מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש"

תמליל

1 מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון גבוה י ו ת ר מ א ש ר ע ד כ ה עיקרי תמונת המצב א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה ", ש ה ח ל ו ב- 30 ב מ ר ץ 2018 א מ ו ר י ם ל ה ג י ע ל ש י א ם ב ש נ י מועדים, שיחולו ב ש ב ו ע ה ב א, י ו ם א ח ר י ו ם : 14 ב מ א י, י ו ם מ ע ב ר ש ג ר י ר ו ת א ר ה"ב ב י ש ר א ל מ ת ל א ב י ב ל מ ש כ נ ה ב י ר ו ש ל י ם ו- 15 ב מ א י ה מ צ ו י ן ע"י ה פ ל ס ט י נ י ם כ" י ו ם ה נ כ ב ה ". ח ו ד ש ר מ צ' א ן, ה צ פ ו י כ נ ר א ה ל ה ת ח י ל ב- 16 ב מ א י (ת ל ו י ב מ ו ל ד ה י ר ח) ע ל ו ל א ף ה ו א ל ה צ ט ר ף ל צ ב ר ה מ ו ע ד י ם " ה מ ו ע מ ד י ם ל פ ו ר ע נ ו ת". ש י א ם ש ל ה א י ר ו ע י ם, ע ל פ י ת פ י ס ת ה ח מ א ס, ה מ מ ל א ת ת פ ק י ד ב ה ם ד ו מ י נ נ ט י, פ ר י צ ה ל ה י ו ת צ פ ו י ש ל ה מ ו נ י ת פ ל ס ט י נ י ם ל ש ט ח י ש ר א ל (מימוש " זכות השיבה" ( מלווה במעשי אלימות במינון ג ב ו ה, ואולי גם פיגועים, מעבר למה שהיה ע ד כ ה. מ ה ת ב ט א ו י ו ת ) ה ג ו ף ח מ א ס ה ד ו מ י נ נ ט י ש מ א ח ו ר י ה א י ר ו ע י ם ( ו" ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ל צ ע ד ת ה ש י ב ה " ) א ר ג ו ן ח ז י ת ה מ א ר ג ן א ת ה א י ר ו ע י ם ( ע ו ל ה, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם ש ו א פ י ם ל ה ב י א ב י מ י ה ש י א ש ל הצעדה מאות א ל פ י מפגינים פלסטינים ל א ז ו ר ה ג ב ו ל. י ו ם שישי ה ק ר ו ב (11 ב מ א י ( 2018 נ ק ב ע ע"י ה ג ו ף ה מ א ר ג ן כ" י ו ם ש י ש י ש ל ה כ נ ו ת ו ש ל א ז ה ר ו ת " והוא אמור ל ש מ ש ה כ נ ה ל א י ר ו ע נ ר ח ב יותר המכונה " צעדת המיליון לשיבה", שיתקיים " צעדת השיבה הגדולה" קוראים לפלסטינים ביהודה ו ש ו מ ר ו ן, ב- 14 במאי ) שהאב, 4 במאי 2018). ל ע ר ב י י י ש ר א ל ו ל פ ל ס ט י נ י ם במדינות ערב ל ה צ ט ר ף ל מ ח א ו ת. כ מ ו כן מתוכננות הפגנות אנטי- ישראליות ב מ ד י נ ו ת ה מ ע ר ב ו ב כ ל ל ז ה ב ל ו נ ד ו ן ) הפגנת מחאה מול שגרירות י ש ר א ל, 11 ב מ א י 2018) מול שגרירות ישראל, 15 במאי 2018) ו ב וו י נ ה ) הפגנה ב- 13 במאי 2018). ) ה פ ג נ ה ב- 1 למרות ש" יום הנכבה " חל 15 ב מ א י נ ר א ה כ י ה ו ח ל ט ל ק י י ם א ת ש י א ה א י ר ו ע י ם ב- 14 ב מ א י (יום מעבר שגרירות ארה"ב ל י ר ו ש ל י ם (. יש לקחת בחשבון שהאירועים ימשכו ב" יום הנכבה" (15 במאי) ו א ו ל י א ף ל א ח ר מ כ ן

2 דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה", 7 במאי( 2 קריאה לתושבי הרצועה, י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן, ירושלים, ערביי י ש ר א ל ומחנות הפליטים להשתתפות רבה ביום שישי הקרוב ולהיערך לקראת שיא האירועים ב- 14 במאי 2018 (2018 י ח י ר א ל ס נ ו א ר, ה ל ש כ ה ר א ש ח מ א ס ש ל ה מ ד י נ י ת ב ר צ ו ע ה, ק ר א ל צ ע י ר י ם ה פ ל ס ט י נ י ם א ת ל ב צ ע פעולות המחאה " בכל מחיר" באומרו כי הם מעדיפים למות כשהידים. להערכתנו חמאס ו ש א ר ה מ א ר ג נ י ם ל ו ק ח י ם ב ח ש ב ו ן כ י פ ר י צ ה ה מ ו נ י ת ל ש ט ח י ש ר א ל ע ל ו ל ה ל ה ו ב י ל למ ס פ ר ר ב ש ל ה ר ו ג י ם ו פ צ ו ע י ם. א ו ל ם, ה א ב י ד ו ת ה ר ב ו ת ה צ פ ו י ו ת אינן מהוות ל ד ע ת נ ו גורם מרתיע א ל א ל ה י פ ך ע ל ר ק ע מ י ק ו ד ת ש ו מ ת ה ל ב ה ת ק ש ו ר ת י ת ל ע י מ ו ת ה י ש ר א ל י- א י ר א נ י ו ל פ ר י ש ת א ר ה"ב מ ה ס כ ם ש ל ג ד ו ל מ ס פ ר ע ל ו ל ה ג ר ע י ן נ פ ג ע י ם, ב ר א י י ת ח מ א ס, ד ו ו ק א ל ס י י ע להעלות שוב ל מ ו ד ע ו ת א ת ה נ ו ש א הפלסטיני, שנדחק ל ק ר ן ז ו ו י ת ב ד ע ת ה ק ה ל ה ע ו ל מ י ת. מ ס פ ר ו פ ת י ח ת ר ב נ פ ג ע י ם ח ז י ת ו ת ח י כ ו כ י ם ש ל נ ו ס פ ו ת כ ו ח ו ת ב י ן א ל י מ י ם ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם לבין מפגינים ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ו ב ז י ר ו ת נ ו ס פ ו ת ע ש ו י י ם בראיית חמאס ו ה פ ל ס ט י נ י ם להגביר את עוצמת התהודה של האירועים ולהחזיר את הנושא הפלסטיני לכותרות. הכנות, לוגיסטיקה וגיבוש טקטיקות לחימה ב מ י ש ו ר ה ל ו ג י ס ט י ו ה ט ק ט י מ ת ק י י מ ו ת מ ז ה ז מ ן ה כ נ ו ת ל ק ר א ת 14 ב מ א י. ה א ת ג ר ה ע י ק ר י ה נ י צ ב ב פ נ י ח מ א ס ו ה מ א ר ג נ י ם ל ג י י ס כ י צ ד ה י נ ו ו ל ה נ י ע ה מ ו נ י ם מ ת כ נ נ י ם ה ם כ ך ל ש ם ל ג ד ר. ש י מ ו ש ב כ ר י ז ו ת ב מ ס ג ד י ם ו ב ר ח ו ב ו ת מ- 13 ה ח ל ה ע ר י ם, ב מ א י. כ מ ו מ ת ק י י מ ו ת כ ן ה כ נ ו ת ל ו ג י ס ט י ו ת ח ו ל י ם ב ת י ה כ נ ת כ ג ו ן ל ק ל י ט ת פ צ ו ע י ם ו א ר ג ו ן ה י ס ע י ם ל מ ק ו מ ו ת ה כ י נ ו ס. ב מ ק ב י ל נ ב ח נ ו ת ט ק ט י ק ו ת ע י מ ו ת ש ו נ ו ת, ה ג ד ר פ ר י צ ת כ ג ו ן: במקומות רבים כדי ל ה ת י ש א ת צ ה"ל ; ש י מ ו ש ב ד ח פ ו ר י ם כ ד י ל ה ס י ר א ת ה ג ד ר ו ל י צ ו ר פ ר צ ה ש ד ר כ ה י ו כ ל ו לזרום המונים לישראל ; הכנת מקומות כינוס לאלו שיצליחו לפרוץ לשטח י ש ר א ל. כ ב ר ב- 7 ב מ א י 2018 פרסמו מארגני " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה " פ ו ס ט ב ד ף ה פ י י ס ב ו ק ב ו ביקשו מהגולשים להציע הצעות לגבי אופי האירועים " לפני החצייה ולאחר חציית הגדר ". בין ההצעות שהעלו הגולשים הוזכרו: ל ע ב ו ר ב ק ב ו צ ו ת מ מ ק ו ם ל מ ק ו ם כדי שכוחות צ ה"ל י י א ל צ ו ל ה ת פ ז ר ל א ו ר ך כ ל ה ג ד ר ) ע ד כ ה ה ת מ ק ד ו א י ר ו עי יום שישי בחמישה/ שישה מוקדים ( ; ל ס פ ק ח ב י ו ת מ י ם ו ד ל י י ם כ ד י ל ה ת מ ו ד ד ע ם ה ג ז ה מ ד מ י ע ; ל ס פ ק שקי חול ; ל א ר ג ן התרכזות המונית וכניסה המונית י ד ב י ד לעבר שטח י ש ר א ל; להכין שלטים ה מ ד ג י ש י ם א ת

3 א ל ק ד ס א ל ע ר ב י, 9 ב מ א י( ב מ פ ג ש ה ו א ק ר א. ב מ א י 9 3 ה ח ל ט ה 194 ש ל ה א ו"ם ] ב ע נ י י ן ה פ ל ס ט י נ י ם [ ו ב כ ך ל ת ת ל ג י ט י מ צ י ה לחציית הגדר ; ל ע ש ו ת ש י מ ו ש ב מ כ ו נ י ו ת, חמורים, סוסים ו ע ו ד (דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה", 7 במאי 2018). ב ת ו כ נ י ת ש פ ר ס מ ה ה ר ש ו ת " צ ע ד ת ש ל ה מ פ ק ח ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה" לע י ד ו ד ה מ ש ת ת פ י ם "י ו ם בצ ע ד ת ה נ כ ב ה" נ א מ ר כ י כ ב ר ב י ו ם ר א ש ו ן 13 ב מ א י 2018 י ו ש מ ע ו כ ר י ז ו ת ב מ ס ג ד י ם וברחובות הערים. הכריזות, ת ח ל נ ה ב ש ע ו ת ש נ י י ו ם ע ד ת מ ש כ נ ה ו ה ן ה צ ה ר י ם ב ב ו ק ר. ב י ו ם י ג י ע ו ש נ י ה ה מ ו נ י ם ל מ ח נ ו ת ה ש י ב ה, ש ה ו ק מ ו כ מ ה מ א ו ת מ ט ר י ם ס מ ו ך ל ג ד ר ו מ ש ם י ח ל ו ל צ ע ו ד ל ע ב ר ג ד ר ה ב י ט ח ו ן ב מ ט ר ה ל ח צ ו ת א ו ת ה ( כחלק מההכנות הקימה הרשות הלאומית העליונה ל צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה במחנה מזרחית לעיר עזה את " אוהל השיבה העולמי המרכזי" ) א ל א ק צ א, 8 ב מ א י ( יחיא אלסנואר, ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה, מעורב אישית ב ה כ נ ו ת. ה ו א ע ר ך פגישת ה כ נ ה ל א י ר ו ע ים ה מ כ ו נ י ם " צ ע ד ת נ צ י ג י ע ם ה מ י ל י ו ן" ה א ר ג ו נ י ם ה ש ו נ י ם, " צ ע ד ת פ ע י ל י ה ש י ב ה " ו צ ע י ר י ם פ ל ס ט י נ י ם מ ה ר צ ו ע ה. ב פ ג י ש ה נ כ ח ו אנשי תקשורת בכירים ) פלסטין אליום, 8 במאי 2018 ( ל ה ש ת ת פ ו ת נ ר ח ב ת ב א י ר ו ע י ם ה צ פ ו י י ם. ה ו א ק ר א ל ב צ ע א ת פ ע ו ל ו ת ה מ ח א ה בכל מחיר ב א ו מ ר ו, כ י ה ם מעדיפים למות כשהידים, או למות רעבים ו ב כ ב ו ד מ א ש ר למות מושפלים ו מ ד ו כ א י ם PALINFO), ( ע ו ד צ י י ן א ל ס נ ו א ר, ב פ נ י ה צ ע י ר י ם ב מ ס ג ר ת ד ב ר י העידוד שלו כ י " ה ו א פ ו ח ד ל מ ו ת ב מ י ט ת ו, ו כ י ה ו א מקווה למות כשהיד בתהלוכות השיבה" ) ס מ א נ י ו ז, פ א ל ט ו ד י, 9 ב מ א י ( מ י מ י ן : יחיא סנואר, בפגישת ההכנה בעזה ) אתר חמאס, 9 במאי 2018) שהשתתפו. משמאל : צעירים פלסטינים במפגש עם יחיא אלסנואר מניפים קאטרים לחתיך הגדר, צמיגים ועפיפון. חלק מהמשתתפים פצועים י ת כ ן מהפגנות קודמות ) דף הפייסבוק שהאב, 9 במאי 2018) ב ר א י ו ן ש ה ע נ י ק א ח מ ד א ב ו ר ת י מ ה, ד ו ב ר " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה ", א מ ר, כ י ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע ה א ח ר ו ן ל פ נ י י ו ם ה נ כ ב ה י ת ע צ מו פ ע ו ל ו ת " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה " ע ד שיגיעו ל ש י א ם ב- 14 וב- 15 ב מ א י. כ ש נ ש א ל ה א ם ב- 15 במאי יפרצו המפגינים את גדר הביטחון התחמק מתשובה ו א מ ר, כ י ל א ה ת ק ב ל ה ה ח ל ט ה ל פ ר ו ץ א ת ה ג ד ר א ו ל ם י ח ד ע ם ז א ת צ י י ן, כ י ל צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה א י ן "מרכז קבלת החלטות" מסודר ו כ י " ה צ ע י ר י ם ה מ ש ת ת פ י ם ה ם אלה שיחליטו " כך שחברי ה ו ו ע ד ה ה מ א ר ג נ ת אינם ע ר ב י ם לכך שזה ל א י ק ר ה. ה ו א גם צ י י ן ב ד ב ר י ו, כ י פ ר י צ ת ה ג ד ר ה י א ז כ ו ת ם ש ל ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ש כ ן " ה ם ב מ י ל א י ש ו ב ו ל ב ת י ה ם ב א ח ד מ ן ה י מ י ם" ) א ל א ק צ א, 8 ב מ א י ( 2018.

4 ב מ א י 9 יקרה [ לאחר הפריצה ב-[ 4 מפגש של סיעת הסטודנטים של החזית העממית לשחרור פלסטין בנושא " ההתנגדות העממית" במסגרת היערכות לקראת " צעדת המיליונים" ) דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה", 8 במאי 2018) א ח ד מ ה ג ו ל ש ים ב פ ו ר ו ם ח מ א ס פ ר ס ם " ה נ ח י ו ת מ ב צ ע י ו ת " ל ק ר א ת י ו ם ה נ כ ב ה ל א ל ה ה מ ת כ ו ו נ י ם ל ח ד ו ר ל ש ט ח ישראל בין ההנחיות ) פורום חמאס, 9 במאי 2018) : י ש ל ה כ י ן ת י ק ג ב ובו תמר ובקבוק מים, קאטר ) לחיתוך הגדר), תחבושת ו י ו ד. פריצת הגדר תהיה ביותר ממקום אחד ורחוק מחמשת מוקדי ההפגנות ב ר צ ו ע ה כ ד י ל ה ת י ש את צה"ל. י ש ל ל מ ו ד ו ל ה כ י ר מ ר א ש א ת מ פ ת י ש ר א ל א פ ש ר ל ע ש ו ת ז א ת ב א מ צ ע ו ת ה א י נט ר נ ט. י ש ל ה ג ד י ר מקום מסוים במפה ] שאליו מתכוונים להגיע [ ולשנן את הכיוונים. כמו כן י ש ל ל מ ו ד ש י מ ו ש ב נ ש ק ב כ ל י נ ש ק ו ב פ ר ט ) רובה) M-16. יש להיזהר מתנועה במקומות פתוחים. לנוע בזהירות סמוך לגדרות או מבנים. ההמלצה היא לנסות לנוע בקבוצה של שלושה לפחות. לא לשאת מכשיר טלפון נ י יד, במקום ז ה ל ש א ת מ צ י ת ופנס קטן. להיזהר מכלבי משטרה, ולדעת כי זריית חול בפניהם מטשטשת אותם. יש להיזהר ממצלמות ו ל נ ס ו ת ל ח ב ל ב ה ן א ו ל ע ק ו ר א ו ת ן. דף הפייסבוק של "צעדת השיבה הגדולה " פרסם פוסט ) 2018) ובו תשובות לשאלות הגולשים " מה 14 וב- 15 במאי? ", וכן שאלות שהועלו על ידי הגולשים מה י ע ש ו ולאן אמורים לפנות הפלסטינים שנכנסו לשטח ישראל במסגרת אירועי " יום הנכבה". להלן מספר הצעות ו ת ש ו ב ו ת ש נ י ת נ ו ע ל י ד י גולשים בדף הפייסבוק ) דף הפייסבוק של "צעדת השיבה הגדולה", 9 במאי 2018) : י ש ל ס פ ק ד ח פ ו ר י ם ב מ ט ר ה ל ה ס י ר א ת ה ג ד ר ב י ן ישראל לרצועה וכדי להכשיר את הדרכים עבור ה מ פ ג י נ י ם. אפשר לשהות בשטח י ש ר א ל ובתוך מוצבי צה"ל מבלי לחבל בהם. ל ה ק י ם נקודות ריכוז בתוך שטח י ש ר א ל סמוך לגדר ולא לחזור לרצועה.

5 א ל א ק צ א, 8 ב מ א י( ה ו א. י ו ם ש י ש י ש ל" 5 ל ה ג ב י ר א ת ה ה ס ב ר ה ב כ ל י ה ת ק ש ו ר ת כ ד י ש פ ל ס ט י נ י ם ב י ר ו ש ל י ם ו ב ג ד ה י ג י ע ו ב- 14 וב- 15 ב מ א י למוקדי החיכוך עם י ש ר א ל כ ד י ל ק י י ם א ת זכות השיבה. התבטאויות פעילים בכירים של חמאס המעורבים בצעדה ו א ר ג ו נ י ם נ ו ס פ י ם להלן כמה התבטאויות של בכירים ודוברים מטעם החמאס ו א ר ג ו נ י ם נוספים המעורבים בארגון הצעדה: ע ב ד א ל ל ט י ף א ל ק א נ ו ע, ד ו ב ר ח מ א ס, א מ ר כ י ב מ ח צ י ת ח ו ד ש מ א י צ פ ו י ה ל ה ת ק י י ם צ ע ד ה ג ד ו ל ה ו ח ס ר ת תקדים שהתהווה ל ד ב ר י ו " יום מכריע בהיסטוריה של העם ה פ ל ס ט י נ י" ) ח ש ב ו ן הטוויטר של עבד אללטיף אלקאנוע, 7 במאי 2018 (. אסמאעיל רצ' ואן, בכיר חמאס וחבר "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה", קרא ל ג י ו ס כ ל ל י ו ל ה ס ת ע ר ו ת ה מ ו נ י ת ב מ א י ב- 14 ב מ ט ר ה א ת ל ה ד ג י ש ה ת נ ג ד ו ת ם ש ל ה פ ל ס ט י נ י ם ל ה ע ב ר ת 14 ה ש ג ר י ר ו ת ה א מ ר י ק א י ת ל י ר ו ש ל י ם ל ד ב ר י ו " י ו צ א י ו ם י ה י ה ב מ א י ד ו פ ן" י ש ר א ל מ ו ל ב ע י מ ו ת. ( 2018 אחמד מדלל, בכיר הג' האד האסלאמי ב פ ל ס ט י ן, שיבח את הצעירים ה פ ל ס ט י נ י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ו ק ר א ל ק י ו ם צ ע ד ו ת ד ו מ ו ת ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ו ב ש ט ח ישראל. מדלל ג ם ק ר א ל פ ל ס ט י נ י ם ב י ה ו ד ה ושומרון " להסתער בהמוניהם על ההתנחלויות" ו ל ה מ צ י א נגדם טקטיקות לחימה חדשות, דוגמת העפיפונים ברצועת עזה ) א ל א ק צ א, 5 ב מ א י ( ע צ א ם ח מ א ד, ח ב ר ה ו ע ד ה ה מ ש פ ט י ת ש ל צ ע ד ת ה ש י ב ה, א מ ר כ י י ו ם ש י ש י ה- 11 ב מ א י 2018 י ה ו ה פתיחתו של " שבוע מיוחד " ז א ת מכיוון שב- 14 ב מ א י ה מ ו נ י פ ל ס ט י נ י ם י ת א ס פ ו כ ד י ל ה ת נ ג ד ל ה ע ב ר ת ש ג ר י ר ו ת א ר ה"ב ל י ר ו ש ל י ם ו ב- 15 ב מ א י י מ ח ו ע ל ה ג י ר ו ש ה פ ל ס ט י נ י ב ש נ ת 1948 ג ם ה ו ס י ף, כי ביום ז ה יוכרז על צעדי ההמשך של " צעדת השיבה הגדולה" ) א ל מ י א ד י ן, 4 ב מ א י ( קריאה לאירועי הזדהות ביהודה ו ש ו מ ר ו ן ו ב ז י ר ו ת נ ו ס פ ו ת י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן מ א ר ג נ י " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה " מ נ ס י ם ל א י ר ו ע י ה צ ע ד ה גם א ת ה פ ל ס ט י נ י ם ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ו א ף את ע ר ב י י י ש ר א ל. ב מ ס ג ר ת ז א ת ה ם ש ב ו ו ק ר א ו ל כ ל ה פ ל ס ט י נ י ם כולל תושבי מחנות הפליטים לקחת חלק ב פ ע י ל ו י ו ת ביום שישי הקרוב ) ה כ נ ה ו א ו ת א ז ה ר ה " (. ב נ ו ס ף ל כ ך, ה ם ק ר א ו ל ה ת כ ו נ ן ל א י ר ו ע נ ר ח ב יותר ב- 14 במאי, יום העברת שגרירות ארה"ב לירושלים ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה, 7 ב מ א י ( מ ח מ ד ע ל י א ן, יו"ר ה ו ו ע ד ה ה ל א ו מ י ת ל ה ג נ ה ע ל ז כ ו ת ה ש י ב ה ערך מסיבת ע י ת ו נ א י ם ב ר א מ א ל ל ה ב ה ע ד כ ן ע ל ה פ ע י ל ו י ו ת ה מ ת ו כ נ נ ו ת ל ק ר א ת " י ו ם ה נ כ ב ה ". ל ד ב ר י ו מתוכננת ל ה ת ק י י ם תהלוכה מרכזית ב- 14 ב מ א י 2018 ב ר א מ א ל ל ה ב ס מ י כ ו ת ז מ נ י ם להעברת שגרירות ארה"ב ל י ר ו ש ל י ם. ב נ ו ס ף, י תק י י מ ו ל ד ב ר י ו

6 6 ת ה ל ו כ ו ת נ ו ס פ ו ת ב מ ו ק ד י ה ח י כ ו ך ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן. ב ב ת י י ו ק ד ש ו ה ס פ ר ש י ע ו ר י ם י ו ם ו ד ר ש ת ז ה, ל נ ו ש א השישי תתמקד ב" יום הנכבה " ) מ ע ן, 9 ב מ א י ( קריאות לפלסטינים במדינות ערב לערוך פעולות מקבילות לאירועי ה צ ע ד ה א ב ו ה ש א ם ב ש ם א ר ג ו ן מ ז כ"ל ס ג ן מ ח פ ו ט ', "ה ו ע י ד ה ה ע מ מ י ת ש ל ה פ ל ס ט י נ י ם ב ח ו"ל", א מ ר כ י. ( 2018 ה פ ל ס ט י נ י ם ב ל ב נ ו ן, ס ו ר י ה ב י ר ד ן ו ב א י ר ו פ ה י ע ר כ ו פ ע י ל ו ת מ ק ב י ל ה ב- 15 ב מ א י ) צ פ א, 8 ב מ א י ח' א ל ד א ל ב ט ש, ה ג' ה א ד ב כ י ר ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן א מ ר, כ י ה ו ק מ ו א ו ה ל י ם ב י ו ת ר מ ח מ י ש י ם ל א ו ת מ ד י נ ו ת הזדהות עם הפלסטינים. בתגובה לאירועים בסוריה, פרסם דף הפייסבוק של "צעדת השיבה הגדולה " פוסט (10 במאי 2018 בו הוא) ק ו ר א ל מ מ ש ל ת ס ו ר י ה ו ל ח ז ב א ל ל ה ל ה ג י ב ע ל " ה ת ו ק פ נ ו ת ה י ש ר א ל י ת " ו ל א פ ש ר ל כ ל ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ב ס ו ר י ה ו ב ל ב נ ו ן ל ה ג י ע ל פ ל ס ט י ן ב ו ז מ נ י ת ב מ ס ג ר ת " צעדת השיבה הגדולה" ) ד ף הפייסבוק של " צ ע ד ת השיבה הגדולה ", 10 במאי ( מדינות אירופה ב ר י ט נ י ה בדף " צ ע ד ת ש ל הפ י י ס ב ו ק ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה " פו ר ס מ ה מ א ת ה ז מ נ ה ה פ ו ר ו ם ה פ ל ס ט י נ י ב ב ר י ט נ י ה ל ה ש ת ת ף ה פ ג נ ת מ ח א ה מ ו ל ש ג ר י ר ו ת י ש ר א ל ב ל ו נ ד ו ן, ש ת ת ק י י ם ב- 11 ב מ א י 2018 ב ש ע ה, 17:30 ל צ י ו ן שבעים שנה ל נ כ ב ה ו ב מ ח א ה ע ל העברת שגרירות א ר ה"ב ל י ר ו ש ל י ם ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה ", 9 ב מ א י ( כרזה שפרסם הפורום הפלסטיני בבריטניה הקוראת להשתתף בהפגנת מחאה מול שגרירות ישראל בלונדון ב- 11 במאי ) דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה", 9 במאי 2018)

7 דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה",( 7 י ו ו ן ד ף הפ י י ס ב ו ק ש ל " צעדת השיבה הגדולה " פרסם קריאה של ארגונים פרו פלסטיניים ביוון ל ק י י ם ה פ ג נ ת ל צ י ו ן יום הנכבה מול שגרירות י ש ר א ל ב א ת ו נ ה, ב- 15 ב מ א י, 2018 ב ש ע ה 18:00 ב ע ר ב. ע ל פ י ה ה ו ד ע ה ל א ח ר מ כ ן ת ק י י ם צ ע ד ה ה מ ו נ י ת. ( 2018 ל ע ב ר ש ג ר י ר ו ת א ר ה"ב ) דף הפייסבוק של " צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה ", 10 ב מ א י א ו ס ט ר י ה נוסח ההזמנה לקיים הפגנת מחאה לרגל ציון יום הנכבה מול שגרירות י ש ר א ל ב א ת ו נ ה ) דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה", 10 במאי 2018) דף הפייסבוק של " צעדת השיבה הגדולה" פירסם הזמנה מאת ארגונים פלסטינים באוסטריה להשתתף בהפגנה בווינה לרגל 70 שנה לנכבה, ב- 13 במאי, במאי (2018 בין השעות 18:00-15:00

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

HoveretHEB.indd

HoveretHEB.indd כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות מנותקים פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג 2006 ינואר פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג מנותקים כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות ינואר 2006

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד