רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי"

תמליל

1 רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי חשבון (תיקון), התשמ ד תקנות מט הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשמ ד צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור מהיטל במכירה בידי קרן החינוך של ארצות הברית בישראל), התשמ ד תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשמ ד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשמ ד צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לקרפיונים ווייס) (מס 4), התשמ ד צו הפיקוח: על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם) (תיקון מס 7), התשמ ד צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס 7), התשמ ד צד הפיקוח: על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס! 7), התשמ ד

2 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור)(תיקון מס 2), התשמ ד- 984 ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 (ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ ט 1969!, ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה: תיקה תקנה 1. 1 בתקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל ח (להלן התקנות העיקריות), במקום 895 שקלים יבוא 1,080 שקלים. תיקו! תקני, 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום 615 שקלים יבוא 740 שקלים. תחייה 3. תהילתן של תקנות אלה ביום כ ו בטבת התשמ ד (1 בינואר 1984). ט ז בשבט התשמ ד (20 בינואר 1984) משה נסים שר המשפטים ( 3 יי חמ ס ח זןתשכ ט, עמי ק ת התשל ח, עמ 584 התשמ ד, עמי 316. תקנות רואי חשבון(תיקון), התשמ ד בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, התשט ו 1955 אני מתקין תקנות אלה: 1. בתוספת השלישית לתקנות רואי חשבון, התשט ז 1955, 2 בפרק הבחינה הסופית חלק ב, בכותרות הנושא הראשון והשלישי, במקום 6 שעות יבוא 4 שעות והאמור בסוגריים יימחק. "^יי י ם פ ת ז ש ^ י א באדר א התשמ ד (14 בפברואר 1984) מ שה נסים שר המשפטים ) ח מ 3~ ( 1 ם ח התשט ו, עמי ק ת התשט ז, עמ 34. תקנות מס המסה (נימי הוצאות רכב) (תיקון), התשמ ד של בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו 243 לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקני, 1. 4 בתקנה 4 לתקנות מם הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשל ה 1975, 2 בסופה יבוא: הוראה זו לא תחול על רכב של יישום שהוא נכה שהמציא לפקיד השומה אחד,מאלה: 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ 120: סייח התשמ ג, עמ ק ; ת התשל ה, עמ 2402 התשמ ב, עמ קובץ התקנות 4596, י ח באדר אי התשמ ד,

3 (1) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי בשל מגבלותיו של הנישום בנהיגה הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב שנפח מנועו אינו עולה על 2000 סמ ק; (2) אישור מאת הממונה על הרכב הרפואי באגף השיקום של משרד הבטחון (להלן האגף) שעל פי הוראות האגף או לפי החלטת ועדת ערעורים עליונה באגף להקצבת רכב רפואי, הוקצב לנישום בשל נכותו ומגבלותיו הגופניות רכב שנפח מנועו עולה על 2000 סמ ק. ד באדר א התשמ ד( 7 בפברואר 1984) יגאל כהן אורגד צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור מהיטל במכירה בידי קרן החינוך של ארצות הברית בישראל), התשמ ד (להלן בתוקף 1 סמכותי לפי סעיף 4(5) לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ ב 1982 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. מכירת נייר ערך בידי קרן החינוך של ארצות הברית בישראל תהיה פטורה פטיי מההיטל לפי פרק א לחוק. 2. תחילתו של צו זה ביום י ב באב התשמ ב (1 באוגוסט 982!), תחילה ד באדר א התשמ ד ( 7 בפברואר 1984) יגאל כ ה ן א ו ר ג ד ) ח מ 1602 > 3 שר האוצר 1 ס ח התשמ ב, עמ 180. תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשמ ד_ 1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו 71 לפקודת התעבורה, התשכ א 1961 י, אני מתקין תקנות אלה: 1. (א) על אף האמור בתקנה 364 ג(ב) לתקנות התעבורה, התשכ א 1961, 2 רשאית רשות הרישוי לרשום מונית כאמור בתקנת משנה (א) לתקנה האמורה, גם אם לא הותקן בה מזגן אויר, אם הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי היתה הצדקה לאי התקנת מזגן האויר. (ב) נרשמה מונית כאמור בתקנת משנה (א), יינתן לגביה רשיון רכב שיהיה בתוקף עד לא יאוחר מיום א בסיון התשמ ד (1 ביוני 1984), והוא לא יוארך לאחר המועד האמור אלא אם כן הותקן במונית מזגן אויר. ל בשבט התשמ ד (3 בפברואר 1984) (חמ 83 3) 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי 7, עמ 173! ם ח התשמ א, עמי ק ת התשכ א, עמי 1425; התשמ ד, עמי 31. חיים שר ק ו ר פ ו התחבורה קובץ התקנות 4596, י ח באדר א התשמ ד,

4 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), התשמ ד- 984 ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 להוק התכנון והבניה, התשכ ה 1965 נ (להלן החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 2 ל 1. בתקנה 2 ו(א) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש ל (להלן התקנות העיקריות), פסקה (1) תימחק, ופסקאות (2) ו ( 3 ) יסומנו (1) ו ( 2 ) כסדרן. תיקון הל,, 2 ז 2.,בתקנה 2 ז(ב) לתקנות העיקריות, במקום לא ימשיכו בטיפול ובדיון בבקשה יבוא לא תאושר הבקשה להיתר. תיקון תקנה 4 בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא: המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומנת כאמור בתקנה 1 א, (ב) שהמדידות או הסימון במפה כאמור נערכו תוך ששה החדשים שקדמו למועד ובלבד הבקשה. הגשת בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות (1) בטופס 1 תיקון התוספת הראשונה, (א) בהצהרת מבקש ההיתר, בפסקה המתחילה במלים ידוע לי כי על פי האמור בחוק רישום קבלנים, במקום ההיקף הכספי, פעמיים, יבוא ההיקף ; (ב) בהצהרות עורך הבקשה ועורכי הבקשה, בסוף פסקה (3) יבוא: **. (ג) בסוף חלק ב יבוא: ** למחוק את הפסקה (3), אם יתמנה אחראי לביקורת בדרך אחרת. (2) בטופס 4, בסעיף ב, במקום עורך הבקשה יבוא האחראי לביקורת ובמקום שם העורך, בטור הראשון של הטבלה השלישית, יבוא שם האחראי לביקורת. החלפת חלק ט ז 5. בתוספת השניה, בתוספת השניה לתקנות העיקריות, במקום חלק ט ז יבוא: חלק ט ז ביקורת כמקופ המיה לא יתחילו בעבודת בניה שעליה ניתן היתר ולא ימשיכו בה (א) הימצאורז מסמכים אלא אם כן נתקיימו כל אלה: באתר תכניות נמצאות הבניה באתר העבודה מנהל בידי (1) בתקנה 7, המפורטים והנתונים את כל המסמכים הכוללות אישר זולת אם המהנדס מ 1:50, יפחת מידה שלא בקנה קטן. יותר מידה קנה האמורות מהתכניות לתכנית 1 ס ח התשכ ה, עמי ק ת התש ל, עמ קובץ התקנות 4596, י ח באדר א' התשמ ד,

5 מי בידי נערכו (1) בפסקה כאמור הבניה תכניות (2) את עליהן ונושאות המהנדסים תקנות לכך לפי שמוסמך שם עורך הבקשה; תכנית נמצאת הבניה באתר העבודה מנהל בידי (3) הקונסטרוקציה. ניתן בנייתו הבנין שעל היסודות של יציקת תבוצע לא (ב) אישור באתר העבודה מנהל בידי נמצא כן אם אלא היתר, של מודד מוסמך שמקום החפירות הנועדות ליציקת היסו בכתב בהיתר. כפי שאושר הבנין למיקום מתאים דות כמשמ קומת המסד, הקמתה של לא ימשיכו בבניה אחרי (ג) בסעיף לתוספת השלישית, אלא אם כן נמצא בידי עותה העבודה באתר אישור בכתב של מודד מוסמך שקומת המסד מנהל בהיתר. תואמת את מיקום הבנין כפי שנקבע אמנם (ב) קטנים בסעיפים האמור מקיום לפטור רשאי המהנדס (ד) הבניה והיקף הענין של מיוחדות נסיבות לדעתו אם ו (ג) מצדיקים זאת. התחלת הבגיי (א) על התחלת הבניה ומועדה תינתן הודעה מראש לועדה המקומית ולאחראי או לאחראים לביקורת, לפי הענין, שיפעלו על פי האמור בחלק זה. (ב) ההודעה על התחלת הבניה ומועדה לפי סעיף קטן (א) יכול שתינתן על ידי מסירתו של העתק ההודעה בדבר מינוי של מנהל העבודה לפי תקנה 2 (ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשט ו 1955, 3 אם ניתנה לפני התחלת הבניה והיא כוללת את המועד של התחלת הבניה. (ג) כל עוד לא ניתנה ההודעה לפי סעיף קטן (א), רואים את עבודות הבניה כעבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתר, אפילו בוצעה על פי יתר תנאי ההיתר. (ד) בסעיף זה,ובסעיף 16.02, התחלת הבניה, בבנין חדש התחלת החפירות. ביקורת ודיווח (א) לא יוחל בבניה אלא לאחר שנתמנה אחראי לביקורת ^,ק,^" " הביצוע (להלן אחראי לביקורת); אחראים לביקורת יכולים להיות עורך הבקשה או עורכי הבקשה, לפי הענין, ומינויים ייעשה בדרך המתוארת בטופס 1 לתוספת הראשונה (להלן בסעיף זה טופס 1), ובלבד שעריכת הביקורת בכל הנוגע לצורת הבנין, לשטחו, למיקומו המדוייק בתחום הנכס ולהתאמת הבניה לתכניות כמשמעותן בחוק, תהא בכל מקרה בידי אדם אחד בלבד, שהוא עורך הבקשה או הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה (להלן הרשימה), לפי הענין. (ב) מבקש ההיתר ועורך הבקשה או הראשון ברשימה, לפי 3 ק ת התשט ו, עמי קובץ התקנות 4596, י ה באדר א התשמ ד,

6 הענין, רשאים להסכים שעורך הבקשה או הראשון ברשימה לא יהיו אחראים לביקורת; מינויו של כל אחד מיתר עורכי הבקשה שברשימה כאחראי לביקורת, מותנה בהסכמתם של מבקש ההיתר ועורך הבקשה הנוגע בדבר כאחד. (ג) לא נעשה המינוי של אחראי לביקורת בדרך המתוארת בטופס 1, מחמת האמור בסעיף קטן (ב), יחולו הוראות אלה: (1) מבקש ההיתר ועורך הבקשה ימחקו בטופס 1 את הצהרותיהם הנוגעות למינוי או לקבלת התפקיד של האחראי לביקורת; (2) היתד. האחריות לעריכת הבקשה מחולקת כאמור בתקנה 2 ה, יתקנו מבקש ההיתר ועורך הבקשה הנוגע בדבר, בטופס 1, את הצהרותיהם הנוגעות למינוי או לקבלת התפקיד של אחראי לביקורת; (3) משנעשו המחיקות או התיקונים בטופס 1 כאמור, ינהגו לפי הוראות הפסקאות (4) ו ( 5 ); (4) בעל ההיתר ימנה כאחראי לביקורת מי שמוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בתוספת לתקנות המהנ דסים והאדריכלים (רישוי וייהוד פעולות), התשכ ז 1967, בבנין הנדון על ידי מתן הודעה לועדה המקו מית, ויצרף להודעה את הסכמתו של האחראי, הכל לפי טופס א שבנספח לחלק זה; (5) תקנה 2 ה(ב) תחול על חלוקת האחריות לביקורת בין מספר בני אדם בשינויים המחריבים; אולם האחריות לביקורת בכל הנוגע לצורת הבנין, לשטחו, למיקומו המדוייק בתחום הנכס ולהתאמת הבניה לתכניות, כמש מעותן בחוק, תהא בכל מקרה בידי אדם אחד בלבד, ובערי כת הביקורת בכל הנוגע ליציבות הבנין ינהגו לפי סעיף (ד) מתפקידו של אחראי לביקורת כל אחד בתחום אחריותו כמוגדר בסעיף זה לבדוק אם עבודות הבניה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק, ולתקנות שהותקנו על פי ההוק, לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום (להלן ביקורת). (ה) בגמר הביקורת תיערך על ידי האחראים לביקורת לסוגיהם לפחות שלבים אלה: סימון קווי הבנין; (1) גמר יסודות הבנין, ואם הקמתו מחייבת הקמת מקלט (2) בבנין גמר הקמת המקלט; גמר הקמת השלד; (3) גמר הבניה. (4) 4 ק ת התשכ ז, עמי 2399; התשל ב, עמ קובץ התקגות 4596, י ח בא 1 ר א' התשמ ד,

7 תישלח אישית או שתימסר בכתב בהודעה המהנדס רשאי, (ו) ההיתר ולאחראי לביקורת, לפני מתן ההיתר לבעל רשום בדואר או אחריו, לחייב אחראי לביקורת לערוך ביקורת בשלבים נוספים או במועדים שיקבע בהודעה, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות נאותה להביא.בפניו את טענותיו. בשינויים בנין, תוספת יחולו על קטנים (ה) ו (ו) סעיפים (ז) המחריבים. כל המקומית לועדה דיווח ימסרו לביקורת האחראים (ח) המועד של עריכת לאחר אחד בתחומו לא יאוחר מ 6 ימים על מועד עריכתה ועל תוצאותיה; העתק הדיווח יומצא הביקורת בדואר. אישית או הבקשה, ולעורך ההיתר לבעל גם מכוח העבודות הגיעו שאליו השלב את יפרט הדיווח (ט) הביקורת ואת המועד של גמר אותו שלב ויסתיים בשעת ההיתר שהעמדות בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק ולתקנות בתעודה את כולל גם על פיו, ואם תהום האחריות של המדווח שהותקנו בתעודה גם כמשמעותן בחוק ייקבע הבניה לתכניות תתאמת בוצעו בהתאם לתכניות כאמור, או, אם נמצאו סטיות שהעבודות מהן, מה הן הסטיות שנמצאו, הכל לפי טופס ב שבנספח לחלק זה. בסעיף שנקבעו בשלב במועד או דיווח כל עוד לא הוגש (י) מכן לאחר שבוצעה הבניה עבודת את רואים על פיו, או זה בוצעה על פי יתר אפילו ההיתר, לתנאי בהתאם שלא כעבודה ההיתר ; אולם רשאים יושב ראש הועדה המקומית והמהנדס תנאי או הדיווח הביקורת או להגשת לעריכת יחד להאריך את הזמן פעולות אלה, אם ראו לביצוע אפילו עבר הזמן העניגים, לשני בהארכה כדי לפגוע ביעילות הענין מצדיקות זאת ואין שנסיבות הביקורת. התפטרות אחיאי (א) אחראי לביקורת רשאי להתפטר מתפקידו לפי חלק זה על אתרגמ^"' ידי מתן הודעה בכתב למהנדס ולבעל ההיתר, ובלבד שצורף להודעת ההתפטרות למהנדס דיווח על ביקורת באתר הבניה כאמור בסעיף 16.02; שנערכה לא יותר מששה ימים לפני מתן ההודעה. (ב) תחילתה של הודעת ההתפטרות היא שבוע ימים לאחר מסירתה לידי המהנדס ולידי בעל ההיתר, זולת אם קבע המהנדס מועד מוקדם יותר, בהודעה בכתב שתימסר אישית או תישלח בדואר רשום לבעל ההיתר ולמתפטר. (ג) התפטר אחראי לביקורת, ימנה בעל ההיתר במקומו אדם אחר הכשיר למינוי לפי סעיף ; המינוי יהיה בהודעה לועדה המקומית שתצורף לה הצהרה של האחראי החדש לביקורת, הכל לפי טופס ג שבנספח לחלק זה. (ד) החל ממינויו יבוא האחראי החדש לביקורת לענין חלק זה, במקום האחראי הקודם לביקורת. קובץ התקנות 4596, י ו! באדר א התשמ ד,

8 זה, סעיף לביקורת לפי אחראי חדש נתמנה כל עוד לא (ה) רואים את העבודה שבוצעה אחרי תחילת ההתפטרות של האחראי בוצעה לפי כעבודה שבוצעה שלא בהתאם להיתר, אפילו הקודם יתר תנאי ההיתר. המחויי בשינויים יחולו, (ד) ו (ה) (ג), קטנים סעיפים (ו) מחמת מותו או לביקורת אחראי תפקידו של בים, גם על סיום בשל פיטוריו בידי בעל ההיתר, ובלבד על בכתב לועדה המקומית שבעל ההיתר יתן הודעה (1) התפקיד; סיום שבועיים תוך יגיש לביקורת החדש שהאחראי (2) כאמור הבניה באתר ביקורת על דיווח מינויו מתחילת לאחר ימים מששה יותר לא אוהו שערך 16.02, בסעיף הביקורת. מועד שמירת התחייבויות חוזיות אחריות בנזיקין אין במעשה ההתפטרות לפי חלק זה בלבד כדי לשחרר את האחראי לביקורת ואת בעל ההיתר מהתחייבויותיהם ההדדיות נקבע בזה לענין סעיף 63 לפקודת הנזיקין, 5 כי החיובים שהוטלו על אחראי לביקורת לפי חלק זה הוטלו גם להגנתם של אלה העלולים להיפגע מביצועה של עבודת הבניה שלא בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק, לתכניות או לתקנות האחרות שהותקנו לפי החוק. המצאת מסמכים תחולה על האחראי לביצועי השלד המצאת מסמכים לועדה המקומית ולמהנדס לפי חלק זה תהא במסירה אישית או במשלוח בדואר רשום הוראות חלק זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על האחראי לביצוע השלד, ככל שהדבר נוגע לעריכת הביקורת, לשלביה ולמועדיה, לדיווח עליה, לתוצאות של העדר דיווח במועדו, לתנאי ההתפטרות וסיום התפקיד בדרך אחרת, לתוצאותיהם ולאחריות בנזיקין על אי קיום הוראות חלק זה. שמירת ההוראות בדבר חובת הביקורת סמכות לפטור שום דבר בחלק זה לא יתפרש כאילו בא לשחרר ועדה מקומית, ועדת משנה שלה, רשות מקומית ועובד מעובדיהן ממילוי התפ קידים המוטלים עליהם בסעיף 27 לחוק המהנדס רשאי לפטור בעל היתר, בהחלטה מנומקת בכתב, מקיום הוראות בדבר עריכת ביקורת לפי חלק זה, אם ראה שקיימים דרכים ואמצעים אחרים, נאותים, שיבואו במקום הביקורת לפי חלק זה, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בהלק זה בדבר מתן פטור, הקלות והוראות כיוצא באלה לענין מסויים. 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי קובץ התקנות 4596, י וז באדר א התשמ ד,

9 נספח טופס א (סעיף (ג)( 4 )) הועדה המקומית לתכנון ולבניה אני, החתום מטה הודעה על מינוי אחראי לביקורת שם בצל ההיתר מ מס הטלפון מודיע בזה כי מיניתי את י י. שם האחראי לביקורת מ מס טלפון להיות אחראי לביקורת לעניו ביצוע העבודות על פי היתר המיה מס מיום גוש חלקה ב, הכל כמפורט בחלק ט ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש ל התחום של הביקורת הוא: (למלא אם תחום הביקורת מוגבל לנושא מפויים) חתימת בעל ההיתר אני, הח מ., בעל רשיון מס לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, שם האחראי לביקורת התשי ח (אפ קיים רשיון כאמור), קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתכנה. אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט בחלק ט ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש ל אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל. תאריך חתימת האחראי לביקורת. מספר ת ז שם המדווח מענו טופס ג (סעיף (ט)) מס הטלפון. לכבוד א. ג, הועדה המקומית לתכנון ולבניה ב דיווח על עריכת ביקורת האתר מיה הנדון: היתר בניה מס מיום גוש בתוקף חלקה 6 ס ח התשי ח, עמי 108. תפקידי כאחראי לביקורת לפי ההיתר האמור בכל הנוגע ל (פרט את תהום הביקורת, אם המינוי איננו כללי) קובץ התקנות 4596, י ח באדר א' התשמ ד,

10 לפי הצהרתי בבקשה להיתר/לפי הצהרתי מיום שבידיכם, אני מדווח לאמור: 1. ביום. ביקרתי באתר הבניה הנדון. והבניה הגיעה לאותו שלב השלב שאליו הגיעה הבניה באתר הוא 2. ביום 3. דיווח זה משמש תעודה שהבניה, ככל שהיא בתחום ביקורתי, בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק (* לתכניות) ולתקנות האחרות שהותקנו על פי תחזק, פרט לסטיות אלה: מהות הםטיה ההוראה שבהיתר, בחוק, בתכנית או בתקנות ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו סל בעל ההיתר להמשיך, או לא לחמ שיר, בבניה, ובגמר הבניה להתחיל, ;!ו לא להתחיל, בשימוש כבנין, שלו נועד על פי ההיתר ועל פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה 1965 [* ואפ תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתכניות כמשמעותן בחוק גם להתחיל או לא. להתחיל בשימוש בבנין, שלו נועד על פי כל תכנית כאמור], וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, התשל ז 1977 ז. תאריך חתימת האחראי לביקורת מספר ת ז * הכתוב בסוגריים יימחק אם לא נכלל בתחום הביקורת של המדווח. טופס ג (סעיף (ג)) נותן ההודעה מען מס הטלפון מס הרשיון לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי ח 1958 (אם קיים רשיון גאמוד). הורעה על קבלת אחריות לביקורת לכבוד הועדה המקומית לתכנון ולבניה א.נ., הנדון: היתר בניה מס מיום גוש חלקה ב בעל ההיתר הודיע לי כי סיים את מילוי תפקידו 7 פ ח התשל ז, עמ קיבץ התקנות 4596, י וו באדר א התשמ ד,

11 של ל נוגע לביקורת ככל שהדבר כאחראי (פרט את תחום הביקורת, אס האחראי תחום. הביקורת), (להלן הקודם לביקורת לא היה בעל מינוי כללי) בעל ההיתר ביקש אותי לקבל על: עצמי את התפקיד של! אחראי לביקורת במקומו אני מוכן לקבל תפקיד זה. ידוע לי שעם קבלת התפקיד יהא עלי לערוך ביקורת על ביצוען של העבודות, נושא ההיתר,. לפי האמור בחלק ט ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה; (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש ל 1970, ובמיוחד לדווח לועדה המקומית על תוצאות הביקורת, כפי שנקבע בחלק ט ז האמור, ככל שהדבר נוגע לתחום הביקורת. אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים הדרושים לעריכת הביקורת. תאריך חתימת האחראי לביקורת מספר ת ז 6. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י ט באדר א התשמ ד (22 בפברואר 1984). תחילה 7. תקנות אלה לא יחולו על בקשות להיתר או לחידוש היתר שהוגשו לפני יום א סייג לתחולה בסיון התשמ ד (1 ביוני 1984). 8. בתקנה 19 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), תיקה תקנות ב י ת, חתשמ יג ^ ד ת ת ש מ י ן ב ס י ו ם א פ נ י ל התשמ ג 1983 במקום לפני תחילתן יבוא ל 1984 ). ז באדר התשמ ד( 10 בפברואר 1984) י ו ס ף ב ו ר ג שר הפנים ( 3 ^חמ: ^ ק ת התשימ ג, עמ 834. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מתירים מרביים לקרפימים חייטי) (מס 4), התשמ ד- 984 ז בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי ח 1957 אני מצווה ולאמור: 1. המחיר המרבי, כולל מע מ, לק לוגרם קרפיונים חיים יהיה: מחיר מ (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי שקלים; (2) במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי שקלים. 2. צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מהירים מרביים לקדפייונים חיים) (מס 3), ניטול התשמ ד 1984 = בטל. 3. תחילתו של צו זה ביום ג באדר א התשמ ד (6 בפברואר 1984), תחילי כ ט בשבט התשמ ד ( 2 בפברואר 1984) יצחק מודעי שר האנרגיה והתשתית ) ח מ ( ממלא מקום שר החקלאות 1 ם ח התשי ח, עמי 24; התשמ ב, עמ ק ת התשמ ד, עמי 916. קובץ התקנות 4596, י ח באדר א התשמ ד,

12 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם) (תיקון מס 7), התשמ ד- 984 ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי ת 957!! אני מצווה לאמור: חתי«ת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם), התש ם 1980 *, יבוא: בתוספת זו תוספת (סעיף 2) לחם כהה (אחיד) לחם הנאפה מקמח קיבר, בין שהוא ובין אמ לאו; מעורב עם קמהים אחרים להם כמון (קימל) לחם חצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם: לחם לבן, חלה ו לחמניה לחם הנאפה מקמח לבן בלבד. טור ג המהיר בשקלים בטכירד, יצרכן לקמעונאי טוד ב טור א כולל מע 8 כולל מע מ המשקל בגרמים המצרך לחםכהה (אחיד) לחם לבן לחם לבן לחם כמון (קימל) הלה עגולה או קלועה לחמניה עם אובליפרג או שומשום, המכילה חומר יבש, סוכר או שומן או שניהם כאחד, בשיעור של לא פחות מ 5% ממשקלה לחםכהה (אחיד) פרום להם לבן פרוס וארוז 2. תחילתו של צו זה ביום כ ט בשבט התשמ ד (1 בפברואר 1984). גדעון כ ח בשבט התשמ ד (1 בפברואר 1984) פ ת יתפ»- 3 < * שר התעשייה והמסחר 1 ס ח התשי ח, עמ 24; התשמ צ, עמי ק ת התש ם, עמי 2110; התשפ ד, עמי 570 ו 780. קובץ התקנות 4596, י ה באדר ;! התשמ ד,

13 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (מס 7), התשמ ד בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי ח 1957! אני מצווה לאמור: 1. בצו זה, מע מ מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערד מוסף, התשל ו המחיר המרבי למוצרי חלב במכירה יהיה כלהלן: מתיר מרבי טור א המצרך סור ב האריזה טור ג מכמות טור ד המחיר בשקלים במכירה לקמעונאי ללא מע מ מרבן כויי מע ט חלב ומשקאות חלב חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית i ליטר חלב מעוקר בקבוק 585 מ ל חלב מעוקר (דל שומן 1%) בקבוק 585 מ ל חלב תיון( 1.5% שומן) מכל פלסטיק או מכל קרטון i ליטר חלב תיון( 1.5% שומן) מכל קרטון 1 ליטר שוקו מפוסטר שקית 200 מ ל חלב עמיד מכל קרטון 1 ליטר הלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר חלב הומוגני מכל קרטון 1 ליטר תוצרת חלה ;יגרת זבדה אשל מתוצרת תגובה, עדית מתוצרת טרה לבן( 3% שומן) גיל מתוצרת תנובה, עודי מתוצרת טרה גביע 170 מ ל גביע 170 מ ל יוגורט מתוצרת! תנובה, טרה גביע 170 מ ל דנובה מתוצרת תנובה, דגונה מתוצרת שטראום גביע 170 מ ל i שמנת שמנת חמוצה גביע 170 מ ל שמנת מפוםטרת (33% שומן) מתוצרת תנובה, טרה, שטראוס 1 ס ח התשי ח, עפ 24; התשמ ב, עמ ס ח התשל ו, עט 52. שקית 250 מ ל קובץ התקנות 4596, י ח באדר א התשמ ד,

14 טוי ד טור א המצרך טור ב האריזה טור ג הכמות המחיר בשקלים במכירה לצרכן לקמעונאי כולל «ע מ ללא מע ט חמאה 100 גרם חמאה חבילה 200 גרם המאה מלוחה חבילה 100 גרם חמאה בטעם הולנדי מתוצרת תנובה חבילה גבינות רכות ולפנות גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה חבילה 250 גרם גבינה לחיתוך כחושה כנען מתוצרת תגובה חבילה 250 גרם גבינה לחיתוך כתושה כנען מתוצרת גרם חבילה תנובה גבינה כחושה לחיתוך כנענית גרם גביע מתוצרת תנובה גבינה כחושה למריחה מתוצרת תנובד. גביע גבינה לחיתוך הצי שמנה (5% שומן) גרם הבילה טוב טעם מתוצרת טרה גבינה חצי שמנה (5% שומן) מתוצרת טרה, תגובה גבינה חצי שמנה סביון מתוצרת תנומה גביע קופסה מרובעת 250 גרם גדם גרם גבינה שמנה למריחה (9% שומן) גרם גביע מתוצרת תנובה, טרה גבינת קוטג ( 9% שומן) מתוצרת תנובה, גרם גביע טרה גבינה שמנה למריחה (12% שומן) מתוצרת גרם גביע תנובה, טרה גבינה מלוחה עין חמד או חמד גרם חבילה מתוצרת תנובה גבינת ברינזה מתוצרת תנובה, טרה חבילה 250 גדם גבינת פטה מחלב בקר מתוצרת תנובה פח 1 ק ג ק ג חבילת פרוסות 200 גרם חבילת פרוסות 200 גרם גבינות קשות גבינה קשה חצי שמנה גלבוע מתוצרת תנובה גבינה קשה חצי שמנה גלבוע מתוצרת תנובה גבינה קשה חצי שמנה עמק מתוצרת תנובה 988 קובץ התקנות 4596, י ח באז ר א התשמ ד,

15 טור 1 טור א המצרך טור ב האריזה טור ג הכמות המחיר בשקלים במכירה לצרכן לקמעונאי כולל מע «ללא טע מ ק ג גרט גרם Í,"P ק ג ק ג גרם גרם ק ג גבינה קשה חצי שמנה עמקי מתוצרת תנובה, טיראן מתוצרת טנא, פאר מתוצרת טרה, אדמו, מתוצרת שטראום גבינה קשה חצי שמנה אדמר מתוצרת שטראום גבינה קשה חצי שמנה גוש תלב מתוצרת תנובה גבינה קשה שמנה גד מתוצרת תנובה גבינה קשה שמגה גוש חלב או כל בי מתוצרת תנובה גבינה קעוה כלילת שומן טל העמק מתוצרת תנובה טל העמק מתוצרת תנובה גבינה קשה שמנה מירון מתוצרת שטראוס גבינה קשה שמנה ערד מתוצרת טנא, הדר מתוצרת טרה חבילת פרופות חבילת פרוסות חבילת פרוסות חבילת פרוסות גבינות מותכות 240 גרם כרמל או עמק מתוצרת תנובה 6 משולשים בקופסה 200 גרם נועם מתוצרת תנובה 8 משולשים בקופסה 240 גרם משק מתוצרת תנובה 16 משולשים בקופסה טעדנימ מ ל י מ ל מ ל מ ל מ ל מ ל יוגורט בטעם פיירות פריגורט תנובה יוטבתה ( 3% שומן) יוגורט דל שומן עם פירות פרילי תנובה (1.5% שומן) יוגינג בטעם פירות מתוצרת תנובה מילקי מתוצרת שטראוס מעדן חלב בטעמים (1.5% שומן) קרמלי תגובה, טנא קרס, טנא פרי, דני שטראום יוגלי מתוצרת תנובה גביע גביע גביע גביע גביע גביע קובץ התקנות 4596, י ח באדר א התשמ ד,

16 ביטיל 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים י(מחירים מרביים להלב ומוצריו) (מ 0 6), התשמ ד י בטל. י ןתי י ד י 4. תחילתו של צו זה ביום כ ט בשבט התשמ ד (2 בפברואר 1984). כ ח בשבט התשמ ד (1 בפברואר 1984) יצחק מודעי שר האנרגיה והתשתית ממלא מקום שר החקלאות ) ח מ ק ת התשמ ד, עמי 781. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מס 7), התשמ ד- 984 ן בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחזק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי ח 1957 י, אני מצווה לאמור: 1. בצו זה, מע מ מ ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל ו מחיר מרבי 2. המחיר המרבי לביצה יהיה: משקל הביצה בגרמים במכירה לקמעונאי בחנותו בשקלים, ללא מע מ במכלרד, לצרכן כשקלים, כולל מע מ מעל ל עד 70 מ עד 65 מ עד 60 מ עד 55 מ עד 50 מ עד 45 תוספת בעד אריזה 3. (א) במכירת ביצים לצרפן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף , שקלים (כולל מע מ) לאריזה. (ב) במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שלושים ביצים לפחות רשאי המוכר 'לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף , שקלים (כולל מע מ) לאריזה. ביטול 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצים) (מם 6), התשמ ד י- בטל, תחילה 5. תחילתו של צו זה ביום כ ט בשבט התשמ ד (2 בפברואר 1984). כ ח בשבט התשמ ד (1 בפברואר 1984) (חמ 209 3) יצחק מודעי שר האנרגיה והתשתית ם ח התשי ח, עימ 24; התשמ ב, עמ ס ח התשל ו, עמי ק ת התשמ ד, עמ 784. ממלא מקום שר החקלאות קובץ התקנות 4596, י ח באדר א התשמ ד, המתיר 32 שקלים ISSN נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

tak-5422.tif

tak-5422.tif י ט באדר 8 התשנ ב 93 גרו 8 ר 23 5422 1992 עמוד תקנות התכנון והגניה( 8 רמית נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), התשנ כ-- 1992... 788 תקנות התכנון והמין! (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), התשג כ -1992

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב 13 2812 במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים...... 1694 קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י. 1694 הודעות על תיקח רשימת פוסקים רפואיים ותיקון רשימת חברי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף

רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח 1 4674 בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף להכשרת עובדי הוראה) 4934 מבחנים נוספים לחלוקת בספים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א 6 2670 בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. 502 מינוי יושבי ראש ועדות קנסות לפי חוק המועצה לצמחי

קרא עוד

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה 1 רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה כדי להקל על כולם ולעשות את זה פשוט, אני אתן לכם את רשימת המזונות המומלצת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה. העיקרון של "אין לאכול מזון שמכיל

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים הי בארר א התשנ ה בפברואר 1995 הודעה על מיזוג חברוח לפי חוק ההגבלים העסקיים תיקונים להודעות הועדה העיבורית בדבר מקבלי עמוד

רשומות ילקוט הפרסומים הי בארר א התשנ ה בפברואר 1995 הודעה על מיזוג חברוח לפי חוק ההגבלים העסקיים תיקונים להודעות הועדה העיבורית בדבר מקבלי עמוד רשומות ילקוט הפרסומים הי בארר א התשנ ה 5 4280 בפברואר 1995 הודעה על מיזוג חברוח לפי חוק ההגבלים העסקיים תיקונים להודעות הועדה העיבורית בדבר מקבלי עמוד 744 ל עמוד 734 ו הודעות על מינוי שופטים 1734 הודעה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד