נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי"

תמליל

1 עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או החידושים המהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ביחס לאלו אשר פורטו בחלק א' לדוח התקופתי ליום 91 בדצמבר 4112, אשר פורסם ביום 13 במרס 4112 )מספר אסמכתא: ( )להלן: "הדוח התקופתי"(. למונחים שלהלן תהא המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי אלא אם צוין במפורש אחרת. פרק זה של הדוח הרבעוני נערך מתוך הנחה כי בפני הקורא נמצאים פרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי. 1. עדכון לפרק א' סעיף הסכם הולכת הגז בהמשך לאמור בסעיף לדוח התקופתי בנוגע למגעים שמקיימת החברה עם נתיבי גז לישראל בע"מ )"נתג"ז"(, ביום 91 במרץ 4112 הסכימו החברה ונתג"ז על הארכת תקופת הסכם הובלת הגז בשלוש שנים עד לחודש יולי עדכון לפרק ד' סעיף 13 "הון אנושי" ביום החברה הודיעה על סיום כהונתו של סמנכ"ל שרשרת אספקה מר דוד בסון. ביום הודיעה החברה על סיום כהונתה של היועצת המשפטית ומזכירת החברה הגברת יעל נבו ועל מינויה של הגברת ענת רוטשילד כיועצת משפטית ומזכירת החברה. 3. עדכון לפרק ד' סעיף 13 "הון אנושי" ביום הודיעה החברה כי החברה ונציגי העובדים המאורגנים של החברה )המייצגים כ 921 עובדים המועסקים באתר החברה בחדרה( חתמו על תיקון להסכם הקיבוצי החל על הצדדים )"ההסכם הקיבוצי"(. התיקון להסכם הקיבוצי כולל הסכמות בין החברה לבין העובדים המאורגנים כאמור, הנוגעות, בין היתר, לסיום מוקדם של התקופה הקצובה )עליה הוסכם בעבר( במהלכה חלה הפחתת שכר והוקפאו תוספות שנתיות לשכר )תוספת מפעלית ודירוג( וכן לביטול משכורת 19, וזאת כנגד מתן תוספות שכר לעובדים עליהם חל ההסכם במועד זה. כמו כן, במסגרת התיקון להסכם הקיבוצי הוסכם על פרישה מוקדמת של עד 41 עובדים מאורגנים בתנאים המקובלים בחברה וזאת בהתאם להסכמות בין הצדדים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום )אסמכתא.)

2 7. עדכון לפרק ד' סעיף 23.1 "הקמת תחנת כוח חדשה באתר החברה בחדרה" בהמשך לאמור בסעיף לדוח התקופתי בנוגע למגעים עם צד ג', ביום הודיעה החברה כי חתמה עם חברת איי.סי.פאואר בע"מ )"ICP"( על מזכר הבנות מחייב )"מזכר ההבנות"( לפיו תרכוש ICP את מלוא אחזקותיה )111%( באנרגיה משולבת )לרבות הלוואות הבעלים שהעמידה החברה( ואת מרכז האנרגיה הקיים של החברה. בנוסף, תמחה החברה לאנרגיה משולבת את הסכם אספקת הגז הטבעי של החברה עם פרויקט תמר וכן את הסכם הולכת הגז הטבעי של החברה עם נתג"ז. בתמורה, במועד ההשלמה תשלם ICP לחברה סך של 51 מיליון ש"ח. בהתאם להוראות מזכר ההבנות, במסגרת השלמת העסקה, ככל שתושלם, החברה תתקשר בהסכם עם אנרגיה משולבת לפיו תספק אנרגיה משולבת לחברה, באופן בלעדי, את כל צרכי החשמל והקיטור של החברה החל ממועד השלמת העסקה ועד לתום 12 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח החדשה, ובסה"כ כ 41 שנה ממועד השלמת העסקה. מזכר ההבנות כולל עקרונות מסחריים להסכם אספקת החשמל והקיטור, לרבות כמויות ומחירים וכן תניות take or pay לגבי הקיטור. מזכר ההבנות כולל גם הוראות הנוגעות להסכם שכירות לפיו החברה תשכיר ל ICP את השטחים עליהם תוכננה הקמת תחנת הכוח החדשה. הצדדים למזכר ההבנות הסכימו כי יפעלו לחתימה על הסכמים מלאים שישקפו את תנאי מזכר ההבנות בתוך 92 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות. כמו כן, בהתאם להוראות מזכר ההבנות, השלמת העסקה כפופה לחתימה על ההסכמים המלאים ולהתקיימותם של תנאים מתלים בתוך 141 ימים ממועד חתימת ההסכמים האמורים, ככל שייחתמו, ובכלל זה, השגת אישורים רגולטוריים. למועד זה, אין כל ודאות כי המשא ומתן בין הצדדים יבשיל לכדי הסכמים מלאים ו/או כי העסקה נשוא ההסכמים המלאים, ככל שייחתמו, תושלם, זאת בהתחשב, בין היתר, בהמשך המשא ומתן, בתנאים המתלים להשלמת העסקה, לרבות אלו שנקבעו במזכר ההבנות, וכיוב'. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום )מספר אסמכתא: )

3 תיU U כ רח' מייזר, א. התעשייה ת.ד. 241 חדרה מטה הקבוצה: טל: פקס: במאי דוח הדירקטוריון דירקטוריון )"החברה" או "נייר חדרה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום 33 במרץ הסוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בחודשים ינואר עד מרץ )"תקופת הדוח" או "התקופה המדווחת"(. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל א. Uתיאור מצב עסקי התאגיד.1 אור החברה נייר חדרה עוסקת באמצעות חברות הבת בייצור ומכירה של ניירות אריזה, ייצור ומכירה של אריזות קרטון גלי, אריזות למוצרי צריכה ואריזות ייחודיות לתעשייה, פעילות שירותי איסוף ועיבוד פסולת נייר ופלסטיק, ייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ושיווק צרכי משרד. ביום 31 במרץ מכרה החברה את החברה הכלולה, שעסקה בייצור ובשיווק חיתולים חד פעמיים, מוצרי נייר ביתיים, מוצרי היגיינה ומוצרים משלימים לבית ולמטבח )לפרטים נוספים ראה ביאור 5.5 להלן(. ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתלאביב. נייר חדרה הינה חברה בת של חברת כלל תעשיות בע"מ. בעלת השליטה בכלל תעשיות בע"מ היא AI Diversified Holdings S.a.r.l שהינה חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג ונמצאת בשליטתו )בעקיפין( של מר לן בלווטניק. Uכללי 2. U עיקרי הפעילות השוטפת 2.1. Uהסביבה העסקית בישראל: המדדים הכלכליים משקפים המשך צמיחה מתונה במשק הישראלי בתקופה המדווחת. להערכת בנק ישראל בשנת צפוי מדד המחירים לרדת בכ 1.3% ובמהלך שניים עשר החודשים הקרובים הוא צפוי לעלות בכ 3.3%. קצב הצמיחה החזוי, על פי בנק ישראל, לשנים ו 5131 הוא כ 3.5% ו 3.2% בהתאמה. בשווקים העולמיים: מגמות לא אחידות נרשמו בכלכלה העולמית. באירופה יש סימנים להתאוששות ותחזית הצמיחה עודכנה כלפי מעלה, מנגד בארה"ב לנוכח נתונים מאכזבים, עודכנה תחזית הצמיחה כלפי מטה. ירידת מחירי הנפט והסחורות צפויה לתמוך בהתאוששות הצמיחה העולמית. ההתפתחויות בשווקים העולמיים ובפרט בגוש האירו, בארה"ב ובתורכיה, הכוללות גם תנודתיות בשערי ניירות ערך ובשערי החליפין, משפיעות ועלולות להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של החברה וחברות מוחזקות שלה, על נזילותן, על שווי הונן העצמי, על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם, על מצב עסקיהן )ובכלל זה, הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות של החברה(, על אמות המידה הפיננסיות שלהן, על דירוג האשראי שלהן, על יכולתן לחלק דיבידנדים, על יכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח ועל הקצאת המשאבים שלהן, כמו גם על זמינותו ותנאיו של מימון מגופים פיננסיים ומבנקים. 1

4 מגמת המחירים בשוק ניירות האריזה באירופה 1 )ביורו לטון(: בגרף המופיע מעלה ניתן לראות כי בארבעת הרבעונים האחרונים ישנה יציבות יחסית ואף עלייה קלה כלפי מעלה במחירי המכירה של מוצרי נייר מסוג פלוטינג ונייר מסוג קרפט ליינר )בתולי( באירופה. מחירי מוצרי הקרפט ליינר )בתולי( באירופה משפיעים על מחירי הייבוא ובעקיפין, על מחיר הקרפט הממוחזר שאותו מוכרת החברה. שער היורו שנשחק באופן מהותי לעומת השקל ברבעון הראשון של שנת, ומוריד את מחירי הנייר המיובא מאירופה בשקלים ובעקיפין "לוחץ" כלפי מטה את מחירי נייר מסוג הקרפט הממוחזר של החברה. מגמת המחירים בשוק ניירות כתיבה והדפסה באירופה )בדולר ובש"ח 2 לטון(: בגרף המופיע מעלה ניתן לראות כי בעוד שבמהלך השנים נרשמה יציבות במחירי נייר A4 במונחים דולריים, באירופה, החל מאמצע שנת ישנה ירידת מחיר הדרגתית אך מתמשכת מרמה של כ $3,111 לטון לרמה של כ $011 לטון. זאת ועוד, שער החליפין של הדולר לעומת השקל, הכתיב בשנים האחרונות בישראל מחיר מכירה שקלי נמוך יותר ככל שהשקל התחזק אל מול הדולר. ברבעון הראשון של שנת הסתכמה ירידת המחיר באירופה לעומת סוף לכ 33% במונחי דולר. ירידה זו התמתנה בישראל, כתוצאה מהשפעת שערי החליפין של היורו והדולר מקור: RISI מחירי גרמניה המייצגים את מחירי אירופה מקור: RISI מחירי גרמניה המייצגים את מחירי אירופה )טווח עליון של מחירי נייר A4(

5 2.2. השפעת הסביבה העסקית על פעילות החברה כללי לנוכח הסביבה העסקית המאתגרת פועלת החברה בשני מישורים עיקרים: האחד, המשך יישום תכנית ההתייעלות והמיקוד בליבת העסקים והשני, שיפור וחיזוק האיתנות הפיננסית. תכנית ההתייעלות והמיקוד כוללת צמצום מטה הקבוצה, צמצום בהוצאות כלליות, המשך התייעלות תפעולית לרוחב הקבוצה, צמצום היקפי ההשקעות השוטפות ומיקוד בפעילות הרכש לצמצום עלות חומרי גלם. בנוסף לפעולות אלו, ממשיכה החברה בגיבוש צעדי התייעלות נוספים, לרבות, איתור הזדמנויות עסקיות שיאפשרו האצת הצמיחה, שיפור הכושר התחרותי של החברה ושיפור הרווחיות בתחומי העסקים השונים. במסגרת יישום התוכנית הנ"ל נבחנת כל שרשרת הערך ונבחנים נכסי החברה ותרומתם, ובהתאם מחליטה הנהלת החברה מעת לעת על מימוש נכסים שאינם בליבת עסקי החברה. שינוי שער חליפין ממוצע שער החליפין הממוצע של השקל ביחס לדולר פוחת בתקופה המדווחת בכ 35.0% לעומת תיסוף של 2.9% בתקופה המקבילה אשתקד. שער החליפין הממוצע של השקל ביחס ליורו תוסף בתקופה המדווחת בכ 9.5% לעומת תיסוף של 5.5% בתקופה המקבילה אשתקד. פעילות המגזרים ניירות אריזה בתקופה המדווחת, נמשכה העלייה בביקוש בישראל ובעולם. המשך הגדלת השימוש בניירות ממוחזרים על חשבון ניירות בתוליים השפיע לטובה על הכמות הנמכרת לשוק המקומי. התחזקות הדולר מול השקל ברבעון, לעומת רבעון מקביל אשתקד השפיעה לטובה על תמורת היצוא המתקבלת בשקלים. השפעה זו, קוזזה בחלקה על ידי עליה בהוצאות בגין תשומות כגון גז טבעי. מוצרי אריזה וקרטון במהלך הרבעון הראשון חלה האטה במכירת מעמדי ועזרי התצוגה ברשתות (POS) כחלק מאי הבהירות שנבע מחוק המזון שנכנס לתוקף בינואר. כמו כן, חלה האטה כוללת בפעילות העסקית במשק בעיקר בתחום,FMCG שהשפיעה על צריכת מוצרי החברה ומחיריהם. איסוף ועיבוד פסולת נייר פסולת קרטון ונייר עיתון, המהווה את חומר הגלם העיקרי לייצור ניירות אריזה, נאספת ממקורות שונים ברחבי ישראל על ידי אמניר ומעובדת על ידה. בתקופה המדווחת חלה ירידה במחירי המכירה של פסולת קרטון בעולם לעומת אשתקד ולעומת רבעון קודם. ניירות כתיבה והדפסה בתקופה המדווחת נמשכה מגמת הירידה בביקוש למוצרי נייר בארץ ובעולם. הירידה בביקוש נובעת בעיקר משינויים טכנולוגיים ומעבר לצריכת מידע במדיה דיגיטלית. עודף ההיצע על הביקוש והיבוא, גרמו להמשך מגמת שחיקת מחירי המכירה בעיקר בתחום ה A2. בתקופה המדווחת חלה ירידת מחירים במונחי יורו באירופה. ירידה זו והתחזקות הדולר ביחס ליורו הביאה להגברת היבוא מאירופה לישראל ולהקטנת הכמויות הנמכרות בארץ. מגמה זו מותנה על ידי הגדלת הכמות הנמכרת ליצוא בדולר. מחירי המכירה ועלות התאית במונחים שיקליים בתקופה המדווחת נשארו זהים לרמתם ברבעון המקביל אשתקד וכתוצאה מכך נשמר המרווח בין מחירי המכירה לעלויות הייצור. חוגלה ביום 26 בינואר 2015 חתמה החברה, על הסכם למכירת מלוא החזקותיה )27.7%( בחברת חוגלהקימברלי בע"מ לחברת קימברלי קלארק וביום 31 במרץ הושלמה העסקה בתמורה לסך של 110 מיליוני ש"ח בגין מכירת המניות וסך נוסף של כ 21 מיליוני ש"ח בגין איתחרות למשך 3 שנים. לפרטים נוספים ראה ביאור 2)3( לדוחות הכספיים ליום 33 במרץ. 3

6 תחנת הכוח בשנים האחרונות החברה מקדמת הקמת תחנת כוח שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך הייצור בחדרה ולמכור עודפי חשמל לחברת החשמל ו/או ללקוחות פרטיים. במסגרת זו קיבלה החברה מהרשות לשירותים ציבוריים חשמל רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בהספק מותקן של 351 מגהוואט. קידום הקמת תחנת הכוח נעשה באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה )311%( של החברה, אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ )"אנרגיה משולבת"(. ביום 1 במאי חתמה החברה, לאחר קבלת אישור הדירקטוריון, על מזכר הבנות מחייב )"מזכר ההבנות"( לפיו תמכור החברה את מלוא החזקותיה )311%( בחברת אנרגיה משולבת )לרבות הלוואת הבעלים שהעמידה החברה(, לחברת איי.סי.פאואר בע"מ )"ICP"( וכן את מרכז האנרגיה הקיים של החברה. בנוסף, תמחה החברה לאנרגיה משולבת את הסכם אספקת הגז הטבעי של החברה עם פרויקט תמר וכן את הסכם הולכת הגז הטבעי של החברה עם נתג"ז. בתמורה, במועד ההשלמה, תשלם ICP לחברה סך של 11 מיליון ש"ח. בהתאם להוראות מזכר ההבנות, במסגרת השלמת העסקה, ככל שתושלם, החברה תתקשר בהסכם עם אנרגיה משולבת לפיו תספק אנרגיה משולבת לחברה, באופן בלעדי, את כל צרכי החשמל והקיטור של החברה החל ממועד השלמת העסקה ועד לתום 30 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח החדשה. מזכר ההבנות כולל עקרונות מסחריים להסכם אספקת החשמל והקיטור )למשך כ 53 שנה ממועד השלמת העסקה(, לרבות כמויות ומחירים take or pay לגבי הקיטור והוראות הנוגעות להסכם שכירות לפיו החברה תשכיר ל ICP את השטחים עליהם תוכננה הקמת התחנה. למועד הדוח, אין כל ודאות כי המשא ומתן בין הצדדים יבשיל לכדי הסכמים מלאים ו/או כי העסקה נשוא ההסכמים המלאים, ככל שייחתמו, תושלם, זאת בהתחשב, בין היתר, בהמשך המשא ומתן, בתנאים המתלים להשלמת העסקה, לרבות אלו שנקבעו במזכר ההבנות, וכן אין כל וודאות לגבי הקמת התחנה החדשה/או השלמת הפרויקט ו/או כי החברה תעמוד בתנאי הרישיון המותנה. 4

7 ב. הסבר תוצאות הפעילותU.1 Uניתוח הפעילות והרווחיות ניתוח תוצאות הפעילות בתקופה המדווחת )מיליוני ש"ח(: סעיף מדוחות רווח והפסד מאוחדים 1102/ /15 גידול )קיטון( הסבר הנתונים הכספיים המנותחים בסעיפים להלן מוצגים בניטרול תנועות בינחברתיות. )3.1%( מכירות הקיטון במכירות נובע מירידה במכירות מגזר ניירות אריזה )בניטרול מכירות בינחברתיות( בסך של 9.5 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אשר נבע מקיטון כמותי במכירות בשווקי הייצוא. בחברת ניירות כתיבה והדפסה חל גידול במכירות בסך של כ 1 מיליוני ש"ח. בתחום הציוד המשרדי בחברת גרפיטי, חלה ירידה בהיקפי הפעילות בסך של 1.0 מיליוני ש"ח. )3.3%( עלות המכירות הקיטון בעלות המכר נבע בעיקר מקיטון עלויות איסוף פסולת הנייר, הודות להמשך התייעלות בחברת אמניר במהלך התקופה המדווחת. כמו כן, חל קיטון ברכש ציוד משרדי בחברת גרפיטי בסך של כ 2.0 מיליוני ש"ח שנבע מקיטון בהיקפי הפעילות כאמור לעיל וכן, חל קיטון בעלויות החשמל בסך של כ 5.0 מיליוני ש"ח כתוצאה מירידת תעריפי החשמל ומהתקשרות עם ספק פרטי (O.P.C( לרכישת חשמל במחיר מוזל. 5.3% 30.3 הוצאות מכירה 37.3 הגידול בהוצאות מכירה ושיווק נבע בעיקר מגידול בהוצאות הפרסום במגזר ניירות כתיבה והדפסה בסך של כ 3 מיליוני ש"ח, כתוצאה מהשקת קמפיין לשימוש בנייר ממוחזר במהלך התקופה המדווחת, אשר קוזז מקיטון בהוצאות ההובלה במגזר ניירות האריזה. שכר העבודה גדל בתקופה המדווחת בכ 5.3 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 0.3% הוצאות הנהלה וכלליות הפער בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לחובות מסופקים במגזר ניירות אריזה, ברבעון המקביל אשתקד. נבע בעיקר מהכנסה כתוצאה מקיטון בהפרשה 2.3 הכנסות אחרות הכנסות אחרות בתקופה המדווחת נבעו בעיקר מהרווח שנירשם כתוצאה ממכירת חוגלה קימברלי בסך של כ מיליוני ש"ח, אשר קוזזו על ידי הוצאות אחרות מירידת ערך רכוש קבוע של תחנת הכוח בסך של כ 53 מיליוני ש"ח. בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הכנסה משערוך אופציית מכר למכירת חברה כלולה בסך של כ 5.2 מיליוני ש"ח וכן ממכירת נכס נדל"ן בסך של כ 3.9 מיליוני ש"ח. )30.1%( 30.3 )5.5( הוצאות מימון הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה, נטו הקיטון בהוצאות המימון בסך של כ 3.2 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מהכנסה בגין שערוך יתרות מט"ח בסך של 3.9 מיליוני ש"ח לעומת הוצאה בסך של כ 3.2 מיליוני ש"ח בגין פיחות שער החליפין, שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, חל קיטון בהוצאות המימון בגין אשראי ז"ק בסך של 3.5 מיליוני ש"ח כתוצאה מפירעון האשראי לז"ק והלוואות מבנקים במגזר ניירות כתיבה והדפסה במהלך התקופה המדווחת. הגידול בהוצאות מיסים בתקופת הדוח נבעו בעיקר מרישום הוצאות מיסים בגין רווח הון ממכירת חוגלה קימברלי. 5

8 1102/ /15 סעיף מדוחות רווח והפסד מאוחדים גידול )קיטון( הסבר הנתונים הכספיים המנותחים בסעיפים להלן מוצגים בניטרול תנועות בינחברתיות. 1.3 רווח נקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות בתקופה המדווחת בגין מכירת חוגלה קימברלי בסך של כ מיליוני ש"ח וירידת ערך רכוש קבוע בסך של כ 53 מיליוני ש"ח, הסתכם ההפסד הנקי בתקופה המדווחת בסך של 2.1 מיליוני ש"ח לעומת הפסד נקי בסך של 9.9 מיליוני ש"ח בנטרול הוצאות והכנסות חדפעמיות ורווחי אקויטי מחוגלה. צמצום ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נבע בעיקרו מגידול ברווח התפעולי מפעילות שוטפת, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות, וכן מקיטון בהוצאות המימון, כאמור לעיל. הרווח הבסיסי למניה הסתכם בתקופה המדווחת ב ש"ח למניה לעומת רווח בסיסי של 1.11 ש"ח למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המדולל למניה הסתכם בתקופה המדווחת ב ש"ח למניה לעומת רווח מדולל של 1.11 ש"ח למניה בתקופה המקבילה אשתקד. 6

9 .2 Uניתוח מצבה הכספי של החברה תמצית הדוחות המאוחדים על המצב הכספי )במיליוני ש"ח(: סעיף מהדוחות המאוחדים על המצב הכספי מזומנים ושווי מזומנים לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי ספקים גידול )קיטון( הערה הגידול ביתרת המזומנים והפקדונות נבע בעיקרו מתמורה בסך של כ 153 מיליוני ש"ח ששולמה בגין מכירת החזקות החברה בחוגלה קימברלי וכן מהרחבות של סדרת אגרות החוב 1 בין התקופות המדווחות בסך של כ 333 מיליוני ש"ח, גידול אשר קוזז על ידי פירעונות של אגרות החוב, פירעונות של הלוואות ותשלומי ריבית בסך של כ 233 מיליוני ש"ח, שבוצעו בין התקופות המדווחות. הגידול ביתרת הלקוחות נובע בעיקר מגידול במכירות בתקופה המדווחת של ניירות אריזה לשוק המקומי על חשבון שווקי הייצוא בהם תנאי האשראי שונים והובילו לגידול בסך של 55.0 מיליוני ש"ח. כמו כן, חל גידול בלקוחות כתיבה והדפסה בעיקר כתוצאה מגידול במכירות. הקיטון בסעיף חייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו מחוב חוגלה קימברלי בסך של כ 31.3 מיליוני ש"ח בגין שכר בתקופה המקבילה אשתקד. החל מהתקופה המדווחת, מבוצע תשלום השכר לעובדי חוגלה קימברלי על ידי חוגלה. כמו כן, חל קיטון כתוצאה ממיון חלק מיתרות החו"ז מול חוגלה קימברלי בסך של כ 31.1 מיליוני ש"ח מסעיף החייבים )לסעיף הלקוחות( כתוצאה ממכירת חלק החברה בחוגלה. קיטון אשר קוזז, כתוצאה מרישום חוב בנאמנות בסך של כ 51 מיליוני ש"ח בגין תשלום עבור איתחרות לשנים בהם התחייבה החברה לעמוד בהסכם המכירה של חוגלה, ראה ביאור 2 לדוחות הכספיים ליום 33 במרץ. הקיטון במלאי הושג הודות לירידה בהיקף מלאי חומרי הגלם במגזר מוצרי אריזה וקרטון בסך של כ 52.3 מיליוני ש"ח כתוצאה מיישום מדיניות לצמצום מלאים, מקיטון כמותי במלאי אמניר ומהתייעלות באיסוף פסולת הנייר שהובילו להוזלת עלות המלאי באמניר, בסך של כ 39.2 מיליוני ש"ח. ירידות אלה קוזזו בחלקן עקב גידול במלאי תוצרת גמורה במגזר ניירות כתיבה והדפסה שנבע מגידול בתפוקת מכונה 2 לייצור ניירות לבנים. בסעיף ספקים חל קיטון אשר נבע בעיקר מירידה במגזר מוצרי אריזה וקרטון בסך של כ 33.2 מיליוני ש"ח כחלק ממהלך צמצום המלאים וכן מהמשך ירידה בהיקפי הפעילות במגזר הציוד המשרדי, מקיטון ברכש מספקי ניירות קנויים בסך של כ 32 מיליוני ש"ח ומקיטון בתשלומים לספקי חשמל כ 2 מיליוני ש"ח כתוצאה מהוזלת תעריפי החשמל כאמור לעיל. מנגד גדל החוב לספקי תאית בסך של כ 31.1 מיליוני ש"ח כתוצאה מגידול בכמות הייצור לעומת התקופה המקבילה אשתקד % 1.9% )31.3%( )32.1%( )2.5%( השקעות בנכסים קבועים ההשקעות בנכסים קבועים הסתכמו בתקופת הדוח בכ 32.9 מיליוני ש"ח לעומת 55.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההשקעות בתקופת הדוח כללו השפכים שבבעלות החברה והשקעות שוטפות נוספות בחידוש ציוד, באמצעי השינוע ובתחזוקת המבנים באתר החברה בחדרה. בעיקר השקעות במתקן טיפול.1 7

10 נזילות ג. המזומניםU Uתזרים התזרים התפעולי השוטף השלילי בתקופה המדווחת הסתכם בכ 35.5 מיליוני ש"ח לעומת תזרים שלילי בסך של 3.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול דיבידנד שהתקבל מחוגלה הסתכם התזרים התפעולי השלילי השוטף בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ 30.9 מיליוני ש"ח. הקטנת התזרים השוטף השלילי נבע בעיקר משיפור ברווח התפעולי מפעילות שוטפת הודות לצורכי הון חוזר קטנים יותר אשר הסתכם בתקופה המדווחת, בכ 23.7 מיליוני ש"ח לעומת גידול של כ 25.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהון החוזר נבע בעיקרו מגידול ביתרות הלקוחות בסוף התקופה המדווחת כתוצאה מגידול במכירות לשוק המקומי כאמור בסעיף ב' 5 לעיל ומקיטון ביתרות הזכאים. גידול אשר קוזז בחלקו, מקיטון ביתרות המלאי. ד. פירוט הפעילות במגזרים השונים החברה מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי IFRS8 מגזרי הפעילות. מגזרי הפעילות נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאביו והערכת ביצועיו ובהתאם זיהתה החברה שישה מגזרי פעילות: מגזר ניירות האריזה, מגזר מוצרי אריזה וקרטון, מגזר שירותי איסוף ועיבוד פסולת נייר, מגזר ניירות כתיבה והדפסה ומגזר שיווק צרכי משרד. )בדבר פרטים ראה ביאור 1 לדוחות הכספיים ליום 33 במרץ (. יש לציין כי ניתוח התוצאות הכספיות שלהלן מושפע מיישום תקן זה. 1. ניירות אריזה )במיליוני ש"ח(: הערות גידול )קיטון( 4.1% 23.8% )09.2%( 2/ / (13.8) 3.0 סעיף מדוחות רווח והפסד תקופה הדוח מכירות רווח תפעולי שוטף ירידת ערך ציוד )תחנת הכח(/מכירת נדל"ן רווח תפעולי הגידול במחזור המכירות בתקופה המדווחת נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות תוך שמירה על מחיר המכירה הממוצע. הרווח התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם בתקופה המדווחת לסך של כ 32.1 מיליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי מפעילות שוטפת ברבעון ראשון בנטרול הכנסה חד פעמית, שהסתכם לסך של כ 35.1 מיליוני ש"ח. השיפור ברווח התפעולי מפעילות שוטפת, הושג הודות לגידול במחזור המכירות ומקיטון בעלות חומר הגלם )פסולת נייר(. יש לציין, כי בתקופה המדווחת רשם המגזר הוצאה חד פעמית בסך של כ 33.0 מיליוני ש"ח מירידת ערך ציוד לייצור קיטור לעומת הכנסה חד פעמית ממכירת נכס נדל"ן, בסך של כ 3.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בדבר פרטים, ראה ביאור 2)5( וביאור 0 לדוחות הכספיים ליום 33 במרץ מוצרי אריזה וקרטון )במיליוני ש"ח(: 2/13 2/15 סעיף מדוחות רווח והפסד תקופה הדוח מכירות רווח תפעולי גידול )קיטון( הערות (1.5%) (83.1%) הקיטון במכירות בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו משחיקת מחיר המכירה כתוצאה מהמשך התחרות בתחום. בנטרול הכנסות חד פעמיות בתקופה המקבילה אשתקד בגין שיערוך אופציית מכר על חברה כלולה בסך של כ 5.2 מיליוני ש"ח, הסתכם הרווח התפעולי בסך של כ 2.3 מיליוני ש"ח. הקיטון ברווח התפעולי מפעילות שוטפת בסך של כ 3.1 מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר מירידה במכירות ומגידול בעלות חלק מחומרי הגלם המיובאים ונקובים בדולר

11 שירותי איסוף ועיבוד פסולת נייר )במיליוני ש"ח(: הערות גידול )קיטון( 2/13 2/15 סעיף מדוחות רווח והפסד 3.3 (3.4%) תקופת הדוח מכירות 3.5 (58.3%) רווח תפעולי 1.1. הירידה במכירות בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מירידה במחיר המכירה של פסולת הנייר החום ומקיטון במכירות מוצרי הפלסטיק הממוחזר. ירידה זו קוזזה בחלקה הודות להמשך הגידול בתקופה המדווחת בהכנסות משרותי פינוי המבוצעות על ידי המגזר, וכן מגידול כמותי במכירות בשוק המקומי הקיטון ברווח התפעולי בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע מקיטון במכירות כאמור לעיל. הקיטון קוזז בחלקו, על ידי המשך מהלכי ההתייעלות שנקטה ונוקטת החברה החל מהוזלת רכש חומרי הגלם ודרך הורדת עלויות איסוף הפסולת הודות לצמצום ציי הרכב ושינוי שיטות איסוף הפסולת. ניירות כתיבה והדפסה )במיליוני ש"ח(: סעיף מדוחות רווח והפסד תקופת הדוח מכירות הפסד תפעולי שוטף ירידת ערך ציוד )תחנת הכח( הפסד תפעולי הערות גידול )קיטון( 2/13 2/ % % (12.6) (6.8) 2.5 (9.2) 2.5 (27.0%) (12.6) (16.0) 3.1. הגידול במכירות בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות לשווקי הייצוא, זאת כתוצאה משיפור בתפוקת "מכונה 2" לייצור ניירות כתיבה והדפסה. בנוסף, חלה עליה במחירי המכירה בשוק המקומי בשיעור של 3.3% ובשוק הייצוא בשיעור של כ 3.2% )במונחים שקליים( אשר נבעה בעיקרה מעליית שער החליפין של הדולר ההפסד התפעולי מפעילות שוטפת בתקופה המדווחת הסתכם לסך של כ 1.0 מיליוני ש"ח לעומת הפסד בסך של 35.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בחלקו מגידול במחזור המכירות, כאמור לעיל, ובחלקו מהתייעלות והפחתת עלויות הייצור. החיסכון בעלויות הייצור הושג הודות לשיפור במדדי היעילות התפעולית של "מכונה 2" ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ולרבעון הרביעי של שנת 5133 בהם סבלה המכונה מעצירות עבודה בשל שביתת עובדי המפעל ובשל עצירות יזומות לטובת בינוי ותחזוקה. כמו כן, הושג חסכון בעלויות האחזקה ובעלויות חדר הגמר. יש לציין כי ברבעון הראשון של שנת רשמה החברה הוצאת פרסום בגין השקת המותג RePaper של הנייר הממוחזר, בסך של כ 3 מיליוני שקלים. יש לציין, כי התקופה המדווחת רשם המגזר הוצאה חד פעמית בסך של כ 7.5 מיליוני ש"ח מירידת ערך ציוד לייצור קיטור. בדבר פרטים, ראה ביאור 2)5( וביאור 0 לדוחות הכספיים ליום 33 במרץ. הערות גידול )קיטון( 2/13 2/15 גרפיטי שיווק צרכי משרד )במיליוני ש"ח(: סעיף מדוחות רווח והפסד 2.3 (12.1%) תקופת הדוח מכירות רווח )הפסד( תפעולי 5.1. הקיטון במכירות בתקופה המדווחת לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מירידה במכירות למשרדי הממשלה ושלוחותיהם במסגרת מכרז החשב הכללי כתוצאה מתקופת הבחירות שחלה ברבעון הראשון השנה, בה פעלה הממשלה ללא תקציב שנתי מאושר וכן מסגירת סניפים בבאר שבע וירושלים במהלך שנת הקיטון ברווח התפעולי בתקופה המדווחת, נובע בעיקר מקיטון במחזור המכירות כאמור לעיל וכן מעלית שער הדולר הממוצע בשיעור של כ 35.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אשר השפיע מהותית על רכש המוצרים במגזר. קיטון אשר קוזז, מהתמקדות בשיפור הרווחיות במגוון הפעילות וצמצום מלאים וכן מהמשך נקיטת תהליכי התייעלות בחברה

12 ה. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 1. כללי החברה נוהגת לקיים דיונים תקופתיים בנושאי סיכוני השוק וחשיפות לשינויים בשערי החליפין ובשיעורי הריבית בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ולקבל החלטות בנושא. האחראי על ביצוע מדיניות ניהול סיכוני השוק בחברה הוא גדי קוניא, סמנכ"ל הכספים וממלא מקום המנכ"ל של הקבוצה. סיכוני השוק אליהם חשופה החברה תיאור סיכוני השוק סיכוני השוק משקפים את הסיכון של השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים משינויים, בשיעורי ריבית, מדד מחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ. תנודתיות במחירי הנייר ובעלויות הובלה ימית לחברה קיים סיכון בגין תנודתיות מחירי הנייר העולמיים אשר משפיעים באופן ישיר הן על מחירי הנייר המיובא וכתוצאה מכך על מחירי המכירה של נייר בארץ והן על כמויות הנייר המיובא וכתוצאה מכך על כמויות הנייר הנמכרות על ידי החברה. כמו כן קיים לחברה סיכון בגין תנודתיות מחירי ההובלה הימית שכן תנודתיות זו משפיעה על כדאיות ייבוא נייר לארץ וייצוא נייר המיוצר ע"י החברה לחו"ל וכתוצאה מכך, על היקפי הפעילות של החברה. סיכונים אלו עשויים להוביל, כאמור, לירידת מחירים ולגידול בהיקפי הייבוא שעלולים להשפיע לרעה על היקפי פעילותה של החברה ועל התוצאות הכספיות שלה..2 סיכוני שער חליפין חלק ממחירי המכירה של החברה נקובים בדולר והחלק העיקרי של מחירי המכירה נקוב בשקלים ומושפע ממחירי הנייר העולמיים הנקובים במט"ח )בעיקר דולר ויורו(. חלק ניכר מהוצאותיה והתחייבויותיה של החברה הינן שקליות לכן, לחברה חשיפה לשינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר והיורו. חשיפה זו כוללת חשיפה כלכלית )בגין עודף תקבולים על תשלומים במט"ח או בהצמדה לו( וחשיפה חשבונאית )בגין עודף נכסים צמודי דולר על פני התחייבויות במט"ח(. החברה בוחנת מעת לעת את הצורך בהגנות בגין חשיפות אלו. סיכוני מדד המחירים לצרכן החברה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן המשפיעים על אגרות החוב שהחברה הנפיקה וכן ליתרות צמודות מדד, בסך כולל של כ 72.3 מיליוני ש"ח. החברה צמצמה באופן שוטף את החשיפה הנ"ל על ידי הנפקה של סדרות אג"ח שקליות שאינן צמודות למדד. סיכוני אשראי רוב מכירות הקבוצה נעשות בישראל למספר רב של לקוחות, ולכן החשיפה לסיכוני אשראי בקשר עם הלקוחות הינה בדרך כלל מוגבלת. הקבוצה בוחנת באופן שוטף, באמצעות ועדות אשראי הפועלות בחברות השונות, את טיב הלקוחות, מגבלות האשראי והביטחונות הנדרשים בהתאם לעניין, וכן עושה שימוש בשירותי ביטוח אשראי בחלק מחברות הקבוצה, על פי הצורך. הדוחות הכספיים כוללים הפרשות לחובות מסופקים המבוססות על הערכת הסיכונים ליום הדוח, וכן על נהלי החברה בקשר עם הפרשות לחובות מסופקים בעת פיגורים בתשלום. 11

13 טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום : מכשירים רגישים אג"ח סדרה 3 אג"ח סדרה 2 אג"ח סדרה 2 אג"ח סדרה 1 הלוואה א' הלוואה ב' סה"כ רגישות לשערי ריבית רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן ליום עליה בריבית עליה בריבית 5% 10% באלפי ש"ח )315,375( )21,222( 0 31 )339,211( 205 3,315 )112,501( 0,332 31,119 )30,229( )57,152( ) /3( 879, רווח )הפסד( מהשינויים ירידה בריבית ירידה בריבית 10% 5% )537( )31( )3,317( )31,950( )393( )330( )187331( )317( )0( )202( )0,597( )01( )17( )97115( השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית המקובל להלוואות בעלות מאפיינים דומים )שנת 2.1%(. לגבי תנאי האג"ח וההלוואות ראה ביאור 0 לדוחות הכספיים ליום 33 בדצמבר. מכשירים רגישים באלפי ש"ח אג"ח 3 חייבים אחרים זכאים אחרים סה"כ רגישות למדד מחירים לצרכן רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן ליום עליה במדד עליה במדד % 2% באלפי ש"ח )315,375( )3,152( )5,120( 3, )3,551( )35( )12( )1/37225( )17/32( )27/85( רווח )הפסד( מהשינויים ירידה במדד ירידה במדד 2% 1% 5,120 )50( 12 27/85 3,152 )32( 35 17/32 רווח )הפסד( מהשינויים ירידה ביורו ירידה ביורו 1/% 5% ) 211( ) 511( )923( )393( 5,033 3, ,/2 171// מכשירים רגישים באלפי ש"ח מזומנים ושווי מזומנים חייבים ויתרות חובה זכאים ויתרות זכות הלוואה א' סה"כ רגישות לשער היורו רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן ליום עליה ביורו עליה ביורו % 1/% באלפי ש"ח 3, , )50,310( )3,232( )5,033( )7,352( )221( ) 735( )2,7/21( )171//( )27,/2( מכשירים רגישים באלפי ש"ח מזומנים ושווי מזומנים חייבים ויתרות חובה זכאים ויתרות זכות הלוואות מאחרים סה"כ רגישות לשער הדולר רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן ליום עליה בדולר עליה בדולר % 10% באלפי ש"ח 33, ,151 57,121 3,203 5,711 )92,211( )3,953( )9,221( )711( )22( )71( )13719/( )177/9( )17319( רווח )הפסד( מהשינויים ירידה בדולר ירידה בדולר 10% 5% ) 3,323( ) 5,711( 9, ) 291( (1,483) 3, /9 סעיף חייבים ויתרות חובה מורכב בעיקרו מחובות לקוחות לזמן קצר. 11

14 דוח בסיסי הצמדה להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום : במיליוני ש"ח ללא הצמדה בהצמדה למדד במט"ח או בהצמדה לו )בעיקר $( צמוד יורו פריטים לא כספיים סה"כ UנכסיםU , , , , ,310.7 מזומנים ושווי מזומנים חייבים ויתרות חובה מלאי מסי הכנסה נדחים רכוש קבוע נטו נדל"ן להשקעה נכסים בלתי מוחשיים רכוש אחר נכסים בגין הטבות לעובדים סה"כ נכסים , , , , 8, )2,./( )2,.2( )11.8( )51.2( )95.1( )95.5( ,233.2 ),2.5( ),91.3( UהתחייבויותU אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר זכאים ויתרות זכות התחייבויות מיסים שוטפים מסי הכנסה נדחים הלוואות זמן ארוך איגרות חובכולל חלויות שוטפות התחייבויות אחרות לזמן ארוך התחייבויות בגין הטבות לעובדים הון 7 קרנות ועודפים סה"כ התחייבויות והון עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל ו. ז. התייחסות לתחזיות דוח זה כולל תחזיות שונות שהינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוססות על ציפיות והערכות בהווה של הדירקטוריון לגבי פעילות הקבוצה וסביבתה העסקית. החברה אינה מתחייבת כי התוצאות והפעילות בעתיד יהיו בהתאם לתחזיות ויתכן כי תהיינה שונות באופן משמעותי מאלו החזויות כיום, בשל גורמים אשר עלולים להשתנות בעתיד כמו שינויים בעלויות, בתנאי השוק, אי הצלחה להשיג יעדים חזויים והתייעלות מתוכננת וגורמים אחרים שהינם מחוץ לשליטת החברה. החברה אינה לוקחת על עצמה התחייבות לעדכן באופן פומבי את התחזיות האמורות, בין אם העדכון נובע ממידע חדש, אירועים בעתיד או מסיבה אחרת. היבטי ממשל תאגידי דירקטורים בלתי תלויים החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים..3 12

15 פירוט התהליכים שננקטו על ידי הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה 7 טרם אישור הדוחות הכספיים 3. ביום 0 בפברואר 5133, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לשמש גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים והוחלט כי היא תיקרא ועדת מאזן וביקורת האחראית מטעמו לפקח על שלמות הדוחות הכספיים ועל עבודת רואי החשבון ולהמליץ בפניו בקשר עם אישור הדוחות הכספיים והדיון בהם קודם לאישור. 5. חברי הועדה הינם כמפורט להלן:.5 שם עתליה ארד רפי פריאל עמוס מרחיים דח"צ 0 בלתי תלוי דח"צ דח"צ בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 0 יכולת לקרוא דוחות כספיים בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית כיו"ר הועדה משמשת הגב' עתליה ארד. כישורים 7 השכלה ונסיון השכלתה וכן נסיונה המקצועי והתעסוקתי )ראה פרק ד' נספח ו' בדוח התקופתי לשנת (. השכלתו וכן נסיונו המקצועי והתעסוקתי )ראה פרק ד' נספח ו' בדוח התקופתי לשנת (. השכלתו וכן נסיונו המקצועי והתעסוקתי )ראה פרק ד' נספח ו' בדוח התקופתי לשנת (. ביום 31 במאי התכנסה ועדת מאזן וביקורת לדיון בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת )"הדוחות הכספיים"( ולצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון החברה. נושאי המשרה, בעלי העניין בני משפחתם ו/או מי מטעמם שנכחו בישיבת הועדה האמורה הינם: גדי קוניא ממלא מקום מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, ענת רוטשילד יועצת משפטית, שמואל מולד חשב, אלי גרינבאום מבקר פנים, גונן ביבר סמנכ"ל מימון בכלל תעשיות בע"מ ויהודה בןעזרא סמנכ"ל חשב בכלל תעשיות בע"מ. יצוין כי רואה החשבון המבקר השתתף אף הוא בישיבה זו והוא סקר את הליך הסקירה שבוצע על ידו בקשר עם הדוחות הכספיים. במהלך הישיבה בחנה הועדה את הסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את סבירות הנתונים, את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה לו. הועדה גם בחנה היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים )כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים(. בסיום הדיון בנתונים שהוצגו גיבשה הועדה את המלצותיה לדירקטוריון החברה בנוגע לאישור הדוחות הכספיים. ההמלצות האמורות הועברו אל חברי הדירקטוריון 3 ימים לפני המועד שהיה קבוע לדיון ואישור הדוחות הכספיים. דירקטוריון החברה בדעה כי המלצות הועדה הועברו לידו זמן סביר, לפני הדיון בדירקטוריון וזאת בהתחשב בהיקף ומורכבות הנושאים המפורטים בהמלצות. דירקטוריון החברה קיבל את המלצות ועדת מאזן וביקורת לאישור הדוחות הכספיים. האם נתן הצהרה ח. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 1. אירועים לאחר תום תקופת הדיווח בדבר פרטים על אירועים לאחר תום תקופת הדיווח ראה ביאור 0 בדוחות הכספיים ליום 33 במרץ. 13

16 .1 ט. גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב בדבר פרטים על דירוג האג"ח ראה סעיף 39 לדוח התקופתי לשנת. מקורות המימון ראה פירוט בטבלה שלהלן. 2. אגרות חוב למוסדיים ולציבור סדרה מועד הנפקה שם חברה מדרגת דירוג בהנפקה דירוג התאגיד למועד הדוח סך שווי נקוב במועד הנפקה סוג ריבית רישום למסחר ריבית בבורסה נקובה )כן 0 לא( במיליוני ש"ח מועדי תשלום ריבית ע.נ. נומינלי ליום ערך בספרים של יתרות האג"ח ליום ערך בספרים של ריבית לשלם ליום שווי הוגן ליום סדרה מהותית % 309,211,111 A מעלות +A קבועה כן ריבית שנתית ביום 31 ביולי בשנים כן סדרה % 532,229,111 A מעלות +A מעלות קבועה קבועה כן כן ריבית חצי שנתית ביום 31 בינואר ו 31 ביולי בשנים 5117 ריבית חצי שנתית ביום 31 בנובמבר ו 33 במאי בשנים ריבית חצי שנתית ביום 31 ביוני ו 31 בדצמבר בשנים לא כן % 253,237,111 A A+ A+ A מעלות קבועה כן כן % 574,760,500 A A סדרה 3 סדרה 5 סדרה, 14

17 הערות: סדרה 3 צמודה למדד המחירים לצרכן. הקרן נפרעת ב 7 תשלומים שנתיים מיולי 5131 ועד יולי סדרה 2 הקרן נפרעת ב 1 תשלומים שנתיים מ יולי 5131 ועד יולי. סדרה 2 הקרן נפרעת ב 2 תשלומים שנתיים מ נובמבר 5133 ועד נובמבר סדרה 1 הקרן נפרעת ב 31 תשלומים שנתיים מדצמבר ועד דצמבר הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרות 3,2( הינו חברת הרמטיק נאמנות )3792( בע"מ. האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת הרמטיק נאמנות )3792( בע"מ הינם מר דן אבנון ו/או הגברת מרב עופראורן )טלפון (. הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרה 2( הינו שטראוס לזר חברה לנאמנויות )3775( בע"מ. האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת שטראוס לזר נאמנויות )3775( בע"מ הינם מר אורי לזר )טלפון 13( הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרה 1( הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הינו רו"ח יוסי רזניק )טלפון (. למועד הדוח החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבות מכוח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת האג"ח לפירעון מידי גדי קוניא, מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים יוחנן לוקר, יו"ר הדירקטוריון 33 במאי תאריך 15

18 תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים )בלתי מבוקרים( ליום 13 במרס

19 תוכן העניינים ע מ ו ד 2 דוח סקירה של רואי החשבון דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ביניים )בלתי מבוקרים(: 34 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 5 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד 6 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל 78 דוחות תמציתיים מאוחדים על שינויים בהון 901 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 0006 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

20 מבוא דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקרנו את המידע הכספי המצורף של החברה וחברות בנות )להלן "הקבוצה"(, הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 30 במרץ 2105 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 0 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited חיפה 31 במאי, 2

21 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי באלפי ש"ח נכסים ליום 13 במרס )בלתי מבוקר( ליום 13 בדצמבר )מבוקר( 227, , ,454 55, ,185 3,31,, , ,931 72, ,950 29,090 3,313, , ,630 46, ,682 3,,,2,211 נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים פקדונות לזמן קצר לקוחות חייבים ויתרות חובה מלאי נכס מוחזק למכירה סה"כ נכסים שוטפים 0,193, ,418 0,481 8,765 28,511 8, ,517,311 0,228, ,790 00,206 03,476 26,788 2,560 4, ,233,3,1 0,159,815 0,100 8,594 28,511 8, ,31,,311 נכסים לא שוטפים רכוש קבוע, נטו השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נכסי מסים נדחים נכסים בלתי מוחשיים, נטו נדל"ן להשקעה נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכסים אחרים נכסים בגין הטבות לעובדים סה"כ נכסים לא שוטפים 5,211,,12 5,231,111 5,773,,1, סה"כ נכסים הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 3

22 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי אלפי ש"ח ליום 13 במרס )בלתי מבוקר( ליום 13 בדצמבר )מבוקר( התחייבויות והון 078, , , ,493 32, , , , , ,936 36,620 6, , , , , ,093 33, , ,111 התחייבויות שוטפות אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים חלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך ספקים ונותני שירותים זכאים ויתרות זכות התחייבויות בגין הטבות עובדים התחייבויות בגין מיסים שוטפים סה"כ התחייבויות שוטפות 72, ,179 4,882 49,530 0,895 1,,,,21 83, ,950 02,029 51,632 2, ,31, 53, ,732 5,107 46,859 0, ,21, התחייבויות לא שוטפות הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אגרות חוב התחייבויות מסים נדחים התחייבויות בגין הטבות לעובדים התחייבויות אחרות סה"כ התחייבויות לא שוטפות 025, , , , , , , , ,549 הון הון מניות רגילות 1.10 ש"ח ע.נ. קרנות הון עודפים 212, ,212 11,,53, הון המיוחס לבעלים של החברה האם 6,887 5,618 6,930 זכויות שאינן מקנות שליטה 215, , ,327 סה"כ הון 5,211,,12 5,231,111 5,773,,1, סה"כ התחייבויות והון סמנכ"ל כספים ומ"מ מנכ"ל גדי קוניא עמוס מר חיים דירקטור )*( יו"ר הדירקטוריון יוחנן לוקר )*( ביום 03 במאי 2105, הסמיך דירקטוריון החברה את עמוס מר חיים המכהן כדירקטור בחברה, לחתום על הדוחות הכספיים של החברה, ביחד עם יו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל הכספים, היות וסמנכ"ל הכספים גדי קוניא מכהן גם כממלא מקום המנכ"ל. תאריך אישור הדוחות הכספיים : 31 במאי, הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 4

23 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח והפסד אלפי ש"ח ביאור לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרס )בלתי מבוקר( לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( 0,757,362 0,589,002 3,1, , ,439 2,,,51 450, ,120,5,137 מכירות עלות המכירות רווח גולמי 048,746 64,829 66, ,25, 38,282 03,549 )4,256( 27,272 39,018 04,635 )407,017( )1,1,1,2( 5 הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו סה"כ הוצאות )הכנסות( )335,57,( 1,122 25,,313 רווח )הפסד( מפעולות רגילות 3,188 88,857 12,7, ,828 31,121 2,321 07,238 32,131 הכנסות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון, נטו )311,122( )1,512( 233,5,1 רווח )הפסד( לאחר מימון 38,059 7,399 חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו ממס )321,11,( )4,699( )322,317( )3,112( )2,089( ,5,1 041, ,711 רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה רווח )הפסד( לתקופה רווח )הפסד( מיוחס ל: ) 054,354( ,691 בעלי מניות החברה )833( )21( 43 זכויות שאינן מקנות שליטה )322,317( ,711 )11.11( רווח )הפסד( למניה רגילה אחת בת 1.10 ש"ח ערך נקוב רווח )הפסד( למניה סיסי מיוחס ה ב לבעלי מניות החבר ש"ח 1.1, )11.11( 5,189,800 5,189, , 5,189,800 5,189, ,189,800 5,189,800 רווח )הפסד( למניה מדולל מיוחס לבעלי מניות החברה הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש בחישוב הרווח למניה בסיסי מדולל הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 5

24 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרס )בלתי מבוקר( לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( )322,317( ,711 רווח )הפסד( לתקופה )2,397( )651( )3,147( )677( 4, , )31( , ,706 39,706 סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס חלק בהפסד הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, שעבר לרווח והפסד, נטו ממס רווח כולל אחר שסווג לרווח והפסד, נטו ממס כתוצאה ממימוש חברה כלולה 3,111 3,113 11,711 רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס )321,112( 3, ,2,1 סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה )052,884( )0,111( 0,320 )26( 301, מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה )321,112( 3, ,2,1 הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 6

25 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון סה"כ 215,731 44,651 )4,934( , ,2,1 )34( 111,327 יתרה ליום 3 בינואר הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ עסקאות גידור תזרים מזומנים רווחים אקטוארים בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס רווח לתקופה סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה תשלום מבוסס מניות סה"כ הון ליום 13 במרס פרמיה על מניות ן קרן הו בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון הנובעת מהטבת המס בגין מימוש אופציות לעובדים קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים קרן הון הפרשי מ שער בגין תרגום פעילות חוץ סה"כ מיוחס לבעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה,, ,, ,113 44,651 )4,934( , ,231 )34( 11,,53, עודפים 3,1,12, , , ,221 )22,,21( 44,651 22,,21 קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים אלפי ש"ח )בלתי מבוקר( 2,112 )4,934( )2,112( 2,222 2,222 1,117 1,117 2,212 )34( 2,221 13,,311 13,,311 הון מניות 352,5,7 352,5,7 711, ,512 4, ,135 2,,12 )6( )21( )5,( 2,,11 711, ,153 4, , , ,,551 )22,715( )22,512( ,311 )436(,,725 1,117 1,117 5,,15 4,115 )2,612( 2, ,21, 2,612 13,, ,5,7 352,5,7 יתרה ליום 3 בינואר הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ עסקאות גידור תזרים מזומנים רווחים אקטוארים בגין תוכנית הטבה מוגדרת רווח )הפסד( לתקופה סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה הפחתת קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים לעודפים הענקת כתבי אופציה פקיעת אופציות לעובדים סה"כ הון ליום 13 במרס 7 הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

26 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון הון מניות פרמיה על מניות קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן הון הנובעת מהטבת המס בגין מימוש אופציות לעובדים קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים אלפי ש"ח קרן הון הפרשי מ שער בגין תרגום פעילות חוץ עודפים סה"כ מיוחס לבעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ 711,735 2,,12 711, ,275 )22,715( 211 7,311 1,117 5,,15 131,21, 352,5,7 יתרה ליום 3 בינואר )046( 4,496 )3,147( )055,087( )321,112( 3,868 0,606 2,416 )035( )32( )833( )3,111( 2,253 )00( 4,496 )3,105( )054,354( )325,112( 3,868 0, )3,105( )054,354( )327,1,1( 0,743 )00( )33( 053 4,496 2,21, )0,743( 3,868 0,606 )2,612( 2,612 הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ עסקאות גידור תזרים מזומנים הפסדים אקטוארים בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס הפסד לשנה סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה הפחתת קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים לעודפים הנפקת כתבי אופציה תשלום מבוסס מניות פקיעת אופציות לעובדים יציאה מאיחוד JHRC 215,731,, ,113 3,1,12, )22,,21( 2,112 2,222 1,117 2,212 13,, ,5,7 סה"כ הון ליום 13 בדצמבר 8 הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

27 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים אלפי ש"ח ביאור לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרס )בלתי מבוקר( לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( )055,087( )4,699( 85,769 )67,486( )38,059( 09, ,647 )078( 0, ,363 )2,525( 73,511 )9,356( 42,310 )9,521( )9,090( 32,512 2, )2,089( 08,348 )0,866( )7,399( 04,971 27, )2,391( 27,512 )62,521( 2,918 6,991 )861( )21,215( 2, , ,531 04,908 )424( 47,365 )34( )439,683( 11,212 )09,649( 9,791 )34,157( )0,739( )22,,22( 87 )2(5 )0(5 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת רווח )הפסד( לתקופה הוצאות )הכנסות( מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד הוצאות מימון, נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד רווח ממימוש רכוש קבוע חלק החברה ברווחי חברות כלולות דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה פחת והפחתות רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הוצאות )הכנסות( בגין תשלומים מבוססי מניות הפסד )רווח( משערוך נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד הפסד ממימוש חברה מאוחדת רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות : גידול בלקוחות וחייבים אחרים קיטון במלאי גידול )קיטון( בספקים זכאים אחרים קיטון בהטבות לעובדים תקבולי מיסים 11,213 )1,,12( )35,3,1( מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( שוטפת 9 הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

28 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך( אלפי ש"ח תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה רכישת רכוש קבוע תשלום בגין נדל"ן להשקעה תמורה ממימוש נכסים בחכירה תפעולית ורכוש קבוע תמורה ממימוש חברה מאוחדת ותשלומים על חשבון כיסוי גירעון בחברה בת שנמכרה ריבית שנתקבלה תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה גביית )מתן( פקדונות זמן קצר מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( השקעה ביאור לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 13 במרס )בלתי מבוקר( לשנה שהסתיימה ביום 13 בדצמבר )מבוקר( )63,160( )0,622( 65,662 )3,501( 980 2,751 )011,111( )11,111( )22,929( )88( 2, )51,111( )04,723( , , , ,448 3,868 )012,965( 37,012 )42,301( )77,989( )067,351( 357, ,722 3,868 )39,111( 05,111 )03,151( )8,126( 311,232 )66,519( )27,554( )6,771( )311,111( תזרימי מזומנים מפעילויות מימון תקבולים מהנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה( תקבולים מהנפקת אופציות קיטון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםנטו קבלת הלוואות לזמן ארוך פירעון הלוואות לזמן ארוך תשלומי ריבית פירעון אגרות חוב מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( מימון 337, ,377 )076( 557,71, 71, ,377 )63( 311, , ,716 )070( 132,727 עליה נטו במזומנים ושווי מזומנים מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 01 הביאורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

29 כללי א. תיאור כללי של החברה ופעילותה ביאורים לדוחות תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרס )בלתי מבוקרים( הינה חברה ציבורית, המאוגדת בישראל, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. והחברות המאוחדות שלה )להלן "החברה"( עוסקות בייצור ומכירה של ניירות אריזה, פעילות מיחזור פסולת נייר, ייצור ומכירה של ניירות כתיבה והדפסה, ייצור מוצרי קרטון ואריזה ושיווק צרכי משרד )החברה והחברות המוחזקות שלה להלן "הקבוצה"(. רוב מכירות הקבוצה מתבצעות בשוק המקומי )בישראל(. באשר למידע לפי מגזרים, ראה ביאור 6. ב. יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 30 בדצמבר 2104, לשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם. ביאור 3 ביאור 5 עיקרי המדיניות החשבונאית ב. ג. א. בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי,IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן" 34.("IAS בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאילו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 30 בדצמבר 2104, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ערוכים בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל מסים על ההכנסה בדוחות ביניים הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים. הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע. לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים, הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח. ד. שערי חליפין ובסיסי הצמדה )0( )2( )3( יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח. יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח. להלן נתונים על שערי החליפין של הדולר, של היורו ועל המדד: שערי החליפין היציגים של הדולר של היורו מדד המחירים לצרכן )ש"ח ל 3 דולר( )ש"ח ל 3 יורו ) מדד בגין בנקודות )*( תאריך הדוחות הכספיים 30 במרס במרס בדצמבר שיעורי השינוי לתקופה של: % % % ) 0.29( ) 9.57( שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 במרס ) 1.49( שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 במרס ) 1.2( ) 0.2( שנה שנסתיימה ביום 30 בדצמבר )*( על פי המדד בגין החודש המסתיים בתום כל תקופת דיווח, לפי בסיס ממוצע 0993=

30 ביאור 1 ביאורים לדוחות תמציתיים מאוחדים ליום 13 במרס )בלתי מבוקרים( עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח א. ביום 30 בדצמבר 2104, חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב, וביום 00 בפברואר 2105, חתמה החברה על הסכם מחייב למכירת מלוא )011%( החזקותיה )במישרין ובעקיפין( בגרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ )"גרפיטי"(, חברה בת בבעלותה המלאה, לחברת קרביץ )0974( בע"מ )"הרוכשת" ו"הסכם המכירה", בהתאמה(. להלן עיקרי הסכם המכירה: 0. במועד ההשלמה ישולם לחברה סכום כולל בסך של 48 מיליון ש"ח )"מחיר המכירה"(, כ 01.6 מיליון ש"ח בגין מכירת מניות גרפיטי וכ 37.4 מיליון ש"ח כהשבת הלוואות בעלים ופירעון יתרות שהעמידה החברה לגרפיטי. הסכם המכירה כולל הוראות התאמה של מחיר המכירה בהתאם לשינויים בהון העצמי של גרפיטי במועד ההשלמה בהשוואה להון העצמי על פי דוח הרבעון השלישי לשנת 2104, וכן מנגנון התאמה בהתאם ליתרות המלאי בגרפיטי במסגרת הסכם המכירה, הסכימו הצדדים כי גרפיטי תמשיך לשכור מהחברה את משרדיה ומחסניה במרכז הלוגיסטי של החברה במודיעין למשך תקופה של שנים עשר חודשים לאחר ההשלמה, בתנאים שיסוכמו ביניהם. כמו כן, תהיה לה אופציה להאריך את תקופת השכירות בשנים עשר חודשים נוספים. ככל שתחליט הרוכשת לממש את האופציה, תשלם לחברה סכום נוסף בסך של 3 מיליון ש"ח )בנוסף לתשלום דמי השכירות(. כמו כן, הצדדים הסכימו כי לבקשת הרוכשת יחתמו במועד ההשלמה על הסכם שירותים להמשך מתן השירותים שמעניקה החברה לגרפיטי בטרם ההשלמה. השלמת הסכם המכירה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, ובכלל זה, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לשביעות רצון הצדדים, קבלת אישורי צדדים שלישיים אחרים הנדרשים לעסקה וכן כי לא חל שינוי מהותי לרעה בנוגע לגרפיטי או חברת הבת של גרפיטי )"התנאים המתלים"(. 5. הצדדים הסכימו כי יפעלו על מנת שהתנאים המתלים יתקיימו מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר מתום 91 ימים ממועד חתימת הסכם המכירה )הניתנים להארכה על ידי מי מהצדדים ב 31 ימים נוספים(. ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים עד מועד האמור, כל צד רשאי יהיה לבטל את ההסכם, מבלי שיהיו לו טענות למעט במקרה של חוסר תוםלב, תרמית, מרמה או הטעייה בזדון. הסכם המכירה כולל הסכמות בין הצדדים הנוגעות לתקופה שבין מועד החתימה למועד השלמת העסקה, ובכלל זה, לגבי פנייה לממונה על ההגבלים העסקיים ולקבלת אישורי הצדדים השלישיים הנדרשים להשלמת ההסכם. כמו כן, החברה התחייבה כי גרפיטי תמשיך לנהל את עסקיה במהלך העסקים הרגיל. 7. הסכם המכירה כולל התחייבות שיפוי של החברה כלפי הרוכשת, לרבות, בגין הפרת המצגים שנתנה החברה, התחייבויות של גרפיטי שלא ניתן עליהן גילוי, תביעות או הליכים משפטיים וחבות מס שלא בוצעה לגביה הפרשה מלאה בדוחות הכספיים ואשר עילתן קודמת למועד ההשלמה. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, החברה ממתינה להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים, בעניין הסכם המכירה. 9. הסכם המכירה כולל הוראות נוספות הנוגעות לסודיות ולאישידול של עובדים ו/או צדדים שלישיים מתוך מטרה להפסיק את התקשרותם עם גרפיטי או חברת הבת שלה. להערכת החברה למועד הדוח, לאחר שתושלם העסקה, תרשום החברה רווח חשבונאי בדוחותיה הכספיים בסך של כ 9 מיליון ש"ח. כאמור לעיל, השלמת העסקה כפופה להשלמתם של תנאים מתלים אשר נכון למועד הדוחות הכספיים אין כל וודאות לגבי השגתם, ולאור כך לא מתקיימים התנאים לסיווג הנכסים וההתחייבויות של חברת גרפיטי כקבוצת מימוש המוחזקת למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 5 "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקה". ב. ביום 0 בפברואר 2105 הודיעה החברה כי ב 29 בינואר 2105 קיבלה לידיה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2116 )"התביעה הייצוגית"(. התביעה הייצוגית הוגשה בגין נזקים שנגרמו לכאורה לציבור בגין זיהום מי נחל חדרה אשר נטען כי מבוצע על ידי החברה ועל רקע כתב האישום שהוגש כנגד החברה בגין עבירות על חוק המים וחוק רישוי עסקים. התובע הייצוגי העריך את היקף התביעה, ככל שתאושר כתובענה ייצוגית, בכ 21 מיליון ש"ח וזאת, בין היתר, בגין עילת עוולת הרשלנות מכח פקודת הנזיקין ועילת הפרת חובה חקוקה של הוראות חוק המים. 02

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד