Microsoft Word - xx Halacha 03

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - xx Halacha 03"

תמליל

1 בס"ד ZSIDÓ NAPTÁR MELLÉKLET AZ ESZTENDŐRE ( szeptember október 2.) הבד"צ דקהילות החרדים דבודאפעסט וקהל עדת שומרי תורה בהונגריה A BUDAPESTI ORTODOX RABBINÁTUS ÉS AZ EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG BUDAPEST, 2015

2 ביאור קצר לזמני היום שבלוח מאת הרב יצחק ישראל דוב גרינוואלד ביאור קצר לזמני היום שבלוח חלק א: הלוח היומי בבודאפעסט א. הנחת טלית ותפילין: "טוב ליזהר לכתחלה שלא ללבוש את הטליתבברכהעדשיכירביןתכלת שבה ללבן שבה" ('שו"ע הרב' בעל ה'תניא' או"ח סי' יח ס"ו). "חכמים אסרו להניח תפילין... עד שיאיר היום בכדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו..." (שם סי' ל ס"א). "זמן קריאת שמע של שחרית... שלא יקרא לכתחלה עד... שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו..." (שם סי' נח ס"ב). זמנו כאשר השמש מגיע אל 11 מעלות תחת האופק (שו"ת 'אגורה באהלך' [ניימאן] ח"א סי' ה וח"ב סי' קכח, 'אור מאיר' [פוזן] פ"ה סי' ב אות יא ופ"ז אות ב, וע"ע 'זמני ההלכה למעשה' [מנת] ח"א במבוא עמ' 20). ב. סוף זמן קריאת שמע (זק"ש): "ונמשך זמנה עד סוף ג' שעות מעלות השחר... ושעות אלו הם זמניות שכל יום בין ארוך בין קצר נחלק לי"ב שעות..." ('שו"ע הרב' סי' נח ס"ג) ודבריו ע"פ המג"א שם (סק"א) הסובר שלענין ק"ש לכולי עלמא מחשבים שעות היום מן עלות השחר עד צאת הכוכבים. אולם ב'סידור' פסק ה'תניא' שמחשבים מן נץ החמה עד השקיעה. וכן דעת הגר"א (בביאורו סי' תנט). וכן האריך הגאון ר' שמעון גרינפעלד אב"ד סעמיהאלי בשו"ת מהרש"ג (ח"א סי' לח) שכן עיקר, אולם סיים: "אך לכתחילה שלא בשעת הדחק כתבתי לחוש לדברי המג"א (סי' נח סק"א) והמחברים הנמשכים אחריו לחשוב והעמדתי הזמן על רביע הזמן שיש מע"ה עד צה"כ... וכתבתי כן מפני כבודו של המג"א והנמשכים אחריו". בלוח מחושב זמן זה מן עלות השחר של 12 ("האיר פני המזרח" לפי המובא בשו"ת 'מלמד להועיל' ח"א סי' ל השקפת הרבני החכם ברוך קאהן בספרו 'טאבעללען', שטראסבורג תרנ"ט, וראה שו"ת 'מנחת יצחק' ח"ט סי' ט) עד צאת הכוכבים של 7.08 (ראה לקמן אות יט). והרבה מן הרבנים המובהקים סמכו עליו, הגאון בעל 'קרן לדוד' זצ"ל הוציא לאור לוח בשנת תעד"ר, ועל פי אותו לוח הוציא לאור הגה"ק בעל 'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל הלוחשלו בשנת תש"ג, וכתבו שהלכו בעקבות השיטה הנ"ל (שו"ת 'אגורה באהלך' ח"ב או"ח סי' קלב). שני לוחות אלו היו לאופק בודאפעסט. זמן ק"ש לחשבון זה תואם עם הזמן שבשו"ת 'התעוררות תשובה' (י-ם תש"נ, ח"א סי' לג בהערה) לאופק בודאפעסט. וכך הוא כבר בקירוב ב'תיבת גמא' לבעל 'פרי מגדים' (פרשת i

3 Zsidó naptár שלח) לאופק שלו. וכן הוא זמן ק"ש שבדף 'לוח זמנים' שבעיר פרעשבורג לפרשת תרומה שנת תרצ"ג (נדפס בספר 'רבי עקיבא ותורתו' בין עמודים סד-סה). לא החמרנו להקדים זמנו על הנהוג, וכהדעות שעלוה"ש מוקדם (ראה לקמן אות י), לפי שהעיקר לשער מן הנץ עד השקיעה. ובפרט שבשיעור זה יוצאים גם לשיטת החישוב מן 14 לפנות בוקר (לפי השיטה שאז כבר האיר המזרח) עד כנגדו 14 בלילה, כמבואר בשו"ת 'אגורה באהלך' (שם וסי' קלג, וראה קובץ 'אור ישראל', מאנסי, גליון ע עמ' ערב). הגאון הרב מאיר הלוי קליין בספר 'תולדות שמואל' (ח"א, אויהעל תר"צ, דף לא ע"ב וראה להלן) חישב שעות זמניות מן 72 דקות שוות לפני נץ החמה עד 72 דקות אחר שקיעת החמה, שהוא לעולם רק 35 דקות לערך לפני סוף זמן קריאת שמע השני (דלקמן אות יב). אמנם בעצמו כתב ב'קונטרס אחרון' (סוף ח"ב עמ' 209): "וודאי אין לתפוס השיעור של ע"ב מינוט רק לחומרא", לכן אין להקל. וע"ע ב'תורת חיים' (סי' נח סק"ד) שכתב סוף זמן קרי"ש בפעסט בקיץ ובחורף ע"פ שעון הישן, וכנראה יש שם איזו ט"ס, ועכ"פ הזמנים לא מדוייקים, וצ"ע. ג. שקיעת החמה: כאשר קצה העליונה של השמש יורדת תחת האופק בגובה פני הים. ונחשב בדרך זו חישב כבר בספר 'תולדות שמואל' (ח"א דף ל-לד) לאופק בודאפעסט ולשאר ערי הונגריה והסביבה (ועיי"ש דף ל ע"ב). וכך הם ברוב לוחות של היום. דינים התלויים בשקיעה: א) אסור לעשות מלאכה בערב שבת אחר שקיעת החמה (כדלקמן אות ד). ב) תינוק הנולד אחר שקיעת החמה דינו כנולד בין השמשות (שו"ת 'מנחת אלעזר' ח"א סי' כג. ועי' שו"ת מהר"ש [ענגיל] ח"ה סי' כג, ח"ז סי' קלט, וח"ח סי' קכג). וכן פסקו ונהגו לבסוף בפרעשבורג ופעסט (שו"ת 'משנת יעקב' ח"א סי' ו בשם הגאון ר' יעקב סנידערס, חתנו של הגאון ר' דוד וועסעלי ראב"ד פ"ב). ג) לדעת אדמו"ר הזקן בעל ה'תניא' ('סדר הכנסת שבת') יש להתפלל מנחה לפני השקיעה. וראה 'מגן אברהם' (סי' רלג סק"ג). ולענין דיעבד ראה אותיות יח-יט. ד) הפסק טהרה צריך להיעשות קודם השקיעה אפילו לנוהגים כרבינו תם (ראה 'נטעי גבריאל' נדה ח"א פמ"ט ס"א), וכך היה המנהג באונגארן (שו"ת 'ויען יוסף' יו"ד ח"א סי' קמה קמו, אמנם ע"ע שו"ת 'באר משה' ח"ב סי' ס"א, וראה נט"ג שם אות ג). ובדיעבד שאיחרה מעט יש לעשות שאלת חכם. ה) חשבונות הוסת תלויים בשקיעה ('פלתי' סי' קפד סק"ד, 'חות דעת' סקי"ב, 'שו"ע הרב' סקי"ב ו'פתחי תשובה' סק"י). ii

4 ביאור קצר לזמני היום שבלוח ו) לדעת אדה"ז בעל ה'תניא' (בשו"ע או"ח סי' תמג ס"ד וב'סידור' הל' ק"ש) מחשבין שעות היום מן נץ החמה עד שקיעתה, (ראה בהמשך ולקמן אות יב). לדעת אדה"ז ('סדר הכנסת שבת') שקיעה האמיתית מאוחרת בארבע דקות לערך משקיעה הנראית, ואופן החישוב מסובך. למעשה אין להשתמש בו כי אם לחישוב זמני צאת הכוכבים, עלות השחר, וזמני היום כסוף זמן קריאת שמע, פלג המנחה וכדומה ('סדר הכנסת שבת' עם ביאור הרב שלום דובער לוין עמ' קט, וראה לקמן אודות זמנים אלו). ד. הדלקת הנרות: "מאד מאד צריך ליזהר בהדלקת נרות להדליק קודם שקיעת החמה, שקיעה הנראית, דהיינו בעוד השמש זורח בראשי האילנות" ('סדור' אדה"ז, סדר הכנסת שבת). וכן היה המנהג הנפוץ בהונגריה לפני המלחמה (שו"ת 'ויען יוסף' או"ח ח"א סי' קד). וכ"כ 'תולדות שמואל' (ח"א דף כט ע"א) שכן נתפשט כבר כמעט בכל המקומות. וכ"כ 'זוכר הברית' (אונגוואר תרצ"א, סי' ה' אות ו) שכן נוהגים וכן מורין כל הרבנים דמדינות אלו. וכ"כ שו"ת מהרש"ג (ח"א או"ח סי' כא אות ג, וסי' לח אות א), שו"ת 'מנחת אלעזר' (ח"א סי' כג), שו"ת 'לבושי מרדכי' (תליתאה יו"ד סי' לט), שו"ת 'זכרון יהודה' (חאו"ח סי' קצו), שו"ת 'לחם שלמה' (או"ח תנינא סי' כו), שו"ת מהר"ש [ענגל] (ח"ה סי' כג), שו"ת 'מגדלות מרקחים' (או"ח סי' כה), שו"ת 'דברי יואל' (או"ח סי' יח), שו"ת 'דברי יציב' ח"א סי' קיד ועוד. וכבר בספר 'מחנה ישראל' (להרבני ר' יששכר דוב הלוי פרענק, שמש ושו"ב פרעשבורג, אידיש ריין דייטש, וויען תקצ"ו, עמ' 36 סעיף 2) שנדפס בהסכמת מרן ה'חתם סופר' שאישר כולו, כתב להדליק לפני שקיעת החמה. וראה שו"ת 'חתם סופר' (ח"א סי' פ, וח"ח ליקוטים סי' יח), וב'הזמנים בהלכה' (פמ"ו עמוד תמב). בלוח: 18 דקות לפני השקיעה כנהוג היום ברוב תפוצות ישראל. שיעור זה נזכר בשו"ת 'מהר"י שטייף' ראב"ד פעסט (סי' א), 'לקוטי שיחות' (חלק טז עמ' 577), שו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ד סי' סב), 'הליכות חיים' (צאנז קלויזנבורג, שבת, הדלקת הנרות ס"א), 'משמרת הקודש' (אמשינאוו, פכ"ב ס"ה). וראה קובץ 'הפרדס' (שנה ל חוברת ג עמ' 1). אין לאחר זמן ההדלקה כי אם באקראי ובעת הצורך וע"פ הוראת חכם ('נטעי גבריאל', שבת, ח"א פע"ב ס"ט). גם הבעל לא יעשה מלאכה לכתחילה אחר זמן זה. ויש מקילים ביחידות עד קרוב להשקיעה בתנאי שיש לו שעון מדוייק, אבל אסור לעשות בפרהסיא ובקביעות, דהוי בכלל פורץ גדר (שם סעיפים יג יד). ה. מוצאי שבת/יום טוב: "עיקר יציאת השבתהוא משעת צאת ג' כוכבים קטנים... עומדים רצופים במקום אחד ולא מפוזרים" ('שו"ע הרב' או"ח סי' רצג ס"א). "ידוע שבגליל העליון באונגארן לא נתפשטה החומרא... דבעי להמתין ד' מילין משקיה"ח עד צאה"כ... ושם היה המנהג שהרבנים הסתכלו באמצע השבוע ברקיע... ועל אופן זה עשו זמן מוצאי שבת קודש" (שו"ת 'ויען יוסף' או"ח ח"א סי' קה). וכן היה המנהג הנפוץ בהונגריה אע"פ iii

5 Zsidó naptár שנקטו כרבינו תם (ראה 'נטעי גבריאל' הל' שבת, ח"א, מאמר בין השמשות, שיטה ד, אות טו ואילך). הזמן במעלות שנראים ג' כוכבים קטנים רצופים כתוב בספר 'אור מאיר' (פ"ז אות ז) ע"פ ספר 'בין השמשות' (טוקאצינסקי) שהוא 8.5. וכן יוצא החשבון מן שו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ד סי' סב, יו"ד ח"ב סי' עט). וראה ב'אגרות קודש' לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (חלק יז אגרת ו'ערב). ולמעשה נתפשט שיעור זה ברוב תפוצות ישראל, וכן יש להורות במדינות אלו לא להקדים מזה ('סדר הכנסת שבת' עם ביאור הרשדב"ל עמ' יט. ושם עמ' עו מכתב הרה"ג יהורם אולמאן. ושם עמ' קח מכתב הרה"ג יוסף יצחק פייגעלשטאק ובשם הגה"ח ר' יצחק הכהן הענדל אב"ד מונטריאול). ו. סוף הצום: "כל תענית שלא שקעה עליו חמה, דהיינו שלא השלימו עד צאת הכוכבים (דהיינו שיראו ג' כוכבים בינונים...) אינו תענית" (שו"ע ורמ"א סי' תקסב ס"א). לפי אדמו"ר הזקן ('סדר הכנסת שבת') נראים הללו "כשהרקיע בטהרתו והאויר זך... לזכי הראות מהאצטגנינין הבקיאים בגודל גוף הכוכבים כולם ברקיע ובגודל אורם...". זמנו המדויק מסובך, ויש חילוקים קטנים בין מחברי זמנינו. י"א כשהשמש 6.1 תחת האופק ('קיצור הלכות משו"ע אדה"ז', במילואים לסי' רצג עמ' צח), וי"א 6 (מכתב הרי"י פייגעלשטאק ב'סדר הכנסת שבת' עם ביאור הרשדב"ל עמ' צד), וי"א 5.95 ('זמני היום בהלכה' עמ' לט, 'הזמנים בהלכה' עמ' תקיג), וי"א 5.9 ('מעגלי צדק', קוסובר, עמ' פז), וי"א 5.88 ('זמני ההלכה למעשה', מנת, במבוא עמ' 29), וי"א 5.83 ('סדר הכנסת שבת' שם עמ' טז). בלוח נקטנו זמנו 5.9, שזה הממוצע ביניהם (והחילוק בבודאפעסט בינותיהם פחות מדקה לכאן ולכאן). זמנו לפי הדיעות שקבעו זמן צאת הכוכבים לפי ראיית עיניהם, ראה לקמן אות יט. ז. סוף זמן אכילת/שריפת חמץ: "... חמץ... אסרוהו חכמים ב' שעות קודם חצות היום דהיינו חמישית וששית, אלאשכל שעה ה' לא אסרוהו אלא באכילה... אבל מתחלת שעה ששית ולמעלה אסרוהו גם בהנאה..." ('שו"ע הרב' או"ח סי' תמג סעיפים א-ג). "שעות הללו משערין אותן לפי ענין היום... שהיום דהיינו מנץ החמה עד שקיעת החמה הוא נחשב לעולם לי"ב שעות בין שהוא ארוך בין שהוא קצר..." (שם ס"ד). "ויש שחושבים מעמוד השחר עד צאת הכוכבים את שליש היום, ויש חושבין מנץ החמה עד השקיעה, וכן הלכה כפי הכרעת גדולי האחרונים (הגר"א והגר"ז). וכן אנו חושבין לענין זמן iv

6 ביאור קצר לזמני היום שבלוח קריאת שמע ותפילה... וכן אנו מורים הלכה למעשה (כמו שהאריך בזה הגר"א לקמן סימן תנט, והגר"ז בסידורו לענין זמן קריאת שמע, עיין שם)" ('ערוך השלחן' ס"ה). ויש נוהגים כהכרעת ה'משנה ברורה' (סי' תמג ס"ק ח) שכתב שלכתחלה טוב להחמיר כדעה שמחשבים שעות היום מן עלות השחר עד צאת הכוכבים. בלוח ניתן לפי שתי השיטות: א) שיטת המג"א (סי' תמג סק"ג בשם הב"ח) לחשב שעות היום מן עלות השחר עד צאת הכוכבים, ונחשב על דרך המבואר לעיל אות ב. ב) שיטת אדה"ז בעל ה'תניא' לחשב שעות היום מנץ החמה (האמיתי) עד שקיעת החמה (האמיתית), על דרך שנתבאר לקמן אות יב. ח. מולד הלבנה: כפי שעון א"י. ונחשב משעת חצות אמיתי ('לבוש' או"ח סוף סי' תכח). ומטעם זה לא הוספנו שעה כאשר שעון קיץ נהוג (וראה 'בירור הלכה' [זילבר] ח"ד עמ' שכד). ט. ז' שלמים וסוף זמן קידוש לבנה: "על פי קבלה אין לקדש הלבנה עד אחר ז' ימים למולד" ('סידור' אדמו"ר הזקן. וראה בהוספות לשו"ע שלו מהדו' ברוקלין תשמ"ט ח"ג עמ' ג [תרנו] הע' 14, ומהדו' תשס"ג ואילך ח"ג ב'פסקי הסידור' הע' א). בימים שזמן קידוש לבנה מסתיים בשעות היום, אפשר לקדש כל הלילה הקודם בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה (ע"פ הרמ"א סי' תכו ס"א), גם אחר עלות השחר (שו"ת 'יביע אומר' ח"ה חאו"ח סי' לו). הזמן שניתן בלוח מחושב מן חצות האמיתי בארץ ישראל (כמפורש ב'לבוש' שם), ותורגם לזמן אמצע אירופה הנהוג בבודאפעסט, ובקיץ לשעון קיץ. יש מחמירים להתחשב גם בחצות הממוצע (ראה 'בירור הלכה' שם). ולאופן חשבון זה, ז' שלמים (או ג' שלמים) באופק בודאפעסט הם לעולם ז' (או ג') ימים שלמים פחות שעה אחת עם 21 דקות אחר זמן המולד הנדפס בלוח. וכאשר שעון קיץ נהוג, זמנו ז' (או ג') ימים שלמים פחות 21 דקות מזמן המולד הנדפס. ועד"ז סוזק"ל לחשבון זה בבודאפעסט הוא לעולם 14 ימים שלמים 17 שעות (ובשעון קיץ 18) ודקה אחת אחר זמן המולד. י. עלות השחר: נוגע בהלכה לארבעה ענינים: חלק ב: זמנים נוספים בבודאפעסט א) תחילת מצוות שמצותן ביום: תחילת זמן תפילת שחרית בשעת הדחק ('שו"ע הרב' או"ח סי' פט ס"ט), זמן ציצית בשעת הדחק (שם סי' יח ס"ו), זמן שופר בדיעבד (שם סי' תקפח ס"א), לולב בשעת הדחק (שו"ע סי' תרנב ס"א). אסור לאכול לפני התפלה וקיום מצוות היום משעלה v

7 Zsidó naptár עמוד השחר ('שו"ע הרב' סי' פט ס"ה, שו"ע סי' תרנב ס"ב, ו'מטה אפרים' סי' תקפח ס"ב, וראה קובץ 'אור ישראל', מאנסי, גל' לא עמ' צג וגל' לב עמ' מט, אודות אכילה לפני התפלה). ב) סוף זמן מצוות שמצוותן בלילה, כגון: קריאת שמע למי שלא קרא קודם חצות לילה (שו"ע או"ח סי' רלה ס"ג. ובאנוס ראה לקמן אות יא), ספירת העומר ('שו"ע הרב' סי' תפט ס"ג, ובסידור אדה"ז שאחר עלות יספור בלי ברכה), ונר חנוכה (מג"א סי' תערב סק"ו). ג) זמן תחילת התעניות (שו"ע או"ח סי' תקסד ס"א, 'סידור' אדה"ז אצל ספירת העומר, 'תניא' אגה"ת פ"ג במוסגר). ד) לדעת המג"א (סי' נח סק"א, וראה פט סק"ד, רלג סק"ג, רסא סק"א, תמג סק"ג) מחשבין סוף זמן ק"ש, וי"א גם תפלת שחרית, מנחה, פלג המנחה וסוף זמן אכילת חמץ ע"פ שעות זמניות מעלוה"ש עד צאה"כ (וראה לעיל אות ב ואות ז). במהות עלות השחר הביא המג"א שם (סי' פט סק"ב) את פירוש הרמב"ם (במשניות ברכות פ"א מ"א): "היינו האור הנוצץ בפאת המזרח קודם עלות השמש שעה וחומש שעה". זמן הרמב"ם י"א שנאמר על קו המשוה בימים השווים, ושיעורו 18 (ספר 'אילם' חלק גבורות ה' מדריגה לב, וחלק מעין חתום אות סד, שו"ת 'מלמד להועיל' ח"א סי' ל, הקדמה ל'טאבעללען' עמ' 4). וי"א שזמנו נאמר על אופק ארץ ישראל ובניסן ותשרי (כן משמע במג"א שם שהרמב"ם הוציא שיעור זה מגמרא פסחים צד, א הנאמר על אופק א"י בניסן ותשרי), ולפי זה 72 דקות קודם נץ הנראה שם הוא 16.1 ('אור מאיר' פ"ד סי' א). אולם ע"פ מה שחידש אדמו"ר הזקן ב'סדר הכנסת השבת' שזמן שקיעה האמיתית שהיא סילוק זריחת אור השמש מן ההרים הגבוהים היא כמו ד' דקות אחר השקיעה הנראית, מסתבר שגם הנץ האמיתי מקדים להנץ הנראה בשיעור זה (ראה לקמן אות יא), ו- 72 דקות לפני זה בא"י הוא 16.9 (דעת כמה רבני חב"ד ב'סדר הכנסת שבת' עם ביאור הרשדב"ל עמ' נא עה צח, וראה קובץ רז"ש עמ' 172). אח"כ כתב מג"א (בס"ק ג) ש"עמוד השחר" ו"האיר פני המזרח" הם שני ענינים נפרדים, ולהקרבת התמיד ולהתפלל שחרית צריכים לכתחילה "האיר פני המזרח". וכן פסקו שם ה'פרי חדש' (סק"א), והפרמ"ג (א"א סק"ג), ו'שו"ע הרב' (ס"א לגבי הקרבת התמיד). לעומת זה המשנ"ב ב'ביאור הלכה' (שם ד"ה ואם) הביא דעת הא"ר (סק"א) ו'מטה יהודה' (סק"א) והגר"א בספרו 'שנות אליהו' (ברכות פ"א מ"א ד"ה נכנסין וד"ה עד שיעלה עמוה"ש) חולקים וסוברים דעד שיאיר המזרח אפילו בדיעבד אינו יוצא מטעם דעדיין הוא בכלל לילה עד שיאיר המזרח, ש"עלות השחר" ו"האיר פני המזרח" אחד הם. וכן דעת ה'ביאור הלכה' שם, אלא שלענין שעת הדחק מצדד אם אפשר לסמוך על המג"א. וראה גם 'ביאור הלכה' (סי' נח ס"ד ד"ה משעלה). vi

8 ביאור קצר לזמני היום שבלוח בארצות אירופה היה יותר נפוץ עלות השחר בין 12 עד 14, שהוא בהסתמך על הדעה שעלות השחר הוא בהאיר פני המזרח (עי' מאמרי הרב שמ"ן לעוויטא בקובצי 'עץ חיים' גליונות א-ט, מאמרי בקובץ 'אור ישראל', מאנסי, גל' ע עמ' רעו, וראה לעיל אות ב). אמנם כבר מרן ה'חתם סופר' נקט זמן המוקדם קרוב ל- 16, כעדות הגאון ר' שלמה זלמן באניהאד ראב"ד פרעשבורג (נדפס בקונ' 'מים אדירים', ברוקלין תשע"א, עמ' יד): "וכדי לידע למעשה שאלתי את הגאון אמו"ר זצ"ל [בעל 'חתם ספר'] ביום שהיה ששה ימים קודם יום הארוך קודם תקופת תמוז [=יוני 15], ואמר לי שבאותו יום הי' עמוד השחר אום האלב צוויי אוהר [=1:30]. גם בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סי' לד עה), הורה למעשה לשער עלות השחר מוקדם כפי דעת הגר"א והרב בעל ה'תניא'. יא. נץ החמה: כאשר קצה העליונה של השמש עולה מתחת האופק בגובה פני הים. ונחשב וראה לעיל אות ג שלדעת אדמו"ר הזקן ('סדר הכנסת שבת') שקיעה האמיתית מאוחרת בארבע דקות לערך משקיעה הנראית, ומסתבר שגם נץ אמיתי קודם לנץ הנראה כך (וכן דעת הרשדב"ל ב'סדר הכנסת שבת' עם ביאורו עמ' יג נא, דעת הרי"י פייגעלשטאק שם עמ' קב, הר"י אולמן שם עמ' ע, והרה"ג לוי יצחק ראסקין בהערותיו ל'סידור רבינו הזקן' עמ' רכג). נץ החמה נוגע: א) לתפלת שחרית לכתחילה ('שו"ע הרב' סי' פט ס"א). ולוותיקין, ק"ש של שחרית וברכותיה קודם זמן זה, ושמונה ועשרה מיד אחריו (שם סי' נח ס"ד). ב) סוף זמן ק"ש של ערבית לאנוס (שו"ע או"ח סי' רלה ס"ד). ג) חישוב עונות הווסתות ('פלתי' סי' קפד סק"ד, 'חות דעת' סקי"ב, 'שו"ע הרב' סקי"ב ו'פתחי תשובה' סק"י). ד) לדעת אדה"ז (שו"ע או"ח סי' תמג ס"ד וב'סידור' הל' ק"ש) ודעימיה מחשבים שעות היום מן נץ החמה עד שקיעתה (ראה לעיל אות ז ולקמן אותיות יב-יז). יב. סוף זמן קריאת שמע תניא: "זמן ק"ש של שחרית שהוא רביע היום צריך ליזהר במאד בקיץ ביותר שלא לעבור הזמן, כי הוא יותר מוקדם בקיץ, שבמדינות אלו נץ החמה בקיץ הוא בערך..." ('סידור' אדה"ז בהל' ק"ש). ולדעה זו נחשב מן נץ החמה עד שקיעתה, וראה לעיל אות ב. ברוב לוחות מחשבים את זה מן נה"ח בגובה פני הים עד שקיעה"ח בגובה פני הים אולם מסתבר שלדעת אדה"ז נחשב מן נה"ח אמיתי עד שקיה"ח אמיתית (וכן דעת הרשד"ב לוין ב'סדר הכנסת שבת' עם ביאורו עמ' סד, ודעת הרי"י פייגעלשטאק שם עמ' קט), זאת אומרת מן לפנות הבוקר עד בערב (שם עמ' ח, פח וקז), וכן נעשה בלוח זה. vii

9 Zsidó naptár יג. סוף זמן תפלה תניא: זמנו עד שליש היום ('שו"ע הרב' או"ח סי' פט ס"א). ואופן חישובו בדרך המבואר באות יב. יד. חצות היום והלילה: חצות היום הוא חצות האמיתי בשעה שהחמה בראש כל אדם (ראה פסחים דף צד ע"א). חצות היום נוגע לכמה ענינים, ביניהם: א) סוף זמן תפלת שחרית בדיעבד ('שו"ע הרב' או"ח סי' פט ס"א). ב) ערב פסח לעבור בעשה תשביתו (שם סי' תלא ס"א), ואיסור מלאכה (שם תסח ס"א), ואפיית מצות מצוה (שם סי' תנו ס"א). ג) כמה הלכות בתשעה באב (כגון שו"ע סי' תקנב ס"ט, רמ"א סי' תקנד סכ"ב, רמ"א סי' תקנח ס"א). חצות לילה נוגע לכמה ענינים, ביניהם: א) סוף זמן ק"ש של ערבית (שו"ע או"ח סי' רלה ס"ג). ולענין דיעבד ואנוס ראה לעיל אותיות י יא. ב) אכילת כזית פת בסוכה בליל א' של סוכות (רמ"א סי' תרלט ס"ג). ג) אכילת האפיקומן בליל פסח ('שו"ע הרב' סי' תעז ס"ו). בנוגע ההקפדה בליל שבת לא לקדש בין שעה 6 לשעה 7, היו צריכים לדקדק 6 שעות אחר חצות האמיתי כמבואר ב'שו"ע הרב' (סי' רעא ס"ג), אולם עמא דבר לא לדקדק ומחשבים ע"פ חצות הממוצע, ושומר פתאים ה' (לקו"ש חי"א עמ' 290 וחט"ז עמ' 576). זמנו בבודאפעסט מן 5:44 עד.6:44 טו. מנחה גדולה: "מי שהתפלל תפלת המנחה לאחר ששה שעות ומחצה ולמעלה יצא... הגה: ומשערים שעות אלו לפי ענין היום, ואף אם היום ארוך משערינן לי"ב שעות, והם נקראים שעות זמניות, וכן כל מקום ששיערו חכמים בשעות משערינן לשעות אלו" (שו"ע ורמ"א או"ח סי' רלג ס"א). בלוח נחשב על דרך שנתבאר לעיל אות יב. יש מצדדים שהוא לעולם חצי שעה מן השעות השוות אחר חצות היום (ה'משנה ברורה' שם ב'שער הציון' אות ח ונשאר בצ"ע). viii

10 ביאור קצר לזמני היום שבלוח טז. מנחה קטנה: "ועיקר זמנה מט' שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן, ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא עד סוף י"א שעות חסר רביע" (שו"ע שם). בלוח נחשב על דרך שנתבאר לעיל אות יב. יז. פלג המנחה: "ועיקר זמנה [של תפלת מנחה] מט' שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן, ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא עד סוף י"א שעות חסר רביע" (שו"ע שם). בלוח נחשב על דרך שנתבאר לעיל אות יב. זמן זה הוא גם הזמן הכי מוקדם לקבל שבת בערב שבת ('שו"ע הרב' סי' רסא סה, רסג ס"ו ורסז ס"ב). יח. זמן צאת הכוכבים בינונים 'תניא': נתבאר לעיל אות ו. נוגע: א) לסוף תענית כמבואר שם. ב) לטבילת מצוה. מסתימת לשון ה'סדר הכנסת שבת' שרק לענין ק"ש של ערבית כתב להחמיר יותר מזמן זה, נראה שלענין טבילה ניתן לסמוך על זמן זה. וכן הורה הגרי"ה הענדל (כמובא ב'סדר הכנסת שבת' עם ביאור הרשדב"ל עמ' קח). ג) הוצאת המוך דחוק. ד) סוף זמן מנחה בדיעבד (ע"פ הרמ"א או"ח סי' רלג ס"א), ואין למחות במקילים עד זמן זה ובפרט בשעת הדחק ('סדר הכנסת שבת'). ה) זמן מעריב. כן הורו הגרי"ה הענדל והגה"ח ר' יהודה קלמן מארלאו ז"ל אב"ד קראון הייטס (כמובא ב'סדר הכנסת שבת' שם ועמ' קיד). וראה לקמן אות יט אודות ק"ש. ו) ספירת העומר (שם בשם הגרי"ה הענדל). וראה ב'שו"ע הרב' (או"ח סי' תפט סי"ב). ז) קריאת המגילה (שם בשם הנ"ל). ובשעת הדחק קורא מן פלג המנחה (שו"ע סי' תרצב ס"ד). ח) הזמן לגמר בין השמשות לענין שבותים שחז"ל התירו (ראה 'שו"ע הרב' או"ח סי' רנז ס"ב, רסא ס"א וס"ב, רסג סי"א, סי' שמב וסי' שצג ס"ב וס"ג), הוא כמו 2 דקות לפני זמן זה (ע"פ 'סדר הכנסת שבת' שבער"ש קיי"ל לחומרא כרבי יהודה שזמן ודאי לילה הוא ב' דקות קודם צאה"כ לר' יוסי, וזהו באופק א"י בניסן ותשרי), ויש להחמיר 4 דקות באופק זה. יט. זמן צאת הכוכבים בינונים הנראים: באונגארן היה נהוג לשער לילה ע"פ ראיית עיניהם (נתבאר בארוכה ב'נטעי גבריאל' שבת ח"א מאמר ביה"ש שיטה ד' אות טו ואילך). נוגע עבור: ix

11 ח( x Zsidó naptár א) שמונה הדינים שנמנו באות הקודם. ב) לפי דעת המג"א נמנה סוף זמן קרי"ש (וכדומה) מן עלות השחר עד זמן זה (ראה לעיל אות ב). ג) לפי הוראת אדה"ז בעל ה'תניא' ('סדר הכנסת שבת') זהו הזמן לקרי"ש של ערבית. וליתר דיוק זמנו מוקדם מעט (לחשבוני 6.94 לכל המאוחר, שכך מעמד השמש בשעה אחת באופק ליאדי בקיץ אחר השקיעה האמיתית לדעת המאחר אותה), אולם ההבדל הוא לכל היותר דקה אחת, לכן לא נעשה טור מיוחד לזמן זה. הקורא לפני זמן זה יש לו לכוון בק"ש שעל המטה לצאת גם חובת קרי"ש של ערבית. ומסתבר שיש להמתין כן גם בכזית פת בליל א' של סוכות (ראה רמ"א סי' תרלט ס"ג), ובקידוש (ולכה"פ בכזית מצה) בליל א' של פסח (ראה שו"ע הרב סי' תעב ס"ב). זמנו נקבע בלוח על 7.08, כפי השקפת הרבני החכם ברוך קאהן בספרו 'טאבעללען' (שטראסבורג תרנ"ט), והגאון הרב ד"צ האפמאן בשו"ת 'מלמד להועיל' (ח"א סי' ל) כתב לו: "לענין לוחותיך על זמן צאת הכוכבים אין לפקפק...". והרבה מן הרבנים המובהקים סמכו עליו, הגאון בעל 'קרן לדוד' זצ"ל הוציא לאור לוח בשנת תעד"ר, ועל פי אותו לוח הוציא לאור הגה"ק בעל 'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל הלוחשלו בשנת תש"ג, וכתבושהלכובעקבות השיטההנ"ל (שו"ת 'אגורה באהלך' ח"ב או"ח סי' קלב). וכן הזמן לצאת כוכבים בינונים שנזכר בשו"ת 'חתם סופר' "א סי' פ) הוא קרוב לזמן זה. ועל הטבילה כ"כ בקונטרס 'אמרות טהורות' להגה"ק מבוטשאטש (סאטמאר תר"צ, הל' טבילה ס"ז, והובא ע"י בעל 'מנחת אלעזר' ב'דרכי תשובה' סי' קצט ס"ק יז): "זמן הטבילה... צריך להיות דוקא אחר צאת ג כוכבים בינונים ונראים". אולם הגר"מ בנעט כתב ב'מגן אבות' (פ' במה מדליקין), שלענין טבילת מצוה בעינן קטנים. ולא נתברר לי אם נהגו להחמיר כדבריו. גם בהקדמת המסדר ללוח הנ"ל שיצא לאור ע"י ישיבת 'קהלת יעקב' בפאפא, מחמיר בערך 5 דקות על זמן זה, כי בעינן הכסיף העליון ושוה לתחתון, והחמיר גם למילי דרבנן. בשו"ת 'אגורה באהלך' (ח"ב סי' קכט) קבע זמנו המדוייק 8, לפיכך בזמן מוצ"ש שבלוח יוצאים כבר גם דעה זו בריוח. כ. זמן לילה 72 דקות ע"פ רבינו תם: זמן זה היה נהוג (לחומרא) לענין מוצאי שבת ויו"ט בכמה קהלות בגליל התחתון שבאונגארן (ראה שו"ת 'ויען יוסף' ח"א סי' קג ד"ה ואני), וראה שו"ת 'מנחת אלעזר' (ח"א סי' כג) ובספרו 'נמוקי או"ח' (סי' רסא). גם היו שהחמירו על זמן מוצ"ש יותר מן הנדפס בלוח, בשיעור 9.3. כ"כ ב'הזמנים בהלכה' (ח"ב פנ"ב עמ' תקלב) שכן הוא בשו"ת מהרש"ג (ח"א סי' לח) ושו"ת 'יג"ל יעקב' (ח"א סי' לח). וכן הוא גם בשו"ת 'ויען יוסף' (או"ח ח"א סי' קג) ע"פ שו"ת 'משפטיך לעקב' (סי' יח). בזמן זה יוצאים שיטות אלו בשופי.

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

הרב צבי יניר 3.rtf

הרב צבי יניר 3.rtf הרב צבי יניר ההלכה ה לפסיקת לימוד הירושלמי חשיבות (עיון בסוגיית תפילת ערבית מוקדמת) א. ב. 1 בשנים האחרונות ישנה התעוררות ללימוד התלמוד הירושלמי. דומני שההתעוררות היא אך ורק במישור של 2 'לעסוק בדברי תורה'

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בס"ד בד"צ דק"ק שכונת קראון הייטס Beth Din pf Crown Heights הרב יהודה קלמן מארלאוו ז"ל הרב אברהם אדאבא שליט"א הרב יוסף א. הלוי העלער שליט"א הרב אהרון י

בסד בדצ דקק שכונת קראון הייטס Beth Din pf Crown Heights הרב יהודה קלמן מארלאוו זל הרב אברהם אדאבא שליטא הרב יוסף א. הלוי העלער שליטא הרב אהרון י בס"ד בד"צ דק"ק שכונת קראון הייטס Beth Din pf Crown Heights הרב יהודה קלמן מארלאוו ז"ל הרב אברהם אדאבא שליט"א הרב יוסף א. הלוי העלער שליט"א הרב אהרון יעקב שווי שליט"א הרב יצחק רייטפארט שליט"א - דיין הרב

קרא עוד

SICHOSONLINE.ORG תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשע"ו – לוי יצחק גרליק –

SICHOSONLINE.ORG  תזכורת תשעת הימים – מנחם אב תשעו – לוי יצחק גרליק – בס"ד. שלהי תמוז תשע"ו לכב' אנ"ש שליט"א דק"ק שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtualcommunity@sichosonline.org תזכורת לתשעת הימים, שבת חזון )שחל בתשעה באב( ותשעה באב נדחה )שחל ביום א'( תשע"ו. הואיל ונדחה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני

בה התקשר ות קונטרס שבועי לאנש חסידי חבד לחיזוק ההתקשרות לכק אדמור רבי מנחם מענדל בהרהק רלוי מליובאוויטש זצוקללהה נבגמ זיע שיחות אגרות פניני ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני חסידות לפה"ש הלכות, מנהגים וטעמיהם ניצוצות זמנים א'קד

קרא עוד

נשיאת כפים כהלכתה

נשיאת כפים כהלכתה ההלכות קיצור הבסיסיות ומקורותיהם בפוסקים עדיין לידיעת הלומד הליקוט הזה באמצע שיפוץ יסודי. אפשר למצוא את המקורות בשו"ע ובאחרונים. ובע"ה נרחיב ונפרש כל שאפשר בליקוט כל המקורות בעתיד. הצב"י מרדכי הלל ג'וו

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בס"ד הלכה לתלמיד מדריך למורה חוברת עבודה ולימוד דינים לפי ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים מאת: הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מותאם לפי מנהגי העדות השונות עמוס

בסד הלכה לתלמיד מדריך למורה חוברת עבודה ולימוד דינים לפי ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים מאת: הרב חיים דוד הלוי זצל מותאם לפי מנהגי העדות השונות עמוס בס"ד הלכה לתלמיד מדריך למורה חוברת עבודה ולימוד דינים לפי ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים מאת: הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מותאם לפי מנהגי העדות השונות עמוס מימון על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך החל

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

toldot chabad russia tzarit.pdf

toldot chabad russia tzarit.pdf תולדות חב ד ברוסיא הצארית בשנים תק ל - תר פ - פרקים נבחרים - על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות לוקט ונערך על ידי הרה ת ר, שלום דובער שי, לוין יוצא לאור על ידי אוצר החסידים 770 איסטערן פארקוויי ברוקלין, נ.י.

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

Ytro Bénédictions : Agomel- Celui qui a bénéficié d’un miracle

Ytro Bénédictions : Agomel- Celui qui a bénéficié d’un miracle - 1 - השיעור לעילוי נשמת : מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל השיעור נמסר ע"י הרב מרדכי פרשת השבוע : בהעלותך אליהו זצוק"ל, בשנת תשס"ד. דיני הדלקת נרות שבת מדוע חלשה דעתו של אהרן? ויש להבין, מדוע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל

בה. זמן שמחתנו ה'תשעז. מחיר: 10 שח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל מו מ נו ח ה. הו ש ע נ ה ו הו ש יע ה נ א א ב ינו א

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

Microsoft Word - MUG7.DOC

Microsoft Word - MUG7.DOC ש"פ ויגש - ה' טבת דידן נצח גליון ז יוצא לאור על ידי מערכת "יגדיל תורה" ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן פאַרקוויי שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושמונה לבריאה קובץ משיח וגאולה ז 2 ב"ה מפתח דבר העורך... 3 ד' כתות...

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

<4D F736F F D20E6EBF8E5F0E5FA20E5EEF1E5F8E5FA2E444F43>

<4D F736F F D20E6EBF8E5F0E5FA20E5EEF1E5F8E5FA2E444F43> 1 הקדמה זכרונות ומסורות על ה'חתם סופר' ממשפחתו, תלמידיו וההולכים לאורו מכון מורשת אשכנז 3 הקדמה זכרונות ומסורות על ה'חתם סופר' ממשפחתו, תלמידיו וההולכים לאורו בעריכת בנימין שלמה המבורגר מכון מורשת אשכנז

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

TEMP

TEMP חוק לישראל עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל בעריכת נחום רקובר יצירת המחילה ברוך כהנא מורשת המשפט בישראל ירושלים 2016 יוצא לאור בסיוע משרד החינוך והתרבות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc יד שבט l L טו שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות לעיל סימן קל"ז סעיף ה') (ועיין טז שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות הגה: ואם אי אפשר להם לבוא מכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם (מצא כתוב): יז שבט הגה:

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ת( שיעור השבוע סוף זמן קר"ש חבורת יסודי התורה ערב ראש השנה פרשת האזינו א' מס' יומא ג. עד ה. 9:08 פרשת האזינו ב' עש"ק האזינו 9:11 מס' יומא ה: עד ח. []

ת( שיעור השבוע סוף זמן קרש חבורת יסודי התורה ערב ראש השנה פרשת האזינו א' מס' יומא ג. עד ה. 9:08 פרשת האזינו ב' עשק האזינו 9:11 מס' יומא ה: עד ח. [] ת( שיעור השבוע סוף זמן קר"ש חבורת יסודי התורה ערב ראש השנה פרשת האזינו א' מס' יומא ג. עד ה. 9:08 פרשת האזינו ב' עש"ק האזינו 9:11 מס' יומא ה: עד ח. [] [] בריש מס' יומא אנו רואים כמה שמירה היה צריך הכה"ג

קרא עוד

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת הבר מצוה של של י הת' שניאור זלמן שניאורוחנה זלמן שי'

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

797-P.indd

797-P.indd * הדלקת נש"ק (תמיד): "אף שהדלקת הנרות היא על ידי בעלת הבית (עקרת הבית), מכל מקום מנהג ישראל שגם הבעל משתתף בזה (באופן סמלי על כל פנים) על ידי הסיוע בהכנות לזה, כגון בהגשת הגפרורים או הנרות וכיוצא בזה".

קרא עוד

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו היו גם צלחות עם פסי זהב בשפתן. 37 * אדמו"ר מוהרש"ב

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

TEMP

TEMP חוק לישראל עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל בעריכת נחום רקובר עניינים שונים במחילה ברוך כהנא מורשת המשפט בישראל ירושלים 2016 יוצא לאור בסיוע משרד החינוך

קרא עוד

דרך ארץ

דרך ארץ בינ ו עמ י עש ו הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org ^ י ע י חיים תשס ח דרך אר ץ [חלק אורח חיים ] מנהגי ארם צובה (חלב) מפי ספרים וסופרים, כתבי יד וכתבי עת כולל משא ומתן בנושא המנהגים. וכן גם השוואות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

G 1-64

G 1-64 אייגנר דוד הרב ועריכה: כתיבה עמיחי יהודה הרב הלכתית: הדרכה מקצועית: הדרכה קניגסוולד גבי ד"ר החקלאית') 'החקלאית (רופא זמיר שמואל ד"ר הוטרינריים) השירותים ראשי (רופא אשקלון והארץ התורה מכון והארץ התורה מכון

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

51 פרשת צו תשע"א מאמר השבוע עוסק באחת ממצוות היום, שלפי הרמב"ם ראוי להשקיע בה את רוב מאמצנו וכספנו. מהי מהות מצוות מתנות לאביונים? מתי זמנה, ומה שיעור

51 פרשת צו תשעא מאמר השבוע עוסק באחת ממצוות היום, שלפי הרמבם ראוי להשקיע בה את רוב מאמצנו וכספנו. מהי מהות מצוות מתנות לאביונים? מתי זמנה, ומה שיעור 51 פרשת צו תשע"א מאמר השבוע עוסק באחת ממצוות היום, שלפי הרמב"ם ראוי להשקיע בה את רוב מאמצנו וכספנו. מהי מהות מצוות מתנות לאביונים? מתי זמנה, ומה שיעור המתנה? האם נשים וילדים חייבים במצווה, ולמי ראוי לתת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464>

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464> קונטרס מאי חנוכה ביאורים ועיונים במהות ועניני ימי החנוכה מתורתו של הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א טעמו וראו כי טוב הננו לבשר לקהל קוראינו כי ניתן להרשם כמנויים על הקובץ השבועי - לקראת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד