שלחן ערוך או"ח ח"ב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שלחן ערוך או"ח ח"ב"

תמליל

1 - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ ש שו קוש ושעוו ת תו כ שעו פתתו קש ופו שנצת כתו תקת נ ופ ו כ שו וכ פ פת שו ת ושעוו כשעו פות וו ש תכו קק שכ קק פו תו ו ופ ש ש שת ו עפ נות ז ו ו נ ת ש כות ו שעש ש שת [ וג ק שש ו ו פנ ש ות שו קנ [ ו שת וצ ף ות ו ו וע כ ת צכו ש ש ש ף שעשו כ ת צכ נכ עוש ש ש שות ו שת כ ש נת ו נות וצ שת ש וש ש ש וצ ו וכ שו ] שת עו שת עוש ש פו וכ ות ענ ק נכ נ ק גכ שו נג שנת כו ת שו עשתו ו שעות תו וש ץ ש ש קושו ש ג תת תט ג ש ש ש ש וש ע ש ת ת ש וש קץ ש ת ת ש ק ק ג% ש ו טט ש שוע ש כ ק כ תג פ ף ק שעו פוש קו ק פטו שכ פנ ש ש פות ע שות כ ק ש ו - ך ו קט ת פק ש ש ע 202 ו ת קע ט קוש קטו שנ ק פ קז ג ק תג ש-עפ ג ג ש קו ש צ ש שע ז פ שז ג קק ת ש וצונ טו ש שו ע ג שוך וכ שעת פו כג ו ת כג שת - ף ש ש - תותש ת שפשת גונ ש כשוג שת כ ע ש ש כ ש ו ש ק ת ט ג ז תקג וג ש- ת תש ג קקף - ש ק ש ו ז ת ש ת ש ] ש גונ ש ע ש ט ש נו נ -ש ש ש שת פ כך ש ת ושט ש ש ו תנ - ק ק ף ק ק ו ק תקג ש כק ש שכ ש ש ושג ש וש ז ק ש ג ץ תק וש ק ו ג ג / ו ש קו צ ו וש טו ש ג ש ש ש ש ש ש ש וש ו ע ף

2 ש כקת נע תו שו שו עש ע ש ש צו כו וכצ ת כ ושעש וג ש ו תש וע ו שו ש ש תוש כ ש תונ נ צו ועו שש עש ש ו ו גגוש ו [ וכש שעש ו ות ו ונק נ [ וש [[ וג ש נ ו גגוש ת [ נ ז[ ו ךצ ת כ ושעש ע תנש [ שע פ תו כ עש קנ גגוש וו כוש וש ו ש כ [ ג ו צו ו צו ו נפ ש נכ [ שו [ ש נכ ךש ונ ע נש נ ק [ שו שו נוש ך ג עתנו ת צו [ ת ו ונו קנ שש ת ונ שפש וכ תועת ו ת וג ת ו ו נפ ונש קנ שש ת ששכ צ ת נש כ ת ו ו נ צ נש ך ג נענ נשנ וכ ונש ונ ע שש ת ג ש ו ע שש ת ג נו תועת ו ו וש ו שש נכ וכ ונ ו שכ זט ז נכו נ - ק ט 2ק ג ננ ק 3 ףפ כ ו ת וט נוג נ ש ע 3 טג נ נ גג [ ] ו צו 3 ו ג3 -תש קפ ק ו ץוק ת ז ע נ נ ש ע נ נו ו פ ק ט ץ ץצנש ו -ש צו וצ טכ ו ק ת ט גגושש תועו כ ק כ עו ת ונק ק ש נ כ כ ונק ו גנ כ ק כש ףו וקש ש 2 ת פ תכ ונק ו ק כש ט ו כנ שונו כ פ וש ש ו ות ו ו פ שענש ש ונ תוש -ז ת כ - גק ונ ק -ךט וו - ק נ ות ע ו נ צ כ ו ז ת טנ עקת ט ק עקת ף גשו וננ ו ו ק ג ע ק ופנ -ת ק ג ג פ ו פש נטק שו פ ש ת וכ [ תז ו עט נ ות ץ נו פ ש ש ק עוש ז ג ע ונ ש ע ךש ק

3 קת ש תש כש פו ו ו ת ותו ותע שש ו שפע וש צקו ע תנש ש ת [ת ו שע ש נתכ ש ו שש נכ ו ו ו ש תנכ וג ש [ת תותכ ש כש שכ ש ת ש ש שפ תוכ ש ךצש ו ש כ ת פו שע ע כנ ךוצ ו שש נכ ךוצ ו ש נכ כ תתנשנ ט ש נ גשנ ג צ תנש נ ו ךצ ת כ ושעש וכ כנש שע ת ךוצ ו [ ו ש תוכ ץו פ ושו פ כנ ו ךוצ ו ו ף צו וש וש כנ נ שכ גק ץצוק פ גנ וש ו ו וש צקו פ ענ נכ ענ נ צק פ נשנ פ ש נכ תו ו צוכ נ וש ג ךוו פ גנש וש ושו ונ ג ךוו תו נכ פע וש ו ז ו ת תוכ כש כש ו נ עצ ו וש ף וג פו ] [צו וש כ פש ףוג שק וגכ ךת נ ותוכת ו ת כ שענש ג 7 כ עש פ פגו ונ ו שקש ףוג ך וגכ נ כ ושענש כ וש [] גג תש ת ו ז ץו ק ג ק כ עש ג ז עוש עג נ ט ץ ט ז וטק ג תונ ת ש - תכ ו ק ו ע פשת ע 3 ת ךז 56 תת ע 62 ג - ו ש ג ק כש ש שתנ ע כנ ו ת פ ת שנש ו ק ז כנ ו ע ש ש זג ג ז ת ו ש ש וג ש טנ ש תו ו תפ זפ ג ]נש[ ג ץפ וש ג ג ףו וק ו ךת - כ ו ף ק ק כ ע ש ך תנ עג ת צת ףו וקו ק נ ע נג כ ט נ ש - ו כ ש ונ נו ת - פ ט תע עושו ףע ו ת עשו ג ת וש - ש תת ע וש ש ת שו ע ו תכ ו ק ו ו וק ק ק כש ז כ תע ת שו ט שתכ תעש ות טג ג ע 1ך זע ט כ נ תועש ת שוע ק ץ ק כש כש נפשכ כנ צ עט ז ג ו ו ע ג ע ק ק ע כש ךצ ש נ [ -ש פו גק גק ו גק תוקפכ ףכ ץק נ ש ף צ ו

4 ש קת זכש כ זכ תות ו וגכ צ צ ק וש ו ש וכ וש כ צתש ע ו תצנ ככ כו וש וצ ו [ פו תות נ וגכ וכ וש ךוכ ג וש תוות [ו וש וש וכ וכ גג ג ו קו כ ווש כ ט זכו נ פ וע ו זג ש ץ [ תנש כ נ [ ג נ [צע וגכ צנ נ כ צתש נ כ תווש ת נפ ש ך וש ו וזג וש ו נפ ש נ תפת [ ופ נפ ש תותכ ו פוכ פ ת וע ג תו [ ענ [ נ כ כנ פ נ נ תש כ וכש כ כ ש וש וש ונ ת תנש כ כ וכצ נצנו פו נצנ ג ש תוכ וו ש תוכ [ וש ו כ ש תו ותו תו ז וש וש ו פ תכ ות ךו ש וק ש ש כ נש נ נג כ ו ונ נ כ גנ שו ו פש נצנ ג וש וש ו ות ך ש וק ש שו ות 1 נ כ וט עוש ג ז נש ע וט ע וש ג ט שו תות ו ע וש ט ש נש פ נטוכ ת ע תונ ו ונ ע ףו ע טק ע גע נ ש ]נ תע כ נש ושו ע כ נש ע שו ו ט ושו ע ע נ ט ש ע ט וע ש ט זע ג -ת ק עפ קע ג ע ג תע נש עו וט עושו טע ש נ פ תע פ נ פ נ פ פ נ ו ע ושו גפ וט עושו פ ש - ש פ ע פ ת טפ ופ זפ - כש תכ גו פ קכ גכ טפ ע ע ףע ג ע ש שו כשש וקנ- פ ךז פ ונ נו ו ונ ו נ ג ט ע ש- נ פ עוש וט צ תעטכ - פ צק ו גצ פע וש קצ פ גנ צ נ ו כו צ ף כ ו תש תוג ש פ ת ככ נפ ו ת וצ -ג ש - ו ש ט נ ת - כפ ש קנ ט טק תע

5 קת ש וגנו ק נצנ ג ו וכ ת ותו נצנ ג גונ כ נוש פ נ תנש 7גנ פו ונ ונת ת ףו וק וקש כנ כ תש ונקכ 7ו תנש [70ש כ תש שש וש וש כ ז ת תנש כ וכצ כ תנ כ וכצ פ תנ כ ככ ו ש וש וש פ ווע תו 7 פו ת שועש קש [ 7וש וגכ וגש 7ףכ ת ש ש ונ נו נ נ 7נ תנ נכ כ 7וכצ פו נצנ 7ג ו פ 7ותוש כ וש תו כ ש ונ [7 ו ו ו ש תנ נפ וש ותו 7 ש תו ש פ ונ ונ צ ו ש כ וש כ כו נש תש פ נפ נש נכ נ ת ש נ כ נש 7תש נפ תש ושע קת ק ונו נ כ [ כ כ ושע ע ק וגכ וש צו [7תכ תו נ כ נש פע ש תו [[ז שו קפתש צ ש ו ת כ נש כ ז ש תו [ז גנו ק שו ז[ 7ת כ ש תנ ותוש כ נש ש תו שו ז כ [7נוש צ - ו ק ז ט כו גנ ט ו ש נט צק גנ ק ף ק טצ כ 0 גנ כ ק ככ נפ ע ו תו ג- ק כ ו וק טק ו תק ע ק ך ו ך עק -ו ק ק ק ףע ז גק -ת ק תועש - פ ט כ נ כ ו פ ךוש עושו כ ק נ ש גשו ו גנ ו ש ש ק נ ף ונ ף פ נ וק ג פ תע ו וע נע ק נ וק ק פ ע ק ש נפ וט עו נ ת ש ת - ק ז כק ק ז ככ ג ע ז ת ו ק ת ט כ תוג תונו טפ ת נ טו נ ג ט כו טקו תשנש ט עש ו שכ ש עוטו צקנ שת ש טו פ ק נ כ ק נט ק ת עשו ק ת כ ק ו תנ נ ע ש ז ו נט ונו תנ ת תכ ת ש ךת תו % כ כת טק ק ש ק ק ו ק כ1 ק כפ ת ק פ נ ש ת 1; כ ופכ ת ת ; פ ש וש ש 11 נו ונ תצק ש וש וש וש ת1 פ כו ךצ צ ש ו ת1פ1; פצ ו ט ת ו נ ע פש וש ופ קפ תכו 1 ךופש כ פש ; ;קצ כ עק1צש נ ש וש וש ק נש ק שו1 וו ;1ש1 נו ש וש - ק פ 1 וטק ג פ1ת ;ש1 וטק תנעש ש ק כו זק ש ונת נ ק פ1ת כ 1קפ טק ץפ צ ק פ1ת ק ק פ1ת ;טו נ נ ק פ גנק 1 קפ 1 קפ פק טת פ1ת כ תשש נ טקש ; ; 1ש1 קפ ש ק

6 ש גקת תו כ נש ש וכ כ ש [7תנ ו ג קנש כוק 1[ 7נפכ ו [ 7ש ונ כש ו ג נש 7עש ש נ כצ וש ע ועו ג תכ 7וש [ ו ע וש נ7 תוש ו ז17ננוצ כ שק תנ ונש ו כ כ זש ו ש ותו פ כ נש ו ו פ וע כ נש שענו ו וש כ כ ונש ונ וש נ ונ כ כ זש ו ש ו 7 ותוש וו ננוצ פו שענ ו כש ונש כו ותוש כו תש 7כש ש תווש פעש ש וש וש ש כ וק ש וש ש צ פש צ ננ פ נ ךנ כ וש ש וכ תז [ת7נ פו כ נש ש נת7פוכ תנש זת7 כו ץצ תפ ופ פ עק ש כ נש כ ש תוכ שו [ת7קפתכש ששוו ו ת כ נש ש תוכ נפ שש כ תש כ נש ו ונ ק שו ת7 קנ ך נ נ כנ נש ש כ ש קפ קפ ש שו ת7וכ ת ותש כ שופ נת כ תנש שו ת7תש וו ש קש פו ש צ ש וכ שש וש צ פ כ וש כ וש וש 7ש ונק ת ף ץות זנק ק זכקת ג נטק קנ תק נפ שש ך ת ו ת כעו כ ונ ו ככ פ עו פ נ4ג נש ק ת ע טנק ש נ פ ק 1ג ש ט ק ת שו ע צק ש קו ט ותש פ כ ת ו ש ו ק זכקת ג וק נפ ת עו כ ו כ עש וז שכ כ כ ש ו ככ פ תו כ-כ גק ףו ק שו צ ז ק ק תשו כ ות ק עשש תוג נ צש נ כ ש ג נ תכ פ -פ ץק ו קפ ז ק ץ ק טק ננ ק ק כ פ ש ת ופ תו ק ק כ ג ת תגו תענוט פ ת עש נ 1 ש ק ק פ ע פ נק תועש ג תג ת1 גק ק ף תע ת נ- כ נש ק ע ף שק נתו תוג תענוש ת וש ע תע ק ו ק קו ק וזש ק נ ש ש ו ק תו נ כ ש נ 11ג ק ת נ צ פ ז ע ת 1ו ע ו ככ פ תו ט תק נש ע ק ע טק כ ג ג ש גע תשו תענוש נק

7 קת ש ש ת 7 [ ופ צו פ ננוצ נת פ ךות כ וש תו נפ ש וש פ פ צו 7 נ וגנו ז תכ כ נוש תפ פ כ נש כ ז ש תו ש ת פ כ וש כ נו ג פ נוש שש וש פ צו ש כג פ צו וש [ ונ כש ו 17ונת 7ו ךו ש וק וכש ת תש תו 7 כ פ צו פ 7צו ו ופ ו צ ונ ךו ש 7תש פ נצנ כ 7ג ו כ שש [7 ש תו נ 7 ת ונ ג ק נו ג כ ושש וו ו 7נצ פו תנ כ וכצ שש וש וש שועשכ ש וג [7וש כ וק כ שפ שכ נ פ תפש ושנ 17 ננ ו ו ופ קצ כ 7וו ש קצ שנש 7ות ו ונ תת 7ג תנש 7גנ כ נ כ שש ונש כ תש תו ג ק ש כ עש וכ ת ו תש תו ש וו ג [7 וש כ ו צשכ ננ כ כצ שש נ ש ושנ ף ש ג נ כ כ וכצ נצנש ע פע ונש כ ש תו וכ וש תצק וש ו וכ ת ותו כ 17תנ גונש ק גת זנק ו כ כ ש 1ו נק ו ככ %ע צק גג ש טק גת גת ק תכ ש ץוק ת ט ע ג וגת תוג תונ זנק זג ת ו כק ו ככ נ פ כ נת גת ק כ תשו כנ עו ג וט ץפ תע תכ תעג זק ק ףו כ ק ו ת ת כ ש תפוע צ ת נ ש ו2כ ו ק תכ ק ת נ תג ש ק וט ע ש ת תנ גק נ תע עוש כ ק ת שפ שו ע טק כ גק ת ז ק ט וכ וש ת ק וט טנו ו ת נ ק שו ת ט שו ע ק ש ט ט עושו ו ש קו עו טק נ נז ט ת נ ש ע וש גנ וק ק תונשכ ת נוצ תת ג ג עש וע פת 18 ת ךז 57 ככ פ קו זט ו ת נ ש ת כ עק ע וש תנט נוצ תת ג געש נ תנט ג ונ עק פ שו פ תע תע וט עוש ו ו ק כ ט שופכ ת ש נ ק שפ צק ק - - תכת ש נ -ק געק כ

8 ש קת ש וש וש ו ונ ג ק ו ג ו 7 ו ו ש תנש כ וכצ פ נצנ ג וש וש ו ו ג פ תש תוכ זזכ פ ק נו ג ש וגכ ג כ נש פוג וקו פ כ ותנש כ 7 גנ ש ג ש כ ש וש כוש וגכ ת ש פ ו נוצ [7ג ו ת נטצנ ג ע תנש כ [7גנ ז כ ש פ וונעש [[נ כ ש תוכ [7 נ פ ו ת וכות [7ת זו עונ תת ת כ וש פ תוכ כ תוש [7ק גכו ת 17וכות וכ ועש נש ש ךצ וש ש [וש ונו ת נש כו וק ש וש זכ ת כ 7וש ףש שכש ונ ת כ ק ת זש נת כ ש ש ש ע ת [ט שו נ7ו ש ונ ךצ וש ע וו ונ ף כ נש כ ש תוכ ו ת ע 7כ ו ע תנו פ כ וש פ ו ש שעש זכ כ פ ש גנ כ שו קו כוו צו כ ונש ונ נקתש ותו ע וש 7 נ כנ ש נ כ ש ושנ ושנ נ שנ פ ו ונ ע וש נש תנש כו וק ש ת ע כ שק תועש כק ש כ ועק גכק ק כ ככ נפ ת תעק צ שש ות ונ צ טע נ טעק ונ ו נ ג ט ג ש ש ו ט - ת כפ ע נש ע ש כ ו ת פק ט עוש גנ ק ג פק ע ף פק נש ע שו ע ט גפק כ ת עט ע וש ש עו פק נש פ עשו פק כק ו נ פ ת נצ ו ג נ ט ו ופק כפ ת עט ופק ש כ עש פק נ ש ע ש טפק כ ג כ ש ג ש ג ו ש צצ ק ף עש נ ונ תוו ש כ נש וש ךו ע ת זכעו ונ ש ג צ ו ט ו כ וש זק ק ק כ ש נפ ץ צק ט טכק צק תעטוכ וט גצק נש ק כ ז ש תע ף צק ות ונפו כ תנ ש צק ש תק פ נ ש - צק ז-ש ף טק וצק ק ת תצק כת נ ת -ז ת -ת ף ק טעש ש ףע תז ת ש שופ ףו כק ק ונ 2 ת שפ תוט פ ותש כ ש ושנ ו ת וש נ כ ככ נפ נ ת נ נ ת ת וכ ק ונ ף תנש ת ש זוש נו ק ת ש פ ך תע ע ושש ש פ ת כ נש ש ו ת כ

9 תקו כות ש שת כז ת קע עות כ שו ש כת וג פנ שו כ שעו קפנ כ ש קפ ז ע ו כז פנ שנ כשת ע ת כ שו תוך קע ות ת כ ת קע פנ שו כ שנ ו כ ש ופו כ שנ נ פו ות שכ שש ו כ פט כ ש כת ו כ קו ו כ ש ף פ ש כת ו ונו ו כ שו שש כ ש כת ו פ שכ שו תוך שעו צ ש ו פנותו וזק וו כך נתנו ו שעו כ ש כת ו שכ כ שנ ש ופנותו וך ותק ט ש ץ ש עפ ש כ שנג כו ות תוכ צוננ שכו ש ש צ כת ונ צוננ שתע נ ות ת שנע נת תוך נת ת ש צנ פ כ שו ות ות תוך צוננ ש ו שעו כ שו ש ע ג ת וכוצ ש תע ש תוכ כ קו וש שתע ש כ קו ש תתונ תתונ ג וצננ ת ונ תכת ת כו ו כת ש ש תע ש נ 1 נ ו נט כ קפ כננו וצננו נ כ תוך שנו שכו צונ וט ט שתגנ ו וט צוננ ועט שכ ת תוכו כו נו שפנ צוננ תוכו ת ות ו כת שת ע ש ת פשנ ועפ ו תוכו צונ נתנת שע צפונ וקונג ת - ש כג - ת ת צ ג ת ש ת ז ש ו ש ע ש ש ש שך עע כ ק ק וש צ צ ג שנפק קוו - שו ט ק תנ וש כ נט כ שת צ צ שו ע -ע ק ש ג שנ ש כ פכ ו ז ש תות ת ע וך ת ש שע ש ק שע ע ק ק תנ זנוגע ש כ ק ש ש ך וע ת- ק ו ג ש ק כ ט כ ש ת ושע ש ענ צקת ששו כ ש שת שצנ ש פ כ שו צ צ- ז צ קכק קפג תנ ג שו תו - ש ש - ק ש ו נ ק כ שת ש ככ פ ו ות כ צ ש שע ש וש ת ת ועט טו טז - תו כ ש ע גט ותו פ ק פ כתו וכ -עת טו ש -ז נוף ק - שק ע צננ נות ש ת -כ שו ש צ צ ט שת שכ צוננ ג ו תת- שו ע ף ק ק שת ככ פ ו נג ק קו וע וף ק שנ ת שכו ו ושוע טו ש ש ע גש שע ג ש ו ת פכ ש ע ש

10 ש זקת צנו קת נכ כש ך פוצ תשונ גו נש ג תשונו ךות ננוצ ש ושקתש וקנתו ות ג תכ פוצ וש עפעפ תכת וקו ש ו ק זנותו כ וק וכ ונש וכ נ וקת כ שפ ש כ קכפ ש ו נתו נפ פצשכש כ ותו ת ת כ שפ עג ףוצ נפ ש ענו ותו ת כ נ כ ת ת ננוצ פ עו נ ךות ש תוכ כש נש ךות כש וש ו ננוצ ו כ ש שפ ותש תש תוכ ק וגפש תנצ פ ךות כ וש כו ש ג ת תק ו ש קש ננוצ ךות כ נש שש נ פו ונ וכ כות ש ת נוצ ונש ףו תנש נ ו קנ ג נש ף ג שכ כ נ כ וש ו ו פ גפ ותנצ וג ש כש תשו תש תוכ וכ פו וכשוש כות תע וכ ו כות נפ ש ככ וש פוכ ו כ נש ונעו תוכות ך ק ש ךתקש גנכ ו גפ נצ ו נתש קו ש נע נש וכ ת ות וק תש תוכ ף ש ו ת וכ נת ך ש וק וכש ת תש תכ ת פו נ עש תעו גפתש תנצ תזכ זג ש כש ושו תש תוכ פ ש כ כ ש [ ףש נש כצ ג פ תע ש ש ט ג ק נ וש ע כ עש ק ו ונ - -ךת תותך פו ו ש ק ק זש פ ק 2 ת כו וטש ף ונ ו תנ נש כו ת ש וש ע ט ש ו ת ק כ כ ע ות ט עוש ו ג ו שו ע ג ו תנ ש ך כ נפו ת עט ש שש ז נש ג ו ש ת נצ ףו גשו ו וק ףו גק ף נ נט תת ג ש ק ק %ג וט ו - ש ונת נ קכו כ טכ כ ע ק ו ו ע ך - ש כ נש ו ג ט ט וק ף ק ג תך ץ כ ותש ג ט עשו ג תפות נש ג כ ו ע ות שכ - ש ת ג ט ונת נ ש ט שו ע ו זנ ק ג ק ת וט שו ופ ע ש ט עוש ז וצק כ כ ש -ת

11 קת ש וש כ וק שתנ ת פ ו נ וק וכש ת וש ז ו ונ וק וכש ת תש תו ת כ ש וש וש פ ות גנכ ו וגכ ת תנש כ וכצ ונועו ש תו ו פ תו נצנ ג פ גנ תנש [ וגנש ק ז ו פ נצנ ג וש ופ ו צ ו פ צו פ צו פ נצנ ג תנש נ כ ק ות גנכ ו ו ונ ש ש ו פ ךוכ ש ךצ ק תצק כ ש שו ש כש וש ו תות ג ונשכ כצ ותו ק תצק ש ז כ וכזו ו תות ג נ תש ףפ שכ ש ג פ פכ שש כות תוכת וש שקנש וקש נפנ ו תו פ קו ש וק ש תו פו נ נ נפ ושש ש שקנש זו ונו ו ז ו ק תכת ש וזש ו וש כ [ נפ וש נ וו כ נ ש תש כש וו וש ונ פ נענ נש תנשנ כ קש נזש נ פ וע קש וש וש זג ש ו תופ וכ ש וע כ ש ףו וש ז וכ וכש תו ז צו פ ושכ שוק ו תופכ וע קש זו ונ ו ךז ו ונשכ וש כ וזש [ץו ו ו ע ו ונש וע וש ו כנ נפ נוצע נ קו וק כ נע ש וש ונ וזש ץו ע ונ תועש כו תעשכ וט ש נטו צק תכ נ פ ע ו תו ג נ נ ע ש ט נ - ענ ף ט גג ג ו עגונ ת ש ככ נ פ תו ג ש ע וש נ ש - ק ו נ כ נ ך צ כ ונת נ ך ות ו ש שו ו פ ת ו ז ש ונ וט נ ו זע ק כ תע פ ות טנ ש זו תע פ ות ט ו כק תע ע ק ש ץט פ ת ש וט פ ת ש ת נ ג ש כ פ ת ו צ ק כש וט כש ק קת קת ז ש ק וט ע ש פ שכ ונ ז תעש ק ק כש ז תע ש תעש כפ גז כ ש זו פ קכו כש ג שו ג ע ץ ע וכז ףו תו ע ץו ק תע פ ת גע פ ות ותע

12 ש קת ונ נו תפ וצע ונו ע פ ע תכ ש תכת ות כוכ פע ש נ נפ וש עת תו כוכש ונו ע תש פו ותצק ץו ע ונשו ע וכ ש עו ו ונ וש כ ו כו תכת ש ש פע ותצקש וכ ש עו ו זכ ק שקש תנונש פ וק ש תוכ פעו שש ו ונו וש ךות ו כ וק וש ו ףצ ונשו ע זכ ש קו כ וו ש זכ ונש וש ע ונש וק ו וכ ג תכת קכ ונ וזג כו תפ 11 תו וש פ וק ש תוכ [ז ש כ וש וש תפ נפ ש פ פ ו וש שוק ננש נפ ש נ וש נ ש פע ש ננ נש תנש נ ק שקש תנונש תו וק כו ת ת תש תוכ נפ וש נצנש ש וש וש תנש נו כ וגנ נ תכ ככ נוש ש ק ככ נו פו תכ ש ך וק ךוצ ננו כ כ קע ש ק ת תפ תו וש ונת ת ףו וק קכוש ונקכשכו כנ תת ז פ פש נ ו וש שש וש וש ז ו ות פו וכ תונש וק תש כנ ת ו ונת תנש כ גנ כ כ שש ת ג ש ק כ נפ וק קכש זנת כ וק ק פנ ע ץ ש תוש [תכנ ז ו כ ת וש ךתו שקנש ג נ ק תונקו תו כו ונקכ וננ ג ו ת וו ונ ש ונש ונ ע ע נ ת וע ק ש זפ נעו וע [ - תע פ ות נ ז- ש כק ו ק כש ז תע - תע פ ות ש ז טע -נ 2 ק פ - ג ת כ ק - פ ע צ כ - פ -ת כ ג ו וט ו פ נ כ כ תע גונ ג נ ט ו ק כ עכ ק כש ז פ וש נ - ז כנכנ ננת ג צ ש גפ -ת ק פ 2 ו צ פ - ק תע נק ט נ קש שקנש זו נו ש תת קש ופ ף ופ ו ק כש ף זע פת -ת ק טפ צ -ך נ נ ג ט ו ק ו ק נ צ ףש ע -ת גצ ש ו ק טוז זנק כו וכ זש טשכש ע ת פ תכ

13 ט ג תק כות שת ש -שט כתפק ות ו שו קוש ש נו ו שכו ש נו נכנכ תוכו כת ] ככ גו צף כז ת צונ ותו ש ק שקש שנונת שנוג פו פש כ ש כ כך שו צונ ונ ו שכ נו שת כת ו ש נ ג כ נ כנג ו נו כ כך ותנ פכ וק שע ות ג ונ נ וש כ צכנ] צ נכף שנצ גכ ש נ ש נשננ כש נ נו כ צכ ות גכ נ [ שע ג ונ צ שו עפ שקט ע כו גכ ונ שו צענ שכ ך צע גכ ו ת כ ש ךנ וש כ ק ג עננ ועק ככ ווצ שוננ ש נ ] נג ש ג צ נכף כ ננתנש כ צכ נ כו ו ש ושו ג צנ עוו ש כת ונ פו נצ עו ו כ קו שו ושנ שו שנקש ו שו שנ שש כתפק ו צ כו שנת נ שט ו שת ו נט עפ ו ו ות כות שכ שכ ו ו פכת תוך כנ [ כ כ ופו ת ו פו וכ תוך פכת ו כ פכך [ ת צ צ ת- כק צו ו ע ז ש ע ז צ צט ץ ת שזע ש ש שוע ש ש ו שוע ג וכ קו כ תו- ש פ ש ג ש ע ש שנ ש ש ש ש ש ג נ שוע שג ש - ע ש ש ו שע ש ש - ף נ שזע ש ק ג ש ו - וף ק - ו שז - ש כ שו ע ש ש ג ק ג כות טו קכ צע טע ק ש ת ג כ- שט ש ו שת ככ פו ש תך- ש ו נ כו ש כות ג שף שו ת ג ש שע עג ש ש וף עש טף וט ץ ק ש גע נו ש ש-ז ככ וךג ע ע תת - 78 שת שג 11 ש ט-ז קכ - ק שו ע ו צ ז נ כ ת ת שנ ש ש ך נג ו קו ק ופו ש ש כ שנ ו שו ת צצ ו ק שת גוש כ פ ו ות פק ץ ע שטו כ תשנ ע 62 תש 74 וע 79 שע שטו ש ש וכתש כץ שו ע ף כ שנ עג פץ שט ג ש נ ש נג ופ וש ו פ צג ע- שוע פ ו פ צ צ ג ת ש שו ע ש ו ג ק תק ש צ ש ש תנ - נ שש ש עת ו פ 2 צ עצות קנ ג

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מבשרים,* צווים ומינויים של -- ממקרת אזור יהורה והשומרון ' 1 ל*-ע ol_t~rij *"נ-, 4 "ג" 4 כ טכ; בעםןעגג ולת כ"ה בטלו תשל"ג )ו בדצמבר 1972( - 1 עגכ.ץ מס'

מבשרים,* צווים ומינויים של -- ממקרת אזור יהורה והשומרון ' 1 ל*-ע ol_t~rij *נ-, 4 ג 4 כ טכ; בעםןעגג ולת כה בטלו תשלג )ו בדצמבר 1972( - 1 עגכ.ץ מס' מבשרם* צוום ומנום של ממקרת אזור הורה והשומרו ' 1 ל*ע ol_t~rij *נ 4 ג 4 כ טכ; בעםעגג ולת כה בטלו תשלג ו בדצמבר 1972( 1 עגכ ץ מס' 30 פץ ' 243 ג 4 ovrf טש 1 נ ץץ 4 התוכ צוום צו בדבר חוק א תלות השפוע תקו(

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

ע"ב השמות

עב השמות - - 00-00 זר ר תש ב"ע 00-00 ךס ש םקתע רצ ן.זר ר תרש תכז כ בתכב רש, ם ןב חר תרט ם ןב, םקח ש ז.רבח ת ם דח כבש,'כ-'ט םקספ 'ד קרפ תש רפסב םקספ שש םחק תש ב"ע :תת ט.ם ר ח,ד ע,ם פ,ן ע ד ע ע ס ;ם ר ח,ך, ר ש ח

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

Emor .indd

Emor  .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Vayeshev .indd

Vayeshev  .indd úיון ע ער " פר וי ב ' ע"ז "פ יúך" - ב, ˆיˆי ו ח ור? סו י ו ין בטבע ו ר "ס ע "פ וב פן ú רי ים ין בר úוי ú בעבו מסו ר בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר וי ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

ק ו ד ת י י ם- ט ר י פ י ק צ י ה.- ה פ ק ו ל ט ה ל א ר כ י ט ק ט ו ר הה ט כ $ י ו ן - מ כ ו ן ט כ $ ו ל ו ג י ל י ש ר א ל ו ב י $ ו י ע ר י ם מסמך מדי

ק ו ד ת י י ם- ט ר י פ י ק צ י ה.- ה פ ק ו ל ט ה ל א ר כ י ט ק ט ו ר הה ט כ $ י ו ן - מ כ ו ן ט כ $ ו ל ו ג י ל י ש ר א ל ו ב י $ ו י ע ר י ם מסמך מדי ק ו ד ת י י ם- ט ר י פ י ק צ י ה.- ה פ ק ו ל ט ה ל א ר כ י ט ק ט ו ר הה ט כ $ י ו ן - מ כ ו ן ט כ $ ו ל ו ג י ל י ש ר א ל ו ב י $ ו י ע ר י ם מסמך מדי$יות להתחדשות עירו$ית ולחידוש מלאי המגורים בקרית י

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev  .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis  .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד