בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:"

תמליל

1 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הורת לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה חמישה פרקים. ב. שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה 20 ( פרק ראשון סיפור קצר פרק שני רומאן ונובלה פרק שלישי דרמה פרק רביעי שיר שלא נלמד פרק חמישי משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההורת בכל פרק )לכל פרק 28 נקודות(. הפרק הרביעי )דרמה 28 נקודות( והפרק החמישי )שיר שלא נלמד 16 נקודות( הם חובה. עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההורת בכל פרק. לנבחנים אינטרניים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו. )1( חומר עזר מותר בשימוש: ג. לנבחנים אקסטרניים: תכנית הלימודים המצורפת. )2( רשו ם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה )1( הורת מיוחדות: ד. שבחרת להשיב עליה. לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את )2( רשימת היצירות שנלמדו. אין להדגים באמצעות תה היצירה בתשובות שונות. )3( שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק. )4( כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. רשו ם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/

2 - 2 - השאלות פרק ראשון שירה )שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה 20 ( אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות 20-1: על שאלה אחת משירת ימי הביניים משירת ביאליק )שאלות 6-1( ועל שאלה אחת משירת המחצית הראשונה של המאה ה 20 משירת המחצית השנייה של המאה ה 20 )שאלות 20-7( )לכל שאלה 14 נקודות(. ענה על אחת מן השאלות 6-1. שירת ימי הביניים 1. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ה י ם ב ינ י ו ב ינ ך / שמואל הנגיד ה י ם בּ ינ י וּב ינ / ו א א טּ ה ל ח לּוֹת ו א א רוּץ בּ ל ב ח ר ד / ו א שׁ ב ע ל ק בוּר ת? א מ ת, א ם א ע שׂ ה כ ז את / א ה י בוֹג ד בּ א ח ו ת! א ה הּ, א ח י, א נ י יוֹשׁ ב / ע ל י ק ב ר ל ע מּ ת, ל מ כ אוֹב בּ תוֹך ל בּ י / כּ מ כ אוֹב י ב מ ית ת. ו א ם א תּ ן ל שׁ לוֹם / ו א א שׁ מ ע תּ שׁוּב ת, ו א ת צ א ל פ ג שׁ נ י / בּ יוֹם בּוֹא י ל א ד מ ת, ו א ת שׂ ח ק בּ ק ר ב ת י / ו א א שׂ ח ק בּ ק ר ב ת, ו א ת ר א ה ת מוּנ ת י / ו א א ר א ה ת מוּנ ת, ל מ ע ן כּ י שׁ אוֹל בּ ית / וּב קּ ב ר מ עוֹנ ת בּ כוֹר א ב י וּב ן א מּ י, / שׁ לוֹמ ים ל בּ א ח ר ית, ו רוּח א ל תּ ה י נ ח ה / ע ל י רוּח ו נ שׁ מ ת! א נ י הוֹל ל א ר צ י, כּ י / בּ א ר ץ ס ג רוּ אוֹת. ו א נוּם ע ת ו א יק ץ ע ת / ו א תּ ל ע ד בּ נוּמ ת, ו ע ד בּוֹא יוֹם ח ל יפ ת י / בּ ל בּ י א שׁ פּ ר יד ת! כיצד המתח בין ק רבה לריחוק מעוצב בשיר? הסבר והדגם את דבריך. בתשובתך כתוב גם על התרומה של השאלה הרטורית בפתיחת השיר לעיצוב מתח זה. /המשך בעמוד 3/

3 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. מ ל יצ ת י ב ד א ג ת י ה דו פ ה / ר' שלמה אבן גבירול מ ל י צ ת י בּ ד א ג ת י ה דוּפ ה / ו שׂ מ ח ת י בּ א נ ח ת י ד חוּפ ה, ו א ם א ר א ה שׂ חוֹק י ב כּ ה ל ב ב י / ל ח יּ ת י שׁ ה יא מ נּ י ק טוּפ ה. "י ד יד י, ה לּ ב ן ע שׂ ר ו שׁ שּׁ ה / ס פ ד וּב כוֹת ע ל י יוֹם ה א ס יפ ה א שׁ ר ה י ה ל ה מּ שׁ בּ י ל דוּת / בּ ל ח י כּ ח ב צּ ל ת שׁ זוּפ ה?" 5 שׁ פ ט נ י ל ב ב י מ נּ עוּר י / ו ע ל כּ ן ה י ת ה נ פ שׁ י כ פוּפ ה, ו שׂ ם ה בּ ין ו ה מּוּס ר מ נ תוֹ / ו נ פ שׁ י ה ח רוּצ ה שׁ ם ק צוּפ ה. "וּמ ה בּ צ ע בּ ה ת ק צּ ף? א ב ל דּ ם / ו ק וּ ה, כּ י ל כ ל מ כּ ה תּ רוּפ ה! וּמ ה יּוֹע יל בּ כוֹת ע ל ה מּ צוֹק ים / וּמ ה יּוֹע יל ל ד מ ע ה ה ע רוּפ ה?" וּמ ה אוֹח יל ו ע ד כּ מּ ה א י ח ל / ו ה יּוֹם עוֹד ו א מ ל א ה ת קוּפ ה? 10 ו ט ר ם בּוֹא צ ר י ג ל ע ד ו י מוּת / א נוֹשׁ נ כ א ב א שׁ ר נ פ שׁוֹ נ גוּפ ה. פרש בתים 6-5 בשיר, והסבר כיצד בתים אלה משקפים את מצבו הנפשי של המשורר, כפי שהוא בא לידי ביטוי לרך השיר. /המשך בעמוד 4/

4 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ח י א ה ב ה / טדרוס אבולעפיה בית 1 ח י א ה ב ה, צ פּ ר ים, עוּפוּ א ל י אוֹה ב ים וּש אוּ שׁ לוֹם כּוֹא ב ים תּוֹ בּוֹר כּ לוּא יוֹשׁ ב ים, בית 2 בּ י תּ אמ רוּ כּ י ר ע ב ים ה ם צ מ א ים, א ב ל ל ח ם דּ מ עוֹת ו ד ם ל ב אוֹכ ל ים שׁוֹא ב ים, בית 3 יוֹשׁ ב ים בּ בוֹר מ א פ ל שׁ פ ל כּ נ פ ל, וּב ין פּ ר עוֹשׁ ו י תּוֹשׁ ו כ נּ ים לוֹה ט ים שׂוֹכ ב ים. בית 4 ח יּוֹת ק ט נּוֹת א שׁ ר א נ ק ר אוּ עוֹד בּ שׁ ם מ שׁ תּ ק שׁ ק ין שׁ ם כּ מוֹ חוֹשׁ ק ים בּ ע ת עוֹג ב ים, בית 5 י שׁ ר ק ז בוּב ל דּ בוֹר ה שׁ ם, ו שׁ ן י ח ר ק ע כ בּ ר, ו י ח דּ ו ע ל י נ פ שׁ ו גוּף אוֹר ב ים. בית 6 ה נּוֹג שׁ ים צוֹר ר ים א צ ים, ו ה שּׁוֹט ר ים צ וּוּ ל ב ל י תּ נוּ ל ח ם ו ה עוֹר ב ים. כיצד המשורר מעצים את תיר הסבל של הכלואים בבית הסוהר מצד אחד, וכיצד הוא מרכך את תיר הסבל הזה מצד אחר? הסבר והדגם את דבריך. /המשך בעמוד 5/

5 שירת ביאליק קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו. ה כ נ יס נ י ת ח ת כ נ פ ך / חיים נחמן ביאליק בית 1 ה כ נ יס ינ י תּ ח ת כּ נ פ, ו ה י י ל י א ם ו א חוֹת, ו יה י ח יק מ ק ל ט ר אשׁ י, ק ן תּ פ לּוֹת י ה נּ דּ חוֹת. בית 2 וּב ע ת ר ח מ ים, בּ ין ה שּׁ מ שׁוֹת, שׁ ח י ו א ג ל ל סוֹד י סּוּר י: אוֹמ ר ים, י שׁ בּ עוֹל ם נ עוּר ים ה יכ ן נ עוּר י? בית 3 ו עוֹד ר ז א ח ד ל א ת ו דּ ה: נ פ שׁ י נ שׂ ר פ ה ב ל ה ב הּ ; אוֹמ ר ים, א ה ב ה י שׁ בּ עוֹל ם מ ה זּ את א ה ב ה? בית 4 ה כּוֹכ ב ים ר מּוּ אוֹת י, ה י ה ח לוֹם א גּ ם הוּא ע ב ר; ע תּ ה א ין ל י כ לוּם בּ עוֹל ם א ין ל י ד ב ר. בית 5 ה כ נ יס ינ י תּ ח ת כּ נ פ, ו ה י י ל י א ם ו א חוֹת, ו יה י ח יק מ ק ל ט ר אשׁ י, ק ן תּ פ לּוֹת י ה נּ דּ חוֹת. א. הסבר את שתי השורות המסיימות את הבית השני בשיר ואת שתי השורות המסיימות את הבית השלישי בשיר, וכתוב מהי תרומתן לבניית משמעות השיר. )9 נקודות( ב. אם גם אתה שואל את השאלה "מה זאת אהבה?", האם אתה שואל תה מתן הסיבות שבגללן המשורר שואל שאלה זו? הסבר והדגם את דבריך. )5 נקודות( /המשך בעמוד 6/

6 קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו. צ פ ר ת / חיים נחמן ביאליק כּ ל ה עוֹל ם טוֹב ע בּ אוֹר וּב שּׁ יר, אוֹצ רוֹת ח יּ ים א שׁ ע ר תּ ים מ סּ ב יב מ ת ר ח שׁ ים, וּב מּ שׁ ע ל ה נּ מ תּ ח בּ ין י ע ר ו נ יר שׁ נ ינוּ הוֹל כ ים וּמ ח שׁ ים. א נוּ הוֹל כ ים ו הוֹל כ ים, ל שׁ ב יל נוּ א ין ק ץ, א פ פוּנוּ שׁ בּ ל ים, כּ תּ רוּנוּ צ פּ רוֹת, וּב ח נ יתוֹת שׁ ל ז ה ב י פ גּ ע נוּ כ ל ע ץ וּב צ א ל י צ מּ רוֹת. ה דּ מוּת כּ רוּב א ם ע ב ק לּ ה בּ רוּם עוֹל ם ר פ ר פ ה? א גּ ם ה יא ח ישׁ ה פ ל יג ה ל מ ד ינ ת ה יּ ם ו א ת ה ר הוּר י ה טּ הוֹר כּ מוֹה ו ר ם נ שׂ א ה ע מּ הּ ל נ צ ח ע ל כּ ת פ הּ. ו שׁוּב ז ה ר ר ק יע, ו שׁוּב תּ כ ל ת בּ ל י סוֹף, א תּ הוֹל כ ת בּ ר אשׁ ו א נ י כ רוּ א ח ר י, וּב ק מוֹת יו ה מ ל אוֹת ה שׂ תּ ר ע ה נּוֹף, ו ה כּ ל בּ ה יר בּוֹ כּ מוֹ ב ע ינ י. ו ה נּ ה נ ק ל ע ה צ פּ ר ת כּ פ ר ח בּ ק צ ה שׂ ע ר מ ח ל פ תּ ה מּ פ זּ ז ה ע ל ה מּ ח גּ ר ת, וּכ מוֹ ר מ ז ה לּ י: בּ חוּר, קוּם שׁ ק ה לּ הּ, וּד מ ה א ל י ה צּ פּ ר ת! אוּל ם א תּ ה ה ר גּ שׁ תּ בּ צּ פּ ר ת ו ב י? ה ה ר גּ שׁ תּ, כּ י גּ ם נ פ שׁ י נ תוּנ ה ב שּׁ ב י, וּמ פ ר פּ ר ת וּת לוּא ה, וּמ צ פּ ה ל ישׁוּע ה בּ מ ח ל פ תּ ה קּ לוּע ה? וּב ע ינ י שׁוּב א צ יץ ו א ב קּ שׁ שׁ ם תּ שׁוּב ה וּכ ב תּ ח לּ ה ה ן צ נוּעוֹת, שׁ תּ י יוֹנ י ה ח ן; מ ה לּ י צ נ יעוּת ע ינ י וּמ ח ל פ תּ מ שׁוּב ה, ה יא אוֹמ ר ת ל י: ה ן! מ ה ר י, מ ה ר י, א חוֹת י, נ בוֹא ה ה יּ ע ר ה, תּ ח ת ח פּ ת א שׁ ר יו ל כּ ל נ פ שׁ י א פ יק ה, ו א ת כּ ל א ה ב ת י ה תּ לוּי ה ב שׂ ע ר ה נ מ ית שׁ נ ינוּ בּ נ שׁ יק ה. ר ג ע א ח ד ל י נ ד מ ה: בּ יּ ע ר ה לּ ז, ה מּ א פ יל וּמ שּׁ יב צ נּ תוֹ ע ל ינוּ, גּ נוּז מ ט מוֹן מ ס תּ ר ים, ה מ ש מּ ר מ א ז וּמ עוֹל ם ל שׁ נ ינוּ פּ ת א ם ר ח פ ה ה קּ מ ה וּמ פּ ה א ל י פ ה ע ב ר ר ט ט ק ר נ י ם ע ל פּ נ י ה אוֹק י נוֹס. הוֹ, מ י ה שׁ ל יג ע ל ינוּ וּב שׁ פ ע כּ ז ה, ח יל צ פּ רוֹת ל ב נוֹת? א. תאר את מוטיב מחלפות השיער בשיר, והסבר את תרומתו לבניית משמעות השיר. )9 נקודות( ב. בחר מן השיר תיר של חיזור שנגע לליבך תיר של חיזור שמקומם תך, והסבר מדוע בחרת דווקא בתיר הזה. הדגם את דבריך. )5 נקודות( /המשך בעמוד 7/

7 קרא את השיר שלפניך, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו. ע ם ד מ ד ו מ י ה ח מ ה / חיים נחמן ביאליק ע ם דּ מ דּוּמ י ה ח מּ ה א ל ה ח לּוֹן נ א ג שׁ י ו ע ל י ה ת ר פּ ק י, ל פ ת י ה יט ב צ וּ אר י, שׂ ימ י ר אשׁ ע ל ר אשׁ י ו כ ה ע מּ י ת ד בּ ק י. וּמ ח שּׁ ק ים וּד ב ק ים, א ל ה זּ ה ר ה נּוֹר א דּוּמ ם נ שּׂ א ע ינ ינוּ; ו שׁ לּ ח נוּ ל ח פ שׁ י ע ל פּ נ י י מּ י ה אוֹר ה כּ ל ה ר הוּר י ל בּ נוּ. ו ה ת נ שּׂ אוּ ל מּ רוֹם בּ יע ף שׁוֹק ק כּ יּוֹנ ים, וּב מּ ר ח ק י פ ל יגוּ, י אב דוּ; ו ע ל פּ נ י ר כ ס י א ר גּ מ ן, א יּ י ז ה ר א ד מוֹנ ים, בּ יע ף דּוּמ ם י ר דוּ. ה ם ה א יּ ים ה ר חוֹק ים, ה עוֹל מוֹת ה גּ ב ה ים זוּ ב ח לוֹמוֹת ר א ינוּם; שׁ ע שׂוּנוּ ל ג ר ים תּ ח ת כּ ל ה שּׁ מ י ם, ו ח יּ ינוּ ל ג יה נּ ם. ה מּ ה א יּ י ה זּ ה ב זוּ צ מ אנוּ א ל יה ם כּ א ל א ר ץ מוֹל ד ת; שׁ כּ ל כּוֹכ ב י ה לּ י ל ר מ זוּ ל נוּ ע ל יה ם בּ אוֹר ק ר ן רוֹע ד ת. ו ע ל יה ם נ שׁ א ר נוּ בּ ל י ר ע ו ע מ ית כּ שׁ נ י פ ר ח ים בּ צּ יּ ה; כּ שׁ נ י א ב ד ים ה מ ב ק שׁ ים א ב ד ה עוֹל מ ית ע ל פּ נ י א ר ץ נ כ ר יּ ה. א. תמונת ההבים בבית הראשון בשיר מעוררת ציפייה, אך בהמשך השיר הציפייה אינה מתממשת. האם אתה מסכים עם קביעה זו? הסבר והדגם את דבריך. )9 נקודות( ב. בחר מן השיר תמונה שנגעה לליבך, והסבר מדוע בחרת בה. הדגם את דבריך. )5 נקודות( /המשך בעמוד 8/

8 - 8 - ענה על אחת מן השאלות שירת המאה ה 20 שירת המחצית הראשונה של המאה ה 20 שירת לאה גולדברג 7. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ה א מ נ ם עו ד י בו י מ ים ב ס ל יח ה ו ב ח ס ד / לאה גולדברג ה א מ נ ם עוֹד י בוֹאוּ י מ ים בּ ס ל יח ה וּב ח ס ד, ו ת ל כ י בּ שּׂ ד ה ו ת ל כ י בּוֹ כּ ה ל ה תּ ם, וּמ ח שׂוֹף כּ ף ר ג ל י לּ ט ף בּ ע ל י ה א ס פּ ס ת, אוֹ שׁ ל פ י שׁ בּ ל ים י ד ק רוּ ו ת מ תּ ק דּ ק יר ת ם. אוֹ מ ט ר י שּׂ יג בּ ע ד ת ט פּוֹת יו ה דּוֹפ ק ת ע ל כּ ת פ י, ח ז, צ וּ אר, ו ר אשׁ ר ע נ ן. ו ת ל כ י בּ שּׂ ד ה ה ר ט ב ו י ר ח ב בּ ה שּׁ ק ט כּ אוֹר בּ שׁוּל י ה ע נ ן. ו נ שׁ מ תּ א ת ר יחוֹ שׁ ל ה תּ ל ם נ שׁ ם ו ר ג ע, ו ר א ית א ת ה שּׁ מ שׁ בּ ר א י ה שּׁ לוּל ית ה זּ ה ב, וּפ שׁוּט ים ה דּ ב ר ים ו ח יּ ים, וּמ תּ ר בּ ם ל נ גּ ע, וּמ תּ ר, וּמ תּ ר ל א ה ב. א תּ תּ ל כ י בּ שּׂ ד ה. ל ב דּ א. נ צ ר ב ת בּ ל ה ט ה שּׂ ר פוֹת, בּ דּ ר כ ים שׁ סּ מ רוּ מ א ימ ה וּמ דּ ם. וּב י שׁ ר ל ב ב שׁוּב תּ ה י י ע נ ו ה ו נ כ נ ע ת כּ א ח ד ה דּ שׁ א ים, כּ א ח ד ה א ד ם. בימי מלחמה אסור ]...[ לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים ]...[ לעולם יהא שדה שיבולים טוב ויפה משממה, שעברו עליה הטנקים. )לאה גולדברג, "על תו נושא עצמו", השומר הצעיר, ( הסבר והדגם כיצד דברים אלה של המשוררת באים לידי ביטוי בשיר זה. /המשך בעמוד 9/

9 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. א ר ן / לאה גולדברג בית 1 כּ אן א א שׁ מ ע א ת קוֹל ה קּוּק יּ ה. כּ אן א י ח בּ ש ה ע ץ מ צ נ פ ת שׁ ל ג, א ב ל בּ צ ל ה א ר נ ים ה א לּ ה כּ ל י ל דוּת י שׁ קּ מ ה ל ת ח יּ ה. בית 2 צ ל צוּל ה מּ ח ט ים: ה י ה ה י ה א ק ר א מוֹל ד ת ל מ ר ח ב ה שּׁ ל ג, ל ק ר ח י ר ק ר ק כּוֹב ל ה פּ ל ג, ל ל שׁוֹן ה שּׁ יר בּ א ר ץ נ כ ר יּ ה. בית 3 אוּל י ר ק צ פּ ר י מ סּ ע יוֹד עוֹת כּ שׁ ה ן תּ לוּיוֹת בּ ין א ר ץ ו שׁ מ י ם א ת ז ה ה כּ א ב שׁ ל שׁ תּ י ה מּוֹל דוֹת. בית 4 א תּ כ ם א נ י נ שׁ תּ ל תּ י פּ ע מ י ם, א תּ כ ם א נ י צ מ ח תּ י, א ר נ ים, ו שׁ ר שׁ י בּ שׁ נ י נוֹפ ים שׁוֹנ ים. בבית השני בשיר נזכרת המילה "מולדת", ואילו בבית השלישי נזכרות "שתי המולדות". על פי השיר כולו, הסבר והדגם כיצד המשוררת מתמודדת עם המתח בין מולדת אחת לשתי מולדות. /המשך בעמוד 10/

10 לפניך סונט ב מתוך מחזור הסונטים: "ש יר י א ה ב ה מ ס פ ר ע ת יק" מאת לאה גולדברג )המתחיל במילים "ו ל א ה י ה ב ינ ינו א ל א ז ה ר"(, קרא תו וענה על השאלה שאחריו. ו א ה י ה בּ ינ ינוּ א לּ א ז ה ר ע נ ו שׁ ל ה שׁ כּ מ ה בּ ר חוֹב כּ פ ר י ו ל ב לוּבוֹ שׁ ל גּ ן בּ ט ר ם פּ ר י בּ ב ן תּ פ ר ח תּוֹ י פ ת ה תּ א ר. וּמ ה מּ א ד צ ח ק תּ בּ א מ ר י כּ י א ל ה שּׁ ח ר ה ע נ ג כּ וּ ר ד א ק ר ב ו א ק ט פ נּוּ ל מ ז כּ ר ת ו א שׁ מ ר נּוּ בּ ין דּ פּ י ס פ ר י. א ת ז רוֹע נ שׂ את, ה ת ז כּ ר? ו ה נ ידוֹת א ט ע נ ף תּ פּוּח, ו ע ל ר אשׁ י י ר ד מ ט ר צ ח ר. מ א חוֹר י ג בּ ה כּ פ ר נ עוֹר, ה ח לּוֹנוֹת נ צ ט ל צ לוּ ע ם רוּח ו א ה י ה בּ ינ ינוּ א לּ א אוֹר. בשיר זה מתואר השר שבהתאהבות בצד החשש ששר זה יבוא אל קצו. הסבר והדגם קביעה זו. /המשך בעמוד 11/

11 קרא את מחזור השירים )שירים א-ג( שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ה ס ת כ לו ת ב ד בו ר ה / לאה גולדברג א בּ ר בּוּע ח לּוֹן מוּא ר ע ל שׁ מ שׁ ה, מ בּ חוּץ, צ ל ל ית שׁ ל דּ בוֹר ה כּ מ ע ט א ין ל ר אוֹת א ת כּ נ פ יה. ב בּ שּׁ מ שׁ ה יא ה י ת ה ע ל ה ז ה ב נוֹפ ל, בּ פּ ר ח ה יא ה י ת ה ט פּ ה שׁ ל דּ ב שׁ א פ ל, ו א ג ל ט ל בּ נ ח יל שׁ ל כּוֹכ ב ים וּפ ה ה יא צ ל. ה פוּכ ה. גּוּף צ ר. שׁ שׁ ר ג ל י ם דּ קּוֹת בּ ג לּוּי ע יר ם, בּ א יוּם מ כ ע ר זוֹח ל ת דּ בוֹר ה. א י נ כ תּ יר אוֹת הּ בּ ד ב ר י שׁ יר ה? א י נ שׁ יר וּמ ה? י בוֹא י ל ד ק ט ן ו י אמ ר: ה מּ ל כּ ה ע יר מּ ה. ג מ לּ ה א ח ת שׁ ל שׁ יר בּ נּ ח יל ה מ צ ל צ ל, בּ שׂוֹר ת ר צוֹן נ מ ר ץ בּ תוֹ שׁ ר ב ע צ ל, תּ נוּע ת ה אוֹר בּ א פ ר דּ מ דּוּמ ים וּפ ה ה יא צ ל. מ דּ ב שׁ? מ י י ז כּ ר א ת דּ ב שׁ? הוּא שׁ ם, ה ר ח ק, בּ כּ וּ ר ת. כּ אן, בּ שׁ מ שׁ ה מוּא ר ה, גּוּפ, ר אשׁ כּ לּ ע ק ץ, שׂ נ א ה א ין אוֹנ ים ע לוּב ה ו ע וּ ר ת. ה פּ ח ד הוֹר ג. ה שּׁ מ ר י ל נ פ שׁ. כתוב כיצד בא לידי ביטוי במחזור השירים "הסתכלות בדבורה" הניגוד בין ר ובין צל, והסבר את תרומתו לבניית המשמעות של מחזור השירים הזה. /המשך בעמוד 12/

12 שירת המחצית השנייה של המאה ה אם בחרת לענות על חלק זה, ענה על שאלה אחת בנושא שלמדת. זהויות 11. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. יו נ ת ן / יונה וולך א נ י ר ץ ע ל ה גּ שׁ ר ו ה י ל ד ים א ח ר י יוֹנ ת ן יוֹנ ת ן ה ם קוֹר א ים 5 ק צ ת דּ ם ר ק ק צ ת דּ ם ל ק נּוּח ה דּ ב שׁ א נ י מ ס כּ ים ל חוֹר שׁ ל נ ע ץ א ב ל ה י ל ד ים רוֹצ ים ו ה ם י ל ד ים 10 ו א נ י יוֹנ ת ן ה ם כּוֹר ת ים א ת ר אשׁ י בּ ע נ ף גּ ל ד יוֹל ה ו אוֹס פ ים א ת ר אשׁ י בּ שׁ נ י ע נ פ י גּ ל ד יוֹל ה ו אוֹר ז ים א ת ר אשׁ י בּ נ י ר מ ר שׁ ר שׁ 15 יוֹנ ת ן יוֹנ ת ן ה ם אוֹמ ר ים בּ א מ ת תּ ס ל ח ל נוּ א תּ א ר נוּ ל ע צ מ נוּ שׁ א תּ ה כּ ז ה. "קינוח", "דבש", "גלדיולה" ו"נייר מרשרש" הן מילים הרומזות על חוויות טובות, אך בשיר זה הן נקשרות לחוויה קשה. הסבר כיצד מילים אלה מסייעות בעיצוב החוויה הקשה המתוארת בשיר. הדגם את דבריך. /המשך בעמוד 13/

13 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ד יס ס / חיים גורי בית 1 וּב שׁוּבוֹ א ל ע יר מוֹל ד תּוֹ מ צ א י ם ו ד ג ים שׁוֹנ ים ו ע שׂ ב צ ף ע ל ה גּ לּ ים ה א טּ יּ ים ו שׁ מ שׁ נ ח ל שׁ ת בּ שׁוּל י שׁ מ י ם. בית 2 ט עוּת ל עוֹל ם חוֹז ר ת, א מ ר אוֹד יס ס בּ ל בּוֹ ה ע י ף ו ח ז ר ע ד פּ ר שׁ ת ה דּ ר כ ים ה סּ מוּכ ה ל ע יר ה שּׁ כ נ ה, ל מ צ א א ת ה דּ ר א ל ע יר מוֹל ד תּוֹ שׁ א ה י ת ה מ י ם. בית 3 ה ל ע י ף כּ חוֹל ם וּמ ת גּ ע גּ ע מ א ד בּ ין א נ שׁ ים שׁ דּ בּ רוּ י ו נ ית א ח ר ת. ה מּ לּ ים שׁ נּ ט ל ע מּוֹ כּ צ יד ה ל ד ר ה מּ סּ עוֹת, גּ ו עוּ בּ ינ ת י ם. ר ג ע ח שׁ ב כּ י נ ר דּ ם ל י מ ים ר בּ ים ו ח ז ר א ל א נ שׁ ים שׁ א תּ מ הוּ בּ ר אוֹת ם אוֹתוֹ ו א ק ר עוּ ע ינ י ם. בית 4 הוּא שׁ א ל אוֹת ם בּ ת נוּעוֹת ו ה ם נ סּוּ ל ה ב ין אוֹתוֹ מ תּוֹ ה מּ ר ח קּ ים. ה א ר גּ מ ן ה ס גּ יל ו ה ל בּ שׁוּל י אוֹת ם שׁ מ י ם. בית 5 ק מוּ ה מ ב גּ ר ים ו נ ט לוּ א ת ה י ל ד ים שׁ ע מ דוּ ס ב יבוֹ בּ מ ע גּ ל וּמ שׁ כוּ אוֹת ם. ו אוֹר א ח ר אוֹר ה צ ה יב בּ ב י ת א ח ר בּ י ת. בית 6 בּ א ט ל ו י ר ד ע ל ר אשׁוֹ. בּ א ה רוּח ו נ שׁ ק ה ל שׂ פ ת יו. בּ אוּ מ י ם ו שׁ ט פוּ ר ג ל יו כּ א ב ר יק ל י ה ה זּ ק נ ה ו א ר אוּ א ת ה צּ לּ ק ת. ו ה מ שׁ יכוּ בּ מּוֹר ד כּ ד ר ה מּ י ם. בבית השלישי בשיר נאמר על דיסס כי "ה מ ל ים ש נ ט ל ע מ ו כ צ יד ה ל ד ר ך ה מ ס ע ות, ג ו ע ו ב ינ ת י ם". כיצד דברים אלה מבטאים את המצוקה של דיסס? הסבר והדגם כיצד מצוקה זו באה לידי ביטוי בשיר כולו. /המשך בעמוד 14/

14 מה זאת אהבה? 13. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. כ א ש ר ה י ית פ ה / זלדה כּ א שׁ ר ה י ית פּ ה וּמ בּ ט ה חוּם מ ג ן ע ל י וּמ ח שׁ בוֹת ינוּ נוֹג עוֹת פּ ת ע כּ נ ף א ל כּ נ ף. כּ א שׁ ר ה י ית ע מּ ד י בּ תוֹ ה דּ ב ר ים ה חוֹל פ ים ה יוּ ה קּ ירוֹת בּ נ י בּ י ת ק שׁ ישׁ ים שׁ סּ פּ רוּ מ ע שׂ יּוֹת ע תּ יקוֹת בּ ע ר ב כּ א שׁ ר שׁ ת ינוּ תּ ה. ע כ שׁ ו ה קּ ירוֹת א ינ ם מ ח ס ה ה ם ה ס תּ גּ רוּ בּ שׁ ת יק ת ם ו א י שׁ גּ יחוּ בּ נ פ ל י ע כ שׁ ו ה קּ ירוֹת ס יד ו מ ל ט י סוֹד ז ר ח מ ר א עוֹנ ה כּ מּ ו ת. תאר והסבר את השינוי ביחס של הדוברת אל ביתה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשיר. בתשובתך התייחס ללשון הציורית המעצבת שינוי זה. /המשך בעמוד 15/

15 לפניך שיר מאת יהודה עמיחי הלקוח ממחזור השירים "דוד מלך ישראל חי וקיים אתה האיש" ומתחיל במילים "ו כ ל ה נ ש ים א מ רו ". קרא תו, וענה על השאלה שאחריו. ו כ ל ה נּ שׁ ים א מ רוּ, אוֹת י א ה ב יוֹת ר מ כּ לּ ן, ו ר ק א ב ישׁ ג ה שּׁוּנ מּ ית, ה נּ ע ר ה שׁ בּ א ה א ל יו בּ ז ק נ תוֹ ל ח מּ ם אוֹתוֹ, א מ ר ה: א נ י ח מּ מ תּ י אוֹתוֹ, ו ל טּ פ תּ י א ת כּ ל צ לּ קוֹת ה קּ ר ב ו צ לּ קוֹת ה א ה ב ה, מ שׁ ח תּ י אוֹתוֹ בּ שׁ מ ן, א ל מ לוּכ ה, א לּ א ל מ ר פּ א, ו א שׁ מ ע תּ י אוֹתוֹ מ נ גּ ן ו שׁ ר, א ב ל נ גּ ב תּ י א ת פּ יו נ טוּל ה שּׁ נּ י ם, א ח ר שׁ ה א כ ל תּ י אוֹתוֹ דּ י ס ה מ תוּק ה. א ר א ית י א ת י ד יו בּ קּ ר ב א ב ל נ שּׁ ק תּ י א ת י ד יו ה לּ ב נוֹת ו ה זּ ק נוֹת. א נ י כּ ב שׂ ת ה ר שׁ, ח מּ ה וּמ ל א ת ח מ ל ה, א נ י בּ את י א ל יו מ ן ה מּ ר ע ה כּ מוֹ שׁ הוּא בּ א א ל ה מּ לוּכ ה מ ן ה מּ ר ע ה א נ י כּ ב שׂ ת ה ר שׁ שׁ קּ מ ה מ ן ה מּ שׁ ל ו א נ י שׁ לּ ע ד מ ו ת י פ ר יד בּ ינ ינוּ. בשיר זה מתוארים הצדדים הקשים והמכוערים של הז קנה, אך נקודת המבט של אבישג מרככת צדדים אלה. הסבר והדגם קביעה זו. /המשך בעמוד 16/

16 לחיות בארץ ישראל 15. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. א נ י ב ס ך ה כ ל / אריה סיון א נ י בּ ס ה כּ ל כּ מוֹ פּ ר ח בּ ח מּ ה. א בוֹת י ע לוּ כּ רוּח ס ע ר ה ע ל ה חוֹלוֹת, שׁ ת לוּ, נ כּ שׁוּ, נ ט עוּ, ע ד רוּ ו א נ י בּ שּׁ מ שׁ, מ שּׁ הוּ י פ ה. 5 א ח ים שׁ לּ י ר צ ינ יּ ים כּ נ צּוֹל י שׁוֹא ה, ע שׂוּ ל ב תּ יה ם ו א נ י א ח ר י תּ ע נוּג ים ק ט נּ ים בּ שׂ דוֹת פּ ר ג ים ו א פוּנ ים. וּב כ ל ז את גּ ם ל י ח ל ק 10 י שׁ בּ א ד מ ה ה זּ את, ו א בּ ז כוּת א בוֹת: ע ינ י, שׁ שּׁ לשׁ ת א ל פ ים (אוּל י יוֹת ר) שׁ נ ים ע צּ בוּ א ת צוּר ת ן, מוֹשׁ כוֹת א ת א ב ק הּ שׁ ל א ר ץ י שׂ ר א ל. בשורות 10-9 המשורר כותב: ו ב כ ל ז את ג ם ל י ח ל ק י ש ב א ד מ ה ה ז את ]...[ הסבר והדגם על פי השיר כולו, מהו החלק שיש למשורר באדמה הזאת. /המשך בעמוד 17/

17 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ג ם ה נ ו ט ש ים / משה דור בית 1 גּ ם ה נּוֹט שׁ ים, א ם ה ע ב ר ית ה י ת ה צ ע ק ת ח יּ יה ם ה ר אשׁוֹנ ה, נוֹשׂ א ים בּ ס ת ר בּ שׂ ר ם ה פּ נ ימ י י ר קוֹן ק ט ן, שׁ תּ י ם שׁ שׁ א ב נ י י רוּשׁ ל י ם אוֹ מ לוֹא ה טּוּר יּ ה ר ג ב י ע מ ק כּ ב ד ים, מ ת פּוֹר ר ים. בית 2 ו כ, בּ ל יל ה אוֹרוֹת, בּ ין ס פּוּר י ה ה צ ל ח ה בּ שׂ פ ת א א מּ ם, שׁ מּ ב ט א ם ע ד י ן מ ס גּ יר מ י ם ו ה ר ים א ח ר ים, פּ ת א ם עוֹמ ד ל בּ ם מ דּ פ ק בּ מ מ ד ז מ ן שׁוֹנ ה. א כ ן, א לּוּ צ לּ ם מ י, כּ א מוּנ ת י מ ים ע ב רוּ, א ת א ישׁוֹנ י ע ינ יה ם ה קּ פוּאוֹת ה י ה ה תּ צ לוּם מ ג לּ ה א ת ה רוֹצ ח בּ ד מוּת י ר קוֹן ק ט ן, שׁ תּ י ם שׁ שׁ א ב נ י י רוּשׁ ל י ם אוֹ מ לוֹא ה טּוּר יּ ה ר ג ב י ע מ ק כּ ב ד ים, מ ת פּוֹר ר ים. בבית הראשון ובבית השני נזכרים "י ר ק ון ק ט ן, ש ת י ם ש ל ש א ב נ י י ר ו ש ל י ם א ו מ ל וא ה ט ור י ה ר ג ב י ע מ ק כ ב ד ים, מ ת פ ור ר ים". הסבר את התרומה של חזרה זו לבניית משמעות השיר. /המשך בעמוד 18/

18 שירים בעקבות השואה 17. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. י צ ח ק / אמיר גלב ע ל פ נוֹת בּ ק ר ט יּ ל ה שׁ מ שׁ בּ תוֹ ה יּ ע ר י ח ד ע מּ י ו ע ם א בּ א ו ימ ינ י בּ שׂ מ אלוֹ. כּ ב ר ק ל ה ב ה מ א כ ל ת בּ ין ה ע צ ים. ו א נ י י ר א כּ ל כּ ך א ת פּ ח ד ע ינ י מוּל דּ ם ע ל ה ע ל ים. א בּ א א בּ א מ ה ר ו ה צּ יל ה א ת י צ ח ק ו א י ח ס ר א ישׁ בּ ס ע דּ ת ה צּ ה ר י ם. ז ה א נ י ה נּ שׁ ח ט, בּ נ י, וּכ ב ר דּ מ י ע ל ה ע ל ים. ו א בּ א נ ס תּ ם קוֹלוֹ. וּפ נ יו ח ו ר ים. ו ר צ ית י ל צ ע ק, מ פ ר פּ ר א ל ה א מ ין ו קוֹר ע ה ע ינ י ם. ו נ ת עוֹר ר תּ י. ו א ז ל ת דּ ם ה י ת ה י ד י מ ין תאר מ פ נ ים מפתיעים בעלילת השיר, והסבר את תרומתם לבניית משמעותו. /המשך בעמוד 19/

19 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ש ם, א מ ר ת י / טוביה ריבנר י צ את י מ בּ ית י ל ה ר אוֹת ל ב נ י א ת מ קוֹם מוֹצ א י. ש ם, א מ ר תּ י, שׁ כ ב תּ י ע ל ה א ר ץ א ב ן ל מ ר א שׁוֹת י נ מוּ מ ן ה ע שׂ ב כּ ע פ ר ה א ר ץ ה כּ ל שׁ ם נ שׁ מ ר. ע ב ר נוּ בּ ה ר ים וּב יּ ע רוֹת וּב ע ר ים שׁ ה יוּ מ ע רוֹת ו ה מּ י ם נ ק ווּ בּ דּ ר ו ה כּ ב ישׁ ים ה יוּ ר ע ים. ה מּ כוֹנ ית דּ לּ ג ה ע ל ה בּוֹרוֹת. א ין דּ ב ר, ה גּ יד ה ה יּ שׁ ישׁ ה בּ ח לּוֹן. כּ אן גּ ם ה ע ת יד ע ב ר. ו ס ג ר ה א ת ע ינ יה ה י ב שׁוֹת כּ עוֹף ה עוֹל ה ו קוֹפ ל א ת כּ נ פ יו ו צוֹל ל. כּ אן נוֹל ד תּ י, א מ ר תּ י ל ב נ י. הוֹר י וּז ק נ י נוֹל דוּ כּ אן ק רוֹב. נוֹל ד ים. כּ אן ה י ה בּ י ת א מ ר תּ י ל ב נ י ו ה רוּח ע ב ר ה בּ ינ י ל ב ין ה מּ לּ ים. בית 4 בית 5 בית 1 בית 2 בּ אוֹר ה נּוֹט ה ה גּ ע נוּ ל ע יר מוֹצ א י. מ ה ה א ו יר ה מּ תוֹק ה ז ה? שׁוֹא ל ים בּ נ י. מ ה ה טּ יח ה נּוֹפ ל מ ה קּ ירוֹת? י צ את י ל ה ר אוֹת ל ב נ י א ת מ קוֹם מוֹצ א י, וּמ ת י נ אכ ל, שׁוֹא ל ים בּ נ י, ו א יפ ה נ לוּן? בית 6 בית 3 האם לדעתך סיום השיר מעיד על חוסר תקשורת בין האב לבניו על דאגה כנה של הבנים לאביהם? נמק והדגם את דבריך על פי השיר כולו. /המשך בעמוד 20/

20 החברה הישראלית בין שבר לאיחוי קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ת ק ו ן ה ר יחו ת/ ארז ביטון מ ה א תּ ם רוֹצ ים מ מּ נּ י, ט ע ם ע ר ק ו ר יח ז ע פ ר ן צוֹר ב, א נ י כּ ב ר א אוֹתוֹ ה יּ ל ד א בוּד בּ ין ר ג ל י ם שׁ מּ שׂ ח ק ס נוֹק ר בּ ק פ ה מ ר קוֹ בּ ד. ע כ שׁ ו ח ב ר ים א נ י לוֹמ ד ל א כ ל גּ ל יד ה מ בּ ד ל ח מ אוֹטוֹ שׁ מּ שׁ מ יע קוֹלוֹת שׁ ל צ פּ ר ים בּ ע ר ב, א נ י לוֹמ ד ל פ תּ ח דּ ל תוֹת בּ ת בוֹת נ ג ינ ה ע תּ יקוֹת. ע כ שׁ ו נ שׁ ים בּ ט ע ם תּוּת שׂ ד ה מ ל מּ דוֹת אוֹת י ל ה ר יח כּ ר יכוֹת שׁ ל שׁ ק ס פּ יר מ ן ה מּ א ה ה שּׁ ב ע ע שׂ ר ה מ ל מּ דוֹת אוֹת י ל שׂ ח ק בּ ח תוּל ס יּ מ י בּ תוֹ ס לוֹן י ר ק ח ב ר ים. תאר את הניגוד בין חייו של המשורר בעבר ובין חייו בהווה, והסבר את תרומתו של ניגוד זה לבניית משמעות השיר. /המשך בעמוד 21/

21 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. נ ע יל ה/ פרץ דרור בנאי תּ ר א ה אוֹת י א נ י יוֹד ע א ת מ קוֹמ י א עוֹד ז ר בּ ע יר י כּ י ל וּ ית י א ת צ מ יח ת ה בּ תּ ים ה א לּ ה ע ד ה י ית י ל מ ת יח ת כּ ב ישׁ ים ח ד שׁ ים תּ ר א ה אוֹת י א נ י יוֹד ע א ת מ קוֹמ י כּ י נ ג מ ל תּ י בּ מ שׁ ה זּ מ ן מ ע ב ר י ו ק יּוּמ י פּ ה שוּב א ינ נּוּ מ ת נ ה א נ שׁ ים מ ב ר כ ים אוֹת י בּ ל כ תּ י בּ ר חוֹב י שׁ ל י י ד יד ים מ ע ט ו א ף א שׂוֹנ א א ח ד ו א ם בּ כ ל ז את מ ישׁ הוּ פּ ע ם י ת ר גּ ז אוֹ י ט ר ד א ז א נוֹר א א נ י מ ד בּ ר בּ שּׂ פ ה ה זּ את כּ א לּוּ נוֹל ד תּ י בּ הּ כּ כ ה ז ה בּ ח יּ ים א ם מ ת גּ בּ ר ים ו דוֹח ים א ת ה ב ל ה סּ כּ נ ה ה יּ מ ים בּ א ים כּ מוֹ מ תּ נ ה ו ה א ד ם סוֹפוֹ ל ה ת פּ יּ ס ע ם ק יּוּמוֹ השיר מסתיים בשורה: "ו ה א ד ם ס ופ ו ל ה ת פ י ס ע ם ק י ומ ו". על פי שיר זה, הסבר מהי המשמעות של הפיוס. הדגם את דבריך. /המשך בעמוד 22/

22 פרק שני סיפור קצר אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מן השאלות )לכל שאלה 14 נקודות(. אין להדגים באמצעות תה היצירה בכמה תשובות. שים לב: בשאלות אין להדגים באמצעות הסיפורים "ה ס י ף" מאת עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת פון קלייסט. 21. האם דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת חווה תהליך שמוביל תה לתובנה חדשה על עצמה, על חייה ועל סביבתה? נמק והדגם את דבריך. 22. היעדר תקשורת, הסתרה, חוסר כנות וניצול הם דפוסי התנהגות המקשים על מערכות יחסים מכשילים תן. תאר דפוס התנהגות כזה ) דפוסי התנהגות כאלה( בסיפור קצר שלמדת, והסבר את השפעתו על מערכת יחסים מרכזית בסיפור. ה ס י ף / ש"י עגנון 23. במהלך הוויכוח בין המספר לס י ף, המספר מר: איש שלום אני. מה הם הקשיים שהס י ף מציב למספר, המגדיר את עצמו "איש שלום", וכיצד המספר מתמודד עם קשיים אלה? הסבר והדגם את דבריך. רעידת האדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט ענה על שני הסעיפים א-ב. 24. א. בסיפור "רעידת האדמה בצ'ילה" הרוע שורר במשפחה, בחברה ובכנסייה. הסבר והדגם קביעה זו. )8 נקודות( ב. האם בסיפור זה מתוארת גם התנהגות אנושית חיובית? נמק והדגם את דבריך. )6 נקודות( /המשך בעמוד 23/

23 פרק שלישי רומאן ונובלה אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות ) נקודות(. שים לב: על שאלות תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה תאר את השאיפות והתקוות של דמות מרכזית ברומאן בנובלה שלמדת, והסבר אם היא מגשימה תן. מה הם הגורמים המסייעים בהגשמת השאיפות והתקוות המונעים את הגשמתן? הסבר והדגם את דבריך. 26. הגיבור הוא אינדיבידואל נערץ, אדם אקטיבי בעל מץ ותושייה, לוחם גדול, שחייו ריים להיכתב בספר, הוא אדם המייצג את האידיאלים והערכים של תקופתו ומצטיין במוסריות ]...[ הוא דמות מפתח החוצה את הגבולות האנושיים המקובלים. היפוכו של הגיבור הוא אנטי גיבור. )מעובד על פי הערך: "גיבור / אנטי גיבור", אתר האינטרנט של האנציקלופדיה של הרעיונות( על פי דברים אלה, הסבר אם הדמות המרכזית ברומאן בנובלה שלמדת היא גיבור אנטי גיבור. הדגם את דבריך. 27. שים לב: על שאלה 27 תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך. סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חיי נישואים, התגנבות יחידים, זיכרון דברים, והיום איננו כלה, החטא ועונשו, מאדאם בובארי, אנה קארנינה, המשפט, האמן ומרגריטה, אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, הקול והזעם, ר בגוסט, הדבר לדמויות מ ש נ ה ביצירה יש תפקידים שונים: אפיון הדמות המרכזית, קידום העלילה ועוד. בחר בדמות משנה מן הרומאן שלמדת, תאר תה, והסבר את תפקידה ברומאן. 28. אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי ענה על שני הסעיפים א-ב. סקט שואלת את אטיקוס מדוע הוא מגן על טום רובינסון, אף כי הוא יודע שטום לא ינצח במשפט. על כך אטיקוס עונה: גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מאה שנה, זאת לא סיבה לא לנסות. א. הסבר והדגם כיצד דבריו של אטיקוס משקפים את דמותו, כפי שהיא מצטיירת ברומאן כולו. )19 נקודות( ב. האם לדעתך דבריו של אטיקוס רלוונטיים למאבקים חברתיים ופוליטיים בימינו? נמק והדגם את דבריך. )9 נקודות( /המשך בעמוד 24/

24 פרק רביעי דרמה שים לב: פרק זה הוא חובה. ענה על אחת מן השאלות ) נקודות(. טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך" וטרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "תלו", "רומי ויוליה" 29. מעשים קיצוניים, תעוזה, התרסה ופריצת גבולות מאפיינים את ההתנהגות של הגיבור הטרגי. כיצד מאפיינים כאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות של הגיבור ) הגיבורה( בטרגדיה הקלסית שלמדת? הסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה. 30. מהו הרעיון המרכזי ) הרעיונות המרכזיים( בטרגדיה שלמדת? הצג שניים מן האמצעים הדרמטיים )למשל דיאלוגים, מונולוגים, ניגודים, סיבוך והתרה בעלילה( שבאמצעותם הרעיון המרכזי ) הרעיונות( מעוצב בטרגדיה. מחזה מודרני )מן המאה ה 19 מן המאה ה 20 ( 31. הסבר והדגם מה מאפיין את מערכת היחסים בין בני המשפחה במחזה המודרני שלמדת. בתשובתך כתוב כיצד מערכת יחסים זו משקפת את הערכים של החברה הסובבת את המשפחה. 32. התפרה, אביזרי הבמה וחפצים בעלי משמעות סמלית הם אמצעים המסייעים להדגיש את הרעיונות המרכזיים במחזה. הסבר והדגם קביעה זו על פי המחזה המודרני שלמדת. /המשך בעמוד 25/

25 פרק חמישי שיר שלא נלמד שים לב: פרק זה הוא חובה. ענה על שאלה )16 33 נקודות(. 33. לפניך שיר בלי שם מאת פרץ דרור בנאי*. קרא תו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו. כּ י ה ר חוֹב הוּא ס ף בּ יתוֹ ש ל ה א ה ים ו כ ל ה הוֹמ ל ס ים ה גּ ר ים בּוֹ ה ם נ ת ינ יו ה מ ח כּ ים ל א ש רוֹת כּ נ יס ה וּל א ש רוֹת י צ יא ה 5 וּב ינ ת י ם ב ימ י ה קּ ר מ ב קּ ש ים ק צ ת ח ם וּב ימ י ה ח ם ק צ ת ק ר וּק צ ת גּוֹנ ב ים ק צ ת מ ל קּ ט ים אוֹס פ ים נ ד בוֹת בּ א ד ישׁוּת ש ל מ א שּׁ ר ים 10 ו כ י ל מ ה א פ ש ר ל צ פּוֹת מ א נ ש ים ש כּ ב ה ז יק בּ ע ינ יה ם ש סּ ח בוֹת ע ל גּוּפ ם ש א ין כּ ר ית ל ר אשׁ ם ש א ין תּ ק ר ה ש א ין ק יר 15 ש א ין מ ג ן כּ ל ש הוּ א לּ ה א בּ דוּ כּ בוֹד ם ו ח רוּת ם ו ה יוּ ל כ ת ב ת ע ל ק יר ח יּ ינוּ כּ אן. * פרץ דרור בנאי משורר ומתרגם ישראלי, יליד מספריו: חמצן: שירים )1980(, בדים: שירים )1987(, שישים מתחת לאפס )2008(. א. כיצד מוצגים בשיר חייהם של ההומלסים? הסבר והדגם את דבריך. )8 נקודות( ב. פרש את השורה הראשונה בשיר ואת שתי השורות האחרונות בו, והסבר את תרומתן לבניית משמעות השיר. )8 נקודות( בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

26 -1- תכנית הלימודים: רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח נושאי הלימוד לבחינה בספרות 2 יחידות לימוד - שאלון מספר מבנה תכנית הלימודים פרקים א. שירה 1. השירה העברית בימי-הביניים 2. שירי ביאליק קבוצות 3. שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה שירים מהמחצית השנייה של המאה ה- 20 ב. סיפור קצר ג. רומאן ונובלה ד. דרמה סיפורי עגנון 1. סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה ה- 20 ומהמאה ה סיפור מתורגם רומאן עברי 1. רומאן מתורגם 2. נובלה עברית נובלה מתורגמת טרגדיה של סופוקלס של שקספיר 1. מחזה מודרני )עברי מתורגם( 2.

27 ספרות / 2 יחידות -2- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח 2. מבנה הבחינה בבחינה יהיו חמישה פרקים כמפורט להלן: שירה. סיפור קצר. דרמה. רומאן ונובלה. יצירה שלא נלמדה. הפרק הרביעי והפרק החמישי הם פרקי חובה. הפרק החמישי הוא יצירה שלא נלמדה )שיר סיפור(. תוכנו של הפרק הרביעי עשוי להשתנות ממועד למועד. בהתאם לכך ישתנה תוכן הפרקים האחרים וישתנה סדרם. למשל, במועד מסוים יהיה הפרק הרביעי רומאן ונובלה, ויתר הפרקים יהיו פרקי בחירה )שניים מבין שלושה, כמקובל כיום(; במועד אחר יהיה הפרק הרביעי שירה, והפרק רומאן ונובלה יהפוך לאחד מפרקי הבחירה, וכן הלאה. להלן חלוקת הנקודות בין פרקי הבחינה: 28 נקודות לכל אחד מארבעת הפרקים הראשונים )על הנבחן לענות על שלושה פרקים( ו- 16 נקודות לפרק החמישי. סך-הכול 100 נקודות. 3. נושאי הלימוד פרק א שירה קבוצה ראשונה שירת ימי-הביניים יש ללמוד ארבעה שירים שיר אחד מכל קבוצת שירים )א -ד (: ישנה בחיק ילדות ר יהודה הלוי שחי לאל; טרם היותי ר שלמה אבן גבירול א יפה נוף; לבי במזרח; הבא מבול ר יהודה הלוי ב מליצתי בדאגתי הדופה ר שלמה אבן גבירול הים ביני ובינך ר שמואל הנגיד חי אהבה טדרוס אבולעאפיה ג כתנות פסים ר משה אבן עזרא ראה שמש; לאטך דברי שירך ר שלמה אבן גבירול ד )כל השירים מתוך: שירמן חיים, השירה העברית בספרד ובפרובנס, מוסד ביאליק, 1960( הערה: ברשימה זו יחולו שינויים מדי כמה שנים.

28 ספרות / 2 יחידות -3- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח קבוצה שנייה שירי ביאליק יש ללמוד ארבעה שירים שיר אחד מכל קבוצת שירים )א -ד (: א לא זכיתי בר מן ההפקר; ואם ישאל המלאך; חוזה לך ברח ב לבדי ג הכניסיני תחת כנפך; ציפורת; עם דמדומי החמה ד על השחיטה )שירים, מהדורה מדעית, דביר, תשמ ג-תש ן; וכן: ח נ ביאליק, השירים, בעריכת אבנר הולצמן, דביר, 2004; וכן: פרויקט בן יהודה.( הערה: ברשימה זו יחולו שינויים מדי כמה שנים. א ב ג ד ה קבוצה שלישית שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה- 20 יש ללמוד חמישה שירים שיר אחד מרשימת השירים של כל אחד מהמשוררים האלה: אלתרמן נתן גולדברג לאה גרינברג רי צבי טשרניחובסקי של רחל ירח, ליל קיץ, עוד אבוא אל ספך )שירים משכבר: כוכבים בחוץ, הקיבוץ המחד, 1999(; שיר משמר )חגיגת קיץ, מחברות לספרות, 1965(. רן, ולא היה בינינו אלא זהר, האמנם עוד יבו ימים, הסתכלות בדבורה )שירים, כרכים א-ג, בעריכת: ט ריבנר, ספרית פועלים, 1973( שיר אמי והנחל, שיר נס השיר, תפילה אחרונה, אליהו הנביא )ששה מיליונים כוסות אליהו(. )כל כתבי אצ ג, מוסד ביאליק, ירושלים, (. מרים ישנה ארץ )ארץ שכורת שמש(, ראי אדמה, שיר ב מתוך שירים לאילאיל, לא רגעי שנת. )כל כתבי של טשרניחובסקי, עם עובד, 1990; וכן: שירי טשרניחובסקי, דביר, תשכ ח( פגישה, חצי פגישה; מיכל; רק על עצמי; באחד גלגולי )שירת רחל, דבר, 1977; וכן: פרויקט בן יהודה.(

29 ספרות / 2 יחידות -4- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח קבוצה רביעית שירים מהמחצית השנייה של המאה ה- 20 יש ללמוד ארבעה שירים מנושא נבחר אחד בהתאם להורת האלה: יש לבחור נושא אחד מחמשת הנושאים: זהויות; מה זאת אהבה?; לחיות בארץ-ישראל; שירים בעקבות השואה; החברה הישראלית בין שבר לאיחוי. זהויות יהודה עמיחי: כל הדורות שלפני )שירי יהודה עמיחי, כרך 2, שוקן, 2004( חיים גורי: דיסס )השירים, כרך א, הקיבוץ המחד, 1998( שמעון אדף: שדרות )המונולוג של איקרוס, גוונים, 1997( נידאא ח ורי: הדיברות )מס 2( )בגוף אחר, מבחר שירים, , קשב לשירה, )2011 ארז ביטון: דברי רקע ראשוניים )ציפור בין יבשות, הקיבוץ המחד, 1990( יונה וולך: יונתן )תת הכרה נפתחת כמו מניפה, הקיבוץ המחד, 1992( זלדה: שני יסודות )שירי זלדה, הקיבוץ המחד, 1985( רוני סומק: שיר פטריוטי )מחחתרת החלב, זמורה ביתן, 2005( מה זאת אהבה? דליה רביקוביץ: חול אפסי )כל השירים עד כה, הקיבוץ המחד, 1995( נתן זך: כשצלצלת רעד קולך )כל השירים ושירים חדשים, כרך א, הקיבוץ המחד, ) אברהם חלפי: עטור מצחך )שירים, כרך א, הקיבוץ המחד, 1987( פרץ דרור בנאי: כי אהבה היא צורך )קשת וכידון, ספרית פועלים, 1985( 2 נתן זך: שיר להבים הנבונים )כל השירים ושירים חדשים, כרך א, הקיבוץ המחד, )2008 ט. כרמי: חוה ידעה )ט. כרמי, מבחר , דביר, 1994( 3 זלדה: כאשר היית פה )שירי זלדה, הקיבוץ המחד, 1985( יהודה עמיחי: וכל הנשים אמרו )דוד מלך ישראל חי וקיים, שיר מספר 7, שירי יהודה עמיחי, כרך 5, שוקן, )2004 4

30 ספרות / 2 יחידות -5- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח לחיות בארץ-ישראל חיים גורי: ירושה )השירים, כרך א, הקיבוץ המחד, 1998( אמיר גלבע: שיר בבוקר בבוקר )כל השירים, כרך א, הקיבוץ המחד, 1994( 1 משה דור: גם הנוטשים )עוברים את הנהר, זמורה ביתן, 1998( אריה סיון: אני בסך הכול )ערבון, מבחר שירים , הקיבוץ המחד, ) יהודה עמיחי: תיירים )שירי יהודה עמיחי, כרך 3, שוקן, 2004( יצחק לר: אהבת הארץ )שירים , הקיבוץ המחד, 2002( 3 ארז ביטון: תקציר שיחה )ציפור בין יבשות, הקיבוץ המחד, 1990( נתן יונתן: לאן היינו הולכים )שירים בכסות הערב, מבחר מכל שיריו, ידיעות אחרונות, 2004( 4 שירים בעקבות השואה מאיר ויזלטיר: אבא ואמא הלכו לקולנוע )קיצור שנות השישים, שירים, , הקיבוץ המחד, 1984( דן פגיס: טיוטת הסכם לשילומים )כל השירים, הקיבוץ המחד, 1991( 1 טוביה ריבנר: שם אמרתי )ואל מקומי שואף, ספריית פועלים, 1990( אמיר גלבע: יצחק )כל השירים, כרך א, הקיבוץ המחד, 1994( 2 דן פגיס: כתוב בעיפרון בקרון החתום )כל השירים, הקיבוץ המחד, 1991( אבנר טריינין: כתונת איש המחנות )הר וזיתים, אגודת שלם, 1969( 3 אסתר אטינגר: היער השחור )לילה ויום, הקיבוץ המחד, 2011( בן ציון תומר: ילדי הצל )על קו המשווה, עקד, 1969( 4 החברה הישראלית בין שבר לאיחוי בנאי פרץ דרור: נעילה )יפעת ולא משהו אחר, ספריית פועלים, 1982( ביטון ארז: תיקון הריחות )ציפור בין יבשות, הוצאת הקיבוץ המחד, 1990( 1 בן שמחון מירי: נערה מן הקטמונים )חתך-רך( )מעוניינת, לא מעוניינת, הוצאת הקיבוץ המחד, )1983 הס אמירה: סלימה את דומעת )כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות, הוצאת עם עובד 2014( 2 אליהו אלי: מתחת לפני האדמה )אני ולא מלאך, הליקון, )2008 אהרון אלמוג: על שתיקתם של התימנים, )אם תר סוכה עפה, הקיבוץ המחד, 2004( 3 עמיחי יהודה: והגירת הורי )שירים 1962, שוקן, )1963 סיון אריה: סיפור על הסבתא )ערבון, הקיבוץ המחד ומוסד ביאליק, 2001( 4

31 ספרות / 2 יחידות -6- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח פרק ב סיפור קצר במסגרת הסיפור הקצר יילמדו שישה סיפורים בסך הכול, כמפורט להלן: שני סיפורים מן הקבוצה הראשונה - סיפורי עגנון ) אחת מיצירותיו כמפורט להלן(, שני סיפורים מן הספרות העברית - אחד מן הקבוצה השנייה ואחד מן הקבוצה השלישית, ושני סיפורים מן הקבוצה הרביעית - סיפורים מתורגמים. הערה: במועד קיץ תשע ח, אחת מן השאלות בפרק סיפור קצר תהיה על הסיפור ה ס י ף מאת שמואל יוסף עגנון. במועד קיץ תשע ח, אחת מן השאלות בפרק סיפור קצר תהיה על הסיפור רעידת האדמה בצ ילה מאת היינריך פון קלייסט. קבוצה ראשונה סיפורי שמואל יוסף עגנון יש ללמוד שתיים מבין היצירות האלה: המטפחת; עגונות )אלו ואלו, שוקן, 1998(; האדונית והרוכל; מדירה לדירה; התזמורת )סמוך ונראה, שוקן, 1998(; פנים אחרות; הרופא וגרושתו )על כפות המנעול, שוקן, 1998(; המלבוש; תהילה; עם כניסת היום; פרנהיים )עד הנה, שוקן, 1998(; ה ס י ף )תכריך של סיפורים, שוקן, 2011(; שבועת אמונים* )עד הנה, שוקן, 1998(; בדמי ימיה*; גבעת החול* )על כפות המנעול, שוקן, )1998 * בשל רכן, כל אחת משלוש היצירות שלעיל המסומנות בכוכבית תיחשב כחלופה לשני סיפורים. קבוצה שנייה סיפור עברי מהמחצית הראשונה של המאה ה- 20 יש ללמוד סיפור אחד מבין הסיפורים האלה: אברמוביץ ש י )מנדלי מו ס(: שם ויפת בעגלה )סיפורים קטנים, דביר לעם, 1950( בארון דבורה: שפרה; פראדל )פרשיות, מוסד ביאליק, 1968( בורלא יהודה: אתנן )כתבי יהודה בורלא: מרננת, דבר-מסדה, תשכ ב( ברדיצ בסקי מיכה יוסף: קלונימוס ונעמי )כתבי מיכה יוסף ברדיצ בסקי, דביר, 1965; וכן: מיכה יוסף: פרויקט בן יהודה ) ברנר יוסף חיים: המוצא; עוולה )בין מים למים, הקיבוץ המחד, 1980; וכן: ילקוט לבתי-הספר, הקיבוץ המחד, 1969; וכן: פרויקט בן יהודה ברקוביץ יצחק דב: כרת; תלוש )כתבי י ד ברקוביץ, כרך א, דביר, 1964; וכן: סיפורים נבחרים, דביר לעם, 1953(

32 ספרות / 2 יחידות -7- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח גנסין רי: סעודה מפסקת )כל כתביו, ספריית פועלים/ הקיבוץ המחד, 1982; וכן פרויקט בן יהודה )org/gnessin הזז חיים: אדם מישראל; שלולית גנוזה )סיפורים נבחרים, דביר, 1974( פרץ יהודה לייב: שמע ישראל )כל כתבי י ל פרץ, כרך א, דביר, 1962(; בין שני הרים )שם, כרך ב ; וכן: פרויקט בו יהודה )benyehuda.org/perets שופמן גרשום: הערדל; נקמה של תיבת זמרה ; הניה )כל כתבי גרשום שופמן, כרך א, דביר ועם עובד, 1960( שטיינברג יעקב: בת הרב; העיוורת; בת ישראל; בין לבני הכסף )ילקוט סיפורים, יחדיו, 1981( שמי יצחק: הבריחה; בין חולות הישימון )שישה סיפורים, ספריית תרמיל, משרד הביטחון, 1984; וכן: סיפורי יצחק שמי, ניומן, )1971 קבוצה שלישית סיפור עברי מהמחצית השנייה של המאה ה- 20 עד המאה ה- 21 יש ללמוד סיפור אחד מבין הסיפורים האלה: איני לאה: עד שיעבור כל המשמר כולו )גיבורי קיץ, הקיבוץ המחד, 1991( אלוני ניסים: שמיל; להיות פה )הינשוף, ספריית תרמיל, 1975; וכן: הינשוף, סדרת קלאסי כיס, עם עובד, 1997( אפלפלד אהרון: שלושה; עשן; סיפור אהבה; ברטה )עשן, עכשיו, 1962(; המצוד; קיטי )בגיא הפורה, שוקן, 1963( בלס שמעון: בעיר התחתית )בעיר התחתית, ספריית תרמיל, משרד הביטחון, 1979( בן נר יצחק: קולנוע; משחקים בחורף )שקיעה כפרית, עם עובד, 1976( ברדוגו סמי: שוק; חיזו בטטה )ילדה שחורה, בבל, 1999( גוטפרוינד אמיר: גלויה מוואלדזה )אחוזות החוף, זמורה ביתן, 2002( הנדל יהודית: סיפור בלי כתובת )כסף קטן, הקיבוץ המחד, 1988( יהושע אברהם ב : מסע הערב של יתיר; שתיקה הולכת ונמשכת של משורר, גת הים )כל הסיפורים, הקיבוץ המחד, 1993( כהנא-כרמון עמליה: נעימה ששון כותבת שירים )בכפיפה אחת, הקיבוץ המחד, 1971(; הינומה )שדות מגנטיים, הקיבוץ המחד, 1977( ליברכט סביון: חדר על הגג )תפוחים מן המדבר, ספריית פועלים, 1986( מגד אהרון: יד ושם )ישראל חברים, הקיבוץ המחד, 1963( מטלון רונית: אח קטן; ילדה בקפה )זרים בבית, הקיבוץ המחד, 1992( ס יזהר )סמילנסקי(: השבוי )חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי מלחמה, זמורה ביתן, 1989( עוז עמוס: דרך הרוח; נוודים וצפע )ארצות התן, עם עובד, 1989(

33 ספרות / 2 יחידות -8- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח קנז יהושע: התרנגולת בעלת שלוש הרגליים )מומנט מוסיקלי, הקיבוץ המחד, 1980( קסטל-בלום רלי: שפרה )לא רחוק ממרכז העיר, עם עובד, 1987( קרת אתגר: צפירה )צינורות, עם עובד, 1992( שחר דוד: מעשה ברוקח ובגלת העולם; דברים שבטבע האדם; על הצללים והצלם )מותו של האלוהים הקטן, שוקן, 1970( תמוז בנימין: מעשה בעץ זית; תחרות שחייה )סיפורים, כתר, 1987( קבוצה רביעית סיפור מתורגם יש ללמוד שניים מבין הסיפורים האלה: אידריס יוסוף: מספר ארבע )מקום על-פני האדמה, ון-ליר, 1986( אל חכים תפיק: על חוד התער )סיפורים ערביים, משרד הביטחון, סיפורים פלשתיניים( באבל יצחק: מעשה בשובכי )סיפורים, ספריית פועלים, 1969(; בן הרבי )חיל הפרשים ועוד סיפורים, כתר, 1987( בשביס-זינגר יצחק: המפתח )המפתח, ספריית פועלים, 1978(; גימפל תם )חורבן קרשב ועוד סיפורים, כרמל, 2000( בוקצ יו ג ובאני: הבז )דקאמרון ספר עשרת הימים, כרמל, 2000( גוגול ניקולאי וסילייביץ : האדרת )סיפורים פטרבורגיים, הקיבוץ המחד, 1992( גבריאל גרסיה מרקס: איש זקן מד עם כנפיים עצומות )הסיפור העצוב שלא ייאמן על ארנדירה התמה וסבתה האכזרית, שוקן, 1986( דוקטורוב אדגר לורנס: הסופר במשפחה )חיי המשוררים, זמורה ביתן, 1988( המינגווי ארנסט: הרוצחים )גברים ללא נשים, זמורה ביתן, 1988( לוי פרימו: התלמיד )זמן של, הקיבוץ המחד, 1988( מופסן גי דה: העלמה פרל )הירושה, עם עובד, 1977( מחפוז נג יב: אחרי עשרים שנה )מקום על פני האדמה, ון-ליר, 1986(; בית בעל שם רע; הפנסיונר )הגנב והכלבים וסיפורים אחרים, ספריית פועלים, 1970( מנספילד קתרין: הזבוב )הספרות כרך א 1968( 2, נבוקוב ולדימיר: רגע של חסד )תריסר רוסי, הקיבוץ המחד, 1994( סלינג ר ג רום דוד: יום נפלא לדגי בננה; מר קרסולי שלנו בקונטיקט )לאסמה באהבה ובסב, מפעלים ניברסיטאיים להוצאה לר, 1979( עזאם סמירה: השעון והאדם )סיפורים פלשתיניים, עקד, 1970( פו אדגר אלן: הבור והמטוטלת )הבור והמטוטלת, סדרת קלאסי כיס, עם עובד, 1997(; אלנורה )מעשי הרצח ברחוב מורג, מחברות לספרות, 1965(

34 ספרות / 2 יחידות -9- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח פוקנר ויליאם: ורד לאמילי )סימן קריאה 1972; 1, ורד לאמילי מסתורין ואהבה, עקד, 1993(; אמבר מובער )סימן קריאה )1972,1 פיילי גרייס: שיחה עם אבי )סימן קריאה 16 17, 1973; סיפורים אמריקאיים משנות ה- 60 וה- 70, עם עובד, 1993( פינק אידה: הגן המפליג למרחקים; ציפורים; המחבוא )הגן המפליג למרחקים, ספריית פועלים 1988; וכן: כל הסיפורים, עם עובד, 2004( צ כוב אנטון פבלוביץ : כינורו של רוטשילד; יגון )מבחר סיפורי צ כוב לבתי ספר, טברסקי, 1966( קלייסט הינריך פון: רעידת האדמה בצ ילה )קולהאס ואחרים(, הקיבוץ המחד, 2002( קפקא פרנץ: גזר הדין )גזר הדין וסיפורים אחרים, עם עובד, 1997( קרבר ריימונד: דבר קטן וטוב; נוצות; קתדרלה )דבר קטן וטוב, כתר, 1986( שלום עליכם: אהבתי הראשונה )הסיפור הקצר, ספריית פועלים, 1977( פרק ג רומאן ונובלה יש לבחור אחת מבין האפשרויות האלה: 1. רומאן אחד נובלה אחת מן הרשימה שבארבע קבוצות היצירות שלהלן. 2. רומאן אחד מן הקבוצה הראשונה מן הקבוצה השנייה, המסומן בכוכבית. שימו לב: מומלץ שבמהלך לימודיהם יקר הנבחנים, על-פי בחירתם ותוך התייעצות עם המורה, לפחות שישה ספרים בנוסף לרומאנים ו/ לנובלות שיילמדו במסגרת פרק זה. במסגרת הקריאה החופשית הזו נבחנים רשאים לקרוא גם רומאנים וקובצי סיפורים המופיעים בתכנית הלימודים. קבוצה ראשונה רומאן עברי רפז יצחק: מסע דניאל )עם עובד, 1986( איתן רחל: ברקיע החמישי )עם עובד, 1976( אפלפלד אהרון: תור הפלת )הקיבוץ המחד, תשל ח(; קטרינה )כתר, 1989( באר חיים: נוצות )עם עובד, 1992(; חבלים )עם עובד, 1998( בן נר יצחק: בוקר של שוטים )כתר, 1992( ברבש בני: מי פירסט סוני )הקיבוץ המחד, 1994( ברטוב חנוך: פצעי בגרות )עם עובד, 1969(

35 ספרות / 2 יחידות -10- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח בר-יוסף יהושע: עיר קסומה* )הקיבוץ המחד, 1979( גרוסמן דוד: ספר הדקדוק הפנימי* )הקיבוץ המחד, 1991(; מומיק )הקיבוץ המחד, 2006( הנדל יהודית: החמסין האחרון )הקיבוץ המחד, 1993( יהושע אברהם ב : המאהב )שוקן, 1981(; מר מאני* )הקיבוץ המחד, 1993(; השיבה מהודו )הקיבוץ המחד, 1994(; שליחותו של הממונה על משאבי אנוש )הקיבוץ המחד, 2004( לפיד שולמית: גיא ני )כתר, 1982( מגד אהרון: החי על המת )עם עובד, 1974(; פויגלמן )עם עובד, 1987(; מסע באב )עם עובד, 1980( מיכאל סמי: חצוצרה בוואדי )עם עובד, 2003(; חסות )עם עובד, 1979( נבו אשכול: ארבעה בתים וגעגוע )זמורה ביתן, 2004( ס יזהר )סמילנסקי(: מקדמות* )זמורה ביתן, 1992( עגנון שמואל יוסף: סיפור פשוט* )כל סיפורי ש י עגנון, כרך ג : על כפות המנעול, שוקן, 1998; וכן: סיפור פשוט )כולל הערות ובירים, שוקן, 1998(; שירה* )שוקן, 1999( עוז עמוס: מיכאל שלי )עם עובד, 1990(; מנוחה נכונה )עם עובד, 1983(; קופסה שחורה )עם עובד, 1996( עמיר אלי: מפריח היונים )עם עובד, 1993( פוגל דוד: חיי נישואים* )הקיבוץ המחד, 2000( קורן ישעיהו: לוויה בצהריים )מפעלים ניברסיטאיים להוצאה לר, 1974( ק צטניק: השעון )מוסד ביאליק, 1972( קנז יהושע: התגנבות יחידים* )עם עובד, 2006(; מחזיר אהבות קודמות )עם עובד, 1997( קניוק יורם: חימו מלך ירושלים )עם עובד, 2003(; אדם בן כלב )ספריית פועלים, 1987( רבני אהרון: שמות )עם עובד, 1969( רביניאן דורית: החתונות שלנו )עם עובד, 1999( שבתאי יעקב: זיכרון דברים* )מפעלים ניברסיטאיים להוצאה לר, 1977( שדה פנחס: החיים כמשל )שוקן, 2002( שחם נתן: רביעיית רוזנדורף )עם עובד, 1987( שלו מאיר: רומן רוסי )עם עובד, 1988(; כימים אחדים )עם עובד, 1994(; יונה ונער )עם עובד, 2006( שמיר משה: הוא הלך בשדות )עם עובד, 1972(; במו ידיו: פרקי אליק )עם עובד, 1972( תמוז בנימין: מינוטר )הקיבוץ המחד, 1980(; רקוויאם לנעמן )זמורה-ביתן-מודן, 1978(

36 ספרות / 2 יחידות -11- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח קבוצה שנייה רומאן מתורגם סטר פול: ארמון הירח )עם עובד, 1977(; מוסיקת המקרה )עם עובד, 1992( רוול ג ורג : 1984 )עם עובד, 1972( אז אר אמיל )גארי רומן(: כל החיים לפניו )עם עובד, 1984( אייטמטוב צ ינגיס: והיום איננו כלה )עם עובד, 1994( אליוט ג ורג : הטחנה על שפת הפלוס )כרמל, 1998( גולדינג ויליאם ג רלד: בעל זבוב )עם עובד, 1972( בולגקוב מיכאיל: האמן ומרגריטה* )ידיעות אחרונות ספרי חמד, 1999( בל היינריך: המוקיון )מסדה, 1971( בלזק נורה דה: אבא גוריו )הקיבוץ המחד, 1992(; הדודן פונס )עם עובד, 1981( ברונטה אמילי: אנקת גבהים )כתר, 1990( ברונטה שרלוט: ג יין אייר )זמורה ביתן, 1987( בשביס-זינגר יצחק: העבד )עם עובד, 2004( גארי רומן: עפיפונים )עם עובד, 1983( גרין גרהם: מסעותי עם דודתי )עם עובד, 1989( דה לוקה ארי: הר אדוני )הקיבוץ המחד, 2003( דוסטויבסקי פ מ: החטא ועונשו* )ידיעות אחרונות, 1995( דיקנס צ רלס: תקוות גדולות )ספריית פועלים, 1983(; דוד קופרפילד )דביר וזמורה ביתן, 1987( הסה הרמן: נרקיס וגולדמונד )שוקן, 1975( הרפר לי נל: אל תיגע בזמיר )עם עובד, 2003( וולף וירג יניה: אל המגדלור* )מפעלים ניברסיטאיים להוצאה לר, סימן קריאה, 1975( ויילד סקר: תמונתו של דוריאן גריי )ר-עם, 1984; וכן: חנות ספרים, 1998( טולסטוי לב: אנה קרנינה* )עם עובד, 1999( מאן תומס: בית בודנברוק* )עם עובד, 1986( לורנס דיוויד הרברט: בנים והבים )שוקן, 1981( מארקס ג גרסיה: מאה שנים של בדידות* )עם עובד, 1972(; אהבה בימי כולרה )עם עובד, 1989( מוריסון טוני: העין הכי כחולה )הקיבוץ המחד, 1996( מלמוד ברנרד: העוזר )עם עובד, 1979( ממי אלבר: נציב המלח )עם עובד, 1964( סלינג ר ג רום דיוויד: התפסן בשדה השיפון )עם עובד, 1975(

37 ספרות / 2 יחידות -12- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח סראמגו ז וזה: על העיוורון )הקיבוץ המחד, 2000( פוקנר ויליאם: הקול והזעם* )ספריית פועלים, 1973(; ר בגוסט* )ספריית פועלים, 1968( פיצג ראלד פ סקוט: גטסבי הגדול )הקיבוץ המחד, 1999(; ענוג הוא הלילה )עם עובד, 1973( פלובר גוסטב: מאדאם בובארי* )הקיבוץ המחד, 1991( פרלה יהושע: יהודים סתם )הקיבוץ המחד, 1992( פריש מקס: הומו פאבר )ספריית פועלים, 1982( קאמי אלבר: הדבר )עם עובד, 2001(; הזר )עם עובד ומסדה, 1985(; אדם הראשון )עם עובד, 1995( קונדרה מילן: ספר הצחוק והשכחה )זמורה ביתן, 1981( קזנצאקיס ניקוס: חייו ומעלליו של אלכסיס זורבס )זורבה היווני( )עם עובד, 1995( קפקא פרנץ: המשפט* )שוקן, 1992( קבוצה שלישית נובלה עברית רפז יצחק: נמלים )שלוש נובלות, עם עובד, 1972; וכן: גוונים 1997( ביאליק חיים נחמן: מאחורי הגדר, )ביאליק סיפורים, דביר, 1956; וכן: פרויקט בן יהודה ) בן נר יצחק: עתליה )אחרי הגשם: שלושה סיפורים, כתר, 1979( הראבן שולמית: נביא; אחרי הילדות; שונא הנסים )צימן, דביר, 1996( טביב מרדכי: כינורו של יוסי )עם עובד, 1964( יהושע אברהם ב : שלושה ימים וילד )כל הסיפורים, הקיבוץ, המחד, 1993( כהנא-כרמון עמליה: לב הקיץ לב הר )בכפיפה אחת, הקיבוץ המחד, 1971; וכן: כאן נגור: חמש נובלות, הקיבוץ המחד, )1996 ס יזהר )סמילנסקי(: חרבת חזעה )ארבעה סיפורים, הקיבוץ המחד, 1984; וכן: סיפור חרבת חזעה ועוד שלושה סיפורי מלחמה, זמורה ביתן, 1989( סרי דן בניה: עוגיות המלח של סבתא סולטנא )כתר, 1988( קסטל-בלום רלי: המינה ליזה )כתר, 1995(; רדיקלים חופשיים )רדיקלים חופשיים, כתר, 2000( קבוצה רביעית נובלה מתורגמת אייטמטוב צ ינגיס: ג מילה )כרמל, 2005( הראבל בוהומיל: העיירה שבה נעצר הזמן )עקד, 1994( בולגאקוב מיכאיל: לב של כלב )כפתור, תשמ ט(

38 ספרות / 2 יחידות -13- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח המינגווי ארנסט: הזקן והים )עם עובד, 1980( זיסקינד פטריק: היונה )עם עובד, 1986( מאן תומס: טוניו קריגר; מוות בוונציה )מוות בוונציה וסיפורים אחרים, הקיבוץ המחד, 1988( מוריאק פרנסואה: הנשיקה למצורע; הורתו )הנשיקה למצורע, עם עובד, 1981( מלוויל הרמן: ברטלבי )משרד הביטחון, ספריית תרמיל, 1988; וכן: המעורר מס 1997(; 2, וכן: מחווה לשישה סיפורים של המאה התשע-עשרה, בעריכת נילי מירסקי, עם עובד, פרק ד דרמה יש ללמוד שני מחזות: טרגדיה אחת )מאת סופוקלס מאת שקספיר( מן הקבוצה הראשונה, ומחזה אחד נוסף, )עברי מתורגם(, מבין המחזות שבקבוצות השנייה והשלישית. קבוצה ראשונה טרגדיה מאת סופוקלס מאת שקספיר סופוקלס: אנטיגונה )דביר, 1970; וכן: מוסד ביאליק, 1971; וכן: שוקן, 1990(; אדיפוס המלך )מוסד ביאליק, 1971; וכן: שוקן, 1994( שקספיר ויליאם: המלט )ר-עם, 1973; וכן: דביר, 1981(; מקבת )הקיבוץ המחד, 1971; וכן: עם עובד, 1986(; המלך ליר )מוסד ביאליק, 1971; וכן: ר-עם, 1994(; תלו )דביר, 1991(; רומי ויוליה )הקיבוץ המחד, 1985( קבוצה שנייה מחזה מתורגם איבסן הנריק: בית בובות )ר-עם, 1983( ברכט ברטולד: מעגל הגיר הקווקזי )ר-עם, 1984(; אימא קוראז )עם עובד, 1986( דירנמט פרידריך: ביקור הגברת הזקנה )ר-עם 1983( ויליאמס טנסי: ביבר הזכוכית )ר-עם, 1982(; חשמלית ושמה תשוקה )ר-עם, 1985( לורקה גרסיה פדריקו: ירמה )מחזות, הקיבוץ המחד, 1965; וכן: עם עובד, 1988( מילר ארתור: מותו של סוכן )ר-עם, 1986( סטרינדברג גוסט: העלמה יוליה )ר-עם, 1985( פינטר הרולד: החדר )ר-עם, 1988( פירנדלו לואיג י: שש נפשות מחפשות מחבר )מרכז ישראלי לדרמה, 1990( צ כוב אנטון: גן הדובדבנים; שלוש אחיות )ארבעה מחזות, עם עובד, 1973(

39 ספרות / 2 יחידות -14- רשימת יצירות לשאלון 05, קיץ תשע ח קבוצה שלישית מחזה עברי אלוני נסים: הכלה וצייד הפרפרים )הקיבוץ המחד, 1980(; הנסיכה האמריקאית )עמיקם, 1963(; אכזר מכל המלך )ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 1997( בן שמחון גבריאל: מלך מרוקאי )עדי, 1980( בר יוסף יוסף: אנשים קשים )מפעלים ניברסיטאיים להוצאה לר, 1983( לוין חנוך: חפץ )חפץ ואחרים, הקיבוץ המחד, 1988(; הילד חולם )מלאכת החיים ואחרים, הקיבוץ המחד, 1991( לפיד שולמית: רכוש נטוש )ר-עם, 1991( סובול יהושע: ליל העשרים )ר-עם, 1990(; גטו )ר-עם, 1989( שבתאי יעקב: נמר חברבורות )הקיבוץ המחד, 1985( תומר בן ציון: ילדי הצל )עמיקם, 1963(

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בגרות לנבחני משנה א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים

בגרות לנבחני משנה א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעב, 2012 מועד הבחינה: מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים בגרות לנבחני משנה א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: 008302 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 107 נספח: תכנית הלימודים )לשאלון 107 בלבד( א. משך

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פלורה ויניצקי מיקוד 2016 בספרות הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו 2 יח"ל מבחר יצירות מס' שאלו

פלורה ויניצקי מיקוד 2016 בספרות הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשעו 2 יחל מבחר יצירות מס' שאלו פלורה ויניצקי מיקוד 2016 בספרות הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו 2 יח"ל מבחר יצירות מס' שאלון: 008281 מיקוד 2016 בספרות פלורה ויניצקי הספר תואם

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 245 011114, מספר השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי. עברית: הבנה, הבעה ולשון

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63>

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63> שאלה ותשובה לדוגמא: לפרק השירה של ח. נ. ביאליק עריכה: המורה אלי פררה שאלה: קרא את השיר שלפניך וענה על הסעיפים א ב לשאלה שאחריו. על השחיטה / ח. נ. ביאליק ו א ם י -צ ד ק י פ ע מ ד! מ י ם, ש ר ח מ ים ע ל

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד