הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx"

תמליל

1 הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בספורט בישראל, הוקמה בעקבות החלטת ממשלה מס' 6113 )"המועצה"(, אשר תפקידה בין היתר, לפעול לשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים; והואיל ומכון וינגייט הוא הקבלן המבצע לצורך מתן שירותים למועצה או למשרד התרבות והספורט )"המשרד"(, לפי העניין, בעקבות זכייתו במכרז אשר פורסם על ידי המשרד, אשר אחראי על ביצוע התקשרויות עבור היחידה המקצועית לקידום ספורט הנשים בישראל "אתנה" )"אתנה"(; והואיל ומכון וינגייט מבקש להתקשר עם מפיק לצורך קיום אירוע "אתנה הולכות רחוק תל אביב", העתיד להתקיים בגני יהושוע בעיר תל אביב בתאריך ]**[, כמפורט להלן )"האירוע"(; והואיל ומכון וינגייט פרסם הזמנה להציע הצעות להפקת, ניהול והפעלת האירוע, המצורפת כנספח א להסכם זה )"ההזמנה"(; והואיל וההצעה שהגיש המפיק במסגרת ההזמנה, המצורפת כנספח ב להסכם זה )"ההצעה"( נבחרה על ידי מכון וינגייט כהצעה הזוכה; והואיל והמפיק מעוניין לבצע כקבלן עצמאי את השירותים, כהגדרתם להלן, בהתאם להזמנה ולהוראות הסכם זה; והואיל והמפיק הצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון והאמצעים בהפקה, ניהול והפעלה של אירועים בסדרי גודל דומים, בעלי אופי וצביון דומה, כשלרשותו צוות מנוסה ומיומן, והכל להבטחת קיום, הפעלה וניהול של האירוע האמור ברמה גבוהה ביותר; והואיל וברצון הצדדים לפרט ולהסדיר את זכויותיהם, חובותיהם והתחייבויותיהם האחד כלפי משנה והכל כמפורט בהסכם זה להלן; 1

2 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: מבוא המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו וייקראו כאחד עם יתר סעיפיו )"ההסכם" או "הסכם זה"(. הכותרות לסעיפי ההסכם נועדו לנוחות העיון בלבד ואין להיעזר בהן לצורכי פרשנותו של הסכם זה או סעיף מסעיפיו. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך. הוראות ההסכם ייחשבו כמשלימות זו את זו וכבאות להוסיף זו על זו. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בהסכם, לרבות בין מסמכי ההסכם השונים או בין הוראות שונות של אותו מסמך, תגבר תמיד ההוראה העדיפה למכון וינגייט לפי קביעתו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה. השירותים מכון וינגייט מוסר בזאת למפיק והמפיק מקבל בזאת על עצמו להפיק, לנהל ולהפעיל את האירוע, על כל היבטיו, ובכלל זה לבצע את השירותים המפורטים במפרט השירותים, המצורף כנספח א להזמנה, ובהתאם להצעה )"השירותים"(. המפיק מתחייב מצהיר ומתחייב כי יבצע את כל הפעולות הנדרשות להפקת האירוע במועדו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באספקת השירותים מתחייב המפיק לספק את השירותים בלוחות הזמנים המפורטים בנספח ג להסכם זה, ולגבי שירותים שלא נקבע לגביהם מועד בנספח האמור, בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי מכון וינגייט מעת לעת. מובהר בזאת כי התקשרותו של מכון וינגייט עם המפיק על פי הסכם זה ונספחיו תהיה תקפה אך ורק לגבי השירותים. למכון וינגייט לא תקום כל חובה ולמפיק לא תעמוד כל זכות, טענה או תביעה לגבי שירותים נוספים, ובכלל זה במפורש הפקת, ניהול והפעלה של אירוע אחר כלשהו שאינו האירוע. הצהרות והתחייבויות המפיק המפיק מאשר, מתחייב ומצהיר, לפי העניין, כלפי מכון וינגייט, כדלקמן: לספק את השירותים במיומנות, ביעילות, במקצועיות ובנאמנות, והכול במטרה להפיק, לנהל ולהפעיל אירוע מוצלח ואיכותי. כי הוא בעל הידע, הניסיון, היכולת והאמצעים להענקת השירותים בסדר גודל דומה, בעלי אופי וצביון דומה, ושלרשותו צוות מנוסה ומיומן, והכל להבטחת הענקת השירותים למכון וינגייט ברמה הגבוהה ביותר כי ביכולתו לבצע את השירותים ברמה גבוהה ובתנאי הסכם זה על כל נספחיו, וכי כל העובדים או קבלני המשנה שיועסקו מטעמו בביצוע השירותים על פי הסכם זה, יהיו מיומנים ומקצועיים ויבצעו את השירותים באופן המקצועי והמיומן ביותר. בכל מקום בהסכם זה המאפשר למפיק או מחייבו להעסיק צד ג' או קבלן משנה לביצוע התחייבויותיו, לא יהיה בהוראה כאמור או בהעסקה לפיה, כדי לגרוע מאחריות המפיק לביצוע ההתחייבות האמורה.

3 .6.1 כי הוא יעסיק עובדים, קבלני משנה וספקים מקצועיים מטעמו בכמות ובהיקף המספיקים או הנדרשים לביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה כי יש, ויהיו ברשותו כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים הדרושים על פי כל דין בקשר עם התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו, בכלל זה, המפיק מתחייב על אחריותו וחשבונו לדאוג להיתרים, הרישיונות והאישורים כאמור: כי ככל שקיום האירוע מותנה בקבלת אישור של משטרת ישראל ובתנאי אבטחה מיוחדים, המפיק מתחייב להשיג על חשבונו ואחריותו כל אישור כאמור, וכן לדאוג, על חשבונו ואחריותו, לתנאי אבטחה מתאימים לצורך קיום האירוע; המפיק מתחייב להשיג על אחריותו וחשבונו שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה בהתאם לאופיו של האירוע וכמות המשתתפים בו; אם לדעת המפיק ובהתאם לניסיונו יש צורך בהיתרים, רישיונות ואישורים נוספים )כדוגמת אישור משרד הבריאות, ככל שרלבנטי(, המפיק מתחייב להשיגם על חשבונו ואחריותו. המפיק מצהיר ומתחייב כי לא יהיה בביצוע הפרויקט משום הפרת זכות קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא. המפיק ישווק ויפרסם את האירוע ובלבד והכל כאמור בכפוף לקבלת הסכמת מכון וינגייט או אתנה, ובהתאם לנהליהם לפי העניין לכל פרסום שכזה, מראש ובכתב. המפיק מתחייב למלא אחר כל הוראות מכון וינגייט או מי מטעמו ביחס למתן השירותים וכל דבר הקשור או הנובע מהם. אין באישור או בהוראה כאמור כדי לגרוע ממחויבויות המפיק בהתאם להסכם זה או מחובותיו לפי דין. המפיק מתחייב ומצהיר כי ישתף פעולה עם מכון וינגייט, או מי מטעמו וימסור לו מעת לעת, מיד לאחר דרישתו הראשונה, דין וחשבון מלא ובכתב לגבי כל נושא הרלוונטי לאירוע, לרבות אך לא רק, מצב ואופן ביצוע השירותים, היקף הפעילות באירוע, מספר משתתפי האירוע, מספר הנרשמים לאירוע, סטאטוס הפעילות והתנהלות האירוע, הכנסות האירוע וכו'. המפיק מתחייב שלא להציג עצמו כמי שפועל מטעם מכון וינגייט או כל גוף קשור אליו; או כמי שרשאי או מוסמך לחייב את מכון וינגייט בכל דבר ועניין. המפיק יפרסם, ישווק ויקדם את האירוע, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכפוף לקבלת הסכמת מכון וינגייט מראש ובכתב כל דבר פרסום מכל מין וסוג שהוא, טרם פרסומו. אין באמור כדי לגרוע מזכות מכון וינגייט לפעול, ככל שיראה לנכון, לפרסום האירוע המפיק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהשם "מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט" או חלק ממנו וסמלו של מכון וינגייט, הם קניינו של מכון וינגייט וכי הוא או מי מטעמו מתחייבים בזאת שלא לעשות שימוש בשם מכון וינגייט או בסמל מכון וינגייט, אלא באישור מראש ובכתב של מכון וינגייט, ומתחייבים שלא להפר את זכויות הקניין של מכון וינגייט, לרבות, אך לא למעט, זכויות הקניין הרוחני שלו ולא לפגוע בשום צורה ואופן שהוא בזכויות קניין אלה. סעיף זה יחול בשינויים המחויבים גם לגבי השם "הפרויקט הלאומי אתנה" או חלק ממנו וסמלו, שהם קניינם של משרד התרבות והספורט. 6

4 חסויות ופרסומות.1.1 המפיק יהא האחראי הבלעדי לגיוס חסויות ופרסומות לאירוע, בכפוף לקבלת אישורו מראש ובכתב של מכון וינגייט, אשר לא יימנע אלא מטעמים סבירים, בשים לב לאופי האירוע ומטרותיו מכון וינגייט ישתדל לסייע כמיטב יכולתו למפיק בגיוס החסויות והפרסומות לאירוע. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המפיק בכול הנוגע לעניינים אלו והמפיק יהא הגורם האחראי לקביעת המחירים בגין מתן החסויות או הפרסומות וכמו כן, לקביעת תכני החסויות או הפרסומת, אך הכול בכפוף לאישורו הסופי של מכון וינגייט מראש ובכתב. הכנסות האירוע המפיק יהא האחראי הישיר והבלעדי לגביית כל הכנסות האירוע, הישירות והעקיפות, לרבות ומבלי לגרוע, חסויות, דמי תצוגה, וכן הכספים שישולמו עבור פרסומות באירוע )"הכנסות האירוע"(. בכפוף לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה המפיק זכאי לכלל הכנסות האירוע. מימון האירוע.3.1 המפיק יהא האחראי הבלעדי למימון האירוע, ויישא בכל ההוצאות או העלויות הקשורות להפקת האירוע ולניהולו. מבלי לגרוע מכלליות האמור יישא המפיק על חשבונו ותחול עליו האחריות לכל התשלומים לספקים, קבלני משנה, עובדים, אנשי ביטחון, דיילים, כוח אדם אחר, חומרים, כלים, כלי כתיבה, וכל התשלומים הקשורים, לרבות אגרות, מסים, היטלים וכיו"ב בקשר להפקת האירוע ולניהולו ובקשר לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה למען הסר ספק, מובהר כי מלבד התמורה, המפורטת בסעיף 7 להלן, מכון וינגייט לא יישא בכל תשלום עבור האירוע, אף אם בכל עת ומכל סיבה שהיא המפיק יסבור כי עלויות מימון האירוע צפויות לעלות על התמורה בתוספת ההכנסות האירוע. התמורה.0.1 בעבור קיום כל התחייבויות המפיק על פי הסכם זה, ישלם מכון וינגייט למפיק תמורה בסך כולל של 550,000 ש"ח כולל מע"מ ככל שחל )"התמורה"( בתנאי התשלום המפורטים להלן: תשלום ראשון בשיעור של 10% מסכום התמורה, ישולם חמישה ימי עסקים מיום חתימת הצדדים על הסכם זה כנגד המצאת חשבון עסקה כדין; היתרה, בשיעור של 30% מסכום התמורה, תשולם לאחר שיעביר המפיק למכון וינגייט דו"ח ביצוע מפורט חתום על ידי מורשה החתימה מטעמו, אשר יכלול את פירוט השירותים שניתנו בציון התמורה אשר שולמה, והדו"ח אושר על ידי מכון וינגייט או מי מטעמו. יתרת התמורה תשולם כנגד המצאת חשבון עסקה כדין. היה ודו"ח כאמור לא יאושר במלואו או בחלקו על ידי מכון וינגייט או מי מטעמו, מכון וינגייט יהא רשאי לדרוש תיקון הדו"ח האמור. אושר הדו"ח בחלקו, תשולם יתרת התמורה באופן יחסי וביחס לחלק אשר אושר בלבד מובהר ומוסכם, כי התמורה כהגדרתה לעיל המשולמת למפיק הינה תמורה המלאה, הכוללת, הסופית והבלעדית לה עשוי המפיק להיות זכאי ממכון וינגייט או מי מטעמו, והמפיק והוא לא יהא זכאי לכל תוספת או תמורה אחרת בגין מתן שירותיו ומילוי כלל התחייבויותיו

5 תקופת ההתקשרות ואופציה 8.1. הסכם זה ייכנס לתוקפו עם חתימת הצדדים, המצאת ערבות ואישור הביטוח בהתאם לאמור בסעיף להלן ויהיה בתוקפו עד העברת מלוא התמורה למפיק )"תקופת ההתקשרות"( למכון וינגייט, שמורה האופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות באופן שבו המפיק יידרש להפיק אירועים נוספים בארבע תקופות נוספות. מובהר כי תקופת ההתקשרות יחד עם התקופות הנוספות לא יעלה חמש שנים או חמישה אירועים, לפי המאוחר. מימש מכון וינגייט את האופציה כאמור, יחולו הוראות הסכם זה על האירועים הנוספים. מכון וינגייט ימסור למפיק הודעה על מימוש האופציה שישה חודשים לפני קיומו של כל אירוע נוסף על אף האמור לעיל, בקרות אחד מהאירועים הבאים, יהיה רשאי מכון וינגייט לבטל את ההסכם באמצעות הודעה בכתב ובאופן מיידי מבלי שתוטל עליו כל חובה או חבות כלפי המפיק: פירוק של המפיק, כניסתו לחדלות פירעון או הכרזת מי מבעלי מניותיו פושט רגל, מואשם בפלילים או פסול דין מינוי מפרק או כונס נכסים למפיק במקרה של הפרה של הסכם זה, שלא תוקנה תוך 11 יום ממועד מתן הודעה בכתב על ההפרה במידה ובוטל ההסכם על ידי מכון וינגייט, מכול סיבה שהיא, יהיה מכון וינגייט רשאי להתקשר עם גוף או חברת הפקות אחרת לשם הפקתו וארגונו של האירוע ולמפיק לא תהיה שום תביעה, דרישה או טענה לעניין זה מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין או הסכם זה שמכון וינגייט יהיה זכאי להם, אם מכון וינגייט יבטל הסכם זה בעקבות הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המפיק, המפיק ישיב למכון וינגייט את מלוא התמורה וכן ישפה את מכון וינגייט בגין כל הוצאותיו ונזקיו הסבירים, והכל מיד עם דרישתו הראשונה של מכון וינגייט. ערבות ביצוע 5.1. עם החתימה על הסכם זה, יפקיד המפיק ערבות בסכום כולל של 50,000 ש"ח בלבד. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ד' להסכם זה )"ערבות ביצוע"(. הערבות תהיה ערבות בנקאית מתאגיד בנקאי בישראל הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. מכון וינגייט רשאי לדרוש מהמפיק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והמפיק ימלא אחר דרישה זו בנוסף לכל סעד אחר, העומד למכון וינגייט על פי הסכם זה או על פי כל דין, מכון וינגייט יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר מכון וינגייט כי המפיק לא מילא את התחייבויותיו לפי הסכם זה המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את המפיק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין בו להטיל על מכון וינגייט חובה כלשהי

6 3 01. אחריות, ביטוח ושיפוי המפיק יהא אחראי באופן מלא ובלעדי בגין כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד, בין אם יגרמו באופן ישיר על ידו או בעקיפין על ידי קבלנים, ספקים, או כל מי שבא מטעמו )"הנזק"(, שייגרמו, מכל סיבה שהיא, למכון וינגייט, למשרד, למי מטעמם של הנ"ל או לצד שלישי כלשהו, כולם או מקצתם, בקשר להסכם זה, בבעת הענקת השירותים בגין האירוע, הפקתו, הפעלתו או ההכנות לכך וכיו"ב, ובכלל זה תוך כדי ביצועו או אי ביצועו. המפיק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק, בין אם הנזק ישיר או עקיף. המפיק פוטר את מכון וינגייט ואת המשרד מכל אחריות שהיא בהקשר זה. המפיק מתחייב לפצות ולשפות את מכון וינגייט, או מי מטעמו, בכל מקרה בו חלה אחריות על המפיק על פי הסכם זה או על פי דין )וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל(, ובכלל זה אך לא רק, ובכל מקרה בו תטען הפרה של זכות צד כלשהי של צד שלישי בכלל זה, זכויות קניין רוחני, והכל מיד עם דרישתו הראשונה של מכון וינגייט. מבלי לגרוע מאחריות המפיק על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב המפיק לערוך ולקיים, על חשבונו, לטובתו ולטובת מכון וינגייט )כמבוטח נוסף( למשך כל תקופת האירוע או תקופה ארוכה יותר, אשר תפורט בנספח הביטוח להסכם זה, נספח ה אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה בו המפיק יתקשר עם קבלנים ספקי משנה לצורך הקמת, ארגון והפעלת האירוע מתחייב המפיק לדרוש מקבלני/ספקי משנה אלה את אותם הביטוחים המפורטים בנספח ה וכל ביטוח אחר הנדרש לצורך פעילות זו או על פי כל דין. בנוסף מתחייב המפיק להמציא למכון וינגייט את אישורי הביטוח החתומים על ידי מבטחי/קבלני המשנה מטעמו לפחות 6 ימים לפני תחילת העבודות להקמת האירוע או לפני קיום האירוע המוקדם מבין השניים. יובהר כי בכל מקרה האחריות לקיומם של ביטוחי קבלני/ספקי המשנה מטעם המפיק מוטלת על המפיק בלבד והמפיק נוטל אחריות מלאה ובלעדית בהקשר זה והאמור בסעיף 3 לעיל, על תתי סעיפי, בכל הקשור לאחריות ושיפוי יחולו גם בהקשר זה. 00. דחייה או ביטול של האירוע בעקבות כח עליון בסעיף זה "אירוע כח עליון" - כל מעשה או מאורע אשר מונע מצד )"צד מנוע"( מלבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה, או למלא אחר כל תנאי הנדרש על ידי כל צד אחר להסכם זה, במועד, והכל אם מעשה או מאורע אלה הם מעבר לשליטה סבירה של הצד המנוע, וללא אשם מצדו, והצד המנוע לא יכול היה להתגבר על מעשה או מאורע זה גם בשקידה נאותה המאורעות המנויים להלן לא יכללו במפורש בהגדרה של מאורע של כח עליון, והם באחריותו הבלעדית של הצד המנוע:( i ) כל שביתה, או קושי דומה ביחסי העבודה אשר אינה שביתה כללית במשק (ii) אספקה באיחור של שירותים, חומרים או ציוד )אלא אם הם עצמם לא סופקו לספק כתוצאה ממאורע של כח עליון(, ו- )iii( קושי בביצוע תשלום. אם בעקבות אירוע כח עליון לא יהיה ניתן לקיים את האירוע במועדו, הצדדים יסכמו ביניהם על מועד חלופי, וכל חובות וזכויות הצדדים יחולו ביחס למועד החלופי. על אף האמור בסעיף 11.2 לעיל, נמשך אירוע הכח העליון לתקופה העולה על 30 יום, יהיה כל צד רשאי לבטל הסכם זה בהודעה מיידית לצד השני. בוטל הסכם זה בעקבות אירוע כח עליון, יחולו ההוראות הבאות: המפיק יהא זכאי אך ורק לתשלום בגין הוצאותיו הישירות בלבד, לרבות הוצאות עתידיות והישירות בקשר עם התקשרויותיו עם צדדים שלישיים אשר לא ניתן לבטלן, והכל בכפוף להמצאת קבלות בגין הוצאות כאמור.

7 המפיק מתחייב לפעול באופן מיידי לבטל את כל ההתחייבויות שנטל בקשר עם קיום האירוע ולעשות את מירב המאמצים כי לא ייגבו ממנו דמי ביטול כלשהם )או כי ייגבו ממנו דמי הביטול המינימאליים(. המפיק מתחייב לכלול הוראה דומה בהסכמים שלו עם כל צד שלישי בקשר עם מתן השירותים, אשר תקנה לו את הזכות לבטל את ההתחייבויות כלפיהם מבלי שיידרש לשלם תמורה או פיצוי כלשהו במקרה של אירוע כח עליון העברת זכויות וחובות קניין רוחני המפיק מתחייב לכל המאוחר תוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעת ביטול על ידי מכון וינגייט, להשיב את החלק היחסי של התמורה אשר שולמה לו בגין השירותים או הפעילויות שלא בוצעו )"הכספים המושבים"(, והוראות סעיף 11.3 יחולו בשינויים המחויבים. מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו על ביטול האירוע מכל סיבה שהיא, לרבות כוח עליון. המפיק לא יסב, לא ימחה ולא יעביר הסכם זה לאחר, כולו או חלקו, למעט בקשר עם התקשרותו עם קבלני משנה וספקים. מובהר כי ככל שהמפיק יתקשר עם קבלני משנה וספקים הרי שכל חובותיו של המפיק לפי הסכם זה ימשיכו לחול על המפיק והוא יוותר האחראי כלפי מכון וינגייט לקיום התחייבויותיו. מכון וינגייט יהיה רשאי, אם קיבל דרישה על כך מהמשרד, להסב, להמחות ולהעביר את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הסכם לצד שלישי עליו יורה לו המשרד )"הנעבר"(. מכון וינגייט יודיע למפיק על זהות הנעבר. מובהר כי מכון וינגייט יהיה רשאי לעשות שימוש, ללא הגבלה, בכל חומרי הפרסום, לרבות צילומים, סרטי וידיאו וסרטונים אשר ייווצרו במהלך מתן השירותים על ידי המפיק או מי מטעמו, ומכון וינגייט מתחייב לשמור על "הזכות המוסרית" של היוצר. המפיק מתחייב כי עד לא יאוחר מ- 11 ימים לאחר תום האירוע להעביר למכון וינגייט, לפי דרישה, את כל החומרים והיצירות שהוכנו עבור מכון וינגייט במסגרת השירותים, ובכלל זה, דגלים, שלטים וכיו"ב. 04. העדר יחסי עובד-מעביד מוסכם ומותנה בין הצדדים כי המפיק פועל בכל הקשור לביצוע ההסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין בכוונת הצדדים ליצור יחסי עובד ומעביד בין מכון וינגייט או מי מטעמו לבין המפיק או מי מהמועסקים על ידו. היה והוגשה על ידי המפיק או על ידי מי מהמועסקים על ידו תביעה נגד מכון וינגייט בטענה של קיום יחסי עובד ומעביד ביניהם ותביעה לתשלומים בגין זכויות מכוח החוק הישראלי או צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים ואחרים, ומכון וינגייט או מי מטעמו יחויב על ידי בית הדין לשלם לתובע תשלומים מכל סוג הנובעים מיחסי העבודה או מסיומם מתחייב המפיק לשפות את מכון וינגייט או מי מטעמו או שניהם, לפי העניין, בגין כל תשלום כאמור, בתוספת ההוצאות המשפטיות הסבירות בהן נשא מכון וינגייט או מי מטעמו. הוראה זו תחול גם במקרה שתוגש על ידי רשות מוסמכת כלשהי דרישה או תביעה נגד מכון וינגייט או אתנה מכל מין וסוג הנוגעת למי מעובדי המפיק המבצעים את התחייבויותיו של המפיק אצל מכון וינגייט. מכון וינגייט, לפי העניין, יודיע למפיק על פתיחת הליך משפטי נגדם כאמור לעיל ולא ימנעו ממנו להצטרף כצד להליך. 0

8 05. שונות הסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים, וכל הסדרים, מצגים, מכתבים או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בהסכם זה, יהיו חסרי תוקף. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן. אי תקפותה של הוראה מהוראות הסכם זה או היעדר יכולת לאכיפתה, לא תפגע בתקפותן של שאר הוראות הסכם זה, וההסכם יקוים קרוב ככל שניתן להוראותיו המקוריות ולפי רוחו. אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא על יסוד מסמך בכתב החתום על ידי הצדדים להסכם זה. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין או סכסוך הנובע או הקשור או הכרוך בהסכם זה או ביצועו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב - יפו ולהם בלבד. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבואו, וכל הודעה שתישלח בדואר רשום על יד צד למשנהו, לפי כתובתו דלעיל או לכל כתוב אחרת שהודעה עליה תימסר בכתב לצד האחר, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה כעבור 6 )שלושה( ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום; אם שוגרה בפקסימיליה במועד הנקוב על גבי אישור משלוח הפקסימיליה בכפוף להצגת האישור; אם נמסרה ביד או בדואר אלקטרוני מיד עם מסירתה. ולראיה באו הצדדים על החתום: מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר המפיק 8

9 נספח א ההזמנה ]מצורפת על דרך ההפניה[ 5

10 נספח ב ההצעה 10

11 נספח ג לוחות זמנים אבן דרך קבלת לוח גאנט/תכנית עדכנית ע"פ זמנים מועד לביצוע 11 ימים מיום חתימת החוזה 60 יום לפני מועד האירוע 60 יום לפני מועד האירוע 11 יום - מיום חתימת החוזה מפת אירוע העמדת מתחמים/במה/ועוד תכנית מתחמים סופית תכנון תקציב נותני חסות תכנית סופית מתואמת מול ענפי הספורט יעודכן בשוטף 21 יום לפני מועד האירוע 21 יום לפני מועד האירוע 21 יום מיום האירוע 0 ימים מיום האירוע 5 ימים מיום האירוע/סרט אופי הסרט וזמני הכנה יסוכמו עם חתימת החוזה תכנית סופית לביצוע מסלול תחרותי תכנית ביצוע סופי בימת "איתור ספורטאיות" דווח תקציב סופי דווח אירוע + נתוני נוכחות קבלת תמונות + סרט 11

12 נספח ד ערבות ביצוע שם הבנק: סניף: כתובת: מס' טלפון מס' פקס: לכבוד מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר הנדון: ערבות מס' אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000 ש"ח )חמישים אלף ( )להלן: "סכום הערבות"(, אשר תדרשו מאת: )להלן "החייב"( בקשר עם חוזה שנחתם עמו במסגרת הסכם למתן שירותים לקיום אירוע "אתנה הולכות רחוק תל אביב". סכום הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" - מדד חודש ינואר "המדד החדש" - המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי, והפרשי ההצמדה שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 0 )שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם, מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע בכתב הדרישה יצוין מהו הסכום הנדרש על ידכם. ערבות זו תהיה בתוקפה מיום עד יום ועד בכלל. דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק המפורט לעיל. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 12

13 בכבוד רב, תאריך שם מלא חתימה וחותמת נספח ה- ביטוח ואישור ביטוח הבהרה: האמור בנספח זה יחול בהתאמה על קבלני/ספקי משנה של המפיק במקרה בו הביטוחים נערכים על ידי קבלני/ספקי משנה מטעם המפיק, בשינויים המחוייבים. המפיק מתחייב להביא לידיעת קבלני/ספקי המשנה מטעמו את האמור בנספח זה ולוודא כי הוראות הסכם זה מקויימות על ידם במלואן. בכל מקרה האחריות בגין קבלני/ספקי המשנה מטעם המפיק מוטלת על המפיק. ביטוחים לתקופת עבודות הקמת הבמות או הדוכנים או מסלולים והכול בהתאם להסכם: מבלי לגרוע מאחריות המפיק, על-פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב המפיק לערוך, לבצע ולקיים, על חשבונה, בעצמה או באמצעות קבלנים או ספקים מטעמו, את הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בחברת ביטוח בעלת מוניטין, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי המפיק המצ"ב להסכם זה ומסומן- נספח ה' 1 )להלן: "ביטוחי המפיק או "אישור ביטוח העבודות" בהתאמה(, וזאת החל מתקופת ביצוע עבודות ההקמה של הבמות והדוכנים וכיוצ"ב בהתאם לאמור בהסכם הכול כהגדרתם בהסכם ועד להשלמתן או עד במהלך ובגין תקופת ביצוע פירוק העבודות..1 ביטוחים לתקופת האירוע: מבלי לגרוע מאחריות המפיק, על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב המפיק לערוך ולקיים, על חשבונו, בעצמו או באמצעות קבלנים או ספקים מטעמה, למשך כל תקופת האירוע, ולעניין ביטוחי אחריות מקצועית לתקופה נוספת וכל עוד קיימת אחריות על פי דין, את הביטוחים המפורטים בנספח ה' 6 )להלן:" ביטוחי האירוע" או "אישור ביטוחי האירוע"(..2 הוראות כלליות לביטוח העבודות ולביטוחי האירוע: 6. ללא כל דרישה מצד מכון וינגייט, מתחייב המפיק להמציא למכון וינגייט, טרם תחילת ביצוע העבודות או טרם התחלת האירוע לפי המוקדם או העניין- אישור על עריכת ביטוח העבודות או אישור ביטוחי האירוע, חתום כדין על ידי מבטח המפיק או מבטח הספקים או הקבלנים מטעם המפיק. 16

14 מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי המפיק לבין הוראות הסכם זה, מתחייב המפיק לשנות את הוראות ביטוחי המפיק ולהתאימם להוראות הסכם זה. המפיק מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישורי הביטוח או התאמתם לדרישות מכון וינגייט, או הבאים מטעמו, כולם או מקצתם, כדי להטיל אחריות כלשהי על מכון וינגייט, הבאים מטעמו, כולם או מקצתם, לצמצם את אחריות המפיק או מי מטעמו על פי הסכם זה או על פי כל דין. המפיק מתחייב לשלם את הפרמיות בגין ביטוחי המפיק או ביטוחי האירוע במועדן ולא לעשות כל מעשה או להימנע מלעשות מעשה באופן העלול לצמצם או לבטל את תוקף ביטוחי המפיק או ביטוחי האירוע. מוסכם כי סוגי והיקפי הכיסויים, גבולות האחריות כמפורט בהסכם זה ואישורי הביטוח בהסכם זה, הינם בבחינת דרישת מינימום, ועל המפיק לבחון עצמאית את חשיפתו לסיכונים השונים, לסוג החבות, ולגובה הכיסוי הדרוש והרצוי בנסיבות העניין, ועליו לקבוע את כל האמור בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים. המפיק רשאי לערוך ביטוחים נוספים וביטוחים משלימים על-פי שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפותיו וצרכיו הביטוחיים בצורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של הביטוחים הקיימים, אולם מוצהר ומוסכם בזאת שבכל ביטוח נוסף או משלים שייערך על ידי המפיק או לטובתו ייכלל מכון וינגייט כמבוטח נוסף והביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי מכון וינגייט, והפועלים מטעמו. המפיק מתחייב לשפות את מכון וינגייט בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י המפיק או הפועלים מטעמו. המפיק מתחייב להביא לידיעת קבלני/ספקי המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות הפוליסות, וכן לפטור את מכון וינגייט, ואת כל הפועלים מטעמו, כולם או מקצתם, מאחריות לכל נזק לרכוש המובא על ידם או מטעמם לצורך האירוע. על המפיק יחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני/ספקי המשנה יקיימו הן את הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין, והן את דרישות ביטוחי המפיק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המפיק, בשמו ובשם קבלני/ספקי משנה מטעמו, כי לא תהיה להם כל טענה או דרישה או תביעה נגד מכון וינגייט, או מי מטעמו של הנ"ל או כל תאגיד בת של מכון וינגייט, בגין כל נזק שהם זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייבו לערוך, או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, לרבות לכל אבדן או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידם או עבורם )לרבות כלי רכב, כלים, מתקנים ומנופים( והם פוטרים את מי מהאמורים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייבים לפעול למיצוי זכויותיהם על פי הפוליסות. סעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו או הפרת תנאי מתנאיו ע"י המפיקה תהווה הפרה יסודית של החוזה. 11

15 נספח ה' 0 אישור קיום ביטוח העבודות לכבוד מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט או חברות בנות )להלן:"מכון וינגייט"( דואר וינגייט, נתניה תאריך:... הנדון: מבוטחנו: )להלן: "המפיק "( הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ועד ליום ערכה חברתנו לבקשת המפיק את הפוליסות שלהלן בגין עבודות הקמה או פירוק של במות או דוכנים או מסלולי צעידה, כל עבודה קשורה או נלווית )להלן: "העבודות"( באתר...)להלן "האתר"( ע"ש המפיק או כמפורט להלן: פוליסה מס'... כה"ס לביטוח עבודות קבלניות: שם המבוטח בפוליסה זו יכלול את המפיק, מכון וינגייט, המשרד, קבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה(. תקופת ביטוח החל מיום... ועד ליום... פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה בת 12 חודשים החלה על כל פרקיה וכן תקופת ניסוי והרצה בת חודש ימים לכל מערכת. הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים:- )1 פרק א' ביטוח העבודות עצמן לרבות חומרים וכל רכוש או ציוד או מתקנים המשמשים לביצוע העבודות, במלוא ערכם. סכום הביטוח לעבודות הפרויקט... הביטוח הורחב, בין היתר, לכלול גם את הכיסויים הבאים )למקרה ולתקופה(: רכוש בהעברה בסכום של. 100,000 הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום שלא יפחת מ-. 600,000 15% ציוד קל, מתקנים משווי העבודות. חלק שאינם עזר ומבני מהפרויקט הסופי של בסכום נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים במלוא סכום הביטוח. פינוי הריסות בסכום של 500,000 פריצה/גניבה בסכום הוצאות אדריכלים בסכום של. 600,000 נזק ישיר בסך של. 500,000 15

16 נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחידי המבוטח בסכום של. 1,000,000 הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמניים בסכום של. 600,000 ההרחבות הנקובות בסכום- הינן על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לביטוח חסר. הכיסוי כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע. פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו עקב ובמהלך ביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של:- 20,000,000 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, נזק בזדון וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. בנוסף הביטוח לא יכלול הגבלה בגין רכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח ורכוש עליו עובדים. הביטוח כולל כיסוי לנזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך, 1,000,000 חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות הנהוגים בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח בסך, 1,000,000 כיסוי נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים או מתקנים תת קרקעיים, בגבול אחריות בסך 1,000,000 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח וכן כיסוי כל נזק תוצאתי אחר במידה שהנזק הישיר מכוסה. הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. למען הסר ספק מכון וינגייט או המשרד או מי מטעמם נחשבים לצד שלישי לצורך פרק זה. פרק ג' ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של:- 20,000,000 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, העסקת נוער ושעות עבודה. דרישות כלליות: הפוליסה כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי מכון וינגייט ואו המשרד או מי מטעמם או מי מטעמם של כל הנ"ל וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי מהמבוטחים לא תפגע בזכויות מכון וינגייט או המשרד על פיהן. הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי מכון וינגייט או המשרד או לטובתם, ואנו מוותרים על כל זכות לשיתוף בביטוחים אלה. )1 )2 )6 13

17 הננו מאשרים כי המפיק בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים דלעיל. היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי או אמצעי מיגון או ביטוח חסר או מידע חיתומי שגוי או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מכון וינגייט או המשרד וזכויות הגורמים הנ"ל על פי הביטוחים דלעיל לא תצומצמנה או תבוטלנה בשל כך. הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 30 יום למכון וינגייט )למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות שלא ניתנת לביטול אלא מחמת אי תשלום הפרמיה(, בכתב, בדואר רשום. )1 )5 )3 נוסח הפוליסה: ביט 2016 אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה. )חותמת המבטח( )חתימת המבטח( )שם החותם( )תפקיד החותם( 10

18 נספח ה' 6 אישור עריכת ביטוחי האירוע לכבוד תאריך:... מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט או חברות בנות )להלן:"מכון וינגייט "( או המשרד דואר וינגייט, נתניה א.ג.נ., הנדון : מבוטחנו...)להלן: "המפיק"( הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ועד ליום ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים להלן, על שם בגין ארגון או הפקת או הפעלת אירוע... ביום... כמוגדר בהסכם מיום... )להלן: "הפעילות"( ב... )להלן:"האתר"( כמפורט להלן: פוליסה מס'...לביטוח כל הסיכונים "אש מורחב" ואובדן תוצאתי: המבטח מפני אבדן או נזק למערכת או לרכוש או ציוד כלשהו או מתקנים, בבעלות או באחריות או בפיקוח המפיק או קבלני/ספקי המשנה מטעמו מפני סיכוני אש מורחב המקובלים לרבות אך לא רק נזקי אש, נוזלים, רעידת אדמה ונזקי טבע, פריצה ושוד. תקופת שיפוי לביטוח אובדן תוצאתי לא תפחת מ- 12 חודשים..1 פוליסה מס'...לביטוח אחריות כלפי צד שלישי : המבטח את חבות המפיק או קבלני/ספקי המשנה על-פי כל דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בקשר עם הפעילות, בגבול אחריות בסך 20,000,000 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ - אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח אינו כולל חריג אחריות מקצועית. שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את המכון וינגייט או המשרד כמבוטחים נוספים לכל דבר ועניין בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. פוליסה זו מורחבת במפורש לכסות חבות קייטרינג בקשר עם אספקה או ייצור ו/ואו הכנה או שיווק או מכירה או הגשה של מוצרי מזון ומשקאות מכל סוג שהוא. בפוליסה בוטל במפורש כל חריג בקשר עם חבות המוצר..2 ביטוח חבות מעבידים : לכיסוי חבות המפיק או קבלני/ספקי משנה על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או מחלה כלשהי אשר עלולים להיגרם למי מהם תוך כדי או עקב עבודתם בגבול אחריות של 20,000,000 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הפוליסה מורחבת לכלול את מכון וינגייט או המשרד כמבוטחים נוספים במידה וייחשבו כמעביד של עובדי המפיק.6 18

19 או קבלני /ספקי המשנה או אם יקבע כי הם המפיק או קבלני /ספקי המשנה כלפי עובדים. נושא באחריות כלשהי לעניין חבות ביטוח אחריות מקצועית : בגבול אחריות של 5,000,000 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית המבטח את חבות המפיק או קבלני/ספקי המשנה בגין מעשה או מחדל מקצועי של הגורמים הנ"ל או מי מטעמם. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים וכן הרחבה בגין חבות בשל אי יושר השמצה, הוצאת דיבה, הכפשה, חדירה לפרטיות, פגיעה בזכויות קניין לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, נזק כתוצאה מטעות או השמטה, הצהרת לא נכונה, הטעיה הביטוח מורחב לשפות את אריסון או מי מטעמו בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה או מחדל של המפיק או קבלני/ספקי משנה מטעמה בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת ארגון או הפקת האירוע )אך לא לפני...(. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 3 חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך המפיקה ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור באישור זה..1 דרישות כלליות לכל הפוליסות הפוליסות הנ"ל כוללות הביטוח סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי מכון וינגייט או המשרד או מי מטעמם של כל הנ"ל ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. הפרת תנאי הפוליסות על ידי המפיק לא תפגע בזכויות מכון וינגייט או המשרד על פיהן. הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי המפיק, או קבלני/ספקי המשנה או מי מטעמם של כל הנ"ל, כולם או מקצתם, לא תפגע בזכויות מכון וינגייט או המשרד על פיהן ואנו מאשרים במפורש כי הביטוח לא יגרע בגין אי קבלת היתר או אי קיום רישוי או רישיון עסק או אינו כולל כל התניה בקשר עם רישיון עסק או כל היתר רישוי או היתר רשויות אחר. הביטוחים דלעיל קודמים וראשונים לכל ביטוח הנערך על ידי מכון וינגייט או המשרד או לטובתם ואנו מוותרים על כל טענה או דרישה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. הננו מאשרים כי המפיק בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים דלעיל. הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא יבוטלו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום למשכיר, בכתב, בדואר רשום נוסח הפוליסות: ביט 2016 למעט אחריות מקצועית בנוסח... אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה. בכבוד רב, 15

20 )חותמת המבטח( )חתימת המבטח( 20

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעו

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן הבקשה( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן מכבי( מעוניינת לקבל הצעו מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מזון לבקטריולוגיה )להלן "המוצרים והשירותים"(,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד