גילוי דעת 93 .doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "גילוי דעת 93 .doc"

תמליל

1 לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 (*) גילוי דעת 93 הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תוכן העניינים מבוא נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו השגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הבקרה הפנימית שלו הערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית תקשורת עם המופקדים על בקרת העל תיעוד תחילה ביטולים נספחים: נספח - 1 השגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו נספח - 2 מרכיבי הבקרה הפנימית נספח - 3 תנאים ואירועים העשויים להצביע על סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית סעיפים (*) גילוי דעת זה אושר על-ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ועל-ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטותיהן מהימים ו , בהתאמה ופרסומו אושר על-ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום

2 לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 מבוא 315 גילוי דעת זה מבוסס על תקן (ISA) הבינלאומית של רואי החשבון :(IFAC) מס' של הפדרציה.1 UNDERSTANDING THE ENTITY AND IT S ENVIRONMENT AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT מטרת גילוי דעת זה היא לקבוע כללים והנחיות למבקר שיאפשרו לו להשיג הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו, ולהעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים המבוקרים. הלשכה מתעתדת לפרסם גילוי דעת נוסף שעניינו יהיה "נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו" המבוסס על תקן (ISA) מס' 330 של הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון :(IFAC) "THE AUDITOR`S PROCEDURES IN RESPONSE TO ASSESSED RISKS" עם כניסתם לתוקף של גילוי דעת זה ושל גילוי הדעת הנוסף כאמור יתבטל תוקפם של גילוי דעת 66 בדבר "הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע ממוחשבת " ושל גילוי דעת 80 בדבר "הערכת סיכונים ובקרה פנימית". על המבקר להשיג הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו, וזאת במידה מספקת על מנת לזהות ולהעריך את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, בין אם ההצגה המוטעית נגרמה בשל תרמית ובין אם נגרמה עקב טעות, וכן כדי לתכנן ולבצע במידה מספקת נהלי ביקורת נוספים. גילוי הדעת בדבר "ראיות ביקורת" מחייב את המבקר להשתמש במצגי ההנהלה (assertions) לגבי סוגי עסקאות, יתרות חשבון, הצגה ומתן גילוי בפירוט מספיק כדי ליצור בסיס להערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית ולעיצובם של נהלי ביקורת נוספים ויישומם. גילוי הדעת בדבר "ראיות ביקורת" מחייב את המבקר לבצע הערכת סיכונים הן ברמת הדוחות הכספיים והן ברמת המצגים, בהתבסס על הבנה מתאימה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו. גילוי 1 הדעת בדבר "נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו" עוסק גילוי דעת זה טרם פורסם, ראה סעיף 1 לעיל.

3 באחריותו של המבקר לקבוע מענה כולל ולתכנן ולבצע נהלי ביקורת נוספים אשר אופיים, עיתויים והיקפם מספקים מענה נאות להערכת הסיכונים. הדרישות וההנחיות של גילוי הדעת האמור תיושמנה בשילוב עם הדרישות וההנחיות שנקבעו בגילויי דעת אחרים. במיוחד, הנחיות נוספות בהקשר לאחריות המבקר להעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית כתוצאה מתרמית נדונות בגילוי הדעת בדבר "אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות הכספיים". 3. להלן מובאת סקירה כללית של הדרישות בגילוי דעת זה: נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע על-אודות הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו. חלק זה כולל הסברים לגבי נהלי הביקורת שעל המבקר לבצע בכדי להשיג הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו (נהלים להערכת סיכונים). נושא זה מחייב את המבקר לקיים גם דיון בין חברי צוות הביקורת באשר למידת חשיפתם של הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר להצגה מוטעית מהותית. השגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו. נושא זה מחייב את המבקר להבין היבטים ספציפיים של הגוף המבוקר וסביבתו, וכן מרכיבים של הבקרה הפנימית שלו, במטרה לזהות ולהעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית. הערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית. נושא זה מחייב את המבקר לזהות ולהעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית הן ברמת הדוחות הכספיים והן ברמת המצגים. באשר לכך, המבקר ינקוט בפעולות הבאות: - יזהה סיכונים על ידי בחינת הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרות הרלבנטיות, וכן על ידי בחינת סוגי העסקאות, יתרות חשבון, והגילוי בדוחות הכספיים; - ייחס את הסיכונים שזוהו לאותם גורמים שעשויים להיות שגויים ברמת המצגים; וכן - יבחן את משמעות הסיכונים וסבירותם. נושא זה מחייב את המבקר לקבוע גם אם סיכונים כלשהם שהוערכו הינם סיכונים משמעותיים המחייבים שיקול דעת 419

4 מיוחד בביקורת או סיכונים שלגביהם בדיקות מבססות בלבד אינן מספקות ראיות ביקורת נאותות במידה מספקת. המבקר נדרש להעריך את תכנון הבקרות של הגוף המבוקר, לרבות פעולות בקרה רלבנטיות על סיכונים כאלה ולקבוע אם הן יושמו. תקשורת עם המופקדים על בקרת העל ועם ההנהלה. נושא זה מטפל בנושאים הקשורים לבקרה פנימית אשר לגביהם מתקשר המבקר עם המופקדים על בקרת העל ועם ההנהלה. תיעוד. נושא לאמור לעיל. הדרישות את זה קובע לתיעוד מתאים בהקשר חיוני הבנה אודות הגוף המבוקר וסביבתו מהווה גורם השגת 4. לביצוע ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. במיוחד, קובעת הבנה זאת מסגרת של התייחסויות שבתחומן מתכנן המבקר את הביקורת ומפעיל שיקול דעת מקצועי לגבי סיכונים שהוערכו להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים ולגבי תגובתו לאותם סיכונים במהלך הביקורת, לדוגמה כאשר: רמה זו עדיין המהותיות ומעריכים אם את רמת קובעים מתאימה ככל שתהליך הביקורת מתקדם; המדיניות של והיישום הבחירה נאותות את בוחנים החשבונאית והגילוי בדוחות הכספיים; מזהים תחומים שבהם יתכן שיידרש שיקול דעת מיוחד בביקורת, לדוגמה - עסקאות עם צדדים קשורים, יישום נאות על ידי ההנהלה או בחינת המטרה של הנחת העסק החי העסקית של עסקאות; מפתחים ציפיות לשימוש כאשר נוקטים בנהלים אנליטיים; מתכננים ומבצעים נהלי ביקורת נוספים בכדי להקטין את סיכון הביקורת לרמה נמוכה מקובלת; וכן מעריכים את המידה המספקת של ראיות ביקורת שהושגו ההנהלה הצהרות ונאותותן, כגון נאותותן של הנחות ושל הניתנות בעל-פה ובכתב. המבקר יפעיל שיקול דעת מקצועי בכדי לקבוע את המידה הנדרשת של הבנת הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו. השיקול העיקרי של המבקר הינו אם ההבנה שהושגה אודות הגוף המבוקר הינה מספקת בכדי להעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים ובכדי לתכנן ולבצע נהלי ביקורת נוספים. עומק ההבנה הכוללת כאמור הנדרש על ידי המבקר.5 420

5 א( ב( ג( לביצוע הביקורת הינו פחות מזה הנדרש להנהלה לצורך ניהול הגוף המבוקר. נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו הגוף המבוקר השגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו, מהווה תהליך מתמשך ודינמי של צבירה, עדכון וניתוח של מידע במהלך הביקורת. בגילוי הדעת בדבר "ראיות ביקורת" מתייחסים לנהלי ביקורת לצורך השגת הבנה כאמור כ"נהלים להערכת סיכונים" וזאת עקב כך שהמבקר עשוי להשתמש בחלק מהמידע שהושג בעקבות ביצוע נהלים כאלה כראיות ביקורת בכדי לתמוך בהערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית. בנוסף לכך, בביצוע נהלים להערכת סיכונים עשוי המבקר להשיג ראיות ביקורת אודות סוגי עסקאות, יתרות חשבון, או גילויים ומצגים קשורים וכן אודות האפקטיביות התפעולית של בקרות, אפילו אם נהלי ביקורת אלה לא תוכננו במיוחד כבדיקות מבססות או כבדיקות בקרה. המבקר עשוי גם לבצע בדיקות מבססות או בדיקות בקרה במקביל לביצוע נהלים להערכת סיכונים מאחר שיעיל לנקוט בדרך זאת..6 נהלים להערכת סיכונים על המבקר לבצע את הנהלים הבאים להערכת סיכונים בכדי להשיג הבנה אודות הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו: ( בירורים עם ההנהלה ואחרים בגוף המבוקר; ( נהלים אנליטיים; וכן ( התבוננות ובדיקה..7 המבקר אינו נדרש לבצע את כל נהלי הערכת הסיכונים המתוארים לעיל לכל אחד מההיבטים המפורטים בסעיף 20 להלן. יחד עם זאת, על המבקר לבצע את כל נהלי הערכת הסיכונים במהלך השגת ההבנה הנדרשת של הגוף המבוקר וסביבתו. בנוסף לכך, יבצע המבקר נהלי ביקורת אחרים כאשר המידע שהתקבל עשוי לסייע בזיהוי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. לדוגמה - המבקר עשוי לשקול את הצורך לערוך בירורים עם היועץ המשפטי החיצוני של הגוף המבוקר או בירורים עם מומחים לביצוע הערכות אשר הגוף המבוקר השתמש בשירותיהם. סקירה של מידע שהתקבל ממקורות חיצוניים (כגון דיווחים על ידי.8 421

6 אנליסטים, תאגידים בנקאיים, או גופים מדרגים; כתבי עת מסחריים וכלכליים; או פרסומים תחוקתיים או כספיים) עשויה גם להיות לעזר בהשגת מידע אודות הגוף המבוקר. על-אף שחלק גדול מהמידע שהמבקר משיג בדרך של בירורים ניתן לקבלו מההנהלה ומאלה האחראים על הדיווח הכספי, הרי שבירורים עם אחרים בגוף המבוקר, כמו עובדי ייצור וצוות הביקורת הפנימית, וכן עובדים אחרים ברמות שונות של סמכות, עשויים להיות מועילים בכך שיספקו למבקר זווית ראייה שונה לצורך זיהוי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. בקביעת זהותם של אותם אחרים בגוף המבוקר שאליהם ניתן לפנות בבקשה לבירורים, וההיקף של אותם בירורים, ישקול המבקר איזה מידע ניתן להשיג שיסייע לו בזיהוי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית, לדוגמה:.9 בירורים שיופנו למופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר עשויים להיות לעזר למבקר בהבנת הסביבה בה נערכו הדוחות הכספיים; בירורים שיופנו לצוות הביקורת הפנימית עשויים להתייחס לפעילויות של צוות זה בנוגע לתכנון הבקרה הפנימית בגוף המבוקר ויעילותה ואם ההנהלה הגיבה באופן משביע רצון לממצאים כלשהם העולים מפעילויות אלה; בירורים שיערכו אצל עובדים הקשורים לייזום, עיבוד או רישום של עסקאות שהן מורכבות או בלתי רגילות עשויים להיות לעזר למבקר בהערכת נאותות הבחירה של מדיניות חשבונאית מסוימת ויישומה; בירורים שיופנו ליועץ המשפטי של הגוף המבוקר עשויים להתייחס לעניינים כמו תביעות משפטיות, עמידה בהוראות חוקים ותקנות, ידיעה אודות תרמית או תרמית אפשרית ואשר נודעת לה השפעה על הגוף המבוקר, כתבי אחריות, התחייבויות לאחר המכירה, הסדרים (כמו אלה הנובעים מעסקאות משותפות) עם שותפים לעסקים ומשמעותם של תנאים חוזיים; בירורים שיופנו לעובדי שיווק או מכירה עשויים להתייחס לשינויים באסטרטגיות השיווק של הגוף המבוקר, למגמות במכירותיו, או להסדרים חוזיים עם לקוחותיו. נהלים אנליטיים עשויים לסייע בזיהוי קיומם של עסקאות או אירועים בלתי רגילים, וכן סכומים, יחסים ומגמות אשר מצביעים על עניינים שיש להם השלכות על הדוחות הכספיים ועל הביקורת. בביצוע נהלים אנליטיים המשמשים כנהלים להערכת סיכונים.10, יפתח המבקר ציפיות אודות יחסים שהם מתקבלים על הדעת ואשר צפויים שיתקיימו באופן סביר. כאשר ההשוואה של ציפיות אלה עם סכומים שנרשמו או עם יחסים שפותחו מתוך סכומים 422

7 שנרשמו מניב יחס שהוא בלתי רגיל או שאינו צפוי, ישקול המבקר תוצאות אלה בבואו לזהות סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. עם זאת, כאשר בעריכת נהלים אנליטיים אלה נעשה שימוש בנתונים שקובצו ברמה גבוהה (דבר שקורה לעיתים קרובות), התוצאות של נהלים אנליטיים אלה יכולות להצביע רק באופן כוללני וראשוני על כך אם יתכן שקיימת הצגה מוטעית מהותית. בהתאם לכך, ישקול המבקר את התוצאות של נהלים אנליטיים אלה ביחד עם מידע אחר שנאסף במסגרת זיהוי הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. באשר להנחיות נוספות לגבי השימוש בנהלים אנליטיים - ראה גילוי הדעת בדבר "נהלים אנליטיים". התבוננות ועיון (Inspection) עשויים לתמוך בבירורים עם ההנהלה ואחרים, ולספק גם מידע אודות הגוף המבוקר וסביבתו. נהלי ביקורת כאלה כוללים, בדרך כלל:.11 התבוננות בפעילויות הגוף המבוקר. עיון במסמכים (כמו תכניות ואסטרטגיות עסקיות), רשומות חשבונאיות, וספר נהלים (Manual) של בקרה פנימית. קריאת דוחות שהוכנו על ידי ההנהלה (כגון דוחות הנהלה רבעוניים ודוחות כספיים לתקופות ביניים) ועל-ידי המופקדים על בקרת העל (כגון פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון). ביקורים במשרדי הגוף המבוקר ובמתקני הייצור שלו. התחקות אחר עסקאות דרך מערכת המידע המתייחסת לדיווח כספי.(walk-throughs) כאשר המבקר מתכוון להשתמש במידע אודות הגוף המבוקר וסביבתו שהושג בתקופות קודמות, עליו לקבוע אם חלו שינויים שעשויים להשפיע על הרלבנטיות של מידע כזה בביקורת לתקופה השוטפת. לגבי התקשרויות מתמשכות לביצוע ביקורת, ניסיון העבר של המבקר עם הגוף המבוקר יש בו כדי לתרום להבנה של הגוף המבוקר. לדוגמה - נהלי ביקורת שיושמו בביקורות קודמות מספקים, בדרך כלל, ראיות ביקורת אודות המבנה הארגוני של הגוף המבוקר, עסקיו והבקרות שלו, כמו גם מידע אודות הצגה מוטעית מן העבר והאם היא תוקנה בעיתוי הנכון או שהיא לא תוקנה, דבר שיש בו כדי לסייע למבקר בסיכונים שהוערכו המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בתקופת הביקורת השוטפת. עם זאת, יתכן שמידע שכזה יהפוך לבלתי רלבנטי עקב שינויים שחלו בגוף המבוקר או בסביבתו. המבקר יערוך בירורים ויבצע נהלי ביקורת נאותים אחרים בדרך של התחקות אחר

8 גילוי דעת מס' 93 - לשכת רואי חשבון בישראל תהליכים של המערכות,(walk-throughs) בכדי לקבוע האם חלו שינויים העשויים להשפיע על הרלבנטיות של מידע כזה. כאשר הדבר רלבנטי לביקורת, יביא המבקר בחשבון גם מידע אחר כגון זה שהתקבל מאת לקוחו במסגרת תהליך קבלתו או המשך מתן השירותים ללקוח process) (acceptance or continuance או, אם הדבר אפשרי, ניסיון שהושג במסגרת התקשרויות אחרות עבור הגוף המבוקר, לדוגמה - התקשרויות שנועדו לסקור מידע כספי לתקופת ביניים..13 דיונים בין חברי הצוות למשימת הביקורת על חברי צוות הביקורת להתייחס בדיוניהם למידת חשיפתם הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר להצגה מוטעית מהותית. של.14 מטרת דיונים אלה היא לאפשר לחברי צוות הביקורת להשיג הבנה טובה יותר של האפשרויות להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים כתוצאה מתרמית או טעות בתחומים המסוימים שיוחסו להם, ולהבין כיצד תוצאות נהלי הביקורת שהם עורכים עשויים להשפיע על היבטים אחרים של הביקורת, לרבות ההחלטות בדבר האופי, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת נוספים. הדיונים מספקים הזדמנות לאותם חברי צוות הביקורת המנוסים יותר, לרבות השותף האחראי על צוות זה, להתחלק בהבנות שלהם בהתבסס על הידע שרכשו אודות הגוף המבוקר, ולהחליף ביניהם 2 מידע אודות הסיכונים העסקיים שהגוף המבוקר חשוף להם וכן באשר לחשיפתם של הדוחות הכספיים להצגה מוטעית מהותית. בגילוי הדעת בדבר "אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים" ניתן דגש מיוחד לחשיפתם של הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר להצגה מוטעית מהותית בשל תרמית. הדיונים מתייחסים גם לעובדת היותה של מסגרת הדיווח הכספי המיושמת מותאמת לעובדות ולנסיבות של הגוף המבוקר. קביעת הרכב חברי צוות הביקורת שישתתפו בדיונים, כיצד ומתי יתקיימו הדיונים והיקפם, נתונה לשיקול דעת מקצועי. בדרך כלל, חברי צוות הביקורת המובילים יטלו חלק בדיונים. עם זאת, אין זה הכרחי שלכל חברי הצוות יהיה ידע מקיף באשר לכל היבטי ראה סעיף 30 להלן. 424

9 א( הביקורת. היקף הדיונים מושפע מגורמים שונים כגון תפקידיהם של חברי הצוות, ניסיונם וצורכי המידע שלהם. לדוגמה - בביקורת המתבצעת במספר רב של אתרים, יתכן שיקוימו מספר רב של דיונים בהם מעורבים חברי צוות הביקורת המובילים בכל אחד מהאתרים המשמעותיים. גורם אחר שיש לבחון בהקשר לתכנון הדיונים הינו האם לכלול מומחים שיועמדו לרשות צוות הביקורת. לדוגמה - המבקר עשוי להחליט שנדרש לכלול בצוות הביקורת מומחה בתחום של טכנולוגיית המידע ) Technology Information 3 -) IT או שיש לו כישורים אחרים ובהתאם לכך ישתתף מומחה כזה במסגרת הדיונים. בהתאם לגילוי הדעת בדבר "מטרות הביקורת ועקרונות כלליים על המבקר לתכנן את הביקורת ולבצעה תוך לעריכת הביקורת", גישה של ספקנות מקצועית. הדיונים בין חברי צוות הביקורת לאורך תקופת מבליטים את הצורך לקיים ספקנות מקצועית למצבים אחרים למידע או ער כדי שהצוות יהיה הביקורת, המצביעים על כך שיתכן שהצגה מוטעית מהותית עקב תרמית או טעות התרחשה, ויקפיד על מעקב אחר סימנים כאלה. בהתחשב בנסיבות הביקורת, יתכן שיקוימו דיונים נוספים בכדי בין חברי צוות הביקורת באשר שוטף מידע החלפת לאפשר לרגישותם של הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר להצגה מוטעית מהותית. המטרה היא שחברי צוות הביקורת יצרו קשר ביניהם ויחלקו במידע שהושג במהלך הביקורת אשר עשוי להשפיע על הערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית עקב נהלי הביקורת שייושמו כדי לטפל על תרמית או טעות או בסיכונים השגת הבנה של הפנימית שלו הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה השגת הבנה על ידי המבקר אודות הגוף המבוקר הבנה של ההיבטים הבאים: וסביבתו כוללת.20 גורמים ענפיים וגופים מפקחים (רגולטורים), וכן גורמים חיצוניים אחרים, לרבות מסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר. ( טכנולוגיית המידע מקיפה אמצעים ממוכנים של ייזום, עיבוד, אחסון ותקשור של מידע, וכוללת מכשירי הקלטה, מערכות תקשורת, מערכות מחשבים (כולל מרכיבים ונתונים של חומרה ותוכנה) וכן מכשירים אלקטרוניים אחרים

10 ב( ג( ד( ה( אופיו של הגוף המבוקר, לרבות אימוץ המדיניות החשבונאית בגוף המבוקר ויישומה. יעדים ואסטרטגיות, והסיכונים העסקיים הקשורים שעשויים להביא לידי הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים. מדידה וסקירה של הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר. בקרה פנימית. ( ( ( ( בנספח 1 לגילוי הדעת מובאות דוגמאות לנושאים שהמבקר עשוי לשקול בבואו להשיג הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו הקשורים להיבטים שפורטו ב- א( ( עד (ד) לעיל. נספח 2 לגילוי הדעת כולל הסברים מפורטים המתייחסים למרכיבי הבקרה הפנימית. האופי, העיתוי וההיקף של נהלי הערכת סיכונים שבוצעו מותנים בנסיבות ההתקשרות כמו גודלו ומורכבותו של הגוף המבוקר וניסיון המבקר עמו. בנוסף לכך, זיהוי שינויים משמעותיים בכל אחד מהיבטי הגוף המבוקר כמפורט בסעיף 20 לעיל בהשוואה לתקופות קודמות, הכרחי לצורך השגת הבנה במידה מספקת אודות הגוף המבוקר על מנת לזהות ולהעריך סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית..21 גורמים ענפיים וגופים מפקחים, וכן גורמים חיצוניים אחרים, לרבות מסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר על המבקר להשיג הבנה אודות הגורמים הענפיים והגופים המפקחים והחיצוניים האחרים המתייחסים, לרבות מסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר. גורמים אלה כוללים את התנאים הענפיים כמו הסביבה התחרותית, יחסי ספק - לקוח, וכן התפתחויות טכנולוגיות, גופים מפקחים, לרבות מסגרת הדיווח הכספי המתאימה, הסביבה המשפטית והפוליטית, והדרישות הסביבתיות המשפיעות על הענף והגוף המבוקר; וכן גורמים חיצוניים אחרים כמו תנאים כלכליים כלליים. באשר לדרישות נוספות הקשורות למסגרת המשפטית וגופים מפקחים והמתייחסות לגוף המבוקר ולענף - ראה גילוי הדעת בדבר 4 "התייחסות לחוקים ותקנות בביקורת דוחות כספיים" גילוי דעת זה טרם פורסם. 426

11 הענף שבו פועל הגוף המבוקר עלול לגרום לסיכונים מיוחדים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית והנובעים מאופיו של העסק או ממידת הפיקוח של גופים מפקחים עליו. לדוגמה - חוזים לטווח ארוך עשויים להיות כרוכים באומדנים משמעותיים של הכנסות ועלויות אשר גורמים לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. במקרים אלה, ישקול המבקר אם במסגרת צוות הביקורת נכללים חברים שיש להם מידה מספקת של ידע וניסיון. הדרישות התחיקתיות ודרישות הגופים המפקחים קובעות לעתים קרובות את מסגרת הדיווח הכספי שעל ההנהלה ליישם בעריכת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר. במרבית המקרים, מסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר נקבעת על-פי מקום מושבו של הגוף המבוקר או במקום שבו עיקר פעילותו, ולמבקר ולגוף המבוקר צריכה להיות הבנה באשר לאותה מסגרת הדיווח המתאימה אופיו של הגוף המבוקר על המבקר להשיג הבנה אודות אופיו של הגוף המבוקר. אופי הגוף המבוקר מתייחס לפעולותיו של הגוף המבוקר, לבעלות ולפיקוח עליו על-ידי המופקדים על בקרת העל, סוגי ההשקעות שהוא מבצע והתכניות לביצוע, מבנה הגוף המבוקר ואופן מימונו. הבנה של אופי הגוף המבוקר מאפשרת למבקר להכיר את סוגי העסקאות, יתרות החשבון והגילוי הצפוי בדוחות הכספיים. יתכן שלגוף המבוקר יהיה מבנה מורכב הכולל חברות בנות סניפים, מפעלים וכד' במספר רב של אתרים. בנוסף לבעיות שתיווצרנה במקרים כאלה באיחוד הדוחות הכספיים, סוגיות אחרות בשל המבנה המורכב - כגון אלה המפורטות להלן - עשויות להביא לידי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית כגון: הקצאה של מוניטין למגזרים עסקיים והפחתתו, האם ההשקעות הן בעסקאות משותפות, חברות בנות, או השקעות המטופלות תוך יישום שיטת השווי המאזני; והאם ישויות למטרות מיוחדות entities) (SPE - special purpose מטופלות כיאות. הבנת הבעלות והקשר בין הבעלים ואחרים חשובים אף הם לצורכי הקביעה האם זוהו עסקאות עם צדדים קשורים והאם הן טופלו כיאות. גילוי הדעת בדבר "נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים" מספק הנחיות נוספות באשר לשיקולי המבקר בנוגע לצדדים קשורים

12 28. על המבקר להשיג הבנה אודות הבחירה והיישום של מדיניות חשבונאית על ידי הגוף המבוקר ולשקול אם היא מתאימה לעסקיו ומיושמת באופן עקיב עם מסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר ועם המדיניות החשבונאית שנעשה בה שימוש בענף הרלבנטי. ההבנה כלעיל מקיפה את הדברים הבאים: השיטות שהגוף המבוקר משתמש בהן לצורך הטיפול בעסקאות משמעותיות שהן בלתי רגילות; ההשפעה של מדיניות חשבונאית משמעותית בתחומים שנויים במחלוקת או בתחומים העולים ומתפתחים ואשר לגביהם לא קיימות עדיין הנחיות מוסמכות או הסכמות כלליות; ושינויים במדיניות החשבונאית של הגוף המבוקר. המבקר יזהה גם תקנים לדיווח כספי ותקנות שלגוף המבוקר אין עוד ניסיון בהם וישקול מתי וכיצד יאמץ הגוף המבוקר דרישות כאלה. כאשר הגוף המבוקר שינה שיטה במדיניות חשבונאית שהיא משמעותית על הדוחות הכספיים ישקול המבקר את הסיבות לשינוי והאם הוא נאות ועקבי עם הדרישות של מסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר. 29 הצגת הדוחות הכספיים בהתאם למסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר כוללת גילוי במידה מספקת של נושאים מהותיים. נושאים אלה מתייחסים לצורה, לסדר ולתוכן של הדוחות הכספיים והביאורים המצורפים אליהם, לרבות לדוגמה, המינוח שנעשה בו שימוש, פירוט הסכומים שניתנים, סיווג הפריטים בדוחות והבסיס לסכומים שנכללו. המבקר ישקול אם ניתן גילוי נאות לעניין מסוים על-ידי הגוף המבוקר לאור הנסיבות והעובדות שלגביהן המבקר מודע באותה עת.. יעדים, אסטרטגיות וסיכונים עסקיים הנובעים מהם על המבקר להשיג הבנה אודות יעדי הגוף המבוקר והאסטרטגיות שלו, וכן אודות הסיכונים העסקיים הנובעים מהם שעשויים להביא לידי הצגה מוטעית מהותית של הדוחות הכספיים. הגוף המבוקר מנהל את עסקיו תוך התייחסות לגורמים ענפיים, גופים מפקחים וגורמים פנימיים וחיצוניים אחרים. במענה לגורמים אלה, הנהלת הגוף המבוקר או המופקדים על בקרת העל מגדירים יעדים המהווים את תוכנית העל המתייחסת לגוף המבוקר. אסטרטגיות הן הגישות התפעוליות שעל פיהן מתכוונת ההנהלה להגשים את יעדיה. סיכונים עסקיים נובעים בשל תנאים, אירועים, נסיבות, פעולות, או העדר פעולות, משמעותיים אשר עשויים להשפיע באופן שלילי על יכולת הגוף המבוקר להגשים את יעדיו ולבצע את האסטרטגיות שלו, או באמצעות קביעת יעדים ואסטרטגיות בלתי הולמים. כפי שהסביבה החיצונית משתנית, כך

13 הניהול של עסקי הגוף המבוקר דינמי אף הוא והיעדים והאסטרטגיות של הגוף המבוקר משתנים במשך הזמן. הסיכון העסקי הוא גדול יותר מאשר הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים והוא כולל את האחרון. סיכון עסקי עלול לנבוע בעיקר בשל שינוי או מורכבות, למרות שאי-הכרה בצורך לשינוי עשוי אף הוא להביא לידי סיכון. שינוי עשוי לנבוע, לדוגמה, בשל פיתוח מוצרים חדשים שיתכן שייכשל; עקב שוק לא מתאים, אפילו אם המוצרים פותחו בהצלחה; או עקב פגמים שעשויים לגרום למחוייבויות ולסיכון לפגיעה בשמו של הגוף המבוקר. ההבנה של סיכונים עסקיים מגדילה את הסיכוי לזהות סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. עם זאת, המבקר אינו מחוייב לזהות או להעריך את כלל הסיכונים העסקיים. למרבית הסיכונים העסקיים יהיו בסופו של דבר השלכות כספיות, ולכן, תהיה להם השפעה על הדוחות הכספיים. עם זאת, לא כל הסיכונים העסקיים יביאו לידי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. לסיכון עסקי עשויה להיות השפעה מיידית בשל הסיכון להצגה מוטעית לגבי סוגים של עסקאות, יתרות חשבון והגילוי הן ברמת המצגים והן ברמת הדוחות הכספיים בכללותם. לדוגמה - הסיכון העסקי הנובע מצמצום בסיס לקוחות כתוצאה ממיזוגים בתוך הענף, עשוי להגדיל את הסיכון המתייחס להצגה מוטעית הקשורה להערכה של חשבונות חייבים. עם זאת, לאותו סיכון, במיוחד בשילוב עם צמצום בפעילות הכלכלית, עשויה להיות גם תוצאה לטווח ארוך יותר, אשר אותה יבחן המבקר בבואו להעריך את נאותות הנחת העסק החי לפיכך, הבחינה של המבקר באשר לסוגיה אם סיכון עסקי עשוי לגרום להצגה מוטעית מהותית, תיעשה לאור נסיבות הגוף המבוקר. דוגמאות לתנאים ואירועים העשויים להצביע על סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית מובאות בנספח 3. בדרך כלל, ההנהלה תזהה סיכונים עסקיים ותפתח גישות לטיפול בהם. תהליך כזה של הערכת סיכונים מהווה חלק מבקרה פנימית ונדון בסעיפים 76 עד 79 להלן לעתים קרובות, גופים מבוקרים קטנים יותר אינם קובעים את יעדיהם ואת האסטרטגיות שלהם, או מנהלים את הסיכונים העסקיים הקשורים, באמצעות תכניות או תהליכים פורמליים. במקרים רבים יתכן שלא יהא כל תיעוד של עניינים כאלו. לגבי 429

14 גופים מבוקרים כאלה, ההבנה של המבקר מושגת, בדך כלל, בדרך של בירורים עם ההנהלה והתבוננות כיצד הגוף המבוקר מגיב לעניינים כאלה. מדידה וסקירה של הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר על המבקר להשיג הבנה אודות מדידה וסקירת הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר. מדידה של ביצועים וסקירתם על-ידי המבקר יש בהם כדי להצביע על היבטים של ביצועי הגוף המבוקר שההנהלה ואחרים רואים אותם כחשובים. מדידה של ביצועים, בין אם היא נעשית על-ידי גורמים חיצוניים או פנימיים, גורמת ללחצים על הגוף המבוקר אשר עשויה להניע את ההנהלה להגביר את מאמציה לשיפור הביצועים העסקיים או אחרת, להביא להצגה מוטעית בדוחות הכספיים. השגת הבנה אודות מדידה של ביצועי הגוף המבוקר מסייעת למבקר לשקול אם לחצים כאמור הביאו את ההנהלה לפעול באופן שיתכן שהגבירו את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. ראוי להבדיל בין המדידה והסקירה של הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר על ידי ההנהלה לבין המעקב אחר בקרות (ראה סעיפים להלן), על אף שהמטרות של המדידה והסקירה עשויות להיות זהות. עם זאת, המעקב אחר בקרות מתייחס במיוחד להפעלה האפקטיבית של בקרה פנימית באמצעות בחינת המידע אודות הבקרה. המדידה והסקירה של ביצוע מיועדות לבחון אם הביצוע העסקי עונה על היעדים שנקבעו על ידי ההנהלה (או צדדים שלישיים), אולם במקרים מסוימים מדדי הביצוע indicators) (performance מספקים גם מידע המאפשר להנהלה לזהות חולשות בבקרה הפנימית. מידע שפותח בגוף המבוקר ושההנהלה משתמשת בו למטרה זו עשוי לכלול מדדי ביצוע עיקריים (כספיים ולא כספיים), תקציבים, ניתוחי סטייה, מידע על מגזרים, ודיווחי ביצוע לפי אגפים, מחלקות או רמות אחרות, והשוואה של ביצועי הגוף המבוקר עם אלה של מתחרים. גופים חיצוניים עשויים גם למדוד ולסקור את הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר. לדוגמה - מידע חיצוני כמו דיווחי אנליסטים ודוחות של דירוג אשראי על ידי גופים מדרגים ואחרים עשויים לספק מידע שהוא בעל תועלת להבנת המבקר את הגוף המבוקר וסביבתו. דוחות כאלה מתקבלים לעתים קרובות מאת הגוף המבוקר מדידת ביצועים על-ידי הגוף המבוקר עשויה להבליט תוצאות או מגמות בלתי צפויות המחייבות בירורים של ההנהלה אצל אחרים 430

15 בכדי לקבוע את סיבתן ולנקוט בפעולה מתקנת (לרבות, במקרים מסוימים, חשיפה ותיקון של הצגה מוטעית בעיתוי הנכון). מדידות של ביצוע עשויות גם להצביע בפני המבקר על סיכון המתייחס להצגה מוטעית של מידע קשור בדוחות הכספיים. לדוגמה - מדידת ביצוע עשויה להצביע על כך שהגוף המבוקר נמצא בצמיחה מהירה או יש לו רווחיות בלתי רגילה בהשוואה לצמיחה ולרווחיות שבגופים אחרים באותו ענף. מידע כזה, אם הוא מובא בחשבון יחד עם גורמים אחרים כמו מענק המבוסס על ביצועים, עשוי להצביע על הסיכון האפשרי להטיית הדוחות הכספיים על-ידי ההנהלה. חלק רב מהמידע שנעשה בו שימוש במדידת הביצוע ניתן להפיק ממערכת המידע של הגוף המבוקר. אם ההנהלה מניחה שהנתונים שנעשה בהם שימוש בסקירת הביצוע של הגוף המבוקר הם מדויקים מבלי שיש לה יסוד להנחה כזו, יתכן שתחולנה טעויות במידע, דבר שעלול להוביל את ההנהלה למסקנות שגויות אודות הביצוע. כאשר המבקר מתכוון להשתמש במדידות של הביצוע לצורכי הביקורת (לדוגמה - לצורכי נהלים אנליטיים), ישקול המבקר אם המידע הקשור לסקירת ההנהלה את ביצועי הגוף המבוקר מספק בסיס מהימן והוא מדוייק במידה מספקת לצרכים אלו. אם המבקר משתמש במהלך בדיקותיו במדדי ביצוע, עליו לשקול אם הם מדויקים במידה מספקת כדי לחשוף הצגה מוטעית מהותית. גופים מבוקרים קטנים יותר אינם נוקטים בדרך כלל בתהליכים פורמליים בכדי למדוד ולסקור את ביצועיהם הכספיים. אף על פי כן, לעתים קרובות מסתמכת ההנהלה על מדדי מפתח מסוימים אשר לגביהם ניתן להניח, בהתבסס על הידע והניסיון של העסק, ולנקיטת הכספי להערכת הביצוע שהם מהווים בסיס מהימן פעולה הולמת בקרה פנימית על המבקר להשיג הבנה אודות בקרה פנימית שהיא רלבנטית לביקורת. המבקר ייעזר בהבנתו את הבקרה הפנימית בכדי לזהות סוגים של הצגה מוטעית אפשרית, לבחון גורמים המשפיעים על הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית, ולתכנן את האופי, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת נוספים. הדיון על בקרה פנימית שהיא רלבנטית לביקורת, נדון בסעיפים להלן. בנוסף לכך, בסעיפים להלן מובא דיון באשר למידת ההבנה בקרה פנימית הינה תהליך המתוכנן ומבוצע על ידי המופקדים על בקרת העל ועל ידי ההנהלה ועובדים אחרים בכדי לספק ביטחון 431

16 א( ב( ג( ה( סביר להשגת יעדי הגוף המבוקר באשר למהימנות הדיווח הכספי, לאפקטיביות וליעילות התפעולית ולציות להוראות חוקים ותקנות החלים על הגוף המבוקר. מכך עולה שבקרה פנימית מתוכננת ומבוצעת כדי לטפל בסיכונים עסקיים מזוהים המסכנים את השגת כל אחד מהיעדים דלעיל. בקרה פנימית, כפי שהיא נדונה המרכיבים הבאים: בגילוי דעת את כוללת זה,.43 ד( סביבת הבקרה; ( תהליך הערכת הסיכונים בגוף המבוקר; ( מערכת המידע, לרבות התהליכים העסקיים הקשורים המתייחסת לדיווח כספי ולתקשורת ; ( קיום בקרות; ( מעקב אחר בקרות. ( נספח 2 כולל דיון מפורט על מרכיבי הבקרה הפנימית. החלוקה של בקרה פנימית לחמישה מרכיבים כלעיל מספקת למבקרים מסגרת שימושית על מנת לבחון כיצד היבטים שונים של ה בקרה הפנימית בגוף מבוקר עשויים להשפיע על הביקורת. החלוקה כלעיל אינה משקפת בהכרח כיצד הגוף המבוקר שוקל ומיישם בקרה פנימית. כמו כן, השיקול העיקרי של המבקר הינו האם וכיצד בקרה ספציפית מונעת, או מגלה ומתקנת, הצגה מוטעית מהותית בסוגי עסקאות, יתרות חשבון, או גילויים, וכן המצגים הקשורים אליהם ולאו דווקא הסיווג למרכיב מסוים. עם זאת, מבקרים עשויים להשתמש במינוחים או מסגרות שונים בכדי לתאר את ההיבטים השונים של בקרה פנימית וההשלכה שלהם על הביקורת, לעומת אלה שפורטו בגילוי דעת זה ובלבד שכל המרכיבים המתוארים בגילוי דעת זה הובאו בחשבון. האופן שבו בקרה פנימית מתוכננת ומיושמת משתנה בהתאם לגודל הגוף המבוקר ומורכבותו. גופים מבוקרים קטנים יותר עשויים לנקוט באמצעים פחות פורמליים ובתהליכים ונהלים פשוטים יותר להשגת יעדיהם. לדוגמה - יתכן שגופים מבוקרים קטנים יותר אשר להנהלותיהן מעורבות פעילה בתהליך הדיווח הכספי לא יקפידו על תיאורים מקיפים של נהלים חשבונאיים או מדיניות מפורטת בכתב. לגבי גופים מבוקרים מסוימים שהם 5 במיוחד קטנים ביותר, הבעלים-מנהל עשוי לבצע תפקידים אשר גילוי דעת זה משתמש במונח "בעלים-מנהל" ("owner-manager") כדי לציין בעלים של גופים מבוקרים המעורבים בניהול הגוף המבוקר על בסיס יום-יומי. 432

17 בגוף מבוקר גדול יותר היו נחשבים ככאלה המתייחסים לאחדים מבין המרכיבים של בקרה פנימית. בהתאם לכך, יתכן שהמרכיבים של בקרה פנימית לא יהיו מובדלים באופן ברור בתוך גופים מבוקרים קטנים יותר, אם כי המטרות שבבסיסן הן בעלות תוקף באותה המידה. למטרת גילוי דעת זה, "בקרה פנימית" כוללת את כל חמשת מרכיבי הבקרה הפנימית שפורטו בסעיף 43 לעיל. כמו כן, המושג "בקרות" יתייחס לאחד או יותר מהמרכיבים, או היבט כלשהו מהם..46 בקרות הרלבנטיות לביקורת קיים קשר ישיר בין יעדי הגוף המבוקר לבין הבקרות שהוא מיישם כדי לספק ביטחון סביר בהקשר להשגתם. יעדי הגוף המבוקר, ולכן הבקרות, מתייחסים לדיווח כספי, לפעולות ולציות; עם זאת, לא כל היעדים והבקרות האמורים רלבנטיים להערכת הסיכונים של המבקר. בדרך כלל, בקרות שהן רלבנטיות לביקורת קשורות ליעדים של הגוף המבוקר שהם: (1) עריכת דוחות כספיים לצרכים חיצוניים המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה (2) ניהול סיכונים העשויים להביא לידי הצגה מוטעית מהותית באותם דוחות כספיים. בכפוף לדרישות גילוי דעת זה, המבקר יפעיל שיקול דעת מקצועי אם בקרה, באופן נפרד או בשילוב עם גורמים אחרים, הינה רלבנטית לשיקוליו של המבקר בבואו להעריך את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית ולתכנן ולבצע נהלים נוספים במענה לסיכונים שהוערכו. בהפעלת שיקול דעת זה, ישקול המבקר את הנסיבות, ואת המרכיבים והגורמים המתייחסים, כגון אלה המפורטים להלן: שיקול דעת המבקר בנוגע למהותיות; גודל הגוף המבוקר; האופי של עסקי הגוף המבוקר, לרבות המאפיינים המתייחסים לצורת ההתאגדות ולמאפייני הבעלות; הגיוון והמורכבות של פעולות הגוף המבוקר; הדרישות המשפטיות ודרישות של גופים מפקחים החלות על הגוף המבוקר; 433

18 גילוי דעת מס' 93 - לשכת רואי חשבון בישראל האופי והמורכבות של המערכות המהוות חלק מהבקרה הפנימית של הגוף המבוקר, לרבות השימוש שנעשה בלשכות שירות. הבקרות על השלמות והדיוק של המידע שהופק על ידי הגוף המבוקר עשויות אף הן להיות רלבנטיות לביקורת אם המבקר מתכוון להשתמש במידע זה בבואו לתכנן ולבצע נהלים נוספים. ניסיון העבר של המבקר לגבי הגוף המבוקר והמידע שהושג בהבנת הגוף המבוקר וסביבתו וכן המידע שהושג במהלך הביקורת, מסייע למבקר בזיהוי בקרות שהן רלבנטיות לביקורת. עם זאת, למרות שבקרה פנימית חלה על הגוף המבוקר בכללותו (entire) או על יחידות תפעוליות או תהליכים עסקיים כלשהם שלו, הרי שהבנה של בקרה פנימית הקשורה לכל אחת מהיחידות התפעוליות ומהתהליכים העסקיים של הגוף המבוקר עשויה שלא להיות רלבנטית לביקורת. עם זאת, בקרות המתייחסות לפעילויות וליעדי ציות, עשויות להיות רלבנטיות לביקורת אם יש להן קשר לנתונים שהמבקר מעריך או משתמש בהם ביישום נהלי ביקורת. לדוגמה - בקרות המתייחסות לנתונים שאינם כספיים אשר המבקר משתמש בהם בהקשר לנהלים אנליטיים, כמו נתונים סטטיסטיים המתייחסים לייצור, או בקרות המתייחסות לחשיפת אי-ציות לחוקים ותקנות שיתכן שתהיה להן השפעה ישירה ומהותית על הדוחות הכספיים, כגון: בקרות בנוגע לציות לחוקים ותקנות מס הכנסה שנעשה בהם שימוש לצורך קביעת ההפרשה הדרושה למסים על ההכנסה, עשויות להיות רלבנטיות לביקורת. לגוף המבוקר יש, בדרך כלל, בקרות המתייחסות ליעדים שאינם רלבנטיים לביקורת, ולכן אין צורך לבחון אותן. לדוגמה - גוף מבוקר עשוי להסתמך על מערכת מתוחכמת של בקרות ממוכנות בכדי להבטיח את ביצוען של פעולות אפקטיביות ויעילות (כמו מערכת של בקרות ממוכנות של קו אווירי מסחרי בכדי לקיים לוח זמני טיסות), אולם בקרות אלה לא תהיינה, בדרך כלל, רלבנטיות לביקורת בקרה פנימית שנועדה להגן על נכסים מפני רכישה, שימוש או מימוש בלתי מורשים עשויה לכלול בקרות הקשורות ליעדים של דיווח כספי ויעדים תפעוליים. בהשגת הבנה אודות כל אחד ממרכיבי הבקרה הפנימית, שיקול המבקר לגבי בקרות מונעות (safeguarding) מוגבל, בדרך כלל, לאלה הרלבנטיות למהימנות הדיווח הכספי. לדוגמה - שימוש בבקרות לקבלת זכות גישה, כגון סיסמה, המגבילה את הגישה לנתונים ולתכניות בהקשר לתשלומי 434

19 מזומנים, עשוי להיות רלבנטי לביקורת של דוחות כספיים. לעומת זאת, בקרות שנועדו למנוע את השימוש המופרז בחומרים לצורכי ייצור אינן, בדרך כלל, רלבנטיות לביקורת של דוחות כספיים. יתכן שבקרות שהן רלבנטיות לביקורת תתקיימנה בכל אחד מהמרכיבים של בקרה פנימית. דיון נוסף בבקרות שהן רלבנטיות לביקורת מובא תחת הכותרת של כל אחד ממרכיבי הבקרה הפנימית כלהלן. בנוסף לכך, בסעיפים 113 ו- 115 נדונים סיכונים מסוימים שבגינם נדרש המבקר להעריך את תכנון הבקרות של הגוף המבוקר לגבי סיכונים כאלה ולקבוע האם הן יושמו..53 מידת (depth) ההבנה של הבקרה הפנימית השגת הבנה אודות בקרה פנימית כרוכה בהערכה של תכנון הבקרה ויישומה בפועל. הערכת תכנון בקרה מסוימת כרוכה בבחינה האם הבקרה, באופן נפרד או בשילוב עם בקרות אחרות, מסוגלת למנוע, או לחשוף ולתקן באופן אפקטיבי הצגה מוטעית מהותית. הסבר נוסף בעניין זה מובא להלן בדיון לגבי כל אחד ממרכיבי הבקרה הפנימית. יישום בפועל של בקרה משמעותו שקיימת בקרה והגוף המבוקר משתמש בה. המבקר יבחן את התכנון של בקרה מסוימת בבואו לקבוע האם לבחון את יישומה בפועל. תכנון מוטעה של בקרה מסוימת עשוי להצביע על חולשה 6 מהותית בבקרה הפנימית של הגוף המבוקר והמבקר ישקול האם ליצור קשר בעניין זה עם המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר (ראה סעיף 120 להלן). נהלי הערכת סיכונים שנועדו לאפשר השגת ראיות ביקורת אודות התכנון והביצוע של בקרות רלבנטיות עשויים לכלול: בירורים אצל עובדי הגוף המבוקר, התבוננות ביישום של בקרות מסוימות, בדיקה של מסמכים ודוחות, ומעקב אחר עסקאות באמצעות מערכת המידע הרלבנטית לדיווח כספי. עריכת בירורים בלבד אינה מספיקה לצורך הערכת התכנון של בקרה מסוימת הרלבנטית לביקורת ולצורך הקביעה האם היא בוצעה. השגת הבנה של הבקרות בגוף המבוקר אינה מעידה בהכרח על האפקטיביות התפעולית של בקרות, אלא אם קיים מיכון מסוים המבטיח יישום עקיב של הפעלת הבקרה (להלן מובא תיאור של מרכיבים ידניים וממוכנים של בקרה פנימית שהם רלבנטים לביקורת). לדוגמה, השגת - ראיות ביקורת אודות הביצוע של בקרה המופעלת באופן ידני בנקודת זמן כלשהי אינה מהווה ראיית חולשה מהותית בבקרה פנימית הינה כזו שיכולה להיות לה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 435

20 ביקורת מספיקה אודות האפקטיביות התפעולית של הבקרה בנקודת זמן אחרת במשך התקופה המבוקרת. עם זאת, טכנולוגיית המידע (IT) מאפשרת לגוף המבוקר לעבד היקף גדול של נתונים באופן עקבי ומשפרת בכך את יכולתו של הגוף המבוקר לעקוב אחר הביצוע של פעולות בקרה ולהגיע לידי הפרדה אפקטיבית של תפקידים. זאת ניתן להשיג בדרך של הפעלת בקרות אבטחה לגבי יישומים, מאגרי נתונים ומערכות תפעוליות. אי-לכך, בשל העקביות המובנית בעיבוד של טכנולוגיית המידע, ביצוע של נהלי ביקורת בכדי לקבוע האם יושמה בקרה ממוכנת עשוי לשמש כמבחן של אותה יעילות תפעולית של בקרות, זאת - כפוף להערכת המבקר והבחינה של בקרות כמו אלה בנוגע לשינויי תוכנות. דיון נוסף בדבר בדיקת האפקטיביות התפעולית של בקרות מובא בגילוי 7 הדעת בדבר "נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו". מאפיינים של מרכיבים ידניים וממוכנים של בקרה פנימית הקשורים להערכת הסיכוניםעל-ידי המבקר מרבית הגופים המבוקרים משתמשים במערכות של טכנולוגיית מידע לצורכי דיווח כספי ולצרכים תפעוליים. עם זאת, גם כאשר נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיית מידע, עדיין יהיו מרכיבים ידניים במערכות אלו. היחס בין מרכיבים ידניים וממוכנים משתנה. במקרים מסוימים, במיוחד לגבי גופים מבוקרים קטנים יותר ופחות מורכבים, יתכן שהמערכות תהיינה בעיקרן ידניות. במקרים אחרים, היקף המיכון עשוי להשתנות לגבי מערכות מסוימות. יש כאלה שהן ממוכנות במידה ניכרת ויש להן מרכיבים ידניים קשורים במידה מועטה ואילו אחרות, אף על-פי שהן במסגרת אותו גוף מבוקר, הן ברובן ידניות. כתוצאה מכך, סביר שמערכת של בקרה פנימית בגוף מבוקר תכלול מרכיבים ידניים וממוכנים, אשר המאפיינים שלהם רלבנטיים להערכת הסיכונים על-ידי המבקר ולצורך ביישום נהלי ביקורת נוספים בהתבסס על הערכה זו. השימוש במרכיבים ידניים או ממוכנים בהקשר לבקרה פנימית 8 משפיע גם על אופן הייזום, הרישום, העיבוד והדיווח של עסקאות. בקרות במערכת ידנית עשויות לכלול נהלים כאלה כמו אישור וסקירה של פעולות, וכן התאמה ומעקב אחר פריטים הכלולים בהתאמה. לחלופין, יתכן שגוף מבוקר ינקוט בנהלים ממוכנים לצורך ייזום, רישום, עיבוד ודיווח של עסקאות, כאשר במקרה גילוי דעת זה טרם פורסם, ראה סעיף 1 לעיל. סעיף 9 לנספח 2 מגדיר ייזום, רישום, עיבוד ודיווח כפי שנעשה בהם שימוש בגילוי דעת זה. 436

21 שכזה רשומות חשבונאיות המנוהלות באמצעים אלקטרוניים תחלפנה תיעוד בנייר כמו הזמנות לרכישת מוצרים, חשבוניות, תעודות משלוח וכן רשומות חשבונאיות קשורות. בקרות במערכות של טכנולוגיית מידע כוללות שילוב של בקרות ממוכנות (לדוגמה - בקרות המובנות בתוכנות מחשב) ובקרות ידניות. בנוסף לכך, יתכן שבקרות ידניות תהיינה בלתי תלויות בטכנולוגיית המידע, יתכן שהן תשתמשנה במידע שהופק בטכנולוגיית המידע, או יתכן שהן תוגבלנה למעקב אחר התיפקוד האפקטיבי של טכנולוגיית המידע ושל בקרות ממוכנות, ולטיפול בחריגים. כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיית המידע לייזום, רישום, עיבוד או דיווח של עסקאות, או נתונים כספיים אחרים שנועדו להיכלל בדוחות הכספיים, אזי המערכות והתוכנות עשויות לכלול בקרות הקשורות למצגים המקבילים בגין חשבונות מהותיים או שעשויה להיות להן השפעה מכריעה על התפקוד האפקטיבי של בקרות ידניות המסתמכות על טכנולוגיית המידע. התמהיל של בקרות ידניות ובקרות ממוכנות בגוף המבוקר ישתנה בהתאם לאופי ומורכבות השימוש של הגוף המבוקר בטכנולוגיית המידע. ככלל, טכנולוגיית המידע עשויה לספק לגוף המבוקר תועלת לגבי האפקטיביות ויעילות הבקרה הפנימית שלו היות שהיא מאפשרת לו:.59 ליישם באופן עקיב כללים להתנהגות עסקית שהוגדרו מחדש ולבצע חישובים מורכבים בהקשר לעיבוד עסקאות או נתונים בהיקפים גדולים; להגביר את הדיוק, הזמינות והנכונות של מידע; לסייע בניתוח המידע; להגביר את יכולת המעקב אחר ביצוע פעולות הגוף המבוקר, מדיניותו והנהלים שלו; להקטין את הסיכון של עקיפת בקרות; וכן להגביר את היכולת להשיג הפרדה אפקטיבית של תפקידים בדרך של הפעלת בקרות אבטחה לגבי יישומים, מאגרי נתונים ומערכות תפעוליות טכנולוגיית המידע מעמידה גם את הבקרה הפנימית של בגוף המבוקר בפני סיכונים מיוחדים, לרבות אלה המפורטים להלן: הסתמכות על מערכות או תוכנות המעבדות נתונים בלתי נכונים או בצורה בלתי מדוייקת, או שניהם גם יחד; גישה לא מורשית לנתונים שעשויה לגרום לשיבוש נתונים או שינויים בלתי נאותים בנתונים, לרבות רישום של עסקאות

22 בלתי מורשות או עסקאות פיקטיביות או רישום לא מדוייק של עסקאות. סיכונים מיוחדים עשויים לחול כאשר למשתמשים רבים ישנה גישה למאגר נתונים משותף; האפשרות שלכח האדם בגוף המבוקר העוסק בטכנולוגיית המידע תהיינה זכויות גישה מעבר לאלה הדרושות לביצוע תפקידים שהופקדו בידו דבר המביא לכך שעקרון הפרדת תפקידים לא נשמר; שינויים בלתי מורשים בקבצי מפתח; שינויים בלתי מורשים במערכות או תוכנות; אי-ביצוע שינויים הכרחיים במערכות או תוכנות; התערבות ידנית שהיא בלתי נאותה; אובדן אפשרי של נתונים או אי-יכולת של גישה לנתונים כפי שנדרש. אספקטים ידניים של מערכות עשויים להתאים יותר כאשר נדרש להפעיל שיקול דעת ולנקוט בזהירות בנסיבות כגון אלה כמפורט להלן:.61 עסקאות שהן גדולות, בלתי רגילות ואינן חוזרות ונישנות; נסיבות שבהן קיים קושי להגדיר טעויות, לצפות או לחזות אותן; נסיבות משתנות המחייבות תגובה לבקרה שהיא מחוץ לתחום של בקרה ממוכנת קיימת; מעקב אחר האפקטיביות של בקרות ממוכנות. בקרות ידניות מבוצעות על ידי אנשים, ולכן הן מעמידות את הבקרה הפנימית של הגוף המבוקר בפני סיכונים מיוחדים. יתכן שבקרות ידניות תהיינה פחות מהימנות מאשר בקרות ממוכנות וזאת מאחר שניתן בקלות יותר לעקוף אותן, להתעלם מהן, או לא לבצען והן גם מועדות יותר לטעויות ושגיאות פשוטות. אי-לכך, לא ניתן להניח שתקויים עקיבות ביישום מרכיב של בקרה ידנית. מערכות ידניות עשויות להיות פחות מתאימות במקרים להלן : עסקאות בהיקפים גדולים או עסקאות חוזרות ונישנות, או כאשר במצבים שבהם ניתן לצפות או לחזות טעויות, קיימת אפשרות למנוע או לחשוף אותן באמצעות פרמטרים של בקרה ממוכנת; פעולות בקרה כאשר קיימת אפשרות לתכנון ומיכון במידה מספקת של הדרכים המיוחדות לביצוע הבקרה.

23 לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 ההיקף והאופי של הסיכונים המתייחסים לבקרה פנימית משתנים בכפוף לאופי ולמאפיינים של מערכת המידע של הגוף המבוקר. אי-לכך, לצורך הבנת הבקרה הפנימית, יבחן המבקר אם הגוף המבוקר הגיב באופן הולם לסיכונים הנובעים מהשימוש בטכנולוגיית המידע או במערכות ידניות על ידי קביעת בקרות אפקטיביות..63 מגבלותיה של בקרה פנימית בקרה פנימית, מבלי להביא בחשבון את נאותות תיכנונה והפעלתה, יכולה לספק לגוף המבוקר רק בטחון סביר באשר להשגת יעדיו בהקשר לדיווח כספי. הסבירות להשגת יעדים אלה מושפעת ממגבלות מובנות בבקרה פנימית. מגבלות אלה כוללות את ההנחה ששיקול דעת אנושי בקשר לקבלת החלטות עשוי להיות לקוי וכי תקלות בבקרה פנימית יכולות להתרחש בשל כשל אנושי, כמו טעויות או שגיאות פשוטות. לדוגמה - אם צוות העובדים המופקד על מערכת המידע של הגוף המבוקר אינו מבין די הצורך כיצד מערכת רישום ההזמנות מעבדת עסקאות מכירה, הם עשויים בשוגג לתכנן שינויים במערכת רישום המכירות בגין קו חדש של מוצרים. מאידך, יתכן ששינויים כאלה יתוכננו אמנם כראוי אך יובנו לא נכון על ידי המתכננים והמעצבים את התוכנה..64 טעויות עשויות גם להתרחש בהקשר לשימוש במידע שהופק על ידי טכנולוגיית המידע. לדוגמה - יתכן שבקרות ממוכנות תתוכננה לדווח על עסקאות מעל סכום מסוים לצורכי סקירה של ההנהלה, אך יתכן שהאחראים על ביצוע הסקירה לא יבינו את מטרת הדיווחים כאמור, ובהתאם לכך, עשויים שלא לסקור אותם או לחקור פריטים בלתי רגילים. בנוסף לכך, ניתן לעקוף בקרות באמצעות קנוניה בין שני אנשים או יותר או באמצעות התעלמות בלתי נאותה של ההנהלה מבקרה פנימית. לדוגמה - ההנהלה עשויה להתקשר ב"הסכמים צדדיים" Agreements) (Side עם לקוחות אשר משנים את תנאיהם של חוזי המכירה הסטנדרטיים של הגוף המבוקר, דבר שעשוי לגרום להכרה בלתי נאותה בהכנסה. כמו כן, יתכן שתבוטל או לא תיערכנה בדיקות במסגרת התוכנה שנועדה לזהות ולדווח על עסקאות שסכומן עולה על מגבלות אשראי מסוימות עסקים קטנים יותר מעסיקים, בדרך כלל, עובדים במספר קטן יותר, דבר שעשוי להגביל את ההיקף שלגביו הפרדת תפקידים היא ברת-ביצוע. עם זאת, בתחומי מפתח, אפילו לגבי גופים מבוקרים 439

24 ב( א( ג( קטנים ביותר, יתכן שיהיה זה בר-ביצוע לנקוט בדרגה מסוימת של הפרדת תפקידים או צורה אחרת של בקרות שאינן אמנם מתוחכמות אך הן אפקטיביות. האפשרות לביטול בקרות על ידי הבעלים-מנהל מותנית במידה רבה בסביבת הבקרה ובמיוחד, בחשיבות שהבעלים-מנהל מייחס לבקרה פנימית. סביבת הבקרה על המבקר להשיג הבנה של סביבת הבקרה. סביבת הבקרה כוללת את תפקידי (functions) המופקדים על בקרת העל ושל ההנהלה וכן את הגישה והמודעות לפעולות של אותם גורמים בנוגע לבקרה הפנימית בגוף המבוקר והחשיבות שהגוף המבוקר מייחס לסביבת הבקרה. סביבת הבקרה קובעת את האוירה בארגון, ומשפיעה על מודעות אנשיו לבקרה. סביבת הבקרה הינה היסוד לבקרה פנימית אפקטיבית, ומספקת משמעת ותוכן. האחריות הראשונית למניעה וחשיפה של תרמית וטעות חלה הן על המופקדים על בקרת העל והן על ההנהלה של כל גוף מבוקר. בהקשר להערכת התכנון של סביבת הבקרה והקביעה אם הערכה כזאת נעשתה, ישיג המבקר הבנה כיצד ההנהלה, בהשגחתם של המופקדים על בקרת העל, יצרה וקיימה תרבות של הגינות והתנהגות לפי הקוד האתי, וקבעה בקרות על מנת למנוע ולחשוף תרמית וטעות בתוך הגוף המבוקר. לצורכי הערכת התכנון של סביבת הבקרה של הגוף המבוקר, יבחן המבקר את המרכיבים הבאים וכיצד הם שולבו בתהליכי הגוף המבוקר: תקשורת ואכיפה של יושרה (integrity) וערכי אתיקה - מרכיבים חיוניים המשפיעים על האפקטיביות של התכנון, הניהול והמעקב אחר בקרות; ( מחוייבות לכישורים - בחינת הנהלת הגוף המבוקר את רמת הן מסוימות וכיצד מטלות הנדרשים לביצוע הכישורים מיושמות; ( 440 ( מעורבות המופקדים על בקרת העל - אי-תלות בהנהלה, הנסיון ושיעור הקומה שלהם, היקף מעורבותם ובדיקה מדוקדקת של פעולותיהם, המידע שהם מקבלים, הדרגה שעד אליה מועלות סוגיות קשות והמשך הטיפול עם ההנהלה ופעולות הגומלין שלהם עם מבקרים פנימיים וחיצוניים;

25 ד( ה( ו( ז( לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 תפיסת עולמה של ההנהלה וסגנון הפעולה שלה - גישת ההנהלה בנוגע לנטילת סיכונים עסקיים וניהולם, והגישות והפעולות שלה לגבי דיווח כספי, עיבוד מידע, תפקידים חשבונאיים ומבצעיהם; ( מבנה ארגוני - המסגרת שבה מתוכננים, מבוצעים, מנוהלים ונסקרים פעולותיו של הגוף המבוקר להשגת יעדו; הקצאה של סמכויות ואחריות - כיצד מוקצות סמכויות ואחריות של פעולות תפעוליות וכיצד נקבעים קשרי דיווח והיררכיה של סמכויות; ( ( המדיניות והנוהגים (practies) הקשורים למשאבי אנוש - גיוס, אוריינטציה, הכשרה, הערכה, ייעוץ, קידום, תיגמול ותיקון ליקויים. ( לצורך הבנת מרכיבי סביבת הבקרה, ישקול המבקר גם את יישומם. בדרך כלל, ישיג המבקר ראיות ביקורת קשורות על ידי שילוב של בירורים ונהלי הערכת סיכונים אחרים, לדוגמה - בירורים מסייעים באמצעות עיון במסמכים או בדיקתם. לדוגמה - באמצעות בירורים עם ההנהלה והעובדים, המבקר עשוי להשיג הבנה באשר לאופן שבו ההנהלה מתקשרת עם עובדיה ומעבירה להם את השקפותיה על נוהגים עסקיים והתנהגות לפי כללי האתיקה. המבקר יקבע אם יושמו בקרות על ידי כך שישקול, לדוגמה, אם ההנהלה קבעה קוד התנהגות פורמלי והאם היא פועלת באופן התומך בקוד או מתייחסת בסלחנות להפרותו של הקוד או שהיא מאשרת חריגה ממנו. יתכן שראיות ביקורת המתייחסות למרכיבים של סביבת הבקרה לא תהיינה זמינות בדרך של תיעוד, במיוחד לגבי גופים מבוקרים קטנים יותר שבהם התקשורת בין ההנהלה לבין עובדים אחרים עשויה להיות בלתי פורמלית, אך אפקטיבית. לדוגמה - מחוייבות ההנהלה לערכי אתיקה וכישורים מיושמת לעתים קרובות באמצעות ההתנהגות והגישות שהיא מפגינה בניהול עסקיו של הגוף המבוקר במקום באמצעות קוד התנהגות בכתב. כתוצאה מכך, גישות ההנהלה, המודעות והפעולות שלה הן בעלות חשיבות מיוחדת לצורך התכנון של סביבת הבקרה של גוף מבוקר קטן יותר. בנוסף לכך, הבעלים-מנהל מקבל על עצמו לעתים קרובות

26 את התפקיד של אלה המופקדים על בקרת העל כאשר לא קיימים בעלים אחרים. אחריותם הכוללת של המופקדים על בקרת העל מקבלת ביטוי בקודים של נוהג ובתקנות או הנחיות אחרות שהונהגו לתועלתם של המופקדים על בקרת העל. זהו תפקידם, אם כי לא היחיד, של המופקדים על בקרת העל להוות משקל נגד ללחצים על ההנהלה בהקשר לדיווח כספי. לדוגמה - הבסיס לתיגמול המנהלים עשוי להפעיל לחץ על ההנהלה אשר נובע מהאינטרסים הסותרים לגבי דיווח נאות ומההטבות הצפויות מתוצאות משופרות. בהקשר להבנה של תכנון סביבת הבקרה, ישקול המבקר נושאים כאלה כמו אי-תלותם של הדירקטורים ויכולתם להעריך את פעולותיה של ההנהלה. המבקר ישקול גם האם קיימת ועדת ביקורת המבינה את עסקי הגוף המבוקר ויכולה להעריך אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה. טבעה של סביבת הבקרה בגוף המבוקר הינה כזו שיש לה השפעה מחלחלת מבחינת ההערכה של הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. לדוגמה - בקרות של בעלים-מנהל עשויות למתן את ההשפעה של העדר הפרדה של תפקידים בעסק קטן, או דירקטוריון שהוא פעיל ובלתי תלוי עשוי להשפיע על תפיסת עולם וסגנון הפעולה של הנהלה בכירה בגופים מבוקרים גדולים יותר. הערכת המבקר את תכנון סביבת הבקרה של הגוף המבוקר כוללת בחינה אם עוצמות מרכיבי סביבת הבקרה מספקות במצטבר בסיס נאות עבור המרכיבים האחרים של הבקרה הפנימית, והן אינן עשויות להתערער עקב נקודות תורפה בסביבת הבקרה. לדוגמה - מדיניות ונוהגים הקשורים למשאבי אנוש והמכוונים לגיוס צוות עובדים שיש לו כישורים בתחומים כספיים, חשבונאיים ובתחום טכנולוגיית המידע יתכן שלא ימתנו נטייה של הנהלה בכירה לנפח רווחים. שינויים בסביבת הבקרה עשויים להשפיע על הרלבנטיות של מידע שהתקבל במסגרת של ביקורות קודמות. לדוגמה - החלטה של ההנהלה להתחייב להשקיע משאבים נוספים בגין פעולות הכשרה ומודעות לדיווח כספי עשויה להקטין את הסיכון לטעויות בעיבוד של מידע כספי. לחלופין, אי-יכולת ההנהלה להקצות משאבים במידה מספקת כדי לטפל בסיכוני אבטחה הנוצרים בשל טכנולוגיית המידע עשויה להשפיע באופן שלילי על בקרה פנימית על ידי כך שהיא תאפשר שיחולו שינויים בלתי נאותים בתוכנות מחשב או בנתונים, או שהיא תאפשר עיבוד של עסקאות בלתי מורשות. 442

27 קיום משביע רצון של סביבת בקרה יכול להוות גורם חיובי כאשר מעריך המבקר את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית וכן - כמוסבר בסעיף 5 לגילוי הדעת בדבר "נהלי המבקר במענה 9 לסיכונים שהוערכו" - משפיע על האופי, העיתוי וההיקף של הנהלים הנוספים שהמבקר נוקט בהם. במיוחד, הדבר עשוי לסייע להקטנת הסיכון לתרמית, למרות שקיום סביבת בקרה באופן משביע רצון אינו מהווה גורם מרתיע באופן מוחלט. לעומת זאת, נקודות תורפה בסביבת הבקרה עשויים לערער את האפקטיביות של בקרות ולכן להיות גורם שלילי בהערכת המבקר את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית, במיוחד בקשר לתרמית. סביבת הבקרה, כשלעצמה, אינה מונעת, או חושפת ומתקנת, הצגה מוטעית מהותית בסוגי עסקאות, יתרות חשבון וגילויים וכן במצגים המתייחסים. אי-לכך, ישקול המבקר, בדרך כלל, את ההשפעה של מרכיבים אחרים יחד עם סביבת הבקרה בבואו להעריך את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית; לדוגמה - המעקב אחר בקרות וההפעלה של פעילויות בקרה מיוחדות תהליך הערכת סיכונים בגוף המבוקר על המבקר להשיג הבנה של תהליכי הגוף המבוקר לזיהוי סיכונים עסקיים שהם רלבנטיים ליעדים של דיווח כספי ולהחליט אודות הפעולות לטיפול באותם סיכונים, והתוצאות הנובעות מכך. התהליך האמור מתואר כ"תהליכי הגוף המבוקר להערכת סיכוניו" ומהווה את הבסיס לאופן שבו ההנהלה קובעת את הסיכונים שיש לנהל. לצורך הערכת התכנון והביצוע של התהליך להערכת סיכונים בגוף המבוקר, יקבע המבקר כיצד מזהה ההנהלה סיכונים עסקיים שהם רלבנטיים לדיווח כספי, אומדת את משמעותם של הסיכונים, מעריכה את הסיכוי להתרחשותם, ומחליטה על הצעדים שיש לנקוט לצורך ניהולם. אם התהליך להערכת סיכונים של הגוף המבוקר הינו נאות בנסיבות העניין, יש בו כדי לסייע למבקר בזיהוי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית. המבקר יערוך בירורים אודות סיכונים עסקיים שזוהו על ידי ההנהלה וישקול אם יש בהם כדי להביא לידי הצגה מוטעית מהותית. במהלך הביקורת, עשוי המבקר לזהות סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שלא עלה בידי ההנהלה גילוי דעת זה טרם פורסם, ראה סעיף 1 לעיל.

28 לזהותם. במקרים כאלה, ישקול המבקר אם קיים סיכון בסיסי מסוג כזה שהיה מקום לזהותו באמצעות התהליך להערכת סיכונים בגוף המבוקר, ואם כך היו פני הדברים, מדוע אותו תהליך כשל והאם התהליך אמנם נאות בנסיבות העניין. אם, כתוצאה מכך, מגיע המבקר למסקנה שקיים ליקוי מהותי בתהליך להערכת סיכונים בגוף המבוקר, יצור המבקר קשר עם המופקדים על בקרת העל כאמור בסעיף 120 להלן. בגוף מבוקר קטן יותר, יתכן שהמבקר לא ינקוט בתהליך להערכת סיכונים פורמלי כמתואר בסעיף 76 לעיל. לגבי גופים מבוקרים כאלה, המבקר ידון עם ההנהלה כיצד עליה לזהות סיכונים לעסק וכיצד עליה לטפל בהם..79 מערכת המידע, לרבות התהליכים העסקיים הקשורים, הרלבנטית לדיווח כספי ותקשורת הכוללת את מערכת המידע הרלבנטית ליעדי הדיווח הכספי, המערכת החשבונאית, מורכבת מנהלים ורשומות שנוצרו לצורך ייזום, רישום ועיבוד של עסקאות הגוף המבוקר (כמו גם אירועים ודיווח אחריות לקיים חובת ועל מנת ודיווח עליהם ומצבים) להתחייבויות ולהון העצמי לנכסים, בנוגע (accountability) המתייחסים. על המבקר להשיג הבנה של מערכת המידע, לרבות התהליכים העסקיים הקשורים, הרלבנטית לדיווח כספי, לרבות התחומים הבאים: שהן הגוף המבוקר העסקאות בתחום פעילותו של סוגי משמעותיות לדוחות הכספיים; הנהלים, הן במסגרת טכנולוגיית המידע והן במסגרת ידנית, העסקאות על עיבוד ודיווח רישום, המיושמים בייזום, האמורות בדוחות הכספיים; רשומות חשבונאיות קשורות, בין אם בעיבוד אלקטרוני או באופן ידני, התומכות במידע, והסעיפים הספציפיים בדוחות העיבוד והדיווח של הרישום, הייזום, לגבי הכספיים, עסקאות; כיצד מערכת המידע קולטת אירועים ונסיבות, להבדיל מסוגי עסקאות, המשמעותיים לדוחות הכספיים; 444

29 גילוי דעת מס' 93 - לשכת רואי חשבון בישראל התהליך של דיווח כספי שנעשה בו שימוש בעריכת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר, לרבות קביעת אומדנים משמעותיים בחשבונאות וגילויים. בהשגת ההבנה האמורה, ישקול המבקר את הנהלים שנעשה בהם שימוש להעברת מידע מהמערכות לעיבוד עסקאות לכרטסת הראשית ledger) (general או למערכות הדיווח הכספי. המבקר ישיג גם הבנה אודות נהלי הגוף המבוקר לקלוט מידע שהוא רלבנטי לדיווח הכספי בגין אירועים ונסיבות, מלבד סוגי עסקאות, כגון פחת והפחתה של נכסים ושינויים בכושר ההחזר של החייבים מערכת מידע של גוף מבוקר כוללת, בדרך כלל, את השימוש ברישומי יומן entries) (journal סטנדרטיים הדרושים, באופן חוזר ונשנה, לרישום עסקאות, כמו מכירות, רכישות, ותשלומים במזומן בכרטסת הראשית, או לרישום אומדנים בחשבונאות שנעשים מדי פעם על ידי ההנהלה, כמו שינויים באומדן של חשבונות חייבים שאינם ניתנים לגבייה. 84 תהליך דיווח כספי של גוף מבוקר כולל גם את השימוש ברישומי יומן לא סטנדרטיים לצורך הרישום של עסקאות או התאמות שאינן חוזרות ונשנות והן בלתי רגילות. דוגמאות לרישומים כאלה כוללות התאמות בגין איחוד דוחות כספיים ורישומים בגין צירופי עסקים combination) (business או מימוש או אומדנים שאינם חוזרים ונשנים כגון ירידת ערך של נכס. במערכות של כרטסת ראשית שהן ידניות, על גבי נייר based),(paper ניתן לזהות רישומי יומן סטנדרטיים באמצעות בדיקה של כרטסות, יומנים ותיעוד תומך. עם זאת, כאשר נעשה שימוש בנהלים ממוכנים כדי לנהל את הכרטסת הראשית ולערוך את הדוחות הכספיים, יתכן שרישומים כאלה יהיו קיימים רק במתכונת אלקטרונית וניתן יהיה לזהות אותם יותר בקלות באמצעות השימוש בטכניקות של ביקורת בסיוע מחשב. הכנת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר כוללת נהלים המתוכננים להבטיח הכללת מידע שנדרש לגלותו על-פי המסגרת המתאימה לדיווח כספי. מידע זה נצבר, נרשם, מעובד, מתומצת ומדווח באופן נאות בדוחות הכספיים. בהשגת ההבנה כאמור, יבחן המבקר סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית המתייחסת לביטול בלתי נאות של בקרות על רישומי יומן והבקרות הקשורות לרישומי יומן לא סטנדרטיים. לדוגמה - תהליכים ובקרות ממוכנים עשויים להקטין את הסיכון

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - t-174.icl.doc

Microsoft Word - t-174.icl.doc המוסד לבטיחות ולגיהות מרכז מידע ואינטרנט רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, תל-אביב 61010 טלפון: 03-5266455 פקס: 03-5266456 *9394 e-mail: info@osh.org.il חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד