74 גליון אוהב ספרים פרסום ספרים בכל רחבי העולם כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "74 גליון אוהב ספרים פרסום ספרים בכל רחבי העולם כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס."

תמליל

1 74 גליון אוהב ספרים פרסום ספרים בכל רחבי העולם כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

2 שלש שנים יהיה לכם בס"ד לכבוד אלפי חברי מכון אוהב ספרים שליט"א די בכל אתר ואתר, ב"ה כבר עבר שלש שנים ביעף, מאז שהתחלנו לפרסם ידיעות ספרים בכל רחבי העולם לזיכוי הרבים. במשך הזמן הזה פרסמנו מאות מאות ספרים, קבצים )המאור ועוד( וגם ספרים שלמים. הגליון נתקבל באהבה רבה אצל אוהבי ספרים, ועזרנו להרבה מחברים להפיץ ידיעת ספרם ברחבי העולם, ולמכור ספרם, ולהביא לפני לומדי התורה ידיעות ספרים חדשים. לאור התחלת שנה ד' התחדשנו בעיצוב חדש, להנאתכם. ואנו תקוה שנזכה להרבות תורה בישראל בכל רחבי העולם, ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו' בברכת התורה ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן מערכת אוהב ספרים נ.ב. מבקשים טובה מכל אחד ואחד שנהנה מן הגליון, לשלוח אותו הלאה לכל הפחות לשני חברים להגדיל הרשימה נ.ב. אי"ה בקרוב יופיע גליון מודפס - מופץ ברחבי לייקוואוד ובהמשך אי"ה בירושלים ובני ברק מי שרוצה לפרסם בו צור אתנו קשר.

3 גליון 74 עמוד 3 קריאייטי V תוספות המבואר לצד ש"ס ושננתם 'קבלת התורה' אמיתית! לימוד מתוך ש"ס "ושננתם", הש"ס המבואר עם פירוש הבהיר, יחד עם המתנה המיוחדת " - סט תוספות המבואר" זהו הלימוד המושלם! תענוג אמיתי ללמוד כשהכל ברור ומובן. בקנית ש"ס ושננתם קבל מתנה סט תוספות המבואר! גדול ( 31 ס"מ) תלמוד בבלי המבואר כל הסידרה 25 כרכים בינוני ( 26 ס"מ) 30 X תשלומים 30 X תשלומים להזמנות חייגו : דוא"ל : אתר veshinantam.org : ניתן להשיג בחנויות הספרים

4 גליון 74 עמוד 4 ראה זה חדש! הופיע ויצא לאור ספר שמן הטוב על מסכת אבות ביאורים ודרושים נפלאים בדרך אגדה ומוסר וחסידות משולב בעובדות וסיפורים מגאוני וצדיקי הדורות מאת הרב הגאון פה מפיק מרגליות מוה"ר פרץ טובי' הלוי דייטש שליט"א אבד"ק חליסה וכעת בברוקלין יצ"ו בצירוף מפתחות: תנ ך, ש ס, מדרשים ספרים, שמות צדיקים וענינים על סדר הא ב כ ם ק ד שׁ מכיל בתוכו חומר רב לדרוש לכל ימות השנה יוצא לאור ע"י מכון 'באר יהודה' מכירה ראשית אצל: שארף להשיג בכל חנויות הספרים המובחרים

5 גליון 74 עמוד 5 הופיע ויצא לאור כתבי הגר"ח והגרי"ז על הש"ס והרמב"ם מתוך כתיבת הג"ר אפרים מרדכי גינזבורג זצ"ל בעל החי' רבי אפרים מרדכי עוד עולם התורה מקבל בשמחה את 'כתבי רבנו חיים הלוי' מכת"י, והנה זה בא מן הגולה: "כתבי הגר"ח והגרי"ז" מכתיבת הגאון רבי אפרים מרדכי גינזבורג זצ"ל, מבחירי ישיבת מיר בפולין וחתן מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין - נודע כתלמידו המקורב והאהוב של מרן הגרי"ז, אשר הוא שכתב חלק נכבד מחידושי הגר"ח על הש"ס הידועים כ"סטנסיל". הגאונים שליט"א בני הגרא"מ גינזבורג כותבים בהקדמת הספר, כי אביהם היה מן הבודדים שקבלו רשות לעיין בכתבי מרן הגרי"ז ובכתבי אביו מרן הגר"ח שהיו תחת ידי מרן הגרי"ז, זאת משום שהג"ר אפרים מרדכי למד "משניות" עם הילד חיים הלוי בן מרן הגרי"ז, ולאחר שהיה הגרא"מ חוזר על דברי התורה הרבה פעמים עד שהיו התיבות חקוקות במוחו, היה הולך לחדרו וכותבם במחברתו. עוד הם מספרים כי חתן מרן הגרי"ז, הגאון הגדול רבי מיכל פיינשטיין זצוק"ל סיפר, שכשיצאו מחברותיו של הגרא"מ גינזבורג מכתבי הגר"ח והגרי"ז ב"סטענסיל", סיפר הג"ר מיכל למרן הגרי"ז שהולך לקנות זאת בחנות הספרים, אמר לו הגרי"ז שיקנה עותק גם בשבילו, שהרי כשהזקנה קופצת על האדם, אינו יודע מה יהא עם הזכרון שלו. והנה, הפלא ופלא, ככלות מאה שנה לפטירת מרן הגר"ח, במקביל ליציאת כתבי יד קדשו לאור עולם, מסרו בני הגרא"מ גינזבורג את כתבי הגר"ח והגרי"ז של אביהם זצ"ל לבדיקת וסריקת אותם החידושים שלא יצאו עד עתה לאור עולם, והעלו מתחת ידם ספר שלם של אומר הבא מן החדש! - חלקו חידושים שלמים. וחדשים לגמרי, וחלקו השלמות ותוספות רבות לספרי מרן הגר"ח והגרי"ז הנדפסים. רוב הספר הינו מכתיבת הגרא"מ גינזבורג זצ"ל, אך ישנם כמה דברי תורה שנראים העתקה מכתב יד מרן הגר"ח עצמו, כמדומה שרובם מן מהדורה קמא של ספר חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם, שכידוע הייתה אותה "מהדורה קמא" בידי מרן הגרי"ז, והייתה גדולה בכמותה מספר חידושי רבנו חיים הלוי הנדפס. יצויינו במיוחד: א( הד"ת לסוטה פ"א הי"ד, שנראה כי בידינו שלש מהדורות מכתיבת מרן הגר"ח: הראשונה בסטענסיל לסוטה לא., השניה בספר זה, והשלישית בטאג בוך לסנהדרין ט' ע"ב. ב( הד"ת לביאת מקדש פ"ד הט"ז, שנכתב בו לכאורה היפך מכת"י מרן הגר"ח בטאג בוך לזבחים ל"ב ע"ב. ג) התוספות לדברי מרן הגר"ח הנדפסים, שהמהדירים ציינו שמרן רבינו האבי עזרי זצוק"ל כיוון להן בספרו האחת בהלכות מעשה הקרבנות פי"ח הל' י', והשניה בהלכות מלוה ולוה פי"א ה"א (ד"ת זה נדפס פעמיים, בעמוד מב ובעמוד מט). ד( קושיית מרן הגרי"ז על הגר"ח בהל' גניבה פ"א הי"ד, שהמהדיר ציין בהערה לספר מגנזי הגר"ח סי' מג, ויש להוסיף את כתיבת מרן הגר"ח הברורה בספר "שיעורי רבנו חיים הלוי" מכתב יד קדשו בב"ק דף צ"ח א'. ה( במדור כתבי הגרי"ז לזבחים מב ב. נדפס ד"ת ארוך, שכולו נמצא ב"טאג בוך" בזבחים שם, הרי שד"ת זה הינו מכת"י מרן הגר"ח עצמו. ו( לתועלת המעיינים: המהדיר ציין לעתים ל"סטענסיל" במהדורתו האחרונה בהוצאת מישור, וקראו "חדושי הגר"ח על הש"ס", ולעתים ציין למהדורה שקדמה לו, וקראו "הגר"ח השלם". בני הגרא"מ גינזבורג כותבים בהקדמתם: סיפר הגאון האדיר מוהר"ר משולם דוד הלוי סאלאוויציק שליט"א, שבמלחמת העולם השניה, כשהיו פליטי המלחמה בעיר הבירה וילנא, שלח אותו אביו מרן הבריסקער רב לקבל איזה דבר מביתו של אבינו, ומצא את אבינו יושב ושקוע לגמרי בתוך הגמרא, ואוחז בידו האחת את בתו התינוקת, ובידו השניה אוחז בקבוק חלב בתוך פיה, וחזר וסיפר למרן הבריסקער רב ברוב התפעלות שראה אצל אבינו מעמד של "התפשטות הגשמיות" בעת שעמל ויגע בסוגיא, כאילו אין עולם, רק סוגיית הגמרא.

6 6 עמוד 74 גליון ďâĝč ęęđğ ĤĕČĐđ ĞĕĠđĐ ęęđğ ĤđČĘ ČĢĕđ ĞĕĠđĐ ĘĚĞ ĦđĜĥ ĤēČĘ ĕė,ĥĥčę đĝĝđ ĐēĚĥč Č"ĔĕĘĥ ěĥĕĥĝďĥđě 'ĕĥč ďđď ĕčĥ ěđčďđ đĝĥđě Ęĥ đĥġĝ ęĕęĥđĥĕ ĐĚĘĥ ĦĚĤ Ģ"đĚđ čĥ ĘÂģđĢĒ čĕĥĕęč ĥâĕĥďđ ěĥěę ģđčđě ďĕěęħ Äč ģęē - ĦĞď ĕēħġ ĐďĜ ĦđėĘĐ đěęĥĝ đč ĤďđĐĚ ďđěĕğč,đĥĕďĝ ĦđĤĕĐčč ęĕėđĥğ,đďĝ ĦđėĘĐ ĦČ ęĕġĕģě ĤĠĝĐ ĕģęē ĕĝĥ ęĕĕĝĕğ ĦĤĕČĚ ĐĝĠďĐčđ -!ęħđěė ĐČĤĜ ęĥĕĥ ĦđĘĞĚ ĐĚė ĐĒ ĤĠĝč ĦđĞĔ đč,ħđĥĕđč ĕč ęđč ĦĚĕĕģĥ ęĕčĥđĝę čę ęđĥč,ĕħġđě Ĥďĝč ĦđėĘĐĐ ĕĕĥġ ĦĕĢĚĦ ęĕĕđģěđ ęĕĝĕďđ ĕĕĥġę ĔĤđĠĚ ĝģďĝĕč ČĘĠĜ Ĥđďĕĝč đĝĕĝěē ĕģĝđġ ďğ ęĕģĝđġđđ ęĕĝđĥčĥđ ĕĥčď,ęĕĝĕďđ ĦđĤđģĚđ ĦđĚďģĐ ęĕģĝđġđ ĕęđďď ĦĞĤėĐđ ĐĤđĥČĘ ĦđČĕĢĚĐ ĤđĤĕč ĘĘđė,đĘČ ĦđėĘĐč đĥďēħĝĥ ęĕĝđďĕĝ ĐďĜ ĦđėĘĐ ĕďěđęę ęďđ,ĥđčĕģđ ĘĘėĘ ďğđĕě ĤĠĝĐ ěěĥč ĘďĜđĒ -č"đĥčč ĕ"čč :ĎĕĥĐĘ ĘÂĜĐ ěđġęĕč ÄČ ģęē ĦČ ĎĕĥĐĘ ěħĕĝ

7 גליון 74 עמוד 7

8 גליון 74 עמוד 8 " ˆ " ˆ! " ˆ " ' " ' " '. " ". " " "ˆ., " ", " " " ',, " "., "ˆ " ",. ( " " " ), ",( ",.( " ) ),..,, ", ', " ",,,. '. ",.,, " " " " ". ". " ' " " ". " " " " " ( ) " " '. ". " " " " ' "., " " ".',,, " " ", ", ". : ( ) : :

9 גליון 74 עמוד 9 בס"ד משניות מקואות כלים משניות לפי סדר א-ב פרקים לפי סדר א-ב סדר סיום ש"ס תהילים לבית העלמין שערי תפלה שערי זוהר כל סדרי הלימוד, תפילות ומזמורים לי"ב חודש וליום השנה, מסודר לפי אותיות עפ"י מנהג כל העדות, מבוארות ובאותיות מאירות עיניים. ובנוסף גם קונטרס תהילים ותפילות לבית העלמין הפצה ראשית: ארץ ישראל קולמוס הפצת ספרים, , US: Zundel Berman (718) , Europe: +44-(0) ובכל חנויות הספרים המובחרות מכון אור עולם החדרת לימוד ההלכה ברחבי תבל לתרומות והנצחות: ת.ד בית שמש 99190, טלפון: , פקס: בקרו באתרינו:

10 גליון 74 עמוד 10 זה עתה יצא לאור אוצר בלום של דברים נדירים מתורת וארחות מרן החתם סופר זי"ע והנלוים אליו, מאוצרו של נכדו הר"ר אברהם שישא ז"ל הספר כולל בין השאר * דרושים מכתי"ק שלא נדפסו מעולם * פנינים מלוקטים בדברי אגדה *מכתבים למרן זי"ע* עובדות והנהגות ממרן זי"ע * מאמרים בבירור תורת מרן * הערות לספרי מרן* פרטים לתולדות אבותיו ורבותיו * מערכות צאצאיו הכתב סופר והמכתב סופר וחתנו הג"ר זלמן שפיצר זצ"ל, כולל הרבה מכתבים מכת"י יותר מתש"ע עמודים. להשיג בחנויות הספרים או אצל המו"ל Rabbi J Schischa 14 The Ridgway London NW11 מספר טלפון

11 גליון 74 עמוד 11

12 גליון 74 עמוד 12 מירי ברנדויין עמודים מלאים וגדושים, מעוטרים במסמכים עתיקים ונדירים, ובתמונות אלבומיות ויחודיות הספר שיותיר אתכם, נפעמים, נרגשים, ובעיקר מרוממים פרקי יחוס ושורשי משפחות רבות: ברים, קלאגסברון, רוקח, פרנקל, קלפהולץ, ועוד. פרקי מערכה וגבורה משנות קום המדינה, בצירוף מסמכים מעניינים ופרטים היסטוריים השופכים אור על הווי התקופה אנקדוטות מחכימות ואפיזודות תורניות מגדולי ישראל מכל גווני הקשת. תקומת מלכות בית רוז'ין על חורבות השואה, ומשנתו החינוכית של אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור האחרון. עובדות מרתקות ובלתי ידועות מהיכל תלמודו של בעל ה'אבן האזל' זצוק"ל. תורה תפילה וחסד במושגים בלתי מצוים, ודמותו של בן עליה שכל כולו לבת אש לה' ולתורתו. ניתן להשיג את הספר בכתובות דלהלן: ירושלים חנות ספרים "גירסא" )מול זכרון משה(. משפחת ברים רחוב כי טוב 4. טל: משפחת ברים רחוב אלגזי 18. טל: ביתר עילית גבעה A משפחת ברים רחוב אריאלי 7 טל: גבעה B חנות ספרים "קודש" רחוב מעזריטש 90 משפחת קורנבליט רחוב קדושת לוי 32 טל: בני ברק משפחת שולמן רחוב רבי עקיבא 144. טל: מודיעין עילית משפחת טברסקי רחוב פוניבז' 5. טל: קרית גת משפחת ברים רחוב בית יוסף 68. טל: בורו פארק חנות ספרים ביגעלאייזען עוועניו לפרטים נוספים:

13 גליון 74 עמוד 13 ניתן להשיג את הספר אצל העורך: דוד גולדשמיד ת"ד 400 מצפה רמון

14 גליון 74 עמוד 14

15 גליון 74 עמוד 15

16 גליון 74 עמוד 16

17 גליון 74 עמוד 17 עוד לא נראה כבושם הזה הופיע ויצא לאור ספר שיח צדיקים קידוש לבנה כולל אוצר דינים, הליכות והלכות, סיפורים ועובדות צחות ומליצות, טעמים ומנהגים חלק ב באהלי צדיקים מנהגי רבותינו הקדושים במצות קידוש לבנה מסודר לפי חצרות גאונים צדיקים ואדמורי ם חסידים, אשכנזים, ספרדים, תימנים אפטא אמשינאוו בעש ט באבוב באיאן ביאלא בן איש חי בעלזא גר א וויזניץ זידיטשוב חב ד חזון איש חיד א חתם סופר טאהש ליסקא לעלוב מהר ם א ש מהר ם שיק מונקאטש נדבורנא סאטמאר סוליצא-סאסרעגען ספינקא סקאליע סקווירא קאזניץ קאמארנא קאסאן קארלין סטאלין קוידנוב קרעטשניף תולדות אהרן תימן שונות להשיג בחנויות הספרים \ או אצל מכון בחיי משה

18 גליון 74 עמוד 18

19 גליון 74 עמוד 19 TAKING THE WORLD BY STORM The sixth volume (Chapters Hilchos Bishul, Borer, etc.) is now available in your local Hebrew bookstore! New! Paperback Edition of English Mishnah Berurah with Summaries The Ohr Olam Mishnah Berurah brings Hilchos Shabbos to life. The Ohr Olam Mishnah Berurah's Features: New! Paperback edition in two sizes! On-the-Daf Details 1 Free-flowing English Translation 2 Illustrations and Diagrams 3 Elucidative Footnotes 4 Beiur Halachah Synopses Enlightening Appendix Contemporary Halachah Discussions Mishnah Berurah Summaries Precise Index on the 39 melachos Dedication Available

20 גליון 74 עמוד 20 בס"ד אנו שמחים לבשר לציבור אוהבי הספר התורני על צאתו לאור של הספר החשוב שו"ת מהר"י אסאד חלק אה"ע-חו"מ לרבי יהודה אסאד זצ"ל אב"ד סערדאהעלי הספר יצא לאור במהדורה חדשה ומתוקנת עם מבוא, הערות, הפניות, מראה מקומות, נספחים ומפתחות. 29 +תק"כ עמ'. מבצע מיוחד לרגל השקת הספר ושבוע הספר 80 ש"ח בלבד! שני כרכים ]כרך זה+כרך יו"ד שיצא לאור בשנה שעברה[ 150 ש"ח *כרך או"ח נמצא לקראת סוף הכנתו והכולל מבוא מקיף ומפתח לשלושת החלקים או: בכתובת דוא"ל / טל'

21 גליון 74 עמוד 21 בס"ד עכשיו יש תשובות לכל השאלות! "תשובות ופסקים" על שו"ע חו"מ סימן קנ"ו ובו מובא דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים עד פוסקי זמנינו בעניני ריבוי דרך, יורד לאומנות חבירו, עני המהפך בחררה, עני המנקף, זכויות היוצרים, וחזקה במצוות אשר מסודרים על סדר השו"ע בצורה בהירה ומאירת עיניים האם אפשר למנוע פתיחת בית הכנסת בבנין משותף? האם מותר לבעל חנות להוזיל מחירים באופן שהשני אינו יכול להוזיל כמהו? אם שכנים יכולים למנוע מעיקרא שאחד מהשכנים לא יבנה בגג המשותף לכולם? האם מותר לעשות סעודה שבע ברכות בביתו באופן שעושה רעש לשכנים? אם אפשר לעשות בפרוייקט ועדת קבלה למנוע אנשים מסויימים לדור שם? דעות פוסקי זמנינו לענין ריבוי דרך בחדרי מדרגות? רואה קרובו שנכנס לחנות שמוכרת ביוקר אם מותר למונעו? אם אפשר לעכב בזמנינו בן עיר אחרת למכור בעיר אם אינו משלם מס?»»»»»»»» ועוד עשרות נידונים אקטואלים שנוגעים לכל אחד בחיי היום יום!!! לרגל ההוצאה מחיר 40 ש"ח בלבד! ניתן להשיג בטלפון או שלוח מייל

22 גליון 74 עמוד 22 הופיע ויצא לאור ספר אבי עזרי קהילות יעקב על התורה בהלכה ובאגדה מאת הרב אשר ברגמאן שליט"א בני ברק תשע"ח בשורה בעולם השחיטה לאחר מאה שנה אור חדש הפציע עם ההדרת הספר "קול שמחה - אבוקה לשחיטה" ספר מיוחד ומופלא על כ"ח סימנים ראשונים של שו"ע יורה דעה הכולל סיכום מקיף בלשון זך ובהיר על כל הלכות שחיטה והמסתעף, הספר ערוך בצורה בהירה וברורה הספר מעוטר בהסכמותיהם של הגאון מהרש"ם מברעזאן והגאון בעל 'ערוך השולחן' ועוד גדולי ישראל שהספר עלה על שולחנם. הספר מכיל שלוש מאות עמודים, וכתוב בצורה ברורה למען יוכל כל קורא לעבור כל ההלכות בדרך שאלות ותשובות. במהדורא זו נפתחו כל הראשי תיבות והוגה מחדש כל הספר לאחר עבודה רבה ומאומצת יצא דבר נאה ומתקבל אותיות מאירות עיניים, מטרת הספר להחדיר לכל המתעסק במלאכת השחיטה את היכולת לקנות בקנין אמיתי את כל פרטי הדינים ולשננם לעיתים קרובות למען יהיו חקוקים על לוח ליבו, הספר נמכר במחיר סמלי להרבות תורה, לפרטים ורכישת הספר או מייל יצא לאור ספר ישא יוסף ח"ו אבן העזר חושן משפט חדש!!!!! מאת הגר"י אפרתי שליט"א מחיר: 35 פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו - נאמן ביתו, ראש ביהמ"ד, הרב יוסף אפרתי שליט"א. כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שדן משך עשרות שנים קדם מו"ר מרן זצוק"ל וגדולי ישראל נוספים. הספר הנ"ל הוא חלק מסט שלם בעל ה' כרכים מחיר הסט כולו 160 ש"ח

23 גליון 74 עמוד 23 הפרשה המחכימה י"ל הפרשה המחכימה ספר במדבר מהסדרה הנפלא והמפורסמת, לקחים מעשים ואקטואלים בהלכה ובהגדה, ערוכים בשפה ברורה מכל דברי חז"ל והאחרונים בתוספת עובדות מעשיים, ניתן לקבל חנם לבתי כניסות בתי מדרשות ומוסדות בטלפון יצא לאור ספר שבילי הספיקות דיני ספק ספיקא ספק דרבנן וספק ספיקא המאגד ומקבץ הדינים הנ"ל בשיטת הפסוקים )עיקר ההתמקדות בדיני ס"ס( ישנה כמות מצוצצת לחלוקה לעוסקים בנושאים אלו, ניתן לקבל אצל המחבר באוזר פרדס כ"ץ ב"ב בטלפון חדש ספר נטעי גבריאל- יום הולדת. הליכות ומנהגי יום הולדת ועניני שנות האדם מי ג עד מאה ועשרים י"ל ספר אקום להודות ברכת השחר תיקון חצות שירי דיבקות ותפילה י"ל ספר אבות אליהו לבעל השבט מוסר מאיזמיר

24 גליון 74 עמוד 24 מאת ר' מנחם מרדכי פרנקיל תומים ]יד ימינו של רבי יצחק ירוחם דיסקין ורבי יוסף חיים זאנאנפעלד זצ"ל[ להשיג בארה"ב אצל אביעזר כהן או בא"י אליהו נחום פרנקל גבעת שאול 17 ]נמסר ע"י ספר תפארת למשה ביאור עניני אהבת ישראל הרב ירמיה כץ שליט"א ]נמסר ע"י קונטרס "הדרת מלך" בו קובצו 109 הלכות של מרן הרב עובדיה יוסף אשר חזר בו ממה שכתב בראשונה בבחינת הד'ר הוא לכל חסידיו. ההלכות מובאות ככתבם וכלשונם של הרב זצ"ל. הקובץ מעוטר בהסכמת בנו הרב דוד יוסף שליט"א. ניתן להשיג בטל: כתובת מייל שלי

25 גליון 74 עמוד 25 י"ל הספר "אורות ההלכה"- קיצור שולחן ערוך חלק א "אורח חיים" בו מקיף בלשון צחה וברורה את הליכות תפלה,ברכות, שבת, ומועדים. מנוקד עם מקורות ההלכה ובכותרות צד בכל הלכה. בברכתם המלצתם והסכמתם של גדולי ומאורי הדור. ברכה בכל בית. בעז"ה בקרוב עומד לצאת לאור "אורות ההלכה"- קיצור שולחן ערוך חלק ב יורה דעה-וחושן משפט ובו מקיף בלשון צחה וברורה הליכות בשר וחלב,מליחה,כשרות,מדיני תרומות ומעשרות, ערלה,שביעית. רבית,כבוד הורים, מילה, פדיון הבן,בקור חולים,אבילות,הלכות שכנים, אונאה,מעקה,אבידה ומציאה,ומצוות בן אדם לחבירו.ועוד ועוד מצוות שנוהגים בזמן הזה. בשילוב שורשי וטעמי המצוות מספר "החינוך ". מנוקד עם מקורות וכותרות צד לכל הלכה. בברכתם הסכמתם והמלצתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א. מאת הרב שמעון כהן מחבר ספרי "הלכה לתלמיד ג 'חלקים. שו"ת פני יצחק יצא לאור שו"ת פני יצחק לרבי יצחק אבואלפיה זיע"א, ניתן להשיגו ללא תמורה לכוללים ובתי מדרשות בטלפון מכירה מיוחדת של שו"ת תקנת השבים לבעל תקנת עזרא ביום ח' באייר יחול יום היא"צ השבעים לפטירת הגאון רבי עזרא אלטשולר זצ"ל בעל תקנת עזרא על מסכת מעילה ]מנו"כ בבית העלמין הישן - גאולים בכפר סבא[. לרגל היא"צ תתאפשר רכישת שו"ת תקנת השבים מכת"י הגאון הנ"ל ובו מו"מ עם גאוני ליטא, שיצא לאור באלול תשע"ה. ב- 40 ש"ח בלבד מחיר העלות, 50% מהמחיר בחנויות הספרים[. המכירה המיוחדת, עד ל"ג בעומר תשע"ח או עד גמר הכמות המיועדת. המכירה בבני ברק ויש לבא לקחת. לפרטים בכתובת

26 גליון 74 עמוד 26 הודעה חשובה בשורה טובה ללומדי הלכות בשר בחלב בעקבות תרומה שנתקבלה ניתן שוב לקבל עותק אחד חנם לכולליים מספר "חונך דעה" ספר מקיף על עינני חנ"נ והמסתעף עם ביאור רחב על הר"ן בס"פ כל הבשר חלוקה ברחבי הארץ - בירושלים רח מיכל מספר ספר יודעי מצותיך למגידי שיעורים או העוסקים בקירוב רחוקים הלומדים מסכת ברכות נכתב בצורת סיפור בן זמננו בהתאם לדפי הגמרא ושאלת על המעשה, לאחר לימוד דף הגמרא מופיעה ההלכה למעשה הספר נכתב לשיעורים של לב לאחים המלצות מאת מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א ועוד טל ללומדי מסכת נדרים יצא לאור קונטרס "לא יחל דברו" הכולל סידור של הידיעות הפשוטות מהגמ' והראשונים וביאור היסודות הבסיסים של רבותינו האחרונים בענינים המרכזיים במסכת נדרים. מסודר ע"פ סדר היסודות. ניתן לבקש במייל להשיג הסמ"ק מצוריך )ג' כרכים( נתקבל כמות מוגבלת של הספר ניתן לקבלו חנם ברח' רבי מאיר 3 ב"כ משפחת רונברג לתיאום

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

<4D F736F F D20E6EBF8E5F0E5FA20E5EEF1E5F8E5FA2E444F43>

<4D F736F F D20E6EBF8E5F0E5FA20E5EEF1E5F8E5FA2E444F43> 1 הקדמה זכרונות ומסורות על ה'חתם סופר' ממשפחתו, תלמידיו וההולכים לאורו מכון מורשת אשכנז 3 הקדמה זכרונות ומסורות על ה'חתם סופר' ממשפחתו, תלמידיו וההולכים לאורו בעריכת בנימין שלמה המבורגר מכון מורשת אשכנז

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Habracha.indd

Habracha.indd לא ראש המכון מדעי טכנולוגי להלכה - ירושלים בס"ד חשון תש"ע לשאלת רבים האם יש איזה שינוי כל שהוא בנוגע ל. הריני בזה להביע את דעתי באופן ברור שכל המעליות שמאושרות ושיאושרו ע"י המכון מדעי טכנולוגי להלכה אין

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

דרך ארץ

דרך ארץ בינ ו עמ י עש ו הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org ^ י ע י חיים תשס ח דרך אר ץ [חלק אורח חיים ] מנהגי ארם צובה (חלב) מפי ספרים וסופרים, כתבי יד וכתבי עת כולל משא ומתן בנושא המנהגים. וכן גם השוואות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

SICHOSONLINE.ORG תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשע"ו – לוי יצחק גרליק –

SICHOSONLINE.ORG  תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשעו – לוי יצחק גרליק – בס"ד. שלהי תמוז תשע"ו לכב' אנ"ש שליט"א דק"ק שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtualcommunity@sichosonline.org תזכורת לתשעת הימים, שבת חזון )שחל בתשעה באב( ותשעה באב נדחה )שחל ביום א'( תשע"ו. הואיל ונדחה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד