מבט דסקריפטיבי ומבט ביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט דסקריפטיבי ומבט ביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו"

תמליל

1 )צפוי להתפרסם ב (, 1 58 מבט דסקריפטיבי ומבט ביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו גיא בן דוד * ככלל ניתן לבסס הרשעה בפלילים על סמך ראיה אחת או עדות יחידה אם בית המשפט סבור כי היא מוכיחה את אשמתו של הנאשם ברמה הנדרשת בפלילים. אולם לצידו של כלל זה נקבעו בחוק ובפסיקה מקרים מיוחדים שבהם אי-אפשר להסתפק בראיה יחידה להוכחת האשמה, ונדרשות ראיות נוספות לתמיכה בראיה העיקרית. ראיות נוספות אלה מכונות "תוספות ראייתיות", והן מהוות חסם מפני הרשעה על סמך עדות יחידה. ככלל, הדרישה לתוספת ראייתית קיימת במקרים שבהם קיימת ראיה מפלילה אחת וקיים חשש בדבר מהימנותה. על מנת לצמצם את הסיכון למשגה שיביא לידי הרשעת חפים מפשע, הדין דורש ראיה נוספת כתנאי להרשעה. מטרת המאמר היא לבחון לעומק את מערך התוספות הראייתיות בדיני הראיות בישראל ואת מגמותיו הן ממבט דסקריפטיבי והן ממבט ביקורתי. הפרק הראשון נועד לספק מבט דסקריפטיבי מעמיק על אודות התוספות הראייתיות בדיני הראיות בישראל, בלוויית מבט משווה למשפט האנגלו- אמריקני. חלקו הראשון של הפרק יסקור את מקורותיהן, מאפייניהן והתפתחותן של התוספות הראייתיות בישראל, תוך דיון במגמות שניתן לזהות בפסיקת בית המשפט העליון בתחום זה. המגמה האחת באה לידי ביטוי בחלוקתן של התוספות הראייתיות לקטגוריות משנה לפי חוזקן ואיכותן. המגמה האחרת, אף שהיא מצויה בראשיתה, באה לידי ביטוי בדרישה לתוספת ראייתית דיפרנציאלית, הנתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, במקרים חדשים שנקבעו בפסיקה. כחלק מהדיון הדסקריפטיבי יעסוק חלקו האחרון של פרק זה בדין המשווה. במשפט הקונטיננטלי הרשעת נאשם אינה מותנית בכלל כמותי של ראיות, ואילו במשפט האנגלו- אמריקני הדרישה לתוספת ראייתית היא מצומצמת ביותר. על רקע צמצומה של הדרישה לתוספת ראייתית עד כדי ביטולה במשפט האנגלו-אמריקני, 1 * מרצה בכיר למשפטים, האקדמית נתניה. מרצה לדיני ראיות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר- אילן ומרצה מן החוץ בבית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לחברי מערכת משפט ועסקים על הערותיהם המועילות.

2 א] א] ה" גיא בן דוד הכרת מערך התוספות הראייתיות הקיים בישראל, לרבות הקשיים שהוא מעורר, מהווה בסיס לביקורת שתידון בפרק השני. הפרק השני מוקדש לדיונים ביקורתיים על אודות מערך התוספות הראייתיות בישראל וכן להצעת פתרונות אפשריים שעשויים לתת מענה מסוים לאותן טענות ביקורת. בחלקו הראשון של הפרק תעמוד לביקורת התשתית העיונית המצויה בבסיס הדרישה לתוספות ראייתית בהליך הפלילי. על פי תשתית זו, ההצדקה לדרישת התוספות הראייתיות היא אפיסטמית במהותה, והיא מתייחסת, על דרך הכלל, לעדויות שקיים חשש א-פריורי בדבר מהימנותן. מכאן שהדרישה לתוספת ראייתית קשורה לתכליתו של ההליך הפלילי, שהיא מניעת הרשעתם של חפים מפשע. אלא שלצד זאת הדרישה לתוספת ראייתית כובלת את שיקול הדעת השיפוטי, ובכך פוגעת ביכולתם של התביעה ובתי המשפט להביא לידי כך שנאשמים שעברו עברות יורשעו גם במקרים שבהם קיימת עדות יחידה שבית המשפט נותן בה אמון. טיעון ביקורת שני מתייחס לכך שהדרישה לתוספת ראייתית אינה עקבית, במובן זה שהיא אינה חלה על עדויות אחרות שזהות במאפייניהן הרלוונטיים לאלה שלגביהן הדין דורש תוספת, וזאת ללא כל הצדקה עניינית להבחנה זו. טיעון שלישי מבקר את העובדה שהדרישה לתוספת ראייתית ספציפית חלה על כל העדויות מאותו סוג, ללא הבחנה ביניהן. פרק א: מבט דסקריפטיבי על מערך התוספות הראייתיות ומגמותיו מאפייניהן של "התוספות הראייתיות" בישראל, ההבחנה ביניהן 1. ודרכי התפתחותן תוספת מסבכת "סיוע" )א( התפתחותה של דרישת ה"סיוע" )1( מבחן המשולש" של הראיה המסייעת )2( מקרים שבהם נדרשת תוספת מסייעת )3( "תוספת מאמתת" "דבר לחיזוק" ו"דבר-מה נוסף" )ב( מאפייניה של התוספת המאמתת )1( "דבר לחיזוק" )2( מאפייניו של ה"דבר לחיזוק" ] מקרים שבהם נדרש "דבר לחיזוק" ]ב[ "דבר-מה נוסף" )3( מאפייניו של "הדבר-מה הנוסף" ] מבחניו של "הדבר-מה הנוסף" והתפתחותו בפסיקה ]ב[ הבחנה בין "דבר לחיזוק" ל"דבר-מה" )4( מגמות בפסיקתו של בית המשפט העליון בתחום התוספות הראייתיות 2. והקשיים שהן מעוררות 2

3 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו פרק ב: סיכום יצירת קטגוריות משנה במערך התוספות המאמתות )א( "דבר לחיזוק מוגבר/מחוזק" )1( "דבר-מה מוגבר" )2( הדרישה לתוספת ראייתית דיפרנציאלית במקרים חדשים )ב( שנקבעו בפסיקה "עד מדינה לשיטתו" )1( עדות שותף שמשפטו הופרד )2( עדות ילד לפי חוק הגנת ילדים, שהופסקה )3( מסקנות ולקחים מעשיים )4( הדרישה לתוספת ראייתית במשפט האנגלו-אמריקני 3. הדרישה לתוספת ראייתית במשפט האנגלי )א( הדרישה לתוספת ראייתית במשפט האמריקני )ב( מסקנות )ג( מבט ביקורתי על מערך "התוספות הראייתיות" ביקורת על התשתית העיונית שבבסיס הדרישה לתוספת ראייתית 1. ההצדקות שבבסיס הדרישה לתוספת ראייתית )א( הקיימת שבבסיס הדרישה לתוספת התשתית על ביקורת )ב( ראייתית ביקורת על אי-העקביות של הדרישה ל"תוספות ראייתיות" 2. על כל ספציפית הדרישה ל"תוספת ראייתית" החלת ביקורת על 3. העדויות מאותו סוג טענת הביקורת )א( המחשת הביקורת הסתפקות הדין בתוספת מסוג "דבר- )1( מה" המחשת הביקורת הסתפקות הדין בתוספת מסוג "דבר )2( לחיזוק" הבהרות נדרשות )ב( התוספת הראייתית המסוימת שנדרשת היא התוספת )1( המינימלית בלבד התוספת נדרשת רק במקרים שבהם משקלה של הראיה )2( הטעונה תוספת הוא גבוה מענה מוצע לביקורת )ג( 3

4 גיא בן דוד פרק א: מבט דסקריפטיבי על מערך התוספות הראייתיות ומגמותיו 4 1. מאפייניהן של "התוספות הראייתיות" בישראל, ההבחנה ביניהן ודרכי התפתחותן במקרים מסוימים, שנקבעו בחוק או בפסיקה, אי-אפשר להרשיע אדם על סמך עדות יחידה או ראיה יחידה. במקרים אלה בית המשפט רשאי להרשיע את הנאשם בתנאי שתימצא בחומר הראיות תוספת ראייתית שנקבעה בדין. הקושי הטמון בקביעת ממצאים עובדתיים על סמך עדות יחידה או ראיה יחידה בא לידי ביטוי גם במשפט העברי, שאינו מאפשר לחרוץ דינו של אדם על סמך עדות יחידה אלא במקרים חריגים, שהרי נאמר "כי על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר". 1 במשפט המקובל האנגלי התפתח במאה השמונה-עשרה כלל הסיוע rule(,)corroboration כדי להתמודד עם עדות יחידה של עד אשר קיימת סבירות גבוהה שהיא כוזבת. 2 דיני הראיות בישראל מאפשרים על דרך הכלל להרשיע אדם על סמך עדות יחידה, אלא שבמקרים מסוימים, שנקבעו בחוק ובפסיקה, הדבר מצריך תוספת ראייתית )להלן גם "תוספת"(. הפסיקה קבעה כי קיים יחס הפוך, של מעין "מקבילית הכוחות", בין משקלה של הראיה העיקרית למשקלה של התוספת הראייתית. 3 ככל שמשקלה של הראיה הבסיסית גבוה יותר כן משקלה של התוספת הראייתית עשוי להיות נמוך יותר, ולהפך. 4 אלא שהשימוש במונח "מקבילית דברים יט 15. ראו גם דברים יז 6; במדבר לה 30. כן ראו משנה תורה, עדות, פרק יז, הלכה ו; בבלי, יבמות קכב, ע"א. במקרים שבהם חלק מן הפסולים לעדות רשאים להעיד, בית הדין רשאי לחרוץ את דינו של נאשם גם על סמך עדות יחידה. ראו גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ד )2013(. 591 התפתחותו של כלל זה נסבה בעיקרה על עדותו של עד מדינה witness(.)crown בשנת 1744 נקבעה במשפט המקובל האנגלי דרישה לתוספת ראייתית מסוג "סיוע" כדי לקבוע ממצאים עובדתיים להרשעת נאשם על סמך עדות של עד מדינה. ההנחה הייתה כי אי-אפשר להתמודד באופן מיטבי עם החשש מפני עדות שקר. דרישת הסיוע לשם הרשעה על סמך עדות יחידה של עד מדינה התפשטה למדינות נוספות, ביניהן ארצות הברית, קנדה, דרום אפריקה ואוסטרליה. לעומת זאת, מוסד עד המדינה לא נקלט בשיטת המשפט הקונטיננטלית, וזאת לנוכח מתכונת הדיון האינקוויזיטורית בשיטות משפט אלה. שם, בעמ' 591 ו ראו גם JOHN.H LANGBEIN, THE ORIGINS OF (2005) 165.ADVERSARY CRIMINAL TRIAL בישראל נדרשת תוספת מסוג "סיוע" לעדות של עד מדינה, וזאת בהתאם להוראת ס' 54 א)א( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א )להלן: פקודת הראיות(. ע"פ 4009/90 מדינת ישראל נ' פלוני, פ"ד מז) 1 ( )1993(; , הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 604; מרדכי לוי "הסכנה של הרשעות-שווא בישראל גורמיה המרכזיים והצעות לצמצומה: בעקבות ספרו של בועז סנג'רו הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם גורמים ופתרונות" מאזני משפט י 11,.)2015( 52 ראו, למשל, דנ"פ 4342/97 מדינת ישראל נ' אל עביד, פ"ד נא) 1 ( , )1998(; ע"פ 774/78 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד לג) 3 ( 228, פס' 7 לפסק דינו של השופט ברק )1979(; ע"פ

5 א) מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו הכוחות" עלול להטעות, ועולה הצורך, כבר עתה, להעמיד דברים על דיוקם. כאשר בית המשפט רוחש אמון מלא לעדות המפלילה היחידה, נדרשת עדיין תוספת ראייתית, אלא שמשקלה אינו חייב להיות גבוה. 5 אולם כאשר משקלה העצמי של הראיה העיקרית נמוך, כך שבית המשפט אינו רוחש לה אמון, אין די בתוספת ראייתית, אף לא במשקל גבוה, להביא לידי הרשעת הנאשם. 6 במצב זה על בית המשפט לז כות את הנאשם. עסקינן בכלל משפטי שנועד למנוע הרשעה של חפים מפשע, וככזה אין לאפשר לבתי המשפט להשתמש בו כאשר הוא אינו רוחש אמון לראיה המפלילה היחידה שעליה תיכון הרשעת נאשם. את התוספות הראייתיות בדיני הראיות בישראל נהוג לחלק לשני סוגים: "תוספת מסבכת" ו"תוספת מאמתת". התוספת המסבכת היא "סיוע". התוספת המאמתת עשויה להיות אחת משתי אלה: "דבר לחיזוק" או "דבר-מה נוסף". בדיון שלהלן אדון בכל אחת מהתוספות הללו. ) תוספת מסבכת "סיוע" )1( התפתחותה של דרישת ה"סיוע" דיני הראיות התפתחו באופן הדרגתי מכללים מכניים, נוקשים, שדרשו ראיות כמותיות קבועות, לכללים גמישים, הש מים את הדגש בערכה של כל ראיה ובאיכותה הן לפי תוכן הדברים והן בשים לב למוסר העדות. 7 מבחינה היסטורית, סעיף 1685 של המג'לה קבע כי העדות היא באמצעות שני גברים או גבר אחד ושתי נשים. 8 פקודת העדות משנת ביטלה את הוראות המג'לה, וקבעה בסעיף 6 כי לא יינתן פסק דין לא בהליך פלילי ולא בהליך אזרחי על פי עדותו של עד אחד ללא "סיוע". בעקבות מאורעות 1936 והקושי בהוכחת אשמתם של מחבלים, תוקן סעיף 6 באופן שביטל את הדרישה ל"סיוע" במשפטים פליליים. 10 אלא שביטול הסעיף לא מנע בתקופת המנדט את קליטתם של כללי ה"סיוע" מן המשפט המקובל האנגלי לגבי עברות מין 11 ולגבי עדות 4048/91 דהאר נ' מדינת ישראל, פס' 12 לפסק דינה של השופטת דורנר )פורסם בנבו, (. כן ראו לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ' 52. קביעה זו מעוררת קושי, שעליו אעמוד בפרק השני של המאמר. לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ' 53. שם, בעמ' אליהו הרנון דיני ראיות חלק שני )1987(. 3 שם, בעמ' 4. פקודת העדות, 1924, חא"י א 650. הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' 4 5. ההוראה שביטלה את הדרישה הכללית ל"סיוע" במשפטים פליליים הייתה הוראת שעה, אולם היא מעולם לא שונתה, ונעשתה הוראת קבע. כן ראו ע"א 581/72 ארביב נ' מדינת ישראל, פ"ד כז) 2 ( )1973( , ראו, למשל, (1947) 269 P.L.R. 265, ;El Musa v. Attorney General, 14 הרנון, לעיל ה"ש,7 בעמ'

6 גיא בן דוד שותף לעברה. 12 לאחר קום המדינה אימץ בית המשפט העליון את פסיקותיו של בית המשפט העליון המנדטורי לגבי עברות אלה, 13 ובהמשך החילו המחוקק ובית המשפט העליון את דרישת ה"סיוע" במקרים נוספים, כפי שיובהר בהמשך. תוספת מסוג "סיוע" היא תוספת מסבכת, הנדרשת באותם מקרים שבהם ההסתברות למסירת עדות כוזבת היא גבוהה. 14 הדרישה ל"סיוע" קיימת בעברות או במקרים מסוימים שנקבעו על ידי המחוקק ובית המשפט העליון. באותם מקרים אי-אפשר לבסס את הרשעת הנאשם על סמך ראיה יחידה או עדות יחידה ללא תוספת מסוג "סיוע". העדרה של אותה תוספת יוביל לזיכויו של הנאשם, ואילו קיומה לצד הראיה הטעונה תוספת יביא לידי הרשעת הנאשם בתנאי שייקבע כי אשמתו ה וכחה מעבר לספק סביר. מכאן שקיומה של ראיה מסייעת באותם מקרים שבהם היא נדרשת אין בה כדי להבטיח הרשעה. )2( "המבחן המשולש" של הראיה המסייעת על מנת שראיה תוכל לשמש תוספת מסוג "סיוע", עליה לעמוד בשלוש דרישות מצטברות: 15 עליה להיות עצמאית; עליה לסבך או לפחות לנטות לסבך את הנאשם באחריות לביצוע העברה; ועליה לסייע בהוכחת נקודה ממשית השנויה במחלוקת בין הצדדים. הדרישה הראשונה היא שהראיה המסייעת תהיה עצמאית, דהיינו, מנותקת מהראיה הטעונה סיוע. 16 למעשה, מקורותיהן של שתי הראיות )הראיה העיקרית והראיה 12 ראו, למשל, (1938) 116 P.L.R. 111, ;Jared v. Attoreny General, 5 הרנון, לעיל ה"ש,7 בעמ' באשר לאימוץ ההלכה האנגלית לגבי עדות שותף ראו, למשל, ע"פ 109/51 גולדברג נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה )1951(; , ע"פ 246/54 צבאג' נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ט )1955(. 367 כן ראו הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' באשר לאימוץ ההלכה בדבר עדות מתלונן בעברות מין ראו, למשל, ע"פ 95/50 אריכא נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה )1951(; , ע"פ 125/50 יעקובוביץ' נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ו )1952( , כן ראו הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' ע"פ 5544/91 מויאל נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (. 15 ראו, למשל, ע"פ 5002/09 מדינת ישראל נ' ז'אנו, פס' 36 לפסק דינו של השופט לוי )פורסם בנבו, (; ע"פ 2949/99 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד נו) 1 ( )2001(; , ע"פ 4649/01 אסולין נ' מדינת ישראל, פ"ד נו) 1 ( )2001(; , ע"פ 1301/92 מדינת ישראל נ' שוורץ, פ"ד נ) 5 ( 749 )1997(; ע"פ 146/81 אל סנע נ' מדינת ישראל, פ"ד לו) 2 ( )1981(; 500 ע"פ 4596/98 פלונית נ' מדינת ישראל, פ"ד נד) 1 ( )2000(; , ע"פ 1601/99 שהין נ' מדינת ישראל, פ"ד נג) 4 ( 448 )1999(; ע"פ 7450/01 אבו ליטאף נ' מדינת ישראל, פס' 56 לפסק דינה של השופטת ברלינר )פורסם בנבו, (. בכך הראיה המסייעת נבדלת מן הראיה המחזקת, שעניינה אך באימותה של הראיה העיקרית, ואשר אינה נדרשת לקשור את הנאשם למעשה המיוחס לו. כן ראו יאיר הורביץ "ראיית הסיוע במשפט הפלילי מגמות חדשות" משפטים ט )1979(; , הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' ; יעקב קדמי על הראיות חלק ראשון )2009(; לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ' ע"פ 389/73 בן-לולו נ' מדינת ישראל, פ"ד כח) 1 ( )1974(; 489 הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' 23. 6

7 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו המסייעת( צריכים להיות שונים. 17 עם זאת, ה פסיקה הגמישה דרישה זו, ונקבעו לגביה הקלות. 18 על פי הדרישה השנייה, על הראיה המסייעת לסבך או לנטות לסבך את הנאשם בביצוע העברה. 19 כך, למשל, ממצאים פורנזיים בזירת העברה הקושרים את הנאשם לביצועה )כגון טביעת אצבע, טביעת נעל או שרידי,)DNA שקרים של הנאשם שנועדו להסוות את מעורבותו בביצוע העברה, 20 "ראשית הודאה" של הנאשם 21 ואף שתיקת הנאשם במהלך משפטו עשויים לעמוד בדרישה זו. גם דרישה זו הוגמשה בפסיקה במקרי גבול. 22 על פי הדרישה השלישית, על הראיה לסייע בהוכחת עניין מהותי או נקודה ממשית השנויה במחלוקת בין הצדדים. 23 השאלה איזו נקודה היא מהותית נדונה בהתאם לכך, עד אינו יכול לסייע לעדותו שלו. כך, למשל, כאשר עדותו של העד היא סבירה והגיונית מתוך תוכנה שלה, אין במאפיינים אלה כדי "לסייע" לעדותו. כמו כן, כאשר העד מוסר כמה גרסאות עקביות, אין בגרסאות אלה כדי להוות "סיוע" לגרסה הראשונה שמסר. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 605. כך, למשל, נקבע כי מצבו הנפשי של נפגע עברה עשוי כשלעצמו להוות "סיוע" לעדותו, בהנחה שהיא טעונה "סיוע". ראו בעניין זה ע"פ 556/74 פדידה נ' מדינת ישראל, פ"ד כט) 2 ( )1975(; 387 ע"פ 2608/04 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נט) 6 ( )2005(. 267 דוגמה נוספת היא הצבעה על נתונים עובדתיים מוכמנים המצויים בידיעתו המיוחדת של העד המוסר את העדות הטעונה "סיוע". הצבעה כזו עשויה כשלעצמה להוות סיוע אם פרטים עובדתיים אלה הוכחשו על ידי הנאשם, ואם הם מהווים את היריעה השנויה במחלוקת בין הצדדים. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 606. כן ראו ע"פ 531/88 רדעי נ' מדינת ישראל, פ"ד מד) 4 ( )1990(; 559 ע"פ 2596/90 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד מו) 5 (.)1992( 690 ע"פ 23/77 שרעבי נ' מדינת ישראל, פ"ד לג) 2 ( )1979(. 815 ע"פ 378/74 מסר נ' מדינת ישראל, פ"ד ל) 1 ( )1976(; 687 ע"פ 16/82 מלכה נ' מדינת ישראל, פ"ד לו) 4 ( )1982(; 309 הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 607. "ראשית הודאה" היא התבטאות של הנאשם המצביעה על אשמתו. כך, למשל, כאשר הנאשם מציע מיוזמתו להיות עד מדינה או כאשר בתגובה על תפיסתו הוא משתמש בביטויים כגון "אכלתי אותה" או "אני מצטער על מה שעשיתי". התבטאויות אלה עשויות להוות "סיוע", שכן הן עשויות לרמוז על מעורבותו בביצוע העברה. ראו, למשל, ע"פ 216/74 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד כט) 1 ( )1974(. 340 הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 607. כך, למשל, נקבע כי כאשר הראיה המסייעת הינה ראיית זיהויו של הנאשם במקרי גבול )למשל, במקרים שבהם קיימת הזדמנות לעבור את העברה עקב יחסי משפחה או יחסי קרבה עם הקורבן, או כאשר הנאשם מוכר היטב לקורבן והאפשרות שהמעשה המיוחס לו נעשה על ידי אדם אחר היא קלושה(, היא עשויה לשמש "סיוע" אף שהיא אינה מסבכת את הנאשם. שם, בעמ' כן ראו רע"פ 3904/96 מזרחי נ' מדינת ישראל, פ"ד נא) 1 ( )1997(; 385 ע"פ 4721/99 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נה) 1 ( )1999(. 684 ראו, למשל, ע"פ 280/59 לויט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יד , )1960(; ע"פ 80/73 דוד נ' מדינת ישראל, פ"ד כח) 2 ( , )1974(; עניין אל סנע, לעיל ה"ש 15; עניין שוורץ, לעיל ה"ש 15; הורביץ, לעיל ה"ש 15, בעמ' 267; הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' ככלל, נקבע כי אין צורך שהראיה המסייעת תתייחס לכל הנקודות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, אלא די שהיא תתייחס לנקודה אחת המצויה במחלוקת עובדתית בין הצדדים. עם זאת, כאשר יש כמה עניינים השנויים במחלוקת, אין מניעה להציג בבית המשפט כמה ראיות מסייעות המתייחסות

8 גיא בן דוד בכל מקרה לפי נסיבותיו. 24 בעניין זה בית המשפט בוחן את גרסותיהם של בעלי הדין על מנת לאתר את יריעת המחלוקת המהותית שביניהם. לאחר שהוגדרה יריעת המחלוקת, יש צורך בראיה מסייעת שתימצא על פני אותה יריעה. עניין שאין לגביו מחלוקת לא יוכל לשמש נושא לראיית "סיוע". 25 בשלוש הדרישות האמורות קיים היגיון פנימי המבטיח את המטרה שלשמה נדרש ה"סיוע", והיא לספק תמיכה משמעותית בראיה היחידה המפלילה את הנאשם בביצוע העברה. כל ראיה שתעמוד בשלוש הדרישות הללו עשויה להיות ראיה מסייעת, אלא אם כן נקבע לגביה כי אין היא יכולה לשמש "סיוע" במקרה ספציפי. 26 לאורך השנים הכירה הפסיקה בראיות שונות שעשויות לשמש תוספת ראייתית מסוג "סיוע". ראיות אלה כוללות, בין היתר, הודאות חוץ של נאשמים, 27 "ראשית הודאה", 28 "מעשים דומים", 29 "שיטת ביצוע", 30 שקרי נאשם, 31 הפרכת טענת לנקודות שונות שבמחלוקת. ראו הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' 24; ע"פ 1601/91 צרפתי נ' מדינת ישראל, פ"ד מה) 3 ( )1991(. 408 הורביץ, לעיל ה"ש 15, בעמ' 267. שם, בעמ' 255. כך, למשל, ס' 162 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב )להלן: חסד"פ(, קובע כי הימנעות הנאשם מלהעיד במשפטו עשויה לשמש, בין היתר, תוספת ראייתית מסוג "סיוע" מקום שזו נדרשת, אולם אין בה כדי לשמש סיוע לצורך ס' 11 לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו )להלן: חוק הגנת ילדים(, או לצורך ס' 20 )ד( לחוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו )להלן: חוק ההתאמה לאנשים עם מוגבלות(. לעניין הודאת חוץ של נאשם, אשר עשויה להוות "סיוע" לראיה הטעונה "סיוע", ראו, למשל, ע"פ 949/80 שוהמי נ' מדינת ישראל, פ"ד לה) 4 ( )1981(. 62 כן ראו בהמשך המאמר, בחלק א 1 )ב() 3 (]א[. ראו, למשל, ע"פ 3043/90 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בתקדין, (; דנ"פ 7619/96 ציטרון נ' מדינת ישראל, פ"ד נ) 4 ( )1996(. 850 כן ראו לעיל ה"ש 21. הוכחת "מעשים דומים" נועדה לשלול טענה כי מעשהו של הנאשם נעשה בתום לב או בשגגה, וללמד על קיומו של הלך נפש הנדרש לצורך הרשעה בעברה. ראו, למשל, ע"פ 3215/07 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (; הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' 29. הוכחת "שיטת ביצוע" )או "עדות שיטה"( נועדה להוכיח את היסוד העובדתי של העברה, כגון הוכחת עצם ביצועו של מעשה העברה או זיהויו של הנאשם כעובר העברה. ראו, למשל, ע"פ 694/83 דנינו נ' מדינת ישראל, פ"ד מ) 4 ( )1985(. 249 הפסיקה קבעה כי שקרים עשויים להוות ראיה מסוג "סיוע" בתנאי שהם עומדים בחמישה תנאים מצטברים: השקרים הם בעניינים מהותיים; מדובר בשקרים ברורים וחד-משמעיים; השקרים מוכחים מתוך ראיות חיצוניות אחרות; השקרים נעשו בזדון ועל מנת להעלים את האמת מבית המשפט; ומקור השקרים הוא בתחושת אש ם, והם אינם נובעים מעילה שאינה רלוונטית לצורך בחינת האשמה. ראו, למשל, ע"פ 677/84 דוד נ' מדינת ישראל, פ"ד מא) 4 ( )1987(; 33 ע"פ 2468/03 אלבויראת נ' מדינת ישראל, פס' 9 לפסק דינה של השופטת חיות )פורסם בנבו, (; ע"פ 161/72 סרסור נ' מדינת ישראל, פ"ד כח) 2 ( , )1974(; עניין אל

9 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו אליבי, 32 שתיקת הנאשם בשלב המשפט, 33 התנהגות מפלילה של הנאשם, 34 ידיעת פרטים מוכמנים, 35 מצבו הנפשי של הנאשם, 36 מצבו הנפשי של נפגע העברה 37 ועוד. 38 )3( מקרים שבהם נדרשת תוספת מסייעת בדיני הראיות בישראל מוכרים חמישה מקרים שבהם נדרשת ראיה מסייעת. המקרה הראשון הוא כאשר העדות היחידה היא של עד מדינה. "עד מדינה" הוא שותף לדבר עברה אשר קיבל או הובטחה לו טובת הנאה בתמורה לכך שיעיד מטעם התביעה ויפליל את שותפיו. 39 הדרישה ל"סיוע" לעדותו של עד מדינה מקורה במשפט המקובל האנגלי, והיא אומצה על ידי בית המשפט העליון המנדטורי 40 ולאחר מכן בפסיקה הישראלית. 41 דרישת ה"סיוע" נעוצה בחשש שעד המדינה, בהיותו שותף לאותה עברה, ימסור עדות שקר כדי לחלץ את עצמו מהעמדה לדין ולהבטיח לעצמו את קבלת טובת ההנאה. 42 דרישת ה"סיוע" לעדותו של עד מדינה הוחרגה על ידי המחוקק בעברות של שוחד, משחקים אסורים, הגרלות והימורים. 43 בכל אחד מאלה ניתן להרשיע אדם על סמך עדות יחידה של עד מדינה ללא כל צורך בתוספת ראייתית עביד, לעיל ה"ש 4, בעמ' 802; ע"פ 295/10 פלוני נ' מדינת ישראל, פס' 53 לפסק דינה של השופטת ארבל )פורסם בנבו, (; הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' 27 28; לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ' 42. ע"פ 950/80 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד לו) 3 ( )1982(. 561 ס' 162 )א( לחסד"פ. ע"פ 267/72 בן יאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד כז) 1 ( )1972(; 92 ע"פ 365/81 אושרי נ' מדינת ישראל, פ"ד לח) 1 ( )1983(. 113 ע"פ 4769/92 ניג'ם נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (. ע"פ 20/89 אמסלם נ' מדינת ישראל, פ"ד מד) 1 ( )1990(. 573 דנ"פ 3750/94 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד מח) 4 ( )1994(; 621 ע"פ 3626/99 אלימלך נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (. סקירה ממצה של הראיות המהוות "סיוע" מופיעה אצל הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 610, וכן אצל קדמי, לעיל ה"ש 15, בעמ' ס' 54 א)א( לפקודת הראיות..Jarad v. Attorney-General, (1938) 5 P.L.R. 111, [1938] 1 A.L.R. 103 הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 612. הסוגיה של עד מדינה מוסדרת בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. ראו "עד מדינה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה )התשס"ה(. ראו הלוי, לעיל ה"ש , ההחרגה לדרישת ה"סיוע" בעברת השוחד התקבלה בשנת 1952, בהתאם להוראת ס' 296 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, אשר אימצה את הוראת ס' 7 לחוק לתיקון דיני העונשין )עבירות שוחד(, התשי"ב- 1952, ס"ח , הטעם להחרגה נעוץ בכך שעברות שוחד מתקיימות בהסתר, ללא ראיות חיצוניות מלבד המעורבים במתן השוחד או בקבלתו. ההחרגה לדרישת ה"סיוע" בעברות של משחקים אסורים, הגרלות והימורים התקבלה בשנת 1964, בהתאם להוראת ס' 232 לחוק העונשין, אשר אימצה את הוראות ס' 8 לחוק לתיקון דיני העונשין )משחקים אסורים, הגרלות והימורים(, התשכ"ד- 1964, ס"ח 44. הטעם להחרגה זו זהה לזה של ההחרגה בעברת השוחד, והוא נעוץ בעובדה שעברות אלה מתקיימות במסתרים. ראו בעניין זה את דברי

10 גיא בן דוד 10 המקרה השני שבו נדרש "סיוע" קבוע בחוק הגנת ילדים, והוא נדרש כאשר הראיה היחידה המפלילה את הנאשם היא הודעת ילד שנגבתה על ידי חוקר ילדים, מבלי שהילד יעיד במשפט. 44 חוק הגנת ילדים מסדיר את עדותם של ילדים שהיו קורבנות, עדי ראייה ואף חשודים בעברות נגד המוסר )בעיקר עברות מין ואלימות( הקבועות בתוספת של החוק ובתנאיו. 45 החוק קובע כי חקירתו של ילד בעברות אלה תיעשה על ידי חוקר ילדים. 46 לחוקר הילדים יש סמכות לאסור על הילד להעיד במשפט אם הוא סבור כי חשיפתו של הילד להליכים המשפטיים, ובעיקר חקירתו על דוכן העדים, עלולות להסב לילד נזקים נפשיים. 47 במצב זה, כאשר הילד אינו מעיד, חקירתו של הילד מוגשת על ידי חוקר הילדים כראיה קבילה, והיא מהווה תחליף לעדותו. 48 הואיל והיעדרותו של הילד מבית המשפט אינה מאפשרת את חקירתו הנגדית על ידי ההגנה )במטרה לבחון את אמיתות הודעתו(, נדרשת ראיה מסייעת לשם הרשעת הנאשם על סמך ראיה יחידה זו. 49 המקרה השלישי שבו נדרשת תוספת מסייעת הוא כאשר הראיה היחידה היא אמרה של עד עם מוגבלות שכלית או נפשית, אשר נגבתה על ידי חוקר מיוחד והוגשה לבית המשפט מבלי שהעד יתייצב בבית המשפט. 50 חוק ההתאמה לאנשים עם מוגבלות מאפשר להגיש הודעת חוץ של אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית, אשר נגבתה על ידי חוקר מיוחד, מבלי שהאדם המוגבל יעיד בבית המשפט. בדומה למקרה הקודם, היעדרותו של העד מבית המשפט אינה מאפשרת להעמיד את תוכן אמרתו במבחן החקירה הנגדית, ועל כן הרשעת נאשם על סמך ראיה זו כראיה יחידה מחייבת שתימצא בחומר הראיות תוספת מסייעת ההסבר להצעת החוק לתיקון דיני העונשין )משחקים אסורים, הגרלות והימורים(, התשכ"ג- 1963, ה"ח הממשלה 321. בהתאם להוראת ס' 11 לחוק הגנת ילדים. דרישת הסיוע קיימת גם כאשר הודעת הילד נגבתה במסגרת הליך של "עדות מוקדמת", בהתאם להוראת ס' 121 )ב( לחסד"פ. ס' 2 לחוק הגנת ילדים. ס' 4 לחוק הגנת ילדים. החלטתו של חוקר הילדים לא להעיד את הילד היא סופית, ואינה ניתנת לערעור. ראו בעניין זה רע"פ 6533/93 בן אברהם נ' מדינת ישראל, פ"ד מח) 1 ( )1994(. 698 עם זאת, הואיל ומדובר בהחלטה מנהלית, היא ניתנת לביקורת ולתקיפה ככל החלטה מנהלית. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 619. ס' 9 לחוק הגנת ילדים. הודעת הילד מהווה "עדות מפי השמועה", ובהתאם לכלל הפוסל עדות מפי השמועה, היא אמורה להיות בלתי קבילה. אלא שס' 9 לחוק הגנת ילדים מהווה חריג לכלל זה, והוא מאפשר לבית המשפט לקבל את ההודעה ולקבוע ממצאים על תוכנה. כאמור בס' 11 לחוק הגנת ילדים. מעבר לכך, חוקר הילדים אינו חשוף לכלל הראיות בתיק. במצב זה אין ביכולתו לעמת את הילד עם ראיות אחרות, מפלילות או מזכות. חקירתו של הילד בבית המשפט הייתה מאפשרת לעמת אותו עם ראיות אחרות. ס' 20 )ד( לחוק ההתאמה לאנשים עם מוגבלות. קבילותה של האמרה מותנית בהתקיימותם של התנאים הבאים באופן מצטבר: חקירתו של האדם המוגבל תועדה בתיעוד חזותי; התקבלה חוות דעת מומחה שלפיה לאותו אדם יש מוגבלות שכלית או נפשית; החוקר המיוחד שגבה את האמרה הוא שמעיד על כך; והאדם המוגבל אינו מעיד בבית המשפט לאחר שבית המשפט פטר אותו מלהעיד.

11 ב) מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו המקרה הרביעי שבו נדרש "סיוע" הוא בעברה של עדות שקר. מקורה של דרישה זו הוא במשפט המקובל האנגלי, והיא אומצה בפסיקת בתי המשפט בישראל. 51 הטעם לדרישת הסיוע במקרה זה נעוץ בקושי להכריע בין שתי גרסאות עובדתיות סותרות בין זו של העד מטעם התביעה לבין זו של הנאשם. משכך, נקבע כי הרשעה בעברה של עדות שקר על סמך עדות יחידה מחייבת תוספת מסוג "סיוע". 52 לבסוף, המקרה החמישי שבו נדרשת ראיה מסייעת הוא בעברות המרדה )מעשי המרדה ופרסומי המרדה(. 53 מקורה של דרישה זו הוא במשפט האנגלי, והיא אומצה במשפט הישראלי ועוגנה בסעיף 135 לחוק העונשין. עברות המרדה הן עברות חמורות המכ וונות נגד הריבון. לנוכח חומרתן של עברות אלה, ועל מנת להעמיד את הרשעתם של נאשמים בעברות אלה על יסודות מוצקים, העדיף המחוקק האנגלי ובעקבותיו נהג כך גם המחוקק הישראלי למנוע הרשעה על סמך עדות יחידה אלא אם כן קיימת ראיה מסייעת. 54 ניתן להיווכח כי הדרישה לתוספת מסייעת במקרה זה היא היסטורית, ואינה נובעת בהכרח ממהימנותה של הראיה העיקרית, אלא דווקא בשל חומרתה של העברה. קביעה זו מעלה תהיות באשר לנחיצותה של התוספת הראייתית דווקא בעברה זו, וזאת בעיקר לנוכח העובדה שקיימות עברות רבות בין כאלה שמכ וונות נגד הריבון ובין כאלה שאינן מכ וונות נגדו שמידת חומרתן אינה נופלת מזו של עברת ההמרדה ואף על פי כן אין לגביהן דרישה כלשהי לתוספת ראייתית. ) "תוספת מאמתת" "דבר לחיזוק" ו"דבר-מה נוסף" )1( מאפייניה של התוספת המאמתת קיימות שתי קטגוריות של תוספות מאמתות: האחת היא "דבר לחיזוק" )להלן גם "חיזוק"(, והאחרת היא "דבר-מה נוסף" )להלן גם "דבר-מה"(. תוספת מאמתת נועדה לאמת פרטים עובדתיים מהותיים בעדות העיקרית. להבדיל מתוספת מסייעת, ראיה מאמתת אינה צריכה לסבך את הנאשם בביצוע העברה. באשר לשאלה אם ראיה מאמתת צריכה להתייחס לגזרת המחלוקת או לנקודה השנויה במחלוקת, קיימות בפסיקה שתי גישות: על פי גישה אחת, ראיה מאמתת צריכה להתייחס לנקודה השנויה במחלוקת בין בעלי הדין. 55 על פי הגישה האחרת, אין הכרח שהתוספת המאמתת תתייחס לנקודה הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' ; ע"פ 675/81 מדינת ישראל נ' אלבזיז, פ"ד לו) 3 ( )1982(; 265 ע"פ 190/82 מרקוס נ' מדינת ישראל, פ"ד לז) 1 ( )1983(. 225 הלוי מציין כי דרישת ה"סיוע" בעברה של עדות שקר נוצרה על ידי המשפט המקובל האנגלי, המכיר אך ורק בדרישת הסיוע, ואומצה בישראל בטרם הוכרו התוספות הראייתיות המאמתות )"דבר לחיזוק" ו"דבר-מה נוסף"(. לגישתו, התוספת הראייתית ההולמת יותר סוג זה של מקרים היא "דבר לחיזוק", שכן יש בה כדי לאמת את גרסת העד, ללא דרישה לסיבוך הנאשם בביצוע העברה. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 618. ס' 135 )ב( לחוק העונשין. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 626. ראו, למשל, עניין לוי, לעיל ה"ש 4, בעמ' 236; ע"פ 3361/91 אבו ראס נ' מדינת ישראל )פורסם

12 גיא בן דוד השנויה במחלוקת בין הצדדים להליך. 56 בעניין זה אני מצטרף לדעתו של השופט מרדכי לוי, כפי שהיא עולה ממאמרו, שלפיה אין מדובר בגישות עקרוניות שונות, אלא במסקנות יישומיות הנובעות מהמשקל השונה, במקרים הקונקרטיים, של הראיה הבסיסית הטעונה "דבר לחיזוק". כך, כאשר משקלה של הראיה הבסיסית הוא גבוה, אין צורך שה"דבר לחיזוק" או ה"דבר-מה" יתייחסו לגזרת המחלוקת או לנקודה השנויה במחלוקת; ואילו כאשר משקלה של הראיה הבסיסית אינו גבוה, נדרש "דבר לחיזוק" או "דבר-מה" בעלי משקל ממשי אשר יתייחסו לחזית המריבה או לפחות לנקודה השנויה במחלוקת בתוככי יריעת המחלוקת. 57 )2( "דבר לחיזוק" א] ] מאפייניו של ה"דבר לחיזוק" "דבר לחיזוק" הוא תוספת מאמתת שנועדה לאמת פרטים עובדתיים מרכזיים הכלולים בעדות הטעונה חיזוק. להבדיל מתוספת מסוג "סיוע", שמקורותיה ההיסטוריים נעוצים בתקופת המנדט הבריטי ואף קודם לכן, ה"דבר לחיזוק" הוא תוספת מודרנית פרי יצירתו של המחוקק הישראלי. החשש מהסתמכות על ראיה יחידה מבלי שיתאפשר לבית המשפט לאמת פרטים מרכזיים הכלולים בה הניע את המחוקק לדרוש במקרים מסוימים ראיה מאמתת כתנאי להרשעת הנאשם באותן עברות. משקלו של ה"דבר לחיזוק" עשוי להשתנות ממקרה למקרה בהתאם לחשש הנעוץ בהסתמכות על העדות היחידה הטעונה אימות. ככל שהחשש מפני אי-אמיתותה של הראיה היחידה הוא רב יותר כן תידרש ראיה מחזקת בעלת משקל פנימי גבוה יותר. 58 האימות אינו נדרש לסבך את הנאשם בביצוע העברה, ואין חובה שהוא יהיה עצמאי ונפרד מהראיה הטעונה חיזוק. המחוקק הישראלי וכן בית המשפט העליון הכירו בסוגים מסוימים של ראיות שיש בהן כדי לשמש "דבר לחיזוק" בנסיבות רלוונטיות. 59 ראיות בנבו, (; ע"פ 3967/91 מזון נ' מדינת ישראל, פ"ד מו) 3 ( )1992(; , ע"פ 3762/97 שטיינברגר נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (; ע"פ 2949/99 כהן נ' מדינת ישראל, לעיל ה"ש 15; ע"פ 7894/03 ג'אבר נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (. כן ראו אצל לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ' 52. ראו, למשל, ע"פ 6147/92 מדינת ישראל נ' כהן, פ"ד מח) 1 ( )1993(; 69 62, ע"פ 169/86 חסונה נ' מדינת ישראל, פ"ד מא) 2 ( )1987( , כן ראו קדמי, לעיל ה"ש 15, בעמ' 413. לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ' 52. לוי מציין כי הגישה שלפיה על הראיה המאמתת להתייחס לחזית המריבה בין הצדדים או לפחות לנקודה השנויה במחלוקת ביניהם אינה הגישה המקובלת מבין שתי הגישות. סבורני כי לנוכח העובדה ששתי הגישות מוצגות בפסיקה, אי-אפשר לקבוע כי גישה אחת מקובלת בעוד האחרת אינה מקובלת. עם זאת, אני מסכים עם עמדתו של לוי שלפיה הצורך בהתייחסות לנקודה השנויה במחלוקת תלוי בחוזקה ובאיכותה של הראיה העיקרית הטעונה תוספת מאמתת, כך שאימוצה של גישה כזו או אחרת הוא תולדה של התרשמות בית המשפט מהראיה היחידה הטעונה תוספת מאמתת. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 627. שם, בעמ'

13 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו אלה כוללות, בין היתר, שתיקת נאשם בשלב שבו הוא נדרש להשיב על האישום, 60 שתיקת נאשם במהלך משפטו, 61 שקרי נאשם, 62 ראשית הודאה, 63 התנהגות מפלילה של נאשם, 64 הימנעות של חשוד מגילוי פרטי מידע חיוניים בחקירה לא במסגרת זכות השתיקה, 65 וכן סירוב של חשוד לעריכת חיפוש גופני בו. 66 ב] ] מקרים שבהם נדרש "דבר לחיזוק" דיני הראיות בישראל דורשים תוספת ראייתית של "דבר לחיזוק" בחמישה סוגי מקרים. המקרה הראשון הוא עדות שותף לדבר עברה. 67 על מנת שבית המשפט יהא רשאי להרשיע נאשם על סמך עדות יחידה של שותפו לעברה, יש צורך בתוספת ראייתית מסוג "דבר לחיזוק". דרישה זו נכונה לכל סוגי העברות, למעט עברות של שוחד, משחקים אסורים, הגרלות והימורים, שבהן ניתן להרשיע את הנאשם על סמך עדות יחידה של שותפו לעברה ללא כל תוספת ראייתית. 68 קיימים שני רציונלים עיקריים לדרישת ה"דבר לחיזוק" לעדות שותף: 69 ראשית, שותף לדבר עברה הוא עבריין; ושנית, קיים חשש ששותף לעברה ינסה למזער את חלקו בעברה, ובהתאמה יגדיל את חלקו של השותף 60 ס' 152 )ב( לחסד"פ. 61 ס' 162 )א( לחסד"פ. 62 ראו, למשל, ע"פ 2014/94 סאלח נ' מדינת ישראל, פ"ד נ) 2 ( )1996( ראו, למשל, ע"פ 67/85 עבייד נ' מדינת ישראל, פ"ד מ) 3 ( )1986( ראו, למשל, ע"פ 648/77 קריב נ' מדינת ישראל, פ"ד לב) 2 ( )1978(; 729 ע"פ 663/81 חורי נ' מדינת ישראל, פ"ד לו) 2 ( )1982( ראו ע"פ 773/85 נריה נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (. 66 ס' 11 )א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(, התשנ"ו ראו רישא ס' 54 א)א( לפקודת הראיות. השותפים לדבר עברה מוגדרים בסימן ב של פרק ה לחוק העונשין, שכותרתו "צדדים לעבירה". ההגדרה של שותפים לעברה לפי דיני הראיות רחבה מזו הקבועה בחוק העונשין, משום שדיני הראיות עוסקים בהיבטים הראייתיים של עדות זו, בעוד דיני העונשין דנים באחריות הפלילית של השותפים. על מנת להרחיב את גדרה של השותפות לדבר עברה לעניין עדות שותף בדיני הראיות, יש צורך בקביעה מפורשת. ראו הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 654; ע"פ 511/73 יחזקאל נ' מדינת ישראל, פ"ד כט) 1 ( )1974(; 32 ע"פ 509/76 צסיס נ' מדינת ישראל, פ"ד לא) 3 ( )1977(. 733 יש לציין כי עד לשנת 1982 נדרשה תוספת ראייתית מסוג "סיוע" הן לשם הרשעת אדם על סמך עדות יחידה של שותף לדבר עברה והן לשם הרשעה על סמך עדות של עד מדינה. בשנת 1982 התקבל החוק לתיקון פקודת הראיות )מס' 6(, התשמ"ב- 1982, ס"ח 197, שבמסגרתו הוחלפה דרישת ה"סיוע" לשם הרשעה על סמך עדות יחידה של שותף לדבר עברה בתוספת מסוג "דבר לחיזוק". דרישת ה"סיוע" לשם הרשעה על סמך עדות של עד מדינה נותרה על כנה. ראו סקירה היסטורית אצל הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' ההוראות המחריגות את דרישת ה"דבר לחיזוק" בעברות אלה הן אותן הוראות המחריגות את דרישת ה"סיוע" לעדות של עד מדינה. לעניין ביטולה של דרישת ה"דבר לחיזוק" לעדות של שותף לעברה בעברות שוחד ראו ס' 296 לחוק העונשין; לעניין ביטולה בעברות של הימורים, משחקים אסורים והגרלות ראו ס' 232 לחוק העונשין. 69 קדמי, לעיל ה"ש 15, בעמ' 203; הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' 17; לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ'

14 גיא בן דוד תוך סטייה מהאמת. לעיתים קיים רציונל שלישי, והוא שבעדותו ינסה השותף לרצות את התביעה ולזכות בטובת הנאה. 70 חשש זה גובר במיוחד כאשר משפטו של השותף המעיד טרם הסתיים. במצב זה קיים חשש מוגבר שהשותף המעיד יעוות את האמת באופן שיסייע לתביעה בהפללת הנאשם, מתוך תקווה וציפייה שהתביעה תגמול לו במשפט המתנהל נגדו )בין באישום בעברה קלה יותר ובין בדרישה לעונש קל יחסית(. 71 מכאן שהדרישה לתוספת מחזקת במקרה זה נעוצה בחשש בנוגע למהימנות עדותו של השותף לעברה. המקרה השני שבו נדרשת תוספת מחזקת הוא כאשר העדות היחידה היא של קטין שטרם מלאו לו שתים-עשרה שנים ביום מסירת העדות. 72 הטעם לדרישת ה"דבר לחיזוק" במקרה זה נעוץ בחשש לגבי מהימנות עדותו של קטין שאינו בר אחריות פלילית, אשר עלול למסור עדות שקר מבלי לחשוש מפני הסנקציה הכרוכה במתן עדות שקר בבית המשפט. 73 יתר על כן, קטין בגיל זה אינו מבחין בהכרח באופן מוחלט בין מציאות לדמיון, ואף זכרונו אינו מפותח כשל אדם מבוגר. כתוצאה מכך הוא עלול להעיד על עובדות שהן פרי דמיונו בלבד, לא לזכור פרטים עובדתיים מהותיים או להשלים פרטים אחרים באמצעות דמיונו. 74 גם יכולתו של הילד להבין את המציאות שם. ההתייחסות המיוחדת של דיני הראיות לעדות שותף לדבר עברה היא ייחודית לשיטות המשפט האנגלו-אמריקניות, שהתפתחו מהמשפט המקובל האנגלי. בדיני הראיות בשיטות המשפט הקונטיננטליות אין בנמצא התייחסות מקבילה לעדות שותפים לדבר עברה. גם המשפט העברי לא מצא לנכון לייחד דין מיוחד לעדותם של השותפים לעברה. ראו בעניין זה הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ'.633 ס' 55 )ב( לפקודת הראיות. ס' 34 ו לחוק העונשין קובע את גיל האחריות הפלילית. לפי סעיף זה, קטין שטרם מלאו לו שתים- עשרה שנים ביום ביצוע העברה לא יישא באחריות פלילית. הואיל וקטין שאינו בר אחריות פלילית כשיר להעיד, הוא אינו חשוף לסיכון של העמדה לדין בגין מסירת עדות שקר. משכך, עדותו אינה כפופה לאזהרת השופט, הקבועה בס' 2 לחוק לתיקון דיני הראיות )אזהרת עדים וביטול שבועה(, התש"ם סעיף זה מחייב את בית המשפט להזהיר את העד בלשון המובנת לו כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. סעיף זה אינו חל על קטינים שאינם בני אחריות פלילית. קטינים אלה מוזהרים בהתאם להוראת ס' 55 )א( לפקודת הראיות, הקובעת כי "בית המשפט השומע עדותו של קטין, שאינו בר-אחריות פלילית בשל גילו, יזהירו תחילה בלשון המובנת לקטין, שעליו להעיד את האמת, את כל האמת ואת האמת בלבד". גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך א )2013(. 427 כן ראו דנה פוגץ' "הזכות להישמע? עדויות ילדים בהליך הפלילי" הפרקליט מו )2002( , פוגץ' מציינת כי בעבר ביטלו לעיתים קרובות עדות ילדים כבלתי אמינה, שכן ילדים נחשבו כבעלי זיכרון חלש וכנוטים להמצאות, לאלתורים או להגזמות בעדויותיהם. גם כאשר התקבלה עדותם בבית המשפט, ניתן לה משקל מועט. עם זאת, מחקרים נרחבים בפסיכולוגיה קוגניטיבית והתפתחותית שנערכו לפני כשני עשורים מראים כי ילדים הם עדים מהימנים וכשרים. אומנם, ילדים עשויים להתקשות בהבנת שאלות מורכבות ושפה גבוהה, שבהן משתמשים בדרך כלל בחקירות ובהליכים משפטיים, אולם ניתן להתגבר על קשיים אלה

15 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו העובדתית היא מוגבלת, ויש בכך כדי להשפיע על יכולתו להבין את העובדות ולמסור עדות לגביהן. 75 מאפיינים אלה מעצימים את החשש באשר למהימנותה של העדות, והם שכנעו את המחוקק לדרוש "דבר לחיזוק" שיאמת את גרסת הקטין ויתמוך במהימנותה. המקרה השלישי שבו נדרשת תוספת מחזקת הוא כאשר הראיה היחידה במשפט היא "אמרת חוץ בכתב" של עד. 76 "אמרת חוץ בכתב" של עד היא עדות מפי השמועה. עדות מפי השמועה היא עדות בבית המשפט על עובדות שהעד לא קלט בחושיו, ואשר הגיעו לידיעתו מפי השמועה. אדם זה אינו יכול להעיד על אמיתות תוכנם של הדברים, מפני שהוא לא קלט אותם בחושיו. הוא אינו יכול לומר לבית המשפט אם הדברים שהוא מוסר נכונים או לא, שכן הוא משמש רק מעין "מתווך" או "צינור" שדרכו הדברים נמסרים לבית המשפט הא ותו לא. לנוכח החשש שבית המשפט יקבל מידע מבלי שהונח בסיס לאמיתותו, נקבע בדיני הראיות כלל שלפיו עדות מפי השמועה היא ראיה בלתי קבילה. 77 מהתם להכא בהליך הפלילי, ככלל, עדים מוסרים את הודעתם בתחנת המשטרה. הודעה זו היא "אמרת חוץ בכתב" של העד, שכן מדובר באמרה שנמסרה מחוץ לדיון בבית המשפט ואשר הועלתה על כתב. כאשר עד מוזמן למסירת עדות בבית המשפט, הציפייה היא שהוא יחזור על תוכנה של "אמרת החוץ בכתב" שהוא מסר בשעתו בתחנת המשטרה. אלא שלעיתים העד סותר את אמרת החוץ שלו או לחלופין שותק על דוכן העדים או מקשקש ואינו עונה לעניין. במקרים אחרים העד אינו מתייצב כלל בבית המשפט, וזאת מפני שהופעל עליו אמצעי פסול שהניא אותו מלמסור עדות. בכל המקרים הללו סעיף 10 א לפקודת הראיות, שהוא בגדר חריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה, מאפשר להגיש את "אמרת החוץ בכתב" של העד כראיה קבילה לאמיתות תוכנה, ומאפשר לבית המשפט לקבוע ממצאים על פיה. במצב שבו "אמרת החוץ בכתב" של העד היא הראיה המפלילה היחידה, סעיף 10 א)ד( לפקודת הראיות קובע כי בית המשפט יהא רשאי להרשיע את הנאשם על סמך ראיה זו בתנאי שתימצא בחומר הראיות תוספת מסוג "דבר לחיזוק". ה"דבר לחיזוק" נדרש לאמת פרטים עובדתיים הכלולים בתוכן האמרה, והוא נועד לצמצם אפשרויות של עיוות דין העלול להיגרם לנוכח הסתמכותו של בית המשפט על עדות יחידה שהתקבלה מפי השמועה. 78 העובדה בטכניקות חקירה הולמות. עוד ראו בעניין זה JOHN SPENCER & RHONA FLIN, THE EVIDENCE 2002) ed. ;OF CHILDREN: THE LAW AND THE PSYCHOLOGY (2nd הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר דין וחשבון )1994( 41 )להלן: דוח ועדת גולדברג(; אלי שרון נוער בפלילים: שפיטה, דרכי טיפול וענישה )1998(; איתן אלעד הפסיכולוגיה של השקר ושיטות לחשיפתו 73 82, )2007(. הלוי, לעיל ה"ש 74. ס' 10 א)ד( לפקודת הראיות. סעיף זה חל בהליכים פליליים בלבד. תמר מורן )גולן( הכלל הפוסל עדות שמיעה וראיות שנתקבלו בהליך שיפוטי קודם 35 )עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך במשפטים", אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למשפטים, 1997(; קדמי, לעיל ה"ש 15, בעמ' 551; הרנון, לעיל ה"ש 7, בעמ' ; אהרן ברק "על משפט, שיפוט ואמת" משפטים כז )1996( , הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 668.

16 או ב) גיא בן דוד 16 שהדין אינו דורש תוספת ראייתית בכל מקרה שבו הראיה היחידה היא עדות מפי השמועה שהוכשרה מכוחו של חריג שבדין, אלא רק בחלק מהמקרים, ללא הבחנה מהותית ביניהם, תהווה מושא לביקורת על מערך התוספות הראייתיות, אשר תידון בפרק השני של המאמר. המקרה הרביעי שבו נדרש "דבר לחיזוק" הוא כאשר מדובר בעברות מין ואלימות עברות שנלוות להן( והעדות היחידה היא של אדם עם מוגבלות שכלית שלא הוזהר על ידי בית המשפט. 79 אף כאן, בדומה לעדותם של קטינים שאינם בני אחריות פלילית, קיים חשש מהסתמכות על עדות יחידה של אדם עם ליקוי שכלי. ודוק, ה"דבר לחיזוק" נדרש רק כאשר מדובר בעדות יחידה של עד כזה אשר לא הוזהר על ידי בית המשפט בשל התרשמותו של בית המשפט כי אין ביכולתו השכלית של העד להבין את פשר ההליך ואת החובה להעיד עדות אמת. 80 סוג המקרים החמישי מתייחס לשני מצבים שבהם העדות היחידה היא של נפגע עברות מין שנעברו כלפיו בהיותו קטין: במצב האחד מדובר בנפגע שהגיש את תלונתו לאחר שמלאו לו עשרים ושמונה שנים; 81 ובמצב האחר מדובר בנפגע שהפוגע בו היה בן חמש-עשרה שנים לפחות וללא יחסי קרבה משפחתית או אחריות אישית ביניהם, ואשר הגיש את תלונתו לאחר שמלאו לו שמונה-עשרה שנים או לאחר שחלפו עשר שנים מיום המקרה. 82 בשני המצבים מדובר בעברות מין שנעברו כלפי קטין, אלא שהקורבן הגיש את תלונתו לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות הפורמלית של העברות. 83 פער הזמנים בין מועד ביצוע העברה למועד הגשת התלונה יוצר צורך בתוספת ראייתית מאמתת. הסיבה לכך נעוצה בהשפעה האפשרית של חלוף הזמן הארוך הן על זכרונו של העד והן על יכולתו של הנאשם לאסוף ראיות להגנתו. 84 )3( "דבר-מה נוסף" א] ] מאפייניו של "הדבר-מה הנוסף" תוספת מסוג "דבר-מה" היא תוספת מאמתת, והיא נדרשת במקרה אחד ויחיד, והוא כאשר הראיה היחידה היא הודאת חוץ של הנאשם. כאשר נאשם מודה על דוכן העדים בבית המשפט בביצועה של העברה המיוחסת לו בכתב האישום, ניתן להרשיעו על סמך ראיה זו בלבד. במקרים אחרים, שבהם הנאשם מודה בביצוע העברה לא במסגרת הדיון המשפטי שבו מבוררת אשמתו, מדובר בהודאת חוץ. הודאה זו היא בגדר עדות מפי השמועה, ולנוכח הכלל הפוסל עדות מפי השמועה, מדובר בראיה בלתי קבילה. אלא ס' 18 )ב( לחוק ההתאמה לאנשים עם מוגבלות. דיון מקיף בעניין זה ראו אצל הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 684. ס' 354 )א 1 ( לחוק העונשין. ס' 354 )ד( לחוק העונשין; הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 684. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 684. הוראת ס' 9 לחסד"פ קובעת את תקופת ההתיישנות לעברות השונות לפי חומרתן. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ'

17 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו שסעיפים 11 ו- 12 לפקודת הראיות, המהווים חריגים לכלל הפוסל עדות מפי השמועה, מאפשרים לתביעה להגיש את הודאת החוץ של הנאשם כראיה קבילה לאמיתות תוכנה, וזאת בתנאי שהתביעה תוכיח כי ההודאה נמסרה מרצונו הטוב והחופשי של הנאשם )דהיינו, שהיא "היתה חפשית ומרצון"(. 85 משהוגשה לו הודאת החוץ, בית המשפט רשאי לקבוע על פיה ממצאים. במקרה שבו הודאת החוץ היא הראיה המפלילה היחידה, יהיה אפשר להרשיע את הנאשם בתנאי שתימצא בחומר הראיות תוספת מסוג "דבר-מה נוסף". דרישת ה"דבר-מה" נקבעה בראשית המשפט הישראלי, על סמך פסיקה אנגלית שניתנה לפני כמאה שנה. 86 ה"דבר-מה" צריך להיות חיצוני להודאת החוץ של הנאשם, והוא נועד לאמת פרטים עובדתיים מהותיים בהודאה ולהסיר חשש שמא היא כוזבת. מטרתו היא להסיר את החשש שהנאשם נטל על עצמו, מסיבה כלשהי שאינה ידועה, את האחריות לעברה שהוא אינו אחראי לה או אינו אחראי לה באופן מלא. 87 לשם כך על בית המשפט לבחון אם מצויה לפניו "ראיה מאמתת", ישירה או נסיבתית, מחוץ להודאתו של הנאשם, שיש בה כדי לאשר במידת-מה את תוכן ההודאה ולהצביע על אמיתותה. 88 מדובר בסטנדרט גמיש ומשתנה "הדבר מה הנוסף לובש צורה ופושט צורה מחדש בכל פרשה, בהתאם לנסיבותיה של ההודאה בה הוא נדרש לתמוך". 89 ס' 12 לפקודת הראיות. (1913) R. 233, R. v. Sykes, 8 Cr. App. )להלן: עניין ;)Sykes ע"פ 3/49 אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ב )1949(; 589 ע"פ 161/52 גרוס נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח )1954(. 412 הדרישה לתוספת ראייתית להודאת חוץ של נאשם נקבעה בארצנו עוד בשנת 1938, על ידי בית המשפט העליון המנדטורי, בפסק הדין Attorney-General, Hassan.v L.R. 140.(1938) 5 P.L.R. 210, (1938) 1 S.C.J. 199, (1938) 3 Ct. קביעה זו השתרשה בפסיקה מאוחרת של בית המשפט העליון המנדטורי, ומאוחר יותר, כאמור, גם בבתי המשפט במדינת ישראל. ראו בעניין זה הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 690; ע פ 6296/13 אדריס נ' מדינת ישראל, פס' 6 לפסק דינו של השופט הנדל )פורסם בנבו, (. הרנון מבקר את הסתמכותו של המשפט הישראלי לעניין דרישת ה"דבר-מה" על פסק הדין בעניין,Sykes לעיל בהערה זו. לדבריו, הפנייה לפסק דין זה כאל "אורים ותומים" יצאה מפיו של שופט בדרגה נמוכה, וכל האמור שם היה בבחינת אמרת אגב בלבד. המלומדים Phipson ו- Roscoe מזכירים אומנם את פסק דין,Sykes אך כאסמכתה להלכה הפוכה, קרי, שההודאה כשלעצמה די בה להרשיע, ללא צורך בסיוע כלשהו. משכך, טוען הרנון, תורת ה"דבר-מה" היא חידוש מקורי של הפסיקה הישראלית. ראו אליהו הרנון "הצורך ב'דבר-מה-נוסף' להרשעת אדם על-פי הודאה שמסר מחוץ לבית-המשפט" הפרקליט כח , )1973( )להלן: הרנון הצורך ב דבר-מה-נוסף (. ע"פ 6679/04 סטקלר נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (. ראו, למשל, ע"פ 8187/11 פלוני נ' מדינת ישראל, פס' 30 לפסק דינו של השופט סולברג )פורסם בנבו, (. ע"פ 8589/13 רמילאת נ' מדינת ישראל, פס' 34 לפסק דינו של השופט דנציגר )פורסם בנבו, (. אין זה נכון לראות ב"דבר-מה" ראיה "נחותה" או "קלה שבקלות", שכן הדבר תלוי בנסיבותיה של ההודאה שה"דבר-מה" צריך לאמת

18 גיא בן דוד ב] ] מבחניו של "הדבר-מה הנוסף" והתפתחותו בפסיקה בפסק הדין בעניין לוי, שניתן בשנת 1979, קבע השופט ברק כי לנוכח אופייה המיוחד של הודאת נאשם יש לבחון אותה על פי שני מבחנים מצטברים פנימי וחיצוני. 90 המבחן הפנימי נכנס פנימה אל ד' אמות ההודאה. מבחן זה תר אחרי סימני האמת הנלמדים מנוסח הדברים, מידת פירוטם וסבירותם הפנימית. המבחן החיצוני יוצא החוצה ובודק אחר סימנים שמחוץ לדברי הנאשם בהודאתו אשר יכולים ללמד על אמיתותה. זוהי דרישת "הדבר-מה הנוסף". 91 עוד נקבע כי קיימים יחסי גומלין בין שני המבחנים, וכי הם עומדים ביחס הפוך זה לזה: ככל שמשקלה העצמי של ההודאה על פי סימני האמת המתגלים בתוכה הוא גבוה יותר, המשקל הנדרש ל"דבר-מה הנוסף" לשם אימות ההודאה קטן, ולהפך. 92 כך, כאשר משקלה הפנימי של ההודאה הוא ניכר, יהיה אפשר לעיתים להסתפק ב"דבר-מה נוסף" שמשקלו "קל כנוצה"; 93 ואילו ככל שמשקלה הפנימי של הודאת החוץ יהא נמוך יותר, משקלו של ה"דבר-מה" יצטרך להיות גבוה ומשמעותי יותר, ויש שהוא יעלה כדי ראיה מסייעת. 94 מכאן שמבחן ה"דבר-מה" הוא דרישת סף בלבד. 95 זהו מנגנון בקרה המחייב את בית המשפט לנתח את הראיה לא רק על פי התרשמות גרידא, אלא באמצעות מבחנים נוספים המובילים לבדיקה עצמאית של ההודאה. 96 בשלושים ותשע השנים שחלפו ממתן פסק דין לוי עובו מבחני הביקורת בנוגע להודאות נאשמים. בעניין וולקוב 97 הציע השופט הנדל לראשונה "בחינה משולשת", שלפיה יש לבדוק בהודאת חוץ של נאשם שלושה היבטים: ראשית, מי אמר; שנית, מה ראו עניין לוי, לעיל ה"ש 4, בעמ' 234. ראו גם גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ג )2013(; קדמי, לעיל ה"ש 15, בעמ' 128 ו ע"פ 3140/10 פלוני נ' מדינת ישראל, פס' 7 לפסק דינו של השופט הנדל )פורסם בנבו, (. ראו ע"פ 8187/11 פלוני, לעיל ה"ש 88, פס' 31 לפסק דינו של השופט סולברג; ע"פ 7443/06 ארקה נ' מדינת ישראל, פס' 33 לפסק דינו של השופט גרוניס )פורסם בנבו, (; ע"פ 428/72 בן לולו נ' מדינת ישראל, פ"ד כח) 1 ( )1973(; , עניין לוי, לעיל ה"ש 4, בעמ' 234; ע"פ 6936/94 עווד נ' מדינת ישראל, פ"ד נ) 4 ( )1996(; , עניין אל עביד, לעיל ה"ש 4, פס' לפסק דינו של השופט אור; ע"פ 11426/03 חואמדה נ' מדינת ישראל, פס' 35 לפסק דינו של השופט פוגלמן )פורסם בנבו, (; קדמי, לעיל ה"ש 15, בעמ' 146 ו- 150 ; הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 691. רע"פ 4142/04 מילשטיין נ' התובע הצבאי הראשי, פ"ד סב) 1 ( 378, פס' 20 לפסק דינה של השופטת ארבל )2006(. כן ראו עניין רמילאת, לעיל ה"ש 89, פס' 34 לפסק דינו של השופט דנציגר. עניין רמילאת, שם, פס' 26 לפסק דינו של השופט דנציגר ופס' 9 לפסק דינו של השופט סולברג; עניין ניג'ם, לעיל ה"ש 35, פס' 7 לפסק דינו של השופט גולדברג. קביעה זו מעוררת קושי, שעליו אעמוד בפרק השני )בחלק ב 1 )א(( של המאמר. עניין סטקלר, לעיל ה"ש 87, פס' 20 לפסק דינה של השופטת ארבל. ע"פ 3140/10 פלוני, לעיל ה"ש 91. ע"פ 4179/09 מדינת ישראל נ' וולקוב )פורסם בנבו, (

19 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו אמר; ושלישית, "דבר-מה". 98 ההיבט הראשון עניינו זהותו של הנאשם מי הוא הנאשם שהודה? האם הוא משתייך לאחת מהקבוצות שלחבריה נשקף סיכון גדול יותר למסירת הודאת שווא? קבוצות סיכון אלה כוללות, בין היתר, קטינים, מסוממים, חולי נפש, אנשים עם לקות שכלית או נפשית ואלכוהוליסטים. 99 קביעה זו מבוססת על הניסיון המשפטי המלמד כי קיימות קבוצות שחשופות יותר למנגנון העלול להוביל להודאת שווא. 100 יש נחקרים שמודים בעברות שהם לא עברו בשל מבנה אישיותם, בשל רגשי אשמה שהם חשים או בשל לחץ חיצוני של החוקר. נוסף על כך, לפי תורת המשחקים, ייתכן שנחקר יודה בעברה שהוא לא עבר לא מפני שהוא מרגיש אשם או משום שהמשטרה הפעילה כלפיו לחץ מיוחד, אלא בשל פגם שנפל בדרך שבה הבין הנחקר את מצבו. 101 טיעון זה אף תואם את מחקריו של חתן פרס נובל לכלכלה פרופ' שם, פס' 4 5 לפסק דינו של השופט הנדל. הנדל חזר על מבחנים אלה גם בעניין אדריס, לעיל ה"ש 86, פס' 7 לפסק דינו. 99 עניין סטקלר, לעיל ה"ש 87, פס' 21 לפסק דינה של השופטת ארבל; עניין וולקוב, לעיל ה"ש 97, פס' 4 לפסק דינו של השופט הנדל; עניין לוי, לעיל ה"ש 4, פס' 7 לפסק דינו של השופט ברק. נושא זה נדון בוועדת גולדברג, אשר מונתה במטרה לבחון את המצב העובדתי והמשפטי בנושא של הודאות נאשמים. ראו דוח ועדת גולדברג, לעיל ה"ש 74, שם התייחסו לנאשמים קטינים ולנאשמים עם פיגור שכלי. בחינה זו דומה במהותה לס' 85)3()a( לדין האוסטרלי ( 1995 Evidence Act (Austl.),)(NSW) No. 25 המעגן בדין את בדיקת הנתונים האישיים של הנחקר המודה. באותו סעיף נקבע כי על בית המשפט לשקול "any relevant condition or characteristic of the person who made the admission, including age, personality and education and any mental, intellectual subject...".or physical disability to which the person is or appears to be ראו עניין וולקוב, לעיל ה"ש 97, פס' 4 לפסק דינו של השופט הנדל, שם הבהיר השופט כי מדובר בכלי עזר בלבד, וזאת בשני מובנים: האחד, אין הכוונה, למשל, שקטין אינו מסוגל להודות בביצוע עברה פלילית מרצונו הטוב והחופשי; והאחר, אי-השתייכותו של נאשם לאחת מקבוצות הסיכון אינה שוללת את האפשרות שהוא מסר הודאת שווא. מעבר לבדיקת ההשתייכות הקבוצתית, על הערכאה המבררת ליתן את דעתה להתרשמותה הישירה מן הנאשם, בניסיון לקבוע עמדה בשאלה אם יש לו מאפיינים אישיים המחזקים את האפשרות שהוא מסר הודאת שווא. יש לציין כי במשפט האנגלי נמתחה ביקורת על דרישת התוספת הראייתית שהייתה בעבר לגבי קטגוריות של עדויות שנקבע כי קיים חשש אינהרנטי בנוגע למהימנותן. נטען כי קביעה זו מבוססת על סטריאוטיפים ודעות קדומות. ראו דיון להלן בחלק א 3 )א( למאמר. 100 בדוח ועדת גולדברג, לעיל ה"ש 74, בעמ' 9, נקבע כי הודאות שווא נובעות בעיקרן מסיבות הקשורות לנחקר עצמו. סיבות אלה נוגעות, בין היתר, במבנה האישיותי של הנחקר, אשר נוטה לבלבל בין דמיון למציאות או מתאפיין בנטייה להרס עצמי. קבוצה זו כוללת אנשים לקויים בנפשם או בשכלם, מסוממים, שיכורים וקטינים. בעניין וולקוב, לעיל ה"ש 97, ציין השופט הנדל )בפס' 4 לפסק דינו( כי רשימת קבוצות הסיכון עשויה להשתנות בהתאם לתמורות השעה והחברה. כך, למשל, הוא קובע כי יש מקום להתייחס כיום לחסר בית כנמנה עם קבוצת הסיכון להודאות שווא. 101 ראו בהקשר זה עניין אדריס, לעיל ה"ש 86, פס' 5 לפסק דינו של השופט הנדל וכן ההפניות הבאות שהוזכרו שם: Amos Tversky & Daniel Kahneman, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, 211 SCIENCE 453 (1981); Richard J. Ofshe & Richard A. Leo, The

20 גיא בן דוד 20 דניאל כהנמן, אשר פיתח את התובנה שגם אם אדם רוצה להחליט בצורה רציונלית, החלטתו עלולה להיות פגומה בגלל העדר הבנה מהי ההחלטה הרציונלית. 102 ההיבט השני הוא כאמור ה"מה אמר". מבחן זה דורש התמודדות חזיתית עם פרטי ההודאה הגיונה הפנימי, סבירותה, רציפותה, מידת הקוהרנטיות שבה וכיוצא באלה. 103 היבט זה, מציין השופט הנדל, דומה למבחן הפנימי, אך כאן הדגש הוא בכניסה לעובי הקורה של סיפור המעשה ועלילות החקירה; לא רק האמרה שבמסגרתה הודה, אלא התמונה הרחבה יותר הן מבחינת תוכן הדברים והן מבחינת עיתוים והקשרם. 104 ההיבט השלישי הוא כאמור "הדבר-מה הנוסף". במסגרת זו על בית המשפט לבדוק אם קיים "דבר-מה נוסף", וגם כאן מוקנה לו שיקול דעת. לשם הפעלת שיקול דעת מעין זה, יש לבחון אם קיימים גם "דבר-מה חסר" או "דבר-מה סותר". כלומר, על בית המשפט לשאול אם ההודאה לוקה בחסר בנקודה חשובה ואם היא סותרת את אשר התרחש בפועל בעניין מהותי. 105 מדובר במבחני עזר שאינם מכתיבים אוטומטית תוצאה בכל מקרה, אולם על המשטרה, התביעה ובית המשפט לתת את דעתם לעניין. לאורך השנים הכירה הפסיקה בראיות שונות שעשויות להוות תוספת מסוג "דבר-מה נוסף". 106 ראיות אלה כוללות, בין היתר, שתיקה של הנאשם במשפטו, בכפוף למגבלות שנקבעו בעניין מילשטיין; 107 הצבעה על פרטים מוכמנים שאומתו במציאות; 108 שחזור Decision to Confess Falsely: Rational Choice and Irrational Action, 74 DENV. L. REV. 979 (1997); Daniel J. Seidmann & Alex Stein, The Right to Silence Helps the Innocent: A Game-.Theoretic Analysis of the Fifth Amendment Privilege, 114 HARV. L. REV. 430 (2000) 102 "זאת בין היתר בנסיבות בהן נאשם מוחזק במעצר ונחקר בגין עבירה שהוא חשוד בביצועה, מבלי שמרבית חומר החקירה הוצג בפניו..." עניין אדריס, לעיל ה"ש 86, פס' 5 לפסק דינו של השופט הנדל. 103 שם, פס' 4 לפסק דינו של השופט הנדל. 104 שם. 105 השופט הנדל מציין כי יש להתייחס ל"דבר-מה" כאל מתחם רחב. כאמור, המטרה היא לבחון אם ההודאה מתיישבת עם הראיות החיצוניות הקיימות, וזאת הן כבסיס להרשעה והן כבסיס לזיכוי. בעניין אדריס המחיש השופט הנדל דברים אלה באמצעות הדוגמאות הבאות: כך, במקרה שבו נאשם מוסר בהודאתו היכן הגופה טמונה, והיא אכן נמצאת שם, זוהי ראיית "דבר-מה נוסף" חזקה; לעומת זאת, אם נאשם מפרט בהודאתו את דרך גרימת המוות, למשל חניקה, אך נתיחת הגופה מעלה כי המנוח נפטר כתוצאה מחניקה ומטביעה, מדובר ב"דבר-מה חסר"; אחרון, אם נאשם מוסר בהודאתו היכן הגופה טמונה, והגופה נמצאה במקום אחר, אזי לפנינו מקרה של "דבר-מה סותר". השופט הנדל מדגיש כי כשם שאין בקיומו של "דבר-מה נוסף" כדי להבטיח הרשעה, כך אין בקיומם של "דבר-מה סותר" או "דבר-מה חסר" כדי להוביל בהכרח לזיכוי. תפקידו של בית המשפט לבחון את המכלול על פי כלל "הספק הסביר" המנחה את המשפט הפלילי. שם, פס' 13 לפסק דינו של השופט הנדל. 106 ראו סקירה מקיפה לגבי כל אחת מהראיות שלהלן אצל הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' עניין מילשטיין, לעיל ה"ש ראו, למשל, ע"פ 260/78 סלימאן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד לג) 2 ( )1979(; 204 ע"פ 334/86

21 מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו העברה על ידי המודה; 109 הודאה של שותף אחר; 110 אי-שיתוף פעולה של הנאשם בהליכי החקירה; 111 קיומו של מניע אישי לעשיית מעשה העברה; 112 התנהגות של הנאשם המבטאת אש ם או חרטה; 113 "מעשים דומים" ו"שיטת ביצוע"; 114 וכן ראיות המצביעות על העדר מקריות 115 או על נסיבות אובייקטיביות המתאימות את הודאת החוץ למציאות העובדתית. 116 )4( הבחנה בין "דבר לחיזוק" ל"דבר-מה" ניתן לזהות שלוש גישות בפסיקה באשר להבחנה בין "דבר לחיזוק" לבין "דבר-מה". על פי גישה אחת, שתי התוספות אומנם שונות בשמן, אולם הן זהות במהותן, וכל ההבדל ביניהן הוא שה"דבר-מה" הוא יציר הפסיקה בעוד ה"דבר לחיזוק" הוא יציר החוק. 117 על פי גישה שנייה, ה"דבר לחיזוק" הוא מעין "דרגת ביניים" בין תוספת מסוג "דבר- סבאח נ' מדינת ישראל, פ"ד מד) 3 ( )1990(; 857 ע"פ 228/87 כרמי נ' מדינת ישראל, פ"ד מב) 1 (.)1988( 332 ראו, למשל, ע"פ 400/66 אבו-חצירה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ) 4 ( )1966(; 787 ע"פ 750/80 שמלץ נ' מדינת ישראל, פ"ד לו) 1 ( )1981(. 617 כן ראו דיון אצל הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ'.701 נקבע כי הודאה בביצוע העברה שניתנה על ידי שותף לעברה, בין שמדובר בהודאת חוץ שלו ובין שהוא הודה על דוכן העדים במהלך משפטו, עשויה להוות "דבר-מה נוסף" להודאת החוץ של הנאשם. ראו בעניין זה ע"פ 436/80 עמוסי נ' מדינת ישראל, פ"ד לה) 2 ( )1981(; 566 ע"פ 414/76 אוחנה נ' מדינת ישראל, פ"ד לב) 1 ( )1977(. 295 ראו עניין חורי, לעיל ה"ש 64; עניין קריב, לעיל ה"ש 64. עניין שמלץ, לעיל ה"ש 109, בעמ' 621; ע"פ 728/84 חרמון נ' מדינת ישראל, פ"ד מא) 3 ( , )1987(; עניין רדעי, לעיל ה"ש 18, בעמ' 569. ע"פ 4004/93 יעקובוביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נ) 1 ( )1996(; 133 ע"פ 803/96 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, (; הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 703. ראו, למשל, ע"פ 679/78 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד לד) 1 ( )1979(; , עניין דנינו, לעיל ה"ש 30, בעמ' 262; עניין רדעי, לעיל ה"ש 18, בעמ' הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 701. אם יש בתוספת הראייתית כדי להצביע על נסיבות של העדר מקריות המתייחסות לביצועה של העברה או למעורב ות בה, אזי יש בה כדי לאמת את הודאת החוץ באופן מהימן יותר. שם. ראו, לדוגמה, ע"פ 178/65 אושה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יט) 3 ( 154.)1965( התאמת ההודאה למציאות העובדתית מחזקת את היתכנותה כהודאת אמת מטעמו של הנאשם. הלוי, לעיל ה"ש 1, בעמ' 701; ע"פ 183/78 אבו-מידג'ם נ' מדינת ישראל, פ"ד לד) 4 ( 533 )1980(. כך, למשל, בע"פ 3140/10 פלוני, לעיל ה"ש 91, פס' 3 לפסק דינו של השופט הנדל, נקבע כי הצטרפות הנאשם לארגון טרור וההכשרה הצבאית שקיבל במסגרת אותו ארגון טרור ישמשו תוספת ראייתית מסוג "דבר-מה נוסף" המאמתת את הודאת המערער המתייחסת לפעולות הטרור שביצע מתוקף השתייכותו לאותו ארגון ובמסגרת אותה חוליה שאיתה החל לפעול עם התגייסותו לארגון. ראו, למשל, עניין מרקוס, לעיל ה"ש 51, בעמ' 294. כן ראו לוי, לעיל ה"ש 3, בעמ'

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

Microsoft Word - 09-לרנאו.doc

Microsoft Word - 09-לרנאו.doc הודאות שווא הרשעות שווא מאת חגית לרנאו* ÂÈËÙ Ó Â.. ÂÂ Â Â È ÙÓ Á.. Á È ÂÚ ˆ Ó ÂÁÙ. ; ÂÂ Â Â ÏÚ ÂÎÓ Ò È ÙÓ.1 תיעוד חזותי של חקירות;.2 כלים משפטיים לבחינת קבילות ומשקל הראיה; 3. דרישת ההוכחה לאשמתו של חשוד

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

1 סמינריון משפטי זכויות נאשמים וחשודים )"שערי משפט" - תשע"ד( המודל המקביל בהליך הפלילי וחשיבות חקר האמת העובדתית במקביל לדיון באמת המשפטית, לצורך מניע

1 סמינריון משפטי זכויות נאשמים וחשודים )שערי משפט - תשעד( המודל המקביל בהליך הפלילי וחשיבות חקר האמת העובדתית במקביל לדיון באמת המשפטית, לצורך מניע 1 סמינריון משפטי זכויות נאשמים וחשודים )"שערי משפט" - תשע"ד( המודל המקביל בהליך הפלילי וחשיבות חקר האמת העובדתית במקביל לדיון באמת המשפטית, לצורך מניעת הרשעות שווא ועשיית דין צדק. מוקדש לזכרה של תאיר ראדה

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

החלטה בתיק בש"פ 8221/15

החלטה בתיק בשפ  8221/15 בש"פ 8221/15 בבית המשפט העליון לפני: המבקש: כבוד השופט י' דנציגר רפיק סלאימה נ ג ד המשיבה: מדינת ישראל בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בעמ"ת 49035-11-15 מיום 24.11.2015 שניתנה על ידי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תחבולות בחקירה א. מבוא בשיטות משפט שונות קיימות גישות שונות בנושא כללי פסילה של ראיות שהוגשו על ידי חוקרי המשטרה שלא כדין. כותבת העבודה יצאה משיטה קונ

תחבולות בחקירה א. מבוא בשיטות משפט שונות קיימות גישות שונות בנושא כללי פסילה של ראיות שהוגשו על ידי חוקרי המשטרה שלא כדין. כותבת העבודה יצאה משיטה קונ תחבולות בחקירה א. מבוא בשיטות משפט שונות קיימות גישות שונות בנושא כללי פסילה של ראיות שהוגשו על ידי חוקרי המשטרה שלא כדין. כותבת העבודה יצאה משיטה קונטיננטאלית ונושא "תחבולות בחקירה" בעיניי מעניין במספר

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים

המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים מאמר זה טרם עבר עימוד סופי ומספרי העמודים המצוינים ישתנו לכשיתפרסם הכרך המודפס. צפויים שינויים נוספים. עשרים שנה לתיקון סעיף 31 לחוק בתי המשפט: המשפט החוזר בישראל על פרשת-דרכים * רתם רוזנברג-רובינס תקציר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית

333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית 333 יואב ספיר וגיא רובינשטיין מעשי משפט כתב עת למשפט ולתיקון חברתי כרך י 2019 הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית ועל תרומתה להגנה על זכויות הפרט יואב ספיר* וגיא רובינשטיין**

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

דיון משפטי עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "

דיון משפטי עילות הסגירה חוסר ראיות, העדר אשמה ומה שביניהן * יניב ואקי 1 אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. 1. מבוא 2. עילות הסגירה חוסר ראיות, עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" ומה שביניהן * יניב ואקי 1 "אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר". 1. מבוא 2. עילות הסגירה "חוסר ראיות", "העדר אשמה" וההבחנה שביניהן 3. השלכותיה של עילת הסגירה של "חוסר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 ד"ר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של

על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 דר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 ד"ר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של המשפט הפלילי על דרך הצמצום. על האיסור הפלילי להיות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

ענישה בהסכמה אורן גזל 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדו

ענישה בהסכמה אורן גזל 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדו 4. משפט משווה רוב התופעות שנדונו בפרק הקודם אינן ייחודיות לישראל. מערכות משפט רבות בעולם מתמודדות עם קשיים דומים, וברובן חלק גדול מהעונשים מוטל באמצעות הליכים חלופיים. הסקירה בפרק זה נועדה בעיקר לבחון

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשעו - מאי כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי 2016 1 דבר יו"ר מחוז תל-אביב חברות וחברים יקרים, אנו שמחים למסור ברכתנו בגיליון הראשון לקדנציה הנוכחית.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8EEE9F820EEE9EBEC20F1E3F4202D20F1E9ECE1E5F120FAF9F1E72E646F63>

<4D F736F F D20E8EEE9F820EEE9EBEC20F1E3F4202D20F1E9ECE1E5F120FAF9F1E72E646F63> סדר דין פלילי מכללת "שערי משפט" סדר דין פלילי רשימת קריאה Criminal Procedure שנה ג' שנה"ל תשס"ח מסלול משולב ומסלול ערב מרצה: ד"ר מיכל טמיר michalt@mishpat.ac.il מתרגל: עו"ד אור ממון orm@justice.gov.il

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720F4ECE9ECE920F1E5F4E920EBE5ECEC20FAF7F6E9F820E1E0F0E2ECE9FA2D E646F63> המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה The Center for the Study of Crime, Law & Society מחלקת מחקר של הרשות השופטת Israeli Courts Research Division שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים בית המשפט העליון רח' שערי משפט,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014

גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014 גליון מס 02 משפט מפתח כתב העת של פרקליטות המדינה ספטמבר 2014 עורך ראשי: יניב ואקי עורכי מדורים לפי סדר הופעת המדורים: מאמרים - יניב ואקי מבט חוזר - יונתן קרמר מגמות בחקיקה - שאול כהן ושמרית גולן עיונים

קרא עוד

Microsoft Word - הפרקליט נב2.doc

Microsoft Word - הפרקליט נב2.doc ה ב נ י י ת ש י ק ו ל ה ד ע ת ה ש י פ ו ט ב ע נ י ש ה הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא * י "דע כי גודל העונש וחומר פגיעתו או קטנו וקלות סבילותו, יהיה בבחינת ארבעה דברים:

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 8630/14

פסק-דין בתיק עפ  8630/14 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 8630/14 לפני: המערער: כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט צ' זילברטל כבוד השופט מ' מזוז פלוני נ ג ד המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת דינו (מיום 23.6.2014)

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד