ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות"

תמליל

1 ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ ו ש מ חים : ש וב ה י ה ו ה את שב יתנ ו כ א פ יקים ב נ ג ב : ה ז ר עים ב ד מ עה ב ר נ ה י קצ ר ו : הל ו ך י ל ך וב כ ה נ שא מ ש ך ה ז רע ב א י ב וא ב ר נ ה נ שא אל מ תיו : הגדת הנבואה ליום העצמאות נבואות מתגשמות בישראל על בסיס ספר 'הנבואה' מאת הרב שמואל אליהו

2 The Haggadah of Prophecy Prophecies Come True in Israel For Yom Ha'atzmaut Israel's Independence Day 2 נבואות מתגשמות בישראל

3 דברי פתיחה כשקוראים את נבואות הנביאים ומסתכלים על קיבוץ הגלויות שנמשך כמאה שנים ויותר. כשרואים את ירושלים הולכת ונבנית. את ההצלחה החקלאית ואת ההצלחה הכלכלית, את העוצמה הצבאית ואת ההתפתחות הרוחנית. מבינים שאנו חלק מהתגשמות הנבואות של כל הנביאים אין דבר שיותר משמח מתובנה הזו. תובנה שאומרת כי העתיד מתקרב אלינו בצעדים בטוחים, והוא מלא אורה וטובה. הגדה זו מבוססת על ספר 'הנבואה', על נבואות שהולכות ומתגשמות בישראל. בפתיחת ההגדה הובאה תפילת יום העצמאות. אני מאחל לכם חוויה של קריאה בעקבות נביאי ישראל. בברכה, הרב שמואל אליהו הגדת הנבואה ליום העצמאות 3

4 Tefilla for the Evening of Yom Ha atzmaut (According to the Rinat Yisrael Siddur) All congregants come to shul (synagogue) dressed in festive clothes. Before the start of Maariv say: תהלים פרק קז ה ד ו ל י ה ו ה כ י ט וב כ י ל ע ול ם ח ס ד ו: י אמ ר ו ג א ול י י ה ו ה א ש ר ג א ל ם מ י ד צ ר: ומ א ר צ ות ק ב צ ם מ מ ז ר ח ומ מ ע ר ב מ צ פ ון ומ י ם: ת ע ו ב מ ד ב ר ב י ש ימ ון ד ר ך ע יר מ ו ש ב לא מ צ א ו: ר ע ב ים ג ם צ מ א ים נ פ ש ם ב ה ם ת ת ע ט ף: ו י צ ע ק ו א ל י ה ו ה ב צ ר ל ה ם מ מ צ וק ות יה ם י צ יל ם: ו י ד ר יכ ם ב ד ר ך י ש ר ה ל ל כ ת א ל ע יר מ ו ש ב: י וד ו ל י ה ו ה ח ס ד ו ו נ פ ל א ות יו ל ב נ י א ד ם: כ י ה ש ב יע נ פ ש ש ק ק ה ו נ פ ש ר ע ב ה מ ל א ט וב: י ש ב י ח ש ך ו צ ל מ ו ת א ס יר י ע נ י וב ר ז ל: כ י ה מ ר ו א מ ר י א ל ו ע צ ת ע ל י ון נ א צ ו: ו י כ נ ע ב ע מ ל ל ב ם כ ש ל ו ו א ין ע ז ר: ו י ז ע ק ו א ל י ה ו ה ב צ ר ל ה ם מ מ צ ק ות יה ם י ו ש יע ם: י וצ יא ם מ ח ש ך ו צ ל מ ו ת ומ וס ר ות יה ם י נ ת ק: י וד ו ל י ה ו ה ח ס ד ו ו נ פ ל א ות יו ל ב נ י א ד ם: כ י ש ב ר ד ל ת ות נ ח ש ת וב ר יח י ב ר ז ל ג ד ע : א ו ל ים מ ד ר ך פ ש ע ם ומ ע ונ ת יה ם י ת ע נ ו: כ ל א כ ל ת ת ע ב נ פ ש ם ו י ג יע ו ע ד ש ע ר י מ ו ת: ו י ז ע ק ו א ל י ה ו ה ב צ ר ל ה ם מ מ צ ק ות יה ם י ו ש יע ם: י ש ל ח ד ב ר ו ו י ר פ א ם ו ימ ל ט מ ש ח ית ות ם: י וד ו ל י ה ו ה ח ס ד ו ו נ פ ל א ות יו ל ב נ י א ד ם: ו י ז ב ח ו ז ב ח י ת וד ה ו יס פ ר ו מ ע ש יו ב ר נ ה: י ור ד י ה י ם ב א נ י ות ע ש י מ ל אכ ה ב מ י ם ר ב ים: ה מ ה ר א ו מ ע ש י י ה ו ה ו נ פ ל א ות יו ב מ צ ול ה: ו י אמ ר ו י ע מ ד ר וח ס ע ר ה ו ת ר ומ ם ג ל יו: י ע ל ו ש מ י ם י ר ד ו ת ה ומ ות נ פ ש ם ב ר ע ה ת ת מ וג ג: י ח ו ג ו ו י נ וע ו כ ש כ ור ו כ ל ח כ מ ת ם ת ת ב ל ע: ו י צ ע ק ו א ל י ה ו ה ב צ ר ל ה ם ומ מ צ וק ת יה ם י וצ יא ם: י ק ם ס ע ר ה ל ד מ מ ה ו י ח ש ו ג ל יה ם: ו י ש מ ח ו כ י י ש ת ק ו ו י נ ח ם א ל מ ח וז ח פ צ ם: י וד ו ל י ה ו ה ח ס ד ו ו נ פ ל א ות יו ל ב נ י א ד ם: ו יר מ מ וה ו ב ק ה ל ע ם וב מ ו ש ב ז ק נ ים י ה ל ל וה ו: י ש ם נ ה ר ות ל מ ד ב ר ומ צ א י מ י ם ל צ מ א ון: א ר ץ פ ר י ל מ ל ח ה מ ר ע ת י ש ב י ב ה: י ש ם מ ד ב ר ל א ג ם מ י ם ו א ר ץ צ י ה ל מ צ א י מ י ם: ו י ו ש ב ש ם ר ע ב ים ו י כ ונ נ ו ע יר מ ו ש ב: ו י ז ר ע ו ש ד ות ו י ט ע ו כ ר מ ים ו י ע ש ו פ ר י ת ב וא ה: ו י ב ר כ ם ו י ר ב ו מ א ד וב ה מ ת ם לא י מ ע יט: ו י מ ע ט ו ו י ש ח ו מ ע צ ר ר ע ה ו י ג ון: ש פ ך ב וז ע ל נ ד יב ים ו י ת ע ם ב ת ה ו לא ד ר ך: ו י ש ג ב א ב י ון מ ע ונ י ו י ש ם כ צ אן מ ש פ ח ות: י ר א ו י ש ר ים ו י ש מ ח ו ו כ ל ע ו ל ה ק פ צ ה פ יה : מ י ח כ ם ו י ש מ ר א ל ה ו י ת ב ונ נ ו ח ס ד י י ה ו ה: 4 נבואות מתגשמות בישראל

5 Psalms, Chapter 107 Give thanks to the Lord because He is good, for His kindness is eternal. Those redeemed by the Lord shall say it, those whom He redeemed from the hands of an oppressor. And gathered them from lands, from the east and from the west, from the north and from the sea. They strayed in the desert, on a road of desolation; they did not find an inhabited city. Hungry as well as thirsty, their soul enwraps itself in them. And they cried out to the Lord in their distress; from their straits He rescued them. And He led them on a straight road, to go to an inhabited city. They shall give thanks to the Lord for His kindness, and for His wonders to the children of men. For He sated a yearning soul, and a hungry soul He filled with goodness. Those who sit in darkness and the shadow of death, prisoners of affliction and iron. For they rebelled against the words of God, and they scorned the counsel of the Most High. And He humbled their heart with toil; they stumbled with no one to help them. And they cried out to the Lord in their distress; from their straits He saved them. He took them out of darkness and the shadow of death, and He broke open their bonds. They shall give thanks to the Lord for His kindness, and for His wonders to the children of men. For He broke copper doors, and cut off iron bars. Fools, because of the way of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their soul despises all food, and they reach the portals of death. And they cried out to the Lord in their distress; from their straits He saved them. He sent His word and healed them, and extricated them from their pit. They shall give thanks to the Lord for His kindness, and for His wonders to the children of men. And they shall slaughter sacrifices of thanksgiving, and they shall tell of His deeds with song. Those who go down to the sea in ships, who do work in mighty waters. They saw the deeds of the Lord and His wonders in the deep. He spoke, and He set up a tempest, and it raised its waves. They went up to the heavens, they came down to the depths; their soul melted with trouble. They were frightened and staggered like a drunkard, and all their wisdom was destroyed. They cried out to the Lord from their distress, that He take them out of their straits. The tempest He had set up [settled] into a calm, and their waves were stilled. They rejoiced that they הגדת הנבואה ליום העצמאות 5

6 were stilled, and He led them to the region of their desire. They shall thank the Lord for His kindness, and for His wonders to the children of men. And they shall exalt Him in an assembly of people, and in a sitting of elders, praise Him. He makes rivers into a desert, and springs of water into an arid place; A fruitful land into a salty waste, because of the evil of its inhabitants. He makes a desert into a pool of water, and a wasteland into springs of water. And He settles the hungry there, and they establish an inhabited city. And they sow fields and plant vineyards, which produce fruits and grain. And He blessed them, and they multiplied exceedingly, and their animals did not decrease. Whereas they were few and they sank down from dominion, trouble, and sorrow. He pours contempt upon princes and leads them astray in a wasteland where there is no path. And He strengthened the needy from poverty and made him families like flocks. The upright see and rejoice, and all injustice shuts its mouth. He who is wise will keep these in mind, and they will ponder the kind deeds of the Lord. תהלים פרק צז י ה ו ה מ ל ך ת ג ל ה א ר ץ י ש מ ח ו א י ים ר ב ים: ע נ ן ו ע ר פ ל ס ב יב יו צ ד ק ומ ש פ ט מ כ ון כ ס א ו: א ש ל פ נ יו ת ל ך ות ל ה ט ס ב יב צ ר יו: ה א יר ו ב ר ק יו ת ב ל ר א ת ה ו ת ח ל ה א ר ץ: ה ר ים כ ד ונ ג נ מ ס ו מ ל פ נ י י ה ו ה מ ל פ נ י א ד ון כ ל ה א ר ץ: ה ג יד ו ה ש מ י ם צ ד ק ו ו ר א ו כ ל ה ע מ ים כ ב וד ו: י ב ש ו כ ל ע ב ד י פ ס ל ה מ ת ה ל ל ים ב א ל יל ים ה ש ת ח ו ו ל ו כ ל א לה ים: ש מ ע ה ו ת ש מ ח צ י ון ו ת ג ל נ ה ב נ ות י ה וד ה ל מ ע ן מ ש פ ט י ך י ה ו ה: כ י א ת ה י ה ו ה ע ל י ון ע ל כ ל ה א ר ץ מ א ד נ ע ל ית ע ל כ ל א לה ים: א ה ב י י ה ו ה ש נ א ו ר ע ש מ ר נ פ ש ות ח ס יד יו מ י ד ר ש ע ים י צ יל ם: א ור ז ר ע ל צ ד יק ול י ש ר י ל ב ש מ ח ה: ש מ ח ו צ ד יק ים ב י ה ו ה ו ה וד ו ל ז כ ר ק ד ש ו: Psalms, Chapter 97 The Lord has reigned, the earth will exult; many islands will rejoice. Cloud and thick darkness are around Him; righteousness and judgment are the foundation of His throne. Fire will go before Him and will burn His enemies all around. His lightnings illuminated the world; the earth saw and quaked. Mountains melted like wax from before the Lord, from before the Master of all the earth. The 6 נבואות מתגשמות בישראל

7 heavens told His righteousness, and all the earth saw His glory. All worshippers of graven images will be ashamed, yea those who boast of idols; all gods, prostrate yourselves before Him. Zion heard and rejoiced, and the daughters of Judah exulted, because of Your judgments, O Lord. For You, O Lord, are Most High above all the earth; You are very much exalted above all gods. You who love the Lord, hate evil; He watches the souls of His pious ones, He rescues them from the hands of the wicked. A light is sown for the righteous, and for the upright of heart, joy. Rejoice, you righteous, with the Lord, and give thanks to His holy name. תהלים פרק צח מ ז מ ור ש יר ו ל י ה ו ה ש יר ח ד ש כ י נ פ ל א ות ע ש ה ה ו ש יע ה ל ו י מ ינ ו וז ר וע ק ד ש ו: ה וד יע י ה ו ה י ש וע ת ו ל ע ינ י ה ג וי ם ג ל ה צ ד ק ת ו: ז כ ר ח ס ד ו ו א מ ונ ת ו ל ב ית י ש ר א ל ר א ו כ ל א פ ס י א ר ץ א ת י ש וע ת א לה ינ ו: ה ר יע ו ל י ה ו ה כ ל ה א ר ץ פ צ ח ו ו ר נ נ ו ו ז מ ר ו: ז מ ר ו ל י ה ו ה ב כ נ ור ב כ נ ור ו ק ול ז מ ר ה: ב ח צ צ ר ות ו ק ול ש ופ ר ה ר יע ו ל פ נ י ה מ ל ך י ה ו ה: י ר ע ם ה י ם ומ לא ו ת ב ל ו י ש ב י ב ה: נ ה ר ות י מ ח א ו כ ף י ח ד ה ר ים י ר נ נ ו: ל פ נ י י ה ו ה כ י ב א ל ש פ ט ה א ר ץ י ש פ ט ת ב ל ב צ ד ק ו ע מ ים ב מ י ש ר ים: Psalms, Chapter 98 A song. Sing to the Lord a new song, for He performed wonders; His right hand and His holy arm have saved Him. The Lord has made known His salvation; to the eyes of the nations He has revealed His righteousness. He remembered His kindness and His faith to the house of Israel; all the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout to the Lord, all the earth, open [your mouths] and sing praises and play music. Play to the Lord with a harp, with a harp and a voice of song. With trumpets and the sound of a shofar, raise your voices before the King, the Lord. The sea and the fullness thereof will roar, the inhabited world and the inhabitants thereof. Rivers will clap hands; together mountains will sing praises. Before the Lord, for He has come to judge the earth; He will judge the inhabited world justly and the peoples with equity. הגדת הנבואה ליום העצמאות 7

8 The Chazan and congregants say the following, verse by verse: ה ת ע ו ר ר י ה ת עור ר י כ י ב א אור ך ק ומ י אור י ע ור י ע ור י ש יר ד ב ר י כ ב וד י י ע ל י ך נ ג ל ה: ז ה ה י ום ע ש ה י י נ ג יל ה ו נ ש מ ח ה ב ו: לא ת בו ש י ול א ת כ ל מ י מ ה ת ש תוח ח י ומ ה ת ה מ י ב ך י ח ס ו ע נ י י ע מ י ו נ ב נ ת ה ע יר ע ל ת ל ה: ז ה ה י ום ע ש ה יי נ ג יל ה ו נ ש מ חה ב ו: י מ ין וש מ אל ת פ רוצ י, ו א ת י י ת ע ר יצ י, ע ל י ד א י ש ב ן פ ר צ י ו נ ש מ ח ה ו נ ג יל ה: ז ה ה י ום ע ש ה י י נ ג יל ה ו נ ש מ ח ה ב ו: Wake up, wake up, Your light has come, rise and shine. Awaken, awaken; sing a melody, the glory of G-d to be revealed upon thee. This is the day that the Lord made; we shall exult and rejoice thereon. Be not ashamed, nor confounded, why are you downcast, why astounded? In you, refuge for My poor people will be found, the city will be rebuilt on its former mound. This is the day that the Lord made; we shall exult and rejoice thereon. To right and left you ll spread abroad, and the Eternal One you shall laud. Through the man from Peretz s family, we shall rejoice and sing happily. This is the day that the Lord made; we shall exult and rejoice thereon. The congregants sing the Maariv prayer. After Kaddish Titkabel the Ark is opened. The Chazan says the following and the congregants repeat after him. ש מ ע י ש ר א ל י ה ו ה א לה ינ ו י ה ו ה א ח ד. י ה ו ה ה וא ה א לה ים - 3 פעמים Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord is One Hashem only He is God 3 times 8 נבואות מתגשמות בישראל

9 The Chazan says the following and the congregants repeat after him. מ י ש ע ש ה נ ס ים ל א ב ות ינ ו ו ל נ ו וג א ל נ ו מ ע ב ד ות ל ח ר ות, ה וא י ג א ל נ ו ג א ול ה ש ל מ ה ב ק ר וב, ו י ק ב ץ ניד ח נ ו מ א ר ב ע כ נ פ ות ה א ר ץ, ח ב ר ים כ ל י ש ר א ל, ו נ אמ ר א מ ן. The Chazan reads from Numbers (Bamidbar), 10:9-10. ו כ י ת ב א ו מ ל ח מ ה ב א ר צ כ ם ע ל ה צ ר ה צ ר ר א ת כ ם ו ה ר ע ת ם ב ח צ צ ר ות ו נ ז כ ר ת ם ל פ נ י י ה ו ה א לה יכ ם ו נ ו ש ע ת ם מ א י ב יכ ם: וב י ום ש מ ח ת כ ם וב מ וע ד יכ ם וב ר א ש י ח ד ש יכ ם ות ק ע ת ם ב ח צ צ ר ת ע ל ע לת יכ ם ו ע ל ז ב ח י ש ל מ יכ ם ו ה י ו ל כ ם ל ז כ ר ון ל פ נ י א לה יכ ם א נ י י ה ו ה א לה יכ ם: If you go to war in your land against an adversary that oppresses you, you shall blow a teruah with the trumpets and be remembered before the Lord your God, and thus be saved from your enemies. On the days of your rejoicing, on your festivals and on your new-moon celebrations, you shall blow on the trumpets for your ascent-offerings and your peace sacrifices, and it shall be a remembrance before your God; I am the Lord your God Blow the Shofar a Teki a Gedola (one long note) and say out loud ל ש נ ה ה ב א ה ב יר ו ש ל י ם ה ב נ וי ה Next year in Jerusalem הגדת הנבואה ליום העצמאות 9

10 The congregants say: י ה י ר צ ון מ ל פ נ י ך י י א לה ינ ו ו א לה י א ב ות ינ ו ש כ ש ם ש ז כ ינ ו ל א ת ח ל ת א ד ג א ול ה כ ן נ ז כ ה ל ש מ וע ק ול ש ופ ר ש ל מ ש יח צ ד ק נ ו ב מ ה ר ה ב י מ נ ו. All congregants sing Psalms 126 to the tune of Hatikva ש י ר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה א ת ש יב ת צ י ון ה י ינ ו כ ח ל מ ים: א ז י מ ל א ש ח וק פ ינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה א ז י אמ ר ו ב ג וי ם ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע ם א ל ה: ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מ נ ו ה י ינ ו ש מ ח ים: ש וב ה י ה ו ה א ת ש ב ית נ ו כ א פ יק ים ב נ ג ב: ה ז ר ע ים ב ד מ ע ה ב ר נ ה י ק צ ר ו: ה ל ו ך י ל ך וב כ ה נ ש א מ ש ך ה ז ר ע ב א י ב וא ב ר נ ה נ ש א א ל מ ת יו: A song of ascents. When the Lord returns the returnees to Zion, we shall be like dreamers. Then our mouths will be filled with laughter and our tongues with songs of praise; then they will say among the nations, The Lord has done great things with these. The Lord has done great things with us; we were happy. Return, O Lord, our captivity like rivulets in arid land. Those who sow with tears will reap with song. He will go along weeping, carrying the valuable seeds; he will come back with song, carrying his sheaves. Count the Omer, say Aleinu Leshabe ach and sing: א נ י מ א מ ין ב א מ ונ ה ש ל מ ה ב ב יא ת ה מ ש יח, ו א ף ע ל פ י ש י ת מ ה מ ה, ע ם כ ל ז ה א ח כ ה ל ו ב כ ל י ום ש י ב וא. I believe with perfect faith in the coming of the mashiach, and though he may tarry, still I await him every day. 10 נבואות מתגשמות בישראל

11 Congregants wish each other: מ וע ד ים ל ש מ ח ה ל ג א ל ה ש ל מ ה. Moadim L Simcha for a full redemption Geulah. A festive meal is eaten. Candles are lit and everyone sings together. הגדת הנבואה ליום העצמאות 11

12 Shacharit Prayers on Yom Ha atzmaut Say Pesukei D Zimra for Yom Tov, Shirat Hayam, verse by verse. After the repetition of the Shemone Esre, say Hallel. The Chazan says half Kaddish (on Monday and Thursday read the Torah portion). עוד היום בנוב לעמוד Read the Haftara ע וד ה י ום ב נ ב ל ע מ ד י נ פ ף י ד ו ה ר ב ת צ י ון ג ב ע ת י ר ו ש ל ם: ה נ ה ה א ד ון י ה ו ה צ ב א ות מ ס ע ף פ אר ה ב מ ע ר צ ה ו ר מ י ה ק ומ ה ג ד וע ים ו ה ג ב ה ים י ש פ ל ו: ו נ ק ף ס ב כ י ה י ע ר ב ב ר ז ל ו ה ל ב נ ון ב א ד יר י פ ול: ו י צ א ח ט ר מ ג ז ע י ש י ו נ צ ר מ ש ר ש יו י פ ר ה: ו נ ח ה ע ל יו ר וח י ה ו ה ר וח ח כ מ ה וב ינ ה ר וח ע צ ה וג ב ור ה ר וח ד ע ת ו י ר א ת י ה ו ה: ו ה ר יח ו ב י ר א ת י ה ו ה ו לא ל מ ר א ה ע ינ יו י ש פ וט ו לא ל מ ש מ ע א ז נ יו י וכ יח : ו ש פ ט ב צ ד ק ד ל ים ו ה וכ יח ב מ י ש ור ל ע נ ו י א ר ץ ו ה כ ה א ר ץ ב ש ב ט פ יו וב ר וח ש פ ת יו י מ ית ר ש ע: ו ה י ה צ ד ק א ז ור מ ת נ יו ו ה א מ ונ ה א ז ור ח ל צ יו: ו ג ר ז א ב ע ם כ ב ש ו נ מ ר ע ם ג ד י י ר ב ץ ו ע ג ל וכ פ יר ומ ר יא י ח ד ו ו נ ע ר ק ט ן נ ה ג ב ם: ופ ר ה ו ד ב ת ר ע ינ ה י ח ד ו י ר ב צ ו י ל ד יה ן ו א ר י ה כ ב ק ר י אכ ל ת ב ן: ו ש ע ש ע י ונ ק ע ל ח ר פ ת ן ו ע ל מ א ור ת צ פ ע ונ י ג מ ול י ד ו ה ד ה: לא י ר ע ו ו לא י ש ח ית ו ב כ ל ה ר ק ד ש י כ י מ ל א ה ה א ר ץ ד ע ה א ת י ה ו ה כ מ י ם ל י ם מ כ ס ים: ו ה י ה ב י ום ה ה וא ש ר ש י ש י א ש ר ע מ ד ל נ ס ע מ ים א ל יו ג וי ם י ד ר ש ו ו ה י ת ה מ נ ח ת ו כ ב וד: ו ה י ה ב י ום ה ה וא י וס יף א ד נ י ש נ ית י ד ו ל ק נ ות א ת ש א ר ע מ ו א ש ר י ש א ר מ א ש ור ומ מ צ ר י ם ומ פ ת ר וס ומ כ ו ש ומ ע יל ם ומ ש נ ע ר ומ ח מ ת ומ א י י ה י ם: ו נ ש א נ ס ל ג וי ם ו א ס ף נ ד ח י י ש ר א ל ונ פ צ ות י ה וד ה י ק ב ץ מ א ר ב ע כ נ פ ות ה א ר ץ: ו ס ר ה ק נ א ת א פ ר י ם ו צ ר ר י י ה וד ה י כ ר ת ו א פ ר י ם לא י ק נ א א ת י ה וד ה ו יה וד ה לא י צ ר א ת א פ ר י ם: ו ע פ ו ב כ ת ף פ ל ש ת ים י מ ה י ח ד ו י ב ז ו א ת ב נ י ק ד ם א ד ום ומ וא ב מ ש ל וח י ד ם וב נ י ע מ ון מ ש מ ע ת ם: ו ה ח ר ים י ה ו ה א ת ל ש ון י ם מ צ ר י ם ו ה נ יף י ד ו ע ל ה נ ה ר ב ע י ם ר וח ו ו ה כ ה ו ל ש ב ע ה נ ח ל ים ו ה ד ר י ך ב נ ע ל ים: ו ה י ת ה מ ס ל ה ל ש א ר ע מ ו א ש ר י ש א ר מ א ש ור כ א ש ר ה י ת ה ל י ש ר א ל ב י ום ע לת ו מ א ר ץ מ צ ר י ם: ו א מ ר ת ב י ום ה ה וא א וד ך י ה ו ה כ י א נ פ ת ב י י ש ב א פ ך ות נ ח מ נ י: ה נ ה א ל י ש וע ת י א ב ט ח ו לא א פ ח ד כ י ע ז י ו ז מ ר ת י ה י ה ו ה ו י ה י ל י ל י ש וע ה: ו ש א ב ת ם מ י ם ב ש ש ון מ מ ע י נ י ה י ש וע ה: ו א מ ר ת ם ב י ום ה ה וא ה וד ו ל י ה ו ה 12 נבואות מתגשמות בישראל

13 ק ר א ו ב ש מ ו ה וד יע ו ב ע מ ים ע ל י לת יו ה ז כ יר ו כ י נ ש ג ב ש מ ו: ז מ ר ו י ה ו ה כ י ג א ות ע ש ה מידעת מ וד ע ת ז את ב כ ל ה א ר ץ: צ ה ל י ו ר נ י י ו ש ב ת צ י ון כ י ג ד ול ב ק ר ב ך ק ד ו ש י ש ר א ל: Say the prayer for the Safety of Israel, Remembrance for IDF soldiers, Av Harachamim, Ashre, U va Lezion, until the end of the morning prayer, and sing: א נ י מ א מ ין ב א מ ונ ה ש ל מ ה ב ב יא ת ה מ ש יח, ו א ף ע ל פ י ש י ת מ ה מ ה, ע ם כ ל ז ה א ח כ ה ל ו ב כ ל י ום ש י ב וא. I believe with perfect faith in the coming of the mashiach, and though he may tarry, still I await him every day. During the morning seuda we sing and thank Hashem for the miracles that were done for us on this day. Tachanun is not said at Mincha. הגדת הנבואה ליום העצמאות 13

14 הקדמה - חיים בתוך נבואות שמתגשמות Introduction Living within Prophecies that have been Fulfilled ב- 100 השנים האחרונות עם ישראל עבר שינוי שלא קרה 1900 שנים קודם לכן. יהודים התקבצו מ- 102 מדינות שונות ועלו לארץ, בנו ערים, סללו כבישים, הפריחו שממה ויצרו עוצמה כלכלית, צבאית וטכנולוגית גבוהה. In the past 100 years the Jewish People underwent changes that did not happen to them during the previous 1,900 years. Jews were ingathered from 102 different countries and immigrated to Israel. They built cities, paved roads, caused the desert to bloom and created a major economic, military and technological superpower. אם נשווה את מה שעובר עלינו בדור הזה לדברי הנביאים, נראה שיש ביניהם התאמה מופלאה, ונבין שאנחנו חיים בתוך נבואות שמתגשמות, אף שלא תמיד אנו שמים לב לכך. If we compare our life today to the biblical prophecies, we will see an amazing comparison and understand that we are living within prophecies that have been fulfilled, even if we do not always notice this. רגילים לצטט את דברי הנביאים בדבר העלייה לארץ. אבל לא רק על העלייה הם דיברו, כי אם גם על תנובת הארץ שהייתה שוממה 1900 שנה, על ייבוש הביצות, על בניין ירושלים ואפילו על סלילת הכבישים והרכבות. הם ידעו לנבא שננצח את אויבינו פעם אחר פעם. We are used to quoting the prophets on immigrating to Israel, but they spoke about many other topics, about agricultural abundance in a land that was desolate for 1,900 years, drying up the swamps, building Jerusalem and even about paving roads and trains. Time and time again they foresaw that we would overpower our enemies. יש הרבה נבואות שנאמרו בתנ"ך והתגשמו בדורנו. ההגדה שלפניכם עוסקת ב- 30 נבואות שונות שעל פניו הן לא מתבקשות, סבירות וצפויות. בחלק מהנבואות מובאים גם טבלת נתונים או גרפים שמלמדים כי כל הנבואות הללו הולכות ומתגשמות בעקביות כבר למעלה מ- 100 שנה, נגד כל הסיכויים. 14 נבואות מתגשמות בישראל

15 Many prophecies were quoted in the Bible and fulfilled in our generation. The following Haggadah focuses on 30 different prophecies, which are not necessary, reasonable and expected. Some prophecies are presented in a table or graph, showing that all these have been consistently fulfilled for more than 100 years, against all odds. המשמעות של התובנה הזאת היא גדולה מאוד. אם מבינים שכל מה שקורה במדינת ישראל בעשרות השנים האחרונות הוא מימוש חלק גדול מהבטחת ה', אנחנו צפויים בהחלט לראות גם את החלק הנותר מתממש מול עינינו. אנחנו יכולים לדעת מה צופן לנו העתיד. אנחנו יכולים לקבל החלטות נכונות יותר. he significance of this understanding is immense. If we realize that everything happening in the State of Israel in the last few decades are the fulfillment of many of Hashem s promises, we will most definitely also see the remaining promises that are coming to life right before our eyes. If we know what the future holds for us, we can make more sensible decisions. יום העצמאות הוא יום בו ניתנת לנו הזדמנות להודות ולשבח על כל הטוב שגמלנו האל בהקמת מדינת ישראל בהתגשמות נבואות התנ"ך. Yom Ha atzmaut is the day on which we have been given an opportunity to give thanks to Hashem for all the good He has done for us in establishing the State of Israel as the fulfillment of the biblical prophecies. הגדת הנבואה ליום העצמאות 15

16 שיר ה מ על ות יבת ב ש וב י ה ו ה את ש הי ינ ו כח ל מים צ י ון

17 קיבוץ גלויות the Ingathering of the Exiles הנביאים ראו את תהליך הגאולה מתחיל בשיבת עם ישראל לארץ ישראל מכל העולם. כך מנבא משה רבנו ואומר: The Prophets saw the process of redemption beginning with the return of Am Yisrael to Eretz Yisrael from all over the world. This is how Moses describes this process: Then, the Lord, your God, will bring back your exiles, and He will have mercy upon you. He will once again gather you from all the nations, where the Lord, your God, had dispersed you "ו ש ב ה' א לקי ך א ת ש ב ות ך ו ר ח מ ך ו ש ב ו ק ב צ ך מ כ ל ה ע מ ים א ש ר ה פ יצ ך ה' א לקי ך ש מ ה" )דברים ל', ג'(. )Deuteronomy, 30:3( משה מדגיש כי קיבוץ הגלויות יהיה מהמדינות הרחוקות ביותר: Moses emphasizes the fact that the Ingathering of the Exiles will be from the most distant lands: Even if your exiles are at the end of the heavens, the Lord, your God, will gather you from there, and He will take you from there (Deuteronomy, 30:4) "א ם י ה י ה נ ד ח ך ב ק צ ה ה ש מ י ם מ ש ם י ק ב צ ך ה' א לקי ך ומ ש ם י ק ח ך" )דברים ל', ד'(. העלייה תהיה לארץ ישראל, שם יחזור שלטון היהודים, שיזכו בה לטוב ולריבוי: Aliya will be to Eretz Yisrael, which will enjoy Jewish rule, and the nation will live well and flourish: הגדת הנבואה ליום העצמאות 17

18 And the Lord, your God, will bring you to the land which your forefathers possessed, and you [too] will take possession of it, and He will do good to you, and He will make you more numerous than your forefathers "ו ה ב יא ך ה' א לקי ך א ל ה א ר ץ א ש ר י ר ש ו א ב ת י ך ו יר ש ת ה, ו ה יט ב ך ו ה ר ב ך מ א ב ת י ך" )דברים ל', ה'(. על ההבטחות הללו חוזרים כמעט כל הנביאים, כל אחד בלשונו. (Deuteronomy, 30:5) Almost all prophets repeat these promises, each in his own style. ירמיהו מספר על הבטחת ה' לרחל אמנו: Jeremiah mentions Hashem s promise to Rachel our Matriarch: So says the Lord: A voice is heard on high, lamentation, bitter weeping, Rachel weeping for her children, she refuses to be comforted for her children for they are not. So says the Lord: Refrain your voice from weeping and your eyes from tears, for there is reward for your work, says the Lord, and they shall come back from the land of the enemy. And there is hope for your future, says the Lord, and the children shall return to their own border " כ ה א מ ר ה' ק ול ב ר מ ה נ ש מ ע נ ה י ב כ י ת מ ר ור ים ר ח ל מ ב כ ה ע ל ב נ יה מ א נ ה ל ה נ ח ם ע ל ב נ יה כ י א ינ נ ו: כ ה א מ ר ה' מ נ ע י ק ול ך מ ב כ י ו ע ינ י ך מ ד מ ע ה כ י י ש ש כ ר ל פ ע ל ת ך נ א ם ה' ו ש ב ו מ א ר ץ א וי ב, ו י ש ת ק ו ה ל א ח ר ית ך נ א ם ה' ו ש ב ו ב נ ים ל ג ב ול ם" )ירמיהו, ל"א, י"ד-ט"ז( (Jeremiah, 31:14-16) יחזקאל מנבא על קיבוץ גלויות כתהליך של קידוש השם לעיני כל העמים. הוא מלמד שהתשובה של עם ישראל לאלוקים תתחיל אחרי קיבוץ הגלויות: Ezekiel gives prophecy on the Ingathering of the Exiles as a process of Sanctifying Hashem's name (Kiddush Hashem) before all the nations. He teaches that Am Yisrael s return to Hashem will begin after the Ingathering of the Exiles: 18 נבואות מתגשמות בישראל

19 Therefore, say; So, said the Lord God: I will gather you from the peoples, and I will assemble you from the lands which you have been scattered therein, and I shall give you the land of Israel "ל כ ן א מ ר כ ה א מ ר ה' אלוקים ו ק ב צ ת י א ת כ ם מ ן ה ע מ ים ו א ס פ ת י א ת כ ם מ ן ה א ר צ ות א ש ר נ פ צ ות ם ב ה ם ו נ ת ת י ל כ ם א ת א ד מ ת י ש ר א ל" )יחזקאל פרק י"א, י"ז. וגם בפרק ל ו( (Ezekiel, 11:17 and chapter 36) נבואות דומות רבות אפשר למצוא בכל דברי הנביאים. אין כמעט נביא שלא דיבר על קיבוץ הגלויות ועל כל מה שמתלווה אליו. Other prophets said similar prophecies; there are almost no prophets that did not at all mention the process of the Ingathering of the Exiles. והנה, אחרי 1900 שנים שבהן היה העם היהודי מפוזר בכל קצווי העולם מתחילות להתממש הנבואות על קיבוץ גלויות. So, 1900 years later, during which the Jewish People were dispersed to all ends of the earth, the prophecies of the Ingathering of the Exiles begin to come true. בתחילה עלה העם היהודי לארץ ישראל טיפין טיפין, ואחר כך העלייה הופכת לנהר שוטף. לפני כ- 450 שנה עלו לצפת רבי יוסף קארו והאר"י הקדוש. 200 שנה אחריהם, עולה הרש"ש מתימן. אור החיים הקדוש עולה ממרוקו עם עוד כמה עשרות תלמידים. במקביל, מעודדים הבעל שם טוב והגר"א את תלמידיהם לעלות לארץ ישראל מאירופה ומרוסיה. הם שומעים לקריאתם ועולים במסירות נפש ליישב את ארץ הקודש. כך מצליחים עד שנת תק"ס )1800( כ יהודים להתיישב בארץ ישראל. At first immigration to Eretz Yisrael was gradual, until the time when the flood gates were opened. About 450 years ago Rabbi Yosef Karo and the Arizal came to Safed. Two hundred years after them Rabbi Shalom Sharabi (known as the Rashash) follows in their footsteps. Rabbi Hayyim ben Moshe ibn Attar (known as the Or ha-hayyim) emigrates from Morocco with several dozens of his students. At the same time, Rabbi Israel ben Eliezer (the Baal Shem Tov) and Rabbi Elijah ben Solomon Zalman (the Vilna Gaon or HaGra) encouraged their students to immigrate to Israel from Europe and Russia. They הגדת הנבואה ליום העצמאות 19

20 listened to their Rabbis call and set out on their journeys with great dedication to settle the Holy Land. This way about 7,000 Jews settled in Eretz Yisrael by the year 5560 (1800). עד שנת תר"מ )1880(, חיים בארץ ישראל כ- 24,000 יהודים, מספר של יהודים שלא היה בארץ ישראל מאז חורבן הבית השני. By 5640 (1880) about 24,000 Jews are living in Eretz Yisrael, a number unparalleled since the destruction of the Second Temple. As quoted by the prophet Isaiah: And you shall be gathered one by one, O children of Israel "ו א ת ם ת ל ק ט ו ל א ח ד א ח ד ב נ י י ש ר א ל " (Isaiah, 27:12) )ישעיהו כ"ז, י"ב(. בשנת תרמ"ב )1882( זרם העולים גובר אף יותר. תוך 30 שנה מספר היהודים בארץ ישראל גדל שוב ביותר מפי שלושה. בשנת תרע"ד )1914(, ערב מלחמת העולם הראשונה, נמצאים בארץ ישראל 84,000 יהודים. קצת יותר מ- 0.5% מעם ישראל. In 5642 (1882) the wave of immigration increased and within thirty years the number of Jews in Eretz Yisrael had tripled. In 5674 (1914), on the eve of World War I, there were 84,000 Jews in Eretz Yisrael, slightly more than 0.5% of the Jewish People. הבריטים באמצעות לורד בלפור, הצהירו במהלך מלחמת העולם הראשונה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וכי הם יקימו בה בית יהודי לעם היהודי. ההצהרה הזאת גררה אחריה החלטה של חבר הלאומים בסאן רמו, שאימצה את הצהרת בלפור ונתנה לבריטים מנדט לבצע בפועל את ההצהרה שלהם. The British, via Lord Balfour, declared during World War I that Eretz Yisrael belongs to Am Yisrael and that they would establish a Jewish home for the Jewish People on this land. This declaration resulted in the League of Nations San Remo resolution that adopted the Balfour Declaration and gave the British a mandate to implement it. הצהרת בלפור הייתה חלק מנוסח כתב המנדט שנמסר לממשלת בריטניה בשנת תר"פ )1920(, ואושר בידי חבר הלאומים שנתיים אחר כך. ההצהרה הזאת באה לקראת סיום מלחמת העולם הראשונה, שבה כבשו האנגלים את הארץ. בפגישה בין המלך ג'ורג' החמישי לד"ר ויצמן, אמר המלך כי 20 נבואות מתגשמות בישראל

21 היא באה מתוך האמונה הגדולה של האנגלים בקיום דברי הנביאים: "כתוב בתורה כי עתידים בני ישראל לשוב לארצם, ואני שמח שממלכתי תסייע לכך". The Balfour Declaration was part of a mandate given to the British government in 5680 (1920) and approved by the League of nations two years later. The Declaration came about towards the end of World War One, during which the British gained control over Eretz Yisrael. In a meeting between King George V and Dr. Weizmann, the king stated that the Declaration was based on the British belief of the upholding of the biblical prophecies: the Bible states that the Children of Israel are due to return to their land and I am delighted that my kingdom will help with this. המנדט על ארץ ישראל גבולות ארץ ישראל שהובטחו בהצהרת בלפור ועליהם קיבלה בריטניה מנדט להקים מדינה יהודית The British Mandate in Eretz Yisrael The borders of Eretz Yisrael as promised in the Balfour Declaration and for which the Jewish People were given a mandate to establish a Jewish State הגדת הנבואה ליום העצמאות 21

22 לאחר תקופה חזרה בה בריטניה מהתחייבותה ופרסמה שלושה "ספרים לבנים" שהגבילו את עליית היהודים וסייעו להגירת ערבים לארץ ישראל, אך שונאי ההתיישבות לא הצליחו לעצור את תהליך קיבוץ הגלויות ובניין הארץ, ובתקופת השלטון הבריטי צמח היישוב היהודי ל- 650,000 יהודים מתוך 11.4 מיליון יהודים שהיו בעולם אחרי השואה. באחוזים מנה היישוב היהודי כ- 5.7% מכלל העם היהודי בעולם. Shortly after that, the British government rescinded its obligation and published three White Papers that limited Jewish immigration and assisted Arab immigration to Eretz Yisrael. Even so, this move did not stop the process of the Ingathering of the Exiles and the Building of the Jewish State. During the British Mandate the Jewish population of Eretz Yisrael grew to 650,000, of the 11.4 million Jews around the world after the Holocaust. Percentagewise the Jewish population in Eretz Yisrael comprised 5.7% of all world Jewry. ההחלטה הראשונה של מדינת ישראל הייתה לפתוח את שערי הארץ בפני כל העולים. כל היהודים שגורשו על ידי הבריטים לקפריסין ולאפריקה חזרו. בתוך שנתיים הוכפל מספר התושבים היהודים בארץ ישראל והגיע ל- 1.4 מיליון. בכך התקיימה בהם נבואת ירמיהו: The first decision of the State of Israel was to open the gates of aliya to all new immigrants. All Jews who had been banished by the British to Cyprus and Africa were brought home. Within two years the Jewish population in Israel had doubled, reaching 1.4 million people, fulfilling Jeremiah's prophecy: Behold I bring them from the north country and gather them from the uttermost ends of the earth, the blind and the lame amongst them, the woman with child and she who travails with child all together; a great company shall they return there (Jeremiah, 31:7) "ה נ נ י מ ב יא א ות ם מ א ר ץ צ פ ון ו ק ב צ ת ים מ י ר כ ת י א ר ץ ב ם ע ו ר ופ ס ח ה ר ה ו י ל ד ת י ח ד ו ק ה ל ג ד ול י ש וב ו ה נ ה " )ירמיהו, ל"א, ז'( 22 נבואות מתגשמות בישראל

23 הם קובצו מתוך התופת וגיא ההריגה של שואת אירופה. The Jewish People were gathered from the hell and killing valleys of the Holocaust in Europe. With weeping will they come, and with supplications will I lead them, along brooks of water will I make them go, on a straight road upon which they will not stumble, for I have become a Father to Israel, and Ephraim is My firstborn " ב ב כ י י ב א ו וב ת ח נ ונ ים א וב יל ם א ל נ ח ל י מ י ם ב ד ר ך י ש ר לא י כ ש ל ו ב ה כ י ה י ית י ל י ש ר א ל ל א ב ו א פ ר י ם ב כ ר י ה וא" )ירמיהו ל"א, ח'(. (Jeremiah, 31:8) בין העולים החדשים היו רבבות המעפילים, שגורשו בידי הבריטים למחנות מעצר בקפריסין, יחד עם מאות לוחמי אצ"ל ולח"י, שגורשו על ידי הבריטים למחנות מעצר באפריקה. Among the new immigrants were tens of thousands of illegal immigrants who had been expelled by the British to detention camps in Cyprus, together with hundreds of Etzel and Lehi fighters, who were sent by the British to camps in Africa. בין העולים היו גם ניצולי שואה שאיבדו את משפחותיהם ושהו במחנות העקורים באירופה, ובעיקר בגרמניה, אוסטריה ואיטליה. לאחר השואה היו מדינות שהביעו נכונות לקלוט את הניצולים, אך הם התעקשו: רק ארץ ישראל! בשנה הראשונה לאחר הקמת המדינה עלו ארצה למעלה מ- 100,000 ניצולים. Among the immigrants were also Holocaust survivors who had lost their entire families and were in the displaced camps in Europe, mainly in Germany, Austria and Italy. After the Holocaust some countries agreed to accept some survivors, but the survivors insisted: Only to Eretz Yisrael! In the first year after the establishment of the State of Israel more than 100,000 survivors immigrated to Eretz Yisrael. הגדת הנבואה ליום העצמאות 23

24 עולים ניצולי שואה במחנה מעצר בעתלית - בתמונה Photograph: Immigrant Holocaust survivors at the detention camp in Atlit בעיקר, הגיעה לארץ גם שארית הפליטה מארצות מזרח אירופה, במקביל, למרות שמדינות אלה היו חלק מהגוש הקומוניסטי. רומניה ובולגריה, מפולין מדינות אלה. שמנעה עליית יהודים מתחומה, שאותו הובילה ברית המועצות וכמעט כל שארית הפליטה מארצות אלה, פתחו את שעריהן לתקופה קצרה. עלתה לארץ ישראל At the same time, the last remnants of the Jewish communities in Eastern Europe, mainly Poland, Romania and Bulgaria, also arrived in Israel, despite the fact that these countries were part of the Communist Bloc, led by the USSR, which forbade any of its Jews immigrating to Israel. These countries opened their gates for a short while and almost all those remaining there immigrated to Israel. נבואות מתגשמות בישראל 24

25 As quoted by the prophet Joel: For on Mount Zion and in Jerusalem there shall be a deliverance, as the Lord said, and among the survivors whom the Lord invites (Joel, 3:5) כנבואתו של הנביא יואל: " ב ה ר צ י ון וב יר ו ש ל י ם ת ה י ה פ ל יט ה כ א ש ר א מ ר ה' וב ש ר יד ים א ש ר ה' ק ר א" )יואל, ג'( אל פליטי השואה מאירופה הצטרף גל עצום, זהה בגודלו, של פליטים יהודים מארצות ערב )צפון אפריקה והמזרח התיכון(. חלק ניכר מהעלייה היה בעקבות החלטה של הליגה הערבית, לשחרר בבת אחת את כל היהודים שחיו בארצותיהם, וזאת בשני תנאים: האחד, שישאירו את כל רכושם בארצות המוצא שלהם. התנאי השני הוא שהיעד שלהם יהיה רק ארץ ישראל. המחשבה שלהם הייתה שבכך הם ימוטטו כלכלית את מדינת ישראל. An equally large wave of immigration of Jewish refugees from Arab countries (North Africa and the Middle East) joined the European immigrants, many of who came following the Arab League decision to free at once all those Jews living in their countries, on two conditions: one, that they leave all their property in their country of origin, and two, that they travel only to Eretz Yisrael. This way they hoped to cause the State of Israel to collapse financially. כך עלו בתוך שנתיים )תש"ט-תש"י, ( כ- 50,000 יהודים, שהגיעו במסע ייסורים מפרך, רגלי, מתימן לעדן, ומשם הוטסו ברכבת אווירית לארץ ישראל במבצע "מרבד הקסמים". כך חוסלה כמעט לחלוטין גולת תימן, שבניה היו בין החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ עוד בימי "חיבת ציון" בשנת תרמ"ב )1882(. This way about 50,000 Jewish immigrated to Israel within two years ( , ), on long, tortuous journeys, many by foot, from Aden in Yemen and then on Operation Magic Carpet. This way the Yemenite Jewish community all immigrated to Israel, many of whom were among the first pioneers during the days of Hibat Zion in 5642 (1882). הגדת הנבואה ליום העצמאות 25

26 על העליות מכל קצוות תבל התנבא ישעיה ואמר: The prophet Isaiah foresaw the immigration from all ends of the earth: Fear not for I am with you; from the east I will bring your seed, and from the west I will gather you. I will say to the north, Give, and to the south, Do not refrain ; bring My sons from afar and My daughters from the end of the earth "א ל ת יר א כ י א ת ך א נ י מ מ ז ר ח א ב יא ז ר ע ך ומ מ ע ר ב א ק ב צ ךּ : א מ ר ל צ פ ון ת נ י ול ת ימ ן א ל ת כ ל א י ה ב יא י ב נ י מ ר ח וק וב נ ות י מ ק צ ה ה א ר ץ" )ישעיהו מ"ג, ה'( (Isaiah, 43:5) יהודי עירק הוטסו גם הם לארץ במאות טיסות במסגרת מבצע "עזרא ונחמיה", שהתנהל בשנים תש"י-תשי"א ) (. כ- 120,000 יהודים הגיעו ארצה במבצע זה, והנותרים הגיעו לארץ בתקופה מאוחרת יותר. About 120,000 Jews from Iraq were also brought to Israel on special flights as part of Operation Ezra and Nehemiah in ( ) and the remainders came at a later period. יהודי צפון אפריקה הגיעו לארץ גם הם בשני גלים: הגל הראשון - כ- 50,000 יהודים, מיד אחרי הקמת המדינה. הגל השני - כ- 100,000 יהודים, אחרי מבצע "קדש". באותה תקופה עלו גם כ- 10,000 מיהודי מצרים. Jews from North Africa came to Israel in two waves: the first, of about 50,000 people, came immediately after the establishment of the State of Israel. The second wave, of about 100,000 Jews, came after Operation Kadesh. During that time, also 10,000 Jews from Egypt immigrated to Israel. כמחצית מיהודי סוריה ולבנון )כ- 15,000 ( הגיעו לארץ עוד בתקופת ההעפלה שלפני הקמת המדינה, והמחצית השנייה לאחר הקמתה. בעקבות המבצע הזה הפכו היהודים בארץ ישראל ל- 11.9% מכלל היהודים בעולם, שמנו בעת ההיא 11.7 מיליון יהודים. 26 נבואות מתגשמות בישראל

27 About half the Jewish community in Syria and Lebanon (about 15,000 people) immigrated to Israel during the period of illegal immigration and the other half immediately after its independence. Following this operation, the Jewish community in Israel comprised about 11.9% of all world Jewry (11.7 million people). אחת ההפתעות של תהליך העלייה הייתה עלייתה של יהדות ברית המועצות. במשך שנים לא הורשו יהודי ברית המועצות לעלות לארץ ישראל, וכל מי שניסה לעלות נאסר על ידי השלטונות. אחד מהם הוא נתן שרנסקי, שישב בכלא בסיביר שנים רבות. לימים הוא היה לשר בממשלות ישראל ואחר כך היה יו"ר הסוכנות היהודית. מי שעוד היה אסיר ציון ומסורב עלייה הוא יולי )יואל( אדלשטיין, שכיום הוא יושב-ראש הכנסת, וכן הרב יוסף מנדלביץ', אידה נודל ורבים אחרים. One of the biggest surprises of the immigration process was the immigration of Soviet Jewry. For many years Soviet Jews were not permitted to immigrate to Israel. Anyone who tried was arrested by the government. One of these was Natan Sharansky, who sat in a Siberian jail for many years. He later immigrated to Israel and became a minister in the Government of Israel and then the Chairman of the Jewish Agency. Another Soviet refusenik is Yuli (Yoel) Edelstein, who is currently the Speaker of the Knesset, as well as Rabbi Yosef Mendelowitz, Ida Nudel, and many others. אלה מאזרחי ברית המועצות הבודדים שקיבלו אישור להגר נאלצו לוותר על אזרחותם הסובייטית, וכן לשלם עבור כך. האדמו"ר מחב"ד כתב על יציאת יהודי רוסיה שהיא נס ופלא "בדוגמת יציאת מצרים" )שיחת כ"ו ניסן תשנא(. The few Soviet citizens who were given permission to immigrate to Israel were forced to forfeit their Soviet citizenship and to pay for that. The Lubavitcher Rebbe described the emigration of Soviet Jews as a miracle like the Exodus from Egypt (Talk 26, Nisan ). הגדת הנבואה ליום העצמאות 27

28 בתמונה-אסיר ציון נתן שרנסקי נוחת בארץ ישראל Photograph: Soviet refusenik Natan Sharansky landing in Israel עלייה נוספת לא צפויה הגיעה מאתיופיה. בשנים התקיים מבצע לעליית יהודי אתיופיה, שנקרא בשם "מבצע משה" )על שם משה רבנו(, ובו עלו כ- 6,400 עולים מאתיופיה לארץ ישראל. באמצעות המוסד נוצר קשר עם בכירים בסודאן, הסמוכה לאתיופיה. אלפים מיהודי אתיופיה הגיעו בהליכה רגלית עד לגבול סודאן, והמתינו שם במחנות זמניים עד להובלתם לישראל. An additional wave of unexpected immigration came from Ethiopia in Operation Moses in , during which about 6,400 Ethiopian Jews immigrated to Israel. The Israeli Mossad made contact with senior officials in Sudan, a neighbor of Ethiopia, and thousands of Ethiopian Jews walked to the Sudanese border, where they waited in temporary camps until being brought to Israel. בשנים הובלו העולים ממחנות אלה לישראל באמצעות ספינות של חיל הים הישראלי ומטוסים. כך הצליחו לבצע 35 טיסות ולהביא לישראל 7,000 עולים. 28 נבואות מתגשמות בישראל

29 In the immigrants were transferred by Israeli Navy boats and airplanes, bringing 35 flights and 7,000 immigrants to Israel. עלייתם של היהודים מרוסיה שבצפון ומאתיופיה שבדרום הזכירה לכולם את הפסוק בישעיהו: The immigration of Jews from Russia in the north and Ethiopia in the south reminds us all of the verse from Isaiah: I will say to the north, Give, and to the south, Do not refrain ; bring My sons from afar and My daughters from the end of the earth "א מ ר ל צ פ ון ת נ י ול ת ימ ן א ל ת כ ל א י, ה ב יא י ב נ י מ ר ח וק וב נ ות י מ ק צ ה ה א ר ץ " )ישעיהו מ"ג, ו'( (Isaiah, 43:6) בשנת תשע"ח )2018(, שנת ה- 70 למדינת ישראל, יושבים בארץ ישראל למעלה מ- 6.6 מיליון יהודים, מתוך 14 מיליון יהודים בעולם כולו. כ- 45% מיהודי העולם יושבים בארצם. הנביא ישעיהו חזה את התהליך המתמשך הזה וכתב כי היציאה מהגלות לא תהיה בבת אחת. היא תתקדם שלב אחרי שלב: In 5778 (2018), during the 70th year of independence of the State of Israel, there were more than 6.6 million Jews in Israel, of 14 million around the world. About 45% of Jews lived in Israel. Prophet Isaiah foresaw this continuous process and wrote that the return from the exile is a process, stage by stage: For not with haste shall you go forth and not in a flurry of flight shall you go, for the Lord goes before you, and your rear guard is the God of Israel " כ י לא ב ח פ ז ון ת צ א ו וב מ נ וס ה לא ת ל כ ון כ י ה ל ך ל פ נ יכ ם ה', ומ א ס פ כ ם א לקי י ש ר א ל" )ישעיהו נ"ב, י"ב(. (Isaiah, 52:12) העלייה ויישוב הארץ נראים היום טבעיים מאוד, אבל לפני 100 שנה ויותר חשבו רבים שזה דבר לא מציאותי. כל העלייה לארץ ישראל נעשתה אחרי גלות של אלפי שנים שבהן האומה נפגעה קשות בידי העמים שישבנו בארצם. Immigration and settling in the State of Israel is currently regarded as a natural process, but more than one hundred years ago הגדת הנבואה ליום העצמאות 29

30 many believed that it was not possible at all. The entire immigration enterprise was put into action after the exile of thousands of years during which the Jewish People were persecuted by other nations living in their home. As stated in Deutronomy (28:65): כפי שכתוב בתורת משה: " וב ג וי ם ה ה ם לא ת ר ג יע ו לא י ה י ה מ נ וח ל כ ף ר ג ל ך ו נ ת ן ה' ל ך ש ם ל ב ר ג ז ו כ ל י ון ע ינ י ם ו ד א ב ון נ פ ש" )דברים כ"ח, ס"ה(. And among those nations, you will not be calm, nor will your foot find rest. There, the Lord will give you a trembling heart, dashed hopes, and a depressed soul (Deuteronomy, 28:65) חווינו רדיפות קשות מצד היוונים והרומאים, המוסלמים והנוצרים. גירושים, עושק ופרעות חוזרות ונשנות. במצב הזה עם ישראל איבד את כוחו. במשך כל תקופת הגלות העם היהודי לא פסק להתפלל לירושלים, אבל קצת איבד את האמון שזה יכול להתרחש. The Jewish People suffered persecution by the Greeks and the Romans, the Muslims and the Christians. Repeated expulsions, exploitations and pogroms. In such a situation, the people lost their strength. Throughout the exile the Jewish people never stopped praying to return to Jerusalem, but at times they lost faith that this would, indeed, happen. על כן מתאר הנביא את העם מתייאש מהגאולה ואומר: The prophet Isaiah describes the despair: And Zion said, The Lord has forsaken me, and the Lord has forgotten me (Isaiah, 49:14) "ו ת אמ ר צ י ון ע ז ב נ י ה' ו א-ד נ י ש כ ח נ י " )ישעיה מ"ט, י"ד( רבים כתבו כי חזרת עם ישראל לארצו היא דבר שלא ייתכן. חזרת עם לארצו לא התרחשה בשום מקום בעולם, ואפילו אם תקום מדינה יהודית, היא לא תוכל להגן על העם היהודי. יעלו לה מאות אלפי יהודים בלבד, וכל השאר שלא יעלו יתבוללו בין העמים. מגמות של חוסר אמון היו גם ברוסיה. שם כתבו המנהיגים 30 נבואות מתגשמות בישראל

31 המקומיים: "שום יהודי משכיל לא יהיה מוכן לעזוב את מולדתו האהובה למען ארץ שבה חיו בקדמת הימים אבות אבותיו". Many wrote that the return of the Jewish People to their country is an impossible mission. The return of any nation to its homeland has never happened anywhere in the world, and even with the establishment of a Jewish State, it would not be able to protect the Jewish People. Only several hundred thousand would return, while the rest would assimilate into other nations. The lack of faith existed also in Russia, where local leaders claimed that no educated Jew ancestors would leave his beloved homeland for a country where his ancestors once lived. נביאי ישראל מדברים הרבה על חוסר האמון הזה ומנסים לשלוח לדור שלנו מסרים על אמונה ועוצמה מהדור שלהם. הנביא יחזקאל )פרק ל"ז( מדבר על חוסר האמון הזה בחזון העצמות היבשות, שם הוא ממשיל את עם ישראל לעצמות יבשות שמפוזרות בכל קצוות תבל, כיוון שאין בהם חיות של אמונה בגאולתם. The prophets of Israel frequently mention this lack of faith and try to give our generation messages of belief and strength from their times. The prophet Ezekiel speaks of this lack of faith in the Vision of the Dry Bones, where he compares the Jewish People to dry bones that are dispersed in all corners of the earth, as they have no faith in their redemption. They say: על כן הם אומרים: Our bones have become dried up, our hope is lost, we are clean cut off to ourselves (Ezekiel, 37:11) "י ב ש ו ע צ מ ות ינ ו ו א ב ד ה ת ק ו ת נ ו נ ג ז ר נ ו ל נ ו" )יחזקאל ל"ז, י"א(. הגדת הנבואה ליום העצמאות 31

32 Ezekiel's prophecy comes to inspire them with a spirit of life, as does Isaiah when he claims: Shake yourselves from the dust, arise, sit down, O Jerusalem; free yourself of the bands of your neck, O captive daughter of Zion (Isaiah, 52:2) "ה ת נ ע ר י מ ע פ ר ק ומ י ש ב י י ר ו ש ל ם ה ת פ ת ח י מ וס ר י צ ו אר ך ש ב י ה ב ת צ י ון" )ישעיהו, נ"ב, ב'( בקונגרס הציוני הראשון, שהתכנס בבאזל שבשוויץ בא' אלול תרנ"א )29 באוגוסט 1897(, הכריז הרצל: "אנו, הבנים השבים הביתה! והשיבה אל היהדות קודמת לשיבה לארץ היהודים!". במשפט זה, שזכה למחיאות כפיים סוערות, ביטא הרצל את התנערותו הן מחזון האמנציפציה והן מחלום ההתבוללות. יהודים שבים למולדתו ההיסטורית של העם, "שרק האמונה העתיקה של אבותינו מאחדת ומלכדת אותם", סיכם הרצל את נאומו. At the first Zionist Congress, held in Basel, Switzerland, on 1 Elul, 5651 (August 29, 1891), Theodor Herzl announced: We are the sons who are returning home! And our return to Judaism takes precedence over our return to the Land of the Jews!. In this statement, which was received with loud applause, Herzl expressed his shirking of the vision of emancipation and the dream of assimilation and summed up his speech with the claim that Jews are returning to their national homeland, where only the ancient faith of our forefathers unites and unifies them. אנשים רבים שהאמינו כי הפתרון לעם ישראל יהיה בהתבוללות ובשוויון זכויות בין העמים, חזרו בהם והבינו כי הפתרון יהיה בחיזוק הזהות היהודית, בשיבה אל היהדות. אע"פ שבחלקה הראשון היא לא כללה שמירת שבת או מצוות אחרות. Many, who believed that the solution for the Jewish People was assimilation and equal rights among the nations, rescinded their claims and understood that the real solution was the strengthening of Jewish Identity and returning to the Jewish faith. Even though initially it did not include keeping the Sabbath or any other Jewish commandments (mitzvot). 32 נבואות מתגשמות בישראל

33 הברון רוטשילד היה אחד מהמאמינים האלה. הוא קנה מאות אלפי דונמים של קרקעות בארץ ישראל. הוא השקיע בחפירת בארות ובנטיעת כרמים והכשיר את היהודים לעבודת קרקע. הוא שלח מומחים חקלאיים מצרפת על מנת שידריכו את המתיישבים החדשים ואת האיכרים לגדל כרמי ענבים ולייצר יין. גידול זה, לפי דעתם של המומחים, היה המתאים ביותר לתנאי הארץ ולשיווק העולמי. Baron Edmond de Rothschild was one of those believers. He purchased hundreds of thousands of dunams of land in Eretz Yisrael. He invested in digging wells and planting vineyards and trained Jews in working the land. He sent agricultural experts from France to Eretz Yisrael to teach the new immigrants and veteran farmers how to plant grapes and produce wine. These experts believed that wine was most suitable given the climate in Israel and world marketing conditions. הגדת הנבואה ליום העצמאות 33

34 ה ז ר עים ב ד מ עה ב ר נה י קצ ר ו :

35 תנובת הארץ The Goodness of the Land אחת הסיבות לייאוש מהגאולה היה השיממון שבארץ ישראל שנה הייתה הארץ בשיממונה, כמו שנאמר בתורה: One of the reasons for the despair of the redemption was the barren land in Eretz Yisrael. In 5660 (1900) the entire land was dry and arid, as stated in the Bible: I will make the Land desolate, so that it will become desolate [also] of your enemies who live in it. And I will scatter you among the nations, and I will unsheathe the sword after you. Your land will be desolate, and your cities will be laid waste (Leviticus, 26:32-33) "ו ה ש מ ת י א נ י א ת ה א ר ץ ו ש מ מ ו ע ל יה א י ב יכ ם ה י ש ב ים ב ה: ו א ת כ ם א ז ר ה ב ג וי ם ו ה ר יק ת י א ח ר יכ ם ח ר ב ו ה י ת ה א ר צ כ ם ש מ מ ה ו ע ר יכ ם י ה י ו ח ר ב ה" )ויקרא פרק כ"ו, ל"ב-ל"ג( הגדת הנבואה ליום העצמאות 35

36 את השממה הזאת ראה גם הרמב"ן לפני 800 שנה, והוא רואה שממש מתקיים בה מה שאמר משה רבנו: Maimonides also saw this barren land 800 years ago and he confirmed that which had been stated by Moses: "ו א מ ר ה ד ור ה א ח ר ון ב נ יכ ם א ש ר י ק ומ ו מ א ח ר יכ ם ו ה נ כ ר י א ש ר י ב א מ א ר ץ ר ח וק ה ו ר א ו א ת מ כ ות ה א ר ץ ה ה וא ו א ת ת ח ל א יה א ש ר ח ל ה ה' ב ה: ג פ ר ית ו מ ל ח ש ר פ ה כ ל א ר צ ה לא ת ז ר ע ו לא ת צ מ ח ו לא י ע ל ה ב ה כ ל ע ש ב כ מ ה פ כ ת ס ד ם ו ע מ ר ה א ד מ ה וצ ב ו ים א ש ר ה פ ך ה' ב א פ ו וב ח מ ת ו" )דברים כ"ט, כ"א( And a later generation, your descendants, who will rise after you, along with the foreigner who comes from a distant land, will say, upon seeing the plagues of that land and the diseases with which the Lord struck it Sulfur and salt have burned up its entire land! It cannot be sown, nor can it grow [anything], not [even] any grass will sprout upon it. It is like the overturning of Sodom, Gemorrah, Admah and Zeboiim, which the Lord overturned in His fury and in His rage )Deuteronomy, 29:21( בתמונה- חיפה בשנת 1890 Photograph Haifa, נבואות מתגשמות בישראל

37 ב ביקר בארץ הסופר מארק טווין עם קבוצת אנשים. הוא מתאר בספר את השממה שראה: In 1867 author Mark Twain visited the Holy Land with a group of people and described the desolate land he saw: "אין אפילו ישוב אחד לאורך כל הדרך, לא לאורך שלושים מיל לכל כוון. יש שתים או שלש קבוצות קטנות של אהלי בדואים אך אין אפילו ישוב קבוע אחד. ארץ שממה שאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה עולה שמיר ושית, מרחב דומם ואבל. יש כאן עזובה שאפילו הדמיון אינו יכול להעניק לה תפארת חיים ומעש. אין זאת אלא שהיא שכוחת אל. מרחף עליה כישופה של קללה ששדפה את שדותיה ואסרה את תעצומות כוחה באזיקים". There is not a solitary village throughout its whole extent not for 30 miles in either direction. There are two or three small clusters of Bedouin tents, but not a single permanent habitation. One may ride 10 miles, hereabouts, and not see 10 human beings... אחד הדברים שעודדו את עם ישראל לחזור לארצו הוא השפע החקלאי שהארץ החלה לתת ביד רחבה. אנשים שלא עסקו בחקלאות מימיהם, לא הם ולא אבות אבותיהם, התחילו לעבד את האדמה, והיא האירה להם פנים ונתנה להם פרי שאבותיהם אפילו לא חלמו עליו. One of the things that encouraged the Jewish People to return to their homeland was the agricultural abundance that the land began to give with great generosity. People who had never worked in agriculture, nor had their forefathers, began to till the land, and the land was generous and gave them produce such as they had never dreamed of. עד לפני 100 שנה הייתה החיטה מניבה חיטים לכל חיטה שנזרעת. לפני 40 שנה היו צומחים 70 חיטים על כל חיטה הנזרעת. היום יוצאים כמה גבעולים מכל חיטה ובסה"כ קוצרים 750 חיטים מכל חיטה שנזרעת. הגדת הנבואה ליום העצמאות 37

38 Up to 100 years ago wheat would produce grains per stalk. Forty years ago there grew 70 grains per stalk and today every wheat produces several stalks, with a total of 750 grains per stalk. על השפע הזה התנבא יחזקאל לפני 2500 שנה: The prophet Ezekiel foresaw this abundance 2,500 years ago: And I will call to the corn and will multiply it (Ezekiel, 36:29) "ו ק ר את י א ל ה ד ג ן ו ה ר ב ית י א ת ו" )יחזקאל ל"ו, כ"ט( And: And I will multiply the fruit of the tree and the produce of the field, so that you shall no more have to accept the shame of famine among the nations (Ezekiel, 36:30) וכן: "ו ה ר ב ית י א ת פ ר י ה ע ץ ות נ וב ת ה ש ד ה ל מ ע ן א ש ר לא ת ק ח ו ע וד ח ר פ ת ר ע ב ב ג וי ם" )יחזקאל ל"ו, ל'( השפע החקלאי מתפרש על תחומים רבים. היום ארץ ישראל היא ארץ הברכה. אם מדובר על כמות, התוצר הממוצע לדונם בישראל הוא גבוה פי כמה מהממוצע העולמי. על פי ארגון המזון העולמי התנובה של מדינת ישראל היא כמעט פי שלושה מהממוצע בעולם )גרפים 15-13(. Agricultural abundance is found in many areas. Today Eretz Yisrael is a land of blessings. If we talk about quantity, the average produce per dunam in Israel is several times higher than the international average. According to the Food and Agriculture Organization, Israel produces almost three times the world average (graphs 13-15). 38 נבואות מתגשמות בישראל

39 13 תוצרת חקלאית ממוצעת לדונם 13 Average agricultural produce per dunam 14 תוצרת חקלאית ממוצעת לדונם בישראל ובעולם 14 Average agricultural produce per dunam in Israel and around the world הגדת הנבואה ליום העצמאות 39

40 15 תוצרת חקלאית ממוצעת לדונם בישראל ובעולם 15 Average agricultural produce per dunam in Israel and around the world התמרים הגדולים והמתוקים שגדלים בכל סוגי המים בבקעת הירדן הם מן הטובים בעולם ומייצאים אותם למדינות שונות. הענבים שגדלים באדמת ישראל הופכים ליין שאין שני לו בעולם. היין הישראלי נבחר לאחד מהיינות הטובים בעולם. מדינה ללא ידע מהעבר בייצור יין, עולה על מדינות ותיקות בתחום. The largest and sweetest dates that grow in all water types in the Jordan Valley are the best quality in the world and are exported to many countries. The grapes that grow in Israel are turned into the highest quality wine in the world. Israel s wines have won highly acclaimed awards. Israel, with no long-term experience in wine making, has exceeded the quality of many veteran countries in this field. מעצמות כמו סין, הודו ורוסיה שולחות את נציגיהן ללמוד בישראל איך לגדל תוצרת חקלאית. הייצוא החקלאי הטרי מישראל גדל תוך 10 שנים בקצב מדהים: לאיחוד האירופי גדל כמעט פי 2. לרוסיה גדל פי 10. ייצוא תוצרת חקלאית טרייה יחד עם מזון מעובד הוכפל. Superpowers such as China, India and Russia send representatives to Israel to learn how to grow high quality agricultural produce. Israel s export of fresh produce has grown within 10 years at an amazing pace: to the European Union it has almost doubled and 40 נבואות מתגשמות בישראל

41 to Russia it has grown times 10. The quantity of fresh agricultural produce, together with processed food, has doubled. גם בתחום תנובת החלב ישראל מובילה בגדול. התנובה לפרה גדלה מ- 700 ליטר לפרה לפני 100 שנה, ל- 4,000 ליטר בשנים הראשונות של מדינת ישראל. כיום התנובה הממוצעת בישראל היא 11,038 ליטר לפרה לשנה )גרף 18(: Also in the field of milk production Israel is a world leader. One hundred years ago each cow produced 700 liters a year. In Israel s early years each cow produced 4,000 liters of milk a year and today each cow produces 11,038 liters of milk a year (Graph 18): הגדת הנבואה ליום העצמאות 41

42 "ו א ה ב ך וב ר כ ך ו ה ר ב ך וב ר ך פ ר י ב ט נ ך ופ ר י א ד מ ת ך ד ג נ ך ו ת יר ש ך ו י צ ה ר ך ש ג ר א ל פ י ך ו ע ש ת ר ת צ אנ ך ע ל ה א ד מ ה א ש ר נ ש ב ע ל א ב ת י ך ל ת ת ל ך: ב ר ו ך ת ה י ה מ כ ל ה ע מ ים" )דברים ז', י"ג( And He will love you and bless you and multiply you; He will bless the fruit of your womb and the fruit of your soil, your grain, your wine, and your oil, the offspring of your cattle and the choice of your flocks, in the land which He swore to your forefathers to give you. You shall be blessed above all peoples (Deuteronomy, 7:13) הגמרא אומרת כי תנובת הארץ, שהייתה שוממה זה 2000 שנה, היא התגשמות הנבואה של יחזקאל )ושל הרבה נביאים אחרים( שאמר: The Talmud states that the Land of Israel, that stood barren for 2,000 years, is the fulfillment of the prophecy of Ezekiel (and other prophets): And you, the mountains of Israel, will produce your branches, and you will bear your fruit for My people Israel because they are about to come (Ezekiel, 36:8) "ו א ת ם ה ר י י ש ר א ל ע נ פ כ ם ת ת נ ו ופ ר י כ ם ת ש א ו ל ע מ י י ש ר א ל כ י ק ר ב ו ל ב וא" )יחזקאל ל"ו, ח'( 42 נבואות מתגשמות בישראל

43 ייבוש ביצות Drying the Swamps המרגלים ששלח משה אמרו על ארץ ישראל: The spies that Moses sent to spy out the land returned with the following report: It is a land that consumes its inhabitants (Numbers, 13:32) "א ר ץ א כ ל ת י ו ש ב יה ה וא" )במדבר י"ג, ל"ב( הם הניאו את לב ישראל מלעלות ולכבוש את הארץ. כך גם היה בדורנו. לפני מאה שנים היה קשה מאוד לחיות בארץ ישראל. מחלת המלריה המיתה אלפי אנשים בכל שנה וכ- 20% מהאוכלוסייה חלו בה. אזורים שלמים בארץ ננטשו בשל המחלה. בתנועה הציונית היו שחשבו שהמלריה תחסל את היישוב בארץ. אחד היישובים מוכי המלריה היה ירושלים. יתושי האנופלס שכנו בבורות המים המרובים שבעיר. They scared the Children of Israel from going up and capturing the land. This is the case also in our generation. One hundred years ago it was very difficult to live in Eretz Yisrael. Malaria killed thousands of people every year and 20% of the population contracted the disease. Entire areas were abandoned because of disease and the Zionist Movement was concerned that it would eradicate the local Jewish community. Jerusalem was one of the cities that suffered the most, with anopheles mosquitoes residing in the many city wells. הגדת הנבואה ליום העצמאות 43

44 בתמונה: אגמון החולה כיום Photograph: The Hula Valley today בשנות מלחמת העולם הראשונה הייתה המלריה האויב המר של חיל המשלוח הבריטי של גנרל אלנבי. "זו אחת הארצות מוכות המלריה ביותר בעולם", דיווח קצין הרפואה הראשי של חיל המשלוח. ב בלבד דווחו יותר מ- 28 אלף מקרים של מלריה בקרב החיילים הבריטים. הביצות והמלריה עצרו את העלייה לארץ. During World War I malaria was the worst enemy of General Allenby s army. This is one of the countries ridden with malaria, claimed the chief medical officer of the expeditionary forces. In 1918 only, more than 28,000 cases of malaria were reported by British soldiers. The swamps and malaria stopped immigration to Eretz Yisrael. מומחים ישראלים הבינו שהמפתח הוא ברתימת האוכלוסייה למאבק שיטתי ביתושי האנופלס. לנקז ולייבש כל מאגר מים שיכול לשמש לדגירת יתושים. ואם אי אפשר לייבש לפחות לשפוך עליהם שמן כדי שהיתושים לא יוכלו לנשום. הם גם ייבאו לארץ את דגי הגמבוזיה שטרפו את זחלי היתושים. 44 נבואות מתגשמות בישראל

45 Israeli experts understood that the key was to recruit the population to fight the anopheles mosquitoes, by draining and drying every water source where the mosquitoes were found. And if they could not dry the areas at least they could pour over oil to prevent the mosquitoes from breathing. They also imported gambusia affinis fish to eat the mosquito larva. הייתה זו הפעם הראשונה בעולם שמישהו ניסה להיאבק במלריה בקנה מידה ארצי ולא רק מקומי. ההצלחה הייתה מהירה - בתוך כשנתיים נרשמה ירידה במספר החולים באזורים שטופלו. ארבע שנים אחרי תחילת התוכנית, הגיעה לארץ משלחת של חבר הלאומים כדי ללמוד את השיטות לנצח את המלריה. בשנות ה- 30 וה- 40 הירידה במספר החולים נמשכה וב הוכרזה ישראל כנקייה ממלריה, המדינה הראשונה באסיה כולה שהצליחה בכך. This was the first time in the world that anyone had tried to fight malaria on a national, and not just local, scale. Success was quick within two years a decrease was registered in the number of the infirm in the treated areas. Four years after initiating the program, a mission of the League of Nations came to Eretz Yisrael to learn how to beat malaria. In the 1930s and 1940s the decrease continued and in 1968 Israel was declared a malaria-free country, becoming the first country in Asia to succeed in such a mission. As stated by the prophet Ezekiel: So said the Lord God: Because they say to you, You are a devourer of men and you were a bereaver of your nations. Therefore, you shall no longer devour men, and you shall no longer bereave your nations, says the Lord God (Ezekiel, 36:13-14) על כך אומר הנביא: " כ ה א מ ר ה' אלוקים י ע ן א מ ר ים ל כ ם א כ ל ת א ד ם א ת ומ ש כ ל ת ג וי י ך ה י ית: ל כ ן א ד ם לא ת אכ ל י ע וד ו ג וי י ך לא ת ש כ ל י ע וד נ א ם ה'; אלוקים: ו לא א ש מ יע א ל י ך ע וד כ ל מ ת ה ג וי ם ו ח ר פ ת ע מ ים לא ת ש א י ע וד ו ג וי י ך לא ת כ ש ל י ע וד נ א ם ה' אלוקים" )יחזקאל ל"ו, י"ג-י"ד( הגדת הנבואה ליום העצמאות 45

46 אספקת מים Water Supply ישעיהו הנביא מתאר את ארץ ישראל כארץ יבשה שאנשיה משוועים למים, והקב"ה מבטיח להיענות לבקשתם: The prophet Isaiah describes Eretz Yisrael as a dry land where its inhabitants cry out for water and Hashem promises to provide for their needs: "א פ ת ח ע ל ש פ י ים נ ה ר ות וב ת ו ך ב ק ע ות מ ע י נ ות א ש ים מ ד ב ר ל א ג ם מ י ם ו א ר ץ צ י ה ל מ וצ א י מ י ם" )ישעיהו, מ"א, י"א( הנביא חוזר על כך ואומר: " כ י נ ב ק ע ו ב מ ד ב ר מ י ם ונ ח ל ים ב ע ר ב ה: וה י ה ה ש ר ב ל א ג ם ו צ מ א ון ל מ ב וע י מ י ם" )ישעיהו פרק ל"ה, ו'-ז', וכן בפרק מ"ג(. I will open rivers on the high places, and springs in the midst of valleys; I will make a desert into a pool of water and a wasteland into sources of water (Isaiah, 41:11) The prophet later repeats this statement: For water has broken out in the desert and streams in the plain. And the dry place shall become a pool, and the thirsty place [shall become] springs of water (Isaiah, 35:6-7, and chapter 43) רוב שטחה של מדינת ישראל מדברי, ובתחילת דרכה סבלה המדינה ממחסור במים. באותם ימים הייתה אמורה המדינה הצעירה לספק מים ל- 650 אלף איש, והייתה זו משימה מאתגרת. The majority of Israel s land is a desert and in its early years the country suffered from a lack of water. In those days the young state had to provide water to 650,000 people and this was a big challenge. ההבטחה להפוך את ארץ ישראל ממקום מדבר למקום שופע מים מתקיימת בימינו בדרכים מאוד מיוחדות. 46 נבואות מתגשמות בישראל

47 The promise to turn Eretz Yisrael from a desert into a land of water is happening right before our eyes in very special ways. מדינת ישראל הפכה את היובש ליתרון שמביא לה ברכה גדולה, ובאמצעות כמה פיתוחים טכנולוגיים מרשימים היא הפכה למעצמת מים בינלאומית. היום מונים תושבי המדינה למעלה משמונה מיליון איש, ומשימה זו הופכת ריאלית בהחלט, באמצעות ניהול חכם של משק המים וגם לא מעט יצירתיות וכושר אלתור, אשר הביאו לפיתוח פתרונות טכנולוגיים מוצלחים. Israel has turned the desert into an advantage that gives it many blessings. Thanks to impressive technological development Israel has become an international water superpower. Today Israel boasts a population of more than eight million people and this task has become very real. Using smart technology Israel has mastered the water market with much creativity and some improvising, which have helped develop successful technological solutions. בתמונה: טפטפות, אחת ההמצאות הישראליות לחסכון במים. Photograph: drip irrigation, one of Israel s inventions for saving water. הישגנו בתחום הם בלתי נתפסים, ואנו מוכרים את טכנולוגיות המים של מדינתנו ליותר מ- 100 מדינות בעולם, מפותחות ומתפתחות. באמתחת המדינה מאות סטארטאפים בתחום המים, שהולכים ומשתכללים ומשכללים את העולם. פתרונות אלה נלמדים ומיושמים כבר ברחבי העולם, במדינות כמו סין, הודו, איטליה, ברזיל, מקסיקו, קנדה, רוסיה, רוב מדינות אפריקה מעוניינות ועוד. הגדת הנבואה ליום העצמאות 47

48 Israel's achievements in the field of water are incredible. We sell our water technology to more than 100 developed and industrialized countries in the world. Israel has hundreds of start-ups in the field of water, which are gradually become more sophisticated and enhancing the world. These solutions are learned and applied in many countries, including China, India, Italy, Brazil, Mexico, Canada, Russia, most African countries, and more. ישראל מובילה בניצול השפכים בעולם Israel is a world leader in the utilization of sewage systems. ישראל היא המדינה היחידה בהיסטוריה המודרנית שהצליחה להסיג את המדבר לאחור, והפכה לדגם חיקוי, העשוי לשנות את גורלה של האנושות, המתמודדת עם מחסור במים. הפיתוחים הישראלים עשויים למנוע משבר שעלול לשנות את חייהם של ארבעה מיליארד בני אדם. Israel is the only country in modern history that has managed to push back the desert and has become a role model that might change the fate of humanity, which is challenged by the lack of water. Israeli developments might prevent a crisis that could affect the lives of four billion people around the world. 48 נבואות מתגשמות בישראל

49 יש בפיתוחים גם מענה לניסיונות לבודד את ישראל דיפלומטית. יותר מ- 150 מדינות עושות שימוש בטכנולוגיות שנולדו בישראל, כדי להציל את אזרחיהן מצמא. "דיפלומטיית המים" פותחת שער חדש לשיתוף פעולה, אל מול מסע השנאה והדה-לגיטימציה בפניו ניצבת ישראל. Israel s developments also include a response to attempts to isolate Israel diplomatically. More than 150 countries use Israeli-made technologies to save their citizens from thirst. The Water Diplomacy has opened a new gate of cooperation, vis-à-vis the hatred and delegitimization that Israel must face. טכנולוגיית הטפטפות היא אחת ההמצאות הישראליות החשובות בעולם. היא אפשרה השקיה מדברית שהפכה את ישראל למדינה שהביסה את המדבר. השינוי העצום שהיא עשתה בחקלאות העולמית מתבטא בכך שבאמצעות הטפטפת מועברות טיפות מים ודשן מדודות ישירות אל שורשי הצמח ולא מתבזבזות על האדמה שמסביב. כיום מיוצאות הטפטפות לכל העולם. עשרות מיליארדי הטפטפות שיוצרו עד היום שיפרו את החקלאות העולמית ללא הכר ואפשרו לנצל את המים החסרים בתבונה. מיליוני חקלאים ביותר מ- 100 מדינות העולם משתמשים בהן. Israel s drip irrigation technology is one of its most important inventions in the world, enabling the watering of desert ground and making Israel the country that has beaten the desert. Israel s major effect in world agriculture is expressed in the fact that the drips transfer pre-measured water and fertilizers directly to the plant s roots, thereby not wasting them on the surrounding soil. Today Israel exports drip irrigation to all countries in the world and billions of drip irrigation systems have improved world agriculture beyond recognition, enabling it to utilize water shortages wisely. Millions of farmers in more than 100 countries use Israel s water systems. התפלת מי ים בפחות מעשור, משנת תשס"ח )2008(, נבנו בישראל חמישה מתקני התפלה עצומים בגודלם, וחלקם אף הגדולים ביותר בעולם. המתקנים פרוסים לאורך קו החוף. מתקנים אלו מספקים כשליש מכמות המים הנצרכת בארץ. בשנים הבאות צפויה ישראל להקים עוד חמישה מתקני התפלה לפחות. הגדת הנבואה ליום העצמאות 49

50 Desalination of sea water in less than a decade, from 2008, Israel has constructed five major desalination plants, some of which are even the largest in the world. The plants are located along Israel s coast and provide about one third of the water supply in the country. Israel is expected to construct at least another five desalination plants in the coming years. מ חזור מים ישראל מובילה בעולם בטיהור מי השפכים. היא מחזירה 86% ממי השופכים לשימוש בצורכי חקלאות. חברה ישראלית הצליחה לאחרונה לפתח רכב מיוחד שמפיק מים מן האוויר. החברה הצליחה להפריד את המים מהאוויר באמצעות מכונה מיוחדת. התוצר הסופי הוא מים מסוננים, עשירים במינרליים, וכל התהליך הזה כרוך בהוצאות מזעריות. החברה כבר חתמה על הסכמים עם מדינות עולם שלישי כמו הודו, שבהן מערכת אספקת המים לקויה ומזוהמת. Water recycling Israel is a world leader in the purification of sewage water, returning 86% of such water for agricultural use. An Israeli company recently succeeded in developing a special vehicle to produce water from air. The company succeeded in separating water from air using a special machine. The final result is filtered water, rich in minerals, and this entire process costs a minimal amount. The company has already signed contracts with three third-world countries, such as India, where the water system is backward and filthy. באשר למים, קובעים ה- OECD : ישראל היא הצלחה אדירה בכל קנה מידה. מחירי המים בישראל נכונים, ההשקעות בטיהור, מיחזור, התפלה, הולכה וביוב נכונות וקולעות למטרה, והמודל של מתן עדיפות מסוימת ומדורגת להקצאת המים לחקלאות ושימור איכות הסביבה על חשבון משקי הבית נכון אף הוא. Regarding water, the OECD has determined that Israel is a major success by any standard. The prices of water in Israel are correct, investments in purification, recycling, desalination, transferring and sewage are correct and right on target and the model of giving certain preference to water allocation for agriculture and preservation of the environment at the expense of household usage is also correct. 50 נבואות מתגשמות בישראל

51 על זה אמר הנביא ישעיה: " כ י נ ח ם ה' צ י ון נ ח ם כ ל ח ר ב ת יה ו י ש ם מ ד ב ר ה כ ע ד ן ו ע ר ב ת ה כ ג ן ה', ש ש ון ו ש מ ח ה י מ צ א ב ה ת וד ה ו ק ול ז מ ר ה " )ישעיהו נ"א, ג( As stated by the prophet Isaiah: For the Lord shall console Zion, He shall console all its ruins, and He shall make its desert like a paradise and its wasteland like the garden of the Lord; joy and happiness shall be found therein, thanksgiving and a voice of song )Isaiah, 51:3( הגדת הנבואה ליום העצמאות 51

52 מפחד לגבורה From Fear to Heroism נבואה נוספת שמתקיימת בימינו היא הכוח והעוצמה המיוחדים שעם ישראל קיבל בעת חזרתו לארץ. הדבר הזה הוא בלתי מובן לחלוטין כשזוכרים את החולשה והפחד שליוו אותנו בכל הגלות. An additional prophecy that exists in our days is the special power and strength that Israel received when returning to its land. This situation is extremely difficult to understand when we remember the weakness and fear that accompanied us throughout our years in exile. במשך 1900 שנה התקיימה בנו הקללה שכתובה בתורה: For 1,900 years Israel suffered from the biblical curse: "ו ה נ ש א ר ים ב כ ם ו ה ב את י מ ר ך ב ל ב ב ם ב א ר צ ת א י ב יה ם ו ר ד ף א ת ם ק ול ע ל ה נ ד ף ו נ ס ו מ נ ס ת ח ר ב ו נ פ ל ו ו א ין ר ד ף: ו כ ש ל ו א י ש ב א ח יו כ מ פ נ י ח ר ב ו ר ד ף א י ן ו לא ת ה י ה ל כ ם ת ק ומ ה ל פ נ י א י ב יכ ם" )ויקרא כ", ל"ו-ל"ז( And those of you who survive I will bring fear in their hearts in the lands of their enemies, and the sound of a rustling leaf will pursue them; they will flee as one flees the sword, and they will fall, but there will be no pursuer. Each man will stumble over his brother, [fleeing] as if from the sword, but without a pursuer. You will not be able to stand up against your enemies )Leviticus, 26:36-37( ברחנו מכל עלה נידף והתקיימה בנו קללת הגלות במלואה, לא היה בנו כוח לעמוד מול אויבינו. We ran away from every falling leaf and upheld the curse of the exile in full. We had no strength to stand up to our enemies. 52 נבואות מתגשמות בישראל

53 החולשה שהייתה בגלות היא פלא, כיוון שעם ישראל היה ידוע בין האומות כעם חזק במיוחד. בתקופת יהושע הפילו היהודים אימה על תושבי הארץ, כפי שאומרת רחב למרגלים: The weakness of the Jewish Nation in exile was surprising as the people were known to be very strong. During the time of Joshua, the Jewish Nation put fear in the local residents, as Rahab tells the spies: And she said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land have melted away because of you "י ד ע ת י כ י נ ת ן ה' ל כ ם א ת ה א ר ץ ו כ י נ פ ל ה א ימ ת כ ם ע ל ינ ו ו כ י נ מ ג ו כ ל י ש ב י ה א ר ץ מ פ נ יכ ם" )יהושע ב', ט( )Joshua, 2:9( בימי החשמונאים עם ישראל מצליח להביס את האימפריה היוונית. לגיונות שלמים של הרומאים הושמדו בידי לוחמי בר כוכבא עד שנוצחו. In the times of the Hasmoneans the Jewish Nation succeeds in defeating the Greek Empire. Entire Roman legions were destroyed by Bar Kochba and his warriors, until they themselves were defeated. As stated by the prophet Jeremiah: The kings of the earth did not believe, nor all the inhabitants of the world, that a foe or enemy could enter the gates of Jerusalem כך אומר ירמיהו הנביא: " לא ה א מ ינ ו מ ל כ י א ר ץ כ ל י ש ב י ת ב ל כ י י ב א צ ר ו א וי ב ב ש ע ר י י ר ו ש ל ם" )איכה ד', י"ב(. )Lamentations, 4:12( הגדת הנבואה ליום העצמאות 53

54 בארץ ישראל חזר עם ישראל לעוצמתו, ממש כמו שהנביא מיכה אומר: In the land of Israel, the Jewish People regained their strength, as stated by the prophet Micah: And the remnant of Jacob shall be among the nations, in the midst of many peoples-like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among the flocks of sheep, which, if it passes through, treads down and tears in pieces, and no one [can] save anything "ו ה י ה ש א ר ית י ע ק ב ב ג וי ם ב ק ר ב ע מ ים ר ב ים כ א ר י ה ב ב ה מ ות י ע ר, כ כ פ יר ב ע ד ר י צ אן א ש ר א ם ע ב ר ו ר מ ס ו ט ר ף ו א ין מ צ יל" )מיכה ה, ו-ז( )Micah, 5:6-7( בתמונה- שבויים מצריים במלחמת ששת הימים Photograph Egyptian prisoners during the Six Day War משה רבנו מלמד אותנו כי למרות כל הפחד והחולשה של הגלות, לא תאבד ממנו העוצמה שהייתה בימי האבות והיא תחזור גם לבנים. אנו רואים היום את מדינת ישראל הופכת למעצמה בלתי מנוצחת. ואת הלוחמים הישראלים שנחשבים בעולם כאמיצים וכיצירתיים במיוחד. Moses teaches us that, despite the fear and weakness of the Diaspora, the Jewish Nation will not lose the strength it had in 54 נבואות מתגשמות בישראל

55 the times of the forefathers and this will return also to the sons. Today we see that the State of Israel has become an unbeatable superpower. The Israeli army is considered one of the bravest and most creative in the world. ישראל מדורגת בין 10 המעצמות בעולם, למרות שאין היא מונה מיליארדי תושבים או מאות מיליונים כמו המדינות שלפניה ברשימה. Israel is ranked 10th among the superpowers of the world, even though it does not have billions or hundreds of millions of citizens like the countries above it in the list. מדינת ישראל, שמונה פחות מ- 9 מיליון תושבים, נמצאת בשורה אחת עם כל המעצמות הגדולות בעולם. העוצמה הזאת היא הבטחת ה' לאברהם אבינו: The State of Israel, with a population of less than 9 million residents, is at the frontline together with the large superpowers of the world. This strength is Hashem s promise to Abraham: And your descendants will inherit the cities of their enemies (Genesis, 22:17) A strength that in the Torah is expressed as: "ו י ר ש ז ר ע ך א ת ש ע ר א י ב יו" )בראשית כ"ב, י"ז( עוצמה שבתורה מתבטאת במילים: You will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you; Five of you will pursue a hundred, and a hundred of you will pursue ten thousand, and your enemies will fall by the sword before you )Leviticus, 26:7-8( " ור ד פ ת ם א ת א י ב יכ ם ו נ פ ל ו ל פ נ יכ ם ל ח ר ב: ו ר ד פ ו מ כ ם ח מ ש ה מ א ה ומ א ה מ כ ם ר ב ב ה י ר ד פ ו ו נ פ ל ו א י ב יכ ם ל פ נ יכ ם ל ח ר ב" )ויקרא, כ"ו, ז'-ח'( הגדת הנבואה ליום העצמאות 55

56 העוצמה הזאת היא שנתנה לנו את האפשרות לכבוש את הארץ, וכך לקיים את הנבואה של משה רבנו שאמר כי אחרי קיבוץ הגלויות נכבוש את הארץ ונשלוט בה: This strength is what enabled us to conquer the land and fulfill Moses's prophecy that after the Ingathering of the Exiles we will conquer the land and control it: And the Lord, your God, will bring you to the land which your forefathers possessed, and you [too] will take possession of it "ו ה ב יא ך ה' א לקי ך א ל ה א ר ץ א ש ר י ר ש ו א ב ת י ך ו יר ש ת ה" )דברים ל', ה'( )Deuteronomy, 30:5( שליטת עם ישראל בארץ ישראל היא גם תוצאה של תהליך מדיני. כדי שנוכל לשלוט בארץ היינו צריכים את הסכמת האומות. בשנת תש"ח, הסכימו מדינות העולם שנקים כאן מדינה יהודית, אחרי אלפי שנים שבהם לא היה שלטון יהודי בשום מקום בעולם. בהתאם לבקשתה של בריטניה התכנסה עצרת האו"ם ביום ח' באייר תש"ז ) ( לדון בשאלת עתידה של ארץ ישראל. באותה ישיבה הוחלט על הקמת ועדה שתבחן את האפשרות להקים מדינה יהודית. The Jewish People s control over Eretz Yisrael is also the result of a political process. In order to rule in our land, we needed the approval of the nations. In 5608 (1948) the nations of the world agreed to enable the Jewish People to establish the State of Israel, after thousands of years with no Jewish rule in any place in the world. At the request of Great Britain, the United Nations convened, on 8 Iyar, 5707 (April 28, 1947), to discuss the future of Eretz Yisrael. At that meeting it was decided to set up a committee that would examine the possibility of establishing a Jewish state in Eretz Yisrael. בוועדה ישבו נציגים מכמה וכמה מדינות, והופיעו בפניה נציגים שונים. במיוחד התרשמה הוועדה מנאומו של דוד בן-גוריון, וכאשר נשאל בן-גוריון על מקור זכותו של עם ישראל בארץ ישראל, הרים את ספר התנ"ך ואמר: "זה הקושאן )כתב הבעלות( שלנו". 56 נבואות מתגשמות בישראל

57 Representatives of several countries were included in the committee and it heard the claims of various dignitaries. The committee was especially impressed by David Ben-Gurion s speech and when he was asked about the source of the Jewish people s right to the Land of Israel, he raised the Bible and said this is our Kushan (bill of ownership). נשיא ארה"ב דאז, הארי טרומן, הסביר מפני מה הוא הצביע בעד הקמת המדינה בניגוד לכל עצת יועציו ואמר: "אגיד לכם מה הניע אותי לעשות מה שעשיתי. אני חונכתי על התנ"ך. אמי לימדה אותי את ספר הספרים עוד טרם שהגעתי לגיל בית הספר. ואני נזכרתי שנאמר בחומש שה' הבטיח ליעקב: 'ה א ר ץ א ש ר א ת ה ש כ ב ע ל יה ל ך א ת נ נ ה ול ז ר ע ך' וכאשר העניין הזה עלה על הפרק נזכרתי באותו פסוק ובהבטחות אלוקיות אחרות שניתנו ליהודים על ארץ ישראל וגם בחזונם של נביאי ישראל בדבר ארץ הקודש. ואמרתי לעצמי: אם בכוחך לתת יד שהבטחות אלוקיות אלו תתקיימנה, איזו זכייה גדולה יכולה להתרחש לך? וניסיתי לעשות מה שעשיתי". Then President of the USA, Harry Truman, explained why he voted in favor of the establishment of a Jewish state, contrary to the instruction of all his advisors: I will tell you what motivated me to do what I did. I was brought up on the Bible. My mother taught me about the Book of Books even before I was old enough to go to school. I remember that it said that God promised Jacob: The land upon which you are lying to you I will give it and to your seed. So when this came up for discussion I remembered that verse and the other Divine promises given to the Jews about the Land of Israel, as well as the prophecies about the Holy Land. And I said to myself: if you can help fulfill these Divine promises, what wonderful things will you benefit? And I tried to do what I did. טרומן היה המנהיג הראשון שהביע תמיכה בהכרזה של דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל. הוא עשה זאת דקות ספורות לאחר סיום ההכרזה, ובמעשה זה נתן כוח עצום והכרה עולמית מצד המעצמה החזקה בעולם למדינה החדשה. Truman was the first leader to show public support for David Ben- Gurion's announcement of the establishment of the State of Israel. He did this only several minutes after Ben-Gurion's announcement and this actually gave Israel immense strength and international recognition from the greatest superpower in the world to the new nation. הגדת הנבואה ליום העצמאות 57

58 58 נבואות מתגשמות בישראל בתמונה- הנשיא טרומן עם דוד בן גוריון Photograph: President Truman with David Ben-Gurion

59 כיבוש הארץ Conquering the Land בשנת תש"ח קיבלו נציגי ישראל בלית ברירה את החלטת האו"ם על החלוקה. הערבים לא קיבלו אותה, והחליטו להשמיד את כל היהודים שנמצאים בארץ ישראל. קודם פלישת צבאות ערב במלחמת העצמאות, התרברב מזכיר הליגה הערבית במצרים ואמר: "מלחמה זו תהיה מלחמת השמד וטבח עצום, שיזכירוה כמו הטבח שערכו המונגולים ואת מסעות הצלב... אין זה חשוב כמה הם. אנחנו נטאטא אותם אל תוך הים!" In 5608 (1948) Israel was forced to accept the United Nations Partition Plan for Eretz Yisrael. The Arabs did not accept the plan and decided to wage war on all the Jews in the new state. Before the invasion of the Arab armies during the War of Independence, the secretary of the Arab League in Egypt boasted: this will be a war of mass destruction and massacre, just like the massacre of the Crusades by the Mongolians... it does not matter how many of them are there. We are going to sweep them into the sea! הגדת הנבואה ליום העצמאות 59

60 הוא יעץ לערביי פלסטין לעזוב את אדמתם, בתיהם ורכושם ולשבת ישיבת עראי במדינות-אחיות שכנות, לבל יבואו תותחי הצבאות הערביים הפולשים "ויקצרו בהם קציר". He advised the local Arabs to leave their lands, homes and properties and temporarily move to neighboring countries, so that the cannons of the invading Arab armies would not harvest them as well. הביטחון המופרז של הערבים נבע מיחסי הכוחות בין כל אומות ערב שמסביבנו לבין ישראל. מול ישראל עמדו מצרים, סוריה, ירדן, עירק, לבנון וערב הסעודית, וכן צבא ההצלה של קאוקג'י וצבא ההצלה של ערביי ישראל, שקיבל את כל העמדות הטובות, כל המחנות וכל עודפי הנשק והתחמושת של הצבא הבריטי שעזב. The Arabs' exaggerated sense of security was the result of the ratio of forces between the Arab states and Israel. The young Israel was facing war against Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon and Saudi Arabia, as well as Fawzi al-qawuqji's Arab Liberation Army and the Israeli Arabs' liberation army, which received all good positions, bases and ammunition reserves that the British army had left behind. לעם ישראל באותה שעה לא היו מטוסים, רק טנק אחד ושתי שריוניות שגנבו ממחסני הצבא הבריטי. למדינות ערב היו 50 טנקים ו- 200 שריוניות נושאות תותח. למדינות ערב היו 140 תותחי שדה ולישראל 5. למדינות ערב היו 200 תותחי נ"מ ולישראל 24. The Jewish People at that time did not have any airplanes, only one tank and two armored cars that they had stolen from the British army. The Arab states had 50 tanks and 200 armored cars carrying cannons. The Arab states had 140 field cannons and Israel had 5. The Arab states had 200 anti-aircraft cannons and Israel had 24. היתרון המכריע והמשמעותי ביותר היה בתחום הכוח האווירי. למדינות ערב היו 60 מטוסים ו- 14 מפציצים, ולישראל אפילו לא אחד. החיילים של מדינות ערב היו רעננים, כיוון שלא היו מעורבים בקרבות השלב הראשון, בעוד שהלוחמים העבריים היו מותשים לאחר חמישה חודשי לחימה קשים ואבידות כבדות. רק אחרי פלישת צבאות ערב השיגה ישראל מספר קטן של מטוסי קרב, שהיו מורכבים מחלקים של סוגי מטוסים שונים. 60 נבואות מתגשמות בישראל

61 The Arabs' most significant advantage was in their air-forces. They had 60 planes and 14 bombers; Israel did not have even one. The Arab soldiers were fresh and energetic, while the Jewish fighters were exhausted after five months of heavy fighting and many losses. Only after the invasion of the Arab armies, did Israel obtain a few fighter aircraft, which had been put together from parts of other planes. למדינת ישראל לא היה סיכוי לסגור את הפער העצום הזה, כיוון שכל מדינות העולם, כולל ארה"ב, שהכירה במדינת ישראל, הטילו אמברגו נשק חמור וקפדני על מדינת ישראל, והיא נאלצה לצאת להילחם בידיים ריקות על קיומה ועל חיי תושביה. Israel had no chance of closing this major difference, as all countries around the world, including the USA, who had recognized the State of Israel, imposed a strict and severe ammunitions embargo on Israel, and its fighters had to go to war with their bare hands to protect their new home and its population. יתרונן של מדינות ערב היה לא רק בתחום הצבאי. עם קום המדינה, אוכלוסיית ישראל מנתה כ- 650,000 אנשים, נשים וטף, כשליש מהם ניצולי שואה, ואילו אוכלוסיית מדינות ערב הייתה פי 50 לפחות. The Arab states advantage was not only in the military. With the establishment of the young state, Israel s population totaled 650,000 men, women and children, about one third of them Holocaust survivors, while the population of the surrounding Arab states was at least 50 times more than that. מול יתרון מוחץ כזה, לא רק מדינות ערב, אלא כל המומחים והפרשנים בעולם היו בטוחים שתבוסתה של מדינת ישראל הצעירה היא רק עניין של זמן. היו שדיברו על ימים והיו שדיברו על שבועות אחדים. Facing such a crushing advantage, not only the Arab states, but all experts and commentators around the world were sure that the defeat of the young Jewish state was only a matter of time. Some spoke of days and others even spoke of several weeks. על שעה זו נשא ישעיהו הנביא את נבואתו וחיזק את רוחו של עם ישראל המתקבץ לארץ ישראל שלא יפחד. הגדת הנבואה ליום העצמאות 61

62 This is the time that prophet Isaiah spoke about when he strengthened the spirits of the Jewish People who were returning to their homeland and told them not to fear: "ו א ת ה י ש ר א ל ע ב ד י י ע ק ב א ש ר ב ח ר ת י ך ז ר ע א ב ר ה ם א ה ב י: א ש ר ה ח ז ק ת י ך מ ק צ ות ה א ר ץ ומ א צ יל יה ק ר את י ך ו א מ ר ל ך ע ב ד י א ת ה ב ח ר ת י ך ו לא מ א ס ת י ך: א ל ת יר א כ י ע מ ך א נ י א ל ת ש ת ע כ י א נ י א לקי ך א מ צ ת י ך א ף ע ז ר ת י ך א ף ת מ כ ת י ך ב ימ ין צ ד ק י. ה ן י ב ש ו ו י כ ל מ ו כ ל ה נ ח ר ים ב ך י ה י ו כ א י ן ו י אב ד ו א נ ש י ר יב ך: ת ב ק ש ם ו לא ת מ צ א ם א נ ש י מ צ ת ך י ה י ו כ א י ן וכ א פ ס א נ ש י מ ל ח מ ת ך: כ י א נ י ה' א לקי ך מ ח ז יק י מ ינ ך ה א מ ר ל ך א ל ת יר א א נ י ע ז ר ת י ך" )ישעיהו, מ"א, ח'-י"ג( But you, Israel My servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham, who loved Me, Whom I grasped from the ends of the earth, and from its nobles I called you, and I said to you, You are My servant ; I chose you and I did not despise you. Do not fear for I am with you; be not discouraged for I am your God: I encouraged you, I also helped you, I also supported you with My righteous hand. Behold all those incensed against you shall be ashamed and confounded; those who quarreled with you shall be as nought and be lost. You may seek them but not find them, those who quarrel with you; those who war with you shall be as nought and as nothing. For I, the Lord your God, grasp your right hand; Who says to you, Fear not, I help you )Isaiah, 41:8-13( 62 נבואות מתגשמות בישראל

63 בסוף הנבואה אומר להם ישעיהו כי אותם אויבים יברחו מהארץ בהמוניהם: At the end of the prophecy Isaiah says that the enemies will run away from Eretz Yisrael en masse: "א ל ת יר א י ת ול ע ת י ע ק ב מ ת י י ש ר א ל א נ י ע ז ר ת י ך נ א ם ה'ו ג א ל ך ק ד ו ש י ש ר א ל: ה נ ה ש מ ת י ך ל מ ור ג ח ר וץ ח ד ש ב ע ל פ יפ י ות ת ד ו ש ה ר ים ו ת ד ק וג ב ע ות כ מ ץ ת ש ים: ת ז ר ם ו ר וח ת ש א ם וס ע ר ה ת פ יץ א ות ם ו א ת ה ת ג יל ב ה' ב ק ד ו ש י ש ר א ל ת ת ה ל ל" )ישעיהו מ"א, י"ד-ט"ז(. Fear not, O worm of Jacob, the number of Israel; I have helped you, says the Lord, and your redeemer, the Holy One of Israel. Behold I have made you a new grooved threshing-sledge, with sharp points; you shall thresh the mountains and crush them fine, and you shall make hills like chaff. You shall winnow them, and a wind shall carry them off, and a tempest shall scatter them, and you shall rejoice with the Lord, with the Holy One of Israel shall you praise yourself. )Isaiah, 41:14-16( עד היום אי אפשר להבין עד הסוף את מה שקרה בשנת תש"ח. אם הערבים היו גוברים עלינו, הם היו טובחים בנו כמו שהם איימו והתרברבו. הם כבר חילקו את רכושנו ביניהם. To this day we cannot fully understand what happened during the War of Independence. If the Arabs had beaten us, they would have massacred everyone just as they boasted they would. They had already distributed the spoils between them. גם הבריטים שלא נלחמו נגדנו, עזרו בנשק ובעמדות לערבים, כי הם היו בטוחים בסופנו המר. הם חשבו שאנחנו כולנו עומדים להישחט על-ידי הערבים. Also, the British, who were not actually fighting against us, provided the Arabs with ammunition because they were sure that we were going to lose. They also believed that we were going to be slaughtered by the Arabs. הגדת הנבואה ליום העצמאות 63

64 בתמונה- חלק מחיילי צפת בתש"ח Photograph: several soldiers in Safed, התקיים בנו מה שאמרה אסתר המלכה בימי המן הרשע: We witnessed the fulfillment of Queen Esther s claim during the times of the evil Haman: For dogs have surrounded me; a band of evildoers has encompassed me, like a lion, my hands and feet. I tell about all my bones. They look and gloat over me. They share my garments among themselves and cast lots for my raiment " כ י ס ב ב ונ י כ ל ב ים ע ד ת מ ר ע ים ה ק יפ ונ י כ א ר י י ד י ו ר ג ל י: א ס פ ר כ ל ע צ מ ות י ה מ ה י ב יט ו י ר א ו ב י: י ח ל ק ו ב ג ד י ל ה ם ו ע ל ל ב ו ש י י פ יל ו ג ור ל" )תהלים כ"ב, י"ז-י"ט( )Psalms, 22:17-19( 64 נבואות מתגשמות בישראל

65 בעקבות אותה מלחמה ירשנו חלקים נוספים מארץ ישראל והרחבנו את גבולותיה. זה מה שאומר הנביא ירמיהו, כי מהצרה תבוא תשועה גדולה לישראל. Following the War of Independence, the Jewish People inherited several additional areas of the Land of Israel and expanded its borders, as claimed by the prophet Jeremiah, that from distress Israel will receive great salvation Ho! For that day is great, with none like it, and it is a time of distress for Jacob, through which he shall be saved. And it shall be on that day, says the Lord of Hosts, [that] I will break his yoke off your neck, and I will break your thongs, and strangers shall no longer enslave them "ה וי כ י ג ד ול ה י ום ה ה וא מ א י ן כ מ ה ו ו ע ת צ ר ה ה יא ל י ע ק ב ומ מ נ ה י ו ש ע... ו ה י ה ב י ום ה ה וא נ א ם ה' צ -ב א ות א ש ב ר ע ל ו מ ע ל צ ו אר ך ומ וס ר ות י ך א נ ת ק ו לא י ע ב ד ו ב ו ע וד ז ר ים" )ירמיהו ל', ז'-ח'( )Jeremiah, 30:7-8( במלחמה הזאת זכינו לחזור ולשלוט בארצנו ולהרחיב את גבולה כפי שהובטח בתנ"ך: During this war we were granted the privilege of once again ruling in our homeland and expanding its borders, as per the biblical promise: For, behold, days are coming, says the Lord, when I will restore the captivity of My people Israel and Judah, says the Lord, and I will restore them to the land that I gave their forefathers and they shall possess it " כ י ה נ ה י מ ים ב א ים נ א ם ה'; ו ש ב ת י א ת ש ב ות ע מ י י ש ר א ל ו יה וד ה א מ ר ה'; ו ה ש ב ת ים א ל ה א ר ץ א ש ר נ ת ת י ל א ב ות ם ו יר ש וה " )ירמיהו ל', ג'( )Jeremiah, 30:3( העולם כולו הוכה בתדהמה כאשר התברר שלא זו בלבד שמדינת ישראל לא הובסה, אלא היא הכתה את אויביה שוק על ירך, ולאחר מלחמה קשה שנמשכה כעשרה חודשים ברחו מפניה מאות אלפי ערבים. זה בדיוק מה שאמר יהושע לעם ישראל: הגדת הנבואה ליום העצמאות 65

66 The world was shocked to discover that not only had the State of Israel not been defeated, but it had struck its enemies down and, after a difficult war lasting about ten months, hundreds of thousands of Arabs fled. This is exactly what Joshua told the Children of Israel: And the Lord has driven out from before you great and mighty nations. As for you, no man has stood before you to this day. One man of you pursued a thousand, for it is the Lord your God Who wages war for you, as He has spoken to you )Joshua, 23:9-10( "ו י ור ש ה' מ פ נ יכ ם ג וי ם ג ד ל ים ו ע צ ומ ים ו א ת ם לא ע מ ד א י ש ב פ נ יכ ם ע ד ה י ום ה ז ה: א י ש א ח ד מ כ ם י ר ד ף א ל ף כ י ה' א לקיכ ם ה וא ה נ ל ח ם ל כ ם כ א ש ר ד ב ר ל כ ם" )יהושע כ"ג, ט'-י'( בתמונה- מטוס מצרי שהופל Photograph: an Egyptian plane that had been shot down 66 נבואות מתגשמות בישראל

67 בערביי ישראל אחזה אימה גדולה, לא מוסברת. Israeli Arabs were struck with unexplained fear. They experienced: I will send My fear before you, and I will confuse all the people among whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you התקיים בהם: "ו ה מ ת י א ת כ ל ה ע ם א ש ר ת ב א ב ה ם ו נ ת ת י א ת כ ל א י ב י ך א ל י ך ע ר ף" )שמות כ"ג, כ"ז( )Exodus, 23:27( הם תפסו את החפצים שלהם וברחו כל עוד נפשם בם. They picked up their belongings and fled as fast as they could. בט' בניסן תש"ח ) ( ברחו כל ערביי טבריה לסוריה וללבנון לאחר קרב קצר עם כוחות ה"הגנה". בי"ג בניסן ) ( נכבשה חיפה, וגם כאן רוב תושביה הערבים נמלטו בבהלה ללבנון, למרות הניסיונות של ראשי היישוב היהודי לשכנעם להישאר. On 9 Nisan, 5608 (April 18, 1948), following a short battle with the Haganah forces, all Arabs from Tiberias fled to Syria and Lebanon. On 13 Nisan 5608 (April 22, 1948) Haifa was conquered and most of its Arab residents fled, in fear, to Lebanon, despite the fact that the local Jewish leaders tried to convince them to stay. גם כ- 80,000 תושביה של יפו, העיר הערבית הגדולה בארץ, נמלטו ללבנון, למצרים ולרצועת עזה. גם ערביי צפת ברחו ממנה ללבנון, לאחר שהעיר שוחררה ביום ג' באייר תש"ח, בשיאו של מבצע "יפתח", שבמהלכו שחררו לוחמי הפלמ"ח בפיקודו של יגאל אלון את כל הגליל העליון המזרחי, מעמק החולה עד הר מירון. The 80,000 Arab residents of Jaffa, the largest Arab city in Israel, escaped to Lebanon, Egypt and the Gaza Strip. The Arab residents of Safed fled to Lebanon, after the city was liberated on 3 Iyar, 5608, at the height of Operation Yiftach, during which Palmach fighters, headed by Yigal Alon, liberated the entire eastern Upper Galilee, from the Hula Valley to Mount Meron. הגדת הנבואה ליום העצמאות 67

68 לפי אומדנים שונים כ- 539,000 ערבים ברחו מארץ ישראל בשנת איך אפשר להסביר ששמונה חיילים של הפלמ"ח מצליחים להניס את אלפי תושבי ב יר י ה מבתיהם? איך אפשר להסביר שתושבי צפת המעטים, החלשים וחסרי הנשק, הניסו את עשרות אלפי הערבים החמושים שהיו בצפת. According to various estimates about 539,000 Arabs fled Eretz Yisrael in How can we explain the fact that eight Palmach soldiers succeeded in driving away thousands of Birya residents from their homes? How can we explain that the few residents of Safed, weak and without any ammunition, overcame the tens of thousands of armed Arabs who were in Safed at that time? כשמסתכלים על העתיד, רואים שמדינת ישראל צוברת עוצמה הרבה מעבר למה שהיה לה במלחמת ששת הימים או ביום כיפור. ישראל של היום היא אחת מתשע המדינות היחידות בעולם שמשגרת לוויינים לחלל. הלוויינים נותנים לה אפשרות לנטרל מראש את רוב האיומים הביטחוניים על ישראל. היום ישראל מספקת מידע מודיעיני מציל חיים למדינות רבות בעולם, והיא מנעה פיגועים וחטיפות מטוסים באירופה, ברוסיה ובאוסטרליה. When one looks at the future, we see that the State of Israel is gaining strength way beyond what it had in the Six Day War or the Yom Kippur War. Israel today is one of the only nine countries in the world that is sending satellites into space. These are satellites that enable our little country to neutralize in advance most security threats against Israel. Today Israel provides life-saving intelligence information to many countries around the world and has prevented many terrorist attacks and the hijacking of airplanes in Europe, Russia and Australia. היכולת הטכנולוגית של ישראל התגלתה גם בהשמדת הכורים הגרעיניים בסוריה ובעירק. סוריה הטילה לקרבות הללו את מיטב כוחותיה האוויריים. בקרבות הללו הופלו כ- 97 כלי טיס של חיל האוויר הסורי ללא אבדות לחיל האוויר הישראלי. עד היום לומדים בכל צבאות העולם את הקרב המפתיע הזה, שדרך פעולתו עדיין לוטה בערפל. Israel s technological abilities were exposed also when it bombed the nuclear reactors in Syria and Iraq. Syria sent its best air planes to these battles and about 97 of them were shot down, without any 68 נבואות מתגשמות בישראל

69 losses to the Israeli air force. To this day all armies in the world are learning about this surprising battle, which is still kept under strict secrecy. השלב הבא של התעצמות ישראל הוא ביכולת טכנולוגית שאין שנייה לה בעולם. כיפת ברזל, חץ 3, כולם פיתוחים ישראליים של טילים נגד טילים. צריך להזכיר כי צבאות של מעצמות גדולות לא הצליחו להקים מערכים כאלו. טילי פטריוט של הצבא האמריקני לא הצליחו למנוע את נפילת הסקאדים בישראל ובסעודיה במלחמת המפרץ. The next stage of Israel's increasing power is in its incomparable technological ability. The Iron Dome and Arrow 3 (Hetz 3) are Israeli developments of anti-missile rockets. It must be mentioned that the armies of major superpowers have not succeeded in developing such systems. The US army s Patriot missiles did not manage to prevent Iraqi Scuds falling on Israel and Saudi Arabia during the Gulf War. מדינת ישראל הצליחה במקום ששום מעצמה לא הצליחה, והיא מייצרת היום מערכות הגנה של טילים נגד טילים רב שכבתיות בכל גובה, עד טילים שחלק ממסלולם הוא בחלל החיצון. The State of Israel has succeeded where no superpower has succeeded. Today Israel develops anti-missile defense systems for all heights, some of which can even reach outer space. מעיל רוח היא מערכת הגנה אקטיבית לטנקים ורכב קרבי משוריין, שתפקידה לגלות ולזהות בזמן אמת איומים מנשק נ"ט, להעריך את מסלול היירוט האופטימלי שלו ולהשמיד אותו הרחק מהרכב שעליו מגנה המערכת. המערכת נחשבת לטובה בעולם. Trophy is an active anti-tank defense system and armored combat vehicle which can discover and identify real-time anti-tank threats, evaluate the optimal firing route and destroy it far from the vehicle which it is protecting. The Trophy is considered the best system of its kind in the world. הגדת הנבואה ליום העצמאות 69

70 בתמונה- מערכת מעיל רוח Photograph: The Trophy defense system מערכת הלייזר "אש קרה" נמצאת מזה מספר שנים בשימוש כוחות צה"ל, בעיקר בגזרות הביטחון השוטף בגבול הצפון ובגבול עזה, ומטרתה לנטרל מרחוק, בצורה בטוחה ושקטה יותר, איומים כמו מטעני חבלה ונפלים של רקטות ופצצות מרגמה. תותח אוטונומי המזהה מטרות, מחליט אם הם אויב או ידיד, ויורה עצמאית לגמרי. Thor is a laser system being used by the IDF for several years, mainly on the northern border and along the Gaza Strip, which remotely neutralizes threats, such as explosives and remains of rockets, in a safe and quiet manner. An automatic cannon that identifies targets, analyzes if it is friend or foe and shoots totally independently. עם חזרתנו לארץ ישראל הולכת וחוזרת אלינו החכמה. החכמה הזאת מצמיחה היום את הכלכלה הישראלית. היא מביאה לנו הרבה פרנסה והצלחה בהייטק. בזכותה יש פיתוח רפואי מתקדם, פיתוחים צבאים ייחודיים, בזכותה יש חקר חלל מתקדם בישראל. בישראל של היום מתרחשת מהפכה טכנולוגית ומדעית גדולה. תרומותיה של ישראל בולטות במיוחד בגנטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, אופטיקה, מדעי החקלאות וההנדסה. When the Jewish People returned to the Land of Israel, we regained our wisdom. This wisdom has helped the Israeli economy flourish. It has brought us income and success from the hi-tech industry. Thanks 70 נבואות מתגשמות בישראל

71 to this wisdom we have advanced medical developments, unique military advances and Israel has reached the moon. Israel currently boasts a mega technological and scientific revolution. Israel s contributions to genetics, computer science, physics, chemistry, electronics, optics, agriculture and engineering is greatly prominent. מכון ויצמן למדע ברחובות ניצב במקום התשיעי במדד העולמי של איכות המחקר המשוקללת. בתחום הטכנולוגיה ישראל ידועה בפיתוח אמצעי לחימה וציוד צבאי. ישראל היא אחת מעשר המדינות הראשונות בעולם ביצוא נשק )שמבוסס על טכנולוגיה עילית(. חברות הסטרטאפ קיימות בכל תחום אפשרי, וכמות עבודה גבוהה בתחומים הללו. The Weizmann Institute of Science in Rehovot is ninth on the worldwide scale of advanced research quality. Israel s technology is renowned for the development of warfare and military equipment. Israel is one of the ten top countries in the world in ammunition export (based on top technologies). Israel has start-ups in every possible field and the number of positions in these fields. יהודים זוכים בפרסי נובל רבים על מחקר מדעי. עד לשנת , מתוך 892 זוכי פרס נובל היוקרתי, היו יהודים. היהודים הם 22.5% מכלל פרסי נובל. התחום שבו אחוז הזוכים היהודים הוא הגבוה ביותר הוא כלכלה, שבו כמעט 40% מהזוכים הם יהודים. התחום שבו זכו הכי הרבה יהודים הוא פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה, שבו זכו יהודים ב- 56 פרסים מתוך 214. Jews have won Nobel Prizes in many fields for scientific research. Until 2017, 201 of the 892 winners of the prestigious prize were Jews. Jews comprise 22.5% of all Nobel Prize recipients. The most Jewish Nobel Prize winners have been in economics, where almost 40% are Jews. The field with the highest number of Jewish winners is physiology or medicine, where 56 out of 214 winners are Jews. הגדת הנבואה ליום העצמאות 71

72 זוכים יהודים בפרס נובל Jewish recipients of the Nobel Prize על פי אותו דוח של ה- OECD, ישראל היא אחת המדינות הראשונות בעולם בהשקעה כספית במחקר ופיתוח. בנוסף, היא אחת המדינות הראשונות בעולם שהאוכלוסייה בה משכילה )תואר ראשון ויותר(, הרבה מעל הממוצע של המדינות המפותחות. Based on the same OECD report, Israel is one of the countries in the world with the highest investment in research and development. In addition, it is one of the first countries in the world with an educated population (BA or higher), significantly higher than the average in developed countries. לפי מדד Bloonberg 2017 לחדשנות, השקעות במחקר מדעי בישראל מתרחבות משנה לשנה, וכך ישראל נמצאת בין 10 המדינות עם המחקר המדעי הכי גבוה בעולם. According to the 2017 Bloomberg Scale of Innovativeness, investments in scientific research in Israel are expanding on an annual basis, putting Israel amongst the ten countries in the world with the highest investment in scientific research. 72 נבואות מתגשמות בישראל

73 ישראל בהשוואה לעולם בריכוז האדם החוקר Israel in comparison to the rest of the world in the number of people working in research על פי נתונים ומחקרים בינלאומיים, מדינת ישראל ממוקמת במקום מוביל בעולם במספר הבקשות המוגשות מדי שנה לרישום פטנטים, ביחס לגודל האוכלוסייה. למעשה, ישראל נחשבת למעצמה טכנולוגית ולאחד ממרכזי החיפוש והבחינה הבינלאומיים לפטנטים. According to international data and studies, the State of Israel is located in a leading position in the number of submissions for the registration of patents, in comparison to the size of its population. In fact, Israel is considered a technological superpower and one of the international search and examination centers for patents. יתר על כן, ישראל ממוקמת במקום גבוה בעולם גם ביחס למספר המדענים לנפש, בשיתוף הפעולה הקיים בין התעשייה לאקדמיה, בחינוך אקדמי וביזמות, ומובילה בהוצאות על מחקר ופיתוח. לאור נתונים אלו אין פלא כי מישראל יוצאות באופן תדיר המצאות חדשניות ושימושיות בכל תחומי החיים והמשק, החל בתחומים יומיומיים ועד לענפי הייטק וטכנולוגיה מתקדמים. Moreover, Israel is ranked high on the scale of the number of scientists per capita, in the cooperation between industry and academia, in academic education and entrepreneurship and leads in expenses on research and development. Based on this data, it is not surprising that Israel is outstanding in its innovative and useful inventions in all areas of life and economy, from daily items to hitech and advanced technology. הגדת הנבואה ליום העצמאות 73

74 לאחרונה ממש הפכה ישראל למדינה השביעית שחלליתה הקיפה את הירח, ולמדינה השישית שכלי מעשה ידיה הגיע אל פני השטח של הירח בשיגור החללית 'בראשית', אחרי רוסיה, ארצות הברית, יפן, סין והודו. Recently Israel became the seventh country in the world whose spaceship will orbit the moon, and the sixth country whose product has reached the moon s surface, with the launching of the Beresheet spaceship, after Russia, the USA, Japan, China and India. It is stated in the Torah that all the nations will say: Only this great nation is a wise and understanding people )Deuteronomy, 4:6( כנאמר בתורה כי כל הגויים יאמרו: "ר ק ע ם ח כ ם ו נ ב ון ה ג וי ה ג ד ול ה ז ה" )דברים ד', ו( 74 נבואות מתגשמות בישראל

75 בניין ירושלים The Rebuilding of Jerusalem כל בניין הארץ הוא בסיס לבניינה של ירושלים הלב של ארץ ישראל. היו ימים שירושלים הייתה חסומה בפני היהודים. היו ימים שיהודים ברחו מירושלים. דוד המלך מתנבא שתבנה ירושלים ובני ישראל יחזורו לגור בתוכה בריאים בגופם ובנפשם. The founding of the State of Israel is the basis for the rebuilding of Jerusalem the heart of the Jewish Land. There were times when Jerusalem was closed off to Jews. There were times when Jews fled from Jerusalem. King David foresaw that Jerusalem would be rebuilt and the Children of Israel would return to live in the city, while healthy in body and mind: The Lord is the builder of Jerusalem; He will gather the outcasts of Israel. Who heals the brokenhearted and binds up their wounds (Psalms, 147:2-3) " ב ונ ה י ר ו ש ל ם ה'; נ ד ח י י ש ר א ל י כ נ ס: ה ר פ א ל ש ב ור י ל ב ומ ח ב ש ל ע צ ב ות ם" )תהילים קמ"ז, ב'-ג'( הגדת הנבואה ליום העצמאות 75

76 גם הנביא זכריה רואה את בניין ירושלים בנבואתו, ומגלה לנו שירושלים תגדל כל כך, עד שהחומות שלה לא יכילו את רוב תושביה: The prophet Zechariah also sees the construction of Jerusalem in his prophecies and tells us that Jerusalem will grow so much that its walls will not be able to contain all those within them: Jerusalem shall be inhabited like unwalled towns, because of the multitude of men and cattle therein (Zechariah, 2:8) " פ ר ז ות ת ש ב י ר ו ש ל ם מ ר ב א ד ם וב ה מ ה ב ת וכ ה" )זכריה ב', ח'( עד לפני 150 שנה אנשים חיו בתוך החומות. בשלב מסוים הם הרגישו חנוקים מרוב אדם ובהמה והחלו לבנות שכונות חדשות מחוץ לחומות העיר העתיקה. ההתיישבות בירושלים לא הייתה קלה כלל ועיקר. בשנת ת"ס )1700( עלתה חבורה של עולים עם רבי יהודה החסיד, אבל הם סולקו מהעיר עקב חוב גדול שצברו לבנאי העיר הערבים מוסלמים. מצב זה החל להשתנות רק לאחר מאה שנה, בשנת תקס"ח )1808(. בעקבות עליית תלמידי הגר"א, בראשות רבי מנחם מנדל משקלוב, והתערבותה של משפחת רוטשילד שפרעה את החוב, התאפשר ליהודים אשכנזים לשוב ולגור בירושלים בגלוי. Up until 150 years ago people lived within the walls of Jerusalem. At some stage they felt that space was filling up with people and animals and they began to build new neighborhoods outside the walls of the Old City. These new areas suffered greatly and in 5060 (1700) a group of immigrants, together with Rabbi Yehuda Hechasid, came up to Jerusalem but they were expelled due to a large debt to the Muslim and Arab construction workers they accumulated. This situation began to change only about 100 years later, in 5668 (1808), with the arrival of Hagra s students, headed by Rabbi Menachem Mendel Mishkalov, and the involvement of the Rothschild family who paid off the debt, Ashkenazi Jews were once again permitted to return and live openly in Jerusalem. בשנת תר"כ )1860( הוקמה השכונה משכנות שאננים, שכונה יהודית אשר ייסד משה מונטיפיורי מחוץ לחומת ירושלים. במקביל, ממחצית המאה ה- 19 החל גידול באוכלוסייה היהודית בעיר. עובדה זו היא שהביאה את היהודים לצאת 76 נבואות מתגשמות בישראל

77 ראשונים אל מחוץ לחומות העיר העתיקה במחצית השנייה של המאה, ולייסד את השכונות החלוציות: משכנות שאננים, מחנה ישראל, נחלת שבעה, בית דוד, מאה שערים ואחרות. In 5620 (1860) Mishkenot Shaananim was built, the first Jewish neighborhood outside the walls of Jerusalem, founded by Sir Moses Montefiore. At the same time, from the middle of the nineteenth century, Jerusalem experienced a growth in its population, bringing Jews out of the walls over the next several decades. These pioneers settled the new neighborhoods: Mishkenot Shaananim, Machane Yisrael, Nachalat Shiva, Beit David, Meah She'arim and others. המציאות בירושלים היא מימוש נבואת זכריה שאמר: Reality in Jerusalem is the fulfilment of Zechariah's prophecy: So said the Lord of Hosts: Old men and women shall yet sit in the streets of Jerusalem, each man with his staff in his hand because of old age. And the streets of the city shall be filled, with boys and girls playing in its streets " כ ה א מ ר ה' צ -ב א ות ע ד י ש ב ו ז ק נ ים וז ק נ ות ב ר ח ב ות י ר ו ש ל ם ו א י ש מ ש ע נ ת ו ב י ד ו מ ר ב י מ ים: ור ח ב ות ה ע יר י מ ל א ו י ל ד ים ו יל ד ות מ ש ח ק ים ב ר ח ב ת יה " )זכריה ח', ד'-ה'( )Zechariah, 8:4-5( מי שישקיף על ירושלים המתרחבת ממעוף הציפור, יבחין בקלות רבה במאות מנופים וטרקטורי ענק הבונים את העיר לאורכה ולרוחבה. יש רכבת מהירה בין תל-אביב לירושלים, בפרויקט שנקרא "מסילות דוד המלך". הרכבת מחברת את עיר הקודש עם נמל התעופה בן-גוריון ותל-אביב - יפו. Whoever looks at Jerusalem from a bird s eye view, will easily notice the hundreds of cranes and enormous tractors that are building in every area of the Jerusalem. There is a fast train running between Jerusalem and Tel Aviv, connecting the capital with Ben- Gurion Airport and Tel Aviv Jaffa. הרכבת הקלה בירושלים תגיע עד לכותל המערבי, על פי דברי שר התחבורה ישראל כץ המטרה המוצהרת שלו היא להיות מוכנים למיליוני העולים שעתידים להגיע לירושלים עם הקמת בית המקדש. הגדת הנבואה ליום העצמאות 77

78 The light rail in Jerusalem will reach up to the Western Wall. According to Minister of Transportation, Yisrael Katz, the declared goal is to be ready for the millions of pilgrims who will come to Jerusalem after the construction of the Third Temple. עוד חיזוק למעמדה של ירושלים נעשה בשנה ה- 70 למדינת ישראל כשארה"ב החליטה להעביר את השגרירות לירושלים ולהכיר בה כבירת מדינת ישראל. אחריה באו עוד 6 מדינות שמתעתדות להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. ובחודש אדר תשע"ח נשיא רוסיה כבר אמר "אנו רואים במערב ירושלים את בירת ישראל", וכך מתבצר מעמדה של ירושלים כבירת ישראל למרות כל הלחץ של אויביה. כדברי הנביא מלאכי: Another boost for the status of Jerusalem was obtained in Israel s 70th year when the USA decided to move its embassy to Jerusalem and recognize the city as the capital of the State of Israel. Six other countries followed suit and in Adar 5778 the President of Russia announced that we regard Jerusalem as the capital of Israel, increasing the city s status as the capital, despite pressure by our enemies. As declared by the prophet Malachi: And then all the nations shall praise you, for you shall be a desirable land, says the Lord of Hosts )Malachi, 3:12( "ו א ש ר ו א ת כ ם כ ל ה ג וי ם כ י ת ה י ו א ת ם א ר ץ ח פ ץ א מ ר ה'; צ -ב א ות" )מלאכי ג', י"ב( 78 נבואות מתגשמות בישראל

79 בתמונה- שגרירות ארה"ב בירושלים Photograph: the US Embassy in Jerusalem הגדת הנבואה ליום העצמאות 79

80 ההתיישבות ביהודה ושומרון Jewish Revival in Judea and Samaria The prophet Jeremiah claims that the Jewish People will return to Samaria: Yet again shall you plant vineyards on the mountains of Samaria, indeed planters shall plant [them] and redeem [them]. For there is a day, the watchers shall call on the mountains of Ephraim; Rise! Let us go up to Zion, to the Lord, our God ירמיהו הנביא מתנבא ואומר, כי עם ישראל יחזור לשומרון: "ע וד ת ט ע י כ ר מ ים ב ה ר י ש מ ר ון נ ט ע ו נ ט ע ים ו ח ל ל ו: כ י י ש י ום ק ר א ו נ צ ר ים ב ה ר א פ ר י ם ק ומ ו ו נ ע ל ה צ י ון א ל ה'; א לקינ ו" )ירמיהו ל"א, ד'-ה'( )Jeremiah, 31:4-5( הדברים הללו נכתבו בשעה הכי קשה לישראל, בעת חורבן ירושלים, מבשר ירמיהו לעם ישראל שיחזור לערי יהודה. בשעה שהדברים נראים לא אפשריים בעליל, הוא אומר להם דברים שהם כמים קרים על נפש עייפה: 80 נבואות מתגשמות בישראל

81 This was written during the most difficult time for the Jewish People, the destruction of Jerusalem, when Jeremiah tells the nation that they will return to the cities of Judah. While such a situation does not seem possible at all, these words are like cold water on a tired soul: So said the Lord: There shall again be heard in this place, concerning which you say, It is desolate without man and without beast, in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem that are desolate without a man and without an inhabitant and without a beast, the sound of mirth and the sound of joy, the voice of a bridegroom and the voice of a bride, the sound of those saying, Thank the Lord of Hosts, for the Lord is good, for His lovingkindness endures forever, bringing a thanksgiving offering to the House of the Lord, for I will restore the captivity of the land as at first, said the Lord " כ ה א מ ר ה', ע וד י ש מ ע ב מ ק ום ה ז ה א ש ר א ת ם א מ ר ים ח ר ב ה וא מ א ין א ד ם ומ א ין ב ה מ ה, ב ע ר י י ה וד ה וב ח צ ות י ר ו ש ל ם ה נ ש מ ות מ א ין א ד ם ומ א ין י ו ש ב ומ א ין ב ה מ ה: ק ול ש ש ון ו ק ול ש מ ח ה ק ול ח ת ן ו ק ול כ ל ה ק ול א מ ר ים ה וד ו א ת ה' צ -ב א ות כ י ט וב ה' כ י ל ע ול ם ח ס ד ו, מ ב א ים ת וד ה ב ית ה'; כ י א ש יב א ת ש ב ות ה א ר ץ כ ב ר א ש נ ה א מ ר ה" )ירמיהו ל"ג, י'-י"א( )Jeremiah, 33:10-11( כדי לחזק את הנבואה הזאת, מצווה אותו ה' לקנות את השדה של חנמאל בן דודו בארץ יהודה. אף שכל ארץ יהודה חרבה וכולם יוצאים לגלות ארוכה, הוא קונה את השדה כדי להמחיש לכולם כי אנחנו עתידים לחזור ולשבת: In order to strengthen this prophecy, Hashem commands Jeremiah to purchase the field of Hanamel his cousin in the Land of Judah. Even though the entire land of Judah is desolate, and all Jews have gone on a very long exile, he purchases the field to show everyone that we will be back to live here: הגדת הנבואה ליום העצמאות 81

82 In the cities of the mountain, in the cities of the lowland, and in the cities of the Negev and in the land of Benjamin and in the environs of Jerusalem and in the cities of Judah " ב ע ר י ה ה ר ב ע ר י ה ש פ ל ה וב ע ר י ה נ ג ב וב א ר ץ ב נ י מ ן וב ס ב יב י י ר ו ש ל ם וב ע ר י י ה וד ה" )ירמיהו ל"ג, י"ג( )Jeremiah, 33:13( Thus the prophet repeats his call about the Land of Judah: They shall yet say this thing in the land of Judah and in its cities when I return their captivity; May the Lord bless You, dwelling of righteousness, holy mount. And Judah shall dwell therein and [in] all its cities together, farmers and those who travel with flocks כך חוזר הנביא ואומר על ארץ יהודה: " כ ה א מ ר ה' צ -ב א ות א לקי י ש ר א ל ע וד י אמ ר ו א ת ה ד ב ר ה ז ה ב א ר ץ י ה וד ה וב ע ר יו ב ש וב י א ת ש ב ות ם, י ב ר כ ך ה' נ ו ה צ ד ק ה ר ה ק ד ש: ו י ש ב ו ב ה י ה וד ה ו כ ל ע ר יו י ח ד ו א כ ר ים ו נ ס ע ו ב ע ד ר" )ירמיהו ל"א, כ"ב-כ"ג( )Jeremiah, 31:22-23( בזמן הקמת מדינת ישראל, יהודה ושומרון לא היו בשליטת מדינת ישראל. היישוב היהודי בחברון ובגוש עציון הוחרב בתש"ח על ידי הערבים. במלחמת ששת הימים זכינו לחזור ליהודה ושומרון. At the time of the independence of the State of Israel, Judea and Samaria and were not under Jewish control. The Jewish communities in Hebron and Gush Etzion were destroyed in 5608 (1948) by the Arabs. During the Six Day War we succeeded in returning to Judea and Samaria. לפני מלחמת ששת הימים שלט ביהודה ושומרון חוסיין מלך ירדן, וכאשר נאצר, נשיא מצרים, התחיל להתגרות במדינת ישראל, ישראל התאמצה להעביר למלך ירדן את המסר, שהיא איננה רוצה מלחמה עמו ואין בכוונתה לכבוש את ירושלים המזרחית, יהודה ושומרון. אבל חוסיין לא רצה להפסיד את הניצחון המובטח הזה, והצטרף גם הוא. 82 נבואות מתגשמות בישראל

83 Before the Six Day War King Hussein of Jordan ruled over Judea and Samaria, and when Gamel Abl Nasser, President of Egypt, began to initiate strife between the two countries, Israel tried as had as it could to convey the message to the King of Jordan that it was not interested in waging war against Jordan and it does not intend to capture East Jerusalem, Judea and Samaria. But Hussein did not want to forfeit this promised victory and joined the battle. מדינת ישראל לא רצתה להאמין שחוסיין וירדן באמת מצטרפות למערכה הצבאית נגדה. עם תחילת המערכה התחיל חוסיין להפגיז את העיר ירושלים שנמצאת בגבולו, ועדיין המנהיגים שלנו בחרו להאמין שהוא רק משלם מס שפתיים לעולם הערבי. רק כשהוא החל לקדם טנקים חדישים לכיוון ירושלים, התברר שהוא רציני בהכרזת המלחמה שלו, ומדינת ישראל העלתה לירושלים כוחות של צנחנים ושריון שהיו כבר בגבול מצרים. The State of Israel did not want to believe that Hussein and Jordan were really joining a military offensive against the Jewish state, but when war broke out Hussein began to bomb the area of Jerusalem that was under his control. Even so, our leaders still chose to believe that he was only paying lip service to the Arab world, but when he started moving his tanks towards Jerusalem, Israel realized that he was being serious and redeployed paratrooper and tank corps, that were already on the Egyptian border, to the capital. למרות היותנו מעטים מול רבים, כבשה קטנה למול הרבה זאבים, בתוך פחות משלושה ימים השתלטו כוחות צה"ל על שטחי המפתח ביהודה ושומרון, כולל ירושלים המזרחית. הכוחות הירדניים נסוגו כולם ממזרח לנהר הירדן. יום הלחימה הרביעי הוקדש להשתלטות על יתר שטחי יהודה ושומרון, כמעט ללא התנגדות מצד אויבנו הניגפים מפנינו. Despite Israel once again being a few against many, like lambs against many wolves, within less than three days IDF forces gained control over key areas of Judea and Samaria, including East Jerusalem. The Jordanian forces withdrew over the Jordan River and the fourth day of fighting was dedicated to capturing the rest of the areas in Judea and Samaria, almost without any objection from our enemies, who quickly fled. הגדת הנבואה ליום העצמאות 83

84 בתמונה- הרמטכ"ל בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. Photograph: The IDF Chief of Staff after the Six Day War יהודה ושומרון הם ערש התרבות הישראלית. כל מי שלומד תנ"ך ימצא את אברהם, יצחק ויעקב בשכם, בבית-אל, באלון מורה, בחברון, בירושלים או בבית לחם. את דוד המלך נמצא גם במקומות הללו וגם בתקוע, באפרת, בשילה, ביריחו וכד'. גם בימי הבית השני נמצא יהודים יושבים בביתר, במודיעין, במעלה אדומים וכד'. בחזרתנו ליהודה ושומרון מתקיימים דברי הנביא ירמיהו: Judea and Samaria are the cradle of Israeli culture. Anyone who studies the Bible will meet Abraham, Isaac and Jacob in Nablus (Shchem), Beit El, Elon Moreh, Hebron, Jerusalem or Bethlehem. We can meet King David in these places, as well as in Tekoa, Efrat, Shilo, Jericho, etc. During the Second Temple era Jews lived in Beitar, Modiin, Maale Adumim, etc. When we returned to Judea and Samaria, we fulfilled the words of the prophet Jeremiah: 84 נבואות מתגשמות בישראל

85 " ש וב י ב ת ול ת י ש ר א ל, ש ב י א ל ע ר י ך א ל ה: ע ד מ ת י ת ת ח מ ק ין ה ב ת ה ש וב ב ה" )ירמיהו ל"א, כ'-כ"א( Return, O virgin of Israel, return to these your cities. How long will you hide, O backsliding daughter? )Jeremiah, 31:20-21( מאז הוקמו ביהודה ושומרון 150 ערים ויישובים, מלבד הגבעות והמאחזים שם. מתקיים בהם "ו ה י ה כ א ש ר ש ק ד ת י ע ל יה ם ל נ ת ו ש ו ל נ ת וץ ו ל ה ר ס ול ה א ב יד ול ה ר ע כ ן א ש ק ד ע ל יה ם ל ב נ ות ו ל נ ט וע נ א ם ה" )ירמיהו ל"א כ"ז(. Since the Six Day War 150 Jewish cities and villages have been established in Judea and Samaria, in addition to many smaller communities, fulfilling the prophecy: And it shall be, as I have watched over them to uproot and to break down, to demolish and to destroy and to afflict, so will I watch over them to build and to plant, says the Lord "ו ה י ה כ א ש ר ש ק ד ת י ע ל יה ם ל נ ת ו ש ו ל נ ת וץ ו ל ה ר ס ול ה א ב יד ול ה ר ע כ ן א ש ק ד ע ל יה ם ל ב נ ות ו ל נ ט וע נ א ם ה" )ירמיהו ל"א, כ"ז( )Jeremiah, 31:27( היישוב מעלה שומרון The community of Maale Shomron הגדת הנבואה ליום העצמאות 85

86 עם מאוחד A United Nation יהודים הגיעו לארץ ישראל מ- 102 מדינות, שיש בהן לא רק שפות שונות, אלא גם תרבויות שונות מאוד זו מזו. היו רבים שלא האמינו שיהיה אפשר לגשר על פערי התרבויות הללו. מי שהאמין שעם ישראל יהיה עם אחד היו הנביאים. Jews immigrated to Israel from 102 countries around the world, speaking different languages, living extremely diverse cultures from each other. Many did not believe that it would be possible to bridge these differences. The only ones who believed that the Jewish People could be one nation were the prophets. הנביא ירמיהו אומר כי אחרי קיבוץ גלויות יהיה לעם ישראל לב אחד. The prophet Jeremiah says that after the Ingathering of the Exiles, the Jewish People will have one heart: "ה נ נ י מ ק ב צ ם מ כ ל ה א ר צ ות א ש ר ה ד ח ת ים ש ם ב א פ י וב ח מ ת י וב ק צ ף ג ד ול ו ה ש ב ת ים א ל ה מ ק ום ה ז ה ו ה ש ב ת ים ל ב ט ח: ו ה י ו ל י ל ע ם ו א נ י א ה י ה ל ה ם ל א לקים: ו נ ת ת י ל ה ם ל ב א ח ד ו ד ר ך א ח ד ל י ר א ה א ות י כ ל ה י מ ים ל ט וב ל ה ם ו ל ב נ יה ם א ח ר יה ם" )ירמיה ל"ב, ל"ז-ל"ט( Behold I will gather them from all the lands where I have driven them with My anger and with My wrath and with great fury, and I will restore them to this place and I will cause them to dwell safely. And they shall be My people, and I will be their God. And I will give them one accord and one way to fear Me all the time, so that it be good for them and for their children after them )Jeremiah, 32:37-39( 86 נבואות מתגשמות בישראל

87 So, Ezekiel also says: And you, son of man, take for yourself one stick and write upon it, For Judah and for the children of Israel his ; companions and take one stick and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim and all the house of Israel, his companions. And bring them close, one to the other into one stick, and they shall be one in your hand כן אומר גם יחזקאל: "ו א ת ה ב ן א ד ם ק ח ל ך ע ץ א ח ד וכ ת ב ע ל יו ל יה וד ה ו ל ב נ י י ש ר א ל ח ב ר יו ול ק ח ע ץ א ח ד וכ ת וב ע ל יו ל י וס ף ע ץ א פ ר י ם ו כ ל ב ית י ש ר א ל ח ב ר ו ח ב ר יו: ו ק ר ב א ת ם א ח ד א ל א ח ד ל ך ל ע ץ א ח ד ו ה י ו ל א ח ד ים ב י ד ך" )יחזקאל ל"ז, ט"ז-י"ז(. )Ezekiel, 37:16-17( ממשיך יחזקאל הנביא ואומר, כי בנבואה הזאת הוא מתכוון על שעת קיבוץ הגלויות: And he continues saying that he is referring to the time of the Gathering of the Exiles: And say to them, So says the Lord God: Behold I will take the children of Israel from among the nations where they have gone, and I will gather them from every side, and I will bring them to their land. And I will make them into one nation in the land upon the mountains of Israel, and one king shall be to them all as a king; and they shall no longer be two nations, neither shall they be divided into two kingdoms anymore "ו ד ב ר א ל יה ם כ ה א מ ר ה' אלוקים ה נ ה א נ י לק ח א ת ב נ י י ש ר א ל מ ב ין ה ג וי ם א ש ר ה ל כ ו ש ם ו ק ב צ ת י א ת ם מ ס ב יב ו ה ב את י א ות ם א ל א ד מ ת ם: ו ע ש ית י א ת ם ל ג וי א ח ד ב א ר ץ ב ה ר י י ש ר א ל ומ ל ך א ח ד י ה י ה ל כ ל ם ל מ ל ך ו לא י ה י ו ע וד ל ש נ י ג וי ם ו לא י ח צ ו ע וד ל ש ת י מ מ ל כ ות ע וד" )יחזקאל ל"ז, כ"א-כ"ב( )Ezekiel, 37:21-22( הגדת הנבואה ליום העצמאות 87

88 הנבואה הזאת מתגשמת בהרבה תחומים, אחד מהם הוא תחיית השפה העברית. כך כתב אליעזר בן יהודה: This prophecy has been fulfilled in many areas, one of them is the revival of the Hebrew language. Eliezer Ben Yehuda wrote: It is a great and heavy thing that we must do this time, that one person cannot do this on his own, and even thousands of people cannot do this, but only the entire nation together. But our nation will not unite if we do not all speak in one language, and any language other than the language of our forefathers will not give us this unity "דבר גדול וכבד מאוד עלינו לעשות הפעם, אשר לא בכוח איש אחד ואף לא בכוח אלפי אנשים ייעשה כי אם בכוח כל העם כולו. אך האחדות הזאת לא תהיה לו בלתי אם שפה אחת ידבר, ושפה אחרת מבלעדי שפת אבותיו לא תיתן לו האחדות הזאת" בימינו זכינו לראות איך החזון הלא יאומן הזה מתרחש וכל הארץ מדברת בשפה אחת ובדברים אחדים. In our days we have benefited by seeing how this unbelievable vision is taking place and throughout Israel people speak much in one language. תחום נוסף שבו מתגשמת נבואת העם האחד היא הנישואין בין בני עדות שונות. Another area in which the prophecy of one nation is being fulfilled is the marriage between Jews of different ethnic backgrounds. 88 נבואות מתגשמות בישראל

89 רפואה מתקדמת Advanced Medicine נבואה משמחת נוספת, שחוזרת אצל נביאים שונים, מבשרת כי עם ישראל יתרפא בבואו לארץ ישראל. כך אומר ישעיהו הנביא: Another happy prophecy, which is repeated by several prophets, declares that the Jewish People will be healed when they come to the Land of Israel, as stated by the prophet Isaiah: Then the lame shall skip like a hart, and the tongue of the mute shall sing, for water has broken out in the desert and streams in the plain )Isaiah, 35:6( As well as Jeremiah: For I will bring healing to you, and of your wounds I will heal you, says the Lord )Jeremiah, 30:17( "א ז י ד ל ג כ א י ל פ ס ח ו ת ר ן ל ש ון א ל ם כ י נ ב ק ע ו ב מ ד ב ר מ י ם ונ ח ל ים ב ע ר ב ה " )ישעיה ל"ה, ו'( והנביא ירמיה: " כ י א ע ל ה א ר כ ה ל ך ומ מ כ ות י ך א ר פ א ך נ א ם ה'..." )ירמיהו ל, י"ז( מדינת ישראל נמצאת בתחום הפיתוח הרפואי בקדמת הבמה העולמית בשימוש בטכנולוגיות חדשות, במהירות הטיפול באותן טכנולוגיות ובמדדי ההצלחה. הדבר בולט בצנתורי ראש ולב. ובטיפול בבעיות הפוריות. מתוך דירוג 163 מדינות על פי קריטריונים שונים של בריאות הציבור. ישראל נמצאת בעשירייה הפותחת של המדינות הבריאות בעולם, הרבה לפני מדינות מערביות רבות. ישראל מוקמה במקום ה- 9 כאחת המדינות הבריאות בעולם - לפני צרפת, גרמניה, אנגליה וארה"ב. The State of Israel is on the front lines in medical development, using state of the art technologies, in the speed of treatment with those technologies and with success rates. This is evident in head and heart catheterizations and in treating infertility, on a scale of 163 countries, based on various criteria of public health issues. Israel is ranked number nine on a scale of the healthiest countries in the world, before France, Germany, England and the USA. הגדת הנבואה ליום העצמאות 89

90 כבוד מהעולם Respect from Around the World מעמדה הבינלאומי של ישראל הולך ועולה. כל זה קורה אחרי 1900 שנים בגלות, שבהן היינו מושפלים מאוד. משה מתאר את הגלות ואת שנאת ישראל במילים קשות: Israel s international status is constantly on the rise. All this is happening after 1,900 years in exile, when the Jewish People were extremely disgraced. Moses describes the exile and antisemitism in very severe terms: And you will become an [object of] astonishment, an example, and a topic of discussion, among all the peoples to whom the Lord will lead you "ו ה י ית ל ש מ ה ל מ ש ל ו ל ש נ ינ ה ב כ ל ה ע מ ים א ש ר י נ ה ג ך ה' ש מ ה" )דברים כ"ח, ל"ז(. (Deuteronomy, 28:37) And Jeremiah: You make us as scum and refuse among the peoples. All our enemies have opened their mouth wide against us ובלשון ירמיהו: "ס ח י ומ א וס ת ש ימ נ ו ב ק ר ב ה ע מ ים, פ צ ו ע ל ינ ו פ יה ם כ ל א י ב ינ ו" )איכה ג, מ"ה-מ"ו( )Lamentations, 3:45-46( האנטישמיות הזאת לבשה צורה ופשטה צורה מעת לעת וממקום למקום. הצד השווה בכולם, שתמיד ובכל מקום שנאו אותנו ותמיד גם מצאו לכך סיבה. גם במקומות שבהם לא דרכה כף רגלו של יהודי. היוונים היו מעלים מחזות ולועגים ליהודים. הרוסים חיברו את הפרוטוקולים של זקני ציון. Antisemitism took on different appearances over the years and in different countries. The common denominator is that they always hated us and always found a reason to. Even in places where no Jew had ever been. The Greeks would dramatize plays and ridicule the Jews. The Russians composed the Protocols of the Elders of Zion. 90 נבואות מתגשמות בישראל

91 ביטוי לאנטישמיות הזאת ניתן לראות בטבח הנורא של שישה מיליון יהודים בשואה. אין ספק שהשטניות הנוראה ביותר התגלתה ביחס ליהודים. הנאצים אספו אותם לגטאות, שללו מהם את חירותם, את כבודם ואת רכושם. הם כלאו אותם בתנאים איומים שגרמו לרבים מהם למות מרעב, מצמא, מקור וממחלות. ולבסוף הובילום בקרונות בקר, בתנאים איומים, לרצח המוני במחנות ההשמדה. The most extreme display of antisemitism was in the annihilation of six million Jews in the Holocaust. There is no doubt that this was the most evident display of devilish behavior towards the Jews. The Nazis collected Jews into ghettos, denied them any freedom, respect or property. They held them in subhuman conditions and caused many to die from hunger, thirst, cold and disease. In the Final Solution they led them in cattle trucks to mass murder concentration camps. הבעיה הגדולה הייתה אדישות העולם כולו. שתיקתו של האפיפיור נוכח מעשי הגרמנים היא אולי הכואבת ביותר והצורמת ביותר, שכן מחאתו הייתה יכולה להציל רבים. אבל באותן שנים ארוכות הוא בחר לשתוק ולא גינה ולא הוציא שום מחאה. לא הוא ולא שום מנהיג בעל השפעה אחר. The biggest problem was world apathy. The Pope s silence in light of the German atrocities was possibly the most painful and blatant, as his rebuke could have saved many. But in those long years he chose to remain silent and did not condemn these horrors. Not him and not any other influential world leader. כשחזרנו לארץ ישראל התהפכה המגמה התהפכה. האומות התחילו לתת לנו כבוד תחת כל הביזיון שסבלנו כל השנים. על הכבוד הזה מתנבא הנביא ישעיה ואומר: When we returned to the Land of Israel, the situation was reversed. Nations began to respect Israel, in return for all those years of suffering. The prophet Isaiah mentions this respect: הגדת הנבואה ליום העצמאות 91

92 And nations shall see your righteousness, and all kings your glory, and you shall be called a new name, which the mouth of the Lord shall pronounce "ו ר א ו ג וי ם צ ד ק ך ו כ ל מ ל כ ים כ ב וד ך ו ק ר א ל ך ש ם ח ד ש א ש ר פ י ה' י ק ב נ ו" )ישעיה ס"ב, ב'( (Isaiah, 62:2) בפועל אנו רואים כי ב- 30 השנים האחרונות הוכפל מספר המדינות שיש להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל מ- 80 ל- 160, במקביל יורד מדד האנטישמיות העולמי בהתמדה, והוא עומד היום על 26% אנטישמיות עולמית. In reality we see that in the past 30 years the number of countries who maintain diplomatic ties with Israel has risen from 80 to 160, while antisemitism scales are constantly dropping around the world, currently measuring at 26% of world antisemitism. סקר של מכון גאלופ מראה כי ל- 74% מכלל האמריקנים דעה חיובית על ישראל - הנתון הגבוה ביותר מאז הרבה שנים. A Gallup survey found that 74% of all Americans have a positive impression of Israel a much higher rate than has been for many years. מתקיים פה התהליך שנאמר על ידי ישעיה הנביא: "ע ד י צ א כ נ ג ה צ ד ק ה ו י ש וע ת ה כ ל פ יד י ב ע ר: ו ר א ו ג וי ם צ ד ק ך ו כ ל מ ל כ ים כ ב וד ך" )ישעיה ס"ב, א'-ב'( This is a process that has been described by the prophet Isaiah: Until her righteousness comes out like brilliance, and her salvation burns like a torch. And nations shall see your righteousness, and all kings your glory )Isaiah, 62:1-2( 92 נבואות מתגשמות בישראל

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד