1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס"

תמליל

1 1 מבחן חשבי שכר בכירים משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים הר ל ו ונט י ים, אם לא צוּי ן א ח ר ת בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בני 30, עובדים רגילים אצל מ ע ב יד ם היחיד, שזו ל ה ם ה כ נ ס ה י ח יד ה והם א ינ ם ז כּ א ים לכל ה ט ב ת מ ס ח ר יג ה, ל מ ע ט זו המוּקנ ית ל ה ם ע ל פּ י נתוני השאלה. במקרים ה מּ ת א ימ ים בפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צוּי ן א ח ר ת בשאלה, יש ל ה ת ח שּׁ ב בנקודות זיכוי. כמו כן, חישוב מס הכנסה הנערך לבני זוג נשואים הוא חישוב נפרד, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. אם לא צוּי ן א ח ר ת בשאלה, הזכויות ה מוּק נוֹת לעובדים ולעובדות הן הזכויות המ ז ע ר יּוֹת הנובעות מהחוקים, מהתקנות ומצווי ההרחבה הר ל ו ונט י ים. כּ לוֹמ ר, אם לא נ כ תּ ב א ח ר ת בשאלה, המעביד א ינוֹ צד להסכם ק יבּוּצ י מיוחד או כללי, א ין ה ס דּ ר ק יבּוּצ י, א ין צ ו ה ר ח ב ה ע נ פ י שהוראותיו ח לוֹת על המעביד והעובדים ולא קיים ה ס כּ ם עבודה אישי שהוראותיו ר ל ו ונ ט יּוֹת לשאלה מס הכנסה שאלה מספר 1. א תלוש השכר של ר ת ם, מנהלת תשתיות המחשב, בחודש 1/2014, כלל שכר יסוד בסך 17,493 ושווי ארוחות בסך. 569 באותו החודש, נוסף על הסכומים שלעיל, קיבלה ממעסיקה שובר ששוויו ועלותו, 425 לרכישת חליפה ברשת "קסטרו". רתם ניצלה את השובר ורכשה ח צ א ית וז 'ק ט. יצויין שעובדי המעסיק, לרבות רתם, מתבקשים להגיע לעבודה בלבוש מ הוּדּ ר (א ל ג נ ט י). מהי הכנסתה החייבת של רתם לצורך תשלום מס ("ברוטו למס") בתלוש זה? 18,487 17,918 18,062 17,493 פקודת מס הכנסה - ס' 2(2), 1, 17 (רישא). לפי סעיף 2)2 )(א) לפקודת מס הכנסה, "ה כ נ ס ת ע בוֹד ה" היא: "ה שׂ תּ כּ רוּת או ריווח מעבודה; כל טוֹב ת ה נ א ה או ק צוּבּ ה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ל ר בּוֹת תשלומים בּ שׁ ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ל מ ע ט תשלומים כּ א מוּר המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בּ ין שניתנו בכסף וּב ין בשווה כסף, בּ ין שניתנו לעובד בּ מ ישׁ ר ין או בּ ע ק יפ ין או שניתנו לאחר ל טוֹב תוֹ; " השובר לרכישת החליפה ברשת "קסטרו", שנוצל לרכישת חצאית וז'קט, מהווה הכנסת עבודה אצל רתם. אין מדובר ב"בגדי עבודה", הבאים להגן על רתם או על בגדיה, אין מדובר ב"מדים" (שכן אין בהם כדי להעיד על שייכותה של רתם למקום עבודתה ואין עליהם סמל ברור שישלול את השימוש הפרטי), אין חובה, על פי דין, ללבוש אותם ואין מדובר ב"ביגוד לשם פרסום". לפי ס' 1 לפקודה - "הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין; הכנסתה החייבת של רתם ל צוֹרa תּ שׁ לוּם מס בתלוש - 1/2014 = 18, שווי שובר הקניה ב"קסטרו" שווי ארוחות + 17,493 שכר יסוד תשובה

2 2 שאלה מספר 2. ד גפן, מנהל החשבונות אצל מעבידו, השתתף ב- 9/2014 ביום עיון בנושא "רישום נכון בתוכנות הנהלת חשבונות". את עלות יום העיון, סך, 300 שילם המעביד י שׁ ירוֹת למארגניו (ב- 9/2014 ). באותו החודש קיבל גפן ממעבידו גם מתנה שׁ ע ר כּ הּ ו ע לוּת הּ, 180 לרגל חגיגת ברית המילה של בנו הבכור, והמחאת שי על סך, 120 לרגל ראש-השנה. לא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל בשנה זו. ב- 1/2014 קיבל ממעבידו מתנה שׁ ע ר כּ הּ ו ע לוּת הּ, 180 לרגל חגיגת נישואיו, וב- 4/2014 קיבל ממנו המחאת שי על סך, 120 לרגל חג הפסח. מהו הסכום שיש ל ז קוֹף לשכרו של גפן, לצורך חישוב מס, בשל המתנות שקיבל ב- 9/2014 ובשל מימון יום העיון בחודש זה? פקודת מס הכנסה - ס' 2(2), 17 (רישא), 32(15) תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) - תקנה 2(4). חוזר מס הכנסה 34/93 (חטיבה משפטית / ניכויים). הנחיות מס הכנסה. לפי סעיף 2)2 )(א) לפקודת מס הכנסה, "ה כ נ ס ת ע בוֹד ה" היא: " השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ל ר בּוֹת תשלומים בּ שׁ ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ל מ ע ט תשלומים כּ א מוּר המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בּ ין שניתנו בכסף וּב ין בשווה כסף, בּ ין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; " לפי ס' 32(15), בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל "הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים ". יום העיון בנושא "רישום נכון בתוכנות הנהלת חשבונות" מהווה השתלמות מקצועית בתחום עיסוקו של גפן. יום העיון חיוני למילוי תפקידו של מנהל חשבונות וניתן להגדירו כ"שמירה על הקיים". מימון עלות יום עיון זה לא יזקף למשכורתו של גפן. המחאות השי לרגל אירועים אישיים חד-פעמיים: מתנה שנותן מעביד לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכו', אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד ובלבד שסך כל המתנות שקיבל לרגל אירועים אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה. סך המתנות שגפן קיבל לרגל אירועים אישיים עד 9/2014, טרם שקיבל המתנה שערכה ועלותה 180 ב- 9/2014, היה 180 (המתנה שקיבלה ב- 1/2014 לרגל חגיגת נישואיו). סכום זה לא עלה על הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) בשנה (בשנת המס.(2014 לאחר שגפן קיבל את המתנה שׁ ע ר כּ הּ ו ע לוּת הּ, 180 לרגל חגיגת ברית המילה, ב- 9/2014, סך המתנות שקיבל לרגל אירועים אישיים ב עומד על. 360 סכום זה עולה ב- 150 על הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) בשנה (נכון ל-.(2014 לפיכך, יש לזקוף לשכר של גפן שווי בסך 150 בגין המתנה שקיבל לרגל נישואיו. ( ) מתנה לחג: מתנה שנותן מעביד לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל חגים, ימי הולדת, שי ליום האשה וכו' - מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין שניתנו במישרין או בעקיפין. לפיכך, לשכרו של גפן יש לזקוף סך של, 120 שווי של המחאת השי שקיבל מהמעביד לרגל חג ראש- השנה. מכל האמור לעיל נובע כי לשכרו של גפן יש לזקוף סך של, 270 בשל המתנות שקיבל ב- 9/2014. ( ) תשובה

3 3 שאלה מספר בבעלותו של גפן, עובד בן 38, רכב משולב מנוע (היברידי). הוא משתמש בו ל צ ר כ יו ולנסיעה בכל יום לעבודה וממנה. שנת רישום של הרכב: 2010 סוג הרכב: 1, קוד תוצר: 312, קוד דגם: 160. שכרו ב- 1/2014 הורכב ממשכורת יסוד בסך 15,374 ומהחזקת רכב חודשית בסך. 2,860 מהו שכרו של Hפן לצו N חישוב מס UVברוטו למסWU בתלוש 1/2014? 18,234 18,984 18,654 17,674.G א פקודת מס הכנסה - ס' 2(2). הנחיות מס הכנסה. לפי נתוני השאלה, הרכב הוא בבעלותו של גפן. שכרו של גפן לצורך חישוב מס ("ברוטו למס") בתלוש 18,234-1/2014 תשובה ( 15, ,860 = )

4 4 שאלה מספר מעבידה של רתם העמיד לרשותה טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה, רתם משלמת 20% מ סּ ך כל חשבון הרט"ן. ההוצאה בשל הרט"ן ב- 1/2014 הורכבה מחיובים קבועים (דמי שימוש ברשת וחבילת שירותים) בסך מע"מ ומחיובים משתנים (שיחות ומסרונים) בסך מע"מ. מהו שווי הרט ן שיש ל זJקP \ לשכרה של רתם בתלוש? 1/ O ג פקודת מס הכנסה - ס' 2(2). תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד). ל פ י תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) - "שווי השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, ל מ ע ט רדיו טלפון כּ א מוּר שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 105 שקלים חדשים, ל פ י הנמוך, והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בּ שׁ ל אותו רדיו טלפון נייד". ההוצאה החודשית (ההוצאה שהוצאה בחודש בשל הרט"ן, לרבות הוצאה קבועה, דמי שימוש, מע"מ, תיבה קולית, שירותים נלווים, השתתפות העובד וכדומה): = הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או : 105 סכום ההוצאה החודשית ששילמה רתם: שווי השימוש שיש ל ז קוֹף לשכר 1/2014 של רתם: תשובה min ( 105 ; / 2 ) = x 20% =

5 ג( 5 שאלה מספר 5. ב גפן, עובד גרוש בן 42, מ שׁ תּ תּ ף בּ מ לוֹא כּ ל כּ ל ת ם של 4 ילדיו, ילידי: 3/1/2011, 5/3/2009, 8/9/2012 ו- 5/2/2014, הנמצאים אצל רתם, גּ רוּשׁ תוֹ (ממנה נפרד ב- 9/2013 ). 4 הילדים ה א מוּר ים, החיים עם רתם, נ ח שׁ ב ים ילדים במשפחה חד-הורית (רתם היא "הורה עצמאי", לפי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי). רתם זכאית, בשל אותם ילדים, לנקודות זיכוי לפי ס' 40 (ב)( 1 ) לפקודה. לכמה נקודות זיכוי זכאי 1 ן ב? נ"ז נ"ז נ"ז נ"ז פקודת מס הכנסה - ס' , 34, הילד הראשון יליד ב מלאו לו 5 שנים. הילד השני יליד ב מלאו לו 3 שנים. הילד השלישי יליד ב מלאו לו 2 שנים. הילד הרביעי יליד ב הוא "ילד בשנת לידתו". מאחר שלילדים 3,2 ו- 4 טרם מלאו להם ארבע שנים ב, הם נחשבים, לעניין ס' 40 (ב) לפקודה, פּ עוֹטוֹת. מאחר שהם ילדים במשפחה חד-הורית, נחשב כל אחד מהם "פעוט במשפחה חד-הורית". מאחר שגפן הוא אב לפעוטות במשפחה חד-הורית והוא אינו זכאי לנקודות זיכוי לפי סעיף 40 (ב)( 1 ) לפקודה (שכן רתם זכאית, בשל אותם פעוטות, לנקודות הזיכוי לפי הסעיף האמור), יובאו בחשבון, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, בשל כל פעוט כאמור, נקודות זיכוי כמפורט בס' 40 (ב)( 1 א)(א) ו- 40 (ב)( 1 א)(ב) לפקודה. נקודות זיכוי להן זכאי גפן בשנת 2014: תושב ישראל ] ס' 34 לפקודה]... נסיעות ] ס' 36 לפקודה]... נ"ז לפי ס' 40 (ב)( 1 א) לפקודה: נ"ז אחת בעד פעוט בשנת המס שבה מלאו לו 3 שנים ] ס' 40 (ב)( 1 א)(א) לפקודה]... שתי נקודות זיכוי בעד פעוט בשנת המס שלאחר שנת לידתו ובשנת המס נ"ז נ"ז נ"ז שלאחריה ] ס' 40 (ב)( 1 א)(ב) לפקודה] אחת בעד פעוט שבשנת המס הוא נ"ז נ"ז נ"ז נ"ז... "ילד נ "ז בשנת לידתו ] ס' )(5 66 א)( ( לפקודה]... השתתפות בכלכלת ילדים ] ס' 40 (ב)( 2 )]... סה"כ נקודות זיכוי... תשובה

6 6 שאלה מספר רתם היא אלמנה בת 60. הכנסתה בשנת, 92, הורכבה ממשכורת בסך 73,776 שקיבלה ממעסיקה, ומק צ בּ ת שׁ א ר ים בסך, 18,372 שקיבלה מהמוסד לביטוח לאומי (לפי פרק ביטוח זקנה ושארים בּ חוֹק הרלוונטי). מאחר ששילמה 1,189 לקופת גמל לקיצבה כעמית עצמאי, הוּתּ ר לה בשנת 2014 ניכוי בסך, 1,189 לפי סעיף 47 לפקודה. ערך נקודת זיכוי אחת בשנת 2014 עמד על. 2,616 מהי הכנסה חייבת של רתם בשנת 2014? 90,959 72,587 65,393 73,776.` ב פקודת מס הכנסה - ס' 1, ס' 6)9 ג), ס' 47 זיכויים, הניתנים מכוח ס' 36 34, ו- 45 א לפקודה - כל אלה זיכויי מס המובאים בחשבון כנגד המס לאותה שנה. כלומר, הם מופחתים מהמס שעל רתם לשלם לאותה שנה. לפי ס' 1 לפקודה - "הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין; לפי ס' 6)9 ג) לפקודה, "קצבת שאירים" המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפי פרק ביטוח זקנה ושארים בחוק הביטוח הלאומי, היא הכנסה פטורה. גם את הניכוי שהותר לה לפי ס' 47 לפקודה יש להפחית מהכנסתה של רתם לאותה שנה. כלומר, "הכנסה חייבת" של רתם בשנת = 72,587 1,189 ניכוי לפי ס' 18, קצבת שארים מל"ל - 92,148 הכנסה בשנת המס תשובה

7 7 שאלה מספר.Z ב גפןקיבלהלוואה ממעבידו. ההלוואהלאצמודה למדד והיא נושאת ריבית חודשית של 0.05%. בחודש 6/2014, הוא תקופת ה זּ ק יפ ה, עומדת יתרת ההלוואה על 7,740 [למען הסר ספק, קרן ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב- 4/2017 ]. אם שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה הוא 4.31% לשנה ואם המדד עלה ב- 0.29% בתקופת הזקיפה (חודש 6/2014), מהו סכום שווי הריבית שיש ל ז ק לשכרו של ן, ין ההלוואה בתקופה זו 2014_)? (התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם) ס' 3 (ט) לפקודת מס הכנסה תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) ע ל פּ י סעיף 3 (ט) לפקודה, הנחה בריבית על הלוואה שקיבל עובד ממעבידו, מהווה הכנסה מעבודה. ההכנסה היא ההפרש שבין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבית ששילם העוב לפי תקנה 2 (א)( 1 ) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס "שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה יהיה 4.31% המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש". לפי תקנה 2 (ב) לתקנות האמורות, נכון לשנת המס "על אף האמור בתקנת משנה (א), שיעור הריבית לענין סעיף 3 (ט) לפקודה, לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר-בני- אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו, יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת הזקיפה אינה עולה על 7,800 שקלים חדשים". יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה לא עולה על סכום ההלוואה ל ע נ י ן 3 (ט) שחל עליו רק שיעור 7,740 יתרת ההלוואה > 7,800 סכום הלוואה שחל עליו רק שיעור עליית המדד עליית המד הריבית הנדרשת ל פ י התקנות: הסכום ששילם גפן: = % שיעור עליית המדד 7,740 = % ריבית 7,740 הסכום ששילם גפן (3.87 ), קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (22.45 ) חוייב בתקופת הזקיפה > מינימום לפיכך, יזקף לשכרו של גפן שווי ריבית בסך של בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. = סכום ששילם גפן ריבית נדרשת לפי התקנות תשובה

8 8 שאלה מספר גפן, בן ה- 39, עובד אצל שני מעסיקים. כל הכנסתו בשנת 2014 נבעה ממשכורת שקיבל משני מעסיקיו. הכנסתו בשנת 2014 אצל מעסיק א' היתה 140,951 ואצל מעסיק ב' היתה. 124,432 עקב מחלה, נקבעה לו נכות של 100% לתקופה שמ- 1/10/2013 ועד 30/4/2014. אם פן לא השתמש בפטור לפי ס ^5 <פקודה בשנת 2013 (עקב העדר הכנסות), מהו הפטור ה מּ ר בּ י ל פ י סעיף זה (ס' 9(5) לפקודה) שהוא יכול ל נ צּ ל ב (סכום מעוגל)? 87,249 73,680 24,224 41,706.Y ב פקודת מס הכנסה - ס' 9(5). (1) (2) הכנסתו של גפן ממשכורת, סך של, 265,383 מהווה הכנסה מיגיעה אישית. = 265, ,432 הכנסה ממשכורת אצל מעסיק ב' + 140,951 הכנסה ממשכורת אצל מעסיק א' ל פ י סעיף 5)9 )(א) לפקודה, פטורה ממס "הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן: נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר - הכנסה עד לסכום של 614,400 שקלים חדשים; נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 שקלים חדשים;" ימים לבין 364 ימים - הכנסה עד לסכום של 73,680 ל פ י סעיף 5)9 )(ג)( 1 ) לפקודה, "ל ג בּ י עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)( 1 ) ל ג בּ י חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (בפסקה זו - יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)( 1 ) ו-(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות". ל פ י סעיף 5)9 )(ג)( 2 ) לפקודה, "לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)( 2 ), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)( 2 );". לעובד נקבעה נכות כאמור לתקופה שמ- 1/10/2013 ו ע ד 30/4/2014. כלומר, לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים (212 ימים בדיוק). 212 ימים = 30 אפריל + 31 מרץ + 28 פברואר + 31 ינואר + 31 דצמבר + 30 נובמבר + 31 אוקטובר הסכום הנקוב בסעיף 5)9 )(א)( 2 ) - 73,680. מספר הימים בשנת 2014 שלגביהם נקבעה הנכות ימים = 30 אפריל + 31 מרץ + 28 פברואר + 31 ינואר חלק מהכנסתו של גפן בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות: = 87, / יחס תקופת הנכות 265,383 ההכנסה בשנת המס השוואת הסכום לתקרה: "... עד לסכום של 73,680 שקלים חדשים;" "...ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)( 2 )" - תשובה ; 87,249 73,680 הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)( 2 ) [ min ) = 73,680

9 9 שאלה מספר רתם, נשואה בת ילדים שבשנת המס 2014 מלאו להם 15 ו- 18 שנים, התחילה לעבוד ב- 8/6/2014 אצל גפן והיא מקבלת אצלו "משכורת חודש". בטופס ה- 101 שמסרה לו, בפרטים על הכנסות אחרות, סימנה שיש לה הכנסות אחרות, אך לא סימנה כל פרטים נוספים לגביהן. היא גם לא סימנה כל פרטים הנוגעים לנקודות זיכוי או להפרשות לקופות גמל. משכורתה ב- 6/2014 אצל גפן - 14,298. בגין משכורתה זו, גפן הפריש עבורה 6% למרכיב תגמולי המעביד בקרן פנסיה מקיפה. ו- 7.5% לקרן השתלמות (חלק מעביד). כנגד תשלומיו של המעביד, רתם הפרישה גם היא את חלקה (חלק העובד) - 5.5% לקרן הפנסיה המקיפה ו- 2.5% לקרן ההשתלמות. אם רתם לא מסרה לן אישור תיאום מס מפקיד שומה, כמה מס הכנסה עליו לנכות ממנה בתלוש 2014? 8,339 6,863 5,937 7,790. ד תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה). פקודת מס הכנסה - ס' 121. טופס 101, הנחיות מס הכנסה. לפי נתוני השאלה, רתם סימנה בטופס ה- 101 שיש לה הכנסות אחרות, אך לא מסרה כל פרטים נוספים לגביהן. לאחר שלא המציאה למעבידה אישור תיאום מס מפקיד השומה, לפי תקנה 5 (א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ולפי הנחיות מס הכנסה, גפן מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ועליו לנכות מס מרבי לפי התקנות מכל תשלומיו. כלומר, על גפן לצרף למשכורתה של רתם את סך הפרשותיו לקרן הפנסיה המקיפה ולקרן ההשתלמות ולנכות מס בשיעור ה מּ ר בּ י לפי התקנות. "השיעור המרבי", לפי תקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - "שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה". שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה - 48%. 14, משכורת 6/2014 של רתם 14, % = סכום הפרשת המעביד לקיצבה 14, % = 1, סכום הפרשת המעביד לקרן השתלמות 16, ברוטו למס = 48% 16, , ,790 (מעוגל) = מס מ ר בּ י ל פ י התקנות, שיש ל נ כּוֹת - תשובה

10 10 שאלה מספר 10. ג רתם, רווקה בת 26, התחילה לעבוד ב- 1/7/2014 אצל מעסיקה. שכרה, עד 9/2014, היה כלהלן: 9/2014 8/2014 7/2014 חודש 7,270 5,950 6,430 שכר מאחר שלא מילאה טופס 101 ולא סיפקה אישור תּ אוּם מ ס, המעסיק ניכה משכרה, בחודשים הנ"ל, מס כפי שהיה עליו לנכות (לפי תקנה 5 (א) לתקנות הרלוונטיות). ב- 10/2014 רתם מסרה למעסיק אישור תּ אוּם מ ס מפקיד שומה. ל פ י האישור, עד שכר שנתי של 25,460 יש ל נ כּוֹת מס בשיעור 32%. מ ע ב ר לסכום ז ה י שׁ ל נ כּוֹת מס בשיעור ה מּ ר בּ י. אם שכרה של רתם ב- 10/2014 הוא, 12,270 כמה מס הכנסה יש לנכות ממנה בתלוש זה? 1,182 5,890 1,816 4,960 תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - תק' 1, תק' 5, תק' 10. פקודת מס הכנסה - ס' 121. לפי תקנה 10 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - "פקיד השומה רשאי להורות שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור". "השיעור המרבי", לפי תקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - "שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה". שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה - 48%. שכר מ צ ט בּ ר של רתם בחודשים 7/2014 עד 10/2014: 6, , , ,270 = 31,920 מס מ צ ט בּ ר שיש ל נ כּוֹת בגין שכר מ- 7/2014 עד 10/2014 ל פ י אישור תּ אוּם המ ס: = 11,248 48% השיעור המרבי ) 25,460 ( 31, % 25,460 שכר מצטבר של רתם בחודשים 7/2014 עד 9/2014: 6, , ,270 = 19,650 לפי תקנה 5 (א) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומ שׂכ ר ע בוֹד ה) - "מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית, או משכורת בּ ע ד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס 101, או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס 101 או שלא מילא את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור ה מּ ר בּ י". רתם לא מילאה טופס 101 ולא המציאה למעסיקה, עד 10/2014, אישור תיאום מס מפקיד השומה. לפיכך, היה על המעסיק לנכות משכרה, בחודשים 8/2014 7/2014, ו- 9/2014, מס בשיעור ה מּ ר בּ י לפי התקנות. 19,650 48% = 9,432 סה"כ מס שנוכה בחודשים 7/2014 עד 9/2014: 11,248-9,432 = 1,816 מס שיש לנכות מרתם בתלוש 10/2014: תשובה

11 11 שאלה מספר 11. ב עד דצמבר 2013 גפן גר עם משפחתו בבאר שבע ועבד אצל מעסיקו בעיר זו. בינואר 2014 העביר המעסיק את העסק לנתניה. על מנת ל ה ק ל על גפן, שׁ כ ר עבורו המעסיק דירת מגורים בנתניה. בינואר 2014 גפן עבר עם משפחתו להתגורר בדירה זו בנתניה, ששכר עבורו המעסיק. האם דיור חינם זה, של גפן, מ ה וּ ה "הכנסת עבודה" ל פ י פקודת מ ס ה כ נ ס ה? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מ בּ ין המשפטים ה בּ א ים) לא, מ א ח ר שגפן לא קיבל את הדיור בּ ע ד ע בוֹד תוֹ. כן. דּ יּוּר חינם זה מ ה וּ ה "ה כ נ ס ת ע בוֹד ה" ל פ י הפקודה. כן, א לּ א א ם כּ ן הדירה הוּ שׂ כּ ר ה על שם המעסיק. לא, מ א ח ר שנתניה מרוחקת יותר מ- 100 ק"מ ממקום מגוריו הקודם של גפן בבאר שבע. סעיף 2)2 )(א) לפקודת מס הכנסה. פתגפן לפי סעיף 2)2 )(א) לפקודת מס הכנסה, "ה כ נ ס ת ע בוֹד ה" היא: " השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ל ר בּוֹת תשלומים בּ שׁ ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ל מ ע ט תשלומים כּ א מוּר המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל - בּ ין שניתנו בכסף וּב ין בשווה כסף, בּ ין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; " דיור החינם מהווה טוֹב ת ה נ א ה שניתנה לעובד ממעבידו בשווה כסף, ובשל כך הוא מ ה וּ ה "ה כ נ ס ת ע בוֹד ה" ל פ י ס' 2)2 )(א) שלעיל. תשובה

12 12 שאלה מספר 12. א ב- 1/8/2013 רתם עברה מאשדוד (עם בן זוגה ו- 2 ילדיה), והיתה לתושבת בישוב מבטחים (הסמוך לרצועת עזה). רתם גרה במבטחים עד 31/7/2014. ל מּ ח ר ת, חזרה (עם משפחתה) להיות תושבת אשדו הכנסתה החייבת מיגיעה אישית בשנת 2014 היתה. 268,462 מהו סך זיכוי תושב הישוב לו זכאית רתם בשנת 2014 (סכום מעוגל)? 28,154 48, ,321 פקודת מס הכנסה - ס' 11 תושבות קבע בישוב מבטחים, ב, מ ק נ ה הנחה של 20% על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 241,320 לשנה. לפי ס' 1 לפקודה, "הכנסה חייבת" היא "הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין". הכנסתה החייבת של רתם מיגיעה אישית בשנת. 268, רתם חדלה להיות תושבת בישוב מבטחים במהלך שנת המס. לפי ס' 11 (ב)( 4 ) לפקודה - "על אף הוראות פסקאות (1) עד (3), מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב המפורט באותן פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי ממס כאמור באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב 12 חודשים רצופים לפחות". רתם היתה תושב קבוע בישוב מבטחים 7 חודשים ב. סה"כ היתה תושב ביישוב האמור 12 חודשים רצופים, מ- 1/8/2013 ועד 31/7/2014. זיכוי "תושב ישוב" לו זכאית רתם בשנת 2014 (מעוגל) - תשובה 7 / 12 חודשים 20% שיעור ההנחה ) 241,320 תקרה ; 268,462 הכנסה ( Min = 28,154

13 13 שאלה מספר 13. א להלן פירוט שכרה של רתם, נשואה בת 61, בחודשים 1/2014 עד 5/2014, והמס שנוכה ממנו: חודש שכר מס שׁ נּוּכּ ה 5/ ,607 1,416 4/2014 6, (ה ח ז ר) 3/ , / ,483 2,020 1/ , אם השכר החודשי של רתם, בתלוש 6/2014, עמד על, 14,683 והמס מחושב על בסיס מצטבר מתחילת השנה (1/1/2014), כמה מס הכנסה יגבה משכרה בתלוש זה (סכום מעוגל)? 1,642 1,710 1,117 1,528 פקודת מס הכנסה - ס' 36 א, 36, 34, , תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) זיכויים להם זכאית רתם בשנת 2014: תושב ישראל נסיעות אשה סה"כ נקודות זיכוי נ"ז נ"ז נ"ז נ"ז 218 = שכר מצטבר ב- 6 החודשים: = 73,098 14,683 יוני + 13,607 מאי + 6,759 אפר' + 10,245 מרץ + 16,483 פבר' + 11,321 ינו' השכר החודשי הממוצע ב- 6 החודשים: = 12,183 מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע: - 9,010 ) 21% = 1, מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע: 73,098 / 6 5,280 10% + 3,730 14% + ( 12,183 max ( 1, ; 0 ) = 1, מס מצטבר ששולם בחודשים 1/2014 עד 5/2014: = 5,060 1,416 מאי + ) 22 - ( אפריל מרץ + 2,020 פברואר ינואר מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא המס שיגבה משכרה של רתם ב- 7/2014 : = 1,642 5,060 מס מצטבר ששולם - ) 6 חודשים 1,117 מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע ( תשובה

14 14 שאלה מספר 14. ג תלוש 1/2014 של רתם, עובדת גרושה בת 53, הורכב משכר יסוד בסך, 8,741 שווי ריבית על הלוואה בסך 97 והחזקת רכב בסך. 226 מהו שכר ה"נטו" שישולם לה ("נטו לתשלום") בגין חודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסה? (התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות) 7,905 8,279 8,505 8,602 פקודת מס הכנסה - ס' 36 א, 36, 34, 66 (ג), , תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) נקודות זיכוי: 2.00 נ.ז. תושב ישראל 0.25 נ.ז. נסיעות 0.50 נ.ז. אשה 218 = סה"כ נקודות זיכוי שכר "בּ רוּטוֹ למס" של רתם: = 9, שווי ריבית החזקת רכב +8,741 שכר יסוד חישוב המס: מס לפי ס' 121 לפקודה: = 1, % ) 9,010 1, ( 9,064- מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 9,064 המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי: 462 סכום מעוגל = = נקודות הזיכוי - 1, המס שחושב = 8, החזקת רכב + 8,741 שכר יסוד תשלומים ללא זקיפות שווי: שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה: = 8, מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי- 8,967 תשלומים ללא זקיפות שווי תשובה

15 15 בשנת 2014 נ שׁ ל ח ה רתם לשוויץ, ע"י מעבידה, למשך 16 יממות. הנסיעה לשוויץ וכל י מ י ה שּׁ ה יּ ה בה היו ה כ ר ח יּ ים ל י יצּוּר הכנסתו של המעבי הוצאות הנסיעה ה מּוּכ חוֹת: 1. כרטיס טיסה במח' ראשונה - 1,252 $ [מחיר כרטיס במח' עסקים באותה טיסה $]. 2. הוצאות לינה: 0. לא נדרשו הוצאות בשל לינה. 3. הוצאות שכירות רכב: שׂ כ יר ת רכב ל -16 ימים, במחיר $ 89 ליום - סה"כ $. 1, הוצאות אחרות: $ 142 לכל יום שׁ ה יּ ה בשוויץ - סה"כ $. 2,272 רתם הגישה את החשבון ואת כל המסמכים הנ ד ר שׁ ים למעבידה וזה ה ח ז יר לה את כל ההוצאות. מהו הסכום שיש ל ז קוֹף לשכרה של רתם לצורך חישוב מס, בשל הנסיעה לחו"ל? ] למען הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ע ל פּ י התקנות [ שאלה מספר 15. ד $ $ $ $ 1, , פקודת מס הכנסה - ס' 2(2), ס' 17 (רישא). תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות). שוויץ נמצאת ברשימת המדינות בהן הוגדלו ב- 25% הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות". כרטיס טיסה במחלקה ראשונה: ל פ י תקנה 2)2 )(א)( 2 ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת כרטיס טיסה במחלקה ראשונה - 100% ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה. לפיכך, הסכום שיותר לניכוי בּ ע ד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה - $1,315 (כמחירו של כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה). הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינן מותרות בניכוי: ) $ 324 = $ 1,252 $ עלות) הוצאות לינה: לא נדרשו הוצאות בשל לינה. הוצאות שכירות רכב: ל פ י תקנה 2)2 )(ד) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחוץ לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 58 דולר ליום, לפי הנמוך: = $ ימים ) 89 $ הוצאות השכירות בפועל ; 58 $ התקרה ( min הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי: ) $496 = $ 1,424 ( $ הוצאות אחרות: ל פ י תק' 2)2 )(ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב- 25% - (1) אם נדרשו הוצאות בשל לינה - לא יותר מ % דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; (2) אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה - לא יותר מ % דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; = $ 2, ימי שהיה ) 142 $ ליום, 125% 123 $ תקרה ליום שהיה כשלא נדרשו הוצ' לינה) min לפיכך, ההוצאה בסך $ 2,272 בשל "הוצאות אחרות", מותרת בניכוי במלואה. ( $ $ 496 = ) הסכום שיש ל ז קוֹף למשכורתה של רתם לצורך חישוב מס: $ 820 תשובה

16 16 שאלה מספר 16. ג גפן הוא רווק בן 27. שכר הברוטו שלו ב- 1/2014 היה אמור להיות 7,905 בחודש (7,500 לאחר ניכוי מס הכנסה). ברם, החל ב- 1/2014 הוא מקבל "תוספת ניהול" בסך של 1,700 "נטו" בכל חודש (כך ששכרו החדש ב- 1/2014, לאחר ניכוי מס הכנסה, עומד על ). 9,200 מהו שכרו של גפן לצורך חישוב מס ב- 1/2014 ("שכר ברוטו למס"), לאחר תוספת השכר המגולמת? (התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות) 10,057 10,208 9,959 9,882 פקודת מס הכנסה - ס' , 36, 34, תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) שכר הברוטו של גפן, לפני ההגדלה - 7,905 נקודות זיכוי: נ.ז. תושב ישראל 2.00 נ.ז. נסיעות 0.25 סה"כ נקודות זיכוי = לפי טבלאות המס, המס המצטבר בגין שכר בסך 5,280 עומד על. 528 כלומר, גם אם גפן היה משתכר, 5,280 היה המס שהוא חייב בו, לפני הזיכויים, גבוה מסך נקודות הזיכוי. לראיה, גםלפי נתוני השאלה, משכרו של גפן נוכה מס הכנסה בסך. 405 לפיכך, ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום תוספת הניהול. בשכר 7,905 נמצא גפן במדרגת מס שולי 14%. 9,010 "גבול" מדרגת המס > 14% 9, = ) 14% ( 1 - / 1,700 7,905 + מסקנה - בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. במדרגת מס,14% נותר "ברוטו" בסך ) 1,105 = 7,905 ( 9,010-1,105 מתפצלים ל- 86% "נטו" , ומס בשיעור % יתרה שנותרה לגילום: = , מדרגת המס לגילום היתרה - 21% / ( 1-21% ) = גילום היתרה: הסכום 1,700 כשהוא מגולם: = 2, , ,000 "גבול" מדרגת המס הנוסף לפי ס' 121 ב לפקודה < 9, = 2, ,905 + שכרו של גפן לצורך חישוב מס ב -1/2014 (מעוגל): 9,959 תשובה

17 17 שאלה מספר 17. ג להלן ר כ יב י תלוש 1/2014 של רתם, מהנדסת המזון:.1 שכר יסוד... 14, דמי הבראה (בעד חודש 1/2014, נכללים אצל רתם כמרכיב לפנסיה) כיסוי הוצאות ביגוד המעביד ה פ ר ישׁ ע בוּר רתם, בעד שכר 1/2014, סך של 1, לקרן השתלמות [למען הסר ספק, רתם הפרישה את חלקה כדין לאותה קופה]. מהו השווי אשר י יז ק ף לשכרה של רתם, בּ שׁ ל הפרשת המעביד לקרן השתלמות? פקודת מס הכנסה - ס' 3 (ה). לפי ס' 3 (ה) לפקודה - " סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, (להלן - הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו - בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ- 8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ- 7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ל ע נ י ן זה - "משכורת קובעת" - ה כ נ ס ת ע בוֹד ה - למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בּ שׁ ל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים - אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה ל ע נ י ן תשלום תוספת היוקר כּ פ י שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בּ ין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ל ב ין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; " לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה ("חבק מס הכנסה") - "משכורת קובעת" כוללת את המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת הנכללת כמרכיב לפנסיה לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגו כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעבי לפיכך, במשכורתה הקובעת לקה"ל של רתם אין לכלול "כיסוי הוצאות ביגוד", שהיא תשלום שניתן לה לכיסוי הוצאותיה. כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על. 15,712 "משכורת קובעת" לקרן השתלמות של רתם: = 15,092 ] ) 312 דמי הבראה + 14,780 שכר יסוד ( ; 15,712 תקרת משכורת לקה"ל [ min = 1, % 15,092 משכורת קובעת 7.5% מהמשכורת הקובעת של רתם: הסכום ששילם המעביד לקה"ל מ ע ל לגבולות שבחוק, שיזקף לשכרה של רתם: תשובה 1, , = 71.25

18 18 שאלה מספר 18. א גפן הוא עובד יצור בּ מ פ ע ל י צ ר נ י, בו מ ת ק יּ מ ת עבודה במשמרות לענין ס' 10 לפקודה (מעסיקו היחיד). הכנסתו הכוללת ממשכורת, ב, הורכבה מהסכומים הבאים:.1 עבודה במשמרת הראשונה... 91,617.2 עבודה במשמרת השניה... 52,145 34,759.3 עבודה במשמרת השלישית... 39, שווי שימוש ברכב צמוד... מהו סכום הזיכוי במס בגין משמרות שיקבל גפן בשנת 2014? 0 5, , תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) פקודת מס הכנסה, ס' זיכוי מ שׁ מ רוֹת: =91,617+52,145+34,759+39, ,361 הכנסה כוללת של גפן ממשכורת ב : 128,520 סכום התקרה ל פ י ס' 10 לפקודה: 89,841 חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה: 52, ,759 = 86,904 שכר מ שׁ מ רוֹת שניה ושלישית: = 89,841 86,904 - אין שכר מ שׁ מ רוֹת המזכה בהטבת מס: לפיכך, סכום הזיכוי במס בגין משמרות שיקבל גפן בשנת 2014 הוא 0. תשובה

19 19 שאלה מספר 19. ד רתם עבדה אצל מעבידה היחיד 8 שנים ברציפות, עד 30/9/2014: שׁיעוּר מ שׁ ר ה תאריך סיום תאריך התחלה תּ קוּפ ת ע בוֹד ה 40% 30/9/2010 1/10/2006 ראשונה 100% 30/9/2013 1/10/2010 שניה 60% 30/9/2014 1/10/2013 שלישית משכורתה האחרונה (ל- 60% משרה) - 10,932. עם פרישתה, ב- 30/9/2014, קיבלה מענק פרישה בסך של. 106,942 מהו החלק החייב במס של מענק הפרישה, שיחושב על ידי המעביד? ] למען הסר ספק, רתם לא פנתה לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המנהל. [ 9,769 8,062 29,778 12,198 פקודת מס הכנסה - ס' 7)9 א). הנחיות מס הכנסה. המשכורת הקובעת לצורך הפטור היא הנמוך מבין: המשכורת המשוקללת או סכום תקרת הפטור על פי הפקודה. יצויין שהגבלת המשכורת האחרונה בסכום תקרת הפטור נעשית רק ל ג בּ י המשכורת המשוקללת ולא ל ג בּ י משכורות שונות שאפשר והיו במהלך תקופת העבודה. כלומר, אם המשכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטור, יש לקחת אותה במלואה לצורך חישוב המשכורת המשוקללת ואין להקטינה לסכום תקרת הפטור.. 10,932 המשכורת האחרונה ל- 60% משרה: = 60% 10,932 / 18,220 המשכורת האחרונה למשרה מלאה: המשכורת המשוקללת: ( 18,220 40% , % ,220 60% 1 ) / 8 = 11,843 המשכורת הקובעת לצורך הפטור: = 11,843 ) 11,843 משכורת משוקללת; 12,360 סכום תקרת הפטור ( min רתם לא פנתה לפקיד השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המנהל. סך מענק הפרישה שקיבלה רתם: 106,942 מ ע נ ק פּ טוּר של רתם: = 94,744 } 106,942 ; 8 שנים 11,843 משכורת קובעת לפטור} min החלק החייב במס של המענק: = 12,198 94,744 פטור - 106,942 מענק פרישה תשובה

20 20 שאלה מספר 20. ב גפן, בן 54, עולה חדש, עלה לישראל ב- 1/8/2013 עם אשתו רתם ושני ילדיהם, שבשנת המס 2014 מ לּ אוּ להם 5 ו- 8 שׁ נ ים. גפן פוטר מעבודתו אצל מעסיקו היחיד ב- 28/2/2014, לאחר 3 חודשי עבודה מלאים. משכורתו החודשית, לרבות משכורת החודש ששולמה לו לחודש 2/2014, היתה קבועה - 8,940. בטופס ה- 161 שׁ מּוּל א במועד תשלום שכר 2/2014, חוּשּׁ ב לו מענק פרישה שׁ ח ל קוֹ פּ טוּר ממס (לפי ס' 7)9 א) לפקודה), וחלקו - סך, 6,744 חייב במס הכנסה. בחישוב מס לפי התקנות, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של ן% 1, ,476 1,198 פקודת מס הכנסה - ס' 7)9 א), 66 (ג), 36, 35, 34, , תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - תק' 4 (א), 7 (א)( 1 ). מ ע נ ק הפּ ר ישׁ ה הפּ טוּר ממס ל פ י ס' 7)9 א) לפקודה לא נלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאינו רלוונטי, סכומו אף לא נכלל בנתוני השאלה. ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטורf ל פ י תקנה 7 (א)( 1 ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)- "מעביד המשלם לעובד למעט עובד יומי, מענק פרישה שכולו או חלקו א ינוֹ פטור ממס ל פ י סעיף 7)9 א) לפקודה, ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו פטור, מס כּ א ילּוּ היה משכורת בלתי קבועה, ל פ י המשכורת האחרונה ששולמה לעובד..." ניכוי מס הכנסה ממשכורת בלתי קבועה f ל פ י תקנה 4 (א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - "מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב- 12 ; ל ע נ י ן ז ה, "הפרש המס" - ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השנים-עשר מהמשכורת הבלתי קבועה..." החישוב נקודות זיכוי: = עולה חדש נסיעות + 2 תושב ישראל סכום נקודות הזיכוי - 1, = משכורת החודש ששולמה לגפן, לחודש. 8,940-2/2014 החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב): = ,744 / משכורת החודש + החלק ה- 12 מהמשכורת הבלתי קבועה: = 9, ,940 + המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה[ 12 מהמשכורת הבלתי קבועה: + ( 9,502-9,010 ) 21% = 1, מס בניכוי זיכויים אישיים: 1, מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 9,010 max ( 1, , ; 0 ) = 9.02 המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה: + ( 8,940-5,280 ) 14% = 1, מס בניכוי זיכויים אישיים: הפרש המס: מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 5,280 max ( 1, , ; 0 ) = 9 (מעוגל) = 9.02 = הפרש המס מוכפל ב- 12, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי קבועה"): = תשובה

21 21 שכר 1/2014 של גפן הוּר כּ ב מ ר כ יב י השכר הבאים: 1. שכר יסוד... 6,704.2 שעות נוספות גלובליות... 1,676 מהו הסכום המרבי, אותו רשאי המעביד לשלם למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לקיצבה, בלי שייזקף שווי לשכרו של גפן? [למען הסר ספק, גפן משלם גם הוא סכומים, כנדרש על פי התקנות, למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל. כמו כן, אין מדובר בקופת גמל המבטיחה תשואה או בקרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח או בתכנית שלא ניתן להגדילה.] שאלה מספר 21. ג פקודת מס הכנסה - ס' 3 (ה 3 ) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) - תק' 1, תק' 19 (א). טבלאות מס הכנסה. לפי תקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) - "משכורת" - כל אחד מאלה: (1) (2) לענין קופת גמל לתגמולים או לקצבה - הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד; לענין קופת גמל לפיצויים או לדמי מחלה - הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד; כלומר, משכורתו המרבית של גפן, בעדה רשאי המעביד להפריש לקופת גמל לקצבה - 8,380. = 8,380 1,676 ש"נ גלובליות + 6,704 שכר יסוד משכורתו זו של גפן, 8,380 בחודש, לא עולה על תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה [סעיף 3 (ה 3 ) לפקודה] - 36,356 (ראו הסכום המעודכן בטבלאות מס הכנסה). השיעור המרבי לתשלומי מעביד למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לקיצבה, הקבוע בתקנה 19 (א)( 1 )(ג) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) - 7.5% מהמשכורת. כנגד תשלומי המעביד למרכיב תגמולי המעביד, משלם גפן אף הוא, מדי חודש, למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל, סכום כמתחייב על פי תקנה 19 (ב) לתקנות שלעיל. לפיכך, הסכום המרבי, אותו רשאי המעביד לשלם למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לקיצבה, בלי שייזקף שווי לשכרו של גפן - = % השיעור המרבי 8,380 משכורת תשובה

22 22 שאלה מספר 22. ג שכרו של גפן, בן ה- 29, בחודש 1/2014 שם הקופה קרן פנסיה מקיפה ביטוח מנהלים סו קופה קופת גמל לקיצבה קופת גמל לקיצבה - 12,423. התשלומים לקופות גמל, בתלוש חודש זה: חלק עובד שכר מבוטח 7,247 5,176 חלק מעסיק מהשכר המבוטח (פיצויים ותגמ' מעביד) 15.83% 15.83% מהשכר המבוטח (מרכיב תגמולי עובד) 5.50% 6.00% מהו הזיכוי ממס לפי i "i לפקוד! שיקבל $#ן בתלוש 01/2014, בשל תשלומיושלעיל? פקודת מס הכנסה - ס' 45 בשל תשלומיו לקופת גמל לקיצבה, זכאי גפן לזיכוי ממס לפי ס' 45 א לפקודה. "הפרשת עובד" של גפן לקופת גמל לקיצבה = 6.0% 5, % 7,247 הכנסתו המזכה של גפן ב- 1/ } = 8,700 מגבלת עמית שכיר - זיכוי לפי ס' 45 א - 12,423 הכנסה בפועל; 8,700 תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה} min min { ( 8,700 = } הפרשה בפועל ; ) = 7% % = תשובה

23 23 שאלה מספר את משכורת 2014() של עובדיו שילם גפן ב- 1/10/2014 (יום ד'). לפי התקנות, מתי עליו לשלם את התשלומים לקופות הגמל של העובדים, בעד משכורת זו? העזרו בלוח השנה שלהלן - שבת יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א 4/10 3/10 2/10 1/10 30/9 29/9 28/9 יום כיפור ערב יום כיפור 11/10 10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 סוכות ערב סוכות 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 שמחת תורה ערב ש.תורה לא יאוחר מ- 14/10/2014 (יום ג'). לא יאוחר מ- 10/10/2014 (יום ו'). לא יאוחר מ- 15/10/2014 (יום ד'). לא יאוחר מ- 13/10/2014 (יום ב')..&' א תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) - תקנה 20. לפי תקנה 20 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל): "קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה 19 (א), התשלומים יתקבלו במזומנים בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן - מועד התשלום): (1) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד; (2) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעוב " את משכורת 9/2014 של עובדיו שילם גפן ב- 1/10/2014. יום ד יום ג יום ב יום א 1/10 30/9 29/9 28/9 7/10 6/10 5/10 יום עסקים 2 יום עסקים 3 יום עסקים 4 משכורת 8/10 ערב סוכות 15/10 ערב ש.תורה יום ה 2/10 יום עסקים 1 9/10 סוכות 16/10 שמחת תורה 14/10 13/10 12/10 יום עסקים 5 יום עסקים 6 יום עסקים 7 יום ו 3/10 ערב י.כיפור 10/10 17/10 שבת 4/10 יום כיפור 11/10 18/10 שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים הנקובים בתקנה 20 שלעיל. לפיכך, תשלומיו של גפן לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק אם ישולמו בתוך 7 ימי עסקים מיום 1/10/2014, כלומר, לא יאוחר מ- 14/10/2014 (יום ג'). תשובה

24 24 שאלה מספר רתם, העובדת אצל מעסיקה היחיד, מבקשת למשוך מחשבונה בקרן ההשתלמות סכומים ששימשו אותה לצור, ה B -מFת R h- j. יצויין שכל הסכומים שהופקדו בחשבונה בקרן האמורה, מ קוֹר ם היה ב"הפקדה מוּט ב ת". כמו כן, יצויין שעד משיכה זו, שרתם מבקשת לבצע, היא לא משכה סכום כלשהו מחשבונה בּ קּ ר ן [למען הסר ספק, לרתם מנוהל חשבון אחד בקרן ההשתלמות]. האם סכומים אלה, שרתם מבקשת למשו, מחשבונה בקרן ההשתלמות, יהיו פטורים ממס, לפי פקודת מס הכנסה/.בחר 0 י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים 2 כן, ובלבד שחלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון. כן, ובלבד שחלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון. כן, מאחר שהסכומים האמורים שימשו אותה לצורך השתלמותה. כן, ובלבד שרתם פרשה מעבודתה אצל מעסיקה..*+ א פקודת מס הכנסה - ס' 3 (ה), ס' 16)9 א) לפי ס' 16)9 א) לפקודה, פטורים ממס: (א) סכומים שמש, עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה - אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ול 4 בי סכומים ששימשו את העובד לצו 3, השתלמותו 5 אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס; (ב) הפטור לפי פסקה זו מותנה בכך שאם משך עובד סכום כלשהו מחשבונו, ייסגר החשבון לתשלומים נוספים; נסגר החשבון כך, יחולו הוראות פסקת משנה (א) לגבי משיכת יתרת הסכום שבחשבון; ובלבד שאם נמשך לשם השתלמות בישראל סכום שאינו עולה על שליש הסכום שעמד לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום כאמור ב- 12 החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה לענין זה; (ג) לענין פסקה זו, "מועד התשלום הראשון" - המוקדם מבין אלה: (1) סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון; (2) סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם; "הפקדה מוטבת" - כל אחד מאלה: (1) סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף 3 (ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן; (2) סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה: (א) סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3 (ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור; (ב) סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד; (ג) סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002);... (3) (ד) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים לענין סגירת חשבון לתשלומים נוספים ולענין תנאים שבהם חשבונות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך פסקה זו; תשובה

25 25 שאלה מספר 25. א שכר עבודתה של רתם משתלם לה על בסיס של ימי עבודה. ב- 30/6/2014 פוטרה מעבודתה. להלן ממוצע רכיבי השכר של שנים-עשר החודשים שקדמו לפיטוריה: 4,815 שכר יסוד, דמי מחלה, דמי חופשה ודמי חגים דמי הבראה לפי צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה שעות נוספות (רתם נדרשת לעבוד בכל חודש בשעות נוספות) השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה מהי ה 7 משכורת 7, לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, שתירשם בטופס ה 1618 של רתם? 5,368 5,547 4,815 5,181 פקודת מס הכנסה, ס' 7)9 א)(א), טופס 161 והנחיות מס הכנסה. לפי הנחיות מס הכנסה - "משכורת" לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, פירושה - הכנסת עבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמו משכורת של חודש אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים. סכום המשכורת יכול להיות גבוה מ שכר עבודה (כמשמעותו בתקנות פיצויי פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים. כתשלום שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, רכיב "השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה" אינו מהווה "משכורת" לעניין חישוב הפטור על מענק הפרישה. משכורת של חודש, לפי משכורת אחרונה: = 5, שעות נוספות דמי הבראה + 4,815 שכר יסוד, דמי מחלה, דמי חופשה ודמי חגים תשובה

26 26 דיני עבודה שאלה מספר גפן, יליד 2/3/1997, התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב- 1/7/2014, לתקופת עבודה של 8 שבועות. בתו; כמה זמן חייב המעסיק למסור ל>פן הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה שלוX (בחר=י את המשפט הנכון ביותר מ S ין המשפטים הבאים) הוראות החוק הנוגע לעניין לא חלות לגבי עובד שתקופת עבודתו 8 שבועות. לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהתחיל לעבוד אצלו. המוקדם מ בּ ין 30 ימים מהיום שהתחיל לעבוד אצלו או בתוך 7 ימים מהיום שגפן דרש זאת בכת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהתחיל לעבוד אצלו..9: ד חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) - ס' 1. חוק עבודת הנוער - ס' 1 (א) (פירושים). לפי ס' 1 (א) לחוק עבודת הנוער: " בחוק זה - "ילד" פירושו - מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה; "צעיר" פירושו - מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה; "נער" פירושו - ילד או צעיר; " לגפן מלאו 17 שנה ב- 2/3/2014. לפיכך, כמשמעותו בחוק עבודת הנוער. לפי סעיף 1 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) - "מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כה>דרתו בחוק עבודת הנוער, התשי?> 1953A (להלן - נער) - לא יאוחר משבעה ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה - ההודעה)". לפי סעיף 9 לחוק - "הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על שלושים ימים, ואם היה העובד נער - אינה עולה על שבעה ימים." מאחר שגפן הינו "נער", ותקופת עבודתו עלתה על שבעה ימים, מעסיקו חייב למסור לו, לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהתחיל לעבוד אצלו, "הודעה לעובד" על תנאי העבודה שלו. תשובה

27 27 שאלה מספר רתם (ילידת 5/3/1953), שזכתה לציון 100 במבחן חשבי שכר בכירים של לשכת רואי חשבון, התקבלה לעבודה כחשבת שכר אצל מעסיקה החדש (משרד רו"ח) הי ומעסיקה מבקשים לקבוע בהסכם כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן יהיה לחייב אותה לפרוש מעבודתה בשל גילה יהיה גיל 71. האם, לפי החוק הנוEע לעניין, הם רשאים לקבוע זאת בהסכםK IבחרLי את המשפט הנכון ביותר מ M ין המשפטים הבאים) ל גיל פרישת חובה לאשה ילידת 1953 הוא גיל.QD ל גיל פרישת חובה לאשה ילידת 1953 הוא גיל.DT כן. ניתן בהסכם לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת חובה. ל גיל פרישת חובה לאשה ילידת 1953 הוא גיל.QC.CD חוק גיל פרישה - ס' 4, ס' 10. לפי סעיף 4 לחוק גיל פרישה, "הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (בחוק זה - גיל פרישת חובה). לפי ס' 10 לחוק האמור - (א) הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם. (ב) על אa הוראות סabc קטן Iא], ניתן בהסכם d (1) לקבוע כי הEיל שבהEיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל Eילו יהיה פרישת חובהk מEיל eeוה (2) לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיע לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד שהמעסיק יישא בעלות הנובעת מכך, במלואה; השר רשאי לאשר לגוף שאינו המעסיק לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעסיק; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות. (ג) הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר. הרחבת ההסבר: יצויין כי על פי הפסיקה, "לאור חובות תום הלב וההגינות, בשילוב עקרון השוויון וסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, על מעסיק - אשר מופנית אליו בקשה של עובד להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה - לשקול את בקשתו בכובד ראש " [עעא (ארצי) ליבי וינברגר נ' אוניברסיטת בר אילן]. תשובה E. E

28 28 שאלה מספר במקום עבודתו של גפן נ הוּג ה מ שׂ ר ה מ ל א ה בּ ה יקּ ף 169 שעות בחודש. גפן, בן ה- 25, מועסק קבוע בהיקף משרה של 57%. גּ מוּל עבודתו מ שׁ תּ לּ ם לו ע ל בּ ס יס של חודש. בחודש 8/2014 עבד עבודה מ ל א ה ולא נעדר מעבודתו. תלוש 8/2014 שלו (לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום) הוּר כּ ב משכר יסוד בסך 2,139 וּמ "גּ מוּל הצלחה", בסך, 224 שמשולם לו בחודשים בהם השיג גידוּל של 8% לפחות בּ מּ כ ירוֹת, ביחס לאותו החודש בשנה שעברה (בחודשים בהם התנאי האמור לא מתקיים, הוא לא זכאי לגמול זה). מהו הסכום שעל המעסיק להוmno בתלוש האמור, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימוםp 1, gl חוק שכר מינימום - ס' 2, ס' 3. ל פ י ס' 2 לחוק שכר מינימום: " (א) עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן - עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין. (ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו. (ג) נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום בּ ע ד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות המחייבות קופת גמל (בסעיף זה - ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר. " ל פ י ס' 3 לחוק שכר מינימום: " (א) השכר שיובא בחשבון ל ע נ י ן סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, בּ ע ד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו. (ב) ל ע נ י ן סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים: (1) שכר יסוד או שכר משולב; (2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב; (3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו, ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק. (ד) לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעmn קטן (1rsבr ו-( 2 ), או לפי חלק מהם, יחושב השכר ל ע נ י ן סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות." כתשלום המותנה בתנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה המצב - חדל התשלום, רכיב השכר המכונה "גּ מוּל הצלחה" מהווה "תוספת". ככזה, הוא לא מהווה חלק מהשכר שיובא בחשבון ל ע נ י ן סעיף 2 לחוק. גפן מועסק במשרה חלקית, בשיעור של 57%. לפיכך, הוא זכאי לשכר מינימום חלקי כלהלן - = 2,451 57% חלקיות המשרה 4,300 שכר המינימום למשרה מלאה שכרו של גפן שיובא בחשבון ל ע נ י ן סעיף 2 לחוק שכר מינימום - 2,139 שכר יסו הסכום שעל המעסיק להוסיף לגפן בתלוש 8/2014, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: = 312 2,139 השכר שהובא בחשבון ל ע נ י ן ס' 2 לחוק - 2,451 שכר המינימום תשובה q

29 29 שאלה מספר שכרו של גפן משתלם לו על בסיס של ימי עבודה. שבוע עבודתו הוא בן 5 ימים (א'-ה'). דמי מחלה משולמים לו לפי חוק דמי מחלה. תקופת זכאותו לדמי מחלה, בתום חודש 1/2014, עמדה על ימים. בחודש 2/2014 עבד אצל מעסיקו 20 ימים, שׁ ה ם כל ימי העבודה שׁ בּ אוֹתוֹ חודש. מהי, לפי חוק דמי מחלה, תקופת זכאותו לדמי מחלה בתום חודש 2v2014? ימים ימים ימים ימים tu ד חוק דמי מחלה - ס' 4. לפי ס' 4 לחוק דמי מחלה - " (א) תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ- 90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה. (ב) עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה שבאותו חודש, יראו, לענין סעיף קטן (א), 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים - ⅔21 ימי עבודה, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בדמי מחלה יחסיים. (ג) התקופה שבה קיים לגבי עובד ביטוח דמי מחלה על-פי הוראות סעיפים 8 ו- 9 לא תובא בחשבון לענין חישוב תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה, אולם תקופת זכאותו לדמי מחלה של עובד שנעשה לגביו ביטוח כאמור, תעמוד לו לגבי כל תקופת מחלה שבעדה אין הוא זכאי לתשלום בהתאם לתנאי הביטוח, למעט תקופת המתנה או אכשרה לדמי מחלה המתחייבת מתנאי הביטוח. (ד) שר העבודה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר שיטת חישוב תקופת הזכאות ובדבר תקופות עבודה והפסקות עבודה שיובאו בחשבון לענין זה, ובלבד שיראו כעבודה גם כל הפסקה בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או לתשלום אחר שדינו כדין שכר. " בחודש 2/2014 גפן עבד (אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה) בכל ימי העבודה שבאותו חודש (20 ימים). תקופת הזכאות לדמי מחלה של גפן בתום חודש - 2/2014 תק' זכאות לדמי מחלה בתום חודש /2014: ימים תוס' זכאות לדמי מחלה בעד חודש /2014: ימים תק' זכאות לדמי מחלה בתום חודש /2014: ימים תשובה

30 30 שאלה מספר מעסיקה של רתם קיבל ב- 28/7/2014 צו עיקול על שכרה (של רתם), עד לסכום של, 1,075 ל שׁ ם תשלום חוב מסחרי. רתם עובדת במשכורת, גרושה + 2 ילדים שב מלאו להם 12 ו- 15 שנים (רתם חיה לבד עם ילדיה ואין לה בן זוג). שכרה החודשי ברוטו, בתלוש. 4,457-7/2014 משכר זה (4,457 ) המעסיק חייב לנכות דמי ביטוח לאומי בסך (לפי חוק הביטוח הלאומי) ודמי ביטוח בריאות בסך (לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי). מהו הסכום } yz ע~{ ל משכרה של רתם, yפ י חוק הנת השכר (סכום מעוגל) לצורך חישוביכם, היעזרו במידע שבעמוד 5 בטבלאות הביטוח הלאומי שחולקו לכם. ƒ , wx ב חוק הגנת השכר - ס' 8 (א). טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה. ל פ י ס' 8 (א) לחוק הגנת השכר, "משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א- 1981, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ל פ י הרכב משפחתו אילו היה ז כּ אי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ- 80% משכר העבודה החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החדשי; ל ע נ י ן זה, "שכר העבודה החדשי" - שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק". "שכר העבודה החדשי" של רתם, לענין ס' 8 (א) לחוק הגנת השכר, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק - 4,301. = 4, דמי ביטוח בריאות דמי ביטוח לאומי- 4,457 ברוטו ל פ י ס' 8 (ב) לחוק הגנת השכר - "סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות". הסכום שיש לעקל ל פ י צו העיקול (1,075 ) לא נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' 8 (א) חלות עליו. לפי נתוני השאלה, הרכב משפחתה של רתם הוא "יחיד שעמו שני ילדים לפחות". לפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודתו של עובד, שהרכב משפחתו הוא "יחיד שעמו שני ילדים לפחות", הוא "43.5% מהסכום הבסיסי פחות הסכום הבסיסי לילד", כלומר 3,622 (סכום מעוגל): 3,622 סכום מעוגל = 3, = 140 הסכום הבסיסי לילד % 8,648 הסכום הבסיסי סכום זה גבוה מ- 80% מ"שכר העבודה החודשי" של רתם: < 3,622 3,441 סכום מעוגל = 3, = 80% 4, שכר העבודה החודשי של רתם לפיכך, סכום השווה ל- 3,441 לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה החודשי של רתם. הסכום שיעוקל משכרה (סכום מעוגל) - תשובה min [ ( החוב ; 860) = 3,441 לא ניתן לעקל - 4,301 שכר אחרי ניכויי חובה 1,075 ] = x

31 31 שאלה מספר 31. ג גפן הוא עובד מוסלמי, שבחר ביום השבת כיום המנוחה השבועית שלו. בּ ע ד כּל שׁ ע ת עבודה רגילה, ביום עבודה רגיל, הוא מקבל שכר יסוד בסך ותוספת מקצועית בסך 3.89 (סה"כ ) לאחר שעבד 37 שעות רגילות (במצטבר) בימים א' עד ה' (10/7/2014-6/7/2014), נ ד ר שׁ גפן לעבוד 10 שעות ביום השבת (12/7/2014), החל בשעה 6:00 בבוקר. כמה על המעסיק לשלם לו בעד 10 שעות עבודה אלה שעבד ביום השבת, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה? לא פחות מ לא פחות מ לא פחות מ- 1, לא פחות מ חוק שעות עבודה ומנוחה - ס' 7, ס' 16, ס' 17, ס' 18. צו הרחבה - הסכם מסגרת (2000). "שׂ כ ר ר ג יל" של גפן, ה מּ שׁ מּ שׁ בּ ס יס לחישוב גּ מוּל שעות נוספות וּג מוּל עבודה במנוחה השבועית: לפי ס' 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה - "ל ע נ י ן ה סּ ע יפ ים 16 ו- 17 "שכר רגיל" כולל כל ה תּוֹס פוֹת שמעסיק מ שׁ לּ ם לעובדו". ס כוּמ ם של הרכיבים, "שכר יסוד" ו-"תוספת מקצועית", המשתלמים לגפן בעד כל שעת עבודה רגילה, ביום עבודה רגיל , הוא "השכר הרגיל" ל ע נ י ן הסעיפים 16 ו- 17 לחוק. = תוספת מקצועית שכר יסוד שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות (תחום שבוע עבודה). גפן עבד 37 שעות רגילות (במצטבר) בימים א' עד ה'. לפיכך, 6 שעות, מתוך 10 השעות שגפן עבד ביום השבת (יום המנוחה השבועית שלו) הן בתחום שבוע העבודה ולפיכך הן שעות רגילות. 4 השעות הנותרות חרגו מתחום שבוע העבודה. לפיכך, הן שעות נוספות. לפי ס' 16 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה - " הועסק עובד שעות נוספות, ישלם לו המעסיק בּ ע ד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ-¼ 1 מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-½ 1 מהשכר הרגיל..." לפי ס' 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה - " (א) הועסק עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן - (1) ישלם לו המעסיק בּ ע ד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-½ 1 משכרו הרגיל..." סוג תשלום שעות עבודה רגילות במנוחה שבועית ש"נ ראשונה ושניה במנוחה שבועית ש"נ שלישית ואילך במנוחה שבועית סה"כ כמות סכום חישוב תעריף לשעה שכר רגיל שיעור שיעור סה"כ תשלום שעות לתשלום בעד כל שעה לשעה תוספת שעות נוספות תוספת עבודה במנוחה השבועית 50% שיעור תשלום ביחס לשכר הרגיל לשעה 150% תעריף לשעה בש"ח , % 200% 50% 50% 25% 50% לפיכך, על המעסיק לשלם לגפן, בּ ע ד 10 שעות עבודה אלה שעבד במנוחה השבועית שלו, סכום שלא יפחת מ- 1, תשובה

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי לציבור לקוחותינו וידידינו מטריית המידע )דצמבר 2015( הרינו מתכבדים

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת ה ת ש ו ב ו

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד