הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,"

תמליל

1 הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש בישראל, על כל נפש עניה ומרודה! מאבות אל בנים, דרך כל הדורות נמסר דבר יציאת מצרים כזכרון אישי, אשר איננו מחויר ואיננו דוהה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך התמזגות של יחד וכלל - ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות - גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. אינני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השיעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע שום זכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד, שכולו סמל להווה שלנו ולעתידנו כ זכר ליציאת מצרים. איזה יצר חירות עמוק טבוע בלב עם שיכול היה באביב ימיו ליצור יצירה גאונית כזאת ולמסור אותה מדור לדור. וליצירה זו חלק לא קטן בגורלם של כל המורדים ולוחמי החירות ומקדשי שמה אשר נולדו על ברכי ישראל. ואנחנו אשר בגלל היצירה הזאת זכינו ונזכה להשתתף בחידוש מעשה יציאת מצרים, אנחנו נתכחש לה? מקורות לא אכזב, כתבי ברל כצנלסון ו קריאת התורה ליום הראשון של פסח שמות יב כא-נא ראשון כא ו י ק ר א מ ש ה ל כ ל ז ק נ י י ש ר א ל ו י אמ ר א ל ה ם מ ש כ ו וק ח ו ל כ ם צ אן ל מ ש פ ח ת יכ ם ו ש ח ט ו ה פ ס ח כב ול ק ח ת ם א ג ד ת א ז וב וט ב ל ת ם ב ד ם א ש ר ב ס ף ו ה ג ע ת ם א ל ה מ ש ק וף ו א ל ש ת י ה מ ז וז ת מ ן ה ד ם א ש ר ב ס ף ו א ת ם ל א ת צ א ו א י ש מ פ ת ח ב ית ו ע ד ב ק ר כג ו ע ב ר יהו ה ל נ ג ף א ת מ צ ר י ם ו ר א ה א ת ה ד ם ע ל ה מ ש ק וף ו ע ל ש ת י ה מ ז וז ת ופ ס ח יהוה ע ל ה פ ת ח ו ל א י ת ן ה מ ש ח ית ל ב א א ל ב ת יכ ם ל נ ג ף כד ו ש מ ר ת ם א ת ה ד ב ר ה ז ה ל ח ק ל ך ול ב נ י ך ע ד ע ול ם שני כה ו ה י ה כ י ת ב א ו א ל ה א ר ץ א ש ר י ת ן יהו ה ל כ ם כ א ש ר ד ב ר ו ש מ ר ת ם א ת ה ע ב ד ה ה ז את כו ו ה י ה כ י י אמ ר ו א ל יכ ם ב נ יכ ם מ ה ה ע ב ד ה ה ז את ל כ ם כז ו א מ ר ת ם ז ב ח פ ס ח ה וא ל יהו ה א ש ר פ ס ח ע ל ב ת י ב נ י י ש ר א ל ב מ צ ר י ם ב נ ג פ ו א ת מ צ ר י ם ו א ת ב ת ינ ו ה צ יל ו י ק ד ה ע ם ו י ש ת ח ו ו כח ו י ל כ ו ו י ע ש ו ב נ י י ש ר א ל כ א ש ר צ ו ה יהו ה א ת מ ש ה ו א ה ר ן כ ן ע ש ו השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 143

2 תירחש תליפת שלישי כט ו י ה י ב ח צ י ה ל י ל ה ו יהו ה ה כ ה כ ל ב כ ור ב א ר ץ מ צ ר י ם מ ב כ ר פ ר ע ה ה י ש ב ע ל כ ס א ו ע ד ב כ ור ה ש ב י א ש ר ב ב ית ה ב ור ו כ ל ב כ ור ב ה מ ה ל ו י ק ם פ ר ע ה ל י ל ה ה וא ו כ ל ע ב ד יו ו כ ל מ צ ר י ם ו ת ה י צ ע ק ה ג ד ל ה ב מ צ ר י ם כ י א ין ב י ת א ש ר א ין ש ם מ ת לא ו י ק ר א ל מ ש ה ו ל א ה ר ן ל י ל ה ו י אמ ר ק ומ ו צ א ו מ ת ו ך ע מ י ג ם א ת ם ג ם ב נ י י ש ר א ל ול כ ו ע ב ד ו א ת יהו ה כ ד ב ר כ ם לב ג ם צ אנ כ ם ג ם ב ק ר כ ם ק ח ו כ א ש ר ד ב ר ת ם ו ל כ ו וב ר כ ת ם ג ם א ת י )בשבת: רביעי( לג ו ת ח ז ק מ צ ר י ם ע ל ה ע ם ל מ ה ר ל ש ל ח ם מ ן ה א ר ץ כ י א מ ר ו כ ל נ ו מ ת ים לד ו י ש א ה ע ם א ת ב צ ק ו ט ר ם י ח מ ץ מ ש א ר ת ם צ ר ר ת ב ש מ לת ם ע ל ש כ מ ם לה וב נ י י ש ר א ל ע ש ו כ ד ב ר מ ש ה ו י ש א ל ו מ מ צ ר י ם כ ל י כ ס ף וכ ל י ז ה ב ו ש מ ל ת לו ו יהו ה נ ת ן א ת ח ן ה ע ם ב ע ינ י מ צ ר י ם ו י ש א ל ום ו י נ צ ל ו א ת מ צ ר י ם רביעי )בשבת: חמישי( לז ו י ס ע ו ב נ י י ש ר א ל מ ר ע מ ס ס ס כ ת ה כ ש ש מ א ות א ל ף ר ג ל י ה ג ב ר ים ל ב ד מ ט ף לח ו ג ם ע ר ב ר ב ע ל ה א ת ם ו צ אן וב ק ר מ ק נ ה כ ב ד מ א ד לט ו י אפ ו א ת ה ב צ ק א ש ר ה וצ יא ו מ מ צ ר י ם ע ג ת מ צ ות כ י ל א ח מ ץ כ י ג ר ש ו מ מ צ ר י ם ו ל א י כ ל ו ל ה ת מ ה מ ה ו ג ם צ ד ה ל א ע ש ו ל ה ם מ ומ ו ש ב ב נ י י ש ר א ל א ש ר י ש ב ו ב מ צ ר י ם ש ל ש ים ש נ ה ו א ר ב ע מ א ות ש נ ה מא ו י ה י מ ק ץ ש ל ש ים ש נ ה ו א ר ב ע מ א ות ש נ ה ו י ה י ב ע צ ם ה י ום ה ז ה י צ א ו כ ל צ ב א ות יהו ה מ א ר ץ מ צ ר י ם מב ל יל ש מ ר ים ה וא ל יהו ה ל ה וצ יא ם מ א ר ץ מ צ ר י ם ה וא ה ל י ל ה ה ז ה ל יהו ה ש מ ר ים ל כ ל ב נ י י ש ר א ל ל ד ר ת ם חמישי )בשבת: ששי( מג ו י אמ ר יהוה א ל מ ש ה ו א ה ר ן ז את ח ק ת ה פ ס ח כ ל ב ן נ כ ר ל א י אכ ל ב ו מד ו כ ל ע ב ד א י ש מ ק נ ת כ ס ף ומ ל ת ה א ת ו א ז י אכ ל ב ו מה ת ו ש ב ו ש כ יר ל א י אכ ל ב ו מו ב ב י ת א ח ד י א כ ל ל א ת וצ יא מ ן ה ב י ת מ ן ה ב ש ר ח וצ ה ו ע צ ם ל א ת ש ב ר ו ב ו )בשבת: שביעי( מז כ ל ע ד ת י ש ר א ל י ע ש ו א ת ו מח ו כ י י ג ור א ת ך ג ר ו ע ש ה פ ס ח ל יהוה ה מ ול ל ו כ ל ז כ ר ו א ז י ק ר ב ל ע ש ת ו ו ה י ה כ א ז ר ח ה א ר ץ ו כ ל ע ר ל ל א י אכ ל ב ו מט ת ור ה א ח ת י ה י ה ל א ז ר ח ו ל ג ר ה ג ר ב ת וכ כ ם נ ו י ע ש ו כ ל ב נ י י ש ר א ל כ א ש ר צ ו ה יהו ה א ת מ ש ה ו א ת א ה ר ן כ ן ע ש ו נא ו י ה י ב ע צ ם ה י ום ה ז ה ה וצ יא יהו ה א ת ב נ י י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם ע ל צ ב א ת ם השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 144

3 הרטפההו הרותה תאירק רדס מפטיר ליום הראשון של פסח, מספר תורה שני שמות ו ב-ח המפטיר המסורתי ליום הראשון של פסח עוסק בקורבן המוסף של יום זה, במדבר כח טז-כה. ב ו י ד ב ר א לה ים א ל מ ש ה ו י אמ ר א ל יו א נ י יהו ה ג ו א ר א א ל א ב ר ה ם א ל י צ ח ק ו א ל י ע ק ב ב א ל ש ד י ו ש מ י יהו ה ל א נ וד ע ת י ל ה ם ד ו ג ם ה ק מ ת י א ת ב ר ית י א ת ם ל ת ת ל ה ם א ת א ר ץ כ נ ע ן א ת א ר ץ מ ג ר יה ם א ש ר ג ר ו ב ה ה ו ג ם א נ י ש מ ע ת י א ת נ א ק ת ב נ י י ש ר א ל א ש ר מ צ ר י ם מ ע ב ד ים א ת ם ו א ז כ ר א ת ב ר ית י ו ל כ ן א מ ר ל ב נ י י ש ר א ל א נ י יהו ה ו ה וצ את י א ת כ ם מ ת ח ת ס ב ל ת מ צ ר י ם ו ה צ ל ת י א ת כ ם מ ע ב ד ת ם ו ג א ל ת י א ת כ ם ב ז ר וע נ ט וי ה וב ש פ ט ים ג ד ל ים ז ו ל ק ח ת י א ת כ ם ל י ל ע ם ו ה י ית י ל כ ם ל א לה ים ו יד ע ת ם כ י א נ י יהוה א ל ה יכ ם ה מ וצ יא א ת כ ם מ ת ח ת ס ב ל ות מ צ ר י ם ח ו ה ב את י א ת כ ם א ל ה א ר ץ א ש ר נ ש את י א ת י ד י ל ת ת א ת ה ל א ב ר ה ם ל י צ ח ק ו ל י ע ק ב ו נ ת ת י א ת ה ל כ ם מ ור ש ה א נ י יהו ה ההפטרה ליום הראשון של פסח יהושע ה ב-יב יש המוסיפים בתחילת ההפטרה את יהושע ג ה-ז. הברכות לקריאת ההפטרה בעמוד 179. ב ב ע ת ה ה יא א מ ר יהוה א ל י ה ו ש ע ע ש ה ל ך ח ר ב ות צ ר ים ו ש וב מ ל א ת ב נ י י ש ר א ל ש נ ית ג ו י ע ש ל ו י ה ו ש ע ח ר ב ות צ ר ים ו י מ ל א ת ב נ י י ש ר א ל א ל ג ב ע ת ה ע ר ל ות ד ו ז ה ה ד ב ר א ש ר מ ל י ה ו ש ע כ ל ה ע ם ה י צ א מ מ צ ר י ם ה ז כ ר ים כ ל א נ ש י ה מ ל ח מ ה מ ת ו ב מ ד ב ר ב ד ר ך ב צ את ם מ מ צ ר י ם ה כ י מ ל ים ה י ו כ ל ה ע ם ה י צ א ים ו כ ל ה ע ם ה י לד ים ב מ ד ב ר ב ד ר ך ב צ את ם מ מ צ ר י ם ל א מ ל ו ו כ י א ר ב ע ים ש נ ה ה ל כ ו ב נ י י ש ר א ל ב מ ד ב ר ע ד ת ם כ ל ה ג וי א נ ש י ה מ ל ח מ ה ה י צ א ים מ מ צ ר י ם א ש ר ל א ש מ ע ו ב ק ול יהו ה א ש ר נ ש ב ע יהוה ל ה ם ל ב ל ת י ה ר א ות ם א ת ה א ר ץ א ש ר נ ש ב ע יהו ה ל א ב ות ם ל ת ת ל נ ו א ר ץ ז ב ת ח ל ב וד ב ש ז ו א ת ב נ יה ם ה ק ים ת ח ת ם א ת ם מ ל י ה ו ש ע כ י ע ר ל ים ה י ו כ י ל א מ ל ו א ות ם ב ד ר ך ח ו י ה י כ א ש ר ת מ ו כ ל ה ג וי ל ה מ ול ו י ש ב ו ת ח ת ם ב מ ח נ ה ע ד ח י ות ם ט ו י אמ ר יהוה א ל י ה ו ש ע ה י ום ג ל ות י א ת ח ר פ ת מ צ ר י ם מ ע ל יכ ם ו י ק ר א ש ם ה מ ק ום ה ה וא ג ל ג ל ע ד ה י ום ה ז ה י ו י ח נ ו ב נ י י ש ר א ל ב ג ל ג ל ו י ע ש ו א ת ה פ ס ח ב א ר ב ע ה ע ש ר י ום ל ח ד ש ב ע ר ב ב ע ר ב ות י ר יח ו יא ו י אכ ל ו מ ע ב ור השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 145

4 תירחש תליפת ה א ר ץ מ מ ח ר ת ה פ ס ח מ צ ות ו ק ל וי ב ע צ ם ה י ום ה ז ה יב ו י ש ב ת ה מ ן מ מ ח ר ת ב א כ ל ם מ ע ב ור ה א ר ץ ו ל א ה י ה ע וד ל ב נ י י ש ר א ל מ ן ו י אכ ל ו מ ת ב וא ת א ר ץ כ נ ע ן ב ש נ ה ה ה יא יש מוסיפים: יג ו י ה י ב ה י ות י ה ו ש ע ב יר יח ו ו י ש א ע ינ יו ו י ר א ו ה נ ה א י ש ע מ ד ל נ ג ד ו ו ח ר ב ו ש ל ופ ה ב י ד ו ו י ל ך י ה ו ש ע א ל יו ו י אמ ר ל ו ה ל נ ו א ת ה א ם ל צ ר ינ ו יד ו י אמ ר ל א כ י א נ י ש ר צ ב א יהו ה ע ת ה ב את י ו י פ ל י ה ו ש ע א ל פ נ יו א ר צ ה ו י ש ת ח ו ו י אמ ר ל ו מ ה א ד נ י מ ד ב ר א ל ע ב ד ו טו ו י אמ ר ש ר צ ב א יהו ה א ל י ה ו ש ע ש ל נ ע ל ך מ ע ל ר ג ל ך כ י ה מ ק ום א ש ר א ת ה ע מ ד ע ל יו ק ד ש ה וא ו י ע ש י ה ו ש ע כ ן שבת חול המועד פסח בשבת חול המועד פסח קוראים את מגילת שיר השירים, במלואה או קטעים מתוכה, לפני קריאת התורה. יש קהילות שבהן קוראים את המגילה במקום ההפטרה של שבת חול המועד. כאשר לא חלה שבת בחול המועד נהוג לקרוא את שיר השירים בשביעי של פסח. מגילת שיר השירים בעמוד 235. י ונ ת י ב ח ג ו י ה ס ל ע ב ס ת ר ה מ ד ר ג ה ה ר א ינ י א ת מ ר א י ך ה ש מ יע ינ י א ת ק ול ך כ י ק ול ך ע ר ב וּמ ר א י ך נ או ה )שיר השירים ב יד(. תּ נ י ד ב י ר ב י י ש מ ע אל: ב ש ע ה ש יּ צ אוּ י שׂ ר א ל מ מ צ ר י ם ל מ ה ה יוּ דּ ומ ין, ל י ונ ה ש ב ר ח ה מ פּ נ י ה נּ ץ ו נ כ נ ס ה ל נ ק יק ה ס ל ע וּמ צ א ה ש ם ה נּ ח ש מ ק נּ ן, ו נ כ נ ס ה ל פ נ ים ו לא ה י ת ה י כ ול ה ל ה כ נ ס ש ע ד י ן ה נּ ח ש מ ק נּ ן, תּ ח ז ר ל א ח ור ה, לא ת ה י י כ ול ה ש ה נּ ץ ע ומ ד ב חוּץ. מ ה ע שׂ ת ה ה יּ ונ ה? ה ת ח יל ה צ וו ח ת וּמ ט פּ ח ת ב א ג פּ יה כ ד י ש יּ ש מ ע ל ה ב ע ל ה שּׁ וב ך ו י ב וא ו י צּ יל ה. כ ך ה יוּ י שׂ ר א ל דּ ומ ים ע ל ה יּ ם, ל יר ד ל יּ ם לא ה יוּ י כ ול ין, ש ע ד י ן לא נ ק ר ע ל ה ם ה יּ ם, ל ח ז ר ל א ח ור יה ם לא ה יוּ י כ ול ין ש כ ב ר פּ ר ע ה ה ק ר יב. מ ה ע שׂוּ? ו יּ יר אוּ מ א ד ו יּ צ ע קוּ ב נ י י שׂ ר א ל א ל יהוה )שמות יד י(. מ יּ ד ו יּ ו ש ע יהוה ב יּ ום ה הוּא )שם ל(. שיר השירים רבה ב יד השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 146

5 הרטפההו הרותה תאירק רדס קריאת התורה לשבת חול המועד פסח שמות יב מט - יג כב: פרשיות אלו מחברות בין סיפור יציאת מצרים הנקרא בחג הראשון של פסח לבין סיפור חציית ים סוף הנקרא בשביעי של פסח. קריאת התורה המסורתית בשבתות חול המועד של פסח וסוכות היא בשמות לג יב - לד כו. אפשר למצוא אותה בקריאת התורה של שבת חול המועד סוכות. ראשון מט ת ור ה א ח ת י ה י ה ל א ז ר ח ו ל ג ר ה ג ר ב ת וכ כ ם נ ו י ע ש ו כ ל ב נ י י ש ר א ל כ א ש ר צ ו ה יהו ה א ת מ ש ה ו א ת א ה ר ן כ ן ע ש ו נא ו י ה י ב ע צ ם ה י ום ה ז ה ה וצ יא יהו ה א ת ב נ י י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם ע ל צ ב א ת ם שני א ו י ד ב ר יהו ה א ל מ ש ה ל אמ ר ב ק ד ש ל י כ ל ב כ ור פ ט ר כ ל ר ח ם ב ב נ י י ש ר א ל ב א ד ם וב ב ה מ ה ל י ה וא ג ו י אמ ר מ ש ה א ל ה ע ם ז כ ור א ת ה י ום ה ז ה א ש ר י צ את ם מ מ צ ר י ם מ ב ית ע ב ד ים כ י ב ח ז ק י ד ה וצ יא יהו ה א ת כ ם מ ז ה ו ל א י א כ ל ח מ ץ ד ה י ום א ת ם י צ א ים ב ח ד ש ה א ב יב שלישי ה ו ה י ה כ י י ב יא ך יהו ה א ל א ר ץ ה כ נ ע נ י ו ה ח ת י ו ה א מ ר י ו ה ח ו י ו ה י ב וס י א ש ר נ ש ב ע ל א ב ת י ך ל ת ת ל ך א ר ץ ז ב ת ח ל ב וד ב ש ו ע ב ד ת א ת ה ע ב ד ה ה ז את ב ח ד ש ה ז ה ו ש ב ע ת י מ י ם ת אכ ל מ צ ת וב י ום ה ש ב יע י ח ג ל יהו ה ז מ צ ות י א כ ל א ת ש ב ע ת ה י מ ים ו ל א י ר א ה ל ך ח מ ץ ו ל א י ר א ה ל ך ש א ר ב כ ל ג ב ל ך רביעי ח ו ה ג ד ת ל ב נ ך ב י ו ם ה ה ו א ל אמ ר ב ע ב ור ז ה ע ש ה יהוה ל י ב צ את י מ מ צ ר י ם ט ו ה י ה ל ך ל א ות ע ל י ד ך ול ז כ ר ון ב ין ע ינ י ך ל מ ע ן ת ה י ה ת ור ת יהו ה ב פ י ך כ י ב י ד ח ז ק ה ה וצ א ך יהו ה מ מ צ ר י ם י ו ש מ ר ת א ת ה ח ק ה ה ז את ל מ וע ד ה מ י מ ים י מ ימ ה חמישי יא ו ה י ה כ י י ב א ך יהוה א ל א ר ץ ה כ נ ע נ י כ א ש ר נ ש ב ע ל ך ו ל א ב ת י ך ונ ת נ ה ל ך יב ו ה ע ב ר ת כ ל פ ט ר ר ח ם ל יהו ה ו כ ל פ ט ר ש ג ר ב ה מ ה א ש ר י ה י ה ל ך ה ז כ ר ים ל יהו ה יג ו כ ל פ ט ר ח מ ר ת פ ד ה ב ש ה ו א ם ל א ת פ ד ה ו ע ר פ ת ו ו כ ל ב כ ור א ד ם ב ב נ י ך ת פ ד ה יד ו ה י ה כ י י ש א ל ך ב נ ך מ ח ר ל אמ ר מ ה ז את ו א מ ר ת א ל יו ב ח ז ק י ד ה וצ יא נ ו יהו ה מ מ צ ר י ם מ ב ית ע ב ד ים טו ו י ה י כ י ה ק ש ה פ ר ע ה ל ש ל ח נ ו ו י ה ר ג יהו ה כ ל ב כ ור ב א ר ץ מ צ ר י ם מ ב כ ר א ד ם ו ע ד ב כ ור ב ה מ ה ע ל כ ן א נ י ז ב ח ל יהו ה כ ל פ ט ר ר ח ם ה ז כ ר ים ו כ ל ב כ ור ב נ י א פ ד ה טז ו ה י ה ל א ות ע ל י ד כ ה ול ט וט פ ת ב ין ע ינ י ך כ י ב ח ז ק י ד ה וצ יא נ ו יהו ה מ מ צ ר י ם ששי יז ו י ה י ב ש ל ח פ ר ע ה א ת ה ע ם ו ל א נ ח ם א לה ים ד ר ך א ר ץ פ ל ש ת ים כ י ק ר וב ה וא כ י א מ ר א לה ים פ ן י נ ח ם ה ע ם ב ר א ת ם מ ל ח מ ה ו ש ב ו מ צ ר י מ ה יח ו י ס ב א לה ים א ת ה ע ם ד ר ך ה מ ד ב ר י ם ס וף ו ח מ ש ים ע ל ו ב נ י י ש ר א ל מ א ר ץ מ צ ר י ם יט ו י ק ח מ ש ה א ת ע צ מ ות י וס ף ע מ ו כ י ה ש ב ע ה ש ב יע א ת ב נ י י ש ר א ל ל אמ ר פ ק ד השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 147

6 תירחש תליפת י פ ק ד א לה ים א ת כ ם ו ה ע ל ית ם א ת ע צ מ ת י מ ז ה א ת כ ם שביעי כ ו י ס ע ו מ ס כ ת ו י ח נ ו ב א ת ם ב ק צ ה ה מ ד ב ר כא ו יהו ה ה ל ך ל פ נ יה ם י ומ ם ב ע מ וד ע נ ן ל נ ח ת ם ה ד ר ך ו ל י ל ה ב ע מ וד א ש ל ה א יר ל ה ם ל ל כ ת י ומ ם ו ל י ל ה כב ל א י מ י ש ע מ וד ה ע נ ן י ומ ם ו ע מ וד ה א ש ל י ל ה ל פ נ י ה ע ם מפטיר לשבת חול המועד פסח, מספר תורה שני ויקרא כג ד-ח המפטיר המסורתי לשבת חול המועד פסח עוסק בקורבן המוסף של יום זה, במדבר כח יט-כה. ד א ל ה מ וע ד י יהו ה מ ק ר א י ק ד ש א ש ר ת ק ר א ו א ת ם ב מ וע ד ם ה ב ח ד ש ה ר א ש ון ב א ר ב ע ה ע ש ר ל ח ד ש ב ין ה ע ר ב י ם פ ס ח ל יהו ה ו וב ח מ ש ה ע ש ר י ום ל ח ד ש ה ז ה ח ג ה מ צ ות ל יהו ה ש ב ע ת י מ ים מ צ ות ת אכ ל ו ז ב י ום ה ר א ש ון מ ק ר א ק ד ש י ה י ה ל כ ם כ ל מ ל אכ ת ע ב ד ה ל א ת ע ש ו ח ו ה ק ר ב ת ם א ש ה ל יהו ה ש ב ע ת י מ ים ב י ום ה ש ב יע י מ ק ר א ק ד ש כ ל מ ל אכ ת ע ב ד ה ל א ת ע ש ו יחזקאל לו לז - לז יז הפטרה לשבת חול המועד פסח הפטרה חלופית - מלכים ב כג כא-כח )מתוך ההפטרה של יום טוב שני של פסח בתפוצות( וישעיה יט יט-כה בעמוד 252. הברכות לקריאת ההפטרה בעמוד 179. יש המתחילים כאן: לז כ ה א מ ר א ד נ י יהו ה ע וד ז את א ד ר ש ל ב ית י ש ר א ל ל ע ש ות ל ה ם א ר ב ה א ת ם כ צ אן א ד ם לח כ צ אן ק ד ש ים כ צ אן י ר ו ש ל ם ב מ וע ד יה כ ן ת ה י ינ ה ה ע ר ים ה ח ר ב ות מ ל א ות צ אן א ד ם ו י ד ע ו כ י א נ י יהו ה יש המתחילים כאן: א ה י ת ה ע ל י י ד יהו ה ו י וצ א נ י ב ר וח יהו ה ו י נ יח נ י ב ת ו ך ה ב ק ע ה ו ה יא מ ל א ה ע צ מ ות ב ו ה ע ב יר נ י ע ל יה ם ס ב יב ס ב יב ו ה נ ה ר ב ות מ א ד ע ל פ נ י ה ב ק ע ה ו ה נ ה י ב ש ות מ א ד ג ו י אמ ר א ל י ב ן א ד ם ה ת ח י ינ ה ה ע צ מ ות ה א ל ה ו א מ ר א ד נ י יהו ה א ת ה י ד ע ת ד ו י אמ ר א ל י ה נ ב א ע ל ה ע צ מ ות ה א ל ה ו א מ ר ת א ל יה ם ה ע צ מ ות ה י ב ש ות ש מ ע ו ד ב ר יהו ה ה כ ה א מ ר א ד נ י יהו ה ל ע צ מ ות השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 148

7 הרטפההו הרותה תאירק רדס ה א ל ה ה נ ה א נ י מ ב יא ב כ ם ר וח ו ח י ית ם ו ו נ ת ת י ע ל יכ ם ג יד ים ו ה ע ל ת י ע ל יכ ם ב ש ר ו ק ר מ ת י ע ל יכ ם ע ור ו נ ת ת י ב כ ם ר וח ו ח י ית ם ו יד ע ת ם כ י א נ י יהו ה ז ו נ ב את י כ א ש ר צ ו ית י ו י ה י ק ול כ ה נ ב א י ו ה נ ה ר ע ש ו ת ק ר ב ו ע צ מ ות ע צ ם א ל ע צ מ ו ח ו ר א ית י ו ה נ ה ע ל יה ם ג ד ים וב ש ר ע ל ה ו י ק ר ם ע ל יה ם ע ור מ ל מ ע ל ה ו ר וח א ין ב ה ם ט ו י אמ ר א ל י ה נ ב א א ל ה ר וח ה נ ב א ב ן א ד ם ו א מ ר ת א ל ה ר וח כ ה א מ ר א ד נ י יהו ה מ א ר ב ע ר וח ות ב א י ה ר וח ופ ח י ב ה ר וג ים ה א ל ה ו י ח י ו י ו ה נ ב את י כ א ש ר צ ו נ י ו ת ב וא ב ה ם ה ר וח ו י ח י ו ו י ע מ ד ו ע ל ר ג ל יה ם ח י ל ג ד ול מ א ד מ א ד יא ו י אמ ר א ל י ב ן א ד ם ה ע צ מ ות ה א ל ה כ ל ב ית י ש ר א ל ה מ ה ה נ ה א מ ר ים י ב ש ו ע צ מ ות ינ ו ו א ב ד ה ת ק ו ת נ ו נ ג ז ר נ ו ל נ ו יב ל כ ן ה נ ב א ו א מ ר ת א ל יה ם כ ה א מ ר א ד נ י יהו ה ה נ ה א נ י פ ת ח א ת ק ב ר ות יכ ם ו ה ע ל ית י א ת כ ם מ ק ב ר ות יכ ם ע מ י ו ה ב את י א ת כ ם א ל א ד מ ת י ש ר א ל יג ו יד ע ת ם כ י א נ י יהו ה ב פ ת ח י א ת ק ב ר ות יכ ם וב ה ע ל ות י א ת כ ם מ ק ב ר ות יכ ם ע מ י יד ו נ ת ת י ר וח י ב כ ם ו ח י ית ם ו ה נ ח ת י א ת כ ם ע ל א ד מ ת כ ם ו יד ע ת ם כ י א נ י יהו ה ד ב ר ת י ו ע ש ית י נ א ם יהו ה יש המוסיפים: טו ו י ה י ד ב ר יהו ה א ל י ל אמ ר טז ו א ת ה ב ן א ד ם ק ח ל ך ע ץ א ח ד וכ ת ב ע ל וי ל יה וד ה ו ל ב נ י י ש ר א ל ח ב ר ו ול ק ח ע ץ א ח ד וכ ת וב ע ל יו ל י וס ף ע ץ א פ ר י ם ו כ ל ב ית י ש ר א ל ח ב ר ו יז ו ק ר ב א ת ם א ח ד א ל א ח ד ל ך ל ע ץ א ח ד ו ה י ו ל א ח ד ים ב י ד ך השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 149

8 תירחש תליפת שביעי של פסח ר ב י מ א יר א ומ ר ב ל ש ון א ח ד ו ר ב י י הוּד ה א ומ ר ב ל ש ון א ח ר. ר ב י מ א יר א ומ ר ב ל ש ון א ח ד: כ ש ע מ דוּ ש ב ט ים ע ל ה יּ ם, ז ה א ומ ר, א נ י י ור ד תּ ח ל ה ל יּ ם, ו ז ה א ומ ר, א נ י י ור ד תּ ח ל ה ל יּ ם. מ תּ ו ך ש ה יוּ ע ומ ד ין ו צ וה ב ין, ק פ ץ ש ב ט ו ש ל ב נ י מ ין ו י ר ד ל יּ ם תּ ח ל ה... א מ ר ה ק ד ו ש ב רוּ ך הוּא: מ ה ש כ ר י ט לוּ ב נ י ב נ י מ ין ש יּ ר דוּ ל יּ ם תּ ח ל ה? תּ ש ר ה ש כ ינ ה ב ח ל ק ו ש נּ א מ ר ל ב נ י מ ן א מ ר י ד יד יהוה י ש כ ן ל ב ט ח ע ל יו )דברים לג יב(. ו ר ב י י הוּד ה א ומ ר ב ל ש ון א ח ר: כ יו ן ש ע מ דּו ש ב ט ים ע ל ה יּ ם ז ה א ומ ר, א ין א נ י י ור ד תּ ח ל ה ל יּ ם, ו ז ה א ומ ר, א ין א נ י י ור ד. מ תּ ו ך ש ה יוּ ע ומ ד ין ו נ וט ל ין ע צ ה, ק פ ץ נ ח ש ון ב ן ע מ ינ ד ב ו נ פ ל ל יּ ם. ע ל יו ה כ תוּב א ומ ר ה ו ש יע נ י א לה ים כ י ב אוּ מ י ם ע ד נ פ ש: ט ב ע תּ י ב יו ן מ צוּל ה ו א ין מ ע מ ד ב את י ב מ ע מ ק י מ י ם ו ש ב ל ת ש ט פ ת נ י:" )תהלים סט ב-ג( "א ל תּ ש ט פ נ י ש ב ל ת מ י ם ו א ל תּ ב ל ע נ י מ צוּל ה ו א ל תּ א ט ר ע ל י ב א ר פּ יה : )תהלים סט טז(. מ יּ ד א מ ר ה מ ק ום ל מ ש ה: י ד יד י ט וב ע ב יּ ם ו ה יּ ם ס וג ר ו ש ונ א ר וד ף ו א תּ ה ע ומ ד וּמ ר ב ה ב תּ פ ל ה! א מ ר ל פ נ יו: ר ב ונ ו ש ל ע ול ם, וּמ ה ב י ד י ל ע ש ות? א מ ר ל ו: ו א תּ ה ה ר ם א ת מ ט ך וּנ ט ה א ת י ד ך ע ל ה יּ ם וּב ק ע הוּ )שמות יד טו(. וּמ ה א מ רוּ מ ש ה ו י ש ר א ל ע ל ה יּ ם? יהוה י מ ל ך ל ע ל ם ו ע ד )שמות טו יח(. א מ ר ה מ ק ום: מ י ש ה מ ל יכ נ י תּ ח ל ה ע ל ה יּ ם ]נ ח ש ון ב ן ע מ ינ ד ב מ ש ב ט י הוּד ה[ א ע ש הוּ מ ל ך ע ל י ש ר א ל ]ה מ ל ך ד ו ד ה י ה צ א צ א ש ל נ ח ש ון, כ כ תוּב ב מ ג ל ת רוּת פּ ר ק ד[. מכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דויהי ה שמות יד א - טו כו קריאת התורה לשביעי של פסח הקריאה המסורתית ליום השביעי של פסח מתחילה בפרק יג יז-כב. ואת הפסוקים האלה הכללנו בקריאה של שבת חול המועד פסח. חלוקת הקריאות שונתה בהתאם. המעוניינים בקריאה המסורתית יכולים לצרף את הפסוקים הללו בתחילת הקריאה. ראשון א ו י ד ב ר יהו ה א ל מ ש ה ל אמ ר ב ד ב ר א ל ב נ י י ש ר א ל ו י ש ב ו ו י ח נ ו ל פ נ י פ י ה ח יר ת ב ין מ ג ד ל וב ין ה י ם ל פ נ י ב ע ל צ פ ן נ כ ח ו ת ח נ ו ע ל ה י ם ג ו א מ ר פ ר ע ה ל ב נ י י ש ר א ל נ ב כ ים ה ם ב א ר ץ ס ג ר ע ל יה ם ה מ ד ב ר ד ו ח ז ק ת י א ת ל ב פ ר ע ה השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 150

9 הרטפההו הרותה תאירק רדס ו ר ד ף א ח ר יה ם ו א כ ב ד ה ב פ ר ע ה וב כ ל ח יל ו ו י ד ע ו מ צ ר י ם כ י א נ י יהו ה ו י ע ש ו כ ן שני ה ו י ג ד ל מ ל ך מ צ ר י ם כ י ב ר ח ה ע ם ו י ה פ ך ל ב ב פ ר ע ה ו ע ב ד יו א ל ה ע ם ו י אמ ר ו מ ה ז את ע ש ינ ו כ י ש ל ח נ ו א ת י ש ר א ל מ ע ב ד נ ו ו ו י א ס ר א ת ר כ ב ו ו א ת ע מ ו ל ק ח ע מ ו ז ו י ק ח ש ש מ א ות ר כ ב ב ח ור ו כ ל ר כ ב מ צ ר י ם ו ש ל ש ם ע ל כ ל ו ח ו י ח ז ק יהו ה א ת ל ב פ ר ע ה מ ל ך מ צ ר י ם ו י ר ד ף א ח ר י ב נ י י ש ר א ל וב נ י י ש ר א ל י צ א ים ב י ד ר מ ה שלישי ט ו י ר ד פ ו מ צ ר י ם א ח ר יה ם ו י ש יג ו א ות ם ח נ ים ע ל ה י ם כ ל ס וס ר כ ב פ ר ע ה ופ ר ש יו ו ח יל ו ע ל פ י ה ח יר ת ל פ נ י ב ע ל צ פ ן י ופ ר ע ה ה ק ר יב ו י ש א ו ב נ י י ש ר א ל א ת ע ינ יה ם ו ה נ ה מ צ ר י ם נ ס ע א ח ר יה ם ו י יר א ו מ א ד ו י צ ע ק ו ב נ י י ש ר א ל א ל יהו ה יא ו י אמ ר ו א ל מ ש ה ה מ ב ל י א ין ק ב ר ים ב מ צ ר י ם ל ק ח ת נ ו ל מ ות ב מ ד ב ר מ ה ז את ע ש ית ל נ ו ל ה וצ יא נ ו מ מ צ ר י ם יב ה ל א ז ה ה ד ב ר א ש ר ד ב ר נ ו א ל י ך ב מ צ ר י ם ל אמ ר ח ד ל מ מ נ ו ו נ ע ב ד ה א ת מ צ ר י ם כ י ט וב ל נ ו ע ב ד א ת מ צ ר י ם מ מ ת נ ו ב מ ד ב ר יג ו י אמ ר מ ש ה א ל ה ע ם א ל ת יר א ו ה ת י צ ב ו ור א ו א ת י ש וע ת יהו ה א ש ר י ע ש ה ל כ ם ה י ום כ י א ש ר ר א ית ם א ת מ צ ר י ם ה י ום ל א ת ס פ ו ל ר א ת ם ע וד ע ד ע ול ם יד יהו ה י ל ח ם ל כ ם ו א ת ם ת ח ר ש ון רביעי טו ו י אמ ר יהוה א ל מ ש ה מ ה ת צ ע ק א ל י ד ב ר א ל ב נ י י ש ר א ל ו י ס ע ו טז ו א ת ה ה ר ם א ת מ ט ך ונ ט ה א ת י ד ך ע ל ה י ם וב ק ע ה ו ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל ב ת ו ך ה י ם ב י ב ש ה יז ו א נ י ה נ נ י מ ח ז ק א ת ל ב מ צ ר י ם ו י ב א ו א ח ר יה ם ו א כ ב ד ה ב פ ר ע ה וב כ ל ח יל ו ב ר כ ב ו וב פ ר ש יו יח ו י ד ע ו מ צ ר י ם כ י א נ י יהו ה ב ה כ ב ד י ב פ ר ע ה ב ר כ ב ו וב פ ר ש יו יט ו י ס ע מ ל א ך ה א לה ים ה ה ל ך ל פ נ י מ ח נ ה י ש ר א ל ו י ל ך מ א ח ר יה ם ו י ס ע ע מ וד ה ע נ ן מ פ נ יה ם ו י ע מ ד מ א ח ר יה ם כ ו י ב א ב ין מ ח נ ה מ צ ר י ם וב ין מ ח נ ה י ש ר א ל ו י ה י ה ע נ ן ו ה ח ש ך ו י א ר א ת ה ל י ל ה ו ל א ק ר ב ז ה א ל ז ה כ ל ה ל י ל ה )בשבת: חמישי( כא ו י ט מ ש ה א ת י ד ו ע ל ה י ם ו י ול ך יהו ה א ת ה י ם ב ר וח ק ד ים ע ז ה כ ל ה ל י ל ה ו י ש ם א ת ה י ם ל ח ר ב ה ו י ב ק ע ו ה מ י ם כב ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל ב ת ו ך ה י ם ב י ב ש ה ו ה מ י ם ל ה ם ח ומ ה מ ימ ינ ם ומ ש מ אל ם כג ו י ר ד פ ו מ צ ר י ם ו י ב א ו א ח ר יה ם כ ל ס וס פ ר ע ה ר כ ב ו ופ ר ש יו א ל ת ו ך ה י ם כד ו י ה י ב א ש מ ר ת ה ב ק ר ו י ש ק ף יהוה א ל מ ח נ ה מ צ ר י ם ב ע מ וד א ש ו ע נ ן ו י ה ם א ת מ ח נ ה מ צ ר י ם כה ו י ס ר א ת א פ ן מ ר כ ב ת יו ו י נ ה ג ה ו ב כ ב ד ת ו י אמ ר מ צ ר י ם א נ וס ה מ פ נ י י ש ר א ל כ י יהו ה נ ל ח ם ל ה ם ב מ צ ר י ם חמישי )בשבת: ששי( כו ו י אמ ר יהוה א ל מ ש ה נ ט ה א ת י ד ך ע ל ה י ם ו י ש ב ו ה מ י ם ע ל מ צ ר י ם ע ל ר כ ב ו ו ע ל פ ר ש יו כז ו י ט מ ש ה א ת י ד ו ע ל ה י ם ו י ש ב ה י ם ל פ נ ות ב ק ר ל א ית נ ו ומ צ ר י ם נ ס ים ל ק ר את ו ו י נ ע ר יהו ה א ת מ צ ר י ם ב ת ו ך ה י ם כח ו י ש ב ו השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 151

10 תירחש תליפת ה מ י ם ו י כ ס ו א ת ה ר כ ב ו א ת ה פ ר ש ים ל כ ל ח יל פ ר ע ה ה ב א ים א ח ר יה ם ב י ם ל א נ ש א ר ב ה ם ע ד א ח ד כט וב נ י י ש ר א ל ה ל כ ו ב י ב ש ה ב ת ו ך ה י ם ו ה מ י ם ל ה ם ח מ ה מ ימ ינ ם ומ ש מ אל ם ל ו י ו ש ע יהו ה ב י ום ה ה וא א ת י ש ר א ל מ י ד מ צ ר י ם ו י ר א י ש ר א ל א ת מ צ ר י ם מ ת ע ל ש פ ת ה י ם לא ו י ר א י ש ר א ל א ת ה י ד ה ג ד ל ה א ש ר ע ש ה יהוה ב מ צ ר י ם ו י יר א ו ה ע ם א ת יהו ה ו י א מ ינ ו ב יהו ה וב מ ש ה ע ב ד ו א א ז י ש יר מ ש ה וב נ י י ש ר א ל א ת ה ש יר ה ה ז את ל יהו ה ו י אמ ר ו ל אמ ר א ש יר ה ל יהוה כ י ג א ה ג א ה ס וס ו ר כ ב ו ר מ ה ב י ם ב ע ז י ו ז מ ר ת י ה ו י ה י ל י ל י ש וע ה ז ה א ל י ו א נ ו ה ו א לה י א ב י ו א ר מ מ נ ה ו ג יהו ה א י ש מ ל ח מ ה יהו ה ש מ ו ד מ ר כ ב ת פ ר ע ה ו ח יל ו י ר ה ב י ם ומ ב ח ר ש ל ש יו ט ב ע ו ב י ם ס וף ה ת ה מ ת י כ ס י מ ו י ר ד ו ב מ צ ו ל ת כ מ ו א ב ן ו י מ ינ ך יהו ה נ א ד ר י ב כ ח י מ ינ ך יהו ה ת ר ע ץ א וי ב ז ו ב ר ב ג א ונ ך ת ה ר ס ק מ י ך ת ש ל ח ח ר נ ך י אכ ל מ ו כ ק ש ח וב ר וח א פ י ך נ ע ר מ ו מ י ם נ צ ב ו כ מ ו נ ד נ ז ל ים ק פ א ו ת ה מ ת ב ל ב י ם ט א מ ר א וי ב א ר ד ף א ש יג א ח ל ק ש ל ל ת מ ל א מ ו נ פ ש י א ר יק ח ר ב י ת ור י ש מ ו י ד י י נ ש פ ת ב ר וח ך כ ס מ ו י ם צ ל ל ו כ ע ופ ר ת ב מ י ם א ד יר ים יא מ י כ מ כ ה ב א ל ם יהו ה מ י כ מ כ ה נ א ד ר ב ק ד ש נ ור א ת ה ל ת ע ש ה פ ל א יב נ ט ית י מ ינ ך ת ב ל ע מ ו א ר ץ יג נ ח ית ב ח ס ד ך ע ם ז ו ג א ל ת נ ה ל ת ב ע ז ך א ל נ ו ה ק ד ש ך יד ש מ ע ו ע מ ים י ר ג ז ון ח יל א ח ז י ש ב י פ ל ש ת טו א ז נ ב ה ל ו א ל ופ י א ד ום א יל י מ וא ב י אח ז מ ו ר ע ד נ מ ג ו כ ל י ש ב י כ נ ע ן טז ת פ ל ע ל יה ם א ימ ת ה ו פ ח ד ב ג ד ל ז ר וע ך י ד מ ו כ א ב ן ע ד י ע ב ר ע מ ך יהו ה ע ד י ע ב ר ע ם ז ו ק נ ית יז ת ב א מ ו ו ת ט ע מ ו ב ה ר נ ח ל ת ך מ כ ון ל ש ב ת ך פ ע ל ת יהו ה מ ק ד ש א ד נ י כ ונ נ ו י ד י ך יח יהו ה י מ ל ך ל ע ל ם ו ע ד יט כ י ב א ס וס פ ר ע ה ב ר כ ב ו וב פ ר ש יו ב י ם ו י ש ב יהו ה ע ל ה ם א ת מ י ה י ם וב נ י י ש ר א ל ה ל כ ו ב י ב ש ה ב ת ו ך ה י ם כ ו ת ק ח מ ר י ם ה נ ב יא ה א ח ות א ה ר ן א ת ה ת ף ב י ד ה ו ת צ אן כ ל ה נ ש ים א ח ר יה ב ת פ ים וב מ ח ל ת כא ו ת ע ן ל ה ם מ ר י ם ש יר ו ל יהוה כ י ג א ה ג א ה ס וס ו ר כ ב ו ר מ ה ב י ם כאשר שביעי של פסח אינו חל בשבת, יש המסיימים כאן. )בשבת: שביעי( כב ו י ס ע מ ש ה א ת י ש ר א ל מ י ם ס וף ו י צ א ו א ל מ ד ב ר ש ור ו י ל כ ו ש ל ש ת י מ ים ב מ ד ב ר ו ל א מ צ א ו מ י ם כג ו י ב א ו מ ר ת ה ו ל א י כ ל ו ל ש ת ת מ י ם מ מ ר ה כ י מ ר ים ה ם ע ל כ ן ק ר א ש מ ה מ ר ה כד ו י ל נ ו ה ע ם ע ל מ ש ה ל אמ ר מ ה נ ש ת ה כה ו י צ ע ק א ל יהו ה ו י ור ה ו יהוה ע ץ ו י ש ל ך א ל ה מ י ם ו י מ ת ק ו ה מ י ם ש ם ש ם ל ו ח ק ומ ש פ ט ו ש ם נ ס ה ו כו ו י אמ ר א ם ש מ וע ת ש מ ע ל ק ול יהו ה א לה י ך ו ה י ש ר ב ע ינ יו ת ע ש ה ו ה א ז נ ת ל מ צ ו ת יו ו ש מ ר ת כ ל ח ק יו כ ל ה מ ח ל ה א ש ר ש מ ת י ב מ צ ר י ם ל א א ש ים ע ל י ך כ י א נ י יהו ה ר פ א ך השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 152

11 הרטפההו הרותה תאירק רדס דברים טז א-ח מפטיר לשביעי של פסח, מספר תורה שני המפטיר המסורתי לשביעי של פסח עוסק בקורבן המוסף של יום זה, במדבר כח יט-כה. א ש מ ור א ת ח ד ש ה א ב יב ו ע ש ית פ ס ח ל יהו ה א לה י ך כ י ב ח ד ש ה א ב יב ה וצ יא ך יהו ה א לה י ך מ מ צ ר י ם ל י ל ה ב ו ז ב ח ת פ ס ח ל יהו ה א לה י ך צ אן וב ק ר ב מ ק ום א ש ר י ב ח ר יהו ה ל ש כ ן ש מ ו ש ם ג ל א ת אכ ל ע ל יו ח מ ץ ש ב ע ת י מ ים ת אכ ל ע ל יו מ צ ות ל ח ם ע נ י כ י ב ח פ ז ון י צ את מ א ר ץ מ צ ר י ם ל מ ע ן ת ז כ ר א ת י ום צ את ך מ א ר ץ מ צ ר י ם כ ל י מ י ח י י ך ד ו ל א י ר א ה ל ך ש א ר ב כ ל ג ב ל ך ש ב ע ת י מ ים ו ל א י ל ין מ ן ה ב ש ר א ש ר ת ז ב ח ב ע ר ב ב י ום ה ר א ש ון ל ב ק ר ה ל א ת וכ ל ל ז ב ח א ת ה פ ס ח ב א ח ד ש ע ר י ך א ש ר יהו ה א לה י ך נ ת ן ל ך ו כ י א ם א ל ה מ ק ום א ש ר י ב ח ר יהו ה א לה י ך ל ש כ ן ש מ ו ש ם ת ז ב ח א ת ה פ ס ח ב ע ר ב כ ב וא ה ש מ ש מ וע ד צ את ך מ מ צ ר י ם ז וב ש ל ת ו א כ ל ת ב מ ק ום א ש ר י ב ח ר יהו ה א לה י ך ב ו ופ נ ית ב ב ק ר ו ה ל כ ת ל א ה ל י ך ח ש ש ת י מ ים ת אכ ל מ צ ות וב י ום ה ש ב יע י ע צ ר ת ל יהו ה א לה י ך ל א ת ע ש ה מ ל אכ ה הפטרה לשביעי של פסח יהושע ג ה-יז ההפטרה המסורתית לשביעי של פסח שמואל ב כב, בעמוד 253. הברכות לקריאת ההפטרה בעמוד 179. ה ו י אמ ר י ה ו ש ע א ל ה ע ם ה ת ק ד ש ו כ י מ ח ר י ע ש ה יהו ה ב ק ר ב כ ם נ פ ל א ות ו ו י אמ ר י ה ו ש ע א ל ה כ ה נ ים ל אמ ר ש א ו א ת א ר ון ה ב ר ית ו ע ב ר ו ל פ נ י ל י ה ו ש ע ה י ום ה ע ם ו י ש א ו א ת א ר ון ה ב ר ית ו י ל כ ו ל פ נ י ה ע ם ז ו י אמ ר יהוה א ה ז ה א ח ל ג ד ל ך ב ע ינ י כ ל י ש ר א ל א ש ר י ד ע ון כ י כ א ש ר ה י ית י ע ם מ ש ה א ה י ה ע מ ך ח ו א ת ה ת צ ו ה א ת ה כ ה נ ים נ ש א י א ר ון ה ב ר ית ל אמ ר כ ב א כ ם ע ד ק צ ה מ י ה י ר ד ן ב י ר ד ן ת ע מ ד ו ט ו י אמ ר י ה ו ש ע א ל ב נ י י ש ר א ל ג ש ו ה נ ה ו ש מ ע ו א ת ד ב ר י יהו ה א ל ה יכ ם י ו י אמ ר י ה ו ש ע ב ז את ת ד ע ון כ י א ל ח י ב ק ר ב כ ם ו ה ור ש י ור י ש מ פ נ יכ ם א ת ה כ נ ע נ י ו א ת ה ח ת י ו א ת ה ח ו י ו א ת ה פ ר ז י ו א ת ה ג ר ג ש י ו ה א מ ר י ו ה י ב וס י יא ה נ ה א ר ון ה ב ר ית א ד ון כ ל ה א ר ץ ע ב ר ל פ נ יכ ם ב י ר ד ן יב ו ע ת ה ק ח ו ל כ ם ש נ י ע ש ר א י ש מ ש ב ט י י ש ר א ל א י ש א ח ד א י ש א ח ד ל ש ב ט יג ו ה י ה כ נ וח כ פ ות ר ג ל י ה כ ה נ ים נ ש א י א ר ון יהו ה א ד ון כ ל ה א ר ץ ב מ י ה י ר ד ן מ י ה י ר ד ן השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 153

12 תירחש תליפת י כ ר ת ון ה מ י ם ה י ר ד ים מ ל מ ע ל ה ו י ע מ ד ו נ ד א ח ד יד ו י ה י ב נ ס ע ה ע ם מ א ה ל י ה ם ל ע ב ר א ת ה י ר ד ן ו ה כ ה נ ים נ ש א י ה א ר ון ה ב ר ית ל פ נ י ה ע ם טו וכ ב וא נ ש א י ה א ר ון ע ד ה י ר ד ן ו ר ג ל י ה כ ה נ ים נ ש א י ה א ר ון נ ט ב ל ו ב ק צ ה ה מ י ם ו ה י ר ד ן מ ל א ע ל כ ל ג ד ות יו כ ל י מ י ק צ יר טז ו י ע מ ד ו ה מ י ם ה י ר ד ים מ ל מ ע ל ה ק מ ו נ ד א ח ד ה ר ח ק מ א ד באדם )מ א ד ם( ה ע יר א ש ר מ צ ד צ ר ת ן ו ה י ר ד ים ע ל י ם ה ע ר ב ה י ם ה מ ל ח ת מ ו נ כ ר ת ו ו ה ע ם ע ב ר ו נ ג ד י ר יח ו יז ו י ע מ ד ו ה כ ה נ ים נ ש א י ה א ר ון ב ר ית יהו ה ב ח ר ב ה ב ת ו ך ה י ר ד ן ה כ ן ו כ ל י ש ר א ל ע ב ר ים ב ח ר ב ה ע ד א ש ר ת מ ו כ ל ה ג וי ל ע ב ר א ת ה י ר ד ן שבועות בשבועות קוראים את מגילת רות במלואה או קטעים מתוכה - לפני קריאת התורה. יש קהילות שבהן קוראים את המגילה במקום ההפטרה של שבועות. מגילת רות בעמוד 239. אקדמות בשבועות נוהגים לקרוא או לשיר פיוט מיוחד - פתיחה לקריאה על מתן תורה. להלן פיוט על מעמד הר סיני מתוך תפילות ראש השנה, וכן נוסח מעובד של הכתובה לחג השבועות שנוהגים לקרוא בבתי כנסת של עדות המזרח. עוד פיוטים לאקדמות נמצאים בתוספתא בעמוד 272. א ת ה נ ג ל י ת ב ע נ ן כ ב וד ך ע ל ע ם ק ד ש ך ל ד ב ר ע מ ם. מ ן ה ש מ י ם ה ש מ ע תּ ם ק ול ך ו נ ג ל ית ע ל יה ם ב ע ר פּ ל י ט ה ר. ג ם כ ל ה ע ול ם כ ל ו ח ל מ פּ נ י ך וּב ר יּ ות ב ר א ש ית ח ר דוּ מ מ ך ב ה ג ל ות ך מ ל כ נוּ ע ל ה ר ס ינ י ל ל מ ד ל ע מ ך תּ ור ה וּמ צ ות ו תּ ש מ יע ם א ת ה וד ק ול ך ו ד ב ר ות ק ד ש ך מ ל ה ב ות א ש. ב ק ול ות וּב ר ק ים ע ל יה ם נ ג ל ית וּב ק ול ש ופ ר ע ל יה ם ה ופ ע תּ. פיוט ארץ ישראלי קדום לסדר שופרות בראש השנה השמחה שבלב מחזור לרגלים ולשבתותיהם 154

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

הפטרות - סוכם ע"י תלמידים הפטרת בהר-בחוקותי - מנהגי ההפטרה הרב אלחנן סמט שוב אנו ניצבים בפני פרשות מחוברות, מה שגורם לבעיות לגבי המנהגי

הפטרות - סוכם עי תלמידים   הפטרת בהר-בחוקותי - מנהגי ההפטרה הרב אלחנן סמט שוב אנו ניצבים בפני פרשות מחוברות, מה שגורם לבעיות לגבי המנהגי www.ybm.org.il הפטרת בהר-בחוקותי - מנהגי ההפטרה הרב אלחנן סמט שוב אנו ניצבים בפני פרשות מחוברות, מה שגורם לבעיות לגבי המנהגים. בהפטרות מחוברות עלינו לברר מה ההפטרה של כל פרשה בפני עצמה, וכן איזו הפטרה

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", ט

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את הטור השביעי, ט חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", טורו השירי הקבוע מאז שנת 1943. בתקופה זו, זכה אלתרמן

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - Rabinowich.doc

Microsoft Word - Rabinowich.doc תלתא אפטרתא דפורענותא: בשיטתו של הרמב"ם* ביאור חדש כג מאת: נתן דוד רבינוביץ א. ראש חודש אב שחל בשבת: ידוע ומפורסם היום בעם ישראל, המנהג להפטיר שלוש הפטרות של פורענות א בשלש שבתות לפני תשעה באב, והן: "דברי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל

מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקבה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורל מסע אל העבר יום שני, א' בתשרי - יום של ישועות יוסף רזניק ראש השנה הוא יום בריאת האדם, והוא גם היום שבו הקב"ה דן כל אדם ואת העולם בכללותו וקובע את גורלם לשנה הבאה. ביום זה תוקעים בשופר כמו בשעת המלכת מלך,

קרא עוד