אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -"

תמליל

1 א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות כרטיס אשראי ויזה כרטיס אשראי דיינרס כרטיס ישראכרט כרטיס אמריקן אקספרס נספח א' הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק נספח ה' הטבות לפעילות בערוצים ישירים תעריפון עובר ושב ( פעולה על ידי פקיד (פעולות בסניף,כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס', באמצעות תיבות ומוקד טלפוני מאויש). זה כולל אחת הפעולות האלה,הנעשות באמצעות פקיד בנק,לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש ותיבות :הפקדת מזומן,משיכת מזומן,הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת הלקוח,העברה או הפקדה לחשבון אחר,פדיון שיק(כולל משיכה בשיק עצמי),הפקדת שיק(לכל 20 שיקים), תשלום שובר,פריטה של מזומן {1} פעולות בסיסיות 5.90 ש"ח לפעולה מועד גביה בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו 2 לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד בחודש ב פעולה בערוץ ישיר ש"ח לפעולה מועד גביה בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו ( פעולה בערוץ ישיר. זה כולל אחת הפעולות האלה: זיכוי חשבון באמצעות מסלקה,חיוב בכרטיס אשראי, הפקדת מזומן,משיכת מזומן במכשיר אוטומטי {2},העברה או הפקדה לחשבון אחר,תשלום שובר,שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש) {3},משיכת שיק הפקדת שיק(לכל 20 שיקים),חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע. פנקס שיקים פנקס שיקים רגיל (בפיקוח) 0.35 ש"ח לשיק מועד גביה בהספקה 3 מסגרת אשראי (א) הקצאת אשראי ליחיד (במקרה של אי ניצול מסגרת האשראי ברבעון) {4}. 18 ש"ח לרבעון מועד גביה סוף רבעון % לרבעון מועד גביה מראש ( הקצאת אשראי לעסק קטן. החזרת חיובים (א) החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק(ומהסיבות מוגבל,מעוקל וצו משפטי). חיוב באמצעות הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון,שיק. 60 ש"ח לחיוב 6 ( חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית ש"ח לשיק ( הוראה לביטול חיוב. חיוב:שיק,חיוב בודד על הרשאה לחיוב חשבון וחיוב בודד על פי הוראת קבע. 24 ש"ח להוראה עמוד 1 מתוך 17

2 תעריפון עובר ושב ים מיוחדים (א) טיפול במזומנים על ידי פקיד. זה כולל:משיכת מזומן,הפקדת מזומן ופריטת מזומן לכל 100 מטבעות 2.50 ש"ח לפעולה מעל 10 א' ש"ח 0.150% 7 ( שיק בנקאי. 16 ש"ח לשיק מידע (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח. זמינים בסניף 16 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד אינם זמינים בסניף 29 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד 8 ( דוחות לבקשת לקוח (למעט באמצעות האינטרנט). דוחות סטנדרטיים בפיקוח 15 ש"ח לבקשה דוחות סטנדרטיים,כגון: אישור יתרות,פירוט תשלומים של הלוואה,פירוט רכיבי תשלום של הלוואה,לוח סילוקין נוסף,פירוט תיק ניירות ערך,שיחזור תנועות בניירות ערך,אישור בעלות (החל מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית). דוחות הכרוכים באיסוף מידע למשל:מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות, שערי חליפין, שערי ניירות ערך, וכן מכתבים לא סטנדרטיים או מכתב המלצה. דוחות הכרוכים באיסוף מידע 45 ש"ח לבקשה 30 ש"ח לבקשה בתוספת 6.80 ש"ח לעמוד ( איתור מסמכים ש"ח לדף מועד גביה סוף חודש ( קבלת מידע בתקשורת לבקשת הלקוח. זה כולל מתן מידע באמצעים כמו: פקס',טלפון, טלפון סלולרי,דואר אלקטרוני. ים נוספים ים נוספים, הכלולים בתעריפון המלא ואשר עשויים להיות כרוכים במתן ים בחשבון עובר ושב, בכפוף לאישור מראש של המפקח על הבנקים. 9 מסלול (א) מסלול בסיסי מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר (בפיקוח) 10 ש"ח מועד גביה בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו 10 ( מסלול מורחב מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר 24 ש"ח מועד גביה בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו {1} הבנק רשאי לגבות את הגבוה מבין שני אלה: (1) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד, שביצע הלקוח בפועל. (2) עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על של פעולה אחת על ידי פקיד. {2} משיכה באמצעות מכשיר הנמצא בסניף הבנק או במרחק שאינו עולה על 500 מטרים, לגבי משיכה ממכשיר מרוחק הבנק רשאי לגבות שונה. עמוד 2 מתוך 17

3 {3} יש לשים לב לסעיף ( 2 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 415 ולסעיף 31 לכללי הבנקאות( ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים),התשנ"ב 1992 (להלן כללי הגילוי הנאות),שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתא על מידע בסיסי כהגדרתו שם,ככל שהשאילתא פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח,על פי כללי הגילוי הנאות,מידע זה; הוראת הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל. {4} במקרה של ניצול חלקי של המסגרת יחוייב הלקוח בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוה מביניהן. {5} לקוחות אשר יעמדו בתנאי מבצעי הבנק יוכלו להנות מפטור מתשלום עמלות פקיד וערוץ ישיר בהתאם לתנאי המבצע הספציפיים. תעריפון משכנתאות תעודת זכאות הנפקה או חידוש של תעודת זכאות. 60 ש"ח % לבקשה מינימום 525 ש"ח לבקשה מכסימום 9500 ש"ח לבקשה פתיחת תיק טיפול באשראי ובביטחונות של הלוואה לדיור. 2 הסבת ערבות הסבת ערבות לפי חוק המכר. 200 ש"ח לערבות 4 שעבודים (א) רישום שעבודים על ידי נציג הבנק אצל רשם. 200 ש"ח לרישום 5 ( הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר. 150 ש"ח לפעולה ( שינוי שעבודים. בבנק 400 ש"ח אצל רשם 198 ש"ח גרירת הלוואה לדיור (א) גרירת הלוואה לדיור לנכס אחר. 625 ש"ח ש"ח ( גרירת מענק לנכס אחר. 350 ש"ח ( ערבות או פיקדון ביניים. שינויים בהלוואה (א) שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב כולל: תקופת ההלוואה, זהות או הרכב לווים או ערבים, מסלול ההלוואה, ריבית הקפאת תשלומים, איחוד / הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות. 300 ש"ח 7 ( שינויים במועד הפירעון של הלוואה לדיור לפי חוק הבנקאות ( ללקוח), התשמ"א ש"ח פירעון מוקדם עמלה תפעולית. 60 ש"ח לפעולה 8 מידע (א) שאילתא בערוץ ישיר ש"ח לפעולה מועד גביה בתחילת החודש עבור החודש שקדם לו 9 עמוד 3 מתוך 17

4 תעריפון משכנתאות ( הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח. זמינים בסניף 16 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד אינם זמינים בסניף 29 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד דוחות סטנדרטיים בפיקוח 15 ש"ח לבקשה ( דוחות לבקשת לקוח כולל: אישור יתרות, פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום של הלוואה, לוח סילוקין נוסף. 30 ש"ח לבקשה בתוספת 6.80 ש"ח לעמוד ( איתור מסמכים. הודעות, התראות ומעקבים הודעות (בפיקוח) כולל: הודעות על פיגור בתשלומים, התראות. ש 5 "ח להודעה 10 מכתב התראה של עורך דין. 234 ש"ח למכתב ים נוספים ים נוספים, הכלולים בתעריפון המלא, ואשר עשויים להיות כרוכים ב של מתן הלוואה לדיור, הכפוף לאישור מראש של המפקח על הבנקים 11 תעריפון כרטיס אשראי ויזה דמי כרטיס כרטיס ויזה ש"ח לחודש מועד גביה סוף חודש 1 דמי כרטיס כרטיס חיוב מיידי 7.50 ש"ח לחודש מועד גביה סוף חודש עסקה בתשלומים עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום.31/12/ ש"ח לחיוב ש"ח לבקשה ים מיוחדים (ב) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה ש"ח לבקשה ( פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות. ( הנפקת כרטיס חליפי. הנפקה רגילה 30 ש"ח לפעולה הנפקה מיידית 40 ש"ח לפעולה ים במטבע חוץ (א) עסקאות בדולר או באירו שער יציג בתוספת 2.500% מסכום העסקה % מסכום העסקה עסקאות במטבע אחר עמוד 4 מתוך 17

5 תעריפון כרטיס אשראי ויזה ( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ 3.850% לארץ. משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ 3.850% 3.850% משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק % משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק. משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע 16 ש"ח ( רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי. 6 דולר לפעולה מידע (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח. 16 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד 5 30 ש"ח לבקשה בתוספת 6.80 ש"ח לעמוד ( איתור מסמכים. ים נוספים ים נוספים, הכלולים בתעריפון המלא, ואשר עשויים להיות כרוכים במתן של כרטיסי אשראי, בכפוף לאישור מראש של המפקח על הבנקים. 6 דמי כרטיס חיוב מיידי לא יגבו בעד כרטיס אשר הונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק ע"י הבנק לתקופה של 36 חודשים ממועד הנפקת כרטיס החיוב המיידי. תעריפון כרטיס אשראי דיינרס דמי כרטיס כרטיס דיינרס ש"ח לחודש מועד גביה סוף חודש 1 כרטיס דיינרס FLY CARD דמי כרטיס ש"ח לחודש כרטיס דיינרס FLY CARD PRIMIUM דמי כרטיס ש"ח לחודש עסקה בתשלומים עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום.31/12/ ש"ח לחיוב 2 ים מיוחדים (ב) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה. 30 ש"ח לבקשה 3 30 ש"ח לבקשה ( פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות. ( הנפקת כרטיס חליפי. הנפקה רגילה 30 ש"ח לפעולה הנפקה מיידית 40 ש"ח לפעולה ים במטבע חוץ (א) עסקאות בדולר או באירו שער יציג בתוספת 2.500% מסכום העסקה % מסכום העסקה עסקאות במטבע אחר עמוד 5 מתוך 17

6 ה( ו( תעריפון כרטיס אשראי דיינרס ( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ 3.850% לארץ. משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ % 3.850% משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק % משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק. משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע. 16 ש"ח ( רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי. 6 דולר לפעולה מידע (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח. 16 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד 5 30 ש"ח לבקשה בתוספת 6.80 ש"ח לעמוד ( איתור מסמכים. ים נוספים ים נוספים, הכלולים בתעריפון המלא, ואשר עשויים להיות כרוכים במתן של כרטיסי אשראי, בכפוף לאישור מראש של המפקח על הבנקים. 6 תעריפון כרטיס ישראכרט דמי כרטיס (א) כרטיס ישראכרט (לשימוש בישראל בלבד) בשימוש חודשי של בין 1000 ש"ח ל 5999 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 6000 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1) (2) (3) (4) (5) ש"ח 1 הערות (1) (2) (3) (4) (5) ש"ח ( כרטיס MASTERCARD שימוש חודשי של בין 1500 ש"ח ל 6499 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 6500 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. (5) (4) (3) (2) (1) הערות ש"ח ( כרטיס GOLD MASTERCARD בשימוש חודשי של בין 2000 ש"ח ל 6999 ש"ח תגבה עמלה סך ש"ח. בשימוש חודשי של 7000 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1) (2) (3) (4) (5) ש"ח ( כרטיס CORPORATE/BUSINESS MASTERCARD בשימוש חודשי של בין 1500 ש"ח ל 6499 ש"ח תגבה עמלה סך ש"ח. בשימוש חודשי של 6500 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1) (2) (3) (4) (5) ש"ח ( כרטיס CORPORATE/BUSINESS GOLD MASTERCARD בשימוש חודשי של בין 2000 ש"ח ל 6999 ש"ח תגבה עמלה סך ש"ח. בשימוש חודשי של 7000 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1) (2) (3) (4) ש"ח ( כרטיס. PLAT MASTERCARD בשימוש חודשי של בין 2500 ש"ח ל 7999 ש"ח תגבה עמלה סך ש"ח. בשימוש חודשי של 8000 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. עמוד 6 מתוך 17

7 ה( תעריפון כרטיס ישראכרט עסקה בתשלומים עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום.31/12/2014 הערה (6) 0.50 ש"ח 2 ים מיוחדים (ב) פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות ש"ח לבקשה 3 ( הנפקת כרטיס חליפי הנפקה רגילה (הערות 11,9) ש"ח הנפקה מיידית (הערות 11,9) ש"ח 5.11 ש"ח ( עמלת טעינה ים במטבע חוץ (א) עסקאות בדולר או באירו הערות (7) (9) 2.300% 4 עסקאות במטבע אחר הערות (7) (9) 2.300% ( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי הערות (7) (9) 3.900% משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי הערות (8) (9) 3.900% משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק 3.900% משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק הערות (8) (9) 3.900% ( משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע הערות (8) (9) 19 ש"ח מידע (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח. הערות (9) ש"ח לבקשה ש"ח לבקשה ( איתור מסמכים ים נוספים (א) פרעון מוקדם של אשראי ש"ח 6 ש 5 "ח ( הודעות ( מכתב התראה של עו"ד הערות (9) (12) ש"ח ( החזרת חיוב מסיבת אכ"מ (ומהסיבות מוגבל, מעוקל וצו משפטי) הערות (9) (13) ש"ח ( משלוח כרטיס חליפי מהארץ לחו"ל איסוף במשרדי המשלח (הערות 9,8) דולר משלוח לכתובת הלקוח דולר ו( ( הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל הערות (8) (9) 150 דולר עמוד 7 מתוך 17

8 (1) דמי הכרטיס יגבו מידי חודש בחודשו עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד שלפניו. (2) לכל כרטיס יקבעו יעדי חיובים חודשיים אשר בהגיע אל כל אחד מהם תוקנה הנחה בדמי הכרטיס. פירוט החיובים החודשיים וההנחות ראה בטבלה למעלה. (3) לקוח המחזיק במספר כרטיסים המונפקים ו/או מתופעלים ע"י ישראכרט בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ ו/או אמינית בע"מ, המחוייבים בהרשאה לחיוב חשבון (להלן: "כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון") או המחוייבים בבנק אחד בהסדר (למעט כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון) (להלן: "כרטיסים בבנק אחר"), ישלם דמי כרטיס בהתאם ליעד החיובים לעיל ביחס לכרטיס בו הוא חוייב באותו חודש בסכום הגבוה ביותר באותה קבוצת הכרטיסים (כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון או כרטיסים בבנק אחר), ובשאר הכרטיסים באותה הקבוצה כאמור תוקנה לו באותו חודש הטבה בדרך של הנחה בתשלום דמי הכרטיס. נכון מועד זה ההטבה האמורה הינה הנחה של 100% בתשלום דמי הכרטיס. (5) בקבוצת הכרטיסים המחויבים בהרשאה לחיוב חשבון, לא נכללים כרטיסי,MASTERCARD WORLD SIGNIA כרטיסי תדלוק, כרטיסי LIFESTYLE (לא כולל כרטיסי (LIFESTYLE PLUS אמריקן אקספרס פלטינה וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס. בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס בגין כל כרטיס בנפרד (בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה). בקבוצת הכרטיסים המחויבים באותו בנק (מלבד כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון), לא נכללים כרטיסי,MASTERCARD DIRECT כרטיסי,WORLD SIGNIA MASTERCARD כרטיסי MASTERCARD לתקופות קצרות, ישראכרט דיירקט, כרטיסי תדלוק, כרטיסי LIFESTYLE (לא כולל כרטיסי,(LIFESTYLE PLUS אמריקן אקספרס פלטינה, אמריקן אקספרס CENTURION וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס. בכרטיסים אלה יגבו דמי כרטיס בגין כל כרטיס בנפרד (בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה).לישראכרט בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ ו/או אמינית בע"מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו/או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת. (4) החישוב ייעשה בסמוך לאחר כל מועד חיוב בכרטיס ויחויב במועד שבחודש העוקב. לרבות כרטיסי מועדונים שיונפקו על אותו סוג כרטיס (כדוגמת אפטרכרט,קומפוס כרט, אשמורת וכד'). (6) עמלת תשלום נדחה תגבה במועד החיוב, בגין כל תשלום בעסקת תשלומי בית העסק (כולל מבצעי דחיה ופיצול ולמעט עסקאות קרדיט ו/או קרדיט בתשלומים קבועים) המחויב באותו מועד חיוב. (7) סכום העמלה יחושב לפי שיטת ההמרה כמתואר תחת הכותרת "הסבר לענין שיטת ההמרה והחיוב של עסקות הנעשות בחו"ל". (8) סכום העמלה דלעיל הנקוב בדולר יחויב בדולר ארה"ב, ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון דולרי לחיוב. ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון אירו לחיוב, תומר העמלה מדולר לאירו על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי. אחרת, סכום העמלה האמור יומר למטבע ישראלי לפי שער "העברות והמחאות" בו מוכר בנק הפועלים דולרים, וזאת כפי שיהיו שערים אלה במועדים בהם תבצע החברה את החישוב. מועדים אלה אינם בהכרח מועדי החיוב בחשבון. (9) התשלום יגבו במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה. (11) לקוח המודיע על אובדן/גניבה של מספר כרטיסים שבהחזקתו יחוייב בדמי הנפקה עבור כרטיס אחד בלבד וזאת בתנאי שהודעתו התקבלה בישראכרט באותו תאריך. (12) זה כולל: א. הודעות על פיגורים בתשלומים. ב. התראות ג. הודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 1891 ד. מכתבי מעקב. (13) חיוב באמצעות: 1.הוראת קבע 2. הרשאה לחיוב חשבון 3. שיק תעריפון כרטיס אמריקן אקספרס דמי כרטיס (א) כרטיס אמריקן אקספרס קרדיט בשימוש חודשי של בין 1500 ש"ח ל 6499 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 6500 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1)(2)(3)(4)(5) ש"ח 1 הערות (1)(2)(3)(4)(5) ש"ח ( כרטיס אמריקן אקספרס ירוק/כרטיס אמריקן אקספרס CLASSIC בשימוש חודשי של בין 1500 ש"ח ל 6499 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 6500 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. עמוד 8 מתוך 17

9 ה( ז( תעריפון כרטיס אמריקן אקספרס הערות (1)(2)(3)(4)(5) ש"ח ( כרטיס אמריקן אקספרס ירוק BUSINESS /כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS בשימוש חודשי של בין 1500 ש"ח ל 6499 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 6500 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1)(2)(3)(4)(5) ש"ח ( כרטיס אמריקן אקספרס זהב בשימוש חודשי של בין 2000 ש"ח ל 6999 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 7000 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. הערות (1)(2)(3)(4)(5) ש"ח ( כרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS זהב בשימוש חודשי של בין 2000 ש"ח ל 6999 ש"ח תגבה עמלה בסך ש"ח. בשימוש חודשי של 7000 ש"ח ומעלה יוקנה פטור. ו( ( כרטיס אמריקן אקספרס PLATINUM הערות (1)(8) דולר 40 ש"ח לחודש ( כרטיס אמריקן אקספרס FLY CARD PREMIUM עסקה בתשלומים עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום.31/12/2014 הערה (6) 0.50 ש"ח 2 ים מיוחדים (ב) פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות ש"ח לבקשה 3 ( הנפקת כרטיס חליפי הנפקה רגילה (הערות,9) ש"ח הנפקה מיידית (הערות 10,9) ש"ח 5.11 ש"ח ( עמלת טעינה ים במטבע חוץ (א) עסקאות בדולר או באירו הערות (7)(9) 2.300% 4 עסקאות במטבע אחר הערות (7)(9) 2.300% ( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי הערות (7)(9) 3.900% משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי הערות (8)(9) 3.900% משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק הערות (8)(9) 3.900% משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק הערות (8)(9) 3.900% ( משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע הערות (8)(9) 19 ש"ח (9) ש"ח לבקשה מידע (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח ש"ח לבקשה ( איתור מסמכים עמוד 9 מתוך 17

10 ה( תעריפון כרטיס אמריקן אקספרס ים נוספים (א) פרעון מוקדם של אשראי ש"ח 6 הערות (9)(11) ש 5 "ח ( הודעות ( מכתב התראה של עו"ד הערות (9)(11) ש"ח ( החזרת חיוב מסיבת אכ"מ (ומהסיבות מוגבל, מעוקל וצו משפטי) הערות (9)(12) ש"ח ( משלוח כרטיס חליפי מהארץ לחו"ל איסוף במשרדי המשלח (הערות 9,8) דולר משלוח לכתובת הלקוח (הערות 9,8) דולר ו( ( הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל הערות (8)(9) 125 דולר (1) דמי הכרטיס יגבו מידי חודש בחודשו עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם למועד שלפניו. (2) לכל כרטיס יקבעו יעדי חיובים חודשיים אשר בהגיע אל כל אחד מהם תוקנה הנח בדמי הכרטיס. פירוט החיובים החודשיים וההנחות ראה בטבלה למעלה. (3) לקוח המחזיק במספר כרטיסים המונפקים ו/או מתופעלים ע"י ישראכרט בע"מ ו/א פועלים אקספרס בע"מ ו/או אמינית בע"מ, המחוייבים בהרשאה לחיוב חשבון (להלן: "כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון") או המחוייבים בבנק אחד בהסדר (למעט כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון) (להלן: "כרטיסים בבנק אחר"), ישלם דמי כרטיס בהתאם ליעד החיובים לעיל ביחס לכרטיס בו הוא חוייב באותו חודש בסכום הגבוה ביותר באותה קבוצת הכרטיסים (כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון או כרטיסים בבנק אחר), ובשאר הכרטיסים באותה הקבוצה כאמור תוקנה לו באותו חודש הטבה בדרך של הנחה בתשלום דמי הכרטיס. נכון מועד זה ההטבה האמורה הינה הנחה של 100% בתשלום דמי הכרטיס בקבוצת הכרטיסים המחויבים בהרשאה לחיוב חשבון, לא נכללים כרטיסי MASTERCARD ORLD,SIGNIA כרטיסי תדלוק, כרטיסי LIFESTYLE (לא כולל כרטיסי LIFESTYLE PLUS אמריקן אקספרס פלטינה וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס. בכרטיסים אלה ייגבו דמי כרטיס בגין כל כרטיס בנפרד (בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה). בקבוצת הכרטיסים המחויבים באותו בנק (מלבד כרטיסים בהרשאה לחיוב חשבון), לא נכללים כרטיסי,MASTERCARD DIRECT כרטיסי,WORLD SIGNIA MASTERCARD כרטיסי MASTERCARD לתקופות קצרות, ישראכרט דיירקט, כרטיסי תדלוק, כרטיסי LIFESTYLE (לא כולל כרטיסי,(LIFESTYLE PLUS אמריקן אקספרס פלטינה, אמריקן אקספרס CENTURION וכרטיסים הפטורים מדמי כרטיס. בכרטיסים אלה יגבו דמי כרטיס בגין כ כרטיס בנפרד (בכפוף לתנאים הספציפיים בגין כל כרטיס כזה).לישראכרט בע"מ ו/א פועלים אקספרס בע"מ ו/או אמינית בע"מ שמורה הזכות לבטל את ההטבה ו/או לשנות את תנאיה בכל עת ומעת לעת. (4) החישוב ייעשה בסמוך לאחר כל מועד חיוב בכרטיס ויחוייב במועד החיוב שבחודש העוקב. (5) לרבות כרטיסי מועדונים שיונפקו על אותו סוג כרטיס. (6) עמלת תשלום נדחה תגבה במועד החיוב בגין כל תשלום בעסקת תשלומי בית העסק (כולל מבצעי דחיה ופיצול ולמעט עסקאות קרדיט ו/או קרדיט בתשלומים קבועים) המחויב באותו מועד חיוב. (7) סכום העמלה יחושב לפי שיטת ההמרה כמתואר תחת הכותרת "הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקות הנעשות בחו"ל". (8) סכום העמלה דלעיל הנקוב בדולר יחוייב בדולר ארה"ב, ללקוח לו הוגדר בחברה חשבון אירו לחיוב, תומר העמלה מדולר לאירו על פי נהליו ושעריו של הארגון הבינלאומי. אחרת, סכום העמלה האמור יומר למטבע ישראלי לפי שער "העברות והמחאות" בו מוכר בנק הפועלים דולרים, וזאת כפי שיהיו שערים אלה במועדים בהם תבצע החברה את החישוב. מועדים אלה אינם בהכרח מועדי החיוב בחשבון. עמוד 10 מתוך 17

11 (9) התשלום יגבה במועד החיוב הראשון שלאחר ביצוע הפעולה. (10) לקוח המודיע אל אובדן/גניבה של מס' כרטיסים שבהחזקתו יחוייב בדמי הנפקה עבור כרטיס אחד בלבד וזאת בתנאי שהודעתו התקבלה בפועלים אקספרס באותו תאריך. (11) זה כולל: א. הודעות על פיגורים בתשלומים ב. התראות ג. הודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 1981 ד. מכתבי מעקב. (12) חיוב באמצעות: 1. הוראת קבע 2. הרשאה לחיוב חשבון 3. שיק. עמוד 11 מתוך 17

12 נספח א' הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק קטינים סטודנטים חיילים קטינים שם עמלה הטבה פרק 1 חשבון עובר ושב 50 אחוז הטבה פ.דלפק:הפקדת מזומן פ.דלפק:פדיון שיק פ.דלפק:הפקדת שיק (לכל 20 שיקים) מינימום דמי ניהול פ.ערןץ:זיכוי ח ן באמצעות מסלקה פ.ערוץ:חיוב כרטיס אשראי פ.ערוץ:הפקדת מזומן פ.ערוץ:משיכת מזומן כספומט פ. ערוץ: שאילתת מידע בכל נושא פ.ערוץ:הפקדת שיקים לכול 20 שיקים פ.ערוץ:חיוב על פי הרשאה פנקס שיקים רגיל פרק 2 מידע, הודעות והתראות הודעות הפקה/הדפסת מסמכים זמינים בסניף לבקשה פרק 3 אשראי עמלת הקצאת אשראי יחיד עמוד 12 מתוך 17

13 סטודנטים שם עמלה הטבה פרק 1 חשבון עובר ושב 50 אחוז הטבה פ.דלפק:הפקדת מזומן פ.דלפק:פדיון שיק פ.דלפק:הפקדת שיק (לכל 20 שיקים) מינימום דמי ניהול תשלום שובר למוסדות לימוד פ.ערןץ:זיכוי ח ן באמצעות מסלקה פ.ערוץ:חיוב כרטיס אשראי פ.ערוץ:הפקדת מזומן פ.ערוץ:משיכת מזומן כספומט פ. ערוץ: שאילתת מידע בכל נושא פ.ערוץ:משיכת שיק פ.ערוץ:הפקדת שיקים לכול 20 שיקים פ.ערוץ:חיוב על פי הרשאה תשלום שובר למוסדות לימוד פנקס שיקים רגיל פרק 3 אשראי 50 אחוז הטבה עמלת הקצאת אשראי יחיד עמוד 13 מתוך 17

14 חיילים שם עמלה הטבה פרק 1 חשבון עובר ושב 50 אחוז הטבה פ.דלפק:הפקדת מזומן פ.דלפק:פדיון שיק פ.דלפק:הפקדת שיק (לכל 20 שיקים) מינימום דמי ניהול פ.ערןץ:זיכוי ח ן באמצעות מסלקה פ.ערוץ:חיוב כרטיס אשראי פ.ערוץ:הפקדת מזומן פ.ערוץ:משיכת מזומן כספומט פ. ערוץ: שאילתת מידע בכל נושא פ.ערוץ:הפקדת שיקים לכול 20 שיקים פ.ערוץ:חיוב על פי הרשאה פנקס שיקים רגיל (בפיקוח) 5 פנקסים בשנה פרק 3 אשראי עמלת הקצאת אשראי יחיד עמוד 14 מתוך 17

15 נספח ה' הטבות לפעילות בערוצים ישירים שם ה פ.ערוץ:הפקדת מזומן לפי סוגי ערוצים ישירים 5.90 ש"ח לפעולה באמצעות פקיד כספומט 2.9 ש"ח לפעולה כספומט 2.9 ש"ח לפעולה פ.ערוץ:משיכת מזומן כספומט פ.ערוץ:העברה/הפקדה לחשבון אחר 5.90 ש"ח לפעולה 5.90 ש"ח להעברה וסלולר עמדות דיגיטל 2.9 ש"ח לפעולה וסלולר עמדות דיגיטל פ.ערוץ: תשלום שובר פ.ערוץ:הפקדת שיקים לכול 20 שיקים 5.90 ש"ח לשובר 5.90 ש"ח לפעולה סלולר עמדות דיגיטל תיבת 2.9 ש"ח לפעולה וסלולר עמדות דיגיטל ש"ח לשיק פנקס שיקים רגיל העברות ברשימה לזכות חשבון בבנק 0.35 ש"ח לשיק ש"ח להעברה ש"ח להעברה 4.25 ש"ח להעברה העברות ברשימה לזכות חשבונות בבנקים אחרים הוראת ביטול שיק 17 ש"ח להעברה 24 ש"ח לפעולה מכסימום 72 ש"ח לסדרת שיקים 12 ש"ח לפעולה מכסימום 36 ש"ח לסדרת שיקים 23.5 ש"ח להעברה העברה במערכת זה"ב ) (RTGS לבנק אחר מעל 1 מליון ש"ח העברה במערכת זה"ב ) (RTGS לבנק אחר עד 1 מליון ש"ח 47 ש"ח להעברה 5.90 ש"ח להעברה ש"ח להעברה טיפול שיק דחוי בשידור הפקה/הדפסת מסמכים זמינים בסניף לבקשה שידור ש 5 "ח לשיק 12 ש"ח לשיק 16 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד הדפסת מסמכים, אינם זמינים לבקשה 29 ש"ח לבקשה בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד עמוד 15 מתוך 17

16 באמצעות פקיד 0.6% מסכום העסקה מינימום 33 ש"ח לפעולה אך לא יותר מ 30% מהתשלום מכסימום לפעולה 0.11% מסכום העסקה מינימום 33 ש"ח לפעולה אך לא יותר מ 30% מהתשלום מכסימום לפעולה 30 ש"ח 5% מסכום העסקה מינימום 12 ש"ח לאופציה אך לא יותר מ 30% מהתשלום מכסימום 1500 לאופציה 1% משווי העסקה מינימום 40 דולר לפעולה אך לא יותר מ 30% מהתשלום מכסימום לפעולה 40 דולר 0.2% מסכום העסקה מינימום 30 ש"ח להזמנה אך לא יותר מ 30% מהתשלום 0.175% מינימום 10 דולר לפעולה מכסימום 350 דולר לפעולה 0.350% מינימום 20 דולר מכסימום 350 דולר 0.175% מינימום 30 דולר להעברה מכסימום 200 דולר להעברה 0.150% מינימום 18 דולר להעברה מכסימום 72 דולר להעברה לפי סוגי ערוצים ישירים וסלולר גישה ישירה/ ON TRADE 0.35% מסכום העסקה מינימום 30 ש"ח לפעולה אך לא יותר מ 27% מהתשלום מכסימום לפעולה וסלולר גישה ישירה/ ON TRADE 0.1% מסכום העסקה מינימום 30 ש"ח לפעולה אך לא יותר מ 27% מהתשלום מכסימום לפעולה וסלולר וסלולר 3% מסכום העסקה מינימום 11 ש"ח לאופציה אך לא יותר מ 29% מהתשלום מכסימום לאופציה 0.3% משווי העסקה מינימום 25 דולר לפעולה אך לא יותר מ 29% מהתשלום מכסימום לפעולה 0.1% מסכום העסקה מינימום 20 ש"ח להזמנה אך לא יותר מ 30% מהתשלום עמדות דיגיטל % מינימום 5 דולר לפעולה מכסימום 175 דולר לפעולה עמדות דיגיטל 0.175% מינימום 10 דולר מכסימום 175 דולר % מינימום 27 דולר להעברה מכסימום 180 דולר להעברה 0.135% מינימום 16.2 דולר להעברה מכסימום דולר להעברה עמוד 16 מתוך 17 שם ה ק/מ/פ מניות ואג"ח ק/מ/פ מק"מ ק/מ לא בוצעה בבורסה מעו"ף כתיבה ק/מ אופ קניה/מכירה ניע"ז אי בצוע חו"ל ק/מ,הז הזמנת הנפקה אגח/מקם עמלת חליפין מט"י/מט"ח עמלת חליפין מט"ח/מט"ח העברת מט"ח לחו"ל/ מחו"ל חד פעמית העברת מט"ח בארץ העברה אחרת

17 שם ה לפי סוגי ערוצים ישירים באמצעות פקיד עמוד 17 מתוך 17

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

כלים לניהול תקציב משפחתי

כלים לניהול תקציב משפחתי מדריך לניהול תקציב משפחתי גירסא 1.3 על ידי*: הוכן רותי שרון יועצת ומרצה לכלכלת המשפחה יוני 2102 * עפ"י שיטת אש-לידור רחוב סביון 6, מודיעין 70717 טלפון: 150-0323526 info@ruthsharon.co.il www.ruthsharon.co.il

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Microsoft Word - עדכון טופס הסברים של ג'סי doc

Microsoft Word - עדכון טופס הסברים של ג'סי doc הסברים למילוי טופס 004170 בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי הגדרה כללית: אשראי דוקומנטרי התחייבות הבנק הפותח לשלם למוטב תמורת מסמכים נדרשים, ובלבד שהוראות מכתב האשראי ותנאיו מולאו. בעסקת אשראי דוקומנטרי יש בדרך

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי חבר/ה יקר/ה, בתוקף היותה ארגון העובדים הגדול והמוביל בישראל, זוקפת לזכותה ההסתדרות החדשה פעילות ענפה והישגים רבים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לכולנו ומשפיעים על

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

איך לקחת משכנתא או למחזר

איך לקחת משכנתא או למחזר 1 2 הקדמה לתשומת הלב: כל הטקסט בספר כתוב בלשון זכר מטעם נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד. בספר "סודות המשכנתא הרווחית שלך" אני מנפץ מיתוס שכולנו גדלנו עליו ובזכותו מערכת הבנקאות מרוויחה כסף רב. את המיתוס

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד