נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14"

תמליל

1 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח (פרק ה סעיף 2 ב) הוצאות הטסה רפואית (פרק ה') פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית (פרק ה) פינוי ו/או העברה בדרך ימית או אווירית (פרק ה) הוצאות נסיעה והוצאות נלוות לאשפוז, הוצאות נוספות של מלווה שנדרש לשהות עם המבוטח טיפול חירום בשיניים (פרק ו') טיסת חירום של המבוטח לארץ (פרק ז') טיסת חירום לבן משפחה קרוב (פרק ז') החזר הוצאות נסיעה (פרק ז') הפסד פיקדון/דמי ביטול נסיעה (פרק ח') ביטול נסיעה בגין צו 8 (פרק ח') תאונות אישיות (פרק י') לגילאים עד גיל 16 פרק יא' מטען אישי (כבודה) גילאי מטען אישי (כבודה) עד גיל 16 פיצוי מרבי לפריט פיצוי מרבי לכל דברי הערך פיצוי מרבי למכשיר סלולרי נייד פיצוי מרבי במקרה של פריצה וגניבה מהרכב (פרק יא') כבודה שהגיעה באיחור לחו"ל (פרק יא') חבות כלפי צד שלישי (פרק יב') דף רשימה - טבלת גבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) גבול אחריות Cover description Hospitalisation & Medical Expenses Hospitalisation & Medical Expenses $ 1,600,000 $ 500,000 כיסוי הוצאות מלא Transfer of corpse Related expenses $5,000 כלול בגבול האשפוז כלול בגבול האשפוז כלול בגבול האשפוז Air ambulance (Section E) Land evacuation and/or transfer (Section E) Air or sea evacuation and/or transfer (Section E) Travel expenses and hospitalisation related costs, additional costs of a companion who has to stay with the insured Emergency Dental Care Emergency Flight Emergency flight for a close relative (Section G) Reimbursement of travel costs Loss of deposit or cancellation of journey Loss payments due Emergency army recruitment Personnel Accident Age Up to age 16 Personnel Effects Up to age 16Maximum any one item Maximum valuables Maximum for cellular phone Theft From Vehicle up to Late arrival of the luggage Third Party Liability $5,000 $ 500 $ 500 $ 1,200 $6,000 $ 6,000 $1,500 עד $ 20,000 עד $ 10,000 $ 2,250 $ 1,000 $ 450 $ 750 $ 250 $ 400 $150 $ 250,000 מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר באמצעות המייל, טלפון או הפקס : In case of an Emergency requiring Hospitalization or Repatriation Please call: - (24 hours a day) International Medical Assistance (IMA): טל (0) TEL: פקס (0) FAX: מוקד IMA למבוטחי שירביט בחו"ל נא להצטייד במספר הפוליסה Self Deductible Excess $50 $200 השתתפות עצמית : בכל נזק לרוכשי הרחבה למחשב אישי נישא 1 הצהרת המבוטח א. לא ידוע לי על סיבה וצורך באשפוז, בדיקה רפואית או טיפול שלי ושל נלווים ז. על אף האמור בסעיף ה' לעיל, אם נרכשה תכנית S או C ושולמו דמי ביטוח מתאימים יחולו הכיסויים לפי תנאי התוכנית המתאימה (תוכנית S רק לאחר אלי בעת שהותנו בחו"ל. ב. ידוע לי כי ביטוח זה אינו מפצה או משפה עבור הוצאות כלשהן בקשר למחלה מתן מספר אישור מהמבטח). או מום, קודם תחילת תוקפו של הביטוח, בכפוף למצב רפואי קודם כמוגדר ח. הפרטים שבהצעתי והצהרתי זו הינם אמת וכן ידוע לי שהצעתי/ הצהרתי מהווה בסיס להוצאת הפוליסה. להלן. ג. הריני מצהיר כי למיטב ידיעתי לא ידוע לי על מחלות כרוניות שלי ושל הנלווים ט. אני מתחייב בזה לשלם את דמי הביטוח במלואם בהתאם לתכנית הביטוח שנבחרה, הכיסויים הנוספים, תקופת הביטוח ומספר הנוסעים. אלי, בעבר או בהווה. ד. אני והנלווים אלי לא נמצאים בטיפול רפואי כלשהו ולא נוטלים תרופות קבועות בגין מחלות כרוניות. ה. ידוע לי כי הפוליסה אינה מכסה מחלה קודמת כאמור במצב רפואי קודם המוגדר להלן. ו. ידוע לי פוליסה זו מיועדת לאנשים שאינם סובלים ממחלות כרוניות ו/או מצויים בטיפול רפואי קבוע, ולו תרופתי, וכי באפשרותי לרכוש פוליסה מסוג C או S לכיסוי מצב רפואי בגין מחלות כרוניות ו/או פעילות, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה. ידוע לי כי התעריף עבור פוליסה זו הינו נמוך ושונה מהתעריף של פוליסות מסוג C ו- S. חתימה: י. הנני מיפה את כוחה של "שירביט" חברה לביטוח בע"מ לעיין ולקבל בשמי חומר רפואי הנוגע אלי ו/או הנלווים אלי בפוליסה זו ומשחרר מחובת הסודיות הרפואית את כל הרופאים והמוסדות הרפואיים. מובהר בזאת כי השימוש בחומר הרפואי שלעיל הינו לצורך בירור חבותו של המבטח על פי תנאי פוליסה זו. יא. קיבלתי לידי וקראתי את תנאי הפוליסה. יב. באין חתימה של המבוטח על הצהרה זו, הפוליסה תכנס לתוקף רק בתנאי שבעת הוצאתה היו הפרטים הכוללים בהצהרה נכונים במלואם וההצהרה תראה כאילו נחתמה ע"י המבוטח. תאריך:

2 פוליסה "שיר לנוסע" למבוטחים ללא מחלות כרוניות וללא טיפול רפואי/תרופתי קבוע, ומיועדת למבוטחים עד גיל 57 מהדורת נובמבר 5107 פוליסה זו היא חוזה בין שירביט חברה לביטוח בע"מ (שתיקרא להלן: "המבטח") לבין המבוטח ששמו מפורט ברשימה (שיקרא להלן: "המבוטח"). פרק א - עיקרי החוזה 1. תמורת תשלום דמי הביטוח כאמור בסעיף 3 להלן, ישפה או יפצה המבטח את המבוטח על אובדן או נזק שייגרם למבוטח או לרכושו בתקופת הביטוח על ידי הסיכונים המכוסים לפי פוליסה זו. כל זאת בכפוף לתנאים ולהוראות אשר בפוליסה ולהוראות הדין. הרשימה המצורפת לפוליסה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.. 2 אופן הפיצוי וסכום הפיצוי יהיו בהתאם לתנאים ולהוראות בפוליסה.. 3 דמי הביטוח ישולמו מראש לכל תקופת הביטוח. 4. הצעת הביטוח וההצהרה הכלולה בה הן הבסיס והיסוד לפוליסה זו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנה. הפוליסה הוצאה על ידי המבטח בהסתמך על ההצעה וההצהרה. 5. הפוליסה מחולקת לפרקים וכל פרק מחולק לסעיפים. הפוליסה כוללת פרק הגדרות. ההגדרות עצמן כוללות הוראות ותנאים מהותיים. 6. ההגדרות, התנאים הכלליים והסייגים לחבות המבטח מתייחסים לפוליסה בשלמותה, אלא אם צוין אחרת. פרק ב - הגדרות ההגדרות חלות על כל פרקי הפוליסה אלא אם צוין אחרת במפורש 1. המבטח: שירביט חברה לביטוח בע"מ. 2. המבוטח: מי ששמו נקוב בהצעה וששמו/ם צוין ברשימה כמבוטח/ 3. חו"ל: כל מקום מחוץ לגבולות מדינת ישראל כולל אנייה או מטוס בדרכם מישראל או אליה. 4. תקופת הביטוח: כמפורט ברשימה.. 5 בית חולים: מוסד בחו"ל המוכר כבית חולים ומשמש כבית חולים בלבד. 6. אירוע/מקרה ביטוח: תאונה ו/או מחלה שאירעו למבוטח בחו"ל במשך תקופת הביטוח. 7. תאונה: היזק גופני בלתי צפוי שנגרם למבוטח במשך תקופת הביטוח על ידי אמצעי חיצוני הגלוי לעין והוא הסיבה היחידה, הישירה והמיידית למותו או לנכותו של המבוטח.. 8 נכות צמיתה: נכות הנובעת מאובדן מוחלט, אנטומי, או פונקציונאלי של אבר, גפה או חלקיהם, עקב אירוע תאונה אשר תקבע ע"י רופא מומחה ובכפוף לתנאי פרק י בפוליסה. 9. דולר: דולר של ארה"ב. 10. חפצי ערך: זהב וכסף, תכשיטים, פרוות, שעונים, משקפות, מצלמות, מצלמות וידאו כולל אביזריהן, קלטות, מכשירים חשמליים, ציוד אופטי, וציוד אלקטרוני מכל סוג שהוא, בגדי עור ובשמים, ציוד ספורט יעודי, כגון: ציוד צלילה, סקי, ספורט ימי וכיו"ב ולמעט טלפונים סלולריים. 11. בן משפחה קרוב: אישה, בעל, ידוע/ה בציבור, הורה, בן, בת, אח/אחות, חם, חמות, סב, סבתא, גיס, גיסה, נכד/נכדה ושותף יחיד לעסק (בעסק של שני שותפים בלבד ואשר הינם שותפים פעילים בעסק זה). 12. מלווה: אדם המתלווה למבוטח בצאתו את ישראל בכוונה לשוב עמו ו/או אדם מתלווה אשר בהתאם לדרישת רופא, יוצא את הארץ על מנת ללוות את המבוטח חזרה ארצה. 13. תגמולי ביטוח: סכום הכסף או התגמולים שיקבל המבוטח עקב תביעה על אובדן או נזק המכוסים לפי הפוליסה. 14. מצב רפואי קודם: מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ, או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, או כאשר קבלת הטיפול הייתה אחת ממטרות הנסיעה. 15. רופא מומחה: רופא שהוסמך על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה הוא עוסק כמומחה בתחום הרפואי הרלבנטי הנדרש. 16. חוק חוזה ביטוח: חוק חוזה הביטוח, תשמ"א מינימום דמי ביטוח: דמי ביטוח עבור 3 ימי ביטוח שגובה המבטח מהמבוטח במקרה ותקופת הביטוח שנרכשה שווה או קצרה מתקופת 3 הימים הנ"ל. 18. תקופת הביטוח המרבית בהתאם לתנאי החיתום בחברה תקופת הביטוח המרבית היא 180 יום. 2

3 פרק ג - תנאים כלליים 1. הודעות למבטח א. קרות מקרה ביטוח בהיוודע למבוטח על קרות מקרה ביטוח, עליו להודיע מיד למבטח על המקרה בשיחת טלפון או באמצעות הודעת דואר אלקטרונית. ב. כל שינוי במצב הבריאותי המהווה מחלה שאיננה קלה או חולפת מאז רכישת הפוליסה, מחויב בדיווח מידי למבטח, אף בטרם יציאה מהארץ. 2. הארכת תקופת הביטוח מבוטח המעוניין להאריך את תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח המכוסה על פי הפוליסה וטרם תמה תקופת הביטוח, יהיה רשאי בעודו בחו"ל להאריך את תקופת הביטוח באישור מראש של ידי המבטח 3. חובת הזהירות המבוטח ינהג בזהירות ויפעיל זהירות סבירה לשם השגחה על רכושו והבטחתו. המבטח לא יהא אחראי לכל אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהתנהגות של המבוטח החורגת מסטנדרט התנהגות סביר, וכשהתנהגותו לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות. 4. חובות המבוטח - תביעה והודעות המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת התביעה ויעשה כל הנדרש כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום על פי תנאי הפוליסה והיקפה. א. המבוטח יודיע למבטח, מיד, על כל אירוע/מקרה ביטוח וימציא לו, בהקדם האפשרי, את כל המסמכים הדרושים לדעת המבטח ב. לשם סילוק התביעה כולל חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית. על מסירת משטרה בחו"ל וחברת התעופה ו/או האניות ו/או הרכבות בתביעה בגין נזק למטען על המבוטח להמציא אישור ג. הודעה בגין האובדן או הנזק. המצאת האישור/ים למבטח תהווה תנאי מהותי לטיפול בתביעה ולחיוב המבטח. בתביעה בגין אובדן טלפון נייד: יש להמציא אישור מחברת תקשורת על חסימת שיחות ממועד האובדן ד. 5. ביטוח בחברות אחרות א. המבוטח ימסור למבטח הודעה בכתב בעת הגשת תביעה, על כל ביטוח אחר שברשותו מפני הסיכונים על פי פוליסה זו. ב. הפוליסה תכסה אובדן או גניבה או הוצאה, המכוסים על פי תנאי פוליסה זו, גם אם בזמן קרות האירוע נשוא האובדן או הנזק או ההוצאה הנ"ל היה קיים לגביו ביטוח אחר או ביטוחים אחרים, בין שנעשו על ידי המבוטח ובין שנעשו על ידי אחר וזאת עד לגבול האחריות הקבוע בפוליסה זו. למבטח תהיה זכות שיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים האחרים, לגבי הסכום החופף. 6. תשלום תגמולי ביטוח: תגמולי הביטוח ישולמו בשקלים לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום על ידי המבטח או סוכניו לפקודת המבוטח. 7. תחלוף )סברוגציה(: למבטח הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות שיפוי או פיצוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, תעבור זכות זו א. מששילם למוטב תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי ב. או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה ג. פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם. ד. הוראות סעיף זה אינן חלות על פרק י' )ביטוח תאונות אישיות(. ה. 8. חוק ושיפוט: כל הליך משפטי על פי פוליסה זו, או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל הליך כאמור יהיה בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל בלבד. 9. ביטול הפוליסה: א. ביטול הפוליסה על ידי המבוטח בוטלה הפוליסה על ידי המבוטח לפחות 60 ימים לפני מועד יציאתו לחו"ל ייגבו מהמבוטח דמי ביטוח יחסיים בגין התקופה שממועד רכישת הביטוח עד למועד תחילת הביטוח. בוטלה הפוליסה על ידי המבוטח ונותרו פחות מ- 60 ימים למועד יציאתו לחו"ל ייגבו מהמבוטח דמי ביטוח עבור 3 ימים ודמי רישום בסך של 7 דולר. ב. ביטול הפוליסה על ידי המבטח המבטח רשאי לבטל את הפוליסה טרם יציאת המבוטח את הארץ. במקרה כזה יודיע המבטח למבוטח על כך ויחזיר לו את דמי הביטוח במלואם בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח. ג. במקרה של קיצור שהיה בחו"ל לתקופה העולה על 7 ימים, יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח היומיים שלא נוצלו, ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו ובתנאי שדרישה להחזר כאמור תוגש למבטח תוך 30 יום ממועד חזרתו של המבוטח לישראל. 10. השתתפות עצמית: 3

4 מתגמולי הביטוח לכל תביעה תופחת השתתפות עצמית בסך $50 עבור כל ראש נזק בנפרד, למעט השתתפות העצמית בגובה $200 בגין מקרה ביטוח לגבי מחשב נישא ובתנאי שנרכשה הרחבה זו. 11. הארכה אוטומטית של תקופת הביטוח: במקרה והמבוטח יתאחר לחזור ארצה עקב עיכוב שחל באמצעי התחבורה אשר בו עמד לחזור, תוארך תקופת הביטוח אוטומטית ב- 24 שעות נוספות. פרק ד - חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק בפוליסה ובנוסף עליהם, המבטח לא ישלם תביעות הנובעות או הקשורות ב: 1. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים וכל אובדן או נזק עקב חומר גרעיני או פסולת גרעינית או פגיעה באמצעים כימיים או ביולוגיים.. 2 תפיסה, הפקעה, החרמה או השמדה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל לפי דין.. 3 השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית, משטרתית, מחתרתית כמהפכה, מרד, הפרעות, מהומות, חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית. 4. מצב רפואי קודם או מום שממנו סבל המבוטח קודם צאתו לחו"ל ו/ או החמרה של מצב בריאותו של המבוטח כתוצאה ממחלה או מום כזה. 5. קבלת טיפול כאשר קבלת הטיפול בחו"ל הייתה אחת ממטרות הנסיעה. 6. ניתוח או טיפול אשר היה ניתן באופן סביר לדחותו עד למועד השיבה ארצה. 7. רכיבה רכב מנועי ו/או רכיבה על אופנוע ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג )נפח( האופנוע על פי החוק הישראלי; רכיבה על אופנוע שלג ללא רישיון מתאים לסוג זה על פי החוק הישראלי, רכיבה על טרקטורון ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג )נפח( הטרקטורון על פי החוק הישראלי. אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה ושולמה פרמיה מתאימה עבור כיסוי ביטוחי לרכיבה על אופנוע הרים או טרקטורון. 8. בדיקת ביקורת תקופתית, בדיקות וטיפולים הקשורים בתוכנית מרפא )K.U.R( הריון או לידה, שמירת הריון, הפלה, ניתוחים פלסטיים, תותבות למיניהן. 9. השתתפות המבוטח בפעילות ספורט אתגרי, הכוללת או דורשת, בין היתר מהעוסקים בה, רמות גבוהות של קושי ו/או מאמץ גופני או סיכון עצמי כמפורט באתר החברה : ובכלל זה: תחרות או מרוץ מכוניות, טיפוס הרים )הדורש באופן סביר שימוש בחבלים או במדריך(,סנפלינג )ירידה בחבלים(, טרייק Track( ) עם אופניים או בלעדיהם, כדור פורח, אומגה, בנג'י, רפטינג מדרגה 3, צניחה, מצנח נגרר על-ידי סירה או רכב,, רכיבה על סוסים, רכיבה על פילים, סקי מים, קייק, אופנוע מים, סירת גומי, מפרשית, סירת מנוע, שייט ברפסודה, גלישת גלים, צלילה הדורשת שימוש בציוד נשימה, תעופה למעט טיסה כנוסע בשכר בכלי טיס מורשה להובלת נוסעים הטס במסגרת טיסה מורשית לשם הובלת נוסעים על ידי צוות מורשה כראוי, אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה ושולמה פרמיה נוספת מתאימה עבור כיסוי לפעילות ספורטיבית מסוימת, וכן, שייט,למעט שייט המבוטח כנוסע בשכר בכלי שייט מורשה להובלת נוסעים השט במסגרת שייט מורשה לשם הובלת נוסעים על ידי צוות מורשה כראוי ולמעט שייט המופעל על ידי המבוטח המחזיק ברישיון תקף להפעלת כלי שייט כזה בארץ אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה ושולמה פרמיה מתאימה עבור כיסוי לשייט מסוים. 10. נסיעה בג'יפ לרבות טרקטורון מכל סוג שהוא, שלא בכביש מוגדר או בכביש לא מסומן ובכביש לא סלול אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה ושולמה פרמיה מתאימה עבור כיסוי מסוים(. 11. סירת גומי )לא אם צוין אחרת במפורש ברשימה ושולמה פרמיה מתאימה עבור כיסוי מסוים(. 12. מחלה או פגיעה שנגרמו בזדון באופן עצמי, אלכוהוליזם, שימוש בסמים )למעט סמים שנצרכו על- פי הוראות רופא לצורך טיפול רפואי שאינו טיפול לשם גמילה מסמים( וחשיפה עצמית לסכנות ללא צורך )למעט תוך ניסיון להציל חיים(, טיפול פסיכיאטרי, חרדות, הפרעות נפשיות, אי שפיות, איבוד עצמי לדעת או ניסיון לכך, טיפול תרופתי מניעתי למחלת הכשל החיסוני (,)AIDS או מחלה ממאירה. 13. ניתוח לב, צנתור לב, השתלת איברים, השתלת קוצב לב - אינם נכללים בביטוח כאשר אינם בסמיכות מיידית לאירוע חריף ואקוטי. 14 עיסוק בספורט חורף בתחומים: סקי, מזחלות, מגלשות קרח, מגלשות שלג, החלקה על קרח, אופנוע שלג )אלא אם צוין אחרת שארע בחו"ל. במפורש ברשימה ושולמה פרמיה נוספת מתאימה עבור הכיסוי הזה(. 15. פעילות ספורט קבוצתית במסגרת מקצועית ו/או תחרות ו/או אימון ו/או פעילות ספורט חובבני שנעשה במסגרת אגודת ספורט רשומה לפי חוק הספורט, התשמ"ה )אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה ושולמה פרמיה נוספת מתאימה עבור כיסוי לעיסוק בספורט מסוים(. 16. פוליסה לנסיעה שלא החלה בישראל, או אשר הוצאה לאחר תחילת הנסיעה, או אשר הוצאה רק לחלק מתקופת הנסיעה בפועל לא תהיה תקפה אלא אם אושרה מראש בכתב על ידי המבטח. 17. נזק תוצאתי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות הנובעות מהפסד ובזבוז זמן מכל סיבה שהיא, ביטול עסקה לרבות השהייה, הפסד חבילת התיור לאחר יציאת המבוטח את הארץ, עיכוב, פשיטת רגל, אובדן ימי עבודה ושכר, ימי מחלה, הפסד הנאה, עוגמת נפש, כאב וסבל, עזרה סיעודית וכדומה. 18. המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים הרפואיים, מתן השירותים, איכותם, כמותם או תוצאות נתינתם, כמו כן המבטח לא יהיה אחראי בכל מקרה בו נמנע המבוטח מלבקש ו/או מלקבל סיוע רפואי. 19. הוצאות נסיעה במונית )למעט נסיעה לבית חולים לקבלת טפול דחוף ומידי(, אשרות, עמלות, היטלים, מסים, שיחות טלפון, פקסים, הוצאות משפטיות ושכר טרחה, ריבית, הוצאות בנקאיות, קנסות וכדומה. 20.תאונה או מחלה בגינם היה המבוטח בטיפול ולו תרופתי בלבד או בהשגחה רפואית בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 החודשים שקדמו למועד יציאת המבוטח לחו"ל ולמעט כאשר קבלת הטיפול הייתה אחת ממטרות הנסיעה. 21.המבטח לא יהיה אחראי לכל שינוי בתנאים המודפסים של פוליסה זו אלא אם השינוי מוחתם בחותמת החברה. פרק ה - הוצאות אשפוז בחו"ל 1. מקרה הביטוח המבטח ישלם לבית החולים או ישפה את המבוטח בגין הוצאות אשפוז בחו"ל. תגמולי הביטוח לפי פרק זה לא יעלו על המפורט ברשימה הכיסוי

5 א. הוצאות בגין אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת האשפוז ובכללם תשלום בגין טיפולי רופאים, בדיקות וצילומי רנטגן בעת האשפוז, הוצאות אמבולטוריות בעת האשפוז ניתוחים וטיפול נמרץ בעת האשפוז. ב. במקרה של מות המבוטח ישלם המבטח ליורשיו החוקיים, או למנהל עזבונו של המבוטח, את הוצאות העברת הגופה לארץ. ג. הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחוץ-לארץ, מעבר לתקופת הביטוח, אם נמסרה חוות דעת רפואית, בכתב, מאת רופא מומחה או מוסד רפואי מוכר שאילולא השהות הנוספת עלולים היו חיי המבוטח להיות בסכנה - תגמולי הביטוח יהיו כמפורט ברשימה, ויחולו רק לגבי המבוטח שחלה או נפגע ב"אירוע". ד. הוצאות הטסה רפואית - על פי החלטת רופא ובאישור המבטח בלבד. המבטח זכאי לדרוש מהמבוטח להיבדק על ידי רופא מטעמו. ה. פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית אם מצבו הרפואי של המבוטח מאפשר פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה יבשתי, שמתאים למצבו הרפואי של המבוטח בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה כאמור, וזאת בהתאם לטבלת גבולות האחריות ברשימה. ו. פינוי ו/או העברה בים או באוויר אם מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה מטעם המבטח, פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית כאמור לעיל, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה באמצעי תחבורה ימי ו/או אווירי (לרבות אמבולנס אווירי), וזאת בהתאם לטבלת גבולות האחריות ברשימה ובלבד שהמבוטח פנה למבטח בבקשה לקבל אישור מוקדם של המבטח לביצוע הפינוי ו/או ההעברה כאמור (להלן: "בקשה לקבלת אישור") וזאת עוד בטרם בוצע הפינוי בפועל. לא פנה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור, יהא רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור. הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: (1) אם המבוטח לא פנה למבטח בבקשה לקבלת אישור או אם פנה באיחור, מסיבות מוצדקות. (2) אם העדר פניה בבקשה לקבלת אישור או איחור בהגשת בקשה לקבלת אישור לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.הוצאות נסיעה והוצאות נלוות לאשפוז, הוצאות נסיעה נוספות של מלווה אשר נדרש לפי ייעוץ רפואי לשהות עם המבוטח- תגמולי הביטוח להרחבה זו יהיו כמפורט ברשימה. יודגש כי הכיסוי עבור הוצאות המלווה מוגבל ל- 1,200 דולר וטיסה במחלקת תיירים בלבד. יובהר ויודגש כי התחייבות המבטח על פי סעיף זה הינה לשיפוי כספי של המבוטח בלבד בגין הוצאות המבוטח בשל הפינוי/העברה, והמבטח אינו ולא יהיה אחראי להסדרת הפינוי ו/או לביצוע, איכות ו/או טיב ההעברה כאמור בכל דרך או צורה שהיא. 3. סייגים לחבות המבטח לפרק ה )הוצאות אשפוז( המבטח לא ישא בתשלום לפי פרק זה עבור הוצאות נוספות שנגרמו בשל כך שהמבוטח, בהיותו מאושפז בבית חולים, מרפאה או מוסד להשגחה רפואית שוכן בחדר פרטי או בחדר שהותאם לשמש אותו לבדו, זולת אם הרופא המטפל במבוטח סבר כי דבר זה הכרחי למבוטח, מבחינה רפואית. המבטח יהיה זכאי לחייב את המבוטח לשוב לישראל להמשך טיפול אם החזרתו ארצה תתאפשר מבחינה רפואית בכל עת במשך התקופה. במקרה זה יישא המבטח במלוא הוצאות ההעברה הנ"ל למבוטח ולמלווה אחד בלבד, בתנאי שקיים צורך במלווה. פרק ו - הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז המבטח ישפה את המבוטח בגין קרות מקרה הביטוח שארע בחו"ל עבור החזר הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כדלקמן: א) תשלום שלא בעת אשפוז לבית חולים לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי רנטגן. ב) הוצאות אמבולטוריות בבית חולים שלא בעת אשפוז. ג) הוצאות בעד ניתוחים וטיפול נמרץ שלא בעת אשפוז. ד) הוצאות בעד תרופות לטיפול באירוע. תרופות מרשם המבטח ישפה את המבוטח בגין קרות מקרה הביטוח שארע בחו"ל עבור הוצאות בגין רכישת תרופות, שנרכשו בהוראת רופא מטפל ובמידה סבירה עד סכום של $ 500 למבוטח. הוצאות בגין טיפול חירום בשיניים המבטח ישפה את המבוטח בגין קרות מקרה הביטוח שארע בחו"ל עבור הוצאות בגין טיפול חירום על ידי רופא שיניים (ביקור אחד בלבד) בתנאי שהטיפול ניתן כעזרה ראשונה בלבד לשם שיכוך כאבים. סה"כ תגמולים לפי הרחבה זו יהיו כמפורט ברשימה. סייגים לחבות המבטח לפרק זה המבטח לא ישלם תביעה לפי פרק זה בגין אירוע הנובע ו/או הקשור בתרופות שהמבוטח נוטל באופן קבוע או טיפול שיניים (למעט המפורט בסעיף 2 לעיל). פרק ז' - החזר הוצאות נסיעה הכיסוי המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות עקב קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה במקרים הבאים: א. תאונה או מחלה שאירעו למבוטח בחו"ל, ואשר כתוצאה מהם (התאונה או המחלה) ובאישור רופא, נאלץ המבוטח שנות את מועד חזרתו לארץ, ולא יכול היה לנצל את כרטיס הטיסה שלו. לב. מוות פתאומי של בן משפחה קרוב הנלווה למבוטח בנסיעתו. ג. אי ניצול כרטיס הטיסה כתוצאה מכך שהמבוטח מלווה חזרה לישראל מבוטח אחר, שנפגע בתאונה בחו"ל או לקה במחלה שארעה לראשונה בחו"ל, במשך תקופת הביטוח, ורופא קבע כי קיים צורך ללוות את המבוטח שנפגע כנ"ל לישראל, או ל הישאר עמו בחו"ל. ד. טיסת חירום של המבוטח לארץ

6 א. ב. לעניין זה "טיסת חרום": טיסה של המבוטח אשר ארעה כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים: 1 הטיסה נועדה לצורך ביקור של המבוטח ליד מיטת חוליו של בן משפחה קרוב, ואשר על פי קביעת רופא מטפל, מרחפת עליו/ ה סכנת מוות, ועל פי נוהלי הרפואה ובתי החולים בארץ, נמסרת הודעה מיידית על כך לבן משפחה קרוב כמצוין ברישא של סעיף זה. 2.הטיסה נועדה לאפשר למבוטח להשתתף בהלוויה של בן משפחה קרוב. ה. טיסת חירום לבן משפחה קרוב אושפז המבוטח בחו"ל עקב אירוע המצריך אשפוז, ועלה האשפוז על 10 ימים, או שהרופא המטפל קבע כי עקב האירוע הנ"ל חיי המבוטח בסכנה, ישלם המבטח לבן משפחה קרוב אחד עלות רכישת כרטיס נסיעה למקום אשפוזו של המבוטח וכן עלות שהייה של עד 10 ימים במלון. הפיצוי על פי סעיף זה לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה. הפיצוי למבוטח על פי פרק זה לא יעלה על מחיר רכישת כרטיס טיסה חדש מסוג זהה לכרטיס הטיסה המקורי שרכש המבוטח בצאתו לחו"ל, בניכוי הסכום בו זוכה המבוטח בגין אי ניצולו של הכרטיס המקורי, ובתנאי שסכומי הפיצוי המרביים יהיו $.כמפורט 500 ברשימה. הוצאות חזרה לארץ יוגבלו למחיר כרטיס טיסה במחלקת תיירים. במקרה של קיצור נסיעה/חופשה לא יוחזרו הוצאות עבור תשלומים בהם נשא המבוטח בגין חופשה/נסיעה שלא נוצלה. פרק ח - הפסד פיקדון או ביטול נסיעה לפני תחילתה 1. מקרה הביטוח המבטח ישפה את המבוטח על אובדן של פיקדונות שאינם מוחזרים, או תשלומים ששולמו מראש, או שיש לשלמם עבור המבוטח במקרה של ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה מחמת: א. אשפוז או מוות של המבוטח או בן משפחה קרוב המתגורר בארץ דרך קבע. ב. תאונה ו/או מחלה חמורה למבוטח המחייבת ריתוקו למיטה במועד הנסיעה. ג. מגיפה ו/או מצב ביטחוני שאינם מאפשרים למבוטח לצאת לחו"ל, או לחזור עקב סגירת נמלי התעופה בארץ ו/או בארץ היעד אליה רכש את כרטיס הטיסה/ הפלגה. ד. ביטול נסיעה בשל גיוס חירום של המבוטח לשירות מילואים על פי צו קריאה מיוחד (צו 8), על ידי גורם צבאי מוסמך. השיפוי המקסימלי יהיה 1,500 כ$ מפורט ברשימה. יובהר כי השיפוי לפי כיסוי זה יחול על המבוטח המגויס בלבד. 2. תגמולי הביטוח לפי פרק זה יהיו כמפורט ברשימה. פרק ט - חריגים לפרקים ז ו - ח' המבטח לא ישלם תביעה על פי אחד הפרקים המפורטים לעיל הנובעת במישרין או בעקיפין מאחד המקרים הבאים: בעת כריתת חוזה הביטוח היה המבוטח ו/או בן משפחה קרוב מאושפז בבית חולים כלשהוא או במוסד סיעודי כלשהוא או 1. במחלקה סיעודית כשלהי, היה מצוי בהמתנה בתור )רשימת המתנה( לניתוח או אשפוז, וכן היה בבירור רפואי או בבדיקות רפואיות הקשורים למקרה הביטוח. המצב אשר בגינו מתבקש הפיצוי היה צפוי במועד כריתת חוזה הביטוח. 2. ביטול נסיעה אשר נבע מהחמרה במצב רפואי קודם או מחלה קיימת של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב המתגורר בישראל בדרך קבע, במועד כריתת חוזה הביטוח או במשך 6 חודשים שקדמו למועד זה..3 תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין ממחדל במתן ההודעה לסוכן הנסיעות, או לסוכן הביטוח, או למארגן טיולים, או ספק שירותי תחבורה, או ספק שירותי לינה ואכסון, מיד משהוברר שיש לבטל הנסיעה..4 תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס טיסה מקורי שנוצל על ידי המוביל במקרה של שיבה באיחור, קיצור נסיעה או הפסקתה. 5. הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו אלמלא קרות האירוע הרפואי או החזרה ארצה. 6. פרק י - תאונות אישיות הכיסוי במקרה של תאונה אשר תהווה גורם ישיר, יחיד ומידי ללא כל קשר עם גורם אחר כלשהוא, למותו או נכותו הצמיתה של המבוטח ישלם המבטח כדלקמן: במקרה של מות המבוטח התשלום יהיה ליורשים החוקיים של המבוטח או למנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו בהתאם לסכומים המפורטים ברשימה. בגין נכות צמיתה למבוטח ב 1. בגין אחוזי נכות המפורטים בטבלאות להלן פיצוי בהתאם לאחוזים בטבלאות שלהלן במכפלת סכום הביטוח למקרה מוות המפורט ברשימה : לדוגמא: נגרם למבוטח אובדן הזרוע וסכום הביטוח למקרה מוות הוא $ 20,000 המבוטח יקבל במקרה כזה.$15,000 15,000= 20,000X 75% אובדן כף יד -60% אובדן אגודל- 25% אובדן אצבע יד- 20% אובדן צרידת יד- 15% אובדן קמיצת יד -10% אובדן זרת יד- 15% אובדן כף רגל- 50% אובדן אצבע רגל- 5% אובדן עין אחת- 40% אובדן שתי עיניים- 100% אובדן אוזן אחת- 20% אובדן שתי אוזניים- 50% אובדן רגל )מתחת לברך(- 60% אובדן רגל )מעל הברך(- 70% אובדן זרוע- 75% אובדן אמה- 65% 6 ב 2. בגין אחוזי נכות שאינם מנויים בטבלאות שלעיל

7 שיעור הפיצוי יקבע באופן יחסי לדרגת הנכות שתיקבע על פי המבחנים הרלוונטיים אשר בתוספת לתקנה 11 בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה), תשט"ז ובהשוואה לנכות מקבילה מבחינת היקפה ואשר צוינה לעיל מבלי להביא בחשבון את מקצועו של המבוטח, בתנאי שהפיצוי שישולם בהתאם לסעיף זה לא יעלה בשום מקרה על 80% מסכום הביטוח כמפורט בטבלת גבולות אחריות ברשימה ב 3. בגין נכות צמיתה בפרק אצבעות היד פיצוי בשיעור שליש אחוזי הנכות הצמיתה של אותה אצבע, כמפורט בטבלאות לעיל. הייתה למבוטח נכות קיימת לפני התאונה באיבר כלשהו )להלן: "הנכות הקיימת"(, יופחת שיעור הנכות הקיימת משיעור הנכות שתקבע לאותו איבר עקב התאונה בהתאם לאחוזי הנכות בטבלאות שלעיל. בהיעדר קביעת אחוזי נכות לנכות הקיימת, ייקבע שיעורה בהתאם ל"ספר מבחנים לנכות כללית ולנפגעי עבודה" של המוסד לביטוח הלאומי. מוצהר ומוסכם בזה שאם המבוטח ייעלם ולא ישמע עליו מאומה במשך תקופה שתעלה על 180 יום מחמת אבדנו או היעלמו של מטוס על נוסעיו, או טביעתו או הריסתו המוחלטת של כלי שיט או כלי תעבורה כלשהו שידוע שהמבוטח נסע בו, ייחשב הדבר כמוות מחמת תאונה. הפיצוי לפי סעיף זה ישולם רק לאחר שהמוטב או המוטבים שלהם משולמים תגמולי הביטוח יחתמו על התחייבות להשבת כל סכום תגמולי ביטוח שישולם, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית אם יתברר כי המבוטח עודנו בחיים או שלא התקיימו התנאים לתשלום תגמולי הביטוח. הפיצוי לפי סעיף זה לא יעלה בכל מקרה על סכום הביטוח כמפורט ברשימה פרק יא - כבודה )מטען( 1. מקרה הביטוח המבטח ישפה את המבוטח עבור אובדן, או גניבה, למטענו האישי הנלווה אל המבוטח (להלן: "הכבודה") שארע בתקופת הביטוח. 2. תקופת הביטוח לצורך פרק זה תחל תקופת הביטוח מעת שהמבוטח עזב את ביתו בדרכו לחו"ל, או אם מסר את הכבודה למוביל לפני עזיבתו את ביתו מרגע המסירה, ותסתיים עם שובו מחו"ל ישירות לביתו, הכל בתקופת הביטוח כמצוין ברשימה. 3. תגמולי הביטוח סה"כ תגמולי הביטוח לפי פרק זה יהיו מוגבלים לסך המפורט ברשימה עבור כל אחד מהסעיפים כדלקמן: א. סה"כ תגמולי הביטוח לגבי חפצי ערך לא יעלו על המפורט לגביהם ברשימה. ב. בכל מקרה תגמולי הביטוח לפריט, או מערכת פריטים, או זוג פריטים, לא יעלו על הסכומים הנקובים ברשימה. ג. שחזור מסמכים כגון דרכון, כרטיס טיסה וכדו' עד לסכום של $ סייגים נוספים לפרק זה המבטח לא ישלם עבור אובדן או נזק לכבודה הנובע או הקשור ב: א. נזק למטען שארע כשהמטען היה באחריות חברת תעופה או חברת אוניות. במקרה כזה, על המבוטח להמציא למבטח דו"ח אי התאמה בגין המטען ולהגיש תביעה נגד המוביל. לאחר מיצוי כל ההליכים נגד המוביל, על המבוטח להמציא את כל המסמכים, לרבות פרטי הפיצוי שקיבל מהמוביל. המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בניכוי הסכום ששילם לו המוביל או הסכום לו הוא זכאי לקבל מהמוביל. ב. גניבה מכלי רכב ממונע אלא עד לסכום המפורט ברשימה ובתנאי מפורש שבזמן הגניבה היו הדלתות, החלונות וכל הפתחים האחרים של הרכב סגורים ונעולים היטב וכי המנעולים, או הזכוכיות, או מנגנוני הסגירה נפרצו בכח באמצעי אלימות ויש על כך הוכחות. ג. גניבת חפצי ערך מכלי רכב ממונע למעט מכלי רכב ציבורי. ד. אובדן ו/או גניבה של כסף מזומן, המחאות, מסמכים כלשהם, המחאות נוסעים, בולי דואר, סרטי צילום, עדשות מגע, מכשירי שמיעה, שיניים תותבות, משקפיים, חפצים שבירים, בקבוקי משקה או מזון, מכשירי טלוויזיה, נגני מדיה למינהם, מחשבים לרבות טאבלט, מחשב נישא. ה. אובדן ו/או גניבה לדוגמאות סחורות עסקיות. ו. בלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, שבר או קלקול מכני או חשמלי. ז. נזק שנגרם לגורם שלישי. 5. ניכוי בלאי מוצהר ומוסכם בזה כי בסיס הפיצוי בקרות מקרה הביטוח יהיה כמפורט להלן: א. במקרה שהרכוש הניזוק היה חדש (עד 12 חודשים מיום הרכישה) ובידי המבוטח קבלות קנייה המעידות על כך, יוערך הנזק על ידי המבטח (ללא ניכוי עבור הבלאי) אולם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במדינה בה נרכש המוצר ב. במקרה ואין בידי המבוטח קבלות קנייה בגין הרכוש הניזוק, יוערך ערך הרכוש הניזוק על ידי המבטח, אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן או נזק למטען, ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי. לענין זה, חישוב ניכוי הבלאי יבוצע באופן הבא: בגין השנה הראשונה יופחת בלאי בשווי 35% מערך הפריט ובגין כל שנה נוספת יופחתו בלאי בשיעור של 5% נוספים). המבטח ישלם את תגמולי הביטוח בגין תביעה לפי פרק זה תוך 30 ימים מהמועד בו יומצאו למבטח כל המסמכים והמידע שנדרשו לברור חבותו של המבטח על פי פרק זה אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 03 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 4 בפרק ג והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. 7. עיכוב בהגעת הכבודה אם המבוטח יישאר זמנית, ללא כבודתו, למשך 24 שעות לפחות מעת הגעתו ליעדו בחו"ל, ישפה המבטח את המבוטח עד לסך של $150 עבור רכישת חפצים חיוניים כגון בגדים וכד' וכנגד הצגת קבלות. פרק יב - חבות כלפי צד שלישי המבטח יפצה את המבוטח בגין נזק לצד שלישי שארע בחו"ל, לגוף או רכוש, בגינם חב המבוטח, וזאת עד הסכומים הנקובים בטבלת גבול אחריות. תנאי לקיום חבותו של המבטח לפי פרק זה יהיה התאמת חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי להגדרת חבות זו בישראל על פי פקודת הנזיקין בעד:.

8 א. מוות או חבלה גופנית כתוצאה מתאונה לכל אדם שאינו בן- משפחה קרוב של המבוטח או אשר בזמן התאונה לא היה מועסק בשירותו של המבוטח או נלווה אליו. ב. נזק כתוצאה מתאונה לרכוש שאינו שייך למבוטח או לבן- משפחה קרוב, או של נלווה או של כל אדם אחר הנמצא בשירותו של המבוטח וכמו כן בתנאי שהרכוש אינו בהשגחתם או בפיקוחם ובלבד שהחבות נובעת מתאונה אשר ארעה בחו"ל במשך תקופת הביטוח. 2. סייגים נוספים לפרק זה המבטח לא ישלם תביעה הנובעת או הקשורה באחד המקרים הבאים: מחזקה או בעלות בבניינים, חצרות או קרקע. א. מחזקה או בעלות או שימוש בכלי רכב מכל סוג שהוא, כלי שיט, או כלי טיס. מסחר, ייצור, הפצה ותיקון של מוצרים כלשהם וכן עיסוק במסחר, מקצוע או כל עיסוק אחר. השתתפות של המבוטח בספורט מאורגן או השתתפות של המבוטח במאורע ספורטיבי כלשהו, אלא אם כן נטל בהם חלק בתור צופה. ב. מחוזה המטיל על המבוטח אחריות אשר לא הייתה חלה עליו בהיעדר חוזה זה. הנחיות - איך תנהג בעת אירוע על פי פוליסה זו: אירע מאורע או נזק העשוי לגרום להגשת תביעה למבטח - על המבוטח להודיע מיד למבטח על הנזק ולקבל אישורו על כך מיד לאחר שנודע על האירוע או הנזק. הוצאות רפואיות/אשפוז לשם קבלת עזרה ויעוץ רפואי, ובכל מקרה של אשפוז, יש להודיע מיד למרכז הסיוע של המבטח שמספרי הטלפון שלו מופיעים על פוליסת הביטוח שלך. בפנייתך למרכז הסיוע אנא ציין מספר הפוליסה. בצאתך מבי"ח דאג לקבלת דו"ח סיכום מחלה וחשבונית. בצאתך מרופא, לאחר טיפול אמבולטורי, דאג לקבלת אבחנה רפואית ברורה, תוצאות בדיקות מעבדה, צילומים.2 חשבונית מקורית וכד'. תנאי מהותי לפיצוי בגין הוצאות רפואיות ו/או אשפוז הינו המצאת כתב שחרור מסודיות רפואית בצרוף פרטי הרופא המטפל וחתימת המבוטח. 3. כבודה בעת אירוע אובדן או נזק לכבודה או לחפצים אישיים, יש למסור מיד הודעה בכתב ולקבל אישור על מסירתה לחברות מובילים למיניהן (חברת תעופה, חברות אוטובוסים, רכבות וכיו"ב) - לא יאוחר מ- 3 ימים מיום קרות הנזק. לא תשולם תביעה אלא מעל הסכום שיתקבל מהמוביל לפי התקנות הבינלאומיות. על אובדן או נזק אחרים, יש לדוח למשטרה המקומית לא יאוחר מ - 3 ימים מהמועד שנתגלה האובדן או הנזק ולהמציא אישור מידי למבטח על הדיווח. 4. תאונה בעת תאונה הגורמת נכות או מוות - הודע מיד בכתב על פרטי התאונה. צרף לפנייתך אישורים רפואיים המעידים על מהות הפגיעה. 5. החזר הוצאות כרטיס טיסה בעת הצורך בהחזר כרטיס טיסה - שלח למבטח דו"ח רפואי המנמק את נסיבות אי יכולתך לטוס בתאריך שנקבע מראש. יש לצרף את כרטיס הטיסה המקורי, וכן, את כרטיס אשר נרכש במקומו. 6. תביעות תביעות תוגשנה על גבי טופס תביעה (אותם אפשר לקבל במשרדי המבטח ו/או באתר המבטח) ויש לפרט באופן מלא את הפרטים הנדרשים. בכל תביעה יש לצרף את הפוליסה ואת כל האישורים והקבלות המקוריים. המבוטח פטור מחובה זו אם הוא מחויב למסור את המסמכים המקוריים גם לגורם אחר או אם מסיבה אחרת אין ביכולתו להציגם ובלבד שיציג למבטח העתק של המסמכים המקוריים בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים ואישור של אותו הגורם בגין הסכום ששילם למבוטח בגין מסמכים אלו או בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים ופירוט הסיבה לכך שאין ביכולתו להמציאם. צאתכם לשלום ודרך צלחה רח' יד חרוצים 01 נתניה, ת.ד 7015 נתניה טלפון פקס

9 "שיר לנוסע - מסוג P" למבוטחים ללא מחלות כרוניות וללא טיפול רפואי/תרופתי קבוע, ומיועדת למבוטחים עד גיל - 57 גילוי נאות חלק א': ריכוז פרטים כללים על הפוליסה ונספחיה תנאים סעיף נושא שיר לנוסע מסוג P למבוטחים ללא מחלות כרוניות וללא טיפול רפואי/תרופתי קבוע, ומיועדת למבוטחים עד גיל 75 1.שם הפוליסה כללי הוצאות אשפוז בחו"ל - פרק ה ' הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז - פרק ו ' החזר הוצאות נסיעה - פרק ז ' הפסד פיקדון או ביטול נסיעה לפני תחילתה - פרק ח ' תאונות אישיות - פרק י ' כבודה )מטען( - פרק יא ' חבות כלפי צד שלישי - פרק יב ' 2.הכיסויים בפוליסה עד 181 ימים 3.משך תקופת הביטוח אין 4.תנאים לחידוש אוטומטי אין 5.תקופת אכשרה אין 6.תקופת המתנה כמפורט ברשימה $51 לכל מקרה ביטוח 7.השתתפות עצמית שינוי תנאים פרמיות תנאי ביטול חריגים לרוכשי הרחבה למחשב אישי נישא $ 8.שינוי תנאיי הפוליסה במהלך ניתן לאחר רכישה כל עוד השינוי יתבצע לפני הטיסה תקופת הביטוח לחו "ל 9.גובה הפרמיה כמפורט ברשימה 11. מבנה הפרמיה קבועה 11. שינוי הפרמיה במהלך תקופת לא ניתן הביטוח 12. תנאי ביטול הפוליסה ע"י א. ניתן לבטל את הפוליסה לפחות 60 ימים לפני מועד היציאה לחו"ל. ייגבו מהמבוטח דמי ביטוח יחסיים בגין התקופה המבוטח שממועד רכישת הביטוח עד למועד תחילת הביטוח. ב. ניתן לבטל פוליסה במועד קצר מ- 60 ימים לפני מועד הנסיעה, בכפוף לתשלום דמי ביטוח עבור 3 ימים ודמי רישום בסך 7 דולר. ג. ניתן לבטל פוליסה מפאת קיצור תקופת השהיה בחו"ל לתקופה שמעל 7 ימים. המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח היומיים שלא נוצלו בתנאי שלא הוגשה תביעה על פי הפוליסה ושדרישה להחזר כאמור תוגש למבטח תוך 60 יום ממועד חזרתו של המבוטח לישראל. 13. תנאי ביטול הפוליסה ע"י המבטח רשאי לבטל את הפוליסה טרם יציאת המבוטח את המבטח הארץ. במקרה כזה יודיע המבטח למבוטח על כך ויחזיר לו את דמי הביטוח במלואם בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח. 14. החרגה בגין מצב רפואי קיים אם קיימת החרגה, הפירוט לגביה מופיע ברשימה וכן כמפורט בתנאים הכלליים וכן על פי תקנות מצב רפואי קודם. 15. סייגים לחבות המבטחת כמפורט בפרקים ד' ו-ט' וכן בפרקים הבאים : פרק ה': סעיף 3 פרק ו ':סעיף 3 פרק יא':סעיף 4 פרק יב':סעיף 2 9

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד