מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן"

תמליל

1 מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה גב' ציפי זילברמן - חברת ועדת המשנה גב' סמדר אהרוני - חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה. מר לירן יגודה - חברת ועדת המשנה לתכנון ולבניה מר אלי לוי - חבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה. מר יהודה חיימוביץ' תאריך: 04/02/2016 ת. עברי: כ"ה בשבט תשע"ו נציגים: - מינהל מקרקעי ישראל - רשות הכבאות מר גמליאל שמעון - המשרד לבטחון המדינה מפקד משטרת נס ציונה - נציג שר הפנים איתי בורשטיין - נציג משרד השיכון - פיקוד עורף מר מיכאל זלינגר - לשכת הבריאות הנפתית רחובות מר מארק חוזין - איגוד ערים לאיכות הסביבה גב' אילנה אביעד - המשרד להגנת הסביבה גב' ורד אדרי - מהנדס העיר אדר' קיריל קוזיול סגל: - יועמ"ש עו"ד שולמית כהן מנדלמן - מנהל מדור רישוי מר רוני הורביץ - מנהל מחלקת רישוי פיקוח מר שולם גלזר - מנהלת מחלקת בנין עיר גב' סמדר ירון - מנהל אגף הנכסים מר דרור מרגלית - מרכזת תכנון עיר טלי איטח - מזכירת מחלקת רישוי ופיקוח בניה יהודאי יפה - מנהל מדור פיקוח בניה מר שמואל אלקלעי - מרכזת תכנון עיר רעות פוקס - ס. מנהל מח' רישוי ובניה דורית רובין-ארמרמן מוזמנים: שלמה אליהו - מבקר העיריה על סדר היום: אישור פרוטוקול ועדה מס' מתאריך 20/1/16 עמוד 1

2 תקציר נושאים לדיון סעיף סוג ישות מס' ישות תיאור ישות גו"ח בעל עניין כתובת עמ' 1 תוכניתבניין נס/מק/ 10/7/20 -רח' גוש: 4722 עירייתנסציונה אבנרבןנר 3 שעה: אבנרבןנר מחלקה: 17 עיר עדחלקה: 17 19:00 תכניתמפורטת שכונתמגוריםחדשה גוש: 3638 מנהלמקרקעי מרגולין 4 2 תוכניתבניין 130 /ב שעה: צפוןנסציונה מחלקה: 6 ישראל עיר עדחלקה: 6 19:00 תכניתמתאר 3 תוכניתבניין נס/מק/ 1/155 נס/מק/ 1/155 איתמר גוש: 3751 עירייתנסציונה איתמרבןאבי 5 שעה: בןאבי מחלקה: 1 עיר עדחלקה: 1 19:00 4 תוכניתבניין כיכרבצומת גוש: 3851 ועדהמקומית אינשטיין 6 שעה: הרחובות מחלקה: 21 לתכנוןובניה, עיר 19:00 פייקס-אינשטיין-הול עדחלקה: 21 רחובות תכניתמפורטת 5 תוכניתבניין נס/מק/ 250 רח' גוש: 3750 עירייתנסציונה התמר 7 שעה: התמר מחלקה: 99 עיר עדחלקה: 99 19:00 תכניתמפורטת אצטדיוןכדורגל גוש: 3754 עירייתנסציונה הנבחרת תוכניתבניין מק/ 7/119 שעה: עירוני מחלקה: 38 עיר עדחלקה: 38 19:00 תכניתמתאר 7 תוכניתבניין הפקעה 02/2016 עפ"ינס/ 1/1 גוש: 3637 עירייתנסציונה נורדאו 36 9 שעה: מחלקה: 353 עיר עדחלקה: :00 הפקעה מרתף, שינוים גוש: 5726 בורקיןשרית רחובפעמונית בקשהלהיתר במרתף חלקה: 150 מגרש: 131 יחידהאחתמדו גוש: 3636 גלעדאורןדוד רחובסיני בקשהלהיתר משפחתי, הריסה חלקה: 274 וסנדרה ובניהחדשה ביתמשותף, תוספת גוש: 3845 חייטמןדמיטרידוד רחובהאירוסים בקשהלהיתר לדירהבביתמשותף חלקה: 261 קיימתהתנגדות תכ':נס 81 ביתפרטידו גוש: 3637 אבקסיסלימור רחובנורדאו 41, בקשהלהיתר רחובנגבה 11 משפחתי, הריסה חלקה: 334 ובניהחדשה תכ':נס/ 1/1 18 נסציונה אגרנטיפינחס גוש: 3846 בניהחדשה בקשהלהיתר חלקה: 21 מגרש: 120 הריסהותוספת גוש: 3636 ורסנושלמהומלכה רחובהבנים בקשהלהיתר למבנהקיים חלקה: 75 קיימתהתנגדות תכ':נס/ 1/1 22 רחובהגנה 24 אוריגוראון גוש: 3637 הריסהובניהחדשה בקשהלהיתר חלקה: 374 קיימתהתנגדות תכ':נס/ 1/1 עמוד 2 סדריוםלישיבתועדתהמישנהלתכנוןולבניהמס' מיום: 17/02/2016

3 סעיף 1 תכנית מפורטת: נס/ שם התכנית: נס/מק/ 10/7/20 -רח' אבנר בן נר נושא דיון בהתנגדויות סוג תוכנית שטח התוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש עיריית נס ציונה מתכנן אורית אשרם בעל קרקע עיריית נס ציונה תכנית מפורטת כתובות אבנר בן נר גושים חלקות 2, מ"ר (2.648 דונם) בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא 4722 לא לא 4722 לא לא 4722 לא לא 4722 לא לא 4722 מטרת הדיון דיון בהתנגדויות: התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 13/11/2015, במהלך תקופת ההפקדה הוגשה התנגדות על ידי קיבוץ נצר סירני הועדה מבקשת לדון בהתנגדות. מצ"ב עותק מההתנגדות. 5,(1 מטרת התכנית 1. איחוד וחלוקה של מגרשים. עפ"י סעיף 62 א, א( 1,( 2. הגדלת שטח המיועד למבנה ציבור על חשבון שטח שמיועד לשצ"פ. עפ"י סעיף 62 א, א( 3. הגדלת שטחי בניה לצרכי ציבור. עפ"י סעיף 62 א, א( 4. שינוי חלוקת שטחי בניה. עפ"י סעיף 62 א, א( 6,(1 6,( רקע לדיון: 1. בתאריך 29/10/2014 החליטה ועדת המשנה לתכנון ולבניה להפקיד את התכנית. 2. בתאריך 28/10/2015 החליטה ועדת המשנה לתכנון ולבניה לאשר תיקון מטרות התכנית 3.התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 13/11/2015, במהלך תקופת ההפקדה הוגשה התנגדות. עמוד 3

4 ב/ סעיף 2 תכנית מתאר מקומית: נס/ 130 /ב שם התכנית: שכונת מגורים חדשה צפון נס ציונה נושא ערר סוג תוכנית תכנית מתאר מקומית ( דונם) 169, מ"ר שטח התוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש מנהל מקרקעי ישראל מתכנן אדר' עמי שנער כתובות מרגולין, ויצמן גושים וחלקות לתוכנית: גוש: 3638 חלקי חלקות: 47 6, גוש: 3642 חלקות במלואן: 12-23, 36, 39, 46 גוש: 3642 חלקי חלקות: 43,35,26,24 מטרת הדיון החלטתהועדהבנושאהגשתהעררלמועצההארצית בעניין תקן החניה למגורים בתכנית מס' נס/ 130 ב/. רקע לדיון בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מתאריך 04/09/2012 הוחלט כי הועדה מקומית תמליץ בפני הועדה המחוזית על שינוי מס' תכנית ואימוץ כל ההליכים וההמלצות ביחס לתכנית נס/ 130. בישיבת הועדה המחוזית מתאריך 19/5/2014 הוחלט על הפקדת התכנית. התכנית הופקדה בתאריך ה- 7/8/2015. מהנדס העיר הגיש התנגדות לתוכנית בנושאים שונים ובניהם התנגדות לתקן החניה שנקבע בתכנית המופקדת. חניה לכל יחידת דיור שגודלה עד 3 חדרים, ו- 2 מקומות חניה לכל יחידת דיור מעל 3 חדרים. בתאריך ה- 6/12/2015 דנה הועדה המחוזית בהתנגדויות שהוגשו לתכנית, והחליטה לדחות את ההתנגדות העוסקת בתקן החניה. במסגרת ההחלטה נקבע כי מספר מקומות החניה למגורים יחושב עפ"י תקן החניה התקף בעת הוצאת היתרי הבניה על פי התכנית. המשמעות היא שככל שהתקן התקף לא ישונה, תקן החניה בתכנית יהיה חניה אחת לדירה של עד 120 מ"ר ו מקומות חניה לדירה ששטחה מעל 120 מ"ר. לאור האמור הועדה מתבקשת לאשר הגשת ערר למועצה הארצית. מטרת התכנית שינוי יעוד שטח חקלאי לצורך פיתוח השטח הכלול התכנית למטרות הבאות: 1.הקמת שכונת מגורים. 2.פיתוח פארק עירוני חדש. 3.פינוי מחנה פיקוד העורף ופיתוח מרכז תעסוקה הכולל מסחר ומשרדים. 4.שיפוץ ושחזור מבנה המשטרה הבריטי הקיים. 4.הקמת בית אבות. 5.קביעת שטחים למבני ציבור. 6.התווית דרכים חדשות. 7.קביעת הוראות וזכויות בניה, הוראות פיתוח, תנאים והוצאת היתרי בניה. המלצת מהנדס העיר הגשת ערר בנושא תקן החניה למועצה הארצית לתכנון ובניה. עמוד 4

5 סעיף 3 תוכנית: נס/נס/מק/ 1/155 שם התכנית: נס/מק/ 1/155 איתמר בן אבי נושא הפקדת תכנית סוג תוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש עיריית נס ציונה כתובות איתמר בן אבי גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא 1 1 לא 3751 לא 6 6 לא 3751 מטרת הדיון החלטת הועדה בעניין הפקדת התכנית שמטרתה הרחבת רחוב איתמר בן אבי בחלקו הצפוני לצורך לצורך פתרון תנועתי ותחבורתי הנובע מהפרשי הגבהים בחיבור לרחוב עדן. מטרת התכנית הסדרת פיתרון תנועתי ותחבורתי הנובע מהפרשי הגבהים בחיבור בין רחוב איתמר בן אבי ורחוב עדן וזאת על ידי הרחבת רחוב איתמר בן אבי בחלקו הצפוני בייעוד דרך על חשבון חלקה 1 בגוש 3751 בייעוד חקלאי. המלצת מהנדס העיר להפקיד את התוכנית בתנאי תיקונים טכניים של מח' תכנון עיר. עמוד 5

6 סעיף 4 תכנית מפורטת: נס/ שם התכנית: כיכר בצומת הרחובות פייקס-אינשטיין-הולצמן, מק/ 15/43 נושא אישור תוכנית סוג תוכנית שטח התוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש תכנית מפורטת ועדה מקומית לתכנון ובניה, רחובות מתכנן יעל ברוך יושע בעל קרקע עיריית נס ציונה כתובות אינשטיין גושים חלקות מ"ר (0.01 דונם) בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא 3851 מטרת הדיון התכנית פורסמה להפקדה בתאריך. 4/12/2015 במהלך תקופת ההפקדה לא הוגשו התנגדויות לתכנית. מבוקש לאשר את התכנית. מטרת התכנית הסדרת התנועה בצומת הרחובות חיים הולצמן, פייקס ואינשטיין בפארק ת.מ.ר, וזאת ע"י יצירת כיכר בצומת. רקע לתוכנית התוכנית חלה בפארק המדע בגבול המוניציפלי עם רחובות. ומהווה השלמה לתוכנית מקבילה שמוגשת ברחובות, אישור שתי התוכניות יאפשר את בניית הכיכר. רקע לדיון. 1 בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מתאריך 02/09/2015 הוחלט להפקיד את תכנית בתנאי תיקונים טכניים.. 2 התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 4/12/2015, במהלך תקופת ההפקדה לא הוגשו התנגדויות לתכנית. המלצת מהנדס העיר לאשר את התכנית. עמוד 6

7 א.( א.( סעיף 5 תכנית מפורטת: נס/ שם התכנית: נס/מק/ 250 רח' התמר נושא ביטול הפקדה ודיון חוזר בהפקדה סוג תוכנית תכנית מפורטת (0.14 דונם) מ"ר שטח התוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש עיריית נס ציונה מתכנן אורית אשרם בעל קרקע עיריית נס ציונה מינהל מקרקעי ישראל כתובות התמר גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש כן לא 3750 לא לא 3750 מטרת התכנית 1.הגדלת שטח ביעוד שביל על חשבון מגרש ביעוד שטח פרטי פתוח, לצורך חיבור שביל ציבורי קיים בין רחוב עונות השנה לרח' התמר. עפ"י סעיף 62 א 1) 5 2.הוספת שימושים לצורכי ציבור לשטח ביעוד שביל. עפ"י סעיף 62 א 1) 6. רקע לדיון החלקה נשוא התכנית היא ביעוד שפ"פ,החלקה רשומה ע"ש קרן קיימת לישראל, מבוקש לשנות את יעודה לשביל ולקבוע את השימושים בה על מנת ליצור קשר ונגישות של הולכי רגל בין שכונת העמק לכפר אהרון. 1. בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מתאריך 29/10/2014 הוחלט להפקיד את התכנית בתנאי תיקונים טכניים. 2. התכנית הופקדה בתאריך, 08/01/2015 במהלך תקופת ההפקדה התקבלה חוות דעת שר הפנים עפ"י סעיף 109 הקובעת שחלה טעות בתשריט התוכנית, הוא אינו משקף את מטרותיה ולפיכך יש לבטל את הפקדת התוכנית. 3. לאור האמור הועדה מתבקשת להחליט על ביטול הפקדת התוכנית ועל פרסומה להפקדה מחדש. המלצת מהנדס העיר ממליץ לאשר את הפקדה מחודשת של התוכנית בתנאי תיקונים טכניים של מחלקת תכנון עיר. עמוד 7

8 סעיף 6 תכנית מתאר מקומית: נס/מק/ 7/119 שם התכנית: אצטדיון כדורגל עירוני נושא אישור תוכנית סוג תוכנית שטח התוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש עיריית נס ציונה מתכנן אורנה קדמון כתובות הנבחרת 8 גושים חלקות תכנית מתאר מקומית 56, מ"ר ( דונם) בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש כן לא 3754 מטרת התכנית 1.הוספת 3000 מקומות ישיבה באיצטדיון העירוני הקיים ללא שינוי בשטחים המותרים בתכניות התקפות. 2. קביעת מגבלות לשעות הפעילות המותרות באיצטדיון. רקע לדיון 1.בישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מתאריך 02/05/2012 הוחלט להפקיד את התכנית בתנאי תיקונים. 2.התכנית פורסמה להפקדה 29/05/2015, במהלך תקופת ההפקדה לא הוגשו התנגדויות לתכנית. 3.מבוקש לאשר את התכנית. עמוד 8

9 ב( סעיף 7 הפקעה: נס/הפקעה 02/2016 שם התכנית: עפ"י נס/ 1/1 נושא הפקעה סוג תוכנית בעלי ענין יוזם/מגיש עיריית נס ציונה הפקעה כתובות נורדאו 36 גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא 3637 מטרת התכנית מבוקש לאשר הפקעות לצרכי ציבור לפי סעיף 189 ו- 190 לחוק התכנון והבניה ולפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור) ובהתאם לתכנית נס/ 1/1. - לאשר תפיסת החזקה לפי סעיף ( 190 לחוק. הפקעה מבוקשת עפ"י תב"ע נס/ 1/1. עמוד 9

10 מ סעיף 8 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש בורקין גיל בורקין שרית בעל הנכס בורקין גיל, פעמונית 12 נס ציונה, בורקין שרית, פעמונית 12 נס ציונה, עורך צור כרמלי גל, דרור 11 /א נס ציונה, רחוב פעמונית 12 כתובת: גוש: 3638 חלקה: 35 מגרש: 131 גוש חלקה: תוכניות: גוש: 5726 חלקה: 150 מגרש: 131 במ/ 117, תממ/ 21/3, 2/1 /ב, 1/1, 2/1, אכרזה חקלאית, במ/ 1999, תמא/ 35, תמא/ 38, תצר/ 1/607 יעוד: מגורים א- 1 שטח מגרש: מ"ר שימושים: מרתף תאור הבקשה: שינוים במרתף מהות הבקשה הוספת כניסה חיצונית למרתף קיים + התקנת כלים סניטריים הערות בדיקה הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1. כניסה חיצונית למרתף ע"י הנמכת הקרקע ביותר מ- 2. התקנת כלים סניטריים במרתף. ' בין תקרת המרתף לקרקע העוטפת. הבקשה פורסמה בתאריך 12/11/16 לא התקבלו התנגדויות. להשלים טופס 1 להתאים חתכים/חזיתות לתכניות המלצות מהנדס העיר לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי. גליון דרישות - מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. - הוכחת בעלות על הנכס - אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס + תעודת זהות לחילופין - המצאת הודעה ע"פ תקנה 2 ב' - אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה עמוד 10

11 המשך בקשה להיתר: אישור תאגיד המים "מי ציונה" - אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז - אישור מהנדס פיתוח (למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי - ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר - הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים - הגשת בקשה סופית (לאחר תיקונים) ע"ג דיסקט - יש להגיש 3 תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר - התר ינתן לאחר: מתן עותק מתעודת קבלן רשום, גידור השטח - דו"ח פיקוח עמוד 11

12 1703 סעיף 9 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש גלעד אורן דוד וסנדרה בעל הנכס מנהל מקרקעי ישראל,- עורך נעים מאירה, חנקין 19 רחובות רחוב סיני 11 כתובת: גוש: 3636 חלקה: 274 גוש חלקה: יעוד: מגורים א- 2 שטח מגרש: מ"ר שימושים: יחידה אחת מדו משפחתי תאור הבקשה: הריסה ובניה חדשה שטח עיקרי: שטח שירות: מהות הבקשה הריסת יח"ד קיימת והקמת יח"ד חדשה (חלק מדו משפחתי),שתי קומות + בריכת שחיה. הערות בדיקה הבקשה כוללת הקלות הבאות: 1. הגדלת סה"כ אחוזי הבניה ל- 46% במקום 40% כולל הגדלת אחוזי הבניה בקומה א' לכ- 23%. 2. צירוף מרפסות פתוחות (מקורות) בשטח עד 30% משטח כל קומה לשטח עיקרי של הבנין. 3. פתיחת כניסה נוספת (חיצונית) למרתף. 4. הקמת מתקני רחצה ושירותים במרתף. 5. הגדלת גובה מרתף ל מ' במקום 2.40 מ'. 6. הגדלת גובה חלונות במרתף לכ מ' במקום 0.80 מ'. בקשה פורסמה בתאריך 07/01/16 ולא התקבלו התנגדויות. להשלים טופס 1 ולתקן טבלת שטחים. לתקן קו בניה אחורי ל- 6.0 מ' לתקן חישובי שטחים להתאים תכניות לחתכים/חזיתות לתת תכנית לחזית דרומית (צד השכן) לתקן שיפוע הבריכה לא עומד בהוראות התב"ע (שיפוע מקסימלי של קרקעית הבריכה יהיה 5%) יש לצרף מפרט טכני של מערכות הבריכה (נפח, מערכת חיטוי, ספיקת משאבת סחרור, מערכת הפיזור ופינוי המים.) לצרף הוראות לאופן סילוק המים, לאחר אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה. המלצות מהנדס העיר לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי. גליון דרישות - מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. עמוד 12

13 המשך בקשה להיתר: הוכחת בעלות על הנכס - אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס + תעודת זהות לחילופין - המצאת הודעה ע"פ תקנה 2 ב' - אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה - אישור מ.מ.י. - אישור הג"א - אישור חברת בזק - אישור חברת החשמל - אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת - אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף - אישור חב' כבלים ויס - אישור יועץ התחבורה של העיריה (ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור תאגיד המים "מי ציונה" - אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז - אישור מהנדס פיתוח (למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה - תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי - הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים - הגשת בקשה סופית (לאחר תיקונים) ע"ג דיסקט - אישור מח' נכסים - יש להגיש 3 תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר - התר ינתן לאחר: מתן עותק מתעודת קבלן רשום, גידור השטח - תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו / או בסביבתו - חוות דעת יועץ בטיחות לבריכת שחיה - חוות דעת אקוסטית לבריכה - אישור אגוד ערים לאיכות הסביבה. עמוד 13

14 3054 סעיף 10 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש חייטמן דמיטרי דוד חייטמן לריסה בעל הנכס חייטמן דמיטרי דוד, האירוסים 51 נס ציונה, חייטמן לריסה, האירוסים 51 נס ציונה עורך שמריהו בועז, גלילי ישראל 12 חולון רחוב האירוסים 51 כתובת: גוש: 3845 חלקה: 261 גוש חלקה: תוכניות: נס 81 יעוד: מגורים מיוחד שטח מגרש: מ"ר שימושים: בית משותף תאור הבקשה: תוספת לדירה בבית משותף שטח עיקרי: שטח שירות: מהות הבקשה תוספת בניה לדירת גג + תוספת קומה מעל לדירת הגג כולל בריכת שחיה.(אישור מצב קיים) הערות בדיקה העבודות בוצעו ללא היתר וקיים צו הריסה כנגד הבניה המוצעת. מבוקשת הקלה של כ- 5.5% באחוזי הבניה והקלה לקומת גג חלקית. נעשה פרסום בתאריך 18/12/16 והתקבלו התנגדויות של השותפים בנכס. הומצאו 13 חתימות הדיירים בבניין מתוך 28. נשלחו הודעות לפי תקנה 2 ב' לכל השותפים בנכס למעט 5 שותפים ש- 2 מהם נפטרו ו- 3 שלא ניתן לאתר את כתובתם, בשאילתא ממאגרי הנתונים של משרד הפנים ניתנה התשובה "מרובים" להשלים ולתקן טופס 1 לתת מידות בתכניות בהתאם לחישוב שטחים. לתאם את החזיתות עם מהנדס העיר. מתנגדים -חנה רוגוזינסקי -יוסי סבן -יעקב פייס -לינדפלד אהובה -מוטי צימרמן -מרדכי צימרמן עמוד 14

15 המשך בקשה להיתר: המלצות מהנדס העיר תוספת הבניה המבוקשת הינה בבנין גבוה הנמצא ברחוב הראשי של העיר (רח' ויצמן). הבקשה הינה להכשיר את הבניה הקיימת הנצפית ממרחק רב מכיוונים שונים במרכז העיר. בניה זו חורגת באופן בוטה מאופי הבנין הקיים ומהווה מפגע אסטתי וחזותי. המלצה לא לאשר את הבקשה. עמוד 15

16 1138 סעיף 11 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש אבקסיס לימור אזולאי אסף בעל הנכס קרן קיימת לישראל,- עורך כלב מיכל, 230 כפר הנגיד רחוב נורדאו 41, רחוב נגבה 11 כתובת: גוש: 3637 חלקה: 334 גוש חלקה: תוכניות: נס/ 1/1 נס/ 1/2 יעוד: מגורים א- 2 שימושים: בית פרטי דו משפחתי תאור הבקשה: הריסה ובניה חדשה שטח עיקרי: שטח שירות: יח"ד: 2 מהות הבקשה הריסת מבנה קיים והקמת 2 יח"ד (דו משפחתי), 2 קומות + מרתף. הערות בדיקה הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1. 6% הקלה באחוזי בניה. 2. צירוף של עד כ- 30% משטח הקומה מרפסות " פתוחות" (מקורות) לשטחי הבניה. 3. פתיחת דלת חיצונית למרתף. 4 הגדלת מפתח חלונות ל מ' במקום 0.80 ס"מ 5 הנמכת חצר אנגלית במרתף למפלס רצפת המרתף. 4. הקמת כלים סניטריים בקומת המרתף. 5. העמקת גובה המרתף ל מ' במקום 2.40 מ' עפ"י תב"ע. הבקשה פורסמה בתאריך 29/1/16 לא התקבלו התנגדויות. להשלים טופס 1. לתקן קווי בניין צדדיים בתכניות ל- 3 מ '. בתכנית קומת מרתף להוסיף מפלסים בחצר אנגליות. לבטל קורה עליונה במרפסת גג בתכנית קומת קרקע להראות פתרון איוורור בחדר רחצה. חתכים, חזיתות להתאים לתכניות להוסיף פרט מסתור כביסה המלצות מהנדס העיר לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי. גליון דרישות - מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. עמוד 16

17 המשך בקשה להיתר: הוכחת בעלות על הנכס - אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס + תעודת זהות לחילופין - המצאת הודעה ע"פ תקנה 2 ב' - אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה - אישור מ.מ.י. - אישור הג"א - אישור חברת בזק - אישור חברת החשמל - אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת - אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף - אישור חב' כבלים ויס - אישור מח' תנועה - אישור תאגיד המים "מי ציונה" - אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז - אישור מהנדס פיתוח (למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה - תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי - הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים - הגשת בקשה סופית (לאחר תיקונים) ע"ג דיסקט - אישור מח' נכסים - יש להגיש 3 תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר - התר ינתן לאחר: מתן עותק מתעודת קבלן רשום, גידור השטח - תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו / או בסביבתו עמוד 17

18 4847 סעיף 12 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש אגרנטי פינחס אגרנטי דליה בעל הנכס הלפרן אורי ודורן, הראל מרדכי, נס ציונה עורך נעים מאירה, חנקין 19, רחובות נס ציונה כתובת: גוש: 3846 חלקה: 21 מגרש: 120 גוש חלקה: שטח עיקרי: שטח שירות: מהות הבקשה הקמת יח"ד אחת חדשה 2 קומות + מרתף תאור הבקשה: בניה חדשה הערות בדיקה הבקשה המפורטת מטה נדונה ברשות רישוי ואושרה בתנאים בתאריך הבקשה מובאת לדיון לאחר פרסום הקלה להגדלת התכסית לכ- 49% במקום 40% ע"פ ת.ב.ע הבקשה פורסמה, פרסום אחרון בתאריך לא התקבלו התנגדיות לתקן ולהשלים טופס 1 וסכמת שטחים לכלול שטח קרוי חניה בשטחי הבניה להתאים גגון כניסה לתקנות (כפל רוחב כניסה ( לתקן ולהשלים תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות המלצות מהנדס העיר לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי. גליון דרישות - מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. - הוכחת בעלות על הנכס - אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס + תעודת זהות לחילופין - המצאת הודעה ע"פ תקנה 2 ב' - אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה - אישור מ.מ.י. - אישור הג"א - אישור חברת בזק - אישור חברת החשמל עמוד 18

19 המשך בקשה להיתר: אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת - אישור הסכמת שכנים לבניה ולגידור בגבול משותף - אישור חב' כבלים ויס - אישור יועץ התחבורה של העיריה (ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור תאגיד המים "מי ציונה" - אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז - אישור מהנדס פיתוח (למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה - תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי - מתן הודעה לרשות העתיקות - הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים - הגשת בקשה סופית (לאחר תיקונים) ע"ג דיסקט - אישור מח' נכסים - יש להגיש 3 תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר - פתרון למזגנים - התר ינתן לאחר: מתן עותק מתעודת קבלן רשום, גידור השטח - תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו / או בסביבתו עמוד 19

20 2131 סעיף 13 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש ורסנו שלמה ומלכה בעל הנכס מ.מ.י, הבנים 71 נס ציונה עורך רוזנצויט אנטולי,אהרון אורלי, הרצל 67 רמת גן רחוב הבנים 71 כתובת: גוש: 3636 חלקה: 75 גוש חלקה: תוכניות: נס/ 1/1 יעוד: מגורים א- 2 שטח מגרש: מ"ר שטח עיקרי: מהות הבקשה חידוש החלטה לתוספת בניה לבית קיים תאור הבקשה: הריסה ותוספת למבנה קיים הערות בדיקה ועדת משנה דנה בבקשה בהארכת תוקף ההחלטה בתאריך והחליטה להאריך את תוקף ההחלטה שהתקבלה בתאריך בעקבות התנגדות "הועדה מקבלת את ההתנגדות חלקית ואינה מאשרת את ההקלה להעברת 5% מקומה א' לקומת הקרקע יש לתקן את התכניות בהתאם. היתר יוצא בכפוף לאמור לעיל, השלמת גליון הדרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי." התקבלה התנגדות חדשה של השותף בנכס בעקבות ההחלטה לחידוש ההחלטה. מבוקשת הקלה לצרוף עד כ- 30% משטח הקומה מרפסות פתוחת (מקורות ( לשטח הבניה הבקשה פורסמה, פרסום אחרון בתאריך התקבלו התנגדויות לתקן ולהשלים טופס 1 להתאים פרגולות העוברות קווי בנין לתקנות (40% מקו הבנין) התוספת המוצעת מהוה אופציה ליח"ד נפרדת אין להבין כיצד נכנסים לתוספת המוצעת אין להבין את הרקע ל-ת.ב.ע שצורף לבקשה לתקן ולהשלים תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות,לתת פריסת גדרות על רקע קרקע קיימת ומוצעת ובניה משמרת מים מתנגדים -לוי חיים המלצות מהנדס העיר הבקשה אושרה בעבר ותואמת את החלטתה הקודמת של הועדה. מדובר בחידוש החלטה ולפיכך, ככל שיש זכות להגשת התנגדות, אין מקום לשנות את החלטתה הקודמת של הועדה. גליון דרישות - מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. עמוד 20

21 המשך בקשה להיתר: הוכחת בעלות על הנכס - אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס + תעודת זהות לחילופין - המצאת הודעה ע"פ תקנה 2 ב' - אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה - אישור מ.מ.י. - אישור הג"א - אישור חברת בזק - אישור חברת החשמל - אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת - אישור יועץ התחבורה של העיריה (ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור תאגיד המים "מי ציונה" - אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז - אישור מהנדס פיתוח (למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה - תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי - ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר - הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים - הגשת בקשה סופית (לאחר תיקונים) ע"ג דיסקט - יש להגיש 3 תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר - פתרון למזגנים - התר ינתן לאחר: מתן עותק מתעודת קבלן רשום, גידור השטח - תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו / או בסביבתו עמוד 21

22 1226 סעיף 14 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש אורי גוראון בעל הנכס מ.מ.י, הגנה 24 נס ציונה עורך גושן אריאל, שדרות יהודית 29 ת"א רחוב הגנה 24 כתובת: גוש: 3637 חלקה: 374 גוש חלקה: תוכניות: נס/ 1/1 נס/ 1/2 יעוד: מגורים א- 2 מהות הבקשה הריסת יח"ד והקמת חדשה קומה אחת תאור הבקשה: הריסה ובניה חדשה הערות בדיקה הבקשה המפורטת מטה נדונה ואושרה בתנאים ב-ו. מישנה מתאריך, הבקשה מובאת לדיון לאחר פירסום הקלה נוספת להעברת עד כ- 6% בשטחי הבניה מקומה א לקומת הקרקע. והקלה (שאושרה בועדת מישנה הקודמת) של 10% בקו בנין צדדי צפוני (מבוקש קו בנין של כ- 2.7 מ' במקום 3.00 מ' ע"פ ת.ב.ע) הבקשה פורסמה, פירסום אחרון בתאריך 28/1/16 לתקן ולהשלים טופס 1 לא התקבלו התנגדויות. לתכנן מחסן כלי גינה בקו בנין -0 ע- "פ הוראות התב "ע להראות פריסת גדרות על רקע קרקע מתוכננת וגובלת לתת תוכנית פיתוח ברורה כולל מפלסי גובלים ופתרון לבניה משמרת מים. לתקן ולהשלים תוכנית פיתוח ע"פ הנחיות מח' תשתיות. להתאים חצר חיצונית אחורית לתקנות תכנון ובניה לבטל חלון לכיוון גדר משותפת המלצות מהנדס העיר לאשר בכפוף להשלמת גליון דרישות והערות הבדיקה ובתיאום עם מחלקת רישוי. גליון דרישות - מתן התחיבות לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש הציבורי. - הוכחת בעלות על הנכס - אישור כל הבעלים הרשומים של הנכס + תעודת זהות לחילופין - המצאת הודעה ע"פ תקנה 2 ב' - אישור התקשרות עם אתר פסולת הבניה עמוד 22

23 המשך בקשה להיתר: אישור מ.מ.י. - אישור הג"א - אישור חברת בזק - אישור חברת החשמל - אישור התקשרות עם מעבדה מוכרת - אישור חב' כבלים ויס - אישור יועץ התחבורה של העיריה (ליועץ תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור תאגיד המים "מי ציונה" - אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז - אישור מהנדס פיתוח (למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה) - אישור מנהל אגף שפע לפיתרון להפרדת אשפה - תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי - מתן הודעה לרשות העתיקות - הצהרת המהנדס והגשת חישובים סטטים - הגשת בקשה סופית (לאחר תיקונים) ע"ג דיסקט - אישור מח' נכסים - יש להגיש 3 תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר - פתרון למזגנים - התר ינתן לאחר: מתן עותק מתעודת קבלן רשום, גידור השטח - תאום עם מחלקת גנים ונוף בדבר עצים בוגרים במגרש ו / או בסביבתו עמוד 23

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשעז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כטבאייר תשעזשעה 13:30 - יורועדתהמשנה אביעזר (אביק) תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' 201705 בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)ריכב חברים: - ממלאמקוםיו"רועדתהמשנה יוסףשוספי - חבר

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד