מצגת חברה דוחות Q1/2015

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת חברה דוחות Q1/2015"

תמליל

1 מצגת חברה דוחות Q1/2015

2 מידע צופה פני עתיד מצגת זו הוכנה על ידי מישורים חברה לפיתוח בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים פורמאליים שפרסמה החברה לציבור בבורסה, ובכלל זה, בתשקיף מיום , בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה הנדרשים על-פי דין, יגבר האמור בדיווחים האמורים. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים עתידיים. במקרים מסוימים, ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד באמצעות השימוש במונחים כגון: "צפוי", "סבור", "מאמין", "עשוי", "מעריך", "מצפה", "מתכוון", "ממשיך", "יכול", "מתכנן", "צופה" ומונחים וביטויים דומים. המידע צופה פני העתיד במצגת זו מבוסס על הערכות והנחות עדכניות של הנהלת החברה נכון למועד המצגת, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. המידע צופה פני העתיד כרוך בסיכונים ובחוסר ודאות, ובכלל זה גורמים שאינם מצויים בשליטת החברה, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעילות החברה ולגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מהמידע צופה פני העתיד. כל מידע צופה פני עתיד מכוון אך ורק לתאריך שאליו הוא מתייחס. למעט התחייבות לגלות מידע כנדרש על פי דיני ניירות הערך החלים על החברה, החברה איננה מתחייבת לעדכן או לשנות כל מידע הנכלל במצגת זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירוע עתידי או מסיבות אחרות. כמו כן, מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת. למעט סימני מסחר שבבעלות החברה, סימני מסחר הנזכרים במצגת זו הנם רכוש בעליהם ומשמשים במצגת לצורך הבנת ההקשר בלבד. אין לפרש שימוש בסימני מסחר כאמור כאישור או כאימות ביחס לתוכנות החברה, שירותי החברה או ניירות הערך של החברה. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה. להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת. מצגת זו אינה מהווה או מגלמת חלק בהצעה או הזמנה כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה ואינה מהווה או מגלמת חלק בהזמנה לקבלת הצעות כאמור. הצעה כאמור תעשה אך ורק באמצעות התשקיף אותו תפרסם החברה, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים מרשות ני"ע והבורסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במצגת זו לבין התשקיף, יגבר האמור בתשקיף. המצגת גם אינה מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלשהו ביחס לניירות הערך של החברה. 2

3 כרטיס ביקור מישורים נוסדה בשנת 1990 ע"י מר גיל בלוטרייך, בעל השליטה בחברה )67%(. החברה עוסקת בעיקר ב: רכישה, החזקה, ניהול והשבחה של נדל"ן מניב )משרדים ומסחר( בישראל וארה"ב נדל"ן בקנדה, באמצעות חברת הבת הציבורית סקייליין )מוחזקת בכ 50% ע"י מישורים( ההון העצמי המיוחס לבעלים עומד על כ 219 מליון ל בבעלות מישורים תיק נכסים מניבים בישראל וארה"ב בשווי כולל של כ 335 מיליון * תזרים ה NOI השנתי המייצג של התיק נכסים מניבים בישראל וארה"ב הינו כ 25.3 מליון )בהתחשב בעסקה שהושלמה לאחר תאריך המאזן( אג"ח של החברה מדורגות בדירוג BBB/Stable ע"י מעלות S&P מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה בתל אביב בשנת 2007 * שווי נכסים הינו מידע צופה פני עתיד, והינו בהתחשב בעסקת רכישה שהושלמה לאחר תאריך המאזן 3

4 פעילות גיאוגרפית פעילות בקנדה פעילות בישראל פעילות בארה"ב )סקייליין 50%( החזקה יחד עם שותפים, ב- 8 נכסים מניבים בארה"ב, בעיקר שטחי מסחר בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, וכן בפרויקט דירות 12 נכסים מניבים בישראל, בעיקר משרדים ושטחי מסחר באזורי ביקוש במרכז הארץ 4 אתרי נופש במחוז אונטריו שבקנדה שלצדם עתודות קרקע לפיתוח, ובנוסף 2 מלונות בטורונטו ו- 2 בארה"ב 163 מליון 298 מליון 520 מליון )מזה: כ 21 מיליון מזומן( * חלק אפקטיבי של מישורים בשווי נכסים )מזה: כ 69 מיליון מזומן ושווה מזומן( )מזה: כ 46 מליון מזומן ושווה מזומן( ** * כולל פיקדונות בבנקים שהשימוש בהם מוגבל ** שווי נכסים בארה"ב הינו מידע צופה פני עתיד, והינו בהתחשב בעסקת רכישה שהושלמה לאחר תאריך המאזן, כולל התחשבות במימון צפוי בגין הנכס. 4

5 צוות ניהולי גיל בלוטרייך מייסד ונשיא ייסד את מישורים ב- 1990, מכהן כנשיא החברה ואחראי על פיתוח עסקיה בישראל וארה"ב; זכה בקנדה בתואר יזם השנה של E&Y ב רמי שריקי מנכ"ל משנת 2002 מנהל את פעילותה של מישורים בישראל ובארה"ב; בעל ניסיון רב בתחומי הנדל"ן, החשבונאות, הפיננסים והשיווק מייקל סנייד מנכ"ל סקיליין בעל כ- 30 שנות ניסיון בתכנון, פיתוח ומימון פרויקטי נדל"ן למגורים באתרי נופש ומלונאות בצפון אמריקה ואדים שוב סמנכ"ל כספים, סקיליין מעל ל- 15 שנות ניסיון בניהול כספים עבור חברות ציבוריות; רואה חשבון מוסמך בקנדה, ישראל וארה"ב יניב שלומיוב חשב מעל 10 שנות ניסיון בביקורת וחשבות בחברות נדל"ן ציבוריות בישראל; רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה יעקב אקילוב החל מ יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון בעל כ 15 שנות ניסיון במימון, הנפקות אג"ח ומניות, ניתוח חברות; בעל תואר שני במימון וחשבונאות 5

6 מדיניות ואסטרטגיה עסקית התמקדות בשווקים יציבים )פוליטית וכלכלית( אשר אינם תלויים זה בזה ניהול הפעילות באמצעות חברות מקומיות עם הנהלה מקומית ומנוסה איתור הזדמנויות רכישת נכסים מניבים מחוץ לרדאר המשקיעים הגדולים, לעיתים בסיטואציות של מצוקת מוכרים )Distress( במחירים הטומנים בקרבם פוטנציאל פיתוח והשבחה גבוה ומהיר בקנדה וארה"ב החברה תשאף לבצע עסקאות שבהן היא תהיה מסוגלת לחלץ חלק משמעותי מהמקורות העצמיים, תוך זמן קצר עד בינוני בישראל מיקוד בתחום הנדל"ן המניב, בדגש על משרדים הממוקמים באזורי ביקוש במרכז הארץ בארה"ב מיקוד בתחום הנדל"ן המניב, בדגש על שטחי מסחר ומרכזי קניות מסוג Flex Space בקנדה רכישה של אתרים מניבים ממוצבים מסוג מלונאות ואתרי נופש בקנדה וארה"ב. אתרי הנופש כוללים מרכיב מהותי של קרקע שנרכש בעלויות זניחות יחסית. החברה פועלת לשיווק של מתחמי קרקע לקבלנים ופרטים ותעדיף להימנע מייזום עצמי 6

7 התפתחות תיק הנכסים המניבים בישראל ובארה"ב NOI במיליוני ש"ח )חלק החברה ) שווי הנכסים במיליוני ש "ח )חלק החברה( ארה"ב ישראל ארה"ב ישראל מייצג 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/3/15 * שווי נכסים ל ותזרים NOI מייצג הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח והינם בהתחשב בעסקת רכישה שהושלמה לאחר תאריך המאזן. 7

8 תיק נכסים בישראל 8

9 ישראל נכסים מניבים בית התמר, רעננה כללי - מיקוד ברכישת נכסים מניבים באזורים בעלי ביקוש גבוה, בעלי פוטנציאל השבחה מהיר ומשמעותי, תוך התמחות בהשכרת שטחים קטנים לצורך הקטנת הסיכון והתלות בשוכר בודד סה"כ 12 נכסים מניבים הפזורים בגוש דן, בשפלה ובשרון תפוסת נכסים יציבה וגבוהה )כ- 90% ( סה"כ 32 אלף מ"ר של שטחים המיועדים להשכרה )מתוכם כ- 85% משרדים( שווי פורטפוליו כולל של )2()1( כ- 215 מיליון CAP RATE ממוצע של כ 8.35% NOI בשנת 2014 הסתכם בכ- 15 מיליון ש"ח )2( ; צפוי )3()2( לגדול לכ- 18 מיליון ש"ח בעקבות אכלוס שטחים פנויים בנכס בראש העין ושיפור תנאי החוזים הקיימים 3 2 נכון ליום 31/3/2015 חלק החברה בלבד מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח בית מישורים קריית מטלון, פ"ת

10 ישראל - התפתחויות עיקריות בשנה האחרונה ישראל הרחבת אג"ח ד כ 42 מליון בדרך של החלפת אג"ח קצר )סדרה ב באג"ח סדרה ד(. מכירת קרקע חקלאית שהופשרה באבן יהודה תמורת כ -21 מליון )עלות רכישה היסטורית כ 4.5 מליון ( הנפקת אג"ח ד הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ 44.3 מליון (. אג"ח סדרה ד נושאת ריבית צמודת מדד בשיעור של 4.9% חלק החברה בלבד

11 ישראל סיכום פורטפוליו הנכסים כל הנתונים באלפי ש"ח ל ומתייחסים לחלק החברה בלבד: LTV % בעלות נכס NOI שנתי מייצג שווי הוגן תפוסה נוכחית חוב ספציפי 55% 29,301 89% 53,500 4, % קריית המדע, רחובות 55% 23,196 98% 42,300 3, % קריית מטלון, פ"ת 52% 14, % 28,000 2, % כפר סבא 48% 13, % 27,900 2, % בילו דיזיין 54% 10,142 51% 18,878 2,250 75% )1( ראש העין 45% 6, % 14,310 1, % קרית אריה, פ"ת 59% 17,709 88% 30,070 2, % אחרים )ריכוז נתוני 6 נכסים קטנים( 53% 114, ,958 17,930 סה"כ נרכש בסוף חודש נובמבר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

12 תיק נכסים בארה"ב 12

13 ארה"ב מאפייני פורטפוליו הנכסים כללי זרוע הנכסים המניבים של מישורים בארה"ב הוקמה בשנת.2011 יעילות השכרה גבוהה - איזון )BE( בתפוסה של כ- 20% בלבד )לעומת כ- 55% בבנייני משרדים ומסחר( מיקוד ברכישת נכסים מניבים מסוג FLEX SPACE המאופיינים ביכולת השכרה למגוון רחב של שוכרים ושימושים, בעלי פוטנציאל השבחה גבוה יכולת מוכחת להשביח את שווי הנכסים באופן משמעותי, תוך זמן קצר, בין היתר על ידי אכלוס שטחים פנויים ושיפור חזות הנכס Terrace at Florida Mall, Nevada בעלות משותפת, יחד עם שותפים, ב- 7 נכסים מניבים הפזורים במדינות נבאדה, אלבמה, פלורידה וצפון קרולינה, וכן בפרויקט דירות קונדומיניום בפלורידה החברה פועלת בארה"ב יחד עם שותף מקומי, אשר מאתר ומנהל את הנכסים בבעלות, תוך הסתייעות בחברות ניהול והחזקה מקומיות 3 2 נכון ליום 31/10/2014 חלק החברה בלבד מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח Grant Mill Station, Alabama

14 ארה"ב - התפתחויות עיקריות בשנה האחרונה Dolley Madison רכישת נכס מניב בגרינסבורו, צפון קרולינה בתמורה לכ- 3.2 )1( )שלב שני טרם הושלם( מיליון דולר ארה"ב University רכישת נכס מניב באלבמה )1( בתמורה לכ- 9.6 מיליון דולר ארה"ב ארה"ב השלמת מכירת 50% מחלק החברה ב- 4 נכסים בארה"ב עלות רכישת הנכסים )כולל עלויות עסקה ועלות התאמות לשוכרים( הסתכמה לכ 22.5 מליון דולר ועסקת המכירה בוצעה לפי שווי של כ מליון דולר. עסקת המכירה איפשרה את חילוץ מלוא המקורות העצמיים שהושקעו בארה"ב חלק החברה בלבד

15 Grants Mill Station+Eastwood Festival Centre רכישת נכסים "במצוקה " שיפור נראות ותמהיל אכלוס שטחים פנויים מימוש לפי שווי פי כ 3 מעלות הרכישה הגדלת NOI פי 2.5 Eastwood Festival Centre כיום ברכישה סעיף $11M $3M שווי 30,000 30,000 שטח מ"ר 427 $ 100 $ שווי למ"ר 97% 60% תפוסה 9% 15% תשואה $1M $0.45M NOI Grants Mill Station כיום ברכישה סעיף $6.2M $2.2M שווי 21,000 21,000 שטח מ"ר 295 $ 105 $ שווי למ"ר 100% 83% תפוסה 10% 9% תשואה $0.65M $0.2M NOI 15

16 16 Grant Mill Station, Alabama

17 ארה"ב סיכום פורטפוליו הנכסים )1( כל הנתונים באלפי ש"ח ומתייחסים לחלק החברה בלבד: LTV NOI % נכס בעלות שווי הוגן 3/2015 תפוסה חוב ספציפי 3/ % )2( 28,080 50% 37,440 2,500 60% University, Alabama (2) 38% 6,541 92% 17, % Terrace at Florida Mall % 13,102 1,200 30% Eastwood Festival Center, Alabama 79% 10,113 84% 12, % Dolley Madison 51% 5,337 95% 10, % Golden Gate, North-Carolina 68% 6,604 89% 9, % Los Pasados, Nevada % 7, % Grant Mill Station, Alabama 52% 56, ,112 7,770 - סה"כ נכסים מניבים 61% 7,000 86% 11,500-25% Waterside, Tampa Florida לפי שע"ח רכישת הנכס הושלמה לאחר תאריך המאזן. בהתחשב במימון צפוי בגין הנכס 1 17

18 )נתוני 100%( פעילות בארה"ב - ניתוח תשואות IRR על עסקאות תשואת IRR שם הנכס יעוד תקופת החזקה בנכס )בשנים( עלות רכישה )כולל השקעה בהתאמות( שווי במכירה )כולל NOI שהתקבל עד מכירה( 52% 23,803 11, מסחר Sundance Plaza, Las Vegas 77% 48,527 14, מסחר Crestwood, Alabama 89% 25,468 10, מסחר Grants-Mill, Alabama 66% 51,218 31,376 1 מסחר Terrace, Orlando 30% 31,297 27, מסחר Golden-Gate, N. Carollina 180,313 96,111 סה"כ 18

19 נכסים בקנדה וארה"ב באמצעות סקייליין 19

20 התפתחות הון עצמי )המיוחס לבעלי המניות מיליוני ( ב- 14 שנים האחרונות, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל פי 235! עיקר הקיטון בהון ליום 31 במרץ, 2015 נובעת מהפרשי שער יובהר עוד, כי מכירת מלון הקוסמופוליטן ומימושי קרקעות, על השפעתם החיובית הצפויה, טרם באה לידי ביטוי בהון החברה 20

21 פורטפוליו הנכסים בכל אחד מהאתרים, מחזיקה החברה בעתודות קרקע לפיתוח בהיקפים משמעותיים, עליהן היא יוזמת הרחבת שכונות מגורים משולבות עם שטחי ציבור ומסחר בסביבה מלונאית כל הנכסים ממוקמים בדרום חבל אונטריו, במרחק של עד שעתיים וחצי נסיעה ממרכז טורונטו החברה מחזיקה בנכסים בארבעה אתרי נופש: כל הנכסים נמצאים בסמוך ליישובים מסדר גודל בינוני ומעלה, ובעלי תשתיות מפותחות )מרפאות, מרכזי קניות וכיו"ב( בנוסף, מחזיקה החברה בנכסים בשני בתי מלון הממוקמים במרכז טורונטו Edward(,)Pantages,King מלון אחד בקליבלנד, ארה"ב )Hyatt( וכן אתר סקי בקליפורניה שנחתם לגביו לאחרונה הסכם רכישה 21

22 מגזרי פעילות**** )ליום ; במיליוני ( נדל "ן מניב מלונאות ואתרי נופש ייזום ופיתוח Port McNicoll Deerhurst Blue Mountain Horseshoe Cosmopolitan )נמכר( Pantages King Eduard Horseshoe Deerhurst Hyatt Arcade Bear Valley מלונות בטורנטו אתרי נופש אונטריו מלונות ואתרי נופש בארה"ב Blue Mountain מסחרי - Pantages מסחרי - Hyatt Arcade מסחרי שווי נכסים מיוחס למגזר ; ( מליוני ) * תוצאות המגזר )רווח גולמי בנטרול הוצ' בתקופה 1-3/2015 נדל"ן מניב* מלונאות ואתרי נופש ייזום ופיתוח* 401 )1( פחת( 22 * נכסים המיוחסים למגזר ייזום ופיתוח, כוללים גם נכסים בהיקף של כ- 240 מיליון ש"ח, הרשומים בדוחות הכספיים תחת מגזר נדל"ן להשקעה ** במאזן ישנם נכסים אחרים נטו בהיקף של כ 142 מיליון ובכלל זה )מזומנים, פיקדונות, לקוחות, מיסים נידחים וכו(. *** יובהר כי הנתונים מעוגלים למיליון הקרוב **** מגזרי הפעילות שלא כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

23 התפתחויות עיקריות בשנה האחרונה התקבל אישור לשינוי יעוד לקרקע חקלאית ב- Deerhurst ל- 640 יח"ד וכן ל מ"ר של שטחי מסחר חברת בת של סקיילייין )60%( התקשרה ב 2 הסכמים למכירה של 65 מגרשים בפרויקט Blue Mountain תמורת כ 8 מליון דולר קנדי קנדה סקייליין התקשרה בהסכם למכירת מלון הקוסמופוליטאן, הרשום בספרים בשווי של כ- 9 מיליון דולר קנדי, בתמורה לסך של כ- 13 מיליון דולר קנדי החברה רכשה אתר סקי Bearvalley בקליפורניה ארה"ב תמורת כ - 2 מליון דולר. בשנים האחרונות הושקעו באתר כ- 12 מליון דולר על ידי המוכרים. 23

24 ריכוז נכסים עיקריים מניבים ומלונאות )מיליוני ; ( BVR שם האתר/נכס מיקום שימוש/ייעוד HSR קנדה, אונטריו *** BMT DHR קנדה, אונטריו קנדה, אונטריו אתרי נופש קליפורניה, ארה"ב Pantages קנדה, טורונטו Cosmo Hotel קנדה, טורונטו מלונאות Hyatt Hotel קליבלנד, ארה"ב סה"כ נכס בספרים המיוחס למרכיב מניב )שטחי מלונאות, מסחר, משרדים ואחר( ללא מרכיב קרקע לפיתוח שווי הוגן לפי שמאות אחרונה % 0 2 7% 3 4 7% (**** 5) 4 12% 5 5 7% % % תזרים NOI ל- 12 חודשים שהסתיימו ב ** תזרים שנתי NOI מייצג לפי שמאות מעודכנת שיעור היוון עיקרי )CAP RATE) 24 בנוסף לנכסים לעיל, החברה מחזיקה ב 9% במלון קינג אדוורד אשר מופיע במאזן בשווי של כ 14 מליון. יובהר כי המספרים בשקף זה מעוגלים למיליון הקרוב. * הנתונים הם לכל נכס באופן עצמאי לפני תשלום דמי ניהול ששולמו לחברות בנות, שמנהלות את הנכסים ולפני ההתאמות הדרושות לצורך איחוד הדוחות הכספיים של החברה. ** כולל חלקו של שותף )40%( *** **** הנתונים לפני -19 בדצמבר, 2014 כפי שנמסר ע"י המוכרים.

25 עונתיות לשיווק יח"ד ועתודות קרקע באתרי הנופש שם האתר רבעונים עיקריים בהם מתקיימת יח"ד/קרקעות לרוב מכירת הערות המכירות מתקיימות לאורך כל השנה באתר הנופש מתקיימת בחורף פעילות גולף בקיץ ופעילות סקי המכירות מתקיימות לרוב ברבעון השלישי האתר פעיל בעיקר בחודשי הקיץ המכירות מתקיימות של השנה במהלך הרבעון הרביעי והראשון אתר סקי וגולף, אשר עיקר פעילותו היא בחודשי החורף המכירות מתקיימות לרוב ברבעון השלישי בחודשי החורף האגם קפוא. בחודשי הקיץ עיקר הפעילות מתקיימת

26 פיתוח וייזום שם האתר פורט מקניקול הורס שו דיירהארסט בלומאונטיין סה"כ סה"כ שווי בספרים במיליוני ש"ח )מרכיב קרקע בלבד( 5, ,322 1,674 1,900 יח"ד בהתאם לתוכנית האב נכון ליום )תחת סעיף מלאי ונדלן להשקעה( 1, מזה: במלאי** *מכירות ביח"ד בשנים *מכירות במונחים כספיים בשנים )במיליוני ש"ח( מתוך האמור מכירות שטרם הוכרו בדוחות כהכנסה החברה ביצעה מכירות נוספות של 266 יח"ד ומגרשים בהיקף כספי בסך של כ מיליון דולר קנדי חלק החברה )כ- 250 מיליון ( בשנים הערה: ב אושרו לחברה 640 יח"ד ו 4,500 מ"ר מסחרי בפרויקט דייר הארסט * מדובר במכירות שנחתמו בתקופות הרלוונטיות ולא להכרה החשבונאית, לפי שע"ח ביום ההכרה בהכנסה, ואם טרם הוכר ** כולל 150 יח"ד למלון דירות. לפי שע"ח של מועד הדוח 26

27 נכסים אשר אינם מקבלים ביטוי מלא במאזן )מליוני ( אתר עלות בספרים ל שווי הוגן רזרבה הונית לפני מס הערות בניין הכולל 40 יח"ד אשר שווק בעבר כיח"ד time share * 0 HRS קרקע להקמה של 162 יח"ד * 0 DRH מלונות המטופלים לפי שיטת העלות ** 187 DRH+HRS 226 סה"כ * שווי הוגן בהתאם להערכות חברה ** בהתאם לשמאויות שיש בידי החברה 27

28 נתונים פיננסים 28

29 ריכוז נתונים פיננסים ברמת סולו מורחב )3.2015; מיליוני ( חלק בהון עצמי של סקייליין חוב לבעלי אגח הלוואת בעלים שניתנה לסקייליין חוב כנגד נכסים בישראל נכסים מניבים בישראל חוב כנגד נכסים בארה"ב נכסים מניבים בארה"ב סה"כ חוב פיננסי ברוטו יתרות נזילות התחייבויות אחרות נטו )כולל מיסים נידחים( 219 הון עצמי - חלק מיוחס לבעלים סה"כ נכסים ברמת סולו מורחב סה"כ התחייבויות ברמת סולו מורחב 29

30 מקורות עיקריים לשירות חוב וביצוע השקעות חדשות ;3.2015( במיליוני ) סעיף ערך הערה 31 החזר הלוואות בעלים שניתנו לסקייליין ממישורים יתרות נזילות )ישראל + ארה"ב( מסגרת מימון נוספת פוטנציאלית בגין נדלן בישראל חלק מישורים. צפוי להיפרע בשנה הקרובה בהתחשב בהשפעה של נכסים שנמכרו וכן נכס לקראת השלמת רכישה בהנחת מימון מחדש לפי 70%; הערכת הנהלת החברה סה"כ )ללא NOI שנתי( בנוסף, למקורות לעיל: הנכסים המניבים של מישורים בארהב וישראל מניבים תזרים NOI שנתי מייצג של כ 25 מליון לחברה 2 נכסים מניבים לא משועבדים באלבמה ארה"ב בשווי של כ 21 מליון )חלק מישורים( 30

31 סיכום החברה מתאפיינת ביציאה מהירה מסיכון, תוך חילוץ מהיר של המקורות העצמיים בעסקאות חדשות 05 פוטנציאל גבוה לטווח הבינוני עד הארוך בבנק הקרקעות אשר בבעלות החברה בקנדה 01 החברה פעילה בשווקים יציבים פוליטית וכלכלית )קנדה, ארה"ב וישראל( החברה שואפת לשמור על יתרת נזילות גבוהה 02 להנהלת החברה ובעל השליטה בה ניסיון עשיר ומוצלח בזיהוי הזדמנויות עסקיות, השבחתם ומימושם וכן ביכולת להגיב למצבי שוק משתנים 04 לחברה מרכיב גבוה של הכנסות יציבות מפעילות מניבה 06 אסטרטגיה הממוקדת בביצוע עסקאות אטרקטיביות המניבות תשואות גבוהות מהיום הראשון 08 החברה בעלת נגישות למקורות מימון בישראל, ארה"ב וקנדה 31

32 תודה רבה על ההקשבה

33 נספחים 33

34 Hyatt Regency Arcade NOI מייצג 3.4 מיליון דולר אמריקאי נקודות עיקריות כללי: אתר מורשת היסטורי אשר הוקם בשנת ממוקם במרכז העסקים של דאון טאון Cleveland ארה"ב. הנכס כולל מלון בן 293 חדרים, המנוהל על ידי,Hyatt קניון מקורה בשטח של כ- 4,200 מ"ר וכן אולמות כנסים, ספא, חדר כושר ומסעדות היסטורית נכס, טרום הרכישה: הנכס הופעל עד לשנת 1999 כבנייני משרדים וקניון המקורה הראשון בארה"ב. בין השנים הושקעו בהפיכת הנכס למלון וקניון מקורה סך של כ- 60* מיליון דולר אמריקאי הנכס נרכש על ידי סקייליין בפברואר 2012 בתמורה של כ- 7.6 מיליון דולר אמריקאי )עלות רכישה נטו של 3.1 מיליון דולר אמריקאי בניכוי מזומנים שהיו בקופת המלון במועד הרכישה( למול שווי הוגן נוכחי של כ 30 מיליון דולר אמריקאי. קבלת מימון בסך 12.7 מיליון דולר אמריקאי מתאגיד בנקאי שווי הוגן נוכחי של כ- 30 מיליון דולר אמריקאי NOI ל- 12 חודשים שהסתיימו ביום )לפני דמי ניהול בין חברתיים( עמד על כ- 3.2 מליון דולר אמריקאי )ה- NOI השנתי המייצג 3.4 מיליון דולר אמריקאי(. השבחה שבוצעה שיפור ה- NOI בנכס מ- 700 אלף דולר אמריקאי שנתי לסך של כ- 3.2 מיליון דולר אמריקאי ליום פוטנציאל עתידי העלאת שיעור תפוסה בשטח המסחרי )כיום כ- 49% בלבד( רכישה בתמורה ל- 7.6 מיליון דולר אמריקאי NOI במועד רכישה 0.7 מיליון דולר אמריקאי נמצאו בקופת המלון 4.5 מיליון דולר אמריקאי * עפ"י הצהרת המוכרים 34

35 נמכרו 41 דירות קונדומניום בתמורה לכ- 15 מיליון דולר קנדי אושרה תוכנית שינוי ייעוד ל- 640 יח"ד + 4,500 מ"ר מסחר Deerhurst Resort נקודות עיקריות כללי: אתר נופש יוקרתי בחבל Muskoka הממוקם ליד העיר.Huntsville האתר כולל כ- 425 חדרים ) 100 חדרים בבעלות סקייליין(, שני מגרשי גולף, אולמות כנסים, ספא, בריכות, מסעדות, שדה תעופה פרטי. האתר אירח את פסגת ה- G-8. הבעלים הקודם השקיע כ-* 70 מיליון דולר קנדי באתר. האתר נרכש במרץ 2011 בתמורה לסך של כ- 27 מיליון דולר קנדי )כולל הוצאות(. NOI שנתי מייצג מפעילות מלונאית )לא כולל רווחים מפיתוח והשבחה(: כ- 6.1 מיליון דולר קנדי. NOI ל- 12 חודשים שהסתיימו ביום , לפני דמי ניהול בין חברתיים עמד על 4.9 מיליון דולר קנדי. השבחה ומימושים שבוצעו בוצעו מכירות בהיקף כולל של כ- 45 מיליון דולר קנדי. כמפורט להלן: 120 יחידות דיור בפרויקט summit lodges 26 מגרשים לקוטגים ובתים בפרויקט Highland ו- Sanctuary 41 דירות קונדומניום בפרויקט side Lodge Lake ב התקבל אישור לשינוי יעוד של קרקע חקלאית ל 640 יח"ד ול- 4,500 מ"ר שטחי מסחר. פוטנציאל עתידי המשך מכירה של יח"ד ומגרשים בפרויקטים שהושקו. וכן מכירה של עתודות קרקע לקבלנים. קבלת זכויות בנייה נוספות על יתרת עתודות הקרקע החקלאיות שבבעלות החברה. רכישה בתמורה ל- 27 מיליון דולר קנדי NOI במועד רכישה 2 מיליון דולר קנדי נמכרו 120 דירות בתמורה לכ- 21 מיליון דולר קנדי הקטנת המימון הבנקאי בכ- 13 מיליון דולר קנדי נמכרו 26 מגרשים ובתים בתמורה לסך של כ- 9 מיליון דולר קנדי 35 * עפ"י הצהרת המוכרים

36 Port McNicoll נקודות עיקריות נמל היסטורי וקרקע לפיתוח לחופי מפרץ ג'ורג'יאן בפתחו של אזור 30,000 האיים. הנכס כולל כ- 3,440 דונם צמודי מים לאורך חוף של 11 ק"מ וכן 1200 דונם של קרקע בכניסה לעירייה הפרויקט ממוקם במרחק של 25 דקות נסיעה מהורסשו ו - 90 דקות נסיעה מטורונטו. עיקר שטחי הפרויקט נרכשו ב 2007 תמורת כ- 7 מיליון דולר קנדי. 1,200 דונם נוספים של קרקע חקלאית לפיתוח נרכשו ב תמורת 1.2 מיליון דולר קנדי. השבחה ומימושים שבוצעו ב התקבל מרשויות התכנון אישור למתחם הכולל כ- 174 יח"ד )מתוך כ- 1,900 יח"ד בתוכנית האב של המתחם(. ממועד רכישת הפרויקט נמכרו 49 מגרשים בתמורה לכ- 22 מיליון דולר קנדי. ממועד הרכישה הושקעו מעל 5 מיליון דולר קנדי בהשבחת האתר פוטנציאל עתידי פיתוח מתחם המרינה בשותפות עם מפעיל מקומי מימוש מתחמי קרקע לקבלנים קבלה של היתרי בנייה למקטעי קרקע נוספים רכישה בתמורה ל- 7 מיליון דולר קנדי כולל זכויות ל- 650 יח"ד נמכרו 49 מגרשים בתמורה לכ- 22 מיליון דולר קנדי אושרה תוכנית אב הכוללת זכויות ל- 1,900 יח"ד התקבל אישור פרטני ל- 174 יח"ד בפרויקט 36

37 0 Blue Mountain Village נקודות עיקריות כללי: אתר סקי, מלונאות ונופש המוביל באיזור אונטריו, פעיל באופן רציף לאורך כל ארבע עונות השנה האתר ממוקם בסמוך לעיר Collingwood ולחופי מפרץ ג'ורג'יאן, מרחק כשעתיים נסיעה מטורונטו החברה מחזיקה ב- 60% מהרכיבים הבאים: כ- 4,500 מ"ר שטחי מסחר, זכויות לכ- 870 יחידות קרקע מפותחות לבניה )כולל תשתיות( ולכ- 1,800 מ"ר של שטחי מסחר האתר נרכש בשנת 2013 בתמורה לסך של כ- 21 מיליון דולר קנדי. NOI שנתי מייצג מפעילות שטחי המסחר )לא כולל רווחים מפיתוח והשבחה(: כ- 1.6 מיליון דולר קנדי. השבחה ומימושים שבוצעו בוצעו מכירות בהיקף כולל של כ- 9 מיליון דולר קנדי. כמפורט להלן: בשנת 2014 נמכרו 9 מגרשים תמורת 1 מליון דולר קנדי ב החברה חתמה הסכם למכירת 28 מגרשים לבניית קוטג' םי טוריים תמורת כ 2.4 מליון דולר קנדי. ב החברה חתמה על הסכם למכירת 37 מגרשים המיועדים לבניית בתים צמודי קרקע תמורת כ 5.5 מליון דולר קנדי. פוטנציאל עתידי המשך מכירה של מגרשים וכן מכירה של עתודות קרקע לקבלנים. מכירה ו/או פיתוח של שטחי המסחר 37

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015

אי אס אר אר קפיטל בעמ )החברה( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 דו"ח תיאור עסקי התאגיד דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נספח א' דיווח ייעודי לטובת מחזיקי

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד