.1 תקנון מבצע הגרלות לתכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" של שידורי קשת בע"מ הגדרות "החברה" או "קשת" עורכת ההגרלה- שידורי קשת בע"מ )חברה מס'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ".1 תקנון מבצע הגרלות לתכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" של שידורי קשת בע"מ הגדרות "החברה" או "קשת" עורכת ההגרלה- שידורי קשת בע"מ )חברה מס'"

תמליל

1 .1 תקנון מבצע הגרלות לתכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" של שידורי קשת בע"מ הגדרות "החברה" או "קשת" עורכת ההגרלה- שידורי קשת בע"מ )חברה מס' ( מרחוב ראול וולנברג 12 תל אביב, טלפון: ; פקס: "משתתף" -אדם העונה על כל אלה: )א( אישר את תנאי התקנון )ב( נרשם בהצלחה להגרלה )ג( עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. "הפעילות" או "המבצע"-מבצע הגרלות שבמהלכו משתתפים אשר יירשמו להגרלה ויצביעו בפרק הגמר בו תתקיים הצבעה )בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה(, יוכלו להשתתף בהגרלה ולזכות בפרס. "הרשמה"-רישום להגרלה באמצעות טופס הרשמה במהלך התכנית, הזנת שם מלא ומספר טלפון נייד עדכני ונכון ואישור התקנון. "עמוד הפעילות" או "העמוד"-העמוד באפליקציה בו תתאפשר ההצבעה לתכנית והשתתפות בהגרלה. "התכנית"-"הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" שתשודר בקשת, ערוץ 12. "האפליקציה"- אפליקציית,mako המיועדת למכשירים סלולריים וטאבלטים תומכים בעלי מערכות הפעלה android או IOS )"המכשירים התומכים"(. האפליקציה זמינה להורדה בחינם באמצעות google play ו- itunes. "האתר"- "עוזרת לעורכת ההגרלה"-רבי אינטראקטיב בע"מ Agency( )Rabbi Interactive הספקית והמפעילה של עמוד הפעילות באפליקציה. "מוקד הפעילות" -מוקד טלפוני של החברה שמספרו , אשר שעות פעילותו הן בימים א-ה בין השעות: 17:00 09:00- ובאמצעותו ניתן לקבל במהלך תקופת הפעילות, פרטים אודות הפעילות ותמיכה בשימוש בעמוד הפעילות. "תקופת הפעילות"- החל מיום )פרסום ראשון של ההגרלה( ועד למועד ההגרלה )ההגרלה תתקיים ביום (. "ההיתר הכללי"-ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז "המפקח" המפקח על ההגרלה - רו"ח יגאל דור, משרד רואי חשבון ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', מרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, טלפון: , פקס: "ספקית הפרס"- idigital ח.פ: מרחוב הברזל 26 תל אביב. "מערכת התכנית"-חברת ההפקה של התכנית טדי יזמות והפקות )1992( בע"מ. "התקנון" או "תקנון המבצע"- תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט בסעיף 2.2 להלן. "תקנון התכנית"-תקנון התכנית כפי שיעודכן מעת לעת. "הקהל" או "הצופים"-קהל הצופים בתכנית. 2. מבוא המבוא לתקנון, ההגדרות שבו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן שבמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר, במשרדי קשת ובמשרדי המפקח )כהגדרת מונח זה בסעיף 8 להלן(, וניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן המפורסם באותה עת כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם

2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון המבצע לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון המבצע, תגברנה הוראות תקנון המבצע לכל דבר ועניין..2.3 בכל הנוגע להגרלות המהוות חלק מהפעילות, יהיו הוראות תקנון זה להוראות ההיתר הכללי. כפופות.2.4 בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים הרישום להגרלה כדי להירשם להגרלה, על המשתתף להוריד את האפליקציה באמצעות אחד המכשירים התומכים. על משתתף שהתקין את האפליקציה בעבר, לוודא שעל מכשירו התומך מותקנת הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה. רק באמצעות הגרסה העדכנית ביותר ניתן יהיה להשתתף בפעילות. לאחר הורדת האפליקציה העדכנית ביותר, על המשתתף להיכנס לעמוד הפעילות באפליקציה, להירשם באמצעות שם מלא ומספר טלפון נייד עדכני ונכון ולאשר כי קרא את התקנון וכי תנאיו מקובלים עליו באמצעות סימון V על האייקון - Checkbox "קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש". יובהר, כי תנאי להשתתפות בהגרלה הוא אישור התקנון, הזנת שם מלא ומספר טלפון נייד עדכני ונכון )"רישום להגרלה"(. באפשרות הצופים להשתתף בהצבעה באמצעות האפליקציה על ידי לחיצה על כפתור "כניסה להצבעה", וזאת מבלי להזין פרטים אישיים. עם זאת יובהר, כי צופים אשר לא יזינו שם מלא ומספר טלפון עדכני לא יוכלו להשתתף בהגרלה או לזכות בפרס. משתתף שלא יבצע את שלבי הרישום להגרלה בהצלחה, לא יוכל להשתתף בהגרלה. האחריות על נכונותם ומהימנותם של הפרטים אותם יזין המשתתף )טלפון נייד ושם מלא( חלה על המשתתף בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות על נכונותם של הפרטים המופיעים בו, לרבות במצב בו לא יתקבלו הודעות מטעם החברה עקב היות הפרטים שגויים בסיום התהליך התקין של כמפורט בסעיף 4 להלן. רישום להגרלה, יוכל המשתתף להשתתף בהגרלה.3.5 המשתתף יהיה אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו האישי, בין אם נעשו בהסכמת המשתתף ו/או בידיעתו ובין אם לאו. אופן ההשתתפות בפעילות יכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת. משתתף אשר יעבור על החוק ו/או על הוראות תקנון זה ו/או שינהג בפראות ו/או בגסות ו/או באלימות ו/או במרמה במסגרת הפעילויות תהיה רשאית החברה להפסיק את השתתפותו בפעילות ו/או לפסול את זכייתו )ככל שיזכה( וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה/המפקח או מי מטעמם בגין האמור, ובכלל זאת בקשר עם שיקול הדעת שהופעל בקבלת ההחלטה כאמור

3 על המעוניין להשתתף בהגרלה ולממש את הפרס המחולק במסגרתה לעמוד בכל התנאים המנויים בהגדרת "משתתף" כמפורט בסעיף 1 לעיל, והכל מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה השתתפות בהגרלה לאחר הורדת האפליקציה באמצעות אחד המכשירים התומכים וכניסה לעמוד הפעילות דרך האפליקציה, ניתן יהיה להשתתף בפעילות במהלך פרק הגמר של התכנית, בחלק שבו תתקיים הצבעה למתמודדים )"פרק הצבעה"(. בשלב הראשון בתכנית, לפני כל ביצוע שתיפתח ביחס אליו הצבעה, יתבקשו המשתתפים לאשר כי בכוונתם לקחת חלק בהצבעה. בזמן ביצוע השיר יוכלו המשתתפים להצביע "עובר" או "לא עובר" עבור המתמודד שביצועו משודר באותה העת בתכנית וזאת במסגרת הזמן שיוקצב להצבעה. בשלב האחרון, המצביעים יצטרכו לבחור מתמודד אחד מבין השלושה. זמן פתיחת וסגירת ההצבעה יוכרז בתכנית באופן קולי וגרפי. בין ארבעת דו קרבים במהלך התכנית יתקיימו שני )2( ההצבעות: אופן המשתתפים שעלו לגמר. המנצח בכל דו קרב עולה לשיר סולו בגמר הגורלי. המפסידים בדו קרב עוברים להחלטת השופטים, מי מהם יעלה לתלת הקרב שלו לגמר. הביצוע את הסופי. בשלב האחרון כל אחד מהמתמודדים ישיר ההצבעות יתאפשרו במועדים הבאים: א. בשלב הדו קרבים: ארבע )4( הצבעות אחת לכל ביצוע בדו קרב. ב. ג. בשלב התלת קרב הסופי: הצבעה אחת )1( בחירה בין שלושת המתמודדים הסופיים. ניתן יהיה להצביע סה"כ חמש )5( פעמים בערב הגמר. "רגע פתיחת ההצבעה" השלב הראשון יחל מרגע ביצוע השיר הראשון בפרק הגמר אליו יוכלו המשתתפים להצביע )עובר או לא עובר(. השלב האחרון יחל עם תום ביצוע שלושת הסולואים הגורליים ברגע ההכרזה על פתיחת ההצבעה. פרטיו של כל משתתף שייבצע את תהליך הרישום להגרלה ויצביע, יירשמו באופן אוטומטי במסד נתונים, אשר מתוכו ישלפו המועמדים להגרלה כמפורט בסעיף 5 להלן ככל שתעלה למשתתף כל בעיה או שאלה בקשר לפעילות הוא מוזמן לפנות למוקד הטלפוני של הפעילות כהגדרתו לעיל. 5. פירוט ההגרלות שיערכו במהלך תקופת שידור התכנית תתקיים הגרלה אחת )1(. מובהר בזאת כי קשת רשאית להגדיל או להקטין את כמות ההגרלות על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לעדכונים שיפורסמו על ידה. להלן מועד ההגרלה:

4 בהגרלה ייקחו חלק כל המשתתפים אשר נרשמו להגרלה בהתאם לתנאי תקנון זה, והצביעו לפחות לביצוע אחד בפרק ההצבעה ואשר עודכנו אוטומטית במסד הנתונים, כאמור בסעיף 4.4 לעיל. ההגרלה תיערך באופן ממוחשב, בפיקוח ובנוכחות המפקח או נציגו, במשרדי קשת, ובנוכחות העוזרת לעורכת ההגרלה. ההגרלה תבוצע באופן הבא - העוזרת לעורכת ההגרלה תעביר לחברה, ביום רביעי, ה עד לשעה 15:00, רשימה של המשתתפים שנרשמו להגרלה והצביעו בהתאם לכללי ההגרלה. מבין מספרים אלה תאותר: ההצבעה ה- 100,000 מרגע פתיחת ההצבעה. במידה שכמות ההצבעות נמוכה מ- 100,000, ההצבעה הקרובה ביותר למספר 100,000, מרגע פתיחת ההצבעה. מלבד למצביע לפי סעיף ייבחרו ארבע )4( מצביעים נוספים אשר ההצבעה שלהם תהיה קרובה ביותר )מלמטה( להצבעה ה- 100,000 כלומר בעלי ההצבעות ה- 99, ,997, 99,998, 99,999, )או למספר הגבוה ביותר הקרוב אליו ככל שכמות המצביעים נמוכה מ 100,000(. מצביעים אלו ישמשו כזוכים חליפיים, למקרה בו המועמד לזכייה בפרס הראשון לא יאותר ו/או ייפסל ו/או יבחר שלא לקבל את הפרס )"זוכים חליפיים"(. ככל שלא אותר הזוכה החליפי הראשון מתוך הארבעה )4( או נפסל זוכה חליפי זה לפי הוראות התקנון, יבוא תחתיו הזוכה החליפי הבא בתור, וכך הלאה עבור כל אחד מהזוכים החליפיים כל משתתף יהיה זכאי להזדמנות אחת בלבד להשתתף בהגרלה ולזכות בפרס. ככל שבהתאם לסעיפים ו יועלה משתתף מסוים יותר מפעם אחת, יבחר במקומו המשתתף שבא אחריו. ההגרלה תהיה מפוקחת על ידי המפקח כמפורט בסעיף 8 להלן. תוצאות ההגרלה ושמו של המועמד לזכייה יפורסמו באתר, בעמוד הפעילות ובאפליקציה ובהתאם לשיקול דעתה של קשת, במדיות נוספות בבעלותה של קשת )לרבות טלוויזיה(. מובהר, כי אין בפרסום שם המועמד לזכייה כדי להקנות לו זכות לזכייה בפרס, ועליו לעמוד בתנאי תקנון זה ובסעיף 6.3 להלן בכדי לממש את זכייתו. קשת רשאית לשנות את תקופת ההגרלה, לצמצם או להגדיל את מספר פרקי ההצבעה, או לבטל את ההגרלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי קשת ו/או מי מטעמה ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה/המפקח או מי מטעמם בגין כך איתור הזוכים מספר הטלפון שהזין המשתתף בעת הרשמתו לפעילות ישמש את החברה לצורך איתורו ככל שיזכה בהגרלה. שם הזוכה ותמונותו עשוי להיות מוצג באתר, בעמוד הפייסבוק של התכנית ו/או של מאקו, במהלך התכנית עצמה ובמהלך תכניות נוספות של קשת. קשת או מי מטעמה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה )אשר לא נפסלו מסיבה כל שהיא( באמצעות הטלפון הנייד או כתובת המייל שהזינו. המועמדים לזכייה יתבקשו למסור את פרטיהם האישיים: שם, שם משפחה, טלפון, כתובת, תעודת

5 זהות וגיל, לצורך מסירת ההודעה על הפרס וכן לצורך הזדהות, במידת הצורך, בעת קבלת הפרס. במידה שהמועמד/ים לזכייה לא יצרו קשר עם קשת ו/או לא אותר/ו בתום 30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה ו/או המועמד/ים לזכייה אינו/ם עומד/ים בכל תנאי תקנון זה ו/או המועמד/ים לזכייה בחר/ו שלא לקבל את הפרס, יפסל/ו מועמד/ים זה/אלו והוא/הם לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי כלשהו מהחברה. עם פסילת המועמד, החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה החליפי הבא אחריו. במידה ולא אותרו ו/או נפסלו מכל סיבה שהיא, המועמדים לזכייה וכל הזוכים החליפיים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרס שלא חולק, לאחר סיום ההגרלה, בכפוף לדין. קשת/המפקח או מי מטעמם אינם אחראים במקרה בו מסירת הפרס לא תתאפשר בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שבאמצעותם נרשם לפעילות בתוך תקופת הזמן שנקבעה כאמור בסעיף 6.3. קשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה בפרס אשר לא אישר את הענקת הפרס ו/או תיאום הענקת הפרס, כפי שהוצע לו. מועמד לזכייה בפרס אשר נפסל כאמור לא יהיה זכאי למימוש הפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או סעד כלשהו מקשת/המפקח ו/או מי מטעמם. אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת רשאית שלא למסור את הפרס לידי משתתף שזכייתו בפרס היא פרי עבירה ו/או מעשה ו/או מחדל שלא כדין מכל בחינה שהיא.. 7 הפרס במסגרת ההגרלה יחולק לזוכה מכשיר סלולרי מדגם 8. iphone הזכות למימוש הפרס שמורה לזוכה בלבד ולנלווה עמו )הפרס הוא אישי ולא ניתן להעברה(. 7.3 שווי הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות ביטוח כל תוספת תחול על הזוכה עצמו מימוש הפרס: מימוש הפרס ייעשה באחד הסניפים של ספקית הפרס )חברת.)Idigital ניתן לאתר את הסניפים כאן:. על הזוכה לממש את הפרס תוך 3 חודשים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה. קשת לא תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה. קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס או את כמות הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך. למשתתפים לא תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר עם האמור, והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי כהגדרתו לעיל. המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תובענה על כלפי החברה ו/או המפקח ו/או כל מי מטעמם לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בקשר לפרס ו/או מימושו. תנאי לקבלת הפרס הוא חתימת המשתתף על מסמך התחייבות בנוגע לכך כי זכותו לפרס לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. החברה שומרת על זכותה לשלוח למועמד לזכייה כל טופס נוסף או אחר שיהיה עליו לחתום או לאשר כתנאי לקבלת הפרס. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה ו/או אפוטרופוס שלו ו/או מיופה כוחו )ככל שרלוונטי( יסרב לחתום על הצהרת הזוכה

6 ו/או על כל טופס אחר, ייפסל המועמד לזכייה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה/המפקח ו/או מי מטעמם מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה מימוש הפרס: לאחר הצגת תעודה מזהה על ידי הזוכה במשרדי החברה וחתימת הזוכה על מסמך התחייבות )במידה והזוכה צעיר מגיל 16, עליו לאסוף את הפרס בליווי הורה / אפוטרופוס ותעודה מזהה שלו(, יופנה הזוכה לתיאום קבלת הפרס עם נציגי ספקית הפרס המפקח יובהר, כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא, אלא בכפוף לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור שיינתן בכתב ומראש על ידי החברה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. ספקית הפרס תהיה האחראית הבלעדית לכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לפרס או למימושו. כל מס, ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בהגרלה, לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדיעל הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. החברה ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה יהיו רשאיות, אם ידרשו לכך, להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכה או את ניכוי המס במקור, ולקבל החזר לתשלום מהזוכה. יובהר, כי קשת ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או המפקח לא יהיו אחראים בכל מקרה בו לא תתאפשר מסירת הפרס בשל כך שהזוכה לא יוכל לשאת בעלות המס. ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו היא למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה/המפקח ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור ולא יראו בכך כהפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות בגינן זכאים המשתתפים בפעילות לסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה/המפקח ו/או מי מטעמם, לרבות כל טענה או דרישה לפרס חלופי ו/או פיצוי כלשהם..8 המפקח יפקח על ביצוע ההגרלות כמפורט בתקנון זה. כמו כן, יהיה המפקח אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות תקנון זה, וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה ו/או העוזרות לחברה, לבין המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הזוכים. החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח פטור מאחריות מובהר בזאת, כי קשת/המפקח ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לו ו/או לאחר מטעמו עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ומימושו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות. ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינם על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות והזוכה. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו כבר עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלקחת חלק בפעילות ו/או לזכות בפרס ו/או לקבל את הפרס והמשתתף מסכים לפטור

7 את קשת/המפקח ו/או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם. המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות, הטלוויזיוניות והממוחשבות )לרבות באינטרנט(, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות במבצע כרוכה בשימוש במערכת ממוחשבת וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל ההוראות במלואן ו/או במועדן ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה/המפקח ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם בקשר לכך. קשת ו/או המפקח ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, פגיעה בסיכויים, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין. עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על מערכת ממוחשבת שאינה חסינה מכל טעות או תקלה. לפיכך, קשת אינה מתחייבת שהפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך או כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה ו/או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף במבצע ו/או מלזכות בפרס ו/או לממשו, יהיו קשת, המפקח והעוזרת לעורך ההגרלה או מי מטעמם פטורים מאחריות. האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכים בו ובכלל כך, האחריות להגעת הזוכה לפגישה לצורך איסוף הפרס )ככל שהיה בה צורך(. קשת/המפקח/מי מטעמם לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בזוכים. האחריות הבלעדית לטיבו ואיכותו של הפרס היא של היצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין ולתנאים הנהוגים אצלם. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קשת ו/או העוזרת לעורכת ההגרלה ו/או המפקח או מי מטעמם בקשר לאמור בסעיף זה. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, כי קרא את התקנון בעיון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף, כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף לא ישתמש באמצעים טכנולוגיים או אחרים בכדי להטות או לשפר את סיכוייו לזכות בפרס. קשת תהא רשאית לפסול השתתפותם ו/או לשלול זכייתם של משתתפים שיתעורר לגביהם החשד כי פעלו באמצעים פסולים כדי להטות או לשפר את סיכויי זכייתם כאמור. המשתתף לא ישתמש בפעילות זו על מנת להפיץ מסרים שונים, ובכלל כך מסרים בלתי חוקיים, מסחריים, מסרים שיש בהם לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך לשון הרע ופגיעה בפרטיות. ככל שתעלה כל טענה או תביעה בקשר למסרים כאמור כלפי קשת, יהיה המשתתף האחראי הבלעדי לכל טענה או תביעה. כל משתתף ו/או המעוניין להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר זכייתו והענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את כללי

8 הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי קשת ומי מטעמה. קשת תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לאמות מידה סבירות לפסול הצבעות של משתתפים ו/או של זוכה פוטנציאלי ו/או לשקלל הצבעות ו/או לפסול הצבעות שהתקבלו ו/או כל חלק מהן והכל בכפוף לאישור המפקח. ההשתתפות בהגרלה אינה כרוכה בתשלום. אף על פי כן מובהר כי ההצבעה באמצעות האפליקציה מחייבת חיבור לרשת האינטרנט ולפיכך כרוכה בתשלום השוטף המשולם על ידי המשתתף לספק האינטרנט, בהתאם לתעריפי ספקי האינטרנט השונים. קשת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות במועדים, בכל עת, כמו גם לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, ה פרס שבה, תוכנה, מתכונתה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי. על שינוי שכזה בתנאי הפעילות תינתן הודעה בעמוד האפליקציה ו/או באתר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון. קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות )מלבד לעניין חלוקת הפרס לזוכים ומימושם( ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך. ההשתתפות בהגרלה אסורה על מנהלי ועובדי קשת ו/או עוזר לעורך ההגרלה ו/או המפקח מנהליהם עובדיהם שותפיהם ובני משפחותיהם. תקנון הפעילות ניתן יהיה לעיון באתר ובנוסף, בתיאום מראש, במשרדי קשת, ברחוב ראול ולנברג 12 רמת החייל, תל אביב תאריך:

9 "הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" - תקנון הצבעות מבוא תקנון זה הינו תקנון ההצבעות של תכנית הגמר של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" )להלן: "התכנית"( כותרות הסעיפים בתקנון זה הן למען הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התכנית, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון הצבעות זה לבין תקנון התוכנית, תגברנה הוראות תקנון התוכנית לכל דבר ועניין שימו לב שתקנון זה מסדיר את ההצבעות בתכנית בלבד, הגרלות המתקיימות בקשר להצבעות בתכנית מוסדרות בתקנון נפרד המפורסם הזמין לעיון בכתובת.makoTV ובאפליקציית למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן, אלא אם כן, נאמר מפורשות אחרת:.1 "מערכת התוכנית" או "המפיקה" -מערכת התכנית "הכוכב הבא". "קשת" -שידורי קשת בע"מ. "אתר האינטרנט" או "מאקו" -אתר התוכנית אשר כתובתו "האפליקציה" -אפליקציית makotv או אפליקציית mako המיועדת למכשירים סלולריים וטאבלטים תומכים בעלי מערכות הפעלה android או.iOS האפליקציה זמינה להורדה חינם באמצעות google play ו- itunes. "הקהל" או "הצופים" -קהל הצופים בתכנית. הסבר כללי על ההצבעות התכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2018" הינה תחרות שירה טלוויזיונית חדשנית, שבה הצופים מהווים חלק אינטגרלי ומשמעותי בהתנהלותה של התחרות, באמצעות ההצבעות במהלך שידור התכנית, בהתאם למפורט בתקנון זה. במהלך שידור פרק הגמר של התכנית תתאפשר הצבעה עבור מתמודדים בתכנית על מנת להשפיע על תוצאות התחרות בין המתמודדים בתכנית. מערכת התכנית ו/או קשת ידאגו לפרסם במהלך השידור ו/או בסמוך לו באיזה שלב של התכנית ניתן להצביע ובאיזה אופן. כל הצבעות הקהל בתכנית יתבצעו באמצעות האפליקציה בלבד, במתחם הייעודי בתוך האפליקציה, אשר מוקדש לתכנית ולהצבעות במהלכה. במקרה של תקלה קריטית במערכת ההצבעות יעשה שימוש במערכת גיבוי של הפקת התכנית, הכוללת קבוצת ביקורת, ואינה קשורה להצבעות באמצעות האפליקציה. הפקת התכנית אינה מחויבת להודיע על שימוש במערכת הגיבוי וקבוצת הביקורת. הורדת האפליקציה וההצבעה באמצעותה הינן ללא תשלום )למעט תשלום עבור שירותים סלולריים ו/או גלישה סלולרית בהתאם לחיובי המפעילה הסלולרית של המשתמש(. על כל ההצבעות בתכנית יחולו הוראות תקנון זה. שימוש באפליקציה.3.1 על מנת להשתתף בהצבעות על הצופה להתקין גרסה עדכנית של האפליקציה..2.3

10 ההשתתפות בהצבעות ומהלך ההצבעה א. ב. ג. א. ב. ג. במהלך התכנית תדאג מערכת התכנית להודיע בשידור על מועד תחילת ההצבעות, אשר יתחילו עם תחילת ביצוע של שיר על ידי מתמודד או יותר ממתמודד אחד בתכנית. על צופים המעוניינים להשתתף בהצבעה לאשר באמצעות האפליקציה )ע"י לחיצה על כפתור וירטואלי ייעודי באפליקציה( כי בכוונתם להשתתף בהצבעה. האפשרות לאשר השתתפות בהצבעה מוגבלת בזמן, כפי שייקבע על ידי מערכת התכנית וחיווי על משך הזמן לאישור ההשתתפות בהצבעה יינתן לקהל בשידור התכנית ו/או באמצעות האפליקציה. עם סיום הזמן לאישור ההשתתפות בהצבעה תחסם האפשרות לאשר השתתפות בהצבעה וצופים שלא אישרו השתתפותם לא יוכלו להצביע למתמודד וההצבעה תתאפשר שוב רק עם תחילת הביצוע שלאחר מכן. כלל הצופים שאישרו השתתפות בהצבעה ייחשבו כ- 100% מהמצביעים מקרב קהל הצופים, ומשקל הצבעות אלה יהיה כמפורט בסעיף 4.6 להלן. בשלב זה יוצג לצופים שאישרו השתתפותם בהצבעה מסך ההצבעה. במסך זה יוכלו המצביעים לבחור האם להצביע בעד המתמודד שביצועו משודר כעת בתכנית או להצביע נגדו. הצבעה בעד המתמודד תיעשה באמצעות לחיצה על "עובר" וההצבעה נגד המתמודד תיעשה באמצעות לחיצה על "לא עובר". מודגש כי לאחר הלחיצה על "עובר" או "לא עובר" לא ניתן לשנות את הבחירה. עוד מודגש כי אי הצבעה עד תום פרק הזמן להצבעה משמעותה כהצבעה נגד המתמודד )"לא עובר"(, שכן בפועל רק הצבעות "עובר" נספרות ומשפיעות על תוצאות התכנית. האפשרות להצביע תסתיים עם סיום הביצוע המשודר של המתמודד או שניות ספורות לאחר מכן. משקל הצבעות הצופים בכל אחד משלבי פרק הגמר של התכנית: שלב ראשון - שלב ה"דו קרבים" משקל הצבעות הצופים יהווה 88% מסך ההצבעות ו- 12% נוספים יהיו הצבעות השופטים. שלב ביניים - בחירה בין המתמודדים שהגיעו למקום השלישי והרביעי בשלב הדו- קרבים. בשלב זה הבחירה תיעשה על ידי השופטים בלבד, ללא הצבעה של הצופים. שלב הגמר - בשלב סולו הגמר יהוו הצבעות הצופים 100% מההצבעות ולשופטים לא תהיה השפעה. מנגנון ההכרעה בכל אחד משלבי התכנית: שלב ראשון שלב ה"דו קרבים" המתמודדים יצוותו לזוגות שיתמודדו זה מול זה ב"דו קרב". במהלך ביצוע השיר הראשון תציג מערכת התכנית את אחוז המצביעים בעד המתמודד. אחוז ההצבעות אליו יגיע המתמודד הראשון יקבע את הרף למתמודד אחריו. המתמודד שהגיע לאחוז ההצבעות הגבוה יותר יעבור לשלב הבא. המתמודד השני יגיע לשלב הביניים )הכרעת השופטים מי יעבור לשלב הגמר מבין המתמודדים שהגיעו למקומות שלישי ורביעי בשלב הראשון(. שלב שני הכרעת השופטים. שלב הגמר סולו הגמר. כל מתמודד יבצע את שיר הגמר שלו ותתקיים הצבעה של קהל הצופים ( 100% ממשקל ההצבעות( המתמודד עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר יוכרז כזוכה של התכנית. הכרעה במקרה של שיוויון או אי הסכמה בין שופטים בשלב הביניים - במידה ובשלב הביניים לא יגיעו השופטים להסכמה או במקרה של שוויון בין משתתפים בכל אחד משלבי התכנית, ההכרעה תיקבע על ידי ממוצע העונתי של המתמודדים, המתמודד עם הממוצע הגבוה יותר יעבור לשלב הבא. קשת ומערכת התכנית יציגו את אחוזי ההצבעה בעד )עובר( בלבד, ורשאיות לעגל כלפי מעלה או מטה את האחוזים על מנת להציג אחוזים שלמים )ללא חלקי האחוז(..4

11 הוראות כלליות כלל ההצבעות יסתיימו בסיום פרק הזמן להצבעה ולאחריו לא תתקבלנה הצבעות נוספות. מובהר בזאת כי הקולות שיספרו הינם הקולות אשר יקלטו במסד נתוני ההצבעה עד לסיום פרק הזמן להצבעה. כל הצבעה שתקלט לאחר מועד זה, מכל סיבה שהיא, אף אם נשלחה קודם לכן, לא תיכנס לשקלול קולות המצביעים בתחרות. שעון מפעילי מערכת שקלול ההצבעות אצל קשת הוא השעון הקובע לכל דבר ועניין. הצבעה שלא נספרה בשל אי קליטתה במסד נתוני ההצבעה במועד מכל סיבה שהיא, לא תזכה את שולח ההצבעה בפיצוי כלשהו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, במקרה של תקלה המשפיעה על איסוף ושקלול קולות קהל הצופים במועדם או במקרה של אי-קבלת כל נתוני הצבעה כלשהם במועדם מכל סיבה שהיא )כגון, עקב עומס בנפח הצבעה, כשל תשתיות אינטרנט ו/או סלולאר או מסיבה אחרת(, רשאית מערכת התכנית לשנות את אופן שקלול הקולות באותה הצבעה, במלואו או חלקו, לרבות פתיחת ו/או סגירת ההצבעה במועד שונה משתוכנן, אי-שימוש בקולות שנקלטו באיחור, אי-שימוש בקולות של אמצעי הצבעה כלשהו, במלואם או חלקם, או שימוש במערכת הגיבוי המוזכרת בסעיף 2.5 לעיל, וכיוצא בזה, הכל לפי שיקול דעתה הסופי והבלעדי. שידורי קשת ו/או מערכת התוכנית רשאית לפסול, לפי שיקול דעתן המוחלט, כל הצבעה אשר יתעורר אצלה חשד לגביו כי היא אחת מאלה: פרי הצבעה בלתי חוקית, פסולה, הצבעה שהושגה בעזרת שימוש פסול באמצעים טכנולוגיים, הצבעה אשר לפי שיקול דעתה של מערכת התוכנית פוגעת בעקרונות התחרות ההוגנת, הצבעה הנוגדת את תקנת הציבור בדרך אחרת או הצבעה שאינה כדין מסיבה אחרת וכיוצא באלה. האמור בסעיף זה יחול בין אם התגלה הדבר במהלך שידור התכנית ובין אם לאחריה..5 אופן פסילת ההצבעות ואופן תיקון תוצאות ההצבעות הפסולות נתון לשיקול דעתן הבלעדי של קשת ומערכת התכנית ולא ניתן לערער על החלטותיהן לעניין זה. שימו לב כי לא תתאפשר הצבעה ממכשירים המונעים זיהוי כתובת הIP. כמו כן, קיימת מגבלה של עד 100 משתמשים באפליקציה מכתובת IP בודדת. כלומר, לא תתאפשר הצבעה של יותר מ- 100 משתמשים מכתובת IP אחת. ]בדרך כלל במקומות עבודה או בבית כשגולשים בWIFI למשל, יהיה IP זהה לכל המכשירים מהם גולשים.[ במידה ומערכת התוכנית ו/או שידורי קשת תחלטנה לשנות את מספר ההצבעות המירבי המותר, הדבר יובא לידיעת המתמודדים וקהל הצופים. מערכת התוכנית ו/או קשת תהיינה רשאיות לשנות ו/או להגביל את מספר ההצבעות ו/או מספר המשתמשים הרשומים ממכשיר מסוים ו/או כתובת IP מסוימת, על פי שיקול דעתן הבלעדי בכל עת. מערכת התכנית רשאית לבטל ו/או לשנות את מהלך התוכניות, לבצע שינויים במבנה ההצבעות, להוסיף, לבטל, בכל עת ומכל סיבה, כל אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים במהלך ההצבעות ו/או בנוגע למהלך התכנית יפורסמו באתר האינטרנט ו/או האפליקציה ו/או בשידורי קשת בטלוויזיה במהלך התכנית ו/או בסמוך לה. מערכת התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ההצבעות ו/או התכנית וכן לקצרן ו/או להאריכן לפי צרכיה ולפי שיקול דעתה. מערכת התוכנית ו/או קשת שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא. מערכת התכנית אינה מחויבות לעצם שידור התכנית, ולמועד שידור התכנית ו/או לשידור תוצאות ההצבעות ו/או למועד שידור תוצאות ההצבעות. אופן הצגת תוצאות ההצבעות נתון לשיקול דעתן הבלעדי של קשת ומערכת התכנית. מערכת התכנית רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות את התחרות ו/או את שיטת ההצבעה ו/או את דרך שקלול הקולות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מנגנון ההצבעות, אופן ספירת ההצבעות ושקלול ההצבעות, נעשים באופן אוטומטי באמצעות תוכנות מחשב ייעודיות שנכתבו לטובת התכנית וההצבעות. חשוב להדגיש כי מעצם טבען תוכנות מחשב אינן חסינות מפני טעויות, באגים, שגיאות, תקלות ובעיות אחרות. קשת ומערכת התכנית ו/או מי מטעמן לא יהיו אחריות לכל תקלה כאמור

12 ותוצאות תקלות כאמור. ככל שיתגלה כי קיימות תקלות בתוכנות המחשב המנהלות את ההצבעות, יקבעו קשת ומערכת התכנית את אופן תיקון תוצאות התקלות וזאת לפי שיקול דעתן הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של אסון, אירוע ביטחוני ו/או התרחשות אחרת עקב כוח עליון כלשהו יהיו מערכת התכנית ושידורי קשת רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לבטל תכנית, לדחות את קיומה ו/או שידורה למועד אחר, לשנות את אופן ההצבעה ומועדיה ו/או לקבוע שינויים מיידים בתקנון זה לגבי אותה תכנית אף ללא מתן הודעה למשתתפים. מערכת התכנית תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לשלבי התחרות ולתכנית ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המשתתפים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי מערכת התכנית באשר לבחירה ו/או להחלפת משתתפים בשלבי התחרות השונים, והכרעתה כאמור - סופית. בנוסף, בכל מקרה של זכיית מתמודד )בין לפני ההכרזה ובין אם לאחר ההכרזה( באמצעים שאינם כדין ו/או אינם תואמים תקנון זה, למערכת התכנית יהא שיקול הדעת המלא לפעול כראות עיניה. קשת ו/או מערכת התכנית ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות סלולריות ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא ישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו לצופים בקשר עם הצבעת קהל הצופים בבית במישרין או בעקיפין. אין שידורי קשת או מערכת התוכנית אחראיות לאי-קבלת הצבעות מסיבות טכניות, כגון לדוגמה אי-תאימות של מכשיר לאפליקציה, תקלות, כשלים טכניים מכל מין וסוג שהוא וכד' אשר ישפיעו על ההצבעות. מערכת התכנית ו/או מי מטעמה, לרבות המנחים ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי הצופים לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר, אשר ייגרם לצופים ו/או לאחר, עקב השימוש באפליקציה ו/או השתתפותם בהצבעה בתוכנית ו/או נזק שנגרם במהלך ההצבעה, והצופים מצהירים כי הם מצביעים בתכנית על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית. במקרה של תקלה במערכת ההצבעות, ייעשה שימוש במערכת אלטרנטיבית לבחירת המתמודדים. למען הסר ספק, מערכת התכנית ו/או שידורי קשת אינן אחראיות לתעריפי הגלישה הסלולארית והאינטרנטית של הצופים, והעלות תחול על המצביעים בלבד. כן מובהר כי מאחר וההצבעות בתוכנית נועדו למטרה בלתי-מסחרית ולשם השתתפות בחוויית התוכנית, לא יהיו צופים המשתפים בהצבעות זכאים לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כספים שהוציאו לצורך ביצוע הצבעה )כגון לדוגמה תשלום עבור גלישה וכד'(, וזאת אף אם הצבעתם לא התקבלה ו/או לא נספרה מסיבה כלשהי

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

תקנון מבצע "קפה נמס ממריא אל על" עורכת ההגרלה: שטראוס גרופ בע"מ מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי תקנון זה

תקנון מבצע קפה נמס ממריא אל על עורכת ההגרלה: שטראוס גרופ בעמ מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי תקנון זה תקנון מבצע "קפה נמס ממריא אל על" עורכת ההגרלה: שטראוס גרופ בע"מ מסמך זה הנו בעל אופי משפטי. אם את/ה מתחת לגיל 18, ודא/י כי הוריך קראו את תנאי תקנון זה ואישרו לך להשתתף בפעילות נובמבר 2016 תקנון מבצע ההגרלות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word - ProjectsDefinition2.docx

Microsoft Word - ProjectsDefinition2.docx בי סדנאות בסימן ירוק http://gallery.me.com/carolynmuire#100251 מכריז על תחרות סדנאות נושאת פרסים במסגרת פרוייקט ירוק ובשיתוף חברת Eco Navigator מקליפורניה. התחרות פתוחה לסטודנטים מכל הסדנאות למדעי המחשב

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת קלאב 4 יו פיתוח עסקי בעמ ח.פ )להלן: החברה ו/או קלאב 4 יו(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ. 514299122 )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי משותף של טפסים הנוגעים להגרלת לוטו של מפעל הפיס, משלוחם

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד