חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא""

תמליל

1 בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז. לידה רווק נשוי גרוש אלמן ילדים זכר נקבה מין מצב משפחתי מקצוע עיסוק כתובת מס' טלפון מס' טלפון נייד לתשומת ליבך, פרטי ההתקשרות שציינת בטופס זה יעודכנו עבור כלל המוצרים ככל שישנם ברשותך בקבוצת הפניקס הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות דואר אלקטרוני הנני מאשר כי המידע הכלול בטופס זה וכל מידע נוסף שיימסר בעתיד על ידי לחברה, נמסר בהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע. ידוע לי שהמידע ישמר במאגרי המידע של החברה ואו חברות מהקבוצה ו/או אצל גורם אחר מטעמה וישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח לרבות עיבוד המידע, צרכים אקטואריים ועסקיים ו/או שירותים נלווים אחרים ובכפוף לכל דין. ) הקבוצה - הגדרת הקבוצה בטופס זה תכלול את: הפניקס אחזקות בע מ, חברות הבת וכן כל החברות והגופים שהפניקס אחזקות בע מ ו/או הפניקס ביטוח בע מ בעלי שליטה בהם של 50 או יותר(. חתימת המועמד לביטוח הסכמה לקבלת הדוח השנתי המקוצר באמצעי דיגיטלי )דואר אלקטרוני/ מסרון( הנני מסכים כי הדוח השנתי המקוצר ישלח אלי, מידי שנה, באמצעי דיגיטלי )דואר אלקטרוני/ מסרון(. ידוע לי כי בכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש כי הדוח השנתי ישלח באמצעות הדואר. אינני מסכים לאמור לעיל, אבקש לקבל את הדוח השנתי באמצעות הדואר חתימת המועמד לביטוח הסכמה לקבלת פנייה בקווי תקשורת הנני מסכים כי המידע אודותיי ישמש את חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן מעת לעת, לצורך שיווק ודיוור מטעם חברות הקבוצה ו/או חברות קשורות בהצעות למוצרים ושירותים ביטוחיים, פיננסים ואחרים, וזאת בין היתר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימליה, דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר וכל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה. נא סמן את בחירתך: מסכים לא מסכים 1. שינוי מעסיק פרטי המעסיק חתימת המועמד לביטוח קוד מסמך 717 שם המעסיק / החברה ע.מ. המעסיק / מס' חברה )ח"פ( מס' קולקטיב בהפניקס כתובת טלפון האם ברצונך לקבל לכתובת המייל הזו את דוח תחזית הגביה כן לא דואר אלקטרוני 703 קוד מסמך הודעת תשלום אופן הגבייה הוראת קבע )נא למלא טופס הרשאה לבנק( אנו מוכנים להמשיך את פוליסת ביטוח המנהלים ו/או קרן הפנסיה של המבוטח/ת אשר פרטיו מצויינים לעיל החל מ. הרינו להודיעכם כי באנו לידי החלטה הדדית על הכנסת שינויים בפוליסת ביטוח מנהלים הנ"ל, כמפורט כלהלן: מס' פוליסה לעדכון/שינוי הנ"ל החל את עבודתו ב שכרו החודשי ברוטו הוא ש"ח משכורות בשנה הפוליסה תשולם באופן גביה: גביה רגילה גביה בשירות שיקים )יש למלא הוראת קבע לבנק( חתימה וחותמת מעסיק הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד מהדורת אוקטובר 2018 דף 1 מתוך 7

2 שכר חלוקת שכר והפרשות* פוליסה/ות ביטוח מנהלים תגמולי מעסיק תגמולי עובד קוד מסמך 713 אובדן כושר עבודה ע"ח מעסיק ע"ח עובד קרן הפנסיה ש"ח תקבול צמוד תוספת יוקר עם תקרה צמוד מדד צמוד תוספת יוקר בלי תקרה הצמדת שכר תחילת הביטוח שכר חודשי מבוטח * 1( שיעור ההפרשה המינימאלי לרכיב ה הינו. 6 2( כמו כן, לא ניתן להקטין את שיעור ההפרשה לרכיב ה הקיים בפוליסה. הצהרת מעסיק א. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תחילת העבודה מס' עובד נא להחיל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על מלוא ההפרשה לפיצויי פיטורים החל מ / /. לתשומת לב! בפוליסות אשר בהן מופקדים כל כספי ה בכפוף לצו ההרחבה להסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, יחול סעיף 14 פיצויי פיטורים מתוקף הצו. ב. החזרת מרכיב ה למעסיק לפי הודעתו בכתב עם העתק לעובד בתום 60 יום )חל על קרן הפנסיה בלבד ובתנאי שנחתם הסכם בין המעסיק לעובד על החזרת הכספים והעתק ממנו נמסר לידי קרן הפנסיה(. ג. זכאות בלא תנאי )סעיף זה יחול על הפקדות שוטפות בלבד( _ על כספי ה תחול זכאות בלא תנאי באופן מיידי בתום 36 חודשי עבודה אחר הסבר: פוליסה הכוללת הפרשות בגין פיצויי פיטורים קולטת כספים על חשבון או במקום חבות המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים. המעסיק רשאי לייעד כספים ששולמו ל לתשלום חשבון מחוייבותו על פי חוק פיצויי פיטורים עד לגובה הסכום החסר בחשבון ה, ובתנאי שחלף מועד שנקבע כמפורט מעלה וחתם לטובת העובד על "זכאות בלא תנאי". בתכנית שאיננה משלמת קצבה ישולמו ה צמודים למדד או לרווחי השקעות )הגבוה מביניהם( - על פי תנאי הפוליסה וההפרש החסר אם ישנו, יושלם מתוך צבירת תגמולי המעסיק וזאת עד תום שבע שנים מיום הוצאת הפוליסה או מהיום שבו בוצע שינוי מעסיק, לפי המאוחר. בתכנית מסוג קצבה ישולמו ה כשהם צמודים למדד או לרווחי השקעות הגבובה מביניהם - על פי תנאי הפוליסה, וההפרש החסר אם ישנו, יושלם מתוך צבירת ה ששולמו על ידי העובד והמעסיק וזאת ללא מגבלת זמן. בקשה למינוי סוכן/יועץ/תאגיד חתימה וחותמת המעסיק במקרה של בקשה למינוי חדש של סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני/סוכנות, תאגיד כמיופה כוח לצורך טיפול בפוליסות, נדרש להמציא טופס 'הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות'- על פי נספח ב 1 או ב 2 בהתאמה. 2. שינויים בפוליסת ביטוח מנהלים במקרים בהם השינוי הוא הוספה ו/או הגדלה של סכום ביטוח יש למלא טופס הצהרת בריאות. שינוי לפוליסת מסלול / מסלול לחיים / מסלול חדש מסלולי השקעה - הפקדות שוטפות מדדי אג"ח חו"ל )17( מודל תלוי גיל* )9999( אג"ח עד 25 מניות )116( מסלול לבני 50 ומטה** )314( הלכה )117( מסלול לבני 50 עד **60 )114( מודל תלוי גיל פאסיבי* )8888( מסלול לבני 60 ומעלה** )214( מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** )241( אג"ח )11( מסלול פאסיבי לבני 50 עד **60 )242( מניות )115( מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** )243( מדדי מניות חו"ל )16( בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. ** קוד מסמך 514 הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד מהדורת אוקטובר 2018 דף 2 מתוך 7

3 מסלולי השקעה - צבירה מדדי אג"ח חו"ל )17( מודל תלוי גיל* )9999( אג"ח עד 25 מניות )116( הלכה )117( מסלול לבני 50 ומטה** )314( מסלול לבני 50 עד **60 )114( מסלול לבני 60 ומעלה** )214( מודל תלוי גיל פאסיבי* )8888( אג"ח )11( מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** )241( מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** )242( מניות )115( מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** )243( מדדי מניות חו"ל )16( בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. ** שינוי מסלול השקעה בפוליסות מניב- קרן י' כל כספי החסכון שנצברו עד למועד הקובע וכל כספי ההפקדות השוטפות שיופקדו לאחר המועד הקובע יושקעו לפי הפרוט שלהלן ידוע לי כי המועד הקובע לשינוי המבוקש הוא ה- 1 בחודש העוקב ליום קבלת הבקשה בחברה. )יש לבחור באחת החלופות בלבד(: מודל תלוי גיל - בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול מסלול לבני 50 ומטה - בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך מסלול לבני 50 עד - 60 בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך מסלול לבני 60 ומעלה - בחירה במסלול זה אינה תלויה בגילך ותישאר קבועה עד להוראה אחרת מצידך, ללא תלות בשינויים בגילך קרן י' אישור המעסיק לבחירת מסלול השקעה לכספי ה, ורק אם לא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או זכאות בלא תנאי יש לחתום על סעיף זה רק במקרה ונבחר מסלול השקעה ל שונה ממסלול ברירת מחדל - מודל תלוי גיל שינוי מסלול הביטוח בפוליסות מניב, עתיר הון, שיא הון, עתיר קיצבה וכו' מסלול יסודי חתימת וחותמת המעסיק קוד מסמך סכום ביטוח קבוע ש"ח 723 אחוז לחיסכון מספר משכורות הגנת הכנסה - כיסויים למקרה מוות בפרמיה משתנה הכנסה למשפחה - תשלום חודשי במקרה מוות סכום ביטוח בגובה משכר קבוע- לא כולל צבירה )3346( יורד לפי צבירה*- הסכום יוקטן מדי חודש בהתאם לצבירה בפוליסה )2346( * ניתן לרכוש כיסוי זה רק במקרים בהם לא ירכש כיסוי אחר מצבירה ריסק 1 תשלום חד פעמי במקרה מוות ש"ח לא כולל צבירה הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד קוד מסמך כפולת משכורות לא כולל צבירה 75 משכורות 100 משכורות 135 משכורות משכורות 706 ש"ח כולל צבירה כפולת משכורות כולל צבירה 75 משכורות 100 משכורות 135 משכורות משכורות סכום ביטוח בש"ח כולל צבירה ויורד על סכום ביטוח ככפולת משכורת ויורד על פי תקופה בהתאם לטבלת העזר פי תקופה בהתאם לטבלת העזר סכום ביטוח יורד על פי תקופה טבלת עזר סכום הביטוח אשר יירכש בפוליסה יחושב לפי ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור שנתי של 4 ובניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.5. מלא את הסכום החודשי הנדרש או כאחוז מהשכר בפוליסה או בשקלים מס' סידורי לתקופה )בשנים( סכום חודשי בשקלים סכום חודשי באחוז משכר כיסויים נוספים - במקרה של חריגה מהתקציב שהוגדר לכל כיסוי, יוקטן גובה סכום הביטוח בכיסוי בהתאם לתיקרה שנקבעה מתוך התקציב בפוליסת "צל" תנאים מיוחדים כיסויים נוספים ריסק )404( 5 ריסק )511( מהדורת אוקטובר 2018 דף 3 מתוך 7

4 שינוי בסכומי הביטוח סכום הביטוח אשר יירכש בפוליסה יחושב לפי ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור שנתי של 4 ובניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.5. ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - כיסוי קיים פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה ללא שינוי מהכיסוי הקיים בפוליסה שיעור פיצוי משכר ש"ח כיסוי קיים 828 )בין השנים 2012( פרנצ'יזה תשלום נוסף בגין חודשיים (1( נכות חלקית - ניתן לבחור רק אחת מבין האפשרויות הבאות: כיסוי קיים 2828 )בין השנים 2017( נכות חלקית ללא החרגת תאונות עבודה* הרחבה רגילה )4( הרחבה משופרת )6( הרחבה מושלמת )8( נכות חלקית עם החרגת תאונות עבודה הרחבה רגילה )4( הרחבה משופרת )6( הרחבה מושלמת )7( בכיסוי 2828 *מותנה ברכישת הרחבה 9 הרחבה עיסוקית )2( למעט צווארון כחול ביטול החרגה לתאונות עבודה עבור אובדן כושר עבודה הבסיסי )9( ביטוח מפני אובדן כושר עבודה והרחבות לבחירה - הוספת כיסוי חדש בפוליסה על פי תקבול, הפיצוי החודשי יופיע בדף פרטי הביטוח וישתנה בהתאם לתקבול המשולם על ידי המעסיק פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה כולל נכות חלקית שיעור פיצוי משכר ש"ח שאינו מבוטח בקרן הפנסיה* ביטוח לגיל אפשרי )בהעדר הנחיה ייקנה הביטוח לגיל 67( * ידוע לי כי על פי הוראות הרגולציה, חל איסור לבטח בכיסוי אובדן כושר עבודה רובד שכר המבוטח בקרן הפנסיה. אופן תשלום כיסוי אובדן כושר עבודה חבילה בסיסית מתוך ה )1( תקופת המתנה של 3 חודשים בתקציב המעסיק מעל ההפרשות: פיצוי ושחרור בפרמיה משתנה )8800( עד 2.5, הפיצוי החודשי יוקטן במידה והפרמיה עולה על תקציב זה )21( הרחבות פרנצ'יזה )1( *לא ניתן לרכוש אם נרכש חודש המתנה עיסוקית לעיסוק ספציפי )2(* *צווארון לבן בלבד ביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי )15( גבוה מ 2.5 ועד ל )הפיצוי החודשי יוקטן במידה והפרמיה עולה על תקציב זה( )21( עד 2.5, ומעל לתקציב זה, מתוך ה ובכפוף לתקנות כיסויים ביטוחיים )20( עד 2.5, ומעל לתקציב זה, בתקציב העובד מעל ההפרשות )22( מוגבל בתקרה בשיעור מהשכר ללא תקרה בתקציב העובד מעל ההפרשות )3( מוגבל בתקרה בשיעור ללא תקרה האם יש לך ביטוח כלשהו לפיו אתה זכאי לתשלום פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה? לא כן, גובה הפיצוי ש"ח הרחבות נוספות לבחירה באישור מיוחד בלבד )לא נדרש אישור בתעריף ספר( פרנצ'יזה על חודשיים המתנה )11(* קיצור תקופת המתנה *לא ניתן לרכוש אם נרכש חודש המתנה חודש חודשיים הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח )גג חתם( תשלום נוסף במקרה של סיעוד )10( 20 מממוצע השכר המבוטח ב- 12 החודשים האחרונים )13( 25 מממוצע השכר המבוטח ב- 12 החודשים האחרונים )14( הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת אובדן כושר עבודה הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד 36 )17( 48 )18( 60 )19( תשלומים חודשיים גידול של 1 בשנה )20( גידול של 2 בשנה )21( לתשומת לבך! כיסויים אשר נרכשו במגבלת תיקרה עלולים לקטון במגבלת התקציב עקב השתנות הפרמיה במהלך השנים, בכפוך לתנאי הפוליסה ולנספחיה. הערה בכסויים בהם הפרמיה משתנה, הפרמיה לכסוי יכולה להשתנות בהתאם למקרים הבאים - מעל - בנוסף לתקציב - כלומר הפרמיה הכוללת לפוליסה תוגדל במועד ההשתנות. במידה והוגבל סכום הפרמיה לכיסוי, ועלות הכסוי גבוהה מהתקרה שניתנה - יוקטן הכסוי בהתאם. מתוך התקציב - כלומר הפרמיה לכסוי תוגדל במועד ההשתנות ותירכש ע"ח החיסכון בפוליסה. במידה והוגבלה הפרמיה לכיסוי, ועלות הכסוי גבוהה מהתקרה שניתנה - יוקטן סכום הכסוי בהתאם. אם לא הוגבל סכום הפרמיה לכסוי, יירכש הכסוי מתוך ההפרשות כל עוד קיימת פרמיה לחסכון. בשלב בו לא נותרה פרמיה לחסכון - תוגדל הפרמיה הכוללת לפוליסה. במידה ולא ניתנו הנחיות, תהיה ברירת המחדל מעל, בנוסף לתקציב, ללא מגבלת פרמיה. בכל מיקרה לא תחרוג עלות הכיסויים מהתקציב המותר על פי התקנות. במידה וחרגה מהתקציב המותר יוקטן הכיסוי על פי תנאי הפוליסה. חתימת העובד שם המבוטח ת.ז. חתימת המבוטח הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד מהדורת אוקטובר 2018 דף 4 מתוך 7

5 מרכז קשרי לקוחות 3. שינויים בקרן הפנסיה בחירת מסלולי השקעה בקרן הפנסיה מסלולי השקעה בפנסיה מקיפה - הפקדות שוטפות מודל תלוי גיל* )9999( וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל מדדי אג"ח חו"ל )53( אג"ח )61( אג"ח עד 25 מניות )63( מסלול לבני 50 ומטה** )50( מסלול לבני 50 עד **60 )150( מסלול לבני 60 ומעלה** )250( מודל תלוי גיל פאסיבי* )8888( מניות )60( שקלי טווח קצר )62( מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** )244( מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** )245( הלכה )64( מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** )246( מדדי מניות חו"ל )52( בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. ** מסלולי השקעה בפנסיה מקיפה- צבירה מודל תלוי גיל* )9999( מדדי אג"ח חו"ל )53( אג"ח )61( אג"ח עד 25 מניות )63( מסלול לבני 50 ומטה** )50( מסלול לבני 50 עד **60 )150( מסלול לבני 60 ומעלה** )250( מודל תלוי גיל פאסיבי* )8888( מניות )60( שקלי טווח קצר )62( מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה** )244( מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60** )245( הלכה )64( מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה** )246( מדדי מניות חו"ל )52( בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. ** מסלולי השקעה בפנסיה משלימה - הפקדות שוטפות מניות )70( מודל תלוי גיל* )9999( אג"ח )71( מסלול לבני 50 ומטה** )51( שקלי טווח קצר )72( מסלול לבני 50 עד **60 )151( מסלול לבני 60 ומעלה** )251( בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. ** מסלולי השקעה בפנסיה משלימה- צבירה מניות )70( מודל תלוי גיל* )9999( אג"ח )71( מסלול לבני 50 ומטה** )51( שקלי טווח קצר )72( מסלול לבני 50 עד **60 )151( מסלול לבני 60 ומעלה** )251( בבחירה במודל תלוי גיל תשויך אוטומטית למסלול התואם את גילך ותעבור אוטומטית למסלול עוקב בהתאם לתנאי המסלול. ** אישור המעסיק לבחירת מסלול השקעה לכספי ה, ורק אם לא חל הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או זכאות בלא תנאי יש לחתום על סעיף זה רק במקרה ונבחר מסלול השקעה ל שונה ממסלול ברירת מחדל - מודל תלוי גיל חתימת וחותמת המעסיק הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד מהדורת אוקטובר 2018 דף 5 מתוך 7

6 בחירת מסלולי ביטוח בקרן הפנסיה בחירת מסלול ביטוח "הפניקס פנסיה מקיפה" )נא לסמן X במסלול הפנסיה המבוקש. ככל שלא אבחר מסלול ביטוח, יחול מסלול הביטוח הבסיסי לגיל 67 לגברים ולנשים(. גיל הפרישה במסלול שם מסלול הביטוח מסלול ביטוח 75 לנכות ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( )10( מסלול ביטוח 75 לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה( )11( מסלול ביטוח 75 לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( )12( מסלול ביטוח 75 לנכות ו- 40 לשאירים )13( מסלול ביטוח 37.5 לנכות ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל ומעלה( )14( מסלול ביטוח 37.5 לנכות ו- 40 לשאירים )15( מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75 לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( 60 ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה( )16( מסלול ביטוח 37.5 לנכות ו- 60 לשאירים )17( אני מעונין/ת בהוספה של כיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות שתשולם בשיעור שנתי ריאלי של 2 )קצבת נכות מתפתחת(. אני מעונין/ת לבטל את הכיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות שתשולם בשיעור שנתי ריאלי של 2 )קצבת נכות מתפתחת(. אני מעוניין לבטל את כיסוי הנכות הכפולה בחודשיים הראשונים ( פרנצ'יזה(. אני מעוניין בהוספה של כיסוי נכות כפולה בחודשיים הראשונים )פרנצ'יזה(. אני מעוניין לוותר על הכיסוי לביטול תקופת אכשרה בתום תקופת הוויתור )ברות ביטוח(. ויתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות )עמית שגילו עד 60( יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה נבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן למקרה נכות או פטירה. אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג בלבד. אין לי בן/בת זוג אך יש לי ילד שגילו פחות מ- 21. אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים. אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ- 21. ידוע לי כי בחלוף שנתיים ממועד אישור הבקשה יחודש הכיסוי הביטוחי לשאירים וינוכו דמי ביטוח מחשבוני, אלא אם אודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת להמשיך ולוותר על כיסוי ביטוחי זה. ידוע לי כי אם יחול שינוי במצבי המשפחתי במהלך השנתיים ממועד אישור הבקשה, באפשרותי להודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת לחדש כיסוי ביטוחי זה. שים לב! בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית ומתגורר עמו או מי שמנהל עם העמית משק בית משותף ויתור על כיסוי ביטוחי )עמית שגילו לפחות 60( יש לצרף צילום תעודת זהות נא סמן את האפשרויות הרצויות: אני בן/בת למעלה מ- 60 ומבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות אני בן/בת למעלה מ- 60 ומבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים מסמכים מצורפים : תעודת זהות )במקרה של וויתור על כיסוי ביטוחי( הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד מהדורת אוקטובר 2018 דף 6 מתוך 7

7 בחירת מסלול ביטוח "הפניקס פנסיה משלימה" )נא לסמן X במסלול הפנסיה המבוקש. ככל שלא אבחר מסלול ביטוח, יחול מסלול הביטוח הבסיסי לגיל 67 לגברים ולנשים למעט במקרה של הגלשה בו יחול מסלול הביטוח שחל עלי ב"קרן הפנסיה המקיפה"(. גיל הפרישה במסלול שם מסלול הביטוח יסוד - ללא כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים מסלול ביטוח 75 לנכות ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( )10( מסלול ביטוח 75 לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( ו לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה( )11( מסלול ביטוח 75 לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( ו לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה( )12( מסלול ביטוח 75 לנכות ו- 40 לשאירים )13( מסלול ביטוח 37.5 לנכות ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל ומעלה( )14( מסלול ביטוח 37.5 לנכות ו- 40 לשאירים )15( מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75 לנכות )למעט גברים המצטרפים מגיל ומעלה( ו- 100 לשאירים )למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה( )16( מסלול ביטוח 37.5 לנכות ו- 60 לשאירים )17( אני מעונין/ת בהוספה של כיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות שתשולם בשיעור שנתי ריאלי של 2 )קצבת נכות מתפתחת(. אני מעונין/ת לבטל את הכיסוי ביטוחי המגדיל את קצבת הנכות שתשולם בשיעור שנתי ריאלי של 2 )קצבת נכות מתפתחת(. אני מעוניין לבטל את כיסוי הנכות הכפולה בחודשיים הראשונים ( פרנצ'יזה(. אני מעוניין בהוספה של כיסוי נכות כפולה בחודשיים הראשונים )פרנצ'יזה(. אני מעוניין לוותר על הכיסוי לביטול תקופת אכשרה בתום תקופת הוויתור )ברות ביטוח(. ויתור על כיסוי ביטוחי למקרה מוות )עמית שגילו עד 60( יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח. מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה נבדלים זה מזה בהיקף הכיסוי הביטוחי הניתן למקרה נכות או פטירה. אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג בלבד. אין לי בן/בת זוג אך יש לי ילד שגילו פחות מ- 21. אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים. אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ- 21. ידוע לי כי בחלוף שנתיים ממועד אישור הבקשה יחודש הכיסוי הביטוחי לשאירים וינוכו דמי ביטוח מחשבוני, אלא אם אודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת להמשיך ולוותר על כיסוי ביטוחי זה. ידוע לי כי אם יחול שינוי במצבי המשפחתי במהלך השנתיים ממועד אישור הבקשה, באפשרותי להודיע לחברה בכתב כי אני מעוניין/ת לחדש כיסוי ביטוחי זה. שים לב! בן/בת זוג הוא מי שנשוי לעמית ומתגורר עמו או מי שמנהל עם העמית משק בית משותף ויתור על כיסוי ביטוחי )עמית שגילו לפחות 60( יש לצרף צילום תעודת זהות נא סמן את האפשרויות הרצויות: אני בן/בת למעלה מ- 60 ומבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות אני בן/בת למעלה מ- 60 ומבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג ולילדים מסמכים מצורפים : תעודת זהות )במקרה של וויתור על כיסוי ביטוחי( חתימת העובד שם המבוטח ת.ז. חתימת המבוטח הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס פנסיה בע"מ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד מהדורת אוקטובר 2018 דף 7 מתוך 7

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

ביטוח בריאות מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח בריאות מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים הצעה לביטוח תאונות אישיות משפחתי פרטי הסוכן קוד מסמך: 2451 קוד מסמך 2451 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח שם נציג מכירות הפניקס פרטי בעל הפוליסה - במקרה של רכישת ביטוח עבור

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: הסוכן: התאריך המבוקש להתחלת הביטוח: לתשומת ליבך: תאריך

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדוא"ל:

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדואל: הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדוא"ל: polisotbs@harel-ins.co.il או בפקס: 03-7348178. *מענה ממוחשב 24 שעות ביממה

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד