Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו"

תמליל

1 זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א ת פּ נ י י ק ו ק: (ג) ל אמ ר א ל ה כּ ה נ ים א שׁ ר ל ב ית י ק ו ק צ ב אוֹת ו א ל ה נּ ב יא ים ל אמ ר ה א ב כּ ה בּ ח ד שׁ ה ח מ שׁ י ה נּ ז ר כּ א שׁ ר ע שׂ ית י ז ה כּ מּ ה שׁ נים: פ (ד) ו י ה י דּ ב ר י ק ו ק צ ב אוֹת א ל י ל אמ ר: (ה) א מ ר א ל כּ ל ע ם ה אָר ץ ו א ל ה כּ ה נ ים ל אמ ר כּ י צ מ תּ ם ו ס פוֹד בּ ח מ ישׁ י וּב שּׁ ב יע י ו ז ה שׁ ב ע ים שׁ נ ה ה צוֹם צ מ תּ נ י אָנ י: (ו) ו כ י ת אכ לוּ ו כ י ת שׁ תּוּ ה לוֹא אַתּ ם ה א כ ל ים ו אַתּ ם ה שּׁ ת ים: (ז) ה לוֹא א ת ה דּ ב ר ים א שׁ ר ק ר א י ק ו ק בּ י ד ה נּ ב יא ים ה ר אשׁ נ ים בּ ה יוֹת י רוּשׁ ל ם י שׁ ב ת וּשׁ ל ו ה ו ע ר יה ס ב יב ת יה ו ה נּ ג ב ו ה שּׁ פ ל ה י שׁ ב: פ (ח) ו י ה י דּ ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה ל אמ ר: (ט) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת ל אמ ר מ שׁ פּ ט א מ ת שׁ פ טוּ ו ח ס ד ו ר ח מ ים ע שׂוּ א ישׁ א ת אָח יו: (י) ו אַל מ נ ה ו י תוֹם גּ ר ו ע נ י אַל תּ ע שׁ קוּ ו ר ע ת א ישׁ אָח יו אַל תּ ח שׁ בוּ בּ ל ב ב כ ם: (יא) ו י מ א נוּ ל ה ק שׁ יב ו יּ תּ נוּ כ ת ף ס ר ר ת ו אָז נ יה ם ה כ בּ ידוּ מ שּׁ מוֹע : (יב) ו ל בּ ם שׂ מוּ שׁ מ יר מ שּׁ מוֹע א ת ה תּוֹר ה ו א ת ה דּ ב ר ים א שׁ ר שׁ ל ח י ק ו ק צ ב אוֹת בּ רוּחוֹ בּ י ד ה נּ ב יא ים ה ר אשׁ נ ים ו י ה י ק צ ף גּ דוֹל מ א ת י ק ו ק צ ב אוֹת: (יג) ו י ה י כ א שׁ ר ק ר א ו ל א שׁ מ עוּ כּ ן י ק ר אוּ ו ל א א שׁ מ ע אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת: (יד) ו א ס ע ר ם ע ל כּ ל ה גּוֹי ם א שׁ ר ל א י ד עוּם ו ה אָר ץ נ שׁ מּ ה אַח ר יה ם מ ע ב ר וּמ שּׁ ב ו יּ שׂ ימוּ א ר ץ ח מ דּ ה ל שׁ מּ ה: פ זכריה פרק ח (א) ו י ה י דּ ב ר י ק ו ק צ ב אוֹת ל אמ ר: (ב) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת ק נּ את י ל צ יּוֹן ק נ אָה ג דוֹל ה ו ח מ ה ג דוֹל ה ק נּ את י ל הּ: (ג) כּ ה אָמ ר י ק ו ק שׁ ב תּ י א ל צ יּוֹן ו שׁ כ נ תּ י בּ תוֹך י רוּשׁ ל ם ו נ ק ר אָה י רוּשׁ ל ם ע יר ה א מ ת ו ה ר י ק ו ק צ ב אוֹת ה ר ה קּ ד שׁ: ס (ד) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת ע ד י שׁ בוּ ז ק נ ים וּז ק נוֹת בּ ר ח בוֹת י רוּשׁ ל ם ו א ישׁ מ שׁ ע נ תּוֹ בּ י דוֹ מ ר ב י מ ים: (ה) וּר ח בוֹת ה ע יר י מּ ל אוּ י ל ד ים ו יל דוֹת מ שׂ ח ק ים בּ ר ח ב ת יה : ס (ו) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת כּ י י פּ ל א בּ ע ינ י שׁ א ר ית ה ע ם ה זּ ה בּ יּ מ ים ה ה ם גּ ם בּ ע ינ י י פּ ל א נ א ם י ק ו ק צ ב אוֹת: פ (ז) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת ה נ נ י מוֹשׁ יע א ת ע מּ י מ א ר ץ מ ז ר ח וּמ א ר ץ מ בוֹא ה שּׁ מ שׁ: (ח) ו ה ב את י א ת ם ו שׁ כ נוּ בּ תוֹך י רוּשׁ ל ם ו ה יוּ ל י ל ע ם ו א נ י א ה י ה ל ה ם ל אל ה ים בּ א מ ת וּב צ ד ק ה: ס (ט) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת תּ ח ז ק נ ה י ד יכ ם ה שּׁ מ ע ים בּ יּ מ ים ה א לּ ה א ת ה דּ ב ר ים ה א לּ ה מ פּ י ה נּ ב יא ים א שׁר בּ יוֹם י סּ ד בּ ית י ק ו ק צ ב אוֹת ה ה יכ ל ל ה בּ נוֹת: (י) כּ י ל פ נ י ה יּ מ ים ה ה ם שׂ כ ר ה אָד ם ל א נ ה י ה וּשׂ כ ר ה בּ ה מ ה א ינ נּ ה ו ל יּוֹצ א ו ל בּ א א ין שׁ לוֹם מ ן ה צּ ר ו א שׁ לּ ח א ת כּ ל ה אָד ם א ישׁ בּ ר ע הוּ: (יא) ו ע תּ ה ל א כ יּ מ ים ה ר אשׁ נ ים א נ י ל שׁ א ר ית ה ע ם ה זּ ה נ א ם י ק ו ק צ ב אוֹת: (יב) כּ י ז ר ע ה שּׁ לוֹם ה גּ פ ן תּ תּ ן פּ ר י הּ ו ה אָר ץ תּ תּ ן א ת י בוּל הּ ו ה שּׁ מ י ם י תּ נוּ ט לּ ם ו ה נ ח ל תּ י א ת שׁ א ר ית ה ע ם ה זּ ה א ת כּ ל א לּה: (יג) ו ה י ה כּ א שׁ ר ה י ית ם ק ל ל ה בּ גּוֹי ם בּ ית י הוּד ה וּב ית י שׂ ר א ל כּ ן אוֹשׁ יע א ת כ ם ו ה י ית ם בּ ר כ ה אַל תּ יר אוּ תּ ח ז ק נ ה י ד יכ ם: ס (יד) כּ י כ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת כּ א שׁ ר ז מ מ תּ י ל ה ר ע ל כ ם בּ ה ק צ יף א ב ת יכ ם א ת י אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת ו ל א נ ח מ תּ י: (טו) כּ ן שׁ ב תּ י ז מ מ תּ י בּ יּ מ ים ה א לּ ה ל ה יט יב א ת י רוּשׁ ל ם ו א ת בּ ית י הוּד ה אַל תּ יר אוּ: (טז) א לּ ה ה דּ ב ר ים א שׁ ר תּ ע שׂוּ דּ בּ רוּ א מ ת א ישׁ א ת ר ע הוּ א מ ת וּמ שׁ פּ ט שׁ לוֹם שׁ פ טוּ בּ שׁ ע ר יכ ם: (יז) ו א ישׁ א ת ר ע ת ר ע הוּ אַל תּ ח שׁ בוּ בּ ל ב ב כ ם וּשׁ ב ע ת שׁ ק ר אַל תּ א ה בוּ כּ י א ת כּ ל א לּ ה א שׁ ר שׂ נ את י נ א ם י ק ו ק: ס (יח) ו י ה י דּ ב ר י ק ו ק צ ב אוֹת א ל י ל אמ ר: (יט) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת צוֹם ה ר ב יע י ו צוֹם ה ח מ ישׁ י ו צוֹם ה שּׁ ב יע י ו צוֹם ה ע שׂ יר י י ה י ה ל ב ית י הוּד ה ל שׂ שׂוֹן וּל שׂ מ ח ה וּל מ ע ד ים טוֹב ים ו ה א מ ת ו ה שּׁ לוֹם א ה בוּ: פ (כ) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת ע ד א שׁ ר י ב אוּ ע מּ ים ו י שׁ ב י ע ר ים ר בּוֹת: (כא) ו ה ל כוּ י שׁ ב י אַח ת א ל אַח ת ל אמ ר נ ל כ ה ה לוֹך ל ח לּוֹת א ת פּ נ י י ק ו ק וּל ב קּ שׁ א ת י ק ו ק צ ב אוֹת א ל כ ה גּ ם אָנ י: (כב) וּב אוּ ע מּ ים ר בּ ים ו גוֹי ם ע צוּמ ים ל ב קּ שׁ א ת י ק ו ק צ ב אוֹת בּ ירוּשׁ ל ם וּל ח לּוֹת א ת פּ נ י י ק ו ק: ס (כג) כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת בּ יּ מ ים ה ה מּ ה א שׁ ר י ח ז יקוּ ע שׂ ר ה א נ שׁ ים מ כּ ל ל שׁ נוֹת ה גּוֹי ם ו ה ח ז יקוּ בּכ נ ף א ישׁ י הוּד י ל אמ ר נ ל כ ה ע מּ כ ם כּ י שׁ מ ע נוּ א ל ה ים ע מּ כ ם: ס מגילת תענית (ליכטנשטיין) המגילה בחמשת עשר באב זמן אעי כהניא ודילא למספד מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון בחמשת עשר באב זמן אעי כהניא ודילא למספד. מפני שכשעלתה גולה בראשונה התקינו להם את יום תשעה באב שיהו מביאין בו קרבן עצים אמרו חכמים כשיעלו למחר הגליות הן אף הן צריכין התקינו להם את יום חמשה עשר באב שיהו מביאין בו קרבן עצים וכל המתנדב קרבן למקדש אפילו עצים פטור מן ההספד באותו יום ואינו צריך לומר חטאות ואשמות נדרים ונדבות בכורות ומעשרות תודות ושלמים לכך הוא אומר ואינש דיהוי עלוהי אעין או בכורין והאומר הרי עלי עצים למזבח וגיזרין למערכה אסור בהספד ותענית. ומהו זמן אעי כהניא זהו שאתה אומר בחמשה עשר בו בני זתוא בן יהודה ועמהם בני הכהנים ולויים וגרים ונתינים וממזרים ועבדים משחררים וכל מי שטעה בשבטו ובני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות ובני שלמי הנטופתי......ומה ראו בני זתוא בן יהודה ליטול להם שם טוב וזכר טוב לדורות אלא שכל הרוצה ליטול את השם יטול וכשעלו בני הגולה ולא מצאו עצים בלשכה עמדו אלו והתנדבו עצים משל עצמם ומסרו אותם לצבור וקרבו מהם קרבנות הצבור וכך התנו עמהם הנביאים שביניהם שאפילו הלשכה מלאה עצים ואפילו משל צבור יהו אלו מתנדבים עצים זמן הזה ומביאין כל זמן שירצו ולא יהי קרבן מתקרב אלא משלהם תחלה שנאמר והגורלות הפלנו על קרבן העצים והכהנים והלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבותינו בעתים מזומנים שנה בשנה לבער על מזבח ה' אלהינו ככתוב בתורה. דבר אחר 1

2 שנתמנו להם הרבים ועשאוהו יום טוב. ואומר כי עזרא הכין את לבבו לדרוש את תורת ה' אלהינו ולעשות וללמד בישראל חק ומשפט ואותן הימים אסורים בהספד ובתענית בין משחרב הבית בין שלא חרב רבי יוסי אומר משחרב הבית מתרין מפני שאבל הוא להם. אמר רבי אלעזר בר צדוק אני הייתי מבני בניו של מנואה בן בנימן ואירע תשעה באב להיות בשבת ודחינוהו עד לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שיום טוב שלנו היה. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף מא עמוד א ובדורו של רבן גמליאל עבוד כרבן גמליאל? והתניא, אמר רבי אלעזר (בן) +מסורת הש"ס: [ברבי]+ צדוק: אני (הייתי) מבני סנאב בן בנימין. פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו, מפני שיום טוב שלנו היה. טעמא דיום טוב, הא ערב יום טוב - משלימין! - אמר רבינא: שאני יום טוב של דבריהם, מתוך שמתענין בו שעות - משלימין בו ערביות. שבת, הואיל ואין מתענין בה שעות - אין משלימין בה ערביות. תלמוד בבלי מסכת תענית דף יג עמוד א לימא מסייע ליה: כל חייבי טבילות טובלין כדרכן, בין בתשעה באב בין ביום הכפורים. במאי? אילימא בחמין - טבילה בחמין מי איכא? שאובין נינהו! אלא לאו - בצונן, וחייבי טבילות - אין, איניש אחרינא - לא. - אמר רב חנא בר קטינא: לא נצרכה אלא לחמי טבריא. - אי הכי, אימא סיפא: אמר רבי חנינא סגן הכהנים: כדי הוא בית אלהינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה. ואי אמרת בצונן מותר - ירחץ בצונן! - אמר רב פפא: באתרא דלא שכיח צונן. משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ג על ששה חדשים השלוחין יוצאין על ניסן מפני הפסח על אב מפני התענית על אלול מפני ראש השנה על תשרי מפני תקנת המועדות על כסלו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפורים וכשהיה בית המקדש קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן: רמב"ם על משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ג [ג] מסירת העדות בראיית החדש אינה אלא בירושלם, ומירושלם שולחין בית דין שלוחין לכל הארץ כמו שיתבאר. ובבית שני לא היו מתענין לא עשירי בטבת ולא שבעה עשר בתמוז, אלא הרוצה יתענה או שלא יתענה ולפיכך לא היו יוצאין על טבת ועל תמוז, אמר ה' כה אמר ה' צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי וכו', כאלו נתן את הבחירה בידם באלו המים אם רצו מתענין בהם או שלא יתענו. וצום הרביעי הוא שבעה עשר בתמוז, לפי שתמוז הוא החדש הרביעי, וצום החמישי תשעה באב שהוא בחדש החמישי, וצום השביעי צום גדליה, וצום העשירי עשירי בטבת לפי שהוא בחדש העשירי. והיו מתענין תשעה באב אף על פי שהוא מסור לרצונם מפני שהוכפלו בו צרות כמו שיתבאר בתעניות... תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד א - יח עמוד ב גמרא. וליפקו נמי אתמוז וטבת, דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא: מאי דכתיב +זכריה ח+ כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום - יהיו לששון ולשמחה, אין שלום - צום. אמר רב פפא: הכי קאמר: בזמן שיש שלום - יהיו לששון ולשמחה, יש שמד - צום, אין שמד ואין שלום, רצו - מתענין, רצו - אין מתענין. אי הכי, תשעה באב נמי! - אמר רב פפא: שאני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו צרות. דאמר מר: בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. רבינו חננאל מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב יוצאין על ניסן מפני הפסח וכו'. ואקשינן וליפקו שלוחין נמי בתמוז ובטבת מפני הצומות שיש בהן ופריק רב פפא הכי קאמר בזמן שיש שלום כלומר כל זמן שבית המקדש קיים יהיה לששון ולשמחה. יש גזרה צום אין גזרה ואין שלום כגון עתה בזמן הזה רצו מתענין רצו אין מתענין וכיון שאם רצו שלא להתענות בהן אין חובה עליהן לפיכך אין שלוחין יוצאין בהן אי הכי ומפני מה יוצאין באב ופרקינן משום שהוכפלו בו צרות מפני שחרב בו הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר קבלו עליהן ט' באב צום לעולם בגלות ואף על פי שאין שם סכנה בזמן הזה לפיכך יוצאין באב תניא... רש"י מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב דאמר רב חמא בר ביזנא כו' - דכולהו ימי תענית נינהו בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ומתניתין בזמן הזה קא מיירי, מדקתני וכשהמקדש קיים כו'. שיש שלום - שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. יהיו לששון ולשמחה - ליאסר בהספד ובתענית. יש גזרת המלכות צום - חובה להתענות בהן. רצו אין מתענין - וכיון דרשות הוא - לא מטרחינן שלוחים עלייהו. 2

3 תוספות מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב הואיל והוכפלו בו הצרות - ביום שבעה עשר בתמוז נמי אירע חמשה דברים כדתנן בפרק בתרא דתענית (דף כו.) אבל חורבן בית המקדש תקיפא טובא ועוד לא דמי לט' באב דצרה אחת הוכפלה בו. תוספות הרא"ש מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב רצו מתענין לא רצו אין מתענין. פי' רצו הצבור אבל היחיד אין לו לפרוש מן הצבור כל זמן שלא נמנ(ע)ו הצבור שלא להתענות. תוספות מסכת מגילה דף ה עמוד ב ורחץ בקרונה של צפורי - לאו דוקא בקרונה אלא כלומר בפרהסיא ואם תאמר מאי איריא לרחוץ אפי' לאכול נמי מותר כדתניא בר"ה (דף יח:) אין צרה ואין שלום רצו מתענין לא רצו אין מתענין וי"ל דכיון דקבלוהו כבר אבותינו על עצמם מסתמא גם הם קבלוהו. תוספות מסכת תענית דף יב עמוד א התם לצעורי נפשיה בעלמא - ואף על גב דאמרינן (ר"ה דף יח:) משחרב בית המקדש בטלה מגילת תענית והאי עובדא דרבי אליעזר בר צדוק היה לאחר חורבן דאי קודם החורבן אמרינן (שם) כיון שיש שלום אין שם גזירות המלכות האי תנא סבר דלא בטלה. תוספות מסכת תענית דף יג עמוד א וכל שהוא משום תענוג וכו' - ועכשיו שאין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב מותרין אפילו בחמין אפילו י"ז בתמוז וצום גדליה כך פסק ראבי"ה ור' יואל אביו אסר לרחוץ בחמין. תורת האדם שער האבל - ענין אבלות ישנה (שם) קרי להו ששון וקרי להו צום אמר רב פפא בזמן דאיכא שלום עביד ששון בזמן דאיכא שמד עביד צום. והאידנא דליכא שלום וליכא שמד רצו מתענין רצו אין מתענין. אי הכי תשעה באב נמי אלמה תנן על ששה חדשים השלוחין יוצאין על אב מפני התענית, אמר רב פפא שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות, פירוש יש שלום היינו בזמן שבית המקדש קיים יהיו לששון ולשמחה, אין שלום כגון בזמן חורבן ואין שמד במקום ידוע בישראל רצו רוב צבור ונסכמו שלא להתענות אין ב"ד מטריחין עליהם להתענות, לפיכך אין שלוחין יוצאין, רצו רוב צבור להתענות מתענין, ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות בהם וקבלום עליהם, לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדרן, וכל שכן בדורות הללו שהרי בעונותינו שרבו יש שמד בישראל ואין שלום, הילכך חייבין הכל להתענות מדברי קבלה ותקנת נביאים. ומסתברא דכולהו ארבע צומות תענית צבור הן, ונביאים גזרו אותם וכל חומרי תענית עליהן, מפסיקין בהן מבעוד יום ואסורין ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה כת"ב, וקרא מקיש להו לתשעה באב, אלא האידנא כיון דבזמן דליכא שמד בטילין רצו ונהגו להתענות בהן ולא רצו לנהוג בהם בחומרות הללו, אבל מעיקר התקנה ודאי אסורין הן בכולן דלא גרעה גזרת נביאים מגזרת בית דין בתעניות אמצעיות ואחרונות, וכל דתקון נביאים כעין דאורייתא תקון, תשעה באב וד' צומות כיום הכפורים לעינוי, וכן לגבי תענית דמגלה אמרו במדרש תלים וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום וכי אפשר לאדם לעשות כן אלא שהיו מפסיקין מבעוד יום, ובתוספתא אמרו במסכת תענית כל אלו שאמרו אוכלין ושותין מבעוד יום ואסורין במלאכה וברחיצה וכו' מנין שהיום הולך אחר הלילה שנאמר לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלשת ימים לילה ויום הא למדנו שאין תענית צבור נקבע על הצבור אלא בהפסקה מבעוד יום, ובחומרין אלו כולן שוין הן לתשעה באב בעינוי. והאי דנקיט בגמרא לאיסור תשעה באב בלחוד משום דשארא ברצו מתענין אוקמינהו ולא מדכרי להו במתני' ולא בגמרא כלל, והיינו דאמרינן במגילה (ה' א') רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז ובקש לעקור תשעה באב, לומר שעקר שבעה עשר בתמוז משום דאין שלום ואין שמד היה בימיו ומשום הכי רחץ, הא מעיקר דינא אסור הוא ברחיצה למתענין בו. וליכא לפרושי שרחץ והתענה בו, דהא אפילו תשעה באב בקש לעקור. דמיא הא מילתא לההיא דאמרינן בראש השנה (י"ח א') מעשה וגזרו תענית בחנוכה וירד ר' אלעזר ורחץ ור' יהושע וסיפר אמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם הא למתענין בו מן הדין אסורין ברחיצה כדפרישית, אלא מיהו האידנא פוק חזי מה עמא דבר. חידושי הרשב"א מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה. פי' בזמן שיש שלום שישראל שרויין על אדמתן. אין שמד ואין שלום. בשישראל בארץ האויב אלא שאין שמד רצו מתענין רצו אין מתענין. ומסתברא אף על פי שהורגלו להתענות לא רצו עכשו להתענות אין מתענין, דהא הכא דהורגלו להתענות, כיון דאקשינן דליפקו עלייהו שלוחין ואפי' הכי אמרינן דלא איכפת לן אי לא עבדי להו בזמנייהו דהא אלו רצו שלא להתענות כלל אין מתענין, ורחוק הוא לומר דכיון דאלו רצו מעיקרא שלא להתענות אין מתענין קילי ואפי' קבלום עליהם והם חייבין להתענות אין חומר תעניות עליהם שנקפיד לשלוח שלוחין כדי שיתענו בזמנן. שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרות. כלומר שנחרב הבית בו ביום בראשונה ובשנייה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. ואף על גב דבתמוז נמי הובקעה העיר בראשונה ובשניה מ"מ לא היה ביום אחד שבראשונה היה בט' לחדש ובשניה בשבעה עשר לחדש, ואפי' לדעת הירושלמי דאמרי דבין בראשונה ובין בשנייה הובקעה בי"ז אפי' הכי לא הוכפלו בו צרות כל כך. 3

4 חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב ופרקינן אמר רב חנא כו' רב פפא וכו'. ופירוקא מדרב פפא הוא, ומימרא דרב פפא הכי פירושו שהצומות הללו עיקר גזירתן היה על חורבן הראשון כל אחד לענינו כדמפרש ברייתא לקמן, וכשנבנה בית שני אמר הנביא כה אמר ה' [צבאות] צום הרביעי וכו' יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כלומר שלא ינהגו בהם רק שיעשו אותם ימים טובים, ומ"מ מדקרי להו נמי לאחר הבנין צום ולא כתיב אשר צמתם כדכתיב בקרא אחרינא (זכריה ז') (אשר) [כי] צמתם וספוד (ברביעי) [בחמישי] משמע שלא נתבטלו לגמרי ולא נעקרה לגמרי גזירה ראשונה, ואף על פי שהיה ראוי שתעקר כיון שעל בית ראשון נגזרה והרי נבנה, והטעם לפי שהיו יודעין שסוף בית שני זה ליחרב ושיהא גלות זה שאנו בו, ובנין בית שני לא חשיב להו כולי האי דליהוי נגדר הפרץ הראשון, ולפיכך לא עקרו גזירתן לגמרי, אלא אמרו כי בזמן שיש שלום כלומר שישראל שרויין על אדמתם ובית המקדש קיים יהיו לששון ולשמחה, ואם אין שלום שביהמ"ק חרב ויש שמד על ישראל דאיכא תרתי לגריעותא שיהו צום גמור מגזירת נביאים הראשונים, ואם אין שלום וגם אין שמד יהיה הדבר תלוי ברצון ישראל רצו ב"ד מתענין לא רצו אין מתענין כלל. והשתא דפרישנא מימרא דרב פפא צריכינן לפרושי מאי מפרקינן בעיקר קושיין מדרב פפא, דהא אף על גב דאמר רב פפא רצו מתענין לא רצו אין מתענין מ"מ כבר היו רוצים להתענות באותו זמן ונוהגין היו להתענות תמוז וטבת מדפרכינן וליפקו נמי אתמוז וטבת, ואם כן אכתי תיקשי לן אמאי לא נפקי בהו שלוחין, ויש מתרצים דהכי קאמר דכיון שהיו קלים בתחלתם שאילו לא רצו לא היו מתענים אף עכשיו שקבלום עליהם לא היו מקפידים לשלוח עליהם שלוחין, וזה אינו נכון כלל [דמאחר] שכבר קיבלום עליהם חובה מגזירת נביאים למה לא יהיו מקפידין לעשותן בזמנן, ואחרים פירשו דהכי קאמר אף על פי שאנו מורגלין להתענות בהם אילו רצינו שלא להתענות בהם לא היינו מתענין כי לעולם הדבר תלוי וכיון שכן אין קפידא בדבר לשלוח שלוחין, וגם זה אינו מחוור דודאי אחר שהורגלו בהם וקבלום עליהם אחר שלא היה שמד עליהם כבר נתקיים עליהם ושוב אין להם כח ורצון לבטלם שכבר רצו בדבר וקבלום, ומ"מ אין עלינו אלא כמו שרצו הראשונים, ר"ל שאין עלינו אלא איסור אכילה ושתיה אבל להפסיק מבעוד יום וליאסר ברחיצה ונעילת הסנדל לא קבלו עליהם וכשם שהיו רשאים לעקרם לגמרי היו רשאים לעקור מקצתן +א"ה, עי' ברמב"ן בתורת האדם ענין אבלות ישנה.+ והנכון דודאי בימי חכמי התלמוד כבר היו נוהגין בתמוז וטבת וכבר קבלו עליהם ורצו בהם כל ישראל כמו בזמנינו זה ושוב אי אפשר לעקרם, אבל כשנשנית משנתינו לא רצה לשנות דנפקי שלוחין עלייהו (או) משום דההיא שעתא (כבר) היו תלוים ברצון ויש שהיו מתענין ויש שלא היו מתענין וכיון דכן לא היו מטריחין לשלוח שלוחים, ומיהו תלמודא פריך מעיקרא דליפקו אתמוז וטבת משום דהשתא כבר היו מורגלין ופשוטין ומקובלין בכל ישראל והיה סבור שכך היה לעולם, ולהכי פרקינן דלאחר החורבן ברצון היו תלויין, וכשנשנית משנתינו רופפין היו ביד ישראל וכדמוכח מעובדא דרבי שרחץ בי"ז בתמוז וכדאיתא במסכת מגילה (ה' ב'), ואח"כ הוא שרצו רוב ישראל וקבלום עליהם ואי אפשר לעקרם, כנ"ל לפי שיטת כל המפרשים ז"ל שפירשו רצו אין מתענין כלל ואפילו באכילה ושתיה, ולדבריהם הא דאמרינן במסכת מגילה דרבי רחץ בי"ז בתמוז וטעמא משום הא דרב פפא, לאו דוקא רחץ דהוא הדין אכל ושתה אלא דנקט רחיצה דמיפרסמא טפי וכדאמרינן לקמן במעשה שגזרו תענית בחנוכה ויצא רבי אליעזר ורחץ רבי יהושע וסיפר ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם. ומכל מקום אפשר היה לומר כי מעולם לא נתבטל מישראל לאחר החורבן תענית בתמוז וטבת כי האיך תכפל ותקום פעמים צרה ויהיו אוכלים ושותין בהם, אלא חומרי תענית הוא שנתבטלו מהם שלא יאסרו בהם אלא באכילה ושתיה ושלא יפסקו מבעוד יום, ורבי לא עשה בי"ז בתמוז אלא רחיצה אבל לא אכל ושתה, ועל הדרך הזה היה רוצה לעקור ט"ב כלומר מחומרי תעניות לפי שאף הוא היה ברצון דקרא על כולהו צומות כתיב בשוה, תדע שאלמלא כן האיך היה יכול לעקרו שהרי אין בית דין יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין, אלא ודאי אף ט"ב תלוי ברצון מגזירת נביאים, ולפיכך אמר שבקש (ב"ד) [רבי] לעקרו שלא לנהוג בו אלא בעינוי אכילה ושתיה כיחידים בעלמא ולא בתורת תענית צבור, וכדרך שבטל ג"כ מתמוז וטבת, ומפני קולא זו שלא היו נוהגין בהם כחומר תענית אלא כתענית יחידים לא היו מקפידין לשלוח להן שלוחין שאינו אלא תענית יחידים, ולהכי פרכינן הכא אי הכי אפילו ט"ב נמי כלומר שאף הוא תלוי ברצון ומאי שנא מאידך, ופרקינן שאני ט"ב הואיל והוכפלו בו צרות לעולם החזיקו בו להיות צום כגזירת נביאים בכל חומרי תעניות וכדאמר בעלמא (פסחים נ"ד ב') אין תענית צבור בבבל אלא ט"ב, וכיון שנוהגין היו בו בגזירת נביאים ובתורת תענית צבור ראוי היה לשלוח עליו שלוחין, ומעתה לכל השיטות האלו אף תמוז וטבת מקובל הוא עלינו ואין על יחיד וצבור לעקרם שכבר רצו כל ישראל וקבלום עליהם כתענית יחידים, אלא דמכל מקום אפשר דבעו קבלה מבעוד יום כתענית יחידים משא"כ בט"ב. והא דאמרינן שאני ט"ב הואיל והוכפלו כו'. לאו משום דארעו בו צרות רבות דהא בתמוז נמי ארעו בו צרות רבות כדתנן (תענית כ"ו ב') ה' דברים ארעו לאבותינו בי"ז בתמוז, אלא לומר שחזרו בו ב' פעמים צרות כדאמר מר נחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר (והובקעה) [ונחרשה] העיר, אבל בי"ז בתמוז לא הוכפלו הצרות שהרי לפום גמרא דילן (שם כ"ח ב') בט' בתמוז הובקעה העיר בראשונה ובי"ז בתמוז הובקעה בשניה, ואפילו לדברי הירושלמי (תענית פ"ד ה"ה) שסובר כי בשתיהן הובקעה העיר בי"ז בתמוז, באידך הוכפלו הצרות טפי שנחרב הבית ונלכדה ביתר ונחרשה העיר בראשונה ובשניה, והיינו דלא אמרינן שאני ט"ב שרבו [נ"א: שארעו] בו צרות אלא שהוכפלו בו צרות, ונ"ל שהוכפלו ב' כפילות דנגזר על אבותינו במדבר שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה הרי כפל אחד, וחרב בשניה ונלכדה ביתר (הכי) [הרי כפל] בשניה, ובכל אחד היה בו גזירת מיתה, משא"כ בי"ז בתמוז. 4

5 חידושי הר"ן מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב רצו מתענין רצו לא מתענין פי' אפי' הורגלו להתענות לא אמרי' שווינהו עלייהו חובה אלא ברצון תלי דהא מדאקשי' ולפקו נמי אתמוז וטבת משמע שהורגלו להתענות בהם ואפי"ה מסקינן דרצו אין מתענין. וליכא למימר דכיון דמעיקרא ברצו תליא מלתא אף על גב דהשתא קבלינהו חובה לא החמירו כולי האי דליפקו שלוחים מחמתייהו דאם איתא דחובה נינהו אמאי לא אלא ודאי כדאמרן ולפי"ז האידנא הנך צומות בר מט' באב ברצו תלו. אלא שהרמב"ן ז"ל כתב בספר תורת האדם דרצו רוב ישראל והסכימו שלא להתענות קאמרי' שאין ב"ד מטריחין עליהן להתענות ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות וקבלו עליהן לפיכך אסור ליחיד לפרוץ גדרן וכש"כ בדורו' הללו שהרי בעונותינו שרבו יש שמד בישראל ואין שלום הלכך חייבין הכל להתענות מדברי קבלה ותקנת נביאים ע"כ וכן ראיתי לרמב"ם ז"ל בפ' ה' מהלכות תענית שלא הזכיר בצומות הללו רצו כלל: שאני תשעה באב הואיל שהוכפלו בו צרות כלומר שנחרבה הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. אף ע"ג דבתמוז נמי הובקעה העיר בראשונה ובשניה אפי"ה לא הוכפלו ביום אחד שבראשונה היה בתשעה בו ובשניה בי"ז בו. ואפי' למאי דאמרי' בירוש' דבין בראשונה בין בשניה הובקעה בי"ז בו אפי"ה יום חורבן הבית חמיר טפי וכתב הרמב"ן ז"ל דמדינא כולהו ארבעה צומות אסורו' ברחיצ' ובסיכה ובנעיל' הסנדל ובתשמי' המטה ומפסיקין בהן מבעוד יום כתשעה באב דלא גרעה גזרת נביאים מגזרת ב"ד בתעניות אמצעיות ואחרונו' דאסירי בכל הני כדאיתא במס' תענית ועוד דכל דתקון נביאים כעין דאורייתא תקון ועשו ארבעה צומות כיוה"כ לעינוי. וכן לגבי צום אסתר אמרו במדרש תהלים וצומו עלי שלשת ימים לילה ויום וכי אפשר לאדם לעשות כן אלא היו מפסיקין מבעוד יום ובתוספתא במס' תענית תניא כל אלו שאמרו אוכלין ושותין מבעוד יום אסורין במלאכה וברחיצה וכו' מניין שהיום הולך אחר הלילה שנאמר לך כנוס את כל היהודים. אלמא משמע שכל תענית שהוא נקבע על הצבור מפסיקין בו מבעוד יום והוא הבין שהוא שוה לשאר חומרי עינוי דט' באב. והיינו נמי דאמרי' בפ"ק דמגלה רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של צפורי בי"ז בתמוז ובקש לעקור תשעה באב כלו' שעקר י"ז בתמוז לפי שאין שלום ואין שמד הי' בימיו ומשו"ה רחץ. משמע דהא מעיקר דינא אסור ברחיצה למתענין בו וליכא לפרושי שרחץ והתענה בו דהא אפילו תשעה באב בקש לעקור אלא מאי דאמרינן התם ורחץ דמי למאי דאמרי' הכא בשמעתין מעשה וגזרו תענית בחנוכה וירד ר' אליעזר ורחץ כלו' כדי לעקור התענית משמע דהא למתענין בו אסור ברחיצה. והא דלא מדכרי בגמ' הני חומרי אלא בט' באב בלחוד משום דשארא ברצו תלו. והאידנא כיון שנהגו להתענו' ולא נהגו חומרות הללו משמע דמעיקרא כך רצו להתענות בלבד אבל לא רצו לנהוג באותן חומרו' וכיון דהני ברצו תלו הרשות בידן אבל מעיקר תקנה ודאי אסורין בכולן: בית הבחירה למאירי מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב אף על פי שבתמוז וטבת היו מתענין לא היו שלוחין יוצאין בהם מפני שאין התענית שבהם חובה בכל זמן כיצד בזמן שיש שלום ר"ל שאין יד האומות תקפה עלינו אין מתענין בהם אפילו מתורת רשות שהרי נאמר בהם יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה אין שלום ואין שמד שיד האומות תקפה עלינו אלא שאין גוזרין עלינו גזרות לבטל את המצות רצו מתענין רצו אין מתענין בכלן אבל בזמן שיש שמד חייבים להתענות בהם ותשעה באב אינו בכלל זה אלא באין שמד ואין שלום מתענין בו הואיל והוכפלו בו צרות ביום התענית שבו חרב הבית בראשונה ובשניה ובו נלכדה ביתר ונחרשה העיר אבל טבת סמך בו מלך בבל ידו על ירושלם בחורבן ראשון אבל חורבן שני לא נתחדש בו דבר בטבת ותמוז אף על פי שבו הובקעה העיר בראשונה ובשניה לא ביום אחד היה שבראשונה הובקעה בשביעי בתמוז ובשניה בשבעה עשר בו ואנו מתענין בשבעה עשר בו מפני שהוא אבלות קרובה. מהרש"א חידושי אגדות מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב קרי ליה צום וקרי ליה שמחה כו'. יש לדקדק ומאי קשיא ליה הא יהיה לששון ולשמחה כתיב והנביא זכריה בגלות בבל ניבא שאלו הצומות שהיו מתענין בבבל על חורבן מקדש ראשון יהיו לששון ולשמחה כשיבנה בית שני והכי מוכחי קראי וי"ל דה"ק קרי ליה מעיקרא צום שהיה בבבל וקרי ליה לבתר הכי שמחה דמשמע דכן יהיה לעולם דלא יהיה עוד צום אח"כ והרי חזרנו לצום בחורבן בית שני וקאמר בזמן שיש שלום כו' נקט במלתיה שלום ואין שלום ר"ל דוק בסיפא דהאי קרא והאמת והשלום אהבו ר"ל דלא יהיה לששון ולשמחה רק עד זמן שאמת ושלום אהבו אבל באין עמכם אמת ושלום תחזרו לצום דהיינו בבית שני בזמן החורבן כמ"ש בפ"ק דיומא בית שני שהיה בו תורה וגמ"ח מפני מה חרב מפני שהיה בו שנאת חנם וז"ש מסיפא דקרא בזמן שיש ביניכם שלום יהיה לששון ולשמחה אין שלום דהיינו בחורבן בית שני שהיה בו שנאת חנם תחזרו לצום: ה"ק בזמן כו' יש גזרה צום כו'. ובבל בימי זכריה היה צום לפי שהיה אז ג"כ גזרה בימי המן גם במעשה דחנניה מישאל ועזריה שגזר נבוכדנצר להשתחות לצלם ובמעשה דניאל שגזר המלך שלא להתפלל לשמים: ערוך לנר מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב בגמרא קרא ליה צום. המהרש"א והרי"ף בעין יעקב והט"א הקשו מה קושיא בזה הרי הפירוש פשוט מה שהיה עד עתה צום יהיה לששון ולשמחה בבנין בית שני ותירצו בדחוקים. ולענ"ד היה נראה שהקושיא היא דהו"ל לומר יום צום הרביעי וגו' יהיה לששון ולשמחה אבל איך אמר הצום יהיה לששון דמשמע בעוד שהוא צום הוא ג"כ לששון ולשמחה ובזה יש סתירה. שוב ראיתי שכבר הקשה הב"י (סימן תק"נ) קושיא זו ותירץ כתירוצנו ותימא על הגדולים שלא הזכירו זה. וכעת מצאתי בריטב"א שכבר פירש קרוב לזה דהו"ל למימר הימים אשר צמתם: 5

6 בגמרא אמר רב פפא שאני תשעה באב. יש להסתפק אם כוונת ר"פ כיון שהוכפלו צרות בט' באב לא תלי ברצו מתענין אלא יש חיוב להתענות מדברי קבלה או שכוונתו דאע"ג דתלי ברצו מתענין מ"מ שלחו שלוחים מפני התענית וכיון שהוכפלו בו צרות. והנה מדברי רש"י במגילה (ה א) שכתב ד"ה אבל וז"ל האי דנקט ט"ב משום דהוכפלו בו צרות והכל מתענין בו אבל שאר צומות אמרינן במסכת ר"ה רצו מתענין רצו אין מתענין עכ"ל. משמע מזה דהך דרצו איו מתענין על תשעה באב לא נאמר. אמנם מהרמב"ם (פ"ה מהל' תעניות ה"ד) נראה שכל ד' תעניות שוין מדברי קבלה ובשעה שאין גזירה ואין שלום מדברי קבלה רצו מתענין רק שעתה שקבלו הציבור עליהם אין ב"ד יכול לבטל ט"ב וכ"נ ממש"כ הב"י ריש סימן תקנ"א. וכעת מצאתי בריטב"א שכתב בפירוש כן מדברי קבלה רצו מתענין גם על ט"ב נאמר: שפת אמת מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב בגמ' דאמר ר"ח בר ביזנא כו' פי' רש"י ומתניתין בזמן הזה מיירי כו' קצת קשה לפי' זה דמאי מקשה הגמ' דילמא אחר החורבן לא עשו תקנה חדשה בשליחות החדשים מיהו לפע"ד הי' נראה דגם על ששון ושמחה הקשו בגמ' כיון שהם ימי שמחה כמו חנוכה ופורים א"כ בזמן הבית היו צריכין לשלוח על תמוז וטבת ובזה א"ש מה דמייתי הגמ' הך דאר"ח דגוף התעניתים בלא"ה ידועים ממעשים בכל יום וע"ז תי' הגמ' דדוקא בזמן שיש שלום ממש דהיינו שבנ"י שולטין ובזמן שקלקלו הכותים והתקינו שלוחין לא היו שולטין החשמונאים ואז רצו צום רצו שמחה לכן אין שולחין בהם שלוחים כנ"ל ויתכן פי' זה לפמ"ש לעיל משמעות הרמב"ם בפיה"מ דבבית שני נמי אחר שבטל מלכות חשמונאי והיו כפופין לאו"ה נקרא אין שלום ולפ"ז למ"ד בטלה מגילת תענית היינו ג"כ כשנפסק מלכות בית חשמונאי מיהו לשון הגמ' לא משמע כן א"כ צ"ע באמת למסקנא דגמ' בזמן שהי' המקדש קיים דהוי שמחה למה לא יצאו שלוחים עליהם כמו שיצאו על חנוכה ופורים: רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה ד וארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה +זכריה ח'+ צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז שהוא בחדש הרביעי, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא בחדש החמישי, וצום השביעי זה שלשה בתשרי שהוא בחדש השביעי, וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחדש העשירי. הלכה ה ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות (ו)בשלשה עשר ג באדר זכר לתענית שהתענו בימי המן שנאמר +אסתר ט'+ דברי הצומות וזעקתם, ואם חל שלשה עשר באדר להיות בשבת מקדימין ומתענין בחמישי שהוא אחד עשר, אבל אחד מארבעה ימי הצומות שחל להיות בשבת דוחין אותו ד לאחר השבת, חל להיות בערב שבת מתענין בערב שבת, ובכל הצומות האלו אין מתריעין ולא מתפללין בהן תפלת נעילה, אבל קורין בתורה שחרית ומנחה בויחל משה, ובכולן אוכלים ושותין בלילה חוץ מתשעה באב. הלכה יט כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה שנאמר +זכריה ח'+ כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו. בריך רחמנא דסיען. מגיד משנה הלכות תעניות פרק ה הלכה ה [ה] ונהגו כל ישראל וכו'. תלה רבינו ענינן במנהג לפי שנתבאר בגמרא שם שבזמן שיש שלום דהיינו לכשיבנה בהמ"ק הן לששון ולשמחה אין שלום ואין גזרה ידועה על כל ישראל רצו מתענין רצו אין מתענין חוץ מתענית תשעה באב הואיל ונכפלו בו צרות. ועכשיו נהגו הכל כמ"ש רבינו והרי הן חובה על כל ישראל עד שיבנה בהמ"ק: שו"ת תשב"ץ חלק ב סימן רעא אין ספק שתקנת נביאים בארבעה צומות לא היתה על זמן גלות בבל בלבד אלא תקנה קבועה היתה כל זמן שהי' בית המקדש חרב אפי' יבנה ויחרב אח"כ הצומות הללו קבועים הם לעולם שלא לגרוע מהם אפילו אחד מהם ולהוסיף עליהם גם כן מפני צרות כיוצא באלו לא ראה ב"ד בישראל לקבוע צומות אחרים והראיה לזה שהרי בלא ספק בזמן בית שני היו לששון ולשמחה וכשחרב הבית בשניה חזרו הצומות ההם כלם כמו שמוכיח לשון התלמוד באחרון מתענית ובראשון מראש השנה (י"ח ע"ב) ולמה והלא בבית שני לא אירע כלום בטבת ובתשרי. וזאת ראיה שתקנת נביאים קבועה היתה לעולם. וכן לא מצינו שתקנו תענית על סמיכת יד רומיים על ירושלם כמו שתקנו נביאים על סמיכת יד מלך בבל על ירושלי' וזאת ראיה שלא ראה ב"ד בישראל לקבוע צומות אחרים ונראה הטעם בזה שחורבן ראשון היתה צרתו קשה לישראל יותר מחרבן שני שהרי בבית שני היו חסרים חמשה דברים כמו שהוא מוזכר בגמרא יומא (כ"א ע"ב) והביאו סמך לזה וארצה בו ואכבדה חסר ה"א. וגם בבית שני לא היתה חזרה שלמה. ואף על פי שהיו ששון ושמחה כל זמן שהי' הבית בנוי. כשנחרב חזרו הצומות למקומן מכח תקנתן של נביאים ולא היתה כדאי צרת חורבן בית שני לקבוע עליה צומות אחרים ונתבאר זה ואין ספק ג"כ שהצומות הללו שוין בחומרותיהן שתקנום הנביאים שכ"ז שיתחייבו בהן תהי' נוהגות בהן כל אותה /אותן/ חומרות שתקנו הנביאים. וכיון שבעלי התלמוד למדונו שבצום החמישי יש לנהוג כל אותן חומרות השנויות במשנה ובברייתות. ממילא אנו למדין שכן תקנו הנביאים בכל אותן הארבעה צומות לא פחות ולא יותר ואחר שכן הם הדברים נפלו בכאן כמה ספקות במנהגתינו 6

7 /במנהגינו/. האחד למה אין מתענין בתשעה בתמוז מפני שבו הובקעה העיר בראשונה כמו שאנו מתענין בעשרה בטבת על סמיכת מלך בבל. ועוד למה אנו מתענין בשבעה עשר בתמוז מפני שבו הובקעה העיר בשניה ואין אנו מתענין על סמיכת רומיים בירושלם בשניה. ובזה הספק דחק עצמו רבינו הרמב"ן ז"ל בהלכו' אבלו' ישנה יקחהו המעיין משם. ואינו מספיק אלא אם נוסיף ונאמר שהנביאים שתקנו צום הרביעי לא ייחדו בזה אי זה יום והניחו הדבר מסור לב"ד לטלטלו מיום אל יום על צרה כיוצא בה והיא הבקיעה בין שתהי' בט' ב' או ביום אחר כל שהיא באותו חדש הדבר מסור בידן לקבעו ביום הבקיע' ונרא' ודאי שאם הובקע' העיר בחדש אחר היינו מתענין בט' ברביעי ולא היינו מתענין באותו חדש שנבקעה בו כיוצא בתענית של סמיכת יד על ירושלם שאנו מתענין על ראשון ולא על שני לפי שכך תקנו הנביאים שיהיו הצומו' באלו הארבע' חדשים אבל לא הקפידו על איזה יום מהם ובלבד שתהי' הצרה מעין הראשונ' כגון בקיעת העיר או נאמ' שכך כוונו הנביאים ברוח הקדש שבשניה תבקע העיר בי"ז בתמוז ועליה תקנו צום הרביעי לדורו' הבאים ובזה נסתלק זה הספק. והספק השני הוא שלא מצינו רמז בכתוב להפריש בין צום לצום שהרי כאחד מנאן הכתוב ומנהגנו הוא להפריש ביניהן בט' באב נוהגין כל חומרותיו. ובצומו' אחרים אנו מקילין בהם. והטעם שנתנו בגמ' (ר"ה י"ח ע"ב) שבו הוכפלו צרות לא נזכר בכתוב רמז לזה. ואין לתרץ בזה שב"ד שלאחר הנביאים תקנו לנו ט' באב באותן חומרו' שהרי אמרנו שלא הי' כח בב"ד להוסיף על תקנת נביאים כלום. אלא א"כ נאמר שלא הי' בהם כח להוסיף יום או לגרוע יום אבל ביום הקבוע הי' כח בידם להוסיף חומרו' מפני כפילת הצרו' וזה איפשר הוא אבל היותר נכון הוא שנאמר שכיון שהנביאי' לא תקנו שיהיו צום אלא בזמן דאיכא שמד ואי ליכא שמד הניחו הדבר תלוי ברצו בט' באב שהוכפלו בו צרו' רצו וקבלו עליהם אותו צום בחומרותיו והרי הוא צום היכא דליכא שמד מכח קבלתן בלבד. אבל היכא דאיכא שמד ארבעתן שוין מכח תקנת הנביאים ובזה נסתלק זה הספק. והספק השלישי הוא על לשון התלמוד (ר"ה שם) שאומר שכך תקנו הנביאים בזמן דליכא שמד רצו מתעני' ואין ספק שבשבעים שנה של בבל היו צום וכן מוכיחין מקראו' שבזכריה ואין ספק גם כן שלא הי' שמד כל אותן שבעים שנה. ואף על פי שהעמיד נבוכדנצר הצלם ודריוש המדי בטל התפל' /ואחשורוש/ ואחשרוש גזר להשתחו' להמן. אותן השמדים לא עמדו שבעים שנה. וא"כ למה נהגו בהן כל אותו זמן. ויש לומר בזה דכיון דברצו תליא מלתא הם רצו וקבלו עליהם כ"ז בטול השמד וכן מוכיח לשון הכתוב במגל' אסתר קיימו וקבלו עליהם דברי הצומו' וזעקתם כלומר כמו שקבלו עליהם ימי המשת' ושמחה כן קבלו עליהם מעצמם דברי הצומו' וזעקתם ובזה נסתלק ספ' זה. והספק הרביעי הוא שאין ספק שבזמן התנאים ואחר חורבן הבי' היו כמה שמדים כמו שמוכיח בתלמוד בסוף ברכו' (ס"א ע"ב) ובראשון מע"ז (י"ח ע"א) ובריש כתובו' (ג' ע"ב) וכן בפרק הכותב (פ"ט ע"א) ובפ' התקבל (ס"ד ע"א) ובפ' רבי אליעזר דמילה (ק"ל ע"א) ובמסכ' תעני' (כ"ט ע"א) ובפ' המוציא תפילין (צ"ה ע"ב) ובפ' ד' ממס' מעשר שני ומייתי לה בפ' האשה שלום (קט"ו ע"ב) ובפ"ק דסוכ' (י"ד ב') ובפ' גיד הנשה ובפ' א' דר"ה. ובפ' במה טומנין (מ"ט ע"א) ובפ' כל הגגות (צ"א ע"א) שבכל אלו המקומו' אומרי' שעת שמד הי'. ובירוש' דר"ה גם כן ובכמה מקומות אחרים. וכיון שהי' שמד בישראל בלא ספק היו נוהגין כל אותן צומות באותן חומרו' וכן מוכיח ג"כ מה שאמרו בראשון דמגל' (ה' ע"ב) ר' רחץ בקרונא של ציפורי בי"ז בתמוז כלומר שהתיר דבר שהי' במנהג אסור והוא הדין לשאר חומרו'. וא"כ מפני מה הזכירו אותן חומרו' דט' באב בלבד הי' להם לשנותן סתם. ויותר קשה מכל זה מפני מה לא היו השלוחין יוצאין בשאר צומות כמו בט' באב שאין ספק רבינו הקדוש סוף התנאים הי' וכל אותם שנים שעברו בימי התנאי' שלפניו הי' שמד על ימיו. וא"כ אמאי לא מישתמיט תנא למיתני בשום דוכת' חומרי תעניו' בשאר צומות ולמה ייחדו בזה ט' באב ולמה לא שנו שהשלוחי' היו יוצאים בהם דודאי כשהיו נוהגין אותם חומרו' היו שלוחין יוצאין וכן מוכח לשון התלמוד וזה ספק גדול. ועוד יש ספק אחר שכיון שתקנת נביאים הם כ"ז שיש שמד שיהיו כלן צום בחומרותיו והאידנ' איכא שמד א"כ מתקנת נביאי' אנו חייבי' בכל אותן חומרו' שאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אלא א"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין. ורבינו הקדוש שרחץ בציפורי בי"ז בתמוז לא לבטל תקנ' הנביאים עשה כן. שלא היו כח בידו לבטל' אלא ברשותם עשה כן שכן תקנו דהיכא דליכא שמד לא רצו אין מתענין. ואם שמא יחזור השמד למקומו יחזרו הצומו' למקומן לא תקן ר' בזה כלום. ואם תאמר דמחזי כי חוכא וטלולא. אינו כן שהרי בגלות היו צום ובבי' שני היו ששון ושמחה. וכשחרב הבית בשניה והי' שמד חזרו להיו' צום. ובימי ר' שלא הי' שמד ולא שלו' דתליא ברצו. רצה ועקר י"ז בתמוז. וכשחזר השמד אם חזרו להיו' צום אין בזה משום חוכא שכך היא תקנת הנביאי' ודמי לתקנ' ב"ד בגזרת תעניו' של גשמים בזמן שהם צריכין להם. ואותם הצריכי' להם מתענין ולא מיחזי כי חוכא שהתקנ' כך הית' קבוע' להטלטל בין צום לששון לרצו. וא"כ אמאי לא נהגו בהו בהנהו חומרי. ובודאי שרבינו הרמב"ן ז"ל ראה קושיא זו ומצא עצמו דחוק בה והיו סוף דבריו אלא מיהו האידנא פוק חזי מאי עמא דבר. והמובן מדבריו הוא שכן הוא הדין אלא שהמנהג אינו כן. ומה שנרא' להתיר ספיקו' אלו הוא לחסר מדעתו של רבינו ז"ל מעט שהוא מדד במד' גדוש' והפריז עלי' שהוא כ' שאם יש שמד באיז' מקום מישראל חייבין הכל להתענו' ואין לרבינו ז"ל ראי' לזה ולשון התלמוד אינו מסכים עמו בזה שהרי בלא ספק בימי המשנ' הי' שמד בקצת מקומו' מישראל. ואפי' הכי תריץ רב פפא דמשום הכי לא היו שלוחין יוצאין משום דברצו תליא מלתא ואמאי והלא הי' שמד בישראל. ואם נאמר שאין תקנת נביאים שיהיו צום אלא כשיש שמד בכל ישראל או אם השמד הוא בקצת מקומו' ולא בשאר המקומו' שבמקומו' השמד יהיו צום ובמקומו' שאין שמד יהי' הדבר תלוי ברצונם שאם רצו להשתתף עם מקומו' השמד הם צום ואם לא רצו להשתתף עמהם לא הטריחו הנביאי' בתקנתן בזה יבא הדבר על נכון שהשמד שהי' בימי חכמי המשנ' הי' בארץ ישראל במקו' הועד ושם הי' צום. ובבבל ובשאר מקומו' ישראל לא הי' שמד ושם היו השלוחין יוצאין וכן נרא' מהמכילתא שבימי התנאים לא הי' השמד אלא בארץ ישראל ששם שנו לאוהבי ולשומרי מצותי. ר' נתן אומר אלו הדרין בא"י שנותנין נפשם על המצו' מה לך יוצא להצליב וכו' וכיון שבבבל לא הי' שמד לא היו שלוחי' יוצאים דברצו תליא מילתא. ואחר שעל' בידינו זה א"כ הדורו' הללו שנהגו בהן באותן קולות ברצו הוא תליא מילתא כיון שאין ביניהם שמד בבטול המצו' כמו שהיו בבבל בזמן שהי' השמד בארץ ישראל וזה עולה יפה. ויצא לנו מזה שאותם שהם במקום השמד והשמד הוא עליהם חייבין בהם באותן חומרו' אלא שתקנתן קלקלתן שמחמ' אונסן נפטרו אפי' 7

8 מט' באב ויוה"כ ושאר התור'. ומה שלא הוזכרו בגמ' חומרו' אלו בשאר תעניו' הוא שלפי שהדבר הוא מטלטל בדין בין רצו בין ללא רצו לא שנאום בהן דתנא מילתא פסיקתא תני וזה כ' הרמב"ן ז"ל. אי נמי משום דבט' באב איכא מילתא אחריתי דליכא בשאר צומות אפי' איכא שמד. והוא משום חיוב אבלו' כגון לא יאכל בשר ולא ישת' יין ושאר מצו' דנהגו' באבל דמשמע שהדינין ההם הם מיוחדין לט' באב בלבד משום אבלות החרבן משום גררא דהנהו דיני תני לכלהו גבי ט' באב. והוא הדין לשאר צומות היכא דאיכא שמד שהן חייבי' להפסיק מבעוד יום. ואסורין ברחיצ' ובכלהו אחריני דלא תלו באבילו' אלא בעינוי. הרחמן יזכנו לראו' בבנין הארץ ויהפוך אבלנו לששון ולשמחה וינחמנו מיגוננו אמן. ובפירוש המשנ' להרמב"ם ז"ל ראיתי דברי תימא שהוא מפרש שם שבימי המקדש היו מתענין באב ומתני' דעל ששה חדשים שלוחים יוצאים דתנן על אב מפני התעני' מפרש לה אף בזמן שביהמ"ק קיים ואי אפשר לפרש כן שהרי סיפא דמתני' קתני ובזמן שביהמ"ק קיים יוצאין אף על אייר. מפני תקנת המועדו' ועל המשנ' בגמ' מוכח הכי דבזמן דאיכא שלום דהיינו בזמן שביהמ"ק קיים הוו כלהו ששון. והיכא דליכא שלום ולא שמד דתליא מילתא ברצו הוא דאב מתענין בו משום דהוכפלו בו צרות. ואם בזמן שביהמ"ק קיים היו מתענין באב. א"כ קרא דכתיב דהוי ששון מתי יהי' זה. ונרא' שמה שכ' הרב ז"ל בזה הוא טעו' סופר והמעיין בסוגיית הגמרא יבין זה כי מפורש הוא שם: שו"ת יביע אומר חלק א - אורח חיים סימן לד (ג) ובר מן דין י"ל שאע"פ שיש שורש במשנה ובמקרא לשמחת יום טוב של קרבן העצים, היינו דוקא ביום הקרבן עצמו, אבל ר"א בן צדוק הרי היה אחר הקרבן, שאם היה בזמן הבית, הרי לא היו מתענים כלל, ולכל ישראל היה לששון ולשמחה. וכמ"ש בר"ה (יח:). ומאי קאמר והתענינו בו ולא השלמנוהו וכו', וכ"כ להדיא בתוס' תענית (יב) וז"ל: ועובדא דר"א בר צדוק היה לאחר החרבן, שקודם החרבן אמרינן (ר"ה יח:) כיון שיש שלום אין צום. עכ"ל. וכ"כ הרא"ש (ר"פ מקום שנהגו). ע"ש. וכן ראיתי בשו"ת הלק"ט ח"ב (סי' קמ), שכ' להקשות ע"ד הטור בשם ר' יעב"ץ דנן, דמאי ראיה מר"א בן צדוק שהיה בזמן הבית, שאז היה התענית רשות לזמן הזה שהוא חובה. ע"ש. ובאמת שמבואר בש"ס ר"ה (יט) שהיה אסור להתענות בד' צומות בזמן הבית. וכבר כ' בשו"ת הרשב"ץ ח"ב (ס"ס רעא) ע"ד הרמב"ם בפירושו הנ"ל שהוא ט"ס, שהרי היה לששון ולשמחה בזמן הבית. ונעלם מד' הלק"ט ג"כ ד' התוס' והרא"ש הנ"ל, דר"א בר צדוק אחר החרבן היה. ומוכיחים כנ"ל. וכן ראיתי להגאון מהר"י עייאש במטה יהודה (סי' תקנ) שהשיג על הלק"ט בזה מד' התוס', דלפ"ז אין מקום לקושיתו כלל, וכ' דבפי' הרמב"ם הוא ט"ס, והביא דברי הרשב"ץ. ע"ש. וכן תמה מזה המחב"ר (סי' תקנ). ע"ש. וע"ע בס' עושה שלום (דמ"ה ע"ג) מ"ש בזה. ובשו"ת הלק"ט הנד"מ (בדפוס קראקא תרנ"ז), הקשו כן בהגה מדברי הרא"ש וכו'. ע"ש. וע"ע שו"ת פני מבין (סי' קנא), ובשו"ת קרית חנה דוד ח"א (סי' פב). ע"ש. וי"ל ע"ד. וע"כ כיון שבאמת היה זה אחר החרבן, אינו יום טוב מדברי קבלה, רק זכר ליו"ט. והא לר' יוסי בירוש' (רפ"ד דשקלים) אין יום טוב זה נוהג כלל אחר החרבן, ואף על גב דאמרי' התם, דהא דר"א בר צדוק פליגא אדר' יוסי, דהוי נמי אחר החרבן ואפ"ה לא השלימו התענית, מ"מ שמעינן מיהא דאיקליש האי יום טוב. וע"ע בירוש' (פ"ד דתענית ה"ד). (והתם גרס ר"א בר' יוסי, והוא ודאי היה אחר החרבן. ובזה ל"ק קו' התוס' הנ"ל דהא ראב"צ היה כהן וכו', ומ"מ נראה שהוא ט"ס וכדאי' בירוש' גופיה). ולפ"ז שפיר ילפינן מילה מהתם. טור אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנ פריך בגמרא קרי להו צום וקרי להו ששון ומשני רב פפא בזמן דאיכא שלום וליכא שמד כגון שב"ה קיים ששון בזמן דאיכא שמד וליכא שלום צום והאידנא דליכא שלום וליכא שמד רצו מתענין רצו אין מתענין ופירוש דליכא שלום שהבית חרב וליכא שמד במקום ידוע בישראל רצו רוב ישראל והסכימו עליהם שלא להתענות אין מתענין רצו רוב צבור מתענין והאידנא רצו ונהגו להתענות לפיכך אסור לפרוץ גדר וכ"ש בדורותינו הלכך הכל חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים ומיהו כולם מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ואין צריך להפסיק בהן מבע"י חוץ מתשעה באב ואם חלו בשבת נדחין עד אחר שבת: בית יוסף אורח חיים סימן תקנ א פריך בגמרא קרי להו צום וקרי להו ששון וכו'. בפרק קמא דראש השנה (יח.) תנן על ששה חדשים השלוחים יוצאים על ניסן מפני הפסח על אב מפני התענית וכו' ופריך בגמרא (שם:) וליפקו נמי אתמוז וטבת דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא מאי דכתיב (זכריה ח יט) כה אמר ה' [צבאות] צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה קרי להו צום וקרי להו שמחה בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה אין שלום צום אמר רב פפא הכי קאמר בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה יש שמד צום אין שמד ואין שלום רצו מתענין רצו אין מתענין אי הכי תשעה באב נמי אמר רב פפא שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו הצרות. ופירש רש"י דאמר רב חמא בר ביזנא וכו'. דכולהו ימי תענית נינהו בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ומתניתין בזמן הזה קא מיירי: שיש שלום. שאין יד האומות תקיפה על ישראל: יהיו לששון ולשמחה. ליאסר בהספד ובתענית: יש שמד צום. חובה להתענות בהם: רצו אין מתענין. וכיון דרשות הוא לא מטרחינן שלוחים עלייהו. והרמב"ן (תורת האדם מהדו' שעוועל עמ' רמג) פירש יש שלום שבית המקדש קיים וכך הם דברי רבינו: ואיכא למידק מאי קשיא ליה קרי להו צום וקרי להו ששון דשפיר קאמר הני ימים דהשתא הוו צומות עתידין להיות לששון ויש לומר שמקרא זה הוא תשובה למה ששאלו עולי בית שני (זכריה ז ג) האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים ובאה התשובה צום הרביעי וצום החמישי וכו' יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו ומשמע דהכי קאמר כל הצומות הללו יהיו לששון ולשמחה ולא תצומו בהם כי אין חפץ לה' בצומות כי אם שתאהבו האמת והשלום וכיון דקרא אתא למימר שלא יצומו בימים אלו מאותו היום והלאה לא היה לו להזכירם בלשון צומות אלא הכי הוה ליה למימר ימי חודש 8

9 הרביעי והחמישי וכו' יהיה לששון ולשמחה וממילא משתמע דאימי הצומות קאמר וכדקאמר האבכה בחודש החמישי וממילא משמע דאיום הצום קאמר אף על גב דלא קאמר האבכה בצום החודש החמישי הלכך מדאפקינהו בלשון צום איכא למימר דאתא לאשמועינן שאע"פ שהם בטלים באותו זמן אם יהיה שמד חס ושלום יחזרו הצומות לקביעותם: ומ"ש רבינו פירוש דליכא שלום שהבית חרב וליכא שמד במקום ידוע מישראל וכו' עד הלכך הכל חייבין להתענות מדברי קבלה ותקנת נביאים. הכל לשון הרמב"ן בספר תורת האדם (שם) וגם כך כתב הרב המגיד בפרק ה' (ה"ה) שעכשיו נהגו הכל להתענות תעניות אלו והרי הן חובה על כל ישראל עד שיבנה בית המקדש: ב ומ"ש ומיהו כולם מותרין ברחיצה וסיכה וכו'. כתב הר"ן בפרק קמא דראש השנה (על הרי"ף ד: ד"ה ודאמרי' ה. סוד"ה והאידנא וחי' יח:) בשם הרמב"ן (שם) מסתברא דכולהו ארבעה צומות תענית ציבור הן ונביאים גזרו אותם וכל חומרי תענית עליהם מפסיקים בהם מבעוד יום ואסורים ברחיצה וסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה כתשעה באב אלא האידנא כיון דנהגו להתענות בהן ולא נהגו בחומרות הללו משמע דמעיקרא כך רצו להתענות בלבד אבל לא רצו לנהוג באותן חומרות וכיון דהני ברצו תליא הרשות בידן אבל מעיקר התקנה ודאי אסורין בכולן עד כאן. וכתבו התוספות בסוף פרק קמא דתעניות (יג. ד"ה וכל) דשאר תעניות בר מתשעה באב מותרים ברחיצה אפילו בחמין כך פסק ראבי"ה (סי' תתנד) ורבינו יואל אביו אסר לרחוץ בחמין עד כאן. וכן כתב המרדכי (סי' תרכח) וכתב בשם ראבי"ה שנהגו העולם היתר בדבר עד כאן וכן מנהג הפשוט: ב"ח אורח חיים סימן תקנ א פריך בגמרא קרי להו צום. פירוש הלשון אינו מיושב דמשמע [דהצום] גופיה הוא ששון ושמחה מה שאי אפשר שהרי הצום עצמו צער יגון ואנחה הוא והוה ליה למימר חודש הרביעי וחודש החמישי וכו' יהיה לששון שהחודש יהפך מאבל ליום טוב ומיגון לשמחה והבית יוסף פירש בענין אחר והפירוש שכתבתי הוא פשוט:...ומ"ש רצו רוב ישראל. פירוש רוב ישראל שבאותה מדינה והיינו רוב ציבור: ג ומ"ש והאידנא רצו ונהגו וכו' עד הלכך הכל חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת הנביאים ומיהו כולם מותרים ברחיצה וכו'. איכא לתמוה דלפי מ"ש דהכל חייבין להתענות מדברי קבלה ומתקנת הנביאים כל הארבעה צומות אסורין ברחיצה וכו' דלא גרע תקנת נביאים מגזירת (נביאים) [חכמים] בתעניות אמצעיות (ואחרות) [ואחרונות] ועוד דדברי קבלה כדברי תורה וביום הכפורים אסור ברחיצה וכו' וכמ"ש הר"ן בשם הרמב"ן דמעיקר התקנה אסור ברחיצה וכו' בכל הארבעה הצומות ומה שלא נהגו בחומרות הללו בשלשה צומות היינו משום כיון דהני ברצו תלו הרשות בידן ומעיקרא רצו להתענות בלבד והיינו בזמן שאין שמד ואין שלום כמו האידנא דכיון דמן הדין תלו ברצו לא רצו בשלשה צומות כי אם להתענות בלבד ואם כן לפי מה שכתב רבינו וכל שכן בדורות הללו שיש שמד ואין שלום הלכך הכל חייבין להתענות מדברי קבלה וכו' לאו ברצו תלו כיון שיש שמד וכל דין תענית ציבור יש בהן ואסורין ברחיצה וכו' והיאך כתב שוב ומיהו מותרין ברחיצה וכו': וצריך לפרש דמ"ש רבינו ומיהו כולם מותרים ברחיצה וכו' לאו אדסמיך ליה קאי אלא אמ"ש תחלה והאידנא רצו ונהגו להתענות לפיכך אסור לפרוץ גדר עליו קאי ואמר ומיהו כולם מותרין ברחיצה וכו' ודו"ק ועיין במ"ש הסמ"ק (סי' צו עמ' נט אות ג) בשם הרי"ץ גיאת בישוב מה שנהגו לקבוע שלשה צומות אלו חובה:...אמנם עכשיו לא ראינו מי שנהג לרחוץ בשלשה צומות ואסור להורות היתר משום אל תטוש וגו' ואף על גב דבהגהות אשיר"י פרק קמא דתענית (סי' ט) כתב וכן הוא המנהג שרוחצין באלו התעניות עכשיו אין המנהג כן: שו"ת משכנות יעקב חלק אורח חיים קמט (קלו) שאלה אם בל הד צומות חיובן מן הקבלה ממה ז או תליא ברצון: תשובה הנה רוב הפוסקים הסכימו שהשלשה צומות אינן בזמן הזה מד ק רק תלי ברצו היינו אם רוב הציבור קבלו על עצמן. אבל מדברי הרמב ם הל תענית נראה דכולן חיובן מד קבלה והשמיט כל סוגי דר ה דמ דלאחר החורבן תלי ברצו מתענין. וכ כ בהדי בפי המשניות במסכת ר ה על משנה דעל ששה חדשים כו שכתב שבבית שני לא היו מתענין לא י בטבת ולא י ז בתמוז כו ומפורש בדבריו ז ל דמפ הך דרצו מתענין כו על זמן בית שני לפי שלא היתה גאולה שלימה ואין נק יש שלום אבל לאחר החורבן הוא בכלל גזרת המלכות. וכן מדוקדק בלשונו ז ל בחיבורו שכ וד ימים אלו מפורשים בקבלה כו מ שדעתו חיובן מד ק ומ ש אח כ ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות ובי ג באדר כו נלענ ד ברור ופשוט דוי ו של ובי ג באדר הוא ט ס וצ ל ונהגו כו להתענות בי ג באדר דהא לחוד תליא במנהגא כפי שנחלקו בו הגדולים בפי די ג זמן קהלה לכל היא כידוע לכן כ שנהגו בזמנים האלו להתענות בו (ובאמת ברמב"ם פרק"ל הגרסא כו). וד המ מ שפי ונהגו בזמנים האלו הכונה על ימים האמורים למעלה ותלאן במנהג עפ י סוגי הנ ל דרצו כו והוא תמוה בעיני מאד. מלבד שד הרמב ם בפי המשניות מפורשין להיפך דמפ הכל על זמן בית שני. גם לשונו בחיבורו מ כן להדי כמש ל ואם כפי המ מ היה לו לכתוב ונהגו כל ישראל להתענות בימים אלו כו מאי לישנא דזמנים נקט. וגם הלשון בזמנים האלו להתענות הוא לשון מהופך לפי הבנת המ מ. ודיוק הלשון הוא להתענות בזמנים האלו ואין צורך לפ לחכם ומבין בלשון אף גם לשונו הטהור של הרמב ם ז ל ברור מללו. וברור בעיני דקאי רק אי ג באדר כו לחוד וכמש ל והוי ו של ובי ג באדר יתירה וט ס. וכן מ מסיום דברי הרמב ם בה תעניות שם שכל הימים עתידים להיות ימים טובים לימות המשיח כו מ דמפ כול קרא דיהי לששון כו לעתיד. ובזמן בית שני לא נתקיים עדיין שלא היה שלום בעולם: ובהיות שיטת הרמב ם כן נפלאתי איך יפרש כולה סוגי דר ה שם דמק ואלו אתמוז ואטבת לא נפקי כו דאיירי בזמן החורבן כדמ ממתניתין דקתני ובזמן שבהמ ק קיים כו וכפי רש י שם ואפ ה משני שם הגמ דתלי ברצו 9

10 ולהכי לא מטרחי שלוחים עלייהו. וכן כל הסוגיא שם בפלוגתא אי בטלה מגילת תענית לא א ש כלל לפי שטה זו של הרמב ם דבזמן בית שני הוא דתלי ברצו הא בזמן החורבן חובה וכולה סוגי לא מ הכי ודו ק: שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנ סעיף א * הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו (א) א ואסור לפרוץ גדר. הגה: * (ב) מיהו (ג) עוברות ומיניקות שמצטערות הרבה, * (ד) אין להתענות (הגהות מיימוני והמגיד פ"ה); ואפילו אינן מצטערות, אינן מחוייבות להתענות (ה) אלא ב שנהגו להחמיר; ודוקא בג' צומות, אבל בט' באב מחוייבות להשלים (כדלקמן סי' תקנ"ד סעיף ה'). סעיף ב צומות הללו, חוץ מט' באב, (ו) <א> ג [ב] מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, (ז) ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום. משנה ברורה סימן תקנ (א) ואסור לפרוץ גדר - ר"ל אף על גב דמסקינן בגמרא דבזמן דאין מצוי גזירות עובדי כוכבים על ישראל תלוי הדבר ברצון ישראל דהיינו אם רצו רוב ישראל והסכימו שלא להתענות בהג' צומות הרשות בידן כתבו הפוסקים דעכשיו כבר רצו וקבלו עליהן כלל ישראל מדור דור ואסור לפרוץ גדר: (ב) מיהו וכו' - דבשעה שרצו וקבלו עליהן להתענות [א] הקילו לכתחלה עליהן: (ו) מותרים ברחיצה וכו' - דבשעה שרצו וקבלו עליהם לצום בכל הארבע תענית הנ"ל [ז] לא קבלו עליהם שיהיו בחומר ת"צ כט"ב לפי שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה [ח] ובעל נפש יחמיר [ט] בכולן כמו בט"ב אלא שאם חל ליל טבילה יקיים עונתו וגם בנעילת הסנדל לא יחמיר משום חוכא וטלולה [י] וכן אם חל י' בטבת בע"ש אין להחמיר ברחיצה בחמין מפני כבוד השבת: (ז) ואין צריך וכו' מבעוד יום - כמו בט"ב אלא מותר בהם באכילה ושתייה בלילה: שער הציון סימן תקנ ס"ק ט (ט) דהאידנא מצוי גזרות מן עובדי גלולים, ואם כן חל עצם החיוב על הג' צומות כמו על ט' באב לפי דברי הרמב"ן, וגם הגר"א בביאורו מסכים לדברי הרמב"ן. ועיין באליה רבה בשם השל"ה דבעל נפש צריך להפסיק גם מבעוד יום: ביאור הלכה סימן תקנ סעיף א * מיהו עוברות ומניקות וכו' - עיין לקמן בסימן תרפ"ו בהג"ה לענין תענית אסתר דה"ה לענין כואבי עינים אם מצטערות הרבה. ולענינינו אפשר דחמור יותר דכיון דכבר רצו וקבלו כל ישראל להתענות בכל הד' צומות תו הו"ל תענית חובה ולא הותר אלא לענין עוברות ומניקות שהקילו בזה לכתחלה וכדמוכח בגמרא דלא הוזכר אלא לענין ט"ב שמתענות ומשלימות בו אמנם בקובץ שעל הרמב"ם כתב כמדומה שראיתי בכ"ק של הגאון מהר"ז עמריך ז"ל להקל בזה אף בשאר תעניות והכל לפי ראות עינים עכ"ל: 10

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

עשרה בטבת

עשרה בטבת עשרה בטבת תענית ציבור בבית הספר עשרה בטבת מורות יקרות! עם חזרתנו מחופשת חג האורים, אנו מוצאים את עצמנו כבר בפתיחת חודש טבת. חודש טבת הוא חודש של צער לעם ישראל. כל אחת מוזמנת לעיין בקטעים שמובאים בספר התודעה

קרא עוד

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc

הלכות מגילה ופורים טעקסט 2.doc יד שבט l L טו שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות לעיל סימן קל"ז סעיף ה') (ועיין טז שבט המשך סימן תרפה סדר ד' פרשיות הגה: ואם אי אפשר להם לבוא מכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם (מצא כתוב): יז שבט הגה:

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

7

7 www.ybm.org.il הלכות תענית, מסכת תענית כט: [שעה+] מנהגי תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב רקע נהגו ישראל מנהגי אבלות שאינם מחוייבים בהם על פי דין. מתקופת האמוראים. מנהגים אלו קדומים מאוד, חלקם מקורות א.

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא

דף השבוע ה.-ה: נסדר עי אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריאת מגילתו ט( בענין היוצא בשיירא להקדים קריאתו ביתר עיון

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

סימן י"א טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב

סימן יא טבילה במקווה לאישה בימי אבלה סימן יא - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול ב סימן י"א - טבילה במקווה לאישה בימי אבלה תקציר: תשובה זו עוסקת בשאלה האם לאישה היושבת שבעה בעת נידתה מותר לטבול במקווה. על אף שיחסי אישות אסורים בימי השבעה, הטבילה תאפשר לה ולאיש ה להיות מותרים בחיבוק ומגע

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

הרב צבי יניר 3.rtf

הרב צבי יניר 3.rtf הרב צבי יניר ההלכה ה לפסיקת לימוד הירושלמי חשיבות (עיון בסוגיית תפילת ערבית מוקדמת) א. ב. 1 בשנים האחרונות ישנה התעוררות ללימוד התלמוד הירושלמי. דומני שההתעוררות היא אך ורק במישור של 2 'לעסוק בדברי תורה'

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Masechet Ketubot Taking Pay for Melechet Shamayim כתובות קה-קו תשלום בעבור מלאכת שמים

Masechet Ketubot Taking Pay for Melechet Shamayim כתובות קה-קו תשלום בעבור מלאכת שמים קבלת שכר בעבור מלאכת שמים תלמוד בבלי מסכת בכורות דף כט עמוד א מתני'. הנוטל שכרו לדון - דיניו בטילים, להעיד - עדותיו בטילין, להזות ולקדש - מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה. אם היה כהן מטמאהו מתרומתו - מאכילו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

מנחות עז פג 106

מנחות עז פג 106 בס"ד, יום ראשון כא' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות עז פג (106) א. 1) מה הם המינים של לחמי התודה, ומנלן? ומה הוא השיעור של כל חלה וחלה של לחמי התודה לפי מידות מדבריות ולפי מדות ירושלמיות? 2)

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם בד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו' מאי ועוד זאת אילימא כדקתני זאת

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח

מחלוקת הגאונים בגדר בין השמשות - יוסף מימון. מאורנו ח מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות 137 מחלוקת הראשונים בגדר בין השמשות יוסף מימון פתיחה אמרו חז"ל: "בין השמשות, ספק מן היום ספק מן הלילה". ישנם הרבה נפקא-מינות הלכתיות לזמני היום, לכן חשוב להגדיר את זמן המעבר

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il האם מכריע הרמב"ם תמיד במחלוקות שבתלמוד? הרב איתמר ורהפטיג הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה כותב שהוא מכנס את התורה שבעל-פה, ונמצא שאדם קורא 1 אולם הרמב"ם לא גילה לנו את מקורותיו, וכידוע יש בתורה

קרא עוד

Hebrew - Drinking alcohol with non-Jews

Hebrew - Drinking alcohol with non-Jews 1 Drinking alcoholic beverages with non-jews Business meetings, social events, bars, happy hours, etc. איסורי שתיית שכר עכו"ם ושתייה במסיבת עכו"ם שאלות לענין שתיית שכר של עובדי כוכבים: מהו מקור וטעם האיסור

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד