Nokia 6760 slide מדריך למשתמש גירסה 3

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Nokia 6760 slide מדריך למשתמש גירסה 3"

תמליל

1 Nokia 6760 slide מדריך למשתמש גירסה 3

2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-573 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת Nokia כל הזכויות שמורות. Nokia.Nokia Corporation הם סימנים מסחריים אוסימנים מסחריים רשומים של Nokia Original Enhancements וסמל Nokia,Nokia Connecting People,Mail for Exchange,Navi,Ovi tune הוא סימן קולי של.Nokia Corporation שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ- Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805,.United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent and France Patent This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-( 1 ) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- ( 2 )שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-.MPEG LA, LLC ראה. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" is).(as מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחור של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש הנזקים והחבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחבויות של מעניקי רישיון מטעם.Nokia הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של,Nokia מצגי האחריות, למשווק של.Nokia התקן זה עשוי

3 הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-.FCC Rules הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-( 2 ) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה. /גירסה HE 3

4 תוכן בטיחות... 6 אודות ההתקן שלך... 6 יישומי משרד... 7 שירותי רשת... 7 זיכרון משותף חיפוש עזרה... 8 תמיכה... 8 עזרה מובנית בהתקן... 8 שמור על תוכנת ההתקן שלך מעודכנת... 8 שאלות נפוצות תחילת השימוש מקשים וחלקים הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה טעינת הסוללה הפעלה או כיבוי של ההתקן נעילת המקשים חיבור הדיבורית האישית כרטיסי זיכרון קיצורים בקר ב Ovi.3 slide Nokia 6760 שלך הגדרת הטלפון אשף הגדרות העברת תוכן ביצוע שיחות דואר קולי...19 בקרת עוצמת הקול כתיבת טקסט בעזרת המקלדת כתוב ושלח הודעות המתנה פעילה תפריט מחוונים שעון מיקומי אנטנה התאמה אישית של ההתקן פרופילים...25 בחירת סוגי צלצולים שינוי ערכת הנושא לתצוגה דואר אלקטרוני וצ'אט מקש הודעות דואר של 27...Ovi אודות שירות ההודעות של 27...Nokia 27...Mail for Exchange צ'אט מפות 29...Ovi מיקום 29...(GPS) אודות מפות מעבר בתוך מפה תכנון נתיב ניווט ליעד אינטרנט וקישוריות... 34

5 11. הורדות מנהל יישומים...49 חנות 50...Ovi מקש אינטרנט דפדפן הורדה מהירה חיבור כבל הנתונים מסוג 36...USB 37...Bluetooth מנהל חיבורים לוח שנה ואנשי קשר יצירת ערך בלוח השנה תצוגות לוח שנה שמירה ועריכה של שמות ומספרים יצירת קבוצות אנשי קשר הוספת צלצולים לאנשי קשר אודות 'אנשי קשר ב 'Ovi 9. תמונות ומוסיקה מצלמה גלריה שיתוף מקוון אודות 'שיתוף 44...'Ovi נגן מוסיקה רדיו 45...FM 45...RealPlayer תוכן 12. הגנה על ההתקן ועל הנתונים נעילת המכשיר אבטחת כרטיס הזיכרון נתוני גיבוי היזהר בעת החיבור הגדרות הגדרות כלליות הגדרות הטלפון הגדרות חיבור הגדרות יישומים עצות "ירוקות" חיסכון באנרגיה מיחזור חיסכון בנייר מידע נוסף מידע אודות המוצר ומידע בטיחות יישומי משרד אינדקס מחשבון...47 המר מידות איתור וסידור של קבצים Quickoffice מנהל קבצי...48 ZIP קורא PDF

6 בטיחות קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא. הפעלה בטוחה אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים. הפרעות כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם. כבה באזורים שיש בהם הגבלה ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפיצים. שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה. אביזרים וסוללות השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. עמידות במים ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש. אודות ההתקן שלך ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות. HSDPA 900/2100 UMTS ורשתות 850/900/1800/1900 (E)GSM לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך. ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לווירוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Verified.Java שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל- Nokia, ו- Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים. אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 6

7 אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים. הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך. בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש. יישומי משרד יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של,Microsoft Word PowerPoint ו- Excel,XP,Microsoft Office 2000) ו ). לא כל תבניות הקבצים נתמכות. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים. זיכרון משותף בטיחות התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: צלילים, גרפיקה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, צ'אט, דואר אלקטרוני, לוח שנה, משחקים, הערות ויישומים. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף. שירותי רשת כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי HTTP) WAP 2.0 ו- SSL ) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה. ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן Nokia כל הזכויות שמורות.

8 .1 תמיכה חיפוש עזרה כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת או באתר האינטרנט המקומי של (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות: הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן. בעזרת היישום 'עדכון תוכנה של,'Nokia עדכן את תוכנת ההתקן מעת לעת לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות. בקר בכתובת או באתר האינטרנט המקומי של.Nokia זכור לגבות את נתוני ההתקן לפני שתבצע את עדכון תוכנת ההתקן. שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. האיפוס לא מוחק את המסמכים והקבצים שברשותך. אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו. עזרה מובנית בהתקן ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן. כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר < יישומים < עזרה < עזרה ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות. כאשר יישום מסוים פתוח, בחר אפשרויות < העזרה של התצוגה הנוכחית. עזרה כדי לגשת אל הקטנת גודל גופן או < בעת קריאת ההוראות, בחר אפשרויות הגדלת גודל גופן כדי לשנות את גודל טקסט העזרה. תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים קישור ליישום קישור לנושא עזרה קשור. במחוונים הבאים: הנדון. כשאתה קורא את ההוראות, בחר אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח. שמור על תוכנת ההתקן שלך מעודכנת אודות עדכוני תוכנה עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן. לקבלת הודעה כאשר תוכנה חדשה זמינה עבור ההתקן שברשותך, הירשם עם שירות My Nokia והירשם כמנוי עבור הודעות טקסט או דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, עבור אל אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו Nokia כל הזכויות שמורות. 8

9 הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון. לאחר עדכון תוכנת ההתקן או יישומים, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים המעודכנים במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות. עדכון תוכנה באמצעות ההתקן באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן (שירות רשת). בחר < כלים < מנהל התקנ. ואפשרויות < בדיקת עדכונים. עדכון תוכנה באמצעות המחשב מהו קוד הנעילה? ההתקן שברשותך כולל קוד אחד או יותר כדי להגן על ההתקן או על כרטיס ה- SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד נעילה קוד הנעילה (המוכר גם כקוד אבטחה) מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא באפשרותך לשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. ראה "נעילת המכשיר" עמ 51. עליך לזכור את הקוד החדש, לשמור עליו בסוד ולהחזיק אותו במקום בטוח בנפרד מההתקן שברשותך. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, עליך לקחת את ההתקן אל מוקד שירות מורשה של Nokia וייתכן שיחולו עלויות נוספות. כדי לבטל את נעילת ההתקן, יש לטעון את התוכנה מחדש והנתונים ששמרת בהתקן עשויים להאבד. קודי PIN ו- PUK אם שכחת את אחד מקודי הגישה הבאים, פנה לספק השירות שלך. Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את קוד PIN (מספר זיהוי אישי) קוד זה מגן על כרטיס ה- SIM מפני תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה שימוש לא מורשה. קוד (4-8 PIN ספרות) מצורף בדרך כלל לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן לכרטיס ה- SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד,PIN הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה- PUK כדי לבטל את למחשב. הנעילה. לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום,Nokia Software Updater קוד PIN2 קוד זה (4-8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן. עבור אל. קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. שאלות נפוצות אם הקודים אינם מסופקים עם כרטיס ה- SIM, פנה למפעיל כאשר אתה מתחיל להשתמש בהתקן חדש, ייתכן שיהיו לך שאלות. שכרטיס ה- SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך. בנוסף לשאלות המקבלות מענה במדריך זה, בקר בדפי התמיכה של המוצר באתר האינטרנט של.Nokia היכן ניתן לקבל הגדרות עבור ההתקן? חיפוש עזרה בדרך כלל, הגדרות,GPRS,MMS הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או Nokia כל הזכויות שמורות.

10 חיפוש עזרה שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת. כמו כן, באפשרותך להשתמש ביישום 'אשף ההגדרות' כדי לקבוע את ההגדרות. ראה "אשף הגדרות" עמ 18. כיצד ניתן להעביר תוכן מההתקן הישן? באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם ל-. Nokia 6760 slide ראה "העברת תוכן" עמ Nokia כל הזכויות שמורות. 10

11 .2 תחילת השימוש מספר דגם: s. מקשים וחלקים 3 מקש ;Navi להלן מקש גלילה 4 מקש שיחה 5 מקש בחירה שמאלי 6 מקשים לגישה מהירה: מקשי אינטרנט, תפריט והודעות 7 מקש Backspace 8 מקש Sym (סמל) 9 מקש Shift 10 מקש פונקציה 11 מצלמה 1 מקש הפעלה/סיום 2 מקש בחירה ימני Nokia כל הזכויות שמורות.

12 .1 תחילת השימוש הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. הסר את הכיסוי האחורי. 2. הסר את הסוללה, אם הוכנסה. 12 לחצני עוצמת קול 13 מקש לכידה 14 מחבר Micro USB 15 מחבר למטען 16 מחבר דיבורית אישית 17 מיקרופון 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 12

13 תחילת השימוש 3. הכנס את כרטיס ה- SIM למחזיק הכרטיס. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה. סגור את מחזיק כרטיס ה- SIM והחלק את הכיסוי של המחזיק כדי לנעול אותו. 5. החזר את הכיסוי האחורי למקומו. 4. ישר את מגעי הסוללה עם מחברי תא הסוללה והכנס את הסוללה Nokia כל הזכויות שמורות.

14 תחילת השימוש טעינת הסוללה.1.2 הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות: חבר את המטען לשקע חשמל בקיר. חבר את המטען להתקן. יציאת הטעינה נמצאת מאחורי הכיסוי השחור. הפעלה או כיבוי של ההתקן לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שתרגיש שההתקן רוטט. 3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל. אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחוון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן. טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן. אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד ה- PIN או את קוד הנעילה, ובחר אישור. אם ההתקן מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור. ראה "מהו קוד הנעילה?" עמ 9. בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח. בעזרת היישום 'הגדרת הטלפון', באפשרותך להתאים אישית את המראה ואת אופן הפעולה של ההתקן. לפתיחת היישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר < יישומים < עזרה < הגדרת טלפ'. להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את המדינה שבה אתה נמצא והזן את השעה והתאריך הנוכחיים. לאיתור המדינה שלך, הזן את האותיות הראשונות של שם המדינה. חשוב לבחור את המדינה הנכונה מכיוון שרשומות לוח שנה מתוזמנות עשויות להשתנות אם 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 14

15 תשנה את המדינה במועד מאוחר יותר והמדינה החדשה נמצאת באזור זמן אחר. נעילת המקשים כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, החירום הרשמי שתוכנת בהתקן. באפשרותך להגדיר נעילה אוטומטית של מסוים, או כאשר הסליידר סגור. ייתכן שתוכל לחייג למספר לוח המקשים לאחר פרק זמן לשינוי פרק הזמן שלאחריו נעילת המקשים מופעלת, בחר < כלים < הגדרות וכללי < אבטחה < טלפון וכרטיס < SIM השהיה לנעי' מקשים אוטו' < מוגדר משתמש ואת פרק הזמן הרצוי. לנעילה ידנית של המקשים במצב טלפון, לחץ על מקש הסיום ובחר נעילת מקשים. טיפ: כאשר נעילת המקשים מופעלת, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי להציג במהירות את התאריך ואת השעה. חיבור הדיבורית האישית חבר את הדיבורית האישית התואמת למחבר הדיבורית האישית של ההתקן שברשותך. אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל.Nokia AV Connector בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל,Nokia AV Connector הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע. כרטיסי זיכרון כרטיסי זיכרון נתמכים תחילת השימוש השתמש רק בכרטיסי microsd תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים Nokia כל הזכויות שמורות.

16 תחילת השימוש באפשרותך להרחיב את הזיכרון הזמין בעזרת כרטיס microsdhc או microsd עם קיבולת של עד 8. GB הביצועים המיטביים מתקבלים בעזרת כרטיס microsd עם קיבולת של 4. GB ניתן להכניס או להסיר כרטיס microsdhc או כרטיס microsd מבלי לכבות את ההתקן. כדי לשפר את ביצועי ההתקן, מומלץ לא לאחסן בכל תיקייה שהיא יותר מ- 100 קבצים..3.4 הכנסת כרטיס הזיכרון.1.2 השתמש בכרטיס הזיכרון כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין עבור ההתקן שברשותך. באפשרותך גם לגבות מידע מההתקן אל כרטיס הזיכרון. בדוק את התאימות של כרטיסי הזיכרון עם היצרן או הספק שלהם. כרטיס זיכרון תואם עשוי להיכלל באריזת המכירות. ייתכן שכרטיס הזיכרון כבר מותקן בהתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות: הסר את הכיסוי האחורי. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ, כשאזור המגעים ראשון. ודא שאזור המגעים פונה לכיוון המחברים בהתקן. לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו. סגור את הכיסוי האחורי. הסרת כרטיס הזיכרון חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר הסרת כרטיס זיכרון. הסר את הכיסוי האחורי. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מחריץ כרטיס הזיכרון והוצא את הכרטיס. החזר את הכיסוי למקומו Nokia כל הזכויות שמורות. 16

17 קיצורים להלן חלק מקיצורי המקשים בהתקן. בעזרת קיצורים ביישומים באופן יעיל יותר. קיצורים קיצורים כלליים מקש הפעלה/כיבוי # מקש גלילה מצב המתנה מקש שיחה 0 מקש ספרה (2 עד 9) ניתן להשתמש לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה אחת כדי לעבור בין פרופילים. לחץ לחיצה ממושכת על * כדי להפעיל את הפרופיל 'שקט'. לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי להציג את שעון שומר המסך כאשר לוח המקשים נעול. פתח את יומן השיחות. מוצגים עד 20 המספרים האחרונים שאליהם התקשרת או שניסית להתקשר אליהם. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג. לחץ לחיצה ממושכת כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן. חייג למספר טלפון בעזרת חיוג מהיר. להפעלת חיוג מהיר, בחר < כלים < הגדרות וטלפון < שיחה < חיוג מהיר. קיצורי אינטרנט מקש פונקציה + * מקש פונקציה + # y r t p w b n בקר ב- Ovi הגדל את הדף. הקטן את הדף. עבור אל דף הבית. פתח את תיקיית הסימניות. פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש. חזור לדף הקודם. הצג את הדפים הפעילים. הצג את סקירת הדף. הזן כתובת אינטרנט חדשה. Ovi באמצעות.Nokia כולל שירותים המסופקים על-ידי Ovi באפשרותך, לדוגמה, ליצור חשבון דואר אלקטרוני, לשתף את התמונות ואת קליפי הווידאו שלך עם חברים ובני משפחה, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על מפה, להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצלילים להתקן שברשותך ולרכוש מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ולא כל השפות נתמכות. גישה לשירותים עבור אל והירשם לחשבון Nokia משלך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות. תחילת השימוש Nokia כל הזכויות שמורות.

18 Nokia 6760 slide שלך.3 לאחר שהפעלת את ההתקן, התחל לסייר. הגדרת הטלפון בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח. לקבלת גישה ליישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר יישומים < עזרה < הגדרת טלפ'. < להגדרת חיבורי ההתקן, בחר אשף ההגדרות. להעברת נתונים להתקן מהתקן Nokia תואם, בחר החלפת טלפונים. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. אשף הגדרות בחר < כלים < אשף ההגדרות. השתמש באשף ההגדרות כדי להגדיר הגדרות דואר אלקטרוני וחיבור. הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה- SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות. להפעלת אשף ההגדרות, בחר התחלה. לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה- SIM מההתקן. אם כרטיס ה- SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה. בחר מבין האפשרויות הבאות: מפעיל הגדר את ההגדרות הספציפיות אינטרנט, WAP והגדרות זרימה. למפעיל, כגון,MMS הגדרות דוא"ל הגדרת תצורה של חשבון POP,IMAP או Mail.for Exchange ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. העברת תוכן באפשרותך להשתמש ביישום החלפה כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם ל-.Bluetooth באמצעות קישוריות Nokia 6760 slide סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ה- slide Nokia 6760 שלך יודיע על כך. אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס,SIM באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה- SIM שלך. כאשר ה- slide Nokia 6760 שברשותך מופעל ללא כרטיס,SIM הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי, וניתן לבצע העברה. העברת תוכן בפעם הראשונה לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה, ב Nokia,slide בחר החלפה ביישום 'הגדרת הטלפון' או בחר < כלים < החלפה. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר. אם בחרת,Bluetooth חבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות,Bluetooth בחר המשך. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד ב- slide Nokia 6760 שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 18

19 .4 אישור. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר אישור. ההתקנים מותאמים כעת. ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות. ב- slide Nokia 6760 שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר. לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר. תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים ב- Nokia slide זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה. ביצוע שיחות הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. כדי לבצע ולקבל שיחות, על ההתקן להיות מופעל, חייב להיות מותקן בו כרטיס SIM תקף ואתה חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית. חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה. ביצוע שיחות כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג. כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הסיום. טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ה- 0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון. מענה לשיחה למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה. לדחיית שיחה, לחץ על מקש הסיום. כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר השתקה. לוויסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע. דואר קולי בחר Nokia 6760 slide שלך < כלים < תיבה קולית. בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית. כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית, גלול אל תיבת הדואר הקולית ובחר אפשרויות < התקשרות לתיבה קולית. כדי להתקשר לתיבת הדואר במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר. לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר ואפשרויות < שינוי מספר Nokia כל הזכויות שמורות.

20 Nokia 6760 slide שלך בקרת עוצמת הקול לכוונון עוצמת הקול של האפרכסת או הרמקול במהלך שיחה או בעת האזנה לקובץ שמע, השתמש בלחצני עוצמת הקול. להפעלה או ביטול של הרמקול במהלך שיחה, בחר רמקול או טלפון. אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל. כתיבת טקסט בעזרת המקלדת ההתקן שברשותך מצויד במקלדת מלאה. להוספת סימני פיסוק, לחץ על המקש או על צירוף המקשים המתאים. למעבר בין מצבי הרישיות, לחץ על המקש.Shift להוספת תווים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפונקציה ולחץ על המקש המתאים. למחיקת תו, לחץ על המקש.Backspace למחיקת מספר תווים, לחץ והחזק את המקש.Backspace להוספת תווים וסמלים שאינם מוצגים במקלדת, לחץ על המקש.Sym לשינוי שפת הכתיבה או להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר אפשרויות < אפשרויות קלט ואת האפשרות המתאימה Nokia כל הזכויות שמורות. 20

21 כתוב ושלח הודעות בחר < הודעות < הודעות..1.2 חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב. כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות.MMS אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב- MMS. בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני אצל ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני החורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקייה דואר יוצא וההתקן ינסה לשלוח אותה שוב מעת לעת. שליחת הודעת דואר אלקטרוני מחייבת חיבור נתונים, וניסיונות רציפים לשלוח שוב אותה עלולים להגדיל את חשבון הטלפון שלך. בתיקייה דואר יוצא, תוכל למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקייה טיוטות. בחר הודעה חדשה < הודעה כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה,(MMS) בחר הודעת שמע כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או בחר דואר אלקטרוני כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני. בשדה אל, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים או קבוצות מהרשימה אנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים, לחץ *. תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח. בשדה הנושא, הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה < < הוספת טקסט הוספת תוכן < כלשהי, בחר אפשרויות תבנית או הערה. < כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות הוספת תוכן, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ < הוספת תוכן < אחר כלשהו להודעה, בחר אפשרויות הוספת אחר. כדי לצלם תמונה או להקליט וידיאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < הוספת תוכן < הוספת תמונה < חדש, הוספת וידאו קליפ < חדש או הוספת קליפ קולי < חדש. כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר אפשרויות ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי. כדי לשלוח את ההודעה, בחר אפשרויות < מקש החיוג. Nokia 6760 slide שלך שליחה או לחץ על הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו. ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת Nokia כל הזכויות שמורות.

22 ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידיאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ,MP4 או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית. המתנה פעילה עם הפעלת ההתקן (לאחר רישומו ברשת), ההתקן נמצא במצב המתנה ומוכן לשימוש. לפתיחת רשימת המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש השיחה. גלול ימינה כדי לגשת אל הרשימה של שיחות שהתקבלו או שיחות שלא נענו. לשימוש בפקודות הקוליות או בחיוג הקולי, מקש הבחירה הימני. לחץ לחיצה ממושכת על לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל. כדי להתחבר לאינטרנט, לחץ על מקש האינטרנט. תפריט התפריט הראשי הינו נקודת המוצא לפתיחת כל היישומים בהתקן או בכרטיס זיכרון. לגישה לתפריט הראשי, לחץ על. לפתיחת יישום או תיקייה, בחר את הפריט. לשינוי תצוגת התפריט, בחר תפריט וסוג תצוגה. לסגירה של יישום או תיקייה, בחר חזרה הדרוש לחזרה למצב המתנה. < אפשרויות < שינוי תצוגת ויציאה כמספר הפעמים טיפ: להצגת היישומים הפתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר יישום. לסגירת יישום, לחץ על מקש.backspace השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה. מחוונים או ההתקן מחובר לרשת UMTS או.GSM רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר. יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק. קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות. קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו. מקשי ההתקן נעולים. תזכורת פעילה. הפעלת את הפרופיל השקט וההתקן אינו מצלצל כאשר יש שיחה נכנסת או הודעה. קישוריות Bluetooth מופעלת. חיבור Bluetooth נוצר. כשהמחוון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר. קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל מציין שהחיבור פעיל והסמל מציין שהחיבור בהמתנה. קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל מציין שהחיבור פעיל והסמל מציין שהחיבור בהמתנה. Nokia 6760 slide שלך 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 22

23 קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל מציין שהחיבור פעיל והסמל מציין שהחיבור בהמתנה. גישתמנות להורדהמהירה (HSDPA) נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות בין האזורים. הסמל מציין שהחיבור פעיל והסמל מציין שהחיבור בהמתנה. ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים.USB קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת). כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל. שעון דיבורית אישית מחוברת להתקן. ערכת רכב של דיבורית מחוברת להתקן. עזר שמיעה מחובר להתקן. טלפון TTY מחובר להתקן. ההתקן מבצע סינכרון. בעזרת 'שעון', באפשרותך להציג את השעה המקומית או את השעה בערים אחרות ולהשתמש בהתקן כשעון מעורר. שעון מעורר בחר < יישומים < שעון. להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר אפשרויות < התראה חדשה. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל. לכיבוי התזכורת המושמעת, בחר עצירה. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר נודניק. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה. טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר אפשרויות < הגדרות < זמן נודניק לתזכורת. לביטול התראה, בחר אפשרויות < הסרת התראה. לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר אפשרויות < הגדרות. לעדכון אוטומטי של השעה, התאריך ומידע אזור הזמן בהתקן (שירות עדכון שעה אוטומטי < < הגדרות רשת), בחר אפשרויות < מופעל. שעון עולמי בחר < יישומים < שעון. להצגת השעה במקומות שונים, פתח את כרטיסיית השעון העולמי. להוספת מיקומים לרשימה, בחר אפשרויות < הוספת מיקום. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 מיקומים. להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר אפשרויות < הגדר כמיקום נוכחי. המיקום מוצג בתצוגה הראשית של השעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם למיקום שנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך. הגדרות שעון בחר אפשרויות < הגדרות. לשינוי השעה או התאריך בחר שעה או תאריך. Nokia 6760 slide שלך Nokia כל הזכויות שמורות.

24 Nokia 6760 slide שלך אנלוגי או < לשינוי השעון המוצג במצבי המתנה, בחר סוג שעון דיגיטלי. כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן מופעל. במכשיר (שירות רשת) בחר עדכון שעה אוטומטי < כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר צליל התראת שעון. מיקומי אנטנה להתקן שברשותך יש שלוש אנטנות משולבות: אנטנה סלולרית, אנטנת Bluetooth ואנטנת.GPS בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה. 1 אנטנה סלולרית 2 אנטנת Bluetooth 3 אנטנת GPS 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 24

25 .4 התאמה אישית של ההתקן באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך, לדוגמה, על-ידי התאמת הצלילים השונים ושינוי תמונת הרקע ושומר המסך. פרופילים בחר < כלים < פרופילים. תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלצולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במצב ההמתנה. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג. ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות < ההגדרות. יצירת חדש וקבע את להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר אפשרויות < התאמה אישית. לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ואפשרויות < הפעלה. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש בקישוריות Bluetooth, GPS או רדיו ;FM הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט הפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך ליצור קישוריות Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו,FM ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו. לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב- 24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר אפשרויות < מתוזמן וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כאשר הפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל במצב ההמתנה. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'. למחיקת פרופיל שיצרת, בחר אפשרויות < מחיקת פרופיל. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש. בחירת סוגי צלצולים כדי לקבוע סוג צלצול לפרופיל כלשהו, בחר אפשרויות < התאמה אישית < סוג צלצול. בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר הורדת צלילים כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלצול שהורדו נשמרים בתיקייה גלריה. להשמעת סוג הצלצול עבור קבוצת אנשי קשר שנבחרה בלבד, בחר אפשרויות < התאמה אישית < התראה עבור, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה. כדי לשנות את צליל ההתראה להודעות, בחר אפשרויות < התאמה אישית < צליל התראת הודעה. שינוי ערכת הנושא לתצוגה בחר < כלים < ערכות נושא. לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בכל היישומים, בחר כללית. לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בתפריט הראשי, בחר תצוגת תפריט. לשינוי ערכת הנושא עבור יישום מסוים, בחר את התיקייה הקשורה ליישום מסוים זה. לשינוי תמונת הרקע של מסך הבית, בחר תמונת רקע Nokia כל הזכויות שמורות.

26 התאמה אישית של ההתקן לבחירת הנפשה עבור שומר המסך, בחר חיסכון בחשמל. להפעלה או כיבוי של אפקטי ערכת הנושא, בחר כללית < אפשרויות < אפקטים של ערכת נושא Nokia כל הזכויות שמורות. 26

27 .5 דואר אלקטרוני וצ'אט בעזרת ההתקן שברשותך, באפשרותך לקרוא ולהשיב לדואר אלקטרוני אישי ולדואר אלקטרוני של עבודה ולנהל צ'אט עם אנשי הקשר של הצ'אט. מקש הודעות להתקן שברשותך יש מקש עבור גישה מהירה להודעות שלך. ייתכן ששירות ההודעות של Nokia יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות ההודעות של Nokia בכתובת. .nokia.com שירות ההודעות של Nokia הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים. ייתכן שיהיה עליך להתקין את שירות ההודעות של Nokia תחילה. לאחר ההתקנה, כדי לפתוח את שירות ההודעות של,Nokia בחר < הודעות. Mail for Exchange בעזרת,Mail for Exchange באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב דואר של Ovi אם עדיין אין לך חשבון דואר אלקטרוני או אם ברצונך ליצור חשבון להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר. ניתן דואר אלקטרוני אחר, הדואר של Ovi מציע לך אפשרות זו. הדואר של להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Mail החברה שלך חייב להפעיל את של בנוסף, מנהל ה- IT.Exchange הוא שירות דואר אלקטרוני בחינם שבו באפשרותך להשתמש דרך Ovi for Exchange עבור החשבון שלך. האינטרנט או ישירות דרך ההתקן שלך. לפני שתתחיל בהתקנת,Mail for Exchange ודא כי יש ברשותך את לקבלת מידע נוסף, ראה.mail.ovi.com הדברים הבאים: ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים או בכל השפות. זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני שם המשתמש לרשת של המשרד שלך הסיסמה לרשת של המשרד שלך שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך) השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך) אודות שירות ההודעות של Nokia שירות ההודעות של Nokia מעביר באופן אוטומטי דואר מכתובת הדואר הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את הודעות הדואר שלך בדרכים. אם אין ברשותך חשבון דואר, צור אחד בכתובת. בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך Nokia כל הזכויות שמורות.

28 דואר אלקטרוני וצ'אט בעזרת,Mail for Exchange ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה- IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר. באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם. צ'אט באמצעות שירות הרשת 'הודעות מיידיות' (IM) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להירשם כמנוי לשירות ההודעות המיידיות שבו ברצונך להשתמש. בחר < אנשי קשר ופתח את כרטיסיית.Ovi כדי להתחבר לשירות, בחר מעבר למצב מקוון ואת שיטת החיבור. חיבור נתוני מנה עשוי להיות כרוך בחיוב נוסף עבור העברת נתונים. לקבלת פרטי תמחור, פנה לספק שירות הרשת. כדי להתחיל שיחת צ'אט עם חבר, בחר אפשרויות < צ'אט. לשליחת הודעת צ'אט, הזן את הטקסט בשדה ההודעה ובחר שליחה. בתצוגת הצ'אט, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות: שליחה שליחת ההודעה. הוספת סמיילי הוספת סמיילי. שליחת המיקום שלי שליחת פרטי המיקום שלך אל משתתף בצ'אט (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שני ההתקנים). פרופיל הצגת פרטי חבר. הפרופיל שלי בחירת מצב הנוכחות שלך או תמונת הפרופיל, התאמה אישית של ההודעה או שינוי הפרטים שלך. עריכת טקסט העתקה או הדבקה של טקסט. סיום צ'אט סיום הצ'אט הפעיל. יציאה סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'. להצגת המיקום של חברך, בחר הצגה על מפה. כדי לחזור לתצוגה הראשית של 'אנשי קשר של 'Ovi מבלי לסיים את הצ'אט, בחר חזרה. אם תבחר מספר טלפון בצ'אט, כדי להוסיף אותו לרשימת אנשי הקשר שלך, להתקשר או להעתיק את המספר, בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה Nokia כל הזכויות שמורות. 28

29 .6 מפות Ovi זקוק להוראות? מחפש מסעדה? ההתקן שברשותך כולל כלים שיכוונו אותך למקום הרצוי. מיקום (GPS) באפשרותך להשתמש ביישומים כגון נתוני GPS כדי לקבוע את המיקום שלך או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור.GPS אודות GPS הקואורדינאטות ב- GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינאטות הבינלאומית.WGS-84 הזמינות של הקואורדינאטות עשויה להשתנות מאזור לאזור. מערכת המיקום העולמית System) (GPS, Global Positioning מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה- GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית Radionavigation) Federal.(Plan הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה- GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ותיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת. אין להשתמש ב- GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה- GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט. מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות.GPS ניתן לאפשר או לבטל שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום. (Assisted GPS (A-GPS ההתקן שלך תומך גם ב- GPS.(A-GPS) Assisted עבור ה- GPS דרושה תמיכת רשת. Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, (A-GPS משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים. בעת הפעלת,A-GPS ההתקן מקבל מידע לווין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה- GPS במהירות גבוהה יותר. תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך. להשבתת שירות ה- A-GPS, בחר < יישומים < נתוני GPS ואפשרויות < הגדרות מיקום < שיטות מיקום < GPS עם סיוע < נטרל. על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים Nokia כל הזכויות שמורות.

30 ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב- GPS בפעם הראשונה. החזקת ההתקן כהלכה בעת שימוש במקלט,GPS ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך. יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר. מקלט ה- GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה- GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר. עצות ליצירת חיבור GPS בדיקת מצב של אות לוויין לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר < יישומים ונתוני < GPS מיקום < אפשרויות < מצב הלויין. אם ההתקן איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהמחוון ארוך יותר, אות הלוויין חזק יותר. לאחר שההתקן קיבל די נתונים מאות הלוויין לצורך חישוב הקואורדינטות של מיקומך, המחוון נצבע בכחול. להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר שינוי תצוגה. ראשית, על ההתקן לקבל אותות מלפחות ארבעה לוויינים על מנת שיוכל לחשב את מיקומך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים. אם ההתקן לא מצליח לאתר את אות הלוויין, שקול לבצע את הפעולות הבאות: אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר. אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר. ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה- GPS של ההתקן. אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת. בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין. בקשות מיקום ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן. בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה. ציוני דרך בחר < יישומים < ציוני דרך. באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, מפות Ovi 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 30

31 כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני.GPS קואורדינטות GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית.WGS-84 בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות: ציון דרך חדש צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר מיקום נוכחי. לבחירת המיקום ממפה, בחר בחירה ממפה. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר הזן ידנית. עריכה ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב). הוספה לקטגוריה הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך. שליחה שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצבים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות. באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר אפשרויות < עריכת קטגוריות. נתוני GPS בחר < יישומים < נתוני.GPS נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער. הקואורדינטות ב- GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית.WGS-84 לשימוש בנתוני,GPS ראשית על מקלט ה- GPS של ההתקן לקבל מידע מיקום מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את קואורדינטות המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים. הדרכה בנתיב בחר < יישומים < נתוני GPS ו-ניווט. התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט הGPS - לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים. הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן. הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה. להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר אפשרויות < הגדרת יעד וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב. לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר עצירת ניווט. אחזור מידע מיקום בחר < יישומים < נתוני GPS ו-מיקום. בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום. לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר אפשרויות < שמירת מיקום. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן מפות Ovi Nokia כל הזכויות שמורות.

32 להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים. מד מסע יישומים < < בחר נתוני GPS ו-מרחק הנסיעה. מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות.GPS להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר אפשרויות < התחל או הפסק. הערכים המחושבים נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל אות GPS חזק יותר. כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר אפשרויות < איפוס. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר הפעלה מחדש. אודות מפות באמצעות היישום מפות תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה, לעיין במפות של ערים ושל מדינות שונות, לחפש מקומות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. תוכל גם לרכוש רישיונות למידע תנועה ולשירותי ניווט שונים (אם זמינים עבור המדינה או האזור שלך). כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות. אם תעיין באזור שאינו מכוסה על ידי מפות שכבר הורדו להתקן שברשותך, מפה של האזור תורד באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתקן או בכרטיס זיכרון שברשותך. תוכל להשתמש גם בתוכנה Nokia Map Loader למחשב כדי להוריד מפות. כדי להתקין את התוכנה Nokia Map Loader במחשב תואם, ראה. טיפ: כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס הזיכרון שלך. הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה. מעבר בתוך מפה כאשר חיבור ה- GPS פעיל, מציג את המיקום הנוכחי במפה. כדי להציג את המיקום הנוכחי או את המיקום הידוע האחרון שלך, בחר אפשרויות < המיקום שלי. למעבר בתוך המפה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה עם מקש הגלילה. המפה מכוונת צפונה כברירת מחדל. כשקיים חיבור נתונים פעיל ואתה מעיין במפה על התצוגה, מפה חדש תורד באופן אוטומטי אם תנווט לאזור שאינו מכוסה על ידי המפות שכבר הורדו. המפות יישמרו באופן אוטמטי בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מותקן). כדי להגדיל או להקטין את המפה, לחץ על מקשי ה- shift השמאלי והימני או לחץ על המקש shift ועל המקש backspace בהתאם למקלדת של ההתקן שברשותך. כדי לשנות את סוג המפה, בחר אפשרויות < מצב מפה. מפות Ovi 2010.Nokia כל הזכויות שמורות. 32

33 מפות Ovi תכנון נתיב לתכנון נתיב, גלול אל נקודת ההתחלה על המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר הוספה לנתיב. להוספת הנתיב ומיקומים נוספים אל הנתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה. אם ברצונך להשתמש במיקום הנוכחי שלך כנקודת ההתחלה, הוסף את היעד אל הנתיב. לשינוי סדר המיקומים בנתיב, גלול אל מיקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר העברה. גלול אל המקום שאליו ברצונך להעביר את המיקום ובחר בחר. לעריכת הנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר עריכת נתיב. להצגת הנתיב במפה, בחר הצג נתיב. לניווט ליעד במכונית או ברגל, אם רכשת רישיון עבור שירותים אלה, בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה. לשמירת הנתיב, בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב. הגדרות < ניווט < הדרכה קולית בחלון הראשי. הדרכה קולית אינה זמינה לניווט ברגל. כדי להתחיל לנווט, נווט אל מיקום כלשהו, לחץ על מקש הניווט ואחר כך בחר נסיעה אל או הליכה אל. כדי לעצור את הניווט, בחר עצירה. ניווט ליעד לניווט ליעד, עליך לרכוש רישיון של שירות הניווט. כדי לרכוש רישיון ניווט להולכי רגל או לרכב, בחר אפשרויות < חנות ורישיונות < נהיגה והליכה. כדי לרכוש רישיון ניווט להולכי רגל בלבד, בחר הליכה. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר. תוכל לשלם עבור הרישיון בכרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון (אם ספק השירות שלך תומך בכך). תוכל להעביר את הרישיון מההתקן שברשותך להתקן תואם אחר, אך ניתן להשתמש ברישיון בהתקן אחד בלבד בכל עת. כשתשתמש בניווט ברכב בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הרלוונטיים. כדי לשנות את השפה במועד מאוחר, בחר אפשרויות < כלים < Nokia כל הזכויות שמורות.

34 .7 אינטרנט וקישוריות באפשרותך לגלוש באינטרנט או לחבר את ההתקן למחשב תואם באמצעות שיטות הקישוריות השונות של ההתקן שברשותך. מקש אינטרנט ההתקן שברשותך כולל מקש לגישה מהירה לאינטרנט. דפדפן בעזרת היישום 'דפדפן', באפשרותך להציג דפי אינטרנט באינטרנט. כמו כן, באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט המיועדים להתקנים ניידים. לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן. גלישה באינטרנט בחר < אינטרנט. קיצור: לפתיחת הדפדפן, לחץ על מקש האינטרנט. חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות. חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Verified.Java דף הבית נפתח. לשינוי דף הבית, בחר אפשרויות < הגדרות. לגלישה בדף אינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או הזן את הכתובת בשדה ) ), ולחץ על מקש הגלילה. דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול חומר, כגון גרפיקה וצלילים, הדורשים כמות גדולה של זיכרון לצורך הצגתם. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו. לגלילה בדפי אינטרנט ללא הצגת פריטים גרפיים, כדי לחסוך בזיכרון, בחר אפשרויות < הגדרות < דף < טעינת תוכן < טקסט בלבד. להזנת כתובת אינטרנט חדשה, בחר אפשרויות < מעבר לכתובת.URL טיפ: במהלך הגלישה, סימנייה. לפתיחת סימנייה, לחץ על 1 ובחר אפשרויות < לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר אפשרויות טעינה מחדש. < ניווט לשמירת כתובת האינטרנט הנוכחית כסימנייה, בחר אפשרויות < שמירה כסימנייה. להצגת צילומים של דפי אינטרנט שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר חזרה (אפשרות זו זמינה אם רשימת היסטוריה מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר). בחר את דף האינטרנט שאליו אתה רוצה לחזור. כלים < < לשמירת דף אינטרנט במהלך גלישה, בחר אפשרויות שמירת דף Nokia כל הזכויות שמורות. 34

35 באפשרותך לשמור דפי אינטרנט ולגלוש בהם במועד מאוחר יותר במצב לא מקוון. בנוסף, באפשרותך לקבץ דפי אינטרנט בתיקיות. לגישה לדפי האינטרנט ששמרת, בחר דפים שמורים בתצוגת הסימניות. לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור דף האינטרנט אפשרויות שירות (אם דף האינטרנט הנוכחי, בחר אפשרויות < תומך באפשרות זו). כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר חסימת חלונות צצים או איפשור חלונות < < חלון אפשרויות צצים. קיצורים במהלך גלישה לחץ על 1 לפתיחת תצוגת הסימניות. לחץ על 2 לחיפוש מילות מפתח בדף הנוכחי. לחץ על 3 לחזרה לדף הקודם. לחץ על 5 להצגת רשימה של כל החלונות הפתוחים. לחץ על 8 להצגת סקירה של הדף הנוכחי. לחץ על 8 פעם נוספת כדי להגדיל את הדף ולהציג את החלק הרצוי. לחץ על 9 להזנת כתובת אינטרנט חדשה. לחץ על 0 למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות). להגדלה או להקטנה של הדף (זום), לחץ על * או על #. טיפ: לחזרה למסך הבית ולהשארת הדפדפן פתוח ברקע, לחץ או על מקש הסיום. לחזרה לדפדפן, לחץ לחיצה פעמיים על ובחר את הדפדפן. ממושכת על הזנות אינטרנט ובלוגים הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי.wiki היישום 'אינטרנט' מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט. להרשמה כמנוי להזנות אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט. לעדכון הזנת אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < ריענון. להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר אפשרויות < הגדרות < הזנות אינטרנט. ניקוי זיכרון המטמון המידע או השירותים שאליהם ההתקן. ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר אפשרויות < סיום החיבור אינטרנט וקישוריות ניקוי נתוני פרטיות < מטמון. לסיום החיבור ולהצגת דף הדפדפן במצב לא מקוון, בחר ניתוק; לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר כלים < < אפשרויות יציאה. < אפשרויות להעברת הדפדפן לרקע, לחץ על מקש הסיום פעם אחת. לסיום החיבור, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום. למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות < קובצי.Cookie Nokia כל הזכויות שמורות.

36 אבטחת חיבורים אם מחוון האבטחה ) ( מוצג במהלך חיבור, משמעות הדבר ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת, מוצפן. סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים. תעודות אבטחה עשויות להיות דרושות עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם אין בהתקן את תעודת האבטחה הנכונה, תוצג הודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך. הורדה מהירה שירות HSDPA (המוכר גם בשם 3.5G, ומצוין באמצעות ( הוא שירות רשת ברשתות,UMTS המספק הורדות נתונים במהירות גבוהה. כאשר מופעלת בהתקן תמיכה ב- HSDPA וההתקן מחובר לרשת UMTS התומכת ב- HSPDA, הורדת נתונים כגון הודעות, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן דרך הרשת הסלולרית עשויה להיות מהירה יותר. חיבור HSDPA פעיל מצוין באמצעות. הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור. להפעלה או כיבוי של,HSDPA בחר < כלים < הגדרות וחיבור < מנת נתונים < גישת מנות במהירות גבוהה. רשתות סלולריות מסוימות אינן מאפשרות שיחות קוליות נכנסות כש- HSDPA פעיל. במקרה זה, תצטרך לבטל את פונקציית ה- HSDPA כדי לקבל שיחות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך. HSDPA משפיע רק על מהירות ההורדה. שליחת נתונים לרשת, כגון הודעות ודואר אלקטרוני, אינה מושפעת. חיבור כבל הנתונים מסוג USB מחבר ה- USB נמצא מאחורי כיסוי אינטרנט וקישוריות כבל הנתונים מסוג USB מיועד להעברת נתונים בלבד ואינו תומך בטעינה. כדי להימנע מפגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים. העברת נתונים בין ההתקן למחשב הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך תואם בעזרת כבל הנתונים. וחבר את ההתקן למחשב כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר אחסון חיצוני. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח נשלף במחשב. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב- Windows (Microsoft כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון Nokia כל הזכויות שמורות. 36

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200

nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200 nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200 שלה הבנות החברות או 2010-2011 Garmin Ltd. או להוריד, להפיץ, לשדר, להעתיק, לשכפל, אין זה, במסמך מפורשות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד