בס"ד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד"

תמליל

1 בס"ד יסמין מזרחי, עו"ד אייל אלון, עו"ד יסמין מזרחי ** - משרד עורכי דין * עו"ד מוסמכת במשפט מסחרי(. LL.M ( ומגשרת מוסמכת * Master's Degree at Commerce Laws & Mediator Law YASMIN MIZRACHI YM- LAW-OFFICE בית דנ-אביב, רח' המלאכה 8 ת.ד א.ת. פולג - נתניה, מיקוד H'amelacha street, P.O.B 8565 Poleg Netanya, zip code 42504,Israel טלפון: Tel: פקס: Fax: Yasmin Mizrachi, Adv. Eyal Alon, Adv. יום שלישי, ב 3 נובמבר מבלי לפגוע בזכויות - - בהול - באמצעות דוא"ל ובאמצעות פקס: לכבוד: כב' ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו כב' שר הבריאות, ח"כ יולי אדלשטיין כב' סגן שר הבריאות, ח"כ יואב קיש כב' השר לביטחון פנים, ח"כ אמיר אוחנה באמצעות דוא"ל באמצעות דוא"ל באמצעות דוא"ל משכן הכנסת קרית בן גוריון ירושלים א.נ., לכבוד: היועץ המשפטי לממשלה ד"ר עו"ד אביחי מנדלבליט באמצעות פקס: משרד המשפטים מרח' צלאח א- דין 29 ירושלים א.נ., הנדון: מכתב התראה בהול בטרם נקיטת הליכים משפטיים בגין כוונת משרד הבריאות למסור לידי משטרת ישראל, לבקשתה, לקבל לידה גישה למאגר זהותם ופרטיהם של החולים המחזיקים ברישיונות לטיפול בקנאביס רפואי בשם, מרשתי, עמותת הקנאביס הרפואי )להלן: "מרשתי"( בראשות הגב' דנה בר-און, הריני מתכבדת בזאת לפנות אליכם במכתב בהול זה בטרם נקיטת הליכים משפטיים, על כל המשתמע מכך, באשר לסוגיה שבנדון, כדלקמן. מרשתי נדהמה ללמוד על פנייתו של המשרד לבטחון פנים, ובכלל זאת של משטרת ישראל, אל משרד הבריאות בבקשה לנכס לעצמה את הפרטים האישיים לרבות זהותם ופרטים רפואיים חסויים מכח חיסיון רפואי - של בני קהילת מרשתי, הם אוכלוסיית החולים הקשים ביותר במדינת ישראל - המטופלים בקנאביס רפואי מכח רישיון לקבלתו כטיפול רפואי, שניתן בידם כדין מטעם משרד הבריאות. 1.1

2 תדהמה זו התחלפה בהלם של ממש, זעקה ותרעומת, עת התברר למרשתי, הן במסגרת פרסומים בתקשורת והן במסגרת שיחות שקיימה עם סגן שר הבריאות יואב קיש ועוזרו עו"ד אסיף קזולה, כי בכוונת משרד הבריאות להענות לבקשת המשרד לבטחון פנים, ולהעניק לידי משטרת ישראל "גישה מצומצמת" ו/או "ממודרת" למאגר המידע שבידי משרד הבריאות ובו כלל פרטיהם האישים והרפואיים של אזרחים חולים המחזיקים ברישייון לטיפול רפואי בקנאביס במדינת ישראל..2 ורק כדי לסבר את העין להלן חלק מהודעת הפרסום שפורסמה ברבים כלהלן:,28/10/2020 העתק הפרסום המלא באתר החדשות "וואלה!" מיום רצ"ב כנספח א' למכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נספח א' תצהיר מאת מנכ"לית העותרת הגב' דנה בר-און, מיום 02/11/2020 התומך במכתב זה ובאמרו בו לרבות בגין השיחה שהתקיימה עם סגן שר הבריאות ויועצו רצ"ב כנספח ב' למכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נספח ב' ודוק: המדובר במאגר המכיל זהות ומידע אישי ורפואי מלא של עשרות אלפי חולים קשים במדינת ישראל, לרבות נפגעות אונס )מה אם שוטר שהינו קרוב של נאשם באונס יראה את תיקה הרפואי החסוי של נאנסת, הרי ישראל מדינה קטנה היא לבסוף בה "כולם מכירים את כולם"?(, קטינים אפילפטיים ואוטיסטיים, ואף מטופלים המשרתים בכוחות הבטחון והאכיפה ובשירות הציבורי שחשיפת פרטיהם האישיים עשויה אף להעמידם בסכנה ממשית..3 זהו אינו "מאגר בעלי רישיונות" גרידא כשם שמדובר במאגר בעלי רישיון לנשיאת נשק, אלא מאגר המפרט את זהותם ופרטיהם האישיים המלאים של חולים קשים במדינת ישראל על פרטי מחלתם וההיסטוריה הרפואית שלהם )ולעיתים אף את פרטיהם האישיים של קרוביהם המסייעים בידם!(, והינו מאגר רפואי חסוי לכל דבר וענין שאסורה הגישה אליו למי שאינו גורם רפואי מטפל. 2

3 התרתה של גישה כזו מידי משרד הבריאות למשטרת ישראל - ו/או למשרד לביטחון פנים ומכאן למשטרת ישראל - למאגר החולים המטופלים בקנאביס רפואי כאמור, מהווה פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה בזכויות יסוד, ביניהם הזכות לפרטיות באופן בלתי מידתי ואף בניגוד לדין ולחקיקה - לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשכ"ב 1992 )להלן: "חוק יסוד כבוד האדם"( ואף בניגוד לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996 )להלן: "חוק זכויות החולה"(. ועוד, פגיעה וזילות של מאגרי מידע, גם היא לכשעצמה מהווה חריגה מסמכות ואי קיום הדין בעניין זה..4 וכך קובע סעיף 10 לחוק זכויות החולה, שכותרתו: "שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל", בלשון נהירה, שאינה מתפרשת אחרת, על זכות המטופל - החולה לכבוד ולפרטיות בכל שלבי הטיפול הרפואי, וזה לשון הסעיף :.5 )א( מטפל, כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי..10 זו אף זו, סעיף 19 לחוק זכויות החולה, שכותרתו "שמירת סודיות רפואית" קובע אף הוא בלשון ברורה ונהירה את חובת הסודיות הרפואית לו זכאי החולה, כך:.6 )א( מטפל או עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם..19 )ב( מטפל, ובמוסד רפואי מנהל המוסד, ינקטו אמצעים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות הענינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם. די בסעיפים אלו כאמור לעיל, בנוסף לסעיפי חוק שיובאו מטה במכתב זה, כדי להבהיר לכב' ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לכב' שר הבריאות, יולי אדלשטיין, לסגן שר הבריאות, יואב קיש ולמשרד הבריאות כולו לרבות אף לכב' השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, והמשרד לביטחון פנים.7 לרבות משטרת ישראל, כי חל איסור מכח החוק למסור מידע אודות המטופלים בכל דרך בין "רחבה" בין "מצומצמת", וכי זכות החולים לפרטיות ולחובת סודיות וחיסיון רפואי כמו גם לצנעת הפרט שלהם כחולים באשר לאופן הטיפול אותו הם מקבלים כדין, כדי למנוע כל גישה באשר תהא, בין "רחבה" ובין "מצומצמת" )כפי ששוקל משרד הבריאות להתיר( בגין העברת ומסירת מידע אישי כלשהו אודות החולה המטופל בקנאביס רפואי. 8. אף סעיף 20 לחוק זכויות החולה, המתיר מסירת מידע רפואי לאחר מגביל זאת באופן שנדרשת הסכמה מדעת של המטופל עצמו למסירת המידע )ראו לענין זה את האמור בסעיף 20 )א() 1 ( לחוק זכויות החולה(! 3

4 לפיכך, על משרד הבריאות וכלל משרדי הממשלה המעורבים לחזור בהם לאלתר מדרישתם וכוונתם האמורה ולהימנע מלהתיר גישה למאגר החוסה בחיסיון רפואי לכל מי שאינו מורשה בדין בגישה למאגר שכזה, וזאת מכח "עקרון החוקיות" לפיו כולם כפופים לחוק לרבות שרי הממשלה, חברי הממשלה ואף כבוד ראש הממשלה. על כולם, ובפרט על משרד הבריאות, ואנשיו לשמור בקפדנות על ערכי היסוד של השיטה הדמוקרטית ביניהם הערך לחיסיון רפואי, חובת הסודיות הרפואית, לצנעת הפרט - החולה בפרט ולחובת פרטיות כלפי החולים במדינת ישראל, בין אם הם מטופלים בקנאביס רפואי ובין אם הם מטופלים במורפיום ובאופיאטיים!.9 יפים לעניין זה הם הדברים של כב' השופטת עדנה ארבל, בעע"מ 9341/05 התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות, )לא פורסם( )2009(, שם קבעה בין היתר כהאי לישנא:.10 "...הזכות לפרטיות מצויה בליבתו של מושג החירות, ניתן אף לומר כי היא תמציתו. היא ציר מרכזי המגדיר את יחסי הפרט אל מול החברה במשטר דמוקרטי..." השכיל להבהיר באופן נהיר כב' השופט אהרן ברק, בבג"צ 2481/93 דיין נ' מפקד מחוז ירושלים, פ"ד מח) 2 ( )1994( 456 את החשיבות הנעלה ל"זכות לפרטיות" וכהאי לישנא קבע שם, כך:.11 "...זכות הפרטיות מותחת את הקו בין הפרט לבין הכלל, בין ה"אני" לבין החברה. היא משרטטת מתחם אשר בו מניחים את הפרט לנפשו, לפיתוח ה"אני" שלו, בלא מעורבות של הזולת..." ואם לא די בכך, אף כב' השופטת דליה דורנר קבעה שהזכות לפרטיות בישראל היא זכות יסוד, שלא ניתן לפגוע בה, ובזו הלשון קבעה כך:.12 "הזכות לפרטיות היא בישראל זכות יסוד..." )קו תחתון הח"מ, ראו דבריה, בבש"פ 4481/00 יחזקאלי נ' מדינת ישראל, פ"ד נד) 5 ( )2000(( וכך קובע גם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בשורה של סעיפי יסוד כלהלן: שמירה על החיים הגוף, והכבוד 2. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. שמירה על הקנין 3. אין פוגעים בקנינו של אדם. הגנה על החיים, הגוף והכבוד הגנה על החיים, הגוף והכבוד 4. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו. 4 חירות אישית 5. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

5 פרטיות וצנעת הפרט )א( 7. )ב( )ג( )ד( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו. אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. הנה כי כן, עינינו הרואות שמטופלי הקנאביס הרפואי אשר אוחזים ברישיון לטיפול בקנאביס רפואי מוגנים אף מכח חוק יסוד: כבוד האדם המכיר בערך "הפרטיות וצנעת הפרט", השמירה על כבוד החולה כאדם ועל חירותו האישית שלא תיפגע אף מידי הרשויות השונות, ביניהם משטרת ישראל - אשר אינה זכאית לקבל לידיה את הגישה ל"מאגר הרפואי" באשר לזהותם של החולים המטופלים בקנאביס הרפואי, מאגר המצוי בידי משרד הבריאות האמון על חובת החיסיון, חובת הסודיות הרפואית וחובת צנעת הפרט של חולי ישראל באשר הם. ברי, כי נאמנים דברים אלו לענייננו שבעתיים, משהחול םי הנזקקים לטיפול בקנאביס הרפואי והאוחזים ברישיון לטיפול באמצעות קנאביס רפואי, הינם חולים קשים שהרפואה קובנציונאלית כשלה מלהקל על סבלם ותחלואיהם והטיפול הרפואי בקנאביס הינו בעבורם אף להגדרת משרד הבריאות "קו טיפול אחרון" ומלית ברירה..14 ויובהר, כי כל טיעון שנשמע עד כה מידי משרד הבריאות, להצדקת מסירת גישה זו למאגר החולים המטופלים בקנאביס רפואי לידי מי מהגורמים שאינם אמונים על מתן טיפול רפואי מחוץ למשרד הבריאות ובעיקר לגורמי אכיפה וביטחון פנים, הינו מגוחך ואבסורדי באופן אשר במידה ויתקבל יהווה מדרון חלקלק להפרת חסיונם של מאגרי מידע המצויים בידי הממשל באשר הם ומכל סיבה שהיא..15 שכן, הטיעון שנמסר הן בידי הדיווח התקשורתי והן למרשתי מטעם סגן השר קיש, הינו כי מסירת גישה זו נועדה לשם מניעת מעצרי שווא. אלא, שחובתו של כל מטופל היוצא מפתח ביתו לשאת עימו את רישיונו לטיפול בקנאביס רפואי - ועם הצגתו בפני בעל הסמכות לדרוש זאת אמור לפוג כל חשש מעל ראשו. שאחרת, מה טעם נתינת רישיון זה בידיו? ואף אם שכח רישיונו בבית, הרי שכשם שלנעצר לבדיקת רישיונות רכב ונהיגה - הנתפס בלא רישיונו עליו ניתנת שהות של יממה להגיע עם רישיונו לתחנת המשטרה המקומית ולהציגו, כך מן הראוי שתיתנת שהות כעין זו לאדם חולה - אדרבה כשהרישיון המדובר הינו הלכה למעשה ההיתר ליטול תרופתו בהוראת רופא ובגין מחלתו! אף טענות רקע לטענה זו, כגון החשש מהצגת רישיונות מזוייפים טוב היה שלא נשמעו, שכן לא רק שנודף מהן "ריח הסטיגמה והדעה הקדומה ביחס למטופלים בקנאביס" סטיגמה המכתימה ילדים רכים וקשישים סיעודיים כ"סטלנים", חלילה, שיעשו הכל לשם "קבלת הסם" שלהם, אלא שבעידן בו כל תעודה וכרטיס ניתנים לזיוף באמצעות מדפסת תלת מימד פשוטה טענה שכזו משמעותה כי יש חלילה וחס להתיר לכוחות האכיפה גם גישה למאגר בעלי תעודות הנכה בביטוח הלאומי, מאגרי תווי הנכים בעיריות השונות, והלכה למעשה גם לכל מאגרי המידע הרפואי בכל קופות החולים משכל מרשם נייר לאנטיביוטיקה פשוטה ניתן אף הוא לזיוף בנקל. 5

6 אין המדובר רק בפגיעה בזכויות היסוד תחתם חוסים כלל המטופלים בקנאביס רפואי ככל חולה ומטופל אחר במדינת ישראל, ואין המדובר רק במדרון חלקלק אשר יתיר פגיעה בחסיון פרטיהם של כלל אזרחי ישראל הלכה למעשה, אלא שהמדובר במהלך הטומן בחובו סכנות רבות כלפי קהילת העותרת מעצם החלתו ובמישרין אשר יש בהם כדי להעמיד נתח גדול מבני קהילתה בסכנת רדיפה מתמדת..16 כך, למשל: רבים מהמטופלים בקנאביס רפואי נאלצו לרכוש את הטיפול בדרך לא דרך טרם אושר בעבורם הרישיון לטיפול, ומשכך נחשפו לרישום פלילי. מתן האפשרות להצליב בין רשימת המטופלים בקנאביס רפואי ברישיון ובין רישומיה הפלילים של המשטרה תותיר את אותם המטופלים לנצח כחשודים מתמידים כשכל רמז ל"מידע מודיעני" לכאורה יהפכם יעד מתבקש לפשיטה - על אף שכל חטאם עד כה היה שניסו להשיג את הטיפול לו נזקקו לעצת רופאם, והם הינם ככלל אזרחים חולים שומרי חוק! באותו האופן, אם עצר שוטר אדם לבדיקת רישיונות שגרתית, ובהצלבה בין פרטי רישיונו לנהיגה ובין מאגר המטופלים בקנאביס רפואי - גילה כי לפניו נהג שהינו גם מטופל בקנאביס רפואי ברישיון, הרי שאף אם לא הדגים המטופל הנהג כל התנהגות חשודה ואף לא נמצאה ברכב כל ראיה מחשידה רק מעצם העובדה שהמדובר בחולה המטופל בקנאביס רפואי יניח השוטר כי אכן נטל אותו נהג שלפניו קנאביס רפואי, ויתייחס אליו כ"נהג בשכרות" גם אם נטל תרופתו זמן רב לפני שיצא מביתו )שכידוע שאריות תוצרי קנאביס נשארים בדם גם שלושה שבועות לאחר צריכה(. זאת ועוד, שאף לא תיתכן כל רמת "מידור" רלוונטית למתן גישה למאגר המטופלים קנאביס רפואי, הן מאחר והמדובר מיסודו במאגר פרטי חולים - וכל גישה אליו מלכתחילה משמעותה חשיפת החולים שבו לבעל הגישה, והן מאחר וכל אחד מתנאי הרישיון לטיפול עומד לעצמו - וכל אכיפה שהיא תידרש מתן גישה לאישוש העמידה בכל אחד ואחד מתנאי הרישיון..17 כלומר: לא יספיק למסור רק זהות בעלי רישיונות, והכרח למסור למשל גם את מינון הטיפול שנקבע עבור כל אחד מהם, כי אחרת לא יוכל גורם אכיפה לאשר כי אדם לא נושא עימו יותר מן המותר לו. אותו הדבר גם לגבי כתובת מגורים, שהחזקת הטיפול מחוצה לה אסורה - אז המשטרה גם צריכה לדעת את כתובת מגוריו של כל חולה וחולה מבעלי רישיונות הטיפול, כדי לדעת איפה מותר ואיפה אסור. כנ"ל צורת הטיפול: הרישיון מגדיר מה מותר לחולה להחזיק, תפרחת או שמן או עוגיות וכן הלאה. אם למטופל מותר להחזיק רק תפרחת, אז החזקת שמן זה עבירה על הרישיון, אבל איך ידעו במשטרה מה מותר לו ומה אסור לו להחזיק אם לא ימסר הפרט הזה? אף באופן זה, מדובר במדרון חלקלק ומסוכן ביותר בחברה דמוקרטית! וכידוע, הדמוקרטיה והזכות לאוטונומיה של הפרט החולה הם "כנפי חיים" שאל למשרד הבריאות לגדוע אותם מפני דרישה בלתי חוקית של משטרת ישראל ו/או המשרד לביטחון פנים האמון על משטרת ישראל. לא זו בלבד, שזה לא חוקי, זה גם לא מוסרי ומהווה אף פגיעה בביטחון החולים ובשלומם הם עצמם, שכן ברגע יהפוך ל"טרף קל" המסומן לרדיפה ולפגיעה. וכידוע ביטחון הוא אמצעי ואילו המטרה היא משטר דמוקרטי שהוא משטר המגשים את חירויות הפרט והחולה ומגן על זכויותיהם כאמור לעיל. העם 6.18

7 השכיל לקבוע זאת כב' השופט ברק, בבג"צ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב) 4 ( )1989( 617 בקובע כך:.19 "כוחנו אנו בעוצמתנו המוסרית ובדבקותנו בעקרונות הדמוקרטיה, דווקא כאשר הסכנה רבה סביבנו...ביטחון אינו מטרה העומדת בפני עצמה. ביטחון הוא אמצעי. המטרה היא המשטר הדמוקרטי, שהוא משטר העם המגשים את חירויות הפרט..." ומאחר ומדינת ישראל מושתתת על ערכי הדמוקרטיה כמשטר העם המגשים את חירויות הפרט, אין כל הצדק לפגוע בחירויות הפרט של החולים וביניהם החירות לפרטיות, לצנעת פרט, לסודיות רפואיות וחיסיון רפואי ובעיקר לכבוד, שכן מתן היתר גישה למאגרי המידע אודותם מבדיל אותם מחולים אחרים ופוגע בכבודם באופן מוגזם ובאופן המלמד כי מדינת ישראל זולגת מערכי הדמוקרטיה בה הכירו וייסדו אבותינו ז"ל עוד מתקופת המקרא )התנ"ך( אל ערכי הדיקטטורה הבריונית הרומסת אף את "עקרון החוקיות" כאילו הייתה היא מעל חוקי היסוד וחוקי הכנסת!.20 אם לא די באמור לעיל, אף ראוי לציין, כי הפגיעה היא לא רק בחולים המטופלים בקנאביס רפואי המוניים דהיום כ 75,000 מטופלים, אלא אף במטופלים חדשים העלולים להירתע במלהגיש בקשה לרישיון בטיפול בקנאביס רפואי, על אף שמצבם הרפואי "מסכן חייהם", שמא יבולע להם, וזאת עקב החשש הכבד לזליגת המידע הרפואי אודותם..21 למען חדד היטב, מספר החולים המטופלים בקנאביס רפואי עוד יגדל, וחולים חדשים יצטרפו לקהילת מרשתי, הואיל והחיים מלמדים אותנו דווקא בתקופת הקורונה שפקדה את העולם כולו, כי אין חסינות וחוסן מפני מחלות, מגיפות, חיידקים אשר היו ביקום עוד מימים ימימה, וכי אלו תמיד נסו לפגוע במערכת גוף האדם, כך שהבריאות הוא ערך עליון גם בחשיבה היהודית בו "נברא האדם צלם האלוקים" הוא ערך המקביל "לכבוד האדם וחירותו" וקיימת בו החשיבות לשמירה על "ערך חיי האדם פרטיותו וצנעת הפרט" כקודשה עליונה המוגנים מאז הקמת מדינת ישראל ובפרט מאז חקיקת חוקי היסוד בשנת 1992, וביניהם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו..22 ולעניין זה יפים אף דבריה המאלפים של כב' השופטת שטרסברג כהן, במאמרה "מעמד העובר במשפט הישראלי" רפואה ומשפט, כהאי לישנא: "המשפט הישראלי רואה בזכות לחיים זכות עליונה. ההכרה בחשיבות החיים ובקדושתם והנכונות להגן עליהם, עוברת כחוט ה שני בחקיקת הכנסת ובפסיקת בתי המשפט של המדינה מאז הקמתה. ב חוקק חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בשנת 1994 והסף לחוק היסוד סעיף הקובע: זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורי, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". ואם לא די בכך, אף בקרב קהילת הרופאים המטפלים בחולים באמצעות קנאביס רפואי קיים החשש שמא גם יוקרתם תועמד למבחן אצל גורמי ביטחון הפנים שאינם רופאים, עם כל הכבוד.23 7

8 היקר, ובכך יהיו חלילה הרופאים נתונים להחלטות שרירותיות ובלתי רפואיות ומקצועיות המנוגדות לדעתם הרפואית, מצב שייצור מתח שאינו "בריא" ואף עשוי להתנגש בין ערכים ולפגוע בציבור הרופאים עצמם, אשר הקדישו עשרות שנים בלימוד, חקירה עד לקבלתם את הסמכות מכח פקודת הרופאים לטפל בחולים בניגוד שוב לשוטרים, עם כל הכבוד. לפיכך, מן הכלל אל הפרט, לכל חולה במדינת ישראל לרבות המטופלים בקנאביס רפואי יש את הזכות לקבלת טיפול נאות ולשמירת סודיות רפואית וחיסיון רפואי ולאי פגיעה בצנעת הפרט שלהם ובחובת הפרטיות החלה בעניינם, זולת בהסכמה מדעת ומראש באופן פרטני בידי כל חולה באשר לפרטיו האישיים והחסויים שלו..24 מכאן, שאין לאף אחד מכבוד השרים ולרבות לכב' ראש הממשלה, את הסמכות ליתן היתר לרמיסת זכויות החולים ולחדירה לפרטיותם, אף לא באופן המצומצם ביותר. לאור כל האמור, דורשת מרשתי כי תחדלו לאלתר מגיבושו של כל מתווה אשר יתיר גישה למאגר החולים המטופלים בקנאביס לכל מי שאינו גורם רפואי מורשה בגישה למאגרים החוסים בחיסיון רפואי, וכי כל גישה שכזו שכבר ניתנה אם ניתנה תופסק ותאסר מייד ובלא כל סייג..25 ככל ולא תתקבל הסכמתכם המפורשת בכתב לחדול לאלתר מכל מתן גישה על אף המצומצמת ו/או כוונה למתן גישה למאגר החולים המטופלים בקנאביס רפואי לכל גורם שאינו גורם רפואי מוסמך ולמטרה רפואית בלבד ובכפוף להסכמתו המפורשת של המטופל נשוא הפרטים המבוקשים כנדרש בחוק זכויות החולה, וזאת בתוך לא יאוחר משבוע ימים מקבלת מכתב זה, מודיעה מרשתי בצורה מפורשת כי תפעל בכל אפיק וערכאה משפטיים אשר בידה לשם שמירה על זכויות בני קהילתה החולים המטופלים בקנאביס רפואי ולא תאפשר לרמיסת זכויות היסוד של החולים באשר הם מטופלי קנאביס רפואי אשר להם הגנה על חוקית מכח חוק יסוד: כבוד האדם וחוק זכויות החולה התראה נוספת לא תישלח. בכבוד רב ובברכה, פנינה צוקר, עו"ד יסמין מזרחי, עו"ד אלי דואר, ד"ר )לרפואה( ועו"ד 8

9 נספח א' 9

10 נספח ב' 10

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר משחה המילניום ה - 5 הבינלאומי תאריך הדפסה 8//0 6/ - 8//0 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 4: דף / 5 בינלאומי קבוצתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה 0 06:7. 00:.70 74 05:45.5 00:.7 5:8.6 A מכבי חיפה 5 996

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

בקרת איכות פנימית בשיטת הטרייסרים מנוף לשינוי תרבות האיכות

בקרת איכות פנימית בשיטת הטרייסרים מנוף לשינוי תרבות האיכות הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט הטכניון מכון טכנולוגי לישראל איכות ובטיחות בבתי חולים אורינטציה לסטודנטים לרפואה בתי חולים מסונפים לפקולטה מרכז רפואי רמב"ם, חיפה בי"ח כרמל, חיפה מרכז רפואי בני ציון,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

6-18 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( ע"י ב"כ עוה"ד אליעד שרגא ו/או ני

6-18 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עתמ התנועה למען איכות השלטון בישראל )ער( עי בכ עוהד אליעד שרגא ו/או ני 6-18 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עת"מ התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 580178697 ע"י ב"כ עוה"ד אליעד שרגא ו/או נילי אבן חן ו/או תומר נאור ו/או יעל קריב-טייטלבאום ו/

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

2/18 פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 התקיימה ביום שלישי ה כ"ט בטבת תשע"ח בחדר הישיבות. משתתפים: חסרים: מר זיו דשא מר מאיר אזוט גב

2/18 פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 התקיימה ביום שלישי ה כט בטבת תשעח בחדר הישיבות. משתתפים: חסרים: מר זיו דשא מר מאיר אזוט גב 2/18 פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 התקיימה ביום שלישי ה- 16.1.18 כ"ט בטבת תשע"ח בחדר הישיבות. משתתפים: חסרים: מר זיו דשא מר מאיר אזוט גב' צילה רשף מר צחי ברוך מר מימון אוחיון מר אריה פולק

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של תאריך חוות הדעת: אפריל 7002 עדכון: אדר א' תשע"ד פברואר 7002 ניגוד עניינים - עקרונות כללים תוכן עניינים כללי א. עיקרון יסוד - כלל עצמאי ב. תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד