אוניברסיטת חיפה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אוניברסיטת חיפה"

תמליל

1 אוניברסיטת חיפה אגף מחשוב ומערכות מידע מכרז פומבי מס' 40/2018 מכרז להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA במכלול ה- SAP באוניברסיטת חיפה נובמבר 2018 חתימת המציע: 1

2 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי מס' 40/2018 הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 40/2018 בנושא: הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA באוניברסיטת חיפה. במכלול ה- SAP אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות למכרז בנושא הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA במכלול ה- SAP באוניברסיטת חיפה, הכל כמפורט בנספח הטכני ובמסמכי המכרז. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(, אך הגשת הצעה תתבצע על גבי חוברת המכרז המקורית. את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום ג', 4/12/20186/11/2018, בבניין הראשי, חדר 202, אגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, אצל הגב' שרה עלמני, טל' בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00. מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד לא יאוחר מיום ה', 1031/1/2019 בשעה לתיבת המכרזים בחדר 202, אגף משק מבנים, בניין ראשי. האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. טבלת תאריכים: נושא פרסום המודעה למכרז מסירת חוברת המכרז מפגש מציעים מועד אחרון להגשת הבהרות בכתב מועד אחרון להגשת ההצעות תאריך 230/11/2018 החל ביום 6/11/20184/12/ /12/ /12/20183/1/ /1/2019 יום ושעה 09:00-15:00 17:00 12:00 חתימת המציע: 2

3 אוניברסיטת חיפה מכרז מס' 40/2018 מסמך א' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז מס' 40/ הגדרות "האוניברסיטה" "השירותים" "המכרז" "ההסכם" "הזוכה" אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר-הכרמל, חיפה. אפיון, פיתוח, הקמה ויישום של מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA הטמעתם במכלול ה- SAP הקיים באוניברסיטת חיפה, לרבות ביצוע התאמות במודולים קיימים, הסבות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה, הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם מסמך ד'. מכרז פומבי מס' 40/2018 לביצוע "השירותים" כהגדרתם לעיל. הסכם שייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, כהגדרתו להלן, לביצוע השירותים בנוסח ובתנאים כמפורט בטופס ההסכם הכלול בין מסמכי המכרז. מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה כזוכה במכרז. 2. לידיעת מגישי ההצעות חתימת המציע: 3 האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציע בהגשת הצעתו מצהיר כי הוא בחן את הכדאיות הכלכלית של הגשת ההצעה למכרז וכי אין לו ולא תהיינה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ביחס למידע בסעיף זה ו/או לאמור בהקשר זה במכרז זה על נספחיו: א. האוניברסיטה מעוניינת להחליף את מערכות הכספים, התקציבים והבקרה התקציבית באוניברסיטה במודולים פיננסיים ולוגיסטיים )כספים, תקציב, תכנון ובקרה תקציבית( מבית,SAP מבוססי,S4HANA ולהטמיעם במכלול ה- SAP הקיים באוניברסיטת חיפה )להלן: "הפרויקט"( וזאת כמפורט במסמכי המכרז ובנספח הטכני המצורף כנספח 1 להסכם מסמך ד' )להלן: "הנספח הטכני"(. ב. האוניברסיטה מזמינה בזאת הגשת הצעות לאפיון, פיתוח, הקמה ויישום של מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA הטמעתם במכלול ה- SAP הקיים באוניברסיטת חיפה, לרבות ביצוע התאמות במודולים קיימים, הסבות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הנספח הטכני. ג. התאמות במודולים הקיימים יתבצעו בחלקן על ידי הזוכה ובחלקן על ידי צוות המחשוב באוניברסיטה. בנספח הטכני מצוין אילו מההתאמות בסביבה הקיימת יתבצעו על ידי הזוכה ואילו על ידי האוניברסיטה. ד. המציעים יידרשו להציע במסגרת הצעתם מחיר Fix Price )ללא תלות בכמות שעות עבודה( לביצוע השירותים. מחיר מוצע זה יכלול את כל התחייבויות הספק לרבות עלויות אפיון, פיתוח, הקמה ויישום הפתרון, הטמעתו במכלול ה- SAP הקיים באוניברסיטת חיפה, ביצוע התאמות במודולים קיימים )למעט אותם מקומות שבהם מצוין כי ההתאמה תתבצע על ידי צוותי האוניברסיטה(, הסבות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, הוצאות נלוות וכיו"ב. כמו כן, יכלול המחיר המוצע עלות של ביצוע שיפורים ושינויים בהיקף של 1000 )אלף( שעות עבודה מעבר לתכולת הדרישות המפורטות בנספח הטכני. ה. בנוסף, המציעים נדרשים להציע במסגרת הצעתם מחיר מוצע לשעת עבודה למימוש תוספות ושינויים מעבר ל השעות הנכללות במחיר כאמור לעיל אותן תהא האוניברסיטה רשאית לממש במהלך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם. שעות עבודה בתשלום נוסף כאמור תבוצענה רק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מהאוניברסיטה. ו. עבור כל אחת מהמשימות המוגדרות בנספח הטכני כאופציה )להלן- "המשימות האופציונאליות"(, תוצע על ידי המציעים הצעת מחיר נפרדת. תמחור זה יוצע כ- Price Fix לביצוע כל אחת מהמשימות האופציונאליות. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם, האוניברסיטה תהא מעוניינת לממש את המשימות האופציונאליות כאמור, כולן או חלקן, היא תהא רשאית לדרוש זאת מן הספק והספק יחויב לספק לה את השירותים במחיר שהוצע על ידו במסגרת הצעתו למכרז )ללא ריבית ו/או הצמדה( וזאת בהתאם למשימות האופציונאליות שיבוצעו על ידו בפועל.

4 ב) ג) ב. ז. ח. ט. לחלופין האוניברסיטה תוכל לקבוע כי התשלום בגין המשימות האופציונאליות יהיה בהתאם למחיר השעתי המוצע כמפורט בס"ק ה' לעיל במכפלת כמות השעות שתבוצענה בפועל. האוניברסיטה לא מתחייבת לממש את המשימות האופציונאליות כאמור ותהא רשאית לממש את כולן או חלקן בעצמה או באמצעות ספקים אחרים, או שלא לבצען כלל. המציע הזוכה יידרש להעסיק את עובדיו כחוק, ולקיים את כל ההוראות המתייחסות לתנאי העבודה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור - שכר מינימום, הגנת השכר, זכויות סוציאליות, זכויות פנסיוניות, תשלום מיוחד בגין משמרות, שעות נוספות וימי מנוחה, חגים, נסיעות, עבודת לילה, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, עמידה במועדי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים אותם חייב מעסיק בניכוי הכל, על פי כל דין וחוזה החלים על היחסים שבין המציע לבין עובדיו. 3. מסמכי המכרז המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז: א. ב. מסמך א'- כתב הוראות למגיש הצעות למכרז. א. 1. נספח 1- טופס קריטריונים להערכת שביעות רצון לקוחות. מסמך ב'- טופס הצעה למכרז א) נספח 1- טופס הצעת המחיר. ב. 1. נספח 2- תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע' ) 4 למכרז. ב. 2. ) למכרז. נספח 3- תצהיר בדבר ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי סף סע' 4 ב. 3. ) למכרז. נספח 4- הצהרות בדבר שת"פ לגבי מיישמי FI לצורך הוכחת תנאי סף סע' 4 ב. 4. נספח 5- הצהרות בדבר שת"פ לגבי מיישמי CO לצורך הוכחת תנאי סף סע' 4 )ד( למכרז. ב. 5. נספח 6- הצהרות בדבר שת"פ לגבי מיישמי MM לצורך הוכחת תנאי סף סע' 4 )ה( למכרז. ב. 6. נספח 7 -הצהרות בדבר שת"פ לגבי מפתחי ABAP לצורך הוכחת תנאי סף סע' 4 )ו( למכרז. ב. 7. נספח 8- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. ב. 8. נספח 9- אישור רו"ח לפי תנאי סף סע' 4 )י(. ב. 9. נספח 10- התחייבות לקיים את הוראות הנספח הטכני. ב. 10. נספח 11- הנספח הטכני. ב. 11. נספח 12- אישור לקוח על סטאטוס הפרויקט..12. ב. 11 ג. מסמך ג'- כתב ערבות לקיום ההצעה וחתימת ההסכם )"ערבות הצעה"(. ד. מסמך ד'- הסכם ההתקשרות. נספח 1 -נספח טכני. נספח 2- מחירי המשימות האופציונאליות. נספח 3- נספח אבני דרך. נספח 4- אישור עריכת ביטוח. נספח 5- התחייבות לשמירת סודיות. נספח 6- בטחון ובטיחות. נספח 7- נוסח ערבות ביצוע. נספח 8 הנחיות לפיתוח מאובטח. נספח 9- הצהרות בדבר שיתוף פעולה. נספח 10- כתב ערבות והתחייבות לשיפוי. ד. 1. ד. 2. ד. 3. ד. 4. ד. 5. ד. 6. ד. 7. ד. 8. ד. 9. ד תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז על המציע, כתנאי לבחינת הצעתו, למלא אחר התנאים המצטברים הבאים במועד האחרון להגשת הצעות למכרז: א. ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע ביצע לפחות שלושה פרויקטים בישראל של הקמת מודולים פיננסיים עיקריים של SAP ואשר כל אחד מהם כלל CO,FI ו- MM. ב. המציע סיים בהצלחה פרויקט אחד לפחות של יישום SAP מבוסס S4HANA )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שהוא מלווהמוביל/הובילליווה פרויקט כאמור הנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. חתימת המציע: 4 Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

5 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. למציע מיישם FI אחד לפחות שיישם מודול FI בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמיישם/יישם את המודול כאמור בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. למציע מיישם CO אחד לפחות שיישם מודול CO בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמיישם/יישם את המודול כאמור בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. למציע מיישם MM אחד לפחות שיישם מודול MM בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמיישם/יישם את המודול כאמור בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. למציע שני מפתחי ABAP לפחות שעברו הכשרה ב- ABAP CDS Views ואשר שימשו כמפתחים בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו הפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמשמשים/שימשו כמפתחים בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג , ככל שחל עליו תקן כאמור. למציע כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2017 אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים. המציע השתתף במפגש המציעים. הדרישות דלעיל הינן דרישות סף, ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל הדרישות דלעיל במלואן. יב. מובהר כי המציע נדרש לקיים בעצמו את כל תנאי הסף המפורטים לעיל במצטבר. יג. למרות האמור לעיל, את תנאי הסף המפורטים בסעיפים ג'-ו' לעיל )כולם או חלקם( רשאי המציע לקיים באמצעות שיתוף פעולה של המציע עם תאגיד אחר או עם בעלי המקצוע הרלוונטיים. ככל שהמציע משתמש באפשרות זו, לגבי סעיפים ג'-ו' לעיל, כולם או חלקם, יהיה עליו לצרף להצעתו לצורך הוכחת תנאי סף אלו הצהרה חתומה הן על ידו, הן על ידי התאגיד/בעל המקצוע עמו הוא משתף פעולה- בנוסח המצורף כנספחים 4-7 להצעה מסמך ב'. למרות האמור בס"ק י"ב לעיל, לעניין סעיפים 4 )א( ו- 4 )ב( למכרז יובהר כי "מציע" משמעותו - המציע או תאגיד המחזיק בבעלות מלאה במציע )100% ממניות המציע( )להלן במכרז זה- "תאגיד אם"( או תאגיד אחר שמוחזק בבעלות מלאה )100% ממניותיו( על ידי תאגיד האם של המציע, כהגדרתו לעיל )להלן במכרז זה- "תאגיד אח"(. מועד אחרון להגשת הצעות למכרז א. את ההצעה למכרז יש להגיש בהתאם להוראות בסעיף 7 להלן וזאת בתוך מעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, חדר 202 בבניין הראשי, ולא יאוחר מיום ה', 1031/1/2019 ה, שעה 12:00. הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון. ההצעה למכרז על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה סגורה עליה ירשם מספר המכרז ונושא המכרז..5 Formatted: Font: David, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Normal, Indent: Before: 1.34 cm, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 2.61 cm, List tab Formatted: Font: David, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Font: David, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Font: David, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold Formatted: Font: David, 12 pt, Complex Script Font: 12 pt Formatted: Indent: Before: 2.61 cm 6. מפגש מציעים והבהרות למכרז חתימת המציע: 5

6 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. בתאריך 26/11/201820/12/2018 בשעה 09:00 האוניברסיטה תקיים מפגש מציעים בו יוצגו עקרונות המכרז וכן דגשים והבהרות לכלל הספקים המתחרים במכרז. ההשתתפות במפגש המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. המפגש יתקיים באודיטוריום 146 )בניין הספריה(. לשאלות ובירורים בנוגע למכרז ניתן לפנות עד לתאריך 11/12/20183/1/2019 בשעה 17:00 לגב' יוליאנה בריברן. פניות תעשנה בכתב בלבד באחריות המציע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר ובמידת הצורך יפעל לקבלת אישור טלפוני מאיש הקשר. בפנייתו בכתב בדוא"ל, המציע יציין את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות שם מלא, שם התאגיד, טלפון וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו היא מתייחסת. תשובות האוניברסיטה לשאלות שהוגשו ושמצאה לנכון להשיב עליהן וכן הבהרות, עדכונים, תיקונים ושינויים במכרז יופצו, בסבב אחד או במספר סבבים, וכן יפורסמו באתר המכרזים של האוניברסיטה באינטרנט ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש לצרף להצעה, כשהם חתומים. באחריות המציעים הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה בדבר התשובות והעדכונים. אין בכוחו של כל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בעל-פה או בטלפון, כדי לחייב את האוניברסיטה או לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים בכתב, ואשר פורסמו על-ידי האוניברסיטה באתר האינטרנט או שנמסרו בכתב למציעים, מחייבות את האוניברסיטה. 7. אופן הגשת ההצעות למכרז א. על המציע לכלול בתוך הצעתו למכרז שתי מעטפות נפרדות, כדלקמן: במעטפה שתסומן מעטפה מס' 1- "הצעת המחיר למכרז 40/2018 להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA במכלול ה- SAP באוניברסיטת חיפה" יוגש טופס הצעת המחיר בלבד בשני עותקים )מקור והעתק(, כאשר הוא חתום על ידי המציע. המציע חייב להגיש הצעות ולמלא את כל המחירים הנדרשים בהצעה )כולל מע"מ( לגבי כל אחד מהפריטים, כפי שיפורט בטופס הצעת המחיר נספח 1 להצעה מסמך ב'. הצעות לחלק מסעיפי הצעת המחיר לא תתקבלנה. במעטפה שתסומן מעטפה מס' 2 "הצעה למכרז 40/2018 להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA במכלול ה- SAP באוניברסיטת חיפה " יוגשו כל יתר המסמכים הנדרשים ללא טופס הצעת המחיר נספח 1 למסמך ב' )אשר כאמור יוגש בתוך מעטפה מס' 1(- כל זאת, בשני עותקים )מקור והעתק(. )1 )2 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ההצעה למכרז תיערך, תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי טופס ההצעה למכרז )מסמך ב'( הכלול בין מסמכי המכרז ויצורפו אליו כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, כאשר הם מלאים וחתומים על ידי המציע. מובהר כי יש לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על קובץ התשובות לשאלות ההבהרה -באמצעות חותמת ובראשי תיבות. כמו כן, יש לחתום באמצעות חותמת וחתימה מלאה על ההצעה מסמך ב', ועל כל מסמך אחר שמחייב זאת. על ההצעה לכלול, בין השאר: פרטים לגבי המציע, ניסיונו, וכן רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. המציע יצרף להצעתו את המכתב החתום בנוסח נספח 10 להצעה מסמך ב' בו הוא מתחייב לקיים את הוראות הנספח הטכני במידה ויזכה במכרז. על המציע לכלול במסגרת הצעתו התייחסות לכל אחת ואחת מדרישות הנספח הטכני, ויתאר על גבי נספח 11 להצעה לגבי כל אחת מן הדרישות בנספח את דרך המימוש של הדרישה על ידו במידה ויזכה במכרז- הכל בהתאם להוראות הנספח הטכני. את הנספח הטכני עליו מענה המציע לנספח, כמו גם את כל החומרים הטכניים יש להגיש אך ורק על גבי מדיה אלקטרונית מסוג disk-ok-key או דיסק נייד )אין צורך בעותק קשיח(. הדיסקים הניידים יוחזרו לספקים לאחר תום הליכי המכרז. לתשומת לב המציעים כי אין להציע מחירים על גבי המענה לנספח הטכני אלא בטופס הצעת המחיר בלבד. על המציעים למלא במפרט הטכני נספח 11 את דרך המימוש של כל אחת מן הדרישות בנספח חתימת המציע: 6

7 וזאת בתאים המסומנים בלבד. המציעים נדרשים שלא לבצע כל שינוי אחר בנספח מעבר לכך. האוניברסיטה תתעלם מכל שינוי או מחיקה שתבוצע ככל שתבוצע שלא בתאים המסומנים. ח. המציע יפרט במסגרת הצעתו את כל המידע הדרוש לצורך ניקוד האיכות במכרז ובכלל זאת- כמות פרויקטי הקמה ויישום מודולים פיננסיים של SAP שביצע המציע, כמות פרויקטים מבוססי S4HANA שביצע המציע, פירוט בדבר מורכבות הפרויקטים כאמור, פירוט בדבר ניסיונם של מנהל הפרויקט, המיישמים והמפתחים וכו '. המציע יציג בהצעתו את צוות הפרויקט שימונה על ידו במידה ויזכה במכרז. צוות הפרויקט יכלול, בין היתר את בעלי התפקידים שנדרשו בתנאי הסף סע' 4 לעיל, כמפורט להלן: ט. מנהל פרויקט; מיישם ; FI מיישם ; CO מיישם ; MM שני מפתחי ; ABAP אנשי צוות נוספים; כמו כן, יצרף להצעתו קורות חיים ובו פירוט ניסיונם של אנשי הצוות כנדרש ואישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות. מובהר כי המיישמים והמפתחים שיוצגו במסגרת הצעתו של המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף הם אלו שיבצעו את השירותים מטעמו במידה ויזכה במכרז. מנהל הפרויקט שיוצג על ידי המציע בהצעתו יהיה איש קשר מטעם החברה לביצוע השירותים עבור האוניברסיטה )להלן: "מנהל הפרויקט"(. מנהל הפרויקט יידרש להיות זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות האוניברסיטה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, להגיע לפגישות באוניברסיטה )אחת לשבוע או יותר, לפי הצורך( וכן יהיה אחראי לטפל בבעיות ולפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה. י. יא. על המציע למלא את טופס הצעת המחיר )נספח 1 למסמך ב'( וזאת בהתאם להוראות למילוי הטופס. המחירים יוצעו בשקלים חדשים ויכללו מע"מ לפי שיעורו במועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במקרה של שינוי שיעור המע"מ יותאמו התעריפים בהתאם לשיעור המע"מ בדין במועד הוצאת החשבונית. המציע נדרש למלא את הטופס כאמור, לחתום עליו ולהכניסו בשני עותקים לתוך מעטפה נפרדת שתסומן כמעטפה מס' 1, הכל כמפורט בס"ק א' לעיל. על המציע לצרף להצעתו עותק חתום על ידו של כתב הוראות זה וכן כל מסמך שנדרש בהתאם לכתב הוראות זה. כמו כן, על המציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים: כתב הוראות חתום בידי המציע. הצעה מלאה ובכתב ברור וחתומה בחתימת המציע עם אישור עו"ד כי החותם מורשה להתחייב בשם המציע - בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז. מציע שהוא תאגיד - העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס עדכני מרשם החברות. אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף 4 א) ) יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח 2 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד. במסגרת התצהיר יצרף המציע פרויקטים שביצע המציע והמקיימים את התנאי. לגבי כל אחד מהפרויקטים יצוין שם הפרויקט, הישות המשפטית שביצעה את הפרויקט והקשר שלה למציע, תכולתו, מועד ביצועו, כמות שעות העבודה המצטברות שכלל, ופרטי איש קשר ממליץ. יובהר כי ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אם כאמור לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 4 )א( - יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על כך כי תאגיד האם מחזיק ב 100% ממניות המציע. ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אח כאמור )1( )2( )3( )4( )5( Formatted: Indent: Before: 3.82 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 3.86 cm, Right + Not at 3.82 cm חתימת המציע: 7

8 ב) י) ד) ג) ב) ו) ב) לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף- 4 )א( יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על כך כי תאגיד האם מחזיק ב 100% ממניות המציע וב 100% ממניות תאגיד האח. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף ) 4 יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח 3 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד. במסגרת התצהיר יצרף המציע פרויקטים שביצע המציע והמקיימים את התנאי. לגבי כל אחד מהפרויקטים יצוין שם הפרויקט, הישות המשפטית שביצעה את הפרויקט והקשר שלה למציע, תכולתו, מועד ביצועו, כמות שעות העבודה המצטברות שכלל, ופרטי איש קשר ממליץ. כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח נספח 12 למסמך ב'. יובהר כי ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אם כאמור לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ) 4 - יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על כך כי תאגיד האם מחזיק ב 100% ממניות המציע. ככל שמציע מבקש להציג ניסיון של תאגיד אח כאמור לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף- ) 4 יידרש לצרף להצעתו אישור מאת תאגיד האם על כך כי תאגיד האם מחזיק ב 100% ממניות המציע וב 100% ממניות תאגיד האח. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף ) 4 יפרט המציע במסגרת הצעתו את פרטי מיישמי ה- FI וניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המיישמים ואסמכתאות על הכשרה לגבי כל אחד מהם. ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף 4 )יב( לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח 4 למסמך ב' מלא וחתום. כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח נספח 12 למסמך ב'. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף ) 4 יפרט המציע במסגרת הצעתו את פרטי מיישמי ה- CO וניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המיישמים ואסמכתאות על הכשרה לגבי כל אחד מהם. ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף 4 )יב( לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח 5 למסמך ב' מלא וחתום. כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח נספח 12 למסמך ב'. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף 4 )ה( יפרט המציע במסגרת הצעתו את פרטי מיישמי הMM וניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המיישמים ואסמכתאות על הכשרה לגבי כל אחד מהם. ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף 4 )יב( לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח 6 למסמך ב' מלא וחתום. כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח נספח 12 למסמך ב'. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף ) 4 יפרט המציע במסגרת הצעתו את פרטי המפתחים וניסיונם וכמו כן יצרף קורות חיים של המפתחים ואסמכתאות על הכשרה לגבי כל אחד מהם. ככל שהמציע מבקש לקיים תנאי סף זה באמצעות שיתוף פעולה כמפורט בסעיף 4 )יב( לעיל, יצרף המציע להצעתו את נספח 7 למסמך ב' מלא וחתום. כמו כן יצרף אישור חתום מאת הלקוח לגבי הסטאטוס של כל אחד מן הפרויקטים, בנוסח נספח 12 למסמך ב'. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף 4 ט) ) יצרף המציע להצעתו את התצהיר נספח 8 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד. לצורך הוכחת תנאי סף סעיף ) 4 יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בנוסח נספח 9 להצעה מסמך ב'. אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. להצעתו עידוד נשים בעסקים - מציע המעוניין בהעדפה כאמור בסעיף 2 ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב )בסעיף זה: "החוק"( יצרף להצעתו "אישור" ו"תצהיר" בהתאם לדרישות הסעיף האמור בחוק. צירוף "אישור" ו"תצהיר", בעת הגשת ההצעה, הינה תנאי הכרחי למתן ההעדפה. )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( Formatted: Normal, Indent: Before: 3.82 cm, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers Formatted: Normal, Indent: Before: 3.86 cm, No bullets or numbering, Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers Formatted: Normal, Indent: Before: 3.86 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 3.86 cm, Left Formatted: Indent: Before: 3.86 cm Formatted: Font: David Formatted: Normal, Indent: Before: 3.86 cm, No bullets or numbering Formatted: Font: David Formatted: Normal, Indent: Before: 3.86 cm, No bullets or numbering 8. ערבות בנקאית א. כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז בסך של 100,000 ש"ח )מאה אלף ש"ח( )להלן: "ערבות ההצעה"(. ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב במסמך ג'. ערבות ההצעה תוחזר למציע בתוך 30 יום ממועד החלטת האוניברסיטה על זוכה במכרז. המציעים מתבקשים להקפיד על נוסח הערבות ושלא לבצע כל שינוי ו/או תוספת בנוסח הערבות מסמך א'. מובהר כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור עשויים להוביל לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה. ב. לא קיים הזוכה הצעתו ו/או לא חתם על ההסכם במועד ו/או חזר בו מהצעתו ו/או נהג מציע במהלך המכרז בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר מידע מטעה ו/או מידע מהותי בלתי מדויק, תהיה רשאית האוניברסיטה לחלט את ערבות ההצעה כולה לטובת האוניברסיטה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין נזקי האוניברסיטה כתוצאה מכך, ללא צורך בהוכחת נזק. אין בחילוט ערבות ההצעה כאמור כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה לתבוע בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשי המציע, אם עלו הנזקים על סכום ערבות ההצעה. חתימת המציע: 8

9 ג. בד בבד עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח המצורף כנספח 7 להסכם מסמך ד' בסך של 500,000 ש"ח )חמש מאות אלף ש"ח( אשר תשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם )מסמך ד'( ולהבטחת אחריות טיב ביצוע השירותים על ידי הזוכה )להלן: "ערבות הביצוע"(. ערבות הביצוע, כמפורט בס"ק זה, תעמוד בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות )כהגדרתה בהסכם( ותוחלף לערבות טיב זהה על סך 100,000 ש"ח )מאה אלף ש"ח( שתהיה בתוקף עד תום תקופת האחריות )כהגדרתה בהסכם(. ערבות הביצוע וערבות הטיב כאמור תהינה צמודות למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד שיהיה בתוקף במועד חתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה. 9. תהליך קביעת הזוכה במכרז א. ב. ג. בשלב הראשון תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז. בשלב השני - בכל ההצעות, שעברו בהצלחה את שלב הראשון לעיל, תיבדק מידת הבנת המציע את דרישות הנספח הטכני והתאמת המענה המוצע על ידו בכל אחת מדרישות הנספח הטכני לצרכי האוניברסיטה )להלן: "בדיקת התאמת המענה"(, וזאת באופן המפורט להלן: לכל אחת מדרישות הנספח הטכני נקבע ניקוד על ידי האוניברסיטה מראש, המסתכם )1( ל 100 נקודות. הניקוד כאמור מופיע בנספח הטכני. המציע נדרש במסגרת נספח 11 להצעתו להתייחס לכל אחת מן הדרישות בנספח )2( הטכני ולתאר לגבי כל דרישה את דרך המימוש של הדרישה על ידו במידה ויזכה במכרז. לגבי כל אחד מדרישות הנספח הטכני האוניברסיטה תעניק למציע ניקוד שישקף את )3( מידת הבנת המציע את אותה הדרישה והתאמת המענה המוצע על ידו באותה דרישה לצרכי האוניברסיטה: הבנה והתאמה מלאה- מירב הניקוד; הבנה והתאמה חלקית- ניקוד חלקי בהתאם לשיקול דעת האוניברסיטה; לא מבין ולא מתאים כלל- אפס ניקוד; לצורך מתן הניקוד בשלב זה, האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות למציעים בשאלות ימים מפנייתה להשיב לאוניברסיטה 7 הבהרות והמציעים מתחייבים בתוך ולהעמיד לבדיקתה כל מסמך ו/או תיעוד הנדרש לדעת האוניברסיטה. הצעות שהניקוד שיקבלו בשלב השני יהיה נמוך מ 85 נקודות )מתוך 100( לא תילקחנה בחשבון בשלב השלישי ותיפסלנה. בשלב השלישי תיבחנה ההצעות שעלו לשלב זה באופן דו שלבי, בהתאם למפורט להלן: )1( שלב הבחינה איכותית של ההצעה )60%(: א. התרשמות האוניברסיטה מניסיון החברה באפיון והקמת מערכות מבוססות SAP ו- 50% S4HANA במסגרת בדיקת ההצעות בשלב זה כל אחד מהמציעים הכשרים שעלו לשלב זה יזומן להצגה פרונטאלית של המענה שלו בפני צוות בדיקה שיוקם לצורך כך. במסגרת ההצגה הפרונטאלית יתבקשו המציעים להציג באופן מפורט את הצעתם, לרבות ארכיטקטורת הפתרון, לו"ז ואבני דרך מרכזיות, צוות הפרויקט, סיכונים שהם מזהים בפרויקט וכמו כן יידרשו להשיב לשאלות של צוות הבדיקה באוניברסיטה. כמו כן, במסגרת הצגה זו יציגו המציעים מודולים נוספים של SAP שלהערכתם יהיה נכון לשלב בפרויקט, גם אם לא הופיעו בנספח הטכני המצורף למכרז זה. בתום ההצגה הפרונטאלית תנוקדנה ההצעות על ידי צוות הבדיקה, בהתאם לקריטריונים והמשקלות הבאים : 3% כמות פרויקטי הקמה ויישום מודולים פיננסיים עיקריים של SAP אותם ביצע המציע בעצמו ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ואשר כל אחד מהם כלל CO,FI ו- MM, כפי שפורט בנספח 2 להצעה מסמך ב' )המציע שהשלים מספר רב יותר של פרויקטים הגדולה ביותר מבין המציעים יקבל - 3% שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו( 1 חתימת המציע: 9

10 כמות פרויקטים מבוסס S4HANA שהמציע סיים בהצלחה או שהוא 6% מוביל/הוביל מלווה/ליווה והנמצאים בשלבים של בדיקות קבלה או שהסתיים לגביהם לפחות 50% משלב הפיתוח, כפי שפורט בנספח 3 להצעה מסמך ב' )המציע אשר השלים לו המספר רב ביותר של פרויקטים מבין המציעים יקבל - 6% שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו( 2 Formatted: Font: (Default) Tahoma, 12 pt, Not Bold, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold 5% 1% 5% 5% 10% 15% איכות ופירוט ההצעה הכתובה )המציע שהגיש את ההצעה האיכותית ביותר בהיבט הוכחת הבנה של הצרכים, מענים איכותיים ומפורטים ומידת המענה לצורך יקבל 10%. שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו ) התרשמות האוניברסיטה ממורכבות הפרויקטים שביצע המציע ואשר פורטו על ידו בנספח 2 להצעה מסמך ב' )המציע שהציג את הפרויקט המורכב יותר להנחת דעתה של האוניברסיטה ולפי התרשמותה יקבל - 1% שאר המציעים יקבלו 0%( התרשמות האוניברסיטה ממורכבות הפרויקטים מבוססי S4HANA שביצע המציע ןאשר פורטו על ידו בנספח 3 להצעה מסמך ב' )המציע שהציג את פרויקט ה- S4HANA המורכב יותר להנחת דעתה של האוניברסיטה ולפי התרשמותה יקבל - 5% שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו( לצורך ניקוד קריטריון זה תהא רשאית האוניברסיטה לשוחח עם אנשי הקשר של הלקוחות שפורטו בהצעה כאמור או אנשי קשר אחרים לפי שיקול דעתה. התרשמות מניסיון ואיכות מנהל הפרויקט המוצע )המציע שהציע מנהל פרויקט בעל הניסיון הרב והאיכותי מבין המציעים להנחת דעתה של האוניברסיטה יקבל - 5% שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו( התרשמות מניסיון ואיכות המיישמים והמפתחים המוצעים )המציע שהציג קבוצת מפתחים בעלי הניסיון הרב והאיכותי מבין המציעים להנחת דעתה של האוניברסיטה יקבל 10%. שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו ) התרשמות כללית מההצגה הפרונטלית- המציע שההצגה הפרונטלית שלו תרשים יותר את צוות הבדיקה יקבל את ההערכה הגבוהה ביותר 10%. שאר המציעים ינוקדו ביחס אליו ) חתימת המציע: 10

11 ב. ג. ד. למען הסר ספק, יובהר כי פרויקטים שיפורטו בהצעה ואותם לא ביצע המציע בעצמו, לא ייחשבו לצורך ניקוד האיכות במכרז. עוד מובהר כי כל סוגי הפרויקטים שיפורטו בהצעה )כאלו שהסתיימו, נמצאים בשלבי בדיקות קבלה או שהסתיים לגביהם לפחות 50% משלב הפיתוח( ייחשבו לצורך ניקוד האיכות במכרז. שביעות רצון לקוחות קודמים - 10% במסגרת בדיקה זו תפנה האוניברסיטה למספר זהה של ממליצים לגבי כל אחד מן המציעים מאנשי הקשר של הלקוחות המפורטים בהצעה, או לאנשי קשר אחרים לפי שיקול דעתה ותבקש מהם לתת ציון למציע מ 1 עד 10 תוך התייחסות לקריטריונים המפורטים בטופס קריטריונים להערכת ממליצים המצורף כנספח 1 למסמך א', כאשר לכל אחד מהם יינתן משקל בהתאם למצוין בטופס. שאלה שלגביה ממליץ לא יידע לתת מענה תזכה לניקוד 5 מ 10. המציעים מוותרים על כל טענה בעניין זה. הצעות שציון האיכות המשוקלל שקיבלו הנו מתחת ל 75% מציון האיכות המירבי )להלן: "ציון הסף"( לא תעלינה לשלב הבחינה המסחרית. ככל שתהיינה פחות מ- 3 הצעות שתקבלנה 75% או יותר מציון האיכות המירבי, ציון הסף יתעדכן ויעמוד על 70%. Formatted: Font: (Default) Tahoma, 12 pt, Not Bold, Complex Script Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Indent: Before: 3.32 cm Formatted: Font: (Default) Tahoma, Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold, Complex Script Font: Not Bold Formatted: Normal, Indent: Before: 3.32 cm )2( שלב הבחינה מסחרית של ההצעה 40% בשלב הבחינה המסחרית תיפתחנה מעטפות הצעת המחיר של המציעים שעלו לשלב זה. הצעות המחיר של יתר המציעים לא תיפתחנה ותושבנה למציעים. במסגרת הבחינה המסחרית ישוקללו המחירים המוצעים בהתאם למשקלות כדלקמן: א. המחיר המוצע לפרוייקט Price( )Fix 35%. המציע הכשר שיציע את המחיר המוצע הנמוך ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי המציעים הכשרים האחרים. ב. ג. המחיר השעתי המוצע למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות הפרויקט, ומעבר ל שעות שיפורים ושינויים הכלולות בו 5%. המציע הכשר שיציע את המחיר השעתי המוצע הנמוך ביותר יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי המציעים הכשרים האחרים. בגמר שלב הבחינה האיכותית ייקבע לכל מציע "ציון איכות משוקלל" שיגלם את הציון שניתן לו ברכיב א' ורכיב ב' לעיל, בהתאם למשקלות המפורטים להלן: רכיב א'-, 50% רכיב ב' -10%. בגמר שלב הבחינה המסחרית יקבע לכל מציע "ציון מסחרי משוקלל" שיגלם את הציון שניתן לו ברכיב א' ורכיב ב' לעיל, בהתאם למשקלות המפורטים להלן: רכיב א'-, 35% רכיב ב' -5%. )3( אופן השוואת ההצעות והציון הסופי ציון האיכות המשוקלל והציון המסחרי המשוקלל )1( ציון איכות משוקלל )2( ציון מסחרי משוקלל ישוקללו בהתאם למשקלות המפורטים להלן: 60% 40% ) 4 (לאחר קביעת הציון הסופי של ההצעות יבוצע סבב של Best & Final בין שני המציעים שהציון הסופי שלהם יהיה הגבוה ביותר )מחיר ואיכות(. ככל שיהיה שוויון בין ההצעה המדורגות במקום השני והשלישי ישתתפו בהליך שלושת המציעים. במסגרת הליך ה- Final Best & תינתן למציעים שיעלו לשלב זה האפשרות לתקן את כל רכיבי המחיר בהצעתם והם יידרשו להגיש הצעה משופרת עד למועד שהאוניברסיטה תורה להם. מציע שלא ישפר הצעתו לחלק מן הרכיבים או כולם, או שלא יגיש הצעתו המשופרת במועד או בהתאם לנדרש הצעתו המקורית לאותו רכיב היא שתילקח בחשבון. לאחר תום הליך הFinal Best & יעודכן ציון הסופי של המציעים בהתאם להצעתם המסחרית המשופרת. חתימת המציע: 11

12 )5( המציע שהציון הסופי שלו יהיה הגבוה ביותר- יזכה במכרז. חתימת המציע: 12

13 10. אופן ביצוע ההתקשרות א. ב. הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של הזכייה במכרז ולהמציאם לאוניברסיטה בצירוף ערבות הביצוע, וזאת בתוך שבועיים לאחר מועד ההודעה על הזכיה. הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם שייערך בידי באי כוח האוניברסיטה לעניין ביצוע השירותים, וזאת בנוסח ההסכם מסמך ד' ובכפוף לזכות האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסח ההסכם כמתחייב על פי שיקול דעתה. 11. תוקפה של ההצעה למכרז וכשיר שני א. ב. ג. תוקפה של ההצעה למכרז יהא 180 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לא נסתיימו הליכי המכרז תוך 180 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעות ב 180 יום נוספים והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך. האוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשיר לזכיה )להלן: "הכשיר השני"(. האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להתקשר בהסכם עם הכשיר השני באם יתברר שהזוכה אינו מסוגל ו/או איננו מתכוון לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או במידה וההסכם יתבטל מכל סיבה שהיא. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ואין בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה. 12. ביטול המכרז א. האוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או שלא יעמדו כדרישות האיכות, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב, אי קבלת היתרים וכיוצא בזה. ב. ג. בנוסף לאמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל את המכרז גם אם יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל. האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז. הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס שנמסר על ידם עם מסירת מסמכי המכרז. 13. שונות א. ב. ג. ד. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי. כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף מסמכי המכרז בן אם במענה למפרט הטכני ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת - תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול הצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות. האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין בעצם פירסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו. חתימת המציע: 13

14 ה. ו. ז. ח. ט. י. מובהר בזאת, כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי האוניברסיטה לא תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז, המפורטות בהסכם מסמך ד' ובנספח הביטוח המצורף אליו. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים במידה ויזכו במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הפניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך כאמור לעיל. האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה/הצעות הזוכה/ות במכרז למשתתפים תמורת עלות של 500 שקלים. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה. האוניברסיטה מודיעה בזאת כי נוכח אופיו של המכרז ושל המידע שהמציעים נדרשים למסור במסגרת הצעתם, העיון בהצעת המחיר או רכיביה לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את הסכמתו מראש לסעיף זה. כל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה ייחשב כמי שויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז וכן על הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים )לרבות צווי מניעה( בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד האוניברסיטה או מי מטעמה ו/או נגד הזוכה ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים למכרז ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה..14 אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל, חתימה כתובת שם מגיש ההצעה חותמת תאריך חתימת המציע: 14

15 טופס קריטריונים להערכת שביעות רצון לקוחות נספח 1 למסמך א' שם הספק : שם המעריך : הארגון: תפקיד בארגון טלפון טלפון נייד: מס"ד קריטריונים ציון בסולם של 1 10 )לא יודע להשיב משקל הקריטריון )מתוך 10%( הערות - ידורג כ 5 ( 4% איכות התוצר )טובה- 10, גרועה- 1 ( 1 2% 2% 2% איכות השירות איכות התוצר שהתקבל כמענה לקריאות במהלך תקופת האחריות )איכות גבוהה- 10, איכות נמוכה- 1 ( איכות השירות מידת הזמינות והגמישות במהלך תקופת האחריות )איכות גבוהה- 10, איכות נמוכה- 1 ( הערכה כללית )מומלץ- 10, לא מומלץ- 1 ( הערות: תאריך חתימת המציע: 15

16 בנושא: לכבוד אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי ח י פ ה אוניברסיטת חיפה מסמך ב' מכרז מס' 40/2018 הסכם להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA במכלול ה- SAP באוניברסיטת חיפה הצעה למכרז ג.א.נ., הנדון: הצעה למכרז מס' 40/2018 בנושא הסכם להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי,S4HANA במכלול ה- SAP באוניברסיטת חיפה אנו הח"מ שם כתובת.1 מס' זיהוי/מס' רישום של חברה, שותפות או אגודה שיתופית מס' עוסק מורשה לאחר שקראנו, בחרנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז )להלן: "כתב ההוראות"(, את ההסכם נשוא המכרז )להלן: "ההסכם"( ונוסח הערבויות הבנקאיות המבוקשות ולאחר שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם, מציעים בזאת הצעתנו, לביצוע השירותים כמוגדר בכתב ההוראות, עבור האוניברסיטה, בתנאים וכמפורט במסמכי המכרז. 2. אנו מצהירים כי: א. ב. ג. ד. ה. כי היננו בעלי ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים, ציוד, והרשאה כדין לתת את השירותים ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, בנאמנות, מהימנות ובמומחיות תוך שמירה על האינטרסים של האוניברסיטה. אנו מצהירים כי אנו עונים, בין השאר, על הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותנו כוח האדם המיומן, הציוד, האביזרים והחומרים היעילים השונים, המתאימים לדרישות ההסכם, מסמך ג', למסמכי המכרז, על נספחיו, מסוג, בכמות ובמספר הדרושים, על מנת לתת את השירותים בצורה יעילה. אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות ובהסכם, מסמך ד', לרבות בנספח הטכני המצורף אליו, מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אנו מאשרים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ואת נוסח ההסכם מסמך ג', על כל נספחיהם ואנו מאשרים כי ביכולתנו לעמוד בדרישות ובתנאים, כמפורט בהסכם כאמור. אנו מצהירים כי הננו עומדים בכל דרישות הסף המנויות במסמך א'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כדלקמן: )1( ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז חברתנו* ביצעה לפחות שלושה פרויקטים בישראל של הקמת מודולים פיננסיים עיקריים של SAP ואשר כל אחד מהם כלל CO,FI ו- MM. לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו התצהיר נספח 2 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד**. חתימת המציע: 16

17 *לעניין זה- חברתנו או תאגיד המחזיק בבעלות מלאה בה )100% ממניותיה )להלן במכרז זה- "תאגיד אם"( או תאגיד אחר שמוחזק בבעלות מלאה )100% ממניותיו( על ידי תאגיד האם של חברתנו, כהגדרתו לעיל )להלן במכרז זה- "תאגיד אח"(. **בתצהיר כאמור רצוי לפרט יותר מ 3 פרויקטים המקיימים את התנאי- זאת לצורך מתן ניקוד האיכות. חברתנו* סיימה בהצלחה פרויקט אחד לפחות של יישום SAP מבוסס S4HANA )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שהיוא מלווה/ליווהמובילה/הובילה פרויקט כאמור הנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו התצהיר נספח 3 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד. כמו כן- רצ"ב להצעתנו אישורים חתומים מאת הלקוח/ות אודות סטאטוס הפרויקט/ים כאמור בנוסח נספח 12 למסמך ב'. *לעניין זה- חברתנו או תאגיד המחזיק בבעלות מלאה בה )100% ממניותיה )להלן במכרז זה- "תאגיד אם"( או תאגיד אחר שמוחזק בבעלות מלאה )100% ממניותיו( על ידי תאגיד האם של חברתנו, כהגדרתו לעיל )להלן במכרז זה- "תאגיד אח"(. **בתצהיר כאמור רצוי לפרט יותר מפרויקט אחד המקיימים את התנאי- זאת לצורך מתן ניקוד האיכות. חברתנו רשומה בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידה כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. חברתנו עומדת בדרישות כל תקן ישראלי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג , ככל שחל עליו תקן כאמור. לחברתנו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לצורך הוכחת תנאי זה רצ"ב להצעתנו זו התצהיר נספח 8 למסמך ב' חתום ומאומת ע"י עו"ד. הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתנו לשנת 2017 אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים. רצ"ב להצעתנו אישור רו"ח בנוסח נספח 9 להצעה מסמך ב'. חברתנו השתתפה במפגש המציעים. מיישם FI סמן ב רק את האפשרות הנכונה מבין השתיים והשלם בהתאם לנדרש: )2( )3()2( )4()3( )5()4( )6()5( )7()6( )8()7( Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt Formatted: Indent: Before: 3.86 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 3.86 cm, Right Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt Formatted: Font: 10 pt, Complex Script Font: 10 pt ל חברתנו יש מיישם FI אחד לפחות שיישם מודול FI בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמיישם/יישם את המודול כאמור בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או בפרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. להלן פרטי המיישם: שם מיישם ה FI מטעם שם הלקוח אצלו יישם שלב הפרויקט אצל הלקוח המיישם מודול FI )הסתיים בהצלחה/ המציע בפרויקט S4HANA בשלבים של בדיקות קבלה/ הסתיים לגביו לפחות 50% הפיתוחמשלב ) *מצורף אישור חתום מאת הלקוח על סטאטוס הפרויקט בנוסח נספח 12 למסמך ב' קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו. כמו כן מצורפים אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות. חברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה באמצעות שיתוף פעולה עם )נא השלם שם בעל המקצוע/התאגיד(. **רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות בנספח 4 להצעה, כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף. חתימת המציע: 17

18 מיישם -CO סמן ב רק את האפשרות הנכונה מבין השתיים והשלם בהתאם לנדרש: )9()8( ל חברתנו יש מיישם CO אחד לפחות שיישם מודול CO בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמיישם/יישם את המודול כאמור בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או בפרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. להלן פרטי המיישם: שם מיישם ה CO מטעם שם הלקוח אצלו יישם שלב הפרויקט אצל הלקוח המיישם מודול )הסתיים בהצלחה/ המציע COבפרויקט S4HANA בשלבים של בדיקות קבלה/( הסתיים לגביו לפחות 50% הפיתוחמשלב ) *מצורף אישור חתום מאת הלקוח על סטאטוס הפרויקט בנוסח נספח 12 למסמך ב' קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו. כמו כן מצורפים אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות. חברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה באמצעות שיתוף פעולה עם )נא השלם שם בעל המקצוע/התאגיד(. **רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות בנספח 5 להצעה כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף. מיישם -MM סמן ב רק את האפשרות הנכונה מבין השתיים והשלם בהתאם לנדרש: )10()9( ל חברתנו יש מיישם MM אחד לפחות שיישם מודול MM בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו שהפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמיישם/יישם את המודול כאמור בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או בפרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. להלן פרטי המיישם: שם מיישם ה MM מטעם המציע שם הלקוח אצלו יישם המיישם מודול MM בפרויקט S4HANA שלב הפרויקט אצל הלקוח )הסתיים בהצלחה/ בשלבים של בדיקות קבלה/ הסתיים לגביו לפחות 50% הפיתוחמשלב ) *מצורף אישור מאת חתום הלקוח על סטאטוס הפרויקט בנוסח נספח 12 למסמך ב'( קורות חייו ופירוט ניסיונו המקצועי של המיישם מצורפים להצעתנו זו. כמו כן מצורפים אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות. חברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה באמצעות שיתוף פעולה עם )נא השלם שם בעל המקצוע/התאגיד(. חתימת המציע: 18

19 )11()10( **רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות בנספח 6 להצעה כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף. מפתחי -ABAP סמן ב את האפשרות הנכונה והשלם בהתאם לנדרש: ל חברתנו יש שני מפתחי ABAP לפחות שעברו הכשרה ב- ABAP CDS Views ואשר שימשו כמפתחים בפרויקט S4HANA שהסתיים בהצלחה )"סיום בהצלחה" משמעותו הפרויקט פעיל נכון להיום אצל הלקוח( או שמשמשים/שימשו כמפתחים בפרויקט כאמור שנמצא בשלבים של בדיקות קבלה או ב פרויקט כאמור שהסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח. להלן פרטי המפתחים: שם הלקוח אצלו שלב הפרויקט אצל האם המפתח הלקוח עבר הכשרה ב -ABAP שימש המפתח כמפתח בפרויקט )הסתיים בהצלחה/ CDS S4HANA בשלבים של בדיקות שם מפתח הABAP מטעם המציע קבלה(/ הסתיים לגביו לפחות 50% משלב הפיתוח אישור( *מצורף חתום מאת הלקוח על סטאטוס הפרויקט בנוסח נספח 12 למסמך ב'.? Views )לסמן V( קורות חייהם ופירוט נסיונם המקצועי של המפתחים מצורפים להצעתנו זו. כמו כן מצורפים אישורים על הכשרה/הסמכות רלוונטיות. חברתנו מצהירה כי היא מקיימת תנאי זה באמצעות שיתוף פעולה עם )נא השלם שם בעל המקצוע/התאגיד(. **רק במידה ונבחרה אפשרות זו יש לצרף להצעה את ההצהרות שבנספח 7 להצעה כאשר הן מלאות חתומות ומאומתות על ידי המציע ועל ידי בעל המקצוע/התאגיד עמו משתף המציע פעולה לצורך קיום תנאי הסף. אנו מתחייבים כי המיישמים והמפתחים המוצעים במידה ונזכה במכרז. על ידינו לעיל הם אלו שיבצעו את השירותים מטעמנו במידה ותזכה הצעתנו מר/גב'..., הינו איש הקשר מטעמנו אשר ימונה למנהל הפרויקט מטעם החברה לביצוע השירותים עבור האוניברסיטה. אנו מתחייבים כי מנהל הפרויקט יהיה זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות האוניברסיטה, להגיע לפגישות באוניברסיטה וכן יהיה אחראי לטפל בבעיות ולפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה. בכל מקרה של נבצרות מנהל הפרויקט או אחד המפתחים/מיישמים מכל סיבה שהיא, אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כך מיידית ולהעמיד בפני האוניברסיטה ללא דיחוי ובתוך 48 שעות ממועד ההודעה מפתח/מיישם/מנהל פרויקט מחליף בעל ניסיון וכישורים זהים או עדיפים שיועסק על ידינו ויאושר על ידי האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי )להלן-"המחליף"(..3.4 לאוניברסיטה שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את המחליף או לא, ובמידה ותחליט שלא לאשרו רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתקשרות עמנו לאלתר. הצעת המחיר שלנו מפורטת בנספח 1 לטופס ההצעה. ידוע לנו כי הסכומים המוצעים על ידינו הנם סופיים ומגלמים בתוכם את כל הוצאותנו בביצוע ההתקשרות לרבות עלויות שכר המפתחים, המיישמים ומנהל הפרויקט, נסיעות, ערבות, ביטוחים וכיו"ב לרבות מרכיב הרווח. הובהר לנו כי להוציא את התמורה האמורה, לא תשולם לנו כל תמורה נוספת. רצ"ב להצעתנו זו נספח 10 ובו התחייבות כי במידה ונזכה במכרז נקיים את הוראות הנספח הטכני..5.6 חתימת המציע: 19

20 כמו כן, רצ"ב להצעתנו זו מדיה אלקטרונית מסוג disk-ok-key או דיסק נייד שעל גביהם כל החומרים הטכניים וכן, טופס המענה לנספח הטכני נספח 11 ובו התייחסות לכל אחת ואחת מדרישות הנספח הטכני, ותיאור לגבי כל דרישה את דרך המימוש של הדרישה על ידנו במידה ונזכה במכרז. רצ"ב להצעתנו זו פירוט של מתווה ניהול הפרויקט בראייתנו, כולל הצגת גאנט על, את אבני הדרך המרכזיות לביצוע הפרויקט ובכלל זה הערכת זמנים למועד סיום בדיקות מסירה והעברת תוצרי הפרויקט לבדיקות קבלה של הלקוח. כמו כן, אנו מצרפים הצגה של תהליך העלייה לאוויר סגירת מכלול קיים והפעלת מכלול חדש. כל תנאי המכרז ונספחיו על היבטיהם והשלכותיהם נהירים לנו ומקובלים עלינו, לרבות התמורה בגין השירותים ואופן ותנאי תשלומה כמפורט בהסכם מסמך ג'..7.8 אנו מקבלים על עצמנו חובת סודיות, ומתחייבים שלא להעביר כל מידע הקשור לאוניברסיטה שיגיע לידינו במסגרת הליך מכרז זה ו/או ההתקשרות שבעקבותיו. אנו מסכימים לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז, נצרף ערבות בגובה 500,000 ש"ח )חמש מאות אלף ש"ח(, אשר תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויותינו על פי ההסכם במשך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם. ערבות זו תהיה בנוסח מסמך ג' למסמכי המכרז, תוצמד למדד המחירים לצרכן ותוחלף בערבות טיב זהה על סך 100,000 ש"ח )מאה אלף ש"ח( שתהיה בתוקף עד תום תקופת האחריות, כהגדרתה בהסכם. אנו מסכימים לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, ומתחייבים למלא אחר כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף במכרז שנבחר לזוכה במכרז. אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין "מסמכי המכרז" ומצוין כמסמך ג', לא יאוחר מתום שבועיים מהיום בו יוודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז, כפי שתמצאו לנכון. אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך 180 יום מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות. ככל שהאוניברסיטה תבקש להאריך את תוקף ההצעה אנו מתחייבים להעתר לבקשה הודעה על גודל העסק של המציע* הרינו להודיע בזאת כי המציע הנו: הגדרה הסבר מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור עסק זעיר העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים מעסיק בין שישה ל- 20 עובדים או עסק קטן שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק זעיר" מעסיק בין 21 ל- 100 עובדים או שמחזור עסק בינוני העסקאות השנתי שלו עולה על 20 עלמיליון שקלים חדשים אך אינו עולה 100 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק קטן". כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר * הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף 2 ג)ג( לחוק חובת המכרזים. יש לסמן ב את האפשרות הנכונה בלבד אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בכתב ההוראות. חתימת מגיש ההצעה חתימת המציע: 20

21 חותמת תאריך אישור עו"ד אני הח"מ,, עו"ד )מ.ר. (, מרחוב, מאשר/ת כי מר/גב' ומר/גב' הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. חתימה +חותמת: תאריך: חתימת המציע: 21

22 טופס הצעת המחיר נספח 1 למסמך ב' הוראות למילוי טופס הצעת המחיר: א. ב. ג. ד. ה. ו. יש למלא בסעיף 1 להלן את המחיר המוצע )בתעריף )Fix Price לביצוע השירותים כהגדרתם במכרז. מובהר כי התעריף המוצע בסעיף 1 להלן יכלול את כל עלויות המציע בביצוע התחייבויותיו בהסכם ובמכרז ובכלל זאת עלויות אפיון, פיתוח, הקמה ויישום הפתרון, הטמעתו במכלול ה- SAP הקיים באוניברסיטת חיפה, ביצוע התאמות במודולים קיימים, הסבות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, ביטוחים, בטוחות, הוצאות נלוות וכיו"ב. כמו כן, יכלול המחיר המוצע עלות של ביצוע שיפורים ושינויים בהיקף של 1000 )אלף( שעות עבודה מעבר לתכולת הדרישות המפורטות בנספח הטכני. בנוסף, יש למלא בסעיף 2 להלן את המחיר השעתי המוצע למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות הפרויקט, ומעבר ל שעות שיפורים ושינויים הכלולות בו. מובהר כי המחיר השעתי שיוצע בסע' 2 להלן יהא סופי ויכלול את כל עלויות המציע בביצוע השירותים לרבות שכר עובדים הוצאות נסיעה, ערבות, ביטוחים הוצאות נלוות וכיו"ב. כמו כן, בסעיף 3 להלן יש למלא את המחיר המוצע לביצוע המשימות האופציונאליות המצוינות בטבלה וכמפורט בנספח הטכני. התעריפים בטופס זה יינקבו בשקלים חדשים ויכללו מע"מ נכון לשיעורו בדין במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. ככל ששיעור המע"מ ישונה, התעריפים יעודכנו בהתאם לשיעור המע"מ בדין במועד הוצאת החשבונית. על המציעים למלא את כל התעריפים המפורטים בטופס זה. לא נכתב תעריף מוצע לגבי אילו מן הפריטים ובאופן הנדרש - הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה. על המציעים למלא טופס זה, לחתום עליו, ולהכניסו למעטפה סגורה. הכל בהתאם להוראות סעיף 6 )א( למכרז. להלן המחירים המוצעים על ידינו: 1. המחיר המוצע Price( )Fix על ידינו לביצוע השירותים הנו: ש"ח )כולל מע"מ(. המחיר השעתי המוצע על ידינו למימוש תוספות ושינויים מעבר לתכולות הפרויקט, ומעבר ל שעות שיפורים ושינויים הכלולות בו, הנו ש"ח )כולל מע"מ(..2 חתימת המציע: 22

23 3. המחיר המוצע על ידינו לביצוע המשימות האופציונאליות מפורט בטבלה להלן: מס' דרישה עסקית נושא תיאור הדרישה לבצע קישור למערכת פקסים- לוודא ש- SAP עלות האופציה המוצעת )כולל מע"מ( ניהול פקסים מתממשקת למערכת עידור הקיימת היום או לכל תכנה שהאוניברסיטה תבחר לניהול פקסים יש לאפשר הרצה ידנית של התכנית המבצעת הרצת שערוך באופן ידני שיערוך/הצמדה של הCommitment על סמך שיקול דעת של המשתמש )ע"מ לאפשר לא לשערך כאשר הפרשי השער אינם מהותיים( רישום הכנסות עבור תקציבים מותנים המערכת תאפשר לשייך הכנסות באופן ידני ליחידה ארגונית )פקודת יומן ידנית ב )GL חתימת המציע: יישום מודול DM העברת תשלום אוטומטי לחשבונות בנק בחו"ל ניהול הלוואות המערכת תאפשר הפקה של דוחות וורד עבור דוח כספי שנתי )כ 30 עמודים( ודוח תקציב של אגף כלכלה )כ 100 עמודים( ומצגות הנהלה )כ 15 עמודים(. דורש יישום של מודול DM המערכת תאפשר לבצע תשלום אוטומטי לחשבונות בנק בחו"ל )דומה למס"ב( עבור זכאים שונים כגון: מרצים בשנת שבתון תמיכה בניהול הלוואות, כגון: א. בנקאיות/חוץ בנקאיות במטבעות שונים ב. הלוואות לעובדים ג. הלוואות On call ד. הלוואות בלון ה. הלוואות זמן קצר/זמן ארוך ו. תמיכה בניהול הלוואות במטבעות שונים, שערים ומדדים אפשרות לניהול נתונים הבאים להלוואות: א. סכום ההלוואה ב. תאריך קבלת הלוואה ג. תאריך סיום ההלוואה ד. תאריכי פירעון ה. צמוד מדד/מטבע כולל פרטי הצמדה ו. סוג ההלוואה ז. מטרת הלוואה ח. אם הלוואה לעובדים פרטי העובד

24 ט. מקור ההלוואה י. אחוז ריבית ההלוואה יא. בטחונות שניתנו כנגד ההלוואה יב. סיבת לקיחת ההלוואה יג. חשבון GL לרישומי הריבית, חשבון GL לרישום פירעון ההלוואה תמיכה בהלוואה צמודה חלקית/מרובה תמיכה בחישוב לוחות סילוקין תמיכה בניהול סוגים שונים של ריביות להלוואות, ניהול הלוואות תאריכי פירעון משתנים וסכומי פירעון משתנים תמיכה בניהול טבלאות של ריביות, מדדים, שערי חליפים וכד'. ניתן יהיה להשתמש בטבלה לצורך חישובים להלוואות ניהול הלוואות הלוואות לעובדים המערכת תאפשר לקזז את החזר ההלוואה כנגד השכר שלו באופן אוטומטי המערכת תאפשר לקזז את חוב הסטודנט בCM ניהול הלוואות כנגד הלוואה שהוא קיבל, באופן אוטומטי ( נדרש ממשק בין מודול CM לבין הגזברות(. זה צריך להתקיים באינטגרציה עם מתן ההלוואה בפועל המערכת תבצע רישום אוטומטי של פקודת יומן בגין ניהול ערבויות עמלות מתוך דף הבנק. הפקודה שתירשם היא חובה- הוצאות מימון זכות- בנק יש לייצר ממשק להעברת הנתונים ממערכת הפריים לFI : הכספים יגדירו מה רמת הפירוט הנדרשת ניהול השקעות שתעבור בהתאם לדרישות בדוח הכספי ( הרזולוציה הקיימת היום של העברת כל תנועה ברמת שורה אינה רלוונטית( המערכת צריכה לאפשר 2 מבטים: 1. בכספים )דוח שיופק מה,)CO לצורך דוח על הפעילות בשנה הנוכחית יש להעמיד את ההכנסה בגובה ההוצאה, כך שיעמוד על 0 יתרה תקציבית לחוקר 2. בדוחות לחוקרים )המופקים מה )GM יש צורך לראות מבט של היתרה התקציבית במצטבר פעילות המיון בכספים לא אמורה להשתקף בדוחות לחוקרים. החוקר אמור לראות בשנה העוקבת את היתרה התקציבית שהועברה אליו משנה קודמת חתימת המציע: 24