים )השלב הרפרודוקטיבי( נוצרים פרחים, פירות וזרעים. -הורמונים הפרח הוא איבר הרבייה הזוויגית )המינית( של הצמח: - מבנה הפרח - גורמי המעבר לפריחה )המעבר מהשלב הווגטטיבי לשלב הרפרודוקטיבי(. - הקשר בין תכונות הפרח )מבנה, מועדי הבשלה של צלקת ושל אבקנים( לדרך האבקתו. - תהליך ההפריה והתפתחות העובר. - רבייה זוויגית: עקרונות, יתרונות וחסרונות. הפרי הוא האיבר שמגן על הזרעים ומסייע בהפצתם. הפרי מתפתח מהשחלה. אוקסין, ג'יברלין. אבקן, ביציות, גרגירי אבקה, זיר, מאבק, נחשון, ע ל י, עלי גביע, עלי כותרת, עמוד עלי, צופנים, צלקת,שחלה. אורך יום, אתילן, פיטוכרום, צמחי יום ארוך, צמחי יום קצר. האבקה זרה, האבקה עצמית, פרח דו-מיני, פרח חד-מיני. אנדוספרם, זיגוטה, חומרי תשמורת, מיוזה, נחשון, תא ביצה, תא זרע. 79 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

82 רעיון/תופעה צמחים מתרבים גם ברבייה אל-זוויגית )רבייה וגטטיבית(. הזדקנות היא מכלול תהליכים המובילים למותו של הצמח או של חלקים ממנו. האדם מתערב במנגנוני התפתחות טבעיים של צמחים על מנת לכוונם לצרכיו ולהשגת יבול מרבי. מפרט תכנים - שלבים בהתפתחות הפרי: חנטה, גדילה, הבשלה. - התפתחות פירות ללא זרעים. הזרע: השלמת מחזור החיים - התפתחות הזרע - דרכי הפצה של זרעים. בצמח יש קודקודי צמיחה המאפשרים רבייה וגטטיבית. חלקי צמח שונים משמשים לרבייה וגטטיבית: עלה, בצל, פקעת, שלוחה, ענף. הרבייה הווגטטיבית: עקרונות, יתרונות וחסרונות. תהליכי הזדקנות בצמח. נשירה - ניתוק פרחים, עלים, פירות או חלקי צמח אחרים. דרכים להתערבות האדם בגידול צמחים 2. * זירוז הנביטה השפעה על הצמיחה: ויסות אספקת המים, אספקת חומרי הזנה לצמח, ויסות הטמפרטורה ושינויים בריכוז.CO2 השפעה על מועד הפריחה ומספר הפרחים והפירות: הכוונת מספר שעות האור, עוצמת האור ויצירת תנאי האבקה מתאימים. שיטות של ריבוי וגטטיבי והרכבה. מונחים ומושגים נוספים התמיינות, מיטוזה, מריסטמה, ניצנים, קאלוס, קמביום, רגנרציה. אתילן, חומצה אבציסית, רקמת ניתוק. הכמנה, פירוק מעכבי נביטה, ריסוק קליפה קשה. גידולים חסויים )חממות ומנהרות(, דשן,,CO 2 השקיה, זבל, טפטפות, העשרה ב- מי נקז, מי קולחין, מיחזור, מים מליחים, קומפוסט. דבורת הבומבוס, האבקה מלאכותית, תאורה מלאכותית. ייחור, כנה, רוכב, שלוחה, תרבית רקמה. בחקלאות מפתחים צמחים חדשים על ידי טיפוח זנים בעלי ערך כלכלי ועל ידי ייבוא ואקלום של צמחים מאזורים שונים בעולם. הכוונת הריבוי הווגטטיבי באמצעות שליטה על גורמים המשפיעים על הריבוי: אור, לחות, טמפרטורה, מצע הגידול, הורמונים, המקום שממנו נלקח הייחור. הכוונת התפתחות הפרי ומועד הקטיף. טיפוח זנים חדשים באמצעות הכלאות ובאמצעות הנדסה גנטית. אקלום צמחים מאזורי גידול אחרים. אוקסין, מצעים מנותקים. אתילן, גיזום ענפים, דילול פירות, דילול פרחים, הבחלה. ברירה מלאכותית, שונות גנטית. 1 *יש לבחור באחד הסעיפים )א-ג(: הכרת מבנה ותפקוד של חוש הראייה או חוש השמיעה או החושים הכימיים. * 2 המורה יבחר 3 דרכים )מתוך 6( שבהן ניתן להתערב בגידול צמחים לתועלת האדם. 80 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

83 שאלון )בעיות 1-6( בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: נייר מילימטרי )לשאלה 9( נספח: בחינת בגרות מעשית בביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית בעיה 1 רשו ם את מספר תעודת הזהות שלך כאן: הוראות לנבחן: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. חומר עזר מותר בשימוש: אין. ג. הוראות מיוחדות : )1( קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב את צעדיך. )2( רשו ם בע ט את כל תצפיותיך ותשובותיך )גם סרטוטים(. )3( בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל התוצאות שקיבלת, גם אם הן אינן תואמות את הצפוי. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ 81 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

84 בעיה בבעיה זו תבדוק תהליך תסיסה של שמרים מקובעים. ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים מספר הנקודות לכל שאלה רשו ם לימינה. ענה על כל השאלות במחברת. חלק א הכרת שיטה למדידת קצב התסיסה של שמרים מקובעים בניסוי שתערוך תשתמש בשמרים מקובעים באגר. אגר הוא חומר מוצק למחצה )דמוי ג'לי( המאפשר לחומרים לעבור דרכו. בעת הכנת האגר הוסיפו לו שמרים, ולאחר שהוא נקרש התקבלו שמרים מקובעים באגר. אופן הכנת השמרים המקובעים אינו פוגע בתהליכי החיים של תאי השמרים. על שולחנך צלחת פטרי גדולה המסומנת A וצלחת פטרי קטנה המסומנת. B בשתי הצלחות יש שמרים מקובעים באגר. ההבדל בין תכולת הצלחות הוא בדרך הכנת השמרים המקובעים: לתמיסת האגר בצלחת A הוסיפו תאי שמרים שלא עברו טיפול מוקדם. לתמיסת האגר בצלחת B הוסיפו תאי שמרים שהורתחו זמן ממושך. לרשותך כלי ובו תמיסת סוכרוז, כלי המסומן "אמבט מים", מד טמפרטורה ושתי מבחנות. א. באמצעות עט לסימון על זכוכית סמן A ו B בחלק העליון של שתי המבחנות. ב. רשו ם "סוכרוז" על פיפטה של 10 מ"ל. ג. העבר 8 מ"ל תמיסת סוכרוז מן הכלי לכל אחת משתי המבחנות A ו B. ד. בקש מן הבוחן מים חמים והכן אמבט מים חמים בטמפרטורה בטווח של. 45oC- 40oC הקפד שגובה המים באמבט יהיה עד לקו המסומן עליו. הצב את שתי המבחנות באמבט. /המשך בעמוד 3/ 82 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

85 - 3 - קרא בעיון את ההוראות בסעיף ה עד סופן לפני שתבצע אותן. ה. הכנת דסקיות משמרים מקובעים באגר לרשותך קשית שתייה וצלחת מרופדת במגבת נייר לחה. ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח על השוליים העליונים של הצלחת סמן את האותיות א, ב, ג, ד במרחקים שווים זו מזו, כמתואר באיור 2 שלפניך. נעיצת הקשית באגר ולקיחת דסקיות שחרור הדסקיות באמצעות נשיפה לתוך הקשית שמרים מקובעים באגר קשית איור 1: הכנת דסקיות מצלחת A ד א ג ב איור 2: הנחת 12 דסקיות באזור א בצלחת המרופדת דסקיות שמרים מקובעים מגבת נייר לחה A באמצעות קשית השתייה עליך להוציא דסקיות של שמרים מקובעים באגר מצלחת. A עשה זאת כך: נ עץ את הקשית באגר, סובב את הקשית חצי סיבוב, ה ט ה אותה מעט הצ דה והוצא את הקשית מן האגר )ראה איור 1(. שים לב: כעת יש בתוך הקשית דסקית של שמרים מקובעים. חזור על פעולה זו פעמיים נוספות, כדי שיהיו בתוך הקשית 3 דסקיות. הערה: בכל פעם נעץ את הקשית בסמיכות למיקום הנעיצה הקודם, כמתואר באיור 1. נשוף לתוך הקשית מעל הצלחת המרופדת באזור א )סמוך לאות א(, כדי לשחרר את הדסקיות )ראה איור 2(. חזור על פעולות אלה, עד שיצטברו באזור א שבצלחת המרופדת 12 דסקיות מצלחת. A כסה את צלחת A במכסה. חזור על פעולות אלה הוצא 12 דסקיות גם מצלחת, B והעבר אותן לאזור ב /המשך בעמוד 4/ בצלחת המרופדת. 83 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

86 - 4 - ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח ו. הוצא את מבחנה A מן האמבט, ובאמצעות כפית העבר אליה 10 דסקיות של שמרים מאזור א )אפשר לגעת בעדינות בדסקיות לפי הצורך(. שים לב: אם דסקית אגר נפלה מחוץ למבחנה, הכנס במקומה דסקית אחרת מאותו אזור בצלחת. אם אחת הדסקיות נותרה צמודה לחלק העליון של דופן המבחנה, ד ח ף אותה בעדינות בעזרת הקשית לכיוון הנוזל, אך הקפד שלא יהיה מגע בין הקשית ובין הנוזל. אם יש דסקיות שלא שקעו לתחתית המבחנה, קרא לבוחן. פקוק את המבחנה והחזר אותה לאמבט. ז. חזור על ההוראות בסעיף ו עם מבחנה B ועם דסקיות מאזור ב. o o ו ד א שהטמפרטורה באמבט נשמרת בטווח של 45 -C 40 C במהלך הניסוי. רשום את השעה, והמתן 7 דקות. בזמן ההמתנה עקוב אחר מספר הדסקיות שצפות בנוזל שבמבחנות, ושים לב להיווצרות בועות או קצף במבחנות. העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i שלפניך., : A מספר הדסקיות שצפו במבחנה i היווצרות בועות או קצף )- / +(:., : B מספר הדסקיות שצפו במבחנה ii היווצרות בועות או קצף )- / +(:. ח. כעבור 7 דקות מן השעה שרשמת בסעיף ז הוצא את המבחנות מן האמבט, העמד אותן בכ ן המבחנות, וענה על שאלות 2-1. הערה: אם לאחר 7 דקות לא צפו דסקיות אפילו לא במבחנה אחת, המתן 5 דקות נוספות. )6 נקודות( 1. השלם את הפרטים החסרים במשפטים ii, i שבמחברתך. דסקיות שעולות מתחתית המבחנה, אולם אינן מגיעות אל פני הנוזל רשו ם אותן כצפות. /המשך בעמוד 5/ 84 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

87 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח לידיעתך: הפל יטה של בועות הגז היא שגורמת לציפה של דסקיות השמרים המקובעים ולהצטברות קצף. )4 נקודות( 2. התבסס על המידע שבקטע "לידיעתך", והסבר את תוצאות המדידה. בתשובתך התייחס לציפת דסקיות בתום הניסוי ולהיווצרות בועות גז או קצף במבחנות. ט. הסר את הפקקים מן המבחנות B, A והעבר את המבחנות לכלי הפסולת. העבר לכלי הפסולת גם את צלחת B ואת הדסקיות שנשארו בצלחת המרופדת. חלק ב בדיקת קצב תהליך התסיסה של שמרים מקובעים י. סמן ארבע מבחנות בחלק העליון של כל מבחנה בספרות. 4 3, 2, 1, רשו ם "מים" על פיפטה של 10 מ"ל. יא. לרשותך כלי ובו מים מזוקקים. באמצעות הפיפטות "סוכרוז" ו"מים" העבר לכל אחת מן המבחנות תמיסת סוכרוז ומים מזוקקים על פי הנפחים המפורטים בטבלה 1 שלפניך. טבלה 1 המבחנה נפח תמיסת סוכרוז )מ"ל( 8 1 נפח מים )מ"ל( טלטל קלו ת את המבחנות 4-1. יב. ו ד א שהטמפרטורה באמבט היא בטווח. 45 -C 40 C הקפד שגובה המים באמבט יהיה עד הקו המסומן עליו. o o הכנס את מבחנות 4-1 לאמבט המים שהכנת. /המשך בעמוד 6/ 85 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

88 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח לפי ההוראות בסעיף ה, הכן 12 דסקיות נוספות של שמרים מקובעים מצלחת, A והנח אותן יג. באזור א שבצלחת המרופדת במגבת נייר לחה. חזור על הוראות אלה והנח 12 דסקיות בכל אחד מן האזורים ב-ד )סך הכול 48 דסקיות(. הוצא את מבחנה 1 מן האמבט, ובאמצעות הכפית העבר לתוכה בעדינות 10 דסקיות יד. מער מת הדסקיות מאזור א, והחזר אותה לאמבט המים. חזור על פעולות אלה עם מבחנות 4-2 ועם הדסקיות מאזורים ב-ד בהתאמה. פקוק את כל המבחנות 4-1. והמתן 10 דקות. טו. רשום את השעה o o ו דא שהטמפרטורה באמבט נשמרת בטווח של 45 -C 40 C במהלך הניסוי. בזמן ההמתנה ענה על שאלה 3. א. )10 נקודות( 3. א. הכן במחברתך טבלה לסיכום מערך הניסוי )החל בסעיף י(. כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות המיועדות לתוצאות הניסוי. טז. כעבור 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף טו, הוצא את כל המבחנות 4-1 מן האמבט, והעבר אותן לכ ן המבחנות. ספו ר את הדסקיות שצפו בכל אחת מן המבחנות, ורשום את תוצאות הספירה בעמודה הריקה המיועדת לתוצאות בטבלה שבמחברתך. עליך לדרג את הכמות היחסית של הקצף שהצטברה בכל אחת מן המבחנות באמצעות הסימנים האלה: ++ הרבה קצף, + מעט קצף, - אין קצף. כתוב את הדירוג בעמודה האחרת המיועדת לתוצאות בטבלה שבמחברתך. הסר את הפקקים ממבחנות 4-1. ענה על שאלות 3. ב הוסף כותרות לכל העמודות בטבלה. ב. 3. )5 נקודות( הוסף כותרת לטבלה. /המשך בעמוד 7/ 86 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

89 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח )12 נקודות( 4. בטבלה 2 שלפניך מפורטים רכיבים בניסוי שערכת. העתק את טבלה 2 למחברתך טבלה 2 הרכיב בניסוי מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי קצב התסיסה של השמרים המקובעים ריכוז הסוכרוז במבחנות 4-1 גודל הדסקיות הכנת מיהולים של תמיסת סוכרוז והשלם בה את הפרטים החסרים באמצעות הוספת הסימן ( + ) במקומות המתאימים. המשתנה הבלתי תלוי דרך השינוי של המשתנה הבלתי תלוי דרך המדידה של המשתנה התלוי המשתנה התלוי גורם קבוע הסבר מדוע דרך המדידה של המשתנה התלוי שסימנת בטבלה 2 שבמחברתך א. 5. )6 נקודות( מתאימה למדידת התהליך שבדקת בניסוי. במערך הניסוי נשמרו כמה גורמים קבועים. בחר באחד מהם והסבר מדוע ב. )4 נקודות( חשוב לשמור דווקא אותו קבוע במערך הניסוי. )6 נקודות( 6. הסבר את תוצאות הניסוי שערכת. )6 נקודות( 7. מבחנה 4 היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי שערכת. חוקרים ערכו ניסוי דומה לניסוי שערכת, אך הוסיפו גם 3 טיפולים שבהם 8. )6 נקודות( הריכוז של הסוכרוז הולך ועולה, ובכולם ריכוז הסוכרוז גבוה יותר מאלה שבדקת. התוצאות שקיבלו: בכל 3 הטיפולים, כל הדסקיות צפו כבר לאחר 2 דקות. הסבר מדוע בכל 3 הטיפולים התקבלה אותה תוצאה. /המשך בעמוד 8/ 87 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

90 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח חלק ג ניתוח תוצאות ניסוי: השפעת יוני מגנזיום על תהליך תסיסה של שמרים קבוצות מחקר בעולם עורכות ניסויים כדי למצוא את התנאים המיטביים לגידול שמרים לשם הפקת כמויות גדולות של אתנול, שהוא תוצר של תהליך התסיסה של השמרים. האתנול משמש תחליף לדלק )מחצבי(. במחקרים קודמים נמצא כי יוני מגנזיום חיוניים לקיום תהליכים אנזימטיים. חוקרים גידלו שמרים בשני כלים שבהם מצע גידול ובו חומרים החיוניים להתרבות השמרים, ובהם סוכרוז. החוקרים בדקו את ההשפעה של הוספת יוני מגנזיום למצע הגידול של השמרים על ריכוז האתנול הנוצר עם הזמן. בכלי אחד היה ריכוז נמוך של יוני מגנזיום, ובכלי האחר ריכוז גבוה של יוני מגנזיום. תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה 3 שלפניך. טבלה 3 הזמן מתחילת הניסוי )שעות( ריכוז נמוך של יוני מגנזיום ריכוז האתנול שנוצר (%) ריכוז גבוה של יוני מגנזיום ענה על שאלות )10 נקודות( 9. לרשותך נייר מילימטרי בנספח המצורף. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את תוצאות הניסוי שבטבלה 3. )6 נקודות( 10. א. תאר את התוצאות המוצגות בגרף שסרטטת. )7 נקודות( ב. הסבר את תוצאות הניסוי של החוקרים. /המשך בעמוד 9/ 88 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

91 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 1 נספח )6 נקודות( 11. מצע הגידול בשני הכלים הכיל סוכרוז. התבסס על הניסוי שערכת בחלק ב והסבר מדוע הסוכרוז חיוני ליצירת אתנול. )6 נקודות( 12. בניסוי אחר מצאו החוקרים כי העלאת ריכוז יוני המגנזיום מגבירה את קצב הה תרבות של השמרים. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכו החוקרים בנוגע לריכוז האתנול )טבלה 3( מסייעות להסביר ממצא זה. יש להדביק מדבקת נבחן ומדבקת שאלון על גבי הנספח שבו ההצגה הגרפית. מסו ר לבוחן את השאלון שבידך עם המחברת, ואת הנספח שבו ההצגה הגרפית. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך 89 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

92 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: נייר מילימטרי )לשאלה 21( נספח: בחינת בגרות מעשית בביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית בעיה 2 רשו ם את מספר תעודת הזהות שלך כאן: הוראות לנבחן: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. חומר עזר מותר בשימוש: אין. ג. הוראות מיוחדות : )1( קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב את צעדיך. )2( רשו ם בע ט את כל תצפיותיך ותשובותיך )גם סרטוטים(. )3( בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל התוצאות שקיבלת, גם אם הן אינן תואמות את הצפוי. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ 90 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

93 בעיה בבעיה זו תבדוק תהליך תסיסה של שמרים מקובעים. ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים מספר הנקודות לכל שאלה רשו ם לימינה. ענה על כל השאלות במחברת. חלק א הכרת שיטה למדידת קצב התסיסה של שמרים מקובעים בניסוי שתערוך תשתמש בשמרים מקובעים באגר. אגר הוא חומר מוצק למחצה )דמוי ג'לי( המאפשר לחומרים לעבור דרכו. בעת הכנת האגר הוסיפו לו שמרים, ולאחר שהוא נקרש התקבלו שמרים מקובעים באגר. אופן הכנת השמרים המקובעים אינו פוגע בתהליכי החיים של תאי השמרים. על שולחנך צלחת פטרי גדולה המסומנת A וצלחת פטרי קטנה המסומנת. B בשתי הצלחות יש שמרים מקובעים באגר. ההבדל בין תכולת הצלחות הוא בדרך הכנת השמרים המקובעים: לתמיסת האגר בצלחת A הוסיפו תאי שמרים שלא עברו טיפול מוקדם. לתמיסת האגר בצלחת B הוסיפו תאי שמרים שהורתחו זמן ממושך. לרשותך כלי ובו תמיסת סוכרוז, כלי המסומן "אמבט מים", מד טמפרטורה ושתי מבחנות. א. באמצעות עט לסימון על זכוכית סמן A ו B בחלק העליון של שתי המבחנות. ב. רשו ם "סוכרוז" על פיפטה של 10 מ"ל. ג. העבר 8 מ"ל תמיסת סוכרוז מן הכלי לכל אחת משתי המבחנות A ו B. ד. בקש מן הבוחן מים חמים והכן אמבט מים חמים בטמפרטורה בטווח של. 45oC- 40oC הקפד שגובה המים באמבט יהיה עד לקו המסומן עליו. הצב את שתי המבחנות באמבט. /המשך בעמוד 3/ 91 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

94 - 3 - קרא בעיון את ההוראות בסעיף ה עד סופן לפני שתבצע אותן. ה. הכנת דסקיות משמרים מקובעים באגר לרשותך קשית שתייה וצלחת מרופדת במגבת נייר לחה. ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח על השוליים העליונים של הצלחת סמן את האותיות א, ב, ג, ד במרחקים שווים זו מזו, כמתואר באיור 2 שלפניך. נעיצת הקשית באגר ולקיחת דסקיות שחרור הדסקיות באמצעות נשיפה לתוך הקשית שמרים מקובעים באגר קשית איור 1: הכנת דסקיות מצלחת A ד א ג ב איור 2: הנחת 12 דסקיות באזור א בצלחת המרופדת דסקיות שמרים מקובעים מגבת נייר לחה A באמצעות קשית השתייה עליך להוציא דסקיות של שמרים מקובעים באגר מצלחת. A עשה זאת כך: נ עץ את הקשית באגר, סובב את הקשית חצי סיבוב, ה ט ה אותה מעט הצ דה והוצא את הקשית מן האגר )ראה איור 1(. שים לב: כעת יש בתוך הקשית דסקית של שמרים מקובעים. חזור על פעולה זו פעמיים נוספות, כדי שיהיו בתוך הקשית 3 דסקיות. הערה: בכל פעם נעץ את הקשית בסמיכות למיקום הנעיצה הקודם, כמתואר באיור 1. נשוף לתוך הקשית מעל הצלחת המרופדת באזור א )סמוך לאות א(, כדי לשחרר את הדסקיות )ראה איור 2(. חזור על פעולות אלה, עד שיצטברו באזור א שבצלחת המרופדת 12 דסקיות מצלחת. A כסה את צלחת A במכסה. חזור על פעולות אלה הוצא 12 דסקיות גם מצלחת, B והעבר אותן לאזור ב /המשך בעמוד 4/ בצלחת המרופדת. 92 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

95 - 4 - ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח ו. הוצא את מבחנה A מן האמבט, ובאמצעות כפית העבר אליה 10 דסקיות של שמרים מאזור א )אפשר לגעת בעדינות בדסקיות לפי הצורך(. שים לב: אם דסקית אגר נפלה מחוץ למבחנה, הכנס במקומה דסקית אחרת מאותו אזור בצלחת. אם אחת הדסקיות נותרה צמודה לחלק העליון של דופן המבחנה, ד ח ף אותה בעדינות בעזרת הקשית לכיוון הנוזל, אך הקפד שלא יהיה מגע בין הקשית ובין הנוזל. אם יש דסקיות שלא שקעו לתחתית המבחנה, קרא לבוחן. פקוק את המבחנה והחזר אותה לאמבט. ז. חזור על ההוראות בסעיף ו עם מבחנה B ועם דסקיות מאזור ב. o o ו ד א שהטמפרטורה באמבט נשמרת בטווח של 45 -C 40 C במהלך הניסוי. רשום את השעה, והמתן 7 דקות. בזמן ההמתנה עקוב אחר מספר הדסקיות שצפות בנוזל שבמבחנות, ושים לב להיווצרות בועות או קצף במבחנות. העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i שלפניך., : A מספר הדסקיות שצפו במבחנה i היווצרות בועות או קצף )- / +(:., : B מספר הדסקיות שצפו במבחנה ii היווצרות בועות או קצף )- / +(:. ח. כעבור 7 דקות מן השעה שרשמת בסעיף ז הוצא את המבחנות מן האמבט, העמד אותן בכ ן המבחנות, וענה על שאלות הערה: אם לאחר 7 דקות לא צפו דסקיות אפילו לא במבחנה אחת, המתן 5 דקות נוספות. )6 נקודות( 13. השלם את הפרטים החסרים במשפטים ii, i שבמחברתך. דסקיות שעולות מתחתית המבחנה, אולם אינן מגיעות אל פני הנוזל רשו ם אותן כצפות. /המשך בעמוד 5/ 93 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

96 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח לידיעתך 1: הפל יטה של בועות הגז היא שגורמת לציפה של דסקיות השמרים המקובעים ולהצטברות קצף. )4 נקודות( 14. התבסס על המידע שבקטע "לידיעתך 1", והסבר את תוצאות המדידה. בתשובתך התייחס לציפת דסקיות בתום הניסוי ולהיווצרות בועות גז או קצף במבחנות. ט. הסר את הפקקים מן המבחנות A ו B והשאר רק את מבחנה A בכ ן המבחנות. העבר לכלי הפסולת את מבחנה, B את צלחת B ואת הדסקיות שנשארו בצלחת המרופדת. חלק ב בדיקת קצב תהליך התסיסה של שמרים מקובעים סמן ארבע מבחנות בחלק העליון של כל מבחנה בספרות. 4 3, 2, 1, י. סמן שלוש פיפטות של 10 מ"ל: רשו ם על אחת "מלטוז", על השנייה "לקטוז" ועל השלישית "מים". לרשותך שלוש תמיסות של דו סוכרים: סוכרוז, מלטוז ולקטוז. יא. באמצעות פיפטות מתאימות העבר 8 מ"ל תמיסת דו סוכר או מים לכל אחת מן המבחנות 4-1, על פי המפורט בטבלה 1 שלפניך. טבלה 1 סוג התמיסה המבחנה סוכרוז 1 מלטוז 2 לקטוז 3 מים 4 o o -C הקפד שגובה המים באמבט יהיה יב. ו ד א שהטמפרטורה באמבט היא בטווח של C עד הקו המסומן עליו. הכנס את מבחנות 4-1 לאמבט המים שהכנת. /המשך בעמוד 6/ 94 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

97 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח לפי ההוראות בסעיף ה, הכן 12 דסקיות של שמרים מקובעים באגר מצלחת, A והנח אותן יג. באזור א שבצלחת המרופדת במגבת נייר לחה. חזור על הוראות אלה והנח 12 דסקיות בכל אחד מן האזורים ב-ד )סך הכול 48 דסקיות(. הוצא את מבחנה 1 מן האמבט. באמצעות כפית העבר לתוכה בעדינות 10 דסקיות יד. מער מת הדסקיות מאזור א, והחזר אותה לאמבט המים. חזור על פעולות אלה עם מבחנות 4-2 ועם הדסקיות מאזורים ב-ד בהתאמה. פקוק את כל המבחנות. 4-1 והמתן 20 דקות. רשום את השעה: טו. o o -C במהלך הניסוי כולו. ו דא שהטמפרטורה באמבט נשמרת בטווח של C במהלך ההמתנה בצע את ההוראות בסעיף טז. טז. מעקב אחר הדסקיות במבחנות במהלך הניסוי עליך לעקוב אחר מספר הדסקיות שצפו לאחר 10 דקות, לאחר 15 דקות ולאחר 20 דקות מן השעה שרשמת בסעיף טו, ולרשום את התוצאות בטבלה 2 שלפניך. בזמן 10 דקות ההמתנה הראשונות, ענה על שאלה 15. א. )5 נקודות( 15. א. הכן במחברתך טבלה לסיכום מערך הניסוי )החל בסעיף י( ותוצאותיו. טבלה 2 המבחנה מספר הדסקיות שצפו לאחר היווצרות בועות או קצף לאחר 20 דקות 10 דקות 15 דקות 20 דקות -( / ) לאחר 10 דקות ולאחר 15 דקות מן השעה שרשמת בסעיף טו, השלם בעמודות המתאימות בטבלה 2 את התוצאות שהתקבלו. /המשך בעמוד 7/ 95 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

98 - 7 - ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח יז. כעבור 20 דקות מן השעה שרשמת בסעיף טו, הוצא את כל המבחנות 4-1 מן האמבט, והעבר אותן לכ ן המבחנות. כתוב בטבלה 2 את כל התוצאות שהתקבלו: מספר הדסקיות שצפו והיווצרות בועות או קצף. הסר את הפקקים ממבחנות 4-1. ענה על שאלות 15. ב )10 נקודות( 15. ב. )1( העתק את כל התוצאות שרשמת בטבלה 2 לטבלה שבמחברתך. )2( הוסף כותרות לכל העמודות בטבלה. הוסף כותרת לטבלה. )12 נקודות( 16. בטבלה 3 שלפניך מפורטים רכיבים בניסוי שערכת. העתק את טבלה 3 למחברתך טבלה 3 הרכיב בניסוי מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי סוגים שונים של דו סוכרים גודל הדסקיות קצב התסיסה של השמרים המקובעים הטמפרטורה באמבט והשלם בה את הפרטים החסרים, על ידי הוספת הסימן (+) במקומות המתאימים. המשתנה הבלתי תלוי המשתנה התלוי דרך המדידה של המשתנה התלוי גורם קבוע )6 נקודות( 17. א. הסבר מדוע דרך המדידה של המשתנה התלוי שסימנת בטבלה 3 שבמחברתך מתאימה למדידת התהליך שבדקת בניסוי. )4 נקודות( ב. במערך הניסוי נשמרו כמה גורמים קבועים. בחר באחד מהם, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע במערך הניסוי. )6 נקודות( 18. מבחנה 4 היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי שערכת. /המשך בעמוד 8/ 96 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

99 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח בדיקת גלוקוז יח. לרשותך שני מקלונים לבדיקת גלוקוז. צבע הריבוע במקלון משתנה מצהוב לי רוק בנוכחות גלוקוז. ככל שהצבע הירוק כהה יותר, כך ריכוז הגלוקוז בתמיסה הנבדקת גבוה יותר. כתוב על מקלון אחד "A" ועל המקלון האחר "סוכרוז". יט. טבו ל את מקלון A בנוזל של מבחנה A שבכ ן המבחנות מחלק א. הוצא את המקלון והנח אותו על המגש. טבו ל את המקלון "סוכרוז" בתמיסת הסוכרוז שעל שולחנך. הוצא את המקלון והנח אותו על המגש. לידיעתך 2: דו סוכרים כמו סוכרוז אינם חודרים לתאי השמרים. שמרים מפרישים לתמיסה אנזימים ייחודיים המפרקים חלק מן הדו סוכרים לחד סוכרים. החד סוכרים חודרים לתאי השמרים. ענה על שאלות העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i שלפניך, והשלם אותם במחברתך )נקודה אחת( 19. א. לפי הצבעים שהתקבלו במקלונים. גלוקוז. בנוזל שבמבחנה A )יש / אין( i גלוקוז. בתמיסת הסוכרוז )יש / אין( ii התבסס על הקטע "לידיעתך 2", הסבר את התוצאות של בדיקת הימצאו ת ב. )5 נקודות( הגלוקוז שכתבת בסעיף א. )6 נקודות( 20. הסבר את תוצאות הניסוי שערכת )בסעיפים י-יז(. בתשובתך התבסס גם על תשובתך על שאלה 19. /המשך בעמוד 9/ 97 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

100 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח חלק ג ניתוח תוצאות ניסוי: השפעת יוני מגנזיום על תהליך תסיסה של שמרים קבוצות מחקר בעולם עורכות ניסויים כדי למצוא את התנאים המיטביים לגידול שמרים לשם הפקת כמויות גדולות של אתנול, שהוא תוצר של תהליך התסיסה של השמרים. האתנול משמש תחליף לדלק )מחצבי(. במחקרים קודמים נמצא כי יוני מגנזיום חיוניים לקיום תהליכים אנזימטיים. חוקרים גידלו שמרים בשני כלים שבהם מצע גידול ובו חומרים החיוניים להתרבות השמרים, ובהם סוכרוז. החוקרים בדקו את ההשפעה של הוספת יוני מגנזיום למצע הגידול של השמרים על ריכוז האתנול הנוצר עם הזמן. בכלי אחד היה ריכוז נמוך של יוני מגנזיום, ובכלי האחר ריכוז גבוה של יוני מגנזיום. תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה 4 שלפניך. טבלה 4 הזמן מתחילת הניסוי )שעות( ריכוז נמוך של יוני מגנזיום ריכוז האתנול שנוצר (%) ריכוז גבוה של יוני מגנזיום ענה על שאלות )10 נקודות( 21. לרשותך נייר מילימטרי בנספח המצורף. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את תוצאות הניסוי שבטבלה 4. )6 נקודות( 22. א. תאר את התוצאות המוצגות בגרף שסרטטת. )7 נקודות( ב. הסבר את תוצאות הניסוי של החוקרים. )שים לב: המשך השאלות בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 10/ 98 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

101 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 2 נספח )6 נקודות( 23. מצע הגידול בשני הכלים הכיל סוכרוז. התבסס על הניסוי שערכת בחלק ב והסבר מדוע הסוכרוז חיוני ליצירת אתנול. )6 נקודות( 24. בניסוי אחר מצאו החוקרים כי העלאת ריכוז יוני המגנזיום מגבירה את קצב הה תרבות של השמרים. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכו החוקרים בנוגע לריכוז האתנול )טבלה 4( מסייעות להסביר ממצא זה. יש להדביק מדבקת נבחן ומדבקת שאלון על גבי הנספח שבו ההצגה הגרפית. מסו ר לבוחן את השאלון שבידך עם המחברת, ואת הנספח שבו ההצגה הגרפית. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך 99 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

102 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: נייר מילימטרי )לשאלה 33( נספח: בחינת בגרות מעשית בביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית בעיה 3 רשו ם את מספר תעודת הזהות שלך כאן: הוראות לנבחן: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. חומר עזר מותר בשימוש: אין. ג. הוראות מיוחדות : )1( קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב את צעדיך. )2( רשו ם בע ט את כל תצפיותיך ותשובותיך )גם סרטוטים(. )3( בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל התוצאות שקיבלת, גם אם הן אינן תואמות את הצפוי. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ 100 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

103 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח בעיה בבעיה זו תבדוק תהליך תסיסה של שמרים מקובעים. השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים מספר הנקודות לכל שאלה רשום לימינה. ענה על כל השאלות במחברת. חלק א הכרת שיטה למדידת קצב התסיסה של שמרים מקובעים בניסוי שתערוך תשתמש בשמרים מקובעים באגר. אגר הוא חומר מוצק למחצה )דמוי ג'לי( המאפשר לחומרים לעבור דרכו. בעת הכנת האגר הוסיפו לו שמרים, ולאחר שהוא נקרש התקבלו שמרים מקובעים באגר. אופן הכנת השמרים המקובעים אינו פוגע בתהליכי החיים של תאי השמרים. על שולחנך צלחת פטרי גדולה המסומנת A וצלחת פטרי קטנה המסומנת. B בשתי הצלחות יש שמרים מקובעים באגר. ההבדל בין תכולת הצלחות הוא בדרך הכנת השמרים המקובעים: לתמיסת האגר בצלחת A הוסיפו תאי שמרים שלא עברו טיפול מוקדם. לתמיסת האגר בצלחת B הוסיפו תאי שמרים שהורתחו זמן ממושך. לרשותך כלי ובו תמיסת סוכרוז, כלי המסומן "אמבט ", I מד טמפרטורה ושתי מבחנות. א. באמצעות עט לסימון על זכוכית סמן A ו B בחלק העליון של שתי המבחנות. ב. רשו ם "סוכרוז" על פיפטה של 10 מ"ל. ג. העבר 8 מ"ל תמיסת סוכרוז מן הכלי לכל אחת משתי המבחנות A ו B. ד. בקש מן הבוחן מים חמים והכן אמבט מים חמים בטמפרטורה בטווח של. 45oC- 40oC הקפד שגובה המים באמבט יהיה עד לקו המסומן עליו. הצב את שתי המבחנות באמבט. /המשך בעמוד 3/ 101 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

104 - 3 - קרא בעיון את ההוראות בסעיף ה עד סופן לפני שתבצע אותן. ה. הכנת דסקיות משמרים מקובעים באגר לרשותך קשית שתייה וצלחת מרופדת במגבת נייר לחה. ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח על השוליים העליונים של הצלחת סמן את האותיות א, ב, ג, ד במרחקים שווים זו מזו, כמתואר באיור 2 שלפניך. נעיצת הקשית באגר ולקיחת דסקיות שחרור הדסקיות באמצעות נשיפה לתוך הקשית שמרים מקובעים באגר קשית איור 1: הכנת דסקיות מצלחת A ד א ג ב איור 2: הנחת 12 דסקיות באזור א בצלחת המרופדת דסקיות שמרים מקובעים מגבת נייר לחה A באמצעות קשית השתייה עליך להוציא דסקיות של שמרים מקובעים באגר מצלחת. A עשה זאת כך: נ עץ את הקשית באגר, סובב את הקשית חצי סיבוב, ה ט ה אותה מעט הצ דה והוצא את הקשית מן האגר )ראה איור 1(. שים לב: כעת יש בתוך הקשית דסקית של שמרים מקובעים. חזור על פעולה זו פעמיים נוספות, כדי שיהיו בתוך הקשית 3 דסקיות. הערה: בכל פעם נעץ את הקשית בסמיכות למיקום הנעיצה הקודם, כמתואר באיור 1. נשוף לתוך הקשית מעל הצלחת המרופדת באזור א )סמוך לאות א(, כדי לשחרר את הדסקיות )ראה איור 2(. חזור על פעולות אלה, עד שיצטברו באזור א שבצלחת המרופדת 12 דסקיות מצלחת. A כסה את צלחת A במכסה. חזור על פעולות אלה הוצא 12 דסקיות גם מצלחת, B והעבר אותן לאזור ב /המשך בעמוד 4/ בצלחת המרופדת. 102 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

105 - 4 - ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח ו. הוצא את מבחנה A מן האמבט, ובאמצעות כפית העבר אליה 10 דסקיות של שמרים מאזור א )אפשר לגעת בעדינות בדסקיות לפי הצורך(. שים לב: אם דסקית אגר נפלה מחוץ למבחנה, הכנס במקומה דסקית אחרת מאותו אזור בצלחת. אם אחת הדסקיות נותרה צמודה לחלק העליון של דופן המבחנה, ד ח ף אותה בעדינות בעזרת הקשית לכיוון הנוזל, אך הקפד שלא יהיה מגע בין הקשית ובין הנוזל. אם יש דסקיות שלא שקעו לתחתית המבחנה, קרא לבוחן. פקוק את המבחנה והחזר אותה לאמבט. ז. חזור על ההוראות בסעיף ו עם מבחנה B ועם דסקיות מאזור ב. o o ו ד א שהטמפרטורה באמבט נשמרת בטווח של 45 -C 40 C במהלך הניסוי. רשום את השעה, והמתן 7 דקות. בזמן ההמתנה עקוב אחר מספר הדסקיות שצפות בנוזל שבמבחנות, ושים לב להיווצרות בועות או קצף במבחנות. העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i שלפניך., : A מספר הדסקיות שצפו במבחנה i היווצרות בועות או קצף )- / +(:., : B מספר הדסקיות שצפו במבחנה ii היווצרות בועות או קצף )- / +(:. ח. כעבור 7 דקות מן השעה שרשמת בסעיף ז הוצא את המבחנות מן האמבט, העמד אותן בכ ן המבחנות, וענה על שאלות הערה: אם לאחר 7 דקות לא צפו דסקיות אפילו לא במבחנה אחת, המתן 5 דקות נוספות. )6 נקודות( 25. השלם את הפרטים החסרים במשפטים ii, i שבמחברתך. דסקיות שעולות מתחתית המבחנה, אולם אינן מגיעות אל פני הנוזל רשו ם אותן כצפות. /המשך בעמוד 5/ 103 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

106 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח לידיעתך: הפל יטה של בועות הגז היא שגורמת לציפה של דסקיות השמרים המקובעים ולהצטברות קצף. )4 נקודות( 26. התבסס על המידע שבקטע "לידיעתך", והסבר את תוצאות המדידה. בתשובתך התייחס לציפת דסקיות בתום הניסוי ולהיווצרות בועות גז או קצף במבחנות. ט. הסר את הפקקים מן המבחנות B, A והעבר את המבחנות לכלי הפסולת. העבר לכלי הפסולת גם את צלחת B ואת הדסקיות שנשארו בצלחת המרופדת. ענה על שאלה 27. )6 נקודות( 27. בניסוי דומה לניסוי שערכת השתמש תלמיד בדסקיות אגר שבהן ריכוז השמרים גבוה יותר מריכוז השמרים בדסקיות בניסוי שערכת. ש ע ר אם בניסוי שערך התלמיד צפו הדסקיות לאחר פרק זמן ארוך יותר או קצר יותר בהשוואה לפרק הזמן בניסוי שערכת. נמק את תשובתך. חלק ב בדיקת קצב תהליך התסיסה של שמרים מקובעים סמן ארבע מבחנות בחלק העליון של כל מבחנה בספרות. 4 3, 2, 1, י. רשו ם "מים" על פיפטה של 10 מ"ל. העבר לכל אחת מן המבחנות 10 מ"ל מים מזוקקים. לפי ההוראות בסעיף ה, הכן 12 דסקיות נוספות של שמרים מקובעים מצלחת, A והנח אותן יא. באזור א שבצלחת המרופדת במגבת נייר לחה. חזור על הוראות אלה והנח 12 דסקיות בכל אחד מן האזורים ב-ד )סך הכול 48 דסקיות(. באמצעות כפית העבר למבחנה 1 בעדינות 10 דסקיות מער מת הדסקיות מאזור א. יב. חזור על פעולה זו עם מבחנות 4-2, ועם הדסקיות מאזורים ב-ד בהתאמה. /המשך בעמוד 6/ 104 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

107 - 6 - טיפול מוקדם בדסקיות השמרים המקובעים ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח בסעיפים יג-יד עליך לעבוד לפי לוח זמנים. קרא את כל ההוראות לפני שתתחיל בביצוען. יג. לרשותך 2 כוסות גדולות חד פעמיות הנתונות זו בתוך זו ומסומנות "אמבט ". II בלי להפריד בין הכוסות, ה כ ן אמבט מים חמים בטווח הטמפרטורות. 65oC- 60oC הקפד שגובה המים באמבט יהיה עד לקו המסומן על הכוס. הכנס את מבחנות 4-2 לאמבט זה. השאר את מבחנה 1 בכ ן המבחנות. o o ו ד א שהטמפרטורה באמבט נשמרת בטווח של 65 -C 60 C במהלך הטיפול המוקדם. רשו ם את השעה. יד. על פי לוח הזמנים המפורט בטבלה 1 שלפניך עליך להוציא את מבחנות 4-2 מן האמבט ולהעביר אותן לכ ן המבחנות. שים לב: זמן 0 שבטבלה הוא השעה שרשמת בסעיף יג. טבלה 1 65cC- זמן שהייה ב 60C c )דקות( המבחנה o o ביצוע הניסוי טו. הוסף מים חמים לאמבט I ששימש אותך בחלק א. ו ד א שהטמפרטורה באמבט זה תישמר בטווח של 45 -C 40 C במהלך הניסוי כולו. הקפד שגובה המים באמבט יהיה עד לקו שמסומן עליו. לרשותך 4 כוסות חד פעמיות קטנות, סמן אותן בספרות. 4-1 טז. שפוך את תכולת מבחנה 1 כולל הדסקיות לכוס 1. חזור על פעולה זו עם כל אחת מן המבחנות, 4-2 ושפוך את תכולת כל אחת מן המבחנות לכוסות 4-2 בהתאמה. /המשך בעמוד 7/ 105 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

108 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח סמן ארבע מבחנות אחרות בחלק העליון של כל מבחנה באותיות א, ב, ג, ד. יז. בעזרת הפיפטה המסומנת "סוכרוז", העבר 8 מ"ל תמיסת סוכרוז לכל אחת מן המבחנות א-ד. הכנס את מבחנות א-ד לאמבט I שבו טווח טמפרטורות. 45oC- 40oC הוצא את מבחנה א מן האמבט, ובאמצעות הכפית העבר לתוכה בעדינות 10 דסקיות ללא הנוזל יח. מכוס 1, והחזר אותה לאמבט. חזור על פעולות אלה עם הדסקיות שבכוסות 4-2 ומבחנות ב-ד בהתאמה. פקוק את כל המבחנות א-ד. והמתן 10 דקות. רשו ם את השעה יט. בזמן ההמתנה ענה על שאלה 28. א. )10 נקודות( 28. א. הכן במחברתך טבלה לסיכום מערך הניסוי )החל בסעיף י(. כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות המיועדות לתוצאות הניסוי. כ. כעבור 10 דקות מן הזמן שרשמת בסעיף יט, הוצא את כל המבחנות א-ד מן האמבט, והעבר אותן לכ ן המבחנות. ספור את הדסקיות שצפו בכל אחת מן המבחנות, ורשום את תוצאות הספירה בעמודה ריקה המיועדת לתוצאות בטבלה שבמחברתך. עליך לדרג את הכמות היחסית של הקצף שהצטברה בכל אחת מן המבחנות באמצעות הסימנים האלה: ++ הרבה קצף, + מעט קצף, - אין קצף. כתוב את הדירוג בעמודה האחרת המיועדת לתוצאות בטבלה שבמחברתך. הסר את הפקקים ממבחנות א-ד. ענה על שאלות 28. ב )5 נקודות( 28. ב. הוסף כותרות לכל העמודות בטבלה. הוסף כותרת לטבלה. /המשך בעמוד 8/ 106 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

109 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח )12 נקודות( 29. בטבלה 2 שלפניך מפורטים רכיבים בניסוי שערכת. העתק את טבלה 2 למחברתך והשלם בה את הפרטים החסרים באמצעות הוספת הסימן ( + ) במקומות המתאימים. טבלה 2 הרכיב בניסוי המשתנה הבלתי תלוי המשתנה התלוי דרך המדידה של המשתנה התלוי גורם קבוע מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי גודל הדסקיות קצב התסיסה של השמרים המקובעים הטמפרטורה באמבט I ( 45oC- 40oC) זמן השהייה באמבט II ( 65oC- 60oC) הסבר מדוע דרך המדידה של המשתנה התלוי שסימנת בטבלה 2 שבמחברתך 30. א. )6 נקודות( מתאימה למדידת התהליך שבדקת בניסוי. במערך הניסוי נשמרו כמה גורמים קבועים. בחר באחד מהם והסבר מדוע ב. )4 נקודות( חשוב לשמור דווקא אותו קבוע במערך הניסוי. )6 נקודות( 31. הסבר את תוצאות הניסוי שערכת. )6 נקודות( 32. מבחנה א היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי שערכת. /המשך בעמוד 9/ 107 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

110 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח חלק ג ניתוח תוצאות ניסוי: השפעת יוני מגנזיום על תהליך תסיסה של שמרים קבוצות מחקר בעולם עורכות ניסויים כדי למצוא את התנאים המיטביים לגידול שמרים לשם הפקת כמויות גדולות של אתנול, שהוא תוצר של תהליך התסיסה של השמרים. האתנול משמש תחליף לדלק )מחצבי(. במחקרים קודמים נמצא כי יוני מגנזיום חיוניים לקיום תהליכים אנזימטיים. חוקרים גידלו שמרים בשני כלים שבהם מצע גידול ובו חומרים החיוניים להתרבות השמרים, ובהם סוכרוז. החוקרים בדקו את ההשפעה של הוספת יוני מגנזיום למצע הגידול של השמרים על ריכוז האתנול הנוצר עם הזמן. בכלי אחד היה ריכוז נמוך של יוני מגנזיום, ובכלי האחר ריכוז גבוה של יוני מגנזיום. תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה 3 שלפניך. טבלה 3 הזמן מתחילת הניסוי )שעות( ריכוז נמוך של יוני מגנזיום ריכוז האתנול שנוצר (%) ריכוז גבוה של יוני מגנזיום ענה על שאלות )10 נקודות( 33. לרשותך נייר מילימטרי בנספח המצורף. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את תוצאות הניסוי שבטבלה 3. )6 נקודות( 34. א. תאר את התוצאות המוצגות בגרף שסרטטת. )7 נקודות( ב. הסבר את תוצאות הניסוי של החוקרים. )שים לב: המשך השאלות בעמוד הבא.( /המשך בעמוד 10/ 108 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

111 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 3 נספח )6 נקודות( 35. מצע הגידול בשני הכלים הכיל סוכרוז. הסבר מדוע הסוכרוז חיוני ליצירת אתנול. )6 נקודות( 36. בניסוי אחר מצאו החוקרים כי העלאת ריכוז יוני המגנזיום מגבירה את קצב הה תרבות של השמרים. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכו החוקרים בנוגע לריכוז האתנול )טבלה 3( מסייעות להסביר ממצא זה. יש להדביק מדבקת נבחן ומדבקת שאלון על גבי הנספח שבו ההצגה הגרפית. מסו ר לבוחן את השאלון שבידך עם המחברת, ואת הנספח שבו ההצגה הגרפית. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך 109 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

112 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: סולם צבעים )לשאלה 41( נספחים: נייר מילימטרי )לשאלה 46( בחינת בגרות מעשית בביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית בעיה 4 רשו ם את מספר תעודת הזהות שלך כאן: הוראות לנבחן: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. חומר עזר מותר בשימוש: אין. קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב את צעדיך. הוראות מיוחדות: )1( ג. רשו ם בע ט את כל תצפיותיך ותשובותיך )גם סרטוטים(. )2( בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל התוצאות שקיבלת, )3( גם אם הן אינן תואמות את הצפוי. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ 110 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

113 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים בעיה 4 בבעיה זו תבדוק תהליכים המתרחשים במהלך ההבשלה של פרי הבננה. השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים מספר הנקודות לכל שאלה רשו ם לימינה. ענה על כל השאלות במחברת. פרי הבננה נקטף בעודו בוסר )לא בשל( וצבע הקליפה שלו ירוק. הפרי שנקטף נשמר באחסון עד לשיווקו. במשך האחסון ואחריו הפרי מבשיל בהדרגה: צבע הקליפה משתנה מי רוק לצהוב, ולאחר מכן מופיעים כתמים שחורים על הקליפה. בפרי המבשיל מתרחשים עוד שינויים כגון התרככות הפרי, עלייה במתיקותו והיעלמות טעם הבוסר. בתאים של הפרי המבשיל עולה קצב תהליך הנשימה התאית, ומתרחשים תהליכים של בנייה ופירוק שמשתתף בהם גם פוספט )זרחה,.)Pi חלק א השוואה בין בננת בוסר ובין בננה בשלה לרשותך שתי צלחות שבכל אחת מהן שתי פרוסות של בננה: פרוסה של בננת בוסר שקליפתה ירוקה ופרוסה של בננה בשלה שקליפתה צהובה-שחורה, פיפטה של 1 מ"ל, מבחנה ובה תמיסת פנול פתלאין פוספט, בקבוקון ובו תמיסת יוד KI) ( I2 /, בקבוקון ובו תמיסת בסיס. באמצעות עט לסימון על זכוכית, סמן את הצלחות "1" ו "2". א. רשו ם "בוסר" ליד כל אחת מן הפרוסות של בננת הבוסר בכל אחת מן הצלחות, ורשו ם "בשלה" ליד כל אחת מן הפרוסות של הבננה הבשלה. רשום 'פ.פ.פ' על פיפטה של 1 מ"ל. טפטף 0.5 מ"ל מתמיסת פנול פתלאין פוספט )פ.פ.פ( על כל אחת מן הפרוסות שבצלחת 1.. רשו ם את השעה עליך להמתין לפחות 10 דקות. בזמן ההמתנה בצע את ההוראות בסעיפים ב-ג וענה על השאלות /המשך בעמוד 3/ 111 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

114 - 3 - ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים ב. הסר את הקליפה של כל אחת מן הפרוסות בצלחת 2, והשלך את הקליפות לכלי הפסולת. באמצעות מזלג מעך את פרוסת הבננה הבשלה, ור כ ז את הרסק בצד אחד של הצלחת, ליד הרישום "בשלה". נגב את המזלג במגבת נייר, מעך את פרוסת בננת הבוסר, ורכז את הרסק בצד האחר של הצלחת, ליד הרישום "בוסר". לידיעתך 1: תמיסת יוד שצבעה צהוב-חום מגיבה עם עמילן, והצבע המתקבל הוא כחול-שחור. ג. טפטף 10 טיפות מתמיסת יוד על הרסק של הבננה הבשלה, ו 10 טיפות על הרסק של בננת הבוסר שבצלחת 2. בדוק את השינויים בצבע הרסק לאחר טפטוף היוד, וענה מי ד על שאלה 37. )5 נקודות( 37. השינוי בצבע הרסק הוא תוצאה של תגובה בין היוד ובין העמילן. ד ר ג את כמות העמילן היחסית ברסק באמצעות הסימנים האלה: +++ הרבה עמילן, ++ כמות בינונית של עמילן, + מעט עמילן, - אין עמילן העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר:. ii כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה:. ענה על שאלה 38. לעמילן, בניגוד לגלוקוז, אין טעם מתוק. התבסס על תוצאות הבדיקה שערכת 38. א. )5 נקודות( בצלחת, 2 והסבר את העלייה במתיקות של הבננה במהלך ההבשלה. פרי הבננה שברשותך חסר זרעים, אך בפ רות של צמח בננה הגד ל בטבע יש ב. )3 נקודות( זרעים. הסבר מהו היתרון של העלייה במתיקות של פרי הבננה בעבור צמח בננה הגד ל בטבע. /המשך בעמוד 4/ 112 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

115 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים בתאי פרי הבננה מצוי האנזים פוספטאז, המזרז פירוק של תרכובות אורגניות המכילות פוספט. החומר פנול פתלאין פוספט שטפטפת על פרוסות הבננה הוא תרכובת אורגנית המכילה פוספט, והיא חסרת צבע. התרכובת אינה מצויה באופן טבעי בתאים, אך האנזים פוספטאז שמקורו בתא מזרז גם פירוק שלה לפנול פתלאין ולפוספט )זרחה,,)Pi כמתואר בתרשים שלפניך. פנול פתלאין אנזים פוספטאז פנול פתלאין פוספט + פוספט תרכובת אורגנית המכילה פוספט לידיעתך 2: התוצר פנול פתלאין הוא חסר צבע, אך בסביבה בסיסית צבעו משתנה לוורוד-סגול. ככל שריכוז הפנול פתלאין גבוה יותר, כך הצבע הסגול כהה יותר. ד. לאחר שעברו לפחות 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף א, טפטף 4 טיפות של בסיס על כל אחת מפרוסות הבננה שבצלחת 1, ובדוק את עוצמת הצבע הוורוד-סגול בכל אחת מן הפרוסות. שים לב: הימנע מלגעת בתמיסת הבסיס. ענה על שאלה 39. )5 נקודות( 39. על פי המידע שבתרשים ובקטע "לידיעתך 2", ד ר ג את הפעילות היחסית של פוספטאז באמצעות הסימנים האלה: +++ פעילות מרובה, ++ פעילות בינונית, + פעילות נמוכה, - אין פעילות העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר:. ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה בשלה:. העבר את צלחת 1 ואת צלחת 2 לכלי פסולת. /המשך בעמוד 5/ 113 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

116 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים חלק ב פעילות האנזים פוספטאז במיצוי מתאי בננה בשלה הכנת מיצוי מתאי בננה לרשותך צלחת המסומנת "בננה לחלק ב" ובה בננה בשלה, כוס המסומנת "רסק", כלי ובו מים מזוקקים, פיפטה של 10 מ"ל, משפך, 3 פיסות גזה וכלי המסומן "מיצוי". באמצעות המזלג מעך את הבננה בצלחת. ה. רשו ם "מים" על פיפטה של 10 מ"ל, והעבר באמצעותה 10 מ"ל מים מזוקקים לרסק הבננה. המשך למעוך את הבננה עד שלא יישארו גושים ברסק. באמצעות כף העבר את כל הרסק והנוזלים לכוס "רסק". הוסף מים מזוקקים לכוס "רסק", עד שנפח הנוזל בה יגיע לקו המסומן על הכוס. ו. בחש היטב את הרסק המהול. הכנס את המשפך לכלי "מיצוי". ז. פתח את הקיפולים של 3 פיסות גזה, עד שבכל פיסה יהיו שתי שכבות, והנח אותן פתוחות זו על זו. רפד את המשפך בפיסות הגזה הפתוחות )2#3 שכבות(. באמצעות הכף ערבב היטב את הרסק המהול. העבר את הרסק המהול למשפך המרופד שמעל הכלי. המתן עד שרוב הנוזל יסתנן לכלי דרך הגזה. אל תסחט את הגזה! העבר את המשפך, הגזה ושאריות הרסק לכלי פסולת. שים לב: במשך הזמן צבעו של המיצוי משתנה בהדרגה לגוון חום בהיר. שינוי זה אינו מפריע להמשך הניסוי. /המשך בעמוד 6/ 114 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

117 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים בדיקת פעילות האנזים פוספטאז לרשותך כלי המסומן "אמבט", פיפטה של 1 מ"ל ופיפטה של 2 מ"ל )או 5 מ"ל(. ח. סמן חמש מבחנות בחלק העליון של כל מבחנה באותיות א, ב, ג, ד, ה. רשו ם "מיצוי" על פיפטה של 1 מ"ל, ורשום "מים" על פיפטה של 2 מ"ל )או 5 מ"ל(. השתמש בפיפטות "מיצוי" ו"מים" והוסף לכל אחת מן המבחנות א-ה מיצוי בננה ומים מזוקקים, על פי הנפחים המפורטים בטבלה 1 שלפניך. נפח המיצוי )מ"ל( נפח מים מזוקקים )מ"ל( טבלה 1 המבחנה א ב ג ד ה בקש מן הבוחן מים חמים, והכן אמבט שטמפרטורת המים בו היא בטווח. 37oC- 35oC ט. באמצעות הפיפטה המסומנת 'פ.פ.פ' הוסף 0.5 מ"ל תמיסת פנול פתלאין פוספט י. לכל אחת מן המבחנות א-ה. טלטל קלו ת את המבחנות. הכנס את המבחנות א-ה לאמבט, ורשום את השעה:. יא. המתן 10 דקות. ו דא שטמפרטורת המים באמבט נשמרת בטווח. 37oC- 35oC יב. בזמן ההמתנה ענה על שאלה 40. א. הכן במחברתך טבלה וסכם בה את מערך הניסוי שערכת )החל בסעיף ח(. 40. א. )6 נקודות( כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות: עמודה I ועמודה, II המיועדות לתוצאות הניסוי. /המשך בעמוד 7/ 115 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

118 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים לאחר שעברו 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף יא, העבר את המבחנות מן האמבט יג. לכ ן המבחנות. הוסף לכל אחת מן המבחנות 2 טיפות של בסיס. טלטל קלות את המבחנות. ענה על שאלות 40. ב )4 נקודות( 40. ב. רשום בעמודה I בטבלה שבמחברתך את הצבע שהתקבל בכל אחת מן המבחנות. לרשותך נספח: "סולם צבעים". מסומנים בו מלבנים שבכל אחד מהם גוון אחר של צבע. לכל גוון נקבע ערך )ביחידות יחסיות( המייצג ריכוז של פנול פתלאין. שים לב: בערך 0 של פנול פתלאין יש גם מלבן בגוון חום בהיר שמייצג את צבע המיצוי לאחר השינוי שחל בו עם הזמן. שינוי זה אינו קשור לתהליך הנבדק. השווה את הצבע של הנוזל במבחנה א לגוונים שבסולם הצבעים, ורשום 41. א. )4 נקודות( בעמודה II בטבלה שבמחברתך את הערך המתאים של הריכוז היחסי של פנול פתלאין. הערה: אם יש צורך תוכל לקבוע ערכים בדרגות ביניים, למשל. 4.5 חזור על הפעולות עם מבחנות ב-ה. הוסף כותרות מתאימות לכל העמודות בטבלה. ב. )5 נקודות( הוסף כותרת לטבלה. )6 נקודות( 42. א. מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( ב. מהו המשתנה התלוי בניסוי שערכת? בניסוי שערכת מבחנה ה היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה 43. א. )4 נקודות( במערך הניסוי. הצע טיפול שאפשר להוסיף למערך הניסוי כדי להוכיח שהצבע הוורוד הוא ב. )3 נקודות( לא תוצאה של תגובה בין המיצוי שהכנת ובין הבסיס. בתשובתך ציין גם את /המשך בעמוד 8/ התוצאה המשוערת בטיפול שהצעת. 116 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

119 - 8 - )5 נקודות( 44. א. מהי המסקנה מתוצאות הניסוי? )6 נקודות( ב. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכת תומכות במסקנתך. ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים )3 נקודות( 45. א. ציין שלושה גורמים שנשמרו קבועים בניסוי שערכת. )4 נקודות( ב. בחר באחד מן הגורמים שציינת, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע בניסוי שערכת. חלק ג ניתוח תוצאות מחקר: השינוי בפעילות פוספטאז בבננות בדרגות הבשלה שונות חוקרים אחסנו בטמפרטורה קבועה מספר גדול של בננות לא בשלות שצבע קליפתן ירוק. במשך האחסון הבשילו הבננות, וצבע הקליפה שלהן השתנה. על פי צבע הקליפה הגדירו החוקרים את שלבי ההבשלה. הם רצו לבדוק כיצד קצב הפעילות של האנזים פוספטאז משתנה בדרגות הבשלה שונות. בכל פרק זמן לקחו החוקרים דגימות מ 10 בננות שהיו באותו שלב הבשלה, הכינו מהן מיצויים ובדקו בהם את קצב פעילות האנזים פוספטאז. תוצאות הבדיקה מפורטות בטבלה 2 שלפניך. טבלה 2 שלבי הבשלה על פי צבע קליפת הבננה ירוק כהה ירוק ומעט צהוב צהוב ומעט ירוק צהוב צהוב עם מעט כתמים שחורים צהוב עם הרבה כתמים שחורים קצב פעילות ממוצע של פוספטאז )מיקרומול תוצר/דקה/גרם פרי( /המשך בעמוד 9/ 117 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

120 ענה על שאלות ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 4 נספחים 46. עליך להציג בדרך גרפית את תוצאות הבדיקה המפורטות בטבלה 2. )3 נקודות( א. איזה סוג של הצגה גרפית הוא המתאים ביותר לתיאור התוצאות גרף רציף או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך. )7 נקודות( ב. לרשותך נייר מילימטרי בנספח. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את התוצאות שבטבלה 2. )4 נקודות( ג. האם יש התאמה בין תוצאות הבדיקה שקיבלת בחלק א )שאלה 39( בנוגע לפעילות הפוספטאז ובין התוצאות שקיבלו החוקרים? נמק. הפוספט שמתקבל בתאים בעקבות פעילות האנזים פוספטאז הוא רכיב חיוני 47. א. )3 נקודות( במבנה של תרכובות שונות. ציין שלוש תרכובות שיש בתאים, שהן אורגניות ומכילות פוספט. בחר באחת מן התרכובות שציינת בסעיף א והסבר את חשיבותה ב. )3 נקודות( לפעילות התא. )6 נקודות( 48. במהלך ההבשלה של הבננה עולה קצב הנשימה התאית. לעתים מעוניינים לעכב את תהליך ההבשלה המתרחש במהלך האחסון. הצע דרך אפשרית אחת להתערבות בתנאי האחסון, שבאמצעותה אפשר לעכב את תהליך ההבשלה. נמק את הצעתך. יש להדביק מדבקת נבחן ומדבקת שאלון על גבי הנספח שבו ההצגה הגרפית. מסו ר לבוחן את השאלון שבידך עם המחברת, ואת הנספח שבו ההצגה הגרפית. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך 118 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

121 נספח, ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' ملحق بيولوجيا عملي صيف 2017 رقم סולם צבעים سل م ألوان ריכוז של פנול פתלאין )יחידות יחסיות( تركيز فينول فتالني )وحدات نسبي ة( הערך 0 القيمة הערך 0 القيمة 119 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

122 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: סולם צבעים )לשאלה 53( נספחים: נייר מילימטרי )לשאלה 58( בחינת בגרות מעשית בביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית בעיה 5 רשו ם את מספר תעודת הזהות שלך כאן: הוראות לנבחן: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. חומר עזר מותר בשימוש: אין. קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב את צעדיך. )1( הוראות מיוחדות: ג. רשו ם בע ט את כל תצפיותיך ותשובותיך )גם סרטוטים וציורים(. )2( בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל התוצאות שקיבלת, )3( גם אם הן אינן תואמות את הצפוי. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ 120 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

123 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים בעיה 5 בבעיה זו תבדוק תהליכים המתרחשים במהלך ההבשלה של פרי הבננה. השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים מספר הנקודות לכל שאלה רשום לימינה. ענה על כל השאלות במחברת. פרי הבננה נקטף בעודו בוסר )לא בשל( וצבע הקליפה שלו ירוק. הפרי שנקטף נשמר באחסון עד לשיווקו. במשך האחסון ואחריו הפרי מבשיל בהדרגה: צבע הקליפה משתנה מי רוק לצהוב, ולאחר מכן מופיעים כתמים שחורים על הקליפה. בפרי המבשיל מתרחשים עוד שינויים כגון התרככות הפרי, עלייה במתיקותו והיעלמות טעם הבוסר. בתאים של הפרי המבשיל עולה קצב תהליך הנשימה התאית, ומתרחשים תהליכים של בנייה ופירוק שמשתתף בהם גם פוספט )זרחה,.)Pi חלק א השוואה בין בננת בוסר ובין בננה בשלה לרשותך שתי צלחות שבכל אחת מהן שתי פרוסות של בננה: פרוסה של בננת בוסר שקליפתה ירוקה ופרוסה של בננה בשלה שקליפתה צהובה-שחורה, פיפטת פסטר, מבחנה ובה תמיסת פנול פתלאין פוספט, בקבוקון ובו תמיסת יוד KI) ( I2 /, בקבוקון ובו תמיסת בסיס. באמצעות עט לסימון על זכוכית, סמן את הצלחות "1" ו "2". א. רשום "בוסר" ליד כל אחת מן הפרוסות של בננת הבוסר בכל אחת מן הצלחות, ורשו ם "בשלה" ליד כל אחת מן הפרוסות של הבננה הבשלה. רשום 'פ.פ.פ' על פיפטת פסטר. טפטף 15 טיפות מתמיסת פנול פתלאין פוספט )פ.פ.פ( על כל אחת מן הפרוסות שבצלחת 1.. רשו ם את השעה עליך להמתין לפחות 10 דקות. בזמן ההמתנה בצע את ההוראות בסעיפים ב-ג, וענה על השאלות /המשך בעמוד 3/ 121 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

124 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים ב. הסר את הקליפה של כל אחת מן הפרוסות בצלחת 2, והשלך את הקליפות לכלי הפסולת. באמצעות מזלג מעך את פרוסת הבננה הבשלה, ור כ ז את הרסק בצד אחד של הצלחת, ליד הרישום "בשלה". נגב את המזלג במגבת נייר, מעך את פרוסת בננת הבוסר, ורכז את הרסק בצד האחר של הצלחת, ליד הרישום "בוסר". לידיעתך 1: תמיסת יוד שצבעה צהוב-חום מגיבה עם עמילן, והצבע המתקבל הוא כחול-שחור. ג. טפטף 10 טיפות מתמיסת יוד על הרסק של הבננה הבשלה, ו 10 טיפות על הרסק של בננת הבוסר שבצלחת 2. בדוק את השינויים בצבע הרסק לאחר טפטוף היוד, וענה מי ד על שאלה 49. )5 נקודות( 49. השינוי בצבע הרסק הוא תוצאה של תגובה בין היוד ובין העמילן. ד ר ג את כמות העמילן היחסית ברסק באמצעות הסימנים האלה: +++ הרבה עמילן, ++ כמות בינונית של עמילן, + מעט עמילן, - אין עמילן העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר:. ii כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה:. ענה על שאלה 50. לעמילן, בניגוד לגלוקוז, אין טעם מתוק. התבסס על תוצאות הבדיקה שערכת 50. א. )5 נקודות( בצלחת, 2 והסבר את העלייה במתיקות של הבננה במהלך ההבשלה. פרי הבננה שברשותך חסר זרעים, אך בפ רות של צמח בננה הגד ל בטבע יש ב. )3 נקודות( זרעים. הסבר מהו היתרון של העלייה במתיקות של פרי הבננה בעבור צמח בננה הגד ל בטבע. /המשך בעמוד 4/ 122 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

125 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים בתאי פרי הבננה מצוי האנזים פוספטאז, המזרז פירוק של תרכובות אורגניות המכילות פוספט. החומר פנול פתלאין פוספט שטפטפת על פרוסות הבננה הוא תרכובת אורגנית המכילה פוספט, והיא חסרת צבע. התרכובת אינה מצויה באופן טבעי בתאים, אך האנזים פוספטאז שמקורו בתא מזרז גם פירוק שלה לפנול פתלאין ולפוספט )זרחה,,)Pi כמתואר בתרשים שלפניך. פנול פתלאין אנזים פוספטאז פנול פתלאין פוספט + פוספט תרכובת אורגנית המכילה פוספט לידיעתך 2: התוצר פנול פתלאין הוא חסר צבע, אך בסביבה בסיסית צבעו משתנה לוורוד-סגול. ככל שריכוז הפנול פתלאין גבוה יותר, כך הצבע הסגול כהה יותר. ד. לאחר שעברו לפחות 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף א, טפטף 4 טיפות של בסיס על כל אחת מפרוסות הבננה שבצלחת 1, ובדוק את עוצמת הצבע הוורוד-סגול בכל אחת מן הפרוסות. שים לב: הימנע מלגעת בתמיסת הבסיס. ענה על שאלה 51. )5 נקודות( 51. על פי המידע שבתרשים ובקטע "לידיעתך 2", ד ר ג את הפעילות היחסית של פוספטאז באמצעות הסימנים האלה: +++ פעילות מרובה, ++ פעילות בינונית, + פעילות נמוכה, - אין פעילות העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר:. ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה בשלה:. העבר את צלחת 1 ואת צלחת 2 לכלי פסולת. /המשך בעמוד 5/ 123 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

126 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים חלק ב פעילות האנזים פוספטאז במיצוי מתאי בננה בשלה הכנת מיצוי מתאי בננה לרשותך צלחת המסומנת "בננה לחלק ב" ובה בננה בשלה, כוס המסומנת "רסק", כלי ובו מים מזוקקים, פיפטה של 10 מ"ל, משפך, 3 פיסות גזה וכלי המסומן "מיצוי". באמצעות המזלג מעך את הבננה בצלחת. ה. רשו ם "מים" על פיפטה של 10 מ"ל, והעבר באמצעותה 10 מ"ל מים מזוקקים לרסק הבננה. המשך למעוך את הבננה עד שלא יישארו גושים ברסק. באמצעות כף העבר את כל הרסק והנוזלים לכוס "רסק". הוסף מים מזוקקים לכוס "רסק", עד שנפח הנוזל בה יגיע לקו המסומן על הכוס. ו. בחש היטב את הרסק המהול. הכנס את המשפך לכלי "מיצוי". ז. פתח את הקיפולים של 3 פיסות גזה, עד שבכל פיסה יהיו שתי שכבות, והנח אותן פתוחות זו על זו. רפד את המשפך בפיסות הגזה הפתוחות )2#3 שכבות(. באמצעות הכף ערבב היטב את הרסק המהול. העבר את הרסק המהול למשפך המרופד שמעל הכלי. המתן עד שרוב הנוזל יסתנן לכלי דרך הגזה. אל תסחט את הגזה! העבר את המשפך, הגזה ושאריות הרסק לכלי פסולת. שים לב: במשך הזמן צבעו של המיצוי משתנה בהדרגה לגוון חום בהיר. שינוי זה אינו מפריע להמשך הניסוי. /המשך בעמוד 6/ 124 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

127 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים בדיקת פעילות האנזים פוספטאז לרשותך כלי המסומן "אמבט", שתי פיפטות של 2 מ"ל )או 5 מ"ל( ופיפטת פסטר. ח. סמן שש מבחנות בחלק העליון של כל מבחנה באותיות א, ב, ג, ד, ה, ו. רשו ם "מיצוי" על הפיפטה של 2 מ"ל )או 5 מ"ל( והעבר 2 מ"ל מיצוי בננה לכל אחת מן המבחנות א-ה. אל תעביר מיצוי למבחנה ו. רשו ם "מים" על פיפטה של 2 מ"ל )או 5 מ"ל( והעבר 2 מ"ל מים למבחנה ו. ט. רשו ם "מים" על פיפטת פסטר, והוסף לכל אחת מן המבחנות טיפות מים מזוקקים, על פי הנפחים המפורטים בטבלה 1 שלפניך. טבלה 1 המבחנה א ב ג ד ה ו נפח מים מזוקקים )טיפות( 0 נפח פנול פתלאין פוספט )טיפות( י. בקש מן הבוחן מים חמים, והכן אמבט שטמפרטורת המים בו היא בטווח. 37oC- 35oC יא. באמצעות פיפטת פסטר המסומנת 'פ.פ.פ' הוסף לכל אחת מן המבחנות א-ו טיפות של תמיסת פנול פתלאין פוספט, על פי הנפחים המפורטים בטבלה 1. טלטל קלו ת את המבחנות. יב. הכנס את המבחנות א-ו לאמבט, ורשום את השעה:. המתן 10 דקות. ו דא שטמפרטורת המים באמבט נשמרת בטווח. 37oC- 35oC בזמן ההמתנה ענה שאלה 52. א. הכן במחברתך טבלה וסכם בה את מערך הניסוי שערכת )החל בסעיף ח(. 52. א. )6 נקודות( כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות: עמודה I ועמודה, II המיועדות לתוצאות הניסוי. /המשך בעמוד 7/ 125 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

128 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים לאחר שעברו 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף יב, העבר את המבחנות מן האמבט יג. לכ ן המבחנות. הוסף לכל אחת מן המבחנות 2 טיפות של בסיס. טלטל קלו ת את המבחנות. ענה על שאלות 52. ב )4 נקודות( 52. ב. רשום בעמודה I בטבלה שבמחברתך את הצבע שהתקבל בכל אחת מן המבחנות. לרשותך נספח: "סולם צבעים". מסומנים בו מלבנים שבכל אחד מהם גוון אחר של צבע. לכל גוון נקבע ערך )ביחידות יחסיות( המייצג ריכוז של פנול פתלאין. שים לב: בערך 0 של פנול פתלאין יש גם מלבן בגוון חום בהיר שמייצג את צבע המיצוי לאחר השינוי שחל בו עם הזמן. שינוי זה אינו קשור לתהליך הנבדק. השווה את הצבע של הנוזל במבחנה א לגוונים שבסולם הצבעים, ורשום 53. א. )4 נקודות( בעמודה II בטבלה שבמחברתך את הערך המתאים של הריכוז היחסי של פנול פתלאין. הערה: אם יש צורך תוכל לקבוע ערכים בדרגות ביניים, למשל. 4.5 חזור על הפעולות עם המבחנות ב-ו. הוסף כותרות מתאימות לכל העמודות בטבלה. ב. )5 נקודות( הוסף כותרת לטבלה. )6 נקודות( 54. א. מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( ב. מהו המשתנה התלוי בניסוי שערכת? )7 נקודות( 55. בניסוי שערכת מבחנות ה, ו הן מבחנות בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול כל אחת מהן במערך הניסוי. /המשך בעמוד 8/ 126 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

129 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים )5 נקודות( 56. א. מהי המסקנה מתוצאות הניסוי? )6 נקודות( ב. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכת תומכות במסקנתך. )3 נקודות( 57. א. ציין שלושה גורמים שנשמרו קבועים בניסוי שערכת. )4 נקודות( ב. בחר באחד מן הגורמים שציינת, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע בניסוי שערכת. חלק ג ניתוח תוצאות מחקר: השינוי בפעילות פוספטאז בפ רות בננה במהלך האחסון חוקרים אחסנו בטמפרטורה קבועה מספר גדול של בננות לא בשלות שצבע קליפתן ירוק. במהלך האחסון הבשילו הבננות וצבע הקליפה שלהן השתנה עד לצבע צהוב עם כתמים שחורים. הם רצו לבדוק כיצד קצב הפעילות של האנזים פוספטאז משתנה במהלך האחסון. בכל פרק זמן לקחו החוקרים דגימות מ 10 בננות, הכינו מהן מיצויים ובדקו בהם את קצב פעילות האנזים פוספטאז. תוצאות הבדיקה מפורטות בטבלה 2 שלפניך. טבלה 2 ימים מתחילת האחסון קצב פעילות ממוצע של פוספטאז )מיקרומול תוצר/שעה/גרם פרי( /המשך בעמוד 9/ 127 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

130 ענה על שאלות ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 5 נספחים 58. עליך להציג בדרך גרפית את תוצאות הבדיקה המפורטות בטבלה 2. )3 נקודות( א. איזה סוג של הצגה גרפית הוא המתאים ביותר לתיאור התוצאות גרף רציף או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך. )7 נקודות( ב. לרשותך נייר מילימטרי בנספח. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את התוצאות שבטבלה 2. )4 נקודות( ג. האם יש התאמה בין תוצאות הבדיקה שקיבלת בחלק א )שאלה 51( בנוגע לפעילות הפוספטאז ובין התוצאות שקיבלו החוקרים? נמק. הפוספט שמתקבל בתאים בעקבות פעילות האנזים פוספטאז הוא רכיב חיוני 59. א. )3 נקודות( במבנה של תרכובות שונות. ציין שלוש תרכובות שיש בתאים, שהן אורגניות ומכילות פוספט. בחר באחת מן התרכובות שציינת בסעיף א והסבר את חשיבותה ב. )3 נקודות( לפעילות התא. )6 נקודות( 60. במהלך ההבשלה של הבננה עולה קצב הנשימה התאית. לעתים מעוניינים לעכב את תהליך ההבשלה המתרחש במהלך האחסון. הצע דרך אפשרית אחת להתערבות בתנאי האחסון, שבאמצעותה אפשר לעכב את תהליך ההבשלה. נמק את הצעתך. יש להדביק מדבקת נבחן ומדבקת שאלון על גבי הנספח שבו ההצגה הגרפית. מסו ר לבוחן את השאלון שבידך עם המחברת, ואת הנספח שבו ההצגה הגרפית. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך 128 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

131 נספח, ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' ملحق بيولوجيا عملي صيف 2017 رقم סולם צבעים سل م ألوان ריכוז של פנול פתלאין )יחידות יחסיות( تركيز فينول فتالني )وحدات نسبي ة( הערך 0 القيمة הערך 0 القيمة 129 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

132 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: סולם צבעים )לשאלה 65( נספחים: נייר מילימטרי )לשאלה 70( בחינת בגרות מעשית בביולוגיה על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית בעיה 6 רשו ם את מספר תעודת הזהות שלך כאן: הוראות לנבחן: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ב. חומר עזר מותר בשימוש: אין. קרא את ההנחיות ביסודיות, ושקול היטב את צעדיך. )1( הוראות מיוחדות: ג. רשו ם בע ט את כל תצפיותיך ותשובותיך )גם סרטוטים(. )2( בסס את תשובותיך על תצפיותיך ועל התוצאות שקיבלת, )3( גם אם הן אינן תואמות את הצפוי. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ 130 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

133 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים בעיה 6 בבעיה זו תבדוק תהליכים המתרחשים במהלך ההבשלה של פרי הבננה. השאלות בשאלון זה ממוספרות במספרים מספר הנקודות לכל שאלה רשום לימינה. ענה על כל השאלות במחברת. פרי הבננה נקטף בעודו בוסר )לא בשל( וצבע הקליפה שלו ירוק. הפרי שנקטף נשמר באחסון עד לשיווקו. במשך האחסון ואחריו הפרי מבשיל בהדרגה: צבע הקליפה משתנה מי רוק לצהוב, ולאחר מכן מופיעים כתמים שחורים על הקליפה. בפרי המבשיל מתרחשים עוד שינויים כגון התרככות הפרי, עלייה במתיקותו והיעלמות טעם הבוסר. בתאים של הפרי המבשיל עולה קצב תהליך הנשימה התאית, ומתרחשים תהליכים של בנייה ופירוק שמשתתף בהם גם פוספט )זרחה,.)Pi חלק א השוואה בין בננת בוסר ובין בננה בשלה לרשותך שתי צלחות שבכל אחת מהן שתי פרוסות של בננה: פרוסה של בננת בוסר שקליפתה ירוקה ופרוסה של בננה בשלה שקליפתה צהובה-שחורה, פיפטה של 1 מ"ל, מבחנה ובה תמיסת פנול פתלאין פוספט, בקבוקון ובו תמיסת יוד KI) ( I2 /, מבחנה ובה תמיסת בסיס ופיפטת פסטר. באמצעות עט לסימון על זכוכית, סמן את הצלחות "1" ו "2". א. רשו ם "בוסר" ליד כל אחת מן הפרוסות של בננת הבוסר בכל אחת מן הצלחות, ורשו ם "בשלה" ליד כל אחת מן הפרוסות של הבננה הבשלה. רשום 'פ.פ.פ' על פיפטה של 1 מ"ל. טפטף 0.5 מ"ל מתמיסת פנול פתלאין פוספט )פ.פ.פ( על כל אחת מן הפרוסות שבצלחת 1.. רשו ם את השעה עליך להמתין לפחות 10 דקות. בזמן ההמתנה בצע את ההוראות בסעיפים ב-ג וענה על השאלות /המשך בעמוד 3/ 131 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

134 - 3 - ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים ב. הסר את הקליפה של כל אחת מן הפרוסות בצלחת 2, והשלך את הקליפות לכלי הפסולת. באמצעות מזלג מעך את פרוסת הבננה הבשלה, ור כ ז את הרסק בצד אחד של הצלחת, ליד הרישום "בשלה". נגב את המזלג במגבת נייר, מעך את פרוסת בננת הבוסר, ורכז את הרסק בצד האחר של הצלחת, ליד הרישום "בוסר". לידיעתך 1: תמיסת יוד שצבעה צהוב-חום מגיבה עם עמילן, והצבע המתקבל הוא כחול-שחור. ג. טפטף 10 טיפות מתמיסת יוד על הרסק של הבננה הבשלה ו 10 טיפות על הרסק של בננת הבוסר שבצלחת 2. בדוק את השינויים בצבע הרסק לאחר טפטוף היוד, וענה מי ד על שאלה 61. )5 נקודות( 61. השינוי בצבע הרסק הוא תוצאה של תגובה בין היוד ובין העמילן. ד ר ג את כמות העמילן היחסית ברסק באמצעות הסימנים האלה: +++ הרבה עמילן, ++ כמות בינונית של עמילן, + מעט עמילן, - אין עמילן העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר:. ii כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה:. ענה על שאלה 62. לעמילן, בניגוד לגלוקוז, אין טעם מתוק. התבסס על תוצאות הבדיקה שערכת 62. א. )5 נקודות( בצלחת, 2 והסבר את העלייה במתיקות של בננה במהלך ההבשלה. פרי הבננה שברשותך חסר זרעים, אך בפ רות של צמח בננה הגד ל בטבע ב. )3 נקודות( יש זרעים. הסבר מהו היתרון של העלייה במתיקות של פרי הבננה בעבור צמח בננה הגד ל בטבע. /המשך בעמוד 4/ 132 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

135 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים בתאי פרי הבננה מצוי האנזים פוספטאז, המזרז פירוק של תרכובות אורגניות המכילות פוספט. החומר פנול פתלאין פוספט שטפטפת על פרוסות הבננה הוא תרכובת אורגנית המכילה פוספט, והיא חסרת צבע. התרכובת אינה מצויה באופן טבעי בתאים, אך האנזים פוספטאז שמקורו בתא מזרז גם פירוק שלה לפנול פתלאין ולפוספט )זרחה,,)Pi כמתואר בתרשים שלפניך. פנול פתלאין + פוספט אנזים פוספטאז פנול פתלאין פוספט תרכובת אורגנית המכילה פוספט לידיעתך 2: התוצר פנול פתלאין הוא חסר צבע, אך בסביבה בסיסית צבעו משתנה לוורוד-סגול. ככל שריכוז הפנול פתלאין גבוה יותר, כך הצבע הסגול כהה יותר. ד. רשו ם "בסיס" על פיפטת פסטר. לאחר שעברו לפחות 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף א, טפטף 5 טיפות של בסיס על כל אחת מפרוסות הבננה שבצלחת 1, ובדוק את עוצמת הצבע הוורוד-סגול בכל אחת מן הפרוסות. שים לב: הימנע מלגעת בתמיסת הבסיס. ענה על שאלה 63. )5 נקודות( 63. על פי המידע שבתרשים ובקטע "לידיעתך 2", ד ר ג את הפעילות היחסית של פוספטאז באמצעות הסימנים האלה: +++ פעילות מרובה, ++ פעילות בינונית, + פעילות נמוכה, - אין פעילות העתק למחברתך את שני המשפטים ii, i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר:. ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה בשלה:. העבר את צלחת 1 ואת צלחת 2 לכלי פסולת. /המשך בעמוד 5/ 133 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

136 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים חלק ב פעילות האנזים פוספטאז במיצוי מתאי בננה בשלה הכנת מיצוי מתאי בננה לרשותך צלחת המסומנת "בננה לחלק ב" ובה בננה בשלה, כוס המסומנת "רסק", כלי ובו מים מזוקקים, פיפטה של 10 מ"ל, משפך, 3 פיסות גזה וכלי המסומן "מיצוי". באמצעות המזלג מעך את הבננה בצלחת. ה. רשו ם "מים" על פיפטה של 10 מ"ל, והעבר באמצעותה 10 מ"ל מים מזוקקים לרסק הבננה. המשך למעוך את הבננה עד שלא יישארו גושים ברסק. באמצעות כף העבר את כל הרסק והנוזלים לכוס "רסק". הוסף מים מזוקקים לכוס "רסק", עד שנפח הנוזל בה יגיע לקו המסומן על הכוס. ו. בחש היטב את הרסק המהול. הכנס את המשפך לכלי "מיצוי". ז. פתח את הקיפולים של 3 פיסות גזה, עד שבכל פיסה יהיו שתי שכבות, והנח אותן פתוחות זו על זו. רפד את המשפך בפיסות הגזה הפתוחות )2#3 שכבות(. באמצעות הכף ערבב היטב את הרסק המהול. העבר את הרסק המהול למשפך המרופד שמעל הכלי. המתן עד שרוב הנוזל יסתנן לכלי דרך הגזה. אל תסחט את הגזה! העבר את המשפך, הגזה ושאריות הרסק לכלי פסולת. שים לב: במשך הזמן צבעו של המיצוי משתנה בהדרגה לגוון חום בהיר. שינוי זה אינו מפריע להמשך הניסוי. /המשך בעמוד 6/ 134 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

137 בדיקת פעילות האנזים פוספטאז ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים לרשותך כלי המסומן "אמבט", מבחנה ובה תמיסת חומצה, פיפטה של 2 מ"ל )או 5 מ"ל(, פיפטה של 1 מ"ל ושתי פיפטות פסטר. ח. סמן ארבע מבחנות בחלק העליון של כל מבחנה באותיות א, ב, ג, ד. רשו ם "מיצוי" על פיפטה של 2 מ"ל )או של 5 מ"ל(, והעבר 2 מ"ל מיצוי בננה לכל אחת מן המבחנות. ט. רשום "מים" על פיפטת פסטר אחת, ורשום "חומצה" על פיפטת פסטר אחרת. הוסף לכל אחת מן המבחנות א-ד טיפות מים וטיפות חומצה על פי הנפחים המפורטים בטבלה 1 שלפניך. באמצעות פיפטת פסטר המסומנת "בסיס" הוסף למבחנות ג-ד טיפות בסיס על פי הנפחים המפורטים בטבלה 1. שים לב: הימנע מלגעת בתמיסות החומצה והבסיס. טבלה 1 המבחנה א ב ג ד י. טלטל קלו ת את המבחנות. נפח תמיסת חומצה )טיפות( 6 נפח מים מזוקקים )טיפות( - נפח תמיסת בסיס )טיפות( באמצעות מקלונים לבדיקת ph בדוק את דרגת ה ph בכל אחת מן התמיסות, ורשום את תוצאות בדיקתך: דרגת ה ph במבחנה א: דרגת ה ph במבחנה ב: דרגת ה ph במבחנה ג: דרגת ה ph במבחנה ד: יא. בקש מן הבוחן מים חמים, והכן אמבט שטמפרטורת המים בו היא בטווח. 37oC- 35oC יב. באמצעות הפיפטה המסומנת 'פ.פ.פ' הוסף 0.5 מ"ל תמיסת פנול פתלאין פוספט לכל אחת מן המבחנות. טלטל קלו ת את המבחנות. יג. הכנס את המבחנות א-ד לאמבט, ורשום את השעה:. /המשך בעמוד 7/ 135 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

138 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים המתן 10 דקות. ו דא שטמפרטורת המים באמבט נשמרת בטווח. 37oC- 35oC יד. בזמן ההמתנה ענה על שאלה 64. א. הכן במחברתך טבלה וסכם בה את מערך הניסוי שערכת )החל בסעיף ח(. 64. א. )9 נקודות( כלול בטבלה גם את תוצאות הבדיקה שערכת בסעיף י, וגם שתי עמודות ריקות: עמודה I ועמודה, II המיועדות לתוצאות הניסוי. טו. לאחר שעברו 10 דקות מן השעה שרשמת בסעיף יג, העבר את המבחנות מן האמבט לכ ן המבחנות. הוסף לכל אחת מן המבחנות 4 טיפות של בסיס. קרא שוב את הקטע "לידיעתך 2". טלטל קלות את המבחנות. ענה על שאלות 64. ב רשום בעמודה I בטבלה שבמחברתך את הצבע שהתקבל בכל אחת 64. ב. )4 נקודות( מן המבחנות. לרשותך נספח: סולם צבעים. מסומנים בו מלבנים שבכל אחד מהם גוון אחר של צבע. לכל גוון נקבע ערך )ביחידות יחסיות( המייצג ריכוז של פנול פתלאין. שים לב: בערך 0 של פנול פתלאין יש גם מלבן בגוון חום בהיר שמייצג את צבע המיצוי לאחר השינוי שחל בו עם הזמן. שינוי זה אינו קשור לתהליך הנבדק. השווה את הצבע של הנוזל במבחנה א לגוונים שבסולם הצבעים, ורשום 65. א. )4 נקודות( בעמודה II בטבלה שבמחברתך את הערך המתאים של הריכוז היחסי של פנול פתלאין. הערה: אם יש צורך תוכל לקבוע ערכים בדרגות ביניים, למשל. 4.5 חזור על הפעולות עם מבחנות ב-ד. הוסף כותרות מתאימות לכל העמודות בטבלה. ב. )6 נקודות( הוסף כותרת לטבלה. )6 נקודות( 66. א. מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( ב. מהו המשתנה התלוי בניסוי שערכת? /המשך בעמוד 8/ 136 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

139 ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים )8 נקודות( 67. נמצא כי דרגת ה ph בציטופלסמה של תאי צמח היא, 7.4 ואילו בחלולית דרגת ה ph היא. 5.4 באיזה מחלקי תא צמח בציטופלסמה או בחלולית צפוי שתתקיים פעילות רבה יותר של האנזים פוספטאז? בסס את תשובתך על תוצאות הניסוי שערכת בחלק ב. )3 נקודות( 68. א. ציין שלושה גורמים שנשמרו קבועים בניסוי שערכת. )4 נקודות( ב. בחר באחד מן הגורמים שציינת, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע בניסוי שערכת. )6 נקודות( 69. במעבדת מחקר ערכו ניסוי כמו זה שערכת, ובדקו בו מיצויים שהוכנו מ 10 בננות שהיו באותו שלב הבשלה. הסבר מהו היתרון בהסקת מסקנה מן הניסוי שנערך במעבדת המחקר. חלק ג ניתוח תוצאות מחקר: השינוי בפעילות פוספטאז בבננות בדרגות הבשלה שונות חוקרים אחסנו בטמפרטורה קבועה מספר גדול של בננות לא בשלות שצבע קליפתן ירוק. במשך האחסון הבשילו הבננות, וצבע הקליפה שלהן השתנה. על פי צבע הקליפה הגדירו החוקרים את שלבי ההבשלה. הם רצו לבדוק כיצד קצב הפעילות של האנזים פוספטאז משתנה בדרגות הבשלה שונות. בכל פרק זמן לקחו החוקרים דגימות מ 10 בננות שהיו באותו שלב הבשלה, הכינו מהן מיצויים ובדקו בהם את קצב פעילות האנזים פוספטאז. תוצאות הבדיקה מפורטות בטבלה 2 שלפניך. טבלה 2 שלבי הבשלה על פי צבע קליפת הבננה ירוק כהה ירוק ומעט צהוב צהוב ומעט ירוק צהוב צהוב עם מעט כתמים שחורים צהוב עם הרבה כתמים שחורים קצב פעילות ממוצע של פוספטאז )מיקרומול תוצר/דקה/גרם פרי( /המשך בעמוד 9/ 137 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

140 ענה על שאלות ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' בעיה + 6 נספחים 70. עליך להציג בדרך גרפית את תוצאות הבדיקה המפורטות בטבלה 2. )3 נקודות( א. איזה סוג של הצגה גרפית הוא המתאים ביותר לתיאור התוצאות גרף רציף או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך. )7 נקודות( ב. לרשותך נייר מילימטרי בנספח. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את התוצאות שבטבלה 2. )4 נקודות( ג. האם יש התאמה בין תוצאות הבדיקה שקיבלת בחלק א )שאלה 63( בנוגע לפעילות הפוספטאז ובין התוצאות שקיבלו החוקרים? נמק. הפוספט שמתקבל בתאים בעקבות פעילות האנזים פוספטאז הוא רכיב חיוני 71. א. )3 נקודות( במבנה של תרכובות שונות. ציין שלוש תרכובות שיש בתאים, שהן אורגניות ומכילות פוספט. בחר באחת מן התרכובות שציינת בסעיף א והסבר את חשיבותה ב. )3 נקודות( לפעילות התא. )6 נקודות( 72. במהלך ההבשלה של הבננה עולה קצב הנשימה התאית. לעתים מעוניינים לעכב את תהליך ההבשלה המתרחש במהלך האחסון. הצע דרך אפשרית אחת להתערבות בתנאי האחסון, שבאמצעותה אפשר לעכב את תהליך ההבשלה. נמק את הצעתך. יש להדביק מדבקת נבחן ומדבקת שאלון על גבי הנספח שבו ההצגה הגרפית. מסו ר לבוחן את השאלון שבידך עם המחברת, ואת הנספח שבו ההצגה הגרפית. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך 138 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

141 נספח, ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' ملحق بيولوجيا عملي صيف 2017 رقم סולם צבעים سل م ألوان ריכוז של פנול פתלאין )יחידות יחסיות( تركيز فينول فتالني )وحدات نسبي ة( הערך 0 القيمة הערך 0 القيمة 139 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

142 משרד החינוך אגף הבחינות נספח ביולוגיה מעשית, קיץ תשע"ז, מס' وزارةالت ربيةوالت عليم قسماالمتحانات ملحق بيولوجيا عملي صيف 2017 رقم מדבקות לנבחן ملصقةممتحن 37 סמל בי ס 32 رقمالمدرسة 18 מועד 21 موعد 31 מס תעודת זהות 23 رقمالهوي ة יש להדביק כאן - מדבקת נבחן )ללא שם( يجبهنا - إلصاقملصقةممتح ن)بدوناسم( 12 סמל שאלון 17 رقمالن موذج שם השאלון اسمالن موذج יש להדביק כאן - מדבקת שאלון يجبهنا - إلصاقملصقةنموذجامتحان לתלמיד / للطالب מספר השאלה: מספר הבעיה: رقم السؤال: رقم المسألة: סרטט את ההצגה הגרפית על הנייר המילימטרי שלפניך. שים לב: אין לכתוב מחוץ למסגרת החיצונית! ارسم العرض البياني على الورقة الملمتري ة التي أمامك. انتبه: ال تكتب خارج اإلطار الخارجي! 140 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

143 דגם תשובות לשאלון מדינת ישראל אוניברסיטת בר אילן המזכירות הפדגוגית המנהל הפדגוגי בית הספר לחינוך הפיקוח על הוראת הביולוגיה אגף הבחינות המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה מכון הנרייטה סאלד המרכז לבחינות בגרות מכשיר להערכה של מבחני מעבדה בביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז 2017 הוכן על ידי: אסתי ברזילי נילי גילוני שרה ורטהימר אפרת לינק 141 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

144 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 בעיה 1 חלק א - הכרת שיטה למדידת קצב התסיסה בשמרים מקובעים. 1. השלם את הפרטים החסרים במשפטים ii, i שבמחברתך. )6 נקודות( דסקיות שעולות מתחתית המבחנה, אולם אינן מגיעות אל פני הנוזל- רשום אותן כצפות. דיווח תוצאות דוגמה: 10 A: מספר דסקיות שצפו במבחנה i היווצרות בועות או קצף )-/+(: + / יש / כן 0 B: מספר דסקיות שצפו במבחנה ii היווצרות בועות או קצף )-/+(: - / אין / לא 2. התבסס על המידע שבקטע "לידיעתך", והסבר את תוצאות המדידה. בתשובתך התייחס לציפת הדסקיות בתום הניסוי ולהיווצרות בועות גז או קצף במבחנות. )4 נקודות( הסבר תוצאות המדידה דוגמה: במבחנה A התרחשה תסיסה ]ע"י השמרים המקובעים באגר[ ולכן נפלט פחמן דו-חמצני שגרם לציפת הדסקיות / להיווצרות בועות וקצף. במבחנה B השמרים עברו הרתחה שגרמה למות התאים / דנטורציה של חלבוני התא / הרס אנזימים ]המזרזים את תהליך התסיסה[. השמרים לא ביצעו תסיסה / לא נפלט פחמן דו-חמצני, ולכן הדסקיות לא צפו / לא נפלטו בועות, ולא נוצר קצף במבחנות. חלק ב - בדיקת קצב תהליך התסיסה של שמרים מקובעים 3 א.. הכן במחברתך טבלה לסיכום מערך הניסוי )החל בסעיף י(. כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות המיועדות לתוצאות הניסוי. )10 נקודות( בניית טבלה לסיכום מערך הניסוי ודיווח תוצאות דוגמה: ראה פירוט במסגרת הכפולה שבטבלה: עמודות 1-4. כותרת הטבלה: השפעת ריכוז / נפח הסוכרוז על ]קצב[ תסיסה / פליטת הגז / על מספר הדסקיות שצפו וכמות יחסית של קצף שנוצר בשמרים המבחנה נפח ]תמיסת[ הסוכרוז )מ"ל( נפח המים )מ"ל( מספר דסקיות שצפו בתום הניסוי כמות קצף יחסית _ בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

145 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב. הוסף כותרות לכל העמודות בטבלה. - הוסף כותרת לטבלה. )5 נקודות( השלמת פרטים בטבלה )כותרות לעמודות וכותרת לטבלה( דוגמאות: כותרת לטבלה: 1. השפעת ריכוז / נפח הסוכרוז על ]קצב/שיעור/מידת[ תסיסה / פליטת הגז בשמרים ]מקובעים[. 2. השפעת ריכוז / נפח הסוכרוז על מספר הדסקיות שצפו ומידת הקצף שנוצר בשמרים ]מקובעים[. כותרות לעמודות: ראה בטבלה )רקע אפור(. 4. בטבלה 2 שלפניך מפורטים רכיבים בניסוי שערכת. העתק את טבלה 2 למחברתך והשלם בה את הפרטים החסרים באמצעות הוספת הסימן )+( במקומות המתאימים. )12 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי דוגמה: ראה בטבלה 2. טבלה 2: גורם קבוע המשתנה התלוי דרך המדידה של המשתנה התלוי דרך השינוי של המשתנה הבלתי תלוי המשתנה הבלתי תלוי הרכיב בניסוי מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי קצב התסיסה של השמרים המקובעים ריכוז הסוכרוז במבחנות 1-4 גודל הדסקיות + הכנת מהולים של תמיסת סוכרוז 5.א. הסבר מדוע דרך המדידה של המשתנה התלוי שסימנת בטבלה 2 שבמחברתך מתאימה למדידת התהליך שבדקת בניסוי. )6 נקודות( הבנת מערך הניסוי )הקשר בין המשתנה התלוי ובין דרך מדידתו( דוגמה: בטבלה הבאה מוצג הקשר בין המשתנה התלוי )שאלה 4( לדרך המדידה )שאלה 5 א(. תשובת התלמיד )זיהוי המשתנה התלוי( קצב התסיסה של השמרים המקובעים הסבר מדוע דרך המדידה מתאימה למדידת המשתנה התלוי בניסוי )תשובת התלמיד על שאלה 5.א ) ככל שקצב התהליך / התסיסה היה מהיר יותר נפלט יותר פחמן דו-חמצני, עלה מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי / נפלטו יותר בועות גז ונוצר יותר קצף. 5 ב.. במערך הניסוי נשמרו כמה גורמים קבועים. בחר באחד מהם והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע במערך הניסוי. )4 נקודות( זיהוי מרכיב ניסוי והבנת חשיבותו )גורם קבוע( דוגמה: בטבלה מוצג הקשר בין הגורם הקבוע )חלק ראשון של השאלה( להסבר חשיבותו )חלקה השני של השאלה(. 143 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

146 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 הגורם הקבוע שנבחר גודל הדסקיות טמפרטורת ]המים באמבט[ / רמת החומציות מקור השמרים / מספר דסקיות / כמות השמרים נפח סופי של הנוזל במבחנות הסבר חשיבותו גודל הדסקיות משפיע ]על היחס בין שטח הפנים לנפח ולכן[ על קצב קליטת הגלוקוז / קצב פליטת פד"ח ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / על קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקה השפעה של ריכוז הסוכרוז / גורם אחר. או: גודל הדסקיות משפיע על כמות השמרים / אנזימים... הטמפרטורה / החומציות משפיעה על ]המבנה המרחבי[ קצב פליטת פד"ח / קצב פעילות האנזימים ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקה השפעה של ריכוז הסוכרוז / גורם אחר. מספר / כמות / מקור השמרים משפיעים על כמות אנזימי התסיסה ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקת השפעה של ריכוז הסוכרוז / גורם אחר. נפח סופי לא קבוע גורם לכך שיש שינוי בריכוז המרכיבים בניסוי ]שמשפיעים על קצב התסיסה / קצב פליטת פד"ח[ ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / זמן ציפת הדסקיות ובניסוי נבדקת השפעת ריכוז הסוכרוז / גורם אחר. 6. הסבר את תוצאות הניסוי שערכת. )6 נקודות( הסבר תוצאות הניסוי דוגמה: סוכרוז ]מתפרק לחד-סוכרים[ המשמש/ים מגיב/ םי בתהליך התסיסה בשמרים. ככל שנפח / ריכוז הסוכרוז עלה קצב התסיסה היה גבוה יותר, נפלט יותר פד"ח / בועות גז / נוצר יותר קצף / יותר דסקיות צפו. 7. מבחנה 4 היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי שערכת. )6 נקודות( הבנת חשיבות מרכיבי ניסוי )בקרה לשלילת הסבר חלופי( דוגמאות: 1. לוודא שהדסקיות צפות רק בנוכחות סוכרוז 2. כדי לשלול הסבר חלופי שעל פיו הדסקיות צפות גם ללא סוכרוז ]אלא בגלל גורם אחר[. 8. חוקרים ערכו ניסוי דומה לניסוי שערכת, אך הוסיפו לניסוי גם 3 טיפולים שבהם הריכוז של הסוכרוז הולך ועולה, ובכולם ריכוז הסוכרוז גבוה יותר מאלה שבדקת. התוצאות שקיבלו: בכל 3 הטיפולים, כל הדסקיות צפו כבר לאחר 2 דקות. הסבר מדוע בכל 3 הטיפולים התקבלה אותה תוצאה. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. לא היו מספיק שמרים / אנזימים שינצלו את ריכוזי הסוכרוז הגבוהים או: כמות השמרים הייתה גורם מגביל / היה גורם מגביל אחר. 2. בריכוזי הסוכרוז שנבדקו, ]ריכוז[ הסוכרוז לא היה גורם מגביל / היה גורם מגביל אחר ]לא הסוכרוז[. 144 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

147 חלק ג - ניתוח תוצאות ניסוי: השפעת יוני מגנזיום על תהליך התסיסה של שמרים מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, לרשותך נייר מילימטרי בנספח המצורף. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את תוצאות הניסוי שבטבלה 3. )10 נקודות( הצגה גרפית דוגמה: 15 השפעה של הוספת יוני מגנזיום על ריכוז האתנול הנוצר לאורך זמן ריכוז האתנול שנמדד )%( ריכוז נמוך של יוני מגנזיום ריכוז גבוה של יוני מגנזיום זמן )שעות( 10.א. תאר את התוצאות המוצגות בגרף שסרטטת. )6 נקודות( תיאור תוצאות דוגמה: בשני הטיפולים / בריכוז נמוך של יוני מגנזיום ובריכוז גבוה של יוני מגנזיום, ריכוז האתנול עלה במשך הזמן / במהלך הניסוי. בריכוז גבוה של יוני מגנזיום ריכוז האתנול שנוצר היה גבוה יותר. 10.ב. הסבר את תוצאות הניסוי של החוקרים. )7 נקודות( הסבר תוצאות ניסוי דוגמה: אתנול הוא תוצר תהליך התסיסה ]ולכן ריכוזו עולה עם הזמן[. יוני מגנזיום חיוניים לתהליכים אנזימטיים / מגבירים את קצב פעילותם של אנזימים ]המשתתפים בתהליך התסיסה[. לכן בריכוז גבוה של יוני מגנזיום במצע המזון קצב התסיסה גבוה יותר מאשר ]בתאי השמרים שגדלו על מצע מזון[ בריכוז נמוך של יוני מגנזיום. התשובה צריכה לכלול: - התייחסות לאתנול כתוצר תהליך התסיסה - התייחסות להשפעת יוני המגנזיום על תהליכים אנזימטיים / על אנזימים המזרזים את תהליכי התסיסה ה- הבדל בין שני הטיפולים 145 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

148 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, מצע הגידול בשני הכלים הכיל סוכרוז. התבסס על הניסוי שערכת בחלק ב והסבר מדוע הסוכרוז חיוני ליצירת אתנול. )6 נקודות( יישום ידע קודם וידע מהניסוי דוגמאות: 1. סוכרוז הוא מגיב / סובסטרט בתהליך התסיסה ]שבו נוצר אתנול[. בניסוי בחלק ב ניתן לראות כי עלייה בריכוז הסוכרוז מעלה את קצב תהליך התסיסה / ללא סוכרוז דסקיות השמרים לא צפו. 2. סוכרוז מתפרק לחד-סוכרים ]החודרים אל התא[ והם המגיבים בתהליך התסיסה. בניסוי בחלק ב ניתן לראות כי עלייה בריכוז הסוכרוז מעלה את קצב תהליך התסיסה / ללא סוכרוז דסקיות השמרים לא צפו. 12. בניסוי אחר מצאו החוקרים כי העלאת ריכוז יוני המגנזיום מגבירה את קצב ההתרבות של השמרים. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכו החוקרים בנוגע לריכוז האתנול )טבלה 3( מסייעות להסביר ממצא זה. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. בריכוז גבוה של יוני מגנזים עלה קצב תהליך התסיסה, בתהליך התסיסה מופקת אנרגיה, החיונית לתהליך התרבות השמרים. 2. יוני מגנזיום חיוניים לתהליכים אנזימטיים ולכן מזרזים תהליכי התרבות שבהם משתתפים אנזימים. 146 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

149 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 בעיה 2 חלק א - הכרת שיטה למדידת קצב תסיסה של שמרים מקובעים 13. השלם את הפרטים החסרים במשפטים ii, i שבמחברתך. )6 נקודות( דסקיות שעולות מתחתית המבחנה, אולם אינן מגיעות אל פני הנוזל- רשום אותן כצפות. דיווח תוצאות דוגמה: 10 A: מספר דסקיות שצפו במבחנה i היווצרות בועות או קצף )-/+(: + / יש / כן 0 B: מספר דסקיות שצפו במבחנה ii היווצרות בועות או קצף )-/+(: - / אין / לא 14. התבסס על המידע שבקטע "לידיעתך", והסבר את תוצאות המדידה. בתשובתך התייחס לציפת הדסקיות בתום הניסוי ולהיווצרות בועות גז או קצף במבחנות. )4 נקודות( הסבר תוצאות המדידה דוגמה: במבחנה A התרחשה תסיסה ]ע"י השמרים המקובעים באגר[ ולכן נפלט פחמן דו-חמצני שגרם לציפת הדסקיות / להיווצרות בועות וקצף. במבחנה B השמרים עברו הרתחה שגרמה למות התאים / דנטורציה של חלבוני התא / הרס אנזימים ]המזרזים את תהליך התסיסה[ השמרים לא ביצעו תסיסה / לא נפלט פחמן דו-חמצני, ולכן הדסקיות לא צפו / לא נפלטו בועות, ולא נוצר קצף במבחנות. חלק ב- בדיקת קצב תהליך התסיסה של שמרים מקובעים 15.א. הכן במחברתך טבלה לסיכום מערך הניסוי )החל בסעיף י( ותוצאותיו. )5 נקודות( בניית טבלה לסיכום מערך הניסוי ודיווח תוצאות דוגמה: ראה בטבלה: מבנה טבלה מתאים )5 שורות ולפחות 5 עמודות(, עמודה 1 עם פירוט של סוגי הסוכר כותרת הטבלה: השפעת סוג הסוכר / התמיסה על ]קצב[ התסיסה / פליטת הגז / מספר הדסקיות שצפו ומידת הקצף שנוצר בשמרים המבחנה סוג הסוכר/התמיסה סוכרוז מלטוז לקטוז מים היווצרות בועות / קצף לאחר 20 דקות ]+/-[ מספר דסקיות שצפו לאחר 20 דקות 15 דקות 10 דקות בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

150 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב. )1( העתק את כל התוצאות שרשמת בטבלה 2 לטבלה שמחברתך. )2( הוסף כותרות לכל העמודות בטבלה. - הוסף כותרת לטבלה. )10 נקודות( השלמת פרטים בטבלה )דיווח תוצאות, כותרות לעמודות, וכותרת לטבלה( דוגמאות: כותרת לטבלה: 1. השפעת סוג הסוכר / התמיסה על ]קצב/שיעור/מידת[ התסיסה / פליטת הגז בשמרים ]מקובעים[. 2. השפעת סוג הסוכר / התמיסה על מספר הדסקיות שצפו ומידת הקצף שנוצר בשמרים ]מקובעים[. כותרת העמודות: ראה בטבלה )רקע אפור(. 16. בטבלה 3 שלפניך מפורטים רכיבים בניסוי שערכת. העתק את טבלה 3 למחברתך והשלם בה את הפרטים החסרים, על ידי הוספת הסימן )+( במקומות המתאימים. )12 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי דוגמה: ראה בטבלה 3. טבלה 3: הרכיב בניסוי מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי סוגים שונים של דו סוכרים גודל הדסקיות המשתנה הבלתי תלוי המשתנה התלוי דרך המדידה של המשתנה התלוי + גורם קבוע קצב התסיסה של השמרים המקובעים הטמפרטורה באמבט 17.א. הסבר מדוע דרך המדידה של המשתנה התלוי שסימנת בטבלה 3 שבמחברתך מתאימה למדידת התהליך שבדקת בניסוי. )6 נקודות( הבנת מערך הניסוי )הקשר בין המשתנה התלוי ובין דרך מדידתו( דוגמה: בטבלה הבאה מוצג הקשר בין המשתנה התלוי )שאלה 16( לדרך המדידה )שאלה 17 א(. תשובת התלמיד )זיהוי המשתנה התלוי( קצב התסיסה של השמרים המקובעים הסבר מדוע דרך המדידה מתאימה למדידת המשתנה התלוי בניסוי )תשובת התלמיד על שאלה 5.א ) ככל שקצב התהליך / התסיסה היה מהיר יותר נפלט יותר פחמן דו-חמצני )ועלה מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי / נפלטו יותר בועות גז ונוצר יותר קצף. אם הייתה תגובה רק במבחנת הסוכרוז: כאשר מתרחש תהליך תסיסה נפלט פחמן דו חמצני, הדסקיות צפות בתום הניסוי / נפלטו בועות גז והצטבר קצף. 148 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

151 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב.. במערך הניסוי נשמרו כמה גורמים קבועים. בחר באחד מהם והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע במערך הניסוי. )4 נקודות( זיהוי מרכיב ניסוי והבנת חשיבותו )גורם קבוע( דוגמה: בטבלה מוצג הקשר בין הגורם הקבוע )חלק ראשון של השאלה( להסבר חשיבותו )חלקה השני של השאלה(. הגורם הקבוע שנבחר גודל הדסקיות טמפרטורת ]המים באמבט[ / רמת החומציות מקור השמרים / מספר דסקיות / כמות השמרים נפח סופי של הנוזל במבחנות הסבר חשיבותו גודל הדסקיות משפיע ]על היחס בין שטח הפנים לנפח ולכן[ על קצב קליטת הגלוקוז / קצב פליטת פד"ח ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / על קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקה השפעה של סוג הסוכר / גורם אחר. או: גודל הדסקיות משפיע על כמות השמרים / אנזימים... הטמפרטורה / החומציות משפיעה על ]המבנה המרחבי[ קצב פליטת פד"ח / קצב פעילות האנזימים ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקה השפעה של סוג הסוכר / גורם אחר. מספר / כמות / מקור השמרים משפיעים על כמות אנזימי התסיסה ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקת השפעה של סוג הסוכר / גורם אחר. נפח סופי לא קבוע גורם לכך שיש שינוי בריכוז המרכיבים בניסוי ]שמשפיעים על קצב התסיסה / קצב פליטת פד"ח[ ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / זמן ציפת הדסקיות ובניסוי נבדקת השפעת סוג הסוכר / גורם אחר. 18. מבחנה 4 היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי שערכת. )6 נקודות( הבנת חשיבות מרכיבי ניסוי )בקרה לשלילת הסבר חלופי( דוגמאות: 1. להראות שציפת הדסקיות מקורה בתהליך התסיסה שחומר המוצא שלו הוא סוכרוז ]ומלטוז[. 2. לוודא שהדסקיות צפות רק בנוכחות סוכרוז ]ומלטוז[. 3. כדי לשלול הסבר חלופי שעל פיו הדסקיות צפות ללא קשר לנוכחות סוכר ]אלא בגלל גורם אחר[. בדיקת גלוקוז 19.א. העתק למחברתך את שני המשפטים במקלונים. )נקודה אחת( דיווח תוצאות דוגמה: i בנוזל שבמבחנה A יש גלוקוז ii בתמיסת הסוכרוז אין גלוקוז,i ii שלפניך, והשלם אותם במחברתך לפי הצבעים שהתקבלו 149 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

152 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב.. התבסס על הקטע "לידיעתך 2", הסבר את התוצאות של בדיקת הימצאות הגלוקוז שכתבת בסעיף א. )5 נקודות( הסבר תוצאות בדיקה דוגמה: במבחנה A השמרים הפרישו אנזימים המזרזים פירוק סוכרוז לחד-סוכרים ביניהם גלוקוז בתמיסת הסוכרוז לא היו שמרים ]שיזרזו את פירוק הסוכרוז לגלוקוז[ 20. הסבר את תוצאות הניסוי שערכת )בסעיפים י- יז(. בתשובתך התבסס גם על תשובתך על שאלה 19. )6 נקודות( הסבר תוצאות הניסוי דוגמה: לשמרים יש אנזימים המזרזים פירוק של סוכרוז ]ומלטוז[ ולכן בנוכחות סוכרים אלה נפלט פד"ח / בועות גז / נוצר קצף / הדסקיות צפו. האנזים המזרז פירוק סוכרוז מופרש בכמות גדולה יותר / בקצב מהיר יותר ]מהאנזים המפרק מלטוז[, ולכן קצב התסיסה היה המהיר ביותר בנוכחות סוכרוז. לשמרים אין אנזים המזרז פירוק לקטוז ]ומלטוז[ ולכן הם לא יכלו לנצל אותו כמקור לסוכר לתהליך התסיסה. חלק ג - ניתוח תוצאות ניסוי: השפעת יוני מגנזיום על תהליך התסיסה של שמרים 21. לרשותך נייר מילימטרי בנספח המצורף. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את תוצאות הניסוי שבטבלה 4. )10 נקודות( הצגה גרפית דוגמה: השפעת הוספת יוני מגנזיום על ריכוז האתנול הנוצר לאורך זמן ריכוז נמוך של יוני מגנזיום ריכוז גבוה של יוני מגנזיום זמן )שעות( ריכוז האתנול שנמדד )%( 22.א. תאר את התוצאות המוצגות בגרף שסרטטת. )6 נקודות( תיאור תוצאות דוגמה: בשני הטיפולים / בריכוז נמוך של יוני מגנזיום ובריכוז גבוה של יוני מגנזיום, ריכוז האתנול עלה במשך הזמן / במהלך הניסוי. בריכוז גבוה של יוני מגנזיום ריכוז האתנול שנוצר היה גבוה יותר. 150 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

153 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב. הסבר את תוצאות הניסוי של החוקרים. )7 נקודות( הסבר תוצאות ניסוי דוגמה: אתנול הוא תוצר תהליך התסיסה ]ולכן ריכוזו עולה עם הזמן[. יוני מגנזיום חיוניים לתהליכים אנזימטיים / מגבירים את קצב פעילותם של אנזימים ]המשתתפים בתהליך התסיסה[. לכן בריכוז גבוה של יוני מגנזיום במצע המזון קצב התסיסה גבוה יותר מאשר ]בתאי השמרים שגדלו על מצע מזון[ בריכוז נמוך של יוני מגנזיום. התשובה צריכה לכלול: - התייחסות לאתנול כתוצר תהליך התסיסה - התייחסות להשפעת יוני המגנזיום על תהליכים אנזימטיים / על אנזימים המזרזים את תהליכי התסיסה ה- הבדל בין שני הטיפולים 23. מצע הגידול בשני הכלים הכיל סוכרוז. התבסס על הניסוי שערכת בחלק ב והסבר מדוע הסוכרוז חיוני ליצירת אתנול. )6 נקודות( יישום ידע קודם וידע מהניסוי דוגמה: סוכרוז הוא מגיב / סובסטרט בתהליך התסיסה ]שבו נוצר אתנול[. בניסוי בחלק ב ניתן לראות כי בנוכחות סוכרוז קצב תהליך התסיסה היה המהיר ביותר / ללא סוכרוז דסקיות השמרים לא צפו / בנוכחות מלטוז קצב התסיסה היה איטי. 24. בניסוי אחר מצאו החוקרים כי העלאת ריכוז יוני המגנזיום מגבירה את קצב ההתרבות של השמרים. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכו החוקרים בנוגע לריכוז האתנול )טבלה 3( מסייעות להסביר ממצא זה. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. בריכוז גבוה של יוני מגנזים עלה קצב תהליך התסיסה, בתהליך התסיסה מופקת אנרגיה, החיונית לתהליך תרבות השמרים. 2. יוני מגנזיום חיוניים לתהליכים אנזימטיים ולכן מזרזים תהליכי התרבות שבהם משתתפים אנזימים. 151 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

154 ב/ ד/ ג/ מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 בעיה 3 חלק א - הכרת שיטה למדידת קצב התסיסה בשמרים מקובעים. השלם את הפרטים החסרים במשפטים ii, i שבמחברתך. )6 נקודות( 25. דסקיות שעולות מתחתית המבחנה, אולם אינן מגיעות אל פני הנוזל- רשום אותן כצפות. דיווח תוצאות 10 A: מספר דסקיות שצפו במבחנה i + / יש / כן היווצרות בועות או קצף )-/+(: 0 B: מספר דסקיות שצפו במבחנה ii - / אין / לא היווצרות בועות או קצף )-/+(: 26. התבסס על המידע שבקטע "לידיעתך", והסבר את תוצאות המדידה. בתשובתך התייחס לציפת הדסקיות בתום הניסוי ולהיווצרות בועות גז או קצף במבחנות. )4 נקודות( הסבר תוצאות המדידה דוגמה: במבחנה A התרחשה תסיסה ]ע"י השמרים המקובעים באגר[ ולכן נפלט פחמן דו-חמצני שגרם לציפת הדסקיות / להיווצרות בועות וקצף. במבחנה B השמרים עברו הרתחה שגרמה למות התאים / דנטורציה של חלבוני התא / הרס אנזימים המזרזים את תהליך התסיסה השמרים לא ביצעו תסיסה / לא נפלט פחמן דו-חמצני ולכן הדסקיות לא צפו / לא נפלטו בועות, ולא נוצר קצף במבחנות. 27. בניסוי דומה לניסוי שערכת השתמש תלמיד בדסקיות אגר שבהן ריכוז השמרים גבוה יותר מריכוז השמרים בדסקיות בניסוי שערכת. שער אם בניסוי שערך התלמיד צפו הדסקיות לאחר פרק זמן ארוך יותר או קצר יותר בהשוואה לפרק הזמן בניסוי שערכת. נמק תשובתך. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמה: דסקיות השמרים צפו לאחר פרק זמן קצר יותר. ככל שריכוז השמרים היה גבוה יותר כך נפלטו יותר בועות גז / פד"ח ]שגרמו לציפה של דסקיות השמרים[. חלק ב - בדיקת קצב תהליך התסיסה של שמרים מקובעים 28.א. הכן במחברתך טבלה לסיכום מערך הניסוי ( החל בסעיף י(. כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות המיועדות לתוצאות הניסוי. )10 נקודות( בניית טבלה לסיכום מערך הניסוי ודיווח תוצאות דוגמה: ראה פירוט במסגרת הכפולה שבטבלה: עמודות כותרת הטבלה: השפעת זמן השהייה ב- / 60 0 C בטמפרטורה גבוהה על ]קצב[ תסיסה / פליטת הגז / מספר הדסקיות שצפו והקצף שנוצר בשמרים המבחנה שהייה ]של הדסקיות[ / משך הטיפול המקדים ב- 60 O C דקות מספר דסקיות שצפו בתום הניסוי כמות קצף יחסית א/ בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

155 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב.. הוסף כותרות לכל העמודות בטבלה. - הוסף כותרת לטבלה. )5 נקודות( השלמת פרטים בטבלה )כותרות לעמודות וכותרת לטבלה( דוגמאות: כותרת לטבלה: 1. השפעת זמן השהייה ב- / 60 0 C בטמפרטורה גבוהה על ]קצב/שיעור/מידת[ תסיסה / פליטת הגז בשמרים ]מקובעים[. 2. השפעת זמן השהייה ב- / 60 0 C בטמפרטורה גבוהה על מספר הדסקיות שצפו ומידת הקצף שנוצר בשמרים ]מקובעים[. 29. בטבלה 2 שלפניך מפורטים רכיבים בניסוי שערכת. העתק את טבלה 2 למחברתך והשלם בה את הפרטים החסרים באמצעות הוספת הסימן )+( במקומות המתאימים. )12 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי דוגמה: ראה בטבלה 2. טבלה 2 דרך המדידה המשתנה המשתנה הרכיב של המשתנה גורם קבוע הבלתי התלוי התלוי בניסוי התלוי + מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי + גודל הדסקיות קצב התסיסה של השמרים המקובעים הטמפרטורה באמבט I )40 C-45 C ( זמן שהייה באמבט II (60 C-65 C) 30 א.. הסבר מדוע דרך המדידה של המשתנה התלוי שסימנת בטבלה 2 שבמחברתך מתאימה למדידת התהליך שבדקת בניסוי. )6 נקודות( הבנת מערך הניסוי )הקשר בין המשתנה התלוי ובין דרך מדידתו( דוגמה: בטבלה הבאה מוצג הקשר בין המשתנה התלוי )שאלה 29( לדרך המדידה )שאלה 30 א(. תשובת התלמיד )זיהוי המשתנה התלוי( קצב התסיסה של השמרים המקובעים הסבר מדוע דרך המדידה מתאימה למדידת המשתנה התלוי בניסוי )תשובת התלמיד על שאלה 5.א ) ככל שקצב התהליך / התסיסה היה מהיר יותר נפלט יותר פחמן דו-חמצני, עלה מספר הדסקיות שצפו בתום הניסוי / נפלטו יותר בועות גז ונוצר יותר קצף. 30 ב.. במערך הניסוי נשמרו כמה גורמים קבועים. בחר באחד מהם והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע במערך הניסוי. )4 נקודות( זיהוי מרכיב ניסוי והבנת חשיבותו )גורם קבוע( דוגמה: בטבלה מוצג הקשר בין הגורם הקבוע )חלק ראשון של השאלה( להסבר חשיבותו )חלקה השני של השאלה(. 153 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

156 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 הגורם הקבוע שנבחר גודל הדסקיות טמפרטורה המים באמבט / I רמת החומציות טמפרטורת המים באמבט II מקור השמרים / מספר דסקיות / כמות השמרים נפח סופי של הנוזל במבחנות הסבר חשיבותו גודל הדסקיות משפיע ]על היחס בין שטח הפנים לנפח ולכן[ על קצב קליטת הגלוקוז / קצב פליטת פד"ח ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / על קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקה השפעה של משך זמן השהיה בטמפרטורה גבוהה / גורם אחר. או: גודל הדסקיות משפיע על כמות השמרים / אנזימים... הטמפרטורה / החומציות משפיעה על ]המבנה המרחבי[ קצב פעילות האנזימים / קצב פליטת פד"ח ולכן תשפיע על מספר הדסקיות הצפות / קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקה השפעה של משך זמן השהיה בטמפרטורה גבוהה / גורם אחר. כי הטמפרטורה )הגבוהה( משפיעה על פעילות האנזים / גורמת לדנטורציה ולכן תשפיע על מספר הדסקיות הצפות / על קצב התסיסה בשמרים, ובניסוי נבדקה השפעה של משך זמן השהיה בטמפרטורה גבוהה / גורם אחר. מספר / כמות / מקור השמרים משפיעים על כמות אנזימי התסיסה ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / קצב התסיסה בשמרים ובניסוי נבדקת השפעה של משך זמן השהיה בטמפרטורה גבוהה / גורם אחר. נפח סופי לא קבוע גורם לכך שיש שינוי בריכוז המרכיבים בניסוי ]שמשפיעים על קצב התסיסה / קצב פליטת פד"ח[ ולכן ישפיע על מספר הדסקיות הצפות / זמן ציפת הדסקיות, ובניסוי נבדקת השפעת משך זמן השהיה בטמפרטורה גבוהה / גורם אחר. 31. הסבר את תוצאות הניסוי שערכת. )6 נקודות( הסבר תוצאות הניסוי דוגמה: ככל שהשמרים שהו זמן ממושך יותר בטמפרטורה גבוהה / ב- 60, 0 C כך יותר אנזימים ]המשתתפים בתהליך התסיסה[ עברו דנטורציה / יותר תאי שמרים מתו / יותר חלבוני תאים עברו דנטורציה ולכן קצב התסיסה ירד, פחות בועות גז / פחות פד"ח נפלט / מספר הדסקיות שצף ירד. 32. מבחנה א היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי שערכת. )6 נקודות( הבנת חשיבות מרכיבי ניסוי )בקרה לשלילת הסבר חלופי( דוגמאות: 1. להראות שהשמרים תקינים / חיוניים / מבצעים תסיסה / פולטים בועות גז. 2. כדי לבדוק שזמן השהייה בטמפרטורה הגבוהה פוגע בתהליך תסיסת השמרים / לשלול הסבר חלופי שעל פיו הדסקיות אינן צפות ללא קשר לשהייה בטמפרטורה הגבוהה. 154 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

157 חלק ג - ניתוח תוצאות ניסוי: השפעת יוני מגנזיום על תהליך התסיסה של שמרים מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, לרשותך נייר מילימטרי בנספח המצורף. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את תוצאות הניסוי שבטבלה 3. )10 נקודות( הצגה גרפית דוגמה: 15 השפעת הוספת יוני מגנזיום על ריכוז האתנול הנוצר לאורך זמן ריכוז האתנול שנמדד )%( ריכוז נמוך של יוני מגנזיום זמן )שעות( ריכוז גבוה של יוני מגנזיום 34.א. תאר את התוצאות המוצגות בגרף שסרטטת. )6 נקודות( תיאור תוצאות דוגמה: בשני הטיפולים / בריכוז נמוך של יוני מגנזיום ובריכוז גבוה של יוני מגנזיום, ריכוז האתנול עלה במשך הזמן / במהלך הניסוי. בריכוז גבוה של יוני מגנזיום ריכוז האתנול שנוצר היה גבוה יותר. 34.ב. הסבר את תוצאות הניסוי של החוקרים. )7 נקודות( הסבר תוצאות ניסוי דוגמה: אתנול הוא תוצר תהליך התסיסה ]ולכן ריכוזו עולה עם הזמן[. יוני מגנזיום חיוניים לתהליכים אנזימטיים / מגבירים את קצב פעילותם של אנזימים ]המשתתפים בתהליך התסיסה[. לכן בריכוז גבוה של יוני מגנזיום במצע המזון קצב התסיסה גבוה יותר מאשר ]בתאי השמרים שגדלו על מצע מזון[ בריכוז נמוך של יוני מגנזיום. התשובה צריכה לכלול: - התייחסות לאתנול כתוצר תהליך התסיסה - התייחסות להשפעת יוני המגנזיום על תהליכים אנזימטיים/ על אנזימים המזרזים את תהליכי התסיסה ה- הבדל בין שני הטיפולים 35. מצע הגידול בשני הכלים הכיל סוכרוז. הסבר מדוע הסוכרוז חיוני ליצירת אתנול. ( 6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמה: סוכרוז הוא חומר מוצא / סובסטרט לתהליך התסיסה ]שבו נוצר אתנול[ 155 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

158 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, בניסוי אחר מצאו החוקרים כי העלאת ריכוז יוני המגנזיום מגבירה את קצב ההתרבות של השמרים. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכו החוקרים בנוגע לריכוז האתנול )טבלה 3( מסייעות להסביר ממצא זה. ( 6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. בריכוז גבוה של יוני מגנזים עלה קצב תהליך התסיסה, בתהליך התסיסה מופקת אנרגיה, החיונית לתהליך התרבות השמרים. 2. יוני מגנזיום חיוניים לתהליכים אנזימטיים ולכן מזרזים תהליכי התרבות שבהם משתתפים אנזימים. 156 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

159 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 בעיה 4 חלק א - השוואה בין בננת בוסר לבין בננה בשלה 37. השינוי בצבע הרסק הוא תוצאה של תגובה בין היוד ובין העמילן. דרג את כמות העמילן היחסית ברסק באמצעות הסימנים האלה: +++ הרבה עמילן, ++ כמות בינונית של עמילן, + מעט עמילן, - אין עמילן. העתק למחברתך את שני המשפטים ii i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר:. ii כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה. )5 נקודות( דיווח תוצאות דוגמה: / i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר: +++ / ++ / i i כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה: - +/ / א.. לעמילן, בניגוד לגלוקוז, אין טעם מתוק. התבסס על תוצאות הבדיקה שערכת בצלחת 2, והסבר את העלייה במתיקות של הבננה במהלך ההבשלה. )5 נקודות( יישום ידע קודם דוגמה: על פי תוצאות הבדיקה כמות העמילן בפרי הבשל נמוכה יותר משום שבמהלך ההבשלה העמילן שבפרי מתפרק לסוכר / גלוקוז / מלטוז, ]ולכן כמות הסוכר / הגלוקוז בפרי עולה והבננה מתוקה יותר[ 38 ב.. פרי הבננה שברשותך חסר זרעים, אך בפרות של צמח הבננה הגדל בטבע יש זרעים. הסבר מהו היתרון של העלייה במתיקות של פרי הבננה בעבור צמח בננה הגדל בטבע. )3 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. בעלי חיים שמעדיפים פרי מתוק / שאוכלים את הבננות המתוקות, פולטים / מפרישים את הזרעים ובכך מסייעים בהפצתם / מפזרים את הזרעים ]הרחק מצמח האם[. 2. בפירות המכילים אחוז סוכר גבוה, הריכוז/הלחץ האוסמוטי הגבוה מונע את מעבר המים מציפת הפרי אל תוך הזרע ובכך מעכב את נביטתו בתוך הפרי. 39. על פי המידע שבתרשים ובקטע "לידיעתך 2", דרג את הפעילות היחסית של פוספטאז באמצעות הסימנים האלה: +++ פעילות מרובה, ++ פעילות בינונית, + פעילות נמוכה, - אין פעילות. העתק למחברתך את שני המשפטים ii i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר:. ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה הבשלה:. )5 נקודות( דיווח תוצאות דוגמה: / i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר: - / + / ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה הבשלה: ++ / בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

160 חלק ב - פעילות האנזים פוספטאז במיצוי מתאי בננה בשלה מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, א. הכן במחברתך טבלה וסכם בה את מערך הניסוי שערכת )החל בסעיף ח(. כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות : עמודה I ועמודה,II המיועדות לתוצאות הניסוי. )6 נקודות( בניית טבלה לסיכום מערך הניסוי דוגמה: ראה טבלה, בתאים שבמסגרת הכפולה. כותרת הטבלה: השפעת נפח / ריכוז האנזים / המיצוי מבננה, על פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / מידת הפירוק של פנול פתלאין פוספט / ריכוז ]יחסי של[ הפנול פתלאין / יצירת פנול פתלאין. הכותרות של כל העמודות: תשובה לשאלה 41 ב I המבחנה נפח המיצוי )מ"ל( נפח מים )מ"ל( נפח פנול פתלאין פוספט )מ"ל( צבע התמיסה ]לאחר הוספת בסיס[ II ריכוז פנול פתלאין )יחידות יחסיות( או: ריכוז יחסי של פנול פתלאין א ב ג ד ה תשובה לשאלה 40 א תשובה לשאלה 40 ב ורוד-סגול כהה ורוד-סגול ורוד ורוד בהיר שקוף/חסר צבע תשובה לשאלה א ב.. רשום בעמודה בטבלה שבמחברתך את הצבע שהתקבל בכל אחת מן המבחנות. )4 נקודות( דיווח תוצאות בטבלה דוגמה: ראה טבלה בשאלה 40 א, בעמודה I )ללא הכותרת(. I 41.א. השווה את הצבע של הנוזל במבחנה א לגוונים שבסולם הצבעים, ורשום בעמודה את הערך המתאים של הריכוז היחסי של פנול פתלאין. - חזור על הפעולות עם מבחנות ב-ה. )4 נקודות( פירוש תוצאות ודיווח דוגמה: ראה טבלה לשאלה 40 א בעמודה II )ללא הכותרת(. II בטבלה שבמחברתך 41 ב.. הוסף כותרות מתאימות לכל העמודות בטבלה. - הוסף כותרת לטבלה. )5 נקודות( השלמת פרטים בטבלה )הוספת כותרות לעמודות וכותרת לטבלה( דוגמה: כותרת לטבלה: השפעת נפח / ריכוז האנזים / המיצוי מבננה על פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / מידת הפירוק של פנול פתלאין פוספט / ריכוז ]יחסי של[ הפנול פתלאין / יצירת פנול פתלאין. כותרות לעמודות: ראה טבלה בשאלה 40 א 158 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

161 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, א. מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )משתנה בלתי תלוי( דוגמה: ריכוז האנזים / המיצוי 42 ב.. מהו המשתנה התלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )משתנה תלוי( דוגמאות: 1. קצב פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / פירוק פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין. 2. כמות פנול פתלאין פוספט שהתפרקה / כמות פנול פתלאין שנוצרה במשך 10 דקות. 43 א.. בניסוי שערכת מבחנה ה היא מבחנת בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול אותה במערך הניסוי. )4 נקודות( הבנת חשיבות מרכיבי ניסוי )בקרה( דוגמאות: 1. כדי לוודא שפנול פתלאין פוספט אינו מתפרק מעצמו בתנאי הניסוי 2. כדי לוודא שפנול פתלאין פוספט מתפרק רק בנוכחות האנזים / המיצוי 43 ב.. הצע טיפול שאפשר להוסיף למערך הניסוי כדי להוכיח שהצבע הוורוד הוא לא תוצאה של תגובה בין המיצוי שהכנת ובין הבסיס. בתשובתך ציין גם את התוצאה המשוערת בטיפול שהצעת. )3 נקודות( הבנת מערך הניסוי )בקרה לשלילת הסבר חלופי( דוגמה: מבחנה שיש בה רק מיצוי ובסיס / מבחנה שיש בה מיצוי ובסיס, ללא פנול פתלאין פוספט. במבחנה זו לא צפוי שינוי בצבע המיצוי / הצבע שיתקבל יהיה חום בהיר / לא יופיע צבע סגול. 44 א.. מהי המסקנה מתוצאות הניסוי? )5 נקודות( הסקת מסקנה דוגמה: ככל שריכוז האנזים גבוה יותר ]בטווח שנבדק[, כך ]קצב[ הפעילות של האנזים / פירוק פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין, גדל/ה. 44 ב.. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכת תומכות במסקנתך. )6 נקודות( ביסוס המסקנה על תוצאות הניסוי דוגמאות: 1. ככל שריכוז האנזים / המיצוי היה גבוה יותר, הצבע שהתקבל ]לאחר הוספת הבסיס[ היה כהה יותר, ]ועל פי סולם הצבעים[ ריכוז הפנול פתלאין שנוצר היה גבוה יותר, 2. ככל שריכוז האנזים גבוה יותר ריכוז פנול פתלאין שנוצר היה גבוה יותר על פי סולם הצבעים. 45 א.. ציין שלושה גורמים שנשמרו קבועים בניסוי שערכת. )3 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )גורמים קבועים( דוגמאות לגורמים קבועים ראה בטבלה בתשובה לסעיף ב. 45 ב.. בחר באחד מן הגורמים שציינת, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע בניסוי שערכת. )4 נקודות( הבנת חשיבות שמירה על גורם קבוע דוגמאות: ראה בטבלה 159 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

162 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 גורם קבוע טמפרטורה / ריכוז הסובסטרט מקור המיצוי / גיל הבננה נפח סופי של תמיסה הסבר חשיבות שמירתו קבוע משפיעים על קצב פעילות האנזים. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת ריכוז האנזים / משתנה בלתי תלוי אחר, ולכן כל שאר הגורמים צריכים להישמר קבועים. משפיע על הריכוז ההתחלתי של האנזים במיצוי. אם הוא לא יישמר קבוע, ריכוז האנזים הסופי לא יהיה על פי ההנחיות, ולכן המסקנה עלולה להיות שגויה. קובע את היחס בין ריכוז המיצוי/האנזים ובין ריכוז הסובסטרט וזה משפיע על קצב פעילות האנזים. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת ריכוז האנזים בלבד ולכן הנפח הסופי צריך להישמר קבוע. חלק ג - ניתוח תוצאות מחקר: השינוי בפעילות פוספטאז בבננות בדרגות הבשלה שונות 46. עליך להציג בדרך גרפית את תוצאות הבדיקה המפורטות בטבלה 2. א. איזה סוג של ההצגה הגרפית הוא המתאים ביותר לתיאור התוצאות - גרף רציף או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך. )3 נקודות( בחירת דרך עיבוד תוצאות דוגמה: דיאגרמת עמודות משום שהמשתנה הבלתי תלוי / צבע הקליפה, אינו רציף / הוא משתנה בדיד 46 ב.. לרשותך נייר מילימטרי בנספח. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את התוצאות שבטבלה 2. )7 נקודות( הצגה גרפית דוגמה: צהוב עם צהוב מעט כתמים שחורים צהוב ומעט ירוק ירוק ומעט ירוק כהה צהוב צהוב עם הרבה כתמים שחורים השפעת שלב ההבשלה על קצב פעילות הפוספטאז צבע קליפת הבננה קצב פעילות פוספטאז )מיקרומול תוצר/דקה/גרם פרי( 160 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

163 ג. מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, האם יש התאמה בין תוצאות הבדיקה שקיבלת בחלק א )שאלה 39( בנוגע לפעילות הפוספטאז ובין התוצאות שקיבלו החוקרים? נמק. )4 נקודות( יישום ידע מהניסוי דוגמה: כן, בתוצאות הבדיקה בחלק א ראיתי שבבננה בשלה פעילות האנזים גבוהה יותר מבננה ירוקה, וכך גם בתוצאות המחקר. 47.א. הפוספט שמתקבל בתאים בעקבות פעילות האנזים פוספטאז הוא רכיב חיוני במבנה של תרכובות שונות. ציין שלוש תרכובות שיש בתאים, שהן אורגניות ומכילות פוספט. )3 נקודות( ידע קודם דוגמאות: NADP/NAD נוקלאוטידים, פוספוליפידים, גלוקוז פוספט,,DNA,RNA,ADP/ATP 47 ב.. בחר באחת מן התרכובות שציינת בסעיף א והסבר את חשיבותה לפעילות התא. )3 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: - ATP תרכובת המנוצלת בתהליכים צורכי אנרגיה בתא. - DNA מכיל את המידע התורשתי ]הנשמר בגרעין[ שקובע את תכונות התא / מכיל את המידע ליצירת החלבונים בתא / אחראי על העברת תכונות מדור לדור/על ביטוי תכונות - RNA לוקח חלק בבניית חלבונים / משמש כמעביר מידע מהגרעין אל הציטופלסמה )mrna( / בונה את הריבוזום (rrna( / מעביר ח. אמיניות אל הריבוזום.)tRNA( נוקליאוטידים - יחידת המבנה הבסיסית של חומצות הגרעין למיניהן. פוספוליפידים - מהווים מרכיב בקרום התא ומשפיעים על בררנותו. - NADP / NAD קואנזימים בתהליכי חמצון חיזור / מעבירי מימנים בתהליכי פוטוסינתזה/נשימה. גלוקוז פוספט - מהווה חומר מוצא בתהליך הגליקוליזה או: מונע יציאת גלוקוז מתוך התא לסביבה. 48. במהלך ההבשלה של הבננה עולה קצב הנשימה התאית. לעתים מעוניינים לעכב את תהליך ההבשלה המתרחש במהלך האחסון. הצע דרך אפשרית אחת להתערבות בתנאי האחסון, שבאמצעותה אפשר לעכב את תהליך ההבשלה. נמק את הצעתך. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. הורדת טמפרטורת האחסון תאט את קצב פעילות אנזימים הקשורים לתהליכי נשימה / לתהליכי הבשלת הבננה / לתהליכי פירוק עמילן ולכן תעכב את תהליך ההבשלה. 2. הורדת ריכוז ה- / O 2 העלאת ריכוז ה- / CO 2 עטיפת הבננות בכיסוי המונע חדירת חמצן מעכבת את קצב הנשימה ולכן תעכב את תהליך ההבשלה. 3. העלאת ריכוז ה- CO 2 מעכב את הפרשת האתילן שמזרז הבשלה. 4. סילוק האתילן מסביבת הבננות / עטיפת הבננות בכיסוי המונע שחרור אתילן לסביבה. האתילן מזרז הבשלה ]ולכן סילוקו יאט את הבשלת הבננות[%(. 161 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

164 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 בעיה 5 חלק א - השוואה בין בננת בוסר לבין בננה בשלה 49. השינוי בצבע הרסק הוא תוצאה של תגובה בין היוד ובין העמילן. דרג את כמות העמילן היחסית ברסק באמצעות הסימנים האלה: +++ הרבה עמילן, ++ כמות בינונית של עמילן, + מעט עמילן, - אין עמילן. העתק למחברתך את שני המשפטים ii i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר:. ii כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה. )5 נקודות( דיווח תוצאות דוגמה: / i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר: +++ / i i כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה: + / א.. לעמילן, בניגוד לגלוקוז, אין טעם מתוק. התבסס על תוצאות הבדיקה שערכת בצלחת 2, והסבר את העלייה במתיקות של הבננה במהלך ההבשלה. )5 נקודות( יישום ידע קודם דוגמה: על פי תוצאות הבדיקה כמות העמילן בפרי הבשל נמוכה יותר משום שבמהלך ההבשלה העמילן שבפרי מתפרק לסוכר / גלוקוז / מלטוז, ]ולכן כמות הסוכר / הגלוקוז בפרי עולה והבננה מתוקה יותר[ 50 ב.. פרי הבננה שברשותך חסר זרעים, אך בפרות של צמח הבננה הגדל בטבע יש זרעים. הסבר מהו היתרון של העלייה במתיקות של פרי הבננה בעבור צמח בננה הגדל בטבע. )3 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. בעלי חיים שמעדיפים פרי מתוק / שאוכלים את הבננות המתוקות, פולטים / מפרישים את הזרעים ובכך מסייעים בהפצתם / מפזרים את הזרעים ]הרחק מצמח האם[. 2. בפירות המכילים אחוז סוכר גבוה, הריכוז/הלחץ האוסמוטי הגבוה מונע את מעבר המים מציפת הפרי אל תוך הזרע ובכך מעכב את נביטתו בתוך הפרי. 51. על פי המידע שבתרשים ובקטע "לידיעתך 2", דרג את הפעילות היחסית של פוספטאז באמצעות - אין פעילות. +++ פעילות מרובה, ++ פעילות בינונית, + פעילות נמוכה, הסימנים האלה: את תוצאות הבדיקה. העתק למחברתך את שני המשפטים ii i והשלם בהם i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר:. ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה הבשלה:. )5 נקודות( דיווח תוצאות - / + דוגמה: / i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר: ++ / +++ / ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה הבשלה: חלק ב - פעילות האנזים פוספטאז במיצוי מתאי בננה בשלה 52.א. הכן במחברתך טבלה וסכם בה את מערך הניסוי שערכת )החל בסעיף ח(. כלול בטבלה גם שתי עמודות ריקות: עמודה I ועמודה II המיועדות לתוצאות הניסוי. )6 נקודות( בניית טבלה לסיכום מערך הניסוי דוגמה: ראה טבלה, בתאים שבמסגרת הכפולה. כותרת הטבלה: השפעת נפח / ריכוז פנול פתלאין פוספט על פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / מידת הפירוק של פנול פתלאין פוספט / ריכוז ]יחסי של[ הפנול פתלאין / יצירת פנול פתלאין, במיצוי מבננה. 162 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

165 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 הכותרות של כל העמודות תשובה לשאלה 53 ב I המבחנה נפח מיצוי )מ"ל( נפח מים )טיפות( נפח פנול פתלאין פוספט )טיפות( צבע התמיסה ]לאחר הוספת בסיס[ II ריכוז פנול פתלאין )יחידות יחסיות( או: ריכוז יחסי של פנול פתלאין א ב ג ד ה ו תשובה לשאלה א תשובה לשאלה 52 ב ורוד-סגול כהה ורוד-סגול ורוד ורוד בהיר שקוף / חסר צבע / חום בהיר שקוף / חסר צבע / חום בהיר תשובה לשאלה 53 א / 0 - )טיפות( 10 / 2 מ"ל / 0 52 ב.. רשום בעמודה בטבלה שבמחברתך את הצבע שהתקבל בכל אחת מן המבחנות. )4 נקודות( דיווח תוצאות בטבלה דוגמה: ראה טבלה בשאלה 52 א, בעמודה I )ללא הכותרת(. I 53.א. השווה את הצבע של הנוזל במבחנה א לגוונים שבסולם הצבעים, ורשום בעמודה את הערך המתאים של הריכוז היחסי של פנול פתלאין. - חזור על הפעולות עם מבחנות ב-ו. )4 נקודות( פירוש תוצאות ודיווח דוגמה: ראה טבלה לשאלה 52 א בעמודה II )ללא הכותרת(. II בטבלה שבמחברתך 53.ב. הוסף כותרות מתאימות לכל העמודות בטבלה. - הוסף כותרת לטבלה. )5 נקודות( השלמת פרטים בטבלה )הוספת כותרות לעמודות וכותרת לטבלה( דוגמה: כותרת לטבלה: השפעת נפח / ריכוז פנול פתלאין פוספט על פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / ריכוז ]יחסי של[ פנול פתלאין / מידת הפירוק של פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין, במיצוי בננה כותרות לעמודות: ראה טבלה בשאלה 52 א 54.א. מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )משתנה בלתי תלוי( דוגמה: ריכוז פנול פתלאין פוספט 163 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

166 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב. מהו המשתנה התלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )משתנה תלוי( דוגמאות: 1. קצב פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / פירוק פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין. 2. כמות פנול פתלאין פוספט שהתפרקה / כמות פנול פתלאין שנוצרה במשך 10 דקות. 55. בניסוי שערכת מבחנות ה, ו, הן מבחנות בקרה. הסבר מדוע חשוב לכלול כל אחת מהן במערך הניסוי. )7 נקודות( הבנת חשיבות מרכיבי ניסוי )בקרה( דוגמה: מבחנה ה: כדי לוודא שהצבע הסגול הוא תוצאה של התפרקות פנול פתלאין פוספט / איננו תגובה בין המיצוי לבין הבסיס. מבחנה ו': כדי לוודא שפנול פתלאין פוספט אינו מתפרק מעצמו בתנאי הניסוי / מתפרק רק בנוכחות האנזים / המיצוי. 56 א.. מהי המסקנה מתוצאות הניסוי? )5 נקודות( הסקת מסקנה דוגמה: ככל שריכוז פנול פתלאין פוספט גבוה יותר ]בטווח שנבדק[, כך ]קצב[ הפעילות של האנזים / פירוק פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין, גדל/ה. 56 ב.. הסבר כיצד תוצאות הניסוי שערכת תומכות במסקנתך. )6 נקודות( ביסוס המסקנה על תוצאות הניסוי דוגמאות: 1. ככל שריכוז פנול פתלאין פוספט / הסובסטרט היה גבוה יותר, הצבע שהתקבל ]לאחר הוספת הבסיס[ היה כהה יותר, ]ועל פי סולם הצבעים[ ריכוז הפנול פתלאין שנוצר היה גבוה יותר. 2. ככל שריכוז הסובסטרט גבוה יותר ריכוז פנול פתלאין שנוצר היה גבוה יותר על פי סולם הצבעים. 57 א.. ציין שלושה גורמים שנשמרו קבועים בניסוי שערכת. )3 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )גורמים קבועים( דוגמאות לגורמים קבועים ראה בטבלה בתשובה לסעיף ב. 57 ב.. בחר באחד מהגורמים שציינת, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע בניסוי שערכת. )4 נקודות( הבנת חשיבות השמירה על גורם קבוע דוגמאות: ראה בטבלה גורם קבוע טמפרטורה / ריכוז האנזים / ריכוז המיצוי מקור המיצוי / גיל הבננה נפח סופי של תמיסה הסבר חשיבות שמירתו קבוע משפיעים על קצב פעילות האנזים. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת ריכוז הסובסטרט / משתנה בלתי תלוי אחר ולכן כל שאר הגורמים צריכים להישמר קבועים. משפיע על ריכוז של האנזים במיצוי. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת ריכוז הסובסטרט ולכן כל שאר הגורמים צריכים להישמר קבועים. קובע את היחס בין ריכוז המיצוי/האנזים ובין ריכוז הסובסטרט וזה משפיע על קצב פעילות האנזים. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת ריכוז הסובסטרט בלבד ולכן הנפח הסופי צריך להישמר קבוע. 164 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

167 חלק ג מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ניתוח תוצאות מחקר: השינוי בפעילות פוספטאז בפרות בננה במהלך האחסון 58. עליך להציג בדרך גרפית את תוצאות הבדיקה המפורטות בטבלה 2. א. איזה סוג של ההצגה הגרפית הוא המתאים ביותר לתיאור התוצאות - גרף רציף או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך. )3 נקודות( בחירת דרך עיבוד תוצאות דוגמה: גרף רציף משום שהמשתנה הבלתי תלוי / ימים מתחילת האחסון, הוא משתנה רציף. 58.ב. לרשותך נייר מילימטרי בנספח. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את התוצאות שבטבלה 2. )7 נקודות( הצגה גרפית דוגמה: השתנות קצב פעילות הפוספטאז במהלך ימי האחסון ימים מתחילת האחסון קצב פעילות פוספטאז )מיקרומול תוצר / שעה / גרם פרי 58.ג. האם יש התאמה בין תוצאות הבדיקה שקיבלת בחלק א )שאלה 51( בנוגע לפעילות הפוספטאז לבין התוצאות שקיבלו החוקרים? נמק. )4 נקודות( יישום ידע מהניסוי דוגמה: כן, בתוצאות הבדיקה בחלק א ראיתי שפעילות האנזים בבננה בשלה גבוהה יותר מפעילותו בבננה ירוקה, ובתוצאות המחקר: ככל שעברו יותר ימים מתחילת האחסון / ככל שהבננה הבשילה יותר, כך עלתה פעילות האנזים. 59.א. הפוספט שמתקבל בתאים בעקבות פעילות האנזים פוספטאז הוא רכיב חיוני במבנה של תרכובות שונות. ציין שלוש תרכובות שיש בתאים, שהן אורגניות ומכילות פוספט. )3 נקודות( ידע קודם דוגמאות: NADP/NAD נוקלאוטידים, פוספוליפידים, גלוקוז פוספט,,DNA,RNA,ADP/ATP 165 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

168 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב.. בחר באחת מן התרכובות שציינת בסעיף א והסבר את חשיבותה לפעילות התא. )3 נקודות( יישום ידע קודם דוגמה: - ATP תרכובת המנוצלת בתהליכים צורכי אנרגיה בתא. - DNA מכיל את המידע התורשתי ]הנשמר בגרעין[ שקובע את תכונות התא / מכיל את המידע ליצירת החלבונים בתא./ אחראי על העברת תכונות מדור לדור/על ביטוי תכונות - RNA לוקח חלק בבניית חלבונים / משמש כמעביר מידע מהגרעין אל הציטופלסמה )mrna( / בונה את הריבוזום (rrna( / מעביר ח. אמינו אל הריבוזום.)tRNA( נוקליאוטידים - יחידת המבנה הבסיסית של חומצות הגרעין למיניהן. פוספוליפידים - מהווים מרכיב בקרום התא ומשפיעים על בררנותו. - NADP / NAD קואנזימים בתהליכי חמצון חיזור / מעבירי מימנים בתהליכי פוטוסינתזה/נשימה. גלוקוז פוספט - מהווה חומר מוצא בתהליך הגליקוליזה או: מונע יציאת גלוקוז מתוך התא לסביבה. 60. במהלך ההבשלה של הבננה עולה קצב הנשימה התאית. לעתים מעוניינים לעכב את תהליך ההבשלה המתרחש במהלך האחסון. הצע דרך אפשרית אחת להתערבות בתנאי האחסון, שבאמצעותה אפשר לעכב את תהליך ההבשלה. נמק את הצעתך. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. הורדת טמפרטורת האחסון תאט את קצב פעילות אנזימים הקשורים לתהליכי נשימה / לתהליכי הבשלת הבננה / לתהליכי פירוק עמילן ולכן תעכב את תהליך ההבשלה. 2. הורדת ריכוז ה- / O 2 העלאת ריכוז ה- / CO 2 עטיפת הבננות בכיסוי המונע חדירת חמצן מעכבת את קצב הנשימה ולכן תעכב את תהליך ההבשלה. 3. העלאת ריכוז ה- CO 2 מעכב את הפרשת האתילן שמזרז הבשלה. 4. סילוק האתילן מסביבת הבננות / עטיפת הבננות בכיסוי המונע שחרור אתילן לסביבה. האתילן מזרז הבשלה ]ולכן סילוקו יאט את הבשלת הבננות[. 166 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

169 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, 2017 בעיה 6 חלק א - השוואה בין בננת בוסר לבין בננה בשלה 61. השינוי בצבע הרסק הוא תוצאה של תגובה בין היוד ובין העמילן. דרג את כמות העמילן היחסית ברסק באמצעות הסימנים האלה: +++ הרבה עמילן, ++ כמות בינונית של עמילן, + מעט עמילן, - אין עמילן. העתק למחברתך את שני המשפטים ii i והשלם בהם את תוצאות הבדיקה. i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר:. Ii כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה. )5 נקודות( דיווח תוצאות דוגמה: / i כמות יחסית של עמילן בבננת הבוסר: +++ / ++ / i i כמות יחסית של עמילן בבננה הבשלה: - +/ / א.. לעמילן, בניגוד לגלוקוז, אין טעם מתוק. התבסס על תוצאות הבדיקה שערכת בצלחת 2, והסבר את העלייה במתיקות של הבננה במהלך ההבשלה. )5 נקודות( יישום ידע קודם דוגמה: על פי תוצאות הבדיקה כמות העמילן בפרי הבשל נמוכה יותר משום שבמהלך ההבשלה העמילן שבפרי מתפרק לסוכר/גלוקוז/מלטוז, ]ולכן כמות הסוכר/הגלוקוז בפרי עולה והבננה מתוקה יותר[. 62.ב. פרי הבננה שברשותך חסר זרעים, אך בפרות של צמח הבננה הגדל בטבע יש זרעים. הסבר מהו היתרון של העלייה במתיקות של פרי הבננה בעבור צמח בננה הגדל בטבע. )3 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. בעלי חיים שמעדיפים פרי מתוק / שאוכלים את הבננות המתוקות, פולטים / מפרישים את הזרעים ובכך מסייעים בהפצתם / מפזרים את הזרעים ]הרחק מצמח האם[. 2. בפירות המכילים אחוז סוכר גבוה, הריכוז/הלחץ האוסמוטי הגבוה מונע את מעבר המים מציפת הפרי אל תוך הזרע ובכך מעכב את נביטתו בתוך הפרי. 63. על פי המידע שבתרשים ובקטע "לידיעתך 2", דרג את הפעילות היחסית של פוספטאז באמצעות הסימנים - אין פעילות. האלה: +++ פעילות מרובה, ++ פעילות בינונית, + פעילות נמוכה, את תוצאות הבדיקה. העתק למחברתך את שני המשפטים ii i והשלם בהם i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר:. )5 נקודות( ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה הבשלה:. דיווח תוצאות - / + דוגמה: / i פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננת הבוסר: ++ / +++ / ii פעילות יחסית של האנזים פוספטאז בבננה הבשלה: חלק ב - פעילות האנזים פוספטאז במיצוי מתאי בננה בשלה 64.א. הכן במחברתך טבלה וסכם בה את מערך הניסוי שערכת )החל בסעיף ח(. כלול בטבלה את תוצאות הבדיקה שערכת בסעיף י, וגם שתי עמודות ריקות: עמודה I ועמודה,II המיועדות לתוצאות הניסוי. )9 נקודות( בניית טבלה לסיכום מערך הניסוי דוגמה: ראה טבלה, בתאים שבמסגרת הכפולה כותרת הטבלה: השפעת דרגת / ph רמת חומציות ]בסיסיות[ על פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / ריכוז ]יחסי של[ פנול פתלאין / מידת הפירוק של פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין במיצוי מבננה. 167 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

170 I מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב. רשום בעמודה בטבלה שבמחברתך את הצבע שהתקבל בכל אחת מן המבחנות. )4 נקודות( דיווח תוצאות בטבלה דוגמה: ראה טבלה בשאלה 64 א, בעמודה I )ללא הכותרת(. 65.א. השווה את הצבע של הנוזל במבחנה א לגוונים שבסולם הצבעים, ורשום בעמודה שבמחברתך את הערך המתאים של הריכוז היחסי של פנול פתלאין. - חזור על הפעולות עם מבחנות ב-ד. )4 נקודות( פירוש תוצאות ודיווח דוגמה: ראה טבלה לשאלה 64 א בעמודה II )ללא הכותרת(. בטבלה II הכותרות של כל העמודות תשובה לשאלה 65 ב ]דרגת[ ph ה מ ב ח נ ה נפח חומצה )טיפות( נפח מים )טיפות( נפח בסיס )טיפות( נפח מיצוי )מ"ל( נפח פנול פתלאין פוספט )מ"ל( I צבע התמיסה ]לאחר הוספת בסיס[ II ריכוז פנול פתלאין )יחידות יחסיות( או: ריכוז יחסי של פנול פתלאין תשובה לשאלה 64 א תשובה לשאלה 64 ב תשובה לשאלה 65 א א 6 ורוד בהיר ב - ורוד סגול ג - ד חסר צבע / שקוף / חום בהיר חסר צבע / שקוף / חום בהיר ב. הוסף כותרות מתאימות לכל העמודות בטבלה. - הוסף כותרת לטבלה. )6 נקודות( השלמת פרטים בטבלה )הוספת כותרות לעמודות וכותרת לטבלה( דוגמה: כותרת לטבלה: השפעת דרגת / ph רמת חומציות ]בסיסיות[ על פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / ריכוז ]יחסי של[ פנול פתלאין / מידת הפירוק של פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין במיצוי מבננה. כותרות לעמודות: ראה טבלה בשאלה 64 א 66.א. מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )משתנה בלתי תלוי( דוגמה: ]דרגת ה[ / ph רמת חומציות ]בסיסיות[ 168 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

171 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב. מהו המשתנה התלוי בניסוי שערכת? )6 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )משתנה תלוי( דוגמאות: 1. קצב פעילות הפוספטאז / פעילות האנזים / פירוק פנול פתלאין פוספט / יצירת פנול פתלאין. 2. כמות פנול פתלאין פוספט שהתפרקה / כמות פנול פתלאין שנוצרה במשך 10 דקות. 67. נמצא כי דרגת ה- ph בציטופלסמה של תאי צמח היא 7.4, ואילו בחלולית דרגת ה- ph היא 5.4. באיזה מחלקי תא צמח - בציטופלסמה או בחלולית - צפוי שתתקיים פעילות רבה יותר של האנזים פוספטאז? בסס את תשובתך על תוצאות הניסוי שערכת בחלק ב. )8 נקודות( יישום ידע מהניסוי דוגמה: בחלולית ]שבה דרגת ה- ph היא [, 5.4 כי על פי תוצאות הניסוי ה- ph האופטימלי לפעילות האנזים הוא / 5 כי בדרגת ph גבוהה מ- 5 לא הייתה פעילות אנזים. 68 א.. ציין שלושה גורמים שנשמרו קבועים בניסוי שערכת. )3 נקודות( זיהוי מרכיבי ניסוי )גורמים קבועים( דוגמאות לגורמים קבועים ראה בטבלה בתשובה לסעיף ב. 68.ב. בחר באחד מן הגורמים שציינת, והסבר מדוע חשוב לשמור דווקא אותו קבוע בניסוי שערכת. )4 נקודות( הבנת חשיבות שמירה על גורם קבוע מסביר נכון את חשיבות הגורם הקבוע דוגמאות: ראה בטבלה גורם קבוע טמפרטורה / ריכוז הסובסטרט / ריכוז האנזים / ריכוז המיצוי מקור המיצוי / גיל הבננה נפח סופי של תמיסה הסבר חשיבות שמירתו קבוע משפיעים על קצב פעילות האנזים. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת דרגת / ph משתנה בלתי תלוי אחר ולכן כל שאר הגורמים צריכים להישמר קבועים. משפיע על ריכוז האנזים במיצוי. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת דרגת ph ולכן כל שאר הגורמים צריכים להישמר קבועים. קובע את היחס בין ריכוז המיצוי/האנזים ובין ריכוז הסובסטרט וזה משפיע על קצב פעילות האנזים. בניסוי רצינו לבדוק את השפעת ph ולכן הנפח הסופי צריך להישמר קבוע. 69. במעבדת מחקר ערכו ניסוי כמו זה שערכת, ובדקו מיצויים שהוכנו מ- 10 בננות שהיו באותו שלב הבשלה. הסבר מהו היתרון בהסקת מסקנה מן הניסוי שנערך במעבדת המחקר. )6 נקודות( הבנת חשיבות מרכיבי ניסוי )חשיבות ריבוי פריטים( דוגמאות: 1. התוצאה שתתקבל מבננה אחת יכולה להיות מקרית ]ולכן עדיף לבדוק מספר רב של בננות[ / בננה אחת אינה מדגם מייצג. 2. קיימת שונות בין הפרטים באוכלוסייה ]ולכן יש לבדוק מספר בננות[. 169 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

172 חלק ג מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ניתוח תוצאות מחקר: השינוי בפעילות פוספטאז בבננות בדרגות הבשלה שונות 70. עליך להציג בדרך גרפית את תוצאות הבדיקה המפורטות בטבלה 2. א. איזה סוג של ההצגה הגרפית הוא המתאים ביותר לתיאור התוצאות - גרף רציף או דיאגרמת עמודות? נמק את תשובתך. )3 נקודות( בחירת דרך עיבוד תוצאות דוגמה: דיאגרמת עמודות משום שהמשתנה הבלתי תלוי / צבע הקליפה, אינו רציף / הוא משתנה בדיד. 70.ב. לרשותך נייר מילימטרי בנספח. הצג עליו בדרך גרפית מתאימה את התוצאות שבטבלה 2. )7 נקודות( הצגה גרפית דוגמה: צהוב עם הרבה כתמים שחורים השפעת שלב ההבשלה על קצב פעילות הפוספטאז צהוב עם צהוב מעט כתמים שחורים צהוב ומעט ירוק צבע קליפת הבננה ירוק ומעט ירוק כהה צהוב קצב פעילות פוספטאז )מיקרומול תוצר/דקה/גרם פרי( 70.ג. האם יש התאמה בין תוצאות הבדיקה שקיבלת בחלק א )שאלה 63( בנוגע לפעילות הפוספטאז לבין התוצאות שקיבלו החוקרים? נמק. )4 נקודות( יישום ידע מהניסוי דוגמה: כן, בתוצאות הבדיקה בחלק א ראיתי שבבננה בשלה פעילות האנזים גבוהה יותר מבננה ירוקה, וכך גם בתוצאות המחקר. 71.א. הפוספט שמתקבל בתאים בעקבות פעילות האנזים פוספטאז הוא רכיב חיוני במבנה של תרכובות שונות. ציין שלוש תרכובות שיש בתאים, שהן אורגניות ומכילות פוספט. )3 נקודות( ידע קודם דוגמאות: NADP/NAD נוקלאוטידים, פוספוליפידים, גלוקוז פוספט,,DNA,RNA,ADP/ATP 170 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

173 מכשיר הערכה מעבדה ביולוגיה 5 יח"ל תשע"ז, ב.. בחר באחת מן התרכובות שציינת בסעיף א והסבר את חשיבותה לפעילות התא. )3 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: - ATP תרכובת המנוצלת בתהליכים צורכי אנרגיה בתא. -DNA מכיל את המידע התורשתי ]הנשמר בגרעין[ שקובע את תכונות התא / מכיל את המידע ליצירת החלבונים בתא / אחראי על העברת תכונות מדור לדור/על ביטוי תכונות - RNA לוקח חלק בבניית חלבונים / משמש כמעביר מידע מהגרעין אל הציטופלסמה )mrna( / בונה את הריבוזום (rrna( / מעביר ח. אמיניות אל הריבוזום.)tRNA( נוקליאוטידים - יחידת המבנה הבסיסית של חומצות הגרעין למיניהן. פוספוליפידים - מהווים מרכיב בקרום התא ומשפיעים על בררנותו. - NADP / NAD קואנזימים בתהליכי חמצון חיזור / מעבירי מימנים בתהליכי פוטוסינתזה/נשימה. גלוקוז פוספט - מהווה חומר מוצא בתהליך הגליקוליזה או: מונע יציאת גלוקוז מתוך התא לסביבה. 72. במהלך ההבשלה של הבננה עולה קצב הנשימה התאית. לעתים מעוניינים לעכב את תהליך ההבשלה המתרחש במהלך האחסון. הצע דרך אפשרית אחת להתערבות בתנאי האחסון, שבאמצעותה אפשר לעכב את תהליך ההבשלה. נמק את הצעתך. )6 נקודות( יישום ידע קודם דוגמאות: 1. הורדת טמפרטורת האחסון תאט את קצב פעילות אנזימים הקשורים לתהליכי נשימה / לתהליכי הבשלת הבננה / לתהליכי פירוק עמילן ולכן תעכב את תהליך ההבשלה. 2. הורדת ריכוז ה- / O 2 העלאת ריכוז ה- / CO 2 עטיפת הבננות בכיסוי המונע חדירת חמצן מעכבת את קצב הנשימה ולכן תעכב את תהליך ההבשלה. 3. העלאת ריכוז ה- CO 2 מעכב את הפרשת האתילן שמזרז הבשלה. 4. סילוק האתילן מסביבת הבננות / עטיפת הבננות בכיסוי המונע שחרור אתילן לסביבה. האתילן מזרז הבשלה ]ולכן סילוקו יאט את הבשלת הבננות[. 171 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

174 דפים ללבורנט 5 י"ל דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תש רשימת ציוד כללית: לכל חדר בחינה: שעון קיר שניתן לקרוא בו מכל שולחנות התלמידים. לא י תר ו שימוש בשעון העצר שבטלפון הנייד או ב"שעון חכם" watch(.)smart על שולחן הבוחן: קומקום חשמלי / מיחם לחימום מים ש םי לב: בעת השימוש במים חמים בחדר הבחינה, יש להקפיד על כללי הבטיחות המקובלים. במהלך הבחינה אין להשתמש באמבט מים משותף לכמה תלמידים. לכל נבחן: 1. שולחן עבודה באורך של כ- 1.2 מ' 2. כ- 10 מגבות נייר 3. כלי לפסולת בנפח של לפחות 250 מ"ל המתאים גם לפסולת נוזלית, מסומן "פסולת". 4. "מרקר" )marker( לרישום על זכוכית, מסוג שאינו נמחק במים )לדוגמה מסוג.)Artline סרגל שאורכו לפחות 20 ס"מ. רשימות ציוד לבעיות השונות )נוסף לרשימת ציוד כללית לכל נבחן(: רשימות הציוד לבעיות מסודרות בטבלה. לפריטים המסומנים בכוכבית )*( יש הסבר / פירוט ברשימת ההערות. בבוקר הבחינה יש להעמיד לרשות הבוחן את הטבלה לשם בדיקת הציוד. 172 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

175 מ, דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז בעיה 3 1 בעיה 2 1 בעיה 1 1 רשימת פריטים לכל נבחן בבעיות 3 2, 1, תיאור הפריט מס' פריט 1* צלחת חד פעמית מרופדת במגבת נייר לחה 10 6 מבחנות רגילות )בגובה של כ- 15 ס"מ ובקוטר של 6 כ- 16 מ"מ( + כן למבחנות פקקים מתאימים למבחנות כלי ובו 50 מ"ל מים מזוקקים קשית שתייה מפלסטיק + מסומן "מים מזוקקים" + + מסומן "מים" + מסומן "מים מזוקקים" + + *4 * פיפטות בנפח של 10 מ"ל )או 5 מ"ל( + פרופיפטה מתאימה )ירוקה( *6 + מסומן "אמבט " I + כלי שקוף לאמבט מים מד טמפרטורה )תרמומטר( + מסומן "אמבט מים" + + מסומן "אמבט מים" + * כוסות קרטון גדולות חד פעמיות )לשתייה חמה( זו בתוך - זו, הכוס החיצונית מסומנת "אמבט " II * כפית חד פעמית בנפח של כ 5 מ"ל 4 - כוסות קטנות חד פעמיות )נפח מ"ל, קוטר - כ- 5 ס"מ גובה כ- 6 ס"מ( מ"ל 30 מ"ל 70 מ"ל 0.15 כלי סגור ובו תמיסת סוכרוז בריכוז M "תמיסת סוכרוז" סומן *12 10 מ"ל - כלי סגור ובו תמיסת לקטוז בריכוז 0.15, M מסומן - "תמיסת לקטוז" *13 10 מ"ל -,0.15 מסומן - כלי סגור ובו תמיסת מלטוז בריכוז M "תמיסת מלטוז" * שמרים מקובעים באגר בצלחת פטרי גדולה, מכוסה, + מסומנת "A" * שמרים מורתחים מקובעים באגר בצלחת פטרי קטנה, + מכוסה, מסומנת "B" * מקלונים לזיהוי גלוקוז + מלקטת )פינצטה( * בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

176 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז הערות לרשימת הציוד לבעיות 3: 2, 1, פריט 1: צלחת חד פעמית מרופדת במגבת נייר לחה יש להשתמש בצלחת בקוטר 20 ס"מ. יש להרטיב את מגבת הנייר סמוך למועד הבחינה, כך שבעת הבחינה מגבת הנייר תהיה לחה, ללא עודפי מים בצלחת. פריט 4: כלי ובו 50 מ"ל מים מזוקקים בבעיות 1 3 אין צורך לבדוק את דרגת ה ph- של המים המזוקקים. לבעיות 3 1, רשום על הכלי "מים מזוקקים". לבעיה 2 רשום על הכלי "מים". פריט 5: קשית שתייה מפלסטיק קשית שתייה בקוטר של 5 מ 7 "מ. הקוטר הפנימי צריך להיות לפחות 5 מ"מ. הקשית יכולה להיות ישרה או כזו הניתנת לקיפול. פריט 6: פרופיפטה פרופיפטה ירוקה, מתאימה לפיפטה של 10 או 5 מ"ל. לתשומת לבכם: כשפרופיפטה מתיישנת, טבעת הגומי שאליה מכניסים את הקצה העליון של הפיפטה נעשית נוקשה ולכן אחיזת הפיפטה רופפת. מצב זה אינו מאפשר עבודה מדויקת. במקרה כזה, כאשר מעלים נפח מסוים של נוזל, הנוזל "בורח" מהפיפטה עוד בטרם המשתמש משחרר את הנוזל. לפיכך, בזמן הכנת הציוד לבחינה, יש לבדוק את הפרופיפטות ולתת לנבחנים רק פרופיפטות תקינות. פריט 7: כלי שקוף להכנת אמבט מים * אפשר להשתמש בכוס כימית בנפח של לפחות 250 מ"ל או בכלי שקוף מזכוכית, המתאים למים בטמפרטורה של 70 O C 65 O C ש, ניתן להכניס לתוכו 6 מבחנות רגילות. - גובה הכלי צריך להיות בין 11 ס"מ לבין 14 ס"מ. - אין להשתמש בכלים רחבים מדי, שבהם המבחנות עלולות להתהפך כאשר באמבט יש מים. - אין להשתמש באמבט מים מרכזי בשעת הבחינה. * יש למדוד ולסמן על הכלי באמצעות עט שאינו נמחק במים קו ברור בגובה של 6.5 ס"מ מתחתית הכלי. * בבעיות 2 1, רשום על האמבט: "אמבט מים", בבעיה 3 רשום " אמבט ". I * יש להכין ולתת מים חמים לתלמיד לפי בקשתו. 174 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

177 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז אמבט II פריט 2 9: כוסות חד פעמיות לשתייה חמה נתונות זו בתוך זו. * בחר בכוסות גדולות לשימוש חד פעמי לשתייה חמה, בגובה ס"מ, בקוטר 7 ס"מ לפחות. * הכנס כוס אחת בתוך האחרת. * סמן על הכוס הפנימית קו ברור בגובה של 5 ס"מ מתחתית הכוס, בצדה הפנימי. * רשום על גבי הכוס החיצונית "אמבט " II בצדה החיצוני. פריט 12: תמיסת סוכרוז בריכוז 0.15 M להכנת ליטר תמיסה: ל - 50 גרם סוכרוז, הוסף מעט מים מזוקקים, ערבב והשלם עד לנפח של 1 ליטר תמיסה. אפשר לחמם מעט את התמיסה ל- C 50 O על מנת לזרז את המסת הסוכרוז. * יש להכין את התמיסה יום לפני הבחינה ולשמור אותה במקרר בכלי פקוק. לבעיה 1 העבר 50 מ"ל לכלי מתאים. לבעיה 2 העבר 30 מ"ל לכלי מתאים. לבעיה 3 העבר 70 מ"ל לכלי מתאים. רשום על הכלים "תמיסת סוכרוז" וסגור אותם בפקק או פראפילם. * יש להוציא את התמיסה מהמקרר בבוקר הבחינה. פריט 13: תמיסת לקטוז בריכוז 0.15 M להכנת 100 מ"ל תמיסה: ל - 5 גרם לקטוז, הוסף מעט מים מזוקקים, ערבב והשלם עד לנפח של 100 מ"ל. אפשר לחמם מעט את התמיסה ל- C 50 O על מנת לזרז את המסת הלקטוז. או: ל 7 גר' לקטוז הוסף מעט מים מזוקקים, ערבב והשלם עד לנפח של 140 מ"ל. אפשר לחמם מעט את התמיסה ל- C 50 O על מנת לזרז את המסת הלקטוז. * יש להכין את התמיסה יום לפני הבחינה ולשמור אותה במקרר בכלי פקוק. * העבר 10 מ"ל למבחנה מתאימה וסגור אותה בפקק או בפראפילם. רשום על המבחנה "תמיסת לקטוז". *יש להוציא את התמיסה מהמקרר בבוקר הבחינה. פריט 14: תמיסת מלטוז בריכוז 0.15 M להכנת 100 מ"ל תמיסה: ל - 5 גרם מלטוז, הוסף מעט מים מזוקקים, ערבב והשלם עד לנפח של 100 מ"ל. אפשר לחמם מעט את התמיסה ל- C 50 O על מנת לזרז את המסת המלטוז. או: ל 7 גר' לקטוז הוסף מעט מים מזוקקים, ערבב והשלם עד לנפח של 140 מ"ל. אפשר לחמם מעט את התמיסה ל- C 50 O על מנת לזרז את המסת הלקטוז. * יש להכין את התמיסה יום לפני הבחינה ולשמור אותה במקרר בכלי פקוק. * העבר 10 מ"ל למבחנה מתאימה וסגור אותה בפקק או בפראפילם. רשום על המבחנה "תמיסת מלטוז". * יש להוציא את התמיסה מהמקרר בבוקר הבחינה. פריטים 16: 15, הכנת שמרים מקובעים באגר 15 גרם אגר שבקופסה אחת מספיקים ל- 750 מ"ל תרחיף אגר + שמרים. כיוון שתרחיף האגר עלול להיקרש במהלך היציקה לצלחות, בהכנת הצלחות יש להכין בכל פעם 250 מ"ל תרחיף, לכל היותר. ריכוז האגר כ- 2%, ריכוז השמרים כ- 20%. יש להכין את הצלחות של השמרים המקובעים באגר יום לפני הבחינה ולשמור במקרר. צלחות הפטרי חייבות להיות נקיות ויבשות, לא חייבים להשתמש בצלחות סטריליות. 175 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

178 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז לקבוצה של 10 תלמידים מומלץ לחלק את האגר שבקופסה אחת כך: מ- 10 גרם אגר להכין תרחיף המיועד לצלחות פטרי גדולות )פריט 15( ומ- 5 גרם אגר להכין תרחיף המיועד לצלחות פטרי קטנות )פריט 16(. להכנת פריטים עבוד לפי ההוראות האלה: פריט 15: שמרים מקובעים באגר בצלחת פטרי גדולה, מכוסה, מסומנת "A" 250 מ"ל תרחיף מתאימים לכ- 7 צלחות פטרי גדולות. א. סימון הצלחות יש להשתמש בצלחות בקוטר כ- 8.5 ס"מ, קוטר המכסה 9 ס"מ. לכל תלמיד דרושה צלחת פטרי גדולה אחת. באמצעות עט דק לסימון על זכוכית סמן קו על שולי צלחת פטרי גדולה בגובה 7 מ"מ מתחתית הצלחת. ניתן לסמן את הקו על פי הקצה התחתון של המכסה כשהצלחת מכוסה )ראה צילום(. ב. הכנת תרחיף שמרים * יש להשתמש בשמרים מסוג "שמרית" שתאריך התפוגה שלהם תקין )יחול כשבוע - שבועיים לאחר תאריך הבחינה(. * שקול 50 גרם שמרים והעבר לכוס כימית. הוסף לכוס 60 מ"ל מי ברז. ערבב היטב עד שלא יוותרו גושים בתרחיף. * הנח את התרחיף על השולחן ועבור להכנת האגר- סעיף ג. ג. הכנת תרחיף אגר * שקול 5 גרם אגר והעבר לארלנמייר גדול )לפחות 0.5 ליטר(. הוסף לארלנמייר 190 מ"ל מי ברז וערבב. * חמם את תרחיף האגר תוך כדי ערבוב עד ל- 95, O C רצוי על גבי פלטה, תוך כדי ערבול עם מגנט )סטירר(. )אפשר לראות שהאגר מתמוסס והופך צלול(. * יש להשגיח על התרחיף במהלך החימום, ולהיזהר מגלישת האגר. )במידה והאגר מתחיל לגלוש הרם את הכלי מהפלטה בעזרת מטלית(. * הורד את הכלי מפלטת החימום לאחר שהגיע לטמפ' 95. O C * צנן תוך ערבוב את תרחיף האגר עד ל- 55 O C )אפשר לצנן את הכלי בעזרת הזרמת מים קרים על דופן הכלי(. אם הטמפרטורה ירדה מתחת ל- C 55, O חמם שנית את התרחיף עד לטמפרטורה הרצויה. 176 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

179 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז שים לב: לפני ביצוע סעיף ד, קרא בעיון את הוראות העבודה. יש לעבוד בזריזות מכיוון שהאגר נקרש במהירות. ד. ערבוב התרחיפים והכנת שמרים מקובעים * כשהטמפרטורה של האגר היא 55, O C ערבב את תרחיף השמרים והוסף אותו לאגר, תוך כדי ערבוב עד לקבלת תרחיף אחיד. * מזוג את התרחיף לצלחות הפטרי הגדולות עד לגובה הקו שסימנת. אין לחמם שוב את תרחיף האגר הכולל שמרים לטמפרטורה גבוהה מ- 40. O C * כסה כל אחת מהצלחות במכסה, רשום על המכסה של כל הצלחות "A". * השאר את הצלחות על השולחן למשך 30 דקות. אל תטלטל את הצלחות עד שהאגר ייקרש. * שמור את הצלחות במקרר עד למועד הבחינה. אין צורך להפוך את הצלחות. * בבוקר הבחינה הוצא את הצלחות המכוסות מהמקרר והנח על מגש התלמיד. פריט 16: שמרים מורתחים מקובעים באגר בצלחת פטרי קטנה, מכוסה, מסומנת "B" 250 מ"ל תרחיף מתאימים לכ - 15 צלחות פטרי קטנות. אם דרושות פחות מ 8 צלחות קטנות, אפשר להכין 125 מ"ל תרחיף מ 25 גרם שמרים ו 2.5 גרם אגר. א. סימון הצלחות יש להשתמש בצלחות בקוטר של כ- 5.2 ס"מ. לכל תלמיד דרושה צלחת פטרי קטנה אחת. סמן קו על צלחות הפטרי הקטנות בגובה כ- 7 מ"מ מתחתית הצלחת. )הגובה של צלחת פטרי גדולה אינו זהה לגובה צלחת פטרי קטנה, לפיכך כאן אי אפשר להיעזר במכסה כדי לסמן את גובה הקו(. ב. הכנת תרחיף שמרים מורתח. * שקול 50 גרם שמרים והכנס לכוס כימית. הוסף לכוס הכימית 60 מ"ל מי ברז. ערבב היטב. * חמם את תרחיף השמרים לטמפרטורה של C השהה את התרחיף ב 90 0 C למשך 2-3 דקות. שי* להנמיך את הלהבה/טמפרטורת הפלטה כאשר הטמפרטורה מגיעה ל C כדי שתרחיף השמרים לא יגלוש. בדיקת יעילות הרתחת השמרים על מנת לוודא כי הרתחת השמרים נעשתה כיאות, ערוך את הבדיקה הבאה: כלים וחומרים הנדרשים לבדיקה: מבחנה ופקק מתאים למבחנה, אמבט מים בטמפרטורה של 40 O C )אפשר כוס חד פעמית לשתייה חמה(, פיפטה של 5 מ"ל, פיפטה של 10 מ"ל, תמיסת סוכרוז בריכוז. 5% מהלך הבדיקה: * העבר למבחנה 2 מ"ל מתרחיף השמרים שעבר הרתחה וקרר אותו. * הוסף למבחנה 5 מ"ל תמיסת סוכרוז 0.15M )פריט 12(. פקוק את המבחנה והעבר אותה לאמבט המים בטמפרטורה של 40 O C )תמונה I(. לאחר 10 דקות בדוק אם הצטבר קצף מעל התרחיף שבמבחנה. אם לא הצטבר קצף ואין בועות )כפי שנתן לראות בתמונה -)II ההרתחה נעשתה כראוי ואפשר להשלים את הכנת השמרים המקובעים בסעיפים ג, ו ד. אם הצטבר קצף - חזור על פעולת ההרתחה בשנית. II I בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

180 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז ג. הכנת תרחיף אגר * שקול 5 גרם אגר והעבר לארלנמייר. הוסף 190 מ"ל מי ברז וערבב. * חמם את תרחיף האגר בבקבוק ארלנמייר תוך כדי ערבוב עד ל- C 95. O )אפשר לראות שהתרחיף הופך צלול(. יש להשגיח על התרחיף במהלך החימום, ולהיזהר מגלישת אגר. ערבוב התרחיפים והכנת שמרים מקובעים ד. ערבב את תרחיף השמרים המורתחים והוסף אותו לאגר עד לקבלת תרחיף אחיד. אין צורך לצנן * את תרחיף האגר לפני הוספת השמרים. אם הטמפרטורה ירדה מתחת ל- C 55, O חמם שנית את התרחיף עד לטמפרטורה הרצויה. מזוג את התרחיף לצלחות הפטרי הקטנות עד לגובה הקו שסימנת. * כסה כל אחת מהצלחות במכסה. אין צורך להפוך את הצלחות. * רשום על המכסה של כל הצלחות "B". * השאר את הצלחות על השולחן למשך 30 דקות. אל תטלטל את הצלחות עד שהאגר ייקרש. * שמור את הצלחות במקרר עד למועד הבחינה. * בבוקר הבחינה הוצא את הצלחות מהמקרר והנח על שולחן התלמיד. * פריט 17: שני מקלונים לזיהוי גלוקוז + מלקטת )פינצטה( יש להשתמש במקלונים מסוג Medi-Test )היצרן.)Macherey Nagel את המקלונים ניתן לרכוש אצל ספקים לציוד מעבדה. בכל קופסה 50 מקלונים. * חשוב להשתמש במקלונים שלא פג תוקפם על פי תאריך התפוגה שרשום על הקופסה. * גם אם לא פג תוקף השימוש במקלונים חובה לבדוק אותם לפני הבחינה באופן הזה: טבול מקלון במים מזוקקים ובדוק את הצבע לאחר 15 שניות צבע הריבוע שעל המקלון צריך להיות צהוב. אם התקבל צבע ירקרק בהיר המקלונים אינם מתאימים לשימוש. פנה לספק ממנו רכשת את המקלונים ובקש ממנו לספק לך מקלונים חדשים. בדוק שוב את המקלונים. * ניתן לחתוך את המקלונים לשניים לאורכם ולהשתמש בחצי מקלון. הקפד לחתוך במספריים נקיים ויבשים ובזמן החיתוך הימנע ממגע ידך בריבוע הצהוב שבראש המקלון. אין לתת לתלמיד את הקופסה שבה מפתח הצבעים )מקרא(. 178 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

181 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז רשימת פריטים לכל נבחן בבעיות 6 5, 4, בעיה 6 בעיה 5 בעיה 4 מספר הפריט תיאור הפריט מבחנות רגילות )בגובה של כ- מ"מ( + כן למבחנות 15 ס"מ ובקוטר של כ כוס מפלסטיק שקופה לשימוש חד-פעמי בנפח מ"ל מסומנת "רסק" של כ- 150 * * כלי ובו כ- 80 מ"ל מים מזוקקים, מסומן "מים מזוקקים" כוס לשימוש חד פעמי מקרטון )קשיחה( בנפח של כ- 200 מ"ל, מסומנת "מיצוי" * * קשיח מזלג כף לשימוש חד-פעמי, בנפח של כ- 10 מ"ל * משפך בקוטר של כ- 10 ס"מ, מזכוכית או מפלסטיק פיסות גזה בגודל 10X10 ס"מ, כל אחת 8 שכבות * * כלי לאמבט מים, מסומן "אמבט" מד טמפרטורה )תרמומטר, אפשר להעביר בין התלמידים( * פיפטה בנפח של 1 מ"ל + פרופיפטה מתאימה * פיפטה בנפח 2 מ"ל )או 5 מ"ל( + פרופיפטה מתאימה * פיפטה בנפח של 10 מ"ל + פרופיפטה מתאימה פיפטת פסטר מפלסטיק בנפח 1 מ"ל מקלונים לבדיקת דרגת ph בטווח מפתח צבעים * בקבוקון עם טפי ובו מסומן "יוד" כ- 10 מ"ל תמיסת I 2 /KI בריכוז,1.5% * מבחנה קטנה ובה כ- מ 6 "ל פנול פתלאין פוספט בריכוז %, פקוקה ומסומנת "פנול פתלאין פוספט" * בקבוקון עם טפי ובו כ- 5 מ"ל תמיסת נתרן קרבונט Na 2 CO 3 אנהידריד )לא ממוים( בריכוז 10%, מסומן "בסיס הימנע ממגע בתמיסה" * מבחנה ובה כ- 10 מ"ל תמיסת נתרן קרבונט Na 2 CO 3 אנהידריד )לא ממוים( בריכוז 10%, פקוקה ומסומנת "בסיס הימנע ממגע בתמיסה" * בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

182 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז + - מבחנה ובה כ- 10 מ"ל תמיסת HCl בריכוז 0.1M, פקוקה - ומסומנת "חומצה הימנע ממגע בחומצה" * שתי צלחות לשימוש חד פעמי ובכל אחת מהן פרוסה אחת + של בננת בוסר ופרוסה אחת של בננה בשלה מאד * צלחת לשימוש חד-פעמי ובה חתיכת בננה בשלה, קלופה, + במשקל 30 גרם. הצלחת מסומנת "בננה לחלק ב" *39 הערות לרשימת הפריטים בבעיות 6: 5, 4, פריט 19: כוס שקופה לשימוש חד פעמי מסומנת "רסק" באמצעות עט שאינו נמחק במים יש לסמן קו על דופן הכוס בגובה המתאים לנפח של 100 מ"ל: העבר 100 מ"ל מים לכוס. ] KG1 [סמן קו לרוחב הדופן החיצונית בגובה המים )ראה איור(. רוקן את הכוס. מדוד את גובה הקו מתחתית הכוס, וסמן קו דומה בשאר הכוסות. רשום על הכוס "רסק". פריט 20: כלי מים מזוקקים יש לבדוק את דרגת ה- ph של המים לפני החלוקה לנבחנים. אין להשתמש במים שדרגת ה- ph שלהם גבוהה מ- 7. מומלץ לבדוק את דרגת ה- ph של המים באמצעות פנול-אדום ולא להסתפק במקלונים לבדיקת דרגת ה- :ph ל- 5 מ"ל מים הוסף 2 טיפות של פנול אדום. צבע התמיסה בנוכחות פנול אדום צריך להיות צהוב או צהוב-כתום. אם דרגת ה ph של המים המזוקקים גבוהה מ- 7, אפשר להשתמש במי ברז. אם גם מי ברז לא מתאימים, יש לתקן את המים המזוקקים על פי הרשום בקובץ "חשיבות בדיקת הpH של המים" בסעיף ג 2 שנמצא באתר מרכז הפיתוח ותמיכה: ph%20%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa%20%d7%91%d7%93%d7%99%d7 %A7%D7%AA.pdf פריט 21: כוס המסומנת "מיצוי" אם משתמשים במשפך גדול מזכוכית )פריט 24(, וצינור הזכוכית שלו ארוך מ- 7 ס"מ, יש להשתמש בכוס גבוהה יותר שתתאים לגובה הצינור, כך שהמשפך יהיה יציב וישר בתוך הכוס. פריט 22: מזלג קשיח עדיף להשתמש במזלג פשוט ממתכת. אפשר להשתמש במזלג לשימוש חד-פעמי מהסוג הקשיח )ראה צילום(. 180 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

183 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז פריט 24: משפך מזכוכית או מפלסטיק פתח המשפך צריך להיות בקוטר של כ- 10 ס"מ. אפשר להכין משפך מהחלק העליון של בקבוק שתייה קלה: בחר בבקבוקים לשתייה קלה מפלסטיק בנפח ליטר, כדוגמת אלה שבצילום, הסר את הפקקים, שטוף וייבש את הבקבוקים. באמצעות עט סימון סמן קו לרוחב הבקבוק במרחק של כ- 12 ס"מ מפתח הבקבוק, ובעזרת סכין חדה או מספריים חתוך את הבקבוק על פי קו זה. וודא ששולי החתך ישרים וחלקים. החלק העליון של הבקבוק ישמש כמשפך. רשום עליו "משפך". לנוחיותך קישור לסרטון המדגים הכנת המשפך: פריט 3 25: פיסות גזה יש להשתמש בפיסות גזה )8 שכבות( בגודל כ- 10X10 ס"מ כל שכבה. ניתן לרכוש )במחיר זול( חבילות של פיסות גזה לא סטריליות )אצל ספקי הציוד לבתי"ס או בבית מרקחת(, שכל אחת מהן מקופלת ל- 8 שכבות ובגודל הנדרש. יש להכין פיסות גזה רזרביות למקרה שתלמיד יצטרך לבצע סינון נוסף. פריט 26: כלי להכנת אמבט מים מסומן "אמבט" נפח הכלי צריך להיות מ"ל, כך שיכיל 4 6 מבחנות )בהתאם לבעיה(. טמפרטורת המים הנדרשת לא תעלה על 40. O C אפשר להשתמש בכלי מפלסטיק קשיח, כלי זכוכית או בכוס גדולה לשימוש חד- פעמי מקרטון. אין להשתמש בכלים שקוטר הפתח גדול מ- 10 ס"מ, משום שהמבחנות עלולות להתהפך כאשר הכלי מלא מים. רשום על הכלי "אמבט". אין להשתמש באמבט מים מרכזי בשעת הבחינה. פריטים :30,29,28 פרופיפטות פרופיפטה ירוקה מתאימה לפיפטה של 10 או 5 מ"ל. פרופיפטה כחולה מתאימה לפיפטה של 1 או 2 מ"ל. לתשומת לבכם: כשפרופיפטה מתיישנת, טבעת הגומי שאליה מכניסים את הקצה העליון של הפיפטה נעשית נוקשה ולכן אחיזת הפיפטה רופפת. מצב זה אינו מאפשר עבודה מדויקת. במקרה כזה, כאשר מעלים נפח מסוים של נוזל, הנוזל "בורח" מהפיפטה עוד בטרם המשתמש משחרר את הנוזל. 181 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

184 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז לפיכך, בזמן הכנת הציוד לבחינה, יש לבדוק את הפרופיפטות ולתת לנבחנים רק פרופיפטות תקינות. פריט 32: מקלונים לבדיקת דרגת ph בטווח 14-0 אין להשתמש בגלילי נייר לבדיקת.pH אין להשתמש במקלונים שתאריך התפוגה שלהם פג. הנחיות לבדיקת תאריך התפוגה של המקלונים תמצא בקובץ שפורסם בקבוצת הדיון "לבורנטים עדכונים" בתאריך יש לצרף סקלה )מפתח צבעים( לקריאה של דרגת ה- ph. אם אין די סקלות לכל התלמידים, אפשר להעביר אותן בין התלמידים. אין להשתמש בצילום של הסקלה. פריט 33: בקבוקון עם טפי ובו תמיסת I 2 /KI בריכוז 1.5% יש להכין תמיסת I 2 /KI טרייה. הכנת תמיסת א ם: המס 10 גרם אשלגן יודי )KI( ב- 100 מ"ל מים מזוקקים והוסף 5 גרם גבישי יוד ( 2 I(. יש להכין את תמיסת הא ם לפחות 24 שעות לפני הבחינה. לקבלת התמיסה בריכוז 1.5%: מהל את תמיסת הא ם ע"י הוספת 1 מ"ל תמיסת א ם ל- 9 מ"ל מים מזוקקים. העבר כ- 10 מ"ל לבקבוקון חום עם טפי או לבקבוקון מפלסטיק אטום עם טפי. רשום "יוד" על הבקבוקון. * אפשר להכין מספר ימים )כשבוע( לפני הבחינה. פריט 34: תמיסת פנול פתלאין פוספט בריכוז 0.05% העבר את תכולת הקופסה של הפנול פתלאין פוספט )0.05 גרם( לבקבוק מדידה או משורה של 100 מ"ל. שטוף את הקופסה במעט מים מזוקקים והעבר אותם לבקבוק המדידה או המשורה. הוסף מים מזוקקים עד לנפח כולל של 100 מ"ל. העבר כ- 6 מ"ל למבחנה קטנה. פקוק היטב את המבחנה בפקק או בנייר פרפילם ורשום עליה "פנול פתלאין פוספט". * ניתן להכין את התמיסה יום או יומיים לפני הבחינה ולשמור אותה במקרר. יש להוציא את התמיסה מהמקרר בבוקר הבחינה. פריטים 36: 35, תמיסת נתרן קרבונט בריכוז 10% הכנת תמיסת נתרן קרבונט בריכוז 10%: ל- 5 גרם נתרן קרבונט Na 2 CO 3 אנהידריד )לא ממוים( הוסף מים מזוקקים עד לנפח של 50 מ"ל. הימנע ממגע ידיך בתמיסת הבסיס. * ניתן להכין את התמיסה מספר ימים לפני הבחינה. אין צורך לשמור בקירור. לפריט 35 )לבעיות 5(: 4, העבר כ- 5 מ"ל לבקבוקון עם טפי ורשום עליו "בסיס - הימנע ממגע בתמיסה" אין להשתמש בכלי אחר וטפי נפרד. לפריט 36 )לבעיה 6(: העבר כ- 10 מ"ל תמיסה למבחנה. פקוק היטב את המבחנה בפקק או בפרפילם ורשום עליה "בסיס - הימנע ממגע בתמיסה". פריט 37: מבחנה ובה תמיסת HCl בריכוז 0.1M יש להכין תמיסת HCl טרייה. הכנת תמיסת אם בריכוז 1M: ל- 80 מ"ל מים מזוקקים הוסף 9.8 מ"ל חומצה מרוכזת )32%(. הוסף מים להשלמת הנפח ל- 100 מ"ל תמיסה. שים לב - הוסף חומצה למים ולא להיפך. )אם ריכוז החומצה הוא 36-38% יש להוסיף 8.3 מ"ל חומצה לאותו נפח של מים מזוקקים(. 182 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

185 דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז דפים ללבורנט 5 יח"ל תשע"ז לקבלת תמיסה בריכוז 0.1M: ל- 90 מ"ל מים מזוקקים הוסף 10 מ"ל תמיסה בריכוז 1M. * אפשר להכין את התמיסה המרוכזת מספר ימים לפני הבחינה ולשמור בכלי פקוק. העבר כ- 10 מ"ל HCl בריכוז 0.1M למבחנה. פקוק את המבחנה ורשום עליה "חומצה - הימנע ממגע בחומצה" * אפשר להכין את התמיסה המהולה מספר ימים לפני הבחינה. אין צורך לשמור בקירור. קצה עליון פריטים 39: 38, בננות בדרגות הבשלה שונות לפניך צילום של בננות בדרגות הבשלה שונות. * כאשר קונים בננות ירוקות אפשר לעכב את הבשלתן עד ליום הבחינה באופן הזה: כשמגיעים עם צרור טרי מהירקן, מפרידים כל בננה ועוטפים את הקצה העליון שלה בניילון נצמד, באופן הדוק ככל שניתן. )ההסבר: הבננות משחררות גז טבעי בשם אתילן, השולט בהבשלה הבננות והפירות והירקות שסביבן. רוב שחרור הגז הזה, נעשה מהחלק העליון של הבננה, היכן שהיא הייתה מחוברת לאשכול. כשעוטפים את האזור הזה, מעכבים את תהליך ההבשלה של הבננה(. המידע מתוך האתר: * כדי שיהיו לרשותך גם בננות בשלות מאוד )פריט 38( במועד הבחינה, רצוי לרכוש את הבננות הבשלות )דרגה 4 6( כשבוע לפני המועד ולהשאירן לאחסון במעבדה, בטמפרטורת החדר. פריט 38: שתי צלחות שבכל אחת מהן פרוסה של בננת בוסר ופרוסה של בננה בשלה מאד בננת בוסר: יש לבחור בבננה שקליפתה ירוקה )דרגה 1 או 2 בצילום( בננה בשלה מאוד: יש לבחור בבננה בשלה מאוד שקליפתה צהובה עם כתמים שחורים )יותר בשלה מדרגה 7(. יש לפרוס את הבננות לפרוסות בעובי 1 ס"מ ולהשאירן עם הקליפה. על כל צלחת חד פעמית )קוטר פנימי לפחות 12 ס"מ( יש להניח פרוסה אחת של בננה ירוקה, ופרוסה אחת של בננה בשלה מאוד )כל נבחן יקבל שתי צלחות כאלה(. * את חיתוך הבננות יש לעשות קרוב ככל האפשר לתחילת הבחינה. * יש להכין פרוסות בננה רזרביות למקרה שתלמיד יצטרך לבצע בדיקה חוזרת. פריט : 39 צלחת ובה חתיכת בננה בשלה יש לבחור בבננה צהובה בשלה - רצוי להשתמש בבננה מדרגה 7. יש לקלוף את הבננה, לשקול חתיכה של 30 גרם ולהניח על צלחת חד-פעמית )קוטר פנימי לפחות 12 ס"מ(. אם החתיכה שחתכת שוקלת פחות מ- 30 גרם, הוסף לה חתיכת בננה עד למשקל הרצוי. רשום בשולי הצלחת "בננה לחלק ב". * ניתן לקנות בננות בשלב 5 או 6 מספר ימים לפני הבחינה ולשמור אותן בחדר המעבדה, במקום קריר ומוצל. אין לאחסן את הבננות במקרר. * את שקילת הבננות וחלוקתן לצלחות יש לעשות קרוב ככל האפשר לתחילת הבחינה. בהצלחה! 183 בחינות הבגרות בביולוגיה תשע ז

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת Respiration 1 הנשימה ד ר רונית אחדות-הכהן ronita@cc.huji.ac.il 1 פיזיולוגיה של מערכת הנשימה נושאי הקורס מבנה ותפקידי מערכת הנשימה תפקוד מכני של מערכת הנשימה אוורור הריאה מחזור

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

נגיפים ד"ר שונית גלזר

נגיפים דר שונית גלזר נגיפים ד"ר שונית גלזר ניתן למיין מיקרואורגניזמים לא תאיים cellular Non תאיים - Cellular אאוקריוטים - Eukaryotes פרוקריוטים - prokaryotes נגיפים Viruses( ) פטריות חיידקים וירואידים טפילים ארכיאה פריונים

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד