חוברת זו מוקדשת לכבודו של פרופסור גד טדסקי עם פרישתו מן ההוראה בפקולטה למשפטים. הפרישה מן ההוראה היא מאורע שמועדו מבחינת מפעל החיים הוא שרירותי, באשר,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חוברת זו מוקדשת לכבודו של פרופסור גד טדסקי עם פרישתו מן ההוראה בפקולטה למשפטים. הפרישה מן ההוראה היא מאורע שמועדו מבחינת מפעל החיים הוא שרירותי, באשר,"

תמליל

1 חוברת זו מוקדשת לכבודו של פרופסור גד טדסקי עם פרישתו מן ההוראה בפקולטה למשפטים. הפרישה מן ההוראה היא מאורע שמועדו מבחינת מפעל החיים הוא שרירותי, באשר, היא ציון גרידא של תקופת שנים. ואמנם םרופ טדסקי מצוי בעיצומה של יצירתו המחקרית המצטיינת בפוריות רבה. עם זאת עת היא להביע את הערכתנו לו ול מפעלו המדעי תוך מתן דין וחשבון לעצמנו 1 על גודל תרומתו למשפטה של מדינת ן ישראל ולמדע המשפט בכלל. יצירתו מדהימה בהיקף נושאיה. כל תחומיו הרבים של המשפט הפרטי זכו ן לעיונו המעמיק: דיני אישים, משפחה וירו ן שה, דיני החיובים על ענפיהם השונים, דיני 3 קנין, דיני מסחר וביטוח ומשפט בינלאומי ן פרטי. והנה מעבר לחקירת היסודות של מקצועות אלה ושל פרטי דיניהם, עסק. פרופ טדסקי בעמקות בסוגיות מרכזיות של תורת המשפט ובבעיות מתודה חיו ניות. הוא הגדיר עוד בראשית המדינה את הברירות שעמדו בפני המחוקק בעיצוב המשפט הלאומי העתידי ותחזיותיו קלעו למטרה בדיוק מופלא. אנו הולכים כיום לקראת סיומה של פעילות חקיקתית ענפה ומהפכנית בתחום המשפט הפרטי. פרופ טדסקי, אשר לקח אישית חלק חשוב בעיבוד חוק החוזים המרכזי, הבהיר באופן חד משמעי כי הצלחת המפעל הקודיפיקטורי תלויה במידה מכרעת ביצירת ספרי עזר מדעיים. הוא יזם את מפעל הפירושים לחוקים החדשים הנדפסים והולכים בעריכתו הפעילה. פרופ טדםקי, בעל ההשכלה ההומניסטית המקיפה, הוא קפדן ודייקן בחתירתו להכרת האמת, אך ליברלי בהשקפת עולמו. גישתו המחקרית מאופיינת על ידי שאיפה לשיטתיות ומצטיינת בניחוח מושגים מדוקדק. אולם עם כל הדיון המושגי רחוקה שיטתו ממושגיות צרופה מופרזת. פרופ טדסקי ער הן לפעולת המשפט בחברה והן לתכליתו המטפיזית. ג

2 הוא הגה ראשון בארצנו את רעיון המחקרים האינדוקטיביים שמטרתם לבחון את הגשמת מוסדות המשפט בחברה. אף רע ונו זה נשא פרי חשוב ומספר מחקרי שדה בוצעו ביזמתו בתחומים שונים, ועדיין ידו נטויה. צירוף מופלא זה של חקר תאוריה וחקר מציאות אמנם נדיר הוא והצלחתו דורשת השקפה רחבה, מקיפה ומעמיקה של בעליו. אנו תלמידיו השרויים אתו ביחסי כבוד, ידידות ורעות זה שנים רבות מביעים לו את הוקרתנו ותודתנו העמוקות על הקשר המפרה. כה ירבה וכה יצור עוד שנים רבות! אהרן ברק יצחקאגגלרד ד

3 רשימת הפרסומים של פרופסור גד טדסקי הבעיה של בקורת החוזים ע י השופט מסיבת עובדות בלתי צפויות מראש, משפט וכלכלה, 1941, עמ 12-5; עסקי הנאמנות בזמננו / הפרקליט, א ( 1943 ), עמי ; על הנאמנות בנוסח האנגלי בא יי, הפרקליט, ג (1946), עמי (מם הפרקליט, כה (תשכ ט ), עמ ) ; עוד על הנאמנות בנוסח האנגלי בא י, הפרקליט, ד (1947), עמ 83-81; הנכסים ללא בעלים והמדינה, הפרקליט, ט (תשי ג ), עמ ; הערות על הצעת חוק הירושה, הפרקליט, י (תשי ד ), עמ 84-69, ; , ישראל, מולד, (תשי ד ), במדינת הנישואין על בעית עמי 90-84; תביעת הנזיקין של בעל החוב מדאדם שלישי, הפרקליט, יא (תשט ז-,(1955 עמ ; על דרכי היודיקטורה בארץ, הד המשפט, חוב 16 (תשי ח ), עמ ; הערות על הצעת חוק היחיד והמשפחה, הפרקליט, יד (תשי ח 1957-,(1958 עמ ; ,75-57 מחקרים במשפט ארצנו, ירושלים תשי ב; מהדורה שניה מורחבת, תל- אביב, תשי ט 1958, עמ 246 (התוכן: על המחקר האינדוקטיבי בחיי המשפט; משפט פרטי ותחוקה בזמננו-, על התהליך להכנת החקיקה הישראלית ; על הטכניקה בחקיקה הישראלית העתידה ; על תנועת הק ליטה והקודיפיקציה בארצות השכנות; על הלכת התקדים המחייב; בעיית הליקויים בחוק (לאקונה) וסעיף 46 לדבר המלך במועצתו; על הבחי רה בין המש הדתי לאזרחי בשיטה הא י); מחקרים במשפטנו הפרטי, ירושלים, תשי ט~ 1958, עמ 370 (התוכן: על הטעיית המבטח בעריכת חוזה בטוח ; על החוזה אשר נבצר בצועו; על ההבחנה בין חסרון כיס למניעת רווח ; תביעת נזיקין של בעל חוב נגד אדם שלישי, הנכסים ללא בעלי והמדינה, מעבר מסטטוס חילוני לדתי, והחלת האחרון למפרע; על בעיית הנישואין במדינת ישראל; הערות על הצעת חוק הירושה, הערות על הצעת חוק היחיד והמשפחה); (עם ד ר הכט) בעית החוזים הסטנדרדיים, הפרקליט, טז(תש ך 1960 ), עמ ; ה

4 ו על בעיות קליטה רעל מדיניותנו המשפטית, הפרקליט, טז(תש ך י 1960 ), עמ ; על ס 46 לדבר המלך במועצתו ומקורות המשפט העותומני, הפרקליט, יז (תשכ א ), עמ ; עוללות בדבר התקדימים, הפרקליט, יז (תשכ א ), עמ ; תמיהות בהיסטוריה ובציונות, פי האתון, 20 לדצמבר ; 1961 אגב התמורה / הפרקליט, יח (תשכ ב ), עמ 46-29; (עם א רוזנטל) פקודת הנזיקין לאור תולדות התהוותה ותיקוניה, מסדה,,1963 עמ ;186 מי הוא יהודי, הפרקליט, יט (תשב ג ), עמ ; ההתראה הנוטריונית ודמינו האנגליים בהפרת החוזה, הפרקליט, יט (תשכ ג ), עמ ; קוצר הכלל המשפטי ונאמנות הפרשן, דברי האקדמיה הלאומית הישרא לית למדעים, כרך ראשון, חוברת 4, ירושלים, תשכ ד ; מימרת אנב הלכה פסוקה?, הפרקליט, כ (תשכ ד ), עמ ; מימכר שלא בא לעולם והעברת בעלות / הפרקליט, כ (תשכ ד ), עמ ; משבר המשפחה וחסידי המסורת, מחקרי משפט לזכר א' רוזנטל, ירו שלים, תשכ ד, עמ לזכר א רוזנטל, שם, עמ vi-1 ; (עריכה) מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל, ירושלים, תשכ ד ; הטבת נזקי גוף ע י הלא אחראי לנזיקין, הפרקליט, כא (תשכ ה ), עמ ; שתי משאלות בעניני חקיקה, הפרקליט, כא (תשכ ה ), עמי 259- ; 260 המיטיב טקי גוף שבאו בנלל רשלנות הניזוק, הפרקליט, כא (תשכ ה-,(1965 עמ מעמד אישי, הפרקליט, כב(תשכ ו ), עמ ; הלכת התקדים בזמן האחרון, הפרקליט, כב (תשכ ו ), עמי 320- ;327 קודיפיקציה בהמשכים / הארץ, 27 לדצמבר 1966-, נזקי גוף ללא שימוש בכוח וה רשלנות הזדונית / הפרקליט, כג(תשכ ז-,(1967 עמ ; השתתפות בעוולת הזולת והפתעות ה נוסח החדש / הפרקליט, כה (תשכ ט 1968 ), עמ ; מאה שנה למגילה, הפרקליט, כה (תשכ ט ), עמ ; מטרד היחיד שאין עמו נזק ממון, הפרקליט, כה (תשכ ט ), עמ ; על חוק המתנה, משפטים, א (תשכ ח 1969 ), עמ ;

5 מי הוא יהודי ז, הרגעין, אייר תשכ ט מאי 1969, עמ 55-54; (עריכה) דינ> נזיקין, תודת הנזיקין הכללית, ירושלים, תש ל ; חוברת עדכון, תשל ב ; הצעת חוק החוזים (חלק כללי), תש ל- 1970, וגבולותיה, משפטים, ג (תשל א ), עמ ; כללי פרשנות ו הלכה פסוקה, הפרקליט, כז (תשלי א ), עמי 42- ;46 ביטול המגילה רקעו ומועדו, עיוני משפט, ב (1972), עמי ; (עם ד א פרנקל) איזכודי משפט, ירושלים, תשל ג- 1972, עמי ; 32 המנהג במשפטנו הנוהג והעתידי, משפטים, ה (תשל ג ), עמ 60-9 חסימת נמל, ריבוי ניזוקים, ושלילת האחריות, הפרקליט, כט (תשל ד- (1973, עמי ; גרם הפרת חוזה לאור חוק התרופות, עיוני משפט, ג(תשל ד 1973 ), עמ ; על זכות המזמין לפרוש מחוזה קבלנות או לשנותו, משפטים, ה >תשל ד- (1974, עמ ; שתי הערות על ההצעה לחוק חוזה העבודה, תשכ ח- 1968, משפטים, ו (תשל ה ), עמי ; חיוב המזונות במשפטנו האזרחי, משפטים, ו(תשל ו ), עמ 242- ;274 איזון המשאבים בין בני הזוג, הפרקליט, ל (תשל ו ), עמי ; (עריכה) פירוש לחוקי חוזים, תשל ב, תשל ג, תשל ה (התוכן: חוק הכש רות המשפטית והאפוטרופסות ; חוק המחאת חיובים ; חוק החוזים (תרו פות בשל הפרת חוזה); חוק המכר; חוק המשכון; חוק השליחות); חובות העזבון, עיוני משפט, ה (תשל ו 1976 ), עמי ; "Negozi giuridici incompatibili," Archivio Ciurid., 1929; "Volontà privata autónoma," Riv. internaz. filosofía del dir., 1929; "Forme volontarie neî contratti," Studi per Ascoli, 1930; "La promessa di matrimonio," Archivio Giurid., 1930; "Sull'art 1454 cod. civ./' Riv. dir. civile, 1930; "Sulla obbligazione di esibire nel Progetto italo-francese délie obbligazioni " ibidem, 1930; "Legittima difesa, stato di nécessita e compensazione délie colpe," Riv. dir. commerciale, 1931; "Sulla clausola 'solve et répète' nei contratti sinallagmatïci." Foro Lombardia, 1931; "In tema di promessa di matrimonio," Riv. diritto privato, 1931; "In tema di alluvione," Foro Lombardia, 1932; Per una convenzione internazionale contro Vantisemitismo (Vorschlag ז

6 einer internationalen Konvention gegen den Antisemitismus- Proposal for an international Convention for Outlawing Anti-Semitism), Roma, 1932; "Riacquisto délia cittadinanza italiana e criteri d'interpretazione, Riv. dir. privato, 1932; "Su lo studio dell'applicazione del diritto civile," Ann. di dir. compáralo e di studi legislativ!, 1932; "Lo studio dell'applicazione del dir. civ. e im'inchiesta in tema di rapport! patrimonial tra coniugi," Riv. dir. civile, 1932; "Le unioni di fatto e la giurisprudenza francese," Riv. internaz. filosofía del dir., 1933; L'inalienabilità dotale, Roma, 1933, pp. 255; "Sul principio dell'intervento di tutte le parti per le mutazioni délie conveozioni matrimonial!'," Riv. dir. civile, 1933; "Nullità di ipoteca su beni dotali," foro Lombardia, 1933; "Il danno e il momento délia sua dererminazione," Riv. dir. privato, 1933; "H momento délia determinazione del danno," Riv. dir. commerciale, 1933; "Ancora smtart cod. civ.," Riv. dir. civile, 1934; "La natura délia costituzione di dote da parte di terzi." Archivio Giur., 1934; "Il mandato ad amministrare i parafernali," Riv. ital. p. le scienze giur., 1934; "Natura délia cd. presunzione muciana nel fallimento," Riv. dir. civile, 1934; "Pignorabilità dei frutti délia dote separata," Foro Lombardia, 1934; "L'usufrutto legale e l'usufrutto," Circolo Giuridico, 1934; "Danno per inadempimento e tempo délia condanna," Riv. dir. privato, 1934; "Legittimazione al reimpïego dotale," Foro Lombardia, 1936; / repporti patrimonial dei coniugi, Torino, 1936; // regime patrimoniale délia famiglia, 4 ed., 1963, pp. 370 (in Vassalli, Trattato di dir. civ., 111-1,2 ); La divisione d'ascendente, Padova, 1936, pp. 255; "Osservazioni e proposte sul Progetto del III libro del Cod. civ.," Studi senesi, 1936; "Matrimonio,"öiziOrtß o prat. di dir. privato, 1937, pp. 1-54; "Le régime matrimonial de droit commun," Travaux de la Semaine internat, de droit, 1937; ("Il regime matrimoniale di diritto comune," in Riv. dir. matrimoniale, 1938); "Divisione con conguaglio e lesione," Foro Lombardia, 1938; n

7 "Spese irripetibili erisarcimentodel danno," Riv. dir. prívalo, 1938; Alimenti, Torino, 1939; 3a ristampa rived, della 2a ed., 1969 (in Vassali, Trattato di dir. civ. III-2, l -2, pp ); "Osservazioni e proposte sul Progetto del II libro del Cod. civ.," Studi senesi, 1938; "II diritto ebraico nellttalia contemporánea," Studi per Lattes, 1938; "Un'inchiesta dell'istituto di Studi Legislativi sul contratto di matrimonio," Ann. Diritto Comparato e Studi Legist, 1938; "Aspetti e problemi del diritto privato nello stato dtsraele," mensile d'lsraei, XV (1949), ; Rassegna "Diritto civile e legislazione," in Riv. ital. p. le scienze giurid., 1951, n. 1-4 (p. 186 sqq.) et in Atti del Primo Congrcsso di Dir. Comparato, 1st. Ital. di Studi Legisl., 1953 (p ); "El Sistema de los precedentes judiciales en el mundo contemporáneo," La Ley (Buenos Aires), , pp. 1-4; "Problemi legislativi israeliani: il matrimonio," Rassegna mensile d'israel, XVIII (1952). n. 3; "Sul passaggio da statuto personale laico a statute religioso e sull'applicazione retroattiva di quest' ultimo," Giurisp. comparata di dir. internaz. piv., 1st. di Studi legislativi, 1953; El regimen patrimonial de la familia, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1954, p. 434; "La pena di morte," Israel, Roma, XXXIX. 1954, n. 36; et il Ponte (Firenze).X, 1954, p. 1274; "Siamo noi Europei?" Rassegna mensile d'israël, 1955, pp ; "La tutela aquiliana del creditore contro i terzi (con speciale riguardo al diritto inglese)," in Riv. di dir. civ. I, 1955, pp , et in Studi Senesi in memoria di Ottorino Vannini, Milano, 1957, pp ; "Postilla all'art. di V. Colornï, 'II popólo ebraico é europeo'," Rassegna mensile d'israël, 1955, pp ; "Are We Europeans?", Jerusalem Post, 16.IX.55; "Qualche aspetto della società israeliana," Rassegna mensile d'israël, 1956, pp ; "Una o più Université in Erez-Israel?" Rassegna mensile d'israël, 1957, pp ; "Su alcune forme di interpretazione autoritativa della legge," in Riv. dir. civ., Ill, 1957, pp. 19, et in Studi in memoria di F. Vassali, II, Torino, 1960, pp ; "Il donante e l'alienazione della dote," Riv. dir. matr., I, 1958, pp ;

8 "Il contribute* della moglie al bilancio domestico e i principi della Costituzione", Riv. dir. civ., 1958, pp ; "Qualche aspetto della vita nazionale israeliana," Rassegna mensile d'israël, 1958, pp ; "Private Law and Legislation Today," Studies in Law {Scripta Hierosolymitana, V, Jerusalem, 1958), pp. 9^16; " 'Misrepresentation' e 'Non Disclosure' nel diritto assicurativo ital.", Riv. dir. civ., 1958, pp ; "Aumento in misura progressiva dall'assegno almentare, allorché aumentino i redditi deh'obbligato?", Riv. dir. matr. 1958, pp ; (& Hecht) "Les contrats d'adhésion en tant que problème de législation: propositions d'une commission israélienne", Rev. internat, de droit comparé, 1960, pp ; "In tema di recezione (con speciale riguardo alio stato dtsraele)," Riv. dir. civ. 1960, pp. 28; Studies in I s r a e l L a w, Jerusalem, I960, pp. 303 (Contents: On the Inductive Study of Law; Private Law and Legislation Today; On the Process of Preparing Legislation for Israel; On the Technique of Future Israel Legislation; On the Movement of Reception and Codification in the Neighbouring Countries; On the Problem of Stare Decisis; The Problem of Lacunae in the Law and Art. 46 of the Palestine Order in Council, 1922; On the Choice Between Religious and Secular Law in the Legal System of Israel); "Note di dir. matrimoniale israeliano," Riv. dir. matr., 1961, pp. 3-11, et in Raccolta di scritti in onore di A. C. Jcmolo, IV, pp ; (& Englard) "Les problèmes de la codification à la lumière des experiences et situations actuelles," Rapports israéliens au Sixième Congrès internat, de droit comparé, Jérusalem, 1962, pp. 1-14; (& Englard) "I problem! della codîficazione, con speciale riguardo alio stato dtsraele" Annuario Dir. Compar. e Studi Legist, XXXVI, fasc. 2, pp ; "Note minime di 'bilancio' sionistico," Rassegna mensile di Israel, 1962, pp ; "L'insufficienza della norma e la fedeltà deh'interprete," in Riv. dir. civ., 1962, n. 6; "Insufficiency fo the Legal Norm and Loyalty of the Interpreter," in Malaya L. Rev. 1962, pp , et in Israel Academy of Sciences and Humanities, Proceedings, I, no. 3, pp. 22, Jerusalem, 1963; "Chi é ebreo," Rassegna mensile Israel, XXIX, 1963, pp ; "La costituzione in mora del debitore, in diritto israeliano (Coordina-

9 mento tra norme di origine francese e norme inglesi)," Ann. di dir. compar., XXXVIII, fasc. 1-2,1964, pp ; "Danneggiante, danneggiato e terzo risarcitore," Riv. dir. civ., 1965, pp , et in Studi in onore di di E. Voiterra, I, Milano, 1969, pp ; Studies in Israel Private Law, Jerusalem, 1966, pp. 412 (Contents: On Misrepresentation and Non-Disclosure in the Contract of Insurance; On the Impossibility of Performance in Contract; On the Distinction between Damnum Emergens and Lucrum Cessans; Obligee's Action in Tort Against Third Party; Ownerless Objects and the State; Transition from Secular to Religious Matrimonial Status and the Retroactive Application of the Latter; Comments on "The Succession Bill"; Comments on "The Individual and Family Bill"); Hiero- "On Reception and on the Legislative Policy of Israel," Scripta solymitana, XVI, 1966, pp ; "Some Aspects of the Concept of Contract," Isr. L. Rev., 1966, pp ; "The Sanction for Breach of Contract, Including Anticipatory Breach," Israel Reports to the Seventh International Congress of Comparative Law, Jerusalem, 1966, pp. 1-15; "'Personal Status' e 'Statuto personale'." Riv. Dir. Internal., XLIX, 1966, pp ; "'Personal Status' and 'Statut personnel'," McGill Law Journal, pp. 452^164; "On Tort Liability for 'Wrongful Life'." Isr. L. Rev., 1966, pp , et in Journal of Family Law, 1967, pp ; "Wrongdoer, Injured Party and Third Party Indemnifier: An Israel Law on Personal Injuries," Internat, and Comparative Law Quarterly, 1966, pp ; (& Yadin, editors) Studies in Israel Legislative Problems, Scripta HierosolymitanaXVl, Jerusalem, 1966; "II contratto come promessa anziché come accordo nella dottrina angloamericana," Riv. dir. civ., XIII, 1967, pp. 453^459; "On the Concept of Tort," Isr. L. Rev,, 1968, pp ; "Article 46 of the Pal. Order in Council and the Existence of Lacunae," in Le problème des lacunes en droit, ed. Ch. Perelman, Bruxelles, pp ; "Il concetto di 'tort' in diritto inglese," // Foro Italiano, XCI, 1968, fasc ;

10 "Le Centenaire de la Mejellé," Rev. internal, de droit comparé, 1969, pp ; "H Centenario della Megella," Rassegna mensile di Israel, 1969, pp ; "Authorization of Torts," Isr. L. Rev., 1969, pp. 1-26; "La ratifica del delitto altrui in diritto inglese e la sua derivazione romanistica," Archivio Giuridico, vol. CLXXVI, fasc. 1-2, 1969, pp. 3-26; "Art Forgeries and their Prevention," Isr. L. Rev., 1969, pp ; "Come risanare il mercato artístico dalla piaga dei 'falsi'," Riv. dir. civ., 1969, II, pp ; "Uno Statuto della Comunitá di Rovigo," in Scritti in memoria di A. Milano, Rassegna mensile di Israel, XXXVI, 1970, pp. 415^140; Voci "Dote," "Lucro dótale," "Matrimonio (contratto di)," "Matrimonio (promessa di)," "Spillatico" in Noviss. Dig. Hal. "Offer of Goods and Services to the Public or Invitation to Deal," Isr. L. Rev., 1971, pp ; "Assured's Misrepresentation and the Insurance Agent's Knowledge of the Truth," Isr. L. Rev., 1972, ; "Prospective Revision of Precedent," Isr. L. Rev., 1973, pp ; (& Zemach) "Codification and Case Law in Israel," in The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and in Mixed Jurisdictions, ed. Dainow, Baton Rouge, 1974, pp ; "Note Linguistiche: Ebreo e Ebraico," Israel, Roma, LIX, 1974, no. 17, P. 3; "Frustration of Purpose," Isr. L. Rev., 1975, pp. 1-50; "Prevention of Performance by Promisee," Isr. L. Rev., 1975, pp רשימה זו אינה כוללת כתבי ביקורת על פרסומי הזולת, דברי הקדמה לפרסומי הזולת וכתבים קצרים אחרים. כן אין כאן איזכור לכל הערכים שפרסם פרופ טדסקי באנציקלופדיה העברית, שבה היה גם עורכו הראשון של מדור המשפט. אחדים מערכים אלו הובאו בתרגום אנגלי ב.Encyci. Judaica להלן נציין את החוברות שתלמידי האוניברסיטה העברית פרסמו על פי הרצאותיו. החוברות לא נבדקו ע י פרופ טדסקי, והוא לא נטל על עצמו אחריות להן. משפט רומי, הוצאה אקדמאית מרן, תש יז מבוא לתורת המשפט, הוצאת מפעל השכפול, תש י; מבוא לתורת המשפט, הוצאת מפעל השכפול, תשי ג; דיני חיובים, הוצאה אקדמאית מרך, הוספות, ; 1953 דיני חיובים, חוזים, בעריכת רב אילן רוני, מפעל השכפול, תשי ד; יב

11 דיני חיובים, הוצאת מפעל השכפול, תשי ז (א-ב); דיני חיובים, בעריכת אביבה אבן; דיני חיובים א, בעריכת גבאי, מפעל השכפול, תשט ו; דיני חיובים, נזיקין, בעריכת גבי יפה, מפעל השכפול, תשט ו; דיני חיובים ב, בעריכת גבי יפה, מפעל השכפול, תשט ז, מבוא לתורת המשפט, בעריכת אהרן ברק, הוצאת מפעל השכפול, תשט ז; הוצאת אקדמון, תשכ ה; דמי תשי ז; נזיקין, בעריכת רב אילן רוני ובעריכת פ וולובסקי, מפעל השכפול, דיני חיובים, חלק ראשון (תורת החיובים הכללית ודיני חוזים), בעריכת מאיר גבאי, עו ד, הוצאת מפעל השכפול, תש ך ; דיני חיובים, הוצאה אקדמאית מרן, תשכ א ; דיני חיובים, תורת החיובים הכללית ודיני חוזים, בעריכת אפרים בן עליז, אקדמון, תשכ יט; יסודות המשפט, בעריכת אירית אהרונוביץ, אקדמון, תש ל ; יסודות המשפט, בעריכת גילה אמיר, אקדמון, תשל ד, דיני חיובים, בעריכת לביא קרנינה, אקדמון, תשל ד, דיני חיובים, חלק א' (תורת החיובים הכללית ודיני חוזים), בעריכת רכטר קרי, אקדמון, תשל ה. יג