ה טוֹב מ נּ ה ם גּ Hine Ma Tov ה וּמ ה נּ אָח עים שׁ ב ת י חד ים Hine ma tov u ma na-im Shevet achim gam ya-chad Behold how good and how pleasing for brother

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה טוֹב מ נּ ה ם גּ Hine Ma Tov ה וּמ ה נּ אָח עים שׁ ב ת י חד ים Hine ma tov u ma na-im Shevet achim gam ya-chad Behold how good and how pleasing for brother"

תמליל

1

2 ה טוֹב מ נּ ה ם גּ Hine Ma Tov ה וּמ ה נּ אָח עים שׁ ב ת י חד ים Hine ma tov u ma na-im Shevet achim gam ya-chad Behold how good and how pleasing for brothers (people) to sit together in unity. 2

3 ה ו ד י מ ש ץ י ר וּ י ש ת ח ו ה מ וּ ל ה ד ר, ה ד וּ ר ש נ פ ל נ א א ר בּ ה ת ו חוּס ו ת ה י ע ר י ה כּ מ ה ז מ נ פ שׁ, א ב ה ר ח ד ע ב ד ע ב א ה, נ מ י ה מוּ ר ח א נ ק זּ א נ ד י ם ו כ ל ט ע יו ה עול ם ז הּ ל ת ו ת פ ח א פ ל י א נ 6 ז יו א פּ הּ ל ל בּ ן אוֹה ב 6 ע ר ל א א ל י, מ ח מ ד נ ה ג ל ש ע ל י א ת ס כ ת א תּ יל ה נ ג כּ מ ה ר א ה וּ ב, ח ו כּ נ נ י א נ נ שׂ מ ח ה ב 6 ו א ל תּ ו א נ סף נ כ ת פ א ר בוֹד 6 כּ ף נ כ ס ז ע ב ל ם ע ל Yedid nefesh, Av harachaman, meshoch Avdecha el Retzonecha. Yarutz avdecha kemo ayal, yishtachave mul hadarach. Ki ye erav lo yedidutach, minofet tsuf vechol ta am. Yedid Nefesh יד 8 ר א ל 6 8 א כּ מ וֹ כּ י ב ל וֹ מנּפ ת צוּף ן, צ וֹ נ, 8, 6 י ד וּ ת 6 Hadur naeh ziv haolam, nafshi cholat ahavatach. Anah El nah refah nah lah, b harot lah noam zivach, Az titchazek v titrapeh, v hay tah lah shifchat olam. Vatik yehemu rachamecha v chus na al ben ohavach. Ki zeh kamah nichsof nichsaf, lir ot b'tiferet uzach. Anah Eyli, machmad libi, chushah nah v al titalam. Higaleh nah uf ros chaviv alai, et sukkat shelomach Tair eretz mikevodach, nagilah v nismechah bach. Maher ahuv, ki va moed, v choneni kimei olam. Lover of my soul, merciful God, bring your servant close to Your will. Your servant will run like a gazelle, to prostrate before Your glory. For Your companionship is purer than any fine taste or flavor. י חול ת א ה ב ת 6, ר א נ ע ם א ו ת ת ר א ז ת ת ח ע ו ל ם ל 6 ש 6 י יק, כּ י א ו ת בּ ת א ח וּ ס ה, יך ת ה וּ פ ר שׂ, ח ב י ב ל ו מ 6 י ר א ר ץ מ י ב א מ ו ע ד ימ י עול ם Perfect, pleasing, radiance of the world, my soul desires Your love. Please, God, heal her now, as You show her the pleasantness of Your light. Now, strengthen and heal her, and she will be for You an eternal servant. Ancient one, many your mercies be made manifest, And have compassion on the child of Your lover. For it is so long that I have faithfully waited, to see the glory of Your strength. Please, my God, the desire of my Heart, hurry and do not hide! Please, my beloved, reveal yourself and spread over me the shelter of Your peace. Fill the world with the light of your glory, so that we may rejoice and be happy in You. Be quick, my lover, for the time has come, and have mercy on me for all time. 3

4 Shalom Aleichem מּ ל 8 מ ל כ י ה מּ ל כ ים ה קּ דוֹשׁ מ מּ ל 8 מ ל כ י ה מּ ל כ ים ה קּ דוֹשׁ מ ל יכ ם מ ל א כ י ה שּׁ ר ת מ ל א כ י ע לוֹם שׁ רוּ 8 הוּא בּ שׁ לוֹם מ ל א כ י ה שּׁ לוֹם מ ל א כ י ל רוּ 8 הוּא בּ ר כוּנ בּ מּ ל 8 מ ל כ י ה מּ ל כ ים ה קּ דוֹשׁ מ מּ ל 8 מ ל כ י ה מּ ל כ ים ה קּ דוֹשׁ מ שׁ לוֹם מ ל א כ י ה שּׁ לוֹם מ ל אָכ י ל רוּ 8 הוּא בּ שׁ לוֹם מ ל א כ י ה שּׁ לוֹם מ ל אָכ י ל רוּ 8 הוּא בּ ל יוֹן ע ל יוֹן ע ל יוֹן ע ל יוֹן ע Shalom aleichem malachei ha-sharet malachei Elyon, mi-melech malachei ha-melachim ha-qadosh Baruch Hu. Bo'achem le-shalom malachei ha-shalom malachei Elyon, mi-melech malachei ha-melachim ha-qadosh Baruch Hu. Barchuni le-shalom malachei ha-shalom malachei Elyon, mi-melech malachei ha-melachim ha-qadosh Baruch Hu. {Be}Tzeitechem le-shalom malachei ha-shalom malachei Elyon, mi-melech malachei ha-melachim ha-qadosh Baruch Hu. בּוֹא כ ם י בּ{ כ ם צ} את Peace be with you, ministering angels, messengers of the Most High, Messengers of the King of Kings, the Holy One, Blessed be He. Come in peace, messengers of peace, messengers of the Most High, Messengers of the King of Kings, the Holy One, Blessed be He. Bless me with peace, messengers of peace, messengers of the Most High, Messengers of the King of Kings, the Holy One, Blessed be He. Go in peace, messengers of peace, messengers of the Most High, Messengers of the King of Kings, the Holy One, Blessed be He. 4

5 בּ ת שׁ נ פּ לּ ה. כּ ק ר את ל כ ה ל ד בּוּר א ח ד, ה ש מ בּ מוֹר שׁ שׁ ם ל ק ר את שׁ בּ ת ל ב ר ל ע וּר ע ל ע ר מ ק דּ שׁ מ מ מ ל ה: ח ת ה ת עוֹר ר ה ח לּ ה: תּ יר מ לוּכ ה. ע י ה כּ כוּ ל מ ח שׁ ב ה בּ א י מ תּוֹ 8 ה ה פ כ ה. צ ע מ ק ה בּ כ א. בּ ג ד בּ ב שׁ ל ר ב ה א ל ק ית ה לּ ח מ בּ ן בּ ל י ע אָל הּ: ג א אוֹר 8 ב י כּ וּמ בוֹד ה' כּ בּ ר ד וּר ע מ שסּ ה שאס ל ל י ע יש א Lecha Dodi יר ע מּ ע נ ע ל מ ב לּ ע י כּ מ שוש ח ת כּ ל י ע ל תּ לּ הּ. ע לּ ה. כּ ל ע ן בּ ק ר את ל כ ה ל ר צ י. פּ לּ ה. כּ שׁ לוֹם ב וֹא י בּ ם ס גּ לּ ה. ע ט ר ת ע ע ל הּ. בּ נ פּ ח ה מ רנה בּ ם גּ לּ ה: כ וֹא י בּ לּ ה, כ וֹא י בּ בּ ת שׁ נ פּ לּ ה. כּ ק ר את ל כ ה ל מּ ע ה' ד ח א ק דוֹד י Lecha dodi likrat kala, p nei Shabbat n kabelah! Shamor v zachor b dibur echad, Hishmi anu el ha meyuchad. Adonai echad u shmo echad; L shem ul tiferet v l tehila. Likrat Shabbat l chu v nelcha, Ki hi m kor ha bracha. Me rosh mi kedem n sucha; Sof ma aseh b mach shava t chila. Mikdash melech, ir m lucha, Kumi, tze i mi toch ha hafecha. Rav lach shevet b emek ha bacha; V hu yachmol alai yich chemla. Hitna ari me afar kumi, Livshi bigdei tifartech ami. Al yad ben Yishai beit halachmi; Karva el nafshi g ala. Hit oreri, hit oreri, Ki va orech, kumi uri. Uri, uri, shir daberi; K vod Adonai alai yich nigla. Lo tevoshi ve'lo tikal'mi mah tishtochachi umah tehemi, bach yechesu ani'ei ami, venivnetah ir al tilah. Vehayu lim'shisah shosaich, verachaku kol miv'laich, yasis alaich Elohaich, kimesos chatan al kalah. Yamin usmol tif'rotzi, ve'et hashem ta'aritzi, al yad ish bein partzi, venis'mechah venagilah. Lecha dodi... Bo i v shalom, ateret ba ala, Gam b rina uv tzhala. Toch emunei am segula; Bo i chala, bo i chala. Lecha dodi likrat kala, p nei Shabbat n kabelah! 5 ו זכוֹר אשׁ מ קּ דם ל 8 ת ב שׁ נ ר ע י ד י וּש מוֹ א ח ד. ו נ ה כ ל י יע וּל ת פ א רת : נ ה ל בּ ק נוּ א ל ה מּ י חד ו ה לּ ה ת ל. :. ל 8 י מ ע פ ר שׁי י נ סוּכ ה. סוֹף מ ע שׂ ה קוּמ י. י ה ת עוֹר ר י. י א וֹר י. לא ת בושי ו בּ 8 היוּ י חסוּ י שיש י לה א 8 י. י שׁ יר ו לא ת כּ ל מ י. ח מה תּ שתּוח תה ו נ בנ י. יּ י י 8. ו קוּ ח ר י. קוּמ י י יא מ קוֹר ה בּ ר כ ה. ו הוּא י חמוֹל י ת פ אַר תּ 8 י נ שׁ פ 8 נ ה ל ג 8 י. י: וּמ ה תּ ה מ י..8 י 8. מין וּשמאל תּ פ רוצ י. ו ע ר את ה' תּ י ד תּוֹ 8 אמוּנ דוד י י ו נ ש ן ו נ גיל ה. י שבּ ת יצ י.. נ ה ל בּ ק וּב צ ה ל ה. י נ ה ל בּ ק : x דוֹד י

6 Lecha Dodi Observe and Remember, in a single command, the One God announced to us. The Lord is One, and his name is One, for fame, for glory and for praise. Come, let us go to meet the Sabbath, for it is a source of blessing. From the very beginning it was ordained; last in creation, first in God s plan. Shrine of the King, royal city, arise! Come forth from thy ruins. Long enough have you dwelt in the vale of tears! He will show you abundant mercy. Shake off your dust, arise! Put on your glorious garments, my people, and pray: Be near to my soul, and redeem it through the son of Jesse, the Bethlehemite. Bestir yourself, bestir yourself, for your light has come; arise and shine! Awake, awake, utter a song; the Lord s glory is revealed upon you. Be not ashamed nor confounded. Why are you downcast? Why do you moan? The afflicted of my people will be sheltered within you; the city shall be rebuilt on its ancient site. Those who despoiled you shall become a spoil, and all who would devour you shall be far away. Your God will rejoice over you as a bridegroom rejoices over his bride. You shall extend to the right and to the left, and you shall revere the Lord. Through the advent of a descendant of Perez we shall rejoice and exult. Congregation rises and turns toward the door, as if to welcome a guest. Come in peace, crown of God, come with joy and cheerfulness; amidst the faithful of the chosen people come O bride; come, O bride. 6

7 י א ין כּ ד ק ה צ מּ נוּ ע שׂ ה ע Avinu Malkeinu נוּ ו נ ע נוּ נוּ ח נּ ינוּ מ ל כּ אָב ים בּנוּ מ ע שׂ ח ד ס ו ו הוֹשׁ יע נוּ Avinu Malkenu Khonenu Va'anenu Avinu Malkenu Khonenu Va'anenu Kien Banu Maasim (2x) Ase Imanu Tzdaka Vakhesed. Ase Imanu Tzdaka Vakhesed Vehoshienu Our Father, our King! Be gracious unto us and answer us, for we have no good works of our own; deal with us in charity and kindness and save us. 7

8 חוּם ר ל א י א ל פ ים ל ו ע Adonai Adonay adonay el rachum vechanun erech apayim verav chesed ve emet notzer chesed la alafim nose avon vafesha vechata a venake י ה ו ה י ה ו ה. ם פּ אE ר א ו חנּוּן :ו ח רב סד ו ת מ א ע שׁ פ נ ח צר נ שׂא ו אָה טּ ח ו נ קּה סד ו ן My God my God, lord or mercy and compassion, slow to anger, abundant in kindness and truth, Keeper of kindness for thousands of generations, Endurer of iniquity, and transgression, and sin; and Acquitter of those who repent. 8

9 פּ ר כּ ל יחוֹת ס לּ ם א ל וֹהּ כּ ל ח ס Veal kulam ו על. ל לנוּ. מ ח נוּ ל לנוּ Ve'al kulam eloha s'lichot, s'lach lanu, m'chal lanu, kaper lanu. Ve'al kulam Eloha s'lichot, s'lach la-nu, m'chal lanu, s'lach lanu, m'chal lanu, kaper lanu And to all, God, forgiveness, pardon us, forgive us, atone us. And to all, God, forgiveness, pardon us, forgive us, pardon us, forgive us, atone us 9

10 בוֹד מ ל כוּתוֹ כּ רוּE שׁ ם בּ מ ע שׁ עוֹל ם ל Shema Yisrael Adonay י ה ו ה י ל א ר שׂ ינוּ אPה :י ה ו ה ד א ח Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Eḥad Baruch shem k vod malchuto l olam vaed : ו ד ע Hear, O Israel! Adonai is our God! Adonai is One! Hear, O Israel! Adonai is our God Adonai alone. 10

11 נ ב ע שׂוֹת א ת-ה שּׁ בּ ת ל ר בּ ד ל ע ל אוֹת ה - נ בּ ינ בּ י כּ ת א שׂ ה ע Veshamru ו רוּ מ שׁ,ו רוּ מ שׁ י-י ל א ר שׂ, את ת בּ שּׁ -ה ר תם, ית עוֹל ם : י, וּב ין י י ל א ר שׂ - וא, ם ל Veshamru bnei Yisrael et hashabat La'asot et hashabat ledorotam, Brit olam. -, אָר ץ ה מים, י ת שׁ -שׁ וּב יּוֹם ה שּׁ ב יע י, שׁ ב ת י הו ה ו יּ נּ פש י ם ו את מ שּׁ -ה Beini uvein bnei Yisrael, Ot hi le'olam, Ki sheshet yamim asa Adonai Et hashamaim ve'et ha'aretz, Uvayom hashvi'i Shavat vayinafash And they shall keep - the children of Israel - the Sabbath Make Shabbat in all generations, As an everlasting covenant. It shall forever be a sign, Between Me and the children of Israel That for six days the Lord laboured Over the heavens and the Earth, And on the seventh day, He rested and was refreshed. 11

12 מ צ ות בּ בּ נ וּ ל תור ת R בּ ינ ע ב ב נוּ ל אַה ב ה ל אP אP אP עול ם ל Vehaer eineinu ו ר א ה נ בושׁ ינוּ וּל י R ראָה א ת שׁ מ ו י חד יR נ ם ל כּ ו ק בּ ד ו ו ו נ ל ש כּ ו עד V'ha-eir eineinu b'toratecha v'dabek libeinu b'mitzvotecha, v'yached l'vaveinu l'ahava ul-yira et sh'mecha v'lo nevosh v'lo nikalem v'lo nikashel l'olam vaed. Light up our eyes with your Torah, and let our hearts cling to your Mitzvot, and unite our hearts to love and revere your name, that we shall never depart from it. 12

13 Eli Eli אלי, אלי Shelo yigamer le'olam: Hachol vehayam Rishrush shel hamayim Berak hashamayim Tefilat ha'adam. ש ל א י ג מ ר ל ע ו ל ם ה ח ו ל ו ה י ם, רשרוש של המים, ברק השמים תפלת האדם. I pray that it never will end. The sand and the sea and the waves breaking and sighing and high over the water the wind blowing free. The lightning and rain and the darkness descending and ever and ever the nature of man. 13

14 Adamah Veshamayim Adama Veshamayim, Chom Ha'esh, Tzlil hamayim Ani margish zot begufi, beruchi, benishmati. Heya heya heya heya...heya Heya heya ho. Heya heya heya heya...heya Heya heya ho. Ani margish zot begufi, beruchi, benishmati. א ד מ ה ו ש מ י ם חום האש צליל המים אני מרגיש ז א ת ב ג ו פ י ב ר ו ח י ב נ ש מ ת י הייה הייה הייה הייה הייה הייה הייה הוו... הייה הייה הייה הייה הייה הייה הייה הוו... Earth and sky, The heat of fire The sound of water I feel it in my body, in my spirit, in my soul. Heya heya heya heya...heya Heya heya ho. Heya heya heya heya...heya Heya heya ho. I feel it in my body, in my spirit, in my soul. 14

15 Kol Haolam כל העולם כ ל ו ג ש ר צ ר מ א ד ו ה ע ק ר ל א ל פ ח ד כ ל ל Kol Ha'olam kulo Gesher Tsar me od, Gesher Tsar me od, Gesher Tsar me'od - Kol Ha'olam kulo Gesher Tsar me od, Gesher Tsar me'od. Veha'ikar - veha'ikar Lo lefached - lo lefached klal. Veha'ikar - veha'ikar lo lefached klal. The whole world is a very narrow bridge a very narrow bridge a very narrow bridge The whole world is a very narrow bridge - A very narrow bridge. And the main thing to recall - is not to be afraid - not to be afraid at all. And the main thing to recall - is not to be afraid at all. 15

16 Yerushalayim shel Zahav אויר הרים צ ל ו ל כ י י ן וריח אורנים נ י ש א ברוח הערביים ע ם ק ו ל פ ע מ ו נ י ם. ו ב ת ר ד מ ת א י ל ן ו א ב ן ש ב ו י ה ב ח ל ו מ ה ה ע י ר א ש ר ב ד ד י ו ש ב ת ובליבה חומה ירושלים של ז ה ב ו ש ל נ ח ו ש ת ושל אור ה ל א לכל שירייך א נ י כ י נ ו ר ירושלים של ז ה ב ו ש ל נ ח ו ש ת ושל אור ה ל א לכל שירייך א נ י כ י נ ו ר א י כ ה י ב ש ו בורות המים כיכר השוק ר י ק ה ו א י ן פ ו ק ד א ת ה ר ה ב י ת בעיר העתיקה. Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah chomah. Chorus: Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet veshel or Halo lechol shirayich ani kinor. x2 Eicha yavshu borot hamayim Kikar hashuk reikah, Ve'ein poked et har habayit Ba'ir ha'atikah. Uvame'arot asher basela Meyalelot ruchot, Ve'ein yored el yam hamelach Bederech Yericho. Chorus Ach bevo'i hayom lashir lach Velach lik'shor k'tarim, Katonti mitze'ir bana'ich Ume'acharon ham'shorerim. Ki shmech tzorev et hasfatayim Keneshikat saraf, Im eshkachech Yerushalayim Asher kulah zahav... Chorus Chazarnu el borot hamayim Lashuk velakikar, Shofar kore behar habayit ba'ir ha'atikah. Uvame'arot asher baselah Alfei shmashot zorchot, Nashuv nered el yam hamelach Bederech Yericho! Chorus ו ב מ ע ר ו ת א ש ר ב ס ל ע מ י י ל ל ו ת ר ו ח ו ת ו א י ן י ו ר ד א ל ים המלח ב ד ר ך י ר י ח ו. ירושלים של ז ה ב... א ך בבואי היום ל ש י ר ל ך ו ל ך ל ק ש ו ר כ ת ר י ם קטונתי מצעיר ב נ י י ך ומאחרון המשוררים. כ י ש מ ך צורב את השפתיים כנשיקת שרף אם אשכחך י ר ו ש ל י ם א ש ר כ ו ל ה ז ה ב ירושלים של ז ה ב... ח ז ר נ ו א ל בורות המים ל ש ו ק ו ל כ י כ ר ש ו פ ר ק ו ר א בהר הבית בעיר העתיקה. ו ב מ ע ר ו ת א ש ר ב ס ל ע אלפי שמשות ז ו ר ח ו ת נ ש ו ב נ ר ד א ל ים המלח ב ד ר ך י ר י ח ו. 16 ירושלים של ז ה ב..

17 Yerushalayim shel Zahav The mountain air is clear as wine And the scent of pines Is carried on the breeze of twilight With the sound of bells. And in the slumber of tree and stone Captured in her dream The city that sits solitary And in its midst is a wall. Chorus: Jerusalem of gold And of copper, and of light Behold I am a violin for all your songs. x2 How the cisterns have dried The market-place is empty And no one frequents the Temple Mount In the Old City. And in the caves in the mountain Winds are howling And no one descends to the Dead Sea By way of Jericho. Chorus: But as I come to sing to you today, And to adorn crowns to you (i.e. to tell your praise) I am the smallest of the youngest of your children (i.e. the least worthy of doing so) And of the last poet (i.e. of all the poets born). For your name scorches the lips Like the kiss of a seraph If I forget thee, Jerusalem, Which is all gold... Chorus: We have returned to the cisterns To the market and to the market-place A ram's horn calls out on the Temple Mount In the Old City. And in the caves in the mountain Thousands of suns shine - We will once again descend to the Dead Sea By way of Jericho! Chorus... 17

18 י ע תּ ק ה נ פּ לּ ב ב בּ ד ק צ יּוֹן ל ת שׁ נוֹת אַל פּ י בּ ה ל ר ץ א אַר צ נוּ, בּ ם ח פ שׁ ע יּוֹן צ Hatikvah כּ ל עוֹד נ פשׁ ן ימה י הוּד י הוֹמ יּ ה, וּל פ א ת י מ ז ר ח צוֹפ יּ ה; ימ ה, Kol od balevav penimah Nefesh Yehudi homiyah, Ulfa ate mizrach kadimah, Ayin letziyon tzofiyah; עוֹד fא אָב ד ה תּ ק ו תנוּ, יוֹת ו ה י ו ירוּשׁ ל י ם. ם, Od lo avdah tikvatenu, Hatikvah bat shnot alpayim, Lihyot am chofshi be artzenu, Eretz-Tziyon virushalayim. O while within a Jewish heart, Beats true a Jewish soul, And Jewish glances turning East, To Zion fondly dart; O then our Hope it is not dead, Our ancient Hope and true, To be a nation free forevermore Zion and Jerusalem at our core. 18

19 Thank You For more information on the Jewish Museum of Australia, visit

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ א נ י ה': "You shall not hate your fellow human in

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays ... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays קשת בבית ערכת פעילות בנושא חגי תשרי 2018 חגי תשרי הורים יקרים, חודש תשרי טומן בחובו המון התחלות חדשות, וכולל

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Tehillim 59.indd

Tehillim 59.indd ספר תהילים נט 59 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com The household Idol of the Heart א ל מ נ צּ ח אַל-תּ שׁ ח ת ל ד ו ד saying, This week s study is from Tehillim / Psalms 59:1-17,

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד