עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1"

תמליל

1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

2 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992, החליטה מועצת עיריית ראשון לציון בישיבתה שלא מן המניין מספר 69/16 מתאריך 16/6/2016 להטיל בתחום שיפוטה של העירייה לשנת הכספים 2017 ארנונה כללית על נכסים. כל מחזיק בתחום העירייה ישלם ארנונה כללית בגין נכס המוחזק על ידו, עבור כל יחידת שטח של מטר רבוע ו/או דונם כמפורט להלן: פרק א' ארנונה לנכסים למגורים הגדרות: שטח שטח נכס ביחידות שטח שלמות, בשטח הכולל עפ"י מידותיו. חלק יחידת שטח נוסף העודף על יחידות שטח שלמות השווה או עולה על 0.5 מ"ר/דונם, - ייחשב חלק יחידת שטח עודף זה, כיחידת שטח שלמה. החל מיום נכסים שביחס אליהם קיימים נתוני גודל מדויקים )שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית(, יחויבו בהתאם לשטחם המדויק. 1.2 בניין מגורים: כל מבנה או חלק ממנו הכולל יחידת דיור אחת או יותר המיועד לשמש או המשמש בפועל למגורים, בין שגרים בו ובין שלא גרים בו, לרבות: בית פרטי, בית משותף או בית הראוי לשמש כבית משותף, כולל- פטיו, מרפסות סגורות, מרתפים, מחסנים, חדרי עזר שאינם מקלטים, חדרי ממ"ד, בריכת שחיה, בין שהינה מקורה ובין שאינה מקורה, מתקני עזר וכיוצ"ב. שטח בניין - מגורים שטח בניין מגורים "ברוטו" - לרבות השטח שמתחת לקירות פנימיים וחיצוניים, למעט: שטח של מרפסת פתוחה. נוסח תקף: שטח של חצר מקורה )הפתוח לפחות משני צדדיו( המיועד ו/או המשמש לחניה בלבד. נוסח מבוקש: )א( חנייה בבנייה רוויה. )ב( חנייה בצמודי קרקע שאינה סגורה מכל צדדיה. בבתים משותפים - שטחים משותפים עפ"י הגדרתם להלן. בבתים פרטיים - חדרי מקלט, חדרי מכונות * חישוב שטח בניין המגורים יעשה לגבי כל קומה ומפלס בנפרד. 1.4 בתים משותפים - לרבות בניינים הראויים להירשם כבתים משותפים מכוח הדין. שטח מרתף - שטח מקלט - שטח מרתף "ברוטו", לרבות השטח שמתחת לקירות פנימיים וחיצוניים, שהינו מבנה הנמצא מתחת לבניין ומתחת לפני הקרקע כולו או ברובו. מבנה או חלק ממנו אשר אושר עפ"י היתר בנייה ו/או עפ"י תקנות הג"א כמחסה לשעת חירום שטחים משותפים - שטחים בתחום בניין מגורים המשמשים או המיועדים לשמש לכלל הציבור, כגון: חדרי חשמל, חדרי מעליות, חדרי מדרגות, חדרי גז, מקלט וכו'

3 מחסן - מבנה המיועד עפ"י היתר בניה לשמש להחסנה ומשמש לכך בפועל ואינו מהווה חלק ממבנה המגורים או שהכניסה אליו אינה ממבנה המגורים. 1.8 הגדרות סוגי בנייני מגורים בניין מגורים סוג א"א - יחידת דיור ששטחה עולה על 110 מ"ר הנמצאת בבית חד-משפחתי, דו-משפחתי, קוטג', בתים טוריים, או יחידת דיור שהיא דירת גג או קוטג' בבית משותף. בניין מגורים סוג א' - יחידת דיור בנויה בטון, אבן, לבנים, בלוקים, או כל חומר קשיח אחר, ואשר כוללת בתוכה בית-שימוש ואמבטיה. בניין מגורים סוג ב' א( יחידת דיור בנויה בטון, אבן, לבנים, בלוקים או כל חומר קשיח אחר שבנייתה הושלמה בשנת 1990 או קודם לכן, הכוללת בתוכה יחידת שירותים אחת, כך שבית- השימוש והאמבטיה שלה מהווים יחידה אחת. ב( מגורון )קרוואן( למעט מגורון שנבנה על ידי משהב"ש. ג( בניין מגורים שייעודו לפי תכנית למגורי סטודנטים והשימוש בו למטרה זו בלבד. לעניין זה, "תכנית"- כמשמעותה לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה בניין מגורים סוג ג' א( יחידת דיור בנויה מחמר, או הממוקמת כולה או ברובה מתחת למפלס הקרקע. ב( מגורון שנבנה ע"י משהב"ש. ג( יחידת דיור הבנויה מעץ ואשר נבנתה לפני שנת הגדרת אזורים: אזור א' שם המתחם/ תכנית המתאר גושים מספרי חלקות בשלמות כל תחום העיר למעט השטחים הנכללים באזורים ב', ג' ו-ד' מספרי חלקות בחלקן , , ב' שיכון המזרח לרבות כפר אריה שיכון גורדון שכונת רמת אליהו )למעט אזור תעשייה( מתחמי המגורונים ברחבי העיר קריית קאליב כל הנכסים ברחוב קאליב שכונת צמרות שיכון סלע חדש הנכסים ברח' גוש עציון הנכסים ברח' עטרות הנכסים ברח' נהריים הנכסים ברח' חיש 1 עד חיש 8 ועד בכלל הנכסים ברח' גבעתי,7,5,3,1 13,11,9 ועד בכלל 3

4 אזור שם המתחם/ תכנית המתאר שיכון סלע ישן )נוה זאב( נחלת יהודה ב' )צפון( רצ/ 1000/1 רצ/ 8/21/1 רצ/מק/ 1/15/170 רצ/ 1/70/1 מספרי חלקות בשלמות 316 )הנכסים ברח' ירושלים 89 וקלוזנר 3( 332 )הנכסים ברח' ירושלים 87 וקלוזנר 5( מספרי חלקות בחלקן 363,360,229,95,72,67,66,12, ,40, ,357,229,227 7, )הנכסים ברח' ירושלים 85 וקלוזנר 7( 334 )הנכסים ברח' ירושלים 83 וקלוזנר 9( 335 )הנכסים ברח' ירושלים 81 וקלוזנר 11( ועד בכלל )הנכסים ברח' אלרואי בלבד( כל החלקות הנמצאות בתחום הגושים ,227 65,11,10 365,364,363,360,359 43,38,36,29 357,235 2 גושים ג' ד' 4

5 2. ארנונה לנכסים למגורים כל מחזיק בבניין מגורים יחויב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח בניין המגורים המוחזק על ידו, עפ"י סוג בניין המגורים, האזור בו הוא שוכן והתעריפים הנוגעים להם, כמפורט להלן בש"ח לכל מ"ר לשנה: אזור/סוג אא' ג' ב' א' א' ב' ג' ד' הפחתות מארנונה לשטחי בניין מגורים נוסח תקף: הפחתה בשיעור של 50 % מתעריף הארנונה לבניין המגורים. שטח מחסן - נוסח מבוקש: הפחתה בשיעור של 50 % מתעריף הארנונה לבניין - שטח מחסן וחניה ברת חיוב בארנונה המגורים. שטח בריכת שחיה לא מקורה - הפחתה בשיעור 67 % מתעריף הארנונה למגורים. מרתף שאינו משמש כיחידת מגורים נפרדת - הפחתה בשיעור 50 % מתעריף הארנונה לבניין מגורים. נוסח מבוקש: לבנייני מגורים בלבד הנמצאים באזורים המפורטים להלן, תינתן הפחתה מארנונה לשנת הכספים 2017 בלבד, בגובה ההפרש שבין תעריף ארנונה לאזור א' לזו של אזור ב' כל עוד לא הושלמו עבודות הפיתוח במתחמים הבאים: מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמות גושים שם תכנית המתאר שם האתר מגרשים לפי טבלת איזון מאושרת 6093 רצ/ 8004 ב גבעת הכורכר 12,11,10, נחלת יהודה רצ/ 1/51/50/ , המתחדשת,318,317,316,321,320, ,335,334, רצ/ 93/1 מרום ראשון )צוריאל( קריית האומנים )סלע( שכונת האירוסים )ביקל( רצ/מק/ 4/19/13/1 רצ/ 81/1,459,456,131,464,462,460,480,468,466,488,484,483,492,491, ,267,253,132,277,269,268,457,355,278,463,461, ,469,467,465,482,481,479,493,487,485,496,495, ,500,499, ,227,226, * * 3.4 5

6 הנחות ופטורים לפי תקנות וחוקים הנחה לאזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה מחזיק שהגיע לגיל הקובע בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד והמקבל גמלת הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו, בשיעור 100% לגבי 100 מ"ר ראשונים בלבד משטח בניין המגורים, בתנאי שהדירה רשומה ע"ש מקבל/ת הגמלה, ובהתמלא מלוא התנאים הקבועים בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג- 1993, ולאחר המצאת הפרטים והמסמכים שידרשו על-ידי מנהל הארנונה. הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה מחזיק שהגיע לגיל הקובע בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004, והמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה- 1995, זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגורים, בשיעור 100% לגבי 100 מ"ר ראשונים בלבד משטח דירת המגורים, בתנאי שהדירה רשומה ע"ש מקבל/ת הגמלה, ובהתקיים מלוא התנאים הקבועים בתקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה(, תשע"ב- 2011, ולאחר המצאת הפרטים והמסמכים שיידרשו על ידי מנהל הארנונה. הנחה לאזרח ותיק בשיעור 30% מחזיק שהגיע לגיל הקובע בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד זכאי להנחה בתשלומי ארנונה לדירה המשמשת למגוריו, בשיעור 30% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח בניין המגורים, בתנאי שהדירה רשומה ע"ש מקבל/ת ההנחה, ובהתמלא מלוא התנאים הקבועים בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן ולאחר המצאת הפרטים והמסמכים שידרשו על-ידי מנהל הארנונה. הנחה לאזרח ותיק בשיעור 15% מחזיק שהגיע לגיל הקובע בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד זכאי להנחה בתשלומי ארנונה לדירה המשמשת למגוריו, בשיעור 15% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח בניין המגורים, בתנאי שהדירה רשומה ע"ש מקבל/ת ההנחה. הנחה זו תינתן בהתמלא מלוא התנאים הקבועים בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג- 1993, לרבות קבלת אחת מהקצבאות הבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה, ולאחר המצאת הפרטים והמסמכים שידרשו על-ידי מנהל הארנונה. 4.3 הנחה למקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי מחזיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי זכאי להנחה בשיעור 70% מתשלום ארנונה כללית למגורים בתנאי שהדירה רשומה ע"ש מקבל/ת הגמלה. ההנחה תינתן בכפוף להוראת השעה שנקבעה בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג ביחס לזכאים להנחה זו החל משנת 2003 ולאחר הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי. הנחה לזכאים המקבלים גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים מחזיק המקבל אחת מהגמלאות או הקצבאות הבאות: )א( גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז 1957; )ב( גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים )BEG( מהשנים, , למי שהוכחה זכאותו כאמור להנחת דעתה של הרשות המקומית; )ג( גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות,)MUV( למי שהוכחה זכאותו כאמור להנחת דעתה של הרשות המקומית; )ד( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות )ofg( שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קורבנות המלחמה )סעיף ;)kovg 57 4 )ה( גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954 בהקשר לקצבאות פצועים של הקורבנות האזרחיים של המלחמה 1940; )ו( ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, גטו או במחנה שעבדו בפרך; 4.4 6

7 )ז( קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם הסכם קרן סעיף 2 המשולמת לניצולי שואה; זכאי להנחה בשיעור 66 % מארנונה למגורים ל- 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה, אולם אם עלה מספר בני משפחתו הגרים בדירה עם הזכאי על 4 נפשות יהיה זכאי להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר הראשונים משטח הדירה. ההנחה תינתן עם הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד האוצר ו/או אישור מטעם הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל או אישור מועידת התביעות על זכאות לקבלת קצבה )רנטה( קרן סעיף 2 המעיד על זכאותו לגמלה. 4.5 הנחה לאסירי ציון הנחה בשיעור 100% מחזיק המקבל תגמול לפי הכנסה כאמור חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב- 1992, ואשר בכפוף להגשת התביעה לקבלת התגמול השתלמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של ששה חודשים לפחות, זכאי להנחה בשיעור של 100% מארנונה למגורים עבור 100 מ"ר הראשונים משטח הדירה בלבד. ההנחה תינתן עם הצגת אישורים כאמור מהמוסד לביטוח לאומי הנחה לאסירי ציון הנחה בשיעור 66% מחזיק המקבל גמלה לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב- 1992, זכאי להנחה בשיעור של 66% מארנונה למגורים עבור 70 מ"ר הראשונים משטח הדירה בלבד. אולם, אם עלה מספר בני משפחתו הגרים בדירה עם הזכאי על 4 נפשות, יהיה זכאי להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר הראשונים משטח הדירה. ההנחה תינתן עם הצגת אישור כאמור מהמוסד לביטוח לאומי. 4.6 הנחה לנכי צה"ל, לנכי המלחמה בנאצים, לנפגעי פעולות איבה, להורים שכולים ולאלמנות צה"ל נכי צה"ל, נכי המלחמה בנאצים, הורים שכולים, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבה המחזיקים בדירה המשמשת להם למגורים, יהיו זכאים להנחה בשיעור 66 % מארנונה כללית, וזאת עבור שטח של עד 70 מ"ר מתוך שטח הדירה, אולם, אם עלה מספר בני משפחתם הגרים בדירה, על 4 יהיו זכאים להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר. הכל בכפוף לסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות )פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה(, תשי"ג ההנחה תינתן עם הצגת אישור ממשרד הביטחון ו/או ממשרד האוצר. 4.7 הנחה לחייל בשרות חובה לרבות מתנדבת בשירות לאומי חייל שמשרת שירות חובה בצבא הגנה לישראל לפי חוק שירות ביטחון, תש"ט- 1949, כל עוד הוא חייל כאמור ועד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו ו/או מתנדבת בשרות לאומי כהגדרתו בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( תשנ"ג ובתקנות הביטוח לאומי )בנות השרות לאומי בהתנדבות( תשס"ב- 2002, )כל עוד היא משרתת(, המחזיקים בדירה המשמשת להם למגורים, יהיו זכאים לפטור מלא לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה, אולם אם עלה מספר בני משפחתם הגרים עמם על 4 נפשות יהיו זכאים להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר. הנחה תינתן עם הצגת אישור מצה"ל ו/או מרשות השרות הלאומי אזרחי. הורה של חייל שמשרת בשירות חובה וזכאי להנחה בארנונה כמפורט לעיל, המוכיח, להנחת דעתה של העירייה, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור, יהא זכאי לפטור מלא לגבי 70 מ"ר ראשונים משטח הדירה, אולם אם עלה מספר בני משפחתו הגרים עמו על 4 נפשות יהיו זכאים להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר. 7

8 הנחה לנכים המוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון ו/או משרד הבריאות ו/או משרד האוצר 4.8 נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 % ומעלה זכאי להנחה בשיעור 80 % מתשלום ארנונה לגבי 80 מ"ר ראשונים בלבד משטח בניין המגורים. נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזקנה, נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75 % ומעלה עפ"י סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי - יהא זכאי להנחה בשיעור של 80% מחיוב הארנונה לגבי 80 מ"ר ראשונים בלבד משטח בניין המגורים. נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת עפ"י כל דין, היא בשיעור 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור, זכאי להנחה בשיעור של 35 % מתשלום ארנונה כללית למגורים, לגבי 80 מ"ר ראשונים בלבד משטח בניין המגורים ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף. בן או בת של המחזיק בנכס, לרבות ילד במשפחת אומנה, אשר זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה, זכאי להנחה בשיעור של 33 % מארנונה לגבי 100 מ"ר בלבד משטח בניין המגורים. ובלבד שדרגת נכותו הנה בשיעור 75% ומעלה, הייתה דרגת נכותו פחותה מ- 75%, תהא ההנחה בשיעור 25% לגבי 100 מטרים בלבד משטח בניין המגורים הנחה לעיוורים בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח- 1958, זכאי להנחה בשיעור של 90% מתשלום ארנונה כללית למגורים. ההנחה תינתן עם הצגת תעודת עיוור הנחה למקבלי תשלום לפי חוק מזונות מקבלי תשלום לפי חוק מזונות הבטחת תשלום התשל"ב- 1972, זכאים להנחה בשיעור 70 % מתשלום ארנונה כללית למגורים, ההנחה תינתן בכפוף להוראת השעה שנקבעה בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה(, תשנ"ג ביחס לזכאים להנחה זו החל משנת 2003 ובהתאם להצגת אישור על קבלת התשלום בפועל הנחה לעולים חדשים עולה חדש המחזיק בנכס למגורים זכאי להנחה בשיעור 90 % מתשלום הארנונה הכללית למגורים לגבי 100 מ"ר ראשונים בלבד משטח בניין המגורים, למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה עפ"י חוק השבות, התש"י- 1950, או מיום קבלת תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה. ההנחה תינתן עם הצגת תעודת עולה קבועה. הנחה לעולים חדשים התלויים בעזרת הזולת עולה התלוי בעזרת הזולת, הזכאי על פי אישור המוסד לביטוח לאומי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך בין ממשלת ישראל, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 80% לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח בניין המגורים. מבקש ההנחה ימציא אישור המוסד לביטוח לאומי על זכאותו לפי פסקה זו. 8

9 4.12 הנחה למשפחה שבראשה עומד הורה עצמאי הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, תשנ"ב , או הורה עצמאי לילד המתגורר אתו בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו- 1986, כל עוד הוא מתגורר אתו, ושגילו אינו עולה על גיל 21, זכאי להנחה בשיעור של 20 % מתשלום הארנונה הכללית למגורים, לגבי 100 מ"ר ראשונים משטח בניין המגורים הנחה למקבלי גמלת סיעוד מקבלי גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי זכאים להנחה בשיעור 70% מתשלום הארנונה הכללית למגורים, לגבי 120 מ"ר ראשונים משטח בניין המגורים הנחה לחסידי אומות העולם מחזיק בנכס למגורים המוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם" זכאי להנחה בשיעור 66% מתשלום ארנונה כללית למגורים. ההנחה הנ"ל תינתן גם לבת זוגו או מי שהיה בן זוגו של חסיד אומות העולם הנחה לפדויי שבי פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה- 2005, זכאי להנחה בשיעור של 20% עד 80 מ"ר הנחה לפי הכנסה ומספר נפשות לבעלי הכנסה נמוכה מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת כמפורט בתוספת הראשונה, לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג )להלן "התוספת"(, בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות, זכאי להנחה מספר הנפשות עפ"י מתשלום ארנונה כללית למגורים בשיעור שנקבע לפי סכום ההכנסה ו- המתגוררות אתו בנכס, כמפורט בתוספת הנחת נכה נפש בנכס המשמש למגורי נכה נפש בהתאם לתכנית שיקום, כהגדרתם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס- 2000, ואשר אינו רשום כמחזיק בנכס, תינתן הנחה בשיעור לו היה זכאי הנכה אילו היה רשום כמחזיק בנכס בהתאם להוראות תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג 1993 וזאת בגין השטח היחסי בו מחזיק הנכה וכן בגין השטח היחסי בנכס בו שוהה אדם המטפל בנכה. ההנחה תינתן בכפוף להצגת אישור ממשרד הבריאות לפיו הנכה מתגורר בנכס שמהווה מסגרת מגורים עצמאית ומוגנת כמפורט בפרט ב) 1 ( לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס הנחה תינתן לנכה פעם אחת ובגין נכס אחד בלבד הנחה למחזיק המשרת בשירות אזרחי מחזיק בנכס המשמש לו למגורים, המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6 )א( לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב- 2002, ואשר הינו בעל אישור המפקח על פי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז- 2007, יהא זכאי להנחה כל עוד הוא משרת, ובהתאם להיקף שעות השירות האזרחי הינו כדלקמן: משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז- 2007, יהא זכאי להנחה של 100%, וזאת עבור שטח של עד 70 מ"ר מתוך שטח הדירה, אולם אם עלה מספר בני משפחתו הגרים עמו מעל 4 נפשות, יהא זכאי להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר משטח הדירה. 9

10 משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות דחיית שירות תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(, התשס"ז- 2007, יהא זכאי להנחה של 50%, וזאת עבור שטח של עד 70 מ"ר מתוך שטח הדירה, אולם אם עלה מספר בני משפחתו הגרים עמו מעל נפשות 4, יהא זכאי להנחה כאמור לגבי 90 מ"ר משטח הדירה. ההנחה תינתן בכפוף להצגת אישורים ואישור המפעיל בו מתבצע השירות. ממשרד הביטחון, אישור המפקח על השירות האזרחי 4.19 הנחה למחזיק המשרת בשירות האזרחי מיוחד משרת בשירות האזרחי המשרת במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים, יהא זכאי להנחה כל עוד הוא משרת, בשיעור של 50% עבור שטח של עד 70 מ"ר מתוך שטח הדירה, בכפוף להצגת אישור מפקח מטעם מינהלת השירות האזרחי-לאומי משרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד )להלן: "חוק שירות לאומי-אזרחי"(, ושהמנהל כהגדרתו בחוק זה או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה, בשיעור 100% כל עוד הוא משרת; משרת בשירות אזרחי חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, ושהמנהל כהגדרתו בחוק זה או מי מטעמו אישר כי הוא משרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת, בשיעור שלושה רבעים )75%(; משרת בשירות אזרחי חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, ושהמנהל כהגדרתו בחוק זה או מי מטעמו אישר כי הוא משרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים כל עוד הוא משרת, בשיעור 50%; הנחה לאדמה חקלאית בשנת שמיטה מחזיק בנכס המשמש כאדמה חקלאית, כהגדרתה בסעיף 269 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר הוכח לגביה שלא נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שנת שמיטה במשך 8 חודשים לפחות באותה שנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה, ושהוכח לגביה, כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים הקודמות לשנת הכספים, יהא זכאי להנחה בשיעור של 100% מתשלום הארנונה הכללית. הנחה למתחם פינוי-בינוי )א( תינתן הנחה בארנונה למחזיק בדירת מגורים שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי )להלן בסעיף זה הדירה החלופית(. )ב( הנחה כאמור בסעיף קטן א' לעיל תינתן בשל דירה חלופית אחת בלבד בעד שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת, קודם מכירת הזכויות בה, וזאת עד תום 4 שנים מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית )להלן בסעיף זה המועד הקובע(, בשיעורים כדלקמן: )1( עד תום שנה מהמועד הקובע 100%; )2( עד תום שנתיים מהמועד הקובע 75%; )3( עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע 50%; )4( עד תום ארבע שנים מהמועד הקובע 25%. )ג( בסעיף זה "יזם", "יחידת מגורים", "מתחם פינוי בינוי", "מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי" כהגדרתם בסעיף 49 יט)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג

11 מועד להגשת בקשות להנחה לוועדת הנחות בקשות "להנחת נזקק" תוגשנה לוועדת ההנחות עד ליום בלבד, למעט בקשות חריגות שיאושרו על ידי שני חברי ועדת הנחות )יו"ר הוועדה וחבר ועדה נוסף(, אף אם הוגשו לאחר המועד הקובע ולא יאוחר מיום , וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו. ככל שתקדים להגיש בקשתך, יתאפשר לוועדת ההנחות לקדם את הטיפול והבירור בבקשתך

12 פרק ב' ארנונה לנכסים שאינם למגורים 1. הגדרות שטח נכס ביחידות שטח שלמות, בשטח הכולל עפ"י מידותיו. חלק יחידת שטח נוסף שטח העודף על יחידות שטח שלמות השווה או עולה על 0.5 מ"ר/דונם יחשב חלק יחידת עודף זה כיחידת שטח שלמה. החל מיום נכסים שביחס אליהם קיימים נתוני גודל מדויקים )שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית(, יחויבו בהתאם לשטחם המדויק. כל מבנה או חלק ממנו המיועד לשמש או המשמש בפועל שלא לצורכי מגורים מכל סוג שהוא, לרבות מרתפים, סככות, מחסנים ומבני עזר - בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או מספר מפלסים. 1.1 שטח בניין - כל שטח הבניין ברוטו, לרבות השטח שמתחת לקירות פנימיים וחיצוניים, שטחי מעברים ומסדרונות, שטחי גלריות ומרפסות. מבנה המשמש לאחסנת טובין של בית העסק, ובלבד שהכניסה אליו אינה מהכניסה הראשית לעסק כך שהלקוחות אינם מבקרים בו, ישנה הפרדה בינו לבין מבנה עיקרי לעסק, ואין הוא משמש למכירה. כהגדרתה בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ סעיף 269 לרבות שטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה והינו מעבר לשטח שקבעה המועצה כ"שטח פתוח". 1.3 שטח בניין מחסן קרקע תפוסה - שטח פתוח נוסח תקף: שטח קרקע בלתי מקורה שעיקר שימושו עם המבנה הצמוד לשטח העסק, כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, בשיעור כדלהלן: בתעשייה ובמלאכה כאמור בסעיפים % משטח המבנה. בעסקים אחרים - % 40 משטח הקרקע הצמוד למבנה. 1.6 נוסח מבוקש: שטח קרקע בלתי מקורה שעיקר שימושו עם המבנה הצמוד לשטח העסק, כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, בשיעור כדלהלן: בתעשייה ובמלאכה כאמור בסעיפים % משטח המבנה. בעסקים אחרים - % 40 משטח הקרקע הצמוד למבנה. * 1.7 מפעל עתיר ידע ובתי תוכנה מפעל עתיר ידע - נוסח תקף: או א. על פי זכאות למענק מטעם לשכת המדען הראשי, מכוח היותו מפעל עתיר ידע ושהוצג לגביו אישור זכאות עדכני מטעם המדען הראשי. מפעל לצורך סעיף קטן )ב( שלהלן משמעו גם תאגיד או יחיד: ב. מפעל העוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, אלקטרוניקה וכיוצ"ב ושהומצאו לגביו אישורים כדלקמן: 12

13 ) 1 אישור רו"ח של המפעל כי הוצאות המפעל בגין מחקר ופיתוח, בשנים שבהן הוצאו הוצאות אלה, היו בשיעור 5% לפחות מסך ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה. 2 ) אישור רו"ח המפעל כי לפחות 5% מעובדי המפעל הינם חוקרים בעלי תואר אקדמאי מוכר או מהנדסים. יש לצרף רשימת העובדים במפעל והעתקים מאושרים של הדיפלומות. או אישור רו"ח המפעל כי 10% מעובדי המפעל מועסקים באופן ישיר במחקר ופיתוח. יש לצרף רשימה שמית של כלל עובדי המפעל וציון עובדי המחקר והפיתוח. נוסח מבוקש: נכס שהשימוש העיקרי בו הוא כמפעל עתיר ידע. * בית תוכנה - נוסח תקף: נכס המשמש לייצור תוכנה בלבד, ושהומצאו לגביו אישורים כדלקמן: )א( אישור רו"ח כי: )1( היחיד או החברה תושב/ת ישראל ש- 80% מהכנסותיו/ה לפחות צמחו מהמפעל המשמש לייצור תוכנה. )2( היחיד או החברה עוסק/ת בייצור תוכנה בלבד וכי אינו/ה עוסק/ת בעסוקים אחרים כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא מייצור עצמי וכיוצ"ב. )3( היחיד או החברה מעסיק/ה שלושה אנשי פיתוח תוכנה לפחות - יש לצרף רשימה שמית בצרוף תפקיד ותעודות דיפלומה. )ב( )ג( )ד( הצהרה מטעם היחיד או החברה לפיו/ה היחיד או החברה עוסק/ת בייצור תוכנה בלבד וכי אינו/ה עוסק/ת בעיסוקים אחרים כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא מייצור עצמי וכיוצא בזה, כי היחיד או החברה מעסיק/ה לפחות שלושה אנשי פיתוח תוכנה בצרוף רשימה שמית, תפקיד ודיפלומה. רשימת שמות ותיאורי התוכנות אותן מייצרת ומפתח/ת היחיד או החברה. העתקי תעודת עוסק מורשה או מסמכי ההתאגדות של החברה - תזכיר, תקנון ותעודת רישום ברשם החברות. נוסח מבוקש: נכס שהשימוש העיקרי בו הוא ייצור תוכנה. * 1.8 מרכז לוגיסטי של בנק - נוסח תקף: בניין הממוקם במבנה נפרד ממבנה בו שוכן סניף הבנק או שהינו בעל כניסה נפרדת מהכניסה לסניף הבנק והמשמש כמרכז מיכון, מחשבים או מינהלת מחוז המיועד לצרכי מחוז או אזור שלם ולא לצרכי סניף בנק בודד ושבמסגרתו לא ניתן שירות ללקוחות הבנק ולא מתבצעת בו קבלת לקוחות. נוסח מבוקש: בניין הממוקם במבנה נפרד ממבנה בו שוכן סניף הבנק או שהינו בעל כניסה נפרדת מהכניסה לסניף הבנק והמשמש למתן שירותים לוגיסטיים או מינהלת מחוז המיועד לצרכי מחוז או אזור שלם ולא לצרכי סניף בנק בודד ושבמסגרתו לא ניתן שירות ללקוחות הבנק ולא מתבצעת בו קבלת לקוחות. * 13

14 אולמות תצוגה - אולמות לתצוגה וממכר רהיטים מתוצרת הארץ של מפעל שהומצאו לגביו: א. אישור המפעל כי המקום משמש חנות המפעל ושלוחה שלו לשיווק רהיטים המיוצרים על ידו. ב. אישור רו"ח כי במקום משווקים רהיטים המיוצרים באותו מפעל בלבד. גלריה - חלל המשתרע בחלקה העליון של קומה, בין תקרתה לבין רצפת יציעה, מוקף קירות בחלקו או במלואו, היקף רצפתו קטן או שווה מהיקף רצפת הקומה, והגישה אליו מתוך העסק. גלריה המשמשת להחסנה - גלריה המשמשת את הנכס להחסנה בפועל. מחסני ערובה - מחסן המכס או מחסן רישוי כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת המכס )נוסח חדש(. סככה - מבנה אשר לו עד 2 קירות והמכוסה גג מכל סוג חומר שהוא. מבנה שלו 3 קירות ויותר הינו מבנה לכל דבר ועניין. מרתף - חלק בבניין הנמצא מתחת לבניין וכולו או ברובו מתחת לגובה פני הקרקע. מבנה חקלאי - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות, למעט חממה או משתלה. עסק עונתי עסק שהינו עפ"י מהותו, הינו עונתי והינו פעיל בפועל רק בעונה ו/או תקופה רצופה ומוגדרת מימות השנה שאינה פחותה מ- 60 יום, ואינה עולה על 6 חודשים הגדרת אזורים אזור א' ב' שם תכנית המתאר גושים מספרי חלקות בשלמות כל תחום העיר למעט השטחים הנכללים באזורים ב', ג' ו-ד' ,55,52,50 66,62 1,259,249,247,234, ,299,126,125,71,54,32,22,141,139,135,134,133,157,156,155,145, ,280,170,306,278,198,164, , ,63,42,209,202,172,166, ,347,306,267,260,88,87,72,52,35,12,192,161,154,125, ,102,95 301,100,99,95,94,89,75 111,110, מספרי חלקות בחלקן 14

15 אזור שם תכנית המתאר גושים מספרי חלקות בשלמות מספרי חלקות בחלקן 158 )קריית קאליב בלבד( 153,148, ,62,50,47,44,24,20, ,89,86,71,69,67,46,30,28,19,10,9,6,5,80,79,78,76,65,57, ,143,131,81 363,360,229,95 228, ,72,67,66,12,7 65,11, ,40, ,357,229, ,364,363,360, , ,38,36, , כל האזורים המוגדרים כאזורי תעשייה על פי תב"ע ד' ג' אזור תעשייה רצ/ 1000/1 רצ/ 8/21/1 רצ/מק/ 1/15/170 רצ/ 1/70/1 מצורף תסריט הצובע את החלקות או חלק מהחלקות הכלולות באזורים ג' ו-ד'. 15

16 2. ארנונה כללית - נכסים שאינם למגורים כל המחזיק בנכס, שלא לצורכי מגורים, יחויב עבור שטח הנכס המוחזק על-ידו בתשלום ארנונה כללית על פי סוג הנכס והאזור בו שוכן, בהתאם לתעריפים הנקובים להלן: - )התעריפים נקובים ב-ש"ח. לכל מ"ר לשנה(. סוג הנכס משרדים, מסחר ושירותים התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה 2.1 א. ב. ג. ד. משרדים: מסחר: שירותים: אחרים: משרדים, משרדי פרסום, מרפאות פרטיות, סוכני ביטוח, טלוויזיה בכבלים, כולל סככות, גלריות וכל מקום מקורה אחר המשמש אותם. חנויות, מינימרקטים, אולמות תצוגה, בתי מרקחת, חנויות מפעל, מחסן המשמש למכירה, סוכנויות למשקאות, מפעל הפיס, כולל סככות, גלריות וכל מקום מקורה אחר המשמש אותם. פאבים שאינם באזור התעשייה, בתי קפה, מסעדות, הוצאה לאור, סניפי דואר וסוכניות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור, כולל סככות, גלריות וכל מקום מקורה אחר המשמש אותם. כל עסק שאינו כלול בסעיפים אחרים, כולל סככות גלריות וכל מקום מקורה אחר המשמש אותם. משרדים, מסחר ושירותים באזור א' ובאזור ד' ומסחר ושירותים באזור ג' עד 150 מ"ר - מעל 150 מ"ר - באזור ב' לכל מ"ר לכל מ"ר עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר באזור ג' משרדים בלבד עד 300 מ"ר, לכל מ"ר בין 301 מ"ר ל- 5,000 מ"ר - לכל מ"ר 5,001 מ"ר ומעלה לכל מ"ר כקבוע בתעריפים לגבי אזורים א' ו-ד' מחסנים, גלריות ומרתפים להחסנה יחויבו ב- 50 % מהחיוב. 2.2 חנויות כלבו, סופרמרקטים, בתי-ספר לנהיגה, כולל מחסנים, סככות, גלריות וכל מקום מקורה אחר המשמש אותם בניין לכל מ"ר מחסנים גלריות ומרתפים להחסנה יחויבו ב- 50% מהחיוב. 1, א. בנקים בכל האזורים למעט שכונת רמת אליהו, בכל סוגי הבנייה. כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר ב. בנקים בשכונת רמת אליהו בכל סוגי הבנייה. כולל: מחסנים, ארכיונים, וכל מקום אחר המשמש אותם - לכל מ"ר

17 סוג הנכס ג. מרכז לוגיסטי של בנק לרבות מנהלת מחוז כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם לכל מ"ר בכל האזורים למעט אזור ג' באזור ג' התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה ד. מחסני בנקים באזורי תעשייה אשר אינם צמודים לסניף הבנק - לכל מ"ר חברות ביטוח בכל האזורים, בכל סוגי הבנייה. כולל: מחסנים, ארכיונים וכל מקום אחר המשמש אותם בניין לכל מ"ר 2.5 בתי-ספר לחינוך והשכלה פרטיים המאושרים ו/או מוכרים ע"י משרד החינוך, גני ילדים, מעונות יום ופעוטונים. לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר 2.6 אולפני הקלטות, בתי-ספר לרכיבה, גלריות לאומנות כולל: מחסנים מבנים ומתקנים אחרים המשמשים לצורך המטרות האלה. לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 150 מ"ר לכל מ"ר מעל 150 מ"ר לכל מ"ר בכל האזורים למעט אולפן הקלטות באזור ג' אולפן הקלטות באזור ג' לגבי קרקע תפוסה לכל מ"ר בכל האזורים למעט אולפן הקלטות באזור ג' אולפן הקלטות באזור ג' 2.7 באולינג, פאבים באזורי תעשייה, בתי-קולנוע, אולמות למופעים, בתי-ספר ללימוד מקצועות מכל סוג,בתי-הבראה, מעונות-יום פרטיים לקשישים, כולל מחסנים, מבנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם. לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר 17

18 סוג הנכס התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה מכוני כושר ומועדוני ספורט - כולל מחסנים, מבנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם 2.8 לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 500 מ"ר - לכל מ"ר מעל 500 מ"ר - לכל מ"ר 2.9 בתי חולים, קופות חולים, מגן דוד אדום, טיפות חלב, כולל מחסנים, מבנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם. לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר 2.10 אולמות לאירועים ולשמחות, כולל מחסנים, מבנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע - לכל מ"ר באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 1,500 מ"ר - לכל מ"ר מעל 1,500 מ"ר - לכל מ"ר 2.11 בתי אבות, כולל מחסנים, מבנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם לכל מ"ר בניין באזורים א', ג' ו-ד' לכל מ"ר בניין באזור ב' "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר בריכות שחייה, מרכז נופש וספורט )קנטרי קלאב( 2.12 כולל: מחסנים, מבנים, בריכות שחיה ומתקנים אחרים המשמשים למטרות אלה, למעט בניינים אחרים שיש להם סיווג אחר בצו בניין - לכל מ"ר "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר פטור חניונים עפ"י תקן חנייה - לכל מ"ר בניינים אחרים, כאמור לעיל, שיש לגביהם סיווג נפרד בצו זה, כגון: חנויות, מסעדות וכל עסק אחר וכיוצ"ב, יחויבו בהתאם לתעריף שנקבע לגביהם בצו זה שטחים המשמשים לאירועים ולשמחות כולל מחסנים 2.13 ומתקנים אחרים המשמשים אותם, שהינם עסק עונתי כמשמעותו בסעיף 1.16 בפרק ב' לצו זה באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע - לכל מ"ר באזורים אחרים עפ"י תב"ע - לכל מ"ר 18

19 סוג הנכס התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה תעשייה - מפעלים, בתי חרושת, בתי-קירור, מחסני ערובה, אולמות לתצוגה לממכר רהיטי מפעל ו/או אולמות תצוגה לממכר רהיטים ששטחם מעל 300 מ"ר באזורי תעשייה בלבד, כולל: סככות, גלריות, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: - לכל מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר מ- - לכל מ"ר מ ומעלה - לכל מ"ר מ- באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: - לכל מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר מ- - לכל מ"ר מ ומעלה - לכל מ"ר מ "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר בתי מלאכה - בניין המשמש כ- : מוסך, מסגריה, נפחיה, נגריה, סנדלריה, מרפדיה, זגגות וכיוצ"ב לרבות מכונים שעוסקים בתיקון או טיפול מסוג כלשהו ברכב או בחלקיו, למעט מכונים לרישוי רכב כולל: סככות, גלריות, מחסנים, וכל מקום אחר המשמש אותם באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: - לכל מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר מ- - לכל מ"ר מ ומעלה - לכל מ"ר מ- באזורים אחרים עפ"י תב"ע לגבי בניין ששטחו הכללי: - לכל מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר מ- - לכל מ"ר מ ומעלה - לכל מ"ר מ "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר מפעלים עתירי ידע ובתי תוכנה בניין המשמש כמפעל עתיר ידע ובית תוכנה כולל: סככות, גלריות, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם תעריפים תקפים: בכל העיר עד 500 מ"ר לכל מ"ר מעל 500 מ"ר לכל מ"ר 19

20 סוג הנכס תעריף מבוקש לגבי כל האזורים למעט אזור ג': התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה * בכל האזורים למעט אזור ג' לכל מ"ר באזור ג' - לכל מ"ר * נוסח מבוקש לגבי כל האזורים למעט אזור ג': מרכזי מחשוב נכס המשמש בעיקרו לשירותי עיבוד נתונים, מחשוב או תקשוב, שנתקיימו בו התנאים הבאים במצטבר: שטחו הבנוי של הנכס לא יפחת מ- 5,000 מ"ר; בתחום הנכס מועסקים 200 עובדים לפחות. תעריף מבוקש לגבי כל האזורים למעט אזור ג': * בכל האזורים למעט אזור ג' לכל מ"ר באזור ג' - לכל מ"ר גני שעשועים )לונה פארק( בניין - לכל מ"ר "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר בניין המשמש לייצור יינות, כולל סככות, מחסנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם לכל מ"ר נוסח תקף: תחנות דלק, חברה להסעת נוסעים, כולל חניונים, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם. לגבי בניין - לכל מ"ר לגבי סככות - לכל מ"ר לגבי "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר למעט תחנות דלק באזורים ג' ד' * נוסח מבוקש: חברה להסעת נוסעים, כולל חניונים, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם לגבי בניין - לכל מ"ר לגבי סככות - לכל מ"ר לגבי "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר נוסח מבוקש: 2.20 תחנות דלק, כולל סככות, מיכלי דלק, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם בכל האזורים למעט אזורים ג' ו-ד' לכל מ"ר * באזורים ג' ו-ד' לכל מ"ר לגבי "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר 20

21 סוג הנכס התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה באזורים ג' ו-ד': נכס המשמש להחסנת רכבים למכירה/להשכרה, מחסנים וכל מקום אחר המשמש אותם לגבי בניין - לכל מ"ר "מתקן החסנה רוויה" לכל מ"ר "קרקע תפוסה" - לכל מ"ר תחנות מוניות 2.22 אזורים א', ג' ו-ד' לכל מ"ר בניין 6.39 חנייה - לכל מ"ר אזור ב' לכל מ"ר בניין לכל מ"ר חניה חניונים 2.23 נוסח תקף: חניונים בתשלום וחניונים הפתוחים לכלל הציבור ללא תשלום במשך כל שעות היממה ומשך כל ימות השבוע בכל האזורים כולל חניות מקורות: עד 150 מ"ר לכל מ"ר מעל 150 מ"ר לכל מ"ר נוסח מבוקש : )א( חניונים הפתוחים לכלל הציבור ללא תשלום במשך כל שעות היממה ובמשך כל ימות השבוע כולל חניות מקורות למעט במתחם "חנה וסע" עד 150 מ"ר לכל מ"ר מעל 150 מ"ר לכל מ"ר )ב( חניון מקורה בתשלום - * בכל האזורים למעט אזור ג' ואזור ד' לכל מ"ר באזור ג' ובאזור ד' למעט במתחם "חנה וסע" לכל מ"ר )ג( חניון לא מקורה בתשלום - * בכל האזורים למעט אזור ג' ואזור ד' לכל מ"ר באזור ג' ובאזור ד' למעט במתחם "חנה וסע" לכל מ"ר )ד( מתחם חנה וסע בניין המשמש לחניית מכוניות במתחם חנה וסע באיזור ד' בתשלום בניין המשמש לחניית מכוניות במתחם חנה וסע באיזור ד' לא בתשלום שטח קרקע המשמש לחניית מכוניות במתחם חנה וסע באיזור ד' - 21

22 סוג הנכס התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה נוסח תקף: "קרקע תפוסה" שלא נקבע לה תעריף אחר בצו - לכל מ"ר נוסח מבוקש: "קרקע תפוסה" שלא נקבע לה תעריף אחר בצו - לכל מ"ר בכל האזורים למעט אזורים ג' ו-ד' לכל מ"ר * לכל מ"ר באזור ג' לכל מ"ר - באזור ד' מכונים לרישוי רכב, כולל: סככות, גלריות מחסנים וכל 2.25 מקום אחר המשמש אותם לגבי בניין ששטחו הכללי: באזור מגורים או מסחר עפ"י תב"ע עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר אזורים אחרים עפ"י תב"ע עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר משתלות ומשק בעלי חיים למטרות מסחריות ו/או לשיווק קמעונאי קרקע תפוסה המשמשת אותם - לכל מ"ר בניין - לרבות מחסנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם 1. באזור מגורים ו/או מסחר עפ"י תב"ע - לכל מ"ר 2. באזורים אחרים - לכל מ"ר מבנה חקלאי - לכל מ"ר חממות לגידולים חקלאיים "קרקע תפוסה" המשמשת אותם - לכל מ"ר 2.27 בניין - לרבות מחסנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם באזור מגורים ו/או מסחר עפ"י תב"ע - לכל מ"ר 2. באזורים אחרים עד 2,000 מ"ר לכל מ"ר 5.72 מעל 2,000 מ"ר לכל מ"ר 2.28 בניינים המשמשים לייצור ו/או הולכה ו/או אספקת חשמל, לרבות, מחסנים, סככות, גלריות וכל מקום מקורה אחר המשמש אותם לגבי בניין ששטחו הכללי: עד 150 מ"ר - לכל מ"ר מעל 150 מ"ר - לכל מ"ר חדרי טרנספורמציה, מסדרי חשמל בתחנות משנה, לרבות מחסנים וסככות לאחסנה 22

23 סוג הנכס התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה נכסים המשמשים לפעילות מפלגתית - לכל מ"ר 2.30 מוסד להשכלה גבוהה המוכר או נושא תעודת היתר או מורשה ברישיון זמני או קבוע ע"י המועצה להשכלה גבוהה על פי החוק, ביה"ס לרפואה וטרינרית, מועצה דתית ומכבי אש - לכל מ"ר אדמה חקלאית - לכל מ"ר 2.32 א. חברת מקורות או גוף אחר המפעיל מתקני מים וביוב )לא כולל צינור להובלת מים או שפכים(, מאגרים פתוחים )לרבות אגני החמצון, אתרי החדרה ותעלות מים פתוחות( - לכל מ"ר ב. מכוני מים - )בארות, בריכות, מתקני שאיבה, חדרי פיקוד ובקרה( לפי סעיף 2.14 בכל האזורים. משרדים - לפי סעיף ג. קרקע תפוסה - לכל מ"ר מעברים ו/או שטחים המשמשים להולכי רגל בלבד, במרכזי קניות )קניונים( תעריף תקף: לכל מ"ר תעריף מבוקש: בכל האזורים למעט אזורים ג' ו-ד לכל מ"ר אזורים ג' ו-ד' לכל מ"ר * 2.33 בתי מלון לרבות בית הארחה, אכסניה, באזור המיועד עפ"י תב"ע לשימוש זה, כולל: מחסנים, סככות, מבנים ומתקנים אחרים המשמשים אותם. למעט שטחים הנכללים בגדר סיווג אחר על פי צו זה לכל מ"ר חניון בית מלון יחויב לפי התעריף הקבוע בסעיף 2.23 לצו אולמות למופעים המוחזקים ע"י גופים ציבוריים שלא למטרת עשיית רווחים לכל מ"ר 23

24 .סוג הנכס התעריף ב- ש"ח לכל מ"ר לשנה 2.36 בניין או חלק מבניין המהווה חלל אחד, כאשר החלל מחולק למפלסים על ידי משטחים הכוללים מדרכים, מידוף ומעברים, המשמש לצורך החסנה בלבד מבלי שלקוחות מבקרים בבניין, למעט שטח רצפת החלל )קומת הקרקע( אשר יחויב כמחסן כהגדרתו בצו, ובלבד שסך כל שטח החלל, על כלל מפלסיו, הוא לפחות 5,000 מ"ר - לכל מ"ר מערכת סולארית- מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה )2( להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס ; מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם )א( לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם )ב( לכל מ"ר שמעל 2 דונם )ג( מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר בשטח של עד 10 דונם )א( לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם )ב( לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם )ג( לכל מ"ר שמעל 750 דונם )ד( קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר בשטח של עד 10 דונם )א( לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם )ב( לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם )ג( לכל מ"ר שמעל 750 דונם )ד( _ 24

25 פרק ג' - הנחות אחרות, הוראות כלליות ומועדי תשלום 1. הנחה בארנונה כללית למשלמים מראש המשלמים את הארנונה הכללית מראש לכל שנת הכספים 2017 עד יום , ד' בשבט תשע"ז, יהיו זכאים להנחה שנתית בשיעור של 1%. המשלמים מראש יהיו פטורים מהפרשי הצמדה המוטלים עפ"י החוק. אם וככל שיעודכנו תעריפי הארנונה במהלך השנה יחולו התעריפים המעודכנים, בהתאם להוראות הדין הנחה למשלמי ארנונה באמצעות הוראת קבע בבנק - המשלמים את הארנונה הכללית ע"י מתן הרשאה לחיוב חשבונם בבנק, יהיו זכאים להנחה של 1%..2 הערה: ההנחה הנ"ל לא תחול על תשלומים בהוראת קבע בכרטיס אשראי. 3. סייגים למתן הנחות בארנונה הזכאי ליותר מהנחה אחת )פרט למשלמי ארנונה מראש ובהסדר הוראות קבע בבנק(, כאמור בסעיפים לעיל ייהנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור ההנחה הגבוה שבהם. המקבל הנחה במהלך השנה, יזוכה חשבונו מיום שקבעה הוועדה. מי שקיבל הנחה ולא שילם את הסכום שהיה חייב לשלמו, לאחר ניכוי ההנחה, לא ייהנה מהנחה לשנת 2017, אלא אם הסדיר את חובו כאמור בסעיף 4 להלן. כמו כן, זכאי להנחה אשר לא שילם את יתרת הארנונה לשנת הכספים 2017 עד ליום , ההנחה תבוטל לו ותיווסף ליתרת הארנונה מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה לפי סעיף 274 )ג( לפקודת העיריות, מחליטה המועצה לקבוע כי מועד תשלום הארנונה במלואה יחול ביום ראשון, , ג' בטבת תשע"ז. מבלי לפגוע במועד שצוין לעיל ולנוחות התושבים, הוחלט לאפשר: לשלם את החיוב הכולל בארנונה לכל השנה מראש עד , או בהסדר תשלומים דו-חודשי ב- 6 תשלומים שווים ובמועדים המפורטים להלן: , , , , , , ובתנאי שכל תשלום ישולם במועד. בהסדר התשלומים הדו-חודשי, יישא כל תשלום הפרשי הצמדה, כמשמעם בחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"ם כמו כן, ניתן יהיה לבצע את הסדר התשלומים הנ"ל ב- 12 תשלומים שווים, באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי בלבד, במועדים המפורטים להלן: ,, , , , , , , , , , ובתנאי שכל תשלום ישולם במועד; בהסדר זה, יהיה כל חיוב חודשי מחצית מתשלום דו-חודשי על פי הסדר התשלומים הדו- חודשי האמור לעיל, ובכפוף להפרשי הצמדה שיחולו על התשלום הדו-חודשי כמשמעם בחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"ם להלן - "ההסדר". לא פרע מחזיק במועד 2 תשלומים או יותר עפ"י ההסדר בסעיף 4.2 הנ"ל - יתבטל ההסדר ומלוא חיוב הארנונה יעמוד לפירעון מיידי וחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( תש"ם יחול על יתרת החוב

26 ה"הסדר" לא יחול במקרים האלה: נדרשה העירייה לתת אישור המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות כתנאי לביצוע פעולה כלשהי בלשכת רישום המקרקעין )טאבו(, להעברת זכויות בנכס למשכנתא ו/או כל אישור אחר כיו"ב, ישלם המחזיק לעירייה במזומן בלבד גם את חיוב הארנונה היחסי המגיע ממנו עד המועד הקבוע באישור הנדרש ביום בו פג תוקפו תשלום ארנונה על קרקע חקלאית. 5 נכסים ריקים מחזיק, שהוא הבעל הראשון של בניין חדש וריק מכל חפץ ואדם, מיום שהסתיימה בנייתו של הנכס והיותו ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, יהיה זכאי להנחת נכס חדש, בשיעור של 100%, לתקופה של עד שנים עשר חודשים. מחזיק של בניין ריק מכל אדם וחפץ, שאין משתמשים בו, במשך תקופה רצופה של 30 ימים ומעלה, יהיה זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 100%, לתקופה של עד שישה חודשים, בכפוף לאמור בסעיף 5.3 להלן. היה ומחזיק קיבל הנחת נכס חדש על פי הקבוע בסעיף 5.1 לעיל, למשך תקופה הפחותה משישה חודשים, אזי יוכל אותו מחזיק לקבל את ההנחה הקבועה בסעיף 5.2 לעיל בהשלמה לשישה חודשים במצטבר בלבד, במשך כל תקופת בעלותו. היה ומחזיק קיבל הנחת נכס חדש על פי הקבוע בסעיף 5.1 לעיל, למשך תקופה העולה על שישה חודשים, לא תקום לו זכאות להנחה הקבועה בסעיף 5.2 לעיל. ההנחה תינתן בהתקיים כל התנאים המצטברים שלהלן, לגבי כל אחת מהתקופות שבגינה מתבקשת הנחה מארנונה: א. המחזיק מסר למנהל הארנונה הצהרה בכתב, לא יאוחר מ- 30 ימים מיום שהתפנה הנכס. נמסרה הצהרה לאחר היום ה- 30, וקמה זכאות להנחה בהתאם לכל התנאים הקבועים להלן, תחול הזכאות להנחה מיום קבלת ההצהרה בפועל בלבד. ב. המחזיק מחויב לתאם ביקורת בנכס עם מפקח מטעם העירייה. ג. ההחלטה בבקשה להנחה, תינתן אך ורק לאחר מועד ביצוע ביקורת בנכס, ולא תינתן הנחה מבלי שנערכה ביקורת בנכס. ד. המחזיק מסר למנהל הארנונה, במועד שנתבקש לעשות כן, כל מסמך ו/או ראיה אחרת שנדרשה על ידיו להוכחת היותו של הבניין ריק, כגון תדפיסי חשמל, טלפון, גז וכיוצ"ב, וזאת נוסף על עריכת הביקורת בנכס. ה. המחזיק מסר למנהל הארנונה, הודעה בכתב, לא יאוחר מ- 7 ימים בטרם נעשה שימוש מחדש בנכס. לא ניתנה הודעה כאמור, רשאי מנהל הארנונה לבטל את ההנחה שניתנה לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבניין ריק, אם ההנחה ניתנה לאותו מחזיק או לבעל הנכס. מנהל הארנונה רשאי לדרוש, בכל עת, ממחזיק בבניין ריק, כי ימציא לידיו ראיות ו/או מסמכים ו/או תצהיר עדכניים להוכחת היותו של הבניין ריק, לתקופה הרלוונטית שבגינה מתבקשת ההנחה בארנונה, בכל מקרה אחת ל- 3 חודשים. ההנחה תינתן במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו. מבלי לגרוע באמור לעיל בסעיף זה, יתר התנאים למתן ההנחה אשר נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג 1993 ותיקוניהן יחולו על מתן הנחה לפי סעיף זה

27 6 הנחות נוספות לנכסים שאינם משמשים למגורים שטחים פתוחים: מחזיק בשטח פתוח, יהיה פטור מארנונה כללית בגין השטח הפתוח. תחנת מוניות - נכי צה"ל המשוקמים ע"י משרד הביטחון, זכאים להפחתה במסי ארנונה כללית על חניה, בשיעור יחסי למספר נכי צה"ל מכלל החברים בתחנה. כפוף להוראות סעיף 6 א' לחוק הרשויות המקומיות )פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה(, תשי"ג.1953 תינתן הנחה בארנונה למחזיק בבית עסק, העומד בכל התנאים הקבועים בתקנה 14 ז לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג שיעור ההנחה יהא בהתאם לשיעור ההנחה לה זכאי המחזיק בהתאם לתקנה 14 )ה() 1 ( או )2( לתקנות הנ"ל. מבקש ההנחה יידרש להמציא את כל האישורים הרלוונטיים לזכאותו להנחה, לרבות אישור פקיד שומה בנוגע לאי תשלום מקדמות מס הכנסה; מנהל הארנונה רשאי לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות להנחה כל ההצהרות, ההודעות והמסמכים, הקבועים והמפורטים בצו זה, יימסרו למנהל הארנונה בדואר רשום ו/או במסירה אישית בצרוף חותמת המאשרת את קבלתם ע"י מנהל הארנונה בלבד. הודעות שיישלחו בדואר רגיל או בפקס לא יתקבלו. 7 דב צור ראש עיריית ראשון לציון 27

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד