אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו"

תמליל

1 אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו פ יע ה ב מ ס פ ר מ קו מו ת ב ת ו ר ה. ב מ ש נ ה, ב ת ל מוד וב מ ד ר ש ים, י ש נ ם ס פ ור ים ר ב ים ע ל ג דו ל י י ש ר א ל ש נ ה גו כ בו ד ג דו ל ב הו ר יה ם, ו ע ל ה ח ש יבות ה ר ב ה ש י ח סו ל מ צ ו ה זו. ח כ מ י י ש ר א ל ה ב ח ינו ב ש ת י מ צ וו ת ה נ ז כ רו ת ב ת ו ר ה ב ע נ י ן ז ה: א. כ בוד א ב ו א ם. ב. מ ו ר א א ם ו א ב. ב ד ף ז ה נ נ ס ה ל ל מ ד ע ל ש ת י ה מ צ וו ת ול ה ב ח ין ב ה ב ד ל ים ש ב ינ יה ם. מ צ ו ת ה כ ב וד ו ט ע מ ה מ צ ו ה זו נ כ ת ב ה ל ר אש ו נ ה ב ת ו ר ה ב ע ש ר ת ה ד ב רו ת ב פ ר ש ת י ת רו. 1. שמות פרק כ פסוק יא 1 כ ב ד א ת א ב יך ו א ת א מ ך ל מ ע ן י א ר כון י מ י ך ע ל ה א ד מ ה א ש ר ה' א לה י ך נ ת ן 2 ל ך. ב ע ש ר ת ה ד ב רו ת ה נ ז כ רו ת ב פ ר ש ת ו א ת ח נ ן מו פ יע צ ווי ד ו מ ה. 2. דברים פרק ה פסוק טו לעילוי נשמת אילנה עזת אליהו בת רחל מוחטרם ז"ל נלב"ע כ"ו שבט התש"ע יאריכון ימיך - ת ז כ ה לחיים ארוכים. 1. האדמה... נותן - אדמת ארץ ישראל. 2. כ ב ד א ת א ב יך ו א ת א מ ך כ א ש ר צ ו ך ה' א לק י ך ל מ ע ן י א ר יכ ן י מ י ך ול מ ע ן י יט ב ל ך ע ל ה א ד מ ה א ש ר ה' א לק י ך נ ת ן ל ך. ה ת ו ר ה מ ש ת מ ש ת ב ב ט וי ים ד ו מ ים ג ם ב מ צ וו ת ה ק ש ורו ת ל א ה ב ת ה'. א נו לו מ ד ים מ כ ך ש מ צ ו ה זו ח ש וב ה מ א ד: 3. רמב"ם )רבי משה בן מימון( הלכות ממרים פרק ו הלכה א כ ב וד א ב ו א ם, מ צ ו ת ע ש ה ג דו ל ה, 1 ו כ ן מו ר א א ב ו א ם, ש ק ל או ת ן ה כ תוב 2 ב כ בו דו וב מו ר או. 3 כ תוב: 'כ ב ד א ת א ב יך ו א ת א מ ך ', ו כ תוב: 'כ ב ד א ת ה' מ הו נ ך ', וב א ב יו ו א מ ו כ תוב: 'א יש א מ ו ו א ב יו ת יר או', ו כ תוב: 'א ת ה' א ל ק יך ת י ר א', כ ד ר ך ש צ ו ה 4 ע ל כ בו ד ש מו ה ג דו ל ומו ר או, כ ך צ ו ה ע ל כ בו ד ם ומו ר א ם. 5 י דוע כ י א נו מ ק י מ ים א ת מ צ וו ת ה ת ו ר ה מ פ נ י ש כ ך צ ו ה ה'. י ח ד ע ם ז את, נ ת נו מ ס פ ר ט ע מ ים ל מ צ ו ה זו : 4. ספר החינוך )רבי אהרן הלוי( מצוה לג... ש ר אוי לו ל א ד ם ש י כ יר ו י ג מ ל ח ס ד ל מ י ש ע ש ה ע מ ו טו ב ה, ו ל א י ה י ה נ ב ל ומ ת נ כ ר 1 וכ פוי טו ב ה, ש זו מ ד ה ר ע ה ומ אוס ה 2 ב ת כ ל ית ל פ נ י א ל ה ים ו א נ ש ים. כ י ה א ב ו ה א ם ה ם ס ב ת ה יו תו ו ש י ת ן א ל ל ב ו 3 ב עו ל ם, 4 ו ע ל כ ן ב א מ ת ר אוי לו ל ע ש ו ת ל ה ם כ ל כ בו ד ו כ ל ת ו ע ל ת ש י ו כ ל, 5 כ י ה ם ה ב יאוהו ל עו ל ם, כ מ ה י ג יעו ת ב ק ט נותו. ג ם י ג עו ב ו 6 נבל ומתנכר - אדם שאינו מ ע ר יך את מה ש ע ש ו ל מ ע נו. 1. מידה רעה ומאוסה - ת כונ ה לא טובה. 2. ושייתן אל לבו - יבין ו י ש ים לב. 3. סיבת היותו בעולם - ה ב ן ק י ם ב ז כות אביו ו א מ ו. 4. תועלת שיוכל - כל ד ב ר ש הו ר יו צריכים והוא יכול ל ע ש ו תו. 5. יגעו בו - השקיעו בו ו ט ר חו ל מ ע נו. 6. מצות עשה גדולה - מצוה חשובה מאד. 1. שקל אותן הכתוב - התורה מחשיבה אותם כמו בכבודו ובמוראו - ה כ בו ד לקב"ה ו ה י ר א ה ממנו. 3. כדרך שציוה - באותה מידה ש מ צ ו ה לכבד את ה'. 4. כבודם ומוראם - לכבד ו ל יר א מההורים. 5. לעילוי נשמת זושא אלכסנדר בן אהרן למפרט ז"ל נלב"ע כ"ה שבט התשס"ז לעילוי נשמת חיים בן שמואל וגדולה נלב"ע כה שבט התשס"ט

2 כ מ וב ן ש חו ב ת ינו ל כ ב ד א ת הו ר ינו ק י מ ת ת מ יד וב כ ל מ צ ב. ה כ בו ד ל הו ר ינו מ ח י ב או ת נו ל ש ת ק ול ה ב ל יג ג ם כ ש ק ו ר ים מ צ ב ים ק ש ים או ל א נ ע ימ ים: 5. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז ע ד ה יכ ן הוא כ ב וד א ב ו א ם? 3 ש ל ו ו ה ש ל יכו ב פ נ יו ל י ם - ל א י כ ל ימ ם א פ ל ו נ ט לו 1 כ יס ש ל ז הוב ים 2 ו ל א י צ ע ר ב פ נ יה ם 4 ו ל א י כ עו ס כ נ ג ד ם, א ל א י ק ב ל ג ז ר ת ה כ תוב 5 ו י ש ת ק. 1. נטלו - ל ק חו. 2. כיס של זהובים - ארנק ובו ה ר ב ה כ ס ף. 3. לא יכלימם - לא י ב י ש את הוריו. 4. ולא יצער בפניהם - אסור ל ב ן ל ה ר או ת ב פ נ י הוריו שהוא עצוב על מה ש ע ש ו. 5. גזירת הכתוב - ה צ ווי של ה' ל כ ב ד את הו ר יו ב כ ל מ ק ר ה. 1. לאיזו מידה טובה מ ח נ כ ת אותנו מ צ ו ת כ ב וד א ב ו א ם? )מקור 4( 2. מהיכן לומדים על החשיבות הגדולה של מצות כיבוד אב ואם? )מקור 3( שאלות אתגר: 3. כיצד מביאה אותנו מ צ ו ת כ ב וד א ב ו א ם ל כ ב ד ולהודות לקב"ה? 4. מ נ י ן לנו שמצוות כיבוד הורים היא מ צ ו ת ע ש ה חשובה? )מקור 3( כ ב וד א ב ו א ם כ יצ ד? ע ק ר ה ש ל ה מ צ ו ה ה יא ב ע ש י ת מ ע ש ים ח יוב י ים ל מ ע ן ה הו ר ים ו ל כ בו ד ם: 6. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב 1... ו א יז הו כ ב וד?... מ א כ י ל ו מ ש ק ה, 2 מ ל ב י ש ו מ כ ס ה, 3 מ כ נ יס ומו צ יא. 4 ה ר מ ב "ם מ ר ח יב א ת ד ב ר י ח כ מ ינו ב ת ל מוד: 7. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ג... א י ז הו כ בו ד? מ א כ יל ומ ש ק ה, מ ל ב יש ומ כ ס ה מ ש ל ה א ב. 1 ו א ם א ין מ מו ן 2 ל א ב ו י ש מ מו ן ל ב ן, כ ו פ ין או תו 3 ו ז ן 4 א ב יו ו א מ ו כ פ י מ ה ש הוא י כ ל. ומו צ יא ומ כ נ יס ו מ ש מ ש ו 5 ב ש א ר ה ד ב ר ים... ו עו מ ד מ פ נ יו כ ד ר ך ש הוא עו מ ד מ פ נ י ר ב ו. 6 ה י ח ס ו ה כ ו נ ה ב מ ע ש ים 1. ואיזהו כיבוד? - כיצד מ כ ב ד ים )את הו ר ינו(? 2. מאכיל ומשקה - נותן ל הו ר יו לאכול ולשתות. 3. ומכסה - דואג לבגדים ומלביש אותם )אם זקוקים לעזרתו(. 4. מכניס ומוציא - לוקח אותם ומחזיר אותם לכל מקום שהם צריכים להגיע. ב נו ס ף ל חו ב ת ינו ל ע ש ו ת מ ע ש ים ש ל כ בו ד ל הו ר ינו, ח ש וב מ א ד ל ה ק פ יד ע ל ה י ח ס ה נ כו ן ל הו ר ים ב ש ע ת ק יום ה מ צ ו ה. ב ת ל מוד ה י רוש ל מ י מוב או ת ד ג מ או ת ל כ ך : 2 משל האב - צריך לעזור ויכול לקנות ל הו ר יו את הדברים מ כ ס פ ם. 1. ממון - כ ס ף. 2. כופין אותו - מכריחים את ה ב ן ל ת ת כ ס ף ל הו ר יו. 3. זן - ה ב ן צריך לקנות מזון להוריו לפי יכולתו, א ם הוריו צריכים. 4. ומשמשו - עוזר לאב ולאם בכל דבר שצריך. 5. ועומד מפניו... - כמו שחייבים ל קום ל כ בו ד הרב חייבים ל קום ל כ בו ד ההורים על פי תלמוד ירושלמי פאה, פרק א, הלכה א י ש מ א כ יל א ת א ב יו ת ר נ גו ל ים מ פ ט מ ים )מ א כ ל ים מ ש ב ח ים( ו יו ר ש ג יה נ ו ם, ו י ש מ ט ח ינו ב ר ח י ם )נו ת ן לו ל ט ח ן ק מ ח ב ר ח י ם - ש זו ע בו ד ה ק ש ה( ו יו ר ש ג ן ע ד ן. כ יצ ד? מ ע ש ה ב א ח ד ש ה י ה מ א כ יל ל א ב יו ת ר נ גו ל ים מ פ ט מ ים. פ ע ם א ח ת א מ ר לו א ב יו: ב נ י ת ר נ גו ל ים א ל ה מ נ י ן ל ך? א מ ר לו : 'ז ק ן, ז ק ן! א כ ל וש ת ק...' נ מ צ א מ א כ יל א ת א ב יו ת ר נ גו ל ים מ פ ט מ ים ו יו ר ש ג יה נ ו ם )נ ע נ ש ע ל ב זוי א ב יו(. ו כ יצ ד מ ט ח ינו ב ר ח י ם ו יו ר ש ג ן ע ד ן? מ ע ש ה ב א ח ד ש ה י ה טו ח ן ב ר ח י ם. ש ל ח ה מ ל ך ל ה ב יא טו ח נ ים ל ע בו ד תו )א נ ש ים ש י ט ח נו ע בור ה מ ל ך (. א מ ר ה ב ן ל א ב יו: 'א ב א, ה כ נ ס וט חו ן ב מ קו מ י )ב ב י ת ש ל נו( ו א נ י א ל ך ל ע בו ד ת ה מ ל ך, א ם י ט יל ע ל י ה מ ל ך ע בו ד ה מ ב י ש ת א ת ב ז ה א נ י ו ל א א ת ה. א ם י ל ק נ י ה מ ל ך )י כ ה או ת י( א ל ק ה א נ י ו ל א א ת ה'. נ מ צ א ש ה ב ן מ ט ח ינו ב ר ח י ם ו יו ר ש ג ן-ע ד ן. ה ג מ ר א ב מ ס כ ת ק ד וש ין )דף לא( או מ ר ת ש ג ם א ם ה ב ן מ א כ יל א ת הו ר יו מ א כ ל ים טו ב ים ומ ש ב ח ים, ע ל יו ל ע ש ו ת ז את ב ס ב ר פ נ ים י פו ת וב א ה ב ה, ו א ם ל א, הוא א ינו מ ק ב ל ש כ ר ע ל מ צ ו ה זו. נ מ צ ינו ל מ ד ים, ש ל א ד י ש א נו מ ק ש יב ים ל הו ר ינו ומ מ ל א ים א ת ב ק ש ת ם, צ ר יך ל ע ש ו ת ז את ב ח יוך וב מ או ר פ נ ים, מ ת ו ך כ בו ד ו א ה ב ה. )על פי הספר 'הלכה ומעשה' - הרב זאב זלצר(

3 מ ע ש י ח כ מ ים ב כ ב וד הו ר יה ם ב ת ל מוד י ש נ ם ס פ ור ים ר ב ים ה מ ת א ר ים כ מ ה ח כ מ ינו ה ק פ ידו ב כ ב וד ה הו ר ים. נ ע י ן ב כ מ ה ס פ ור ים: 9. על פי תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב ר ב יו ס ף ה י ה ע ו ר, כ א ש ר ה י ה ש ו מ ע א ת קו ל צ ע ד יה ש ל א מ ו, ה י ה או מ ר: א ע מ ד ל פ נ י ה ש כ ינ ה )כ לו מ ר: ר ב יו ס ף כ ב ד א ת א מ ו כ מו ש מ כ ב ד ים א ת ה ק ב "ה(. 10. על פי תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א הלכה א א מ ו ש ל ר ב י ט ר פ ו ן י ר ד ה ל ט י ל ל תו ך ח צ ר ה ב ש ב ת, ו נ ק ר ע ל ה ה ס נ ד ל. ה ל ך ר ב י ט ר פ ו ן ו ה נ יח ש ת י י ד יו ת ח ת פ ר סו ת יה, 1 ו ה י ת ה מ ה ל כ ת ע ל יה ן ע ד ש ה ג יע ה ל מ ט ת ה. פ ע ם א ח ת ח ל ה )ר ב י ט ר פו ן(, ו נ כ נ סו ח כ מ ים ל ב ק רו. א מ ר ה ל ה ן: ה ת פ ל לו ע ל ט ר פ ו ן ב נ י ש הוא נו ה ג ב י כ בו ד יו ת ר מ ד אי. 2 א מ רו ל ה : מ ה ע ש ה ל כ בו ד ך? ו ס פ ר ה ל ה ם מ ה הוא עו ש ה ל מ ע נ ה. א מ רו ל ה : א פ יל ו עו ש ה כ ן א ל ף א ל פ ים, 3 )ע ד י ן( ל ח צ י כ ב וד ש א מ ר ה ת ו ר ה ל א ה ג יע. תחת פרסותיה - תחת כ פ ו ת ר ג ל יה, כדי שלא ת ד ר ך על הקרקע. 1. כבוד יותר מדאי - מכבד אותי מ א ד. 2. אלף אלפים - אפילו אם היה עו ש ה ה ר ב ה יותר מכך משימה: נ ס ו ל מ צ א א ת ה ק ש ר ב ין ה ס פ ור ה ב א ל כ ב וד הו ר ים: א ב יו ש ל ש י נ כ נ ס ל ש יח ה ע ם ה מ ו ר ה ב א ס פ ת הו ר ים. ה מ ו ר ה ס פ ר ש ש י א ינו מ ק ש יב, מ פ ט פ ט ו א ינו מ כ ין א ת ש עור י ה ב י ת. א ב יו ש ל ש י י צ א מ ד כ ד ך ו ע צוב מ ה פ ג יש ה וד מ עו ת ב ע ינ יו. 11. קיצור שולחן ערוך )הרב שלמה גאנצפריד( סימן קמג סעיף כא מ י ש הוא רו צ ה ב א מ ת ל כ ב ד א ת א ב יו ו א ת א מ ו, י ע ס ק ב ת ו ר ה וב מ ע ש ים טו ב ים, ש ז הו ה כ בו ד ה ג דו ל ל א בו ת, ש או מ ר ים ה ב ר יו ת : 1 א ש ר י 2 ל א ב ול א ם, ש ג ד לו ב ן כ ז ה! א ב ל א ם א ין ה ב ן הו ל ך ד ר ך ה י ש ר, 3 ה ר י א בו ת יו י ש או ח ר פ ה 4 ע ל יו, ו הוא מ ב י ש או ת ם כיצד צריך אדם ל כ ב ד את אביו ו א מ ו? 2. מי שאביו ו א מ ו ב ר יא ים ואינם צריכים ש י א כ יל ו י ש ק ה אותם, כיצד הוא מקיים מ צ ו ת כ ב וד א ב ו א ם? )מקור 11( 7, 3. מדוע רב יוסף היה עומד כ ש ש מ ע את א מ ו? מ ע ש ה ש ה י ה ל א ח ר מ כ ן נ כ נ ס א ב יו ש ל א יל ן. ה מ ו ר ה א מ ר לו ש א י ל ן ת ל מ יד ר צ ינ י ה מ נ צ ל א ת ה ז מ ן ומ ק ש יב ה יט ב ב ש עור ים. א ב יו ש ל א יל ן ש מ ח ל ש מ ע ש ב נו עו ב ד ו ע מ ל. ה א ם ס פ ור ז ה ק ש ור ל כ ב וד א ב ו א ם? כ יצ ד? הבריות - האנשים, ה ח ב ר ה מסביבנו. 1. אשרי - מאושרים ההורים. 2. אין הבן הולך דרך היושר - הבן עושה 3. מעשים רעים. ישאו חרפה - יתביישו בגלל מ ע ש יו. 4. שאלת אתגר: 4. עיינו בסיפור על רבי טרפון )מקור 10(. א. ה א ם הוא היה חייב לנהוג בצורה שנהג? ב. מה חשבה א מ ו על הדרך שהוא מכבד אותה? ג. מה ח ד ש ו ל א מ ו החכמים ש ב או ל ב ק רו? ה ג ש מ ים ו ה ש ל ג ים, ש י ר דו ב י מ ים ה א ח רו נ ים, ש ב ש ו א ת ה ד ר ך ו ה יא מ ל א ה ע ת ה ב ב ץ ו ל כ לוך. ל כ ן, א נ י חו פ ר ב מ קו ם. ר צו נ י ל נ ק ו ת ו ל פ נ ו ת ל א מ י ד ר ך נו ח ה ונ ע ימ ה מ ן ה ב י ת ל ב ית ה כ נ ס ת, כ ד י ל מ נ ע מ מ נ ה ט ר ח ה ו א י נ ע ימות מ ח ר ב ב ק ר כ ש ת ל ך ל ת פ ל ה". ב א ח ד מ ל ילו ת ה ח ר ף ה ק ש ים ב א ירו פ ה, ל א ח ר ש י ר ד ג ש ם סו ע ר, ח ז רו כ מ ה י הוד ים מ ב ית ה מ ד ר ש ש ל ה ע יר ס ל נ ט ל ב ת יה ם. ל פ ת ע ר או ד מות ש ל י הוד י, ש חו פ ר ומ ע ד ר א ת ה א ד מ ה. ה ת ק ר בו ה א נ ש ים ל מ קו ם כ ד י ל ה ס ת כ ל מ י ז ה ה א יש ומ ה מ ע ש יו ב ש ע ה כ ה מ א ח ר ת וב ק ר ה ע ז. "ה א ין ז ה ר ב נו ר ב י זו נ ד ל מ ס ל נ ט?" ה ת פ ל או ה א נ ש ים. כ ן, ה י ה ז ה ר ב י זו נ ד ל - ע טוף ב מ ע יל ח ר פ י, מ ע ד ר ב י דו, ז ע ה יו ר ד ת ע ל פ נ יו, ו הוא ע י ף מ ן ה מ א מ ץ ה ק ש ה. "מ ה פ ש ר מ ע ש יו ש ל ר ב נו?" ת מ הו ה י הוד ים ז ה א ל ז ה. ר א ה ר ב י זו נ ד ל ה צ ד יק א ת ת מ יה ת ם ו ס פ ר ל ה ם: "ב ד ר ך זו עו ב ר ת א מ י, כ א ש ר ה יא הו ל כ ת ל ב ית ה כ נ ס ת.

4 מ צ ו ת מו ר א א ם ו א ב 12. ויקרא פרק יט פסוק ג ב נו ס ף ל מ צ ו ת כ ב וד הו ר ים, י ש מ צ ו ה ה ק ש ור ה ל י ר א ת ה כ בו ד ש צ ר יכ ה ל ה יו ת ל נו כ ל פ י ה הו ר ים: א יש א מ ו ו א ב יו ת יר או ו א ת ש ב ת ת י ת ש מ רו א נ י ה' א לק יכ ם. ח כ מ ינו מ ב ר ר ים מ ה י או ת ה 'י ר א ה'. ה כ ו נ ה ה יא ל מ ע ש ים ש י ש ל ה ז ה ר מ ה ם: 13. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד ב א יז הו מו ר א...? 1... ל א עו מ ד ב מ קו מו, ו ל א יו ש ב ב מ קו מו, 2 ו ל א סו ת ר א ת ד ב ר יו, 3 ו ל א מ כ ר יעו. 4 מורא - פ ח ד )ה כ ו נ ה ל י ר א ת כ בו ד(. 1. לא עומד... ולא יושב במקומו - המקום שאביו או א מ ו רגילים ל ש ב ת או ל ע מ ד. 2. ולא סותר את דבריו - לא יאמר ל א מ ו או לאביו ש ד ב ר יה ם אינם נכונים. 3. ולא מכריעו - אם אביו תלמיד חכם ויש חכמים שחולקים עליו, 4. אסור ל ב ן לומר שאביו א ינו צודק ואין ה ל כ ה כמותו. י ר א ת ה כ בו ד כ ל פ י ה הו ר ים ח ש וב ה כ ל כ ך ש צ ר יך ל ה ז ה ר א פ ל ו מ ל ו מ ר: "א ב א צו ד ק" )ב ו כ וח א ת ך (. 14. שולחן ערוך )רבי יוסף קארו( יורה דעה, סימן רמ הלכה ב...ו ל א מ כ ר יע א ת ד ב ר יו ב פ נ יו, א פ ל ו לו מ ר: "נ ר א ין ד ב ר י א ב א" נראין דברי אבא - אסור ל ב ן לומר בנוכחות אביו "אבא צודק בויכוח", שגם זה נראה כחוסר כבוד. ו א כ ן פ ו ס ק י ה ה ל כ ה ק ב עו כ י: 15. על פי מקור חיים חלק ה פרק רנא )רבי חיים דוד הלוי( ל א י ע מ ד ב מ קו ם ה מ י ח ד 1 לו )ל א ב יו או ל א מ ו ) ל ה ת פ ל ל, ו ל א י ש ב ב מ קו ם ה מ י ח ד ל ה ם ל ה ס ב ב ב ית ם... 2 ו י ש מ י ש מ ח מ יר ל ע ש ו ת ד ב ר ים א ל ו א פ ל ו ש ל א ב פ נ י 3 א ב יו ו א מ ו... ו צ ר יך ל חוש ל ד ב ר יה ם, 4 כ יו ן ש הוא א ס ור ת ו ר ה. ו ל א סו ת ר ד ב ר יו... 5 ל א י ק ר א נ ו ב ש מו 6 ל א ב ח י יו ו ל א ב מו תו, א ל א או מ ר: "א ב י מו ר י", "א מ י מו ר ת י". י ר א ת ה כ בו ד כ ל פ י ה הו ר ים מ ח י ב ת או ת נו ל ה ב ל יג ו ל ש ת ק ג ם א ם ה ם פ ו ג ע ים ב נו: 16. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה ז... ו ע ד ה יכ ן מו ר א ן? א פ ל ו ה י ה לו ב ש ב ג ד ים ח מודו ת, 1 ו יו ש ב ב ר אש ב פ נ י ה ק ה ל, 2 וב א א ב יו ו א מ ו ו ק ר עו ב ג ד יו... ו י ר קו ב פ נ יו - ל א י כ ל ימ ם, 3 א ל א י ש ת ק ו י יר א ו י פ ח ד מ מ ל ך מ ל כ י ה מ ל כ ים ש צ ו הו ב כ ך. ש א ל ו מ ל ך ב ש ר ו ד ם ג ז ר ע ל יו ד ב ר ש הוא מ צ ע ר י ת ר מ ז ה כ ר צו נו. ל א ה י ה י כ ל ל פ ר כ ס ב ד ב ר, 4 ק ל ו ח מ ר ל מ י ש א מ ר ו ה י ה ה עו ל ם 5 במקום המיוחד - המקום הקבוע של אבא או אמא לתפילה. 1. להסב בביתם - מקום ישיבתם הקבוע סביב השולחן. 2. אפילו שלא בפני - גם כשהם אינם נמצאים במקום. 3. לחוש לדבריהם - כדאי להקפיד בכך. 4. סותר דבריו - אומר להוריו: "אין זה נכון, ט ע ית ם" וכו'. 5. לא יקראנו בשמו - לא י פ נ ה להוריו ב ש מ ם הפרטי, וגם לא יזכיר אותם ב ש מ ם 6. הפרטי. וכששואלים את שם הוריו יאמר: "א מ י ש ר ה", "אבי יעקב" וכדו'. 1. בגדים חמודות - בגדים יקרים ומכובדים. 2. בפני הקהל - על במה בפני ציבור. 3. לא יכלימם - לא יבייש אותם )לעיני כולם(. 4. לפרכס בדבר - להרהר או להתווכח. 5. למי שאמר והיה העולם - זה רצונו של ה'. ה ת ו ר ה מ ז כ יר ה ש ת י מ צ וו ת ב ס מ יכות: 'א יש א מ ו ו א ב יו ת יר או', 'ו א ת ש ב ת ת י ת ש מ רו'. ח כ מ ינו ל מ דו מ כ ך כ י י ש מ ק ר ים ב ה ם א ינ נ ו מ צ ו ים ל ש מ ע ל הו ר ים. 17. רמב"ם הלכות ממרים פרק ו הלכה יב מ י ש א מ ר לו א ב יו ל ע ב ר ע ל ד ב ר י ת ו ר ה, ב ין ש א מ ר לו ל ע ב ר ע ל מ צ ו ת ל א ת ע ש ה או ל ב ט ל מ צ ו ת ע ש ה, א פ ל ו ש ל ד ב ר יה ם, ה ר י ז ה ל א י ש מ ע לו, ש נ א מ ר: 'א יש א מ ו ו א ב יו ת יר או ו א ת ש ב ת ת י ת ש מ רו' - כ ל כ ם ח י ב ין 1 ב כ ב ו ד י. 1. כולכם חייבין - גם ההורים חייבים לכבד את ה'. 1. תנו דוגמאות נוספות לקיום מ צ ו ת מורא אם ואב! 2. במ צ ו ת כיבוד אב ואם, התורה מ צ ו ה מה ל ע ש ו ת ל הו ר ינו, וב מ צ ו ת מו ר א א ב ו א ם, התורה מ צ ו ה אותנו מה ל ע ש ו ת ל הו ר ינו. 3. האם מותר ל ש ב ת במקום של אמא כשהיא לא נמצאת בבית? )מקור 15( שאלת אתגר: 4. מתי אין לפעול על פי רצון ההורים? מדוע? 4

5 ש כ ר ם ש ל ה מ כ ב ד ים א ב ו א ם 18. שמות פרק כ פסוק יב כ ב ד א ת א ב י ך ו א ת א מ ך ל מ ע ן י א ר כון י מ יך ע ל ה א ד מ ה א ש ר ה' א לק י ך נ ת ן ל ך. ה מ פ ר ש ים מ ב ח ינ ים ב מ ס פ ר ה ב ט חו ת ב מ צ ו ה זו : 18 א. רמב"ן על שמות פרק כ פסוק יב... י ב ט יח כ י ב מ צ ו ה ה ז את י ה יו כ ל י מו ת ינו א ר כ ים, כ י י מ ל א ה ש ם י מ ינו 1 ב עו ל ם ה ז ה, ו י ה יו א ר כ ים ב עו ל ם ה ב א... ו ת ה י ה י ש יב ת ינו ל ע ד ע ל ה א ד מ ה 2 ה ט ו ב ה ש י ת ן ל נו... ו ה נ ה ה ם ש ת י ה ב ט חו ת. 1. ימלא השם ימינו - ייתן לנו חיים ארוכים. 2. ישיבתנו לעד על האדמה - תמיד נ ש א ר בארץ ישראל. 19. משנה מסכת פאה פרק א א א ל ו ד ב ר ים ש א ד ם או כ ל פ רו ת יה ן ב עו ל ם ה ז ה ו ה ק ר ן ב ק י מ ת לו ל עו ל ם ה ב א: כ ב ו ד א ב ו א ם ג, וג מ ילות ח ס ד ים... ו ה ב א ת ש לו ם ב ין א ד ם ל ח ב רו א. פירוש קהתי א. שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה - פ רוש ה ד ב ר ים, ש א ד ם נ ה נ ה מ פ ר י מ ע ש יו א ל ו ב עו ל ם ה ז ה. ב. והקרן - וש כ ר ה מ צ ו ה. ג. כיבוד אב ואם - ש נ א מ ר: 'כ ב ד א ת א ב יך ו א ת א מ ך... ל מ ע ן י א ר יכון י מ יך ול מ ע ן י יט ב ל ך ', ופ ר ש ר ש "י: 'ל מ ע ן י א ר יכון י מ יך ' - ל עו ל ם ה ב א, 'ול מ ע ן י יט ב ל ך ' - ב ח י יך. ל ד ע ת ח ל ק מ ה מ פ ר ש ים א ר יכות ה י מ ים ה יא ב נ ו ס ף ל ש כ ר ה ט ו ב ש נ ק ב ל מ ה' ע ל ק יום ה מ צ ו ה. 20. אור החיים על שמות פרק כ פסוק יב 'ל מ ע ן י א ר כון' - א מ ר 'י א ר יכון', ש מ ש מ ע מ ע צ מ ם... 1 אול י ש י ר צ ה לו מ ר כ י מ צ ו ה זו ס ג ל ת ה ה יא א ר יכות י מ ים מ ל ב ד ש כ ר ה מ ה ' 2, כ י י ש מ צ ו ת ש י ש ב ה ם ס ג ל ו ת נ פ ל או ת מ ל ב ד ש כ ר א ש ר ק ב ע ל ה ם ה', ו זו ג ל ה או ת ה ה' שמשמע מעצמם - עצם קיום המצוה מאריכה את ימיו של האדם. 2. מלבד שכרה מה' - בנוסף על ה ש כ ר שה' י ת ן. 3. וזו גלה אותה ה' - הקב"ה ג ל ה את הסגולה ו ה ש כ ר ש י ש ב מ צ ו ת כ ב וד הורים. ע ד כ מ ה ג דו ל ש כ רו ש ל מ ק י ם מ צ ו ה זו א פ ש ר ל ל מ ד מ ה ש כ ר ש נ ת ן א פ ל ו ל ר ש ע ים ש ה ק פ ידו ב מ צ ו ה זו : 21. מדרש תנחומא פרשת קדושים סימן טו ב ו א ור א ה, מ צ ו ת כ ב וד א ב ו א ם, כ מ ה ח ב יב ה ל פ נ י ה ק ב "ה, ש א ין ה ק ב "ה מ ק פ ח ש כ רו, ב ין צ ד יק ב ין ר ש ע. 1 מ נ ל ן? 2 מ ע ש ו ה ר ש ע, ע ל ש כ ב ד א ת א ב יו, 3 נ ת ן לו ה ק ב "ה א ת כ ל ה כ בו ד ה ז ה... 4 ומ ה א ם ר ש ע ז ה ע ל ש כ ב ד א ת א ב יו, מ ה פ ר ע )ש ל ם( לו 5 ה ק ב "ה, ה מ כ ב ד א ת א בו ת יו ו עו ש ה מ צ ו ת א ח רו ת, ע ל א ח ת כ מ ה ו כ מ ה. 6 ר ב ן ש מ עו ן ב ן ג מ ל יא ל מ ל מ ד או ת נו מ ה הוא ל מ ד מ ע ש ו: 22. מדרש רבה בראשית פרשה סה פסקה טז 1 א מ ר ר ב ן ש מ עו ן ב ן ג מ ל יא ל: כ ל י מ י ה י ית י מ ש מ ש א ת א ב א ש ש מ ש ע ש ו א ת א ב יו. ו ל א ש מ ש ת י או תו א ח ד מ מ א ה 2 א נ י ב ש ע ה ש ה י ית י מ ש מ ש א ת א ב א ה י ית י מ ש מ ש ו ב ב ג ד ים מ ל כ ל כ ין, וב ש ע ה ש ה י ית י יו צ א ל ד ר ך ה י ית י יו צ א ב ב ג ד ים נ ק י ם. א ב ל ע ש ו - ב ש ע ה ש ה י ה מ ש מ ש א ת א ב יו ל א ה י ה מ ש מ ש ו א ל א ב ב ג ד י מ ל כות. 3 ב ת ו ר ה נ ז כ רו ת ש ת י מ צ וו ת ש ש כ ר ן א ר יכות י מ ים: כ ב וד א ב ו א ם ו ש ל וח ה ק ן )ל ש ל ח צ פ ר ים ש מ צ אנו ב ק ן ב ד ר ך (. ח כ מ ינו ל מ דו מ כ ך ע ל ה י ח ס ה נ כו ן ל ק יום מ צ וו ת ו ל ש כ ר ש ל ה ן: 23. תלמוד ירושלמי מסכת פאה דף ג עמוד ב א מ ר ר ב י א ב א ב ר כ ה נ ה: ה ש ו ה ה כ תוב מ צ ו ה ק ל ה ש ב ק ל ו ת 1 ל מ צ ו ה ח מור ה ש ב ח מורו ת. 2 מ צ ו ה ק ל ה ש ב ק ל ו ת ז ה ש ל וח ה ק ן, ומ צ ו ה ח מור ה ש ב ח מורו ת ז ה כ ב וד א ב ו א ם, וב ש ת יה ן כ ת יב : 3 'ו ה א ר כ ת י מ ים' א. 1. שאין הקב"ה מקפח... - ה' נותן ש כ ר לכל מי שמקיים מ צ ו ה זו. 2. מנלן - מהיכן לומדים זאת? 3. שכיבד את אביו - שכיבד את יצחק. 4. כל הכבוד הזה - ע ש ר, וזכה ש י צ או ממנו עמים ר ב ים. 5. מה פרע לו - ה' נתן לו שכר גדול. 6. על אחת כמה וכמה - ב ו ד אי שה' ישלם לו ש כ ר טוב. 23 א. פני משה )הרב משה מרגלית( א. ובשתיהן כתיב והארכת ימים - ל ל מ ד ך ש א ין ק צ ב ה ב ש כ ר מ צ ו ה, ו ל פ ע מ ים א ת ה רו א ה מ צ ו ה ק ל ה ו ש כ ר ה מ ר ב ה משמש את אבא - עוזר לו ומטפל בו. 2. אחד ממאה - כלומר: לא הצלחתי להתקרב לרמת הכיבוד )של ע ש ו(. 3. בבגדי מלכות - בגדים מכובדים ונקיים. 1. מצוה קלה שבקלות - ש ק ל מאד לקיים אותה. 2. חמורה שבחמורות - שאורכת שנים רבות וקשה ל ק י ימ ה. 3. ובשתיהן כתיב - ב ש ת י המצוות כתוב. 4. ושכרה מרבה - יש ש כ ר גדול על קיומה.

6 ח כ מ ינו מ ל מ ד ים ע ל ש כ רו ה ט ו ב ש ל ג ו י ש כ ב ד א ת הו ר יו: 24. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א כ ב וד א ב ו א ם? ש א לו א ת ר ב י א ל יע ז ר: ע ד ה יכ ן 1 א מ ר ל ה ם: צ או ור או מ ה ע ש ה עו ב ד כ ו כ ב ים א ח ד ל א ב יו ב א ש ק לו ן ו ד מ א ב ן נ ת ינ ה ש מו. ב ק ש ו מ מ נ ו ח כ מ ים א ב נ ים ל א פו ד 2 ב ש ש ים ר ב ו א ש כ ר... 3 ו ה י ה מ פ ת ח 4 מ נ ח ת ח ת מ ר אש ו ת יו ש ל א ב יו, 5 ו ל א צ ע רו. 6 ל ש נ ה ה א ח ר ת נ ת ן ה ק ב "ה ש כ רו, ש נו ל ד ה לו פ ר ה א ד מ ה 7 ב ע ד ר ו. נ כ נ סו ח כ מ י י ש ר א ל א צ לו, א מ ר ל ה ם: יו ד ע א נ י ב כ ם, ש א ם א נ י מ ב ק ש מ כ ם כ ל מ מו ן ש ב עו ל ם, 8 א ת ם נו ת נ ין ל י, א ל א א ין א נ י מ ב ק ש מ כ ם א ל א או תו מ מו ן ש ה פ ס ד ת י ב ש ב יל כ בו ד א ב א. 9 כ ך - ו א מ ר ר ב י ח נ ינ א: ומ ה מ י ש א ינו מ צ ו ה ו עו ש ה 10 מ צ ו ה ו עו ש ה, 11 ע ל א ח ת כ מ ה ו כ מ ה עד היכן - כמה צריך להקריב למען המצוה? 2. לאפוד - שלבש הכהן הגדול. 3. בששים רבוא שכר - ב ס כום כסף גדול מאד. 4. והיה מפתח - של הקופסה )ה כ ס פ ת(. 5. תחת מראשותיו של אביו - תחת ה כ ר של אביו ש י ש ן. 6. מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא ציערו - להעירו מ ש נ תו, והפסיד משום כך את העיסקה. 7. פרה אדומה - בהמה נדירה שקשה ל ה ש יג כמותה. 8. כל ממון שבעולם - סכומים גדולים ביותר. 9. אותו ממון שהפסדתי... - סכום הכסף שהפסדתי בשנה שעברה כשאבא י ש ן. 10. שאינו מצווה ועושה - הגוי שאינו חייב ב מ צ ו ה זו ו עו ש ה אותה למרות שאינו חייב וזוכה ל ש כ ר כזה. 11. מצווה ועושה - יהודי, שחייב ב מ צ ו ת כיבוד אב ו א ם. 12. על אחת כמה וכמה - ב ו ד אי ש י ז כ ה ל ש כ ר טוב. 1. מה יהיה ש כ ר האדם שמכבד את הוריו? 2. מה יהיה ש כ ר העם כולו, אם נ ק י ם מ צ ו ת כיבוד הורים? 3. מדוע זכה ע ש ו הרשע לכבוד גדול? מה לומד מכך המדרש על ש כ ר ם של יהודים המקיימים מצות כיבוד הורים? מ ע ש ה ש ה י ה ר ב י י הו ש ע ב ן א ל ם ח ל ם ח לו ם ש הוא ו נ נ ס ה ק צ ב י ש בו ס מוכ ים ז ה ל ז ה ב ג ן ע ד ן. ה ק י ץ ר ב י י הו ש ע מ ש נ תו ו ה ת פ ל א. כ יצ ד ז ה י ת כ ן? א נ י ש מ יו ם ה ו ל ד י י ר את י א ת ה', ש מ ר ת י מ צ וו ת יו, ל מ ד ת י ת ו ר ה, ה ע מ ד ת י ש מו נ ים ת ל מ יד ים, מ ק פ יד א נ י ש ל א ל ל כ ת א ר ב ע א מ ו ת ל ל א ת פ ל ין ו צ יצ ית. כ יצ ד מ ש ו ים א ת מ ע ש י ל מ ע ש יו ש ל א ד ם פ ש וט, ק צ ב?! מ ה מ ס ג ל ק צ ב א ח ד ל ע ש ו ת? כ ד י ל ע מ ד ע ל ט יבו ש ל נ נ ס ה ק צ ב, ב ק ש מ ת ל מ יד יו ל ח פ ש א ת ה ק צ ב ול ה ב יאו א ל יו. ה ח פ וש ים א ח ר ה ק צ ב ל א ה יו ק ל ים, א ך ל ב ס ו ף מ צ אוהו. מ קו מ ה ש ל ה מ צ ו ה ב ע ש ר ת ה ד ב רו ת 'א נ כ י ה'' 'ל א י ה י ה ל ך ' 'ל א ת ש א' 'ז כו ר א ת' 'כ ב ד א ת' 'ל א ת ר צ ח' 'ל א ת נ א ף' 'ל א ת ג נ ב' 'ל א ת ע נ ה' 'ל א ת ח מ ד' 25. רבינו בחיי על שמות פרק כ פסוק יב ה ז ה ירו ע ד ע ת ה 1 ב כ בו ד ה א ב ה ר אש ו ן... 2 ו ע ת ה ר צ ה ל ח ת ם ה ל וח ב כ בו ד ה א ב ה א ח ר ו ן ה ת ח ת ו ן. 3 ו א מ ר כ ש ם ש צ ו ית יך ב כ בו ד י, 4 כ ן א נ י מ צ ו ך ה יו ם ב כ בו ד א ב יך ו א מ ך, ש ה ם ש ת פ ין ע מ י ב יצ יר ת ך. 5 ו ס ת ם ה כ תוב 6 ו ל א פ ר ש ה כ ב וד ה ז ה, כ י י ש ל ל מ ד או תו מ כ ב וד ה א ב ה ר אש ו ן י ת ע ל ה 7 4. מה המיוחד ב מ ע ש ה של דמא בן נתינה ומה היה ש כ רו? 5. מה אנו יכולים ללמוד מן הסיפור על דמא בן נתינה? 6. מדוע מצות כיבוד אב ואם היא מצוה 'חמורה' ומצות שילוח הקן היא מצוה 'קלה'? ב נ י ע ירו ש ל ה ק צ ב ה ת פ ל או מ א ד - מ ה ל צ ד יק ו ל נ נ ס ה ק צ ב, ה ר י א ד ם פ ש וט הוא! ג ם ה ק צ ב נ ד ה ם, כ ש ש מ ע ש ר ב י י ה ו ש ע מ ח פ ש ו. ה ק צ ב ח ש ב ש מ נ ס ים ל ר מ ו ת או תו ו ל א ר צ ה ל ב א א ל ה צ ד יק. ל כ ן ה ל ך ר ב י י הו ש ע ב ע צ מו א ל ה ק צ ב וש א לו : "א ל ו מ ע ש ים טו ב ים עו ש ה א ת ה?" ה ש יב נ נ ס ה ק צ ב ו ס פ ר ל פ י ת מ ו : "א ב ו א ם י ש ל י ו ה ם ז ק נ ים ו חו ל ים. א נ י רו ח צ ם ומ ל ב יש ם יו ם יו ם ו דו א ג ל כ ל מ ח סו ר ם". נ ש ק לו ר ב י י הו ש ע ו א מ ר: "ב נ י, א ש ר יך ו א ש ר י ג ו ר ל ך, מ ע ש יך ש ו ים ל מ ע ש י, ול ל מ וד ה ת ו ר ה ש ל י. ע ת ה מ ב ין א נ י א ת פ ש ר ה ח לו ם ש ח ל מ ת י. א ש ר י ש ז כ י ת י ל ה יו ת ח ב ר ך ב ג ן ע ד ן!" מ ה ה מ ש ת ף ל מ צ וו ת ש נ כ ת בו ב ל וח ב צ ד י מ ין ומ ה ה מ ש ת ף ל מ צ וו ת ש נ כ ת בו ב ל וח ב צ ד ש מ אל? ב צ ד י מ ין מו פ יעו ת מ צ וו ת ש ב ין א ד ם ל מ קו ם )ב ין א ד ם ל א ל ק ים( וב צ ד ש מ אל מו פ יעו ת מ צ וו ת ש ב ין א ד ם ל ח ב רו. כ ב וד א ב ו א ם ה נ ו מ צ ו ה ש ב ין א ד ם ל הו ר ים ש ל ו כ לו מ ר מ צ ו ה ש ב ין א ד ם ל ח ב ירו, א ם כ ן מ ד וע ה יא נ מ צ את ב צ ד י מ ין ע ם ה מ צ וו ת ש ב ין א ד ם ל מ קו ם? הזהירו עד עתה - ב ד ב רו ת הקודמים. 1. האב הראשון - הקב"ה. 2. האב האחרון התחתון - א ב יו של האדם. 3. בכבודי - ב כ בו ד ה'. 4. שותפין עמי ביצירתך - ההורים שותפים ב יצ יר תו של הבן. 5. וסתם הכתוב - בתורה לא כתוב כיצד צריך ל כ ב ד את הוריו. 6. מכבוד האב הראשון יתעלה - מהכבוד שנותנים לה'. 7. אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות מערכת: הרב מאיר אסולין, הרב ש"י גלמן ן ריכוז התכנית: שלומית שרפי יוצא לאור ע"י: אל עמי-אל עצמי, ת.ד מעלות, ן לפרטים ולהזמנות: טל': פקס': אתר אינטרנט: ן דוא"ל: כל הזכויות שמורות! אין להפיץ ולהעביר ללא אישור מפורש! עיצוב: סטודיו 'גרפיקטו' , ן איורים: מיטל שוגרמן

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

עד היכן כיבוד הורים? חלק ב: בין כבוד לעצמאות לעתים אין זו משימה קלה להכיר טובה להורינו. בהיותנו מכירים להם טובה אנו מדגישים את מידת התלות שלנו בהם וחו

עד היכן כיבוד הורים? חלק ב: בין כבוד לעצמאות לעתים אין זו משימה קלה להכיר טובה להורינו. בהיותנו מכירים להם טובה אנו מדגישים את מידת התלות שלנו בהם וחו עד היכן כיבוד הורים? חלק ב: בין כבוד לעצמאות לעתים אין זו משימה קלה להכיר טובה להורינו. בהיותנו מכירים להם טובה אנו מדגישים את מידת התלות שלנו בהם וחוששים להיות "אסירי" תודה. לתלמידים הדבר קשה עוד יותר,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

עד היכן כיבוד עד היכן כיבוד הורים? חלק א: הכרת הערך נקדיש שני שיעורים לעיסוק בנושא כיבוד הורים. השיעור הראשון מתמקד במקור של מצוות כיבוד הורים, בטעמי

עד היכן כיבוד עד היכן כיבוד הורים? חלק א: הכרת הערך נקדיש שני שיעורים לעיסוק בנושא כיבוד הורים. השיעור הראשון מתמקד במקור של מצוות כיבוד הורים, בטעמי הורים? חלק א: הכרת הערך נקדיש שני שיעורים לעיסוק בנושא כיבוד הורים. השיעור הראשון מתמקד במקור של מצוות כיבוד הורים, בטעמי המצווה ובשאלה כיצד מתבטא ערך זה בחיינו. השיעור השני יעסוק במתח שבין הרצון לעצמאות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

בס"ד "כיבוד הורים" "כיבוד הורים" חלק א: הבסיס/ מקורות בעניין מהתורה: זהר- ספרא- גמרא- מהתורה: שמות כ יב : דברים ה טז : כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו

בסד כיבוד הורים כיבוד הורים חלק א: הבסיס/ מקורות בעניין מהתורה: זהר- ספרא- גמרא- מהתורה: שמות כ יב : דברים ה טז : כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו חלק א: הבסיס/ מקורות בעניין מהתורה: זהר- ספרא- גמרא- מהתורה: שמות כ יב : דברים ה טז : כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך. כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלקיך, למען יאריכון

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב

מסע אל העבר יום שני, רח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. ו י ה י ב א ר ב מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב ע ים ש נ ה )ליציאת מצרים(, ב ע ש ת י ע ש ר ח ד ש )החודש

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", ט

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את הטור השביעי, ט חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", טורו השירי הקבוע מאז שנת 1943. בתקופה זו, זכה אלתרמן

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד