נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ"

תמליל

1 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים

2 פוליסה זו היא חוזה בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ - )להלן: "המבטח"( לבין המבוטח ששמו מפורש ברשימה )להלן: "המבוטח"( מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה למשרדנו בצירוף הערותיך. הפוליסה נוסחה בלשון זכר, בכל מקום בו צוין לשון זכר יש להתייחס כאילו צוין גם לשון נקבה בהתאם לעניין.

3 תוכן העניינים עמוד מבוא תוקף הפוליסה ביטוח תאונות אישיות פרק א' הגדרות 1 סייגים לחבות המבטח 2 תשלום תגמולי ביטוח 3 הרחבים לפרק א' תאונות אישיות סיכון מלחמה פסיבי 1 נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון 2 פיצוי כפול 3 הוצאות רפואיות 4 ביטוח מחלות פרק ב' הגדרות 1 חריגים לביטוח מחלות 2 תנאים כלליים )החלים על כל פרקי הפוליסה( פרק ג' הצמדת סכומי הביטוח 1 גילוי ושינוי בענין מהותי 2 שינוי מקצוע או עיסוק 3 תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים 4 תביעות וחובת שיתוף פעולה 5 המועד לתשלום תגמולי הביטוח 6 מקדמות ע"י תגמולי הביטוח 7 זכות הקיזוז 8 ביטול הפוליסה )ביטול הביטוח( 9 התיישנות 10 קביעה בלתי חוזרת של מוטב 11 הארכת תקופת הביטוח 12 גבולות גאוגרפיים 13 הודעות 14 תחולת החוק 15 דין ושיפוט 16 גילוי נאות

4 תחום ביטוח כללי מבוא הואיל והמבוטח, אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו, פנה אל המבטח בהצעה חתומה על ידו, המהווה יסוד לחוזה זה וחלק בלתי נפרד ממנו על מנת לבטח עצמו מפני הסיכונים המפורטים ברשימה, אם יארעו לו במשך תקופת הביטוח, ושילם או התחייב לשלם את דמי הביטוח הנקובים ברשימה והמציא למבטח אמצעי תשלום שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח, על כן מעידה פוליסה זו לרבות דף הרשימה, הצעת הביטוח וכל נספח או תוספת כפי שצורפו או יצורפו אליה, כי בכפוף לכל התנאים, הסייגים וההוראות שבפוליסה ישלם המבטח למבוטח או לבאי כוחו החוקיים או למוטבים, ששמם נקוב ברשימה, תגמולי ביטוח בהתאם למקרה הביטוח, כהגדרתו בכל פרק ופרק, ובלבד שהתאונה או המחלה שבעקבותיה אירע מקרה הביטוח קרתה בתקופת הביטוח. זאת, בגבולות סכומי הביטוח המפורטים ברשימה או בפוליסה ועד גבול אחריות המבטח. תוקף הפוליסה חבות המבטח נקבעת אך ורק בהתאם לתנאי הפוליסה, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. ההסדר התחיקתי פירושו: החוקים, התקנות, הצווים, החוזרים והוראות המפקח על הביטוח, לרבות החוקים שהוזכרו בפוליסה, כפי שיחולו מעת לעת, אשר יסדירו את התנאים החלים על המבוטח והמבטח, בפוליסה זו. הפוליסה תיכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח בכפוף לקבלת התחייבות לתשלום דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלום שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח, ובכפוף לאמור בפרק זה על סעיפיו הקטנים. התקבלה הצעת ביטוח בכתב, לרבות הצעה הכוללת הצהרת בריאות, יחולו התנאים כדלהלן: תנאי הכיסוי הביטוחי ייקבעו בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח האמורה, ואולם אם המבטח דחה את הצעת הביטוח, לא יהיה תוקף לפוליסה ולא יחול כיסוי ביטוחי, כאמור בסעיף להלן, או אם הציע המבטח הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, יחול הכיסוי הביטוחי בהתאם להצעתו הנגדית של המבטח, כאמור בסעיף להלן; שולמו למבטח כספים על חשבון דמי הביטוח, לפני שהמבטח החליט על קבלת המועמד לביטוח, לא תיחשב קבלת הכספים כהסכמת המבטח לעריכת הביטוח. לא הסכים המבטח לעריכת הביטוח, ישיב את הכספים ששולמו לו על חשבון דמי הביטוח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין דחיית ההצעה לביטוח כולה או חלקה: המבטח יהא רשאי, בתוך המועדים כאמור בסעיף להלן, עד שישים ימים מהמועד הרלוונטי, לפי העניין, להודיע למבוטח על אי קבלתו לכיסוי מלא או לחלק מהכיסויים הביטוחיים, כמפורט בהצעה לביטוח, ובתנאי שלאחר מועד הודעה זו לא ייגבו מהמבוטח דמי ביטוח נוספים. המבוטח יוכל לבחור להמשיך את הפוליסה לגבי חלק מהכיסויים הביטוחיים או לבטל את הפוליסה ובמקרה זה לא ייגבו דמי ביטוח נוספים והמבטח יחזיר למבוטח את דמי הביטוח ששולמו במלואם, במידה והפוליסה לא נכנסה לתוקף, או בחלקם, בהתאם לכיסויים הביטוחיים שנרכשו. לדמי הביטוח המוחזרים, כולם או חלקם, כאמור, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי מטעם המבטח: המבטח רשאי, תוך המועדים כאמור בסעיף להלן, עד שישים ימים מהמועד הרלוונטי, לפי העניין, לחזור למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי. המבוטח יתבקש לאשר את תנאי ההצעה הנגדית וזאת בתוך 60 ימים מהיום שבו הועברה אליו ובמהלך 60 ימים אלו יחולו תנאי הביטוח על פי ההצעה הנגדית. אישר המבוטח את תנאי ההצעה הנגדית לכיסוי ביטוחי בתוך המועד כאמור, יהיו תנאי הכיסוי הביטוחי בהתאם להצעה הנגדית. במקרה זה, ישלח המבטח למבוטח רשימה מעודכנת תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העדכון. לא אישר המבוטח את ההצעה הנגדית בתוך המועד כאמור ו/או הודיע על סירובו לאשר את תנאיה בתוך המועד כאמור, תיחשב הפוליסה כחסרת תוקף והמבוטח אינו זכאי לכל כיסוי מכוחה. המבטח יחזיר למבוטח את דמי הביטוח ששולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין דחיית ההצעה לביטוח או חזרה למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי תבוצע לכל היותר עד שישים ימים מיום קבלת התחייבות לתשלום דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלום שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח הראשונים על ידי המבטח או אם פנה המבטח למבוטח בבקשה להשלמת נתונים, עד שישים ימים מיום קבלת התחייבות לתשלום דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלום שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח הראשונים על ידי המבטח. אם המבטח לא דחה את ההצעה לביטוח, ולא חזר למבוטח בהצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, או אם הודיע למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי ההצעה לביטוח בתוך המועדים כאמור, לא יהא המבטח רשאי לשנות את התנאים הקבועים בהצעה לביטוח עד תום תקופת הביטוח; מקרה ביטוח שקרה בתוך המועדים כאמור: קרה מקרה הביטוח בתוך המועדים כאמור בפרק זה, והמבטח לא הודיע למבוטח על דחיית ההצעה לביטוח ולא הציע לו הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי, יחול על מקרה הביטוח הכיסוי הביטוחי בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח שהתקבלה אצל המבטח, ואולם אם לפי הוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים היה המבטח מודיע למבוטח על דחיית הצעת הביטוח 3

5 1.4 או היה מציע למבוטח הצעה נגדית לכיסוי ביטוחי - לא יהיה לפוליסה זו תוקף ולא יחול על אותו מקרה ביטוח כיסוי ביטוחי כלל, )במקרה שהמבטח היה מודיע למבוטח על דחייה כאמור(, או שיחול הכיסוי הביטוחי שהיה ניתן לפי הצעתו הנגדית של המבטח, לפי העניין; בכפוף לאמור לעיל, חבות המבטח תהיה בתוקף במשך תקופת הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח ועבור מקרה ביטוח שקרה במשך תקופת הביטוח בלבד. כל הצעה להארכה או לשינוי של תקופת הביטוח טעונה הסכמת המבטח מראש ובכת פרק א' - ביטוח תאונות אישיות הכיסוי לגבי פרק זה בלבד תקף בכל העולם, למעט במדינות האויבות לישראל 1 הגדרות מקרה הביטוח מדד נכות צמיתה נכות מלאה צמיתה נכות חלקית צמיתה רופא מוסמך תאונה תקופת המתנה תאונה, אשר אירעה למבוטח בתקופת הביטוח, אשר בלי תלות בגורם אחר, היוותה את הסיבה הישירה והבלעדית לאחד מאלה: מותו של המבוטח או נכותו הצמיתה - או אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו המפורט ברשימה, או להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח מלא או באורח חלקי, וזאת בשיעור של 25% לפחות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מקרה ביטוח שהינו תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או כל לחץ אחר שאינו פיסי, לא ייחשב כמקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה ולא יכוסה על-פי פרק זה. נכות )חלקית או מלאה( הנובעת מהצטברות של תאונות רבות קטנות )מיקרו טראומות( לא תחשב כמקרה ביטוח, גם אם כל מקרה כשלעצמו נופל בהגדרת מקרה הביטוח. מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, ולרבות כל מדד רשמי אחר שיבואו במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין של במקרה שיוחלף המדד במדד אחר כאמור, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבין המדד האחר למדד. משמעה: אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן קבוע מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונלית של אבר מאברי הגוף. משמעה: נכות מלאה תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה. משמעה: נכות חלקית תמידית שתיקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה. מי שהוסמך לעסוק ברפואה על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל, לרבות פסיכולוג או פסיכיאטר בעל תואר MD ולרבות מי שהוסמך על ידי השלטונות במדינה בה הוא פועל במקצועו, כמומחה בתחום רפואי מסוים ומחזיק במספר רישיון מומחה, ולמעט רופאים או מרפאים מורשים או שאינם מורשים, ברפואה בלתי קונבנציונאלית ו/או אלטרנטיבית ו/או משלימה. אירוע פתאומי, מקרי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש שנגרם במישרין ובאופן בלעדי על ידי אמצעי פיסי חיצוני וגלוי לעין, שאירע במשך תקופת הביטוח. תקופת זמן רציפה, המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לאחר הימים, שצוינו כתקופת המתנה בפרק זה או ברשימה, שרק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתשלום תגמולי הביטוח. 2 סייגים לחבות המבטח ביטוח זה אינו מכסה מוות, נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו למבוטח על ידי או כתוצאה מאחד או יותר מאירועים אלה: מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרפואי הרגיל של מצב רפואי קודם, שאירע למבוטח בתקופת הביטוח. מצב רפואי קודם, פירושו: מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד, שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. חריג זה יחול בכפוף להוראות הבאות: )1( היה גיל המבוטח פחות מ 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח. )2( היה גיל המבוטח מעל ל 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח. )3( נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם, יהיה המבטח רשאי לסייג את היקף חבותו וסייג זה יפורט ברשימה, ויהיה תקף לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם. )4( הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי הקודם בדף פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם. )5( אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי מלאה לגבי מצב רפואי קודם. 4

6 איבוד לדעת או ניסיון לכן, טרוף הדעת, אלכוהוליזם, שימוש בסמים, שימוש בתרופות שלא נרשמו ע י רופא מוסמך, למעט תרופות הנמכרות בבתי מרקחת ללא מרשם רופא, שבר )הרניה(, או סיבוכים הנובעים מהם. טיפול רפואי או כירורגי )מלבד אם הטפול נעשה הכרחי עקב מקרה ביטוח הנכלל בביטוח זה(, מחלה כלשהי לרבות מחלת מין, אלא אם נרכש ביטוח מחלות וצוין כך במפורש ברשימה, ובכפוף לתנאיו, חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון, הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות. )1( תאונה שארעה למבוטח עקב שירותו הצבאי בסדיר או בקבע. )2( תאונה שארעה למבוטח בעת השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או בפעילויות מלחמתיות כלשהן בהיותו בשירות מילואים או שירות טרום צבאי או בזמן שירותו כמתנדב במשמר האזרחי. הימצאותו של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס חד מנועי או בכלי טיס שהטסתו אינה כדין ד. או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס כלשהו, אלא אם נמצא המבוטח בתור נוסע בכלי טייס בקו תעופה סדיר ומוכר. השתתפות המבוטח בספורט אתגרי - ספורט הנושא בחובו סכנה או ספורט אחר המערב ה. מהירות, גובה, סכנה: יבשתי/מוטורי-יבשתי נהיגת מרוצים מכל הסוגים לרבות מרוץ סוסים, טריאתלון, מוטוקרוס, היאבקות, התאגרפות או קרב מגע מכל סוג שהוא, ציד, רוגבי, רכיבה על סוסים, ספורט חורף הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח. אופנוע ים, סקי מים, רפטינג, מצנח גלישה.גלישת גלים, שייט קיאקים, ימי בננה, צלילה תוך שימוש במיכלי אויר או גז דחוס, צלילה חופשית, שחיה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות, קייט סרפינ צניחה, צניחה חופשית, רחיפה ממונעת ובלתי ממונעת, גלישה ודאייה אווירי באוויר. טיפוס הרים בעזרת חבלים ו/או בעזרת מדריך/ים, גלישת מצוקים, גבהים סנפלינג, באנג'י, טיפוס קירות. רשימת ענפי הספורט תעודכן מעת לעת על פי הרשימה המופיעה באתר החברה: פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט, עיסוקו של המבוטח בענף ספורט ו. כלשהו בצורה מקצוענית השתתפותו בתחרויות כלשהן. )לעניין זה "ספורט בצורה מקצוענית" הינו פעילות ספורט אשר מהווה את עיסוקו העיקרי של המבוטח, בין שיש שכר כספי בצידה ובין שאין(. הזדעזעות המח או העצבים כשאינה מלווה בהיזק גופני גלוי. ז. השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה פלילית, למעט עבירה על חוקי התנועה. ח. נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו או טרקטורון. למרות האמור בחריג זה, אם צוין במפורש ט. ברשימה ונרכשה הרחבה זו, ובכפוף לתנאיה, יבוטל חריג זה. מקרה ביטוח שנגרם בתקופת הביטוח כתוצאה מאי כושר, בגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח י. מכוח פוליסה זו. חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מיננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת י גרעינית כלשהי, מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד - "בעירה" תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל עצמו. מלחמה, פלישה, פעולות אוייב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה י ובין אם לא הוכרזה(, מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי מרידה, מהפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, שביתה או השבתה אלימה. חריג זה יחול בגין מקרה הנגרם או הקשור בכל פעולה שנעשתה לשם מניעה, דיכוי או השתלטות על פעולות כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים. לצורך סייג זה - "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו. התפרעות שבה השתתף המבוטח. י היעלמו של המבוטח לא ייחשב כמוות מתאונה אלא אם כן, ייעלם המבוטח במשך תקופה יז. העולה על 90 יום, מחמת אובדנו או העלמו של מטום שהמבוטח נסע בו או מחמת טביעה של אניה שהמבוטח הפליג בה. 3 תשלום תגמולי הביטוח מוות במקרה ביטוח בו נגרם מותו של המבוטח, ישלם המבטח למוטב ששמו נקוב ברשימה - ובהעדר קביעת מוטב על ידי המבוטח, ליורשיו החוקיים - את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות, ויפקע תוקף פוליסה זו. אולם למרות האמור לעיל, אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה, או נכות חלקית צמיתה, ישלם המבטח במותו של המבוטח רק את ההפרש, אם נותר, שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות צמיתה. 5

7 ה. ו. ז. ח. במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה, בסעיף ח' להלן נכות מלאה צמיתה ובכפוף לתנאיו,ישלם המבטח למבוטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה. במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתה, כהגדרתה בפרק זה, בסעיף ח' להלן נכות חלקית צמיתה ובכפוף לתנאיו, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח, עקב מקרה הביטוח, מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה. משנקבעה למבוטח נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר חישוב תגמולי הביטוח ד. זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום ששולם בגין תקופה שלאחר התגבשות הנכות לנכות צמיתה כאמור ייזקף לחשבון הפיצוי בגין נכות צמיתה. חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר לעבודה בדיקות רפואיות היקף מירבי של חבות המבטח על פי פרק א' קביעת הנכות הרפואית 1. תקופת ההמתנה לאי כושר מלא זמני ולאי כושר חלקי זמני תהיה בת 8 ימים )שבעה ימים בתוספת יום קרות מקרה הביטוח(, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה. 2. אי כושר מלא זמני - במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא לעבודה ישלם המבטח למבוטח את הסכום הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, וזאת בכפוף לפוליסה זו. 3. אי כושר חלקי זמני - לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם נפגע כושרו של המבוטח לבצע עבודתו בשיעור העולה על 25%. נקבעה למבוטח לתקופת זמן הגבלה בכושרו לעבודה בשיעור העולה על 25% ישלם לו המבטח פיצויים שבועיים כשיעור אי-כושרו באחוזים ממכפלת סכום הפיצוי המשתלם על פי פוליסה זו בגין אי כושר מלא זמני לעבודה, החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור, וזאת בכפוף לפוליסה זו. 4. התאריך הקובע לקרות מקרה הביטוח ולתקופת התשלום לצורך פוליסה זו ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח כתאריך שבו צוין בתעודת רופא מוסמך, שנמסרה למבטח, וחישוב תקופת ההמתנה יתחיל ממועד זה. התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה )2( ו- )3( לעיל, בין בנפרד ובין ביחד, בין שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני מלא של כושר עבודה, ובין שהוא על בסיס אובדן זמני חלקי של כושר עבודה, לא תעלה על תקופה של: )1( 104 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו מקרה ביטוח כאשר ג ל המבוטח, ביום קרות מקרה הביטוח, נמוך מ- 65 שנים מלאות. )2( 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו מקרה ביטוח, כאשר גיל המבוטח, ביום קרות מקרה הביטוח, 65 שנים מלאות או יותר. קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים )כהגדרתם ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי-כושר לעבודה הנובעת חד-משמעית מאותו מקרה ביטוח, לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה, בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית זו. תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח אינו כשיר לעבודה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התקופות בהן לא קיבל המבוטח תגמולי ביטוח עקב אובדן כושר עבודה בשל קרות מקרה הביטוח, לא תיחשבנה במניין תקופות התשלום, המנויות בסעיף קטן ב' לעיל. 1. בקרות מקרה הביטוח, על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול על פי הוראותיו. 2. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב כמפורט בסעיף 5 לתנאים הכלליים לפוליסה, ובכפוף לתנאיו )סעיף תביעות וחובת שיתוף פעולה(. 3. המבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להיבדק על ידי רופא שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו. שילם המבטח עקב מקרה ביטוח אחד או יותר תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה - הגבוה מבין שני הסכומים - וזאת מבלי לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה - יפקע תוקף פוליסה זו. 1. דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו תיקבע על ידי רופא מטעם המבטח ועל חשבונו ותיקבע על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט ז , להוציא תקנות 15 ו 16 )להלן בסעיף זה המבחנים (. אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו. 2. לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי, תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך מטעם המבטח לפי הפגיעה הדומה לה, מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים. 3. במקרה בו אירעו מספר פגיעות באותו איבר או נפגע יותר מאיבר אחד במקרה ביטוח אחד, או שנפגע אותו איבר במקרה ביטוח נוסף, תחושב הנכות הצמיתה באופן משוקלל, כדלקמן: אחוזי הנכות כתוצאה מפגיעה באיבר אחד ינוכו ממאה אחוז )להלן: "הבסיס"(. אחוזי הנכות באיבר נוסף יוכפלו בבסיס )להלן: "הנכות השנייה"( ויתווספו לאחוזי הנכות הקיימים, וכן הלאה. אולם, בכל מקרה לא יקבעו למבוטח אחוזי נכות מעבר ל 100%. דוגמת המחשה: כתוצאה ממקרה ביטוח אחד נגרמו למבוטח שתי פגיעות: נכות ראשונה עקב פגיעה ביד בשיעור 20% ונכות שניה ברגל בשיעור 30%. 6

8 הבסיס לחישוב לאחר ניכוי הנכות ביד הינו כדלקמן:.100% - 20% = 80% לצורך חישוב הנכות ברגל, יוכפל הבסיס, שנותר לאחר ניכוי הנכות הראשונה, באחוזי הנכות השנייה: 80% X 30% = 24% התוצאה - הנכות המשוקללת לנכות ביד וברגל: 20% + 24% = 44% אם נפגע איבר נוסף במקרה ביטוח נוסף או שנפגעו איברים נוספים במקרי ביטוח נוספים, במהלך תקופת הביטוח, ללא קשר סיבתי למקרה הביטוח הקודם, ובלבד שמקרי הביטוח אינם תלויים זה בזה, יחושבו תגמולי הביטוח בגין הנכות החלקית הצמיתה החדשה ללא קשר לנכות הקודמת להלן: הנכות החדשה באיבר החדש נקבעה ל 20%.100,000* 20% = 20,000 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל תגמולי הביטוח בגין נכות חלקית צמיתה לא יעלו בכל מקרה על הסכום הנקוב ברשימה לנכות מלאה צמיתה. 4. היתה למבוטח עילה לתביעה עקב קרות מקרה הביטוח גם מהמוסד לביטוח לאומי כתוצאה מתאונת עבודה בלבד, תחייב הקביעה של המוסדלביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו, ובלבד שניתנה במסגרת ההתיישנות הקבועה בחוק. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין מניעה לבירור תביעת המבוטח מכח פוליסה זו בכל עת, גם אם התביעה במוסד לביטוח לאומי טרם התבררה, ובלבד שטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי הפוליסה. 5. אחריות המבטח בגין מקרה ביטוח שגרם לנכות צמיתה מוגבלת לסכום הביטוח המלא הנקוב ברשימה לנכות צמיתה, בין שישולם בבת אחת עקב נכותו הצמיתה המלאה של המבוטח ובין שישולם בחלקים, בעקבות מספר תביעות לנכות צמיתה חלקית. כאשר יגיע סכום התשלומים שעל המבטח לשלמם לסכום הביטוח המלא הנקוב ברשימה בגין נכות צמיתה, יפוג תוקפו של כיסוי זה. מוצהר ומוסכם בזה למניעת כל ספק, כי קביעת המוסד לביטוח לאומי, שתחייב את הצדדים לפוליסה זו תהיה אך ורק הקביעה הרפואית שתעשה על פי המבחנים כאמור בס ק 1 לעיל, וכי לא תחול על תוספות כלשהן שתיקבענה על ידי המוסד לביטוח לאומי מעבר לקביעה הרפואית הנעשית על פי המבחנים. תוספות כאלה שמחוץ למבחנים, לא תחייבנה את הצדדים לפוליסה. 1. המבטח לא יהיה חייב לשלם בגין מקרה הביטוח סכום העולה על סכום הביטוח המופיע תנאים מיוחדים ט. ברשימה כפיצוי בגין מוות או פיצוי בגין נכות צמיתה, וזאת מבלי לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה. 2. מבלי לגרוע מחבות המבוטח להוכחת מקרה הביטוח, על המבוטח להוכיח למבטח את אחוז הנכות שהוא תובע בגינו ואת היות הנכות זמנית או צמיתה. הרחבים לפרק א' - תאונות אישיות הכסוי על פי הרחב כלשהו מבין ההרחבים שלהלן הינו בתוקף אך ורק אם צויין ההרחב במפורש ברשימה, תמורת פרמיה מתאימה בגינו, ובכפוף לכל תנאי הפוליסה, סייגיה והוראותיה לרבות סייגים לחבות המבטח בפרק א, אלא אם שונו במפורש על ידי הרשום בהרח למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באי רכישת הרחב/ים כדי לפגוע בכיסויי הפוליסה הבסיסיים. 1 סיכון מלחמה פסיבי ד. מוסכם בזה, כי על פי בקשת המבוטח מורחב הכיסוי לביטוח תאונות אישיות על פי פרק א' לעיל לכלול גם מקרה ביטוח עקב סיכוני מלחמה פסיביים. זאת בתנאי שהמבוטח לא ישתתף בפעולות כלשהן הקשורות בסיכונים המנויים בסעיף זה. למען הסר ספק, חריג 2 )ג'( לחריגי הפוליסה, חל על הרחב זה. סיכוני מלחמה פירושו: מקרה ביטוח שייגרם במישרין או בעקיפין על ידי מלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה )בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה(, מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, שביתה או השבתה אלימה וכל מקרה הנגרם או הקשור בכל פעולה שנעשתה לשם מניעה, דיכוי או השתלטות על פעולות כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים. טרור פירושו: שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו. הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או נוטל חלק פעיל בכל אירוע כאמור שבגינו ייגרם מקרה הביטוח. אירע מקרה ביטוח המכוסה על פי הרחב זה, ישלם המבטח תגמולי ביטוח בסכומים הנקובים מפורשות ברשימה לענין הרחב זה. במקרה בו נקבעו סכומי פיצוי מיוחדים להרחב זה, לא תעלה אחריות המבטח בכל מקרה על סכומי הפיצוי המיוחדים המתייחסים להרחב זה כפי שצויינו במפורש ברשימה. 7

9 התקופה בגינה ישלמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי ה. זמני, בין נפרד ובין ביחד, לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו מקרה ביטוח. 2 נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק א תאונות אישיות - כתוצאה מנסיעה של המבוטח ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון, ישלם המבטח תגמולי ביטוח בהתאם לסכומי הפיצוי הנקובים ברשימה, בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה הביטוח היה לנהג הרכב רשיון נהיגה בר תוקף לכלי הרכב אותו נהג, כנדרש על פי דין. במקרה בו נקבעו סכומי פיצוי מיוחדים להרחב זה לא תעלה אחריות המבטח בכל מקרה על סכומי הפיצוי המיוחדים המתייחסים להרחב זה כפי שצויינו במפורש ברשימה. התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי זמני, בין בנפרד ובין ביחד לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח,בגין אותו מקרה ביטוח. חריג 2 )ט'( ל"סייגים לחבות המבטח" בפרק א' בטל ומבוטל. ד. 3 פיצוי כפול בקרות מקרה הביטוח - כמוגדר בפרק א' "תאונות אישיות", שכתוצאה ממנו המבוטח יאושפז בבית חולים, ישלם המבטח בגין אי כושר זמני לעבודה של המבוטח בין מלא ובין חלקי, סכום כפול מן הסכום המצויין ברשימה, כל עוד המבוטח מאושפז בבית החולים ועד לתקופת האשפוז המרבית, שצוינה ברשימה. תקופת הפיצוי המירבי על פי כסוי זה לא תעלה על תשעים ימים, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה. 4 הוצאות רפואיות בקרות מקרה הביטוח כאמור בפרק א' "תאונות אישיות", שכתוצאה ממנו ייגרמו למבוטח הוצאות רפואיות, אשר אינן משולמות על ידי קופת חולים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, שרותי רווחה או חברת ביטוח כלשהי, ישופה המבוטח בגין הוצאותיו עד לגבול האחריות המצוין ברשימה. השיפוי בגין הוצאות אלה ישולם למבוטח כנגד הצגת קבלות מתאימות למבטח להוכחתן, וכפוף להשתתפות עצמית, כמפורט ברשימה. פרק ב' - ביטוח מחלות - במדינת ישראל בלבד ביטוח אי כושר זמני מוחלט בשל מחלות מוסכם בזה כי על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הכיסוי לפי פרק זה בתוקף רק אם הדבר צויין במפורש ברשימה ושולמה פרמיה נפרדת בגינו. 1 הגדרות מקרה הביטוח גבולות גאוגרפיים תקופת פיצוי מירבית התאריך הקובע תקופת אכשרה תקופת המתנה מחלה אשר חלה בה המבוטח בתקופת הביטוח הגורמת לו אי כושר זמני מוחלט לעבוד בעבודה כלשהי ומרתקת אותו לביתו או לבית חולים או לבית מרפא כתוצאה ישירה ובלעדית מאותה מחלה. הכסוי לפי פרק זה אינו מכסה את המבוטח בהמצאו מחוץ לשטח מדינת ישראל. מדינת ישראל פירושו: מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה. שטחי ישובים ישראליים ושטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחומים שבאחריות הרשות הפלסטינית ייחשבו כשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שטחי האוטונומיה לא ייחשבו כמדינת ישראל. תגמולי הביטוח על פי פרק זה מוגבלים לתקופה רצופה או מצטברת של חמישים ושניים שבועות בלבד מיום מתום תקופת ההמתנה, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה. קרה מקרה הביטוח וקבע לאחר מכן רופא מוסמך, שהמבוטח כשיר לחזור לעיסוקיו הרגילים )כהגדרתם ברשימה(, ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי-כושר לעבודה הנובעת חד-משמעית מאותו מקרה ביטוח, לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה. תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא מוסמך, שהמבוטח אינו בכושר מלא לעבודה, כמוגדר בסעיף מקרה הביטוח בפרק זה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התקופות בהן לא קיבל המבוטח תגמולי ביטוח עקב אובדן כושר עבודה בשל קרות מקרה הביטוח, לא תיחשבנה במניין תקופות התשלום, המנויות בסעיף קטן א' לעיל. יום תחילת המחלה ייחשב אך ורק כאותו יום שבו צוינה תחילתה בתעודת רופא מוסמך שנמסרה למבטח, כראיה לאותה מחלה. תקופת האכשרה לכל המחלות היא 30 יום מתחילת הביטוח. תקופת אכשרה פירושה: תקופה, הנקובה בימים או בחודשים, אשר תחילתה במועד תחילת הביטוח, וכאשר במהלכה אירע מקרה הביטוח, אין המבטח אחראי לתשלום על פי תנאי פרק זה בתקופת הביטוח. מקרה ביטוח, שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח. תקופת זמן רציפה, המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לאחר הימים, שצוינו כתקופת המתנה בפרק זה או ברשימה, שרק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתשלום תגמולי הביטוח. תקופת ההמתנה לכיסוי ביטוחי על פי פרק זה תהיה ארבע עשר ימי המחלה הראשונים, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה. 8

10 2 חריגים לביטוח מחלות ביטוח זה אינו מכסה: ד. ה. ו. ז. ח. ט. מחלה שהמבוטח חלה בה בתקופת האכשרה. אולם לעניין סעיף קטן זה לא תחשב הארכת תקופת הביטוח או חידוש הפוליסה כתחילת הביטוח. מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרפואי הרגיל של מצב רפואי קודם, שאירע למבוטח בתקופת הביטוח. מצב רפואי קודם, פירושו: מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד, שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. חריג זה יחול בכפוף להוראות הבאות: )1( היה גיל המבוטח פחות מ 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך תחילת הביטוח. )2( היה גיל המבוטח מעל ל 65 שנה עם הצטרפותו לביטוח, יהיה המבטח פטור מחבותו, או שהיקף חבותו יופחת, כאמור, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך תחילת הביטוח. )3( נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם, יהיה המבטח רשאי לסייג את היקף חבותו וסייג זה יפורט ברשימה, ויהיה תקף לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם. )4( הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי הקודם ברשימה, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם. )5( אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי מלאה לגבי מצב רפואי קודם. מוות או נכות כלשהי כתוצאה ממחלה. מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהוליזם, תרופות שלא נרשמו על ידי רופא מוסמך, למעט תרופות הנמכרות בבתי מרקחת ללא מרשם רופא, מחלת מין, שבר )הרניה(. מחלה שנגרמה בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מהריון או מלידה. מחלה שנגרמה בין במישרין ובין בעקיפין מתהליך ניווני של עמוד השדרה. טרוף הדעת או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית. מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין על ידי או כתוצאה מחומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי, מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי, מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד בעירה תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני, המכלכל עצמו. מלחמה, מלחמת אזרחים, פלישה, פעולות אויב זר, פעולות איבה או פעילות מלחמתית )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה(, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית,מרי, מרידה, מהפיכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור, שביתה או השבתה אלימה. חריג זה יחול בגין מקרה הנגרם או הקשור בכל פעולה שנעשתה לשם מניעה, דיכוי או השתלטות על פעולות כאלו ע"י הרשויות או גופים אחרים. לצורך סייג זה, - "טרור" משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו. פרק ג' - תנאים כלליים )תנאים החלים על כל פרקי הפוליסה( 1 הצמדת סכומי הביטוח 2 גילוי ושינוי בענין מהותי סכומי הביטוח הקבועים ברשימה במטבע שקלי יהיו צמודים למדד וישתנו בהתאם לשינויים בין המדד, שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח. לפי בקשת המבוטח, ובהסכמת המבטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה ותצוין ברשימה, יוצמדו סכומי הביטוח לשער יציג של מטבע חוץ מוסכם )להלן - המט"ח המוסכם( וישתנו בהתאם לשינויים שחלו בשער המט"ח המוסכם מיום תחילת הביטוח ועד יום תשלום תגמולי הביטוח. אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למט"ח המוסכם תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה. הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת בכתב, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו )להלן: "עניין מהותי"(, על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. 9

11 הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח, בכתב על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח גילה לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח. לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות לפני כריתת חוזה הביטוח, כאמור בסעיף 2 )א'( לעיל יחולו ההוראות הבאות: )1( המבטח רשאי, תוך 30 ימים מהיום שנודע לו על כך, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את חוזה הביטוח בהודעה בכתב למבוטח. )2( ביטל המבטח את חוזה הביטוח מכוח סעיף זה, יחזיר למבוטח את דמי הביטוח, ששולמו לו בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה. לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ד. ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו, לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה: )1( התשובה לפני כריתת החוזה או אי מתן ההודעה למבטח על החמרת הסיכון נעשו בכוונת מרמה. )2( מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח, ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח. המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף זה בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא ה. הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה: )1( המבטח ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה. )2( העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה. הנושאים המפורטים להלן ייחשבו כעובדות מהותיות לצורך ביטוח זה, ובלבד שהמבוטח נשאל ו. עליהם בהצעת הביטוח: 1. עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או בכל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו. 2. תיאור ו/או שינוי בעיסוקו, מקצועו ומשלח ידו של המבוטח. 3. פעילותו של המבוטח בספורט אתגרי או תחביב אתגרי, כפי שמוגדר בסעיף 2 )ה'( לפרק א'.. 4. מצב בריאותו של המבוטח, לרבות מום גופני, נכות או מחלה שלקה בהם המבוטח. 5. פרטים על העבר הביטוחי של המבוטח, לרבות ביטול ביטוח של המבוטח בעבר, אי חידושו על ידי מבטח כלשהו, סירובו של מבטח אחר לבטח את המבוטח או התניית הביטוח על ידי מבטח כזה בתנאים מיוחדים. 6. תאריך לידתו של המבוטח. 7. תאונות ומחלות שאירעו למבוטח בשלוש השנים האחרונות. 3 שינוי מקצוע או עיסוק ד. המקצוע והעיסוק של המבוטח, כמפורט בהצעה הינם תנאי מהותי לביטוח זה ולהערכת הסיכון המבוטח ודמי הביטוח נקבעו, בין היתר, על סמך נתונים אלה. במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק, או אם יעסוק המבוטח במקצוע או בעיסוק מסוכנים יותר משהיו בעת עריכת ביטוח זה חייב המבוטח להודיע למבטח בכתב על השינוי, המקצוע או העיסוק הנוסף, כאמור, בתוך 21 יום ממועד השינוי. הודיע המבוטח למבטח על שינוי, כאמור, יהיה המבטח רשאי לקבוע תנאי ביטוח חדשים, לרבות תוספת או הפחתה בדמי הביטוח, והכול בהתאם להוראות החיתום הקיימות אצל המבטח לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים, ובכפוף לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א )להלן: "החוק"( ולהסדר התחיקתי. לא נמסרה הודעה כאמור או לא שולמו דמי הביטוח המתאימים כפי שנקבעו ע"י המבטח, תקטן חבות המבטח באופן יחסי בכפוף להוראות החוק. אם שינה המבוטח את מקצועו או עיסוקו למסוכן פחות משהיה בעת עריכת ביטוח זה, יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי ביטוח ממועד ההודעה. זאת, בתנאי שדמי הביטוח, קודם לכן, כללו תוספת עקב העובדה שהמבוטח עסק במקצוע או עיסוק, שיש בהם סיכון גבוה מהרגיל. 4 תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם, כמפורט ברשימה. לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל לפי הנקוב ברשימה. אם דמי הביטוח ישולמו במלואם ע"י המבוטח בתוך 28 יום מתחילת הביטוח, ינוכו דמי האשראי המצוינים ברשימה. אם צוינו דמי הביטוח בדולר ארה"ב יהיה ערך דמי הביטוח בשקלים לפי השער היציג ביום ד. התשלום. 10

12 לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל, ניתן יהיה לשלמם במועדים אחרים עליהם ה. הוסכם במפורש, כדלקמן: )1( לגבי פוליסה הנקובה בשקלים בתוספת הפרשי הצמדה, לרבות דמי אשראי, כנקוב ברשימה, עבור תקופת האשראי, שיחושבו מיום תחילת הביטוח, וישולמו למבטח בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח. ההצמדה הינה למדד הידוע ביום תחילת הביטוח. )2( לגבי פוליסה הנקובה בדולר ארה"ב לפי השער היציג ביום תשלום כל חלק מדמי הביטוח, לרבות דמי אשראי, כנקוב ברשימה, עבור תקופת האשראי, שיחושבו מיום תחילת הביטוח, וישולמו למבטח בעת סילוק כל חלק מדמי הביטוח. לא שולמו דמי הביטוח במועד המוסכם, יישא הסכום שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה כמפורט ו. לעיל, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור, כמפורט ברשימה, ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על שיעור הריבית המרבי בהתאם לחוק הריבית, התשי"ז 1957 ובכפוף להסדר התחיקתי. הפרשי ריבית אלה ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור, וכחלק בלתי נפרד ממנו. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב ז. מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס ח. לתקופה שעד לביטול האמור - וכן את הוצאות המבטח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות המבוטח על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שארע קודם ט. לביטול הביטוח. 5 תביעות וחובת שיתוף פעולה קרה מקרה ביטוח, על המבוטח או המוטב, לפי העניין, להודיע ללא דיחוי למבטח ולציין בהודעה את שמו וכתובתו של המבוטח וכן את מספר הפוליסה. אם ניתנה הודעה בעל פה תינתן הודעה בכתב למבטח, סמוך ככל האפשר לקרות מקרה הביטוח. על המבוטח או המוטב, לפי העניין, למסור למבטח את המסמכים המקוריים הדרושים לשם בירור התביעה, כולל ויתור על הסודיות הרפואית. נדרש המבוטח להמציא מסמכים מקוריים לקופת החולים, בה הוא מבוטח, או לכל מוסד ממלכתי, ימציא המבוטח למבטח את ההעתקים ממסמכים אלה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת המבוטח להמציא למבטח מסמכים מקוריים, ככל שיתאפשר. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש על גבי טופס תביעה, שיומצא למבוטח על פי בקשתו למבטח, ויצורפו אליו כל המסמכים הדרושים לעניין זה להוכחת מקרה הביטוח. כל המידע והמסמכים, כנדרש על ידי המבטח, להוכחת מקרה הביטוח, יומצאו לו על ידי המבוטח או על ידי נציגיו האישיים החוקיים, או על ידי המוטב, ועל חשבונם. אם המידע והמסמכים אינם ברשותם, עליהם לעזור למבטח, ככל שיוכלו, להשיגם. על המבוטח לאפשר לרופא מטעם המבטח לראות ולבדוק אותו בכל זמן מתקבל על הדעת. ד. על המבוטח או המוטב, לפי העניין להוכיח למבטח את קרות מקרה הביטוח, לרבות הוכחת ה. מוות, אחוז הנכות הנתבע, סוג הנכות זמנית או תמידית ואת אובדן הכושר הזמני, המלא או החלקי. לא קוימה חובה לפי סעיף זה במועדה וקיומה היה מאפשר להקטין חבותו של המבטח, אין הוא ו. חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה. הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: 1( החובה לא קוימה, או קוימה באיחור, מסיבות מוצדקות. 2( אי קיומה או איחורה לא מנע מהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור. עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין ז. המבטח חייב בתגמולי ביטוח, אלא אם כן היה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. הופרה חובה לפי סעיף זה, או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ח. ממנו עובדות בנוגע לחבותו, והדבר נעשה בכוונת מרמה- פטור המבטח מחבותו. 6 המועד לתשלום תגמולי הביטוח וחישובם תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 יום מהיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע וכל המסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, כאמור בסעיף 23 )א'( לחוק והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד או שער המט ח המוסכם לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד או שער המט ח המוסכם לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח לתגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א 1961, מיום קרות מקרה הביטוח וריבית צמודה בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981 מתום שלושים ימים מיום שהיו בידי המבטח מלוא המידע וכל המסמכים הדרושים לבירור חבותו. 11

13 7 מקדמות ע"ח תגמולי ביטוח עלתה תקופת אי כושר לעבודה על 30 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח, יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים ימים על חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהמבטח עקב מקרה הביטוח סכומים ששולמו למבוטח מכח סעיף קטן א' לעיל, ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים כשישולמו. חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט ח המוסכם, מיום תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים. 8 זכות קיזוז המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח, שישלם למבוטח או למוטב, כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין לאחרת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבטח לקיזוז מתגמולי הביטוח את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו בגין פוליסה זו גם אם טרם הגיע מועד תשלומם. 9 ביטול הפוליסה )ביטול הביטוח( המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו ובלבד שההודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות 3 ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף בשיעור של 10% ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו, בו הייתה הפוליסה בתוקף, בתוספת שיעור של 10% מדמי הביטוח, שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח והיתרה תוחזר למבוטח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח, כאמור. המבטח רשאי לבטל את הפוליסה בכפוף להוראות החוק. אין בביטול הביטוח, כאמור, כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם למבטח את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד ביטול הביטוח. החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' ייעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה, סכום ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד, או בשער המט ח המוסכם, מהמדד או משער המט ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד או שער המט ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח. 10 ההתיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. הייתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. 11 קביעה בלתי חוזרת של מוטב קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת של המבטח, מראש ובכת 12 הארכת תקופת הביטוח כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו, בכפוף להסדר התחיקתי לגבי חידוש הפוליסה. 13 גבולות גאוגרפיים כוחו של הביטוח יפה בהימצא המבוטח בכל מקום בתבל, למעט מדינות אויב, כמשמען בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז , )להלן: "מדינות אויב"(, אלא אם כן הותנה אחרת ברשימה או בפרק זה או אחר של הפוליסה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ביטוח מחלות בפרק ב' לעיל, אם נרכש, לא יחול על המבוטח בהימצאו מחוץ לשטח מדינת ישראל, ותחול עליו הגדרת גבולות גיאוגרפיים, כאמור בפרק זה. 14 הודעות הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תישלח בדואר לפי הכתובת המעודכנת הידועה למבטח באותו מועד, כפי שנמסרה בכתב מטעם המבוטח. בהעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח של שינוי מענו, ייחשב כמענו האחרון הידוע למבטח המען הרשום ברשימה. בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב המבוטח או המוטב, לפי העניין, להודיע על כך למבטח בכת לא הודיע המבוטח או המוטב למבטח על השינוי, הודעה שתישלח על ידי המבטח לכתובת האחרונה הידועה לו של המבוטח או המוטב, תיחשב כהודעה שנמסרה כהלכה. קיבל המבטח מהמבוטח או המוטב הודעה על מינוי סוכן ביטוח מטעמו, וציין את המינוי בדף פרטי הביטוח, ייחשב סוכן הביטוח שצוין, כאמור, כשלוח של המבטח לעניין מתן הודעות מהמבוטח, או המוטב למבטח, למעט במקרים המפורטים להלן, לגביהם, יש למסור אך ורק הודעה בכתב למשרדי המבטח: )1( תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה זו. )2( בקשה לביטול פוליסה זו. לא התמנה סוכן ביטוח, כאמור, או שהמבטח קיבל הודעה על ביטול מינוי סוכן הביטוח, כל ההודעות וההצהרות הנמסרות למבטח על ידי המבוטח או המוטב או על ידי כל אדם אחר, צריכות להימסר בכתב אך ורק במשרד המבטח המרכזי, כמפורט בדוח"ות השנתיים שנשלחו למבוטח או למוטב בגין פוליסה זו או באתר האינטרנט של המבטח או בפרסומיו. 12

14 כל ההודעות וההצהרות של המבוטח או המוטב אל המבטח יוגשו למבטח בכתב וכל המסמכים יישלחו או יימסרו בכתב למבטח אך ורק במשרדו הראשי, על פי כתובתו המופיעה על גבי הפוליסה או בכתובת אחרת שעליה יודיע המבטח בכתב למבוטח מזמן לזמן )אם יודיע(. בכל מקרה של שינוי כתובת לצורך משלוח הודעות, כאמור, ישלח המבטח הודעה מתאימה או יפרסם בשני עיתונים נפוצים את כתובתו החדשה. כל שינוי בפוליסה זו, או בתנאיה, ייכנס לתוקפו רק אם המבטח הסכים לכך בכתב ורשם רישום ד. מתאים על כך ברשימה. 15 תחולת החוק על פוליסה זו יחול חוק חוזה הביטוח תשמ א )להלן: "החוק"(. 16 דין ושיפוט פרשנות הפוליסה תיעשה לפי דיני מדינת ישראל בלבד. כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר אליה יתבררו אך ורק באחד מבתי המשפט בישראל ועל פי הדין בישראל. 13

15 / גילוי נאות חלק א' לוח - 1 ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה נושא כללי שינוי תנאים פרמיות תנאי ביטול חריגים סעיף 1. שם הפוליסה 2. הכיסויים בפוליסה 3. משך תקופת הביטוח 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תק' אכשרה 6. תק' המתנה 7. השתתפות עצמית 8. שינוי תנאי פוליסה במהלך תקופת הביטוח 9. גובה הפרמיה 10. מבנה הפרמיה 11. שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח 12. תנאי ביטול הפוליסה על ידי המבוטח 13. תנאי ביטול הפוליסה על ידי המבטח 14. החרגה בגין מצב רפואי קיים 15. סייגים וחריגים לחבות המבטח 16. כיסוי למילואים או לפעולות טרור תנאים מהדורת 11/2015 פרק א': מוות עקב תאונה נכות צמיתה עקב תאונה אי כושר זמני לעסוק במקצוע הרחבות לפרק א'*: נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון* סיכון מלחמה פאסיבי* כפל פיצוי באי כושר זמני בתקופת אשפוז* כיסוי הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופת חולים, מוסדות נוספים ומבטחים נוספים* פרק ב': ביטוח מחלות* *בהתאם לכיסויים שרכש המבוטח בפוליסה ממועד תחילת הביטוח ועד שנה כמפורט בדף הרשימה אין חידוש אוטומטי לפרק ב' לפוליסה - 30 ימים במקרה של אי כושר זמני- 8 ימים, אלא אם צוין אחרת ברשימה במקרה של מחלה 14 ימים, אלא אם צוין אחרת ברשימה. ימי תקופת ההמתנה, כמפורט לעיל בנוסף: השתתפות עצמית כנקוב ברשימה בהרחבת הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופת חולים, מוסדות נוספים ומבטחים אחרים. אין בהתאם לרשימת הכיסויים וסכומי הביטוח כמפורט ברשימה. דמי הביטוח צמודים למדד. פרמיה קבועה רק אם ביקש המבוטח הגדלת כיסויים וסכומי ביטוח ובמקרה של שינוי מקצוע לרמת סיכון גבוהה יותר מכפי שהוצהר ברשימה בכל עת בהודעה בכתב למבטח. המבטח ישאיר לעצמו דמי ביטוח המקובלים לתקופות קצרות בשיעור 10% ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו בו הייתה הפוליסה בתוקף, בתוספת שיעור של 10% מדמי הביטוח, שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח. בהתאם לחוק. יש, בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח( )הוראות לעניין מצב רפואי קודם(, התשס"ד יש. בסעיף 2 לפרק א' ובסעיף 2 לפרק ב'. סומנו בצבע נפרד. ל ניתן לרכוש הרחבת כיסוי מלחמה פסיבי, כהרחבה 2 לפרק א'/ 14

16 נושא סעיפים נוספים סעיף 17. שחרור מתשלום פרמיה 18. קיזוז או השתתפות בתשלומי הביטוח 19. קביעת נכות צמיתה תנאים לא לא תיקבע על ידי רופא מוסמך בציון הרלוונטי לפגיעה הגופנית בהתאם לטבלת מבחני הנכות של המוסד לביטוח לאומי, מכוח חלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז 1956, להוציא תקנות 15 ו 16 ובהתאם לפרק א' לפוליסה. 15

17 חלק ב' - תמצית הכיסויים ומאפייניהם פירוט הכיסויים בפוליסה תיאור הכיסוי שיפוי או פיצוי ממשק עם סל הבסיס ו/או השב"ן: רובד ביטוחי קיזוז תגמולים מביטוח אחר אין מוות כתוצאה מתאונה פיצוי במקרה של מות המבוטח כתוצאה מתאונה, כמפורט בפרק א' לפוליסה בהתאם לסכום הקבוע ברשימה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה, ישלם המבטח למבוטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה, כאמור בפרק א' לפוליסה. במקרה ביטוח בו נגרמה למבוטח נכות חלקית צמיתה, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור אחוז הנכות שתיקבע למבוטח, עקב מקרה הביטוח, מתוך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי פיצוי לתקופה מוגבלת במקרה בו נגרם אי כושר זמני מלא או חלקי למבוטח כתוצאה מתאונה, כמפורט בפרק א' לפוליסה, ובלבד ששיעור אי הכושר החלקי עולה על 25%. במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא לעבודה ישלם המבטח למבוטח את הסכום הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה, החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר. נקבעה למבוטח לתקופת זמן הגבלה בכושרו לעבודה, בשיעור העולה על 25%, ישלם לו המבטח פיצויים שבועיים כשיעור אי-כושרו באחוזים במכפלת סכום הפיצוי המשתלם על פי פוליסה זו בגין אי כושר מלא זמני לעבודה, החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר. תקופת התשלום לא תעלה על 104 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח למבוטח שגילו ביום קרות מקרה הביטוח מתחת ל- 65 שנים, ולא תעלה על 52 שבועות למבוטח שגילו ביום מקרה הביטוח מעל 65 שנים. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי תשלום תגמולי ביטוח למוות, נכות צמיתה חלקית או מלאה או לאובדן כושר זמני מלא או חלקי כתוצאה מנסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון, כאמור בהרחבה 1 לפרק א' לפוליסה. התקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי זמני, בין בנפרד ובין ביחד, לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו מקרה ביטוח. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי הכיסוי: בתנאי מפורש שבעת קרות מקרה הביטוח היה לנהג הרכב רשיון נהיגה בר תוקף לכלי הרכב אותו נהג, כנדרש על פי דין. תשלום תגמולי ביטוח בגין מוות, נכות צמיתה חלקית או מלאה או אובדן כושר זמני מלא או חלקי אם נגרמו למבוטח כתוצאה מסיכון מלחמה פסיבי, כמפורט בהרחבה 2 להרחבות פרק א' לפוליסה. התקופה בגינה ישלמו תגמולי ביטוח על פי הרחב זה בגין אי כושר מלא זמני ובגין אי כושר חלקי זמני, בין נפרד ובין ביחד, לא תעלה על 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח, בגין אותו מקרה ביטוח. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי פיצוי מוסף נכות צמיתה מלאה או חלקית כתוצאה מתאונה פיצוי מוסף אין אי כושר זמני מלא או חלקי מתאונה פיצוי מוסף אין הרחבת נסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון פיצוי מוסף אין הרחבת סיכון מלחמה פסיבי פיצוי מוסף אין 16

18 פירוט הכיסויים בפוליסה תיאור הכיסוי שיפוי או פיצוי ממשק עם סל הבסיס ו/או השב"ן: רובד ביטוחי קיזוז תגמולים מביטוח אחר אין הרחבת כפל פיצוי לאי כושר במקרה אשפוז עקב מקרה ביטוח במקרה בו אושפז המבוטח עקב תאונה המכוסה על פי פוליסה זו, יוכפל סכום הפיצוי הנקוב ברשימה למקרה אי כושר זמני מלא או חלקי לעבודה, כאמור בהרחבה 3 להרחבות פרק א' לפוליסה. זאת, כל עוד המבוטח מאושפז בבית החולים, ועד לתקופת האשפוז המרבית, שצוינה ברשימה. תקופת הפיצוי המרבי על פי כסוי זה לא תעלה על תשעים ימים, אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי פיצוי מוסף כיסוי הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופת חולים, מוסדות נוספים ומבטחים נוספים ביטוח מחלות בקרות מקרה הביטוח כאמור בפרק א' "תאונות אישיות" שכתוצאה ממנו גרמו למבוטח הוצאות רפואיות, אשר אינן משולמות על ידי קופת חולים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, שרותי רווחה או חברת ביטוח כלשהי, ישופה המבוטח בגין הוצאותיו עד לגבול האחריות המצוין ברשימה. השיפוי בגין הוצאות אלה ישולם למבוטח כנגד הצגת קבלות מתאימות למבטח להוכחתן, וכפוף להשתתפות עצמית, כמפורט ברשימה. כיסוי זה חל בכל העולם, למעט מדינות אוי פיצוי לתקופה מוגבלת במקרה בו נגרם אי כושר זמני מוחלט למבוטח כתוצאה ממחלה, כמפורט בפרק ב' לפוליסה. התקופה בה ישולמו תגמולי הביטוח בגין כל המחלות, לא תעלה על 52 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח, אם לא צוין אחרת ברשימה. כיסוי זה חל בישראל בלבד. שיפוי פיצוי מוסף מוסף יש אין ביטוח תחליפי ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(. ביטוח משלים ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או לשב"ן. כלומר: ישולמו תגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן. ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח "מהשקל הראשון". כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים. 17

19 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד