רשימת פרסומים: ד"ר ג'ודי באומל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשימת פרסומים: ד"ר ג'ודי באומל"

תמליל

1 נובמבר 2020 רשימת פרסומים: פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ Books (as author( ספרים )מחבר( 3 ב( Unfulfilled Promise: The Jewish Refugee Children in the United States, ) , Juneau, Alaska: The Denali Press, 1990, 228p. )עיבוד והרחבה של עבודות הדוקטור העוסק בהיבטים שונים של העברתם ויישובם של כאלף ילדים פליטים יהודיים שהגיעו ממרכז וממערב אירופה לארצות הברית בתוקפת השואה. הספר עוסק בהיבטים פוליטיים, ארגוניים וחברתיים של העברת הילדים וקליטתם בארה"ב בשנים הנידונות( 2( קול בכיות: השואה והתפילה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן , עמ'. )המחקר עוסק בתפילות המיוחדות שנתחברו בתקופת השואה ולאחריה והמתייחסות לשואת יהודי אירופה, חלקו הראשון של הספר מורכב ממבוא וארבעה פרקים העוסקים באירופה הכבושה בתקופת השואה, בצום ותפילה בעולם החופשי בתקופת השואה, בימי אבל ותפילות לאחר השואה ומשאל בין הרבנים הבכירים בדבר האפשרות לחבר תפילת "יזכור" אחיד לזכר קורבנות השואה שתהיה מקובלת על כל הזרמים ביהדות. חלקו השני של הספר שער התפילה מכיל 62 תעודות, רובן תפילות מיוחדות וקינות, שנכתבו בתקופת השואה ולאחריה( 3 א( קיבוץ בוכנוואלד תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות, , עמ'. )הספר בוחן את תולדותיה של קבוצת ההכשרה הראשונה שקמה בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. קבוצה זו, שלימים עלתה ארצה והקימה את קיבוץ נצר סרני, היה הראשון מבין קיבוצי "נוח"ם נוער חלוצי מאוחד" שקמו בקרב שארית הפליטה בניסיון לאחד את החלוצים מכל הזרמים הציוניים בתוך תנועה אחד. הספר בחון את ההיבטים הפוליטיים, הארגוניים, והחברתיים של הקמת קבוצת ההכשרה ומנתחת את תולדותיו של "קיבוץ בוכנוואלד" במשך שלש השנים הראשונות לקיומו בארץ ובגולה(. Kibbutz Buchenwald: Survivors and Pioneers, New Brunswick, N.J.:Rutgers University Press, 1997, xi+ 195pp. )עיבוד והרחבה של 3 א.( Double Jeopardy: Gender and the Holocaust, London: Vallentine Mitchell 1998, )4.292pp. )הספר כולל 11 פרקים, בתוספת הקדמה היסטורית נרחבת, העוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של סוגיית חקר האישה היהודיה בתקופת השואה. הספר מחולק לחמישה שערים מבט מתודולוגי, אינטראקציה בין נשים בימי המלחמה, גבורת נשים, נשים בשארית הפליטה ובהנצחת השואה, וחינוך בתוספת סיכום וביבליוגרפיה מורחבת הסוקרת את הספרות העוסקת בחקר האישה בתקופת השואה. המאמרים שבספר נכתבו על פני תקופה של קרוב לעשר שנים כשחלקם נכתבו לראשונה לצורך הספר והתפרסמו בבמות אחרות במקביל או לאחר מכן. 5( בין אידיאולוגיה לתעמולה: משלחת האצ"ל בארה"ב , ירושלים: מאגנס, תשנ"ט, 236 עמ'. )הספר בוחן את הקמתה ופעילותה של משלחת האצ"ל בארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה ועד להקמת מדינת ישראל. בין הסוגיות הנידונות בספר הן הגופים השונים שהקימו חברי המשלחת בניסיון לצבור אוהדים בארצות הברית, המעבר של המשלחת מגיוס כספים לאצ"ל למאבק להקמת צבא עברי, הפעילות למען הצלת יהודי אירופה, הפעילות הפרלמנטרית של המשלחת בארצות הברית ובבריטניה בשנות המלחמה, המאבק להכריז עצמאות בגולה ולהקמת שגרירות עברית, ופירוק המשלחת והצטרפותם של מרבית החברים לתנועת "חרות" עם הקמת המדינה(.

2 2 5 ב( The Bergson Boys and the Origins of Contemporary Zionist Militancy, Syracuse: Syracuse University Press, 2005, 331p. )גרסה מורחבת של הספר בעברית על משלחת האצ"ל בהוצאת מאגנס. בנוסף לנושאים המופיעים במהדורה העברית הגרסה האנגלית עוסקת בהרחבה בתגובותיהם של גורמים יהודיים אמריקניים וציוניים לפעילותה של המשלחת והמידה שבה תגובות אלו השפיעו על המשך קיומה. בנוסף לכך בוחנת הגרסה האנגלית את המידה שבה פעילות יחסי הציבור של המשלחת הצליחו לשכנע את הציבור האמריקני בדבר קיומה של בעיה יהודית וציונית במהלך שנות הארבעים.( 6( גיבורים למופת: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי, שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן גוריון, , עמ'. )הספר בוחן את המטמורפוזה של אתוס הגבורה בחברה הישראלית במשך תקופה של למעלה מחמישים שנה באמצעות ניתוח דרכי הנצחה של צנחני מלחמת העולם השנייה ביישוב ולאחר מכן במדינת ישראל. בין הנושאים הנידונים בספר הם המאמצים להביא את גופות הצנחנים לקבורה במדינת ישראל, הפולמוסים הציבוריים בשנות החמישים סביב זכרם של הצנחנים שנפלו, ההנצחה בתום מערכת החינוך ותנועות הנוער, היחס לפרשת הצנחנים בספרות ובאומנות, המטמורפוזה של אתוס הגבורה בשנות השבעים והיחס המשתנה לפרשה, השתקפות הפרשה בטלוויזיה ובקולנוע משנות התשעים ועד לסוף העשור.( הספר זכה בפרס הכט לספר הטוב ביותר בנושא ציונות ומדינת ישראל בשנת Perfect Heroes: the World War II Parachutists from Palestine and the Israeli Heroic Ethic, University Press of Wisconsin, 2010, 282p. א( The Incredible Adventures of Buffalo Bill of Bochnia (68715): The Story of )7 a Galician Jew Persecution, Liberation, Transformation, Sussex: Sussex Academic Press, 2009, 228p. Never Look Back: The Jewish Refugee Children in Great Britain )8 1945, West Lafayette, In.: Purdue University Press, 2012, 286p. Identity, Heroism and Religion in the Lives of Contemporary Jewish ( 9 Women, Bern: Peter Lang, 2013, 474p. א 10 ( My Name is Freida Sima: The American-Jewish Women's Immigrant Experience Through the Eyes of a Young Girl from the Bukovina, Bern: Peter Lang, p. 10 ב( קוראים לי פרידה סימה: עולם המהגרות בארה"ב בעיני נערה מבוקובינה, תל אביב: רסלינג, , עמ'. A Very Special Life: The Bernice Chronicles. One Woman's Journey )11 Through Twentieth Century Jewish America, Bern: Peter Lang, 2017, 433p. For the Love Of Shirley: One Woman's Challenges and Choices in Postwar )12 Jewish America, Bern: Peter Lang, 2020, 404p. Books (as editor( ספרים )עורך( 1( קולות מ"קומנדו קנדה": עדויותיהן של שבע נשים ממחנה אושוויץ-בירקנאו, ירושלים: אמונה, , עמ' ( בולטין המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, 1 9,

3 3 3( דמויות מופת בהיסטוריה יהודית )יחד עם יוסף דן(, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ', ]ברוסית[ Israel State Archives, Jerusalem, Archives of the Holocaust series, vol. )4 13 (Henry Friedlander and Sybil Milton, series eds.) New York: Garland pp. Publishing, Guest Editor, Jewish History 11/2 (1997(, 134pp. )5 he Holocaust Encyclopedia (as Associate Editor with Walter Laqueur), New Haven )6 and London: Yale University Press, 2001, 765pp. וכן באיטלקית, 2002, רוסית 2003 ויפנית 2004( Gender, Place, and Memory in the Modern Jewish Experience: Re-Placing )7 Ourselves, (with Prof. Tova Cohen, co-editor), London: Vallentine Mitchell, 2003, 297p. 8( האוהבת והאהובה יומנה של סוזי אדלר, ילדת ה"קינדר-טרנספורט", ירושלים: יד ושם, 83,2004 עמ'. 9( להציל את הילדים. בוכנוואלד סיפור של אבדן והצלה )מהדורה עברית מדעית של Jack Werber and William Helmreich, Saving Children: Diary of a Buchenwald Survivor )and Rescuer ירושלים, יד ושם, , עמ'. Dalia Ofer, Francoise Ouzan and Judith Baumel-Schwartz (eds.), Holocaust )10 Survivors: Resettlement, Memories, Identities New York and Oxford: Berghahn Press, ( עורכת שותפה ל: online Encyclopedia of America's Response to the Holocaust, The David S. Wyman Institute for Holocaust Studies. Judith Tydor Baumel-Schwartz and Dalia Ofer (eds.), Her Story, My Story? )12 Writing about Women and the Holocaust, Bern: Peter Lang, 2020, 382p. 13( מיכן בן יעקב, בן-ציון קליבנסקי, ויהודית באומל-שוורץ )עורכים( 'עולם מתהפך': מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי, היסטוריה, הגות, ריאליה, ירושלים: אפרתה, עמ'. Goodbye America: Fifty Years of American Jewish Women's Aliyah , )14 Bern: Peter Lang Publishers, (forthcoming 2021) Judith Tydor Baumel-Schwartz and Alan Schneider (eds.), All Their Brothers )15 and Sisters: Jews Saving Jews During the Holocaust, Bern: Peter Lang Publishers (forthcoming 2021) Nathan Stolfuss, Mordecai Paldiel and Judith Tydor Baumel-Schwartz (eds.), Saying No To Hitler: Women's Rescue and Defiance, Bloombsbury, forthcoming 2022). Judith Tydor Baumel-Schwartz and Shmuel Refael-Vivante (eds.), The )17 Darkest Equation: Research as an Arena of Memory for Offspring of Holocaust )16

4 4 Survivors, A collection of academic autobiographies, Bern: Peter Lang Publishers (forthcoming 2022) Judith Tydor Baumel-Schwartz and Shmuel Refael Vivante (eds.), )18 Researchers Remember: Research as an Arena of Memory for Offspring of Holocaust Survivors (Hebrew), (forthcoming 2022) Phyllis Lassner and Judith Tydor Baumel-Schwartz (eds.), Their Lives, )19 Our Words: Holocaust Literature and Representation, (forthcoming 2022) פרקים בספרים Chapters in Books 1( "לא-ציונים ואנטי-ציונים והשאלה של הקמת המדינה, לפני ואחרי השואה", נעימה ברזל )עורכת(, מקימים מדינה: דיון במהלכים וברעיונות שהיוו את תשתית המדינה שבדרך, תל- אביב: הקיבוץ המאוחד, רכס, אורנים, 1997, עמ' "חיי הדת של הילדים הפליטים היהודיים בבריטניה ", נ' הצלה בימי השואה, רמת-גן 1984, עמ' קצבורג )עורך(, פדות: )2 3 א( "קיבוץ בוכנוואלד", י' גוטמן וע' דרכסלר )עורכים(, שארית הפליטה : השיקום והמאבק הפוליטי, ירושלים תשנ"א, עמ' ב( "Kibbutz Buchenwald", She'erit Hapletah, : Rehabilitation and Political Struggle, Jerusalem 1990, pp The Ninety Three Bais Yaakov Girls of Cracow: History or Typology [with )4 Jacob J. Schacter], J. J. Schacter (ed.), Reverence, Righteousness, and Rahamanut: Essays in Memory of Rabbi Dr. Leo Jung, New York: Jason Aronson, 1992, pp Teaching the Holocaust Through the Diary of Anne Frank, Alex Grobman and Joel Fishman (eds.), Anne Frank in Historical Perspective: A Teaching Guide for Secondary Schools, Los Angeles 1995, pp )5 גוף "Women's Holocaust Literature", Jacob Kabakoff, ed., Jewish Book Annual, New York: Jewish Book Council, 1996, pp The Parachutist s Mission From a Gender Perspective, Ruby Rohrlich )7 (ed.), Resisting the Holocaust, Oxford and New York: Berg, 1998, pp ( "רוחקה ושתי הרבקות: מנהיגות קבוצת ה'צנרשאפט' בפלשוב", א' רונן וי' כוכבי, עורכים, שלישי יחיד, כרך ב', גבעת חביבה: הוצאת יד-יערי 1995, עמ' Gender and Family Studies of the Holocaust Donald G. Schilling, ed., Lessons and )9 Legacies of the Holocaust II Teaching the Holocaust in a Changing World, Evanston: Northwestern UP, 1998, pp Kehilath Morya: Portrait of a Refugee Community in New York City, ) ", Dan Michman (ed.), Belgium and the Holocaust: Jews. Belgians. Germans, Jerusalem: Yad Vashem, 1998, pp )6

5 5 11( "מגדר ולימודי שואה", רינה לוין מלמד )עורכת(, הרימי בכח קולך: על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי היהדות, תל-אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2001, עמ' ( "'היינו שם אתם': הנצחת נשים באנדרטות לזכר הנופלים במדינת ישראל" )עורכת: מרגלית שילה, רות קרק וגלית חזן-רוקם(, העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים, יד יצחק בן צבי,,2001 עמ' )באנגלית: "We Were There Too: Women's Commemoration in Israeli War Memorials", in: Ruth Kark, Margalit Shilo and Galit Hasan-Roken (eds.), Jewish Women in Pre-State Israel: Life History, Politics, and Culture, Waltham: Brandeis UP and Hanover and London: University Press of New England, 2008, pp ) Muetter und Kaempferinnen: Geschlechterbilder in israelischen Shoah- )13 Denkmaelern, in Insa Eschebach, Sigrid Jacobeit, Silke Wenk (Hg.), Gedaechtnis und Geschlecht: Deutungsmuster in Darstellungen des National-Sozialistischen Genozids, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2002, pp Introduction, Philip K. Jason and Iris Posner, eds., Don t Wave Goodbye: The )14 Children s Flight from Nazi Persecution to American Freedom, Westport Ct. and London : Praeger, 2004, pp ( "הנצחת נשים בישראל", אריאל 185 )ספטמבר 2008(, עמ' ( "חקר האישה, המגדר והמשפחה בתקופת השואה: התפתחותה של דיסציפלינה היסטורית", בתוך: אסתר הרצוג )עורכת(, נשים ומשפחה בשואה, תל-אביב: אוצר המשפט, 2006, עמ' )באנגלית: "Gender and Family Studies of the Holocaust: The Development of a Historical Discipline", in Esther Hertzog (ed.), Life, Death and Sacrifice: Women )and Family in the Holocaust, Jerusalem and New York: Gefen, 2008, pp "The Identity of Women in the She'erit Hapleta: Personal and Gendered Identity )17 as Determinants in their Rehabilitation, Immigration and Resettlement", in: Dalia Ofer, Francoise Ouzan and Judith Baumel-Schwartz (eds.), Holocaust Survivors: Resettlement, Memories, Identities, New York and Oxford: Berghahn Press, 2012, pp Gender Religion and Violence During the Holocaust", in: Andrew R. Murphy, ed., )18 The Blackwell Companion to Religion and Violence, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, pp "The German-Jewish Children'a Aid's Efforts to Resettle Jewish Refugee Children )19 in the United States during the Holocaust", Fruma Mohrer and Ettie Goldwasser, New York and the American Jewish Communal Experience, New York: YIVO, 2013, pp "Orthodox Jewish Women as a Bridge Between Israel and the Diaspora", Eliezer )20 Ben-Rafael, Judit Bokser Liwerant and Yosef Gorny (eds.), Reconsidering Israel- Diaspora Relations, Leiden and Boston: Brill, 2014 pp "The Iconography of Gendered Sacrifice: Women s Army Corps Memorials in Israel and Great Britain" in, Alberdina Houtman, Marcel Poorthuis, Joshua Schwartz and Joseph Turner eds.), The Actuality of Sacrifice: Models of )21

6 6 Interaction between Judaism and Christianity in Past and Present, Leiden and Boston: Brill, 2015, pp " Jewish Refugee Children in the USA ( ): Flight, Resettlement, )22 Absorption", in: Simone Gigliotti and Monica Tempian (eds.), The Young Victims of the Nazi Regime: Migration, the Holocaust and Postwar Displacement, London: Bloomsbury Academic Press, 2016, pp ( "מחקר, זוגיות, וכל מה שביניהם: דפים מיומן של זוג אקדמי", בתוך: איל ברוך ואברהם פאוסט )עורכים(, ירושלים וארץ ישראל 12-13, ספר יהושע שוורץ, רמת גן, מרכז רנרט לחקר ירושלים,,2020 עמ' ( "מה תעשי עם תואר בהיסטוריה ובלי תעודת הוראה? כיצד הייתי להיסטוריונית ולחוקרת מדינת ישראל", בתוך: עופר שיף ואבנר בן עמוס )עורכים(, קווים לדמותנו:, לחקור את ישראל, לכתוב על עצמנו, שדה בוקר: מרכז מורשת בן-גוריון, How will they ever take you seriously if you write about Veibers?", in: Judith )25 Tydor Baumel-Schwart and Dalia Ofer (eds.), Her Story, My Story? Writing about Women and the Holocaust, Bern: Peter Lang Publishers, pp "Resisting Obliteration the lives and deaths of Jewish Women During the Holocaust" in: Nathan Stolfuss, Mordecai Paldiel and Judith Baumel-Schwartz Women Defying Hitler: Rescue and Resistance in Nazi Dominated Europe , London: Bloomsbury, (forthcoming 2022.) )26 "Individual and Communal Holocaust Commemoration in Israel", in: Maoz Azarhahu et al (eds.), Between Commemoration and Amnesia: Forms of Holocaust Remembrance in Swiss and Transnational Perspective", Vandenhoeck and Ruprecht Verlag, Goettingen (Forthcoming 2022). " Remember, Research, Commemorate: The (Re)Making of a Holocaust Research Institute", Zev Eleff and Saul Seidler-Feller (eds.), Facing the Truths of History: Essays on Reception and Memory in Honor of Jacob J. Schacter (Forthcoming 2023) "In the Beginning there was Auschwitz or how a Survivor's Daughter Judith Tydor Baumel-Schwartz and Shmuel Refael-Vivante (eds.), The Darkest Equation: Research as an Arena of Memory for Offspring of Holocaust Survivors, A collection of academic autobiographies, Bern: Peter Lang Publishers (forthcoming 2022) )27 )28 )29 "Saving Jews in Buchenwald and Auschwitz: The Story of Chaskel Tydor", in )30 Judith Tydor Baumel-Schwartz and Alan Schneider (eds.), All Their Brothers and Sisters: Jews Saving Jews During the Holocaust, Bern: Peter Lang Publishers (forthcoming 2021). " A Lifelong Journey to My Homeland", in Judith Tydor Baumel-Schwartz (ed.) )31 Goodbye America: Fifty Years of American Jewish Women's Aliyah , Bern: Peter Lang Publishers, (forthcoming 2021)

7 7 Articles מאמרים "אש קודש, ספרו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, ומקומו בהבנת החיים הדתיים ילקוט מורשת כ"ט )אביב 1980(, עמ' בגטו ורשה", )1 2 א( "מחנה המעבר קיצ'נר בריצ'בורו", קובץ יד ושם י"ד, ירושלים 1981, עמ' ב( באנגלית: " The Kitchener Transmigration Camp at Richborough", Yad Vashem Studies 14, Jerusalem 1981, pp "Great Britain and the Jewish Refugee Children ", European Judaism )3 15: 2 (Winter 1981), pp ( "לבירור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות שנתעוררו בתקופת השואה", סיני צ"א (סיון- תמוז תשמ"ב), עמ' "Twice a Refugee: The Jewish Refugee Children in Great Britain During )5 Evacuation ", Jewish Social Studies 45 (Spring 1983), pp "תכנית לאימוץ ילדים מגרמניה ב ", דפים לחקר תקופת השואה חיפה/בית לוחמי הגטאות 1985, עמ' ג', אוניברסיטת )6 "בדרך לארץ הבחירה: עליית הנוער והילדים הפליטים היהודיים בבריטניה העולם השניה", משואה י"ב, )אפריל 1984(, עמ' בתקופת מלחמת )7 "תפילות והכרזות צום בעולם החופשי בתקופת השואה", קש"ב קובץ שואה, בר-אילן, המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן 1, )דצמבר 1985(, עמ' )8 " Transfer and Resettlement in the United States of Young Jewish Refugees From )9 Nazism" American Jewish History 77 (March 1988( pp "זיכרון עולם: תפילות וימי אבל לאחר השואה לזכר קורבנות השואה", סיני ק"א )שבט- אדר תשמ"ח(, עמ' רע"א-רפ"ד. )10 )11 "'אנקת אסיר': התפילות באירופה הכבושה תחת השלטון הנאצי", סיני ק"ד )סיון-תמוז תשמ"ט(, עמ' קס"ג-קע"ז. 12( "הילדים הפליטים היהודיים בארצות הברית ", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים 1989, עמ' ( אורתודוכסיה: "סיור לימודי" בעולם משתנה", גשר 121 )קיץ 1990( עמ' א( The Politics of Spiritual Rehabilitation in the DP Camps" The Simon Wiesenthal Annual 6 (1990) pp ב( "סידורי-תפילה ומיגבעות - פרק בשיקום הדתי של שארית הפליטה במחנות-העקורים בגרמניה ", ילקוט מורשת מ"ח )אפריל 1990(, עמ' ג( "סידורי תפילה ומגבעות - פרק בשיקום הדתי של שארית הפליטוה במחנות העקורים בגרמניה ", בתוך: יואל רפל, עורך, בריחים של שתיקה: שארית הפליטה וארץ ישראל: קובץ מחקרים ותעודות, שנתון "משואה" כ"ח )תש"ס(, עמ'

8 8 15( "מבוכנוואלד לקיבוץ בוכנוואלד: התהוותה ופעילותה של קבוצת ההכשרה הראשונה שנוסדה בגרמניה לאחר מלחמת העולם השניה", יהדות זמננו )1992( 7 עמ' ( "הגבורה היהודית בשואה", סקירה חודשית 7 )נובמבר 1992(, עמ' " The Jewish Refugee Children from Europe in the Eyes of the American Press and )17 Public Opinion , Holocaust and Genocide Studies 5:3 (1990), pp א(, NS-Regime Die 'Zehnerschaft' als Beispiel fuer weibliche Selbsthilfe unter dem Tel Aviver Jahrbuch fuer deutsche Geschichte (1992), pp ב( בעברית: "קבוצת ה'צנרשאפט' כדוגמה לעזרה הדדית בין נשים בתקופת השואה", דפים לחקר תקופת השואה י' )1993( עמ' "Through a Child's Eyes: Teaching the Holocaust Through Children's Holocaust (19 Experiences, The British Journal of Holocaust Education 2 (1993), pp ( "חקר האישה והמשפחה בתקופת השואה - סקירה היסטוריוגרפית", יהדות זמננו )1995( 9 עמ' " The IZL Delegation in the USA : Anatomy of an Ethnic Interest/ )21 Protest Group", Jewish History 9:1 (1995) pp "The Jewish Heroine During the Holocaust", Crisis and Reaction: The Hero in )22 Jewish History, Menachem Mor (ed.) Omaha, Nebraska, Creighton University Press, Omaha 1995, pp ב( "'חגרה בעוז מותניה': גיבורות השואה בזיכרון הקולקטיבי", דפים לחקר תקופת השואה י"ג,)1996( עמ' א) "In Everlasting Memory: Individual and Communal Holocaust Commemoration In Israel", Israel Affairs 1:3 (1995). pp ב( "In Everlasting Memory: Individual and Communal Holocaust Commemoration In Israel" Robert Wistrich and David Ohana,(eds.) The Shaping of Israeli Identity: Myth, Memory and Trauma, London: Frank Cass, 1995, pp ג( בעברית: "לזכרון עולם: הנצחת השואה ברמת הקהילה והפרט", עיונים,)1995( עמ' בתקומת ישראל 5 ד( בעברית: "לזכרון עולם: הנצחת השואה ברמת הקהילה והפרט", יואל רפל )עורך( זכרון סמוי זכרון גלוי: תולדות השואה במדינת ישראל, תל-אביב ומשואה, 1998, עמ' Social Interaction Among Jewish Women in Crisis: A Case Study", Gender and History 7:1 (1995), pp )24 25( "קליטת שארית הפליטה בארץ ישראל - קיבוץ בוכנוולד באפיקים ) (", קתדרה 76,)1995( עמ' ( "הנצחת נשים באנדרטאות לזכר השואה במדינת ישראל", בשביל הזיכרון 12 )אדר-ניסן תשנ"ו\מארס 1996(, עמ' Kibbutz Buchenwald and Kibbutz Hafetz Hayyim - Two Experiments in the (27

9 9 Rehabilitation of the Jewish Survivors in Germany 1945, Holocaust and Genocide Studies 9:2 (1995), pp ( "תגובת למרד בעולם החרדי", לחימה יהודית בשואה - תולדות הדים, מורשת: דפים לחקר תקופת השואה 12, )תשנ"ה(, עמ' א) "'הצונחים אל עמם' - מבצע הצנחנים-שליחים במלחמת העולם השנייה בפרספקטיבה היסטורית", קובץ יד ושם כ"ה )1996(, עמ' ב( "'Parachuting to Their People' - the Operation of the Parachutists-Emissaries During World War II in Historical Perspective,Yad Vashem Studies 25 (1996) pp "Gender and Family Studies of the Holocaust", Women: A Cultural Review )30 7 (1996(, pp "The Heroism of Hannah Senesz: An Exercise in Creating Collective National Memory in the State of Israel", Journal of Contemporary History 31(1996), pp "Rachel Laments her Children: Representation of Women in Israeli Holocaust (32 Memorials", Israel Studies1 (1996), pp ) 31 "Kibbutz Buchenwald: The First Hachshara Kibbutz to be Established in Postwar )33 Germany", YIVO Annual 23 (1996), pp " Bridging Myth and Reality: The Absorption of the She'erit Hapletah , )34 Middle Eastern Studies 33 ) 1997) pp ( DP's Mothers and Pioneers: Women in the She'erit Hapletah Jewish History ) 35 11:2 (Fall 1997), pp ( "'אך נזכור את כולם': הנצחת הצנחנים-שליחים ממלחמת העולם השנייה בשנים ", קתדרה 84 )יולי 1997(, עמ' "Right-wing Ideologies among American Jews: The Seductive Myth of Power in )37 Crisis", Nationalism and Ethnic Politics, 4:4 Winter 1998, pp ( "מ'מפא"י עם כיפה' ל'גוש אמונים': יחסי דתיים וחילוניים במדינת ישראל", מפנה )אביב 1998(, עמ' Women's Agency and Survival Strategies During the Holocaust, Women s )39 Studies International Forum 22:3 (1999), pp Kahane in America: An Exercise in Right-Wing Urban Terror Studies in Conflict and Terrorism 22:4 (1999), pp You Said the Words You Wanted Me to Hear But I Heard The Words You. )41 Couldn"t Bring Yourself To Say": Women's First Person Accounts of the "Holocaust", Oral History Review 27:1 (Winter/Spring 2000), pp )40 In Perfect Faith: Jewish Religious Commemoration of the Holocaust, Studies in Religion/ Sciences Religieuses 30:1 (2001), pp )42

10 10 34( )מאמר קצר( ביקורת על ספרו של רוני שטאובר, הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים, יד בן-צבי והמרכז למורשת בן-גוריון, תש"ס, בתוך: ציון ס"ו, ד' )תשס"א(, עמ' Can Two Walk Together If They Do Not Agree? Reflections on the Compatibility Between Holocaust Studies and Women s Studies, Women: A Cultural Review 13: 2 (Summer 2002), pp Founding Myths and Heroic Icons: Reflections on the Funerals of Theodor Herzl and Hannah Szenes, Women s Studies International Journal 25:6 (2002), pp )44 )45 Teacher, Tiller, Soldier, Spy: Women s Representations in Israeli Military )46 Memorials, Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture, 21:1-2 (Spring- Autumn 2002), pp ( "שותפויות מוזרות: התנועה הרביזיוניסטית ואגודת ישראל בתקופת השואה", עיונים בתקומת ישראל )2003(, 12 עמ' ("בעיני אשה", יד ושם קובץ מחקרים ל"ב )תשס"ד(, עמ' Generation Exodus: The Fate of Young,Review Essay of: Walter Laqueur )49 Jewish Refugees from Nazi Germany, Hanover NH and London, University Press of New England [for] Brandeis UP, 2001, and Zeev W. Mankowitz, Life Between Memory and Hope: The Survivors of the Holocaust in Occupied Germany, Cambridge: Cambridge UP 2002, in: The Jewish Quarterly Review 94:3 (Summer 2004), pp ( "גשרים בין אתמול ומחר: מקומה של 'תרבות הגולה' בסיפור חייהן של גיבורות העלייה החמישית", קתדרה, 114 )דצמבר 2004(,עמ' (together with Dov Schwartz) Women s Status and Identity in the Religious )51 Zionist Movement, Review of Rabbinic Judaism: Ancient, Medieval, Modern, v pp. VIIIובעברית,(2005) "אקדמות לחקר מעמד האישה וזהותה בתנועה הציונית הדתית" בתוך: ישי ארנון, יהודה פרידלנדר, דב שוורץ )עורכים(, סוגיות בחקר הציונות הדתיל: התפתחויות ותמורות לדורותיהן, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2012, עמ' ( "צוואתו של אורי אילן", עיונים בתקומת ישראל )2005( 15 עמ', ( "חלוצות, מורות, ואמהות: נשים חרדיות בקרב שארית הפליטה", בתוך: קובץ יד ושם ל"ו )תשס"ח( עמד "Frum Surfing: Orthodox Jewish Women's Internet Forums As a Historical and )54 Cultural Phenomenon", Journal of Jewish Identities (2009), 2:1, pp "The Lives and Deaths of Female Military Casualties in Israel During the 1950s", )55 Israel Studies 14:2 (2009), pp Female Icons of the Zionist Movement: The Making of a National Heroine in )56 Israel", Totalitarian Movements and Political Religions 11:3-4, (2011) pp

11 11 The Rescue of Jewish Girls and Teenage Young Women to England and the )57 USA during the Holocaust from the Gendered Perspective", Jewish History 26:1 (2012), pp "'It is Our Custom from Der alter Heim': The Role of Orthodox Jewish )58 Women's Internet Forums in Reinventing and Transmitting Historical and Religious Tradition", Journal of Jewish Identities 6(1) (Jan. 2013), pp "One Thousand Children: Jewish Refugee Children in the USA ( )", Prism: An Interdisciplinary Journal for Holocaust Educators 6 (Spring 2014), pp )59 "The Holocaust and its Aftermath in the Yishuv and the State of Israel", )60 על ספריהם של שלמה בר-גיל ועדה שיין, וישבתם בטח: ניצולי השואה בהתיישבות העובדת 1945,1955 ירושלים: יד ושם, 357,2010 עמ' ו Dina Porat, Israeli Society: The Holocaust and Its Survivors. London: Vallentine Mitchell, pp. in: Uzi Rebhun (ed.), The Social Scientific Study of Jewry: Sources, Approaches, Debates, Studies in Contemporary Jewry: An Annual, 25 (2014), pp ( )עם יהושע שוורץ( "ברוכים הבאים למזרח התיכון", איגרת 86 )סתיו 2014(, עמ' ( "מפליט לאזרח הילדים היהודיים שהגיעו כפליטים לארה"ב בתקופת השואה", ילקוט מורשת 95 )טבת תשע"ה( עמ' "Beloved Beasts, Reflections on the History and the Impact of the British )63 'Animals in War' Memorial", History and Memory 29:1 (Spring/Summer 2017), p "My Grandmother's Tkine: Immigrant Jewish Women's Lives, Identites and )64 Prayers in Early Twentieth-Century America", Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies and Gender Issues 31 (Spring-Fall 2017), pp ( "אנצו סנרי: האציל שהפך לצנחן", ילקוט מורשת 98 )טבת תשע"ח, דצמבר 2017(, עמ' "Unearthing the 'Polonskis': A Historian's Odyssey in Family Research", )66 Genealogy 2:1 (2018), 10 doi /genealogy/ ( "דרכו של שופר ממחנה ההשמדה אל תערוכת אושוויץ בניו יורק", האומה 217 )פברואר 2020, שבט תש"פ( עמ' ( "נשים, מגדר, שואה: מבט היסטוריוגרפי", ילקוט מורשת 100 )אדר תש"פ, מארס 2020( עמ' )בדפוס(, באנגלית "Women, Gender and Holocaust: A Historiographical Survey", Moreshet 17 (2020), pp "Auschwitz: Women used Different Survival and Sabotage Strategies then Men )69 at Death Camp", The Conversation March 27, 2020: women-used-different-survival-and-sabotage-strategies-than-men-at-nazi-death-camp ( " פסח בין ייאוש לתקווה במחנות הנאצים", פסח, פסח ומה שביניהם: זר מאמרים אודות חג הפסח והמגפות בהיסטוריה, בספרות, בפיוט ובהגות, אוניברסיטת בר-אילן, ניסן תש"פ, אפריל 2020 עמ' "Chanukah in Buchenwald", Shalom 49:4 (Nov. 2020), pp )71 72( "למה להתייחס לנשים בשואה כאל נושא נפרד?", ילקוט מורשת 101 )בדפוס( Thomas Rahe, Gabrielle Hammermann בתוך: "Religious Practice in Nazi Camps" )73

12 12 and Ilse Eschebach (eds.), Beiträge zur Geschichte der nationalistischen Verfolgung: Religiosität in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und (בדפוס) (2020). 2 anderen Haftstätten, v הרצאות בכנסים מדעיים PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES הכינוס הבינלאומי השביעי של יד-ושם בנושא שארית הפליטה, ירושלים, אוקטובר )נושא ההרצאה: קיבוץ בוכנוואלד( )1 2( הכינוס הבינלאומי הראשון בנושא היהדות הדתית וההגות הדתית בשואה ולאחריה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מאי-יוני )נושא ההרצאה: סיפורן של תשעים ושלש בנות מבית ספר בית יעקב בקרקוב - מיתוס או מציאות?( 3( הכינוס הבינלאומי הראשון על יהדות בלגיה והשואה, אוניברסיטת בר-אילן, יוני )נושא ההרצאה: קהילת מוריה( 4( הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 1989 הפליטים היהודיים בארה"ב בתקופת השואה( )נושא ההרצאה: הילדים 5( הכינוס בנושא חיי יום יום בתקופת השואה, אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגיטאות, יוני )נושא ההרצאה: עזרה הדדית בקרב נשים יהודיות בתקופת השואה( 6( סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה, יוני )נושא ההרצאה: שיתוף פעילה בין אגודת ישראל לבין התנועה הרביזיוניסטית( 7( סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה, יוני )נושא ההרצאה: משלחת האצ"ל בארה"ב( Lessons and Legacies II: Teaching the Holocaust, Chicago, October ) )נושא ההרצאה: the,(historiography of Women and Children Holocaust during 9( כנס על ההתנגדות בשואה, מכון שטרוכליץ לחקר השואה באוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגיטאות, אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגיטאות, מארס 1993.)נושא ההרצאה: הגישה למרד בעולם החרדי( 10( סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה, יוני )נושא ההרצאה: האישה בתנועה הרביזיוניסטית( 11( הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ירושלים, יוני )נושא ההרצאה: קליטת שארית הפליטה בארץ - המקרה של קיבוץ בוכנוואלד( Crisis and Reaction: The Hero in Jewish History, Creighton University, Omaha The Jewish Woman as Heroine During ההרצאה: )נושא Nebraska, October 1993 the Holocaust )12 ) Remembering for the Future II, Berlin, March )השתתפות בדיון חוקרים על שואה והיסטוריוגרפיה( 14( סדנאות על נשים בתולדות עם ישראל ויהודי מזרח אירופה ב- workshops of the

13 13 Civilization, International Center for the Teaching of Jewish ירושלים, יולי.1994 )נושא ההרצאה: הוראת הנושא "נשים בשואה" במדינת ישראל( 15( הסדנא הבינלאומית הראשונה על נשים בשואה, ירושלים, יוני.(Women in the She'erit Hapleta )נושא ההרצאה: 16( היסטוריוגרפיה יהודית לקראת סוף המאה העשרים, החברה ההיסטוריות הישראלית, חיפה, מארס 1996, )מגיב להרצאה, נושא התגובה: אנדרטאות לזכר השואה כהיסטוריוגרפיה יהודית חדשה( 17( ציונות ומדיניות ציונית לנוכח השואה, יד-ושם, ירושלים, נובמבר 1997 רביזיוניסטים ואנשי אצ"ל נוכח השואה ( )נושא ההרצאה: 18( מגדר ועיצובן של קהילות: האתגר לחקר דת, לאום וגזע, החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף עם אוניברסיטאות ישראל, תל-אביב, מארס 1998 )נושא ההרצאה: Gendered and.women's Single-Sex Communities During theholocaust( 19( נשים ביישוב ובמדינה בראשית דרכה, ירושלים, האוניברסיטה העברית, יוני 1998 ההרצאה: "היינו שם אתם: הנצחת נשים באנדרטות לזכר הנופלים במדינת ישראל.( )נושא 20( סוגיות התנועה הרביזיוניסטית, אוניברסיטת חיפה, יוני 1999 האצ"ל בארה"ב בין אידיאולוגיה לפוליטיקה"( )נושא ההרצאה: משלחת 21( השפעת לימודי האישה ומגדר על לימודי היהדות, מכון שכטר ללימודי היהדות, ירושלים, יולי 1999 )נושא ההרצאה: מגדר ולימודי השואה בארץ ובחו"ל( Gedaechtnis und Geschlecht. Zum Umgang mit der Geschichte der Konzentrationslager in beidern deutschen Nachkriegs-gesellschaften, ( Women's Commemoration in ההרצאה: )נושא Ravensbrueck, October 1999 Israeli Shoa Memorials,The Jewish Community: Historical and Cultural Perspectives חיפה, ינואר.2000 )נושא ההרצאה: Holocaust "Jewish Women's Communal Agency During the )22 )23 )24 Experience,Gender, Place and Memory in the Modern Jewish אוניברסיטת בר-אילן, ינואר 2001 Active chair in the session entitled: Engendered Memories of the Holocaust and the ( Second World War in Memory of Sybil Milton and delivery of historical survey and analysis of Milton s pivotal role in Holocaust Gender Scholarship )25 Perspectives","The Study of Jewish Orthodoxy: New האוניברסיטה העברית, אוגוסט Active chair in the session Jewish Orthodoxy in the United States, and discussion of ( the Israeli-American perspective of the topic,,one Thousand Children: Historical Perspective שיקאגו, יוני 2002 )keynote Address: "The Jewish Refugee Children in the USA ( ) 26 27( יהודיה נודדת: אשה בהגירה ועלייה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ )נושא ההרצאה: "גשרים בין אתמול ומחר: 'תרבות הגולה' בסיפור הגיבורה הישראלית"( )28 London,Women at War: Special Exhibition, the Imperial War Museum, מרץ.2004

14 14 )נושא ההרצאה: Holocaust ) Questions and Answers about Women During the 29( יום עיון לכבוד פתיחת ארכיון שקופ-פרנקל-הינדס-אילן והענקת מלגות ופרסי מחקר מקרן אורי אילן ומקרן ד"ר שושנה שקופ-פרנקל, אוניברסיטת בר-אילן, 29 דצמבר )נושא ההרצאה: "דברי סיכום ליום העיון וקווים לדמות הקמת ארכיון לזכר משפחות שקופ- פרנקל-הינדס-אילן"( 30( חיים אנצו סרני: מאה שנה להולדתו ושישים שנה למותו, כנס בינלאומי ירושלים, המכון ליהדות זמננו, מכון בן-צבי, חברת יהודי איטליה, יד טבנקין, 5 7 באפריל ( נושא ההרצאה: "אנצו סרני: האציל שהיה לצנחן"( 31( הבעייה הדמוגרפית והמדיניות הדמוגרפית של ישראל: יום עיון לזכרו של ד"ר ראובן הכט, חיפה, 17 במאי ( נושא ההרצאה: "צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה, ומעגלי הזיכרון ההנצחה"( 32( המשק הנשי: יצירה, עבודה, התנדבות ועבדות, הכנס ה 6 של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המיגדר, המכללה למינהל, ראשון לציון, 26 במאי )השתתפות בפאנל "סופרות וסופרים מספרים", בהנחית מרב מיכאלי( 33( הקונגרס העולמי ה 14 במדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוגוסט Active Chair in the session entitled: "Contemporary American Orthodoxy: ( )Sociological and Historical Perspectives )34 Conference,Gender Issues in Holocaust Studies: Third International בית ברל, בית טרזין, ובית לוחמי הגיטאות 5 7 ספטמבר )נושא ההרצאה: Youth )Sex, Gender, and Identity among the DP 35( קתדרה לחקר השואה ע"ש מקס וריטה הייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 26 בדצמבר )נושא ההרצאה: "צנחנים וצנחניות ממלחמת העולם השנייה והזכרון הקולקטיבי הישראלי"( )36 Holocaust,Orthodox Jewry and the אוניברסיטת תל-אביב, ינואר 2006 )נושא ההרצאה: ) Mothers, Students and Halutzot: Haredi Women among the DP s 37( שירים מברגן בלזן 1944, ערב עיון לרגל הוצאת ספרו של אורי אורלב, יד ושם, 28 בפברואר 2006 )נושא ההרצאה: "מחנה ברגן בלזן, מבט היסטורי"( Holocaust Survivors in their Countries of Resettlement: Space, Memories and )38 Identities ירושלים, המכון ליהדות זמננו, ירושלים, בינואר, 2007 )נושא ההרצאה: Where did I come from Where am I going and who am I? Personal and Gendered Identity among Women of the She'erit Hapletah) 39( "התיזאורוס של מונחים מקצועיים בתחום השואה", הרצאה מוזמנת בפני פורום ארכיברים בינלאומיים ביד ושם לקראת הכנת התיזאורוס הרב-לשוני בתחום השואה באתר יד-ושם, 9 במאי ( נשים חרדיות בישראל: דימויים, מיתוסים ומציאות, אוניברסיטת בר-אילן, 10 ביוני 2007, )יו"ר פעיל במושב "מקומן של נשים בעיתונות ובספרות"(. Israel as an Immigrant Society: Between the Melting Pot and Multiculturalism, )41 Conference,,23 rd Annual AIS האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ביוני 2007 )נושא ההרצאה: Hayalot Olot Noflot: The Life and Death of Immigrant Women Solders in the IDF During the 1950s.)

15 15 )42 Holocaust,International Graduates Seminar: Teaching About the ירושלים: יד ושם, אוגוסט 2007 )נושא ההרצאה: Gender ) Holocaust and Museum of Jewish Heritage A Living ניו יורק,,Jewish Resistance Reconsidered )43 Variations of Women s באוקטובר 2007 (נושא ההרצאה: 28,Memorial to the Holocaust Resistance During the Holocaust ) 44( ילדות ונעורים תחת שלטון הרייך השלישי : הבט מגדרי, בית ברל, בית טרזין, ובית לוחמי הגטאות, באוקטובר 2007, )נושא ההרצאה: "הצלתן של ילדות יהודיות בתקופת השואה"( 45( החינוך היהודי: אבוקה בצל השואה, מכללה ירושלים, המרכז ללימודי השואה ע"ש צוואטל אבלס-ראב, 5 בדצמבר 2007, )נושא ההרצאה "לחנך עולם חדש: סוגיות חינוכיות בקרב שארית הפליטה"( )46, Studies,Conference of the Association of Jewish טורונטו, בדצמבר 2007 )נושא ההרצאה: )Reconstruction of Gender Identity among Jewish Postwar DPs 47( ההרצאה השנתית באוניברסיטת Leicester באנגליה במסגרת The Annual Lecture Series in Honor of Elchanan and Miriam Elkes באוקטובר ( הקונגרס העולמי החמשה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 2 6 אוגוסט 2009, )נושא ההרצאה: גלישת הדוסיות: השימוש באינטרנט בקרב ציבור הנשים האורתודוקסי כתופעה היסטורית-חברתית( "The Actuality of Sacrifice; Models of Interaction between Judaism and )49 Christianity in Past and Present, Jerusalem and Ramat Gan, January 9-12, (lecture topic: "The Iconography of Gendered Sacrifice: Women s Army Corps Memorials in Israel and Great Britain"). "The Bergson Group and America's Response to the Final Solution", Jerusalem, )50 17 July 2011, (participation in panel discussion). "Religion and Identity, Europe and Beyond: Between Ethnicity and Hybridity", )51 Ramat Gan, June 13-14, 2012 (active session chair for "Religion and Modernity" session). "Conflicts and Divisions Among Jewish Communities Throughout the )52 Generations", Ramat Gan, June 20-21, 2012, (active session chair "Divisions in Zionism" session) 53( "מפלגות ותנועות דתיות" עבר, הווה ועתיד: כנס לציון 90 שנה לפועל המזרחי, 100 שנה לאגודת ישראל ו 110 שנים למזרחי" רמת גן, 19 בדצמבר 2012 )יו"ר פעילה( Seventh International Symposium, the Klal Yisrael Project, Reconsidering Israeldiaspora Relations, Tel Aviv, January 8, 2013 (lecture topic: "Orthodox Jewish )54 Women as a bridge between Israel and the diaspora"). 55( סימפוזיון לכבוד פרופ' חיים גניזי בהגיעו לגבורות, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן, 26 במאי 2014, )"ילדים פליטים וארה"ב, מבט היסטורי"( 55( "למה בכלל לעסוק ב'נשים בשואה' כנושא נפרד? בכנס נשים מספרות שואה: כנס לציון 80 שנה ל"ליל הבדולח" ולזכר הגב' פניה גוטספלד הלר, רמת גן, 12 בנובמבר, 2018.

16 16 56( "מה? הייתה שואה? בטח הכול אשמת היהודים: מבט על האנטישמיות העכשיווית", בכנס מחשבות על אנטישמיות והכחשת השואה היום: כנס לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה, תל אביב 27 בינואר 2019 )יד ושם, עמותת דורות ההמשך, והמכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר(. 57( "על פרידה סימה: דברי תגובה והסבר", כנס השקת הספר "קוראים לי פרידה סימה: עולם המהגרות בארה"ב בעיני נערה מבוקובינה", רמת גן 8 באפריל ( "נתיבי הזיכרון של קהילות שחרבו בשואה", בכנס עבר רחוק עתיד רחוק: פרספקטיבות בחקר יהודי יוון בשואה, רמת גן, 30 באפריל We Could have been Them: Women Scholars Writing about Women in the " )59 Women Recall the Holocaust הרצאה בדיון חוקרים בניו יורק מטעם פורום "Holocaust וארגון,Remember the Women ניו יורק 5 במאי.2019 Museum of הרצאה בדיון חוקרים ב "Auschwitz in a Different Perspective" )60 Jewish Heritage בניו יורק, לקראת פתיחת תערוכת אושוויץ, 6 במאי )61 ערכים אנציקלופדיים: 1 א'( הערך: "הצלת ילדים באמצעות מוסדות עזרה והצלה בבריטניה" בתוך הערך "היהודים בבריטניה", י' גוטמן )עורך(, האנציקלופדיה של השואה, תל-אביב 1989, כרך 1, עמ' ב'( מהדורה אנגלית:,,(. ed ) "Great Britain, Jewish Refugees" in: Israel Gutman Encyclopedia of the Holocaust, New York 1989, v. 2, pp א'( "הצלת ילדים מאירופה בארה"ב", י' גוטמן )עורך(,,1989 כרך,2 עמ' האנציקלופדיה של השואה, תל-אביב 2 ב'( מהדורה אנגלית: (ed.(, "Rescue of Children, United States", in: Israel Gutman Encyclopedia of the Holocaust, New York 1989, v.3 pp ( הערכים: 350( מילים( Bradley, Omar 350( מילים( Biddle, Francis 350( מילים( Clay, Lucius 350( מילים( Clausner, Abraham 350( מילים( D. 350( Eisenhower, Dwight מילים( Hoover, Herbert 350( מילים( LaGuardia, Fiorello 350( מילים( Hopkins, Harry 350( מילים( W. Nimitz, Chester 350( מילים( Neibuhr, Reinhold 350( מילים( Pearl Harbour 350( מילים( Patton, George 350( מילים( Rifkin, Simon 350( מילים( Quakers 350( מילים( United States Committee for the Care of European Children 350( מילים( Beddel Smith, Walter באנציקלופדיה הממוחשבת של ה- United States Holocaust Memorial Museum בוושינגטון. ערכים אנציקלופדיים המופיעים כפרק בתוך ספר: Bermuda Conference", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The )1

17 17 Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp Concentration Camps", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp Evian Conference", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp Extermination Camps", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp Parachutists Mission, Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp Hannah Szenes , in: Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, ed. Paula E. Hyman and Dalia Ofer (a computerized encyclopedia by Shalvi Publications), 1000 words, Jewish Women: A Comprehensive Historical : Haviva Reik , in ed. Paula E. Hyman and Dalia Ofer (a computerized encyclopedia,encyclopedia by Shalvi Publications), 900 words, )2 )3 )4 )5 )6 )7 Reviews of Books in Periodicals בקורת ספרים בכתבי עת "יועצים לעזרת שארית הפליטה", )ביקורת על ספרו של חיים גניזי, יועץ ומקים: היועץ לצבא האמריקני ולשארית הפליטה, , תל-אביב, מורשת וספרית הפועלים 1987( גשר 117, )אביב תשמ"ח(, עמ' )1 "קשת רחבה" )ביקורת על: מנחם קאופמן )עורך(, יהדות זמננו: שנתון 120 )חורף תש"ן(, עמ' לעיון ולמחקר 5, גשר )2 "על צדיקים, חסידים וגזרות", )ביקורת על ספרו של מנדל פייקאז', חסידות פולין, ירושלים ).1990 יהדות זמננו )1990( 6 עמ' )3 4( "דו-קיום מסוג אחר", )ביקורת על ספרו של ישעיהו ליבמן )עורך(, לחיות ביחד: יחסי דתיים חילוניים בישראל, ירושלים 1990( גשר 123 )קיץ תשנ"א( עמ' George Eisen, Children and Play in the Holocaust: Games Among The )5 Shadows, Amherst, University of Massachusetts Press, The Jewish Quarterly Review, 81 (1991), pp ( "בעקבות המוזה של משורר הגיטאות", )ביקורת על יחיאל שיינטוך, יצחק קצנלסון - כתבים שניצלו מגיטו וארשה וממחנה ויטל, ירושלים 1990( דפים לחקר תקופת השואה ט )1991( עמ' "מזיכרונותיו של יהודי אמריקני", )ביקורת על ספרו של Eli Ginzberg, My Brother s N.J., 1989 (Keeper, New Brunswick, יהדות זמננו,)1992( 7 עמ' )7

18 18 ביקורת על ספרו של דב לוין, בין ניצוץ לשלהבת, רמת-גן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן 1987, בולטין של המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן, )8 סקירה של הספר: Yehuda Ben-Avner, Vom orthodoxen Judentum in Deutschland Verlag, 1987,zwischen zwei Weltkriegen, Hildesheim, Georg Olms בתוך בולטין של המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן, 1992 )9 )10 ביקורת על ספרו של Aaron Berman, Nazism, the Jews and American Zionism Studies in 13 )1992( בתוך: , Wayne State University Press, Detroit 1991,Zionism עמ' )11 ביקורת על ספרה של Perspective, Judith R. Baskin, ed.jewish Women in Historical Press, 1991 Detroit: Wayne State University בתוך: (1993( 7,Jewish History עמ' "בין ציונים ל'לא ציונים'", ביקורת על: Menahem Kaufman, An Ambivalent Partnership: Zionists and Non Zionists in America , Jerusalem 418p. and Detroit 1991, בתוך: יהדות זמננו )1993( 8 עמ' )12 13( "שארית הפליטה בעולם החדש", ביקורת על Odds:: William Helmreich, Against All Holocaust Survivors and the Successful Lives They Made in America, Simon 1992, and Schuster, New York בתוך: יהדות זמננו,)1993( 8 עמ' ( "עדויות מהשואה: מזיכרון אישי לזיכרון היסטורי" )ביקורת על ספרו של Lawrence Langer, Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, Yale 1991, University Press, New Haven and London בתוך גשר )סתיו-חורף תשנ"ד (, עמ' ( "הפליטות הבלתי נגמרת" )ביקורת על ספרן של חנה ויינר ודליה עופר, פרשת קלאדובו, עם עובד: תל-אביב 1993( בתוך יהדות זמננו )1995(, 9 עמ' ("...והגדת..." )ביקורת על ספרו של יונה עמנואל, יספר לדור: קורות משפחה בשואה, ירושלים: מוסד יצחק ברויאר, תשנ"ד,( בתוך המעין ל"ה )תשרי תשנ"ה(, עמ' ( "סדר 'נשים'" )ביקורת על ספרן של יהודית רותם, אחות רחוקה: עולמה של האשה החרדית בעיני מי שיצאה משם, הוצאת סטימצקי, 1992, ושל תמר אלאור, משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות, עם עובד בשיתוף עם ירחון נעמת, תל-אביב 1992( בתוך גשר 131 )קיץ תשנ"ה(, עמ' ( "חנה סנש כגיבורה לאומית" )ביקורת על: חנה סנש: יומנים, שירים, עדויות, ערך משה ברסלבסקי, מהדורה חמש עשרה, מתוקנת ומורחבת, ההדירה והביאה לדפוס: ורדה בכור, תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994( בתוך יהדות זמננו )1996(. 10 עמ' )19 "לחיות עם העבר", ביקורת על: Aaron Hass, The Aftermath: Living with The 1995, Press, Holocaust, Cambridge: Cambridge University בתוך: גשר 134 )חורף תשנ"ז(, עמ' )20 ביקורת על: Chaya Brasz, Removing the Yellow Badge: The Struggle for a Jewish Community in the Postwar Netherlands, , Jerusalem: the Institute for Research on Dutch Jewry, The Ben-Zion Dinur Institute for Research

19 19 on Jewish History, the Hebrew University of Jerusalem, 1955 in Jewish History, 10/2 (1996), pp )21 "בצבת הזיכרון", ביקורת על: Geoffrey Hartman, The Longest Shadow: In The (Aftermath of the Holocaust בתוך גשר 135 )קיץ,)1997 עמ' ( ביקורת על ספרה של אילנה שמיר: הנצחה וזכרון: דרכה של החברה הישראלית בעיצוב נופי הזכרון, תל-אביב: עם עובד, 1996( בציון ס"ב )תשנ"ז(, עמ' Short Notices", Moshe Prywes, Prisoner of Hope, Hanover and London: Brandeis )23 UP 1996, Jewish History 11/2, 1997, p "Short Notices", Yisrael Gutman and Avital Sar (eds.), Major Changes Within )24 the Jewish People in the Wake of the Holocaust, Jerusalem: Yad Vashem, 1996 בתוך: p. 134 Jewish History 11/2 (Fall 1997), "Short Notices", David S. Wyman (ed.), The World Reacts to the Holocaust, )25 Baltimore and London: Johns Hopkins UP, 1996, Jewish History 11/2 (Fall 1997), p ( "נשים בסבך הקדמה", )ביקורת על ספרה של פולה היימן, האשה היהודיה בסבך הקידמה: מקומה וייצוגה בעת החדשה, ירושלים: מרכז שז"ר, 1997; Sylvia Barack Fishman, A Breath of Life: Feminism in the American Jewish Press, 1993 (Community, New York: The Free בתוך: גשר 138 )חורף תשנ"ט(, עמ' )27 ביקורת על ספרם של eds., Marcia Sachs Little and Sharon Weissman Gutman, Liturgies on the Holocaust: An Interfaith Anthology, Valley Forge, PA: The Jewish Quarterly Review, 88:3-4, בתוך: Trinity Press International, 1996, (Jan.-April 1999), pp ( "המורדים שבתוכנו" )ביקורת על ספרה של נעימה ברזל, עד כלות ומנגד: המפגש בין מנהיגי מרד הגטאות לבין החברה הישראלית, ירושלים: הספרייה הציונית, תשנ"ח( בתוך: קתדרה 94 )טבת תש"ס(, עמ' )29 "נשים ומיגדר בשואה" )ביקורת על:, (eds.) Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman, Women in the Holocaust, New Yaven and London: Yale UP 1998) בתוך: יהדות זמננו: ציונות מדינת ישראל והתפוצות 13 )תשנ"ט(, עמ' )30 "נשים ומיגדר בשואה" )ביקורת על:, (eds.) Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman, Women in the Holocaust, New Yaven and London: Yale UP 1998) בתוך: 2000), Women's Studies International Forum 24:5 (June-July pp ( "מין, מיניות ותוצאותיהם במחשבה היהודית", )ביקורת על ספריהם של מרדכי רוטנברג, היצר: הפסיכולוגיה הקבלית של מיניות ויצירתיות, ירושלים ותל-אביב: שוקן, 1999, ו Gad Freudenthal (ed.), AIDS in Jewish Thought and Law, Hoboken, NJ: Ktav, 1998 בתוך גשר 141 )קיץ תש"ס(, עמ' ( ביקורת על ספר בעריכתה של אסתר פוקס:

20 20 Women and the Holocaust: Narrative and Representation (ed. by Esther Fuchs), Studies in the Shoah vol. 22, Lanham MD. University Press of America 1999, in: Women s Studies International Forum, 24:1 (2000), p ( "השואה, היצירה ונשות 'הדור השני'", )ביקורת על ספרה של: Ronit Lentin, Israel and the Daughters of the Shoah: Reoccupying the Territories Books, 2000 (of Silence, New York and Oxford: Berghahn בתוך: גשר 143 )קיץ תשס"א ( עמ' ( "לקח השואה במדינת ישראל", )ביקורת על ספרו של רוני שטאובר, הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים, יד בן-צבי והמרכז למורשת בן-גוריון, 2000(, מפנה )אוקטובר 2001(, עמ' ( "'אוסטיודן' ו'ווסטיודן' בשנות השלושים", )ביקורת על ספרה של יפעת וייס, אתניות ואזרחות: יהדות גרמניה ויהודי פולין , ירושלים: מאגנס וליאו בק, 2000( בתוך: גשר 144 )חורף תשס"ב(, עמ' )36 "שאלות של זהות" )ביקורת על Asher Cohen and Bernard Susser, Israel and the Politics of Jewish Identity: The Secular-Religious Impasse, Baltimore and London: Press, 2000 )Johns Hopkins University בתוך: גשר 145 )קיץ תשס"ב(, עמ' ( "'יכין' ו'בועז' של חקר תקופת השואה" )ביקורת על שמועל אלמוג, דליה עופר, דוד בנקיר ודניאל בלטמן )עורכים, השואה: הייחודי והאוניברסלי: קובץ מאמרים, ספר יובל ליהודה באואר; השואה: היסטוריה וזיכרון, ספר יובל לישראל גוטמן, ירושלים: יד ושם והמכון ליהדות זמננו, תשס"ב( בתוך: גשר 146 )חורף תשס"ג(, עמ' )38 ביקורת על: Jozeph Michman and Marion Aptroot (tr. And intro.), Storm in the Community: Yiddish Polemical Pamphlets of Amsterdam Jewry , 2002) Press, Cincinnati: Hebrew Union College בתוך: גשר 146 )חורף תשס"ג(, עמ' ( זיכרון השואה בגרמניה מאז ועד היום", ביקורת על ספרו של : (ed.), Dan Michman Remembering the Holocaust in Germany, : German Strategies and Jewish Responses בתוך: גשר 147 )קיץ תשס"ג(, עמ' ( סיקורת על: (Dan Michman, Holocaust Historiography: A Jewish Perspective:, Conceptualizations, Terminology, Approaches and Fundamental Issues, London. 435p. )and Portland Oregon: Vallentine Mitchell 2003, בתוך גשר ( 148 חורף תשס"ד(, עמ' ( ביקורת על: (Tamar El-Or, Next Year I Will Know more: Literacy and Identity among Young Orthodox Women in Israel, Detroit: Wayne State University Press, 2002, 331p.) בתוך: pp. Nashim 6 (Fall 2003), 42( "טבנקין זו לא רק תחנת מוניות", ביקורת על ספרו של ברוך כנרי, טבנקין בארץ ישראל, רמת אפעל: יד טבנקין, המרכז למורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים האוניברסיטאית של בן-גוריון, , עמ', בתוך: האומה 155 )אביב תשס"ד, 2004(, עמ' )43 ביקורת על: Ruth Gay, Safe Among the Germans: Liberated Jews after World U.P. 2002,War II, New Haven and London: Yale בתוך: גשר 148 )קיץ תשס"ד(, עמ'

21 21 44( "עשרים נקודות-מבט על ז'בוטינסקי", ביקורת על אבי בראלי ופנחס גינוסר )עורכים(, איש בסער: מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי, עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא, קרית שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון, מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה, מכון ז'בוינסקי בישראל, מרכז מורשת מנחם בגין, , עמ'(, בתוך: האומה )2004(, 157 עמ' )45 ביקורת על: Joseph Berger, Displaced Persons: Growing up in America After the Dark Times, Dire Decisions: בתוך: Holocaust, New York: Scribner pp. Jews and Communism, Studies in Contemporary Jewry: An Annual XX (2004), pp Review of Adrienne Kurtzer, My Mother's Voice: Children, Literature and the )46 Shofar 23:4 בתוך: Holocaust. Peterboro, Ont.: Broadview press, 2002, 384p., (Summer 2005) pp ( "בגין לפני ז'בוטינסקי ורזיאל", ביקורת על:יעקב מרקוביצקי, לקסיקון אצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל, תל-אביב: משרד הביטחון ההוצאה לאור, ברית חיילי האצ"ל, , עמ', בתוך האומה 162 )חורף תשס"ו(, עמ' ( "זהירות: פסיכו-היסטוריה", ביקורת על: עפר גרוזברד, מנחם בגין: דיוקנו של מנהיג ביוגרפיה, תל-אביב: רסלינג, , עמ' בתוך: האומה 166 )חורף תשס"ז 2006(, עמ' Gabrielle Herz, The Women's Camp in על: ביקורת A Tragic Footnote )49 Nashim: בתוך: Moringen: A Memoir of Imprisonment in Germany, , A Journal of Jewish Women's Studies and gender Issues 13 (Spring 2007), pp ( "התנועה ששילבה בין הדתי ללאומי" ביקורת על: שאול אבישי, ברית החשמונאים, במאבק לחרות ישראל, ראובן מס, ירושלים , עמ' בתוך: האומה 171 )אביב תשס"ח 2008(, עמ' ( "חברה בכבלי הזיכרון", ביקורת על: אלי שילר וגבריאל בראקי )עורכים(, 'ובדמם הבוקר יעלה': זיכרון והנצחה בישראל )אריאל, (, ירושלים תשס"ו, 223 עמ', בתוך: קתדרה 127 )ניסן תשס"ח(, עמ' )52 ביקורת על: David Bankier, The Jews Are Coming Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin After WWII, Yad Vashem and Berghahn Books, 2005, European Historical Quarterly 38:2 (2008), pp בתוך: 320p. )53 ביקורת על: Rochelle G. Saidel, The Jewish Women of Ravensbrueck Concentration Camp, Madison: University of Wisconsin Press, 2004, 279p. in: Studies in Contemporary Jewry 22 (2007), pp )54 ביקורת על: Beth B. Cohen, Case Closed: Holocaust Survivors in Postwar America, New Brunswick, NJ: Rutgers Universit Press, published in association with United States Holocaust Memorial Museum, 2007, xiii+223p., in American Jewish History 93:3 (Sept. 2007), pp ( "יצחק שמיר על שולחן הקפה", ביקורת על: יוסי אחימאיר )עורך(, אילן הגרי )ניהול אמנותי(, יצחק שמיר כסלע איתן, תל-אביב: ידיעות אחרונות ספרי חמד, מכון ז'בוטינסקי בישראל, , עמ', בתוך: האומה 174 )חורף תשס"ט, 2008(, עמ'

רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים, נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמ"ח. )זכה בפרס רופין, תשמ"ח(. 2. נס

רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים, נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמח. )זכה בפרס רופין, תשמח(. 2. נס רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים,1914-1908 נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמ"ח. )זכה בפרס רופין, תשמ"ח(. 2. נסיכה או שבוייה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים מרכזיים בהיסטוריוגרפיה של השואה - 33774 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

מבוא לדת האסלאם

מבוא לדת האסלאם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה ללימודי המזרח-התיכון מבוא לדת האסלאם מרצה: ד"ר מוחמד אל-עטאונה מתרגלים: גב' דפנה שרף-דוידוביץ ' מר אביעד מורנו א. מבנה הקורס: 1. הרצאה: קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס הקולנוע המערב - גרמני החדש - 50217 תאריך עדכון אחרון 19-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

המכון הבין-לאומי לחקר השואה הקתדרה על שם סימון וייל הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי וסדנאות חוקרים העתיד של עדויות השואה III באדיבות ארכיון יד ושם, ירושלים

המכון הבין-לאומי לחקר השואה הקתדרה על שם סימון וייל הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי וסדנאות חוקרים העתיד של עדויות השואה III באדיבות ארכיון יד ושם, ירושלים המכון הבין-לאומי לחקר השואה הקתדרה על שם סימון וייל הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי וסדנאות חוקרים העתיד של עדויות השואה III באדיבות ארכיון יד ושם, ירושלים הכנס יתקיים במכללה האקדמית גליל מערבי ביום ה, כ ה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס השטן במוסקבה: ספרות, שלטון ואהבה - 26350 תאריך עדכון אחרון 18-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אמנות מודרנית ועכשווית א : מהמהפכה הצרפתית ועד - 1900 5316 תאריך עדכון אחרון 04-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס גיבושה של תרבות לאומית בארץ-ישראל בתקופת המנדט - 54350 תאריך עדכון אחרון 16-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ביוגרפיות חברי מחזור ו, תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית אביב אמור בן 31, מתגורר ביקנעם עם זוגתי הילה וילדינו ינאי ואיתמר. שירתתי בצה"

ביוגרפיות חברי מחזור ו, תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית אביב אמור בן 31, מתגורר ביקנעם עם זוגתי הילה וילדינו ינאי ואיתמר. שירתתי בצה ביוגרפיות חברי מחזור ו, 2019-2018 תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית אביב אמור בן 31, מתגורר ביקנעם עם זוגתי הילה וילדינו ינאי ואיתמר. שירתתי בצה"ל כלוחם וכמפקד ביחידה של חיל המודיעין, ולאחר השחרור

קרא עוד

<4D F736F F D20E7ECF720325FE4E5F8E0FA5FE4F9E5E0E45FE1E1FAE95FF1F4F85FEEEEECEBFAE9E9ED5FE1E9F9F8E0EC2E646F63>

<4D F736F F D20E7ECF720325FE4E5F8E0FA5FE4F9E5E0E45FE1E1FAE95FF1F4F85FEEEEECEBFAE9E9ED5FE1E9F9F8E0EC2E646F63> הוראת השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל מחקר חינוכי 2007 2009 - ד"ר אריק ה' כהן בשיתוף פעולה עם ד"ר עינת בר-און כהן ובהשתתפות אדם פרקש, אליסון אופננסקי, אושרי ווייס ואפרת בלברג-רוטנשטרייך חלק 2 ירושלים, אפריל

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

סמינריון: היבטים חזותיים של מידענות – ארכיונים, מאגרי תצלומים, ספריות מדיה

סמינריון: היבטים חזותיים של מידענות – ארכיונים, מאגרי תצלומים, ספריות מדיה 1 אוניברסיטת חיפה לימודי מידענות וספרנות שנה"ל 1023-1021 מאגרי מידע חזותיים ארכיונים, אוספים ומורשת תרבותית Visual data bases - archives, collections and cultural heritage שעור 1 נ"ז : 2300011 סמינר 0

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus ISRAEL IN THE MIDDLE EAST: PATTERNS OF CONFLICT - 38815 Last update 23-01-2015 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 2nd degree (Master) Responsible Department: Dept. of Islamic and Middle Eastern Studies

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus THE EXAMINED LIFE: MEANING HAPPINESS AND VALUE - 15177 Last update 20-08-2018 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Philosophy Academic year: 0 Semester: 1st

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד