מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א"

תמליל

1 מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958, מבקשת בזאת מקבלנים העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להגיש לה הצעות לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. הליך זה הינו מכרז פומבי כהגדרתו של זה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 1992, ותקנותיו )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 2010, וחלות עליו כל הוראות נוהל התקשרויות של האוניברסיטה )מספר הוראה א'(, המפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה. במקרה של סתירה בין החוק והתקנות לבין הנוהל יגברו הוראות הדין. העבודות הינן לשיפוץ מתחם הסעדה קיים כך שישמש כמתחם הסעדה של שתי תחנות מזון. שטח המתחם הכולל הינו כ- 370 מ"ר. העבודות יכללו, בין היתר, עבודות פירוקים, בניה, חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה ויכללו עבודות התאמה בתוך המתחם הקיים. המציע הזוכה יקבל על עצמו אחריות מלאה כקבלן הראשי ויהא עליו לדאוג, בין היתר, לשילוב קבלני משנה שיועסקו מטעמו באתר. בהתאם, המציע הזוכה יהא אחראי על תחום הבטיחות עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה, שילוב הפעילויות של כל הקבלנים באתר, ביצוע בקרה של לוחות זמנים וכן ניהול האתר מבחינת פינוי פסולת וניקיון. יצוין כי במהלך ביצוע עבודתו של הקבלן הזוכה יתבצעו במקום עבודות שיפוצים על ידי בני הרשות שעתידים להפעיל את תחנות המזון במתחם ההסעדה )להלן: "קבלני בני הרשות"(. על הקבלן הזוכה במכרז לאפשר את פעילותם הסדירה והשוטפת של קבלני בני הרשות עד לסיום עבודתם. ביצוע העבודות ייעשה על בסיס המפרט הטכני, התוכניות וכתב הכמויות המצורפים כנספחים א' 1 א' 2 ו- ב' בהתאמה, למסמכי המכרז. כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: "מסמכי המכרז"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. התמורה במכרז במשך כל תקופת ההתקשרות תתבסס על הצעת המחיר שנקב בהצעתו הזוכה ביחס למחירי היחידה, בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל, הכל כמפורט בהסכם המצורף למכרז. יצוין כי האוניברסיטה לא מתחייבת להזמין עבודות בכמות מסוימת או בכלל ולזוכה לא תהיה בלעדיות בביצוע העבודות נשוא המכרז. כמו כן, המזמינה רשאית להזמין מהזוכה רק חלק מהעבודות ו/או לפצל עבודות ו/או חלק מהפעילויות הכלולות באותן עבודות שנמסרו לקבלן ואף לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות זהות או דומות, הכל בהתאם להוראות ההסכם

2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי האוניברסיטה שומרת על זכותה לשנות את היקף הביצוע של העבודה, המועדים לביצועה ואת התמורה עד למלוא היקף העבודה הנדרשת בהתאם למשאבים התקציביים שיעמדו לרשותה. יודגש כי ככל שברצונו של המציע להציע פריט שווה ערך שאינו זהה לדגם הנדרש במפרט הטכני, עליו לקבל את אישורה של האוניברסיטה לפריטים המוצעים במסגרת שלב ההבהרות במכרז. מציע שלא יפנה בשלב שאלות ההבהרה מוותר על זכותו לעשות זאת לאחר הגשת ההצעות, ויקבל על עצמו את החלטת וועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי. יובהר כי, ככל שלא יינתן אישור האוניברסיטה לאותו פריט המוצע "כשווה ערך" יהא על המציע להגיש את הצעת המחיר בהתאם לדגם הפריט המקורי שנקבע במפרט הטכני. על המציעים לבדוק בעצמם ועל חשבונם את כל הכרוך והקשור בביצוע העבודות, כמו גם את מסמכי ההליך, ולרבות כל נתון משפטי, תפעולי או עסקי, הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע עפ"י ההסכם, והמציע יהיה מנוע מלטעון להסתמכות על מידע הכלול במסמכי ההליך והאוניברסיטה לא תישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע ו/או כל צד ג' בשל הסתמכות על מידע כאמור. עוד יובהר כי האוניברסיטה לא תשלם לזוכה תוספות כלשהן מעבר לרשום בכתב הכמויות, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ישולמו התוספות המפורטות להלן: תוספת קבלן ראשי, תוספת מרחק, תוספת כח אדם, תוספות בהתאם לתעריף משרד הביטחון וכיוצב'. דהיינו- האוניברסיטה תשלם אך ורק את הסכומים המופיעים בכתב הכמויות טבלת ריכוז תאריכים: הליך מועדים בשעה 12:00 סיור קבלנים, אפשרות ראשונה בשעה 12:00 סיור קבלנים, אפשרות שנייה בשעה 12: בשעה 12:00 מועד אחרון להגשת שאלות במסגרת הליך ההבהרות מועד אחרון להגשת ההצעות 2

3 מהות ההתקשרות והיקפה: ההצעות המתבקשות ע"י האוניברסיטה הן עבור בחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ בקמפוס הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן אוניברסיטת תל אביב, והכול על פי המפורט במסמכי המכרז )להלן: "השירותים" ו/או "העבודות"(. ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן: "הזוכה" ו/או "המציע הזוכה"( תהיה על בסיס ההסכם, המצורף להזמנה זו כנספח ח' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה. למען הסר ספק, מובהר כי עד לחתימת ההסכם ונספחיו )להלן: "ההסכם"( על ידי האוניברסיטה, לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים. תקופת ההתקשרות: מועד תחילת ביצוע העבודות: כמפורט בצו הזוכה לאחר עמידתו בתנאים המפורטים בסעיף 15.1 להלן. סיום ביצוע ומסירת הפרויקט כולו: בתוך תחילת ביצוע העבודות בהתאם לצו התחלת העבודה. התחלת עבודה אשר יימסר למציע חודשים קלנדריים, החל ממועד התשלום למציע הזוכה יעשה בחשבונות ביניים, בתנאי תשלום שוטף + 45 ימים כמוגדר בהסכם. המחירים בכתב הכמויות לא יהיו צמודים בשום צורה ואופן לשום למדד או שער כלשהם. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו. המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה הרשום בישראל כדין, והוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון. המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976, והגיש את כל התצהירים המתחייבים מחוק זה. המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969, בקבוצת סיווג ג', ענף 100 )בנייה(, סוג 1 לפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח *יובהר כי הסיווג המופיע בסעיף 4.3 לעיל, הינו סיווג מינימום ומציע הרשום בסיווג גבוה יותר באותו ענף רשאי להגיש הצעתו. נדרש להוכיח המציע כי השלים במהלך שלוש השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, את ביצוען של לפחות שתי עבודות שיפוצים והתאמות )ללא עבודות פיתוח( ובלבד שהיקפה הכספי של כל עבודה כאמור, לא יפחת מ- 600,000 ש"ח, לא כולל מע"מ. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין לכלול במסגרת היקפה הכספי של העבודה את עבודות הפיתוח. עבודות הפיתוח לא יתקבלו כניסיון רלוונטי במסגרת תנאי זה. 3

4 לתשומת לבכם! החלטה על התאמת עבודה מסוימת לקריטריונים שנקבעו לעיל נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים. במקרה שלמציע יש ספק האם עבודה מסוימת עומדת בדרישות דלעיל או בקשה לאשר עבודה מסוימת כעומדת בדרישות דלעיל, יהיה רשאי לוודא זאת בשלב שאלות ההבהרה בטרם הגשת הצעתו. מציע שלא יפנה בשלב שאלות ההבהרה מוותר על זכותו לעשות זאת לאחר הגשת ההצעות, ויקבל על עצמו את החלטת הוועדה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 4.5 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא, עם הצעתו מסמך אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמינה, תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות. 4.6 אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד. על המציע בעצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי המכרז. עמידת המציע בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז תבחן אך ורק על-פי נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז על תכונות, כישורים, ניסיון וכיו"ב רכיבים המתקיימים בצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, בעלי מניותיו, מנהליו, תאגידים קשורים שלו וכיוצ"ב, זולת המציע עצמו. מובהר בזאת, כי המציע נדרש לעמוד בכל התנאים המקדמיים שבסעיפים לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות. הפרה של דרישה זו תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות כאמור בהסכם. המציע יגיש לאוניברסיטה בכתב, בין היתר, את המידע הבא על מנת להוכיח עמידתו בתנאים המקדמיים: להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי 4.1 יגיש המציע את נספח ג' וכן תעודת התאגדות/תעודת עוסק מורשה להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי 4.2 יגיש המציע תצהיר המצ"ב כנספח ד' וכן אישור תקף על ניהול ספרים במקור לבחינת עמידתו בתנאי מקדמי 4.3 יגיש המציע העתק נאמן למקור מאומת ע"י עו"ד של רישיון הקבלן לבחינת עמידתו בתנאי מקדמי 4.4 יגיש המציע תצהיר המצ"ב כנספח ה'

5 תנאים בביצוע העבודה: הזוכה יבצע את העבודות כקבלן ראשי ובכלל זה יהא אחראי על ביצוע כל העבודות המפורטות להלן: עבודות נגרות ומסגרות אומן; עבודות טיח; עבודות בנייה; עבודות ריצוף וחיפוי; עבודות צביעה; עבודות פירוק, הריסה ושונות; עבודות חשמל; עבודות מיזוג אוויר ואוורור; גילוי וכיבוי אש; עבודות אינסטלציה; עבודות תקשורת; עבודות אלמנטים מתועשים בבניין; עבודות פיתוח; עבודות ברג'י ושונות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי האוניברסיטה תהיה רשאית לשנות את היקפה הכולל של העבודה ו/או להורות כי עבודות מסוימות יבוצעו ע"י קבלני משנה שיועסקו ע"י האוניברסיטה. במהלך כל תקופת ההתקשרות על הזוכה להיות בעל ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאה כדין לביצוע העבודות. על הזוכה לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין, הכל ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של האוניברסיטה. הזוכה יבצע את העבודות תוך התחשבות בכך כי העבודות מתבצעות בתוך קמפוס פעיל, בתוך מבנה פעיל ובסמוך למבנים אוניברסיטאיים פעילים, מדרכה וכביש. המציע הזוכה מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים/משמשי שירות מיומנים, אחראים ובעלי האישורים המתאימים ובכמות הנדרשת לביצוע העבודות נושא המכרז. הזוכה יעסיק מנהל עבודה מוסמך בכל אחת מהעבודות שיבצע בשטח האוניברסיטה וימציא לידי הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה תעודת הסמכה פורמאלית ממוסד מוכר כהוכחה על הסמכתו הנדרשת של מנהל העבודה, הכל כמפורט בהסכם. כל קבלני המשנה מטעם הזוכה יהיו מורשים, מוסמכים ובעלי ניסיון בפרויקטים כדוגמת הפרויקט נשוא המכרז דנן. העסקת קבלן משנה מטעם הזוכה באתר תעשה לאחר קבלת אישור האוניברסיטה מראש ובכתב. האוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש את החלפתו של קבלן משנה של הזוכה. העבודות המפורטות להלן יבוצעו ע"י קבלני משנה שיועסקו ע"י האוניברסיטה: ריהוט קבוע, ריהוט נייד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי האוניברסיטה תהיה רשאית לשנות את רשימת התחומים לעיל

6 הליך המכרז ואמות המידה להכרעה: המכרז יהיה מסוג מכרז פומבי. מודגש כי ההצעה הכספית שתוגש תהא ההצעה הכספית הטובה ביותר שיכול המציע להגיש, ולא ינוהל לאחריה כל משא ומתן ולא תינתן אפשרות לשיפור ההצעה. המציעים יגישו עד המועד האחרון להגשת ההצעות את הצעתם לביצוע השירותים, כמפורט במסמכי המכרז, וזאת באמצעות הגשת מעטפה אחת אשר תכלול את כל הנדרש במסמכי המכרז. בשלב הראשון ייבדקו ההצעות על בסיס עמידה בתנאים המקדמיים. הצעות שלא יעמדו בתנאים המקדמיים יפסלו. בשלב השני ועדת מכרזים תקבע את ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה. אמות המידה לקביעת הזוכה: מחיר- 100% האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה ו/או עם גוף הקשור לאוניברסיטה, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים. אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. א ו מ ד ן: לתיבת המכרזים תוכנס, עד המועד האחרון להגשת ההצעות, מעטפה שתכיל את האומדן הכספי לביצוע העבודות )להלן: "האומדן"(. האומדן יכיל את טופס ההצעה הכספית בהתאם להערכת הגורמים המקצועיים במזמינה את עלות העבודות האוניברסיטה תהיה רשאית לבטל את המכרז במקרה שבו ההצעות שהוגשו למכרז הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך. 7. עיון במסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות: 7.1 מסמכי המכרז יועמדו לעיון באתר האינטרנט של האוניברסיטה:. לשם הגשת ההצעה על המציע להדפיס את כל החומר המכרז המופיע באתר האינטרנט. 7.2 ההשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום דמי ההשתתפות במכרז. קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 11 להלן, במשרדי יחידת תחזוקה ותשתיות אצל הגב' מלכה קונסט. 6

7 שוויון בהצעות: מובהר בזאת כי במידה ותהיינה מספר הצעות זהות, אזי האוניברסיטה תבחר את ההצעה הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לנימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים. במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה", רק במידה שהוגש תצהיר רלבנטי מטעם המציע. "עסק בשליטת אישה" להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה ע"י עסק בשליטת אישה, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י חוק. במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמינה, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף Final(,)Best & או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמינה..8 מקום ואופן הגשת ההצעה: 9. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו המועד הרשום ב"טבלת ריכוז התאריכים" בסעיף הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון! האחריות לכך שההצעה תמצא בתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד ועליו לוודא כי ההצעה תימצא בתיבת המכרזים במועד. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( 9.2 במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים הממוקמת בקומה השנייה, בבניין אגף הנדסה ותחזוקה באוניברסיטת ת"א, עליה יירשם אך ורק "מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן" אין לרשום פרט מזהה כלשהו על גבי המעטפה! למעטפה חיצונית אחת ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים כאשר כל המסמכים יוכנסו 9.3 שתכלול את כל המסמכים המופיעים ברשימת המסמכים בעמ' 15 למסמך זה. יש להקפיד על הכנסת כל החומר הנדרש למעטפה, מילוי פרטי המציע, סגירת המעטפה 9.4 כראוי, רישום על גבי המעטפה את פרטי המכרז והכנסתה לתיבת המכרזים כאמור בסעיף 9.2 לעיל. האוניברסיטה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע 9.5 להגשת ההצעות בכל עת לפני חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם. יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוין 9.6 על גביה מועד הגשת ההצעה, בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים. המציע יגיש את הצעתו אך ורק על גבי מסמכי המכרז, מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל 9.7 תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת. מובהר בזאת, כי בכל מקרה יש להחזיר את כל מסמכי המכרז במלואם

8 9.9 על המציע לבדוק בעצמו את הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות, ההוראות המשפטיות בהסכם וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה בהסכם, אם הצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, עקב כך. 10. אופן מילוי כתב הכמויות: 10.1 הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ב' מחירי ההצעה שיינתנו ע"י המציע הינם מחירים סופיים וקבועים, הכוללים את כל ההוצאות הנלוות של השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה כתב הכמויות של המכרז יימסר במשרדי יחידת תחזוקה ותשתיות של האוניברסיטה, למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 11 להלן. יש להקליד את מחירי היחידות באמצעות מילוי השדות המתאימים על גבי המדיה המגנטית. המחיר הסופי של ההצעות יחושב באמצעות תוכנה ממוחשבת, על ידי חיבור המחירים שניתנו על ידי המציעים עבור כל פריט ופריט בכתב הכמויות כשהם מוכפלים במספר הפריטים הנדרש )הכמות( במסגרת הגשת ההצעה יש לצרף למעטפה הן את המדיה המגנטית כשהיא כוללת את מחירי ההצעה הכספית והן תדפיס של כתב הכמויות כשהוא כולל את מחירי ההצעה הכספית וחתום על גבי כל עמוד למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין המחירים שהוקלדו במדיה המגנטית לבין המחירים בתדפיס של כתב הכמויות החתום, יקבעו המחירים בתדפיס, ובכל מקרה של אי התאמה בין דפי הריכוז לבין תחשיב סכומי הסעיפים הפרטניים בכתב הכמויות, תיקבע תוצאת התחשיב של סכומי הסעיפים הפרטניים אם ברצון המציע ליתן הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי יחידת המידה ולא כהנחה מהסכום הכללי. במקרה של מתן הנחה כללית האוניברסיטה תפחית את מחירי היחידה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות בהתאם לשיעור ההנחה שניתנה )סכום ההנחה ביחס לתמורה המשוערת הכוללת( נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות, תהא האוניברסיטה רשאית לתקן את הטעות. הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע יש למלא את כתב הכמויות בשלמותו. מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף בכתב הכמויות, אם מדובר בסעיף מהותי ההצעה תיפסל. אם מדובר בסעיף שאינו מהותי, הוועדה תהיה רשאית לאפשר הגשת הצעה לסעיף זה בלבד. יובהר כי ההחלטה האם מדובר בסעיף מהותי אם לאו, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לבין הסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו סעיף במחיר היחידה שלו, יתוקן הסה"כ לפי הסכום המתקבל מהמכפלה לפי מחיר היחידה שהוצע על ידי המציע. 8

9 10.10 מודגש בזאת כי כל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו כאומדן, כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן וכי התשלום למציע הזוכה ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתאם לשיטות המדידה המפורטות במסמכי המכרז. 11. סיור קבלנים- חובה: 11.1 סיור הקבלנים יתקיים במועד, כמפורט ב"טבלת ריכוז תאריכים" בסעיף 2 לעיל. התכנסות המשתתפים תיערך במשרדי יחידת תחזוקה ותשתיות )כניסה משער 14( בסיור הקבלנים יוצגו: מיקום ביצוע העבודות, דרכי גישה, תנאי האתר דרישות בנוגע לביצוע העבודות וכדומה השתתפות באחד מסיורי הקבלנים הנה חובה ומהווה בבחינת תנאי סף. הצעתו של מציע שלא השתתף באחד מסיורי הקבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל על המציע להירשם אצל נציג האוניברסיטה במהלך סיור הקבלנים. מציע שלא ירשם יחשב כמציע שלא הגיע לסיור הקבלנים סיכום סיור הקבלנים יופץ רק למציעים שנכחו בסיור ו/או יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה, והוא בלבד ייחשב כאסמכתא למידע שנמסר במהלכו של הסיור. כל מידע אחר שיימסר בע"פ לא יחייב. 12. פניות והבהרות לגבי המכרז: 12.1 הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה. ניתן להעביר שאלות בכתב לאוניברסיטה, אגף הנדסה ותחזוקה לידי גב' עפרי אלרון, בפקס: , או במייל זאת עד למועד כמפורט ב"טבלת ריכוז תאריכים" בסעיף 2 לעיל. האוניברסיטה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. המציע לבדו יהא אחראי לוודא, כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי האוניברסיטה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו רק באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ועל המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, ייעשה על ידי האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים תשובות, הבהרות והודעות שינוי יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. 9

10 12.5 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה בכתב/בדוא"ל על ידי מזכירת ועדת המכרזים. 13. תוקף ההצעות: 13.1 הצעת המציע תהיה בתוקף לפחות במשך 180 )מאה ושמונים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, יהיה כל מציע רשאי להודיע לאוניברסיטה על ביטול הצעתו. הודעה כאמור תשלח על ידו לידי מזכיר ועדת המכרזים באוניברסיטה בכתב ו/או דוא"ל להודעת הביטול יהיה תוקף החל ממועד מתן אישור בכתב על ידי מזכיר ועדת המכרזים על קבלתה, ועד למועד זה תהא רשאית האוניברסיטה לקבל את ההצעה וקבלה כאמור תחייב את המציע. ביטל המציע את הצעתו עפ"י האמור לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה. 14. זכות העיון במסמכי המכרז: 14.1 בהתאם לתקנה 38 )ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 2010 )להלן: "התקנות"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעת הזוכה במכרז במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו, במפורש, אלו פרטים בהצעתו חסויים. מציע שלא יציין פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מקצועי/מסחרי, והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו. בהגשת הצעתו, מסכים ומאשר המציע מראש, כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד האוניברסיטה בגין כל החלטה בנדון במידה והמציע ציין כי הצעתו, או חלק ממנה, מהווה סוד מסחרי ומקצועי, ברור ומוסכם על המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים האחרים, והמציע יהיה מושתק ומנוע מלטעון טענה סותרת בקשר לכך כאמור, זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור, יצורף אישור תשלום בסך 500 )לא גובים מע"מ( לכיסוי העלות הכרוכה בכך. התשלום הנ"ל, יעשה או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של האוניברסיטה או באמצעות מסירת המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה, לפקודת אוניברסיטת ת"א, מוגבלת למוטב בלבד, במזכירות אגף הנדסה, אצל הגב' מלכה קונסט, טל' לבירורים , קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב. 10

11 15. התחייבות מציע שיוכרז כזוכה במכרז: 15.1 לאחר קבלת הודעת הזכייה, יתבקש הזוכה לחתום על ההסכם המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז, כמקובל באוניברסיטה, וזאת תוך 7 )שבעה( ימי עבודה מקבלת ההודעה על זכייה במכרז ולהמציא לאוניברסיטה אישור עריכת ביטוח, בנוסח המצורף להסכם חתום ע"י חברת הביטוח. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. במעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם בשיעור של 10% משיעור התמורה כמפורט בהסכם )כולל מרכיב המע"מ(. בנוסח המצורף לפנייה זו כנספח ז'. לא יתקבל צילום של הערבות. ערבות זו תהפוך בהמשך לערבות טיב כמפורט בהסכם תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה כאמור בנספח הביטוח להסכם ובהסכם עצמו. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח חתימת האוניברסיטה על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ההתקשרות עם הזוכה במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י האוניברסיטה ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח חתום ע"י חברת הביטוח ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה ערבות לביצוע התחייבויותיו להנחת דעתה, תהא האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את זכייתו במכרז. 16. ביטול המכרז: 16.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י האוניברסיטה והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לאוניברסיטה כמחיר הוגן וסביר לשירותים ו/או העבודה הניתנים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת האוניברסיטה לשלם עבור רכישת השירותים והעבודות, נשוא מכרז זה, ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים/ביצוע העבודות. 11

12 יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון יצור הסדר כובל החליטה האוניברסיטה על ביטול המכרז, לא תהא למי מן המציעים במכרז ו/או למי מהמשתתפים בסיור הקבלנים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה. 17. בחירת כשיר שני: 17.1 האוניברסיטה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום שני )להלן: "הכשיר השני"( אם לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז ו/או ינהג שלא בתום לב ו/או ההתקשרות עמו לא תצא לפועל או לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא, רשאית האוניברסיטה בתקופה שתחילתה מיום חתימתה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ועד תום 12 חודשים )או תקופה אחרת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים(, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, במקום עם המציע הזוכה. היה והחליטה כן האוניברסיטה, תפנה אל הכשיר השני וזה מתחייב לענות לפניית האוניברסיטה תוך 5 ימי עבודה ולהודיעה על הסכמתו או אי הסכמתו להיכנס לנעלי המציע הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו, למעט התנאים הכספיים לגביהם יחולו התנאים שבהצעתו שלו. 18. כללי: 18.1 המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם בנוסח המצורף, ללא הסתייגות למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, וכל מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. הועדה תהא רשאית להתעלם מכל אחד מאלה, ולהודיע על כך למציע, ואם עשתה כן, יראו את הצעת המציע כאילו אינה כוללת כל תוספת, השמטה, שינוי, הסתייגות, ו/או התניה כלשהי על אף האמור בסעיף זה לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמור נעשתה בתום לב כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י מחיקת קו על פני הפרט השגוי, ורישום הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי החתימה בו. אין לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס". 12

13 18.5 התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה לבטל את הזכייה. 19. ת ק צ י ב: מובהר למציע, כי גם לאחר בחירת הזוכה, מסירת המכרז לביצוע והיקף הביצוע, מותנים בגיוס של כל המקורות התקציביים הנדרשים לשם ביצועו של הפרויקט ואישורו של הפרויקט על ידי כל הגורמים הרלבנטיים המוסמכים לכך. למען הסר ספק מובהר, כי האוניברסיטה לא תכריז על המציע הזוכה כל עוד לא יתקיימו כל ההתניות המפורטות לעיל. אלא אם כן, תחליט ועדת המכרזים אחרת והחלטתה תחייב את המציעים. 20. איסור הסבה: 20.1 כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר, בשום צורה ו/או אופן, במישרין ו/או בעקיפין כל זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז, ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של האוניברסיטה האוניברסיטה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף 20.1 לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור, שלא תקבל את אישורה של האוניברסיטה, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף, והיא תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז וההתקשרות. 21. שונות: 21.1 כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, תפורש באופן מרחיב את חובות המציע או את זכויות האוניברסיטה יודגש כי נוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז הינו הסכם כללי של האוניברסיטה ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין ההסכם יגבר האמור במסמכי המכרז מובהר בזאת, כי כל מסמכי המכרז הם רכושה של אוניברסיטה והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו. אין לעשות שימוש במסמכי המכרז שאינו לצורך הגשת הצעה כל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בתל אביב, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה. 22. כתובות והודעות: 22.1 מציע במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר טלפון קבוע ונייד, מספר הפקסימיליה, וכתובת הדוא"ל של נציג המציע לעניין מכרז זה. מידע זה יימסר לנציג האוניברסיטה בסיור הקבלנים. 13

14 האוניברסיטה תנהל את המגעים בקשר למכרז זה עם הנציג שיצוין על ידי המציע. על הנציג להיות זמין להשגה, בשעות העבודה המקובלות, החל ממועד פרסומו של מכרז זה. ועד לתום תקופת תוקפה של ההצעה על פיו. לא היה נציג המציע זמין כאמור, תהא האוניברסיטה פטורה מחובת ההודעה והאחריות המלאה במקרה של אי מסירת הודעה למציע תהא של המציע בלבד. כל מקום בו נאמר כי תשלח הודעה בדרך מסוימת יכולה האוניברסיטה לשלוח אותה גם בדואר או בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה ונוחותה של האוניברסיטה. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך שני ימי עבודה ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל עד השעה 16:00 תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום משלוחה )ואם נשלחה ביום שאינו יום עבודה ביום העבודה הראשון שלאחר יום משלוחה( ב ב ר כ ה, עפרי אלרון מזכירת ועדת המכרזים אוניברסיטת תל אביב 14

15 רשימת מסמכים מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת במסמכי המכרז יש לצרף את המסמכים שלהלן כשהם חתומים כנדרש: נספח א' 1 א' 2 המסמך מפרט טכני ורשימת תכניות תכניות חתום על ידי מורשה חתימה מורשה חתימה צורף/לא צורף )סמן אם צורף( ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' כתב כמויות זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי מקדמי 4.4 טופס הצהרת מציע נוסח כתב ערבות ביצוע הסכם התקשרות על נספחיו מסמכים נוספים אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תעודת התאגדות של התאגיד/תעודת עוסק מורשה מסמכי הבהרה ותשובות, סיכום סיורי קבלנים וכל מסמך שנשלח ע"י האוניברסיטה כל מסמכי המכרז על נספחיהם כשהם חתומים צילום תעודת רישום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח מורשה חתימה עו"ד/רו"ח מנכ"ל/סמנכ"ל +עו"ד מנכ"ל/סמנכ"ל + עו"ד מורשה חתימה מורשה חתימה מורשה חתימה מורשה חתימה מורשה חתימה העתק נאמן למקור מאומת ע"י עו"ד 15

16 נספח א' 1 - מפרט טכני ורשימת תכניות )מצורף בנפרד( 16

17 נספח א' 2 - תכניות )מצורפות בנפרד( 17

18 נספח ב' כתב כמויות )מצורף בנפרד( קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים כאמור בסעיף 11 לעיל. 18

19 נספח ג' - אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון.1 הח"מ עו"ד/רו"ח מרחוב, מאשר בזאת כדלהלן: הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד/ עוסק מורשה מס' תאגיד/ עוסק מורשה. מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה הינם: א. ב. ג..2 חתימת מהם מחייבת את התאגיד/ עוסק מורשה. הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח. שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט בעלי התאגיד הינם: א. ב. ג..3 הערות: )1( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח. )2( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה. א. ב. ג. הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' 3433/2018( מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז: אני מאשר בזאת, כי למציע לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר אשר יש בו כדי להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי המציע ולא ננקטו נגדו הליכים משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי..4.5 הערות נוספות: עו"ד/רו"ח ** הערה: במקרה של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה לסעיפים 1 ו- 5 בלבד. יתייחס האישור 19

20 נספח ד' - תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום אני הח"מ ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן: הנני נותן תצהיר זה בשם, שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך הבקשה )להלן: "המציע"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. בתצהיר זה, משמעותו של המונח בעל זיקה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה, וכי אני מבין/ה אותו. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל/עוסק מורשה הרשום בישראל )מחק את המיותר(. קיום דיני העבודה)סמן X במשבצת המתאימה( המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים "מועד ו/או חוק שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: להגשה"( מטעם המציע בבקשה ל. המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק לפחות ממועד ולא חלפה שנה אחת עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 7. ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות )סמן X במשבצת המתאימה( המציע לא מחויב בדרישות שבהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 המציע לא עומד בכל דרישות הוראות סעיף 9 מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם המציע עומד בכל דרישות הוראות סעיף 9 מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהתחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה המציע מצהיר בזאת כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

21 המציע מתחייב בזאת להעביר העתק מתצהירו זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שיקבע כזוכה. זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת חתימה וחותמת שם תאריך אישור עורך הדין אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת, כי ביום הופיע/ה ב מר/גב' שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. תאריך מס' רישיון חתימה וחותמת 21

22 .1.2 נספח ה' - תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה בתנאי מקדמי 4.4 אני החתום מטה, מר/גב', נושא/ת ת.ז. שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין ע"י )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז )להלן: "המכרז"(. הריני להצהיר כי המציע השלים במהלך שלוש השנים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, את ביצוען של לפחות שתי עבודות שיפוצים והתאמות )ללא עבודות פיתוח( ובלבד שהיקפה הכספי של כל עבודה כאמור, לא יפחת מ- 600,000 ש"ח, לא כולל מע"מ, כמפורט להלן: ( למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין לכלול במסגרת היקפה הכספי של העבודה את עבודות הפיתוח. עבודות הפיתוח לא יתקבלו כניסיון רלוונטי במסגרת תנאי זה ) *לתשומת לבכם! מהפרויקטים יעמדו בתנאי סף 4.4. מס' סידורי ניתן למלא מספר פרויקטים לפי בחירת המציע ובלבד שלפחות שניים שם הלקוח עבורו בוצעה העבודה מהות העבודה ההיקף הכספי של העבודה ללא עבודות הפיתוח, לא כולל מע"מ מועד השלמת העבודה שם איש קשר, תפקידו וטלפון 22

23 מס' סידורי שם הלקוח עבורו בוצעה העבודה מהות העבודה ההיקף הכספי של העבודה ללא עבודות הפיתוח, לא כולל מע"מ מועד השלמת העבודה שם איש קשר, תפקידו וטלפון 23

24 מס' סידורי שם הלקוח עבורו בוצעה העבודה מהות העבודה ההיקף הכספי של העבודה ללא עבודות הפיתוח, לא כולל מע"מ מועד השלמת העבודה שם איש קשר, תפקידו וטלפון ת.ז. *המציע רשאי לצלם טבלה זו לצורך ציון עבודות נוספות. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 3. שם תאריך אישור עורך הדין אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת, כי ביום הופיע/ה ב מר/גב' שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. חתימה וחותמת 24 מס' רישיון תאריך

25 נספח ו' - טופס הצהרה כללי של מציע אנו )להלן: "המציע"( מצהירים בזאת, כדלקמן: קראנו בעיון רב את מסמכי בקשה זו על כל נספחיה, הבנו את כל סעיפיה ותנאיה ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק..1 אנו מסכימים לכל תנאי הבקשה ומתחייבים למלא את כל דרישות הבקשה כמפורט ללא הסתייגות, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון האוניברסיטה ובמועדים אשר ייקבעו על ידה, והכל בכפוף להוראות הבקשה, ההצעה, הסכם ההתקשרות והנספחים..2 לא נמחה )נעביר( לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי הבקשה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של האוניברסיטה..3 הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז..4 איש הקשר מטעמינו למכרז יהיה: מר/גב'..., בכתובת... מס' טלפון סלולארי... מס' פקס דוא"ל....5 יש למלא את כל השדות הנדרשים כולל כתובת דוא"ל בכבוד רב, חתימה וחותמת שם מלא של מורשה/י חתימה ט ל פ ו ן כ ת ו ב ת 25

26 לכבוד אוניברסיטת תל-אביב שלום רב, נספח ז' נוסח כתב ערבות ביצוע ]יש להיצמד לנוסח להלן כלשונו[ הנדון: ערבות מס'... עפ"י בקשת... ח.פ/ת.ז... )להלן: "הקבלן"( אנו ערבים בזאת כלפיכם, לסילוק כל סכום עד ) ( אשר תדרשו מאת החייב, כשהוא צמוד למדד, וזאת בקשר עם התקשרות לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע התאמות במתחם ההסעדה בבניין. לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לא. אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפיו התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש מרץ 2018 שפורסם ביום היינו:... נקודות )להלן: "המדד היסודי"( אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "סכום הערבות המוגדל"(. למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 7 ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם ו/או מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהיא שיכול לעמוד לחייב, או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו עפ"י כל דרישותיכם גם יחד, לא יעלה על סכום הערבות המוגדל. ערבות זו הינה ערבות אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך ועד תאריך. ערבות זו איננה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק... מספר הסניף...שם הסניף... כתובת הסניף... תאריך... שם מלא... חתימה וחותמת בנק...

27 נספח ח' - הסכם על נספחיו )מצורף בנפרד( 27

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד