אלגברה ליניארית/מודרנית 1 פתרון 12 9 בפברואר 2017 הערה כללית: שימו לב, אם מדובר בשאלה בכמה שדות שונים (ובאופן כללי), חשוב לעקוב איפה מתרחשות הפעולות ב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אלגברה ליניארית/מודרנית 1 פתרון 12 9 בפברואר 2017 הערה כללית: שימו לב, אם מדובר בשאלה בכמה שדות שונים (ובאופן כללי), חשוב לעקוב איפה מתרחשות הפעולות ב"

תמליל

1 אלגברה ליניארית/מודרנית 1 פתרון 12 9 בפברואר 2017 הערה כללית: שימו לב, אם מדובר בשאלה בכמה שדות שונים (ובאופן כללי), חשוב לעקוב איפה מתרחשות הפעולות בכל דבר שרושמים ולאיזה מהשדות שייך כל דבר, ומאיפה לאיפה פועלות הפונקציות המדוברות..1 נביט בשדה Z p (כאן p ראשוני), ויהי a Z p כלשהו. נביט בפונקציה ϕ : Z p Z p המוגדרת ע"י ϕ(x) = ax עבור אילו ערכי a Z p זהו איזומורפיזם מ Z p לעצמו? (ראו פונקציה זו בתרגילים קודמים. אפשר תחילה להסתכל על מקרה פרטי של p ו a ים, לברר מה קורה שם, ואז להוכיח למקרה הכללי את טענותיכם.) פתרון. הוכחנו בתרגול שאם ϕ הוא איזומורפיזם של שדות, אז הוא בהכרח מעביר את 1 של התחום ל 1 של התווך, כלומר כדי ש ϕ יהיה איזומורפיזם חייב להתקיים = 1 (1)ϕ כאן (אבל זהו לא תנאי מספיק, רק הכרחי). נשים לב שבמקרה שלנו,.ϕ(1) = a 1 = a לכן אם 1 a, אז ϕ לא איזומורפיזם. אם = 1 a, אז מדובר בפונקציה ϕ(x) = x (פונקצית הזהות, מעבירה כל איבר לעצמו). נוכיח שהיא איזומורפיזם. לשם כך, עלינו לבדוק את ארבעת התכונות הבאות: (הערה: שתי התכונות הראשונות כאן חד חד ערכיות ועל מתקיימות תמיד עבור פונקצית הזהות, בלי קשר למקרה פה או לשדות, זוהי טענה כללית על פונקציות בין קבוצות.) (א) ϕ חח"ע. אכן, אם ϕ(y) ϕ(x) = עבור,x, y Z p זה בדיוק אומר ש.x = y כלומר זוהי פונקציה חח"ע. (ב) ϕ היא על. יהי.y Z p עלינו להוכיח שקיים t Z p כך ש.ϕ(t) = y אבל באמת קיים כזה t: ניקח t = y (כלומר y עצמו) ואז מהגדרת ϕ אכן.ϕ(t) = t = y כלומר ϕ היא על. (ג) ϕ שומרת על חיבור. יהיו.x, y Z p עלינו להוכיח ש ϕ(x)+ϕ(y).ϕ(x+y) = אבל זה באמת נכון פשוט מהגדרת,ϕ שהרי ϕ(x + y) = x + y ו x,ϕ(x) =.ϕ(y) = y (ד) ϕ שומרת על כפל. יהיו.x, y Z p עלינו להוכיח ש ϕ(y).ϕ(x y) = ϕ(x) אבל זה שוב נובע באופן מיידי מהגדרת הפונקציה, שהרי = y ϕ(x (y = x.ϕ(x) ϕ(y) 1

2 לכן סה"כ קיבלנו שאם 1,a אז ϕ(x) = ax לא איזומורפיזם, ואם = 1,a אז ϕ כן איזומורפיזם..2 יהיו F, K שני שדות ותהי ϕ : F K פונקציה ביניהם. (א) הוכיחו כי אם ϕ היא איזומורפיזם של שדות, אז היא מעבירה את 0 F ל 0, K כלומר.ϕ(0 F ) = 0 K (באילו תכונות של ϕ השתמשתם?) הוכחה. על מנת להוכיח ש,ϕ(0 F ) = 0 K מספיק להראות ש ϕ(0 F ) K מקיים את התכונה הדרושה מהאפס של השדה K, כיוון שאנו יודעים שאיבר האפס בשדה הוא יחיד. התכונה שיש להוכיח היא שלכל y K מתקיים ϕ(0 F ) + y = y יהי y K (כלשהו). נוכיח את השוויון הדרוש. נשים לב ש ϕ היא איזומורפיזם ובפרט היא על, לכן קיים x F כך ש ϕ(x) = y (למעשה, x הזה הוא יחיד, כיוון ש ϕ חח"ע, אבל פה זה לא חשוב לנו, מספיק לנו שקיים איזשהו x, וניקח אחד כזה). אז נוכל לרשום ש ϕ(0 F ) + y = ϕ(0 F ) + ϕ(x) = ϕ(0 F + x) = ϕ(x) = y (השתמשנו בכך ש ϕ שומרת על חיבור ובהגדרה של איבר האפס ב F : 0 F x+ = (.x F לכל x לכן הוכחנו ש ) F 0)ϕ מקיים את התכונה הדרושה מאיבר האפס של K ולכן מיחידות של איבר אפס בשדה, נובע שזהו איבר האפס עצמו, כלומר = ) F 0)ϕ.0 K (הערה: בהוכחה הזאת השתמשנו בכך ש ϕ היא על ובכך שהיא שומרת על חיבור, לא היינו צריכים את שתי התכונות האחרות. בהוכחה אחרת ייתכן ונזדקק לתכונות האחרות.) (ב) נניח הפעם ש ϕ מקיימת את שתי התכונות הבאות בלבד: ϕ(a + b) = ϕ(a) + ϕ(b) a, b F ϕ(a b) = ϕ(a) ϕ(b) a, b F (כלומר, ϕ "שומרת על הפעולות" חיבור וכפל). הוכיחו שוב ש 0)ϕ F ) = 0 K (בהשתמש רק בשתי התכונות האלה). הוכחה. נסמן.b = ϕ(0 F ) K נשים לב שמתקיים b + b = ϕ(0 F ) + ϕ(0 F ) = ϕ(0 F + 0 F ) = ϕ(0 F ) = b אם נחבר לשני האגפים את הנגדי של ) F 0)ϕ (כלומר, נחבר b לשני האגפים), נקבל ( b),b + b + ( b) = b + כלומר.b + 0 K = 0 K כלומר,.b = 0 K וזה מה שרצינו להוכיח. (ג) נניח ש ϕ מקיימת את שתי התכונות מסעיף ב' ובנוסף שהיא אינה זהותית אפס, כלומר שהיא לא מעבירה הכל ל 0 K (במילים אחרות, קיים איבר x F כך ש זאת בתרגול תחת ההנחה ש ϕ [הוכחנו.ϕ(1 F ) = 1 K הוכיחו כי.(ϕ(x) 0 K 2

3 היא איזומורפיזם. כאן ההנחה חלשה יותר.] הוכחה. לפי ההנחה, קיים x F כך ש 0.ϕ(x) נשתמש ב x הזה כדי להוכיח את הדרוש. נשים לב שמהתכונות של ϕ שהנחנו ומתכונות של שדה נובע: ϕ(1 F ) ϕ(x) = ϕ(1 F x) = ϕ(x) לפי ההנחה, 0,ϕ(x) כלומר זהו איבר שונה מאפס בשדה K, לכן יש לו הופכי בשדה זה. נכפיל בהופכי שלו, 1,(ϕ(x)) את שני האגפים ונקבל ש ϕ(1 F ) ϕ(x) (ϕ(x)) 1 = ϕ(x) (ϕ(x)) 1 כלומר.ϕ(1 F ) 1 K = 1 K אז מההגדרה של 1 K קיבלנו בשוויון האחרון ש,ϕ(1 F ) = 1 K כדרוש. 3. יהי ϕ : F K איזומורפיזם בין שני שדות F ו K ויהי b. F הוכיחו כי אם ב F יש פתרון למשוואה x 3 = b (כלומר קיים t F כך ש t), 3 = b אז ב K ישנו פתרון למשוואה ϕ(b).x 3 = הוכחה. נניח כי t F הוא פתרון של המשוואה,x 3 = b כלומר מתקיים t 3 = b (ב F ). אם נפעיל את הפונקציה ϕ על שני האגפים (שניהם איברים בתחום שלה, והם שני איברים שוים, לכן גם התוצאות תהיינה שוות, מן הסתם), נקבל ϕ(b).ϕ(t 3 ) = כיוון ש ϕ שומרת על כפל, נקבל כי ϕ(t),ϕ(t 3 ) = ϕ(t t t) = ϕ(t) ϕ(t) כלומר ϕ(b) (ϕ(t)) 3 = זה מה שכתוב בשוויון האחרון שהתקבל מהנתון. כלומר, האיבר ϕ(t) K מקיים את המשוואה ϕ(b) x, 3 = כלומר תחת ההנחות, כי פתרון למשוואה הזאת ב K, כדרוש. 4. האם קיים איזומורפיזם בין השדות (2 )Q ו ( 3 )Q? רמז: היעזרו בשאלה הקודמת. פתרון. לא קיים איזומורפיזם ביניהם! נניח בשלילה שקיים כזה וניקח אחד כזה, נקרא לו 3) Q(.ϕ : Q( 2) נביט במשוואה = 2 2.x יש לה פתרון ב 2) Q( (למעשה, 2 ו 2 שניהם פתרונות שלה). לכן לפי התרגיל הקודם, למשוואה (2)ϕ x 2 = צריך להיות קיים פתרון ב (3 )Q. נברר מהו (2)ϕ: ϕ(1 Q( 2) ) = 1 Q( 3) לפי מה שהראנו בתרגול וקודם בתרגיל זה, חייב להתקיים (כלומר 1 עובר ל 1 ). לכן מכיוון ש ϕ שומרת על חיבור, נקבל ש ϕ(2) = ϕ(1 + 1) = ϕ(1) + ϕ(1) = = 2 Q( 3) לכן קיבלנו שלמשוואה = 2 2 x יש פתרון ב 3 Q. אבל זה לא ייתכן! כי אם היה כזה פתרון, נקרא לו 3) Q(,x = a + b 3 אז היה מתקיים כביכול x 2 = 2 (a + b 3) 2 = 2 a ab + 3b 2 = 2 מכאן שניתן להביע את המספר האי רציונאלי 2 באופן הבא: 3 = 2 a 2 3b 2 2ab 3

4 כלומר קיבלנו ש 3 הוא מנה של שני מספרים רציונאליים, כלומר הוא גם כן רציונאלי, וזה לא נכון! קיבלנו סתירה, לכן ההנחה שלנו לא היתה נכונה. כלומר, לא קיים איזומורפיזם בין שני השדות המדוברים בשאלה. (הערה: כאן 0 b,a, אחרת, אם או a או b שוים ל 0, אז מיד מהשוויון הקודם היינו מקבלים ש = 2 2 a או = 2 2,3b ושניהם לא יכולים להתקיים עבור (.a, b Q.5 יהי ϕ : F K איזומורפיזם בין שני שדות.F, K הוכיחו כי לכל x F מתקיים שהאיבר ההופכי של ϕ(x) ב K הוא ) 1.ϕ(x (במילים אחרות, יש להוכיח ש ( 1 ϕ(x מקיים את התכונה הדרושה מהופכי של.ϕ(x) רשמו תחילה מה התכונה הדרושה.) [התכונה שנוכיח כאן היא במילים אחרות: לקחת את x, להפעיל עליו את ϕ ואז לקחת הופכי של מה שהתקבל, זה אותו הדבר כמו להביט ב x, לקחת את ההופכי שלו 1 x, ואז להפעיל את ϕ על 1 x.] הוכחה. עלינו להוכיח ש ) 1 ϕ(x b = מקיים את התכונה שדרושה מההופכי של,ϕ(x) כלומר שמתקיים.b ϕ(x) = 1 K נחשב: b ϕ(x) = ϕ(x 1 ) ϕ(x) = ϕ(x 1 x) = ϕ(1 F ) = 1 K כדרוש. לכן מיחידות של הופכי בשדה נובע ש ( 1 ϕ(x הוא אכן ההופכי של.ϕ(x) (המעבר השני הוא מכך ש ϕ שומרת על כפל, והבא הוא מהגדרת הופכי, והאחרון הוא מכך שהוכחנו כי איזומורפיזם של שדות מעביר את 1 F ל 1.) K שאלות נוספות.1 האם הפונקציה ψ : Z p Z p המוגדרת ע"י ψ(x) = x p היא איזומורפיזם מ Z p לעצמו (מה שנקרא "אוטומורפיזם")? רמז: ישנו פתרון מהיר ולא קשה מדי (המשתמש בתכונות של פעולות ב Z p שהוכחנו פעם) וישנו פתרון ארוך יותר שלמעשה מוכיח מחדש תכונות אלה. פתרון. עלינו לבדוק האם ψ מקיימת את ארבעת התכונות הדרושות מאיזומורפיזם, כלומר האם היא חח"ע, על, שומרת על חיבור, שומרת על כפל. נשים לב ששמירה על חיבור וכפל מתקיימת: ψ(x + y) = (x + y) p = x p + y p = ψ(x) + ψ(y) ψ(xy) = (xy) p = x p y p = ψ(x) ψ(y) (התכונה השניה די ברורה ונובעת מהגדרת חזקה ואינדוקציה, אם רוצים לדייק. התכונה הראשונה היא המהותית כאן והיא נובעת מטענה שהוכחנו עבור שדה עם מציין,char = p שהיא בדיוק אומרת כי לכל שני איברים בשדה עם מציין p (ראשוני) מתקיים (x + y) p = x p + y p (דיברנו על זה בתרגול וגם בתרגילים קודמים, ההוכחה משתמשת בבינום ניוטון). נותר להוכיח ש ψ היא חח" ע ועל. נבחן את הפונקציה הזאת ביתר ריכוז: נראה תחילה שהיא חח" ע: דרך א'. נניח כי ψ(b),ψ(a) = ועלינו להוכיח ש.a = b לפי ההנחה,,a p = b p לכן = 0 p.a p + ( b p ) = a p b ניעזר שוב בבינום ניוטון: p ( ) p (a b) p = a p k ( 1) k b k = a p + ( 1) p b p (mod p) ( ) k k=0 4

5 הסבר: השוויון האחרון נובע מאותו שיקול שהזכרנו קודם: לכל 1 p k 1, ) ( מכיל את p במונה ובמכנה ישנם רק מספרים p k = p! k!(p k)! המקדם הבינומי שקטנים מ p, ולכן כיוון ש p ראשוני, איננו כפולה של שני מספרים שקטנים ( ממנו, p ) לכן אין שום דבר במכנה שיכול לצמצם את p שבמונה. לכן המספר (השלם!) k מתחלק ב p עבור k בין 1 ל 1 p. כלומר בשדה Z p כל המקדמים חוץ מהראשון מהאחרון מתאפסים (אלא שמתאימים ל 0 = k ו p k = לא מתאפסים, כי שם דווקא כן מופיע p גם במכנה). לכן מכל הסכום נשארים רק המחובר הראשון והאחרון, שזה מה שרשמנו בשוויון ( ). כעת נבחין בין שני מקרים: (a b) 2 = a 2 + b 2 (mod 2) אם = 2 p, אז ( ) אומר לנו ש אבל בשדה עם מציין,2 c c = (כי = 0,(2c לכן,b 2 = b 2 לכן למעשה כתוב כאן לפי ההנחה שלנו ש a: 2 = b 2 (a b) 2 = a 2 b 2 = 0 לכן = 0 2 (b a), ובשדה מכפלת שני איברים שווה ל 0 אם ורק אם לפחות אחד מהם שווה ל 0 (הוכחנו תכונה זו שקראנו לה "בשדה אין מחלקי אפס"). לכן שהכרח = 0 b a בעצמו, לכן a = b (ע"י חיבור של b לשני האגפים), כדרוש. אם > 2 p ראשוני, כלומר הוא ראשוני אי זוגי, אז השוויון ( ) אומר ש (a b) p = a p + ( 1) p b p = a p b p = 0 לכן מאותו שיקול ("בשדה אין מחלקי אפס") נקבל שוב ש = 0 b a, כלומר.a = b לכן ψ היא חח" ע. דרך ב'. נראה ברישום קצת אחרת שמדובר בפונקציה חח"ע. יהיו x, y Z p שונים: x y (נניח x < y < p.(0 עלינו להוכיח כי ϕ(y) ϕ(x) כלומר כי.x p y p נרשום y = x + k כאשר < k < p x.0 אז לפי בינום ניוטון, y p x p = (x + k) p x p = i=0 p i=0 p 1 ( ) p = x p + x i k p i x p = i ( ) p x i k p i x p = i p 1 i=0 ( ) p x i k p i i ( p בשדה עם מציין p: הם כולם מתאפס i) אנו כבר מלומדים בנוגע למקדמי בינום פרט ל i. =,0 p לכן סה"כ = k p 5

6 כלומר, עלינו רק להוכיח ש p) k p 0 (mod כאשר < k < p x.0 אבל אנו יודעים כי כדי שיתקיים = 0 p k דרוש ש k p יתחלק ב p. וכיוון ש p < k < p x 0 אכן k לא מתחלק ב p. מכאן הדרוש. הערה: הוכחה זהה לגבי שמירה על חיבור ועל כפל תקפה לכל שדה עם מציין p, גם שדות אינסופיים. כלומר, בשדה עם מציין p תמיד נוכל להגדיר העתקה (=פונקציה) שתשמור על הפעולות: x. x p באופן כללי, העתקה משדה לעצמו השומרת על הפעולות נקראת אנדומורפיזם או פשוט מורפיזם מהשדה לעצמו. המורפיזם המסוים הזה, השולח כל איבר לחזקת p שלו נקרא אנדומורפיזם פרובניוס, לכבוד 1917) (1849 robenius.f erdinand Georg F (העתקה זו יכולה להיות מוגדרת גם במבנים יותר כלליים משדות. ויש לה שימוש למשל בתחום באלגברה שנקרא תורת גלואה.) למה היא גם על? ברגע שהראנו שמדובר בפונקציה חח"ע, אנו יכולים להסיק שהיא גם פונקציה על, כיוון שמדובר בפונקציה מקבוצה סופית לעצמה: אם היא חח"ע, אז התמונה שלה, שזו הקבוצה } p {x p : x Z p } = {0 p, 1 p,..., (p 1) היא קבוצה בת p איברים בדיוק (כי הוכחנו שכל שניים מהם שונים זה וזה), לכן התמונה היא תת קבוצה של Z p שבה יש בדיוק p איברים שונים, כלומר זו כל הקבוצה. (אם זו לא היתה כל הקבוצה, כלומר אם בתמונה פחות מ p איברים, היינו מקבלים סתירה לחד חד ערכיות שכבר הוכחנו). [טיעון זה תקף עבור כל פונקציה מקבוצה סופית לעצמה: אם הפונקציה היא חח" ע, אז היא גם על, ולהפך. כלומר במקרה כזה חח"ע ועל שקולות זו לזו וגוררות זו את זו, אבל זה לא תקף במקרה כללי!] פתרון נוסף לשאלה קצר יותר. ניזכר שהוכחנו את משפט פרמה הקטן, על פיו לכל a Z p מתקיים (p a. p = a (mod לכן ההעתקה שלנו היא למעשה העתקת הזהות! ולכן בוודאי היא איזומורפיזם בין Z p לעצמו. הערה: כדאי לשים לב שההוכחה נראית קצרה, אבל הרי השתמשנו במשפט לא טריביאלי שהוכחנו קודם, וההוכחה שלו (שהיא נחמדה מאוד) דרשה כמה מעברים ורעיון לא טריוויאלי (ממבט ראשון לפחות). (כמו כן, כדאי לשים לב שההוכחה הקודמת של חח"ע לדוגמא עובדת גם בשדה כללי עם מציין p, לאוו דווקא Z p ואילו המשפט הקטן של פרמה הוכח אצלינו רק למקרה הפרטי של Z, p לכן למקרה כללי יותר לכל הפחות נצטרך להכליל את ההוכחה של המשפט הקטן של פרמה או לבדוק האם ההוכחה שהיתה לנו עובדת גם למקרה כללי יותר.) 2. (חזרה על טענה מההרצאה) הוכיחו כי השדה GF 4 (שדה עם 4 איברים) נקבע באופן יחיד עד כדי איזומורפיזם, כלומר שעד כדי איזומורפיזם ישנו שדה אחד בעל 4 איברים (כל שני שדות בעלי 4 איברים הם איזומורפיים). פתרון. תחילה נבנה שדה כזה עם 4 איברים (נגדיר את פעולות החיבור והכפל בו, זה משהו שכבר נעשה בהרצאה וגם הוזכר בתרגול) ולאחר מכן נוכיח שהוא יחיד עד כדי איזומורפיזם. 6

7 בניה. ניקח את האיברים,0 1 שחייבים להיות בשדה ונוסיף עוד שני איברים,a b השונים מהם ושונים זה מזה. נרצה להגדיר על ארבעת האיברים האלה חיבור וכפל שיקיימו את כל התכונות הדרושות מהם כפעולות של שדה וגם כך שיתקבל שדה עם מציין 2 (שדה בעל ארבעה איברים חייב להיות בעל מציין 2. למה לא 3? את זה נגלה תיכף במהלך בניית הטבלאות. אז נבנה מבלי להניח זאת.) נתחיל מטבלת הכפל 0 1 a b a b a 0 a b 0 b 0 1 a b a b a 0 a 1? b?! b 0 b 0 1 a b a b a 0 a b 1 b 0 b 1 a הסבר: נביט בשורה של a. עבור a 2 יש שני ערכים אפשריים:,1 b (כיוון שבכל שורה בטבלה אמור להופיע כל איבר פעם אחת בדיוק). האם ייתכן ש 1 = 2 a? אז,ab = b לכן a, 2 = b לכן זה לא ייתכן. אבל אז = 1 a (כי 0 b ואפשר לצמצם בו)..b 2 = ו a ab = 1 = ba נעבור לטבלת החיבור: a b a b 1 1 a a b b a b a b 1 1 a? b 0 a a b b?! b b a b a b b a a a b 0 1 b b a 1 0 האם ייתכן ש a = 1 1? + אז מה לגבי + a 1? הוא לא יכול להיות שווה a או 1 (כי אז השני מהם הוא 0), ולכן הוא בהכרח שווה ל b. ואז = 0 b + 1. מה לגבי a? + a a + a = a(1 + 1) = a 2 = b אבל זה יוצר סתירה בטבלת החיבור שלנו. לכן לא ייתכן = a ובאופן דומה גם לא = b (ולא = כי אז = 0.(1 לכן = בהכרח. לכן גם.b + b וגם = 0 a + a = a(1 + 1) = a 0 = 0 כמו כן, + a 1 לא יכול להיות,1 a,0, לכן הוא חייב להיות b. זה גורם לנו להשלים את הטבלת החיבור. הקבוצה {b F =,0},1,a עם חיבור וכפל שמוגדר ע"י טבלאות אלה אכן מהווה שדה. לכן הוכחנו כרגע כי קיים שדה עם ארבעה איברים. חוץ מזה, הגענו למסקנה שהוא חייב להיות עם מציין 2. אבל האם יכולים להיות כמה שדות שונים כאלה? מה זה שונים בכלל? אנו רוצים שדות עד כדי איזומורפיזם, שהרי קיום איזומורפיזם בדיוק אומר כי השדות זהים עד כדי שינוי בסימונים. לכן נשאר להשתכנע שכל שדה אחר עם 4 איברים יהיה בעל טבלאות כפל וחיבור זהות (ולמעשה בנינו אותן כאן, ואכן יש רק אפשרות אחת לבנות את הטבלאות, עד כדי שינוי בשמות איברי השדה). הוכחת יחידות. נניח כי יש לנו שדה אחר בעל ארבעה איברים } b.f = {0, 1, a, 7

8 נשים לב כי טבלאות החיבור והכפל שבנינו חייבות להיות זהות כאן (תו באותו תו עם תג). כמו כן, ניתן לסדר דווקא בסדר זה את b a, בכתיבת הטבלאות, בכל מקרה התפקידים שלהם סימטריים כך שאם נרצה להחליף ביניהם, כל שעלינו לעשות הוא להחליף בהתאם,a b גם בתוך הטבלה (1,0 ישארו במקום). לכן נוכל לקחת איזומורפיזם F ϕ : F בין שני השדות המוגדר כך: 0 0, 1 1, a a, b b זוהי העתקה חח"ע ועל והיא שומרת על הפעולות (כי y,ϕ(x + y) = (x + y) = x + אפשר לבדוק את כל האפשרויות. למשל, +a.(1+a) = b = 1 ובדומה עבור כפל.) הערה: ישנו עוד איזומורפיזם בין F לעצמו, אשר מחליף בין a ל b. הדיון בנושא זה בהרצאה. ראו גם את 3. נביט בקבוצת הוקטורים במישור עם פעולות חיבור וכפל המוגדרות כך: K = {(a, b) : a, b R} (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) (a, b) (c, d) = (ac bd, ad + bc) היזכרו בהגדרת השדה C (המרוכבים) והוכיחו כי השדות K ו C הם איזומורפיים (כלומר הוכיחו שקיים איזומורפיזם ביניהם). (לצורך העניין, ניתן להניח שהקבוצה K יחד עם פעולות אלה היא אכן שדה, אבל אם רוצים לחזור על הגדרת השדה, זהו תרגיל נחמד להוכיח ש K הוא אכן שדה.) הוכחה. נגדיר העתקה (=פונקציה) בין שתי הקבוצות ונוכיח שההעתקה שהגדרנו היא איזומורפיזם של שדות, כלומר שהיא חח"ע, על ושומרת על הפעולות. ובכן, ניקח :(a, b R כלומר,a + ib C המוגדרת כך (לכל ϕ : C K ϕ(a + bi) = (a, b) כלומר, היא מתאימה למספר מרוכב את הוקטור שמייצג אותו במישור המרוכב (וקטור שקואו' ראשונה שלו היא החלק הממשי והקואו' השניה שלו היא החלק המדומה.) נבדוק את התכונות הדרושות: (א) חח"ע? יהיו a + bi, c + di C שני מספרים שונים (כאן,(a, b, c, d R עלינו להראות ש di).ϕ(a + bi) ϕ(c + ואכן, = d) ϕ(a + bi) = (a, b) (c, di),ϕ(c + שהרי לפי ההנחה a c או b d (זה "או" מתמטי: כלומר אולי אחד מהם מתקיים ואולי שניהם). (אפשר להוכיח חח"ע בניסוח אחר: להניח שעבור שני מספרים מרוכבים + a (.a+bi = c+di ולהוכיח שאז בהכרח ϕ(a+bi) = ϕ(c+di) מתקיים bi, c+di (ב) על? יהי.(a, b) K עלינו להוכיח שקיים z C כך ש ( b.ϕ(z) = (a, ואכן, z = a + bi מקיים את הדרוש. 8

9 (ג) שומרת על חיבור? יהיו z = a + bi, w = c + di C (כאן.(a, b, c, d R עלינו להוכיח ש ϕ(w).ϕ(z + w) = ϕ(z) + נבדוק: ϕ(z + w) = ϕ((a + c) + (b + d)i) = (a + c, b + d) ϕ(z) + ϕ(w) = ϕ(a + bi) + ϕ(c + di) = (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) כלומר, אכן ההעתקה שהגדרנו שומרת על חיבור! (במעבר האחרון בשורה השניה: השתמשנו בהגדרת החיבור ב K.) זה לא אמור להיות מפתיע מדי, כיוון שהחיבור אצלינו מוגדר "לפי קואורדינטות": קואורדינטה ראשונה של וקטור ב K מתאימה לחלק הממשי, a, של מספר מרוכב a, + bi וקואורדינטה שניה מתאימה לחלק המדומה, b, של אותו מספר. (ד) שומרת על כפל? יהיו z = a + bi, w = c + di C (כאן.(a, b, c, d R עלינו להוכיח ש ϕ(w).ϕ(z w) = ϕ(z) נבדוק: ϕ(z w) = ϕ((ac bd) + (ad + bc)i) = (ac bd, ad + bc) ϕ(z) = (a, b), ϕ(w) = (c, d) ϕ(z) ϕ(w) = (ac bd, ad + bc) כמו כן, ולפי הגדרת הכפל ב K נקבל: כלומר אכן מתקיים השוויון הדרוש לכל שני מספרים מרוכבים,z. w C לכן ההעתקה ϕ : C K שהגדרנו היא חח"ע, על ושומרת על הפעולות, כלומר איזומורפיזם של שדות! לכן שני השדות המדוברים הם איזומורפיים. 9

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נ

פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נ פתרונות לשאלות ממבחנים עוזי וישנה, 1996 השאלות לקוחות ממבחנים של פרופ' א. רואן. הפתרונות מוצגים באופן תמציתי, ויתכן שבמבחן כדאי להרחיב יותר. קובץ זה נכתב במקור בתוכנת,Oren ותורגם באופן אוטומטי למחצה ל

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום 67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום דרך הערות יתקבלו בברכה nogarotman@gmailcom אהבתם?

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב

סיכום אינפי 2 28 ביולי 2010 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה ב סיכום אינפי 2 28 ביולי 200 מרצה: צביק איתמר, בעזרת סיכומים משיעוריו של נועם ברגר מתרגלים: ינאי ג', איב גודין אין המרצה או המתרגלים קשורים לסיכום זה בשום דרך..אינני לוקחת אחריות על מה שכתוב מטה. השימוש

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד