אויגן טויבלר- האיש, המורה והחוקר ב. דינור Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת א-ב (תשי ד,(י ט, pp Published by: Histori

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אויגן טויבלר- האיש, המורה והחוקר ב. דינור Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת א-ב (תשי ד,(י ט, pp Published by: Histori"

תמליל

1 אויגן טויבלר- האיש, המורה והחוקר ב. דינור Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת א-ב (תשי ד,(י ט, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 15/11/ :58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 רוניד.ב ןגיוא רלביוט -,שיאה הרומה רקוחהו א אלילבסוסהאלוילבהדרחתימיבפיבאהצורעיבהלטעמרשאמיבבלב ישפבבולעןגיוא.רלביוט דלביוטהיהירומ,יברואוההיה ילדידיבוטםדאו,בורקבורק וליפאםיבשבןהבהקספטעמכ תפילחםיבתכמה!וביביב םגםיבשבןהבקתיבוליאכ לכ רשק,וביביבהבהוהעיפוהםואתפהיולגובממ הקזחתנוהשגרההשישךשמהרשקל.הזאקודוםושמךכיבאססהמהרחוסוסיההאביבפמ :קפסהלכואה,רוסמל ולו ףאםיווקב,םיללוכ תאותומד לש,שיאה תאדחוימה,ובש תאויפאהיהש לכ ךכקוחר ןמ הרגשה? לע יפ,בודוליפאותומדלש,דמולמרקוח,רפוסואיהתשבוגמיפלספוט :םיוסמ,תיבה,רפסהרויב,הטיסרביבואההביבסה,תיתרבחה לכהלאםיבצעמ תא,תומדה יפלוםיבותבההלאהרבכםיבמתסמ יוק דוסיה לש.תוישיאהםלואותומד לשרלביוט.דתיה ירמגלהבוש ןמ,ארגשה ןמ,ליגרה וזהתיהתומד.הקזחםיוק,םיטלוב ןמהסיע ה תישונאההניאשתטלקנלקנבםיסופדב אל,הלםייושעהיפל תנכתמה.הליגרה הזהיהםשורהילשירוקבמ ןושארהליגרתב ירוטסיההולשןוכמ בםידומלהעדמל תודהיה,ןילרבב ףרוחב 1911, יתחישמוהרצקה ותאירחא.ליגרתה,ךכו,יבמודםשרתב ונממ לכ.שיא,יברוכזאוהאב,םעפ,ןילרבברקבל יתוא.ירדחב וזהתיהיליבשב,העתפה ףאו רתוי.הזמםלוא תיבהדולעב ילש התארשכ,ותוא תאוכוליה,ותשיגוהעמש תאךותחורובד הלחהסחיתהלילאירמגל,תרחא %ךרדב ץראאצוי ןמ.ללכהיתרפס ול.תאזאוה :קחצירה םשלךכיתאברקבל! ךתוא אוההיהאל קרםדא לעבתובורשכםייעדמיתלב,םיליגראלא לכ,ותוישיא יפל,העבטהתיההבותבםילקאבהבוש הזמ לש.ותביבס םושמו,ךכינבשוחךרדהש הבוכבהטטרשלהמכדוסי-יוק ותומדללשרלביוט,שיאכהדומכרקוחכו היהתרוסמלתצק יתויומשרתהמהלאךותמורואית.ןהיתובסמ,יבמודהרקמבש הזתריסמ תומשרתהה שי הבםושמ, דוקמ םושמהבורע לכאיהשאלששטשטאירבדב תאתומדהבוכבהעייסאותודחיתהל םעורכז לשדחא,םילודגהלכבןפואלודגה םיבוירוטסיהביתיכזש.ריכהל,דתיה ילתוכזהריכהל תא רלביוט,בורקמ.ותיבבןתואבםיבשה ( ) ובשישכ ותאדחיוירוה,ותוחאוהתעפשהשוילע,דתיה התעשב.הבר רלביוטומצעב אלבהארפסל לעותודלי.ותוריעצוףאו לע יפ,ןכ,יבמודיתייה ןיב םיטעמהדאמאוהש רפסםהל תצק לע.ומצעבגאםירופסםיחדובמ לעהרייעהןיטסוג לע( די,אסיל תבידמ )ןזופ םעםישולש ואםיעבראתוחפשמהתוידוהיה ורגש,הב לעוידומיל,היסבמגב לע ורבע,יבויצה לעוידומילתיבבשרדמהםיבברלודוסימ לש,רמייהדליה לעוידומיל הטיסרביבואב לעו ותדובעלצאןזמומ לעוודוסיי לשןויכראהיללכהתודלותלידוהי.הינמרגםירופס אלםיטעמיתעמש יפמויבא.ותוחאויבשבוירוקבץראבהברהרפסל יל לעוכרדםלועבעדמה :יבמדגה,ןילרבבךיריצב,גרבלדייהבו לעוויסחי םעםירבחהעוצקמל לעוויתוינכת.תויעדמה הסבאתולעהלהמכתובורכזמהלאםילוכיהשמשל םגתרגסמתויומשרתהלדוסי.ותומדמ יכ שי יל,השגדה יכהברק וז,רלביוטלהתמזיש,האבהלוכיו,דתיה,אובל,ובממ ןמהרומה,ןבוחמה,עיפשמה שישודיב םגרוזעלהרזעהשקש גילפהלהכרעב איה םגתבייחמ,דאמדוחיבותבייחמגואדל ותומדללש,שיאהאלש הכזתולגתהל ובמלועב.ותומלשב,ויתויורשפא אל קר וראשבשהדמבהברדאמתוזובג,וב אלא ףאהדמב,ולגתהש ירהולגתהםלוע ב. דחאה ב תודלותוייחםייטרפהםביא.םיבורמ םה,םישבי יבביאובשוח תודבועהש םיכיראתהו שיםהברוסמל תובר לע םנכת לשםייח,הלא דלובתבשב 1879, דמל איסבמיגבאטילב * היהדימלת,הלועמןייטצה ןושלבתיבמדגהתורפסבו הירוטסיהבו היהדימלתלעבהעד,ולשמ דמל םגהתואבהעשהרות.דומלתו ןבוכתהתויהל.בר םעורמג תא,היסבמיגהסנכבשכ הטיסרבינואלןילרבבסנכבהתואבהעש םגתיבלשרדמהםיבכרלודוסימ לש רמייהסדליה.ןילרבב ותובייבעתהירוטסיהב,הקיתעהתודלותב ןויאמורו,הרבגהבומאה,התפראוהובזע תא שרדמהדריבםיבכרלרבעו םידומלרוכמליעדמלתודהיה.Lehranstalt.f die Wissenschaft des Judentums תבשב 1899 הצילמהוילע הטיסרביבואה תיבילדבהיבפלןזמומרזועכיעדמ,ול רמג תא הטיסרביבואהיצטרסידה( ולשהתיה לעםיתדפה לצא

3 [21 רוניד.ב 76 םופיסוי,ןילרב 1904 ), תנשב 1906 דמעהשארב ןויכראהיללכה לשידוהי.הינמרגתנשב 1910 ןמזומ הצרמכתודלותללארשיהפוקתבתיטסיניליהה תיאמורהןוכמ בםידומלהיעדמל,,תודהיה.ןילרבב הדסימ לשהימדקאהתמכחללארשיןילרבבהלהנמוןושארההצרמוהירוטסיהלהקיתע ןילרבב רוסיפורפ הירוטסיהלהקיתע.ךיריצב רוסיפורפ ןמןיגמהירוטסיהל הקיתע.גרבלדייהב 1929 רבח הימדקאה.גרבלדייהב 1935 בושס היבבהובגהיעדמלתודהיה.ןילרבב תישארמתמחלמםלועה ( ) הינשה יטניסניסב רוסיפורפ ב.Hebrew Union College םלואו לכםיטרפההלאהםהשכםמצעלםירמואטעמדאמלעותומד לש,שיאה םאךניאדמועלע םנכת,ילאירה,ילאודיבידניאה םאוךניא שח תאםתועמשמ,תימיטניאהםושמךכ שיךרעהעידיל רתויהבורק לש.םיטרפההעידי וז שי הבהברה,ריבסהל.ברקל הנה.תיבה,יתרכה,רומאכ תאםירוהה.םינקזהבאההיהרחוס,האובתלעבתודימא.תינוניב אל ללושמ שוח לש,רומוהףאו תצק.תעדילק םאההתיהתב,ברהשאהפיקת.דאמ ינארכוזדציכרפיס ילרלביוטאיהשהטילחהוילעשךישמהל שדחלו תאתלשלשהדותה,תונברהוהקספנש.התאבאה היהשידא.ךכללבאםאההדמעדימת לע.רמשמהאיההחקפףקותבהדמתהבו לע לכ ןויצלעו לכרוביח.ולש,בגאאוהרמש תא לכםירוביחה בתכשתפוקתבוידומיל,היסנמיגבאוהו ןתנ ילםתוא.האירקלםיתעלתפסותבםירופס לעתובסמהןהב.ובתכנאוהרפס ילירחאשהרומהשהיהארוק תא,רובחה ןתונ תאןויצהםשורו תא,ויתורעההתיהומא תרבוע,וילעאיהוהתיההווחמ תא :התעד םאה השע,הנב,ןיגיוא תארשאלוכיהיהתושעלתומילשל רוביחהםאתהב. ונורשכל ךרדבללכאיההקיצה וללכ,ךכ היתושירדב,תוינדפקהדעםעפשטילחהםישל ץקוייחלt לכךכ הסאמנוילעהקעומה.תאזה,לבאבזעשכ תא,תיבהבצמבחור,הזןווכב,רהנלהצרםאהוירחאהרצעו.ותואאוהשכראית ילתאערואמההזה וימושירשושפנבויה,םיברףיסוה :תולעפתהבדציכ איהשיגרה!,,זאימיביתויה,ןילרבבהתיהםאה,תקתושמ םויו םויהיהרלביוטחקולהתואהכילומו,הבכרמב וא,וטואב.לויטלהארמההזהלשןבהדילומה תאומא,לויטלהתיההנומתתיסאלקלשדובכ בא. םאוהיה וסחיבהילאוהשמקומע.דאמ הזהיהאצוי ןמ.ללכה הזוךשמנ,םינשלכ םויהעשב,העובקםעפ,רקובב םעפםירהצבםעפוירחא.םירהצה אוה היהךילומ,התואדירומ ןמהמוקה,הינשהבישומ לע,וטואה ואלע,הבכרמהעסונו.התא אוה אלםעפ,רמאקרשומאלאוהבייחהדות לעדכאוהשהכזתויהל שיאעדמאלוךישמהךרדב.ויבא הנהו ותדובע ותציחמב לש.ןזמומ אוה רפס ילדציכחלשנ,ןזמומלראיתו ינפל תאהחישההנושארה ולש.ותא ןזמומ הנפ הטיסרבינואלשקבווחלשישוילא רזועיעדמרשקב( םע תאצוה דד (Corpus inscriptionum Latinarum םוחתבהירוטסיההתיאמורה,תרחואמה דמולמ,ריעצבוטהרשכומהורתויב הטיסרבינואהשהלוכיץילמהל.וילע הטיסרבינואההחלשוילא ינש :םישנא תאלואפ,ראיימהיהשרבכ,זא,ינמוד,רוסיפורפתאו,רלביוטןיידעשאלהשע תאתניחברוטקודה.ולש ןזמומחחוש םעדאיימ יצח,העשחלשו.ותואכ חאןימזהוילא תא,רלביוטחחוש ותאשולש,תועש רמאו,ולבותכא :הטיסרבינואלהתא /,שיאהףיסוהו :רלביוטל שגנ ףכית.הדובעל אוב ילא. רחמ רוקבה לשרלביוטהיה םויב,ישישהרלביוטו הנע :ול ינניא בתוכ. תבשבךכל הנע :ןזמומ,ןכבו אוב םויב.ןושאר ינא יננהישפח,תועדב,ןירוחדביבא בתוכ םגתבשב םגו םויב. ןושארה ןזמומץיאה ובשיחיש תארמגתניחב.רוטקודהאוהרמא :ול ינא עדויהתאשדביאבתוכ.תבשב התאיאדובאלרצנתתליבשב.הרדתקינאושיא ןקז * התאךירצרומגללכ ןמזינאש,יחינאוגאדא,.,ךל אוההיהאלמהצרעה.ןזמומלינאשכיתרפס ולםעפהחישב המ הז דימתמ דציכוונדמל,הדות דציכוםיעדויילודגלארשידומללהרותםישלותוליל,םימיכאוה,עמשדייח :רמאו ינא יתייהעברא םינש ותציחמבלשןזמומ ינאולוכידיגהלךלאוהשאלהיה ןשירתוייתשמתועש /,הממיב הנהו ויסחי וטואל,דלפשדיהודימלתלביבחה לש,ןזמומףתתשהש םע וברתאצוהב הLatinarum,Corpus inscriptionum אלמו תאומוקמ (1904) הטיסרבינואב.ןילרבב,דלפשריה ידוהידילי,גרבסגינקרימה תא ותדתבשב( 1869) םשלהריירקהתיעדמה,ולש היה םדוקרוסיפורפ גארפב,אניובואלו,,ןיבה ללכתאותונשקע תידוהיהלשרלביוט *,ךכלכבןפואםשרתנ.רלביוטםויבו דחא קיספהרלביוט לכויסחי,ותא אלו הצר רתויףתתשהל ותאתאצוהביבתכ.ןזמומ יתארק תאובתכמ לשדלפשריהוילא ןרלביוטהארהותוא ילהעשבעיצהשתאצוהלרנביוטגיצפיילבםסרפל תאורפסRomanum imperium,שקבוםהמאלתתל תאבתכדיהאירקלוטואל,דלפשדיהאלאימל אוהש,רחא יכויסחידלפשריהל םניא.םיניקתתואכודכלחלש םהל תאובתכמ לשדלפשריה.וילא ובתכמב הזןנחתמוינפלדלפשריהילבלקלתסהלותדובעמתאצוהביבתכ.ןזמומ ןיא ינא,ריכמבתכ,דלפשדיהתוצדאבהירטסוא,הינמרגורקוחלעברועשהמוק,ךומכהיהיש!דדמב,דושתואמצעבותיעדמ

4 77 ןגיוארלביוט,שיאההרומהרקוחהו [3],תאזכתיבךבלכבתודלותםלועה,קיתעהלכוישוןודלהתואב העש םגתודלותב,אמור םגתודלותב,ןויטנציב םגוםתישארבלש ימיםיניכה * ןיא ינאריכמרקוחטילשהתדמבתומלשתאזכתוטישברקחמה ירוטסיהה יגולוליפהו םגוהלאב לשטפשמהיתדועתה... ךומכרלביוט אל קד אל הנענותשקבל לש,דלפשריהאלאףא אל...הנע םשורה ילשדלפשדיהמ היהירמגל.רחא םגויבתכמ םגוםיתשמ שלשתוחיש ויהש יל.ותא יתרקב ןמזדחא.וירועשביתנייצ ינפלרלביוט תארמאמתרקבה ולש לעךרכהישימחה לשתודלות אמוד,ןזמומלוירבדולעןוטה לש,ןזמומ,ותנעטו יכןזמומ ןד תאםידוהיהיאמורכףוטעהגוטה /,ולש אלו ןוירוטסיהכ. יביטקייבוא רלביוט זגר ןיא ךל םושגשומ המ הז. דמושמ וללה םה םיעורגהיאנושבשםידוהיה. םהיביואבו,בגאו רפס יל המכםירופס לעותמחלמ לשרודה ריעצה תוימשיטנאבתפגמבו.דמשה יתמשרתהדחוימבורופסמ לעריעצ החמתמ )ינויצ(תיבבטפשמ,ינמרג ןמזוהשבאל תיבןידההחישל תיניצר לע ותפצוח סחיב,וירבחלםיימשיטנא.םירמומודיעצהטילחה,ףכיתבא ש תיב ןידה םג אוה,רמומותבושתו,התיה יכםירמומל ןיאףיטהל סומנךרדו ץראסחיו לשדובכאלא םתועצמאב לשתוריטסיחל...תוטיעבו לעוסחי,דלפשריהלרמא,יל ןיאאוה,טרחתמ ףא,רבדהשרובס,אוה קיזה ול אל.טעמ הנהו ימיוידומילתיבבשרדמהםינברלודוסימ לש.רמייהסדליה היה ול ןינע בר הירוטסיהב תילארשיתורפסבותירבעה לבאדסומב הז אלהברה.דומלל אוה רפס יל לעוירועש לשםהרבא.רנילרבשיאל הזה ינארטונ.הניט והזשיאהקיחרהשיתואתמכחמ :לארשיויתואצרהתורפסבתירבעה ויהתומישר לש,תומשתומש,םירפסדי-יבתכיתבו,סופד ויתואצרהותודלותב /..,לארשי אליתרכה תארנילדבתישיאאוה(היהםימיבםהה ןב ).םינומש לבאיתרכה תא,וירפסאלויתמכסה ותכרעהל תא רנילרב.רקוחכיתנייצ תאורפס ןמ םייחהםיימינפה לשידוהיזנכשאימיב /,םיניבה יהוז?הירוטסיה והז,!,עטכישעג-לעגוק םה ושע תא לכהירוטסיההתידוהיהתודלותללגוקהאצויכו /,הזב הנהוותסינכהצרמכןוכמ לםידומלהיעדמל /,תודהיה ץיקב תישארבותסינכאוה םסרפיד ב /,טלעווןוילגבשדקומהץראללארשי ץיק( 1910), רמאמןיינעמ לעתודוסיה -םיירוטסיהה םייללכה לשתופיאשה תוילארשיצראההאמב. 16 דד ובריבסההפי תאתרגסמה תירוטסיההתיללכה לש,הפוקתההתויהשעקרתופיאשל.הלאאוהרפס,ילבתכשרמאמ הזילגרל :ויונימידחאהחיש םעישנא ןוירוטארוקה לשןוכמהותיבב( לשןיטרמ ),ןוספיליפבשח ןוכנלןיגפהל תאותוינויצ לע ידירמאמה יד ב. טלעוו ג,יתייה,רומאכבורק.וילארבדוהברקהתאזהדדוע ןינע ןיב.םירבחהוהמרבדהםרגשהברקל וז?,ינרוכזדחאםירבחהלדתשהריבסהל,יל יכםרוגהיתמאההברקל וזאוהרבדיתויה ודימלת ןושארה לש ;רלביוטןיא,הזןעט,רבחה ךתוכז הא י ש י,תאלא /,תיגולונורכה םלואוםצעבויההמכתוביס תוכזל וזיתיכזש.הלתחאתוביסההתיהילואהזבועבטבשהיהרלביוט שיא.החישבהאעימשהל תא.וירבדרבדלרשאכ םע.ובבלםלואותובסמ וייחךרדוידומילויטבלו ופכוילעךשמב םינש,תוקפאתה.הקיתש םינשו תובר אלרבד לעהמכ םינינעוקיסעהש.ותוא יפכ,הארנהיתאצמחתפמבבודל ותוא םיחטשבםינינעבואלשהיהרבדמ,םהילעהצרוחחושל.םתודוא יתשכר תאונומא,יתבשקהבאוהו אצמ ןינע,יתובוגתבויהשתוריהז אלותופוכת...רתויב דועו.הביסםילקאה לששיאה היהםילקא לשתוישיא.הלודגםילקא הז וניאדימת חונ.רתויבתופילחה וב ןהתופוכת.תוינוציקוםימעפל תדמ םוחהאיהההובג.רתויבהתא שח תאךרוצהריוא-לגב.ןנוצעתפלו הדיריהפירח לש ;הרוטרפמטה התאושחרוקב.ירזכאה שיו םגתופוס,תורעסותוקרפמ םידה /,םיעלסוםואתפו דיואהוביבסמוליאכ.תמ ןיאהעונת לכ.איהשםילקאה אלהיה חונ,ירמגללבא יתלגתסהתוריהמבםילקאל.הז יתנב.וחורל יתשח תאתורומתה.וחור-דלהב יתשחתופוכתתוריתסב,ושפנבשםיקדסב.םיעקבבו.יתרהזנויתיברה רהזהל ןהב.ןהמו אוה,היה,רומאכתוישיא.הקזח.תקצומ תיארנהנתיאכ.דאמםלואםיתעלהיה המדנ יל המצעה שתקצומהתאזההסכמ לע ןויפר,ימינפ לעבוטרוק לש ןוחטב-יאיובחהיקמעמב,שפנהםסרכמה,בלב וניאו ןתונ.החונמ םימעפלתובורק %התאשגפנ,םישנאבהרואכלש םהםיפפור,םישלחולבא,םצעב שיםהבתופיקת הברהמצעו.תימינפהלא םהםישנאהםיכלוהה םכרדב ה,ם שיוםישנא וטילחהשתכלל,םכרדב םבלו אלירמגלםלש םע.הטלחההםלרוגו לרוגםירזכאתמםמצעל לכ ימי.םהייח ימוריכהש תא רלביוטתצקבורקמאללוכיהיהאלששיגרהלרלביוטשהיהךיישגוסל.ינשה וזוהתיהידגרטהקומעה.ולשהקלחבהעובטויפואבהקלחבוהרושקתובסמבהרבחה.ןמזהודוסיהיגרטההזהויפואבולרוגבואצמ וליוטיביתשבדוסידווריתסיתדמעשןהילעדועתישארב.ונתוברקתההריתסהתחאההתיה ןיברקוחה

5 רוניד.ב 4 ]נ 78 ובשןיבו,ןמאה.ובשרקוחכהיהאילפמחותנבתורוקמה ותונדפקבוהרומחההבשהיהגהונתייבג ב תודעה ולש ןמ.רוקמהתופירחבהאילפמהיהרלביוטבבודמתאי,רוקמההיההצממיוצימםלש תאלכלולכה.וב לכהרוקמב :דיעמרפסמםילמהתוארוההותודחוימהןהלשותואב,ןמזהןווגהדחוימה לש לכהלמ,הלמו תואחסונ ה לש,הכרב תרוצהינפהךרדו.המיתחההיעבההנושארהולצא איה,ןבומכ תיעבחסונה קייודמה לש.טסכטה,םרבותונמאתדחוימההתיהתאירקב.רוקמהאוהועדיאיצוהלרוקממדחאםירשע עבראותודבועהרקמברחאשהיההנהנהתעיבקמלשהדבוע.תחאוליאוהבהעשבהיהדמועלערמשמה רודחתוריהזדחפו ןפוקיסיתונקסמרתויידמתובחר ןמ.רוקמהינאשכקסועיחותנבתורוקמםיירוטסיה יוצימבו,םנכת יננהדימתעמושירחאמ תאולוקרומחה לשרלביוט,הרומהדמועהירוחאמ :רעוגו לכ ךכקוחר אליתייה!...ךלוהךילע! רהזהל הזהיהרלביוט.רקוחהםלואוהיה םגרלביוט,רחאטעמכ.רחא והזורלביוט,ןמאה יכ,אוהאלל לכ,קפסהיה.ןמא שיא,הרוצ ןמארויצבםלשההרואיתב לש,הנומת לשהשרפ,המלשתטלבהב יוקדוסיה,הבריהזמםחוסינביתונמאה לש.םירבדה דימת היה ספותתישאר לכ תאםתוללכ לש,םירבדה תאםתרוצתינוציחההיוקב,םילודגה קרוירחא ןכהיהרבוע ןמללכה לא...םיטרפה הריתסההינשה רלביוטבשהתיההריתסה ןיברקוחה,ידוהיההאורש תאומצעדעוימתונבלשדחמ תא תיבתמכח לארשי ןמדסמה דע,תוחפטה ןיבו ןוירוטסיהה,ילסרבינואהדמולמה,ינמרגהרשא םע לכותריתחתיעדמהעיגהלותסיפתבתירוטסיההתיללכהתשרפל,,תישארב לששובגתומלועתוברתב תישונאהץיצהלוןנויבחל לשתומודקתומודקבשםירהלו תאףיעצהמולעתה םימוחתמ םינושאר לש הרכהתיתרבח,תיתוברתו ירה ראשנ דימתשרשומ ןותנותוברתב תינמרגה לש ורודהתואיצמבו.תיתרבחההפסונוךכלהריתסךותב.הריתסאוההיהדימתאלמ רקחמדווינכת ןינב ימישרתויעדמהדשב רקחמה יגולוליפה,יתורפסהו ירוטסיהה יתרבחהועדמ ב תודהיהלכל,ויפנעהניחבמותישעמשלתנ ןמ תואיצמה,תידוהיהםגשאלהמסק ;ולתואיצמבותידוהיהשדחהמקרתנשץראב רשקבו םעהנינב םג תוצופתב אל,גראנאלםקרנ.הכותב גרבלדייהבואוהןיגפהםיתעל תאותודהיהזבהיהשךלוהתבשב תיבל,תסנכהשובח...רדניליצאקודובוחרב הטיסרבינואהידכשגפהל םע,וידימלתאלשםיטעמםהב ויה םיקהבומהמיאנושב...לארשי,ךדיאמו םע לכותויהשרשומלבוקמוהרואכלםלועבעדמהינמרגה היהו אג לע,ךכךיריצבש ורקב וירועשבלכ םידימלתהודמלש, הקיטסינמרג ידכעומשלםעפרובד ינמרג, קהבומ ידהותמאל לשרבדאוהריכהבכשה שלשתואיצמהתינמרגההבשאוה שרשומאיההקד...םורקכ ד ומשלש היה רלביוטעודי יל הרקמב דועיגפליאוב.הינמרגליתארק הידפולקיצנא בדויסורה תידוהיהרמאמ לעםינויכראה םיידוהיה. הינמרגב יתמשרתהדוחיברואיתמודוסיי לש ןויכרא היללכה לשידוהי, הינמרג ןמךרדההבופסאנםיתאמ,םינויכראדציכו,אוה,רלביוטדמל ןמתודועתהלערודיס,םינויכראה לעתודסומהםהבשורמתשנלעותומוקמהםהב שישפחל,םתואדציכשמש לכ,ןויכראףאו לכ,הדועת יעצמאכרישכמכואוצמלותרזעבלעוודיתודועתתושדחתולגלוםינויכרא.םישדח הנהו ינאדמוע,ןילרבבבוחרב הירליטראה ),הסרטשיריליטרא(רפסמ 14, ןוכמבםידומילהיעדמל,תודהיהלע דיחול.תועדומה לעידידמוערבח ויתרכהש קרותוא םוי.ונדדיתהו םגאוה,היסורמדמולו,םיטפשמ םגואוהדימלתותוא.ןוכמתמישרבםירועשהתנשלםידומילהשדחה ינאאצומ תא ומש לש.רלביוט המ,הז ינא,רמוארלביוטארוק לעסחיה ןיב רפסםיאנומשח ארפסלםיאנומשח,ב המ ול? הזלו ירבח.אלפתמ ןיינמ התאעדוי לע?רלביוט ירה אוההצרמ,שדחאקודוהפוקתב! תיאמורהדויטסיניליהה ינאויתראת ול תאשיאהדחאכהלאמםירועמה םלוכתוינמרגב. הריתי ילעותודוהל יכ גוס הז לשםירקוח לשותוריקח אלהיהדוהאילע.ללכ,ןכאןתואתויפרגונומויהשדועתואשונתאםשהלצלצמהלש הירוטסיה תיטילופלכשוןרקיעהיה האצרהלעתוריזגה תויכז הולשםידוהיהלהקבתינולפ וא,תינומלאוסחי לשךיסנינולפסכודוינומלא וידוהי ל אל ויהתולבוקמ!ילע אליתגלפה ללכםכרעב לש םירקחמ הלא ףאו אליתמזגה םתובישחב לש,,םירקוח.הלאילע,תודוהל יכוישכע ינאךירעמתודובעהלאהכרעהתיבויח.רתוי זא ןה ויהיליבשב,למסכ םגהלמסכ לשהתדירי לשתמכח לארשי םגוהלמסכ לשהתואתודבע ךותב תוריחונבטיהשהריכהלונייחב.ונתביבסבו דבכוםימיבםינושארהיאובלהיה ילןיעמףולחםירבד השק םעדחאםירומההיהשהצרמןוכמב לעתודלותלארשיימיבםיניבהתעבוהשדחה יתוריעה תא תמושתובלתומישרבשתואצרהה לש לכםינשהאליתיארףאסרוקדחאהיהיששדקומתועפותלדוסיה לש הירוטסיההתידוהיהשדחה * ןוגכהריגהה,תידוהיהתורומתה הצופת?דדופמב תידוהיהןתומדו לש תועונתהתוירובצהתוידוהיהאצויכו.הזב לע ךכ הנע ילהצרמה :לוטיבב?הריגה ןיא הז!הירוטסיה

6 79 ןגיוא רלביוט,שיאההרומהרקוחהו [5] אוההצרה זא לעתודלותםידוהיההאמב,ז טה יתעמשו ותוא הצרמתוכיראב לע שוריגםידוהיה המכמ םירעםאזלאב תנשב 1500, לעו אפורידוהיהיהשרמלוקבםירשעכ הנשידחא.שוריגהיתדמא :ול ןשוריג לש המכתוחפשמהאמב ז טה והז,הירוטסיהםשוריגו לש תובברםתריגהו לש תואמ םיפלאםהידודנו לש םינוילימ ונימיב וניניעלו והז אל!הירוטסיה םיגשומ םינושמ לע. הירוטסיה יתרבד ;תושגרתהב הלהטיבה ילע,ןוהמתבךשמ,ויפתכבהאתשה יל בושרמאוךויחב :לק לא אנ. ךפאב ןכבו יתיאדתמישרבתואצרהה תא ומש לשרלביוט אוהו הצרמ לע סחיה ןיב דפס םיאנומשח ארפסלםיאנומשח. ב,יתדמע,אופיא לע דיחולתועדומה םערבחדחא יתאלפתהורלביוטש הצרמ לע אשונ,הזיתרפסורבחל תאיתומשרתהורמאממ לש.רלביוט יתרבד לע ובל לשירבחךליש יתאותאצרהל לש.רלביוט ומכ יחדמוע ינפלרלביוטרועישב ןושארהיתרקבש.ולצא הזהיהליגרתב.ירוטסיההוארקירפסב,םיאנומשחהםיאנומשח א קרפ,,דקוספ.ו טוניידתה לעבותכהראתמה תאתסובתףסאמהירוסהתמחלמב :סואמעףסאמהו ולוכ לפנ,ברחב ופדריוםהירחא דע רזג דעותודשםודאדודשאוהנביוולפיוםהמתשולשכםיפלא. שיאהלאשה!דתיה ן דציכרשפאףודרל תא,ביואהסואמעמ...דע תודש!םודאדציכורשפאסינכהל תאתודשםודא ןיב רזגדודשאו?הנביורלביוטו ןייצ יכםנמא רכזנך נתבהדש םודאתישארב($ד,ב ל םיטפוש,ה )ד ףאורבדמםודא,ב מ(,ג )אלבאםמוקמןאכאוה.הומת לעןחלשההיהחנומינפלםוגרת,םיעבשהתאצוה.ףרודנשיטקלח.יגש ינאןייעמ :תורעהב ימע 20 ינא ריעמ םוקמב 3t lco v tt]5 I80ujxcuag g cog tcov אוה ןייצמ תאאסריגה לע ךכ תא תמושת ובל לש.הצרמה אוהלכתסמ יב :דמואו המונחורה?הזבםאה רבדמ הדוהי אוה רתוי בורקהברהבהדשל?ברקה ינא :דמוא ןיא ןאכהנווכההדשל,םתסאלא,רושימל.הלפשל אסריגההינשהאיה,הנוכנההנווכהואיהןאכ ל יה ו דעשוהי(,ט י )המתברקבתלפש,דולאוהןייצמאוהש ףדר תאףסאמההברעמ תינופצ )רזג(תינופצו ),דוהי(תימורד )דודשא( תיברעמרחימודדו ).הנבי( וללכבוםיאתמרואיתהירעלהלפשה )דוהי רזג(ידעלוםיתשלפה ).הנבי דודשא(תועמשמורואיתהאיה םהשורזפתהעבראל תוחור :םלועה,ברעמ ןופצ.םורדוהדוהי( וישנאוםיאצמנ ).חרזמב רלביוט עמש תא,יתרבסה :רמאו הז,ןוכנ ירה לכ הזיתמשר יל! יתרבחמבירחא,האצרההאצישכ ןמ,רדחה ארק יל,רלביוטודריבו לע,תוגרדמהרמא,ילאוהשסחיימתובישחהבורמךכלדמלאש,הירוטסיהאוהו רבדי לע ךכ םעד ד.דא,טענבהיהש זא ד ויתצעומםירומה לש.ןוכמה יתחמש תצקו.יתהמת םימילןימזהיתואהחישבו םג :ינלאש דגה אנ,ילדציכ הזהלעלעךבלףכיתדימןויערההזהלעדוהי? ינאיתיברהבושחללעךכדעיתעגהשהנקסמל. וזיתרמא יתארקשכש תאזהלע לעיתעדםהשוצופנלכל עבראתוחודה? ןויכמויתאצמש םשברעמםורדורבתסה ילרבודמהשםוקמבישילשהאוהלעםוקמאצמנה.ןופצב אוה :רמא הז,ןיינעמ ינא םג ןכיתבשחךרדב.וז שיםישנאםיבשוחהםידקוחשכשוהשמ שי דומללםדוק לכ תאםיטרפה קרוכ חארשפאתוארל תאהנומתה.תיללכהילצאדימתהאידיאה,תמדוק קדוכ חא ינארקוח תא. םיטרפהאוהו :ףיסוה והז רוקמתורצל,רקחמבםושמדימתשךניאחוטבששוחו אמשךיתונקסמ ןה ירפ,ךנוימדאמשודצהיתונמאהםירבדבש םסוק ךל רתי לעהדימהםושמו ךכךילע דימתרוזחלקודבלו תא. רבדה ויה ילידחא ןכהברהתוחישותאלע ןינע,הזלעךרדהבישחה,תירוטסיההתוחישהלא ויהתניחבב רשגרשיגש,וניניב וזהתיה ילףאהצצההנושארךותל ושפנ.המיגפ יתרפיס ול זא ינאש ןנוכתמבותכל דפסתורוקמתודלותללארשירפסלו תא לכתודלותלארשי ןושלב.תירוקמה אוהןנובתה יב :רמאו ינא ליחתמריכהלךתוא? שפחמ התאתורוקמ ידכםוסחל תא. ךנוימדיתרפס ולןגובלאשעיצה ילבותכלתודלות תורפסהתירבעה השדחהליבשבהרבח הםודיקל יעדמ תודהיה Judentums) (Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft des יתפתתשהחוכוב לע ןינע הזירחאתחא ויתואצרהמ לשבולוקוס לע אשונ הז ןירבדוולבקתנ לעתעד,םיעמושהףאולעותעדלש.בולוקוסיתרפסתאז,רלביוטלאוהו :זגרתאב הנה,דומללאלודמלל ן,םצעב ירהךיתועידי ןה,תוילמינימדילעודומלל!... דומללו :עתפלו לא דמלתללכב!הירוטסיה קוסע רקחבתורפסה ואוליפאתורפסב.שממ יארשפאדחאל תא ינש.םירבדהזוחא הזב וא!הזבךילע ףוס לכ ףוסטילחהל! רבדביתלאש :ותואעודמו ינודא וניא קסוע? תורפסב לע תאז :הנע שי הנכס ינאשעקשאתורפסב רתי לע,.,הדימה ינא יננה םגלעבןוימד םגולעבןורשכ.יתורפס,ידידי התא,ינששוחךנה קרלעב /..,ןוימדללכבאוההיהףירחדאמ,וירבדב אלודימת םהודמאנ.רומוהב השקראתל המכ היהשיאה קבאנ םע.ומצע וארקת תאסוירפמיא םונמוד ולש ינא(ויתארק דועךותמבתכ )דיה * םידומע,םיריהזמםיבותכךותמתוחיתמחכבו,ברםואתפו הגפ,תוחיתמהןונגסהו.דחאלכ הזרושקהתואבתוקבאיההתדמתמה ןיבהנומתההמלשה,םיטרפהוהזבאלשדימתהיהןמאהובש רקוחהו ובשםיכלוה,וידחיבצקב.דחא

7 [6] רוניד.ב 80 םימיב,םההבתכשכ תאRomanum imperium,1,ולשיתייהדעבורקמ םגהכלותדמתה.הדובעב,ינרוכז אל,םעפדוהיבםימיבםינושארה לש,עובשההיהדבועתופוצרתורשע.תועשבםימעפלבשיתמ לע דיןחלושהביתכהעבראבידחאםירהצה םקווילעמ םיתשבהרשעםירהצב.ותרחמל תוחיתמהןיבשרקוחהובשןיבוןמאהובשתדבוע וקכלכבותדובע.תיעדמהםיברבוירקחממאוה אצוירקחמהרוצההסיפתלהנוכנה לש,ןכותה ןתעיבקמ לשתודבועה לאןתוהמ :תימינפהךלהמרקחמה ולשהיהטעמכדימת ןמץוחהיפלכ.םינפ ורקחמב לע היגולואיכראה לש סדידיקות אוהליחתמםתנחבאב לשםיגוסהםינושההזורפב התואמוהנחבאאוהרבוערורבלותמגמתינידמה לש.דפוסה םגוירקחמב וירמאמבו לעםלועהקיתעה ןתרוצ תיפרגואיגה לשתוצראהןמוקמושוגבתוצראהתשמשמ ולתדוקנאצומתסיפתלדחוימהןלרוגב ירוטסיהה.ןתוחתפתהבו םגותדובעב לעהתישאר לש אמור רשאתוריפחהןופצב ושמש הל דוסי Terremare und Rom חו דב( לשהימדקאה גרבלדייהב 1931/32, ),ב אוהליחתמדואתבםיבושיה,םידדובהםתרוצב,תינוציחהתורוצב,ןינבה ינינבתואסנולכהםיבושיבו לעתוגספ,תועבגהדואתבתרוצ תובוחרה,םיקיתעהתויוזהתורשיהלשתרוצתובוחרה ןאכמואוהקיסמ לעתרוצןוגראה,יתרבחהלע רטשמריעה תדדובמההניחבמ, תינידמ לעוסופטהישונאה לשחרזאה םקשלדגו הבהרטשמב לש ריעה.הנידמה ותלודגתירוקמה לשרלביוט ןוירוטסיהכאיהינשבדוסי יוקהלא םידחיימה תאותומד ןוירוטסיהכ לעבהמוק דועישיתלב :ליגרהריתחבתדמתמהסופתל תארשקהינגרואה ןיבםירבדה לע ידיהכילה םתרוצמ,םנכתלתופירחבו םחותנ לש,תורוקמההיהשוליבשבדימתתניחבבךתח קומעהיתובכשב לשתרוסמהתצצוחהוניניב ןיבותורודה, םימדוקהתרשפאמה ונלספתהלהסיפתהנמאנבצקלםייחה דחוימה ינומדההו לש ייחדבעהדמתשנש ונל. וידירשב םירבדהלאבורקב לערלביוטיתעבה,סופדברמאמב רצק לערלביוטיתמסרפש וילע רבד ב ימיבותוהשהנושארהץראברבוטקוא( 1937) התיהו יל תרוק חורתדחוימותעדב לש,רלביוטםנמאש יתספתהנוכנהמכתודוקנמדוסיהויפואב לשרקחמה ירוטסיהה.ולש ה אוההיה ןוירוטסיה ילסרבינואהארשומצעשרשומהינמרגבייחבותוברתה.הלשלבאםצעב,דתיה ובהריתסתדמתמןיב,תיבהאיהשהתיה,תודהיהאלשקספםושנמ תא,הריוואןיבו,תושילתה,רתיהש הל תומד תיווסומ לשתוילסרבינואתשרשומתוברתב...תינמרג אוה עדי תאהינמרגריכהו.התואלבאםיתעלתובורקדאמהתיה תאזהרכה לשאבל אמופל אל. אילג ינאהצור קדאיבהלתואמגוד.תודחאתישארב ונתוברקתהאוה ץעי ילאורקל תא jom uhi לשבטסוג,ןסנדפ ןמורייחמרפכהינמרגהלבחב,תוצבה.גיווזלשב,יתארקונחחושרחא ךכ לעןמורה.ותועמשמו ינארעסנ,ילוכירכזב המקומערדוחוהיה.וטבמאוהרמא יל :זאהתא יאדוב,האתשמ תאזהאיה?הינמרג תאז!איה לכםישנאהוללהםיבשוחהתואשןושלהתינמרגהםהש םיקרוס התוא םיפיימוהתואילבףרה לכוהתואתורפסןיאש הלםישרשאיה!הינמרגהינמרגתיתמאהאיה וז לש,תוצבהאיה,םוקתאיה.הלוע יזאו יוא ונל םיעשעתשמההינמרגב,המודמהידהשםידוהיהםיליכשמה םניאםיעדויוליפארעשל תאהנויבצ. יתמאה היהשכרלביוטץראבםעפבהנושארהאוהריכזה ילהחיש.וזרבדו הזחיכוה יל וזש אל,דתיה,הפדדטילפאלאהבשחמהרקנש.ובלב אוההליביתיבב םוי תבש.דחא אב ילארשעברקובבונדרפנו קדרשעב.הלילבונחחושלעבצמה.הינמרגבאוהרמא ילךותמ :תואתשה ירה ונאםצעבוליאכםיכישממ תאונתחישםימיבםינושארה לשטסוגוא. 1914,םנמאוםימיבםינושארה לשתמחלמםלועהנושארה יתעלקנ.ןילרבלאוהוךלה יתא םויםלשםוקממםוקמלידכרוזעל ילתאצל.םולשבאוהרפיס יל זא יכףשנבהדירפוכרעש םיטנדוטסהםינויצהדחאלםהישארמאציש,תיזחלודרפנםירבחה הזהזמ :הכרבב תוארתהל!. השרוב :םייסו ונא םיוקמ,ונלוכ יכידחאהמחלמההיהי ףוס!תועשרללכב,ןפואתחפות. הברהב אוה םגדפס יל לעתדמ תועשד היגוחב.םידמולמהתאורפס imperium Romanum אוהחלשדראודאל.ראיימדראודאראיימבישהבתכמבביבח,רתויבירחאןייעשרפסב ויתוגשהבו לש רלביוטותואברפס לעויתועד לש.ןזמומראיימןימזהותוארקבל.ולצא רלביוטשכ הנענ,אבוחלשו תאסיטרכרוקבה,ולשסיטדכבוהיה :םושרהצרמ ןוכמב םידומילהיעדמל תודהיה,ררבתהדמולמהש לודגה ונניא...ותיבב ונכלהתובוחרב,ןילרבבביבסמו,תונגפהםינומה,םירעסנ,םידודגוםידודגםידעוצ.ךסב :יתרמאלכ הלאםידעוצ.החרזמלעהיסור?.יאדוב יסורהךבשדרח? יתייהבוצע,דאמ,דאמ תורמלויתודיהזיבצמו יתדסאנ( ןידע הםימעפתודחא םויינפל,הזיתנלותיבבםירוסאה ),גרובנטולדשב

8 81 ןגיוא רלביוט,שיאההרומהרקוחהו [71 אליתלוכיקפאתהליתרמאו :וליבא אלפתמ,ךילעםלועמ אל,יתיאריבבשםדא ויהנרתויםיבוט י ע ךכוגרהשדחאה תא.ינשה ינא,בשוחירחאשהמחלמההיהירתויעודגףאו עד. דאמ התואבתבש אוהדמא :ילהתא רכוז תאונתחיש? הנורחאה :יתרמא. יאדוב זאו :דמאלבא עודמךניא רכוז תאונתחיש לע ןייללהוא לשבטסוג ךסנרפ? םג ינא,רכוז םגו זא,יתרכזלבאונחנא לכ ךכ וניצרהיהיש רתוי... בוטאוהורפיס יל לע וימי.גרבלדייהב לעתודידיה וניב ןיבוךידדידפףלודנוג םדוקמ( ),רגניפלדנוגרוסיפורפהתודלותלתורפסהתינמרגה,גרבלדייהב לעוהברקהתישפנההתיהש םהיניבתסיפתברשקה ןיבשהירוטסיהה.תורפסהו לעתדימ תומילש ה תוללובתהבש לשףלודנוג דוגינב םיללובתמל.םירחא הנהינולפ,ינומלא,ץיונדרג םגאוהדמולמלעב םש,ימלועתודלותבטפשמה.יאמורה םגאוהרימה תא,ותדלבאםצעבראשנידוהי,ובלב ועיגהשכו ימי,רלטיהםהו,םהינשץיונדרג,רלביוטוורטופ ןמ הטיסרבינואהוטילחהובוזעל תא,גרבלדייהעיצההלהרלביוטלתכלל ותא...דרפהל תיבמתורבקה.ידוהיהרלביוטוראיתךותמתושגרתההבר תא דוסיפודפהןקזהדעוצהשגרנ ןיב :תובצמה ונחנא אללכונדימעהלתובצמלעתורבק ונייח 1 םתאצבותיבמתורבקה ןתנןתמןוגהרמושלינמרגה לשתיב :תורבקה ןיב ךכךכולכהרובעי,םייוגל ןתא ול תצקינוצרמ... בוטה הנהודנומדא,יודנלדמולמ יאקיטמתמלעב םשימלוע,לודגףדגלטמ ולדלביוטלןגניטגמןימזמו ותואאובלהשיגפלהפוחדתחאלםירעהןיבש גרבלדייה.ןגניטגלרלביוט אב.ףכיתהלהעיצמ ולתכלל..רקבלהיסנכבתירצונהתמסרופמה.ריעבש םה.םיכלוה םוי.לוח ןיא.שיאםהינש.םדבלרוסיפורפה הקיטמיתמלבבותסמ,היסנכב םואתפו אוה דמוע ארוקו תיגיגח :תירבעב ץקש,ונצקשת בעת,ונבעתת יכ םרח יאוהרלביוטלו אוה :קעוצטלמה לעךשפנ לאוטיבת. ךירחא דראודא,ראיימרפיס ילרלביוטםתואב,םימיהעיצה הטיסרבינואל ןילרבבןימזהלתארלביוטאלממכומוקמהתואב.הטיסרבינואאוהבתכתונוטלשל :הטיסרבינואהםדאה יוארהרתויבונרודבסופתל תאהרדתקהתודלותל םלועהקיתעה הטיסרבינואב וז אוהןגיוא. רלביוטאוהרפס יל תאזהחכוהכ,ךכלהיהשדוסיתווקתל אוהשוירבחו וגהתנשב 1914 רשקבו םערואיתםיסחיהגוחבםידמולמה.גרבלדייהב,ינובאדל,יתלוכי קרדיגהל :ולםצעבש וגהנישנא הטיסרבינואהןילרבבסחיבךילאקוידב ומכגהנש ךבראיימתנשב ישנא הטיסרבינואהוראשנותעדבתמדוקה לש ראיימ אוה.קתש קרו :ףיסוההתא,עדויירה,םירמוא,ינמודו יכםירבדה םה,םיססובמראיימשהיהידוהי,הצחמלומאהתיה... הידוהי ו,רומאכאוההברהןנכתלתוינכתהנוגראל לשתמכח. לארשיתוינכתה ויהתובורמופיקהו תא לכיפנע :רקחמה,ירוטסיהה,יתרבחה יגולוליפהיתורפסr?.יתדה-ינחורהו בגאותוינכתההלאההיה םגןנכתמתוינכתםינוקיתלךוניחביעדמהםתרשכהבו לש.םירקוחהאוה היהםיתעלתובורקקלוחלעםצעגשומהיעדמ. תודהיהםייקעדמ,ירוטסיה יגולוליפ * תמייקהיפוסוליפ היתודלותו ןםייקעדמתודלות הנומאהתודסומהו םייתדהאצויכוהזב?לבאןיאריכהלומויקבלשעדמ, תודהיהתמכח, לארשיבברעמה תאלכםינינעה תאולכתוטישה.םיכרדהו ינאשכו,יתנעטירה לכ גשומהדלונהווהתהוליבקמכ :חנומלעדמ תוקיתעה ( Aitertums תוינומדקה!,(Wissenschaft.d היה רלביוטקחוצזגורו ירה ימרקוחשיעדמבםלועהיסלקהאוה וא,ןוירוטסיה וא,גולוליפאלווניאר םדאדמולשיעדמ םלועהקיתעה. םתס,יאדובםימוחתהםיקנוי הז.הזמ לבאהדשרקחמהויכרדו םהםידחוימםירדגומויבגל לכ.עדמ שוטשטתולובגהדיעמ קד לעבצמה יביטימירפה לש.רקחמה אמגודםרוגפל לשיעדמתודהיהשמש ולרקחדומלתה אוההיהבהלנ.ולאוהבשחרקחש הז שי ודימעהלםזכרמב לשיעדמ. תודהיה שידסיילןויכרא ידומלת וביבסמוזכרל תאלכ.םירקוחה אוההברהדדועל,יתואשידקהל תאימצערקחמל.הז םימעפתודחאונייעדחיב.הנשמב ויהו הלאתועש.תואלפנ אוההסינתוארהלהמאיהךרדההב שיתכללשומישביכרדברקחמה לשםיעדמה.םייסלקהלכתורפסהנשמה,דומלתהוןעט,רלביוטאיהתורפסלש. תוטטיצ היעבהאיהדציכ,,ררופל תאשוגהלודגה ויתודוסיל,םיירוטסיהה םייתורפסהםיקהלוותוא.שדחמ יאנתןושארךכלאיה -רוקנוק היצנד, תידומלתתססובמ לעיבתכדיהםיבורמה לש.דומלתהיצנדרוקנוקה חינתדוסישודיחלרקחמה ידומלתה לעתונורקעםייעדמ.םישדח ירחאסרגנוקהינויצהאניובטלחהש וב לעתמקה הטיסרבינואה,םילשוריבהלתרלביוטתווקתתובורמהתעפשהב לשםילשורי לעםשודיח לשיעדמ.תודהיה הדעוה דעוהשלעופהינויצהםצמוצמהםיקהינינעל הטיסרבינואההפתישותוא.היתויוצעיתהב אוהעיצה זא םיקהל, םואייציל תיברפסינוכית,ידוהי-יסאלקידכרישכהלםידימלתילעבהמר,ההובגףאודביע תינכת תינכתםידומיליתשלתותיכה,תונוילעהןהשתוכירצויהתווהלתא.דוסיה,ךדיאמאוהךמת ותעדב לש ןמצייו שישדסייל ןוכמ רקחמל.םילשוריב םשכ,,םואיציל השךירצרישכהלםידימלת ילעב,המדךכךירצןוכמה רקחמלרישכהל,םירומישנאעדמילעבהמר.הבושח ינשוהלא שירישכהל

9 [8] רוניד.ב 82 ךרדב :תינגרואךותמתולועפדוסייה לש.הטיסרבינואה לעיטרפותינכתיתעמשאלקדרלביוטמטסוגואב 1914, םגר ד,בוגל ציתעסנש ותאדחיותואבשדוחןגהנפוקמ,םלוהקוטשלרסמ יל תאםירבדהדפיסו םג יכותעצההררועבלדומושת.הבורמםיטרפםיאצמניאדובןויכראב.ינויצה ז תוינכתה ולש תודהי?ד יעדמ ב ויהתורושקותשיגבתיללכהתואיצמלתידוהיהדיתעלו.םעה אוההיה.ינויצלבא ויה ולםיקופקפםיברסחיבתונויצלברעמבתדמלו התוישדש.םעדהעונתכ לכהנידמהיונבלעהרבחתלעבהרכהתימואלאיהשתשרשומהשוחתבתיממע,הקומעלכוהשוחתתיממע תאזכ תקנויהנוזינו ןמ.ץראהאחסונה ולש :התיההנידמ הרבח םע.ץרא?ונאויהמתנידמ םידוהיהלשםינויצה? אלהןיא ונלהרבח,תידוהיהרסח ונלהשגרהתיממעתידוהי? הפיאשהו,ץראל תויצרא התידוהיה םנמאה איה?תמייקםאה איה דוע הנוזינ התמדאמ לש ץרא?לארשי אוהןינעתההמךמז,שידיאבאלתורפסבאיהשכ,המצעלאלאתודוסיבלשהשוחתהתיממעה,הבשהניחבמו וזהצר םגדומעללעהביטלש.העונתה תודוסילשתויממע תילאיררשפאששוחלהביוטיבתושי ל תיממע אוה אצמ קרהרישבתיממעה.תידוהיה םעפ יתנסכאתהשכולצאיתייה( גהונרובעלץיוושמ היסורלךרד,ןילרבאוהודיפקהלעךכ ןסכאתאש )ותיבבויתאצמןייעמץבוקבםירישהםיידוהיהםייממעה תאצוהב.גרובזניג קיראמאוה ארק תאםירישה :לעפתהו,ןכא ןאכ שי,תויממע...!תושממ דחאתודוסיהורשקש וניניב היהידבע. ינויצההדבועהיתייהשרבחליעפהגלפמב תינויצה,תיטסילאיצוסהיתייהשו טסילאירוטידיטדעבוהדנגוא האילפה.ותוא םעפעדונ ול אל,ינממאלאדחאמירבחמםינפלהגלפמבדמלשהאופרןילרבברלביוטושגפנ ותאתיבבוירכמ יכיתמסרפזורכ ובורבסוה יכ שיחרכהרהמלתריגהבםינומהםידוהיהיסורמאקוד הפוקתב לש,הכפהמ וב םגרבסוהעודמ לבגומ אוהןמזה הירוטסיה השהביצקהםתלצהל לשםידוהיה ןמהנכסהתויהל םיקחשנ ןיבשיטפה.ןדסהו אוהןימזהיתואםעפותיבלהחישלתדחוימלע אשונ.הזהיה ילעריבסהל ולטורטורפב תא ןכותזורכהוסיסבו,ינויעה םגורפסל ול לע לכ הדובעהדועונת.תינויצה יתיצרהשכוינפל תאלכןינעהיתיסנוחיכוהל,וליהוזשםצעבותרותלש,לצרהאוהרמאהיהש ןתונ ילןויצעדדאמ הירוטסיהבדעברבסה.הזלכהסיפתהתאזהאיה,תילנויצראלו,תילאירינפמןיאש איההאיבמןובשחב תאדוסיה ה יצרא ילארשיךישמהשתויחלםעבתווהלו תאעקרקהתויממעל,תידוהיההרכהלתימואלההעונתלו.תינידמה אוה רפיס יל,זארקבשסרגנוקבירישעה.לזבב אוהללכבןיינעתההעונתבתינויצהדובעב ו תישעמהי אבהברהרתוירשפאשמהיהבושחל? םשרתהו ותעפוהמ לשךורב,ןמרקוצילעופמ,ןויצומואנמו דגנ יחרזמ התלאשב.תוברתההיה הז םאונ,יממע ובויתשגרה תאתושי ה תיממעה לשתונויצההעונתב. תינידמ םלואדחיב םע הזהיה ןותנ םג זא הבשחמ יכלהל.םידחא אוהןימאההדיתעב ילסרבינואה לש.תודהיהאוהוהיהןנכתמ תוינכת לע?ךכדחוימבולעתצפהתעדתודהיהתסיפתוהנוכנהםלועב ללכבחרזמבו.טרפב לעךכרבדיתא םג תורוצבתונוש תעשבורוקב.ץראבץראלארשיהדיתע תויהלזכרמ ילסרבינואיתדשדח.םלועל לבא הזהיהדחאתונויערה, םיסומכ ההיהשקד, ץרפתמ הלגתמ בושו.םלענךכהיה םגגהונ ויתופקשהבלעתודיתעםידוהיהרטשמב.יצאנההיהשכ הפתנשב 1937 יתכלהותאהגצהללש, המיבה,םילשוריב ןורטאיתב.ךוסידא דחאלהגצההונאצישכ ןמ,ןורטאיתה דמעלכתסהוםינומהבהיהורעסנ,שגרנודעידיל,תועמדישוקבשרצע.ןהבהיה ילםשורהאוהשדמוע ץורפליכבב.דמ.יתלהבנאוהינחקלהדצהץחלוהקזחבתאידירמאולוקב :קונחהתא האוד תאםינומהה וללה? המתושעל? םיהלאלבוטה ןיאךרוצ 17 בןוילימ,םידוהי ינאששוחדאמאוהשקפתסיקלחב ןטק.!םהמ ח ירבדםה קרםיוקותומדללש,שיאהלשרקוחהיכרדו.ורקחמףיסואדועםירבדםידחאלערלביוט.הרומהאוההיהךיישםתואלםישנאהםתלודגשהפ לעבאיההברהרתוירשאמ.בתכבאוהשכדמיל,ךתוא תשגרהאוהשזחוא,ךדיבךכילומ,וכרדב :ךווצמולכתסה ךכ לע,םירבדהדומע ןאכ לאו זוזתהנימי וא. הלאמש אוההיהךחירכמתוארל תא המאוהש.האר םינש תוברירחאיתדמלש,ולצאיתייהשכ ארוקרוקמ,ירוטסיהיתייהעמוש תא :ולוק!דומע התאהצוראיצוהלןאכמ רתוי.ידמ לא.!רהמת אוההיה ןוירוטסיה,יללכ ילסרבינואיפלםצעותשיג.הירוטסיהלאוההארתא תושחרתהה תירוטסיהה םלועבולוכתודחאכ.תחאאוה אלהאר הבתוערואמ הז לע די,הזףאו אלםינותנכ הזךותב,הזאלא הכרעמבתינגרוא.תחאהסיפתותאזהנקה.וידימלתלעדי רידחהלהתוא.תובבללהיהאילפמקדבב,ותבשחמ

10 83 9 ]נ ןגיוא רלביוט,שיאההרומהרקוחהו תעפשב,ויתונויערתופירחב,ותסיפתקמועבותיוזדזועבו.ויוטיבלכותאז.יתועצמא-יתלבב,ןכא ןוכנ ןייצ ןאכקחצי :דעבויבתכושמשידוערוקמםירקחמל.םיבר ןיא הז ןוכנאוהש םשאאלש אב הנהטיסרבינואל.םילשוריב ויתלאששכ :םעפעודמ אל אב?,,הנהאוההגע :תוטשפב ינפמ אלשונימזה. יתואםאה ונימזה? יתוא,םנמאשאר הטיסרבינואה היהשםעפ,גרבלדייהבדקביתוא אוהינריכהדועותויהבטנדוטס,ןכבו אוהחפט לע,יפתכרמאו :ילםאה אובתונילא? רתויואליתעמשלע.ךכשאר הטיסרבינואה,הדוה יכהחישגוסמ הזהניארדגב הנמזה רוסיפודפל ןמןינמהרבחלו! הימדקאה,ןוכנאוההאר תאומצעשיאכ.לודג,לבא,יתובר םאםיבר םהםינטקה םיבשוחהתאםמצע,םילודגלירה םגםילודגלרתומבושחלתאםמצע.םילודגליפל,יתעדתדועת תוינעאיה ונלאלשונעדילצנל תא.שיאהדחאישנאמ הטיסרבינואהרמא,םעפ יפל,העומשהאלש ונימזהותואהנהיגפמהיהשתוישיא הקזחרתילע. הדימהינניאעדוי םא וז.תמאאוההיהםדא,השק לבאםימעפליאדכלובסלםישנאמ.םישקונחנאםיליגר םגלובסלםיישקםילודגםישנאמ.םינטק דסומ קילאיבטילחהאיצוהלתירבעבץבוק וירמאממוירקחמותודלותב.לארשיילוא,הכזנאיצונו םגץבוקוירמאמוירקחמו הירוטסיהב.תיללכ אוההיה שיאלודגאלש הכזתויהלינובמתמכחלארשי אל קר,ונתמשאב יכ םא םג.ותמשאב ינא רכוזיתעצהש ול דועתישארבונתוברקתהםגרתלתירבעלםיקרפורפסמ לעתודועתהירפסב םיאנומשחהלצאוםופיסוי.סויבלפיתלהנאשמ ןתמורשקב.םתספדהל םארבדה אלםשגוה ידה הז אל קר.ותמשאבןיבםיקומנה יתאבהש,וינפלהיה םגקומנה :ןלהלדהתא עדויורפסשלשסיוו דוד רוד וישרודו םסרופתירבעבשמחב,תורודהמ תא ץרגוליחתהםגרתל 1889, בךשמבו 8 7 םינש ואצישמחתורודהמ.ורפסמ םאהתאבותכתתירבע היהת ךל,הביבסהיחיךל :םילקא םא ואל ראשת. שולת אוהריכזה ילתא,תאזרפיסשכ יל תאורופסלעוסחילשדראודאראיימ ףיסוהודוע :רופסהשמ,יראולקרמא,ילהצראיצוהלץבוקםירמאמךלשמ,תינמרגבחיטבהו ואהצרחיטבהל תאצוהלםירפסה טפירשסטנומ לןיולסרבב.פורפל(,ןאמינייה )ינמוד םגהמדקה.ינממ אוה היה חוטב.םיכסאשלבא ינא.יתבדסהתאעדוי המיתדמא :ולעודמ בתוכשיאה?תירבעבותכיןושלב :תיפוריא,תילגנא,תיתפרצ! תינמרג ןיא הז ןוכנבותכל ינינעעדמ קר.!תירבע וייחלשרלביוט דוסיהיגרטהברהיה.םהבאלו קריגרטה.ישיאהולרוגבתפקתשמ םגהידגרטה לשתוילג ןנברוחו םגותוידגרטה לשןואגה ילארשיה,הלוגב,םימעב שיש הבדימתףורצ לשדשא ושחכתה. םכבלל :לשו אל אצמויתחתןדס ישיטפ,םדב וזאיה םגתויגרטה,ונלש ןיאש ונלןורשכהקיזחהל ןקב ונלשרשא לדגי ונינבמ רשנ השעו,.,ףנכ ותומד לשרלביוט,שיאההרומהרקוחהוהיחת אל קרבלבוידימלתםיריקומו ינא,ןימאמ יכ וירקחמ ויתונויגהלםתומדבתירבעהוליחני ול תאומוקמהרושבהנושארה לשיבבושמרקח הירוטסיהה תילארשיה.ונרודב יהי ורכז.ךורב

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד