עדכון שומת מקרקעין מקיפה- נכס השקעה בשלבי הקמה קניון- MALL" "TLV FASHION רח' קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין, תל אביב-יפו עדינה גרינברג דברת אולפינר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עדכון שומת מקרקעין מקיפה- נכס השקעה בשלבי הקמה קניון- MALL" "TLV FASHION רח' קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין, תל אביב-יפו עדינה גרינברג דברת אולפינר"

תמליל

1 עדכון שומת מקרקעין מקיפה- נכס השקעה בשלבי הקמה קניון- MALL" "TLV FASHION רח' קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין, תל אביב-יפו עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר אסף אמיר רועי כהן מתן שמיר מיכאל בדלוב שי סייג לירית נחשון שי קוגן אבירן חן שרית יעקבי יותם רבינוביץ אלדד לוי אהובה שריפי שירזי פקס יגאל אלון 65, תל אביב-יפו טל

2 לכבוד חב' קניון העיר תל אביב בע"מ עדכון שומת מקרקעין מקיפה- נכס השקעה בשלבי הקמה מספרנו: קניון- MALL" "TLV FASHION רח' קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין, תל אביב-יפו לבקשת מר צביקה גולדה, מנהל הכספים של חברת קניון העיר תל אביב בע"מ, מיום , מוגשת בזאת חוות דעת שמאית לאומדן שווי זכויות החברה בנכס. חוות דעתנו המלאה, האחרונה לנכס, הוכנה ליום (להלן: "חוות הדעת המקורית"). חוות דעת זו מהווה המשך לחוות הדעת המקורית שמספרה אנו מסכימים כי חוות דעתנו תפורסם במסגרת הדוחות הכספיים של חברת גינדי השקעות 1 בע"מ וריבוע כחול נדל"ן בע"מ (להלן: "החברות") ו/או במסגרת דווח פומבי אחר לפי כל דין, לרבות מטעם בעלות המניות בחברות (במישרין או בעקיפין). קבלנו כתב שיפוי מחברת קניון העיר תל אביב בע"מ אשר נחתם ע"י אורי לוי, כפיר גינדי, זאב שטיין וסוניה ביתן בתאריך , לפיו מתחייבת החברה לשפות את השמאים באם תוטל עליהם חבות כספית בקשר לשומה כתוצאה מאי נכונות מסמכים או מידע שנמסר ע"י החברה או חברות אחרות מטעמה ו/או כתוצאה מאי העברת מסמכים או מידע אחר הדרושים לצורך השומה (למעט מסמכים המצויים בידי רשויות ו/או בידי הציבור). אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך מיולי לא קיימות התניות לגבי שכר הטרחה בעבור חוות דעת זו. כמו כן, לא קיימת תלות בינינו לבין מזמין השומה, או ההחברה או בבעלי השליטה בין במישרין או בעקיפין. התאריך הקובע לשומה מסמכים ומצגים שהתקבלו מהחברה: דו"ח השקעות במגרש ויתרת עלויות לגמר, נכון למועד דו"ח פיקוח אחרון לחודש יוני 2016 המופק על ידי משרדנו, במסגרת הליווי הבנקאי. הסכמי שכירות וטיוטות הסכמי שכירות לשטחי מסחר בפרויקט. זאת חוות דעתנו המקצועית: אין שינוי בסעיפי חוות הדעת המקורית למעט המפורט להלן. main2011\data\data\word\6000word\ docx\\ עמוד 1 מתוך 6

3 תאור הנכס ביקור במקום בוצע ביום ע"י יניר צוריאל מהנדס בניין..1 אין שינויים בתאור הנכס והסביבה. תאור הבנוי נכון למועד הקובע לחוות הדעת נכון למועד ביקורנו במקום בוצעו העבודות כדלקמן: בביצוע עבודות גמר הכוללות: עבודות איטום, עבודות מסגרות, עבודות אינסטלציה, עבודות אלומיניום, מערכות כיבוי אש, עבודות חשמל, עבודות מיזוג אוויר, עבודות טיח פנים, עבודות ריצוף וחיפוי, בוצע שלד פלדה והרכבת זגוגיות לתקרת סקיילייט בחלק המערבי של הקניון, בביצוע קירות מסך בכניסות לקניון. עדכון לוחות זמנים נמסר ע"י החברה, כי פתיחת הקניון לקהל הרחב תדחה לחודשים נובמבר עד דצמבר להערכת החברה עד לסוף רבעון 3 של שנת 2016 יסתיימו מרבית העבודות בשטחים הציבוריים. ההחלטה לדחות את הפתיחה לקהל הרחב נועדה להשלמת העבודות גם במרבית שטחי החנויות מצב משפטי אין שינוי בזכויות המשפטיות. מצב תכנוני.2.3 היתר שינויים בתאריך , ניתן היתר שינויים מס' המתיר שינויים להיתר מס' עיקרי השינויים: 3.1 קומה 3- (מפלס ): מגרש 8- שינויים פנימיים. קומה 2- (מפלס ): שינויים פנימיים במרכז הספורט, סגירת הפטיו לאטריום מקורה. קומה 1- (מפלס ): ביטול שטחי מסחר, הוספת בתי אוכל בשטחי מסחר, הוספת שטחי אחסנה, שינויים מעברי מילוט. מגרש 6: הוספת אחסנה מסחרית עבור המסחר בקומת הרחוב. מגרש 8: שינויים פנימיים במרכז הספורט, הוספת שטחי מסחר, הקטנת שטחי שירות. קומת יציע תחתון (מפלס ): מגרש 1- שינויים פנימיים, הוספת שטחי אחסנה, שינויים במעברי מילוט. מגרש 6- הוספת ממ"מ עבור המסחר בקומת הרחוב, הוספת חללים טכניים. מגרש 8- שינויים פנימיים באזור המסחר ובתחום מבנה הציבור main2011\data\data\word\6000word\ docx\\ עמוד 2 מתוך 6

4 - קומת הרחוב (מפלס 8.91-): מגרש 1- ביטול שטחי מסחר, הוספת בתי אוכל בשטחי המסחר, הוספת שטחי אחסנה, שינויים במעברי מילוט. יודגש כי בתנאים הקבועים בהיתר, בוטל סעיף 7.א להיתר המקורי לפיו לטובת קבלת טופס 4 לקניון יידרש הוצאת טופס 4 למגרש 6 (דיור בר השגה). לפיכך כעת אין כל תלות בין סיום הקמת 55 יח"ד להשכרה לבין קבלת טופס 4 לאכלוס הקניון. טופסי 4 (לא לאכלוס) הוצג בפנינו טופס 4, מיום , לכל שטחי המסחר אשר נבנו על פי היתר בניה מס' יודגש כי אישור לאכלוס הקניון יינתן רק לאחר השלמת העבודות וקבלת אישור אכלוס בכתב ממהנדס העיר. הוצג בפנינו טופס 4, מיום , ל- 3 קומות המרתפים בפרויקט, לא כולל חלק התקבל על בסיס היתר בניה מס' 4 המרתפים המשויך למרכז הספורט. טופס והיתר בניס מס' עדכון נתוני שווק בהתאם לנתוני החברה 1 נחתמו הסכמי שכירות בגין שטח של כ- 24,615 מ"ר בדמי שכירות ממוצעים של כ- 304 למ"ר לחודש, כפונקציה של גודל החנות, מיקום יחסי, סוג השוכר וכיוצ"ב. בהתאם לנתוני החברה 1 נחתמו זיכרונות דברים לגבי שטח של כ- 2,387 מ"ר, בדמי שכירות ממוצעים של כ- 386 למ"ר לחודש, כפונקציה של גודל החנות, מיקום יחסי, סוג השוכר וכיוצ"ב. תחשיב השומה.4.5 שווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס לאור העובדה כי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס הינו נכס מניב אמדנו את שווי הנכס בגישת היוון ההכנסות. דמי השכירות הראויים נקבעו למסחר בהתאם לנתונים המפורטים לעיל. שיעור ההיוון הבסיסי מבטא גם שיעורי תפוסה כמקובל בנכסים חדשים. שיעור ההיוון שהובא בחשבון גבוה משיעור ההיוון שהיה ראוי להביא בחשבון באם הנכס כבר היה פעיל וזאת לאור העובדה כי קיימים מרכיבי סיכון נוספים על הסיכונים המאפיינים נכס מניב פעיל ועובד. לאור ירידה במרכיבי הסיכון, כדוגמת: שיווק של כ- 84% מהשטחים המיועדים לשיווק, קבלת טופס 4 להפעלת מערכות, הפחתנו את שיעור הייון לשטחים המשווקים בכ- 0.25% לעומת שיעור ההיוון לשטחים אלה בחוות הדעת הקודמת. בנוסף לדמי השכירות ישלמו השוכרים דמי ניהול לחברת ניהול. בחלק מהקניונים חברת 5.1 main2011\data\data\word\6000word\ docx\\ עמוד 3 מתוך הנתונים המפורטים מצויים במשרדנו ולבקשת מזמין חוות הדעת לא פורטו משיקולים שיווקיים ומסחריים.

5 הניהול מאוזנת/בעלת עודפים, ובחלק אחר חברת הניהול גירעונית, קרי הבעלים מכסים מכיסם את גירעון חברת הניהול. בדרך כלל גירעון או איזון תזרימי של חברת הניהול הינו כפונקציה של ניהול ותכנון נכון של הפרויקט (כמות כניסות ויציאות, כמות שטחים ציבוריים ביחס לשטחים לשיווק, גודל ועוד). לפי מיטב ניסיוננו בטיפול בקניונים דומים, 3 השנים הראשונות להפעלה מוגדרות "כתקופת הרצה". בדרך כלל בתקופה זו, נדרשים בעלי הנכס להשקיע סכומי כסף גבוהים בפרסום, שיווק, מבצעי "החדרת המותג" וכד'. מאחר ולהבנתנו, לא ניתן לגבות מהשוכרים את מלוא עלות זו, במסגרת הסכמי הניהול, הנחנו כי ב- 3 שנים הראשונות להפעלת הקניון, הגרעון החודשי בין הכנסות להוצאות של חברת הניהול יעמוד על 10 למ"ר לשיווק לחודש. שטח לשיווק סעיף במ"ר שטחי מסחר- חוזים חתומים 24,615 שטחי מסחר- זכרון דברים 2,387 5,244 שטחי מסחר- מלאי 811 אחסנה לא צמודה בניכוי גירעון חברת הניהול ל- 3 שנים סה"כ שווי שטחי המסחר שווי חניון מסחרי חניון מסחרי שכ"ד ממוצע למ"ר סה"כ הכנסות לשנה משטחי מסחר 89,650,000 11,050,000 25,800, ,000 (4,000,000) שיעור היוון סה"כ, במעוגל 1,156,800, ,600, ,500,000 10,400,000 (10,200,000) 1,603,100,000 סה"כ 150,640,000 1,753,740, % 7.75% 8.5% 8.5% 8.5% כמות 1,076 שווי שטחי המסחר והחניון המסחרי, במעוגל שווי מקום חניה 140,000 אומדן יתרת העלויות לגמר בחנו את תקציב החברה לעלויות ההקמה ולעלויות הכלליות (לא כולל עלות רכישת הקרקע ומס רכישה) להקמת הפרויקט. העלויות לגמר המפורטות להלן הן בהנחה, כי כל התשלומים בגין ההתקדמות עד ליום הקובע שולמו. יתרת העלויות לגמר כוללת: תשלומי הבניה הישירה ויתרת עלויות כלליות כדוגמת: תכנון ויועצים, שיווק, תקורה ופיקוח, בצ"מ, משפטיות ומימון. 5.2 סעיף כלליות לרבות מימון ובלתי נצפה מראש הקמה סה"כ יתרת עלויות לגמר, במעוגל סכום 113,887,000 96,769, ,660,000 main2011\data\data\word\6000word\ docx\\ עמוד 4 מתוך 6

6 5.3 סיכום שווי הנכס במצבו הנוכחי 1,753,740,000 66,600, ,660,000 1,476,500,000 שווי הנכס כגמור, במעוגל הפחתת רווח יזמי הפחתת יתרת עלויות לגמר שווי נכס במצבו בדיקות רגישות ממצאי בדיקת רגישות לשינוי בדמי שכירות ממוצעים למ"ר לשטחי המסחר הפנויים: ,476,500,000 1,457,800,000 1,476,500,000 שווי 1,495,300,000 ממצאי בדיקת רגישות לשינוי ביתרת העלויות לגמר: השומה כללי 189,594,000 1,497,500, ,660,000 1,476,500, ,726,000 1,455,400,000 1,476,500,000 שווי לאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות החברה בנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון, נקי מכל חוב, שיעבוד, משכנתא, לרבות זכויות צד ג', בגבולות,. 1,476,500,000 השווי לא כולל מע"מ. לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. הערכנו את שווי הנכס בעבר: מועד (1) שווי 865,400,000 1,099,700,000 1,296,500,000 1,364,100,000 (1) בנוסף בוצעו שערוכים רבעוניים. הערות הגידול בשווי נובע מתוספת השקעות בקידום הבנייה..6.7 main2011\data\data\word\6000word\ docx\\ עמוד 5 מתוך 6

7 הצהרות אנו מצהירים, כי למיטב ידיעתינו העובדות עליהן מבוססת חוות הדעת נכונות. הניתוח והמסקנות מוגבלים להנחות ולתנאים המפורטים לעיל. אנו מצהירים, כי המידע המשפטי המוצג במסמך זה הינו המידע המשפטי עליו מבוססת השומה. אנו מצהירים, כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה. אנו מצהירים, כי אין תלות בין משרדנו למזמין השומה כהגדרתה בעמדת סגל הרשות לניירות ערך מיולי שכר הטרחה בעבור שומה זו אינו מותנה בתוצאות ההערכה ואין לו השפעה מהותית על הכנסות משרדנו. הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו 1966 ועפ"י התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית. אנו מצהירים,, כי אנו בעלי הידע והניסיון המתאים לביצוע הערכה זו. השומה בוצעה על ידי החתומים מטה..8 בכבוד רב, main2011\data\data\word\6000word\ docx\\ עמוד 6 מתוך 6

8 חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה - נכס השקעה בשלבי הקמה " קניון- MALL" "TLV FASHION רח' קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין, תל אביב-יפו עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל ברוך ליבוביץ שי עמיר אסף אמיר רועי כהן מתן שמיר מיכאל בדלוב עמרי אברמוביץ יהושע )שוקי( גיגי שי סייג לירית נחשון שי קוגן אבירן חן מיקי אמרוסי דור וקסמן שרית יעקבי - ישי פקס יגאל אלון 65, תל אביב-יפו טל

9 לכבוד חב' קניון העיר תל אביב בע"מ חוות דעת של מומחה מספרינו: שומת מקרקעין מקיפה - נכס השקעה בשלבי הקמה " קניון- MALL" "TLV FASHION רח' קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין, תל אביב-יפו לבקשת מר צביקה גולדה מנהל הכספים של חברת חב' קניון העיר תל אביב בע"מ מיום , מוגשת בזאת חוות דעת שמאית לאומדן שווי זכויות החברה בנכס. אנו מסכימים כי חוות דעתנו תפורסם במסגרת הדוחות הכספיים של חברת גינדי השקעות 1 בע"מ וריבוע כחול נדל"ן בע"מ )"החברות"( ו/או במסגרת דווח פומבי אחר לפי כל דין, לרבות מטעם בעלות המניות בחברות )במישרין או בעקיפין(. לאורך השנים בצענו עבור החברה חוות דעת שמאיות שונות. הכנסות מעבודות אלה אינן מהותיות למשרדנו ואין בהן כדי להשפיע על השומה. קבלנו כתב שיפוי מחברת קניון העיר תל אביב בע"מ אשר נחתם ע"י אורי לוי, ע"י כפיר גינדי, ע"י זאב שטיין וע"י סוניה ביתן בתאריך , לפיו מתחייבת החברה לשפות את השמאים באם תוטל עליהם חבות כספית בקשר לשומה כתוצאה מאי נכונות מסמכים או מידע שנמסר ע"י החברה או חברות אחרות מטעמה ו/או כתוצאה מאי העברת מסמכים או מידע אחר הדרושים לצורך השומה )למעט מסמכים המצויים בידי רשויות ו/או בידי הציבור(. אנו מקבלים על עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך מיולי לא קיימות התניות לגבי שכר הטרחה בעבור חוות דעת זו. כמו כן, לא קיימת תלות בינינו לבין מזמין השומה, או ההחברה או בבעלי השליטה בין במישרין או בעקיפין. שומה זו נערכה לפי תקן מס' 17.1 של מועצת שמאי המקרקעין ולפי כללי השמאות הבינלאומיים מהדורה 2007 ובמיוחד תקן )IVS( )INTERNATIONAL VALUATION APPLICATION 1( IVA1 וכן לפי כללים מקצועיים לעניין תיקון תקן IAS40 )IVSC( מס' 17 מפברואר 2010 של הועדה לתקינה שמאית בינלאומית )Guidence Note( הקובע את גישת השומה להערכת נכס השקעה בשלבי הקמה. עמוד 1 מתוך 39

10 שם המומחה: כתובת : עיסוק: השכלה: דצמבר 2001 ניסיון מקצועי: החל מאוקטובר עדינה גרינברג יגאל אלון 65, מגדל טויוטה, תל אביב. שמאית מקרקעין מוסמכת מס' 237, משנת אוניברסיטת תל אביב- לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים. טכניון- לימודי הנדסה אזרחית במסגרת העתודה האקדמית. קורס גישור של המרכז הישראלי למשא ומתן וגישור.)ICNM( שותפה במשרד שמאי המקרקעין גרינברג אולפינר ושות'. שמאית מקרקעין בכירה במשרד שמאים. מהנדסת בנין במשרד משה אקשטיין. מהנדסת בנין בצבא הגנה לישראל. שם המומחה: כתובת: עיסוק: רונן כץ רח' יגאל אלון 65, מגדל טויוטה, תל-אביב. שמאי מקרקעין מוסמך מס' 616, משנת השכלה: לימודי תעודה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים, אוניברסיטת תל-אביב. לימודי תואר ראשון, כלכלה חקלאית ומינהל, בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ירושלים ניסיון מקצועי: שותף במשרד גרינברג אולפינר ושות'. משרד שמאי המקרקעין גרינברג אולפינר ושות'. עד 1997 כמתמחה והחל מתאריך זה כשמאי מקרקעין עמוד 2 מתוך 39

11 וזאת השאלה: מהו אומדן שווי שוק של זכויות החברה בנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון. נמסר לנו ע"י החברה בעלת הנכס כי הנכס נשוא חוות הדעת מוגדר כנכס השקעה property(,)investment עפ"י כללי החשבונאות הבינלאומיים,)IFRS( תקן בינלאומי.IFRS 13 הגדרת שווי שוק לפי התקן הבינלאומי IVS1 )בתרגום מקצועי(- " הסכום בו ימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון ממוכר ברצון בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי זמן סביר בשוק כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת, בזהירות וללא כפיה". "The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and willing seller in an arm's length transaction after marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without compulsion". התאריך הקובע לשומה מסמכים ומצגים שהתקבלו מהחברה: רקע: הסכם חכירה- עיריית ת"א- השוק הסיטונאי. הסכם רכישת חלק מהקרקע מעיריית תל אביב. הסכם רכישה חלק מהקרקע מחברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית. סיכום ישיבה בעיריית תל אביב מיום , לעניין הוראות תכנית תא/ הסכם שיתוף בין חברת המגורים לחברת הקניון והבהרה להסכם השיתוף בין הצדדים. הסכמי שכירות, טיוטות הסכמים ועקרונות שנחתמו בין החברה לשוכרים בקניון העתידי. דו"ח שיווק עדכני הכולל הסכמי שכירות, הסכמי עקרונות ומשאים ומתנים להשכרת שטחים בפרויקט. דו"ח השקעות ויתרת עלויות לגמר, נכון למועד הקובע. דו"ח פיקוח אחרון לחודש דצמבר 2015, המופק על ידי משרדנו, במסגרת הליווי הבנקאי. חוות דעת של היועצים המשפטיים של החברה לעניין מקומות החנייה העודפים בקומת החניה העליונה. מתחם ה"שוק הסיטונאי" מתוכנן לכלול כ- 2,200 יח"ד למגורים )בבנייה מרקמית ומגדלים(, קניון הכולל כ א' מ"ר )שטח לשיווק(, דיור להשכרה של 55 יח"ד וכ- 13 א' מ"ר של מוסדות ציבור, מעל מרתף חניה הכולל 2,556 מקומות חניה, פארק ציבורי ושטחים פתוחים של כ- 15 דונם. במקום בביצוע מתקדם : חלק החניון המיוחס לקניון ולבנייה המרקמית, בניית הבנייה המרקמית )כ- 722 יח"ד( ובניית הקניון. הוחל בביצוע מרתפי החניה של של 2 מתוך 4 מגדלי המגורים המתוכננים. נשוא חוות הדעת מהווה את הקניון והחניון הצמוד. עמוד 3 מתוך 39

12 1. פרטי הנכס גוש חלקות )חלק( מגרשים 1 שטח קרקע 2 זכויות ,114,95, 93 8 )חלק( 6 1 8,618 מ"ר 1,679 מ"ר 14,744 מ"ר )חלק( זכויות חכירה לדורות מעיריית תל אביב-יפו תיאור הנכס והסביבה ביקור בנכס נערך ע"י החתום מטה, בתאריך תיאור הסביבה מרכז העיר תל אביב-יפו, מצפון לצומת מעריב. מתחם "השוק הסיטונאי" מהווה חטיבת קרקע התחומה ברחובות החשמונאים בצפון, רח' קרליבך בדר'-מע' ודרך מנחם בגין )פ"ת( בדר'-מז'. הסביבה הקרובה מאופיינת בשימושים מעורבים של מסחר, משרדים, מלאכה וחניונים. מרבית בנייני המשרדים טוריים, בני 3-7 קומות, עם חזית מסחרית הבנויים בבנייה ותיקה, לצד מגדלי משרדים חדשים. במהלך סוף שנת 2015 החלו בסביבה עבודות להקמת הרכבת הקלה, מה שיצר שינויים בהסדרי התנועה בסמיכות לנכס הנדון. בעתיד דרכי הגישה והתחבורה ישתפרו. זאת לאור הקמת תחנות לרכבת הקלה בסמיכות לנכס, הן בצומת מעריב והן בצומת החשמונאים-דרך מנחם בגין, הרחבת הכביש ברחובות החשמונאים, קרליבך ומנחם בגין וביצוע פתרונות תחבורתיים בצומת מעריב )תא/מק/ 3755 ( וצומת הרחובות החשמונאים-דרך מנחם בגין )תא/מק/ 3756 (, הכוללים בין היתר: הקמת גשרים ומעברים תת-קרקעיים להולכי רגל מעל/מתחת לרחובות החשמונאים וקרליבך, תכנון מחדש של צומת מעריב וצומת החשמונאים-דרך מנחם בגין ע"י ביצוע מנהרה/שיקוע/מעבר תת-קרקעי בתחום דרך קיימת וביטול "גשר הנשרים". במסגרת תכנית בניין עיר מאושרת ותכניות לעיצוב אדריכלי שאושרו בעקבותיה, מתוכננת במקום והקמת שכונת מגורים חדשה שתכלול כ- 2,200 יח"ד למגורים, קניון הכולל כ א' מ"ר )שטח לשיווק(, דיור להשכרה של 55 יח"ד וכ- 13 א' מ"ר של מוסדות ציבור, מעל מרתף חניה הכולל כ- 2,556 מקומות חניה, פארק ציבורי ושטחים פתוחים של כ- 15 דונם עפ"י תכנית בניין עיר תא/ "כיכר השוק". 2 השטח המפורט מתייחס ל"שכבה" קרקע עילית והינו עפ"י תשריטי הסכם החכירה. קיימת שונות בשטחי הקרקע בשכבות התת קרקעיות. שטחי המגרשים אינם סופיים ועלולים לחול בהם שינויים, לרבות כתוצאה משינויים בתכנון על פי חוק התו"ב )הסדר קרקעות, רישום פרצלציה וכיו"ב(, מבלי שיחולו שינויים בזכויות הבניה שהוחכרו. עמוד 4 מתוך 39

13 הסביבה העסקית כאמור נשוא חוות הדעת ממוקם במרכז העיר תל אביב. באזור הנמצא בשנים האחרונות בתנופת בנייה ופיתוח. בסביבה מספר פרויקטים של שיקום ושימור, הקמת מגדלי משרדים ומגורים ופרויקטים של פיתוח וחידוש תשתיות. שנת בצפון, מתחם "דרום הקריה" )התחום ברחובות מנחם בגין, קפלן, דה-וינצ'י והארבעה( עליו חלה תכנית תא/ במסגרת תכנית זו, הוכרז שטח המושבה "שרונה, כפארק שימור בשטח של כ- 40 דונם הכולל 37 בתי אבן טמפלריים. בשטח זה הסתיימו במהלך 2014 וציבוריים. עבודות שימור ושיפוץ של המבנים והתאמתם לשימושים מסחריים בצמוד לפארק "גני שרונה", מתוכננים להיבנות 6 מגדלי מגורים אשר יכללו כ- 650 יח"ד )בנוסף, שטחי מסחר ומשרדים בקומות התחתונות( בשטח כולל של כ- 90,000 מ"ר עיקרי. וכן, 9 מגדלים לשימוש משרדים, מסחר ומלונאות בשטח כולל של כ- 400,000 מ"ר עיקרי. 3 מתוך מגדלי המגורים, מהווים את "מגדלי שרונה" )בבעלות גינדי החזקות(, בני 31 קומות מעל קומת מסחר ומשרדים, הכוללים בסה"כ 324 יח"ד, נמצאים בשלבי אכלוס. מתחת למגדלים נפתח במהלך שנת 2015 פרויקט למסחר- שוק אוכל מקורה, "שרונה מרקט". 4 מתוך מגדלי המשרדים, הוקמו בשנים האחרונות ומהווים מגדל "פלטינום", מגדל "התיכון", מגדל "מילניום" ומגדל "היובל". 2 מגדלי משרדים נוספים נמצאים בשלבי הקמה בצומת רחובות הארבעה וארניה על ידי קבוצת חג'ג' ומגדל משרדים נוסף נמצא בשלבי הקמה על ידי קבוצת עזריאלי בסמוך למגדל ה"יובל". במהלך שנת 2015 זכו החברות אפריקה ישראל ומליסרון, בגרש נוסף המיועד להקמת מגדל משרדים מעל קומת מסחר. ב"מתחם גבעון" הממוקם בצמוד מצפון לנשוא חוות הדעת )הכלוא בין הרחובות: החשמונאים, הארבעה, ארניה וקרליבך(, נפתח בשנת 2015 חניון תת קרקעי חדש, אשר יתפרש ע"פ כ- 4 מפלסים הכוללים כ- 1,000 מקומות חנייה בשטח כולל של כ- 31,000 מ"ר. חברה הקשורה למזמין חוות הדעת זכתה במכרז ביחס להקמת החניון ובעלת זכויות חכירה בו, לתקופה של 22.5 שנים. בסמוך מדרום אושרה תכנית תא/ התחדשות עירונית של מתחם חסן ערפה להקמת מגדלי משרדים ושטחי מסחר בשטח כולל של כ- 270,000 מ"ר. מצפון-מזרח, ממוקם מתחם עזריאלי הכולל קניון בן 3 קומות בשטח לשווק של כ- 32,000 מ"ר, בו פועלים כיום כ- 190 עסקים ו- 3 מגדלי משרדים בשטח כולל של כ- 144,000 מ"ר. בנוסף בסביבה, קיימים מגדלי משרדים כגון - מגדל החשמונאים, מגדל רובינשטיין, בית נצבא ומגדל סונול. ומתוכנן מגדל משרדים נוסף בשטח בי"ס מקס פיין )דרומית למתחם עזריאלי(. 2.2 עמוד 5 מתוך 39

14 "דיזנגוף סנטר", ממוקם במרחק של כ- 1,200 מ' מערבית למתחם הנדון, הוקם בתחילת שנות ה- 80 ומהווה למעשה את הקניון הראשון בארץ. לאורך השנים המקום פעיל, ולמרות שהוקמו קניונים נוספים בעיר תל-אביב ובערים הסמוכות, לא נפגע מעמדו כאחד ממרכזי הקניות המובילים. בניגוד למרכזי קניות אחרים, המצויים בבעלות אחת ומושכרים למשתמשים רבים באמצעות חוזי שכירות, מנוהל מרכז הקניות "דיזינגוף סנטר", באמצעות חברת ניהול והבעלויות בחנויות מחולקות בין בעלים רבים. המרכז כולל 400 בתי עסק בשטח לשווק של כ- 45,000 מ"ר. את המתחם משרת חניון הכולל כ- 1,050 מקומות חניה. תשריט הסביבה )מיקום נשוא חוות הדעת מסומן בעיגול(: מתחם שרונה "מתחם גבעון" מתחם "חסן ערפה" צ מתחם השוק הסיטונאי עמוד 6 מתוך 39

15 תיאור כללי של מגרשי מתחם "השוק הסיטונאי" מתחם פרויקט "השוק הסיטונאי" כולל את חלקות , 93, 92, ו- 242 בגוש 7104, בשטח קרקע כולל של כ- 60 דונם, פני הקרקע מישוריים. במקום כאמור, בשלבי הקמה מתקדמים, חניון, בנייה מרקמית וקניון ותחילת ביצוע של המתוכננים. מגדלי 4 מתוך 2 המגורים הזכויות בנשוא חוות הדעת הינן זכויות חכירה לדורות אשר נמכרו למזמין חוות הדעת, במגרש מס' 6 ובחלקים מסוימים במגרשים מס' 1 ו- 8 )עפ"י הסכמי ותשריטי החכירה, נספחים א' 1 -א' 7 ו-ב' 1 -ב' 6 לחוזי החכירה(. מגרש מס' 1: מיועד למסחר ולבנייה מרקמית למגורים. מגרש מס' : 6 מיועד לבניין מגורים להשכרה, מעל קומות מסחריות. מגרש מס' 8: בייעוד לבנייני ציבור. תשריט המתחם )התיחום להמחשה בלבד(: שטח ציבורי המיועד לגינה ציבורית - מתחתיו קומת קרקע תחתונה + 5 קומות מרתף. )חלק משטחי נשוא חוות הדעת( 2.3 מגרש מס' 6 דיור להשכרה מגרש מס' 8- בנייני ציבור דרך שרות 242 תוואי מתוכנן של הרכבת הקלה מגרש מס' 1 קניון, בנייה מרקמית ומגדלים עמוד 7 מתוך 39

16 3. תיאור המתחם כללי הפרויקט בכללותו כולל: 10 בנייני מגורים בבנייה מרקמית היקפית, בני 14 קומות, המתוכננים בקשת סביב גינה ציבורית בשטח של כ- 9 דונם. בנייני המגורים יכללו 722 יח"ד בתמהיל מגוון הכולל דירות 5-2 חדרים ודירות פנטהאוז, בסטנדרט עיצובי גבוה. 4 מגדלי מגורים בני 43 קומות שיכללו כ- 1,140 יח"ד. קניון בן 2 קומות בשטח עיקרי של כ- 27,900 מ"ר ובשטח לשיווק ברוטו של כ- 32,500 מ"ר. מבני ציבור כגון: בית ספר, קאונטרי קלאב, גני ילדים, מעונות יום וכד' בשטח של כ- 12,000 מ"ר. בניין מגורים בו יבנו דירות להשכרה ושטחי מסחר. 54 יח"ד המיועדות להשכרה לתקופה של 8 שנים הבניין בן 14 קומות מעל חזית מסחרית. חניון תת קרקעי בן 5 קומות, בשטח של כ 100,000 מ"ר, כ- 2,556 מקומות חניה. העבודות במקום החלו במהלך שנת 2011 במקום כאמור בשלבי הקמה מתקדמים, חניון, בנייה מרקמית, קניון ותחילת ביצע של 2 מתוך 4 מגדלי המגורים המתוכננים. העבודות במקום מתבצעות על ידי קבלני משנה. לוח זמנים- פתיחת הקניון לקהל הרחב צפויה ברבעון השלישי של שנת אכלוס הבנייה המרקמית ברבעון ראשון אכלוס 2 המגדלים בעוד כ- 4 שנים. הדמיה כללית: 3.1 מגורים להשכרה בניה מרקמית מגדל אחד מתוך הארבעה עמוד 8 מתוך 39

17 מרתף החניה המרתף התת קרקעי בכללותו, מהווה מעיין "קופסה" בת 5 קומות אשר משתרעת על פני מגרשים 1 )בחלק(, 6 ו- 8. שלוש הקומות התחתונות )מפלסים 4- עד 2- ) משמשות לחניה ואחסנה ומעליהן שתי קומות המשמשות למסחר: קומת מסחר תחתון )במפלס 1-( וקומת מסחר בקומת הרחוב. חלק מקומות החניה ומבני הציבור. )מפלס החניון התחתון( ישרת את המגורים, חלקו את שטחי המסחר במתכונתו הסופית ישתרע המרתף גם על השטח אשר מתחת למגדלי המגורים )במגרש 1(, אינו חלק מחוות דעת זו. נשוא חוות הדעת הינו חלק ממרתף החניה אשר משרת את שטחי המסחר הבנוי במגרשים 6,1 ו-.8 גישה תחבורתית לחניון המסחרי: כניסה ויציאה מרח' קרליבך כניסה בלבד מרח' החשמונאים דרך מגרש מס' 1. היציאה מרחוב החשמונאים דרך מגרש מס' 6. בנוסף מתוכנן חיבור דו מפלסי בין חניון המסחר בפרויקט לחניון גבעון אשר מצוי מעבר לרחוב החשמונאים. )זכויות החכירה במתחם גבעון נרכשו ע"י חברה קשורה למזמין חוות הדעת(. שטחים על פי תכנית שינויים להיתר בניה: מפלס סה"כ שטח במ"ר 3.2 מרתף חניה תחתון 34,950 מרתף חניה אמצעי 33,248 מרתף חניה עליון 30,144 98,342 סה"כ מספר מקומות החניה עפ"י תכנית : סה"כ מקומות חניה- 2,556 מקומות חניה, מהנ"ל כ- 985 מקומות חניה לבנייני המגורים וכ- 1,571 מקומות חניה למסחר ולציבור בחלוקה כדלקמן: כ- 125 מקומות חניה בקומת החניה העליונה בתחום מגרש מס' 8- בהתאם להסכם עם העירייה היו אמורים להימסר לעירייה כחלק מהמטלה הציבורית. בפועל בהתאם להבנות המתגבשות בין החברות לעירייה- 10 מקומות חניה ימסרו כמקומות חניה ויונפקו 175 מינויים לעירייה )"מקומות חניה צפים"(. כך שלמעשה החברות קבועים החניון ממקומות אלה במסגרת הניהול השוטף של יוחלו להנות בעתיד מהכנסות הציבורי. כ- 370 מקומות חניה בבעלות חברת המגורים ולכן אינם נכללים במסגרת חוות דעת זו. 1,076 מקומות חניה, בבעלות חברת הקניון נכללים במסגרת חוות דעת זו. עמוד 9 מתוך 39

18 נשוא חוות הדעת- הקניון ושטחי המסחר מעל קומות המרתף, תוקמנה שתי קומות מסחר, קומת מסחר תחתונה )מתחת לפני הקרקע הגובלים( וקומת מסחר עליונה, במפלס הרחוב. מעל לכל קומת מסחר תוקם קומת גלריה חלקית. חלק משטחי המסחר פונים לרחובות המקיפים את הפרויקט )החשמונאים, קרליבך ורחוב השוק( וחלקם האחר פונים למול המרכזי של הקניון. החזיתות המסחריות לאורך רחובות החשמונאים ילוו בקולונדות ויפותח רחוב להולכי רגל שיחבר בין הרחובות קרליבך והחשמונאים - רחוב המוזיאון. לאורך רחוב זה ומשני צדדיו יבנו שטחים מסחריים. החזיתות המסחריות לאורך רחובות החשמונאים וקרליבך תהיינה רציפות ותופסקנה על ידי מבואות וכניסות לחניונים ולטובת כניסה למגורים. הקניון ישתרע על פני שתי קומות: קומת קרקע תחתונה )קומה תת קרקעית עליונה - מעל שלוש קומות החניה( בשטח עיקרי של כ- 17,000 מ"ר ומעליה "קומת רחוב" בשטח עיקרי של כ- 11,000 מ"ר. הגישה לקניון מהרחוב תתאפשר בשתי כניסות עיקריות הממוקמות בחיבור שבין רחוב השוק החדש לרח' החשמונאים ולרחוב קרליבך. שתי כניסות נוספות ממפלס הפארק במדרגות נעות ובמעליות. כמו כן, קיימת גישה ישירה ממפלסי החניה לקניון באמצעות מעליות ודרגנועים ומשטח הפארק באמצעות מעליות. במרכז הפארק ישולבו מערכות תאורה טבעית )"סקאי-לייט"( שיהוו חלק מתקרת קומת הרחוב בקניון. 3.3 סקאי-לייט מגורים- מבנן B קומה במפלס הרחוב קומת מסחר תחתונה קומת חניה עליונה עמוד 10 מתוך 39

19 הדמיות: עמוד 11 מתוך 39

20 עמוד 12 מתוך 39

21 פרוט שטחי המסחר )עפ"י היתר בנייה מאושר( : 30,766 10,403 22,882 4,655 5,500 74,206 17,104 מסחר 1- אחסנה 1,562 חניה )רמפות ומעברי רכב( 2,075 מבואות וחדרי מדרגות 1,365 מעברים לכלל הציבור 7,080 אחר 1,580 1,348 2, ,627 3,858 גלריה 1- קומת רחוב קומת גלריה קומה טכנית סה"כ קומה שטח עיקרי למסחר במ"ר 1, ,116 8,712 5,076 1,738 16,594 1, ,384 5,892 3,284 6, ,642 7,313 11,604 28,708 סטנדרט הבניה בפרויקט: שטח שרות במ"ר שטחי המסחר ימסרו ברמת גמר חלקי. שטחי המעברים הציבוריים )"שטחי מול"( ייבנו ברמת גמר גבוהה הכוללת ריצוף שיש, גובה קומה כפול, מדרגות נעות, כיפת זכוכית )סקאי- לייט( למפלס הפארק ועוד. סה"כ במ"ר תכנית שיווק: הוצגה בפנינו תכנית שיווק של שטחי המסחר. התכנית, אשר בשלב זה אינה סופית, כוללת כ- 100 חנויות ודוכנים במפלס המסחר התחתון )כולל הגלריה התחתונה( וכ- 130 חנויות ודוכנים בקומת מפלס הרחוב )כולל הגלריה העליונה(. גודלי החנויות נעים בין כ- 7 מ"ר לדוכן עד לכ- 2,300 מ"ר לחנות הגדולה ביותר. מרבית החנויות הינן בשטח של עד 100 מ"ר. שטחי השיווק ברוטו מגלמים העמסת שטח ציבור של כ- 15% במרבית החנויות. מבדיקה שערכנו עולה כי השטחים לשיווק )נטו( תואמים לשטחי הבניה העיקריים, בתוספת שטחי אחסנה צמודים אשר ניתנים להשכרה. סך השטחים לשיווק יקבע סופית רק לאחר שיווק כל השטחים וביצוע מדידות של הבנוי בפועל. בכוונת היזם להכשיר בקומת מרתף החניה העליונה שטחי מסחר, עבורם טרם התקבל היתר בניה. בגין חלק מהשטחים נחתם חוזה. כמפורט בהמשך, הגיש היזם בקשה להיתר שינויים להסדרת השימוש בשטחים אלו. מאחר שלהבנתנו אין מניעה מקבלת היתר זה, נכללו שטחים אלו בתחזית ההכנסות והשווי. עמוד 13 מתוך 39

22 שטחי השיווק על פי תכנית השיווק: קומה מרתף - לא בהיתר )1( שטח לשווק במ"ר )3( 2,102 17,326 קומה 1 קומה )2( 2 סה"כ 13,028 32,456 )1( )2( )3( שטחי מסחר להכשרה בקומת מרתף החניה העליונה. כולל מגרש 6. השטחים המפורטים לעיל אינם כוללים את שטחי הגלריות בפרויקט. על פי היתר הבניה לקניון, ניתן להקים גלריות בשטח של 1,510 מ"ר. בפועל בכוונת היזם לבנות גלריות בשטחי החנויות רק על פי דרישות השוכרים. יובהר כי דמי השכירות הממוצעים עליהם מושתתת תחזית ההכנסות משטחים משווקים מגלמים בתוכם את דמי השכירות בגין שטחי הגלריות ששווקו. עמוד 14 מתוך 39

23 תשריט שווק קומת הקרקע: תשריט שווק קומה 1-: תיאור הבנוי במקום נכון למועד ביקורנו במקום בוצעו העבודות כדלקמן: בביצוע עבודות גמר הכוללות: עבודות איטום, עבודות מסגרות, עבודות אינסטלציה, מערכות כיבוי אש, עבודות חשמל, עבודות מיזוג אוויר, עבודות טיח פנים, עבודות ריצוף וחיפוי, בוצע שלד פלדה והרכבת זגוגיות לתקרת סקיילייט בחלק המערבי של הקניון 3.4 עמוד 15 מתוך 39

24 תמונות אופייניות: עמוד 16 מתוך 39

25 רישוי להלן פירוט היתרי בניה שהתקבלו בפרויקט ובקשות להיתרי בניה אשר הוגשו לאישור: חפירה ודיפון: - היתר בניה מספר מיום המתיר: הריסת כל הקיים על המגרש, כולל חדר חשמל. דיפון וחפירה עם עוגנים זמניים לצד רחוב החשמונאים ומגרשים הגובלים בגבול הצפון-מערבי. דרך זמנית בגבול המגרש המערבי. עומק חפירה כ מ'. - היתר מס' מחודש דצמבר 2012, המתיר שינויים להיתר ע"י שינוי מיקום קירות הדיפון והגדלת שטחי החפירה והדיפון. חניונים: היתר מס' מיום המתיר: בנית 3 קומות למרתפי חניה מתחום תכנית "כיכר השוק", למעט המרתפים בתחום מבני הציבור עבור כ- 2,700 מקומות חניה. שטחי מסחר ומבני ציבור: היתר מס' מיום המתיר הקמת "הקופסה" 3 בתחום מגרשים 8 1,6, ו הכוללת מסחר ומבני ציבור. שטחי מסחר במגרש 6: הקמת 54 יח"ד עם מסחר ושטחים לרווחת הדיירים )מגרש 6(, בנין בן 14 קומות מעל 3 קומות מתחת למפלס הכניסה לבניין, בקשה מספר : נדונה בוועדת רישוי בתאריך והוחלט לאשרה בכפוף למילוי תנאים להיתר והשלמת אישורים עפ"י מסמך שצורף להחלטה. ביום התקבלה החלטת רשות רישוי להארכת תוקף החלטת רשות רישוי לשנה נוספת עד ליום בתנאי ההחלטה המקורית. בתאריך ניתן היתר בנייה מס' יודגש, כי רק שטחי המסחר מתוך בקשה זאת משויכים לפרויקט נשוא דו"ח זה. היתר שינויים: הוגשו שלוש בקשות שונות לשינוי היתר הבניה כמפורט להלן: שינויים להיתר החניונים עיקרי השינויים המבוקשים : - תוספת חנות בחניון 1- )ציבורי(. - שינויי גיאומטריה וקונסטרוקציה בעקבות עבודות הביצוע. - שינויים ותוספות של חדרים וחללים למערכות. - הוספת מחסנים למגורים. 3.5 עמוד 17 מתוך 39 טל פקס ראה תיאור בסעיף 3.2 לעיל. יגאל אלון 65, תל אביב-יפו

26 - שינוי תכנון מבואות דרגנועי כניסה מהחניונים הציבוריים )2-( )1-( למפלסי המסחר - עדכון כללי של המיסעות והחניות. - שינויי תכנון באזור מגרש 6. רשות רישוי בישיבתה מס' מתאריך , החליטה לאשר את הבקשה להיתר, בכפוף למילוי מספר תנאים המפורטים בגוף ההחלטה. שינויים להיתר קומות המסחר במבני ציבור )מספר הבקשה ( עיקרי השינויים המבוקשים : - שינויים במרכז הספורט שינויים בחדרי המכונות בחניון 2-, שינויי תכנון במפלסי הבריכות ואולם הספורט, קירוי הפטיו של מרכז הספורט לאטריום, פיצול והוצאת שטחי בית הספר מהיתר הקופסא, התאמות במסחר ובגלריה העליונה עבור מבנה תיאטרון גשר העתידי. - שינויים במסחר ביטול שטחי מסחר, הוספת שטחי אחסנה, שינויים גיאומטריים לרבות בכיכרות הכניסה מהרחובות קרליבך והחשמונאים, שינויים במערכות. - מגרש 6 העברת מרכז האנרגיה למפלסי החניון ומעל למסחר עליון, הוספת אחסנה עבור המסחר בקומת הרחוב, שינויים בפיתוח במפלסי הרחוב והפארק. רשות רישוי בישיבתה מס' מתאריך , החליטה לאשר את הבקשה להיתר, בכפוף למילוי מספר תנאים המפורטים בגוף ההחלטה. היתר מעבר גבעון הוצגה בפנינו החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה )מס' מיום ( אשר מאשרת בתנאים בקשה להיתר בניה לבניית מנהרות להולכי רגל וכלי רכב המחברות את חניון גבעון לחניון השוק הסיטונאי. טרם התקבל היתר בניה. עמוד 18 מתוך 39

27 תיאור זכויות משפטיות בפרק זה סקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על המקרקעין נשוא השומה ואינו מהווה תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים..4 יפו אשר הופק נסח רישום מקרקעין תמצית מידע מפנקס הזכויות של לשכת רישום המקרקעין תל אביב באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים בתאריך מס' חלקה בגוש 7104 שטח רשום במ"ר בעלים רשומים חכירה רשומה הערות ומשכנתאות 9,098 43, , עיריית ת"א - יפו הערות ומשכנתאות משותפות: חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בת"א בע"מ לתקופה של 75 שנה החל מיום בשלמות משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל החוכרים לטובת בל"ל מיום הערת אזהרה מיום לטובת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית על כל הבעלים זיקת הנאה מיום לטובת חלקה 244 לשימוש לצרכי חניה בבליטות מעל הדרך על כל החלקות, למעט חלקה 242, קיימת הערת אזהרה לפי סעיף 126 מיום , לטובת מגדלי לב תל אביב בע"מ וקניון העיר תל אביב בע"מ, על כל הבעלים. על כל החלקות, למעט חלקה 242, רשומה משכנתא ללא הגבלת סכום לטובת בנק הפועלים, מיום , על כל הבעלים. והערת , לטובת בנק הפועלים בע"מ, ללא הגבלת סכום. אזהרה לפי סעיף 126 מיום על כל החלקות, רשומה הערה על אתר עתיקות מיום י.פ מיום, עמ' בחלקה רשומות הערות אזהרה נוספות המתייחסות למגדלי המגורים ואינן רלוונטיות לנשוא חוות הדעת. על כל החלקות נרשמה בתאריך הערה על ייעוד מקרקעין לפי תקנה 27 לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב. 4 עמוד 19 מתוך 39

28 הסכם חכירה - של חברת השוק הסיטונאי תמצית הסכם חכירה אשר נערך ונחתם ביום , בין עיריית תל אביב-יפו )להלן: "העירייה"(, לבין שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ )להלן "חברת השוק הסיטונאי"(: העירייה הינה הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כחלקות ו/או חלקי חלקות - 242, ,105,98-99,93-95,89-90,28,22 ו- 245 בגוש,7104 חלקות 144 ו- 147 בגוש 6941 וחלקה 21 בגוש 6950 המהוות חלק מיתרת המקרקעין. חברת השוק הסיטונאי הינה החוכרת של המוחכר לפי שטר חכירה מס' 3992/1975 הרשום בלשכת רישום המקרקעין. המוחכר - חלקה 93 בגוש תקופת החכירה - תכנית חדשה - מטרת החכירה - קיבולת בנייה - עד ליום תב"ע תא/ 3001, לאחר מתן תוקף על פי דין. מטרות ויעוד כפי שנקבעו בתכנית החדשה. כפי שיאושר בתכנית החדשה. להסכם חכירה זה נחתמו תוספות להסכם ביום וביום הסכם מכר עיריית תל אביב תמצית הסכם מכר אשר נערך ונחתם ביום , בין עיריית תל אביב-יפו )להלן: "העירייה"(, לבין מגדלי לב תל אביב בע"מ )להלן: "חברת המגורים"( ולבין קניון העיר תל אביב בע"מ "הרוכשת"(: )להלן: "חברת הקניון"( )חברת המגורים וחברת הקניון ביחד להלן: מבנה ושיעור ההחזקות בחברת המגורים ובחברת הקניון הינם )במישרין או בשרשור(: רבוע כחול נדל"ן בע"מ )50%(, דירות יוקרה בע"מ )25%( וגינדי השקעות 1 בע"מ. 5 )25%( 242 העירייה הינה הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כחלקות , 98, 92-95, ו בגוש וידועים גם כמתחם השוק הסיטונאי )לשעבר(, במשולש הרחובות קרליבך-החשמונאים-דרך מנחם בגין )דרך פ"ת( בתל אביב-יפו )להלן: "מקרקעי הפרויקט"(. בקשר עם מקרקעי הפרויקט התקשרו העירייה וחברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ )להלן: "חברת השוק הסיטונאי"( בהסכמים מיום )להלן: "הסכם 2002"(, ו חברת השוק הסיטונאי רשומה כחוכרת של מקרקעין הידועים כחלקה 93 בגוש 7104 עד לשנת 2025 וכן, זכאית להירשם כחוכרת לדורות של מקרקעי החברה, כמפורט מתייחס לשטחים במפלסים השונים אשר יהיו רכוש משותף של בעלי הדירות. 5 עפ"י הסכם הקצאה מיום הוקצתה מניה נוספת בחברת המגורים לחברה המשותפת של גינדי השקעות 1 ודירות יוקרה בע"מ המחזיקה במניות בחברת המגורים, כך ששיעור החזקות העדכני בחברת המגורים הינו: 50.5% לגינדי מגורים תל אביב בע"מ ו- 49.5% לרבוע נדל"ן שוק תל אביב מגורים בע"מ. עמוד 20 מתוך 39 טל פקס יגאל אלון 65, תל אביב-יפו

29 להלן, לתקופה שמסתיימת ביום )בגינה רשומה הערת אזהרה(. מקרקעי חברת השוק הסיטונאי: מהווים את החלקים המסוימים המסומנים בצבע ורוד בתשריטי החכירה )נספחים א' 1 -א' 7 ( וכן, 13,200/19,000 חלקים בלתי מסוימים מהשטחים המסומנים בצבע צהוב ובצבע צהוב מקווקוו. מקרקעי העירייה: העירייה, הינה בעלת מלוא הזכויות בשטחים המסוימים המסומנים בצבע תכלת וכן, בעלת מלוא הזכויות ב- 5,800/19,000 חלקים בלתי מסוימים המסומנים בצבע צהוב ובצבע צהוב מקווקוו. הנושאים זכויות בנייה של 9,240 מ"ר )שטחים עיקריים( למגורים ו- 5,800 מ"ר )שטחים עיקריים( למסחר )בתוספת שטחי שירות(, ליעודים הקבועים בתכנית תא/ ללא מקרקעי חניות המגדלים וללא שטחים המיועדים למוסדות ציבור שכונתיים, במגרש מס' 1, בהיקף כולל של 2,430 מ"ר ברוטו. בנוסף העירייה בעלת מלוא הזכויות במגרש מס' 8 )חלקה 92( וברצונה להחכיר לרוכשת חלקים מסוימים בתחום המגרש כמסומן בצבע תכלת על גבי תשריטי חכירה לחלקה 92 )נספחים ב' 1 -ב' 6 ( )להלן: "מקרקעי הזכויות הנוספות"(. זכויות בנייה ב"מקרקעי הזכויות הנוספות" הן: - 4,500 מ"ר שטחים עיקריים )בתוספת שטחי שירות( לשימושים וליעודים כמפורט בתכנית ת/א זכויות בנייה להקמת מקומות חניה בקומות המרתף. הרוכשת, רוכשת את הממכר כפי שהוא במצבו במועד חתימת הסכם זה ( Where AS IS, )Is ולאחר שהרוכשת בחנה ובדקה את מקרקעי הפרויקט )לרבות מקרקעי העירייה, מקרקעי הזכויות הנוספות, מקרקעי החברה(. הממכר: זכויות חכירה לדורות במקרקעי העירייה כמפורט לעיל וכן, ההתחייבויות כמפורט בסעיף 1.6 ו- 1.7, עמ' 4-8, בהסכם זה )הסכם אשר נערך עם העירייה - נספח 1(. תנאי החכירה: - תקופת החכירה: חכירה לדורות, במקרקעי העירייה לתקופת חכירה שמסתיימת בתאריך סיום תקופת חכירה: בתום תקופת החכירה ינהג המחכיר לעניין הארכת החכירה בהתאם לתנאים שינהגו באותה עת אצל המחכיר, אם יחליט להאריך את החכירה. - השבת המוחכר: בתום תקופת החכירה או בתום תקופת החכירה המוארכת, מתחייב החוכר לפנות את המוחכר וכל הבנוי עליו כשהם פנויים מכל אדם וחפץ וחופשיים מכל שיעבוד או עיקול או זכויות צד ג', במצב תקין לתפעול ולהשיבם ולמוסרם עמוד 21 מתוך 39

30 - - למחכיר ללא תמורה. לבטל את הרישום של זכות החכירה בלשכת רישום מקרקעין ולנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך כך. התחייבות להקמת מבני ציבור: במסגרת ההסכם התחייבה חברת המגורים לבנות ולהקים את מבני הציבור כהגדרתם וכמפורט בחוזה הקמה על נספחיו על מגרש מס' 8 ומס' 1, ולמוסרם לעירייה. חברת הקניון, תקים בתחום מגרש מס' 8 מקומות חניה, ביניהם 85 מקומות חניה עבור העירייה ולשימושה הבלעדי, אותם תמסור ללא תמורה. בנוסף למקומות חניה דלעיל, תקים - במפלס 5 במגרש מס' 8, מקומות חניה נוספים בכמות מקסימאלית המותרת על פי התכנית. כנגד זכות הרוכשת למקומות חניה נוספים אלה תמסור, ללא תמורה, חברת הקניון לשימושה הבלעדי של העירייה מקומות חניה )מעבר ל- 85 מקומות חניה כאמור לעיל( התחייבות לפיתוח השצ"פ חברת - המגורים מתחייבת לפתח ולהקים את השטחים הציבוריים הפתוחים אשר מסומנים בצבע ירוק בתשריטי החכירה )נספח א' 1 (, על חשבונה. חלקים אלו אינם מוחכרים ויותרו בבעלות ובחזקתה של העירייה. הסכם מכירת זכויות - חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ תמצית הסכם אשר נערך ונחתם ביום , בין חברת שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ )להלן: "החברה"(, לבין מגדלי לב תל אביב בע"מ )להלן: "חברת המגורים"( ולבין קניון העיר תל אביב בע"מ )להלן: "חברת הקניון"( )חברת המגורים וחברת הקניון ביחד להלן: "הרוכשת"(: עירייה תל אביב-יפו )להלן: "העירייה"( הינה הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כחלקות , 98, 92-95, ו- 242 בגוש 7104 וידועים גם כמתחם השוק הסיטונאי )לשעבר(, במשולש הרחובות קרליבך, החשמונאים ודרך מנחם בגין בתל אביב )להלן: "מקרקעי הפרויקט"(. מבנה ושיעור ההחזקות בחברת המגורים ובחברת הקניון כאמור בסעיף קטן 3.5 )הסכם עיריית תל אביב(. בקשר עם מקרקעי הפרויקט התקשרו העירייה וחברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ )להלן: "החברה"( בהסכמים מיום "הסכם 2002"(, ו )להלן: החברה רשומה כחוכרת של מקרקעין הידועים כחלקה 93 בגוש 7104 עד לשנת 2025 וכן, זכאית להירשם כחוכרת לדורות של מקרקעי החברה כמפורט להלן, לתקופה שמסתיימת ביום )בגינה רשומה הערת אזהרה(. מקרקעי החברה: מהווים את החלקים המסוימים המסומנים בצבע ורוד בתשריטי החכירה )נספחים 4.4 עמוד 22 מתוך 39

31 א' 1 -א' 7 ( וכן, 13,200/19,000 חלקים בלתי מסוימים מהשטחים המסומנים בצבע צהוב ובצבע צהוב מקווקוו. מקרקעי החברה נושאים זכויות בנייה של 53,400 מ"ר )שטחים עיקריים( למגורים ו- 14,200 מ"ר )שטחים עיקריים( למסחר וכן, 10,320 מ"ר שטחים עיקריים במגרש מס' 6 )בתוספת שטחי שירות(, ליעודים הקבועים בתכנית תא/ כמו כן, זכויות להקמת מקומות חניה למעט מקומות חניה לדיירי המגדלים ובמגרשים 7 א' ו- 7 ב'. העירייה והחברה מסכימות כי סך שטחי השירות למגורים בבנייה המרקמית במגרש מס' 1 מעל מפלס הכניסה הקובעת כאמור בתכנית תא/ 3001 אשר יכללו בבקשות להיתרי בנייה שיוגשו על ידי הרוכשת, יצטברו לסך כולל של לפחות 22,924 מ"ר שטחי שירות, אך לא יותר מהמקסימום המותר על פי תכנית תא/ הרוכשת, רוכשת את הממכר כפי שהוא במצבו במועד חתימת הסכם זה Is( )As Is, Where ולאחר שהרוכשת בחנה בדקה את מקרקעי הפרויקט )לרבות מקרקעי העירייה, מקרקעי הזכויות הנוספות, מקרקעי החברה(. הממכר: זכויות חכירה לדורות במקרקעי החברה כמפורט לעיל, לתקופת חכירה שמסתיימת בתאריך , בכפוף לתנאים לתנאי החכירה כלהלן. וכן, זכויות התחייבויות של החברה מכוח הסכם 2002 אשר נערך בין העירייה לחברה 6. תנאי החכירה: כאמור בסעיף קטן 3.4 )הסכם עיריית תל אביב(. אישור עשייה במקרקעין לפי סעיף 188 לפקודת העיריות הוצג בפנינו אישור עשייה במקרקעין לפי סעיף 188 לפקודת העיריות )נוסח חדש( - ממשרד הפנים החתום ע"י מימון גבריאל, המנהל הכללי - להלן עיקריו: בתוקף הסמכות לפי סעיף 188 לפקודת העיריות )נוסח חדש(, שהואצלה לי, ולפי תקנה 3)2( )ד( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח , הנני מאשר לעיריית תל אביב יפו, להעביר את זכויותיה במקרקעין הידועים כחלקות 114,99,98,95,94,93,92 ו- 242 בגוש 7104 למגדלי לב תל אביב בע"מ ולקניון העיר תל אביב בע"מ, בהתאם להסכם שנערך ונחתם בתאריך ובהתאם לנספחים א' 1 עד א' 7 וב' 1 עד ב' 6. אין באישור זה משום אישור עפ"י חוק התכנון והבנייה התשכ"ה הסכם שיתוף בין חברת המגורים לחברת הקניון תמצית הסכם שיתוף אשר נחתם ביום בין חב' מגדלי לב תל אביב בע"מ )להלן: "חברת המגורים"( לבין חב' קניון העיר תל אביב בע"מ )להלן: "חברת הקניון"(. ההסכם נחתם טרם חתימת הסכמי רכישת זכויות החכירה במתחם השוק הסיטונאי כאמור ראה הרחבה בנושא, סעיף 3.4, עמ' 15-17, הסכם חכירה אשר נערך עם חברת השוק הסיטונאי )נספח 2(. עמוד 23 מתוך 39

32 בסעיפים 3.4 ו- 3.5 ומגדיר את מערכת הזכויות וההתחייבויות ההדדיות בקשר לפרויקט. להלן עיקרי ההסכם: חלקה של חברת המגורים: מלוא הזכויות בשטחי מתחם המגורים )למעט השטח המיועד למסחר נלווה בבנייני המגורים לאורך הרחוב- שהזכויות בו יוקנו לחברת הקניון( ומלוא זכויות הבניה בגינם. מלוא הזכויות במגרש 6 ומלוא זכויות הבניה בגינם. וכן חניות תת קרקעיות. חלקה היחסי של חברת המגורים בפרויקט יחשב כ- 60% ממקרקעי הפרויקט. חלקה של חברת הקניון: מלוא הזכויות בשטחי הקניון ומלוא זכויות הבניה בגינם וכן כל החניות מכל סוג בפרויקט למעט אלו שיוחדו לחברת המגורים. חלקה היחסי של חברת הקניון בפרויקט יחשב כ- 40% ממקרקעי הפרויקט. חלוקת אחריות : o o o o o חברת המגורים אחרית על תכנון וביצוע מתחם המגורים ומגרש 6. חברת הקניון אחראית על כל ההתחייבויות הנוגעות לתכנון ובניית הקניון. כל צד אחראי על חלקו בחניון הפרויקט. כל ההוצאות והאחריות להקמת מבני הציבור יחולו על חברת המגורים והיא זאת אשר תהיה זכאית לכל ההכנסות בגין ביצוע התחייבויות אלו. חברת הקניון תהיה אחראית להקמת חניות העיריה. חברת המגורים תפתח על חשבונה בלבד את השטח הציבורי הפתוח )שצ"פ( אשר מעל החניון. עבודות הדיפון והחפירה והקמת מפלסי חניון הפרויקט, עד להשלמת מפלס 6+, לרבות בניית יסודות, ביסוס מערכות וחיזוקים תיעשה במשותף על ידי חברת המגורים וחברת הקניון. הבהרה להסכם השיתוף הוצגה בפנינו הבהרה להסכם השיתוף מיום כאמור בסעיף 3.7 מסמך אשר נחתם ביום בין חב' מגדלי לב תל אביב בע"מ )להלן: "חברת המגורים"( לבין חב' קניון העיר תל אביב בע"מ )להלן: "חברת הקניון"(. המסמך נועד לחדד ולהבהיר את חלוקת האחריות בין החברות בכל הקשור לזכויות בניה אשר על פי התב"ע היו אמורות להתממש במגרש מספר 6 ובפועל על פי תוכנית העיצוב האדריכלית, נוידו למגרש מס' 1. על פי מסמך זה, כוונת הצדדים במועד חתימת הסכם השיתוף הייתה ועודנה לייחד לחברת המגורים את מלא הזכויות בשטחי המגורים בפרויקט ובכלל זה את מלוא זכויות הבניה במגרש 6 שתיועדנה למגורים ולייחד לחברת הקניון את מלוא השטחים המיועדים לשימוש מסחרי במקרקעי הפרויקט ובכללם את שטחי המסחר ככל שיהיו במגרש מס' 6. חלקה של חברת המגורים: מובהר כי הכוונה במילים: "מלוא הזכויות במגרש 6 ומלוא הזכויות בגינם", הינה: למלוא הזכויות לשימוש למגורים מתוך סך השטחים הנ"ל 4.7 עמוד 24 מתוך 39

33 הנובעות מהזכויות במגרש 6 ומלא הזכויות בגינם. חלקה של חברת הקניון: מובהר כי הכוונה במילים: "מלוא הזכויות בשטחי הקניון ומלוא זכויות הבניה בגינם", הינה בנוסף גם למלוא הזכויות לשימוש מסחר הנובעות מהזכויות במגרש 6, ומלוא הזכויות בגינם". הסכם ניהול גינדי הוצג בפנינו מסמך עקרונות אשר נחתם ביום בין רבוע נדל"ן שוק ת"א מסחר בע"מ ורבוע נדל"ן שוק ת"א מגורים בע"מ )להלן: "רבוע"( לבין גינדי מסחר תל אביב בע"מ וגינדי מגורים תל אביב בע"מ )להלן: "גינדי"(. מהמסמך עולה, בין היתר, כי: על פי המסמך הוקמה חברה משותפת והיא מזמינת חוות הדעת. החברה המשותפת ממנה את גינדי ליתן לחברה "שירותי ניהול" כהגדרתם בהסכם. תקופת מתן שירותי הניהול ביחס למתחם המסחרי- עד שנה ממועד תחילת הפעלת הקניון. לגינדי תהא הזכות להאריך את תקופת ניהול העל של הקניון למשך שנתיים נוספות וזאת ללא תמורה כלשהי. דמי הניהול נקבעו בהסכם על 16% מרווחי הפרויקט. גינדי תהיה זכאית לקבל אחת לשנה החל ממועד חתימת הסכמי המכר, מקדמה על חשבון דמי הניהול בסכום של 3 מ' לשנה בתוספת מע"מ כדין. תשלום מקדמות דמי הניהול יחולקו שווה בשווה בין חברת המגורים לחברת הקניון. התקשרות עם חברות לניהול שטחי הקניון, החניונים ואחזקת שטחי הציבור תעשה פה אחד על ידי הצדדים תיאור מצב תכנוני מקור הנתונים מאתר האינטרנט של משרד הפנים וממידע המצוי במשרדנו. תכנית תא/ "כיכר השוק" פורסמה למתן תוקף בי.פ מיום קובעת בין היתר: מגרשים מס' 1 ו- 6 יעוד - מגרש מיוחד. תכליות - מתחת למפלס הכניסה הקובעת: חניונים, מחסנים, מתקנים טכניים, מתקני מחזור, דרכי גישה ושירות, שטחי רווחה לשימושי הדיירים, ושטחי מסחר במסגרת השטחים העיקריים המותרים לבנייה במגרש. במפלס הכניסה הקובעת ומעליו: מסחר )לרבות בתי אוכל באזורים המסומנים כחזית מסחרית(, משרדים, מגורים ומוסדות ציבור ברמה שכונתית )כגון גני ילדים, מעונות יום, מועדונים, בתי כנסת, מתנ"סים וכדומה(. לא יותרו מחסנים כשטחי שירות אלא אם מוקמו בקומה טכנית שלמה ו/או באזורים שאינם גובלים בחזית המבנה. 5.1 עמוד 25 מתוך 39

34 שטח עיקרי - שטחי שירות - גובה וקומות - מגרש מס' 8 יעוד - תכליות - שטחי עיקרי - במגרשים מס' 1 ו- 6 )סה"כ(: 123,750 מ"ר עיקרי למגורים. 89,130 מ"ר עיקרי למסחר ומשרדים במגרש מס' 1. 2,800 מ"ר עיקרי ציבורי. ובסה"כ תותר בניית 1,125 יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 110 מ"ר, יתרת השטחים ישמשו למשרדים ולמסחר. במגרש מס' 6: 10,320 מ"ר למסחר ומשרדים. מעל מפלס הכניסה הקובעת 35% מהשטחים העיקריים. מתחת למפלס הכניסה הקובעת עד 500% משטח המגרש. הוועדה המקומית רשאית להוסיף שטחי שירות על קרקעיים בשיעור של עד 5% מהשטח העיקרי המותר, אם שוכנעה כי השטחים הנוספים נחוצים לשיפור תפקוד הבניין. סיכום שטחי שירות במ"ר: במגרשים מס' 1 ו- מ 6 על לקרקע: 79,100 מ"ר. במגרשים מס' 1 ו- מ 6 תחת לקרקע: 202,150 מ"ר. מתחת למפלס הכניסה הקובעת יותרו עד 6 קומות. מעל מפלס הכניסה הקובעת יותרו: - במגרש מס' 1, בבניינים בבנייה מרקמית היקפית, יותרו 12 קומות מעל ק.קרקע מעל ק.מסחר. - במגרש מס' 6, יותרו 20 קומות מעל ק.קרקע מסחרית. אזור לבניני ציבור. מתחת למפלס הכניסה הקובעת: חניונים ציבוריים, מחסנים, מתקנים טכניים, דרכי גישה ושירות וכן, יותרו שימושים ציבוריים בכפוף לאישור מה"ע. במפלס הכניסה הקובעת ומעליו: שימושים ציבוריים כגון שירותי תרבות, ספורט, ומוסדות חינוך ציבוריים. בנוסף יותר מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובעת שטח מוגבל נוסף לצרכי משרד ומסחר אשר יהיה לשירות השימושים הציבוריים ויכלול: בתי אוכל, גלריות לאומנות, חנויות ספרים, מוסיקה, סרטים, מכשירי כתיבה וכדומה. לא יותרו עסקים מזהמים מכל סוג, עסקים לממכר מזון וירקות וכן סוכנויות תיווך, נסיעות וכיו"ב. במפלס בו קיימים שני מפלסי כניסה קובעת, יותרו במפלס התחתון מביניהם, גם התכליות המפורטות למפלס מתחת לכניסה הקובעת. מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובעת 17,260 מ"ר עיקרי. מתוכם לשימושים ציבוריים 12,000 מ"ר לפחות והיתרה למסחר ומשרדים לשימושים ותכליות כמפורט לעיל. עמוד 26 מתוך 39

35 שטחי שירות - מעל מפלס הכניסה הקובעת - 35% מהשטח העיקרי. הוועדה המקומית רשאית להוסיף שטחי שירות על קרקעיים בשיעור של עד 5% מהשטח העיקרי המותר, אם שוכנעה כי השטחים הנוספים נחוצים לשיפור תפקוד הבניין. מתחת למפלס הכניסה הקובעת - יותרו עד 27,000 מ"ר למטרות שירות. תתאפשר גישה מתחום המגרש המיוחד לחניון במגרש למבני ציבור )מס'.)8 גובה וקומות- מתחת למפלס הכניסה הקובעת יותרו עד 6 קומות. מעל מפלס הכניסה הקובעת יותרו עד 9 קומות. הנחיות עפ"י נספח בינוי פריסת הבינוי, צורתו, מידות הבינוי והמפלסים המופיעים בנספח בינוי הינם מנחים בלבד. גובה הבניינים מחייב. להלן הנחיות נספח הבינוי: מגרש - 6 קומה מסחרית + 20 קומות משרדים. מגרש - 1 בניינים עם חזית לרח' קרליבך וחשמונאים עם חזית מסחרית, משרדים + 12 קומות. בניינים עם חזית למבני ציבור )במגרש 8(, קומת קרקע ציבורית + מעל מסחר + 12 קומות מגורים. גינה ציבורית בלב המגרש בשטח של 15,000 מ"ר. תכנית עיצוב אדריכלית הוצגה תכנית עיצוב אדריכלי אשר אושרה ע"י מתכננת מחוז תל אביב יפו בישיבה מיום : תחולה: התכנית חלה על מגרשים 6 1, ו- 8 בתכנית תא/ מטרת התכנית: קביעת הוראות והנחיות עיצוב אדריכלי בהתאם להוראות סעיף 11 להוראות תכנית תא/ התוכנית שונתנה כמפורט בסעיף 5.3 להלן. תכנית עיצוב אדריכלי שינוי מס' 1 הוצגה בפנינו תכנית עיצוב אדריכלי אשר נדונה ואושרה בועדה המקומית לתכנון ובנייה ת"א, ביום התכנית אושרה ע"י מחוז תל אביב של משרד הפנים ביום התכנית חלה על מגרשים 1,6,7,8 על פי תכנית תא/ התכנית נערכה ע"י משרדי האדריכלים י.א. ישר אדריכלים, יסקי-מור-סיוון אדריכלים, אליקים אדריכלים ועוד יועצים שונים. מטרת התכנית: עמוד 27 מתוך 39

36 קביעת הוראות והנחיות עיצוב אדריכלי בהתאם לתנאי בסעיף 11 להוראות תכנית תא/ ביטול והחלפת תכנית עיצוב אדריכלי מיום תכנון מגרש 1 ו- 8 )ללא תכנון שטחי המגדלים(: המבנים במגרש 1 מעל למפלס הכניסה הקובעת יוקמו סביב הפארק המרכזי ובגבולות הרחובות קרליבך והחשמונאים וישמשו למגורים, למסחר, ולמוסדות ציבור שכונתיים, בהתאם לסעיף בהוראות תכנית תא/ החזיתות המסחריות לאורך רחובות החשמונאים וקרליבך תהיינה רציפות ותופסקנה על ידי מבואות וכניסות לחניונים טכנית )מתחת למפלס הפארק(. יפותח רחוב מסחרי דו קומתי בלבד. החזיתות ילוו בקולונדות ומעליהן )במפלס הרחוב ובמפלס אחד מתחתיו( קומה להולכי רגל שיחבר בין רחובות קרליבך והחשמונאים - "רחוב השוק". לאורך רחוב זה ומשני צדדיו יבנו שטחים מסחריים דו קומתיים שיעוצבו בהתאם להנחיות העיצוב האדריכלי כפי שמופיע בחוברת ההנחיות. בתחום המעברים המשמשים את המסחר לרבות ברחוב השוק, יותרו הקמת דוכנים למסחר ב- 2 קומות המסחר. שטחים אלו יכללו במניין השטחים העיקריים המותרים במגרשים 1 ו- 8. בשלב א' )הקופסה(, בקומות שמתחת למפלס הכניסה הקובעת, יותרו מחסנים בקומות טכניות נפרדות ו/או ובאזורים שאינם גובלים בחזיתות המבנים, בהתאם לסעיף בהוראות תכנית תא/ כמו כן, יותרו בקומות אלו מפלסי ביניים חלקיים אשר יבואו בכלל שטחי השירות המותרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת. תכנון מגרש 6: הבניין במגרש על מגרש נפרד יוקם 6 וישמש למטרות מסחר מתחת למפלס הכניסה הקובעת, בחלק הפונה לרח' החשמונאים ולדרך 242. בחלקים הפונים לדרך 242 ומגדל החשמונאים, ומעל למפלס הרחוב, ישמש הבניין למתקנים הנדסיים ושטחי רווחה לשימוש הדיירים, בהתאם לסעיף א. בהוראות תכנית תא/ מעל למפלס הכניסה הקובעת ישמש הבניין למטרות מגורים, בהתאם לסעיף ב. בהוראות תכנית תא/ 3001 הקובעת מגורים וכיו"ב. עמוד 28 מתוך 39

37 זכויות בנייה )שטחים עיקריים(: מתחם מגורים )יח"ד( מס' מבנים מסחר )מ"ר( מגורים )מ"ר( מגורים ו/או מסחר )מ"ר( ציבורי )מ"ר( מגרש A מבנן לאורך רחוב קרליבך 1,800 - B מבנן לאורך רחוב השוק עד 65, C מבנן לאורך רחוב החשמונאים 23,400 מרכז מסחרי , מגדל E , מגדל F , מגדל G , מגדל H 2, ,080 23, ,907 סה"כ מגרש 1 מגרש 6 עמוד 29 מתוך 39 טל עד 3,720 5,260 פקס מגרש 8 סה"כ לשימושים של מגורים ו\או מסחר 12,000 14,800 3, ,080 28,660 1 עד 54 1,961 - D מגרש 6 סה"כ הזכויות המותרות לבנייה במגרש 6 הן 10,320 מ"ר בהתאם לסעיף 10 בהוראות תכנית תא/ במסגרת שינוי תכנית העיצוב מועברות זכויות ממגרש 6 למגרש 1 עד 6,600 מ"ר, למטרות מגורים )כ- 3,200 מ"ר( ומסחר )כ- 3,400 מ"ר(, בהתאם לסעיף בתכנית תא/ גמישות תכנונית. העברת השטחים ממגרש 6 למגרש 1 תקבע באופן סופי בהתאם לתוכניות שיוגשו למתן היתר. במגרש 6 ייבנה בניין מגורים בן כ- 14 קומות מגורים מעל קומת רווחת דיירים וקומת מסחר במפלס רחוב החשמונאים, בו תוקמנה כ- 54 דירות מגורים שיוקצו לדיור מוזל להשכרה לתקופה קצובה של עד 8 שנים )ממועד השלמת הבניין( בתעריף שכירות מוזל )כ- 30% ממחיר השכרה של דירה חדשה דומה באזור, כפי שיקבע על ידי שמאי מוסכם הן על היזם והן על העירייה(, בכפוף לקריטריונים לזכאות שייקבעו בשיתוף בין היזם ועירית ת"א. גודלה הממוצע של יחידת דיור במגרש 1 במבננים A-C,במסגרת שינוי תכנית העיצוב, יעמוד על 91 מ"ר עיקרי. בשטחי המגורים הנקובים בטבלה לעיל כלולים 79,450 מ"ר עיקרי של שטחי משרדים ומסחר אשר הומרו למגורים ע"פ סעיף ב. בהוראות תכנית תא/ גמישות תכנונית, במסגרת שינוי תכנית העיצוב. יגאל אלון 65, תל אביב-יפו

38 עקרונות השומה במסגרת שינוי תוכנית העיצוב, שטחים שיועדו לשימוש רב תכליתי במגרש 1 ב- 4 הקומות הראשונות שמעל הקומה המסחרית בבניה המרקמים ייועדו למגורים בלבד. הנכס מהווה נכס להשקעה בשלבי הקמה. נכסים מסוג זה אינם נמכרים בשוק החופשי אלא במקרים יוצאי דופן בהם נפסקת ההקמה והנכס נמכר לצד ג'. לאור עובדה זו, אין אפשרות להעריך נכס מסוג זה בגישת ההשוואה הישירה ויש להיעזר בגישות השומה האחרות. בתמצית עמדת הביניים של הועדה הבינלאומית לתקינה שמאית לעניין שומות לנכסים מסוג זה, נקבעו כללים לאומדן שווי נכס מסוג זה. תמצית הכללים והנחות היסוד שעליהן תבוסס השומה: הבסיס לשווי יהיה אומדן שווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס, בהנחה כי הנכס גמור במועד הקובע לשומה. אומדן זה יבוצע בגישת היוון הכנסות או בגישת ההשוואה, לפי העניין, כמקובל בשומת נכסים מניבים. משווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס יופחתו כדלקמן: יתרת עלויות הבנייה, לרבות השתתפות בעבודות גמר לשוכרים. יתרת עלויות כלליות, לרבות: עלויות תכנון, יועצים תקורה, ניהול, פיקוח, חיבור חשמל, שיווק, משפטיות וכיוצ"ב עלויות מימון עד תום הפרויקט. עלויות בלתי נצפות מראש. רווח יזמי - מבטא את התמורה הראויה המגיעה ליזם עבוד הסיכון שהוא לוקח על עצמו, שיעורו נגזר בין היתר מאופיו של הפרויקט )לפי מיטב ניסיוננו בפרויקטים דומים, שיעורי רווח מקובלים בפרויקטים מורכבים כדוגמת הנדון בגבולות 30%-25% משווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס(. מרכיב הרווח היזמי ישקף שני מרכיבי סיכון האחד, הסיכון כי סך העלויות יהיה שונה עד למועד סיום הבנייה; השני, הסיכון כי דמי השכירות בגין השטחים שאינם מושכרים יהיו שונים מהמצב הנוכחי. רווח היזמי במיזם המצוי בשלבי הקמה באופן תאורטי הרווח היזמי הולך ונצבר לאורך תקופת הקמת המיזם. במכירת מיזם טרם השלמתו, סביר כי רוכש פוטנציאלי יכמת את הרווח הנדרש על ידו, אשר ישקף את הסיכונים "הנותרים" עד להשלמת הפרויקט ואכלוסו המלא..6 עמוד 30 מתוך 39

39 גישות השומה קיימות 3 גישות שומה מקובלות לצורך הערכת שווי נכסי מקרקעין. כאמור, הנכס נשוא חו"ד הינו נכס להשקעה בשלבי הקמה, אי לכך אומדן השווי יבוצע תוך שימוש משולב בגישות השומה. שווי השוק של הנכס כגמור ומוכן לאכלוס יבוצע בגישת היוון ההכנסות ו/או בגישת ההשוואה, משווי הנכס יופחתו עלויות להשלמת הפרויקט ורווח יזמי גישת ההשוואה גישת ההשוואה הינה הגישה הטובה והעדיפה באומדן שווי נכסי מקרקעין. על פי גישה זו מוערך שווי נכס בהתבסס על נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה, תוך ביצוע התאמות נדרשות )מיקום, גודל, סטנדרט וכד'(. לצורך הערכת שווי הנכס, נבחנו עסקאות בהתאם לייעוד דומה. גישת היוון ההכנסות גישת היוון ההכנסות מושתתת על הגדרת השווי לפיה "השווי הינו ערך נוכחי של הנאות עתידיות". בגישת היוון ההכנסות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס על פי תזרים המזומנים שהנכס מניב לתקופת חייו הכלכליים. שיעור ההיוון לפיו יהוון תזרים המזומנים נקבע על פי סוג הנכס, הפחת, גודל הנכס, מרכיב הניהול, רמת הסיכון ואי הוודאות באשר לקבלת תזרים המזומנים הצפוי וכד'. גישת העלות בגישת העלות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס כסכום שווי מרכיביו. שווי נכס בגישה זו כולל את שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס, תוך התחשבות בפחתים פיזיים, תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס, מצבו הפיזי, מצב השוק וכד'. גורמים ושיקולים בנכס נשוא השומה 8.1 אומדן שווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס בבואנו לאמוד את שווי זכויות החברה בנכס, הבאנו בחשבון בין היתר את הגורמים והשיקולים הבאים: מיקום הנכס במרכז העיר תל אביב-יפו בסמיכות לצירי תחבורה ראשיים בסביבה אשר נמצאת בתנופת בניה ופיתוח. שטח המגרשים. זכויות בניה עפ"י תכניות בניין עיר בתוקף. זכויות הבניה עפ"י תכנית היתר הבניה המאושר. השטחים המסחריים לשווק, שטחי האחסנה לשווק וכמות מקומות החניה לשווק, כמפורט לעיל..7.8 עמוד 31 מתוך 39

40 זכויות משפטיות- חכירה מהוונת מעיריית תל אביב לתקופה שמסתיימת ביום נציין כי, עפ"י ההסכמים האופציה לחידוש תקופת החכירה נתונה לשיקולו של המחכיר בלבד. כמו כן נציין כי, התשלום עבור חידוש חכירה והנוהל על פיו יבוצע החידוש, לא עוגנו בהסכמים. לאחר עיון בהסכם השיתוף בין חברת המגורים, לבין חברת הקניון, הגענו למסקנה כי אין צורך להביא בחשבון הפחתה למושע. אומדן יתרת העלויות לגמר בחנו את תקציב החברה לעלויות הבניה והכלליות להקמת הפרויקט. העלויות לגמר המפורטות להלן הן בהנחה כי כל התשלומים בגין ההתקדמות עד ליום הקובע שולמו )תשלומים שלא שולמו בפועל עד ליום הקובע בגין עבודות שבוצעו לפני היום הקובע, לא מובאים בחשבון (. 7 משרדנו מלווה את הפרויקט, באופן שוטף, במסגרת הליווי הבנקאי, תוך בחינת תקציב הפרויקט ובחינת יתרת העלויות לגמר. יתרת העלויות לגמר כוללת: יתרת עלויות הבנייה, לרבות השתתפות בעבודות גמר לשוכרים. יתרת עלויות כלליות, לרבות: עלויות תכנון, יועצים תקורה, ניהול, פיקוח, חיבור חשמל שיווק משפטיות וכיוצ"ב. עלויות מימון עד תום הפרויקט. בלתי נצפה מראש. מאחר וההכנסות הצפויות לחברת גינדי, הנובעות מהסכם הניהול המפורט בסעיף 3.9 לעיל, הינם זכויות חוזיות להתחשבנות בין החברות, שאינן קשורות באופן ישיר לנכס, לא הבאנו אותם בחשבון במסגרת יתרת העלויות לגמר. רווח יזמי הפחתנו רווח יזמי ראוי, מאחר והפרויקט מצוי עדיין בשלבי הקמה ושיווק עמוד 32 מתוך 39 טל פקס במידה וקיימים דרישות תשלום שטרם התקבלו בחברה יש להפחיתם בדוחות החברה. יגאל אלון 65, תל אביב-יפו

41 נתוני השוואה o o o o 9.1 עסקאות קניונים ומרכזים מסחריים רוב חברות הנדל"ן המניב המרכזיות בישראל הן חברות ותיקות, בעלות נכסים בהיקף גדול ובשיעורי תפוסה גבוהים ועם ניהול איכותי. לצידן פעילות בשוק גם חברות הביטוח בעיקר כלל, מגדל והראל וקרנות השקעה כגון ריט 1, סלע קפיטל ואחרות. חלק מהרכישות נעשה מתוך מטרה להשביח ולשפר את הביצועים של המרכז המסחרי/ קניון וחלק נעשה מתוך שיקול של תשואה מובטחת. בתאריך פרסם השמאי הממשלתי הראשי סקירה לשיעורי התשואה למחצית הראשונה של שנת שיעור התשואה )שיעור ההיוון הכולל( הממוצע למחצית הראשונה של שנת 2015 בנכסים מסחריים הינו 7.6% )ללא שינוי מהמחצית השנייה של 2014(. נמצא קשר מובהק בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או מרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו. בנכסים במיקום מרכזי )מע"ר של ערי גוש דן(, נצפה שיעור תשואה נמוך ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה. הקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה )לגבי מרכיבים כגון: איתנות פיננסית של השוכרים, יחס אי תפוסה, סיכונים לבעלים שבהשתנות הסביבה וכו'(. בנכסים מסחריים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה באותו הנכס, כאשר לשוכרים בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך. ניכר פער בשיעורי התשואה בשטחי מסחר בקניונים לבין שיעורי תשואה בחנויות קטנות ברחובות מרכזיים, שבהן שיעורי תשואה נמוכים יותר. בתאריך דיווחה חברת וילאר על רכישת מלוא הזכויות במרכז מסחרי ברמת הנשיא, בחיפה, המהווה מרכז מסחרי שכונתי בשטח של כ- 5,500 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח של כ- 3,000 מ"ר, בתמורה לסך של. 80,000,000 הנכס מושכר בתפוסה של כ- 77% ל- 14 שוכרים בדמי שכירות שנתיים של כ- 4.3 מ'. עפ"י מידע משלים שאספנו, בהתחשב בדמי שכירות ראויים לשטחי המסחר הפנויים, העסקה משקפת שיעור תשואה ממוצע של כ- 7% לנכס. בתאריך פורסם בעיתונות כי חברת אלרוב, רכשה 30% מהזכויות ב"קניון שדרות ממילא" בירושלים לרבות חניון ממילא, כך שלאחר הרכישה היא מחזיקה במלוא הזכויות בנכס, בתמורה לסך של. 220,000,000 הקניון מהווה שדרה מסחרית ומיני-קניון בשטח של כ- 19,000 מ"ר הבנוי מעל חניון קרתא וחניון ממילא הכולל 587 מקומות חניה. עפ"י מידע משלים שאספנו, העסקה משקפת שיעור תשואה ממוצע של כ- 7.3% לנכס. בתאריך דיווחה חברת סלע קפיטל נדל"ן, על רכישת 50% מהזכויות ב"קניון רמלוד", ברחוב הצופית ברמלה, המהווה מרכז מסחרי פתוח בשטח של כ-.9 עמוד 33 מתוך 39

42 12,700 מ"ר, בתמורה לסך של. 69,000,000 הנכס מושכר בתפוסה מלאה ל- 27 שוכרים, בדמי שכירות המשקפים תשואה של כ- 8.1%. בתאריך דיווחה קבוצת עזריאלי, על רכישת 51% מהזכויות במרכז המסחרי "G בעמק" בתמורה לסך של. 171,700,000 מחיר העסקה משקף תשואה של כ- 7.1%. העסקה כפופה לזכות סירוב של חברת ריט 1 בעלת 49% מהזכויות בנכס ולאישור הממונה על ההגבלים העסקיים. בתאריך דיווחה ריט 1 כי היא מממשת את זכות הסירוב הראשונה הנתונה לה ורוכשת עם שותף את יתרת הזכויות בנכס. בתאריך דיווחה חברת ריט 1, על רכישת 80% מהזכויות בנכס למסחר ומשרדים )שלב ב' של מרכז מסחרי גלובס סנטר(, אשר ממוקם בנתיבות, הכולל 3 מבנים בני 1-3 קומות, בשטח של כ- 8,700 מ"ר, בתמורה לסך של. 66,000,000 הנכס בנוי בשלמותו ומושכר בתפוסה של 80%, מחיר העסקה משקף תשואה של כ- 9.3%. עד למועד קבלת אישור תב"ע והשלמת שיווקו, תשלים החברה את רכישת יתרת הנכס ותשלם למוכר את יתרת התמורה בגין רכישת הנכס, בסך שישקף תשואה של כ- 9.5% על בסיס ה- NOI שינבע מהשכרת יתרת הנכס. בינואר 2011 רכשה החברה זכויות במרכז המסחרי הממוקם בסמוך לנכס )שלב א' במרכז המסחרי(. בתאריך דיווחה חברת אדרי-אל, על מכירת כל זכויותיה במרכז המסחרי "דיזינגוף סנטר" בתל אביב, תמורת סך של. 304,000,000 עפ"י שומה שצורפה לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2013, החברה מחזיקה ב"מיני קניון" במרכז הכולל את השטחים אשר שימשו בעבר לחנות של המשביר לצרכן )בחלק המערבי של האגף הדרומי(, הכולל כ- 11,600 מ"ר שטחי מסחר וכ- 370 מ"ר מחסנים, במפלסים קרקע, קומה א', קומה עליונה, מרתף עליון ומרתף תחתון. הנכס מושכר בתפוסה של כ- 97%, תמורת דמי שכירות המשקפים תשואה של כ- 7.5%, בהתחשב במחיר הרכישה. בתאריך דווחה חברת מצלאוי על מכירת "המרכז המסחרי מצלאוי" בקרית אונו, בשטח לשיווק של כ- 600 מ"ר, המהווה קומת קרקע מסחרית בחזית הצפונית של פרויקט המגורים "מגדלי אונו" בקרן הרחובות שלמה המלך ולוי אשכול )מול קניון קרית אונו(, תמורת סך של. 20,000,000 לאור איסוף מידע שבצענו, ניתוח העסקה מצביע על שיעור היוון של כ- 7.7%. על פי פרסום בעיתונות מתאריך ומידע משלים שאספנו, נמכר בניין בית המשפט השלום בכפר סבא )רחוב הטחנה(, הכולל שטח בנוי של 1,750 מ"ר, מרתף וחניון, תמורת. 21,000,000 הבניין מושכר בשלמות למינהל הדיור הממשלתי בדמי שכירות שנתיים של כ-. 1,300,000 קיימת הכנסה נוספת מהשכרת 32 מקומות חניה וכן הכנסה מרווחי ניהול. העסקה משקפת תשואה בשיעור של כ- 8%. o o o o o עמוד 34 מתוך 39

43 9.2 נתוני השוואה למסחר ולמקומות חנייה שטחי מסחר בהתאם להסכמי שכירות ולטיוטות הסכמי שכירות עולה כי שווקו שטחים מסחריים למספר רב של רשתות כדוגמת:,H&M זארה, פראוור 21, מנגו, גאפ, רנואר, גולף, פוקס, קסטרו, סופר פארם, עדן טבע, נייקי, הוניגמן, סטימצקי, ועוד. בהתאם לנתוני החברה 8 נחתמו הסכמי שכירות בגין שטח של כ- כ- 18,550 מ"ר בדמי שכירות ממוצעים של כ- 289 למ"ר לחודש, כפונקציה של גודל החנות, מיקום יחסי, סוג השוכר וכיוצ"ב. בהתאם לנתוני החברה 8 נחתמו זיכרונות דברים לגבי שטח של כ- 6,281 מ"ר, בדמי שכירות ממוצעים של כ- 359 למ"ר לחודש, כפונקציה של גודל החנות, מיקום יחסי, סוג השוכר וכיוצ"ב. שווי מקומות חניה נתוני השוואה: o בבניין משרדים הנמצא בשלבי הקמה הרחוב הארבעה ת"א, נמכרו מקומות חנייה בודדים לחלק מרוכשי שטחי המשרדים במקום תמורת 130, ,000 למקום חניה. o בתאריך דווח בעיתונות כי חברת הביטוח הראל רכשה את חניון היהלום בבורסה בר"ג בכ-. 19,200,000 היקף העסקה משקף מחיר של כ- 135,000 למקום חנייה. o בדצמבר 2011 דווח בעיתונות כי חברת אמד, שבבעלות חברת התחבורה הציבורית דן, השלימה את בעלותה בחניון בית ש.א.פ המונה כ- 610 מקומות חניה, מכ- 50% ל- 100% תמורת. 42,000,000 היקף העסקה משקף מחיר של כ- 137,000 למקום חניה. o במסגרת הדוחות הכספיים של קבוצת עזריאלי ליום הוערך מקום חניה בחניון מרכז עזריאלי, הכולל 3,200 מקומות חניה לפי 150,000. בתאריך הודיעה אלקטרה השקעות על מכירת 25% ממגדל אלקטרה תמורת. 302,500,000 בתאריך , דיווחה חברת אלקטרה נדל"ן בע"מ, על מכירת 25% מהזכויות ב"מגדל אלקטרה" ברחוב יגאל אלון בתל אביב, תמורת. 300,000,000 הנכס בשטח לשיווק של 58,917 מ"ר מושכר במלואו לחברות שונות. עפ"י מידע משלים שאספנו עמוד 35 מתוך 39 8 הנתונים המפורטים מצויים במשרדנו ולבקשת מזמין חוות הדעת לא פורטו משיקולים שיווקיים ומסחריים.

44 17,000 העסקה משקפת שיעור תשואה של כ- 7.5%. עפ"י מידע משלים שאספנו העסקה משקפת שווי של כ- משרדים ושווי של כ- 160,000 למקום חניה. למ"ר תחשיב השומה החניון המסחרי יניב הכנסה הן ממכירת מינויים והן מכניסות מזדמנות. על בסיס נתונים של חניונים מסחריים במרכז תל אביב עולה, כי שווי מקום חניה בחניון מסחרי הינו כ- 140,000, ועוד מע"מ )הפחתה של כ- 7% לעומת שווי מקום חנייה בפרויקט מרכז עזריאלי ובהתחשב בפוטנציאל הכנסות נוספות מתפעול מקומות החניה הצפים כמפורט לעיל( שווי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס לאור העובדה כי הנכס כגמור ומוכן לאכלוס הינו נכס מניב אמדנו את שווי הנכס בגישת היוון ההכנסות. שיעור ההיוון נאמד בהתחשב בעסקאות ההשוואה אשר פורטו לעיל. דמי השכירות הראויים נקבעו למסחר בהתאם לנתונים המפורטים לעיל. שיעור ההיוון הבסיסי מבטא גם שיעורי תפוסה כמקובל בנכסים חדשים. שיעור ההיוון שהובא בחשבון גבוה משיעור ההיוון שהיה ראוי להביא בחשבון באם הנכס כבר היה פעיל וזאת לאור העובדה כי קיימים מרכיבי סיכון נוספים על הסיכונים המאפיינים נכס מניב פעיל ועובד )פרמיה זו לסיכון נאמדת בכ- 1%(. בנוסף לדמי השכירות ישלמו השוכרים דמי ניהול לחברת ניהול. בחלק מהקניונים חברת הניהול מאוזנת/בעלת עודפים, ובחלק אחר חברת הניהול גירעונית, קרי הבעלים מכסים מכיסם את גירעון חברת הניהול. בדרך כלל גירעון או איזון תזרימי של חברת הניהול הינו כפונקציה של ניהול ותכנון נכון של הפרויקט )כמות כניסות ויציאות, כמות שטחים ציבוריים ביחס לשטחים לשיווק, גודל ועוד(. לפי מיטב ניסיוננו בטיפול בקניונים דומים, 3 השנים הראשונות להפעלה מוגדרות "כתקופת הרצה". בדרך כלל בתקופה זו, נדרשים בעלי הנכס להשקיע סכומי כסף גבוהים בפרסום, שיווק, מבצעי "החדרת המותג" וכד'. מאחר ולהבנתנו, לא ניתן לגבות מהשוכרים את מלוא עלות זו, במסגרת הסכמי הניהול, הנחנו כי ב- 3 שנים הראשונות להפעלת הקניון, הגרעון החודשי בין הכנסות להוצאות של חברת הניהול יעמוד על 10 למ"ר לשיווק לחודש..10 עמוד 36 מתוך 39

45 סעיף שטחי מסחר- חוזים חתומים שטחי מסחר- זכרון דברים שטחי מסחר- מלאי אחסנה לא צמודה בניכוי גירעון חברת הניהול ל- 3 שנים סה"כ שווי שטחי המסחר שווי חניון מסחרי חניון מסחרי שטח לשיווק במ"ר 18,550 שכ"ד ממוצע למ"ר 289 סה"כ הכנסות לשנה משטחי מסחר 64,297,087 שיעור היוון 8% סה"כ, במעוגל 803,700, ,100, ,400,000 10,400,000 )10,200,000( 1,583,400,000 8% 8.5% 8.5% 8.5% 27,044,072 37,520, ,000 )4,000,000( ,281 7, כמות 1,076 שווי מקום חניה סה"כ 150,640, ,000 שווי שטחי המסחר והחניון המסחרי, במעוגל 1,734,040, אומדן יתרת העלויות לגמר סעיף כלליות לרבות מימון ובלתי נצפה מראש הקמה סה"כ יתרת עלויות לגמר, במעוגל סכום 140,394, ,426, ,820, שווי הנכס במצבו הנוכחי 1,734,040, ,700, ,820,000 1,296,500,000 שווי הנכס כגמור, במעוגל הפחתת רווח יזמי הפחתת יתרת עלויות לגמר שווי נכס במצבו בדיקות רגישות ממצאי בדיקת רגישות לשינוי בדמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש לשטחי המסחר במלאי: ,296,500,000 1,272,300,000 1,296,500,000 שווי 1,320,500,000 ממצאי בדיקת רגישות לשינוי ביתרת העלויות לגמר: 302,238, ,820, ,402,000 1,296,500,000 1,330,100,000 1,296,500,000 שווי 1,262,900,000 עמוד 37 מתוך 39

46 11. השומה לאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות החברה בנכס, בשוק החופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון, נקי מכל חוב, שיעבוד, משכנתא, לרבות זכויות צד ג' )למעט עם צוין במפורש לעיל( בגבולות,. 1,296,500,000 כללי השווי לא כולל מע"מ. לא התייחסנו למיסוי שיחול, ככל שיחול, בעת מכירת הנכס. שווי הנכס בספרי החברה 1,296,000,000. הערכנו את שווי הנכס בעבר: מסמך גילוי מועד שווי 697,155, ,400,000 1,099,700,000 1,209,200,000 1,250,500, הערות הגידול בשווי נובע מתוספת השקעות בקידום הבנייה עפ"י תקן 17.1 בקשנו מהחברה מסמך גילוי הנוגע למספר נושאים. בתאריך , התקבל במשרדנו מסמך גילוי לצורך הערכת נכס השקעה בשלבי הקמה, ליום , מהחברה. תמצית המסמך: לא קיימים בנכס דיירים מוגנים לפי חוק הגנת הדייר, תשל"ב לא קיימים בנכס מחזיקים ללא הסכם שכירות בתוקף, ו/או לא קיימים בנכס מחזיקים שהם בעלי עניין בתאגיד, כגון: חברת בת, 9 חברות קשורות 10 וכד'. לא קיימת חבות בפיצויים בגין פגיעה של הנכס במקרקעי צד שלישי. לא קיימת חבות מהותית אחרת הקשורה למקרקעין, שיש בה כדי להשפיע על שווי הנכס ואינה מפורטת בסעיפים לעיל חברה אשר חברה אחרת מחזיקה ב- 50% ויותר מהון המניות המונפק שלה או מזכויות ההצבעה שבה. 10 חברה אשר בבעלות או בשליטה בעקיפין של בעל הנכס. עמוד 38 מתוך 39

47 הצהרות אנו מצהירים, כי למיטב ידיעתנו העובדות עליהן מבוססת חוות הדעת נכונות. הניתוח והמסקנות מוגבלים להנחות ולתנאים המפורטים לעיל. אנו מצהירים כי המידע המשפטי המוצג במסמך זה הינו המידע המשפטי עליו מבוססת השומה. אנו מצהירים, כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה. אנו מצהירים כי אין תלות בין משרדנו למזמין השומה כהגדרתה בעמדת סגל הרשות לניירות ערך מיולי שכר הטרחה בעבור שומה זו אינו מותנה בתוצאות ההערכה ואין לו השפעה מהותית על הכנסות משרדנו. הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 1966 ועפ"י התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית. אנו מצהירים, כי אנו בעלי הידע והניסיון המתאים לביצוע הערכה זו. השומה בוצעה על ידי החתומים מטה..14 בכבוד רב, עמוד 39 מתוך 39

48 גינדי השקעות 1 בע"מ הערכת שווי זכויות החברה בפרויקט בהקמה- קניון העיר תל אביב ליום

49 BDO Consulting Group בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין תל אביב-יפו טלפון: פקס: Website: שלום רב, נתבקשנו על-ידי דירקטוריון חברת גינדי השקעות 1 בע"מ )להלן: "החברה"( לבצע הערכת שווי של זכויות החברה בפרויקט בהקמה קניון העיר תל אביב בע"מ )להלן: "קניון העיר" ו/או "הפרויקט" ו/או "חברת קניון העיר"(, וזאת לצורך התחייבות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה בתיקון לשטר הנאמנות מיום 26 בפברואר, 2014, בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )להלן: "הנאמן"( ליחס יתרת אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה )להלן: "אגרות החוב"( לשווי זכויות החברה בקניון העיר באמצעות החזקת החברה )בעקיפין( במניות גינדי מסחר תל אביב בע"מ )להלן: "גינדי מסחר"( וזכויות החברה בהלוואות ובדמי הניהול שיתקבלו מגינדי מסחר )להלן: "הזכויות"(, וזאת ליום בעת גיבוש חוות הדעת BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ )להלן: )"BDO" הניחה והסתמכה על דיוק, שלמות ועדכניות המידע שהתקבל מהחברה, לרבות הנתונים הפיננסיים ולרבות מידע צופה פני עתיד. BDO אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה, ובהתאם לא ערכה בחינה עצמאית בלתי תלויה של מידע זה. הערכת השווי משקפת את הגישה על-פיה פועל משקיע פיננסי, המודרך על-פי שיקולים כלכליים, הלוקחים בחשבון את מבחני הרווחיות, זרמי המזומנים והסיכונים. המידע הכלול בעבודה זו, אינו כולל, בהכרח, את כל המידע אותו ידרוש משקיע פוטנציאלי. משקיע פוטנציאלי עשוי להעריך את הזכויות בהתחשב בגורמים נוספים אשר לא נלקחו על-ידנו בחשבון, כגון: איחוד מטות, סינרגיזם אנכי או אופקי, יתרון לגודל, גישה למקורות מימון וכו'. בעבודה זו לא בוצעו בדיקות נאותות diligence( )Due חשבונאיות, משפטיות ופיזיות, ואין היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של החברה.. לצורך ביצוע העבודה, הנחנו שהנתונים הפיננסיים, נתונים שונים והמצגים עליהם התבססנו הינם שלמים והוגנים ולא אימתנו אותם באופן בלתי תלוי, ולמטרות ביצוע עבודה זו הנחנו שהם מדויקים ו/או שלמים ו/או הוגנים. אין לנו סיבה להניח, שהנתונים עליהם התבססנו אינם מדויקים, שלמים ו/או הוגנים, ולא ערכנו בחינה עצמאית של מידע זה. ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו. אם יתברר, שהנתונים הפיננסיים, נתונים אחרים והמצגים שהועברו אינם מדויקים ו/או שלמים ו/או הוגנים תשתנה בחינת הסבירות בהתאם. 30 ביוני, 2016 )להלן: "מועד ההערכה"( וזאת בהסתמך על מידע פיננסי וניהולי שהתקבל מהחברה ועל שמאות הפרויקט. עבודה זו מיועדת לשימושן הבלעדי של מזמינות העבודה והנהלותיהן- לרבות לצורך צירוף לדוחות הכספיים של החברה או דיווחים אחרים של החברה על-פי תקנות ני"ע. לצורך עבודתנו התבססנו מידע פיננסי, עסקי על נתונים ומסמכים, כמפורט להלן: ותפעולי, אשר נמסר לנו על-ידי החברה; שמאות הפרויקט ליום 30 ביוני, 2016 אשר יפורסמו לציבור עם פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2016 )להלן: "השמאות"(; דוחות כספיים מבוקרים של גינדי מסחר ושל קניון העיר ליום 30 ביוני, 2016; שיחות עם סמנכ"ל הכספים וחשב החברה; נתונים ומידע הגלויים לציבור. ii ליום גינדי השקעות 1 בע"מ

50 ביצוע החישובים בעבודה זו נעשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי עיגול. לבקשתכם, אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לחברה, לצרף את חוות הדעת לדיווחים על פי חוק ניירות ערך- התשכ"ח או תקנות על פיו, ולכל דיווח אחר המוגש על פי דיני ניירות ערך, וכן לכלול את תוכן חוות הדעת בדיווחים כאמור. כמו כן, אנו מסכימים לצרף את חוות הדעת לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 ביוני.2016 פרטי מבצע העבודה: רו"ח מוטי דטלקרמר, שותף רו"ח בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב ובעל תואר MBA מאוניברסיטת בר-אילן. בעל ניסיון של 10 שנים במתן שירותי יעוץ לחברות ולמשרדים ממשלתיים. במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוטי מנהל צוות של 20 כלכלנים ורו"ח בצוות העוסק בהערכות שווי,,PPA תוכניות עסקיות, בדיקות נאותות, חוות דעת כלכליות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים ועוד. במסגרת עבודתו, מוטי היה מעורב בביצוע מגוון רחב של הערכות שווי, תוכניות עסקיות, תכנונים אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי פעילות מגוונים כדוגמת: תקשורת, מדיה, טכנולוגיה, תעשיה מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים. טרם עבודתו ב- BDO ניהל מוטי את המחלקה הכלכלית בחברת "תבור כלכלה ופיננסים". בנוסף, מוטי מרצה בטכניון בלימודי מקרקעין בנושאי חשבונאות וניהול פיננסי. בכבוד רב, BDO זיו-האפט ייעוץ וניהול בע"מ בחוות דעת זאת, התייחסנו גם למידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי ודאי לגבי העתיד, המבוסס על מידע קיים ב- BDO וכן מידע כללי ענפי ידוע ומפורסם לציבור. אם הערכות אלה לא תתממשנה, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה, ככל שנעשה בו שימוש בחוות הדעת. חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן את הערכת השווי לאור נתונים חדשים, שלא הובאו בפנינו קודם למתן חוות דעתנו בנדון. הרינו לציין, כי אין לנו עניין אישי בחברה, הננו בלתי תלויים בחברה או בבעלי השליטה בה או באחת מחברות הקבוצה כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו 1955 ובתקנות, שהותקנו על-פיו. עוד נציין, כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר עם תוצאות חוות דעת זו. כמן כן, נציין כי על פי ההסכמות עם החברה, באם ניתבע בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע עבודה זו, מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות סבירות שנוציא או שנידרש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי, חוות דעת מומחים, התגוננות מפני הליכים משפטיים, משא ומתן וכיו"ב בקשר לכל תביעה, דרישה או הליכים אחרים בשל עבודה זו מיד עם דרישתנו הראשונה בניכוי שלוש פעמים סכום שכר הטרחה המשולם לנו בגין השירות הספציפי במסגרתו אירע הנזק. בנוסף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באם נחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם עבודה זו, בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר, מתחייבת החברה לשפותנו בגין כל סכום כאמור שישולם על ידינו, מיד עם דרישתנו הראשונה בניכוי שלוש פעמים סכום שכר הטרחה המשולם לנו בגין השירות הספציפי במסגרתו אירע הנזק. במקרה בו יתברר בדיעבד על פי פס"ד חלוט כי לא הייתה עילה חוקית נגדנו, תחול חובת השיפוי האמורה לעיל החל מהשקל הראשון. iii ליום גינדי השקעות 1 בע"מ

51 תוכן עניינים רקע ומטרת העבודה תיאור החברה והפרויקט הסביבה העסקית דוחות כספיים מתודולוגיה הערכת השווי LTV iv ליום גינדי השקעות 1 בע"מ

52 1 פרק רקע ומטרת העבודה 1 פרק 1: רקע ומטרת העבודה ליום גינדי השקעות 1 בע"מ הערכת שווי זכויות החברה בפרויקט בהקמה- קניון העיר תל אביב

53 רקע ומטרת העבודה הקדמה מבנה ההחזקות גינדי השקעות 1 בע"מ )להלן: "החברה"( מחזיקה )בעקיפין( ב- 50 מהון המניות המונפק והנפרע של להלן מבנה ההחזקות בפרויקט: גינדי מסחר תל אביב בע"מ וכן ב- 50 מזכויות ההצבעה בה. למיטב ידיעת החברה, יתרת המניות וזכויות ההצבעה מוחזקת על ידי חברת דירות יוקרה בע"מ )להלן: "דירות יוקרה"(. גינדי מסחר תל אביב בע"מ מחזיקה ב- 50 מההון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של קניון העיר תל ריבוע כחול נדל"ן בע"מ )100 ( גינדי השקעות 1 בע"מ )100 ( דירות יוקרה בע"מ )50 ( אביב בע"מ )חלק החברה 25 בעקיפין( כאשר למיטב ידיעת החברה, יתרת המניות וזכויות ההצבעה בה מוחזקת על ידי רבוע נדל"ן בשרשור )בעקיפין באמצעות חברות מחזיקות( )להלן: "רבוע כחול"(. מתחם השוק הסיטונאי מתוכנן לכלול כ- 2,200 יח"ד למגורים )בבנייה מרקמית ומגדלים(, קניון הכולל כ אלף מ"ר )שטח לשיווק(, דיור להשכרה של 55 יח"ד וכ- 13 אלף מ"ר של מוסדות ציבור, מעל למרתף חניה הכוללת 2,556 מקומות חניה, פארק ציבורי ושטחים פתוחים של כ- 15 דונם. ריבוע נדל"ן שוק תל אביב בע"מ )100 ( גינדי השקעות מסחר תל אביב בע"מ )50 ( ריבוע נדל"ן שוק תל אביב מסחר בע"מ )50 ( גינדי מסחר תל אביב בע"מ )50 ( קניון העיר תל אביב בע"מ 2 פרק 1: רקע ומטרת העבודה ליום גינדי השקעות 1 בע"מ הערכת שווי זכויות החברה בפרויקט בהקמה- קניון העיר תל אביב

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת אחוזת בית - רעננה ומרכז מסחרי פארק מול רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 בגוש 7650( הערכה ליום 31.12.2015 -2-31 במרץ 2016 מספרנו:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint תוכן עניינים מידול מידע בניין BIM קונספט כללי 1 2 שלב תכנון פרויקט 3 ניהול ביצוע במהלך הבנייה 4 תיעוד וניתוח במהלך ולאחר הבנייה 5 אודותינו העתיד כבר כאן... כל מי שמבין כבר יודע: לא בונים בניין בלי BIM

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד