ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק"

תמליל

1 ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י ש ה ח ל מ ח ו ד ש י י ם. תהליך זה מתחולל משום שחמאס שינתה את " כללי המשחק" מול י ש ר א ל, שבהם נקטה מאז ת ו ם ה מ ב צ ע, ו ה י א ה פ ע ילה ב י ו ז מ ת ה פ ע ו ל ה ד פ ו ס ה כ ו ל ל ח ד ש, " פ ע י ל ו ת ע מ מ י ת " א ל י מ ה, נ י ס י ו נ ו ת פריצה המוניים ל ע ב ר ישראל, שיגור עפיפוני תעברה ל ע ב ר י ש ר א ל ו ת ק י פ ת כוחות צה"ל ל א ו ר ך ה ג ד ר. ל פ נ י כ ש ב ו ע נ ו ס ף ל כ ך י ר י ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ל ע ב ר י י ש ו ב י ע ו ט ף ע ז ה ו ה נ ג ב ה מ ע ר ב י ) ב ע י ק ר ע"י ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן (. ה י ק ף א ת ה ר ח י ב צ ה"ל ח מ א ס נ גד ת ג ו ב ו ת י ו ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, א ך ל א ה י ה ב כ ך ל ב ל ו ם א ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ש ע ו ד נ ו נ מ ש ך. שני השחקנים המרכזיים בתהליך ההסלמה הינם חמאס ו י ש ר א ל ונ י ת ן ל ה ב ח י ן ב ו ע ד כ ה ש נ י ש ל ב י ם: ש ל ב ראשון, שהמאפיין ש ל ו ה י נ ו פ ע י ל ו ת "ע מ מ י ת " א ל י מ ה, מ א ו ר ג נ ת ע"י ח מ א ס, ה מ ל ו ו ה בפעולות טרור וניסיונות פריצה לעבר י ש ר א ל (30 ב מ ר ץ 29 ב מ א י 2018): ב מ ה ל ך ה ח ו ד ש י י ם ש ח ל פ ו מ א ז 30 ב מ ר ץ א ר ג נ ה ח מ א ס מ י ד י יום שישי ו ל ע י ת י ם ג ם ב א מ צ ע ה ש ב ו ע ה פ ג נ ו ת ו ע ש ר ו ת א ל פ י ש ל א ל י מ ו ת א ל פ י ת ו ש ב י ם ה ג ב ו ל ג ד ר ל א ו ר ך ו ב ק ר ב ת ו. ה מ פ ג י נ י ם הפעילו אלימות ר ב ה ו ש ב ו ו נ י ס ו ל פ ר ו ץ ל ש ט ח י ש ר א ל. צה"ל מנע זאת מהם ע"י א מ צ ע י ם ל פ י ז ו ר ה פ ג נ ו ת ו י ר י, ב ע ת ה צ ו ר ך. ב מ ה ל ך ה פ ג נ ו ת א ל ה נ ה ר ג ו י ו ת ר מ מ א ה ב נ י א ד ם, למעלה מ- 80% מהם משתייכים לארגוני הטרור ) בעיקר חמאס ( או מזוהים עמם. ב מ ה ל ך ה ש ל ב ה ר א ש ו ן נ מ נ ע ה פ צ צ ו ת מ י ר י ח מ א ס מ ר ג מ ה ו מ ש י ג ו ר ר ק ט ו ת ו א כ פ ה בהצלחה מדיניותה ז א ת ע ל ש א ר ה א ר ג ו נ י ם ) ג ם ה א ר ג ו נ י ם ה מ כ ו נ י ם " ס ו ר ר י ם " נמנעו מלירות ב ת ק ו פ ה ז א ת). ה ה י מ נ ע ו ת נ ו ע ד ה ל ה ע ר כ ת נ ו ל א פ ש ר ה ע ב ר ת ה מ ס ר ש ל ה ש ק ר י " ה ת נ ג ד ו ת ע מ מ י ת" ב ל ת י א ל י מ ה לדעת הקהל העולמית ו ל נ ס ו ת ו ל מ צ ו ת מ כ ך ר ו ו ח י ם ה ס ב ר ת י י ם. ע ם ז א ת י ש ל צ י י ן, כ י ב ת ק ו פ ה ז א ת, ב ח ס ו ת ה ה פ ג נ ו ת, ה ו נ ח ו מ ט ע נ י ח ב ל ה ע ל ה ג ד ר ו א נ ש י ה ז ר ו ע הצבאית של חמאס, שבלטו ב י ן ה מ פ ג י נ י ם ב" קו הקדמי ", עשו נ י ס י ו נ ו ת לפרוץ את הגדר

2 הארץ, 5 ביוני( י ו ם ה נ כ ב ה " ( ב מ ה ל כ ם" במהלכו שוגרו מספר פצצות מרגמה. 2 ו ל ה ג י ע ל ש ט ח י ש ר א ל. כ מ ו ש ו ג ר ו כ ן ) ו ע ו ד ם מ ש ו ג ר י ם) מ א ו ת ע פ י פ ו נ י ש ל ר ב ו ת ת ב ע ר ה ל ע ב ר ה נ ג ב ה מ ע ר ב י, ש ג ר מ ו ל ש ר י פ ת ק ר ו ב ל- 9,000 ד ו נ מ י ם ש ל ש ד ו ת ושמורות טבע. 1 השלב השני : הגברת עצימות התקיפות נגד צה"ל לאורך הגדר, שיצרה דינמיקה, אשר הובילה ר ק ט ו ת י ר י ש ל כ ה) ) ע ד ס ב ב י ם ל ש נ י ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ) ב מ ק ב י ל ל ה מ ש ך " ה פ ע י ל ו ת ה ע מ מ י ת" האלימה המאורגנת ע"י חמאס ( : א י ר ו ע י " ה פ ע י ל ו ת ה ע מ מ י ת " ה א ל י מ ה ב מ ס ג ר ת ה ש ל ב ה ר א ש ו ן ה ג י ע ו ל ש י א ם ב- 14 ב מ א י נהרגו למעלה משישים פלסטינים (כ- 80% מ ה ם פ ע י ל י ח מ א ס, כ פ י ) ש ה ו ד ו ב כ י ר י ח מ א ס). א מ נ ם ח מ א ס ז כ ת ה ל ר ו ו ח י ם ת ו ד ע ת י י ם ב ז י ר ה ה ב י נ ל א ו מ י ת א ך ל א ע ל ה ב י ד י ה ל ה ש י ג ה י ש ג י ם א ו פ ר ט י ב י י ם ב ד מ ו ת פ ר י צ ה ל ש ט ח י ש ר א ל א ו פ ג י ע ה ב ח י י ל י צ ה"ל. ל נ ו כ ח ז א ת ה ס ל י מ ה ח מ א ס א ת ה ת ק פ ו ת י ו נ ג ד צ ה"ל ל א ו ר ך ה ג ב ול. ח ו ל י ו ת ר ב ו ת ב ע י ק ר מ ט ע ם ח מ א ס נ ש ל ח ו ל א ז ו ר ה ג ב ו ל ח י ב ל ו ב צ י ו ד צ ה"ל, הניחו מטענים, נ י ס ו ל ח צ ו ת א ת ה ג ד ר ואף לעיתים ירו לעבר כוחות צה"ל. תקריות יזומות אלו הביאו להחרפת תגובת צה"ל ו ה ו ב י ל ו למעבר חמאס והג' האד האסלאמי ב פ ל ס ט י ן לשלב של י ר י ר ק ט ו ת ופצצות מרגמה ל ע ב ר י ש ר א ל. במקביל נמשכה " הפעילות העממית" האלימה בהובלת חמאס. ע ד כ ה ה ת ח ו ל ל ו ב מ ס ג ר ת ה ש ל ב ה ש נ י שני ס ב ב י ת ק ר י ו ת, ש כ ל ל ו י ר י ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מרגמה. הסבב הראשון אירע ב- 29 במאי. רובו בוצע ע"י פעילי הג' האד האסלאמי בפלסטין, ש א ל י ה ם ה צ ט ר פ ו ג ם פ ע י ל י ח מ א ס. ב מ ה ל כ ו נ ו ר ו ל מ ע ל ה מ- 150 פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ו ר ק ט ו ת, " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז ת ק ד י ם ח ס ר ה י ק ף צ ה"ל א י ת ן ". ח מ א ס ש ל י ע ד י ם ע שר ו ת ת ק ף ב ת ג ו ב ה ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ה ס ב ב ה ש נ י, ה מ צ ו מ צ ם י ו ת ר ב ה י ק פ ו, ה ת ח ו ל ל ב- 2 ו ב ב ו ק ר 3 ב י ו נ י 2018 ורקטות לעבר יישובי עוטף עזה. נ ר א ה כ י ה י ר י ב ו צ ע ע"י א ח ד ה פ ל ג י ם ש ל פ ת ח ) ע ל פ י ה ו ד ע ת ו (, ת ו ך ה ע ל מ ת ע י ן מ צ ד ה ש ל ח מ א ס, ש כ א מ ו ר ה ו כ י ח ה ע ד א ז, כ י ה י א יכולה לאכוף באפקטיביות על הארגונים האחרים את מדיניות הירי שלה, אם ברצונה בכך. 1 ש ר ה ב י ט ח ו ן א ב י ג ד ו ר ליברמן, מסר, כ י ע ד ל- י 4 ב מ א 2018 ש ו ג ר ו מ ה ר צ ו ע ה כ- 600 ע פ י פ ו נ י ם. כ- 400 מ ה ם י ו ר ט ו ו כ- 200 ח ד ר ו ל ש ט ח י ש ר א ל. ע פ י פ ו נ י ם א ל ו ג ר מ ו ל- 198 ש ר י פ ו ת, ב ה ן נ ש ר פ ו כ- 9,000 ד ו נ מ י ם ש ל ג י ד ו ל י ם ח ק ל א י י ם ו י ע ר. ( 2018

3 ל א ש ר ר" ק ר י,[ ב י ו נ י 5 ה ס ד ר ה ש ת ו ב י ל 3 ומה הלאה? סבב הירי הראשון, ה מ ש מ ע ו ת י י ו ת ר, הסתיים בהפסקת אש ב ל ת י פ ו ר מ ל י ת בעקבות מגעים מצריים עם ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ו ח מ א ס מ ס ר ו, כ י ב מ ג ע י ם א ל ו ה ו ס כ ם א ת ה ה ב נ ו ת ש ה ו ש ג ו ב ה פ ס ק ת ה א ש מ ש נ ת " 2014 ת ו ם מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן " [. א ו ל ם מ ד י נ י ו ת חמאס לא השתנתה מיסודה משום שהצעדות האלימות לעבד הגדר והפיגועים המלווים אותם לא פסקו. ה מ ש ך ה צ ע ד ו ת ה א ל י מ ו ת ו ה פ י ג ו ע י ם יוצר מצב נ פ י ץ ונזיל, שבמסגרתו ע ל ו ל י ם ל ח ו ל מעברים מהירים לכיוון של סבבים נוספים של ירי הרקטות ופצצות מרגמה ל ע ב ר י ש ר א ל ותגובות הולכות ומחריפות של צה"ל. תאריכים קרובים שבהם קיים פוטנציאל הסלמתי הינם " יום הנכסה" ב- ) תבוסת מדינות ערב במלחמת ששת הימים ( ו" י ו ם ירושלים" ב- 8 ביוני ) יום הזדהות עם הפלסטינים אותו יוזמת איראן (. ו מ ה ה ל א ה? ל מ ע ל ה מ ח ו ד ש י י ם ל א ח ר ת ח י ל ת " צ ע ד ו ת נ י ת ן ה ש י ב ה " נ מ ש ך כי ל ה ע ר י ך, ה ת ה ל י ך ההסלמה ברצועת עזה, שהמחולל המרכזי שלו הינה חמאס. להערכתנו ניתן להצביע על שלושה תסריטים אפשריים לגבי ההמשך: תסריט א ' ה מ ש ך ה ט ר ו ר והאלימות במאפייניהם הנוכחיים ללא גלישה לעימות צבאי נ ר ח ב : ת ס ר י ט ז ה כ ו ל ל ה מ ש ך צ ע ד ו ת " ע מ מ י ו ת " האלימות, מוכוונות ע"י ח מ א ס, י ח ד ע ם ת ק י פ ו ת נ ג ד צ ה"ל ל א ו ר ך ה ג ד ר ) הנחת מטענים, י ר י (, ש י ג ו ר עפיפוני תבערה ו ח פ צ י ם ב ו ע ר י ם ל ע ב ר ה י י ש ו ב י ם ה י ש ר א ל י ם מ ר ג מ ו ת י ר י ו מ ט ח י ה נ ג ב ל ע ב ר ו ר ק ט ו ת ה מ ע ר ב י ב מ י נ ו ן מ ש ת נ י ם ז מ ן ו ב פ ר ק י ) ל מ ש ל, ש ל ב מ ק ר י ם פ ג י ע ה ב פ ע י ל י ט ר ו ר א ו נ כ ס י ט ר ו ר מ ש מ ע ו ת י י ם ע"י צ ה"ל (. כ ל ז א ת ב ר א י י ת ח מ א ס בצורה מבוקרת ו נ ש ל ט ת, ש ל א ת ו ב י ל ל ע י מ ו ת צ ב א י נ ר ח ב א ך ת ת י ש א ת י ש ר א ל, תמקד את תשומת הלב הערבית ו ה ב י נ ל א ו מ י ת ל ר צ ו ע ה, ה ע ו ל ם א ת ו ת נ י ע ה ע ר ב י ו ה מ ע ר כ ת ה ב י נ ל א ו מ י ת כ ל כ ל י ל ס י ו ע מ ש מ ע ו ת י ל ר צ ו ע ת עזה. משמעות תסריט ז ה הינה מדיניות של ה ל י כ ה ע ל הסף מצד ח מ א ס היוצרת מצב נפיץ העלול להוביל לעימות צבאי נרחב. ת ס ר י ט ב ' ה י ג ר ר ו ת ל ע י מ ו ת צ ב א י נר ח ב כ ת ו צ א ה מ ד י נ מ י ק ה מ ס ל י מ ה ש ל ה א י ר ו ע י ם, ג ם א ם ה צ ד ד י ם ה ש ו נ י ם א י נ ם מ ע ו נ י י נ י ם ב כ ך : ע י מ ו ת ש כ ז ה, מ נ ק ו ד ת ה מ ב ט ש ל ח מ א ס ו ש ל ש א ר ה א ר ג ו נ י ם, עלול להתבטא בירי רקטות ופצצות מרגמה רחב היקף לעבר יישובי עוטף עזה ואף לעומק ישראל. הללו צ פ ו י י ם ל ה ו ב י ל ל ת ג ו ב ו ת מ ש מ ע ו ת י ו ת ש ל צ ה"ל נ ג ד " נכסים " של ח מ א ס ו א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ה א ח ר י ם ו א ף ביצוע סיכולים ממוקדים. תסריט ז ה ע ל ו ל, ל ה ע ר כ ת נו, ל ה ס ת י י ם ב מ ה ל ך ק ר ק ע י ש ל צ ה"ל ב ר צ ו ע ת ע ז ה, ג ם א ם ח מ א ס וישראל אינן מעוניינות בכך. ת ס ר י ט ג ' ל ר ג י ע ה א ר ו כ ת ט ו ו ח. ה ס ד ר ה ש כ ז א ת ת ת ב ס ס ) בראיית חמאס) ע ל הפסקה מוחלטת של " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה ", ש ל נ י ס י ו נ ו ת ה ח ד י ר ה ל י ש ר אל, ש ל ה ת ק י פ ו ת לאורך הגדר ו ש ל י ר י ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ל ע ב ר י ש ר א ל. ב ר א י י ת ח מ א ס ) ו ש א ר ה א ר ג ו נ י ם). מ ש מ ע ו ת ה ד ב ר ח ז ר ה ל ר ג י ע ה ו ה ת ח י י ב ו ת ל" כללי המשחק " שנקבעו ל א ח ר מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן". כ ת מ ו ר ה ת ש א ף ח מ א ס, ל ה ע ר כ ת נ ו, ל צ ע ד י ם ש י ב י א ו ל ש י פ ו ר מ ה ו ת י ב מ צ ב ה כ ל כ ל י ב ר צ ו ע ה, ס י ו ע ל מ ש ל : כ ל כ ל י, ע ר ב י

4 4 ובינלאומי ; פתיחת מעבר רפיח ; הרחבת נפח תנועת הסחורות שבין ישראל לרצועה והפסקת הסנקציות ש ל ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ע ל ח מ א ס ותושבי הרצועה. עם ז א ת, ל ה ע ר כ ת נ ו, ס פ ק ר ב א ם ח מ א ס תי א ו ת ב ת ס ר י ט ש כ ז ה ל ה ע נ י ק ת מ ו ר ה מ ש מ ע ו ת י ת ב ד מ ו ת ה פ ס ק ת ה ה ת ע צ מ ו ת ה צ ב א י ת ו ה ע ת ק ת העדיפות לשיקום הכלכלי של הרצועה.

5 ה פ ע י ל ו ת" אתר הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי בפלסטין,( חשבון הטוויטר של הזרוע הצבאית של חמאס,( ר ו ב ה י ר י ב ו צ ע ע ל. 5 שני סבבי ההסלמה שבהם שוגרו לעבר ופצצות המרגמה ישראל רקטות השתלשלות האירועים, שהובילו לסבב ההסלמה הראשון ל ק ר א ת ס ו ף מ א י 2018 ח ל ה ע ל י י ה ב ו ל ט ת ב ע צ י מ ו ת ש ל ה ה ת ק פ ו ת נגד צה"ל לאורך ג ד ר ה ג ב ו ל ש ל י ו ו א ת ה ע מ מ י ת " האלימה, שהחלה ב- 30 ב מ ר ץ בתקרית שארעה ב- 26 ב מ א י 2018 הונח מטען סמוך לגדר הביטחון בדרום רצועת עזה. המטען שהוסתר מתחת למספרי חיתוך תיל, נוטרל על ידי כוח צה"ל. ב ת ג ו ב ה י ר ו כ ו ח ו ת צ ה"ל ב- 27 ב מ א י 2018 מ ס פ ר פ ג ז י ט נ ק ל ע ב ר ע מ ד ת ת צ פ י ת ב ד ר ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה ה צ ו פ ה ל ע ב ר ה א ז ו ר ב ו ה ו נ ח ה מ ט ע ן (דובר צה"ל, 27 במאי ( 2018 הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי בפלסטין הודיעה על מותם של שלושה מפעיליה. הארגון הבטיח בהודעה פומבית ל ה ג י ב ע ל מ ו ת ם ש ל ה ש ל ו ש ה 27 במאי ( מימין : שלושת פעילי הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי בפלסטין, שנהרגו ב- 27 במאי 2018 למותם. בתגובה פתח הג' האד האסלאמי בפלסטין באש מרגמות ורקטות לעבר י ש ר א ל ) אתר הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי, 27 במאי 2018) ב-. משמאל : פעיל הזרוע הצבאית של חמאס, שנהרג 28 ב מ א י 28 ב מ א י 2018) ב- 28 ב מ א י 2018 א ר ע ה ת ק ר י ת נ ו ס פ ת ל א ח ר שש ל ו ש ה פ ל ס ט י נ י ם ז ו ה ו כ ש ה ם מ נ ס י ם ל ח צ ו ת א ת ג ד ר ה ב י ט ח ו ן ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה. כ ו ח ו ת צ ה"ל ע צ ר ו ש נ י י ם מ ה ם, ה ש ל י ש י נמלט. במהלך המרדף אחריהם נ פ ת ח ה אש לעבר הכוחות. ברשות העצורים נמצאו סכינים, מספרי חיתוך ו ח ו מ ר ב ע ר ה. ל א ה י ו נפגעים. בתגובה ביצעו ט נ ק י ם ש ל צ ה"ל י ר י ל ע ב ר ע מ ד ת ת צ פ י ת ס מ ו כ ה. כתוצאה מהירי נ ה ר ג מ ח מ ד מ ס ע ו ד א ח מ ד א ל ר צ' י ע, פעיל הזרוע הצבאית של חמאס ) אתר הזרוע הצבאית של חמאס, 28 במאי ( ב ע ק ב ו ת ה ר י ג ת הפעילים שיגרו הג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ו ח מ א ס מטחים כבדים של ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ל ע ב ר י י ש ו ב י ע ו ט ף ע ז ה. ב ת ג ו ב ה ת ק ף ב ע י ק ר צ ה"ל, מ ה א ו ו י ר, ע ש ר ו ת י ע ד י ח מ א ס ו א ר ג ו נ י ט ר ו ר נ ו ס פ י ם. היה זה סבב הלחימה הנרחב ביותר מאז מבצע " צוק איתן" (2014) ידי פעילי הג' האד האסלאמי בפלסטין ו ח מ א ס. גם ארגונים נוספים קיבלו אחריות לירי אולם משקלם, להערכתנו, היה מ ש נ י. צה"ל הגיב בתקיפות נרחבות נגד יעדי חמאס והג' האד האסלאמי בפלסטין. בין היעדים שהותקפו הייתה גם מנהרה שחדרה לשטח י ש ר א ל.

6 א ת ר צ ה"ל,( 6 סבב ההסלמה הראשון (30-29 ב מ א י 2018) ב- 29 ב מ א י 2018 ס מ ו ך לשעה שבע בבוקר שוגרו ל ש ט ח י ש ר א ל כש ל ו ש י ם פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה. א ח ת מ פ צ צ ו ת ה מ ר ג מ ה נפלה בגן י ל ד י ם ש ע ה ק ל ה ל פ נ י ה ג ע ת ה י ל ד י ם. ב מ ט ח ש ש ו ג ר ב ב ו ק ר נפצע אדם מרסיסים. פצצות המרגמה שוגרו ע"י הג' האד האסלאמי בפלסטין בתגובה למותם של שלושת פעיליו ב- 27 במאי מימין : שרידי פצצת מרגמה, ששוגרה מהרצועה ) דף הפייסבוק שהאב, 29 במאי 2018) באחד. משמאל : חצר הגן הישובים במועצה האזורית אשכול לאחר שנפלה בה פצצת מרגמה ) חשבון הטוויטר של הזרוע הצבאית של חמאס, 29 במאי 2018) ב ש ע ו ת ה צ ה ר י ם ה ג י ב ה י ש ר א ל ל מ ט ח ה י ר י ב ת ק י פ ו ת נ ר ח ב ו ת ש ב י צ ע ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר נ ג ד י ע ד י ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ע ל פ י ד ו ב ר צ ה"ל ה ו ת ק פ ו ל מ ע ל ה מ- 35 יעדים בשבעה מתחמים. ב י ן ה י ע ד י ם ש ה ו ת ק פ ו : א ת ר י א ח ס ו ן א מ צ ע י ל ח י מ ה, מ ט ר ו ת י מ י ו ת ו" מ פ ק ד ו ת ט ר ו ר". ב מ ה ל ך ה ת ק י פ ו ת ה ר ס צ ה"ל מ נ ה ר ה ש ל ח מ א ס ב א ז ו ר מ ע ב ר כ ר ם ש ל ו ם. ה י י ת ה מ נ ה ר ה ז א ת ד ו- ש י מ ו ש י ת ש ש י מ ש ה ל ה ע ב ר ת א מ צ ע י ל ח י מ ה מ ה ר צ ו ע ה ל ש ט ח ל צ ר כ י ו ג ם מ צ ר י ם צ ה"ל ד ו ב ר ט ר ו ר. ז ו ה י כ י ה ו ד י ע, ה מ נ ה ר ה ה ע ש י ר י ת ש צ ה"ל נ ט ר ל ב ר צ ו ע ת ע ז ה מ א ז א ו ק ט ו ב ר 2017 והשנייה שנוטרלה ב א ז ו ר כרם שלום ) ד ו ב ר צ ה"ל, 29 ב מ א י ( מימין : המנהרה שהותקפה ב- 29 במאי 2018 אוקטובר. משמאל : מיקומן של המנהרות, שנוטרלו בידי צה"ל מאז ב מ א י 2018) במהלך תקיפת חיל האוויר שוגר מטח נ ו ס ף ש ל פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ו ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. ב נ ו ס ף ל פ צ צ ו ת ה מ ר ג מ ה ש ו ג ר ו ה פ ע ם ג ם ר ק ט ו ת 107 מ"מ. א ר ב ע ה ב נ י א ד ם נפצעו מרסיסים, שלושה מהם חיילים. בשלב ז ה ה צ ט ר פ ו ל י ר י פ ע י ל י ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס.

7 7 ת י ע ו ד ה י ר י ב ס ר ט ו ן ש פ ר ס מ ה ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס ב א ת ר ה ב- 30 ב מ א י 2018 תיעוד הירי בסרטון שפרסמה הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי (אתר הזרוע הצבאית, 30 במאי 2018) בליל במאי 2018 נ מ ש ך ירי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר י ש ר א ל. במהלך מטח כבד ש ש ו ג ר ב ס ב י ב ו ת 0100 נ פ ל ה א ח ת ה ר ק ט ו ת ב א צ ט ד י ו ן ב ע י ר נ ת י ב ו ת. ר ק ט ה נ ו ס פ ת פ ג ע ה ב ב י ת ב י ש ו ב ב מ ו ע צ ה האזורית אשכול. לא היו נ פ ג ע י ם. נ ג ר ם נ ז ק. רוב הרקטות ופצצות המרגמה יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל. ע ל פ י ה ו ד ע ת צ ה"ל מ ר ב י ת ה ש י ג ו ר י ם ב ו צ ע ו ב א מ צ ע ו ת ט י י מ ר י ם ל ל א חוליות, שעמדו מ א ח ו ר י ה ש י ג ו ר ו ה ד ב ר ה ק ש ה ע ל צ ה"ל ל ה ת ח ק ו ת א ח ר ה מ ב צ ע י ם, ל פ נ י א ו ל א ח ר ה ש י ג ו ר (דובר צה"ל, 30 במאי 2018). ב ת ג ו ב ה ל ה מ ש ך ה י ר י ב י צ ע ו כ ל י טיס ש ל ח י ל האוויר תקיפות נ ג ד 25 י ע ד י ם נ ו ס פ י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ב ת ק י פ ו ת ה ל ל ו ה ו ש מ ד ו צ י ו ד צ ב א י ו ת ש ת י ו ת ביטחוניות של ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ב י ן ה י ע ד י ם ש ה ו ת ק פ ו ה י ו מ ח ס נ י רחפנים המיועדים ל ט ר ו ר, מ ח ר ט ה ל י י צ ו ר ר ק ט ו ת, א מ צ ע י ל ח י מ ה י מ י מ ת ק ד ם, מ ת ח מ י ם צ ב א י י ם מ ח נ ו ת א י מ ו נ י ם ו א ת ר י ם ל י י צ ו ר א מ צ ע י ל ח י מ ה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 30 ב מ א י ( ע ם ז א ת לא ד ו ו ח ע ל נפגעים ברצועת עזה כתוצאה מהתקיפות במהלך הסבב הראשון. תצלומי אוויר של חלק מהיעדים, שהותקפו ברצועת עזה ) חשבון הטוויטר של צה"ל, 30 במאי 2018)

8 א ל ב ח ר י ה" ב מ ק ו ר ( ב מ ע ר ב ח' א ן" ע ר ב י; כ ת ב צ ב אי " ש ל ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס ס י כ ם," מוצב אלבחריה " במערב ח' אן" דף הפייסבוק של צלם העיתונות האני אלשאער,( חשבון הטוויטר( ק ד ס נ ט,; 8 גרסאות פלסטיניות על תקיפות צה"ל כלי תקשורת פלסטינים דווחו, כי גל ה ת ק י פ ו ת ה ר א ש ו ן ש ל צ ה"ל ב ו צ ע נגד מוצבי הזרוע הצבאית של ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ לס ט י ן. ב י ן ה י ע ד י ם ש ה ו ת ק פ ו ה ז כ י ר ו ה פ ל ס ט י נ י ם פ ג'ר " מ ו צ בי א ת ו ע ר פ א ת" ב ד י ר א ל ב ל ח ; " מ ו צ ב ב ר א ק " ב נ צ ר י ם ; " מ ו צ ב מ א ל כ " ב מ ח נ ה א ל נ צ י ר א ת ; " מ ו צ ב ת ש ר י ן" ו ה" מ ו צ ב ה י מ י" ב מ ע ר ב ה ע י ר ע ז ה. ב נ ו ס ף ל כ ך, הותקפו מוצבי הזרוע הצבאית של ח מ א ס ב י נ י ה ם " מ ו צ ב ב ד ר" ב מ ע ר ב ה ע י ר ע ז ה 29, 21 וה מ ו צ ב ש ל ה כ ו ח ה י מ י ש ל ח מ א ס ) י ו נ ס (ח' ב ר, 29 ב מ א י 2018 ב מ א י ( כי הותקפו שישה מוצבים צבאיים ברצועה ו" מ נ ה ר ה מ ס ח ר י ת" ) קרי, מנהרת הברחה) בגבול בין מצרים לרצועה ) חשבון הטוויטר של הזרוע הצבאית של חמאס, 29 ב מ א י ( כ מ ו כ ן ד ו ו ח, כ י ג ל ה ת ק י פ ו ת ה ש נ י כ ל ל י ע ד ב ק ר ב ת ה נ מ ל ה ח ד ש ב צ פ ו ן- מ ע ר ב ח' א ן י ו נ ס ; י ו נ ס; יעדים בשכונת אלשג' אעיה; מוצב של הזרוע הצבאית של חמאס במזרח 29 ו- 30 במאי ( ג' ב א ל י א; ו"מוצב אלג' דאר" בבית לאהיא ) אלמיאדין. נט, 29 במאי 2018 מוצבים שנפגעו מתקיפות צה"ל 30 ב מ א י 2018) מוצב שנפגע מתקיפות צה"ל, QUDSN 30 במאי (2018 קבלות אחריות על ירי הרקטות ופצצות המרגמה ה ז ר ו עות ה צ ב א יות ש ל ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן פר ס מ ו ב- 29 ב מ א י 2018 ה ו ד ע ה מ ש ו ת פ ת ד ם ". ת ח ת ה כ ו ת ר ת " ה פ ג ז ה ת מ ו ר ת ו ד ם ה פ ג ז ה ת ח ת נ ו ע ד ה ז א ת כ ו ת ר ת ל ה ע ב י ר " כ ל ל י ע ל מ ס ר המשחק " החדשים מול ישראל, שמנסים הארגונים הללו ל ק ב ו ע. ב ה ו ד ע ה ק י ב ל ו אחריות משותפת ל י ר י ע ש ר ו ת פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה. ל ד ב ר י ה ה ו ד ע ה ל א י ת י ר ו ה ם ל י ש ר א ל " ל כ פ ו ת מ ש ו ו א ו ת ח ד ש ו ת ". ע ו ד נ א מ ר ה ח ל ה א ש ר ז ו ה י א י ש ר א ל כ י ב ה ו ד ע ה, " ב ס ב ב ה ת ו ק פ נ ו ת" ו ב פ ג י ע ה " ב ל ו ח מ י ה ג' ה א ד וב ע מ ד ו ת י נ ו

9 ד ו ב ר צ ה"ל,( 9 ה צ ב א י ו ת" ב- 48 ה ש ע ו ת ה א ח ר ו נ ו ת. ההודעה מציינת, כ י ה ם ל א י ת י ר ו ל י ש ר א ל ל כ פ ות " מ ש ו ו א ו ת" ו כ י " כ ל ה א ו פ צ י ו ת ת ה י י נ ה פ ת ו ח ו ת ב פ נ י ה ה ת נ ג ד ו ת, ה פ ג ז ה ת ח ת ה פ ג ז ה ודם תמורת דם, ו נ ד בק ב מ ש ו ו א ה ה ז ו, י ה א ; א ש ר ה מ ח י ר ה ז ר ו ע ) א ת ר י ה א " ש ל ה צ ב א י ת ח מ א ס, ב מ א י ה ז ר ו ע א ת ר ה ג' ה א ד ש ל ה צ ב א י ת האסלאמי, 29 במאי ( מרבית הרקטות ופצצות המרגמה שוגרו על ידי חמאס והג' האד האסלאמי בפלסטין. אולם גם ארגוני טרור נוספים קיבלו אחריות לירי. כך, למשל הודיעה הזרוע הצבאית של ועדות ההתנגדות/ חטיבות צלאח א ל ד י ן, כי פעיליה שיגרו " ע ש ר ו ת " ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ע ל ה י ש ו ב י ם ו ה ע מ ד ו ת ה ס מ ו כ י ם ל ר צ ו ע ת ע ז ה ) א ת ר. (2018 ו ע ד ו ת 29 ה ה ת נ ג ד ו ת, ב מ א י פ ר ס מ ו ל כ ך ב נ ו ס ף א ר ג ו נ י ם נ ו ס פ י ם ה ו ד ע ו ת ק ב ל ת א ח ר י ו ת : ג ד ו ד י ה ה ת נ ג ד ו ת ה ל א ו מ י ת, ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ה ח ז י ת ה ד מ ו ק ר ט י ת ל ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן ; ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ת נ ו ע ת ההתנגדות העממית, גדודי צלאח אלדין ; גדודי עבד אלקאדר אלחסיני ; וגדודי אימן ג' ודה. עם ז א ת נראה לנו, כ י ה א ר ג ו נ י ם ה ל ל ו ש י ח ק ו ת פ ק י ד מ ש נ י ב י ר י ע ל י ש ר א ל. מימין : תמונה באתר הזרוע הצבאית של חמאס, שקישרה להודעה אודות הירי ) חשבון הטוויטר הרשמי של הזרוע הצבאית של חמאס, 29 במאי ( 2018 הצבאית; משמאל : התמונה הופיעה גם בחשבון הטוויטר בעברית של הזרוע של חמאס (30 במאי 2018) א י ר ו ע י ם נוספים במסגרת הסבב הראשון ב מ א י ב ב ש ע ו ת ה ע ר ב ה ו ד י ע ה ח ב ר ת א ס פ ק ת כי ח ש מ ל, ה ח ש מ ל ש ו ב ש ה ע ז ה ל ר צ ו ע ת כתוצאה מפגיעת פצצת מרגמה במתקנים של ה ח ב ר ה ה ק ש ו ר י ם ל א ס פ ק ת ה ח ש מ ל ל ר צ ו ע ה. ב ע ק ב ו ת ה פ ג י ע ה ניזוק חלק מהציוד והופסקה פעילות שלושה קווים המזרימים חשמל לדרום הרצועה ) מתוך עשרה). תוך כדי האירועים ע צ ר צה"ל ס פ ינה פ ל ס ט י נ י ת, ש ה פ ל י ג ה מ נ מ ל ע ז ה ל ע ב ר ק פ ר י ס י ן ל מ ט ר ו ת ת ע מ ו ל ה. ה ס פ י נ ה נ ע צ ר ה ע ל ידי חיל ה י ם ה י ש ר א ל י ו ע ל י ה 17 נ ו ס ע י ם. ה מ ע צ ר ב ו צ ע ל ל א אירועים מיוחדים. צ ה"ל אף העמיד כוחות רפואה לטיפול בחולים או בנכים שהיו על סיפון הספינה. הספינה נגררה לבסיס חיל הים באשדוד 29 ב מ א י ( נוסעי הספינה הוחזרו לרצועה.

10 מ ע ן,( ל א ו ר" אתר הזרוע הצבאית של חמאס,( 10 ה ס כם ר ו פ ף ל ה פ ס ק ת א ש ש ס י י ם א ת ה ס ב ב ה ר א ש ו ן ה ס ב ב ה ר א ש ו ן ל ס י ו מ ו ה ג י ע ב ע ק ב ו ת ה ס כ ם ב ל ת י ר ו פ ף, פ ו ר מ ל י, ל ה פ ס ק ת ש ה ו ש ג א ש, ב ה ת ע ר ב ו ת מ צ ר י ם. ב ר ק ע ה ה ס כ ם ע מ ד ו, ל ה ע ר כ ת נ ו, ע נ י י נ ם ש ל ח מ א ס ו ש ל י ש ר א ל ל מ נ ו ע ה י ד ר ד ר ו ת נ ו ס פ ת ה ע ל ו ל ה ל ה ו ב י ל ל ע י מ ו ת ר ח ב ה י ק ף ; ו ה ח ש ש ה מ צ ר י ש א ם י י מ ש ך ה י ר י ע ל ו ל ה מ צ ב ל צ א ת מ כ ל ל ש ל י ט ה ו ל ה א י ץ א ת ה ת ה ל י ך ה ה ס ל מה ה מ ת ח ו ל ל ב ר צ ו ע ה. ה ס כ ם ה ה ר ג ע ה ה י ה א מ ו ר ל ה י כ נ ס ל ת ו ק פ ו ב ח צ ו ת ב מ א י, 2018 א ו ל ם ג ם ב ש ע ה ש ה י ה א מ ו ר ל ה י כ נ ס ל ת ו ק ף נ מ ש כ ו ירי רקטות ופצצות מרגמה מצד ארגוני הטרור הפלסטיניים ו ת ק י פ ו ת צ ה"ל ב ת ג ו ב ה. ל פ י כ ך, נדחתה תחילת י י ש ו ם ה ה ס כ ם פ ע מ י י ם ו ה ו א נ כ נ ס ל ת ו ק פ ו ב פ ו ע ל ר ק ב- 30 ב מ א י 2018 ב ש ע ה 04:00 30 ב מ א י ( נ ר א ה ל נ ו כ י מ ל כ ת ח י ל ה נ ד ו ן ה ס כ ם ז ה לכישלון משום ש ה ו א ל א כ ל ל א ת ה פ ס ק ת צ ע ד ו ת ה ש י ב ה ו ה א ל י מ ו ת והטרור הנלווים להן. ל א ח ר ק ב ל ת ה א ח ר י ו ת ה מ ש ו ת פ ת על ה י ר י, ה ו ד י ע דאוד שהאב, דובר הג' האד האסלאמי ב פ ל ס ט י ן, כ י ה מ ג ע י ם ה מ צ ר י י ם ה ג' ה א ד ע ם ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ו ח מ א ס, ה ו ס כ ם " ל א ש ר ר הה ב נ ו ת א ת ב ה פ ס ק ת ה א ש מ ש נ ת 2014". ל ד ב ר י ו ע ל פ י הבנות אלה, הארגונים הפלסטינים " י ד ב ק ו ב ה ס כ ם ה ה ר ג ע ה כל עוד הכיבוש הישראלי י ד ב ו ק ב ו ". ב ת ש ו ב ה ל ש א ל ה ה א ם ה ה ס כ ם כ ו ל ל ג ם א ת ח מ א ס, ה ד ג י ש ש ה א ב, כ י כל הארגונים מחויבים להסכם ) סוכנות הידיעות הצרפתית, 29 במאי ( ע ם כניסת ההסכם ל ת ו ק פ ו פ ר ס ם ח ב ר ח' ל י ל א ל ח י ה, ה ל ש כ ה ה מ ד י נ י ת ש ל ח מ א ס, ה ו ד ע ה ל פ י ה ל א ח ר ש" ההתנגדות" הצליחה ל ב ל ו ם א ת ה ת ו ק פ נ ות ולמנוע את שינוי כללי העימות, ו ל א ח ר ניסיונות תיווך ר ב י ם, ה ו ש ג ה ה ס כ מ ה ל ש ו ב ל" ה ב נ ו ת ה פ ס ק ת ה א ש " ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ל ד ב ר י ו א ר ג ו נ י " ה ה ת נ ג ד ו ת" ) ק ר י, ח מ א ס ו ש א ר ה א ר ג ו נ י ם) י ה י ו מ ח ו י ב י ם ל ה ן כ ל ע ו ד ה כ י ב ו ש ) ק ר י, י ש ר א ל) י ה י ה מ ח ו י ב ל ה ן " ) א ת ר ת נ ו ע ת ח מ א ס, 30 ב מ א י ( עיצוב גרפי באתר הזרוע הצבאית של חמאס הכולל את השם " הנאמנות לשהידים", שניתן לסבב ההסלמה הראשון בידי ארגוני הטרור הפלסטיניים. ברקע נראות תמונות פעילי חמאס ו ה ג' ה א ד האסלאמי שנהרגו בתקיפות צה"ל נגד מוצביהם ותמונות הרוגים מ" צעדת השיבה " 30 ב מ א י 2018)

11 אתר הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי,( הפגזה תחת הפגזה" א ת ר; מ ו צ ב" 11 ודם תמורת דם " 29 ב מ א י 2018) סבב שני, מצומצם יותר בהיקפו (3-2 ב י ו נ י 2018) ירי רקטות ופצצות מרגמה ש ל ו ש ה י מ י ם ל א ח ר ה פ ס ק ת א ש, ש ס י י מ ה א ת ה ס ב ב ה ר א ש ו ן, ש ו ג ר ו ל ע ב ר ישראל מספר ר ק ט ו ת פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ו ר ק ט ו ת נ ו ס פ ו ת. ב ש ע ו ת ה ע ר ב ה מ ו ק ד מ ו ת ש ל 2 ב י ו נ י 2018 ש ו ג ר ו ש ת י פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ל ע ב ר י ש ו ב י ם במועצה האזורית אשכול. פצצת מרגמה אחת יורטה על ידי מערכת " כיפת ברזל" ו ה ש נ י י ה נפלה בשטח רצועת עזה. בתגובה י ר ו כ ו ח ו ת צ ה"ל ש נ י פ ג ז י ם ל ע ב ר ע מ ד ת ת צ פ י ת מ ד ר ו ם ל ע ז ה. ל א ח ר מ כ ן ש ו ג ר ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה נ ו ס פ ו ת ו א ף ר ק ט ו ת לעבר שדרות ו כ מ ה י ש ו ב י ם ס מ ו כ י ם. מ א ו ח ר י ו ת ר ש ו ג ר ו ר ק ט ו ת ל ע ב ר א ז ו ר מ ו ע צ ו ת אזוריות לכיש, שער הנגב וחוף אשקלון. גדודי אחמד אבו אלריש ) קבוצה חמושה המזוהה עם פתח ( קיבלו אחריות לירי שתי ר ק ט ו ת 107 מ"מ ל ע ב ר נתיב העשרה וחבל אשכול, בהודעה שפרסמה לשכת ההסברה שלהם ב פ י י ס ב ו ק ) ד ף הפייסבוק של ל ש כ ת ההסברה של גדודי אבו אלריש ב מ ר כ ז ה ר צ ו ע ה, 3 ב י ו נ י 2018 נ צ י ב ו ת ה ה ס ב ר ה ו ה ת ר ב ו ת ב ז ר ם ש ל מ ח מ ד ד ח ל א ן, 3 ב י ו נ י ( מ ק ו ר ו ת פ ל ס ט י נ י ם ב ר צ ו ע ה ט ע נ ו כ י ה מ ד ו ב ר ב" א ר ג ו נ י ם ס ו ר ר י ם " א ו ל ם ל ה ע ר כ ת נ ו בוצע הירי תוך ה ע ל מ ת ע י ן ש ל ח מ א ס ע ל ר ק ע ההנחה של היורים, כי המדיניות הנוכחית של חמאס מאפשרת ירי שכזה. תגובת צה"ל בתגובה תקפו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר יעדים של ח מ א ס ב ר צ ו ע ה. ב י ן היעדים שהותקפו ה י ו ע ש ר ה י ע ד י טרור בשלושה מתחמים, ביניהם אתרים לייצור אמצעי לחימה ומתחם צבאי. כמו כן הותקפו מהאוויר חמישה י ע ד י ם ש ל ה כ ו ח ה י מ י ש ל ח מ א ס ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה (דובר צה"ל, 3 ביוני ( תגובות פלסטיניות ה ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת ד י ו ו ח ה ע ל תקיפות שביצע ח י ל ה א ו ו י ר נ ג ד "מ ו צ ב א ל ו א ח ה" ב מ ע ר ב ב י ת ל א ה י א; ע י ן ג' א ל ו ת" ב ח' א ן י ו נ ס ו מ ו צ ב נ ו ס ף ב ר פ י ח. כ מ ו כ ן ד ו ו ח ע ל ת ק י פ ו ת נ ג ד " מ ו צ ב א ל י ר מ ו כ" ב מ ז ר ח

12 אתר הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי, 3 ביוני; ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל ס ו כ נ ו ת ש ה א ב, 3 ב י ו נ י( 12 שכונת אלשג' אעיה בעיר עזה ו"מוצב ערין " במחנה אלנציראת, בסמוך לתחנת הכוח ) אתר הזרוע הצבאית של. ( 2018 ח מ א ס, 3 ב י ו נ י 2018 תקיפת חיל האוויר במערב בית לאהיא (2018

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בצלם ע מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי -'!_ 'r-4 LLJ.I ^^Jalji/I ^jj jji-j j'llj^ivi ^L.jl«11 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human

בצלם ע מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי -'!_ 'r-4 LLJ.I ^^Jalji/I ^jj jji-j j'llj^ivi ^L.jl«11 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human בצלם ע מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי -'!_ 'r-4 LLJ.I ^^Jalji/I ^jj jji-j j'llj^ivi ^L.jl«11 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories ד ף מ י ד ע 1 נ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השני

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מגבניק על טנק?! - השריון בבטש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השני רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השנייה ביטאון עמותת יד לשריון גיליון 50 שבט תשע"ז, פברואר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד