דוח מסכם למדע"ר חקלאות 14

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח מסכם למדע"ר חקלאות 14"

תמליל

1 דוח מסכם לתכנית מחקר מספר - - תקציר שם המחקר : פיתוח כלים לקבלת החלטות הדברה של עש נובר העגבניה absulota) (Tuta בגידולי עגבניה בשטחים פתוחים Development of decision making tools for IPM of Tuta absulota in open field tomatoes מוגש ע"י: שאלתיאל-הרפז ליאורה, מו"פ שאול גרף: מו"פ צפון. משה קול: האוניברסיטה העברית, דן גרלינג: אוניברסיטת תל-אביב, תמר אלון: שה"מ. יעקב נקש: חוות עדן הצגת הבעיה: Tuta absoluta )ט"א( הינו מזיק מפתח בגידולי עגבניות, שמוצאו בדרום אמריקה. הוא התגלה לראשונה בארץ ב- ובמהלך הגיע לכל חלקיה. מאחר והט"א הינו מזיק חדש בישראל אין כל מידע על הקשר בין הנגיעות לנזק בתנאי הגידול בארץ. לא ברור באיזו רמה של אוכלוסיה מתחיל להיווצר נזק ליבול ולכן לא ברור מתי חשוב להדביר את המזיק ומהי הכדאיות הכלכלית לכך.. מטרות המחקר לתקופת הדוח:. קביעת הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק שהוא גורם בקטיף;. מציאת דגם הפיזור המרחבי של המזיק ושל אויביו הטבעיים בשדה;. מציאת שיטת ניטור מתאימה לדיגום המזיק בשדה;. בחינת ספי הפעולה אותם יש לאמץ כנגד המזיק תוך התחשבות בנוכחות אויביו הטבעיים. הנחת המחקר היא שניתן לשפר את בקרת המזיק מבחינה חקלאית תוך צמצום השימוש בחומרי הדברה המזיקים לאדם ולסביבה באמצעות שימוש בספי פעולה ושיטות ניטור אמינים תוך שימור אויביו הטבעיים של המזיק.. שיטות עבודה- המחקר נערך בחוות אבני איתן בבתי רשת ובחלקות בשטח פתוח וכן בחלקות מסחריות בעמק החולה. בבתי הרשת במשך שנתיים נערך אילוח בזחלי ט"א מגידול מעבדה במועדים שונים וברמות שונות ונבדק הקשר בין הנגיעות ליבול ואיכותו. בשטחים פתוחים נערך מעקב אחר איכלוס השטח בט"א ובאויביה הטבעיים וכן נערך ניסוי שבדק א ת סיפי הפעולה שהתקבלו מהניסוי מול הממשק המקובל.תוצאות עיקריות ומסקנות: במחקר זה מצאנו שנגיעות בט"א, גם ברמה גבוהה, הנמשכת רק כחודש אחד ואז נבלמת, בכל אחד משלבי הגידול, איננה פוגעת בכמות היבול בקטיף. מצאנו שהנגיעות בט"א משבירת הצבע עד הקטיף היא הקריטית ביצירת הנזק הישיר לפרי. ושרמת נגיעות של עד מנהרות לצמח )% נגיעות( איננה מהווה גורם המשפיע על כמות היבול או איכותו. חישבנו את "אינדקס הנזק" ומצאנו שכל זחל מפחית את כמות היבול ב.% לצמח. בהנחה שתכשיר ההדברה המקובל הוא קורגן חישבנו סף נזק הכלכלי של. זחלים לצמח וממנו גזרנו סף פועלה של זחל למטר. סף זה ניבדק ומצאנו שאין הבדל מבחינת היבול בינו לבין סף מחמיר יותר של. זחלים לצמח. דגם הפיזור של המזיק מצביע על כך שהוא נימצא כבר מתחילת העונה גם במרכז החלקה ולא מתרכז בשוליים ושיטת הניטור היעילה מבחינת איתור המזיק בשטח היא ספירת מנהרות ב- מטר שורה באתרים אקראיים בחלקה. ממצאים אלו תומכים בהשערה שהמגדלים יכולים להמתין עם הדברת המזיק בשלב הראשון של הגידול ולאפשר למועילים להתבסס בשטח מבלי לחשוש לנזק. על הפקחים לדגום מתחילת העונה בכל השטח ולא להסתפק בניטור השוליים בלבד. מעריכים מומלצים לבדיקת הדו"ח המדעי:. ד"ר עינת צחורי פיין מנהל המחקר החקלאי. ד"ר חיים ראובני- מו"פ צפון. פרו"פ שי מורין- האוניברסיטה העברית הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים. הניסויים לא מהווים המלצות לחקלאים. חתימת החוקרת תאריך: //

2 תוכן עניינים עמוד - - נושא סעיף תקציר מדעי של המחקר. מבוא ותיאור הבעיה. מטרות המחקר. תיאור מקיף של הפעלת המחקר. תוצאות. דיון ומסקנות. תודות. ביבליוגרפיה. טופס סיכום עם שאלות מנחות.. תקציר מדעי של הדוח.הצגת הבעיה: Tuta absoluta )ט"א( הינו מזיק מפתח בגידולי עגבניות, שמוצאו בדרום אמריקה. הוא התגלה לראשונה בארץ ב- ובמהלך הגיע לכל חלקיה. מאחר והט"א הינו מזיק חדש בישראל אין כל מידע על הקשר בין הנגיעות לנזק בתנאי הגידול בארץ. לא ברור באיזו רמה של אוכלוסיה מתחיל להיווצר נזק ליבול ולכן לא ברור מתי חשוב להדביר את המזיק ומהי הכדאיות הכלכלית לכך.. מטרות המחקר לתקופת הדוח:. קביעת הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק שהוא גורם בקטיף;. מציאת דגם הפיזור המרחבי של המזיק ושל אויביו הטבעיים בשדה;. מציאת שיטת ניטור מתאימה לדיגום המזיק בשדה;. בחינת ספי הפעולה אותם יש לאמץ כנגד המזיק תוך התחשבות בנוכחות אויביו הטבעיים. הנחת המחקר היא שניתן לשפר את בקרת המזיק מבחינה חקלאית תוך צמצום השימוש בחומרי הדברה המזיקים לאדם ולסביבה באמצעות שימוש בספי פעולה ושיטות ניטור אמינים תוך שימור אויביו הטבעיים של המזיק.. שיטות עבודה- המחקר נערך בחוות אבני איתן בבתי רשת ובחלקות בשטח פתוח וכן בחלקות מסחריות בעמק החולה. בבתי הרשת במשך שנתיים נערך אילוח בזחלי ט"א מגידול מעבדה במועדים שונים וברמות שונות ונבדק הקשר בין הנגיעות ליבול ואיכותו. בשטחים פתוחים נערך מעקב אחר איכלוס השטח בט"א ובאויביה הטבעיים וכן נערך ניסוי שבדק את סיפי הפעולה שהתקבלו מהניסוי מול הממשק המקובל.תוצאות עיקריות ומסקנות: במחקר זה מצאנו שנגיעות בט"א, גם ברמה גבוהה, הנמשכת רק כחודש אחד ואז נבלמת, בכל אחד משלבי הגידול, איננה פוגעת בכמות היבול בקטיף. מצאנו שהנגיעות בט"א משבירת הצבע עד הקטיף היא הקריטית ביצירת הנזק הישיר לפרי. ושרמת נגיעות של עד מנהרות לצמח )% נגיעות( איננה מהווה גורם המשפיע על כמות היבול או איכותו. חישבנו את "אינדקס הנזק" ומצאנו שכל זחל מפחית את כמות היבול ב.% לצמח. בהנחה שתכשיר ההדברה המקובל הוא קורגן חישבנו סף נזק הכלכלי של. זחלים לצמח וממנו גזרנו סף פועלה של זחל למטר. סף זה ניבדק ומצאנו שאין הבדל מבחינת היבול בינו לבין סף מחמיר יותר של. זחלים לצמח. דגם הפיזור של המזיק מצביע על כך שהוא נימצא כבר מתחילת העונה גם במרכז החלקה ולא מתרכז בשוליים ושיטת הניטור היעילה מבחינת איתור המזיק בשטח היא ספירת מנהרות ב- מטר שורה באתרים אקראיים בחלקה. ממצאים אלו תומכים בהשערה שהמגדלים יכולים להמתין עם הדברת המזיק בשלב הראשון של הגידול ולאפשר למועילים להתבסס בשטח מבלי לחשוש לנזק. על הפקחים לדגום מתחילת העונה בכל השטח ולא להסתפק בניטור השוליים בלבד.

3 . מבוא ותיאור הבעיה העש Gelechiidae) Tuta absoluta Povolny (Lepidoptera: להלן ט"א, הינו מזיק מפתח בגידול עגבניות, שמוצאו בדרום אמריקה. בשנת התגלה המזיק לראשונה בספרד ומאז תפוצתו באגן הים התיכון, אירופה ואסיה מהירה ביותר. בשנת דווח על הופעתו של הט"א במדינות נוספות באירופה )איטליה, צרפת, מלטה והולנד( ובצפון אפריקה )מרוקו, אלג'יריה, טוניס(. בדצמבר הוא התגלה לראשונה בארץ ובמהלך הוא הגיע לכל חלקי הארץ מהגליל המערבי ועד לערבה. במספר חממות בהן התגלה המזיק ב-, הנזק ליבול היה חמור ביותר. באותה שנה היו שדות בגליל המערבי, בהם נאלצו החקלאים ליישם עד ריסוסים כנגד המזיק. הגידול העיקרי הנפגע מהמזיק בארץ הוא עגבנייה, אך הוא תוקף גם חצילים ומצוי בשפע בשדות תפו"א. כיוון שט"א אינו קיים בארה"ב ונחשב שם למזיק הסגר, הנגיעות מהווה איום על יצוא ליעד זה. גידולים בשטח פתוח, בעיקר עגבניות לתעשייה, חשופים לכאורה לנזק גדול יותר מגידולים מכוסים, בהם פיתחו מגוון שיטות להתמודדות עם המזיק, כולל איטום בתי הצמיחה, סניטציה, שימוש במלכודות פרומון ללכידה המונית ופיזור אויבים טבעיים. רוב אמצעים אלו אינם ישימים או אינם כלכליים בשטחים פתוחים. בישראל מגדלים עגבניות לתעשייה בעיקר בגליל המערבי והעליון ובעמקים הצפוניים )עמק החולה, המעינות, יזרעאל וזבולון( בשטח כולל של כ, דונם. בגידולי עגבניות בשטחים פתוחים בארצות בהן התבסס העש מגיע הנזק הכולל לעיתים ל %-% מהיבול. עיקר הדברת המזיק בעולם היא כימית. בדרום אמריקה מגיע שיעור הריסוסים עד טיפולים בעונה, באלג'יר הגיעו לכ- טיפולים בעונה וכאמור, בארץ במספר שדות טיפלו בכ- ריסוסים בעונת כנגד המזיק לעומת - טיפולים כנגד עשים אחרים לפני חדירתו לארץ. הט"א ידוע ביכולתו לפתח במהירות עמידות כנגד חומרי הדברה מקבוצות כימיות שונות, ולכן חשוב לפתח כלים לקבלת החלטות הדברה מושכלת. כך יהיה ניתן להפחית למינימום הכרחי את השימוש בתכשירי הדברה ולשמור על יעילותם. בעולם יש מידע רב על חשיבותם של אויבים טבעיים בהדברתו של העש ובמחקר הקדמי שערכנו השנה מצאנו עדויות לנוכחות ופעילות של מספר מיני אויבים טבעיים בשדות של עגבניות לתעשייה ותפוחי אדמה. כדי שניתן יהיה לנצל מועילים אלו כחלק ממערך ההדברה של הט"א חשוב לצמצם את השימוש בחומרים כימיים רעילים ולברר באילו תנאים ניתן להסתמך על פעילות המועילים השונים. ספי פעולה וניטור בממשק הדברה משולבת )IPM( נהוג לטפל כנגד המזיק רק לאחר שברור שעלול להיגרם נזק כלכלי ולא מיד כאשר מוצאים עדויות לנוכחותו. השאלה הבסיסית לפיכך היא כמה מזיקים גורמים לכמה נזק? לשם כך נוהגים להתייחס לשני ספים חשובים סף הנזק הכלכלי (EIL) Economic injury level המוגדר כצפיפות אוכלוסיית המזיק הנמוכה ביותר היוצרת נזק כלכלי. או במילים אחרות- צפיפות אוכלוסיית המזיק היא כזו שעלות ההדברה שווה לערך הנזק )מעליה משתלם להתחיל לטפל(. את סף הנזק הכלכלי מחשבים בד"כ לפי הנוסחה הבאה:,EIL=CC/YL*MV*EY*PC כאשר, =CC -Control Costs מחיר הטיפול כנגד המזיק ליחידת ייצור, Yield Loss= YL שיעור הפגיעה ביבול מכל פרט של המזיק לצמח, - Market Value= MV ערך השוק של היבול, Expected Yield =EY היבול הצפוי ליחידת יצור PC, Percentage = Control השיעור הצפוי של הצלחת הטיפול כנגד המזיק ).(Pedigo et al שימוש בנוסחה זו מחייב הערכה נכונה של כל אחד מהמשתנים. מחיר הטיפול )CC( או ערך השוק של היבול )MV( הינם

4 פשוטים לחיזוי באופן יחסי, אך יש לעשות מחקר מעמיק, כדי ללמוד מהי כמות הפגיעה הצפויה ליבול מכל פרט של מזיק )YL) ועל כך ניסינו לענות במחקר הנוכחי. מסף הנזק הכלכלי גוזרים את סף הפעולה סף פעולה כלכלי (ET) Economic threshold המוגדר כרמת האוכלוסייה של המזיק שעדיין אינה גורמת נזק, אך אם לא תטופל בזמן יש לצפות לנזק ממשי ולהגעה לרמת הנזק הכלכלי. סף הפעולה הכלכלי הוא ערך מסובך לחישוב התלוי בהערכה וחיזוי של מספר מדדים מורכבים: סף הנזק הכלכלי, הפנולוגיה של הצמח הפונדקאי ושל המזיק, קצב הגידול ושיעור הנזק הצפוי ומהירות הפעולה של שיטת הטיפול בה מתכוונים לנקוט. ישנן גישות שונות לחישוב סף הפעולה ובמחקר הנוכחי בחרנו בגישה של סף פעולה הניגזר כערך קבוע מסף הנזק. שאלה מרכזית נוספת הנובעת ישירות מהצורך לקבוע את סף הפעולה היא כיצד מנטרים את המזיק בשיטת הדיגום המיטבית כדי לקבוע האם הגיע לסף זה או אחר- איזה דרגה מחפשים )ביצים, זחלים, בוגרים(, היכן וכיצד מחפשים )ע"י מלכודות? ע"י דיגום עלים ופירות?( והיכן מחפשים בשדה- בשולים, במרכז או בכל השדה? מאחר והט"א הינו מזיק חדש בישראל אין כל מידע על הקשר בין הנגיעות והנזק בתנאי הגידול בארץ )אקלים, זני הגידול, משטר השקיה וכו'(. לא ברור באיזו רמה של אוכלוסיה מתחיל להיווצר נזק ליבול ולכן לא ברור מתי חשוב להדביר את המזיק ומה הכדאיות הכלכלית לכך. מכאן שאין כרגע שום אפשרות לחשב מהו סף הנזק הכלכלי של המזיק ולכן אי אפשר לחשב את ספי הפעולה לתכשירי הדברה שונים או לקבוע המלצות של ניטור והדברה. גם בעולם לא התגבשו עד היום המלצות חד משמעיות לגבי ניטור וקביעת ספי פעולה. בחלק מהמקומות נהוג לפעול על פי רמת הלכידות במלכודות פרומון, באחרים נקבעו "חוקי אצבע" לפיהם מחליטים מתי לטפל אך כמעט ואין מחקרים מסודרים שנערכו למציאת הקשר בין הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים שונים של הגידול לבין הנזק ליבול. מידע זה הוא חיוני כבסיס לקבלת החלטות הדברה מכיוון שממנו ניתן יהיה לגזור ספי פעולה של חומרי הדברה בהתחשב בקצב פעולתם של החומרים, בנוכחות אויבים טבעיים ובהשפעת חומרים אלו על האויבים הטבעיים.. מטרות המחקר מטרות המחקר )כפי שהופיעו בהצעת המחקר(: מטרת העל של המחקר היא פיתוח כלים לקבלת החלטות הדברה של העש ט"א בעגבניות לתעשייה. מטרות המשנה הן:. קביעת הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק שהוא גורם בקטיף;. מציאת דגם הפיזור המרחבי של המזיק ושל אויביו הטבעיים בשדה;. מציאת שיטת ניטור מתאימה לדיגום המזיק בשדה;. בחינת ספי הפעולה אותם יש לאמץ כנגד המזיק תוך התחשבות בנוכחות אויביו הטבעיים. הנחת המחקר היא שניתן לשפר את בקרת המזיק מבחינה חקלאית תוך צמצום השימוש בחומרי הדברה המזיקים לאדם ולסביבה באמצעות שימוש בספי פעולה ושיטות ניטור אמינים תוך שימור אויביו הטבעיים של המזיק. בשנת המחקר השלישית התמקדנו בשלושת מטרות המחקר האחרונות... תיאור מקיף של הפעלת המחקר מיקום- המחקר התבצע בתחנת המחקר באבני איתן שבדרום רמת הגולן ובשדות מסחריים בעמק החולה. גידול מעבדתי של הט"א- לצורך הניסויים הוקם על ידי יעקב נקש גידול של המזיק בחוות עדן. הגידול נעשה בחדרים מבוקרי טמפרטורה בהם נשתלו צמחי עגבניות לא מרוססים מהזן שעליהם פוזרו

5 בוגרים של ט"א שנאספו מהשדה. בהתאם לצרכי המחקר נאספו מהגידול בוגרים בגיל ידוע, ביצים או זחלים והעברו לאבני איתן בקירור לצורך הניסויים. פירוט הניסויים להשגת מטרה : קביעת הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק בקטיף, בוצע ניסוי עליו חזרנו בשינויים קלים בשנת המחקר הראשונה והשנייה )לפרטי הפרוטוקול מופיעים בדוחות השנתיים(: בתי רשת קטנים ניבנו באבני איתן )שטח כל אחד X מ"ר בגובה מ' מחופה ברשת מש( )תמונה ( ובהם נשתלו עגבניות לתעשיה מהזן -H. כביקורת להשפעת המבנה על העגבניות נשתלה בצמוד למבנים בשטח פתוח חלקת עגבניות מאותו זן שבה גם נערך מעקב אחר האילוח הטבעי בט"א. במבנים אלו נעשה אילוח של שתילי העגבנייה בזחלי העשים מגידול מעבדה במועדים שונים, בארבע רמות נגיעות. הניסוי נערך במבנה של בלוקים באקראי. מועדי האילוח נקבעו ע"פ השלבים הפנולוגיים של הצמח: שלב : משתילה עד חנטה כ- ימים. שלב : מחנטה עד שבירת צבע כ- ימים. שלב : מחנטה עד קטיף כ- ימים. האילוח בכל אחד מהשלבים הפנולוגיים נעשה ב- מבנים שחולקו לארבע רמות אילוח, מבנית בכל רמה.. רמות האילוח היו %, %, %, ו- % עלעלים נגועים מסך העלעלים בצמח באותו שלב פנולוגי. בסוף כל שלב פנולוגי בוצע טיפול כימי לקטילת הזחלים )בשנת המחקר הראשונה בחצי מהמבנים המשכנו לתת לאוכלוסיה להתפתח עד הקטיף(. להבטחת האבקה וחנטה, הופעל בכל אחד מהמבנים מפוח פעם ביום מתחילת הפריחה.. בוצע דיגום אחת לשבוע ע"י ספירה של מספר מנהרות המזיק בעלים )תמונה ( בשני הצמחים שאולחו בכל מבנה, החל ממועד האילוח ועד הקטיף. במועד הקטיף נעקרו השיחים שאולחו בכל מיבנה וכל הפירות שהיו עליהם נקטפו ומוינו לשלוש קבוצות: פירות אדומים, פירות ירוקים ופירות רקובים. כל קבוצת צבע מוינה לאחר מכן לפירות בריאים ונגועים )פרי הוגדר כנגוע כאשר נימצא בו חור נבירה אחד או יותר של ט"א(. בכל קבוצה נספרו מספר הפירות ונשקלה המסה הכללית. ניתוח הנתונים: בעזרת מבחני רגרסיה נבחן הקשר בין רמת הנגיעות )מספר מנהרות בכל דיגום( למדד של נזק ישיר )% נגיעות בפרי( ונזק עקיף )מסת פירות( של יבול. הניתוח בוצע בעזרת תוכנת אקסל. בנוסף נערכו מבחני ANOVA להשוואת רמת הנזק הישיר והעקיף לכל רמת נזק כאשר רמת הנגיעות חולקה ל- קטגוריות: ללא נגיעות, נגיעות נמוכה, בינונית וגבוהה. נתוני שיעור הנזק שחושבו באחוזים עברו טרנספורמציה Arcsin לצורך נירמולם לפני הניתוח הסטטיסטי. ניתוח זה נעשה בעזרת תוכנת.JMP SAS Inst תמונה : בתי הרשת באבני איתן המחופים ברשת מש, בהם נערך הניסוי. תמונה : עלה עגבנייה שניפגע ע"י נבירה של זחל מנהרות פעילות ואחת ט"א בו ניתן לראות נטושה.

6 להשגת מטרה : מציאת דגם הפיזור המרחבי של המזיק בשדה נערכו שני ניסויים. הניסוי הראשון נערך בשנת המחקר השנייה )( בחוות אבני איתן, שם נשתלה חלקה בת כ-. דונם של עגבניות מהזן והשטח חולק ל- מקטעים שווי אורך ) מקטעים בכל אחת מ- השורות של החלקה(. אחת לשבועיים מתחילת הגידול ניסרק כל השטח להימצאות מנהרות נבירה של זחלי ט"א. כל צמח שנמצאו בו עדויות לנוכחות זחלי ט"א סומן והמקטע בו נימצא הצמח הוגדר כנגוע. לא נעשה כל שימוש בקוטלי חרקים בחלקה וזאת כדי לאפשר מעקב אחרי התבססות הטבעית של הט"א. הניסוי השני בוצע בשנת המחקר השלישית )( ובו נבחרו בעמק החולה חלקות מסחריות של עגבניות לתעשייה מהזן -H בקיבוצים דן, מעין ברוך, מנרה וחוות גד"ש )פרטים על החלקות מופיעים בטבלה (. בכל חלקה נבחרו שורות לדיגום )חתכים(; חתכים מפאה אחת של השדה ו- מהפאה השנייה כך שהמרחק ביניהן היה אחיד. בכל שורה נבחרו נקודות דיגום כאשר הראשונה מ' מהשוליים זו שאחריה מ' וזו שאחריה כ- מ' מהשוליים, סה"כ נקבעו יחידות דגימה בכל חלקה )תמונה (. כל יחידת דגימה כללה מקטע שאורכו מ'. כל יחידות דגימה נבדקה העלווה אחת לשבועיים, להערכת צפיפות המזיק בשדה. הבדיקות כללו בחינת כל העלווה של כל הצמחים באותו מטר וספירת כל מנהרות המזיק. בנוסף נבחר בכל יחידת דגימה צמח אחד שנוער מעל מגש לבן לניטור טורפים של הט"א )הידועים לנו מהמחקרים הקודמים(. דגימות הפרי נערכו ע"י קטיף אקראי של פירות מכל יחידת דיגום ובדיקה האם הוא נגוע בזחלים תוך ציון צבע הפרי וגודלו. הדיגום בכל חלקה נערך עד מועד השפעת הטיפול הכימי הראשון שניתן ע"י המגדל בחומר שעשוי היה לפגוע בט"א באופן משמעותי. טבלה. פרטים על החלקות בהן נעשה מעקב אחר הפיזור במרחב של ט"א הפוגע בתכשיר ראשון ריסוס מועדי מועד כיוון שיטחה שם בט"א השתילה החלקה )דונם( החלקה.. -קורגן (Chlorantraniliprole).. מזרח-מערב דן.. -קורגן.. צפון-דרום חוות גד"ש.. -קורגן.. צפון-דרום מנרה..- קורגן.. מזרח-מערב מעין ברוך

7 תמונה : חלקת העגבניות של קיבוץ דן ועליה מסומנים שורות )חתכי( ואתרי הדיגום. בכל חלקה נבחרו חתכי דיגום, בכל צד של החלקה. החתכים נבחרו בשורות המצויות במרחקים אחידים זו מזו ומהשוליים. בכל שורה נבחרו אתרי דיגום המצויים, ו- מ' מקצה החלקה. ניתוח הנתונים: חישוב דגם הפיזור בניסוי הראשון בחלקה באבני איתן נעשה ע"פ שיטת "השכן הקרוב.)Krebs, ( Nearest-Neighbour Method בחינת הפיזור המרחבי של המזיק ואויביו הטבעיים בניסוי השני )בחלקות המסחריות בעמק החולה( נעשה בעזרת מבחן ANOVA להשוואת רמת הנגיעות של המזיק ונוכחות האויבים הטבעיים במרחקים השונים במועדי הדיגום השונים. הנתונים עבורו טרנספורמציה שורש ריבועי לצורך נירמולם לפני הניתוח הסטטיסטי. להשגת מטרה - מציאת שיטת ניטור מתאימה לדיגום המזיק בשדה התבצע הניסוי הבא: בחלקות הדיגום המסחריות בהן בדקנו את דגם הפיזור השווינו את ההערכה של צפיפות המזיק בשדה המתקבלות בשיטות ניטור שונות: א. ספירת זחלים חיים באתרים קבועים בשדה: באותם אתרי דיגום של מ' ערוגה ניבדק מספר הזחלים החיים על כל העלים של כל הצמחים שבמטר )כ- צמחים בממוצע( בעזרת זכוכית מגדלת בהגדלה *. בכל מנהרת נבירה של המזיק שנמצאה נבדק האם יש בתוכה זחל והאם הוא חי. ב. ספירת מנהרות : בכל חלקה נבחרו אתרי דיגום של מ' ערוגה במרחקים הולכים וגדלים משולי החלקה ובכל אתר דיגום נספרו כל מנהרות המזיק ללא ציון אם הן מאוכלסות בזחלים אם לאו. ג. דיגום אקראי של עלים: בכל חלקה, נאספו באקראי מכל אחד מ- אתרי הדיגום עלים שהובאו למעבדה ובעזרת בינוקולר נקבע מספר הזחלים החיים בכל עלה. בנוסף בדקנו את משך הזמן שיש להשקיע בכל שיטת דיגום כדי שנוכל לחשב את השיטה שבה מגיעים לאומדן המדויק ביותר במאמץ הדיגום הקל ביותר. ניתוח הנתונים: בניסוי זה ניתחנו את הנתונים בשתי שיטות. בראשונה, בעזרת מקדם המתאם של ספירמן,(Spearman) בדקנו אם ישנו מתאם ברמת הנגיעות בכל כל נקודה בכל מועד דיגום בכל החלקות בין שלושת שיטות הדיגום השונות. בשיטה השנייה חישבנו את הנגיעות הממוצעת בזחלים ובמנהרות בכל חלקה בכל מועד דיגום וחישבנו את המתאם ביו שתי שיטות אלו בעזרת מקדם פירסון. (Pearson)

8 יבול לצמח )ק"ג( יבול לצמח )ק"ג( להשגת מטרה - בחינת ספי הפעולה )ET( אותם יש לאמץ כנגד המזיק תוך התחשבות בנוכחות אויביו הטבעיים בחלקה ייעודית באבני איתן בת. דונם של עגבניות מהזן -H בה היה אילוח טבעי של ט"א נערך ניסוי עם שלושה טיפולים: סף פעולה מחמיר המשמש את המגדלים היום, סף מקל יותר שנקבע על פי תוצאות שנאספו בשנתיים הראשונות של המחקר, וביקורת ללא טיפולים כימיים. הסף המחמיר היה. זחלים לצמח לפני החנטה ו-. זחלים לצמח אחרי החנטה. סף הפעולה המקל חושב על סמך המחקר בשנתיים הראשונות שבו מצאנו שעד החנטה לא נוצר נזק באף אחת מרמות נגיעות שנבדקו, ולאחר החנטה סף הנזק הכלכלי (EIL) הוא. זחלים לצמח. לצורך המחקר קבענו שסף הפעולה יהיה % מסף הנזק הכלכלי מאחר ותכשירי ההדברה המקובלים כיום כנגד הט"א פועלים כמעט באופן מידי וכך הגענו לסף פעולה של זחל אחד לצמח אחרי החנטה )ללא טיפול לפני החנטה(. השדה חולק ל- חלקות בנות כ-. דונם כל אחת ) שורות( והטיפולים פוזרו באקראית מלאה עם חזרות לטיפול. הדיגום התבצע אחת לשבוע ובכל חזרה נבחרו צמחים באקראי מכל חזרה ונבדקו ביסודיות לקביעת מספר המנהרות ומספר הזחלים החיים בכל צמח. לפני ספירת המנהרות, נוער כל אחד מהצמחים מעל מגש לבן ונספרו מספר האויבים הטבעיים שנמצאו עליו. בכל פעם שבאחד הטיפולים הגענו לסף הפעולה בוצע ריסוס באחד החומרים המורשים לטיפול כנגד הט"א בהתחשב בימי ההמתנה )אוונט, טאקומי וקורגן(. בקטיף נקטפו מהשורה האמצעית של כל טיפול מ' שורה )כ- מ"ר( כל הפירות והופרדו לפירות אדומים, ירוקים ורקובים ונשקלו. לאחר מכן נבחרו באקראי פירות אדומים ומוינו לפרי נקי ולפרי פגוע ע"י ט"א. התוצאות נותחו בעזרת מבחני ANOVA להשוואת רמת הנגיעות של המזיק ונוכחות האויבים הטבעיים במועדי הדיגום השונים. נתוני הספירות עברו טרנספורמציה שורש ריבועי לצורך נירמולם לפני הניתוח הסטטיסטי ונתוני הנגיעות בקטיף עברו טרספורמציית.arcsin. תוצאות. הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק שהוא גורם בקטיף. בשנת המחקר הראשונה, כאשר בחנו את הקשר בין רמת האילוח בשלב הפנולוגי הראשון לכמות היבול בקטיף )הנזק העקיף( במבנים בהם ניתן טיפול כימי בסוף השלב הפנולוגי, לא נימצא קשר בין רמת האילוח לנזק (.=p R,.= תרשים (. כאשר הנגיעות בשלב זה לא טופלה והאוכלוסייה המשיכה לגדול עד הקטיף, מידת הקשר בין המשתנים עלתה אך עדין לא ניתן להצביע על קשר חזק בין רמת הנגיעות בתקופה זו לכמות היבול בקטיף (.=p, R.= תרשים (. היחס בין מספר המנהרות בשלב פנולוגי I למשקל היבול במנהרות שרוססו R =. p=. מספר מנהרות ממוצע לצמח היחס בין מספר המנהרות בשלב פנולוגי I למשקל היבול במנהרות שלא רוססו R =. p=. מספר מנהרות ממוצע לצמח תרשים. כמות היבול לצמח בקטיף ביחס למספר המנהרות שבועיים אחרי האילוח בזחלי ט"א בשלב הפנולוגי הראשון במבנים שבהם האוכלוסייה טופלה כימית בסוף שלב זה )בכתום( ובצמחים שלא טופלו )בירוק( ובהן האוכלוסייה המשיכה לגדול עד הקטיף.

9 לעומת זאת כאשר בחנו את הקשר בין רמת האילוח בשלב הפנולוגי השני לכמות היבול בקטיף במבנים בהם ניתן טיפול כימי בסוף השלב הפנולוגי השני נימצא קשר מובהק ושלילי בין רמת הנגיעות בשלב זה לנזק (.=p R),.=. כאשר הנגיעות בשלב זה לא טופלה והאוכלוסייה המשיכה לגדול עד הקטיף, מידת הקשר בין המשתנים עלתה עוד יותר.=p R).,.= אך הקשר המובהק ביותר נימצא בין האילוח בשלב הפנולוגי השלישי לבין כמות הפרי ביבול (.>p R),.= ומשוואת הקו הייתה.y=.X+. כאשר בחנו את ההבדלים במשקל היבול במועד הקטיף בין צמחים עם רמות נגיעות שונות כפי שנמדדה כחודש לפני הקטיף ללא קשר למועד האילוח, מצאנו שברמת הנגיעות שהגדרנו כנמוכה ).- מנהרות לצמח( משקל היבול הגיע ל. ק"ג לצמח. נתון זה לא היה שונה במובהק מאשר בצמחים ללא כל נזק בהם היבול הגיע ל- ק"ג לצמח. לעומת זאת כבר ברמת הנגיעות הבינונית )- מנהרות לצמח( כמות היבול פחתה לחצי והגיעה ל-. ק"ג לצמח בעוד שברמת הנגיעות הגבוהה )- מנהרות לצמח( כמות היבול בקטיף הגיעה ל-. ק"ג לצמח בלבד )תרשים (. תרשים. ההבדל במשקל היבול לצמח בקטיף, בין צמחים בדיגום שנערך כחודש לפני הקטיף נמצאו בהם רמות אילוח שונות )ממוצע ושגיאת תקן(. עמודות עם אותיות שונות נבדלות זו מזו ברמת מובהקות.>p ע"פ מבחן.Tukey HSD כאשר בחנו את הקשר בין רמת הנגיעות המוגבלת לשלבים הפנולוגיים השונים )אלו שקיבלו ריסוס בסוף השלב הפנולוגי( לבין אחוז הפרי הנגוע בקטיף )הנזק הישיר( התקבלה תמונה דומה שבה לא היה קשר בין הנגיעות בשלב הפנולוגי הראשון לאחוז הפרי הנגוע בקטיף. רק בשלב הפנולוגי השני והשלישי נימצא קשר גבוה ומובהק בין רמת הנגיעות המוגבלת בזמן לנזק וכן במנהרות שבהן האילוח המשיך ללא הגבלה ממועד האילוח עד הקטיף )טבלה (. טבלה. ריכוז של נתוני רגרסיה הבוחנים את הקשר בין מספר המנהרות של ט"א הממוצע לצמח בכל מיבנה למשקל היבול ולאחוז הנגיעות בפרי בקטיף בהתאם לשלב הפנולוגי בו אולחו הצמחים. במבנים בהם רוסס חומר ההדברה הנזק נגרם רק בתקופה מוגבלת של הגידול במבנים בהם לא בוצע ריסוס הנזק התחיל במועד האילוח והמשיך עד הקטיף.

10 בשנת המחקר השנייה )( כאשר חזרנו שוב על הניסוי לא נימצא קשר בין רמת הנגיעות בט"א לבין כמות היבול בקטיף, באף לא אחד מהשלבים הפנולוגיים בהם בוצע האילוח. כמויות היבול לצמח היו גבוהות בכל רמות האילוח ולא נמצאו ביניהם הבדלים )ללא אילוח-.±. ק"ג, נגיעות נמוכה-.±. ק"ג, נגיעות נמוכה-.±. ק"ג, נגיעות נמוכה-.±. ק"ג ממוצע ושגיאת תקן(. רמות יבול אלו היו גבוהות בהרבה מאשר היבול הממוצע שהתקבל בשטח הביקורת הפתוח ). ± לצמח ממוצע ושגיאת תקן(.. ק"ג לעומת זאת נימצא קשר גבוה ומובהק בין רמת הנגיעות בט"א לבין רמת הנזק לפרי בקטיף בשלב הפנולוגי השלישי, אך לא בשלבים פנולוגיים מוקדמים יותר )טבלה (. כאשר בחנו את ההבדלים בשיעור הנזק לפרי כפונקציה של רמת הנגיעות במזיק בצמחים כפי שנמדדה כחודש וחצי לפני הקטיף, מצאנו באופן מובהק יותר נזק בפירות שנקטפו מצמחים בהן הייתה רמת נגיעות בינונית וגבוהה לבין אלו שנקטפו מצמחים בהן כחודש וחצי לפני הקטיף, רמת הנגיעות בצמחים הייתה נמוכה או אפסית )תרשים (. טבלה. ריכוז ערכי הרגרסיה בין רמת הנגיעות בצמחים לאחוז הפרי הנגוע בקטיף במועדי האילוח שבוצעו בשלבים פנולוגיים שונים של הגידול. שלב פנולוגי III שלב פנולוגי II שלב פנולוגי I R P-value R P-value R P-value תאריך דיגום <.

11 תרשים : שיעור הנזק לפרי בקטיף בצמחים שבדיגום שנערך כחודש לפני הקטיף בשנת המחקר השניה, נמצאו בהם רמות שונות של נגיעות ט"א כפי שבאה לידי ביטוי במספר מנהרות לצמח )ממוצע ושגיאת תקן(. עמודות עם אותיות שונות נבדלות זו מזו ברמת מובהקות.>p ע"פ מבחן.Tukey HSD חישוב סף הנזק הכלכלי- את סף הנזק הכלכלי חישבנו בעזרת הנוסחה הבאה:,EIL=CC/YL*MV*EY*PC כאשר את "אינדקס הנזק" YL( )Yield Loss= כלומר את נתון שיעור הפגיעה ביבול מכל פרט של המזיק לצמח, חילצנו מתוצאות המחקר לפי התחשיב הבא: ברמת הנגיעות הנמוכה של עד מנהרות לצמח, משקל היבול הגיע ל. ק"ג לצמח שזה מהוה פחיתה ביבול של.% מהיבול בטיפולים ללא הט"א שעמד על ק"ג )תרשים (. מאחר ומצאנו שכל זחל יוצר כ. מינהרות במהלך חייו הרי שמספר הזחלים הגורמים לפחיתה זו ביבול הם. כלומר כל זחל גורם לפחיתה של.% ביבול. חזרנו ובדקנו נתון זה גם ברמת הנגיעות הגבוהה ביותר של מינהרות לצמח בה הפחיתה ביבול עמדה על.% ושוב מצאנו שאינדקס הנזק מתכנס לאותו מספר ועומד על.%.(-./*)/(/.)=. מאחר וחומר ההדברה המקובל ביותר כיום על החקלאים כנגד הט"א הוא קורגן (Chlorantraniliprole) התיחסנו למחיר הטיפול כנגד המזיק ליחידת ייצור( (Control Costs =CC כ לדונם שזו עלותו לחקלאיים בטיפול אחד. התיחסנו לשיעור הצפוי של הצלחת הטיפול ( PC )Percentage Contro כ % ומחיר השוק כיום לטון עגבניות לתעשיה הוא והיבול הממוצע הוא טון לדונם )שאול גרף ידע אישי(. לפיכך סף הנזק הכלכלי התקבל כ. זחלים לצמח EIL=/(.***.)=.. דגם הפיזור המרחבי של המזיק. במעקב אחר התבססות ט"א בחלקת הניסוי הייעודית באבני איתן )שנת ( ניתן למצוא את המזיק במרכז החלקה כבר מתחילת ההתבססות )תרשים (. כמו כן ניתן לראות שדגם הפיזור הינו דינמי ואתרים שהיו מאולחים בשבוע אחד כבר אינם בהכרח כך שבועיים לאחר מכן. בניתוח הנתונים לפי שיטת "השכן הקרוב" מדד.=R שהתקבל מצביע על כך שהפיזור במועד הדיגום הראשון הינו סדור.

12 םישרת. לחה םוגידה ףצר תא םינייצמ םירפסמה.ןתיא ינבאב הקלחב א"ט לש יבחרמה רוזיפה םגד..המ..ב הלכו.תועיגנ האצמנ םהב םיטארדאווק םינייצמ םימותכ םיעוביר. ב רוזיפה םגד רחא בקעמב תוירחסמה תוקלחה הרושה לש ימרוג וד חותינב םאה ןוחבל ידכ חתונש( )רוזיפה םגדב תובישח שי הקלחה הצקמ הרושה לש קחרמל,הרוש לכב םיילושהמ קחרמהו האצמנ אל קחרמה לש היצקנופכ רוזיפה םגד לש חותינב.תוקלחהמ תחא אל ףאב ולא םימרוג ןיב היצקארטניא אל א"ט האצמנ וב ןושארה דעומב תוקלחה לכב םיילושהמ א"טה תוססבתהב םילדבה ונאצמ ןיב תורהנמה רפסמב יוטיב ידיל האבש יפכ םינושה םיקחרמה (F, =., p=.) דעומב םג ךכו ינשה םוגידה (F, =., p=.) ישילשה םגו (F, =., p=.). םייעבטה םיביואה תוחכונ תניחבב תאז תמועל א"טב םיעגופכ םיעודיה ףנכרה תא רקיעב וללכש( Nesidiocoris tenuis (Braconidaeהמ תוליפט תוערצו םילמנירא,םישיבכע םג ךא לש היצקנופכ,םיילושהמ םקחרמ הדשב םהלש תוחכונ התייה וב ןושארה דעומהמ םיביוא רתוי קהבומב ואצמנ זכרמה תמועל הקלחה ילושב םייעבט םישרת ;F, =., p=.) המגמ.) תרבגומ תוחכונ לש וז םיילושב םייעבט םיביוא לש םוגידה דעומבו הנועה ךשמהב הנתמתה ינשה אל רבכ ישילשה ואצמנ הקלחה ילושמ םינושה םיקחרמב םייעבטה םיביואה תוחכונב םיקהבומ םילדבה F, =.,,p=.).)המאתהב,f, =., p=

13 תרשים. סה"כ האויבים הטבעיים של הט"א ליחידת דיגום )ממוצע ושגיאת תקן( במרחקים שונים משולי החלקה, במועד הדיגום הראשון בו נמצאו אויבים טבעיים בארבעת החלקות. עמודות עם אותיות שונות נבדלות זו מזו ברמת מובהקות.>p ע"פ מבחן.Tukey HSD. מציאת שיטת ניטור מתאימה לדיגום המזיק בשדה. כאשר בחנו את המתאם בין מספר הזחלים למטר ומספר המנהרות באותו מטר בכל מועד דיגום בכל החלקות מצאנו שקיים מתאם גבוה ומובהק ביניהם ).>p;.= מקדם ספירמן(. כאשר בדקנו את המתאם בכל חלקה לחוד נמצאו אף מתאמים גבוהים יותר )דן.>p.= ; מעיין ברוך p<. ; =. מנרה p<. ; =. חוות גד"ש ;p<..) =.. לעומת זאת המתאם בין מספר הזחלים בכל מטר כאשר הצמחים נסרקו בקפדנות לבין מספרם ב- עלים שנאספו באקראי מאותו מטר היה נמוך (.=p.= (; כאשר חישבנו את המתאם בין הנגיעות הממוצעת בכל חלקה בכל מועד דיגום בין מספר הזחלים למטר ומספר המנהרות מצאנו שקיים מתאם גבוה ומובהק ).>p R ;.= F,.= מקדם פירסון(. משוואת הרגרסיה שחושבה היא Y=.X-. כלומר כל זחל מיצר בממוצע כ-. מנהרות. בבחינת משך הזמן שלוקחת כל שיטה מצאנו כי ספירת מטר שורה ובחינת כל מנהרה למציאת הזחל ואם הוא חי או מת אורכת כחצי שעה למטר. אם פקחים ידגמו כ- אתרים כאלו בלבד בחלקה של דונם הרי שהפיקוח בחלקה זו יארך כ- שעות. חיפוש כל המנהרות ב- מטר אורך כ- דק'. אם פקחים ידגמו כ- אתרים כאלו בלבד בחלקה של דונם הרי שהפיקוח בחלקה זו יארך כ-.

14 שעות. איסוף העלים מכל מ' אורך כ- דק' למטר בשטח ועוד כ- דק במעבדה סה"כ דקות למטר בהנחת אתרי דיגום, משך הדיגום לחלקה יורד לשעה וארבעים דקות.. בחינת ספי הפעולה אותם יש לאמץ כנגד המזיק תוך התחשבות בנוכחות אויביו הטבעיים דינמיקת האוכלוסייה של המזיק מצביעה על עליה הדרגתית בגודל האוכלוסייה שהגיעה לסף המחמיר של זחל לצמח ב-. שלווה בטיפול באוונט. הטיפול הכימי אכן הוריד את האוכלוסייה שבוע לאחר מכן לרמה נמוכה באופן מובהק מהחלקות בהן לא ניתן טיפול )תרשים (. כעבור שבועיים האוכלוסייה בחלקות שטופלו כימית גדלה והגיעה שוב לסף הפעולה ביחד עם החלקות של הסף המקל. משלב זה שני ריסוסים נוספים ניתנו בשני הטיפולים. במועד הדיגום האחרון לא היו הבדלים ברמת האוכלוסייה בחלקות שטופלו ע"פ הסף המחמיר ולפיכך רוססו פעמים במהלך העונה ואלו שטופלו לפי הסף המקל ורוססו רק פעמים. בחלקות הביקורת שלא טופלו כלל נימצא. זחל יותר בממוצע לצמח, אך הבדל זה לא היה מובהק. תוצאות אלו באו לידי ביטוי בקטיף בו לא נמצאו הבדלים ביבול בין הטיפולים השונים p=. ;F, =., סף מחמיר,±. סף מקל,±. ביקורת ±. ק"ג ל- מ"ר )ממוצע ± שגיאת תקן(. כאשר השווינו את איכות הפירות בקטיף, כלומר כמה מהפרי נקי ומהי מידת הנזק שנגרם להם מט"א לא נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפולי הסיפים השונים למרות שהביקורת הייתה ב- % יותר נגועה מהחלקות שטופלו כימית.( p=,f, =., תרשים.) תרשים : דינמיקת הפרטים הצעירים של ט"א בשלושת ממשקי ההדברה. כל נקודה מסמלת את מספר הפרטים הממוצע לצמח ההדברה )±שגיאת תקן(. אותיות שונות לנקודות באותו תאריך מצביעות על ע"פ מבחן.Tuky Kramer החיצים מצביעים על מועדי הריסוס בהתאמה.>p הבדלים מובהקים

15 לסף הפעולה וסיפי הפעולה מסומנים בקווים אופקיים על ציר הY )בצבעים ע"פ הטיפולים(. בהתאם לשלב הפנולוגי של הצמח תרשים : אחוז ושגיאת תקן(. הפרי הנגוע בט"א מהיבול בקטיף בחלקות שטופלו ע"פ סיפי פעולה שונים )ממוצע התפלגות האויבים הטבעיים בכל הטיפולים גם יחד כללה % מהפשפש, Nesidiocoris tenuis % צרעות טפיליות בעיקר מה- Braconidae )הידועות בטיפות של ט"א אך גם של עשם נוספים(, % עכבישים ממינים שונים ו- % מושיות. אוכלוסיותיהם היו נמוכות בשלושת הטיפולים במשך כל העונה אך לקראת התקופה הקריטית של הגידול חלה עליה של פי בביקורת שלא טופלה בתכשירי הדברה לעומת החלקות שטופלו אם כי הבדלים אלו לא היו מובהקים )תרשים (.

16 תרשים. דינמיקת האוכלוסיה האויבים הטבעיים של ט"א בשלושת ממשקי ההדברה )ממוצע ±שגיאת תקן(.. מסקנות ודיון במחקר הנוכחי חיפשנו את הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק בקטיף ומצאנו שנגיעות במזיק זה, גם ברמה גבוהה, הנמשכת רק כחודש אחד ואז נבלמת, בכל אחד משלבי הגידול, איננה פוגעת בכמות היבול בקטיף, ושהנגיעות בט"א בשלב הפנולוגי השלישי )משבירת הצבע עד הקטיף( היא הקריטית ביצירת הנזק הישיר לפרי בעוד שנגיעות לפני החנטה גם ברמה הגבוהה ביותר איננה גורמת לכל נזק ליבול. בשנת המחקר השניה, בשונה משנת המחקר הראשונה לא מצאנו שהנגיעות בשלב הפנולוגי השני משמעותית מבחינת הנזק העקיף או הישיר ליבול. אנו מניחים שההבדלים בתוצאות בין השנים נובעים בין השאר מהבדלים הגדולים בכמויות היבול שהתקבלו, כאשר בשנת המחקר השניה ממוצע היבול לצמח, בכל רמות הנגיעות בט"א עמד על כ.±. ק"ג לצמח )ממוצע ושגיאת תקן( בעוד שבשנת המחקר הראשונה ממוצע היבול לצמח )ללא נגיעות( עמד על ק"ג בלבד שזהו נתון הדומה ליבול שקיבלנו בשטח הפתוח ומקובל בשטחים חקלאיים )כ- טון לדונם(. משתי שנות המחקר בהן חזרנו על אותו ניסוי אנו מסיקים שנגיעות בט"א בתחילת העונה איננה משמעותית ליבול בקטיף ועיקר הנזק נגרם בשלב הפנולוגי השני והשלישי. מכיוון שמצאנו שכל זחל יוצר בממוצע כ-. מנהרות במהלך ההתפתחות ועל סמך נתוני המחקר בשנת המחקר הראשונה חישבנו את "אינדקס הנזק" YL( )Yield Loss= כלומר את שיעור הפגיעה ביבול מכל פרט של המזיק לצמח ומצאנו שכל זחל גורם לירידה של כ-.% מהיבול לצמח. את סף הנזק הכלכלי )EIL) חישבנו תוך שימוש באינדקס הנזק הזה ובהנחה שתכשיר ההדברה בו משתמשים הוא קורגן ומצאנו שהוא עומד על. זחלים לצמח. מסף הנזק הכלכלי המחושב גזרנו סף פעולה )ET) מקל

17 של % מסף הנזק והגענו לזחל לצמח אחרי חנטה וללא טיפול כלל לפני החנטה. כאשר בחנו סף פעולה זה בקטיף מצאנו שלא היו הבדלים בכמות או באיכות היבול בין הסף המקל שקבענו לבין הסף המחמיר העומד על. זחלים לצמח לפני החנטה ו-. זחלים לצמח אחרי החנטה. בניסוי זה גם מצאנו שאוכלוסיית האויבים הטבעיים שעלתה בתקופה הקריטית של הגידול בטיפול הביקורת, היא זו שכנראה תרמה לירידה באוכלוסיית המזיק לרמה שלא גרמה לפחיתה בכמות היבול אך לא הספיקה כדי למנוע את הנזק. כאשר בחנו את דגם הפיזור של המזיק מצאנו שהמזיק נימצא כבר מתחילת העונה גם במרכז החלקה ומפוזר באופן יחסית סדור והדגם אינו מצביע על מעבר של המזיק מהשולים למרכז, כפי שנימצא למשל בעש הפקעות. לעומת זאת האויבים הטבעיים של הט"א נמצאים בתחילת העונה בעיקר בשוליים ורק בהמשך חודרים לכל החלקה. הדבר יכול להעיד על נחיתה של נקבות המזיק באופן אקראי בכל שטח החלקה באוד שהאויבים מגיעים מצמחייה סמוכה. מבין האויבים הטבעיים שמצאנו הנפוץ ביותר היה הפשפש Nesidiocoris tenuis שהיווה כ- % מכלל האויבים הטבעיים- נתון שמצאנו גם במחקרים קודמים press).(shaltiel et al in בחיפוש שיטת הניטור האופטימאלית המשכללת את הדיוק ואת המאמץ הכרוך בכל שיטה, מצאנו שספירת מספר מנהרות המזיק ב- קטעים אקראיים בחלקה, של מ' כל אחד יכולה להוות אומדן טוב למספר הזחלים בחלקה. לעומת זאת, ספירת עלים באקראי לא יכולה להוות אומדן טוב לרמת המזיק בחלקה. לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך שניטור המזיק צריך להיות בכל החלקה תוך כדי ספירת המנהרות במקטעים של מ'. המגדלים יכולים להמתין עם הדברת המזיק בשלב הראשון של הגידול ולאפשר למועילים להתבסס בשטח בלי לחשוש מנזק לפחות עד החנטה. "אינדקס הנזק" (YL( שמצאנו מצביע על כך שכל זחל גורם לפחיתה של.% מהיבול. נתון זה יכול להוות בסיס לחישוב ספי נזק כלכליים בהתאם לתכשירי ההדברה בהם יעשה שימוש בעתיד- עלותם ויעילותם וכמובן לפי מחירי היבול בשוק.. תודות: תודות לשוש פלס, ריקה קדושים, מישה כצנלסון ולרבקה רביב על העזרה הרבה בביצוע המחקר. תודה לבניהו כהן על עבודתו המאומצת כסטודנט מחקר. תודה למרטין גולדווי על הנחיה משותפת של סטודנט המחקר. תודה לסיון מרגלית ולאורן ריכמן על העזרה בניתוח הסטטיסטי. ספרות מצוטטת Krebs, C.J. (). Ecological Methodology. nd edition. Harper Collins Publishers Inc. New York Pedigo L. P, Hutchins S. H., Higley. L. G Economic injury levels in theory and practice Ann. Rev. Entomol.:-

18 סיכום עם שאלות מנחות מטרות המחקר לתקופת הדוח תוך התייחסות לתוכנית העבודה.. קביעת הקשר בין רמת הנגיעות בט"א בשלבים הפנולוגיים השונים של הגידול לבין הנזק שהוא גורם בקטיף;. מציאת דגם הפיזור המרחבי של המזיק ושל אויביו הטבעיים בשדה;. מציאת שיטת ניטור מתאימה לדיגום המזיק בשדה;. בחינת ספי הפעולה אותם יש לאמץ כנגד המזיק תוך התחשבות בנוכחות אויביו הטבעיים עיקרי התוצאות. במחקר זה מצאנו שנגיעות בט"א, גם ברמה גבוהה, הנמשכת רק כחודש אחד ואז נבלמת, בכל אחד משלבי הגידול, איננה פוגעת בכמות היבול בקטיף. מצאנו שהנגיעות בט"א משבירת הצבע עד הקטיף היא הקריטית ביצירת הנזק הישיר לפרי. ושרמת נגיעות של עד מנהרות לצמח )% נגיעות( איננה מהווה גורם המשפיע על כמות היבול או איכותו. חישבנו את "אינדקס הנזק" ומצאנו שכל זחל מפחית את כמות היבול ב.% לצמח. בהנחה שתכשיר ההדברה המקובל הוא קורגן חישבנו סף נזק הכלכלי של. זחלים לצמח וממנו גזרנו סף פועלה של זחל למטר. סף זה ניבדק ומצאנו שאין הבדל מבחינת היבול בינו לבין סף מחמיר יותר של. זחלים לצמח. דגם הפיזור של המזיק מצביע על כך שהוא נימצא כבר מתחילת העונה גם במרכז החלקה ולא מתרכז בשוליים ושיטת הניטור היעילה מבחינת איתור המזיק בשטח היא ספירת מנהרות ב- מטר שורה באתרים אקראיים בחלקה. מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח? ממצאים אלו תומכים בהשערה שהמגדלים יכולים להמתין עם הדברת המזיק בשלב הראשון של הגידול עד החנטה ולאפשר למועילים להתבסס בשטח מבלי לחשוש לנזק. על הפקחים לדגום מתחילת העונה בכל השטח ולא להסתפק בניטור השוליים בלבד. כל מטרות המחקר הושגו. שינויים שחלו במהלך העבודה בין תיכנון המחקר לביצועו בפועל והסיבות לכך: במהלך המחקר חלו מספר שינויים בין התיכנון כפי שהוגש בהצעת המחקר לביצוע: בהצעת המחקר תיכננו לבצע את מטרות ב' וג' בשנת המחקר השניה ואת מטרה ד' בשנת המחקר השלישית בקנה מידה מסחרי גדול. ובסופו של דבר ביצענו מטרות אלו בעיקר בשנת המחקר השלישית ובקנה מידה יותר קטן. הסיבות לשינוי זה בתוכנית הן א: היקף העבודה בביצוע ניסוי א' שבו חיפשנו את סיפי הנזק היה גדול ממה שהערכנו בתחילה וכלל עבודה של מאסטרנט שתי טכנאיות שעזרו לו וימי עבודה רבים של החוקרת הראשית. בנוסף החזקת גידול של טוטה אבסולוטה בחוות עדן שעלותו היתה רבה ועלות השינוע של העשים מחוות עדן לאבני איתן לפני כל ניסוי גם היא היתה גבוהה מהצפוי וכל זאת כאשר תיכננו את המחקר ביקשנו לשנה ובסופו של דבר אושרו לנו רק. ולכן ערכנו שינוי בחלוקת הניסויים בין השנים חזרנו בשנה השניה על ניסוי א' כמתוכנן וביצענו את ניסוי ב' באופן חלקי והעברנו את ביצוע ניסויי ב' ג וד' לשנת המחקר השלישית. בהצעת המחקר תכננו תיכננו לבצע את ניסוי בחינת סיפי הפעולה ב חלקות מסחריות בנות דונם כל אחת בשני אזורים ב- טיפולים: א. סף הפעולה שייגזר מנתוני השנתיים הראשונות של המחקר ב. סף מחמיר פי מהסף שיקבע, סף מקל פי מהסף שיקבע כלומר ו-ד. ביקורת ללא טיפול כימי כלשהו כנגד הט"א. אך כשהגענו לשלב הביצוע הסתבר שאין מגדלים שמוכנים לצורך הניסוי לסכן % מהשטח שלהם ובהעדר אפשרות להבטיח פיצוי כספי בגין נזק עתידי נאלצנו לצמצם את היקף הניסוי ולבצע אותו בקנה מידה קטן בחוות הנסיונות באבני איתן שם עמדו לרשותינו דונם בלבד. אם כל זאת השגנו במהלך המחקר את כל מטרות המחקר אותן הצבנו לפנינו.

19 הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: הרצאות וימי עיון:. המחקר הוצג בכנס הארצי של עגבניות לתעשיה התמודדות עם Tutaבעגבניות Absoluta לתעשייה לסיכום שנת שהתקיים בינואר בקיבוץ מזרע:. המחקר הוצג בכנס בינלאומי על כנס חזרות במדע Replication uncertainty in biological research שהתקיים במכללת תל חי באפריל מסגרת. המחקר הוצג כהרצאה מוזמנת בכנס Replication in : ISF workshop Tel Hai College הבין לאומי למידבור שהתקיים במדרשת שדה בוקר :Agricultural experiments of IPM The th International Conference on Drylands, Deserts & Desertification November -, Sde Boqer Campus, Ben Gurion University: Development of IPM tools to control Tuta absoluta in open field tomato crops in Israel. המחקר הוצג בכנס מיג"ל שהתקיים בקיבוץ הגושרים באפריל :קביעת סף הנזק הכלכלי של עש נובר העגבנייה,,Tuta absoluta בעגבניות לתעשייה. הציג הסטודנט בניהו כהן.מנחים: דר' ליאורה שאלתיאל הרפז ופרופ' מרטין גולדווי.. המחקר הוצג בכנס מחקרי הגליל - באפריל במכללה האקדמית תל חי : פיתוח כלים לקבלת החלטות הדברה של עש נובר העגבניה absulota) (Tuta בגידולי עגבניה בשטחים פתוחים-כאמצעי להפחתת השימוש בחומרי הדברה. פרסום הדוח: אני ממליצה לפרסם את הדו"ח ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט(

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

.1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth

.1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth .1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth )עת"מ( הינו מזיק הסגר רב-פונדקאים. בעולם, ובעיקר באפריקה,

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63>

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63> החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל. 4-69428,4-6817421 פקס. 4-694113 www.fruitl.o.il e-mil: fruitl@netvision.net.il ניסויים באחסון קיווי דוח לשנת 28 צוות המעבדה: אסיה גיזיס, אלה

קרא עוד

קטלוג תכשירים

קטלוג תכשירים קטלוג תכשירים לקטילת חרקים המחלקה להגנת הסביבה מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים- חיצוניים בבע ח. למחלקה מוניטין רב במקצועיות, ביעילות

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 3 ינואר 2008 שבט תשס"ח 8 פיתוח שימושים חדשים לחימצה בארץ בדגש על מזון בריאות 20 היתרונות והחסרונ

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 3 ינואר 2008 שבט תשסח 8 פיתוח שימושים חדשים לחימצה בארץ בדגש על מזון בריאות 20 היתרונות והחסרונ ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 3 ינואר 2008 שבט תשס"ח 8 פיתוח שימושים חדשים לחימצה בארץ בדגש על מזון בריאות 20 היתרונות והחסרונות לשימוש בקומפוסט המיוצר מבוצת שפכים 24 מבחר עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

Microsoft Word _5_1.doc

Microsoft Word _5_1.doc 1 ניסויי עיצוב וגיזום דובדבן בצפון רמת הגולן מגיש: שמעון אנטמן שותפים: גלית רדל, אריק וולך, ג'מיל פארחאת. ניסוי גזום בעצי דובדבן בוגרים במטרה לחדש ולהצעיר את נוף העץ. אופי הצימוח של עץ הדובדבן הינו צירי,

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only] תוכניות פיתוח לשנת 2009 הדרים-מטעים האגף לפירות שה"ם תמונת מצ ב ענף המטעים עומד בפני משבר, שנגרם עקב מספר גורמים: א. משבר המים עלול לגרום לעקירת מטעים לא מעטים. ב. משבר נמשך בעיקר בפירות הקיץ, עקב שפע

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול באשכולית אדומה Paradisi( (Citrus מהזן סטאר רובי בשלב הגידול העיקרי של הפרי. מוגשת לפקולטה לחקלאות מזון וסבי

בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול באשכולית אדומה Paradisi( (Citrus מהזן סטאר רובי בשלב הגידול העיקרי של הפרי. מוגשת לפקולטה לחקלאות מזון וסבי בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול באשכולית אדומה Paradisi( (Citrus מהזן סטאר רובי בשלב הגידול העיקרי של הפרי. מוגשת לפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשע"ו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו השקיה בקולחים נתונים והשלכות

גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשעו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו השקיה בקולחים נתונים והשלכות גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשע"ו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו 2015 10 השקיה בקולחים נתונים והשלכות 14 בחינת התרומה של סוגי קומפוסטים במחזור גידולי פלחה

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד