סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:"

תמליל

1 סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

2 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 דוחות כספיים תמציתיים ליום 31 במרץ 2018 דוח לרבעון הראשון של שנת 2018 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38 ג)א(, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

3 סאני תקשורת סלולרית בע"מ דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

4 .1.2 כללי סאני תקשורת סלולרית בע"מ דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 דירקטוריון סאני תקשורת סלולרית בע"מ )להלן: "החברה" או "התאגיד"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 במרץ 2018 )להלן: "תאריך הדוח על המצב הכספי"( ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד, בהתאם לתקנה 48 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 1970, )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים מיידיים"(. הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד )להלן: "הדוחות הכספיים"( מוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים.)IFRS( דוח זה נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 )להלן: "דוח הדירקטוריון לשנת 2017"(. בהתאם, הסקירה שמובאת להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב עניני החברה בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה ביחד עם פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה באותו מועד )להלן ביחד: "הדוח התקופתי לשנת 2017 "( אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018 )אסמכתא: (. החברה עוסקת בתחום הטלפונים והאביזרים הסלולריים במסגרתו משמשת החברה כמפיץ המורשה בישראל של טלפונים סלולאריים ואביזרים נלווים מתוצרת התאגיד הדרום קוריאני Samsung Electronics Co. LTD )להלן: "סמסונג"( ללקוחות שאינם מפעילים סלולרים בישראל.)MNO's( במסגרת זו החברה מייבאת, מוכרת, ונותנת שירותי תמיכה טכנית, תיקון ואחזקה לציוד קצה סלולארי מתוצרת סמסונג, לרבות טלפונים סלולאריים, מכשירי טאבלט וכן חלקי חילוף ואביזרים נלווים לציוד קצה סלולארי. בנוסף החברה מעניקה שירותי אחריות יצרן מתוקף הסכם שנחתם עם סמסונג ביום 16 במרץ לפרטים בדבר הוראות ההסכם ראו סעיף בפרק א' בדוח התקופתי וכן דיווח מיידי מיום 23 במרץ 2015 )אסמכתא: (, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעילותה, מצבה הכספי, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה בחודש ינואר 2018 החלה החברה במכירות מכשירי סמסונג מסדרת A8 ובאמצע מרץ 2018 החלה החברה במכירות מכשירים מסדרת הדגל של סמסונג.Galaxy S9 הביקוש למכשירים בקרב לקוחות החברה גרם הן לגידול במכירות והן לגידול בסה"כ כמות המכשירים שנמכרו בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 הסתכמו לסך של 39,172 אלפי ש"ח. סך זה שימש בעיקר להגדלת יתרת הלקוחות )והמכר בהתאם( בסוף הרבעון כתוצאה מהשקת Galaxy S9 בסך של 50,048 אלפי, הגדלת יתרת החייבים בעיקר בגין הזמנות מלאי Galaxy S9 בתשלומים מראש לסמסונג בסך של 22,516. מנגד נבע לחברה רווח תפעולי נטו בסך של 24,310 אלפי. יש לציין כי אין שינוי מהותי בימי האשראי שהחברה מקנה ללקוחותיה, והחברה צופה תזרים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת עמוד ב 1

5 2.1 הסברי הדירקטוריון לתוצאות הפעילות )הנתונים ב( רבעון 2017 I שיעור השינוי הסברי הדירקטוריון רבעון 2018 I 244, % הכנסות ממכירות וממתן שירותים 275,823 עלות המכירות והשירותים הגידול בהיקפי המכירות ברבעון הראשון של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע ממכירת מכשירים מסדרות ה A8 ו Galaxy S9 אשר הושקו בינואר ומרץ 2018 בהתאמה. )204,196( )198,738( 17.5% 17.6% )239,836( )233,804( קניות, בנטרול שינויים במלאי השינוי בהיקפי הקניות, בנטרול שינויים במלאי הינו בהקבלה לשינויים בהיקפי המכירות של החברה. )3,090( 2.8% )3,177( שכר ונלוות הגידול בהוצאות שכר ונלוות ברבעון הראשון של שנת 2018 נובע בעיקר מתוספת עלות בגין סיום העסקת עובדים. )2,116( 1.7% )2,153( פחת והפחתות עדכון הפרשה לאחריות הסעיף כולל בעיקרו הפחתה של זיכיון סמסונג ובנוסף פחת בגין רכוש קבוע. החל מחודש מרץ 2015 האחריות בגין מכשירים אשר יצורם החל מיום 1 במרץ ההפרשה לאחריות ניתנת על ידי סמסונג. בהתאם, חלה ירידה ביתרת 417 )669( )92.8%( 9.4% 30 )732( הוצאות ואחרות רווח גולמי הסעיף כולל בעיקרו עלויות אחזקת המבנה הלוגיסטי, עלויות לוגיסטיקה ותפעול מעבדות השירות של החברה. הקיטון ברווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהשפעת עלית שער החליפין של הדולר ותמהיל שונה של מכירות מוצרים ושירותים. יצוין כי הרווח הגולמי של החברה רגיש לשינויים בשער החליפין של הדולר בשל העובדה שהרכישות מסמסונג נקובות ומבוצעות בדולר ואילו מחירי המכירה לרוב נקבעים ונקובים בש"ח ובשל כוחות השוק, קיים קושי לבצע עדכון של מחירי המכירה בהתאם לשינויים בשער הדולר )לעניין שינויים בשער החליפין של הדולר ראה סעיף הוצאות מימון, להלן(. 40, % )11,927( )5,510( )10.3%( )4.1%( )1.9%( 35, % )11,436( )5,405( שיעור רווח גולמי מהמכירות הוצאות מכירה ושיווק שכר ונלוות הקיטון בהוצאות שכר ונלוות ברבעון הראשון של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהתייעלות, ניהול תקנים ושעות עבודה ברשת החנויות. )2,577( )2.3%( שכירות ואחזקת חנויות )כולל פחת( )2,517( )650( )3,190( 20.3% )14.4%( )782( )2,732( פרסום, שיווק וקד"מ, נטו אחרות שיעור מהמכירות הסעיף כולל בעיקרו עמלות כרטיסי אשראי, הובלות ללקוחות ועלות מוקדי שירות והינו מושפע באופן ישיר מהיקף המכירות של החברה. עיקר הקיטון נובע מהפחתת עמלות כרטיסי האשראי. 4.9% )4,211( )2,453( )5.2%( )21.9%( 4.1% )3,994( )1,916( הוצאות הנהלה וכלליות שכר ונלוות הקיטון בהוצאות שכר ונלוות ברבעון הראשון של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מתשלום מבוסס מניות בסך של 457 ליו"ר דירקטוריון החברה לשעבר שנרשם ברבעון ראשון של שנת )168( 89.3% )318( שירותים מקצועיים )362( 18.0% )427( אחזקת משרד ומחשוב )1,228( 8.6% ביטוחים, חובות מסופקים ואחרות )1,333( שיעור מהמכירות רווח תפעולי שיעור מהמכירות הסעיף כולל בעיקרו עלויות ביטוח )אלמנטרי ואשראי(, הפרשה לחובות מסופקים, אחזקת רכב ואחרות. הוצאות המימון, כוללים ריבית, נכיון והפרשי הצמדה בגין אגרות חוב, וכן הפרשי שער ועלויות אשראי דוקומנטרי ואחרות, כמוצג להלן. 1.7% 23, % 26, % )13,080( )14.3%( )8.0%( )90.2%( 1.4% 20, % 24, % )1,285( EBITDA שיעור מהמכירות הוצאות מימון, נטו עמוד ב 2

6 רבעון 2017 I שיעור השינוי הסברי הדירקטוריון )3,744( 1.0% רבעון 2018 I )3,783( בגין אגרות חוב הפרשי שער, נטו הוצאות מימון בגין אגרות חוב )סדרה יא'( נזקפות בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבי בו הונפקו. הוצאות המימון כוללות ריבית, ניכיון והפרשי הצמדה )ככל ורלוונטי(. ברבעון הראשון של שנת 2018 עלה שער החליפין של הדולר בשיעור של 1.4% בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד ירד שער החליפין של הדולר בשיעור של 5.5%. התחייבותה של החברה כלפי סמסונג נקובה בדולר ולפיכך רושמת החברה התאמות בגין הפרשי שער )נטו מהפרשי שער שנצברו בגין פקדונות כספיים דולריים אשר הוחזקו בדולר( בתקופות האמורות. עיקר ההכנסה בתקופת הדוח נובע מרווח בסך של כ 1.7 מיליון ש"ח בגין עסקאות אקדמה )המבוצעות כחלק מפעולות החברה להפחתת סיכון שער החליפין(. ההוצאה כוללת בעיקרה עלויות אשראי דוקומנטרי ואשראי כספי שהועמד על ידי בנקים ועמלת ערבויות. הקיטון בהוצאות ברבעון הראשון של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהפחתת עמלות הבנקים ומביטול הערבות שהועמדה ע"י לפידות. )8,059( )1,277( 274 )34.1%( )100%( 3,339 )841( בגין אשראי כספי ודוקומנטרי ואחרות, נטו התאמת לשווי הוגן של השקעה בפרטנר מיסים על ההכנסה בשנת 2017 מימשה החברה את כלל אחזקותה במניות פרטנר, הסך המוצג מהווה התאמה לשווי ההוגן בגין ההשקעה. )2,480( הוצאות המיסים כוללים מיסים שוטפים ועדכון מיסים נידחים. 8, % 70.1% )4,493( רווח נקי ורווח כולל אחר לתקופה 14,779 עמוד ב 3

7 2.2 הסברי הדירקטוריון למצב הכספי )הנתונים ב( הסברי הדירקטוריון סכום % מסך הנכסים 26.6% 107,093 פירוט בדבר היתרות העיקריות : נכסים שוטפים מזומנים, פקדונות ומזומנים המוגבלים בשימוש לקוחות לפירוט בדבר השינוי בהיקף המזומנים, הפיקדונות והמזומנים המוגבלים בשימוש )משועבדים לבנקים(, ראה סעיף 2.3 לדוח זה. ברבעון הראשון של שנת 2018 חל גידול מהותי ביתרת הלקוחות על רקע הגידול בהיקפי המכר בעיקר החל מהשקת Galaxy S9 באמצע מרץ השנה. יצוין כי לא חל שינוי מהותי בתנאי האשראי שהחברה מקנה ללקוחותיה. 24.3% 15.0% 97,780 60,108 חייבים ויתרות חובה מלאי נכסים לא שוטפים היתרה ליום 31 במרץ, 2018 כולל בעיקרה מקדמות )בסך של כ 54 מיליון ( אשר שולמו לסמסונג בגין יבוא מכשירים. 23.7% 95,170 נכס זכות שימוש רכוש קבוע, נטו החל ברבעון ראשון לשנת 2018 מיישמת החברה את התקן הבינלאומי,IFRS16 בהתאם לתקן יש לבטל את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית )חוץ מאזנית( או כמימונית והצגת מודל אחיד לטיפול החשבונאי בכל החכירות בדומה לטיפול בחכירות מימוניות, בהתאם לכך החל ממועד יישום התקן החברה מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה במועד תחילת חוזה החכירה עבור כל החכירות בהן לחברה זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת. בהתאם, החברה מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין נכס זכות שימוש ומכירה בהוצאות מימון בגין התחייבות חכירה ( ראה ביאור )3(. 3 לדוחות הכספיים.( הרכוש הקבוע כולל בעיקרו את המבנה שבבעלות החברה הכולל את משרדי החברה והמערך הלוגיסטי של החברה וכן את השיפורים המופעלות על ידי החברה. השינויים ברכוש הקבוע נובעים מהשקעה שבוצעה בחנויות נוספות של החברה בניכוי פחת שהוכר. במושכר בחנויות 4.3% 5.8% 17,454 23, סכום % מסך הנכסים 14.6% 33.0% 18.0% 21.6% 4.0% 3.8% 65, ,828 80,515 96,863 17,847 17,227 נכסים בלתי 21,399 מוחשיים התחייבויות שוטפות )70,893( אשראי מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות וריבית לשלם בגין )10,970( אגרות חוב ספקים ונותני )29,199( שירותים התחייבות בגין )5,620( חכירה התחייבויות לא שוטפות השינוי ביתרת הנכסים הבלתי מוחשיים הסכם ההפצה )דצמבר 2020(. )המתייחסים לזיכיון סמסונג( נובע בעיקרו מהפחתת היתרה בתקופה. זיכיון ההפצה מופחת עד לתום תקופת בהתאם לאישור שניתן לחברה מאת תאגידים בנקאיים לנצל אשראי במתכונת של אשראי כספי )לביצוע תשלומי יבוא( וזאת חלף אשראי דוקומנטרי, הועמד לחברה אשראי כאמור בתקופת הדוח. היתרה מתייחסת לחלויות השוטפות בגין אגרות החוב )סדרה יא'(, לרבות ריבית שנצברה )ככל ורלוונטי לתקופה המוצגת( אשר משולמות בשני תשלומים שווים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר. יתרת הספקים ונותני שירותים כוללת בעיקרה את התחייבות החברה כלפי סמסונג. ראה לעיל. ( נכס זכות שימוש( 17.9% 2.5% 5.0% )71,863( )10,000( )20,088( אגרות חוב ההתחייבות בגין אגרת החוב )סדרה יא'( מוצגת נטו מניכיון אשר מופחת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 10 מיליון ש"ח מסך יתרת אגרות החוב סווגו כחלויות השוטפות במסגרת התחייבויות השוטפות. 30.2% )121,314( התחייבות בגין חכירה הון הון ראה לעיל. ( נכס זכות שימוש( 39.1% הגידול בהון העצמי נובע מהרווח בתקופה. 157, % 15.8% 2.4% 6.5% 1.3% 27.7% 2.7% 38.4% )124,127( )12,285( 172,045 עמוד ב 4

8 נזילות ומקורות מימון יתרות מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים נכון ליום 31 במרץ 2018 לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים )לרבות מזומנים המוגבלים בשימוש( ופיקדונות בסך של 65,280, וזאת בהשוואה לסך של 107,093 נכון ליום 31 בדצמבר להלן פירוט בדבר השינוי ביתרות מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות ומזומנים המוגבלים בשימוש בתקופת הדוח: תזרים מפעילות שוטפת המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 הסתכמו לסך של 39,172. סך זה שימש בעיקר להגדלת יתרת הלקוחות )והמכר בהתאם( בסוף הרבעון כתוצאה מהשקת Galaxy בסך של 50,048 אלפי, הגדלת יתרת החייבים בעיקר בגין הזמנות מלאי S9 Galaxy S9 בתשלומים מראש לסמסונג בסך של 22,516. מנגד נבע לחברה רווח תפעולי נטו בסך של 24,310 אלפי. המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 הסתכמו לסך של 38,288. סך זה שימש בעיקר להגדלת ההון החוזר התפעולי )מלאי, לקוחות וספקים, נטו( בסך של 59,692 וזאת בעיקר על רקע רכש משמעותי של מלאי בתקופה. כמו כן בצעה החברה תשלומי מסים בסך של 14,661 )מתוקף הסכם שומה עם מס הכנסה, לרבות הקדמת תשלום בסך של 10 מיליון ש"ח(. מנגד נבע לחברה רווח תפעולי, נטו של החברה בסך של 26,485. המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 הסתכמו לסך של 115,360. סך זה שימש בעיקר להשקעה בהון החוזר התפעולי )מלאי, לקוחות ספקים וחייבים ויתרות חובה ) בסך של 164,233 וזאת כתוצאה מהחלטת החברה לשנות את מדיניות שיטת התשלומים לסמסונג לתשלום מראש בגין יבוא מכשירים והגדלת הגדלת היקפי המלאי לרמתו הממוצעת בהתאם למדיניות החברה. כמו כן בצעה החברה תשלומי מסים בסך של 36,420 )מתוכם 23,896 מתוקף הסכם שומה בגין שנים עברו עם מס הכנסה(. תזרים מפעילות השקעה המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 הסתכמו בסך של 7,829. סך זה שימש בעיקר להגדלת הפקדונות והמזומנים המוגבלים בשימוש בסך של 7,587 אלפי. המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 הסתכמו בסך של 904. סך זה שימש בעיקר להגדלת הפקדונות והמזומנים המוגבלים בשימוש בסך של 1,584 ולהשקעה ברכוש קבוע בסך של 831. מנגד נבעו לחברה מזומנים בסך של 1,511 ממכירה של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. המזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 הסתכמו בסך של 21,235. סך זה נבע בעיקרו מהקטנת הפקדונות והמזומנים המוגבלים בשימוש בסך של 16,862 ומתמורה ממכירת מניות פרטנר בסך של 6,236. תזרים מפעילות מימון המזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 הסתכמו בסך של 2,271 שמקורם בפירעון אשראי כספי שניתן על ידי תאגידים בנקאיים וכן בפרעון התחייבות בגין חכירות. המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 הסתכמו בסך של 41,298 שמקורם בהעמדת אשראי כספי על ידי תאגידים בנקאיים. המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 הסתכמו בסך של 146,468. סך זה נבע מתמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה בסך של 89,617 וכן מהעמדת אשראי כספי על ידי תאגידים בנקאיים בסך של 71,863. מנגד שילמה החברה סך של 14,083 בגין פרעון קרן וריבית אג"ח סדרה יא'. מימון פעילות שוטפת ומסגרות האשראי של החברה העמדת אשראי דוקומנטרי או כספי על ידי גוף בנקאי הינה מחויבת לצורך פעילותה השוטפת של החברה. לפירוט בדבר היקף האשראי שאושר לחברה מאת הבנקים למימון פעילותה השוטפת של החברה פעילות סחר חוץ, ראו ביאור 10. א. בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר עמוד ב 5

9 ב) התחייבויות בנקאיות והתחייבויות חוץ בנקאיות להלן פירוט בדבר יתרת סכומי האשראי של החברה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי: התחייבויות שוטפות אגרות חוב סחירות יתרות צמודות מדד % ריבית % ריבית אפקטיבית משוקלל ,127 יתרות לא צמודות % ריבית % ריבית אפקטיבית משוקלל בנוסף, נכון ליום 31 במרץ 2018, יתרת האשראי הדוקומנטרי שהעמידו הבנקים לחברה בפועל, הסתכמה בסך של 75,430 )סך של 17,590 בגין אשראי ספקים בפועל( ויתרת הערבויות הסתכמה ב 8,737. בנוסף, בתקופת הדוח הועמד לחברה אשראי כספי נושא ריבית שנכון ליום 31 במרץ 2018, יתרתו הינה בסך של 70,893. כמו כן, נכון למועד אישור דוח זה, לחברה מסגרת אשראי ספקים שניתנת לה על ידי סמסונג בהיקף של 15,000 אלפי דולר, בתנאי אשראי של 60 ימים ממועד הנפקת שטר המטען. סימני אזהרה בתאגיד נכון ליום 31 במרץ 2018, לא מתקיים בחברה אחד מסימני האזהרה, כמשמעם בתקנה 10 תקופתיים ומיידיים. היבטי ממשל תאגידי ()14( לתקנות דוחות תרומות נכון למועד דוח זה אין לחברה מדיניות בנושא מתן תרומות. מתחילת שנת 2018 ועד למועד הדוח על המצב הכספי לא העניקה החברה תרומות. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית נכון למועד הדוח לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ביחס לנתונים שהתפרסמו בדוח הדירקטוריון לשנת 2017 חלק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר המידע האמור בו בא בדוח זה על דרך ההפניה. בחברה 3 דירקטורים שהחברה רואה בהם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית: אמיר תירוש, אריה ובר ואלדד אברהם. לפירוט בדבר כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע שלהם אשר בהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו תקנה 26 לפרק פרטים נוספים על התאגיד חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר המידע האמור בה בא בדוח זה על דרך ההפניה. דירקטורים בלתי תלויים ראו תקנה 26 בפרק פרטים נוספים על התאגיד חלק ד' לדוח התקופתי לשנת גילוי בדבר המבקר הפנימי בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים לעומת האמור בדוח הדירקטוריון לשנת לפרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה ראה דוח דירקטוריון החברה חלק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר המידע האמור בו בעניין זה מובא בדוח זה על דרך ההפניה. מינויים והפסקות כהונה של דירקטורים ונושאי משרה בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהרכב הדירקטוריון של החברה ובהנהלתה. גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד המדווח הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )"ועדת מאזן"( היא האורגן האחראי על בקרת העל בחברה )כמשמעותה בגילוי דעת 76 של לשכת רואי החשבון בישראל(. נכון למועד אישור דוח זה, חברי ועדת המאזן הינם: אלדד אברהם, דירקטור חיצוני; יוסי פלד, דירקטור חיצוני ואריה ובר. בהתאם להצהרות שמסרו לחברה עובר למינויים כחברים בועדת המאזן, אלדד אברהם ואריה ובר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ויוסי פלד הינו בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. ביום 10 במאי 2018 התכנסה ועדת המאזן לדיון ולגיבוש המלצות לדירקטוריון בנוגע לדוחות הכספיים של החברה. בישיבה זו השתתפו כל חברי הועדה, סמנכ"ל הכספים של החברה רון ששון, מזכיר החברה ויועצה המשפטי וכן רואה החשבון המבקר של החברה. מספר ימים לפני כינוסה של ישיבת ועדת המאזן הועברה לחברי הועדה, טיוטת הדוחות הכספיים של החברה. במהלך ישיבותיה שלעיל, בחנה ועדת המאזן, בהסתמך על המידע שהועבר לה מבעוד מועד כאמור, ובהסתמך על סקירה שקיבלה מהנהלת החברה במהלך הישיבה, בין היתר, את הנושאים הבאים: )א( מצבה הכספי, תוצאותיה ותזרימי המזומנים של החברהעל פי דוחותיה הכספיים, וכן אירועים לאחר תאריך המאזן ותחזיות הנוגעים לחברה עמוד ב 6

10 ד).6.7 ועסקיה; )ב( הערכות ואומדנים שנעשו בקשר עם עריכת הדוחות הכספיים של החברה; )ג( הממצאים בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה; ) הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה לרבות מדיניות חשבונאית שאומצה ושינויים שחלו במדיניות החשבונאית )ככל שחלו(; )ה( שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים וסבירות הנתונים. בישיבות ועדת המאזן שלעיל, העלו חברי ועדת המאזן שאלות בנוגע לנושאי הדיון האמורים, שנענו לשביעות רצונה של הועדה על ידי הנהלת החברה. בנוסף לכך, רו"ח המבקר של החברה, נתן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות שנדונו כאמור. ביום 10 במאי 2018 ועדת המאזן העבירה לדירקטוריון את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה )להלן: "המלצות ועדת המאזן"(. מספר ימים לפני כינוסו של דירקטוריון החברה הועברו לחברי הדירקטוריון טיוטת הדוחות הכספיים של החברה. ביום 15 במאי 2018 התכנס דירקטוריון החברה, בין היתר, על מנת לדון בדוחות הכספיים של החברה. בישיבות האמורותשל הדירקטוריון השתתפוכל הדירקטורים המכהניםשל החברה: יעקב לוקסנבורג, אלדד אברהם, אמירי שוהם, יוסי פלד, דליה אבידר לויטין, אמיר תירוש ואריה ובר. כן נכחו בישיבות האמורות מנכ"ל החברה משה פרי, סמנכ"ל הכספים של החברה רון ששון, מזכיר החברה ויועצה המשפטי וכן רואה החשבון המבקר של החברה. במהלך ישיבותיו כאמור, ערך הדירקטוריון דיון )בין השאר( בנושאים שדנה בהם ועדת המאזן כאמור, על רקע המלצות ועדת המאזן. חברי הדירקטוריון שאלו שאלות בנוגע לנושאי הדיון האמורים, שנענו לשביעות רצונם על ידי הנהלת החברה, יועצה המשפטישל החברה והרו"ח המבקר של החברה. בנוסף לכך, רו"ח המבקר של החברה, נתןאת חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות שנדונו כמפורט לעיל. במסגרת ישיבה זו אישר דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים של החברה. בנוסף, הדירקטוריון קבע כי מועד העברת המלצות ועדת המאזן לדירקטוריון הינה סבירה בנסיבות העניין. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה אי צירוף מידע כספי נפרד נכון ליום 31 במרץ 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד לחברה אין חברות בנות פעילות בעלות נכסים או התחייבויות. גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב נכון ליום 31 במרץ 2018 קיימת סדרה אחת של אגרות חוב )סדרה יא'( שהינה 'תעודות התחייבות' כהגדרת מונח זה בסעיף 35 א לחוק ניירות ערך. להלן פרטים כנדרש בתוספת השמינית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בדבר אגרות חוב )סדרה יא'(: אגרות החוב )סדרה יא'( מאפיינים כלליים 2 במרץ 2015 מועד הנפקת הסדרה: 220,000,000 סך כל שוויה במועד ההנפקה )בש"ח(: ליום 15 במאי 196,687, : ליום 31 במרץ 196,687, : השווי הנקוב הנוכחי שלה )בש"ח(: 196,687 השווי הנקוב שלה כשהוא מוערך מחדש לפי תנאי ההצמדה ליום 31 במרץ 2018 )ב(: 970 סכום הריבית שנצברה ליום 31 במרץ 2018 )ב(: 191,318 השווי ההוגן של הסדרה כפי שנכלל בדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2018 )ב(: 191,318 השווי הבורסאי ליום 31 במרץ 2018 )ב(: 2% ריבית שנתית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן. סוג הריבית ושיעורה: בכל אחת מהשנים יבוצעו פירעונות קרן בסך של 5 מיליון ש"ח בימים 30 ביוני ו 31 בדצמבר מדי כל שנה. מועדי תשלום הקרן: בכל אחת מהשנים יבוצעו פירעונות קרן בסך של 7.5 מיליון ש"ח בימים 30 ביוני ו 31 בדצמבר מדי כל שנה. ביום 30 ביוני בשנת 2023 תיפרע יתרת קרן האג"ח אשר לא נפדתה קודם למועד זה, לרבות באמצעות בפדיון מוקדם. תשלומים חצי שנתיים על יתרת הקרן הבלתי מסולקת, בימים 30 ביוני ו מועדי תשלום הריבית: 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2015 עד 2023 )כולל(. הצמדה למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2014 כפי שפורסם ביום בסיס ההצמדה ותנאיה: 15 בינואר.2015 אפשרות להמיר את תעודות לא ההתחייבות לנייר ערך אחר: עמוד ב 7

11 אגרות החוב )סדרה יא'( חובת ביצוע פירעון מוקדם מהתמורה נטו שתתקבל בגין מכר תחום פעילות קיום זכות לחברה לבצע פדיון מוקדם מכירת הנכסים המשועבדים המוצרים הסלולריים או חלק הימנה''; או המרה כפויה לניירות ערך אחרים התביעות מתמורות 30% ו/או מ עודפים" "מזומנים לטובת הנאמן; והתנאים למימושה: כהגדרת מונחים זה בנספח בשטר הנאמנות; לפרטים בדבר התנאים לביצוע פידיון מוקדם וולונטרי ומנדטורי ראו סעיף 6.2 לשטר הנאמנות שפורסם בדיווח מיידי מיום 12 במרץ 2015 )אסמכתא: ( )להלן: "שטר נאמנות יא'"(, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. שם הערב )ככל שישנו( לתשלום התחייבות החברה על פי שטר אין הנאמנות: נאמן למחזיקים באגרות החוב )סדרה יא'( שטראוס לזר חברה לנאמנות )1992( בע"מ, רו"ח ועו"ד אורי לזר, טלפון: , מגדל נ.י.פ, יצחק שדה 17 ת, "א. פרטים בדבר הנאמן )שם, שם האחראי, דרך התקשרות וכתובת(: בטוחות זכויות החברה בנכס בפתח תקווה שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא סוג השעבוד ודרגתו: הגבלה בסכום, על מלוא זכויות הבעלות של החברה, במקרקעין הידועים 6354, בגוש 220 חלקים של חלקה 34,623 חלקים מתוך כ 2,263 הממוקמים ברח' הרכבת 8, אזור התעשיה סגולה, בפתח תקווה, לרבות בזכויות החברה במבנה הבנוי עליו )להלן: "הנכס בפתח תקווה"(. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד על כל הזכויות הנובעות מזכות הבעלות של החברה בנכס בפתח תקווה. בהתאם להוראות שטר הנאמנות המשכנתא טרם נרשמה בלשכת רישום מקרקעין. החזקות החברה בסקיילקס ויז'ן שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על 130,031,753 מניות סקיילקס ויז'ן תל אביב בע"מ )להלן: "סקיילקס ויז'ן"( המוחזקות על ידי החברה לרבות כל הפירות הנובעים ו"הזכויות הנלוות" הקשורות למניות אלה. ביום 27 בדצמבר 2016 התקבל בידי החברה סך של 3,312 כדיבידנד אגב פירוקה של חברה זו. סך זה שימש לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה יא'(. תמורות התביעות שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על 30% מתמורות התביעות כהגדרתן בנספח בשטר נאמנות יא'. חשבון בנק שנפתח ע"י הנאמן שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון מס' 22212/28 בסניף 812 של בנק לאומי לישראל בע"מ, ושעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות. הנכס בפתח תקווה נכון לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2018 הנכס בפתח תקווה מוצג על פי עלות היסטורית מופחתת, בסך של כ 12,198. להלן פרטים נוספים בדבר הנכס: ערכה של הבטוחה בדוחות הכספיים נכון ליום 31 במרץ 2018 )באלפי בש"ח(: משרדי החברה שם הנכס: סגולה, התעשיה אזור 8, הרכבת רח' מיקום הנכס: בפתח תקווה כ 2,318 מ"ר שטחי הנכס: המוסדרות החברה של בעלות זכויות מבנה ההחזקה בנכס: שיתוף עם צדדים הסכם במסגרת שלישים 100% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס: החברה הינה הבעלים הבלעדי במושע, ציון שמות השותפים לנכס: של המקרקעין הידועים כ 2,263 חלקים 220 חלקה של חלקים 34,623 מתוך בגוש שיתוף הסכם נחתם למקרקעין ביחס החזקות מגור בע"מ, לבנון סריגי עם בע"מ )1979( תעשיות טלרון בע"מ, וחותם המשי בע"מ 1 28 בפברואר 2012 תאריך רכישת הנכס: 1 מועד התקיימותו של התנאי המתלה האחרון להשלמת העסקה עמוד ב 8

12 אגרות החוב )סדרה יא'( בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס: על 4931/34623 זכויות בעלות במושע מצב רישום זכויות משפטיות: 6354; כגוש הידועים מהמקרקעין חלקה 220. קיים הסכם שיתוף שלא נרשם בלשכת רישום מקרקעין המסדיר את חלקה של החברה בקרקע. יתרת זכויות בניה עיליות בהיקף של כ 920 מ"ר. זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות: לא נמצאו טופס 4 ותעודות גמר; כמוכן, תיתכן דרישה לשימוש חורג מהשימוש המותר ע"פ תב"ע פת/ 10/2000 ודרישה נושאים מיוחדים )חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיוצ"ב(: לתשלום היטל השבחה. עלות הסטורית מופחתת שיטת הצגה בדוחות הכספיים: לטובת החברות ברשם קבוע שעבוד שעבודים: הנאמן על זכויות החברה בנכס והערת אזהרה על התחייבות לרישום משכנתא לטובת הנאמן ל"ר שינוי שחל בנכסים המשועבדים: ראו סעיפים 7.1 ו 7.2 לשטר נאמנות יא' אשר המידע האמור בהם מובא מגבלות הנובעות ממסמכי הבטוחות: בדוח זה על דרך ההפניה. האם השעבודים המצוינים לעיל תקפים על פי כל דין ומסמכי כן. ההתאגדות של החברה: ל"ר אירועים להתאמת בטוחות: מגבלות החלות על החברה מכוח אגרות החוב התחייבות לשעבוד שלילי; מגבלות על ביצוע חלוקה; מגבלות על ביצוע עסקאות עם בעלי עניין; איסור שינוי תחום פעילות החברה; מגבלות על ביצוע רכישה עצמית שלאג"ח; מגבלות על ביצוע השקעות הוניות; איסור ביצוע הרחבה של סדרת אגרות החוב ו/או הנפקה של סדרות נוספות של אגרות חוב ומגבלות על גיוס חוב חדש; התחייבות בנוגע להרכב דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ראו סעיפים , 5.4, 5.3, 5.2, 4, 3.6, 3.5, ו 5.7 לשטר נאמנות יא' אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. עמידה בהתחייבות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה יא'(, לרבות מכוח הוראות שטר הנאמנות נכון ליום הדוח עמדה החברה בכל התחייבויותיה מכח הוראות שטר הנאמנות. פעולות שונות שנדרשה החברה לבצע ובכלל זה כינוס אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות ושינוי תנאי ההתחייבויות במהלך התקופה שמיום 2 במרץ 2015 ועד למועד דוח זה החברה לא נדרשה לבצע פעולה כלשהי ע"י הנאמן בקשר לאגרות החוב. יעקב לוקסנבורג יו"ר הדירקטוריון תאריך החתימה: 15 במאי, 2018 משה פרי מנכ"ל עמוד ב 9

13 סאני תקשורת סלולרית בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

14 סאני תקשורת סלולרית בע"מ תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 בלתי מבוקרים סאני תקשורת סלולרית בע"מ רח' הרכבת 8 א.ת. סגולה, פתח תקווה טל: פקס:

15 ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ דוחות כספיים תמציתיים ליום 31 במרץ 2018 תוכן העניינים עמוד 2 דוח סקירה רואי החשבון המבקרים דוחות כספיים ביניים )בלתי מבוקרים(: דוחות תמציתיים על המצב הכספי דוחות תמציתיים על הרווח הכולל דוחות תמציתיים על השינויים בהון דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים באורים לדוחות הכספיים התמציתיים

16 סומך חייקין מגדל המילניום KPMG רחוב הארבעה 17, תא דואר 609 תל אביב דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של סאני תקשורת סלולרית בערבון מוגבל מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של סאני תקשורת סלולרית בערבון מוגבל )להלן "החברה"(, הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 31 במרס 2018 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל סומך חייקין רואי חשבון 15 במאי הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים. ע מ ו ד

17 דוחות תמציתיים על המצב הכספי ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ נכסים ליום 31 במרץ * בלתי מבוקר ליום 31 בדצמבר מבוקר 83,668 23,425 97,780 60,108 95, ,151 36,331 41,871 4,656 99,222 16, , ,222 34,268 31, ,828 80,515 96, ,486 נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים פקדונות ומזומנים המוגבלים בשימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי סה"כ נכסים שוטפים ,454 23,324 41, ,070 29,104 48, ,847 17,227 21,399 57,368 נכסים לא שוטפים פקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך נכס זכות שימוש רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים סה"כ נכסים לא שוטפים 401, , ,854 סה"כ נכסים *ראה באור )3(, 3 בדבר יישום מוקדם של,IFRS 16 חכירות. 4 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים. ע מ ו ד

18 דוחות תמציתיים על המצב הכספי ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ התחייבויות והון ליום 31 במרץ * בלתי מבוקר ליום 31 בדצמבר מבוקר 71,863 10,000 20,088 17, ,825 41,298 11, ,750 28,514 10, ,788 70,893 10,970 29,199 16,914 2,174 5, ,770 התחייבויות שוטפות אשראי מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות וריבית לשלם בגין אגרות חוב ספקים ונותני שירות זכאים ויתרות זכות התחייבות בגין מיסים שוטפים התחייבות בגין חכירה הפרשה לאחריות סה"כ התחייבויות שוטפות 121,314 1,971 1, , , , , ,127 12,285 2,137 1, ,039 התחייבויות לא שוטפות אגרות חוב התחייבות בגין חכירה יתרות זכות לא שוטפות התחייבויות מסים נדחים התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו סה"כ התחייבויות לא שוטפות 144,334 1,276,114 )447,750( )312,752( )502,680( 157,266 67,616 1,263,798 )447,750( )312,752( )535,729( 35, ,334 1,276,114 )447,750( )312,752( )487,901( 172,045 הון הון מניות קרנות הון מניות באוצר קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד סך ההון 401, , ,854 סה"כ התחייבויות והון *ראה באור )3(, 3 בדבר יישום מוקדם של,IFRS 16 חכירות. תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון: 15 במאי, יעקב לוקסנבורג יו"ר הדירקטוריון משה פרי מנכ"ל רון ששון סמנכ"ל כספים 5 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים. ע מ ו ד

19 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ * בלתי מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר מבוקר 1,068,440 )908,095( 160, ,308 )204,196( 40, ,823 )239,836( 35,987 הכנסות ממכירות וממתן שירותים עלות המכירות והשירותים רווח גולמי )47,633( )18,000( )2,860( )68,493( )11,927( )4,211( )16,138( )11,436( )3,994( )15,430( הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות אחרות סה"כ הוצאות, נטו 91,852 23,974 20,557 רווח תפעולי 758 )38,409( )37,651( 123 )13,203( )13,080( 3,681 )4,966( )1,285( הכנסות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון, נטו 54,201 10,894 19,272 רווח לאחר הוצאות מימון, נטו התאמה לשווי הוגן של השקעה במניות פרטנר 54,544 )12,807( 41,737 11,168 )2,480( 8,688 19,272 )4,493( 14,779 רווח לפני מסים על ההכנסה מיסים על ההכנסה רווח נקי לתקופה , , ,710 רווח למניה רגילה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(: רווח בסיסי למניה מספר המניות הממוצע ששימש בחישוב )באלפים( , , ,967 רווח למניה בדילול מלא: מספר המניות הממוצע ששימש בחישוב )באלפים( *ראה באור )3(, 3 בדבר יישום מוקדם של,IFRS 16 חכירות. 6 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים. ע מ ו ד

20 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 )בלתי מבוקר( : יתרה ליום 1 בינואר 2018 )מבוקר( רווח לתקופה הון מניות מס' מניות סכום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 קרן הון מהפרשי יתרת הפסד תרגום מניות באוצר קרנות הון סך ההון 157,266 14,779 )502,680( )312,752( )447,750( 1,276,114 14, , ,709, ,045 )487,901( )312,752( )447,750( 1,276, , ,709,748 יתרה ליום 31 במרץ 2018 )בלתי מבוקר( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 )בלתי מבוקר( : יתרה ליום 1 בינואר 2017 )מבוקר( רווח לתקופה תשלום מבוסס מניות הון מניות מס' מניות סכום קרנות הון מניות באוצר קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד סך ההון 26,042 8, )544,417( 8,688 )312,752( )447,750( 1,263, , ,807,148 35,183 )535,729( )312,752( )447,750( 1,263,798 67, ,807,148 יתרה ליום 31 במרץ 2017 )בלתי מבוקר( הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 7

21 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 מס' מניות הון מניות סכום קרנות הון מניות באוצר קרן הון מהפרשי תרגום יתרת הפסד סך ההון 26,042 89,617 )130( 41,737 )544,417( 41,737 )312,752( )447,750( 1,263,345 12,899 )130( 67,616 76, ,807,148 32,902,600 יתרה ליום 1 בינואר 2017 )מבוקר( שינויים בשנת 2017 הנפקת מניות וכתבי אופציה תשלום מבוסס מניות רווח לשנה 157,266 )502,680( )312,752( )447,750( 1,276, , ,709,748 יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 )מבוקר( הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 8

22 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ תזרימי מזומנים פעילות שוטפת רווח נקי לתקופה התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )א( תשלומי מיסים מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר בלתי מבוקר 41,737 )120,677( )36,420( )115,360( לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ * בלתי מבוקר 8,688 14,779 )32,315( )53,942( )14,661( )9( )38,288( )39,172( 16,862 6,236 )1,863( 21,235 )1,584( 1,511 )831( )904( )7,587( )242( )7,829( תזרימי מזומנים פעילות השקעה קיטון )גידול( בפקדונות ובמזומנים המוגבלים בשימוש תמורה ממכירת / פדיון נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד רכישת רכוש קבוע מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה )10,000( )4,083( )929( 71,863 89, ,468 41,298 41,298 )1,142( )159( )970( )2,271( תזרימי מזומנים פעילות מימון פירעון קרן אגרות חוב פירעון קרן התחייבות בגין חכירה ריבית ששולמה בגין חכירה תשלום ריבית בגין אגרות חוב תשלום עמלה בגין העמדת ערבות )תשלום( קבלת הלוואות לזמן קצר הנפקת מניות וכתבי אופציה מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון )2,900( )128( הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 49,443 34,225 2,106 34,225 )49,400( 83,668 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 83,668 36,331 34,268 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה *ראה באור )3(, 3 בדבר יישום מוקדם של,IFRS 16 חכירות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 9

23 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים )המשך( ס א נ י ת ק ש ו ר ת ס ל ו ל ר י ת ב ע " מ )א( לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר בלתי מבוקר 9,873 )26( 1,971 )130( 18, )343( 29, )36,430( )34,613( )1,047( )93,231( 10,837 3,839 )150,604( לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ * בלתי מבוקר 2,445 3, ,744 3, )274( 7,086 7,837 )1,401( )50,048( 4,683 )22,516( )45,722( )1,693( )417( )30( )12,569( 9,111 1,900 4,327 14,125 )930( )39,401( )61,779( התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים: פחת והפחתות שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו מסים נדחים תשלום מבוסס מניות ריבית, הפרשי הצמדה ושער והפחתת ניכיון בגין אגרות חוב ריבית והפרשי הצמדה בגין התחייבות בגין מסים שוטפים התאמה לשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )כולל השקעה במניות פרטנר( שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: קיטון )גידול( בלקוחות קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה ובפקדונות ויתרות חובה שאינם שוטפים גידול במלאי קיטון בהפרשה לאחריות גידול )קיטון( בספקים ונותני שירות גידול בהתחייבויות בגין מיסים גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות ויתרות זכות לא שוטפות )120,677( )32,315( )53,942( *ראה באור )3(, 3 בדבר יישום מוקדם של,IFRS 16 חכירות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 10

24 באור 1 כללי א. סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: "סקיילקס קורפוריישן בע"מ"( )"החברה"( הינה חברה ציבורית המאוגדת בישראל שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתלאביב )"הבורסה בתל אביב"(. החברה משמשת כיבואן רשמי וכמפיץ בישראל של טלפונים סלולריים ואביזרים נלווים מתוצרת התאגיד הקוריאני Samsung Electronics Ltd. Co. )להלן: "סמסונג"(. במסגרת זו החברה מייבאת, מוכרת, ונותנת שירותי תמיכה טכנית, תיקון ואחזקה לציוד קצה סלולרי מתוצרת סמסונג, לרבות טלפונים סלולריים, מכשירי טאבלט וכן חלקי חילוף ואביזרים נלווים לציוד קצה סלולרי. חברת האם של החברה הינה לפידות קפיטל בע"מ )להלן: "לפידות"(. ב. יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם. באור 2 בסיס עריכת הדוחות הכספיים א. הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים הדוחות הכספיים התמציתיים )"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34.("IAS )"34 כספי לתקופות ביניים" "דיווח,IAS פרט לאמור בביאור 3 בדבר יישום לראשונה של תקנים חדשים, בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאילו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017, ולשנה שנסתיימה באותו תאריך. כמו כן, הדוחות הכספיים התמציתיים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ב. שימוש באומדנים ושיקול דעת בעת הכנת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל IFRS, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאומדנים שנקבעו. למעט המפורט להלן ולאמור בביאור 3,שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים של החברה לשנת אומדן הנחות עיקריות השלכות אפשריות הפנייה קביעת תקופת החכירה החכירה, תקופת קביעת לצורך את בחשבון לוקחת החברה אינה החכירה שבה התקופה אופציות לרבות לביטול, ניתנת סביר באופן שוודאי הארכה לביטול אופציות ו/או שימומשו שוודאי באופן סביר שלא ימומשו. גידול או קיטון במדידה לראשונה של נכס זכות שימוש והתחייבות בגין חכירה ובהוצאות הפחת והמימון בתקופות עוקבות. ראה ביאור 3)3(, בדבר יישום מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי,IFRS 16 חכירות. שיעור היוון להתחייבות בגין חכירה החברה מהוונת את החכירה תוך שימוש הריבית התוספתי שלה. תשלומי בשיעור גידול או בהתחייבות בגין בנכס זכות ובהוצאות שיוכרו. קיטון חכירה, שימוש המימון ראה ביאור 3)3(, בדבר יישום מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי,IFRS 16 חכירות. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 11

25 באור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית למעט המפורט בסעיפים אב לעיל, המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים. להלן תיאור השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה והשפעתם: יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות )1( תקן דיווח כספי בינלאומי (2014) 9,IFRS מכשירים פיננסיים החל מהרבעון הראשון לשנת 2018, החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי )2014( 9,IFRS מכשירים פיננסיים )בסעיף זה: "התקן" או "9,)"IFRS אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה )בסעיף זה "39.)"IAS החברה בחרה ליישם את התקן והתיקון לתקן, החל מיום 1 בינואר 2018 )בסעיף זה: "מועד היישום לראשונה"( ללא תיקון של מספרי ההשוואה, תוך התאמת יתרות העודפים ומרכיבים אחרים של ההון למועד היישום לראשונה. ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. נכסים פיננסיים סיווג ומדידה עוקבת לחברה יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת. נכסים פיננסים בעלות מופחתת נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד. התחייבויות פיננסיות סיווג, מדידה עוקבת ורווחים והפסדים התחייבויות פיננסיות מסווגות כנמדדות לפי עלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח והפסד. התחייבות פיננסית נמדדת בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מסווגת כמוחזקת למסחר, מהווה מכשיר נגזר או מיועדת למדידה כאמור בעת ההכרה לראשונה. התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדות בשווי הוגן, כאשר רווחים והפסדים נטו, כולל הוצאות ריבית כלשהן, מוכרים ברווח והפסד. התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. הוצאות ריבית ורווחים והפסדים מהפרשי שער מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד. גריעת התחייבויות פיננסיות התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של החברה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. בנוסף, תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית קיימת, או החלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי בין לווה לבין מלווה קיימים, מטופלים כסילוק של ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה לפי שווי הוגן. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה לבין התמורה ששולמה )לרבות נכסים כלשהם שאינם מזומנים שהועברו או התחייבויות שניטלו(, מוכר ברווח והפסד. במקרה של שינוי תנאים )או החלפה של מכשירי חוב( שאינו מהותי, תזרימי המזומנים החדשים מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי, כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים החדשים לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית מוכר ברווח והפסד. ירידת ערך נכסים פיננסיים החברה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. בעת ההערכה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההערכה של הפסדי אשראי חזויים, החברה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן ניתוח, בהתבסס על ניסיון העבר של החברה ועל הערכת האשראי המדווחת, והוא כולל מידע צופה פני עתיד. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 12

26 באור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות )המשך( )1( תקן דיווח כספי בינלאומי (2014) 9,IFRS מכשירים פיננסיים )המשך( החברה בוחנת בכל מועד דיווח את סיכון האשראי של נכס פיננסי הנמצא בפיגור מעל 30 יום. החברה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל, כאשר: אין זה סביר שהחייב יעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי החברה, ולחברה אין זכות לבצע פעולות כגון מימוש בטוחות )ככל שישנן(; או התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ 90 יום ואינו נובע מטענות מסחריות של החייב. החברה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך, כאשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי של החייב מאז מועד ההכרה לראשונה בחוב. הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי. הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הדיווח. התקופה המירבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המירבית שלאורכה החברה חשופה לסיכון אשראי. מדידת הפסדי אשראי חזויים הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקללהסתברויות של הפסדי אשראי. הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהחברה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל. הפסדי האשראי החזויים מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי. נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי בכל מועד דיווח, החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה. הצגה של ירידת ערך הפרשה להפסדי אשראי הפיננסי. חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של הנכס )2( תקן דיווח כספי בינלאומי,IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות החל מיום 1 בינואר 2018 החברה מיישמת לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 )בסעיף זה: "15 "IFRS או "התקן"( אשר קובע הנחיות לעניין ההכרה בהכנסה. החברה בחרה ליישם את התקן בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 1 בינואר 2018 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. התקן מציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות הכולל חמישה שלבים: )1( זיהוי החוזה עם הלקוח. )2( זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה. )3( קביעת מחיר העסקה. )4( הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות. )5( הכרה בהכנסה עם קיום מחויבויות הביצוע. החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. במסגרת היישום לראשונה של התקן בחרה החברה ליישם את ההקלות הבאות : א. יישום גישת ההשפעה המצטברת רק עבור חוזים אשר טרם הסתיימו למועד המעבר; וכן ב. בחינת ההשפעה המצרפית של שינויים בחוזה שאירעו לפני מועד היישום לראשונה, חלף בחינה של כל שינוי באופן נפרד. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 13

27 באור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות )המשך( )2( תקן דיווח כספי בינלאומי,IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות )המשך( להלן עיקרי המדיניות החשבונאית החדשה בדבר הכרה בהכנסה שיושמה החל מיום 1 בינואר 2018 בעקבות יישום IFRS :15 הכנסות החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים: )א( הצדדים לחוזה אישרו את החוזה )בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות( והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם; )ב( החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו; )ג( החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו; )ד( לחוזה יש מהות מסחרית )כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה(; וכן )ה( צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח. כאשר חוזה עם לקוח אינו מקיים את הקריטריונים האמורים, תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרת כהתחייבות עד שהקריטריונים מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים: לחברה לא נותרו מחויבויות להעביר סחורות או שירותים ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא ניתנת להחזרה; או החוזה בוטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח אינה ניתנת להחזרה. זיהוי מחויבויות ביצוע החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים: )א( סחורה או שירות )או חבילה של סחורות או שירותים( שהם נפרדים; או )ב( סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח. החברה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מנת לבחון האם הבטחה להעביר סחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד, החברה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורה או השירות עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה. קביעת מחיר העסקה מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה החברה מביאה בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה, תמורה שלא במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח. תמורה משתנה מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות, החזרים, זיכויים, ויתורים על מחיר, תמריצים, בונוסים בגין ביצועים, קנסות, תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם טרם הוסכמה על ידי הצדדים. החברה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה, או את חלקו, רק כאשר צפוי ברמה גבוהה כי ביטול משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת דיווח, מעדכנת החברה במידת הצורך את אומדן סכום התמורה המשתנה שנכלל בתמורת העסקה. החברה אומדת את סכום התמורה המשתנה באמצעות אמידת הסכום הסביר ביותר שיתקבל מאחר ושיטה זו מתארת בצורה הטובה ביותר את סכום התמורה שהיא תהיה זכאית לו. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 14

28 באור 3 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות )המשך( )2( תקן דיווח כספי בינלאומי,IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות )המשך( קיומו של רכיב מימון משמעותי לצורך מדידת מחיר העסקה, החברה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים מספק ללקוח או לחברה הטבה משמעותית של מימון. במקרים אלו החוזה מכיל רכיב מימון משמעותי. בהערכה אם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי, בוחנת החברה, בין היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד בו החברה מעבירה את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור סחורות או שירותים אלה, וכן ההפרש, אם קיים, בין הסכום של התמורה שהובטחה לבין מחיר המכירה במזומן של הסחורות או השירותים שהובטחו. כאשר קיים רכיב מימון משמעותי בחוזה, החברה מכירה בסכום התמורה תוך שימוש בשיעור ההיוון שישתקף בעסקת מימון נפרדת בינה לבין הלקוח במועד ההתקשרות. רכיב המימון מוכר כהכנסות או כהוצאות ריבית במהלך התקופה המחושבות בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. במקרים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין מועד העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו שנה או פחות, החברה מיישמת את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ואינה מפרידה רכיב מימון משמעותי. קיום מחויבויות ביצוע הכנסות מוכרות כאשר החברה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות שהובטחו ללקוח. עבור מכירת סחורות, הלקוח משיג שליטה על המוצרים כאשר הם נשלחים ממחסני החברה ולפיכך החברה מכירה בהכנסה במועד זה. ספק עיקרי או סוכן כאשר צד אחר מעורב בהספקת סחורות או שירותים ללקוח, החברה בוחנת האם מהות ההבטחה שלה היא מחויבות ביצוע לספקאת הסחורות או השירותים המוגדרים בעצמה כלומר החברה היא ספק עיקרי ולכן מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה, או לארגן שצד אחר יספק סחורות או שירותים אלה כלומר החברה היא סוכן ולכן מכירה בהכנסה בסכום העמלה נטו. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת על הסחורה או השירות שהובטחו טרם העברתם ללקוח. אינדיקטורים לכך שהחברה שולטת על הסחורה או השירות לפני העברתם ללקוח כוללים, בין היתר, את הבאים: החברה היא האחראית העיקרית לקיום ההבטחות בחוזה; לחברה יש סיכון מלאי לפני שהסחורה או השירות הועברו ללקוח; וכן, לחברה יש שיקול דעת בקביעת מחירים עבור הסחורה או השירות. )3( תקן דיווח כספי בינלאומי,IFRS 16 חכירות החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 )להלן: "מועד היישום לראשונה"( החברה מיישמת ביישום מוקדם את תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות )להלן: "16 "IFRS או "התקן"(. ההשפעה העיקרית של היישום המוקדם של התקן מתבטאת בביטול הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית )חוץ מאזנית( או כמימונית והצגת מודל אחיד לטיפול החשבונאי בכל החכירות בדומה לטיפול בחכירות מימוניות בהתאם לתקן החשבונאות הקודם שעסק בחכירות )להלן: "17 "IAS או "התקן הקודם"(. בהתאם לכך, עד למועד יישום התקן החברה סיווגה את מרבית החכירות בהן היא החוכרת כתפעוליות, מכיוון שהיא לא נשאה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכסים. בהתאם ל,IFRS 16 עבור הסכמים שבהם החברה היא החוכרת, החברה מיישמת מודל חשבונאי אחד, לפיו היא מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה במועד תחילת חוזה החכירה עבור כל החכירות בהן לחברה זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת, למעט חריגים המנויים בתקן. בהתאם, החברה מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין נכס זכות שימוש, בוחנת את הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 36 ירידת ערך נכסים )להלן: "36 )"IAS ומכירה בהוצאות מימון בגין התחייבות חכירה. לכן, החל ממועד היישום לראשונה, הוצאות השכירות, המתייחסות לנכסים מושכרים בחכירה תפעולית, אשר הוצגו בעיקר בסעיף הוצאות מכירה ושיווק בדוח על הרווח או הפסד מוכרים כנכסים ומופחתים לסעיפי הפחת וההפחתות בדוח על הרווח הכולל. החל ממועד היישום לראשונה, החברה מיישמת את התקן ביישום רטרוספקטיבי מותאם, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 1 בינואר 2018 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לגבי כל החכירות, החברה בחרה ליישם את הוראות המעבר באופן בו במועד היישום לראשונה היא הכירה בהתחייבות לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי שלה למועד זה ובמקביל היא הכירה בנכס זכות שימוש בחכירה בסכום הזהה להתחייבות, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא הייתה השפעה על ההון של החברה במועד היישום לראשונה. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ע מ ו ד 15

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד