מצב איכות האוויר באיזור חיפה 1. מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה-הגנת הסביבה איכות האוויר באזור איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה נמדדה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצב איכות האוויר באיזור חיפה 1. מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה-הגנת הסביבה איכות האוויר באזור איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה נמדדה"

תמליל

1 מצב איכות האוויר באיזור חיפה 1. מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה-הגנת הסביבה איכות האוויר באזור איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה נמדדה בשנת 218 באמצעות מערך הניטור של האיגוד, המורכב מ תחנות ניטור אוטומטיות רציפות קבועות )16 מהן תחנות נייחות ותחנת ניידת אחת( - ומרכז הבקרה הנמצא במשרדי האיגוד. תאור מערך הניטור שפעל בשנת 218 מובא בטבלה בהמשך. בתחנות הניטור נמדדים ריכוזי מזהמים עיקריים )גזיים וחלקיקים( באוויר הפתוח. תחנות הניטור מקושרות )באמצעות אוגרי הנתונים( למרכז הבקרה הממוחשב, בתקשורת אינטרנט רציפה. מרכז הבקרה פועל בזמן אמת באופן אוטומטי ממוחשב באמצעות חבילת תוכנות משוכללת וייעודית. מבין הפעולות המבוצעות על ידו נמנות: איסוף אוטומטי של נתוני איכות האוויר הנרשמים בתחנות הניטור ושמירתם בבסיס נתונים, חישוב רציף של מדד איכות אוויר בכל אחת מתחנות הניטור, פרסום נתוני הניטור הרציפים והמדד באתר האינטרנט של האיגוד,) העברת נתוני הניטור למנ"א )מערך ניטור ארצי של המשרד להגנת הסביבה(, המרת היחידות של ריכוזי מזהמים המתקבלים במכשירי הניטור )חל"ב( ליחידות מק"ג/מ"ק המתאימות להשוואה עם התקנים ישראלים, ותפקידים אחרים. מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד כחלק ממערך הניטור הארצי )מנ"א( מערך הניטור של איגוד ערים איזור מפרץ חיפה הוכרז בשנת 214, ע"י השר להגנת הסביבה, כחלק ממערך הניטור הארצי )מנ"א( בהתאם לחוק אוויר נקי. מערך הניטור הארצי מקיף למעלה מ- 14 תחנות ניטור אוויר הפרוסות בכל הארץ. תחנות הניטור מופעלות על ידי גופים שונים, הנקראים "גופים מנטרים", והם: המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים להגנת הסביבה )חיפה, אשדוד, אשקלון וחדרה(, רשויות מקומיות, מקורות פליטה גדולים וביניהם חברת החשמל ומפעלים אחרים. תפקידיו של המערך הארצי הם איסוף, עיבוד, שמירה ותיעוד של נתוני ניטור האוויר מתחנות ניטור האוויר ברחבי הארץ, תיאום וריכוז של פעולות ניטור האוויר, פרסום נתונים על איכות האוויר, תחזית איכות האוויר ומדד איכות אוויר ארצי ע"י המשרד להגנת הסביבה וכן תפקידים נוספים כפי שיורה השר להגנת הסביבה. עם חתימת השר להגנת הסביבה על צו ההכרזה על הקמת המערך הארצי לניטור אוויר באפריל 214, כל תחנות הניטור בארץ, לרבות תחנות מערך הניטור של האיגוד באזור מפרץ חיפה, מחוייבות לפעול, עפ"י חוק אוויר נקי, בהתאם למערכת הנחיות אחידה המרוכזות בשם "הנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנת ניטור אוויר שהיא חלק מהמערך הארצי לפי סעיף 7 )ז( לחוק אוויר נקי התשס"ח- 28 ", של אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה. 16

2 מסמך "הנחיות הממונה" כולל הנ"ל הוראות מפורשות בנושאים שונים כגון מיקום ומבנה תחנות הניטור, סוגי המזהמים אותם יש לנטר, מכשור ואופן תיעוד המידע בתחנות ובמרכז הבקרה, אופן ההפעלה, תחזוקה ובקרת איכות של המכשור, בהתאם לתקן האירופי.ISO-1725 IEC בהתאם להנחיות, שיטות לניטור מזהמי אוויר גזיים מתבססות על תקנים אירופיים המתאימים, ושיטות לניטור חלקיקים מתבססות על תקני ה-. USEPA מסמך הנחיות הממונה המעודכן מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגה"ס: oring-station-instructions74214.pdf בשנת 217 במסגרת פרוייקט השדרוג של מערך הניטור, בוצעה החלפת רוב ציוד ניטור הישן בציוד ניטור תיקני חדש חדיש ומתקדם, עבור מזהמים גזים וחלקיקים, פרמטרים מטאורולוגיים, ציוד כיול וציוד עזר נלווה, לרבות חלק ממבני התחנות )ביתנים(. כל מכשירי הניטור מכויילים בהתאם לדרישות תקנות EN ו- EPA, על פי.1725-ISO הסמכת מערך הניטור לתקן ISO-1725 מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד מוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לתקן 25;1725 ISO/IEC הסמכה זו ניתנה לבדיקות ריכוז גזים וחלקיקים באוויר פתוח. הסמכה מצביעה על כשירות מקצועית של צוות האיגוד העוסק בניטור איכות האוויר, תפעול מערכת ניהול איכות בעלת הכרה בין-לאומית ועמידה בתקנים האירופיים ובדרישות התקן,ISO-1725 הכרחית למתן תוצאות ניטור איכות אוויר אמינות. להלן היקף ההסמכה שהייתה לאיגוד בשנת 218: איכות הסביבה, בדיקות כימיות, מדידות ריכוז גזים באוויר EN - European Standards Determination of NO2 concentration Determination of NO concentration Determination of SO2 concentration Determination of NOx concentration Determination of O3 concentration Determination of CO concentration Determination of BENZENE concentration מדידת ריכוז NO EN מדידת ריכוז NO EN מדידת ריכוז SO EN מדידת ריכוז NOx EN מדידת ריכוז O EN מדידת ריכוז CO EN מדידת ריכוז בנזן EN In house procedure based on: EN מדידת ריכוז H2S 17

3 איכות הסביבה אוויר פתוח, בדיקות פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים CFR=Code of Federal Regulation, particulate matter less than 2.5 microns Determination of Particulate Matter as PM2.5 in the the Atmosphere Determination of Particulate Matter as PM1 in the the Atmosphere קביעה של חלקיקים נשימתיים עדינים PM2.5 קביעה של חלקיקים נשימתיים PM1 EPA 454/B-17-1 CFR, Title 4, part 58, subpart G, Appendix A. (EFM) *) EPA 454/B-17-1 CFR, Title 4, part 58, subpart G, Appendix A. (EFM) *) *) EFM= Equivalent Federal Method, EPA=Environmental Protection Agency (USA) זמינות מערך הניטור בהתאם ל-"הנחיות הממונה" "מפעיל תחנת ניטור ישמור על זמינות נתוני הניטור ממוצעת של 9%. זמינות הנתונים תחושב כממוצע של הזמינות של כל מכשירי המדידה בתחנה. זמינות הנתונים תשקף זמני כיול, הפסקת פעילות עקב תקלות,נזקי טבע או הפסקת פעילות תחנה כתוצאה מהעברה או הקמה". כפי שצויין לעיל בשנת 217 התבצע שדרוג מערך הניטור באיגוד, ובמשך השנים 217 ו- 218 נוספו מכשירים חדשים למזהמים נוספים או הופעלו תחנות חדשות, במסגרת פרוייקט זה. בעקבות כך, זמינות הנתונים בחלק מהמכשירים החדשים אינה מספיקה להערכת ממוצע שנתי )פחות מ- 75% (. במקרים אלו בדוח זה מוצגים ממוצעים תקופתיים. בשנת 218 תחנות הניטור במערך הניטור באיזור מפרץ חיפה, פעלו באופן רציף במהלך כל השנה, מלבד בעת תקלה, כיול, פעולות תחזוקה וכו'. הזמינות הכללית )Up-time( הממוצעת של מערך הניטור של האיגוד בשנת 218, הייתה 9. % שינויים במערך הניטור בשנים אחרונות להלן שינויים במערך הניטור בתחנות הבאות: קריית חיים: תחנות ניטור קריית חיים: משנת 215 תחנת הניטור בקריית חיים מופעלת במיקום חדש על גג מקלט ציבורי בבי"ס רגבים, ברח' דגניה 53 )המיקום הקודם היה בבניין בי"ס דגניה, רח' דגניה 35(. דליית אל כרמל: כפי שצויין לעיל, בשנת 216 בעקבות הצטרפות מועצה מקומית דליית אל כרמל לאיגוד, צורפה תחנת הניטור הנמצאת באזור המועצה, למערך הניטור שך האיגוד. תחנת דליית אל כרמל מתוחזקת ע"י איגוד ערים כרמל שרון. הדר: בחודש נובמבר ) ( 217 החלה לפעול תחנת הניטור תחבורתית בבית הקרונות בהדר הכרמל. תחנה זו הוקמה במקום תחנת הניטור שפעלה בשוק תלפיות והופסקה ביולי 213 עקב מצב רעוע של מבנה השוק, עפ"י דרישת הממונה )המשרד להגה"ס(. התחנה החדשה הותקנה במיקום חילופי באיזור הדר בגובה הרחוב. התחנה הוקמה במבנה מפעל הפיס בבית הקרונות בהדר הכרמל, ברח' בלפור בסמוך לצומת בלפור - הרצל, באישור הממונה מנ"א כמיקום מתאים לתחנה תחבורתית. במשך 217 הותקנו בתחנה מכשירי ניטור, מערכת לדגימת האוויר, מערכת כיול ואוגר הנתונים. המכשירים עברו בדיקות קבלה בהתאם לדרישות 18

4 המשרד להגנת הסביבה ותקן ISO PM2.5, BTEX, ובסוף השנה התחנה התחילה למדוד מזהמים הבאים: CO, NOx, אחוזה )כללית(: מחודש יולי 218 החל ניטור מזהם SO2 בתחנה זו, לאחר הפסקה של כחצי שנה )בעקבות ריכוזי המזהם הנ"ל שנמדדים בגובה רכס הכרמל בעת רוח דרומית מכיון תחנת הכח רבין, הפועלת על פחם(. אחוזה תחבורתית: בחודש נובמבר 217 הותקנה תחנת הניטור תחבורתית חדשה באחוזה, בהתאם לדרישות דירקטיבה אירופאית והנחיות מנ"א )המשרד להגנת הסביבה( לתחנות תחבורתיות, לרבות מרחק מהכביש. התחנה נמצאת בסמוך לתחנת הניטור כללית קבועה הקיימת ברח' חורף 7 ומודדת זיהום האוויר הנפלט מתחבורה. כמו כן, הועתקו שתי תחנות הניטור למקומות חדשים: מקריית מוצקין לקריית מוצקין-בגין ומקריית ביאליק לקריית ביאליק עופרים. הרכב מערך הניטור הרציף בשנת 218 רשימת 16 תחנות הניטור הרציפות הנייחות ותחנה ניידת אחת שבבעלות איגוד ערים איזור מפרץ חיפה, מופיעה בטבלה בהמשך, הכוללת כתובות האתרים בהם הן ממוקמות, פרוט המזהמים ונתונים מטאורולוגיה הנמדדים בכל תחנה. תאור מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה-הגנת הסביבה )218( מס' תחנות הניטור כתובת מזהמים נמדדים פרמטרים מטאורולוגים נמדדים רח' הוגו מולר, 13 בי"ס SO2, NOx, CO O3, 1 קריית אתא מקיף רוגוזין. ביתן על WS,WD, RH, BPR, SR, PM(1+2.5) *) הגג. רח' הגליל 17,חיפה, PCIP, TEMP SO2, NOx, CO, O3, 2 נווה שאנן בי"ס תל-חי. בתוך חדר PM(1+2.5) *) בקומה 3. רח' ששת הימים, מול מס', 14 ביתן על הקרקע O3, WS,WD, RH, BPR, SR, SO2, NOx, PCIP, TEMP *) PM(1+2.5) בשטח בריכת מים של מקורות. נשר 3 WS,WD, TEMP בי"ס רגבים, רח' דגניה, 53 קריית חיים, ביתן BTEX, SO2, NOx, קריית חיים- *) PM(1+2.5) על גג מקלט. רגבים 4 NOx, CO, BTEX, PM2.5 בלפור 2,חיפה הדר 5 WS,WD, TEMP *) NOx, PM(1+2.5) רח' חורב 7,חיפה. בתוך חדר בקומה 3 במבנה של גני ילדים עירוניים. אחוזה 6 NOx, CO, BTEX רח' חורב 7,חיפה. בחצר של גני ילדים עירוניים. אחוזה תחבורתית 7 19

5 מס' תחנות הניטור כתובת מזהמים נמדדים פרמטרים מטאורולוגים נמדדים WS,WD, TEMP, RH WS,WD WS,WD WS,WD, TEMP WS, WD WS, WD WS,WD,RH,BPR,PCIP, TEMP WD WS TEMP RH WDD, WDS, Temp, RH NOx, O3, BTEX PM(2.5+1) *) NOx, O3 NOx, PM(2.5+1) *) SO2, O3, NOx SO2, O3, NOx, PM(2.5+1) *) NOx, O3 SO2, PM(2.5+1) *), NOx, BTEX SO2, NOx, O3, PM(2.5+1) *), BTEX,H2S SO2, NOx NOx, CO, O3, BTEX PM(2.5+1) *) קריית מוצקין- בגין קריית ים קריית ביאליק- עופרים כפר חסידים קריית טבעון קריית שפרינצק קריית בנימין איגוד חיפה דליית אל כרמל תחנת ניטור ניידת מנחם בגין 26,קרית מוצקין רח' עדולם 14, בי"ס המפלסים, קריית ים, ביתן על גג בניין הספורט. רח' ההגנה 12, ביתן על גג מקלט כפר הנוער הדתי - כפר חסידים, בתוך חדר קומה 2. ככר בן גוריון 1, ביתן על גג בנין המועצה, קריית טבעון. דרך צרפת 79, קריית שפרינצק, חיפה, ביתן על הקרקע, ליד ב"ס רמות. רח' יוסף קארו 5,בי"ס נועם, קריית בניימין, ק. אתא. ביתן על הקרקע. רח' מושלי 7, אזור התעשייה צ'ק פוסט, חיפה,ביתן על גג בנין משרדי האיגוד. שטח מתקן איסוף שפכים משתנה *) ( PM(2.5+1 מסוג,TEOM המנטרים שתי פרקציות החלקיקים, במקביל. מקרא: משקעים )גשם(- ; PCIP לחץ ברומטרי - BPR ; לחות יחסית - RH ; כיוון הרוח - ;WD עוצמת הרוח -,WS חלקיקים מרחפים נשימים בעלי קוטר אארודינמי קטן מ- 1 ו- 2.5 מיקרון - PM1/PM2.5 ; קרינה סולרית - ; פחמן חד חמצני- ; CO תחמוצות חנקן - ;NOx O3 ;SR טמפרטורה -,TEMP גופרית דו חמצנית - SO2 ; אוזון - BTEX =בנזן, טולואן, אתיל-בנזן, קסילנים )אורתו-מטה-פרה(. תחנות הניטור נוספות הפועלות באזור האיגוד 2

6 להלן בשנת 218 באזור האיגוד פעלו באזור האיגוד מערכות ניטור נוספות של גופים שונים: הגוף המנטר המוסמך לתקן ISO 1725 שם התחנה סוג התחנה מיקום מזהמי אוויר פרמטרים מטאורולוגיים - NOx NO NO2 PM2.5 דרך עכו - קרית מוצקין תחבורתית קרית מוצקין, רחוב אוסישקין, פינת דרך עכו - NOx NO NO2 SO2 CO BTEX PM2.5 עצמאות תחבורתית חיפה, שד' העצמאות 4, ליד המסגד NOx NO NO2 BTEX PM2.5 NOx NO NO2 BTEX PM2.5 NOx NO NO2 BTEX PM2.5 ניידת )* 4 ניידת 5 ניידת 6 המשרד להגנת iso הסביבה כללית כללית כללית קריית אתא דרך דשנים רשות הניקוז של הקישון בחיפה )בסמוך לגדר מתחם בז"ן( במתחם משרד הרידושי רח' אדיסון במפרץ חיפה WS WD SO2 O3 NOx NO NO2 איינשטיין כללית חיפה, רחוב איינשטיין 135, ליד בריכת מים WS WD WS WD RH BPR TEMP SO2 NOX NO NO2 SO2 O3 NOx NO NO2 חברת החשמל iso חוגים פארק הכרמל כללית כללית חיפה, רח' יאיר כץ, בי"ס חוגים 4 חיפה, משרדי פארק הכרמל - רשות הטבע והגנים, ליד מגדל התקשורת, משרדי פרק הכרמל *( ניידת 4 פועלת מ סיכום תוצאות הניטור בתחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה, מפורסם בדו"ח "איכות האוויר במפרץ חיפה. תמונת מצב, סיכום שנים " באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: -P9/P877.aspx תחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה ושל חברת החשמל, מוסמכות לתקן, ISO 1725 בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. נתוני הניטור של תחנות אלו מפורסמים אף באתר האינטרנט של האיגוד. 21

7 הערה: בנוסף לתחנות הניטור הנ"ל באזור האיגוד פועלות ארבע תחנות ניטור איכות אוויר, של חב' "כרמלטון" המנטרות המזהמים האופייניים לכלי רכב ופרמטרים מטאורולוגיים, באזורי המגורים הסמוכים לפורטלים )כניסות( של מנהרות הכרמל: יזרעאליה, רוממה, נווה יוסף, כרמליה. תחנות הניטור אלו שייכות לפרוייקט מנהרות הכרמל ומופעלות ע"י החברת כרמלטון. תחנות אלו אינן מפוקחות ע"י האיגוד, לרבות בנושא תחזוקה, בקרת נתונים, בדיקות זמינות ואמינות. התחנות הנ"ל אינן מוסמכות ל-, ISO 1725 בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. לפיכך לא דווחו תוצאות הניטור מתחנות הנ"ל כל התחנות הנ"ל מחוברות בזמן אמת גם הן למרכז הבקרה של האיגוד. 2. בדיקת איכות האוויר בשנת 218 מצב איכות האוויר בשנה 218 באזור מפרץ חיפה, נקבע על ידי השוואת נתוני הניטור שנרשמו במדידות הרציפות בתחנות הניטור של האיגוד, לתקנות חוק אוויר נקי בהן נקבעים ערכי איכות האוויר )ערכי הסביבה( למזהמים המצויינים בתוספת הראשונה בחוק אוויר נקי. להלן התקנות ותיקניהן: תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראות שעה(, התשע"א- 211, כנדרש בחוק אוויר נקי. תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג- 213, שתוקפם החל ב בהן עודכנו ערכי הסביבה של מספר מזהמים: O3,,PM2.5,PM1,NO2,SO2 מתילן כלוריד. תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו- 216, בהן עודכנו ערכי הסביבה של מספר מזהמים: טריכלורואתילן, 1, שתוקפם החל ב- בוטדיאן, כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית),טריכלורואתילן, פורמאלדהיד, בנזן, קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 1 מיקרומטר),כספית )בחומר חלקיקי עדין מרחף),כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית). לפי חוק אוויר נקי, בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר(, התש"ע- 211 נקבעו 3 סוגי ערכי איכות אוויר: הערה ערכי יעד - לא לאכיפה. חריגה מהם מהווה חשש לפגיעה בריאותית ויש לשאוף להשיגם כיעד, מהווים בסיס לקביעת יעדים ותכנית לאומית )המשרד להגה"ס( למניעה וצמצום זיהום אוויר. ערכי סביבה - לאכיפה )לרוב מבוסס על הדירקטיבה האירופאית הדירקטיבה האירופאית לאיכות אוויר ואוויר נקי יותר לאירופה מ /5/EC(.)Directive חריגה מהם מהווה זיהום אוויר בלתי סביר. ערכי התראה. חריגה מהם לזמן קצר עלולה לגרום לפגיעה בריאותית או סיכון לכך יש לנקוט בפעולות מיידיות למניעת החריגה או מניעת הסיכון הבריאותי. לגבי ערכי התרעה: בהתאם לחוק אוויר נקי )סעיף ) הממונה 8 (המשרד להגנת הסביבה) לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יקבע נהלים לעניין התרעה לציבור על זיהום אוויר חריג ולעניין המלצות לציבור על דרכי התנהגות במצב כאמור. ראה הממונה, לפי הנהלים שנקבעו כאמור, כי קיים או עלול להתקיים זיהום אוויר חריג באזור מסוים, יפרסם על כך התרעה לציבור בתקשורת האלקטרונית, וכן 22

8 רשאי הוא לפרסם המלצות לציבור על דרכי התנהגות במצב כאמור. בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה, התרעות על זיהום אוויר חריג והמלצות על דרכי התנהגות מיועדות לכלל האוכלוסייה ופרט לאוכלוסייה הרגישה כגון חולי לב ריאות, נשים בהריון קשישים וילדים. 3. מצב איכות אוויר באזור האיגוד בשנת 218 להלן סקירת מצב איכות האוויר באיזור מפרץ חיפה בשנת 218 בהתאם לאמות המידה שפורטו לעיל. - SO2.3.1 גפרית דו-חמצנית גפרית דו חמצנית הינה תרכובת גזית )גז חסר צבע, בעל ריח אופייני( הנפלטת לאוויר בעיקרון כתוצאה של שריפת דלקים המכילים גפרית )מזוט, סולר( בתעשייה, לרבות תחנות כח הפועלות על פחם, סולר ומזוט, לייצור חשמל ומתהליכי ייצור שונים בתעשייה )לדוגמא, מתקני הדחת גופרית בבית זיקוק(. באזור האיגוד המקורות העיקריים לפליטת מזהם זה הם: בית זיקוק חיפה, מפעל שמן ומספר מפעלים אחרים )התרומה היחסחת של פליטות גופרית דו חמצנית במפרץ חיפה, ניתן לראות בגרף, 22 נספח 2( בין האפקטים השליליים של המזהם על בני אדם ועל הסביבה: פגיעה במערכת הנשימה, הפיכה באטמוספירה לאארוסול חומצה גפרתנית וחלקיקי סולפאט שניוניים )קטנים מ- 1 מיקרון( הגורמים להשפעות בריאותיות שליליות, לצד תופעות של אובך וירידה בראות, גשם חומצי, נזק לצמחייה ולמבנים. להלן רשימת ערכי איכות אוויר ל- SO2 - עפ"י תקנות אוויר נקי- 213 וערכי סביבה מעודכנים שחלו מ והילך: טבלה לערכי איכות אוויר עבור המזהם SO2 תקן ערכי איכות אוויר SO2 עבור ממוצע לפרק זמן הערות - 24 שעתי 2 2 ערך יעד שנתי ערך סביבה להגנה על המערכות האקולוגיות שעתי למעט עד 8 חריגות לשנה שעתי 5 ערך סביבה למעט עד 4 חריגות לשנה שנתי 2 במשך 3 שעות רצופות 5 ערך התרעה שעתי תוצאות ניטור גופרית דו-חמצנית SO2 סיכום שנתי ניטור SO2 ב התבצע ב- 11 תחנות הניטור הנייחות הפועלות באיגוד. 23

9 בטבלה מס' 1 א' ובתרשים מס' 1 מובא סיכום שנתי של מדידות SO2 בתחנות הניטור של האיגוד: ממוצעים שעתיים ויממתיים מרביים וממוצעים שנתיים, בכל תחנות המדידה, בשנת 218. )טבלאות ותרשימים מצורפים בסוף הפרק הנוכחי בנספחים 1 ו- 2 ( ריכוזים בממוצע שעתי: בשנת 218 במערך הניטור באיגוד לא נרשמו ערכים מעל ערך הסביבה לממוצע השעתי ל- )35 SO2 מק"ג/מ"ק(. ברוב המקרים הריכוזים השעתיים המירביים נמדדו נמוכים )עד 1 מק"ג/מ"ק(: בין 7% ל- 29% מערך הסביבה השעתי. ערך שעתי מירבי )בתחנת דאלית אל כרמל( נמדד בערך של 13 מק"ג/מ"ק המהווה כ- 29% מערך הסביבה השעתי. ריכוזים בממוצע יממתי : לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי )5 מק"ג/מ"ק(. בהתייחס לערך היעד היממתי ל- SO2 )2 מק"ג/מ"ק( ר, יכוזי SO2 היממתיים שנרשמו במהלך השנה לרוב היו נמוכים מערך היעד היממתי. נרשם ריכוז יממתי אחד בערך 2 מק"ג/מ"ק ב בתחנת איגוד. ראה טבלה מס' 1 א' ותרשים מס' 5. ריכוזים בממוצע שנתי: הריכוזים בממוצע שנתי של SO2 בכל תחנות הניטור היו נמוכים בהרבה מערך הסביבה השנתי, ולערך יעד שנתי )להגנה על המערכות האקולוגיות( 2 מק"ג/מ"ק. הריכוזים השנתיים בתחנות הניטור של האיגוד נעו בין 1 ל- 3 מק"ג/מ"ק. ראה טבלה מס' 1 א' ותרשים מס' 1. בשנת 218 הריכוז הממוצע השנתי האיזורי היה 2 מק"ג/מ"ק, כפי דווח אף בשנת 217. פליטות SO2 מתעשייה ומתחבורה והשפעתן על איכות האוויר בשנת 218 פליטות SO2 באזור האיגוד בתרשים מס' 2 מוצגות מגמות הפליטה של SO2 מתעשייה כבדה במפרץ חיפה, לרבות בית זיקוק, שמן ואחרים. לדוגמא, בשנת 218 מבית זיקוק נפלטו טון וממפעל שמן נפלטו טון. מתחנת הכח חיפה )חח"י( נפלטו רק 3.2 טון מזהם SO2 בעקבות שימוש בגז טבעי. משאר המפעלים נפלטו טון מזהם.SO2 תרשים מס' 2 מציג את הקשר בין ירידת הפליטות מהתעשייה לבין ירידה בריכוזי גופרית דו חמצנית,)SO2( שנמדדו בתחנת הניטור הסביבתית בנווה שאנן, ירידת השימוש בדלק נוזלי וירידה בתכולת הגופרית שלו. כמו כן, בגרף זה ניתן לראות השפעה של גורמים היסטוריים באספקת הגז כגון התחלת שימוש בגז ממקור מצרי, הפסקה באספקה ומעבר לשימוש בגז ממקור ישראלי. החל מ- 215 לא ניתן לראות את הקשרים המתוארים לעיל עקב ירידת השימוש בדלק הנוזלי לכמויות זניחות. מגמה שנתית של ריכוז ה- SO 2 הנמדד באוויר באזורי מפרץ חיפה הירידה בפליטות המזהם משפיעה על מצב איכות האוויר. עם השנים חלה ירידה משמעותית בריכוזי,SO 2 כפי שנרשמה בתחנות הניטור בכל אזור מפרץ חיפה. לדוגמא, בין השנים ירדו ריכוזי ה- SO 2 בשכונת נווה שאנן בחיפה, בממוצע שנתי, בשיעור של 98%, והגיעו ב- 218 לכ- 2 מק"ג/מ"ק, המהווה כ- 1% מערך הסביבה השנתי ל- SO2 )2 מק"ג/מ"ק( ראה תרשים מס' 3. 24

10 גם בשאר האיזורים נרשמת ירידה בריכוזים. בתרשים מס' 4 א' ו- 4 ב', מוצגות מגמות ריכוזי SO2 בממוצע שנתי בתקופה שבין 1991 )תחילת המדידה ע"י רשת הניטור המורחבת( לבין 218, ביתר תחנות הניטור של האיגוד. עפ"י התרשימ ם,י ב- 218 נמשכה מגמת הירידה בריכוזים השנתיים ברוב אזורי האיגוד, עקב המשך השימוש בגז טבעי ע"י הפעלים הגדולים במתחם בז"ן ותחנת הכח )חח"י(, והפסקת השימוש במזוט וסולר. לסיכום: בשנת 218 נשמרה רמה נמוכה של ריכוזי המזהם SO2 באזור האיגוד בעקבות השימוש הרציף בגז טבעי במתחם בז"ן ובתחנת הכח חיפה )2 מחז"מים חדשים(. לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השעתי )35 מק"ג/מ"ק(, היממתי )5 מק"ג/מ"ק( והשנתי )2 מק"ג/מ"ק( בכל תחנות המדידה באיגוד..3.2 תחמוצות חנקן NO2,NOx. N2O3, N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5 תחמוצות חנקן הינה קבוצה של תרכובות חנקן גזיות כגון: מבין החומרים הנ"ל, התרכובות הנפוצות ביותר באוויר באיזור אורבני/תעשייתי הן: חד תחמוצת החנקן ( nitric, NO )oxide דו-תחמוצת החנקן dioxide) NO2, (nitrogen וחמצן דו-חנקני oxide).n2o (nitrous התרכובת האחרונה הינה גז חממה. מקובל להגדיר NOx כסכום ריכוזי NO ו- NO2 הנוכחיים באוויר. שתי תרכובות אלה נדגמות יחד כ- NOx, וריכוז ה- NOx מבוטא כ- NO2. ל- NO אין השפעה בריאותית שלילית בפני עצמה, אך נוכחותה באוויר מהווה פוטנציאל להיווצרות דו-תחמוצת החנקן,,NO2 בעלת השפעה בריאותית שלילית, ע"י חימצון ה- NO. כמו כן, ל- NO2 תפקיד מכריע בהיווצרות אוזון בטרופוספירה בנוכחות קרינת UV והיווצרות חלקיקי ניטרט, גורם לגשם חומצי. חמצון ה- NO באוויר. מקורות ל- NO2 באוויר יכול להתרחש בתהליך איטי באמצעות החמצן, או מהיר בנוכחות אוזון O3 הנוכח ה- NOx - שריפת דלק בטמפרטורה גבוהה בנוכחות עודף אוויר )חמצן(. תחמוצות החנקן נוצרות בטמפרטורות גבוהות מהחנקן באוויר NOX( )Thermal, בנוסף, תרכובות חנקן בדלק תורמות גם כן להיווצרות תחמוצות החנקן בעת שריפת הדלק NOX(.)Fuel על כן שריפת דלקים בתעשייה )דוודים, תנורים, תחנות כח(.NOx ובמנועי כלי הרכב התחבורתיים, מהווה המקור האנטרופוגני של העיקרי כמו כן, קיימים תהליכים כימיים נוספים בתעשייה, המהווים מקור לפליטת NOx )לדוגמה, ייצור חומצה חנקתית במפעל כמו דשנים(. כל מקורות הפליטה הגדולים בתעשייה ותחנות כח בשטח איגוד ערים אזור מפרץ חיפה, נמצאים תחת רגולציה בנוגע להגבלת פליטת המזהם. ריכוזי מזהם זה בפליטות מהמפעלים נמדדים בניטור רציף ומועברים לאיגוד בזמן אמת. 25

11 השפעה בריאותית וסביבתית של דו-תחמוצת החנקן : NO2 מגרה את דרכי הנשימה, במיוחד אצל קבוצות אוכלוסייה רגישות כגון: ילדים, חולים במחלות דרכי הנשימה )חולי אסתמה(, אנשים הסובלים ממחלות לב- ריאה, מבוגרים. בחשיפה לזמן ארוך המזהם גורם לירידה בתפקוד הריאות, גורם לעלייה ברגישות הריאות, למחלות שונות של דרכי הנשימה ערכי איכות אוויר ל- NOx, NO2 להלן ערכי איכות אוויר לתחמוצות חנקן - עפ"י תקנות אוויר נקי 211 מעודכנים שחולו מ ( : ותקנות אוויר נקי 213 )ערכי סביבה תקן ערכי איכות אוויר NO2 עבור ממוצע לפרק זמן הערות 2 ערך יעד ערך סביבה שעתי שנתי שעתי שנתי אחוזון 99.9%, מותר לחרוג עד 8 חריגות שעתיות בשנה ערך התרעה שעתי במשך שלוש שעות רצופות תקן ערכי איכות אוויר NOX עבור ממוצע לפרק זמן הערות שנתי ערך סביבה להגנה על המערכות האקולוגיות ½ שעתי 24- שעתי ערך יעד ערך סביבה במשך 3 שעות רצופות 5 ערך התרעה שעתי ת: 1 הערו ) )2 בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג- 213 עפ"י חוק אוויר נקי, עודכנו ערכי הסביבה ל- NO2 החל מ , ע"י הוספת ערך סביבה שנתי, הזהה לתקן הדירקטיבה האירופאית ולערך היעד של המזהם : 4 מק"ג/מ"ק. ערכי סביבה ל- NOx )חצי שעתי ויממתי( נכללים בתקנות אוויר נקי 211 ו- 213, להגת הבריאות, כאשר במדינות מפותחות בעולם התקן להגנה על הבריאות מתייחס ל- NO2 בלבד, על בסיס פוטנציאל להשפעה שלילית על הבריאות שלו. המלצתה המקצועית של הוועדה המלווה בנושא תקינת ערכי איכות אוויר, בראשות מנ"א, אשר האיגוד הינו חבר בה, היא לקבוע ערכי סביבה להגנת הבריאות ל- NO2 בלבד. )הוועדה כוללת נציגי: המשרד להגה"ס, משרדי הבריאות והתחבורה, התאחדות התעשיינים, חח"י, מע"צ, ציבור ונציגי האיגודים חיפה ואשדוד(. 26

12 ניטור NOx ו- NO2 בתחנות האיגוד בשנת 218 רקע + NO( תחמוצות החנקן - NOx הניטור הניידת.,(NO2 נמדדו ב- 218 בכל תחנות הניטור באיגוד: 16 תחנות קבועות ובתחנת תוצאות ניטור NOx ו- NO2 א. תחמוצות חנקן :NOX בטבלה מס' הערים. ב 1 ' ותרשים מס' 6 מובאים ערכי ה- NOx המרביים ב- 218, כפי שנמדדו בתחנות הניטור של איגוד בתרשים הנ"ל מוצגים ריכוזי תחמוצות החנקן NOx מרביים החצי שעתיים והיממתיים )עבורם קיימים ערכי סביבה( וכן ריכוזים שנתיים )עבורם לא קיים ערך סביבה(. הערכים המירביים החצי-שעתיים ב- 218 בתחנות השייכות לאיגוד, נרשמו בהדר 638 מק"ג/מ"ק, כאשר תחנת הדר היא תחנה תחבורתית. בנוסף, בתחנת דאלית אל כרמל נמדד ריכוז מירבי בערך של 512 מק"ג/מ"ק בתאריך הערה: תחנת דאלית אל כרמל נמצאת בסמוך לתחנת השאיבה, שבה נערכו עבודות תחזוקה באותו יום, והופעלו באתר זה מספר רב של משאיות הפולטות.NOX בהתאם לממצאים, בשנת 218 לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה החצי שעתי )94 מק"ג/מ"ק( והיממתי )56 מק"ג/מ"ק( למזהם.NOX לא נרשמו חריגות מערך היעד השנתי )3 מק"ג/מ"ק( להגנה על מערכות האקולוגיות. ב. דו-תחמוצת החנקן NO2 מדידות ממוצעים שעתיים: כאחוזון 99.9%: מותרות עד 8 חריגות שעתיות לשנה. עפ"י תקנות אוויר נקי מ- 213, ערך הסביבה השעתי ל- NO2 הינו 2 מק"ג/מ"ק, אין לעבור את ערך ההתרעה למזהם, שהוא 4 מק"ג/מ"ק בממוצע שעתי, במהלך 3 שעות רציפות. בטבלה מס' 1 ג' ובתרשים מס' 9, מובאים ערכי ה- NO2 המרביים שנמדדו במערך הניטור של האיגוד ב- 218 : ממוצעים שעתיים מירביים של NO2 וממוצעים שנתיים. הערך השעתי המרבי של NO2 נרשם בתחנת הניטור איגוד )147 מק"ג/מ"ק(. לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השעתי )2 מק"ג/מ"ק(. בנוגע לריכוזים בממוצע שנתי, החל מ נכנס לתוקף ערך סביבה חדש לממוצע השנתי של,NO2 4 מק"ג/מ"ק, שהוא זהה לערך היעד השנתי )ולתקן השנתי למזהם בדירקטיבה האירופאית לאיכות אוויר(. על פי תוצאות הניטור בשנה 218 לא נרשמו ריכוזים שחרגו מעל ערך הסביבה השנתי, 4 מק"ג/מ"ק, באף תחנת ניטור של האיגוד בהן הוא נמדד. ערך הממוצע השנתי המרבי ל- NO2 שנרשם היה 32 מק"ג/מ"ק בתחנת הדר )תחנה תחבורתית(, המהווה כ- 8% מערך הסביבה השנתי, )4 מק"ג/מ"ק(. 27

13 מגמות שנתיות של NOx ו- NO2 באזור האיגוד מגמות :NOx בתרשימים מס' 7 ו- 8 בתחנות הניטור של האיגוד בהן נמדד המזהם )ראה תת סעיף לעיל(. בשנת, 218 יחסית לשנת, 217 חלה: - - מובאות המגמות השנתיות של ריכוז ה- NOx משנת 21 ועד 218, ירידה בריכוזי ה- NOx בממוצע שנתי, ברוב תחנות הניטור באיגוד: אחוזה כללית )11%(, איגוד )7%(, דאלית אל כרמל )29%(, כפר חסידים )14%(, נווה שאנן )6%(, נשר )13%(, קריית אתא )11%(, קריית בנימין )13%(, קריית חיים רגבים )9%(, קריית ים )7%(. עליה בריכוזי ה- NOx בממוצע שנתי, בתחנות הניטור: אחוזה-תחבורתית )3%(, קריית ביאליק-עופרים )8%(, קריית שפרינצק )3%( ועליה מתונה יותר באחוזה-תחבורתית )3%(, לעומת הריכוזים בממוצע שנתי שנרשמו בשנת 217. בתחנת טבעון לא חל שינוי. מגמות : NO2 במקביל, חלו ב- 218 )תרשימים מס' 1 ו- 11 ( ירידות בריכוזים השנתיים של NO2 ברוב תחנות הניטור: אחוזה כללית )13%(, אחוזה תחבורתית )1%(, נשר )6%(, דאלית אל כרמל )17%(, כפר חסידים )15%(, נווה שאנן )6%(, קריית אתא )12%(, קריית בנימין.)8%( - - עליות - בתחנות קריית ביאליק עופרים )18%(, קריית שפרינצק )71%(. בתחנת טבעון, קריית חיים רגבים, איגוד לא חל שינוי, לעומת הריכוזים השנתיים ב הערה: בתרשימ םי מס' 7 ו- 8 הממוצעים השנתיים של NOX ו- NO2 בתחנות: נווה שאנן, אחוזה-כללית, איגוד, שפרינצק, טבעון, לשנים 29 עד 213 כולל, הינם נתונים שהוערכו בהתאם למידע טכני, לרבות, אחוזי ירידה בתפקוד המכשירים, בשילוב עם המידע הקיים לגבי מדידות שנתיות תקינות בכל תחנות הניטור הפועלות באיזור בכל שנות המדידה. וזאת בעקבות ליקוי בתפקוד המכשירי NOx במספר תחנות ניטור בשנים הנ"ל, שגרם לאומדן-חסר של ריכוזי ה- NOx וה- NO2, בתחנות הנ"ל. )Ground Level Ozone ( 3.3. א ו ז ו ן O3 רקע 28

14 אוזון הינו מזהם שניוני, אינו נפלט ממקורות הפליטה )הטרופוספירה(, כתוצאה מתגובות פוטוכימיות מורכבות בין אלא נוצר בחלק הנמוך של האטמוספירה מזהמים ראשוניים )"מבשרי אוזון"- Ozone,)Precursors כדוגמת תחמוצות חנקן NOx ותרכובות אורגניות נדיפות,)VOC( בנוכחות קרינת ה- UV באור השמש. הווצרותו תלויה בעוצמת קרינת השמש ובטמפרטורת הסביבה ידוע )לכן כ"מזהם קיץ"(. מקורות החומרים הנקראים "מבשרי אוזון" precursors( )Ozone הינם התחבורה, התעשייה )תחנת הכוח, בתי הזיקוק, אחר( ומקורות נוספים. תחמוצות החנקן )NOX( נפלטות משריפת דלקים במנועי כלי הרכב ומתחנות כח, דוודים ותנורי תהליך בתעשייה. תרכובות אורגניות נדיפות VOC איחסון, עיבוד וניפוק דלקים, תחנות תדלוק וממנועי כלי הרכב. נפלטות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים, כגון שינוע, האוזון נוצר מאוחר יותר והרחק ממקום וזמני הפליטה של המזהמים הראשוניים. לכן רמות האוזון גבוהות יותר באיזורים כפריים המרוחקים במורד הרוח מאזורים אורבניים צפופים. עקב כך אוזון הינו מזהם "איזורי" ולא נקודתי, לכן בד"כ נרשמים ריכוזים גבוהים זהים בו זמנית במספר תחנות ניטור יחד, המרוחקות אלה מאלה. אוזון נחשב למחמצן פוטוכימי חזק. בריכוזים גבוהים עלול לגרום לפגיעה בריאותית, נזק לחומרים, לצמחייה וגידולים חקלאיים. בין הנזקים הבריאותיים המיוחסים לו: ירידה בתפקוד ונזק לריאות, שיעול וגירוי בגרון; הרעת סימפטומים של ברונכיט, אנפיסמה ואסתמה; פגיעה באנשים השוהים שעות ארוכות באוויר הפתוח ובמיוחד בספורטאים ערכי סביבה, יעד והתרעה לאוזון בהתאם לתיקון התקנות: "תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראות שעה( )תיקון(, התשע"ג מ, עודכן ערך הסביבה ה- 8 שעתי ל- 14 עם אפשרות ל- 1 חריגות בשנה )ובוטל ערך הסביבה החצי שעתי- 23(. להלן תאור ערכי איכות אוויר למזהם אוזון: ערכי איכות אוויר לאוזון- עפ"י תקנות אוויר נקי- 211 ותקנות אוויר נקי 213: ערכי סביבה מעודכנים )בתוקף החל מ ( תקן ערכי איכות אוויר עבור O3 ממוצע לפרק זמן הערות 1 ערך יעד 8 -שעתי 14 ערך סביבה 8 -שעתי מותר עד 1 חריגות בשנה ערך התרעה שעתי במשך 3 שעות רצופות 24 ניטור אוזון - O

15 אוזון נמדד ב- 218 בתחנות הניטור נווה שאנן, נשר, קריית אתא, איגוד, קריית טבעון, כפר חסידים, קריית ים, שפרינצק, קריית מוצקין רגבים. סה"כ אוזון נמדד ב- 9 תחנות ניטור נייחות ובתחנת הניטור הניידת. תוצאות ניטור אוזון O3 בשנת 218 נרשם ריכוז אוזון בממוצע 8 -שעתי אחד מעל 14 מק"ג/מ"ק, בערך 144 מק"ג/מ"ק, בתחנת שפרינצק ב )ביום זה ברוב התחנות באיגוד )ב- 7 תחנות( נרשמו ריכוזים מירביים של אוזון(, ראה טבלה מס' 3. היות ועפ"י תקנות אוויר נקי מותרות עד 1 חריגות לשנה מערך הסביבה ה- 8 שעתי, 14 מק"ג/מ"ק, בשנת 218 לא נרשמה חריגה באוזון, בתחנות הניטור של האיגוד. ראה טבלה מס 1 ד'. בתרשים מס' 12 מובא סיכום שנתי של מדידות האוזון באזור האיגוד: ריכוזים 8 -שעתיים מרביים וממוצעים שנתיים בכל אזורי המדידה. בהשוואה לערך היעד לריכוזים 8 -שעתיים לאוזון, 1 מק"ג/מ"ק, וכמו בכל שנה, נרשמו ריכוזים רבים שעלו מעל ערך זה. בהתאם לחוק אוויר נקי, עובדה זו אינה מהווה זיהום אוויר בלתי סביר. ערכים מעל "ערך התראה לציבור" )24 מק"ג/מ"ק בממוצע שעתי למשך 3 שעות רצופות(: בשנת 218 לא נרשמו ריכוזי אוזון בממוצע שעתי, מעל ערך ההתראה לציבור. לסיכום, ב- 218 לא נרשמו חריגות מערך הסביבה לאוזון ה- 8 -שעתי )14 מק"ג/מ"ק( בשנת מגמה איזורית של ריכוזי אוזון שנתיים ופעולות להורדתה חלה 218 מק"ג/מ"ק ב ירידה של כ- 2.9% בממוצע האיזורי השנתי לאוזון: 68 מק"ג/מ"ק ב- 218, לעומת 7 בתרשים מס' 13 מוצגת מגמת הריכוזים השנתיים של ממוצע האיזורי של אוזון, שנרשמה במהלך השנים בשטח האיגוד )לא קיים ערך סביבה שנתי למזהם(. על פי התרשים, בחמש שנים אחרונות נשמרה מגמת ירידת ריכוז האוזון האזורי בממוצע שנתי, מאז שנת 213 )71 מק"ג/מ"ק(. האוזון הינו מזהם שניוני איזורי, יחד עם זאת, נשקפת מגמת העליה בריכוזי אוזון בשנים 1995 עד 218. כפי שאמור לעיל, בין היתר מגיע מאתרים מרוחקים. אוזון נוצר בהשפעת פליטות חומרים אורגנים נדיפים )VOC( ותחמוצות חנקן, הנפלטים מתעשייה ותחבורה באזור האיגוד, ומחוץ לו. המפעלים הגדולים השייכים לקבוצת קבוצת בז"ן והאחרים במפרץ חיפה, מבצעים פעולות נמרצות לצמצום פליטות VOC בלתי מוקדיות וצמצום פליטות תחמוצות החנקן: איתור ותיקון דליפות בלתי מוקדיות )LDAR( מאביזרי צנרת וציוד, בניית כיסויים ואיבזור לאיטום מירבי של מיכלי אחסון דלקים ומוצרים בעלי נדיפות גבוהה, איסוף וטיפול פליטות VOC ממתקני טיפול בשפכים וממוצרים כגון פוליאתילן )כאו"ל( ובנזן )גדיב( ע"י התקנת מתקני טיפול שניוניים, כגון, CTO,TO,RTO התקנת מערכות השבת אדים למתקני ניפוק דלקים :NOX ומתקנים שניונים לצמצום פליטות LOW-NOX התקנת מבערי, )VRU( SCR ו- SNCR )בתחנת הכח, בבז"ן(, בתנורי תהליך נוספים במתחם בז"ן )בבית הזיקוק ובגדיב(, התקנת אמצעי השבת אדים בתחנות הדלק I+II(,)Stage התקנת אמצעי השבת אדים בחברות הדלק, ועוד. למרות הפעולות הנ"ל, הנאכפות ע"י המשרד להגנת הסביבה והאיגוד באמצעות היתרי הפליטה )בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי 28( ותנאים נוספים לרשיון העסק, קיימת תרומה ממקורות שמחוץ לתחום האיגוד, 3

16 כגון מקורות פליטה אחרים התעשייתיים והמטרופולינים הגדולים בארץ ובארצות השכנות במזרח הים התיכון..3.4 רקע חומר חלקיקי עדין מרחף PM1( ו- )PM2.5 חומר חלקיקי מרחף או,)SPM( Suspended Particulate Matter הינו תערובת הטרוגנית של חלקיקים קטנים וטיפות זעירות של נוזלים, המכילים מספר רב של מרכיבים לרבות יונים : סולפטים, ניטרטים, כלורידים, פוספטים, וכן חומרים אורגנים, מתכות, חלקיקי קרקע soil(,)crust, חלקיקי אבק טבעי ועוד. החלקיקים המרחפים Particles( )Suspended באוויר הם בעלי טווח רחב של גדלים )קוטר האארודינמי( ומכילים מגוון גדול של מרכיבים כימיים. חלקיקים מרחפים עשויים להכיל מרכיבים "ראשוניים", כלומר, שנפלטו ישירות ממקורות הפליטה ומרכיבים "שניוניים", אשר נוצרו באטמוספירה בעקבות תגובות פוטוכימיות בין מזהמים ראשוניים בנוכחות קרינת השמש. על כן, החלקיקים באוויר מאופיינים במורכבות גבוהה ביחס למזהמי האוויר הגזים, היות שהם מהווים תערובת הטרוגנית של גדלים שונים, וגם של חומרים כימיים מגוונים )חלקיק בודד עשוי להיות מורכב ממגוון גדול של חומרים שונים(. ההרכב הכימי וגודל החלקיקים, עשויים להוות אינדיקציה למקור)ות( החלקיקים, ופרמטרים אלה יכולים גם לקבוע התנהגותם באטמוספירה וכן השפעתם על הבריאות. גודל החלקיקים - התנהגות החלקיקים באטמוספירה ובמערכת הנשימה תלויה בעיקר בגודל החלקיק. גודלם של החלקיקים הנמצאים באוויר יכול להשתנות בטווח של מספר סדרי גודל: מחלקיקים חדשים שהתעבו זה עתה, בעלי גודל 1-2 ננומטר )1 ננומטר = -6 1 מילימטר( ומכילים עשרות מולקולות בלבד, ועד חלקיקים בעלי 1 המילימטר( )זהו קוטר של שערה(. חלקיקים גדולים אלה שוקעים קוטר של 1 מיקרומטר )1 מיקרון= 3- במהירות ואינם בעלי השפעות בריאותיות, גם אם נשאפו, הם לא עוברים מעבר לאף והפה ומשתחרחים מגוף האדם בקלות. המחקר העיקרי לגבי חלקיקים מתרכז בגדלים קטנים מ- 1 מיקרון החלקיקים קשור ישירות לפוטנציאל שלהם לגרום השפעות בריאותיות שליליות: וגדלים קטנים מ- מיקרון. 2.5 גודל - חלקיקים קטנים מ- 1 מיקרון,)PM1( עוברים בד"כ את דרכי הנשימה העליונות )האף והגרון( ויכולים לחדור לריאות. ה- EPA בארה"ב מבדיל בין: - "חלקיקים נשימים גסים" Particles( )Coarse Inhalable שגודלם בין 2.5 מיקרון לבין 1 מיקרון, כגון חלקיקי אבק העולים מהקרקע או נפלטים מהתעשייה, לבין: - "חלקיקים נשימים דקים", Fine Inhalable Particles בעלי גודל שווה או קטן מ- 2.5 מיקרון,)PM2.5( לדוגמה, החלקיקים בעשן סיגריות או הנפלטים בשריפות יער או חלקיקים שניוניים הנוצרים באוויר 31

17 בריאקציות חמצון אטמוספריות של מזהמי אוויר כגון ו- NOx SO2 בתעשייה ובתחבורה )היווצרות חלקיקי סולפאט וניטראט שניוניים(. כתוצאה משריפת דלק בתחנות כח, השפעות בריאותיות - חומר חלקיקי הינו מזהם בעל השפעה ניכרת על הבריאות בעיקר חלקיקים בבעלי גודל קטן מ- 2.5 מיקרון, PM2.5 הנשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים ביותר ולריאות. החלקיקים העדינים עלולים לחדור לעומק הריאות בדרגת סבירות גבוהה יותר ולגרום להשפעות בריאותיות שליליות חמורות כגון: בעיות בתפקוד הלב, עלייה בסימפטומים נשימתיים וירידה בתפקודי הריאות, אשפוזים, עת, בטרם מוות במיוחד באוכלוסיית הפגיעות: ילדים ומבוגרים עם רקע של מחלות קרדיו-פולמונרים כדוגמת אסטמה ועוד. החומר החלקיקי באוויר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר נשימה אצל אוכלוסיות חלשות. הקשר בין חומר חלקיקי לבין מחלות נשימה ותמותה אובחן לראשונה בשנות ה- 5, כאשר מסך של זיהום אוויר כיסה את העיר לונדון. המחקר המפורסם ביותר שבוצע ב ע"י Dockery מתייחס ל- 6 ערים בארצות הברית, בו נבדקה השפעה בריאותית של מזהמים שונים )אוזון, SO2 ואחרים( על האכלוסייה רבה, ונמצאה ההוכחה מובהקת, מבחינה סטטיסטית, לקשר בין חלקיקים PM2.5 לבין השפעות בריאותיות קשות ערכי סביבה עפ"י תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הראת שעה()תיקון(, התשע"ג בתקנות אוויר נקי המעודכנות שפורסמו ביוני 213, נקבעו ערכי סביבה מעודכנים ל- PM1 וכן נקבעו לראשונה ערכי סביבה יממתי ושנתי ל- PM2.5, שנכנסו לתוקף ב ערכי הסביבה המעודכנים הנ"ל, מתחשבים בגורם סופות האבק בארץ. להלן הטבלה המרכזת את התקנים הנ"ל: ערכי סביבה, יעד והתרעה לחלקיקים- עפ"י תקנות אוויר נקי- 211 ו- 213 תקן ערכי איכות אוויר עבור PM1 ממוצע לפרק זמן הערות 2 ערך יעד שעתי שנתי 4 13 ערך סביבה יממתי שנתי )* למעט 18 ימי חריגה -אחוזון 95% )** למעט 18 ימי חריגה 5 ערך התרעה יממתי 3 תקן ערכי איכות אוויר עבור PM2.5 ממוצע לפרק זמן הערות ערך יעד שנתי 3 32

18 37.5 ערך סביבה יממתי שנתי למעט 18 ימי חריגה -אחוזון 95% ערך התרעה יממתי *( לאחר החסרת 18 היממות עם הריכוזים הגבוהים ביותר 18 ערך הסביבה 5 )לממוצע השנתי מק"ג/מ"ק( מחושב לאחר החסרת ימי סופות אבק )היממות עם )** הריכוזים הגבוהים ביותר( ניטור חלקיקים באיגוד 218, PM2.5 PM1 ב- 218 באיגוד התבצע ניטור רציף של שני סוגי חומר חלקיקי מרחף: עדין ו- במקביל )באמצעות מכשיר משולב )TEOM PM1+2.5 מסוג ב- 1 תחנות הניטור נייחות ובתחנה הניידת. בנוסף בתחנה תחבורתית הדר נמדדים ריכוזי חלקיקים PM2.5 בלבד, )תחנה זו היא תחנה תחבורתית ומודדת זיהום אוויר מתחבורה, המאופיין בחלקיקים עדינים אלו( תוצאות ניטור PM1 ב- 218 ב- 218 לא נרשמו ריכוזים חריגים של PM1 מערך הסביבה 13 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי - אחוזון 95% )כלומר, הערך המירבי לאחר הורדת 18 ימי שרב לשנה( ומערך הסביבה 5 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי המחושב לאחר הורדת 18 ימי שרב לשנה. ראה טבלה 1 ה'. בטבלה זו מובא סיכום שנתי של מדידות PM1 באיגוד: ערכי הממוצעים השנתיים ומספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 13 מק"ג/מ"ק, במהלך שנת מספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי )13 מק"ג/מ"ק, ניתן לחרוג עד 18 יממות בשנה( בטבלה מס' א 4 ' מובאת רשימת היממות )תאריכים( בהן נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי ל- PM1 )13 מ"ג/מ"ק(, ובהן נרשמו בו זמנית, חריגות מהתקן באחת או יותר מתחנות הניטור. על פי הטבלה, ב- 218 נרשמו בסה"כ 11 ימי חריגה מערך הסביבה היממתי ל- )13 PM1 מק"ג/מ"ק( בכל התחנות בשטח האיגוד )לעומת 7 ימים ב- 217 (. יש לציין כי התאריכים בטבלה, מייצגים יממות בשנת 218 בהן התקיימו תנאי שרב עם אבק, המאופיינים בהסעת כמויות ניכרות של אבק לאזור האיגוד, וזו הסיבה לעליות בו זמניות בריכוזי החלקיקים בכל אזורי המדידה במקביל. בתרשים מס' 14 מופיעים מספר הימים בהם נרשמו ערכים מעל התקן היממתי ל- PM1 באחת או יותר תחנות ניטור, בשטח האיגוד, משנת 1991 עד 218. כפי שצויין לעיל, על פי תקנות אוויר נקי, ניתן לחרוג מערך הסביבה, 13 מק"ג/מ"ק, עד 18 יממות בשנה. בתרשים מס' 18 מוצגים ערכי הממוצעים השנתיים של PM1 בתחנות הניטור )אשר חושבו לאחר הורדת 18 הריכוזים היממתיים המירבים( מק"ג/מ"ק. וכן מספר היממות בהם נרשם ריכוז מעל ערך הסביבה היממתי, 13 33

19 ו) הריכוזים השנתיים בכל תחנות הניטור היו נמוכים מערך הסביבה 5 מק"ג/מ"ק )אף לפני הורדת 18 יממות עם הריכוזים הגבוהים(. מס' ימי החריגה היממתיים מעל 13 מק"ג/מ"ק, היו נמוכים מ- 18. על כן, בשנת 218 לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה ל- PM1 היממתי והשנתי מגמת הממוצעים השנתיים - PM1 בתרשים מס' 16 מובאות תוצאות המדידות בממוצע שנתי של PM1 )PM2.5- בכל תחנות הניטור שבשטח האיגוד, בכל שנות המדידה. הריכוזים השנתיים המוצגים בתרשים הם ממוצעים "רגילים", ללא הורדת 18 הממוצעים היממתיים המרביים. בהתאם לתרשים המציג את מגמת הריכוז השנתי האזורי, ב- 218 בעיקרון נשמרה בערך רמת הריכוזים בממוצע שנתי כפי שנרשמה ב יצויין כי עלה מספר ימי חריגה )חריגות נרשמו בימי שרב עם הסעת אבק ואובך מ, לאיזור( -7 ימים ב- 217, ל- 11 ימים בשנת 218. הריכוז בממוצע שנתי האיזורי של PM1 ב- 218 היה 4 מק"ג/מ"ק )לפני הורדת 18 ימים עם הריכוז הגבוה ביותר(, על כן בשנה זו חלה עליה בריכוז השנתי בכ- 2.8% לעומת ערך הממוצע השנתי האיזורי שנרשם בשנת : מק"ג/מ"ק. )ממוצע אזורי - ערך ממוצע מחושב של הריכוזים השנתיים בכל תחנות הניטור בהן נמדד(. כפי שניתן לראות במגמת הריכוז הממוצע השנתי האיזורי של, PM1 המוצגת בתרשים מס' 16, בניגוד למגמות של הריכוזים השנתיים האיזוריים של SO2 ו- NOX, לא קיימת מגמת ירידה רב שנתית בריכוזי,PM1 היות וריכוזי החלקיקים מושפעים בעקר מרקע גבוה בתוספת סופות אבק תכופות בהתאם לתנאים המטאורולוגיים הייחודיים בכל שנה ושנה. מצב דומה לגבי חלקיקים.PM2.5 קיימת, בנוסף, תרומת הפעילויות אנטרופוגניות: פליטות ע"י כלי הרכב התחבורתיים )בעיקר פליטות מתעשייה ותחנות כח, חימום ביתי )סולר, עץ(, חקלאות, ועוד. דיזל(, רכבי ריכוזי PM2.5 מרביים ב- 218 נתוני הניטור של חלקיקים PM2.5 שנרשמו ב- 217 )ערכי איכות אוויר( )הוראות שעה( )תיקון(, התשע"ג- 213 ש" הושוו לתקנות אוויר נקי המעודכנות "תקנות אוויר נקי נכנסו לתוקף ב : ערך סביבה יממתי 37.5 מק"ג/מ"ק לאחר הורדת 18 חריגות לשנה )אחוזון 95%(, וערך שנתי 25 מק"ג/מ"ק, הממוצע כל המדידות, כולל ימי השרב. ערך האחוזון 95% הוא הערך מתחתיו נמצאים 95% מכלל המדידות. זהו מסדרים את כל הריכוזים היממתיים שנרשמו בשנה בכל תחנה, בסדר יורד מבחינת גודלם. בהתאם לערכים מק"ג/מ"ק. השנתיים המוצגים 1 בטבלה ו', לא נרשמו חריגות הערך הנמצא במקום ה- 19, כאשר בהשוואה לערך הסביבה השנתי ראה גם תרשים מס' 17 המציג את הממוצעים השנתיים לשנים , 216, 215, 214, 25 ממוצעים יממתים 34

20 בטבלה מס' ב 4 ' רוכזה רשימת הריכוזים היממתיים שחרגו בו זמנית, מערך הסביבה היממתי )37.5 מק"ג/מ"ק( ל -,PM2.5 באחת או יותר תחנות ניטור על פי תאריך הופעתם כולל הערכים היממתיים שנמדדו בו זמנית בשאר תחנות הניטור בהן נמדד. עפ"י תקנות אוויר נקי החדשות מ- 213, מותרות עד 18 חריגות יממתיות מעל הערך 37.5 מק"ג/מ"ק. בהתאם לטבלה, המספר המרבי של יממות מעל 37.5 מק"ג/מ"ק שנרשמו בשנה זו היה 34, לעומת 12 בשנת.217 עפ"י הטבלה, מתוך 11 תחנות ניטור בהן נמדד, ריכוזי PM2.5 איגוד, קריית בנימין, קריית חיים-רגבים, קריית טבעון., 4 תחנות חרגו ב- 218 מערך הסביבה היממתי: בתחתית טבלה 4 ב', הוצגו ערכי האחוזון ה- 95% של הממוצעים היממתיים של PM2.5 שנרשמו בכל תחנות הניטור. ערך האחוזון 95% הגבוה ביותר נרשם בתחנת הניטור קריית בניימין, 41 מק"ג/מ"ק החורג מערך הסביבה ב- 9.3%. כמו כן נרשמו ריכוזים יממתיים חריגים בתחנות הבאות: איגוד 39.5 מק"ג/מ"ק )חריגה מערך הסביבה ב- 5.3% (, קריית חיים-רגבים מק"ג/מ"ק )חריגה ב-.5% (. 4.7 מק"ג/מ"ק )חריגה ב- 8.5% (, קריית טבעון 37.7 לפיכך, בשנת 218 נרשמו חריגות בחלקיקים, PM2.5 מערך הסביבה היממתי בתחנות הבאות: קריית בנימין 8 חריגות, קריית חיים רגבים 5 חריגות, איגוד חריגה אחת, קריית טבעון חריגה אחת. )מספר חריגות יממתיות מעבר לסך של 18 יממות בשנה(. הערה: הערכים החורגים נמדדו באזור האיגוד בימים בהם שררו תנאי שרב עם חלקיקים בכל האזור. עליות בריכוזי חלקיקים PM1 וחלקיקים PM2.5 נרשמו בערך באותן התקופות )ראה טבלה להלן(. טבלה - מציגה ימים בהם נרשמו ריכוזי חלקיקים PM2.5( ו- PM1 ( יממתיים מירביים ותאריכים בהם שררו תנאי חמסין שנלוו בכמות אבק גבוהה: PM2.5 תחנה ריכוז יממתי מירבי רגיל ( 3 )µg/m תקופה PM1 PM2.5 PM אחוזה איגוד נווה שאנן נשר קרית ביאליק 35

21 PM2.5 תחנה ריכוז יממתי מירבי רגיל ( 3 )µg/m תקופה PM1 PM2.5 PM קרית בנימין קרית חיים קרית טבעון קרית מוצקין ריכוזי PM2.5 בממוצע שנתי כאמור, ערך הסביבה השנתי מ הינו 25 מק"ג/מ"ק. בתרשים מס' 17 מופיעים הריכוזים הממוצעים השנתיים בשבע תחנות הניטור בהן נמדד.PM2.5 עפ"י טבלה מס' 1 ו' ותרשים מס' 17 ב, נרשמו ריכוזים ממוצעים שנתיים שהיו נמוכים מערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק. יש לזכור כי בניגוד לערך הסביבה השנתי ל- PM1, בחישוב הממוצע השנתי ל- PM2.5 מתייחסים לכל המדידות ללא הורדת 18 ימי שרב. יצויין כי בשנת 218, חלה עלייה קלה בממוצע השנתי האזורי של PM2.5 בין כל תחנות הניטור. יחד עם זאת, כמו כן חלה עליה חדה במס' ימי החריגה מערך הסביבה 37.5 מק"ג/מ"ק )מותרות 18 חריגות יממתיות לשנה(, ב- 4 תחנות הניטור המפורטות לעיל. להלן השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של הירידה/עלייה ב- 218 : תחנת ניטור נווה שאנן PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 217 PM.5 PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 218 בתחנות הניטור בין השנים אחוז הירידה בריכוז השנתי אחוז עלייה בריכוז השנתי 217 מס' ימי - החריגה מ 37.5 מק"ג/מ"ק , לבין מס' ימי - החריגה מ 37.5 מק"ג/מ"ק % ואחוזי טבעון % אחוזה % 21 ק. ביניימין 19 ערך סביבה שנתי מותר 18 חריגות בשנה 25 לסיכום, 36

22 ב- 218 הריכוזים השנתיים שנרשמו בתחנות הניטור של האיגוד לא חרגו מערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק. ב- 218 נרשמו סה"ך 15 חריגות מערך הסביבה היממתי 37.5 מק"ג/מ"ק )אחרי ירידה של 18 יממות בשנה(. יש לציין, כי בשנת 218 עלה מספר ימי חמסין עם אבק בכ- 6%, יחסית לשנת 217 ב- 218 חלה עלייה בריכוז אזורי בממוצע שנתי, בערך של 3.4%, ועלייה משמעותית במס' ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 37.5 מק"ג/מ"ק, לעומת שנת 217. לכן, חלה החמרה בריכוזי האבק )PM2.5( לעומת תכולת פרקציית ה- PM2.5 בתוך פרקציית חלקיקי,PM1 בנווה שאנן כפי שצויין לעיל, בתחנות הניטור של האיגוד, פועלים מכשירי TEOM המודדים במקביל את שתי הפרקציות החלקיקים PM1 ו-.PM2.5 בתחנות אלו ניתן לבדוק אחוז התכולה של פרקציית חלקיקים פרקציית ה-.PM1 PM2.5 בתוך לדוגמא, ב- 218, אחוז תכולת חלקיקי PM2.5 בתוך פרקציית ה- PM1, בנווה שאנן, היה 36%, בממוצע שנתי. בתרשים מס' 19, לדוגמא, מובא מהלך של ריכוזי ה- PM2.5 ו- PM1 בממוצע יממתי בתחנת איגוד במספר יממות עוקבות : , בהן חלו תנאי שרב, שגרמו לריכוזי PM1 גבוהים של מעל 1 מק"ג/מ"ק. התכולה הממוצעת של חלקיקי PM2.5 בפרקציית ה- PM1 היתה בין 2% ל- 38%, במהלך היממות הנ"ל. בימים קייצים ללא שרב, תכולת ה- PM2.5 ב-חלקיקי PM1 גבוהה יותר. בתרשים מס' 2, מובא מהלך של ריכוזי ה- PM2.5 ו- PM1 בממוצע יממתי בתחנת איגוד בימי קיץ-סתיו ללא שרב, עד , בהם ריכוזי PM1 היו נמוכים באופן יחסי, ונרשמה תכולה ממוצעת של PM2.5 עד.7% ככלל, ככל שרמות האבק הטבעי באוויר נמוכות יותר, עולה אחוז תכולת פרקציית החלקיקים העדינים PM2.5 בפרקציית ה-.PM1 BTEX סיכום מדידות ב נ ז ן )E B( E N Z E N בתחום האיגוד עד שנת 217 מדידות רציפות של חומרים אורגנים נדיפים BTEX נערכו באיגוד בשלוש תחנות הניטור קבועות: איגוד, קריית בניימין )בק. אתא(, קריית חיים-רגבים ותחנה ניידת, באמצעות מכשירי BTEX רציפים. בשנת 217 במסגרת השדרוג של מערך הניטור, הותקנו מכשירים נוספים לניטור BTEX למערך האיגוד בתחנות הבאות: תחנה חדשה - הדר, קריית מוצקין-בגין, אחוזה-תחבורתית. 37

23 לפיכך, בשנת 218 ניטור בנזן באזור האיגוד מתבצע ב- 7 תחנות הניטור של האיגוד. מדידות לחומרים אורגניים הנ"ל נערכו אף ע"י תחנת הניטור הניידת שפעלה ב- 218 באתרים הבאים: טירת כרמל, חיפה אזור בת גלים, עוספיא, קריית ביאליק אזור תעשייה. בנוסף באזור האיגוד פועלות 4 תחנות ניטור של המשרד להגנת הסביבה, המנטרות בנזן: 2 תחנות תחבורתיות ושתי תחנות ניידות בקרבה למתחם הפטרוכימי. החומרים הנמדדים: בנזן, תולואן, קסילנים )אורטו, מטה ופארה קסילן( ואתיל בנזן. לבנזן ולטולואן נקבעו ערכי הסביבה בתקנות אוויר נקי )עידכון 216(. בנזן סיכום תוצאות הניטור הרציף של BTEX בתחנות הניטור הקבועות, מובאות בטבלה מס' 5. מבין כל החומרים הנ"ל, נתייחס בהמשך לבנזן וטולואן, עבורם נקבעו ערכי יעד וסביבה. )H6C6( הינה תרכובת אורגנית נדיפה מסרטנת ודאית לבני האדם, עפ"י סיווג ה- IARC )הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן( הפועלת במסגרת ה- WHO, אירגון הבריאות העולמי. לא קיים ריכוז סף מתחתיו לא קיים א. ב. סיכון לבריאות האדם בוודאות. מקורות של רוב פליטות הבנזן לאוויר באזורים האורבנים, הינם : תעשייה: פליטה מוקדית משריפת דלקים אך בעיקר, פליטה ממקורות בלתי מוקדיים ומקורות שטח, כתוצאה מאחסון, שינוע ועיבוד דלקים, לדוגמא: פליטות בנזן כחלק מ- VOC מפרטי ציוד )משאבות, שסתומים, פלנג'ים, קומפרסורים וכו'( בצנרות מתקני זיקוק ועיבוד מוצרים, פליטות ממתקני ייצור חומרים ארומטיים בגדיב וממיכלי איחסון בנזן )תוצר( בגדיב, פליטות משינוע והטענת בנזן לאוניות בנמל הכימיקלים, מפריקה והטענת דלקים קלים )בנזין( וחומרים אורגנים אחרים )העשוים להכיל בנזן( לאוניות ולמיכליות כביש, מחוות אחסון דלקים )נפט גולמי, דריפולן, פיי גז, בנזין( ועוד. התחבורה המוטורית: פליטות הנובעות משריפת הדלק במנועי כלי הרכב ומהתאיידות הדלק במנוע הרכב, ממיכל הדלק, ממערכת הדלק ברכב וכן ממערכות החלוקה והתדלוק בתחנות תדלוק דלק, בעיקר בנזין. בתקנות איכות אוויר- 216 נקבע לבנזן ערך סביבה יממתי הזהה לערך היעד: 3.9 מק"ג/מ"ק, ונקבע ערך סביבה שנתי חדש הזהה לערך היעד: 1.3 מק"ג/מ"ק, כאשר מותר 7 חריגות יממתיות בשנה. התקנים החדשים נכנסים בתוקף מ יש לציין כי על פי " תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו 216, עודכן ערך הסביבה היממתי לבנזן והוא יעמוד כיום על 3.9 מק"ג/מ"ק, החל מ כמו כן עודכן ערך הסביבה השנתי ל- 1.3 מק"ג/מ"ק וזאת עקב ההשפעות המזיקות של בנזן על גוף האדם. להלן ערכי הסביבה והיעד שנקבעו בתקנות אוויר נקי לבנזן )בתוקף מ (: תקן ערכי איכות אוויר עבור בנזן ממוצע לפרק זמן הערות ערך יעד יממתי שנתי

24 מותר 7 חריגות בשנה, מערך יממתי 3.9 ערך סביבה יממתי שנתי ערך התרעה הערה לגבי חשיפות קצרות טווח חוזרות, למזהמים מסוכנים כמו בנזן, להלן הטבלה להשוואה בין ערכי איכות אוויר לבנזן שנקבעו בארץ ובגופים המובילים בעולם בתחום איכות הסביבה, לרבות ארגון הבריאות העולמי :WHO ערכי איכות אוויר לבנזן ) 3 (µg/m Time Interval Daily - Israeli Standard max of 7 exceedances EPA DIRECTIVE 28/5/EC Annually WHO )* 1.7 based on excess lifetime risk of cancer of 1 in 1, persons *( ערך הייחוס הסביבתי של בנזן 1.7 מק"ג/מ"ק מבוסס על ריכוזים שגורמים לתוספת סיכון מחושבת של 1:1, לחלות בסרטן בחשיפה לכל החיים, כפי שנקבע במדינות ארה"ב ואירופה. תוספת הסיכון מבטאה מדיניות בריאות לאומית ובאה לאזן בין הצרכים של בריאות הציבור, איכות החיים ואיכות הסביבה לבין המשאבים הלאומיים והיכולת לעמוד בדרישות ערכי הייחוס ולפקח עליהם. לפי הערכת WHO ו-, EPA יחידת הסיכון של בנזן היא בערך המשמעות היא כי חשיפה באופן קבוע לאורך החיים לאידי בנזן באוויר בריכוז של 1 תעלה את שיעור חולי סרטן בקרב האוכלוסייה ב- 6 מקרים לכל מיליון בני אדם. ניתן לראות כי בישראל התקנים לבנזן הם המחמירים ביותר, כמו כן, לא נקבעו ערכי איכות אוויר לבנזן קצרי טווח, ע"י.WHO בדיקת תוצאות ניטור בנזן בשנת 218 זמינות % מס' ריכוז ב נ ז ן יממתי מרבי מק"ג/מ"ק מס' הריכוזים מעל ערך הסביבה היממתי - ריכוזי ב נ ז ן בממוצע שנתי מק"ג/מ"ק תחנת ניטור איגוד קריית חיים -רגבים קריית בניימין קריית מוצקין בגין 39

25 זמינות % מס' תחנת ניטור אחוזה תחבורתית הדר )תחבורתית( ניידת איגוד ערך סביבה ערך יעד ריכוז ב נ ז ן יממתי מרבי מק"ג/מ"ק מס' הריכוזים מעל ערך הסביבה היממתי - ריכוזי ב נ ז ן בממוצע שנתי מק"ג/מ"ק בהתאם לריכוזים בטבלה לעיל, ב- 218 בתחנות הניטור של האיגוד לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי מק"ג/מ"ק. )מותרות עד 7 חריגות בשנה בכל תחנת הניטור(. ראה גם טבלה מס' 5 א ותרשים מס' 21. כמו כן, לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי 1.3 מק"ג/מ"ק באזור האיגוד מגמות ריכוזי הבנזן )Benzene( בסביבה בתרשימים מס' 21, 21 א' ו- 21 ב', מוצגים הריכוזים היממתיים המירביים והממוצעים השנתיים של המזהם בנזן כפי שנמדדו ע"י תחנות הניטור הרציפות של איגוד ערים איזור מפרץ חיפה-הגנת הסביבה, בין השנים 24 )תחילת המדידות( ועד 218. עפ"י תרשים מס' 21 א', בשנת 218 נרשם ריכוז יממתי מירבי של בנזן בערך של 2.9 מק"ג/מ"ק בתחנת קריית בנימין. ריכוזי הבנזן שנרשמו בממוצע שנתי )תרשים 21 ב'(, עמדו בערך הסביבה השנתי 1.3 מק"ג/מ"ק בכל שנות המדידה ובכל תחנות הניטור בהם הוא נמדד. מדידות בנזן בתחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה כפי שצויין לעיל, בנוסף לתחנות הניטור השייכות לאיגוד, ב- 3 תחנות ניטור של המשרד להגנת הסביבה נמדד מזהם בנזן: בתחנת "עצמאות" לא נרשמו חריגות לבנזן מערך הסביבה בתחנה תחבורתית נייחת ברחובוב העצמאות. 1. היממתי. הערה: בתחנה זו זמינות נתונים בשנת 218 הייתה נמוכה )55%(. בנייד - 5 סמוך לגדר מתחם בז"ן. 2. ניידת - 6 במתחם משרד הרידושי רח אדיסון במפרץ חיפה. 3. הערה: ניידת 5 וניידת 6 ממוקמות בקרבה למתחם פטרוכימי ולא באזור מגורים. להלן הטבלה המציגה סיכום תוצאות ניטור בנזן בתחנות ניידות 5 ו- 6 הממוקמות בקרבה למתחם בז"ן, בשנת :218 4

26 ממטצע יממתי מירבי ( 3 )µg/m 4.5 מס' חריגות מהערך היממתי *( ממוצע שנתי מס' חריגות ( 3 )µg/m מהערך היממתי תחנה.8 ניידת ניידת ערך סביבה *( מותרות עד 7 חריגות בשנה בכל תחנת הניטור בניידת מס' 5 נמדד ריכוז יממתי מירבי בערך 4.5 מק"ג/מ"ק ב סה"ך נרשמו 3 חריגות מערך הסביבה היממתי ב , ו יש לציין כי בשנת 218 ירד מספר חריגות בניידת 5 מ- 13 חריגות מערך הסביבה היממתי שנרשמו ב- 217 ל ב 3 בניידת 6 נרשמה חריגה מערך השנתי בשיעור של 14% בערך 8 מק"ג/מ"ק נמדד בתאריך כמו כן, נרשמו 2 חריגות מערך הסביבה. הריכוז המירבי בשנת 217 המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברות קבוצת בז"ן צו מנהלי מכח סעיף 45 לחוק אוויר נקי, הקובע דרישות למפעל בין היתר המתייחסות לחריגות הנ"ל. הצו המנהלי במסגרת חויבו המפעלים לבצע פעולות להפחתת פליטות הבנזן משטחם. כפי שמתואר לעיל, במהלך 218 אכן נמדדה ירידה בריכוזים בסביבה של בנזן ונראה כי הפעולות שבוצעו תחת הצו הביאו לשיפור מסוים בריכוזים בסביבת המתחם. על אף פעולות אלו המשיכו להימדד חריגות מערכי הסביבה באזור הסמוך למתחם מפעלי בז"ן ובכללן חריגה מערך הסביבה השנתי של בנזן בניידת 6. לכן, הוציא המשרד בתאריך צו מנהלי נוסף למפעלים בתי זיקוק וגדיב, עם דרישות מחמירות בהשוואה לצו הקודם, כולל דרישה להפסקת הפעילויות הגורמות לזיהום האוויר ולנקיטת האמצעים הדרושים למניעתו או לצמצומו של זיהום האוויר דוגמאות לבדיקת עלייות בריכוזי בנזן בתחנות האיגוד האיגוד עוקף באופן קבוע אחרי המדידות ריכוזי בנזן בכל התחנות הממוקמות במפרץ חיפה, לרבות תחנות המשרד להגנת הסביבה הסמוכות למתחם בז"ן. במקרים של עלייה בריכוזי בנזן, נערך ניתוח תוצאות הניטור, תנאים מטאורולוגיים והשפעה על איכות האוויר. דוחות אלה מועברים למשרד להגנת הסביבה. להלן שתי דוגמאות לבדיקת עלייות בריכוזי בנזן בתחנות האיגוד: 1( עליות בריכוזי בנזן בניידת 6 בתאריך וב בתאריכים הנ"ל נרשמו עליות משמעותיות בריכוז בנזן בתחנת ניטור של המשרד להגנת הסביבה: תאריך שעה ריכוז חצי שעתי מירבי ppb ריכוז יממתי ppb ריכוז יממתי מק"ג/מ"ק : 8:3 19/2/218 19/2/218 41

27 5.2 9:3 2/2/ :3 2/2/ : 2/2/218 להלן גרף א' המציג את ריכוזי בנזן בתחנות הניטור בסביבת מתחם בז"ן לפי כיווני הרוח בעת העליות בבנזן. כיוון הרוח בעת העליות הנ"ל היה בין והוא תואם לכיוון ממתחם בז"ן לתחנת הניטור ניידת 6. יש לציין, כי בעת העליות בריכוזי בנזן בניידת 6 מהירות הרוח ירדה משמעותית, וריכוזי בנזן עלו גם בתחנות אחרות אך במידה מתונה יותר )ראה גרף ב'(. גרף א' גרף ב' 42

28 עקב העליות בריכוזי בנזן נערך סיור במתחם בז"ן ע"י נציגי המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה ונציגי האיגוד. בסיור נבדקו המקורות האפשריים במתחם בז"ן, כגון אתרי אחסון לתמיסות עשירות בבנזן באמצעות מצלמה תרמית, ללא ממצאים חריגים. נבדקו אף מקורות נוספים העלולים להשפיע על ריכוזי בנזן בתחנת הניטור ניידת 6, לרבות גזרת הביטומן הנמצאת בקרבה לתחנת הניטור הנ"ל. כמו כן, כיוון הרוח היה מתאים לאזור זה. בנוסף, בבדיקת ריכוזי, H2S שנמדדו בתחנת ניטור "איגוד" בעת העליות בבנזן, נרשמו עליות בולטות בריכוזי מזהם.H2S כידוע במתחם הביטמן עלולים להיפלט בנזן ומימן גופרי. )ראה גרף ג' ומפת התמצאות(. גרף ג' מפה הומלץ ע"י האיגוד לבצע עריכת בדיקה מול המפעל של תקינות הפעילות באזור ביטומן בימים ושעות של ריכוזים גבוהים של בנזן בניידת 6 וריכוזים גבוהים של H2S באיגוד: בתאריך

29 2( עלייה בריכוזי בנזן בנייד 5 ב בתאריך בין השעות: 7:3-8:3 )שעון חורף( נמדדו ריכוזים גבוהים של בנזן בתחנת הניטור ניידת. 5 ע"פ הנתונים המטארולוגיים בתחנת האיגוד כיוון הרוח נע בין 1-2 ומהירות הרוח בין מטר/שנייה. חלק מכיוון גזרת הרוחות מתאים למתחם הפטרוכימי. ריכוז הבנזן המקסימלי הגיע לערך 3.4 מק"ג/מ"ק. הממוצע היממתי ביום זה נמדד בערך 2.3 מק"ג/מ"ק )41% מערך הסביבה(. לא נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי 3.9 מק"/מ"ק. בזמן העליה הנ"ל נרשמה עליה קלה גם בריכוז הבנזו בתחנת האיגוד שהגיע לערך של כ- 6.5 מק"ג/מ"ק בממוצע חצי שעתי. בתאריך בין השעות: 5:3-7:3 )שעון חורף( נמדדו גם כן ריכוזים גבוהים של בנזן בתחנת הניטור ניידת. 5 ע"פ הנתונים המטארולוגיים בתחנת האיגוד כיוון הרוח נע בין ומהירות הרוח בין מטר/שנייה. חלק מכיוון גזרת הרוחות מתאים למתחם הפטרוכימי. ריכוז הבנזן המקסימלי הגיע לערך 32.9 מק"ג/מ"ק. הממוצע היממתי נמדד בערך 2.3 מק"ג/מ"ק )41% מערך הסביבה(. לא נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי 3.9 מק"/מ"ק. בזמן עליות אלו נרשמה גם עליה קלה יותר בריכוז הבנזן בניידת 6 שהגיע לערך של כ- 5.2 מק"ג/מ"ק בממוצע חצי שעתי. להלן מפת ההתמצאות: להלן גרף המציג את ריכוזי בנזן בתחנות הניטור: ניידת 5, ניידת 6, איגוד, קריית בנימין הממוקמות בקרבה למתחם בז"ן, בתאריכים שבנדון:

30 ניתן לראות, כי ריכוזי בנזן עלו כאשר כיוון הרוח השתנה ממערבי )25-3⁰( למזרחי )7-1⁰(. נתוני תחנות ניטור נוספות הפועלות באזור המפרץ: נבדקו ריכוזי בנזן בתחנות הניטור אחרות באזור האיגוד בימים שבנדון ) (: קריית מוצקין-בגין, קריית חיים-רגבים, הדר, אחוזה-תחבורתית, ניידת של האיגוד )עספיא(. בתחנות הנ"ל נמדדו ריכוזי בנזן נמוכים. להלן ריכוזים מירביים חצי שעתיים שנמדדו ב בתחנות ניטור הנ"ל: תחנה אחוזה-תחבורתית קריית מוצקין-בגין קריית חיים-רגבים הדר ניידת האיגוד )עספיא( ריכוז בנזן )מק"ג/מ"ק( כמו כן, נבדקו נתוני מערכת ניטור על הגדר מתחם פטרוכימי. ראה מפת מערכת הניטור UVDOAS על הגדר וגרף המציג נתוני ניטור של המערכת הנ"ל שהתקנה ע"י בז"ן, ונתוני הניטור בתחנות של האיגוד והמשרד. 45

31 מפת מערכת הניטור UV על הגדר ניתן לראות בגרף שלעיל, כי ביום במערכת הניטור הנ"ל נרשמה עלייה בריכוזי בנזן, במקביל לעלייה שנמדדה בנייד 5. העלייה במערכת UV נרשמה משעה 8: עד השעה 12:. הריכוז המירבי שנרשם הוא 12 מק"ג/מ"ק בממוצע חצי שעתי. יחד עם זאת, ביום בעת העלייה בריכוז הבנזן בניידת 5, לא נרשמו ריכוזי בנזן גבוהים במערכת.UV יש לציין, כי מהירות הרוח ביום בתחנת הניטור באיגוד )בשעות העלייה בריכוזי בנזן( הייתה גבוהה יותר )עד 5 מטר לשנייה( מאשר מהירות הרוח שנמדדה ביום )בעת העלייה השנייה בבנזן מהירות הרוח 46

32 הייתה 1.7 מטר לשנייה(. כידוע, בתנאי מהירות הרוח נמוכה פיזור מזהמים מתנהג באופי אחר, והשפעת כיוון הרוח על המדידות הינה מופחתת. נבדקו נתונים המתקבלים מהמפעלים במתחם הפטרוכימי ב- 9.8 ו עקב הקרבה בין ניידת 5 למתחם נבדקו הנתונים הרציפים המתקבלים מהמפעלים במתחם העלולים להשפיע על עליות בבנזן: -Gadiv CTO ע"פ הניטור הרציף, פעילות ה- CTO הייתה תקינה. לא נרשמו עליות/חריגות בריכוזי ה-.TOC TOC לא נרשמו עליות/חריגות בריכוזי ה- -BAZAN VRU -BAZAN TO 1,2 ע"פ הניטור הרציף, מתקן ה- TO ממפרידים 1 ו- 2 בבז"ן פעל באופן תקין, וריכוזי ה- TOC שנמדדו היו תקינים. 4 בבז"ן פעל באופן תקין, וריכוזי ה- TOC ממפריד ע"פ הניטור הרציף, מתקן ה- TO -BAZAN TO 4 שנמדדו היו תקינים. לפידים מבדיקת קצבי העברות הגזים ללפידי המתחם, לא נמצאו ערכים חריגים. לפיכך, ביום וביום נמדדו עליות בריכוזי בנזן בניידת 5 בקרבה למתחם בז"ן. בשני המקרים הריכוזים עלו בשעות הבוקר ובעת נשיבת הרוח המזרחית המתאימה לכיוון ממתחם בז"ן )כפי שמפורט לעיל(. כפי שידוע בשטח מתחם בז"ן מופיעים מדי פעם מקורות פליטת מזהם אוויר בנזן מקומיים, כגון מקורות לא מוקדיים. כמו כן קיים קושי לאתר את המקורות אלו בזמן אמת. תנאים מטאורולוגיים מסויימים, כגון כיוון ומהירות הרוח יכולים להחמיר את מצב איכות האוויר באזור זה. מכיוון שתחנה ניידת 5 נמצאת בסמיכות לגדר מתחם בז"ן, היא מגיבה ראשונה לשינויים הנ"ל, כך שיש להמשיך לעקוב אחרי המדידות ולהמשיך להפעיל בדיקות צוות כוננות המפעל, שעורך סיורים בעקבות העליות בבנזן בתחנות הניטור )לפי שנדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה בצו המנהלי( מימן גופרתי H2S מימן גופרתי הוא גז רעיל, דליק, בעל ריח הדומה לריח ביצים רקובות. השפעה בריאותית יכולה להיות שונה לפי החשיפה, כגון: גירוי עיניים, האף והגרון, לאחר החשיפה עשויים להיות כאבי ראש, סחרחורת ובחילות. חשיפה חוזרת עלולה לגרום לכאבי ראש, אנורקסיה, נדודי שינה, שיתוק, דלקת קרום המוח, בעיות נפשיות, קצב לב מואץ, ברונכיטיס וקו אפור-ירוק על החניכיים. המקורות התעשייתיים העיקריים לפליטת מימן גופרי הם: שריפת פחם בתחנות כוח, בתי זיקוק, ייצור נייר, מתקני טיפול בבוצה, מטמנות עירוניות, תהליכי ייצור גופרית ומימן גופריתי, ייצור אספלט וחזיריות. מקורות נוספים לפליטת מימן גופריתי הם: ייצור דשנים, ייצור דבק, עיבוד מתכות )עופרת, זהב ונחושת( ותהליך עיבוד סוכר. באזור האיגוד המקורות האפשריים הידועים הם מכון טהור שפכים עירוני )מט"ש( ובז"ן. במט"ש מתקיימת פעילות לפירוק וייצוב הבוצה באמצעות תסיסה באגני התעכלות אנארוביים. מימן גופרי נפלט בתור מטבוליט בתהליך והוא מופרד ע"י סקראבר מזרם הגז הכולל גם מרכיב של מתאן המשמש להפקת חשמל עצמית. 47

33 בבית הזיקוק קיימים מספר מתקני מה"ד שמטרתם להפחית את תכולת הגופרית בתזקיקים ע"י חיזור למימן גופרי שמוזרם לאחר מכן לשתי יחידות להדחת גופרית בהן המימן הגופרי מחומצן לגופרית אלמנטרית בשיטת קלאוס ערכי איכות אוויר להלן ערכי איכות אוויר למימן גופרתי - עפ"י תקנות אוויר נקי : 211 תקן ערך יעד ערך סביבה ערכי איכות אוויר עבור H2S ממוצע לפרק זמן חצי שעתי שנתי חצי שעתי יממתי H2S ניטור בתחנת "איגוד" בשנת 218 האיגוד מנטר גז H2S בתחנת איגוד הנמצאת על גג בניין האיגוד בצ'ק פוסט בכתובת רח' יעקב מושלי - 7 האזור מסחרי ואינו אזור מגורים, בנוסף לדיגום התקופתי המתבצע ע"י המשרד להגנת הסביבה )שיטה שונה מניטור הרציף(. בשנת 218 האיגוד מוסמך לבדיקות H2S ע"י הרשות להסמכת מעבדות. נתוני הניטור : בתחנה זו מדי פעם נרשמות עליות בריכוזי מזהם זה בתנאי רוח מזרחית, דרום-מזרחית וצפון-מזרחית. ב- 218 נרשמו מספר ריכוזים בממוצע חצי שעתיים שעלו על ערך הסביבה החצי שעתי - 45 מק"ג/מ"ק, ב- 1% מזמן המדידה )סה"כ 167 ערכים חורגים, מ- 15,891 הערכים החצי שעתיים שנמדדו(. הערך המירבי החצי שעתי שנמדד היה: 22 מק"ג/מ"ק )531% מערך הסביבה( בתאריך 2/11/18 בשעה 22:3 )כיוון הרוח היה דרום- מזרחי - 11, ראה מפת התמצאות בתמונה בהמשך(. כמו כן, בשנת 218 נרשם ריכוז אחד שעלה מעל הערך הסביבה היממתי 15 מק"ג/מ"ק, בתאריך: 22/3/ מק"ג/מ"ק )12.6% מערך הסביבה(. יש לציין, כי ריכוזי מזהם זה עלו לרוב בעת כיווני הרוח כ- 12. כיוון רוח זה מתאים לכיוון ממכון טהור שפכים )מט"ש( לתחנת הניטור. יחד עם זאת אי אפשר לפסול את השפעת בז"ן על הריכוזים של מימן גופרי, שנמדדים בתחנת הניטור. הגרף הבא מרא ריכוזי H2S בממוצע חצי שעתי, שהוצגו לפי כיוון הרוח. ניתן לראות כי רוב הריכוזים הגבוהים מערך הסביבה )45 מק"ג/מ"ק( נמדדו בעת הרוח צפון-מזרחית עד דרום-מזרחית ) - 16(. הריכוזים הגבוהים ביותר נמדדו בכיווני הרוח מ- 6 עד

34 ריכוז ppb,h 2 S ערך סביבה חצי שעתי 45 מק"ג/מ"ק )32 )ppb 1 5 כיוון הרוח ) ( ריכוזי )ppb( H2S בממוצע חצי שעתי שנמדדו מ עד , על פי כיווני הרוח להלן מפת ההתמצאות: בז"ן תחנת הניטור "איגוד" מט"ש מפת ההתמצאות: איגוד, מט"ש, בז"ן בדיקת מקורות פליטה אפשריים: לפי כיווני הרוח בהם נרשמו עליות בריכוזי H2S )כ- 12 (, אי אפשר להצביע בוודאות על מקור מסויים. 49

35 בימים בהם נמדדו עליות בריכוזי המזהם נערכו בדיקות ובירורים במקורות האפשריים באזור, כגון: מט"ש ובבז"ן. דיווח פליטות H2S למפל"ס 217 ע"י בזן ומט"ש: להלן מידע על דיווח של שני מקורות האפשריים של H2S באזור האיגוד )בז"ן ומכון טהור שפכים עירוני - מט"ש( למפלס:.1.2 בבית הזיקוק קיימים מספר מתקני מה"ד שמטרתם להפחית את תכולת הגופרית בתזקיקים ע"י חיזור למימן גופרי שמוזרם לאחר מכן לשתי יחידות להדחת גופרית בהן המימן הגופרי מחומצן לגופרית אלמנטרית בשיטת קלאוס. בית זיקוק דווחו בשנת 217 במסגרת מפל"ס על 2,9 ק"ג/שנה. ערך זה הוא תוצאה של חישוב המבוסס על קצב פליטה מארובות מה"ג 3, מה"ג 4 וסקראבר ביטומן שנמדד בעת ביצוע דיגום ארובות תקופתי. במט"ש מתקיימת פעילות לפירוק וייצוב הבוצה באמצעות תסיסה באגני התעכלות אנארוביים. מימן גופרי נפלט בתור מטבוליט בתהליך והוא מופרד ע"י סקראבר מזרם הגז הכולל גם מרכיב של מתאן המשמש להפקת חשמל עצמית. במסגרת מפל"ס מט"ש חיפה מדווח כי פליטות H2S הן מתחת סף הדיווח 1, ק"ג/שנה. בשנת 218 מט"ש חיפה לא נדרש לדווח על פליטות מימן גופרי )ראה תמונה להלן( השוואת תוצאות דיגום סביבתי לנתוני ניטור רציף )של המזהם :)H2S בדיגום סביבתי לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה. בהשוואה עם נתוני הניטור הרציף, קיימת קורלציה מסויימת עם תוצאות הניטור הרציף. להלן תוצאות של דיגום סביבתי שנערך ע"י המשרד להגנת הסביבה בתחנת הניטור "איגוד" הרציפים של האיגוד באותם הימים. ונתוני הניטור ערך נמדד, מק"ג/מ"ק ניטור דיגום סטטוס בדיגום משך דיגום תאריך ושעה סיום תאריך ושעה התחלה 21 -ינו :43 22/1/ שעות O.K פבר- 18 1:2 5/2/ שעות O.K פבר : 1/3/ שעות O.K מרץ :18 22/3/ שעות O.K אפר :3 4/4/ שעות N.D אפר :29 18/4/ שעות O.K מאי- 18 1:46 8/5/ שעות N.D מאי :47 22/5/ שעות O.K יונ :45 6/6/ שעות N.D יונ- 18 1:28 18/6/ שעות N.D יול- 18 1:9 4/7/ שעות N.D יול :11 12/7/ שעות N.D

36 ערך נמדד, מק"ג/מ"ק ניטור דיגום סטטוס בדיגום משך דיגום תאריך ושעה סיום תאריך ושעה התחלה 8 -אוג- 18 1:3 9/8/ שעות N.D אוג- 18 1:25 2/8/ שעות N.D אוג- 18 1:4 3/8/ שעות N.D ספט- 18 1:39 17/9/ שעות O.K ספט :4 27/9/ שעות O.K אוק- 18 1:49 15/1/ שעות O.K אוק :3 24/1/ שעות O.K נוב :25 5/11/ שעות O.K נוב :17 12/11/ שעות O.K נוב :21 21/11/ שעות O.K נוב :2 28/11/ שעות O.K דצמ- 18 1:58 12/12/ שעות N.D דצמ :3 19/12/ שעות O.K דצמ :14 26/12/ שעות O.K ההשוואה בין תוצאות הדיגום לבין הניטור נערכה עבור הימים והשעות בהם נערך הדיגום. בתאריכים הנ"ל לא נרשמו חריגות מערך הסביבה היממתי 15 מק"ג/מ"ק בדיגום ואף בניטור אוויר. לא ניתן לערוך השוואה כנ"ל בימים ובשעות בהם נמדדו הערכים הגבוהים מערכי הסביבה, לפי הניטור הרציף עקב היעדר נתוני דיגום במועדים אלו. להלן גרף המציג תוצאות דיגום סביבתי שהתקבלו בדיגום של המשרד להגנת הסביבה ונתוני ניטור רציף באותם הימים. ניתן לראות בגרף ההשוואה שלהלן, כי על אף שקיימים הבדלים בתוצאות המדידה )בין שתי השיטות(, ישנה קורלציה במגמות הריכוזים הנמדדים. 51

37 1 השוואת ריכוזיS H 2 )מק"ג/מ"ק( בממוצע יממתי שהתקבלו בניטור רציף ובדיגום סביבתי בתחנת הניטור איגוד ,H 2 S ריכוז מק"ג מ"ק ערך נמדד ND ערך מניטור רצי מק"ג מ"ק ערך נמדד מק"ג מ"ק OK OK Not Detected ND מ- 26 דיגומים התקבלו תוצאות תקינות ב- 16 דיגומים )צבע כחול בגרף(. בשער הדיגומים הריכוזים היו קטנים מסף הכימות )עיגולים בצבע כחול בהיר(. ניתן לראות כי הריכוזים שהתקבלו בניטור רציף הם גבוהים מתוצאות הדיגם )שתי שיטות שונות(. הערה: בדיגומים סביבתיים חצי שעתיים שנערכים, בדרך כלל כמות החומר שנדגם אינה מספיקה לקבלת התוצאה בבדיקת מעבדה מכשיר נטור רציף יתכן כי באוויר נמצאים תרכובות גופרית אחרות המפריעות לבדיקת.H2S מכשיר ניטור תוצרת חברת Thermo דגם 45 i מודד ריכוז מימן גופרי באוויר ע"י המרתו לתחמוצות גופרית, ההפרש בין תחמוצות הגופרית הנמדדות לאחר המרה לבין תחמוצות הגופרית הנמדדות לפני ההמרה מעיד על ריכוז המימן הגופרי באוויר. טענה בדבר אי אמינות מכשיר הניטור עקב המרתם של חומרים נוספים לתחמוצות גופרית באותו הממיר נבדקה ע"י האיגוד מול היצרן. להלן נתוני יעילות הממיר שנמסרו מטעמו עבור תרכובות נוספות מלבד מימן גופרי: יעילות המרה 8%> 8% 5% 1% 1%< 1%< נוסחא H2S CH3SH CS2 COS (CH3)2S (CH3)2S2 תרכובת מימן גופרי מתיל מרקפטאן פחמן דו גופרי קרבוניל גופרי דו מתיל גופרי דו מתיל דו גופרי 52

38 אף על פי שהיצרן מצהיר כי ריכוזי חומרים אלו באוויר הם נמוכים ויעילות ההמרה שלהם נמוכה, זאת יכולה להיות סיבה להערכת יתר של ריכוזי H2S באוויר בניטור רציף ניטור איכות האוויר באמצעות תחנת הניטור הניידת בתחנה הניידת נמדדו הפרמטרים הבאים : בנזן,טולואן,קסילן,אתיל בנזן,תחמוצות חנקן,פחמן חד חמצני, אוזון וחלקיקי.PM2.5+1 כמו כן,נמדדו פרמטרים מטאורולוגיים: מהירות וכיוון רוח,טמפרטורה ולחות יחסית. להלן מקומות המדידה של איכות האוויר ע,י הניידת בשנת 218: 1( נערכו מדידות איכות אוויר בטירת הכרמל, מרכז הנוער. בתקופת המדידה הנ"ל לא נרשמו ריכוזי מזהמים גזים )תחמוצות חנקן - NOX, חנקן דו-חמצני, NO2 בנזן, טולואן, אוזון, פחמן חד חמצני- CO ( החורגים מערכי הסביבה. בתקופה הנ"ל בתחנה ניידת נרשמו שלוש חריגות יממתיות מערך הסביבה,בריכוזי החלקיקים,PM2.5 בתאריכים: , , )ראה טבלה להלן(. בימים אלו שררו תנאי שרב עם אבק באזור האיגוד ובכל התחנות נרשמו ריכוזי חלקיקים גבוהים מהרגיל. 2( חיפה, בת גלים, מרכז רפואי רמב"מ בתקופת המדידה לא נרשמו ריכוזי מזהמים גזים )תחמוצות חנקן - NOX, חנקן דו-חמצני, NO2 בנזן, טולואן, אוזון, פחמן חד חמצני- CO ( החורגים מערכי הסביבה. בתקופה הנ"ל בתחנה ניידת נרשמו שלוש חריגות יממתיות מערך הסביבה,בריכוזי החלקיקים, PM2.5 בתאריכים: , , )ראה טבלה להלן(. בימים אלו שררו תנאי שרב עם אבק באזור האיגוד ובכל התחנות נרשמו ריכוזי חלקיקים גבוהים מהרגיל. ) עוספיאה בתקופת המדידה לא נרשמו חריגות בריכוזי מזהמים שנמדדו בתחנה הניידת. ריכוז גבוה של חלקיקים התקבל ביום שרב עם אבק. 4( קריית ביאליק, אזור תעשייה בתקופת המדידה לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה, בריכוזי מזהמים גזים )תחמוצות חנקן - NOX, חנקן דו- חמצני, NO2 בנזן, טולואן, אוזון, פחמן חד חמצני- CO ( החורגים מערכי הסביבה. בתקופה הנ"ל בתחנה ניידת נרשמו 18 חריגות מערך הסביבה היממתי,בריכוזי החלקיקים.PM1 יש לציין, כי הניידת נמצאה בקרבה לשתי החברות העוסקות בהעברת המלט במשאיות, שגורמות לאבק השוקע בכביש, עולה בעת התנועה וגורם לריכוזים גבוהים של החלקיקים באוויר באזור מסביב המפעלים הנ"ל. להלן המפות עם המיקומים של הניידת בשנת 218: 53

39 טירת הכרמל בת גלים, חיפה 54

40 עוספיא קריית ביאליק, אזור תעשייה 55

41 סיכום תוצאות הניטור במהלך תקופת המדידה להלן הטבלה המרכזת סיכום תוצאות הניטור בניידת המירביים, ]מק"ג/מ"ק[: במהלך שנת ומציגה את הריכוזים הממוצע מזהם ערך סביבה מק"ג/מ"ק טירת כרמל מרכז הנוער חיפה בת גלים רמב"מ עוספיאה ק.ביאליק אזור תעשייה NOX חצי שעתי 94 NO2 שעתי 2 O3 8 -שעתי בממוצע חצי שעתי 19 בממוצע חצי שעתי בממוצע שעתי 133 בממוצע - 8 שעתי 1252 בממוצע חצי CO בנזן טולואן חצי שעתי יממתי יממתי שעתי.75 בממוצע יממתי 338 בממוצע חצי שעתי 18 בממוצע שעתי 17 בממוצע - 8 שעתי 95 בממוצע חצי שעתי 2.7 בממוצע יממתי 6 בממוצע יממתי 6, 3.9 3, בממוצע שעתי 13 בממוצע - 8 שעתי 2,83 בממוצע חצי שעתי 1.97 בממוצע יממתי 6.4 בממוצע יממתי 6.4 בממוצע יממתי 333 בממוצע חצי שעתי 15 בממוצע שעתי 14 בממוצע - 8 שעתי 1,58 בממוצע חצי שעתי 2.2 בממוצע יממתי 45 בממוצע יממתי )** 252 בממוצע יממתי PM1 יממתי )* 53.4 )* )* 41.8 )* 39. בממוצע חצי - )* 38.8 )* PM2.5 יממתי בממוצע בממוצע שעתי יממתי יממתי *( בתאריכים אלו שררו תנאי שרב עם אבק באזור האיגוד ובכל התחנות נרשמו ריכוזי חלקיקים גבוהים מהרגיל **( נמדדו 18 חריגות מערך הסביבה היממתי )הניידת פעלה באזור תעשייה בסמוך למפעלי מלט ולכביש בו נוסעות משאיות עם המלט( קצב פליטת מזהמי אוויר מהמקורות עיריים באזור איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה, 218 המקורות העיקריים לפליטת מזהמים לאוויר באזור חיפה הם: - שריפת דלקים לייצור חשמל וחום בתעשיית זיקוק דלקים ובתחנת הכח חיפה )חח"י(, - ייצור חומרים כימיים אורגנים ואנאורגנים, - אחסון ושינוע דלקים ותוצרים נדיפים אחרים ובנוסף, פליטות התחבורה המוטורית. בטבלה מס' 6 מוצגים קצבי הפליטה השנתיים, בטון/שנה, ממקורות הפליטה הנייחים הגדולים )תעשייה(, והניידים )התחבורה המוטורית(, לגבי המזהמים:, NOX,SO2 חומר חלקיקי ו-.VOC 56

42 פליטות המזהמים מהתחבורה חושבו על בסיס מקדמי הפליטה שפותחו ופורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה )המעודכנים משנת 216(, מספר כלי הרכב הרשומים באזור האיגוד, לפי סוגיו והנסועה הממוצעת לפי סוגי רכב, עפ"י פרסומי הלמ"ס. בשנת 218, התחבורה המוטורית תרמה כ- 48% מכלל פליטות תחמוצות החנקן, 47% מכלל פליטות החלקיקים ו-% 69 מכלל פליטות החומרים האורגנים הנדיפים. יש לקחת בחשבון כי המזהמים מקורם בתחבורה נפלטים באופן שונה מאשר פליטות המזהמים מהתעשייה: הפליטות מכלי רכב מתרחשות בעיקרון במרכזי הערים צפופי כלי רכב, בגובה נמוך בסמוך לאכלוסייה, בשעות העומס התחבורתי בבוקר ובערב. לכן צפוי כי השפעת הפליטות מכלי רכב על איכות האוויר באזורים מגוריים, היא גבוה יותר מאשר השפעת הפליטות ממקורות אחרים. בתרשימים מס' 24 23, 22, ו- 25 מוצגת התרומה היחסית של כל המקורות המופיעות בטבלה מס' 6 לסה"כ פליטת המזהמים,NOx,SO2 חומר חלקיקי ותרכובות אורגניות נדיפות-,VOC בשטח האיגוד. קצבי הפליטה של חומרים אורגנים נדיפים,,VOC מבית הזיקוק, כרמל אולפינים, גדיב שהוצגו בטבלה מס' 6 ובתרשים מס' 25, דווחו ע"י המפעלים בדו"חות השנתיים שלהם, וכוללים פליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות ממרכיבי ציוד עפ"י ביצוע תכנית ה- LDAR, ממיכלי איחסון, מתקני טיפול בשפכים, לפידים ועוד. מגמות פליטות המזהמים באיזור מפרץ חיפה, 2-218, והשפעתם על מגמות איכות האוויר 5. מגמת פליטות SO2 מוצגת מגמת הירידה בפליטות SO2 מכלל המקורות באזור מפרץ חיפה משנת 2 עד 217, מס' 26 בתרשים של כ- 97%, שהושגה בעיקרון מסיבות הבאות: בשנים הנ"ל בוצעה ירידה הדרגתית בתכולת הגפרית )S( במזוט הנצרך במקורות התעשייתיים. א. השימוש במזוט במפעלי מתחם בז"ן ותחנת הכח חיפה הופסק לחלוטין לאחר המעבר לגז טבעי באפריל ב..213 בעתיד עם התחברות מפעלים נוספים למערכת הובלת הגז המקומית וזניחת השימוש במזוט בתור דלק ג. במקורות פליטה נוספים, ועם כניסתו לתוקף של תקן למזוט דל גופרית בתחבורה הימית פליטת מזהם זה צפויה להמשיך ולרדת. SO2 מבתי הזיקוק ותחנת הכח חיפה,שהיוו בעבר בתרשים מס' 2 ניתן לראות את הירידה בפליטת ד. וכיום אינם משפיעים על ריכוזי מזהם זה באוויר. המקורות המשמעותיים ביותר באיזור לפליטת המזהם משנת 214 לא חל שינוי משמעותי בפליטת SO2 מכלל המקורות באזור מפרץ חיפה. בשנת 218 נרשמה עלייה קלה בכ- 14% לעומת 217. מגמת איכות האוויר, SO2 בנוגע להשפעת מגמת הירידה בפליטות המזהם על מצב בS O2 איכות האוויר, נמשכת ירידה עם השנים בריכוזי המזהם, כפי שנרשמה בתחנות הניטור בכל אזור מפרץ חיפה. לדוגמא, בין השנים ירדו ריכוזי ה- שכונת נווה שאנן בחיפה, בממוצע שנתי, מערך הסביבה השנתי בשיעור של 98%, והגיעו ב- 217 לכ- 2 מק"ג/מ"ק, המהווה 1% ל- SO2 )2 מק"ג/מ"ק, החל מ ( ראה תרשים מס' 3. 57

43 גם בשאר האיזורים נמשכת מגמה לירידה בריכוזים באוויר. ראה תרשימים מס' 4 א' ו- 4 ב'. תרשים מס' 2 מציג את הקשר בין ירידת הפליטות מהתעשייה לירידה בריכוזי סוקסים )SO2( בנווה שאנן ובנשר. ניתן לראות כי הירידה בפליטות מהתעשייה קשורה לירידת השימוש בדלק נוזלי ולירידה בתכולת הגופרית שלו, לפי השנה. כמו כן, ניתן לראות בגרף השפעה של גורמים היסטוריים באספקת הגז כגון התחלת שימוש בגז ממקור מצרי, הפסקה באספקה ומעבר לשימוש בגז ממקור ישראלי. החל מ- 215 לא ניתן לראות את הקשרים המתוארים לעיל עקב ירידת השימוש בדלק הנוזלי לכמויות זניחות. מגמת פליטות NOx בתרשים מס' 27 מוצגת מגמת ירידה בפליטות ה- NOx מכלל המקורות באיגוד, במהלך השנים בין 2 ל- 218, עפ"י נתוני פליטה מהמפעלים וחישובי הפליטות מהתחבורה שנערכו ע"י האיגוד. בשנת 218 הערכת הפליטות מתחבורה בוצעה בהתאם לשיטה חדשה של המשרד להגנת הסביבה על בסיס מקדמי הפליטה החדשים, המתאימים לצי כלי רכב בארץ, לאחרונה. הגרף מראה מגמת ירידה בין השנים הנ"ל בשיעור של כ- 86%. ניתן ליחס ירידה זו לשיפור בפליטות מכלי הרכב החדשים בעיקבות השימוש בממירים קטליטיים ועמידת המנועים בדרישות תקני EURO המעודכנים בהדרגה באירופה ובארץ. כפי שצויין לעיל, הערכת הפליטות מהתחבורה נערכה באמצעות מקדמי פליטה המעודכנים שפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה ונתוני מס' כלי רכב ונסועה המפורסמים ע"י הלמ"ס. את הירידה בפליטות ה- NOx במפעלי מתחם בז"ן ובתחנת הכח חיפה של חח"י ניתן לייחס למעבר לשימוש בגז טבעי במקורות פליטה אלו החל באפריל 213 כמו גם להתקנת אמצעים ראשוניים ושניוניים לבקרת פליטות Ultra Low ו- LNB Low NOx Burners בדוודים ותנורי תהליך )בבית זיקוק, גדיב וכאו"ל( כגון מבערי NOX,NOx סיחרור גזי הפליטה ועוד. בתחנת הכח )חח"י( הותקנו מבערי (, Dry Low NOX( DLN שונתה שיטת פיזור הדלק במבער מפיזור באויר לפיזור בקיטור; בוטלה זוית הטיית מבערים Tilt ועוד )כל הנ"ל מהווים אמצעים ראשוניים, אשר מונעים את היווצרות המזהם(. בנוסף לכך, הותקנו אמצעים שניוניים לבקרת פליטת המזהם מהארובות )צמצום המזהם לאחר שהוא נוצר, לפני פליטתו לאוויר(: הותקנו שני מתקני SCR בשניים מדוודי תחנת הכח בבז"ן, ו- 8 מתקני SNCR בבז"ן ובגדיב. בשנת 217 עם הפסקת פעילות מפעל חיפה כימיקלים ופרוץ משבר אספקת האמוניה במשק, הופסק השימוש זמנית בחלק ממתקנים אלו מה שהוביל לעלייה בפליטות המזהם של כ- 7% לעומת 216. בשנת 218 החלו לספק אמוניה באיזוטנקים למפעלים, הדבר תרם לירידה בפליטות תחמוצות החנקן לאוויר. מגמות איכות האוויר ב- NOx בשנת 218, ברוב אזורי המדידה מסתמנות מגמות של ירידה מתונה בריכוזים באוויר )בממוצע שנתי(. ראה בתרשימים מס' 1,,8 7 ו- 11, מגמות ירידה בריכוזים השנתיים של ה- NOx ו- NO2 בתחנות הניטור באיגוד. על פי בדיקות וניתוח תוצאות הניטור, ריכוזי ה- NOx הנמדדים בתחנות הניטור באיזורי המגורים, מושפעים מפליטות מזהם זה ע"י התחבורה. 58

44 מגמת פליטות חלקיקים בתרשים מס' 28 מוצגת מגמת הירידה בפליטות החלקיקים מכלל המקורות האנתרופוגניים )"מעשה ידי אדם"( בשטח האיגוד, על פיה חלה ירידה של כ- 91% בין השנים מגמה זו הושגה בעיקר עקב השיפור ההדרגתי באיכות המזוט הנשרף במפעלים עם השנים )ירידה בתכולת גפרית במזוט משפיע ביחס ישר על ירידת פליטות החלקיקים בעת השריפה(, שימוש מוגבר בגזי תהליך וגפ"מ במתקני השריפה בבית הזיקוק ומפעלי מתחם בז"ן, בין היתר עקב התקנת מתקני השבת גזים מקווי הלפידים, התקנת מסנן מיקרוני מתכתי במתקן הפצחן הקטליטי שצמצם את פליטות החלקיקים מהמתקן בכ- 9%, ועוד. בנוסף, המעבר לגז טבעי במחצית השניה של 211 והחל מחודש אפריל 213 ועד היום, במתחם בז"ן ובאתר תחנת הכח חיפה )חח"י(, תרם לירידה כללית בפליטות החלקיקים באזור בעשרות אחוזים. הירידה בפליטות החלקיקים )כמו בפליטות )NOx נבלמת גם היא בשנים האחרונות, לאחר צמצום של כ- 9% שחל משנת 2, כאמור לעיל. לעומת שנת 217, ב- 218 חלה ירידה בפליטות החלקיקים, בכ- 12%. מגמת ריכוזי חומר חלקיקי סביבתיים יצויין כי למרות הירידה הקלה בפליטות החלקיקים ממקורות התעשייה והתחבורה בשנת 218 יחסית ל- 217, חלה עליה קלה בריכוזי החלקיקים הנמדדים בתחנות הניטור, כי הגורם העיקרי בארץ, המשפיע על איכות האוויר מבחינת החלקיקים הוא מקור טבעי. בשנת 218, לא נרשמו חריגות בחלקיקי.PM1 יתכן כי עלייה המזערית בריכוזי החלקיקים נשקפה מסיבה מטאורולוגית: עלייה במס' ימי סופות אבק ב- 218, לעומת מספרן ב ראה תרשימים מס' 16 לגבי מגמת ריכוזי PM1 ותרשים מס' 17 לגבי פרקציית.PM2.5 התרומה הניכרת של האבק הטבעי - סופות אבק - גורמת לעליות משמעותיות בריכוזי החלקיקים הנמדדים באוויר ע"י תחנות הניטור, כך שלא קיימת מגמת שיפור/הרעה בריכוזי החלקיקים PM1 ו- PM2.5 באוויר לאורך השנים. מגמת פליטות VOC בתרשים מס' 29 מובא מגמת פליטות ה- VOC )חומרים אורגניים נדיפים( מהמקורות המוקדים והבלתי מוקדיים, בעיקר תחבורה ומפעלים העוסקים בזיקוק, טיפול ושינוע דלקים באזור מפרץ חיפה וייצור כימיקלים ודשנים. הפליטות מדווחות ע"י המפעלים והירידה הכללית בתרשים, חלה בשל יישום תוכניות LDAR מתמשכות לאיתור וצמצום דליפות מאביזרי ציוד בצנרת מתקני הייצור, תוכניות הפחתת פליטות VOC ממקורות שטח, כגון במיכלי האחסון, מערכות טיפול בשפכים, מערכות קירור, צמצום בכמויות הגזים המועברים לשריפה בלפידים, התקנת מערכות )Vapor Recovery Unit) VRU במסוף מילוי מיכליות כביש בבז"ן, ומערכות דומות בחוות הדלקים )סונול, פז, דלק(, תש"ן נמל הדלק ועוד. סגירת מפעל חיפה כימיקלים שהיה התורם המשמעותי ביותר לפליטת שטח של חומרים אורגנים נדיפים מבין מפעלי מפרץ חיפה. בנוסף הופעלו בשנים אחרונות שני מערכות (Thermal Oxidator) TO בבית הזיקוק לטיפול בחומרים אורגנים נדיפים הנפלטים ממערכות טיפול בשפכים התעשייתיים, מתקן CTO בגדיב למניעת פליטות בנזן ממיכלי האיחסון של החומר שבסוף שנת 218 ותחילת שנת 219 הוחלף במתקן VCU לשריפת הגזים שיעילותו גבוהה יותר, המשיכה פעולת מתקן RTO לטיפול בגז האתילן הנפלט מאחסון תוצרת הפוליאתילן במתקן 59

45 הפוליאתילן בכרמל אולפינים, במסגרת השיפוץ שנערך ב- 216 הוחלפו מאות ברזים לסוגים LOW EMISSION ו- EMISSION ZERO במתחם פטרוכימי )תרשים 29(. במהלך שנת 218 שודרגו מערכות להשבת אדים בבז"ן ובחברות הדלק )פז, דלק, סונול( כך שיעמדו בערכי פליטה מחמירים פי 1. הוקם מתקן CTO בכרמל אולפינים כדי לצמצם פליטות ממיכלי דריפולן העשיר בבנזן. כמו כן, הוקם מתקן חמצון תרמי קטליטי מסוג RCO בגדיב המצמצם פליטות ממתקן הפתאליק אנהידריד. מערכת השבת הגזים בשגרה בלפידי בז"ן שודרגה גם כן במהלך שנת 218. יחד עם זאת, בשנת 218 חלה עליה בפליטות VOC מתעשייה בכ- - 3% לעומת דיגום סביבתי כפי שתואר לעיל, תחנות ניטור רציף מודדות מזהמי אוויר, כגון תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, אוזון, חלקיקים ופחמן חד חמצני, בחלק קטן מהתחנות קיים ניטור רציף של מספר חומרים נוספים. במטרה לאפיין איכות האוויר במפרץ חיפה מבחינת חומרים אחרים המופיעים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס"ח 28 )וכן מזהמים אחרים להם נקבעו ערכי ייחוס(, שלהם אין ניטור רציף )או שהניטור הרציף נערך במספר קטן של אתרים(, באזור מפרץ חיפה מתבצעות בדיקות סביבתיות ע"י המשרד להגנת הסביבה, בתדירות אחת לשבועיים. המדידות נערכות ב- 14% מהזמן על מנת לקבל ייצוג מתאים לערך איכות האוויר השנתי. הבדיקות התקופתיות נערכות ע"י מעבדה מוסמכת לתקן,ISO 1725 באזורים הבאים: קריית חיים )מתנ"ס(, חיפה - הדר הכרמל, חיפה צק פוסט, חיפה שכונת חליסה, חיפה שכונת נווה שאנן, נשר, קרית אתא - שכונת קרית בנימין, קריית טבעון, נשר בית לנדאו. להלן מפה עם סימון אתרי דיגום סביבתי. 6

46 טבלה הבאה מפרטת את נקודות הדיגום ומיקומן באזור מפרץ חיפה. מיקומים לדיגום אותרו ונבחרו ע"י האיגוד והמשרד להגנת הסביבה. המיקומים נבחרו בהתשב בנוכחות שכונות מגורים, מרחק ממקורות הפליטה תעשייתיים ותחבורתיים. הטבלה כוללת אף ההסברים המקצועיים לבחירת מיקום נקודות הדיגום. מס' מיקום נקודת הדיגום נווה שאנן, חיפה תיאור המיקום שכונת מגורים המצוייה בשיפוליו המזרחיים של הכרמל ועלולה להיות מושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה 2 קריית בנימין, קריית אתא שכונת מגורים הסמוכה למתחם בית הזיקוק המזהמים הדר הכרמל, רחוב הרצל חיפה קריית חיים, חיפה נשר, בית לנדאו איגוד ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה חיפה, שכונת חליסה מנהלת נחל הקישון צומת מרכזית בהדר, סמוכה לאחד מצירי התחבורה הסואנים בעיר שכונת מגורים הממוקמת סמוך לחוות המכלים תש"ן החל מינואר 218 אזור מסחר הממוקם בסמוך למתחם הבז"ן שכונת מגורים העלולה להיות מושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה אתר השיקום של נחל הקישון, על גדר מתחם בז"ן הנבדקים הם: מתכות, תרכובות אורגניות נדיפות )כמו בנזן, 1,3 -בוטדיאן(, פוליארומטים )בנזו-א- פירן(, אלדהידים וקטונים )פורמאלדהיד( ואחרים. אחת לתקופה )בד"כ שנה( נעשית ע"י המשרד להגנת הסביבה סריקה רחבה יותר של מזהמים ובמידה והריכוזים עולים על 1% מערך הייחוס או היעד, מזהם זה מתווסף לרשימת החומרים הנדגמים. משך הדיגום הוא בהתאם לזמן המיצוע של ערכי איכות האוויר. במקרים בהם זמן זה אינו מספיק כדי להגיע לסף הרגישות מדידה נערכת למשך זמן ארוך יותר. הספים הנדרשים הם כאלה שיאפשרו בדיקה גם מול ערכי יעד וערכי ייחוס כולל השנתיים. רשימת החומרים הנבדקים, תאריכי הבדיקה והתוצאות מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בקישורים הבאים: כמו כן, השוואת תוצאות הדיגום בחיפה והסביבה עם התוצאות באזורים נוספים בארץ פורסמו בדוח המשרד להגנת הסביבה: -P9/P877.aspx 61

47 טבלאות סיכום תוצאות דיגום סביבתי באזור מפרץ חיפה מובאות בנספח 3 א'. כמו כן, בנספח 3 ב' מוצגים גרפים המראים תוצאות הדיגומים הסביבתיים שנערכו בשנת 218 באזור האיגוד. בטבלאות אלו ובגרפים מוצגות כל התוצאות שאינן,)OK, ND( INVALID המפורסמות ע"י המשרד להגנת הסביבה. להלן סיכום תוצאות הדיגומים בשנת 218: - בנזן לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי )הזהה לערך היעד השנתי( לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי. - בנזו-א-פירן (כסמן לפוליארומטיים) בפרקציה של חלקיקים - PM1 לא נמדדו ריכוזים שעלו על ערך הסביבה השנתי. - בנזו-א-פירן (כסמן לפוליארומטיים) ב- TSP )נדגם בשיטה ) TO13 - לא נמדדו ריכוזים שעלו על ערך הסביבה השנתי. - 1,3 -בוטדיאן נמדדו ריכוזים נמוכים מערך הסביבה והיעד השנתיים באזור חיפה. - פורמאלדהיד לא נמדדו חריגות מערך הסביבה השנתי. התקבלו מספר עליות מעל ערך הסביבה השעתי באזור חיפה )כמו גם בשאר נקודות הדיגום בארץ(: בצ'ק פוסט )איגוד( )1(, ובאתר השיקום של נחל קישון )1(. התקבלו עליות מעל ערכי היעד היממתיים והשנתיים בכל נקודות הדיגום בחיפה, כמו גם בכל רחבי הארץ ובכל המדידות. - אצטאלדהיד לא נמדדו ריכוזים העולים על ערך הייחוס השנתי והיממתי בכל שנות המדידה. - בנזאלדהיד - לא נמדדו ריכוזים שעולים על ערך הייחוס השנתי. - בנזן לא נמדדו ריכוזים העולים על ערך הסביבה והיעד השנתי וכן על ערך הסביבה והיעד היממתי באזור חיפה בבדיקות הסביבתיות. - 1,2 דיכלוראתאן באזור חיפה נמצאו ריכוזים נמוכים מערך הסביבה השנתי. נמדדו ריכוזים יממתיים נמוכים באזור חיפה מלבד באיגוד - צ'ק פוסט דיגום אחד העולה מעל ערך היעד היממתי בשנת טריכלורואתילן, סטירן, טטרהכלורואתילן, טולואן ומתילן כלוריד לא נמצאו ריכוזים מעל ערכי היעד היממתיים והשנתיים. - מתכות: ארסן ב- TSP - לא נרשמו חריגות מערך היעד השנתי, ארסן ב- PM1 לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי. נרשמה חריגה אחת מערך הסביבה היממתי לקדמיום ב- PM1 בחיפה איגוד )צ'ק פוסט(, מדובר בחריגה אחת מעשרות דגימות שנדגמו, בשנים , בהם נמצאת חריגה אחת בעוד שבכל יתר הבדיקות הריכוזים היו נמוכים בשני סדרי גודל ובחלק מהמקרים מתחת לסף רגישות הבדיקה. אנו נמשיך מעקב אחרי מתכת ובמידת הצורך נערוך מדידות נוספות באזור זה. שתי עליות מערך היעד היממתי לניקל בפרקציה TSP בקרית חיים בשנת 218. מימן גפרי לא נמצאו חריגות מעל ערך הסביבה היממתי בשנות המדידה. נמצאה עלייה מעל ערך היעד השנתי בנקודות הדיגום איגוד - צ'ק פוסט ובמנהלת נחל הקישון הסמוכות למט"ש חיפה ולמתחם בז"ן. לא נמדדו עליות מעל הערך היעד השנתי. - 62

48 נספח 1 טבלאות הערות: זמינות חושבה לפי ממוצעים חצי שעתיים g/m 3 ]מק"ג/מ"ק[ - מיקרוגרם מזהם למטר מעוקב אוויר - - טבלה מס' 1: סיכום שנתי של מדידות א( אחוזה גופרית דו-חמצנית תחנה PM1,O3,NO2,NOx,SO2 ו- PM2.5 באיזור חיפה, 218 SO2 ממוצע שנתי ( )µg/m3 1 ריכוז שעתי מירבי )µg/m3( 61 ריכוז יממתי מירבי ( )µg/m3 5 מס' חריגות מהערך השעתי מס' חריגות מהערך היממתי זמינות נתונים באחוזים איגוד איינשטיין דאלית אל כרמל כפר חסידים נווה שאנן נשר קרית אתא קרית בנימין קרית חיים קרית טבעון 1.8 ממוצע אזורי )*** 5 )** 35 2 ערך סביבה ערך יעד 2 (* 2 * ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית ** ערך האחוזון 99.9%, מותר לחרוג מערך הסביבה השעתי עד 8 שעות בשנה *** מותר לחרוג מערך הסביבה היממתי עד 4 ימים בשנה הערה: בתחנת אחוזה המזהם נמדד מחודש יולי 218, לכן זמינות הנתונים היא נמוכה. 63

49 ב( ריכוזי NOx מרביים ממוצע שנתי ( )µg/m3 אחוזה תחנה ריכוז חצי שעתי מירבי )µg/m3( 197 ריכוז יממתי מירבי )µg/m3( 65 מס' חריגות מהערך החצי שעתי מס' חריגות מהערך היממתי זמינות נתונים באחוזים אחוזה תחבורתית איגוד אינשטיין דאלית אל כרמל הדר כפר חסידים נווה שאנן נשר קרית אתא קרית ביאליק עופרים קרית בנימין קרית חיים רגבים קרית טבעון קרית ים קרית שפרינצק קרית מוצקים - בגין ממוצע אזורי ערך סביבה (* 3 ערך יעד * ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית 64

50 ג( ריכוזי NO2 תחנה אחוזה מרביים ממוצע שנתי )µg/m3( 13 ריכוז שעתי מירבי )µg/m3( 17 מס' חריגות מהערך השעתי זמינות נתונים באחוזים אחוזה תחבורתית איגוד אינשטיין דאלית אל כרמל הדר כפר חסידים נווה שאנן נשר קרית אתא קרית ביאליק עופרים קרית בנימין קרית חיים רגבים קרית טבעון קרית ים קרית שפרינצק קרית מוצקים -בגין 15.9 ממוצע אזורי (* 2 4 ערך סביבה 2 4 ערך יעד * ערך האחוזון 99.9%, מותר לחרוג מערך הסביבה השעתי עד 8 שעות בשנה 65

51 ד( ריכוזי O3 מרביים תחנה ממוצע שנתי )µg/m3( ריכוז שמונה שעתי מירבי )µg/m3( מס' חריגות מהערך השמונה שעתי זמינות נתונים באחוזים איגוד כפר חסידים נווה שאנן נשר קרית אתא קרית טבעון קרית ים שפרינצק קרית מוצקין 68 ממוצע אזורי 14 ערך סביבה 1 ערך יעד * ניתן לחרוג מערך הסביבה ה- 8 ש' במשך 1 תקופות 8 שעתיות בשנה, עפ"י התקנות ל

52 ה( אחוזה תחנה ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 1 מיקרון :)PM1( 218 ממוצע שנתי רגיל )µg/m3( ריכוז יממתי ירבי רגיל ( מ )µg/m3 מס' חריגות מהערך היממתי *( ממוצע שנתי לאחר הפחתת 18 )ימי שרב )µg/m3 ריכוז יממתי מירבי לאחר הפחתת 18 ימי שרב )µg/m3( 83.6 זמינות נתונים באחוזים איגוד נווה שאנן נשר )** קרית אתא קרית ביאליק קרית בנימין קרית חיים קרית טבעון קרית מוצקין ממוצע אזורי )** 5 )* 13 ערך סביבה 5 5 ערך יעד 2 *( ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי ( 13 מק"ג/מ"ק( במהלך 18 יממות בשנה. **( ערך הסביבה השנתי )5( מחושב לאחר הורדת 18 הריכוזים המירביים בשנה הערה: מס' היממות מעל ערך הסביבה היממתי החדש 13, היה קטן מ- 18 בכל תחנות המדידה, לכן ב- 218 לא נרשמה חריגה לגבי.PM1 **( בתחנת קריית אתא המכשיר הוחלף במסגרת פרויירט השדרוג והמכשיר החדש הןתקן רק מחודש נובמבר 218. עקב זמינות נמוכה בתחנה זו, הממוצעים המוצגים הם תקופתיים. 67

53 ו( ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 2.5 מיקרון )2.5 )PM בשנת 218 תחנה ריכוז יממתי מירבי ( 3 )µg/m ממוצע שנתי ) ( מס' חריגות מהערך הסביבה היממתי *( ריכוז יממתי מירבי לאחר הפחתת 18 ימי שרב ( 3 )µg/m זמינות נתונים באחוזים אחוזה איגוד הדר **( נווה שאנן נשר )*** קרית אתא קרית ביאליק קרית בנימין קרית חיים קרית טבעון קרית מוצקין 19 ממוצע אזורי ערך סביבה 25 1 ערך יעד *( ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי החדש )37.5( במהלך 18 יממתות בשנה **( תחנת הדר הינה תחנה תחבורתית ***( בתחנת קריית אתא המכשיר הוחלף במסגרת פרויירט השדרוג והמכשיר החדש הותקן רק מחודש נובמבר 218. עקב זמינות נמוכה בתחנה זו, הממוצעים המוצגים הם תקופתיים. 68

54 טבלה מס' 3: רשימת הערכים ה- 8 שעתיים של O3 שנרשמו בשנת 218 מעל ערך הסביבה תחנת ניטור ריכוז ממוצע ה- 8 שעתי )מק"ג/מ"ק( תאריך האירוע שעת האירוע סה"כ אירועים 1 16: 19/5/ קרית שפרינצק )* 14 ערך סביבה ב- 218 *( למעט 1 חריגות בשנה בכל תחנת ניטור טבלה מס' 4: רשימת ערכי PM1 ו- PM2.5 מעל ערכי הסביבה היממתיים, 218 א( רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM1 יממתים מעל ערך הסביבה היממתי באחד או יותר תחנות מדידה: תחנה/ תאריך אחוזה איגוד נווה שאנן נשר קרית ביאליק קרית בנימין קרית חיים קרית טבעון קרית מוצקין /1/18 16/2/18 8/3/18 24/3/18 27/3/18 4/5/18 5/5/18 18/1/18 19/1/18 2/1/ /1/ יממות מעל התקן ערך סביבה יממתי 13 )* מק"ג/מ"ק ערך מירבי )** מתוקן )*** חריגות הערה: החריגות צוינו בכתב בולט. בכתב רגיל צוינו הריכוזים בתחנות האחרות, בעת חריגה באחת או יותר תחנות. *( התקן מתייחס לערך סביבה של g/m 3 13 בממוצע יממתי הקבוע בתקנות חוק אוויר נקי **( ערך מירבי מתוקן הוא ערך לאחר הפחתת 18 ערכים מירביים )אחוזון 95%( ***( רק ערך החורג מעל ערך הסביבה לאחר הפחתת 18 ערכים מירביים מהווה חריגה

55 7 )ב PM2.5 יזוכיר ומשרנ ןהב תוממיה תמישר 218-ל הביבסה ךרע לעמ יתממי עצוממב /הנחת ךיראת הזוחא דוגיא רדה הוונ ןנאש רשנ תירק קילאיב תירק ןימינב תירק םייח תירק ןועבט תירק ןיקצומ 8/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /5/ /5/ /5/ /1/ /1/ /1/ ךרע לעמ תוממי יתממי הביבס )* ק"מ/ג"קמ ןקותמ יברימ ךרע תוגירח

56 *( הערכים מעל 37.5 מק"ג/מ"ק צוינו בכתב בולט. בכתב רגיל צוינו הריכוזים בתחנות האחרות, בעת שהריכוז היממתי היה גבוה מערך הסביבה, באחת או יותר תחנות. BTEX טבלה מס' 5: א. ריכוזי בנזן מרביים, 218 אזור אחוזה תחבורתית איגוד הדר )תחבורתית( קרית בנימין קרית חיים-רגבים קרית מוצקין-בגין ערך יעד ממוצע שנתי ) (.4 יממתי מירבי ) (.9 מס' חריגות מהערך היממתי זמינות נתונים באחוזים )* ערך סביבה *( מותר 7 חריגות בשנה, מערך סביבה יממתי ב. ריכוזי טולואן מירביים, 218 ממוצע שנתי ) ( אזור 2 אחוזה תחבורתית 3 איגוד 3 הדר )תחבורתית( 2 קרית בנימין 2 קרית חיים 3 קרית מוצקין 3 ערך סביבה יממתי מירבי ) ( מס' חריגות מהערך היממתי זמינות נתונים באחוזים

57 ריכוזי אורתוקסילן מירביים, 218 ג. ממוצע שנתי ) ( אזור אחוזה תחבורתית יממתי מירבי ) ( 1 מס' חריגות מהערך היממתי זמינות נתונים באחוזים איגוד 94 7 הדר )תחבורתית( 92 1 קרית בנימין קרית חיים קרית מוצקין ערך סביבה טבלה מס' 6: סיכום פליטת מזהמי אוויר באזור האיגוד בשנת 218 קצב פליטה )טון/שנה( Benzene VOC חומר המקור NOX SO2 חלקיקי תחנת הכוח חיפה בית זיקוק חיפה כרמל אולפינים גדיב דור כימיקלים דשנים סטרוקם תרו אקואויל פז שמנים שמן עמיר דגן אלובין חישולי כרמל ציפוי מתכות עמק זבולון גדות מסופים תשתיות אנרגיה פז דלק וסונול מפעלים נוספים* סה"כ פליטה מתעשייה סה"כ פליטה מתחבורה סה"כ פליטה מתחנות דלק סה"כ הפליטה: *( מפעלים נוספים-מפעלים שאינם מדווחים פליטות, הפליטה חושבה לפי צריכת דלקים בהתאם למקדמי פליטה 72

58 טבלה מס' 7: סיכום קצבי פליטת מזהמי אוויר באזור האיגוד בשנת 218 קצב פליטה )טון/שנה( VOC NOX SO2 המקור חומר חלקיקי יונילבר יונידרס מאפיית דווידוביץ' משתלות שפר ביטום סה"כ 73

59 ) לי ת ו רית ו חמ נית ( ילו ו ל נה( ריכו ו רית ו חמ נית בנווה אנ כמות ל נו לי נ ר )מ ( ילו ו ל נה( למ נספח 2 תרשימים תרשים מס ריכוזי SO 2 שעתיים ויממתיים מירביים וממוצעים שנתיים בשנת 218 תקן שעתי 35 מק"ג/מ"ק תקן יממתי 5 מק"ג/מ"ק תקן שנתי 2 מק"ג/מ"ק אחוזה איגוד-צ'ק פוסט אינשטיין דאלית אל כרמל כפר חסידים נווה שאנן נשר קרית אתא קרית בנימין קרית חיים קרית טבעון ריכוזי גופרית דו-חמצנית מק"ג מ"ק ממוצע שעתי מירבי ממוצע יממתי מירבי ממוצע שנתי 218 תר י מס לי ת ו רית ו חמ נית מתע ייה כב ה מתעשייה SO2 פליטת שימוש בדלק נוזלי מתעשייה בנווה שאנן SO2 ממוצע בנשר SO2 ממוצע

60 ריכוז SO 2 בממוצע שנתי, בנווה שאנן, חיפה תרשים מס 3 מגמת ריכוזי ריכוזים שנתיים של,SO2 מק"ג מ"ק תקן שנתי 2 מק"ג/מ"ק תרשים 4 א: מגמת ריכוזי SO 2 באזור הכרמל )אחוזה, איינשטיין, נווה שאנן, נשר, קרית שפרינצק( בשנים , SO2 מק"ג/מ"ק Ahuza Einstein Nawe Sheanan Nesher K.Shprinzak Linear (Ahuza) Linear (Einstein) Linear (Nawe Sheanan) Linear (Nesher) Linear (K.Shprinzak) 75

61 1/1/218 8/1/218 15/1/218 22/1/218 29/1/218 5/2/218 12/2/218 19/2/218 26/2/218 5/3/218 12/3/218 19/3/218 26/3/218 2/4/218 9/4/218 16/4/218 23/4/218 3/4/218 7/5/218 14/5/218 21/5/218 28/5/218 4/6/218 11/6/218 18/6/218 25/6/218 2/7/218 9/7/218 16/7/218 23/7/218 3/7/218 6/8/218 13/8/218 2/8/218 27/8/218 3/9/218 1/9/218 17/9/218 24/9/218 1/1/218 8/1/218 15/1/218 22/1/218 29/1/218 5/11/218 12/11/218 19/11/218 26/11/218 3/12/218 1/12/218 17/12/218 24/12/218 31/12/218 ריכוז, מק"ג/מ"ק 3 תרשים 4 ב:מגמת ריכוזי SO 2 שנתיים באזור מפרץ חיפה )איגוד, כפר חסידים, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית בנימין, קרית חיים, קרית טבעון, קרית ים, קרית מוצקין( בשנים ריכוז,SO 2 מק"ג/מ"ק Igud K.Hasidim K.Ata K.Bialik K.Benyamin K.Haim K.Tivon K.Yam K.Motzkin Linear (Igud) Linear (K.Hasidim) Linear (K.Ata) Linear (K.Bialik) Linear (K.Benyamin) Linear (K.Haim) Linear (K.Tivon) Linear (K.Yam) Linear (K.Motzkin) 25 תרשים מס' 5: ריכוזים יממתיים של SO 2 באזור מפרץ חיפה, בהשוואה לערך היעד היממתי 2 מק"ג/מ"ק, ערך היעד היממתי, 2 מק"ג/מ"ק SO Ahuza IGUD Einstein D.Carmel K.Hasidim N.Shanan Nesher K.Ata K.Bnyamin K.HAIM-REGAVIM K.Tivon 76

62 ריכוז,NO X מ"ק מק"ג 2 ) תרשים מס 6 ריכוזי תחמוצות חנקן מירביים באזור חיפה, 1 תקן חצי שעתי 94 מק"ג מ"ק ריכוז, מק"ג מ"ק מק"ג מ"ק תקן יממתי ממוצע חצי שעתי מירבי ממוצע יממתי מירבי ממוצע שנתי תרשים מס אחוזה-כללי, מגמת ריכוזי NOx בממוצע שנתי, מק"ג/מ"ק אחוזה-תחבורה, איינשטיין* וקריית שפרינצק, בנווה שאנן, אחוזה כללי אחוזה תחבורתי קרית שפרינצק איינשטיין נווה שאנן אחוזה כללי () Linear אחוזה תחבורתי () Linear קרית שפרינצק () Linear איינשטיין () Linear נווה שאנן () Linear 77

63 ריכוזי, מק"ג/מ"ק תרשים מס מגמת ריכוזי NO X בממוצע שנתי מק"ג/מ"ק באיגוד)צ ק פסט(, נשר, ק ביאליק, ק בניימין, ק אתא וטבעון, 2 ריכוז,NO X מ"ק מק"ג קרית בנימין נשר קרית אתא קרית ביאליק איגוד קרית טבעון קרית חיים קרית בנימין () Linear נשר () Linear קרית אתא () Linear קרית ביאליק () Linear איגוד () Linear קרית טבעון () Linear תרשים מס ריכוזי דו תחמוצת חנקן )2 ) מירביים בשנת 9 2 תקן שעתי - 2 מק"ג מ"ק *( תחנוה תחבורתיות תקן שנתי 4 מק"ג מ"ק ריכוז שעתי מירבי )מק"ג למ"ק ) ממוצע שנתי )מק"ג למ"ק ) 78

64 ריכוז, 2 NO מק"ג מ"ק 4 תרשים מס 1 מגמת ריכוזי NO 2 בממוצע שנתי מק"ג/מ"ק בנווה שאנן, אחוזה, אחוזה תחבורתית, איינשטיין, ק שפרינצק 2-2 ריכוז, 2 NO מק"ג מ"ק אחוזה כללי אחוזה תחבורתי קרית שפרינצק נווה שאנן איינשטיין )אחוזה כללי) Linear אחוזה תחבורתי () Linear קרית שפרינצק () Linear נווה שאנן () Linear איינשטיין () Linear 4 תרשים מס 11 מגמת ריכוזי NO 2 בממוצע שנתי, באיגוד, נשר, ק. אתא, ק טבעון, מק"ג/מ"ק ק ביאליק, ק ביניימין, איגוד קרית אתא נשר קרית טבעון קרית בנימין קרית ביאליק קרית חיים איגוד () Linear קרית אתא () Linear נשר () Linear קרית טבעון () Linear קרית בנימין () Linear קרית ביאליק () Linear 79

65 ריכוזי ריכוז 3 מק"ג/מ"ק ריכוזי 3 חצי ו- שעתיים מירבים וממוצעים שנתיים באיזור האיגוד, 2 תרשים מס 12 ערך סביבה 8 -שעתי: *( 14 מק"ג מ"ק *( ניתן לחרוג מערך זה 1 תקופות 8 -שעתיות בשנה מק"ג מ"ק ממוצע 8 שעות מירבי 1 O, 3 ממוצע שנתי אזורי באזור האיגוד, תרשים מס 13 מגמת ריכוזי Oממוצע 3 שנתי, מק"ג מ"ק

66 3 25 ריכוז,PM1 מק"ג מ"ק תרשים מס מספר ימי החריגה מהתקן היממתי לחומר חלקיקי מרחף PM-1 שנים ימי חריגה מס' תרשים מס 5 מגמת ריכוזי PM1 בממוצע שנתי, אחוזה איגוד נוה-שאנן נשר ק.אתא ק. ביאליק 39 4 ק. בנימין ק. חיים קרית טבעון 4 38 קרית מוצקין

67 ריכוז, מק"ג מ"ק ריכוז חלקיקים, מק"ג מ"ק תקן שנתי עבור תרשים מס' 16: מגמת הריכוז השנתי האיזורי של חלקיקים ו- PM2.5 PM תקן שנתי עבור : PM מק"ג/מ"ק :PM1 5 מק"ג/מ"ק תרשים מס ריכוזי PM2.5 בממוצע שנתי, ערך סביבה שנתי: 25 מק"ג מ"ק ק.אתא נשר נוה-שאנן איגוד אחוזה קרית מוצקין קרית טבעון ק.חיים ק. בנימין ק. ביאליק 82

68 )* תרשים מס 18 חומר חלקיקי,PM1 ממוצעים שנתיים ומס ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 13 מק"ג/מ"ק, בשנת 2 6 ריכוז,מק"ג מ"ק ומספר ימי חריגה רי ו חלקיקי מק ק ג למ ,תקן שנתי 5 מק"ג מ"ק *( ממוצע שנתי לאחר הפחתת 18 הריכוזים הגבוהים.... תר י מס בתו PM בתחנת אי ו תכולת PM PM2.5/PM1 PM1 PM2.5 83

69 ריכוז בנזן, מק"ג/מ"ק.... תר י מס תכולת PM2.5 בתו PM1 בתחנת אי ו ריכו חל י י )מ למ ) PM2.5/PM1 PM1 PM2_5 תרשים מס' 21: ריכוזי בנזן יממתיים מירביים וממוצעים שנתיים, ערך יעד וסביבה יממתי: 3.9 מק"ג מ"ק ערך יעד שנתי מק"ג/מ"ק 1 1. ריכוז בנזן יממתי מרבי ב- 218 ריכוזי בנזן בממוצע שנתי ב

70 ריכוז בנזן, מק"ג/מ"ק 1 תרשים מס 2 א ריכוזי בנזן )Benzene( יממתיים מרביים מק"ג/מ"ק )בממוצע 24 שעתי( באיזור מפר חיפה ערך יעד סביבה יממתי - מק"ג מ"ק 7 בנזן, מק"ג/מ"ק ערך יעד ק. מוצקין ק. חיים ק. בינימין הדר איגוד אחוזה תרשים מס 2 ב מגמת ריכוזי בנזן )BENZENE( באיזור מפר חיפה, בממוצע שנתי, ערך יעד סביבה שנתי: 1.3 מק"ג מ"ק קרית מוצקין קריית חיים קריית בנימין הדר איגוד אחוזה 85

71 סה תר י מס במ ר חי ה ל נת אחרים עמיר דגן התרומה היחסית ל לי ות רית ו חמ נית SO 2 פז שמנים משתלות שפר יונידרס כ פליטות טון שנה דוודוביץ דור כימיקלים יונילבר בית זיקוק חיפה דשנים שמן אחרי תחנת ה וח חיפה רמל אולפיני אלובין תרו ביטו גדיב אקואויל תחבורה סה תר י מס כ פליטות טון שנה התרומה היחסית ל לי ות תחמו ות חנ תחבורה אחרת אחרים דשנים שמן גדיב רכב מסחרי קל אוטובוס במ ר חי ה ל נת כרמל אולפינים רכב פרטי תחנת הכוח חיפה בית זיקוק חיפה משאית כבדה אחרי דור ימיקלי יוניליוור יונידרס פ מני ביטו תרו מיר דגן מ תלות פר מאפיית דוודוביץ 86

72 תר י מס התרומה היחסית ל לי ות חל י י במ ר חי ה ל נת 218 תחבורה אחרת אחרים יונילברגדיב דשנים עמיר דגן 24 סה כ פליטות טון שנה משאית כבדה כרמל אולפינים בית זיקוק חיפה רכב מסחרי קל שמן רכב פרטי תחנת הכוח חיפה אחרי דור ימיקלי יונידרס פ מני ביטו תרו תר י מס התרומה היחסית ל לי ות VOC במ ר חי ה ל נת 218 רכב פרטי אחרים דור כימיקלים פז דלק וסונול תשתיות אנרגיה גדיב סה כ פליטות טון שנה שמן תחבורה אחרת כרמל אולפינים רכב מסחרי קל תחנות דלק בית זיקוק חיפה אחרי גדות מסופי מיר דגן תרו פ מני 87

73 פליטות SO2 סה"כ טון שעה תר י מס א התרומה היחסית ל לי ות תחבורה אחרת תחנות דלק BENZENE במ ר חי ה ל נת 218 אחרים גדיב כרמל אולפינים בית זיקוק חיפה סה כ פליטות טון שנה רכב מסחרי קל אופנוע רכב פרטי אחרי ן מסופי ת מסופי חברות הדלק דור ימיקלי תרשים מס' 26: מגמת סה"כ פליטות ה- SO 2 מכלל מקורות תעשייה ותחבורה במפרץ חיפה, טון/שעה סה"כ פליטות SO2 טון שעה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל "פז שמנים וכימיקלים בע"מ" מועד תחילת ההיתר: 20 יוני 2014 מספר היתר: 1313 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל שמן תעשיות בע"מ מועד תחילת ההיתר: 01 אוגוסט 2014 מספר היתר: 1315 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה היתרי פליטה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - Doc40 _2_.doc

Microsoft Word - Doc40 _2_.doc לכבוד מר דודו כהן הממונה על מחוז הדרום הועדה המחוזית לתכנון ובניה רח' התקווה 4 באר-שבע לכבוד מר גדעון בר-לב ראש העיר הממונה עיריית ערד הנדון: תכנית 104/03/24 שדה בריר יום חמישי 12 יוני 2008 לכבוד גב' הדסה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Occupational Health & Hygiene Ltd. Occupational & Environmental Monitoring Lab מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מ.ר. 181 בריאות וגיהות תעסוקתי

Occupational Health & Hygiene Ltd. Occupational & Environmental Monitoring Lab מוסמכת עי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מ.ר. 181 בריאות וגיהות תעסוקתי Occupational Health & Hygiene Ltd. Occupational & Environmental Monitoring Lab הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מ.ר. 8 בריאות וגיהות תעסוקתית בע"מ מעבדה לניטור תעסוקתי וסביבתי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

נקודות למאמר אריה גזי חממה

נקודות למאמר אריה גזי חממה 1 השלמת פערי מידע ומתודולוגיה עבור סקר הפליטות תקציר מנהלים מאת: זיו לזר, כלכלן ואנאליסט סביבתי אדי דלקים בתחנות אדי דלקים הנם כל החומרים המתאדים לאוויר מדלקים נוזליים והמכילים פחממנים שאינם מתאן וכוללים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת Respiration 1 הנשימה ד ר רונית אחדות-הכהן ronita@cc.huji.ac.il 1 פיזיולוגיה של מערכת הנשימה נושאי הקורס מבנה ותפקידי מערכת הנשימה תפקוד מכני של מערכת הנשימה אוורור הריאה מחזור

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420E1F0E5F9E020FAE5F2ECE5FA20EBECEBECE9E5FA20F1E1E9E1FAE9E5FA20EEEEF0E4F8E5FA20E4EBF8EEEC2DF0E5F1E720F1E5F

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420E1F0E5F9E020FAE5F2ECE5FA20EBECEBECE9E5FA20F1E1E9E1FAE9E5FA20EEEEF0E4F8E5FA20E4EBF8EEEC2DF0E5F1E720F1E5F - הערכת התועלות למשק ממנהרות תחבורה מנהרות הכרמל כמקרה בוחן התמונה נלקחה מאתר מנהרות הכרמל יולי 2015 עורכי המסמך: מטעם מוסד שמואל נאמן פרופ' אופירה אילון גב' שירי פרוינד-קורן גב' מעיין זרביב-ציון מטעם

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l

00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב עמ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l 00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: 6047047-40 פקס: 6045007-40 o f f i c e @ y - b r o w n. c o. i l סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון, כפר-סבא מוגש למשרד

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד