ספר ציוני סוגיות על כל מסכת סוכה ציונים ומראי מקומות ביסודות הסוגיות, ועד לפרטי כל סוגיה. אוצר מלא וגדוש מדברי הראשונים והאחרונים, הפוסקים ורבותינו רא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ספר ציוני סוגיות על כל מסכת סוכה ציונים ומראי מקומות ביסודות הסוגיות, ועד לפרטי כל סוגיה. אוצר מלא וגדוש מדברי הראשונים והאחרונים, הפוסקים ורבותינו רא"

תמליל

1 ספר ציוני סוגיות על כל מסכת סוכה ציונים ומראי מקומות ביסודות הסוגיות, ועד לפרטי כל סוגיה. אוצר מלא וגדוש מדברי הראשונים והאחרונים, הפוסקים ורבותינו ראשי הישיבות. ערוך בתמצית ובבהירות על כל דף ודף ממסכת סוכה. ובסופו קונטרס ציונים קצרים להכוונת הלימוד בעזרת החונן לאדם דעת שלמה כהנוב נכתב עבור חבורת הדף ביהמ"ד בית שלום בישיבת מיר ירושלים מהדורה ראשונה תשע"ד נערך מחדש בתוספת מרובה תשע"ט

2 שלמה כהנוב חזון איש 36, רמת שלמה, ירושלים טל פקס בערב או וכן ניתן להשיג כהנוב )קגנוף( כפר עברי 3, נוה יעקב ירושלים Kaganoff 1292 Medina Rd. Lakeood, NJ וכן בנקודות נוספות, לבירורים בטל' הנ"ל אפשר לקבל את הספר, וכן ציוני סוגיות שלמי כהן על המסכתות הנלמדים בישיבות כקובץ PDF ללא תשלום ע"י שליחת בקשה במייל נא לשלוח הערות השגות ותיקונים לכתובת הנ"ל, שבזכות הציבור נזכה לדבר מתוקן כל הזכויות שמורות. אין לעשות שימוש מסחרי בכל צורה שהוא בספר או בחלקו. ע' בעמוד האחרון. נא לסייע בהפצת הספר, אם ידוע לך ביהמ"ד שלומדים מסכת זו, ויהיה להם תועלת בספר, נא להעביר במייל הנ"ל את פרטי גבאי אוצה"ס. הדר ביופיו - עימוד והכנה לדפוס נ. מילר - כריכה ושערים

3 התוכן פרק סוכה שהיא גבוהה...א פרק הישן... קלט פרק לולב הגזול... רט פרק לולב וערבה... שכה פרק החליל... שפז 87 לוח סוגיות המסכת...תטו מראי מקומות קצרים... תיז לוח ראשי תיבות...תכז

4

5 ב ה ב לסדר ואתם תהיו לי, ה תשע ח לפ ג ליקר ואהוב המופלא ה ה מו ה רבי שלמה כהנוב החיים והברכה לשמחת שלום! הן כבר שנים רבות שמאירים לנגד עיננו קובצי פרי עמליך -,,ציוני סוגיות לחבורת הדף בישיבת מיר המעטירה, בשם,,שלמי כהן יקראו, וכשמם כן הם משלימים את כל הידע הנצרך לח פ צים לעבור סוגיות בבקיאות מעוינת. וכבר פקיע שמייהו כמעמידי שמועה גם בסדרי הבקיאות בישיבות הקדושות. ומה נכבד היום כי נודע שהנם עומדים לצאת בשנית, בתבנית מחודשת, לעטוף את פנימיות הסוגיות גם בקנקן נאה. ולזאת גם ידינו תיכון עמו, ברוב ברכה להפיץ מעיינותיו חוצה. בזכרון נעים של ימי נעוריו בהיותו חובש ספסלי מדרשינו, בעמל ובעומק ההבנה, וב ה שזכינו מראות נטיעות רכות שניטעו אז ועתה גדלו והעלו ניצה ועשו פרי לתפארת. וראוים גם ראויים לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן. והננו בזה בברכת אוהבים, כי כן יתן ה, וכה יוסיף לעשות חייל ביתר מסכתות הש ס לתועלת לומדי התורה ועמליה. הכו ח בידידות עוז ובאהב אביעזר פילץ

6 ברכת אב מאאמו"ר שליט"א לוי ירמיהו הכהן כהנוב )קגנוף( מח"ס נמלא טל על מלאכות שבת ושו"ת נמלא טל מלפנים רב דק"ק דרכי צדק בלטימור כפר עברי 3 נוה יעקב ירושלים בס"ד שבט, תשע"ח לפ"ק לכבוד בני היקר הרב הגאון הר' שלמה שליט"א החכם מכל אדם כתב "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני". ומצאנו בספרי )פרשת עקב( "רבי שמעון בן מנסיא אומר אין לי אלא אביו שבארץ אביו שבשמים מנין תלמוד לומר גם אני לרבות אביו שבשמים". ב"ה שזכית להיות מהעמלים בתורה, וזה כמה שנים שאתה מוציא מראי המקומות למסכתות שלומדים בישיבות הקדושים. ועתה זה יהיה מוכן לכל ת"ח, ישיבה, וכולל שיכולים למצוא מה שצריכים ללמוד לעיין ולהבין במסכתות אלו. באמת שאין לי מילים להגיד לך כמה אני שמח לראות ספרך בדפוס, פרי עמלך שניכר מתוכו השקידה. רק שעלה לי במחשבה מאמר אחר שכתוב בחז"ל "הבנים עטרה לאבות שנא' 'עטרת זקנים בני בנים' אמרו לא נצול אברהם מכבשן האש אלא בזכות יעקב אבינו, משל לאחד שהיה לו דין לפני השלטון ויצא דינו מלפני השלטון לישרף וצפה אותו שלטון באיסטרולוגות שלו שהוא עתיד להוליד בת והיא נשאת למלך אמר כדאי הוא להנצל בזכות בתו כך יצא דינו של אברהם אבינו לישרף לפני נמרוד צפה הקדוש ברוך הוא שעתיד יעקב לצאת ממנו אמר הקדוש ברוך הוא כדאי הוא להנצל בזכותו של יעקב הה"ד לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם" )ילקוט שמעוני, פרשת תולדות(. אסיים בברכה שתזכו אתה עם רעיתך שתחי' לגדל צאצאיכם היקרים שיגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך שפע ברכה ולא תמוש תורה מפיך ומפי זרעך עד עולם אכי"ר. אביך המברכך בכל לב לוי ירמיהו הכהן כהנוב )קגנוף(

7 ברכת אב ממו"ח הגאון שליט"א מישיבת מיר מכתב ברכה נודה לה בכל לבב על חסדו הגדול שזכינו והגיענו לראות עלי ספר את הציונים והמראה מקומות שהוציא חתני כבני הרב הגאון ר שלמה כהנוב שליט א. אמרו רז ל )ירושלמי ר ה פ ג ה ה( תני בשם ר נחמיה הייתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה, דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר, וכתב החיד א בברית עולם )הגהות על ספר חסידים ס ש ט( שנמשלה התורה למסחר, שכמו שבמסחר צריך להביא מאניות רבות סחורה כדי להגיע אל הסחורה הראויה, כך בתורה צריך ללמוד מהרבה מקומות ע מ לברר ענין אחד. והיינו שלא שייך ללמוד סוגיא בלי להיות מונח ולדעת היטב את כל הדברים הנוגעים אל הסוגיא. ובדורינו שמחד גיסא נחלשו הדורות בידיעת התורה, ומאידך גיסא על כל סוגיא וסוגיא יש ים גדול של חז ל ראשונים ואחרונים הנחוצים להבנת הסוגיא, זה דבר נצרך מאד שיהיה מי שיוכל להקריב אל הלומדים את לחם התורה שנמצא במרחקים. ובספר זה זכית להביא ללומדי הסוגיות את כל הסחורה שצריך הלומד כדי להבין הסוגיא היטב, והדברים שמובאים אל הלומדים הם בעומק רב בהבנה ברורה ישרה ואמיתית ובהיקף גדול, למען יצליחו להביא אליהם את הלחם הנצרך להבין הסוגיא מכל קצווי ים התלמוד והמפרשים הגדול. הנה כבר כמה שנים שזכו בני החבורה החשובה חבורת הדף שנוסדה ע י מרן רה י הג ר נתן צבי פינקל זצוק ל ביוזמתו של מרן רה י הג ר בנימין בינוש פינקל זצוק ל, והמשיכה והתפתחה תחת מורינו רה י הג ר אליעזר יהודה פינקל שליט א, ללמוד את המסכתות מרישא עד גמירא עם השלמי כהן שכיון אותם ללמוד הסוגיות גם בסיני וגם בעוקר הרים. ואנו תפילה לבורא עולם שכשם שהדברים היו מקובלים בבי מדרשא של מיר ובשאר בתי מדרשות, כך יצליח ה דרכך להמשיך לראות ברכה בעמלך מתוך בריאות והרוחה, יחד עם רעיתך בתנו מרת אסתר שתחי לאוי ט, הנושאת במסירות גדולה בעול הבית, למען תוכל לשקוד בהשקט ובטח באדני התורה, ותרוו רוב נחת מצאצאיכם נכדינו שיחיו, לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים, ותזכה שיתקבלו דבריך בכל עולם התורה, יפוצו מעיינותך חוצה, ירבה גבולך בתלמידים, ורבים יהנו מאור תורתך. יחזקאל כהן

8 לזכרון עולם בהיכל ה ספר זה מוקדש לעילוי נשמת אבינו החבר אליהו בן ראובן ז ל נלב ע כ ד ניסן תשע ח ת.נ.צ.ב.ה. הונצח ע י בניו שיחיו

9 שלמי כהן x סוכה - דף ב. א דף ב. פרק סוכה שהיא גבוהה dieyrdpi`efdkeq,dhnlaexxie`doieeyeli`coeik jkqa xird m`d epc (i"d 'r) mipexg`de].lvl lv `diy ick jekiq oic e`.aex `diy,dlrnl.[dhnl`bltlvin`diyibqdfae,dhnl א) סוכה שהיא גבוהה וכו jkq'zk`"ahixd.' `xp jkqdy minrtc siqede,zenen aexa dkeq dkeqd mvrc l"t` did cere].dkeq z`xp zeptcde j`.jkqddaebcr`eddkeqdy,'knxzeidaebeayi `.[ okyxtldil`gip`l`"ahixx`ean (:ak onl) ב) ושחמתה מרובה מצילתה. 'nbd ג) רש"י ד "ה ושחמתה. hrend `ed ixde,aexa lha lha jkq rnyn eheyta.'eke epi`y ink jkq ezpeek yxtl oi`c 'zk c o"xde. xie`l dzngc (l"pd :ak onl) 'i` `,lha hrend jkqd mieey dlrnlc s`,dhnl epiid daexn d dhnl lv i"yx zpeekc azk o"xde. dlebnde e, xkipd xaca 'lehia' jiiy `lc 'd g leqt jkq iab azk yeald j`].dngaexiabdliha mipexg`de f. r"pta xkip lvde h `, aexa lha xkipd xac s` `ziixe`cnc 'itlie,aiig ine dkif oiic dfi` reci oixcdpqa i zpeekc azk (`) i"dde.[ oixcdpqn aexa lehia l`eny oexkfd x`ia cere.elekk eaex oic meyn i"yx onl) dpyna eli`e.dxiyk iccd ikc ziicn `d 'iz 'nbde.daexn dzlv `ecc `zi` (.ak `xizqi`k lirln `fefk,dhnl `de dlrnl xeriyn xzei lecb dhnl dngdy i"yxte.zgzln a f"tle.[`"te`a 'it (my 'qeza) z"xe]. dlrnl apd `di rxae,dlrnl jekiq aex `diy irac x`ean b. dvgnlrdvgnt"kr ibqc x`ean leqt jkq oiprlc 'd (:ak onl) 'qeze dhnl itlkc 'ixn` `le.xyk cnerk uextc,dvgna (x"a :i o"xe zengln,my) mipey`xde.herin ded lv iab la`,`blta ibq dkeq xykd oiprlc s`c 'iz ea oi`c oeike,'lv'` i`c o"xd k"yn t"r 'iz `"tyde.f.lehiaeajiiyxityynn mipyi 'bn zegt leqt jkqc azk (` alxz) yeal.g.xzid ziyrpe,xzid aexa lha xeqi`,(.hi onlck) eizgz d"kc xyt`c azke.lehia y"l oixiknykc 'd yealde 'iz cere.`zilc o`nk hren xacc ipiqn dynl dkld oixcdpqa ixdy,xkip xaca s` lehia ipdn `ziixe`cnc `ivedl jixv opaxcn `ece.aex xza lifil dxez dxn`.`ziixe`c` `ne` deevnc dkeqae,xkipyk xeqi`d oi`yaiayailehiaa`,glagllehiaadflkdxe`kle] dnz(balxz) f"hde.[teqnepi`ydnlrllkzaexrzmy.eilr.[f"tl ayiizn epi` 'kn dlrnl oeylc mrh xyt`e].` lrn,dlrnl cner {jkqd} dkeq 'it `"ahix x`eane.[opz dkeq llgc (.bonl)'nbar"re].zen`'kxie`,ynydlblbagex'`,minrh'an`idz`fdze`ivnde}.a cere.zv dpey ziefa miipx mi`a ynyd ly dvdne.{zva minrzn xe`d ipxy daexn dzlvn xzei `diy l"gkyn dxe`klc exirde].b mipey`xd ixacae'nba eli`e.dhnl daexn dznge,dlrnl.[r"ve.aexjci`ae,dvgnlrdvgnxdlzgkyncrnyn jkq dl oi`y `vnpe aexa herind lhac ozpei 'x k"ke.c.llk (eh c"ei i"aa 'ed,q"a :v,e"y b zia a"dez) `"ayxd oke.h y"r].eyixtdl `"`c oeik,d`nga lha[m"ekr] algc azk oi`c meyn mrh siqed (`cc"ei) f"hde.[r"ve,jix`dy eaxkipyyacxizdf"tre,envriptaxeqi`dlk`iyyyg.mixeacd ilbx `l`,aexa lehia mrhn epi` oixcdpqac lg (my) f"hde.zaexrzc aexa lehial y"le.herind zrc dlhia dxez cere.`zilco`nkaiyge,dfaleqtmyoi`dkeqiabp"de.i.aexa lhaziy hren o`k oi`e.d leqt jkqc azk (ohagya d"c :h onl) i"yx k"kc e`iade.e.aexa lha ilin lk `ziixe`cnc,oira oi`xp oi`e oiaxern xkip jkq edyn lk mzd s` mpn`].(:eh onl) 'qez f"cre d`xpe axerny `l`,leqtdn e` xykdn `ed m` envrl jkqa ixii` p"de.r"pta cner epi` '` lky iet`l,cg`k.eaex lr lvin epi`c `l` dkeqd aex z` dqkny,yel.[r"pta xkipe aeyg xie` men oi`e

10 x ב x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ב. ציוני סוגיות.i`xr `idy zxkip jzxic `diy'iyxce,'mkzxic' oexkfl dkeq zeevnc oeik,`xc `nrh meyn c"`e `diy jxca diiyr jixv,izayed zekeqa ik qpd.qpd xekfiy yif"irc,dkeqa`xzln`ipdni`tzqp `"tyd iab (.b oiaexir) 'ixn`c `d c"re,'kn xzei xkid dzayiy i"yx k"ynl xyt`c azke.iean zxe xkid n"le,jkqd seba xkid `diy jixvc,zxkip.ipevig `ly myd ozep aexde.jkqd my zellk oiprl lhac (hk) `i. 'lven' aygdl,ezeaiyg lhac t"li cere.lv aygp `kile daexn dzngc `nipc 'd mipexg`de ai yic siqedl i"yx jxved i`n`e, jekiq xeriy bi dvgn yic ixii`c'izy yie]. hrend jkql s` lehia.[dhnllvdlhacl"n.`daibqdvignipicne,jkq ד) ci בא"ד וע "ש הסכך קרוייה סוכה. mipexg`d ex`ia,dkeqa lve 'jekiq' irac olpn yxtl i"yx zpeekc dyd i"ptde].dkeq oeyld zernyn edfc azke xninll"edk"`,lhalvdyi"yxzpeekco"xdk"ynl.[dkeq iex lvd y"re ה) תוד"ה דאורייתא..'eke opiyiig hrni ipz ded i`c dpynd lr 'nbd 'e f"tlc x`ia uxt epiax 'qeze qetzl sicrc.dpz ehp `le,'leqt' hp i`n` ocic l"q oyn cere.epzi ji`d cnlle,dpz oeyl `iad t"x 'qezae.dpz ea oi`c rnyn 'leqt' oeylc x`eane,leqt oeyl y"l opaxcac 'nbd 'iz i"yxlc,ieann 'nbd 'ye f"tle,leqt oeyl hepl dil `gipc x`ean `ni` zirai`ac 'de.leqtc azk `l i`n` eh `"ahixde.ilin `yitp dkeqc `l`, dpz sicrc.ediiexz` diye n"i`iad leqt oeyl y"lc "l ieanacn"i cer `iad `"ahixde xeq` oick e`yr `l m`y `l`,deevn epi`y ieana fh. lhlhl ו) אמר רבה למען ידעו וכו'. azkmzknd'qae mya ז) ר ' זירא אמר וכו ' עד כ ' אמות אדם יושב בצל סוכה וכו'. mic.jkql jixv oi` b"dkc i"yxt fi. zeptc lv `l` jkq lv `kil b"dkc opaxl edl.lvlieyrdxac`edjkqxcbc'iyxce ifgip,zen`'kxeriya`ilzi`n`'d `"ahixde ineia i`c 'qez mya 'ize.lv yi meid ivga i` ineiala`,ynnrixrvn`ajledynyfenz dna ibq la`,ecal `"`e] oiccvl dhep ixyze oqip 'kacyxtlazkcere.[fenz ineia lvdl ie`x dkeqdy,meid ivg oebk,zeptc lv `kilc `kid s` zen`.jkqlv`kil lr'fjkqc,ygendyigkdl`"`c'd o"xd la` `lyrpniymeiadrymeyoi`,zen`'kdaeba'f 'k crc opaxl edl mic 'ize.eizgz dng qpki ayeiy inl dngd meg hrnne jkqd oibn dn`.eizgz,r"pta i"yx ly df oeyl `iad xdd on `"x 'iga j`.ci iex jkqd y"r,ddeab `idy dkeq.dpynd zligza dkeq `xp deab jkqc oeyld yxtl `ac rnyne].dkeq.[ddeab oeyl zekix` zpeek edfc i"yx zrcl ayii m"xdnde.eh `n 'izn ea xfg dfac,`zpz ipz inp `ziixe`ca,'nbd.sicr leqt oeylc,miax elyki `ly ozl miaiigc hp `"tyd mpn`].fh azke.dpz ehp d"ync `nipc 'de.dxe yic exaqie.[exizdl deevn n"nc `vnp i"yxt.lv `kil zeptc lcc dtiqen ('iza) 'nbde.fi zxaq dxe`kl j`.zeptc lva x ayei k"re].lha dny k"ynccyt`e].jkqlvlv"i`e,zeptclvk"byicoynd ded 'eke jkq lv `kilc 'eke ediizbelt ien onle i"yx.['nbd'izldncd ix,mkizexec erci ornl 'iyxcc i"yx dpekp drc dfi` reci oi` oixcdpqac l"ic(my) b"nxtd'zk.xeqi`d oixikn oi`k ded i`e `qib i` `xie` iz` (:ionl'r) ogky` f"irke.`i cnerd n"le,'in xzei dvxit aygp f"ire.lhane `qib.gztk uextd z` xicbdl e`] aexd lr ieqik `diy jixv 'jekiq' xcb eheytae.ai yic `nipe,dvign ipic el yi jkq cere.[dvgn t"kr ibq dvign ixcb oiprlc l"i j`].jkqd zvigna xeriy.[ceala `edy dvigna'zk(:i oiaexire zaydy d"c.f onl) i"yxmpn` xeriy `kilc meyn `le].cnerl ilhanc,daexn uext.[:fhe:i oiaexir r"re.dvign ibqc(a"ra) 'qezk"ynt"r'iz(`dkeq) dkxa nr'qae lhac l"n.dkeq xeriyd lka lv ira `le.`zxet lva.bi.llklvixi``ledngaexa

11 שלמי כהן x סוכה - דף ב. ג oi`,lfxalyzevigndyri'it`yx`ia ixi`nde `ly d`ved zeaxdl ievn mc` oi`e.jka jxev la`.`giky`lc`zlinepz`ld"yne.jxevl rtpe,zia oink d`xp 'kn xzei dzxykd eli` bk. dkeq xkid epnn `axlc azk (x"a :` s"ixl zebyda) c"a`xde ck onl) `ahvi` dpa oke, oicxei oive `d n"l `ki`c dgc aeye.`id ra zxic n"n `,(.c iptecl ie`x `diy `pngx cit dkkq`c xninl.zevign` `le,i`xr zevign dyer epi`yk s`c azk(blxz q"x) g"ade zevigna e`yr eli`c oeik,rea aygp jkqd cr ek dk cere. zefg zevign zeyrl jixv did oick mip zeyrl jixv n"nc (d blxz) v"dryd azk.jkqd ifgdl mifg e`,jkqaleqtded'kndlrnlm`dexgmipexg`de].[.conldfak"yn're.otecas`leqt,'k jez jkqd zvnyk dpc (.b oiaexir) 'nbde xn`dax"lle.b"dkdxeaoke.'klrnezvne la`,[myk"yne.c'qez're]'yel''ixn`ieanac fk. daexn dzng ded k"`c,yel n"l dkeqa `l ieana eli`e,yel 'ixn` dkeqa daxc a"lle gk `axe.mdipyalqt`lerxadaxe. yel'ixn`.opz iean llg,opz dkeq llg,mdipya xiykd ibqc xaqe,bilt gi edi 'xc x`ia `"ahixde hi `"ahixde. eze` oilitynyk lv zeyrl ie`xy lvaibqe]jkqlvzaylira`lcx`ia(dpyna) zeyrl ie`x irac l"q n"ne.['kn dlrnlaa zeptc k jkqdyk d"yne. 'jkq' ixn `l k"l`c,lv.jkqaygp`llvdyerepi`ck"kyel ח) ורבא אמר וכו ' למעלה מכ' אמות, א"א עושה דירתו דירת עראי וכו'. s`c iic `"ahixd jxc oi`y `l`,i`xr zeyrl xyt` 'kn dlrnl mya`iaere.ezrcdlhae,okzeyrlmc`ipa zngn,'kn dlrnl drerx dkeq dyr m`c 'qez.ra aygp edaeb ט) הכי קאמינא לך, עד כ ' וכו' כי עביד ליה דירת.i`xr ra llka yic i"yxt.`k קבע נמי נפיק oipad m` xryp xac dfi`ac x`ia o"xde.[a"ve] deevz dxezdy xnel xyt` i`e,'fn xzeil ie`x i`c 'ixn` ikd meyn.eilr cenrl `"`y dn.i`xr zxicl ie`xy xeriya zegpn) `xif'xck de'qez mya `iad `"ahixde ak la`. zakrn dlia oi` dlial ie`x(cere:b 'x ixac `iadl 'nbl l"ed k"`c lg `"ahixd `di `ly `x cit `lc 'iz `axc `l`.`xif oipal ie`x dxeriy `diy aezkd fnxy `l`,rea.mlerd cr i`xr.ziak zi`xpe,rak ifginc meyn [dyn iptd 'itl] inlyexia dfa 'gpc `iad r"tide.ck.lc'ixn`c bilt ilaa azke.jkqd lrn zeptcdyk.[a"ra'nba `zi`cke,opaxl s` c"n jpi`l oke].gi mena did eli`c,miipx zexzy`a dkeq ipdn oke.hi.lvdyerdidzgxefdngdy my yi eli`k aygp iq` cebc ezpeek m`d c"li].dk,xeriykn xzei de,dkeq xeriya oic de e`.dvign.[jkl ie`x epi` dkeqc `diy v"i` edi'xlc b"r`c(dpyna) o"xd azk f"irke oi`daexneznge,lvin`diy`dinirad"t`,eizgzlvin.k.lv o`k jenqyk (e onl) p"lexrd oc cere].p"lexrd k"ke.ek.['knerdeddkeqdrvn`ae,'kepi`dvignl 'f zxic jxc oi`c `dn `zetli y"yxd azk cere.`k.dn`'knxzeizeyrlmini dxededzylm`c'ixn``lieanaczx`an'nbde.fk 'ne.zkzn ly oicetyk eyrp 'ixn` `,gexa zlhipd 'ifxtn `axe.[dkeqa] daexn dzlv dyrpc `nip k"`'nbd ly de oeik,[dhnln hrnzi `ny] eyyg dkeqac x`ia.exingd `ziixe`c dkeqac `piaxle.cigi.xkcine iytp` inx cigic dkeqc x`ia `ifxtn `axe.gk.efig ira `l `ziixe`c dkeqc xn` `piaxe 'kn dlrnl i`xr epyri eli` f"tlc hp `"ahixde.ak `pngx cit b"dke,lela epi`c meyn oexqgd lkc].ipdi,dlial ie`x epi`c meyn oexqg yic `kide.dlia oexqga mipey`xd dnk zernyn mpn`.xyk dlia dyri eli` lretac meyn `le,xeriya leqt ded oexyr `"q dgpnc.[oixerydn dgpnk de (:`ta"a) m"ayx r"re.lela epi`.opaxc leqt ded 'kn dlrnlc rac eixacn rnyne.bk

12 x ד x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ב: ציוני סוגיות h"eia `ec i` dll oniqc xnel gecc.`ziixe`c mipexg`d ex`ia cere.[zexnqn rezl `"`y] zaye miilelkei`lyakrnmybdykxjiiydlloniqc `l,deevnd miil ote` yi eli` la`.deevnd mvr jxcdyryinls`e,(:gkonlck)oezijtycaygp 'qezd zpeekc 'ity yi cere.miil lkei `le i`xr cxi `ly ote`a dkeq zepal dligzn aiiegn di fl.[xrhvnixcba:gke.ekonlr"re]. minyb ekezl `ki(y"ir,.b onl) 'qezd ixacn exird mipexg`de k"`.`ziixe`cn s` g"ci `vei epi` elqte opax exfbc n"ncl"ie.dlloniqde`nipminkgepzyxg`l epi` g"pz zngn `l`,deevnl ie`x aygp dkeqd 'izyyicere.dllaygp`lb"dke,lretag"ci`vei `l `"te`a deevnd z` miil `"`e myb cxeiykc gl 'zk f"cre. dkeqd z` leqtl mdixac ecinrd.dpkqd zrya mixqp iab(:ci onl) `"ahixd s`c x`eane.[i` llg` epzpy xeriyc i"yxt] oixeriy ixcba `ilz,'ra' meyn `ax zxaqc.[dfaepc mipexg`de] dkeq llgc תוד"ה כי. mixnqna mixqpd real leki `lde 'ekedkkqan"n'ekel"ie'ekeminybecxi`ly ipeniin 'bdae.i`xr dl ciarc cr dxykzin `l l hk,'lv'lieyr jkq opirac z"x mya `iad(hd) `l (.ak onl) opzc `de.mybdn repnl daern `le al dpi`y l"v,[carica] dxiyk zia oink daernd.dkxc micxei minybde,minybdn zlvn bl k"ke, `ziixe`cn leqt 'qezlc rnyn eheytae cl ` azk (a dlxz) f"hd la`.( e blxz) v"dryd `ec d"yne,opaxc ded qpkil leki xhnd oi`c dl. dfalqtp`lyicbla`,ziazxevk`edyk daern lkc enzq (b `lxz) r"eyehe m"anxd la` g"adeyeal oiiv(a `lxz) `"bnde.xyk zia oink el. qpkp xhnd oi`yk milqet י) יא) בא"ד וביתו ודאי פסול מדאורייתא וכו ' ולא ביתו של כל ימות השנה וכו '. dxe`kl xcbc rnyn.(:gonl)i"yxr"re.dpydlkdaxcymenleqtd יב) בא"ד מ"מ כיון דלא אסור אלא מדרבנן ל"ש למימר (לקמן כט.) שהגשמים סימן קללה. zeipyn) `"rx דף ב: יג) ההוא ידיעה לדורות היא וכו'. g"x (`"ra b"dr) oigipny oi`exy oeik,oi`ad zexecd xnelk'zk iptn oil`ey,dkeqa bgd zenia oiayeie ozxic zia dyrn mdl mixtqn mdizea`e,jk oiyer dn.mixvn z`ivi erci ornl aizk dkeq zeevna azk(dkxz) g"ade rci `l m` dpeizk devn mii `le,mkizexec v"i`,jkqd iaer zvn k"g` lhpykc azk (a `"` `lxz).ynnleqtjkqmyeilroi`ik,x`ypdrprpl oink daernc xird hp (e `lxz) a"pyn exirde].cl xzq `kde.opaxc de rnyn milqetl s`e,xyk zia `ziixe`c de yyg ynn zexnqnac rnyne.eixac ecenc l"i,yicbk,myb qpki `ly daerna k"`yn.'qezk.['qezd llzn `l ixdy] enerl qpkp epi` myb s`.dl.[d`eazd meyn leqtc (l"pd) f"hd ixac `iad (e my) a"pynde.el xyt`,jkq zvn lehil `"`y `ki azke.zia zxifb.b"dkelqt`lcmiqetx`yc"rcaricajenql.aiiegn epi` minyb ecxiy giky `lc oeikc c"lie.fl `ly mdixac ecinr `d la`,devndn xehty s`e.gl.epeizkmiillekididyote`a`ecdedg"ci`vi i"r dligzn dyr `l m` s`c x`ia (` ziprz t"kr z`vle,zexnqn rezl leki n"dega,zexnqn eqib oerny 'xc `iad (`ixz a d"ia`x oke) ipeniin 'bde.hk mrae'bmdaoi`ymixqpadtijkeqndkeqdyrz"xly zlvny oeik elqt z"xe.dti xcgd ztik oirk,zexnqna.minybdn x`yl qpkp myby s`c azk (a `"` `lxz) b"nxtde.l.leqtjkqkepic,mybqpkp`lymigth'cyiylk,dkeqd mpn`.zexnqna reale daern `idy t"x'qez k"ke.`l zeria `la la`] zexnqna zeriaa x xkfed ocic'qeza xyt`e.exftl leki gexd zeria ea oi`c oeikc t"lie.ixy zexnqne daern ediiexz mena xc t"x 'qezd zpeek dfc.[leqt lekiy m"`x mya `iad (ipyd ` d) ipeniin 'bdae.al mixqpa dkkq m`c.dkeq d`xiy `l`,dvxiy iaer zeyrl.ynnzia`l`,'ziaoink'ded`lmizax`yk dyrzleqtyim`d'gp (b ekxz) yeale (dlxz) g"ade.bl b"nxtd oke.ehrin aeye,myb qpkp `lyk ieyrd on `le

13 שלמי כהן x סוכה - דף ב: ה cr zeribn ieand zevignc,ipdn 'f agex dxe.`pir da hlye,dxed jeza dkepg xpc (`rxz xeha 'ed) d"ia`x zrc la`.[ipdnziajezacoiibeqt"r]xykzen`'kdeabziad e. lgxehde יז) תוד "ה יש. l"ie,daebd itl agexd jixv mlerlc (q"ydba oiev,ek `) u"ayzd.'eke oeayg itl 'f dkeq xeriyc ocicl f"tlc 'zk `"yxdnde oeaygitl`diyjixvzen`'knzegts`,migth zeyrl zelibxd itl zen` 'k xeriy ehpe.dfd k"`c f"tl dyd y"yxd la`.ea oeyil lkeiy dkeq.leqtdfnzegt'it`minrte,zen`'kzqti`n a `. mixvn z`ivi xekfiy. dkeq zeevn zpeek,dpeizk deevn z`vl f"kc azk(a"pyna'ed,my) b"nxtde b dzeevdxezoeikcoc(bmy) i"xekade. `vi carica la`.dpeek`lag"ci`vi`l`ny,erciornl`icdl יד) רש "י ד "ה לימות. la`.lvl dpi`deevnzkeq xirc x`ean n"kac 'd (i"pt) mipexg`d mylieyr`diyirac(:gonl)'i`oke,lvldkeq enena dlrnl lv `diy ibqc 'iz p"lexrde.lv onl) y inexnde.[`"ra `"ahixd y"nl oiive] ziyrpy dkeqc 'iz (gk g"e` a`ei zlgde,:g.lvmyldiiyrv"ldeevnmyl טו) כיון דדפנות מגיעות לסכך משלט שלטא בה עינא. 'qeza x`ean f"cre.zeptc jxc i"yxt f יח) אמר ר' יהודה מעשה בהילני וכו ' אשה היתה 'qez. o`kn egiked(q"ydba oiev,lkin d"c.ev oiaexir) 'xc s`e.dkeqa ayil zi`yx dy` edi 'xl s`c onfdy dyr zeevna zeyx miypc l"q `l edi dy`cex`ia'qeze.siqezlaazxaerdpi`n"n,`nxb deevn myl zpeekn dpi`yk d"yne,dpnfa `ly aygp.siqez laa zxaer dpi`.siqez laa zxaerc x`ean(my oiaexir) i"yxzrcj` lak ifgin `le,zayei dzid dipa meync egc 'qeze eayz (.ek onl) `zi`cke (ft) o"a`xd k"ke.siqez.dipaab`dayip"de,ezy`eyi`,execzoirk c zevign sen `edy oeik azk `"ahixde.o"xde cnere dqekn envr d`ex,jkql zeribn zeptce p"lexrde.jkq zgz ayei `edy rceie iexi zgz zeribn zeptcd lky ira `"ahixd mrhlc n"tpc azk.`cga ibq i"yxl eli`e,jkql qt s"ixde,daxk qtc c"n `ki` `iad s"ixde.c"a`xen"drar"re.[okgikedydny"ir]`axk x xyk 'kn dlrnl edi 'xl s`c azk mzknde.carica d טז) תוד "ה וכיון. ieanzxeedkepgxplc"le `lc יט) מדרבנן הוא דמחייב. libxdli"yxt,ohd `z azk `"ahixd.zeevna libxe jpegn `diy `diy jixv zeevna ohc jepigc 'irny `dnc.gth ziyilye oaixrc ozkldk'ac x`iae.c mrh gikede,dfa lgl gecc azk `"ahixd la`.d zeptcc meync `xaq oi`e.zevign sen dkeqc y"nk.ith ipiirn zeribn (my) g"ade].zexpa`le,bbaepirhlyzeptcdi"rcazke daxl `ecc b`xtn `"xd mya.e.['qezd c"r ezpeekc x`ia (bmy) n"kxcd azk cere 'irny daxcnc azk g"ad la`.`axk l"i op`e,ipdn.[`pir hlyc ze`ivna `le,dkeq oica bilt `axc] `axl dyr zeevn lr zekxan miypc z"x zrclc 'd `"rx.f egiked `l i`n`e.zkxan dzid `nzqn k"`,`nxb onfdy (l`eny oexkf) mipexg`de.dkxa oiprl da egin `lc `dn dicicle,zeyx mpi` miypc l"q(my oiaexira) edi'xc egc.llk dkxa y"l gth dxe mz,milzk b"r 'eke xkid aiyg dyer m`c (.b oiaexir) `"ayxd azk f"cre.'eke ik,mini 'f eayz zekeqac 'zk (my) r"eye xeh.` g"ade.'ekeceakdipprmd,l`xyiipaz`izayedzekeqa mzpeekc x`iae.mieqtd yxtl r"eye xehd jxc oi`c 'd.dfa oeekl jixvy eqtl eqt (g g) r"eye xeh ziviv zeevn iab f"irkc `iade zeevnd lk xekfpy ick ea shrzdl d"ad epeevy oeekiy.'eke epeevy mzgpda oeekiy (d dk) oilitz iab oke.mzeyrl ehp`lr"eyexehadkeqiabcxird (`"` dkxz) b"nxtde} `icdl `zi` eqtac.`xd oeyl ex`iay `l`,oeeki oeyld.{mkizexec erci ornl ipprl xkf xekfiy (b"nxt 're) miqetd etiqed cere.a.ceakd dpeek epiid,dpeek zekixv zeevn (c q r"ey) c"nl s`c.b.[ieevd g"ci z`vl oeekzne].z"iyd epeevy

14 x ו x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ג. ציוני סוגיות eh lr cgein aeig yic ycgzp xifpa 'nbae. `nlra.mixg`ae`en`ay"laeigjde,a`d ueg ohd z` dlik`d `i p"lexrd azk cere k"yn t"re.micia xeqi` ohl zetql xeq`e,dkeql uegn micia oh lik`dl xeq`c (b nxz) `"bnd xzenji`docy]hqx'iqak"ynloiiv`"bnde,dkeql fh dibdl azk b"nxtd j`]. [yeci iptl oh lik`dl.[xeq`l oi`(my hqx) `"bnd'izlc,xeqi` oi`c,micia ezlik`ny aygp `lc azk (a fhxz) `"bnde,lke` el zpzep `idy `l`.xeq` epi` envr xac.[a"ve].dvege`dkeqadplk`im`dldne דף ג. כ) תוד"ה לא.` g"ad.migth'fdagxdzid`lla dagx oi`y dkex` dkeqc'qezdn `iad(clxz) ibqe,zerevxl jezgl ie`x mendy oeik,dxiyk'f ` f"hde. 'f lr 'f xeriyk raxl ick yiy dna `diy,'f agex irac elgl ekix`d (my) `"bne jex`c `kid s`e,epglye eaexe ey`x ayil ie`x g m`d f"irka epcmipexg`de]. deevnd xykd lkk deevn miiny ote`a `ec ded jepig zeevn.[:en onl'r,epeizk xjiiyjepigzeevncazk(.at`nei) i"eza i"xe xeqi`meyn`l`]deevnepi`xg`mc`la`,a`a l"xc `ail` (.hk xifp) 'nba d"ke].[micia diitq ih (`nei) i"ezde.[ dpa jepiga deevn dpi` dy`c `i a` mdl did `nyc 'ize,ipli dyrnn 'd deevnl dkeqa maiyed p"`.mkpgl aiiegny bny`"bn'r,q"ydba`"rxf"cre,cv) c"dzde.`nlra deevn ded `lc gken dxe`kl oiibeqac dgc (` 'qezac `iade.a` mdl did `lc rnyne,`nlra ai oi`cqte. a`elyioialgloi`cx`ean(.atoiaexir) bi. jka ldl lrdeevndedjepigzeevncazk(.gnzekxa) i"yxe ci aeig de elg (my) 'qeze. deevn epi` oade,a`d ['qez zrc t"r] yxtl azk (a) i"dde.ohd lr s` m`de,ohd ly aeig meyn oiibeqa 'nbd zpeekc deevnl oiibeqc i"ezd zpeek dfe,ohd aeigl zi`xg`.ekpgldeevnen`oi`cs` lk `iven epi` ohc (x"a.ai zekxa) zenglnd k"ke.ci `ed eia`c devn jepigc meyn `zlnc `nrhe,opaxc aeig `lc(:enp) i"yxazkcere.llk`ed`aeigxae`ledi`e xa e`l ohc,mixeq` mixac lek`l ohd lr xeq`l epz.`ed opaxc `zpz dilr ilea ly ezeevnl jiiy n"nc `l`,aeig dilr did `lc].eh dpi`dy`ceheytk`nipi`s`cyxtlizrnycere.[oad zeevnmiildnvrlrdxingdiplil"in"n,llkdeevn ote`a dzyr i`cea k"` opaxcd aeigc `inec,jepig `l idi`c 'nb c"qc `l`.deevnd dyrn miiziy deevneyrimipadyoiprmeydldid`le,opaxcadgbyn d"yne,minkg t"r diyrn dzyrc dgec 'nbde.epeizk.deevnd jxc t"r dzyry xazqn yecin ohl zzl ebdpc ` azk (hqx) `"bn.fh dedyeciiptldiizyxeqi`c.g"cie`vi`lcs`,p"kdiaa xeqi` yi opaxca 'it`c 'de].diitq xeqi` oi` dfae,dyr `ziax ded diizye dlik` zripnc azk cere.[diitq yie.ziprzaohzeprlepz`le.mdnrepnloi`e,epizc.xeqi` zrya xzid xacl,xeqi` zlik` oia elig aygp `l 'kn dlrnl oiprl n"nc 'qezd zpeek f"tle.` la`.'fagexeaeloi`ylk,`aehjex`ys`,'flr'fnlecb.dfa dnz f"hd xyt`e}.[opaxc leqt ` ea `di `ly citdl jixve].g `ecae dzid dy`c 'nbd zpeekc,`"ahixd zii`x zegcl meync 'nbd dgikede.`nlra xkfl,dleqt dkeqa dayi.oickzeyrldlie`xk"`,dkeqmylzeyrldldiddipa.{`"rx ixack jxal oke bilt`lopgei'xs`cazk(xb) bxaphex m"xdn z"eyae 'xc l"q biltc (oiaexir) 'qezc l"vc eazk mipexg`de.dfa alixgdmya,`) oae`x'x'igae.l"x` bilt (my xifp) opgei aeig ded dfae,ip`y zexifp aeigljepig xcbc azk (r g"e`.(myxifp) `"xad"ke.mixg`lr`lea`dlrx 'qezy"ire,ezaz`jpglaiigepi`c (:gk my) `zi` oke.i s` jpgl aiiegnc azk (my) ixi`nd la`.dfa epcc x"`ye jepig y"lc [l"q opgei 'x] la`,dl ie`xy dna eza z`.eal zeaicpa `ilz `l` eilr daeg epi` ixdy,zexifpa.h.[l"pd c"re] eli`c,i`penyg zian ipli (.`i a"a) i"yx zhiyke].`i d"er zkln dzidy (my `"yxdna 'ed) oiqgei 'qa k"ynl ohkxiibzpyxbc.a`mdldid`lk"`,exiibzpdipae`ide.[xiibzp `l mdia`c rnync cere.clepy eia` lr minkg elihd (oh edf i`.a dbibg) i"yx k"ke.ai.zeevnl ekpgl en` lre,c"ia lr aeig ded b"dkc enya `iad (b nxz) `"bnde.bi

15 שלמי כהן x סוכה - דף ג. ז dph dkeqc'gnc elig'qez la`.[gem"anxd (x"a:b) n"dradoke.dlecbdkeqoicailz`l zxicc meyn ibilt dph dkeqac[s"ixd lr] lg g ziak l"i `le,[ :f onl `zi`ck] opira ra v"ix"ke]jyni`nymeyndlecbdkeqai`ny.[myonlo"xa'ed,z`ib `ny y"l dph dkeqac s"ixl 'd n"drade "dke.dixg` jynil ogley el oi`c,jyni ayeiyk s` leqtc x`eanc [f p"d t"r] y"`xd.dkeqd jeza epgley mr[geca] jynie ogley `iai `ny opiyiigc azkzenglnde e`,liihle opyle oyil'it` delqt d"yne.dixg` dlik`l die`x epi`y dkeq lkc.ecia ezte lek`l.dkeq dpi` dkeqc ilin lkle dpi` dkxck la`,opaxcn epiid eheytae.jyni `ny meyn ediiexze `e oeik,`ziixe`cn `id dxic e`lc x`ia (b p) `"efgd h. epgley xg` jynil lelr eazke.(.g onl) dlebr dkeqa gkencke.daxd d"ke].migth 'f '`l`' dzid `l qexbl jixvc.[t"x'qeze y"`xd'qeza,daxd dlecb dkeq'it`c azk(eteqa my) `"bnde ayilxeq`'flr'feaoi`ymiptljeynoxyiy a lyd zivgnde. my ayil xv mendy oeik my oiibeqa di`x e`iad ji`d k"l`c `"bnd zpeekc x`ia b dkeqnlg`edymeynxyke`nip, zeipehin cnl dfne.dkeqdn `veid lqtn rxb `le,dlecbd c lqt oic dfl n"le,leqt 'f ea oi`y oxc `"bnd zeipehic dgc (a clxz) i"xekiad la`.`veid (e cn) `"efgde.zeptca r"pta elg zeyx ded lk v"i`c] dkeqdn `veid lqt oicke xykc azk.[.hionl'r,dkeqxykdixcb s` ayil xzen sixv oink dkeqc `iad i"xekade daeb oi`yk y"ne] (:hi onlcke) 'i daeb oi`y mena d. ['fagexepi`cokidn,'i (c nxz `"nxa 'ed,nyz) ikcxnd azk f"cre] oirk opirac,dleqt dpiyl ie`x dpi`y dkeqc.[elgl jix`d(cv) v"kgde.eikxv lkl dxic dkeqipdis"ixdixaclcazk(fazeipyna) `"rxe i,migth 'e dkeq xeriyc. dlecbl dkenqd dph ziad la`.epgley xg` jyniy yyg oi` b"dke oexkfd 'd oke.(d clxz) zekld dpeyd dfa cnre.e oke].dleqt ogley `la dkeqy ep`vn `lc (ai hk) l`eny 'izl c"lie.dph dkeq iab (jenqa 'ed) n"draa gken jiiym`d,dphdkeqaogley`iaicyygyiczenglnd.[dlecbas` `xaq yic b"r`c azk (x"a :b s"ixl 'byda) c"a`xde.f lgloi``nrhcgdeoeikn"n,dphdkeqaithxefbl.ediiexza y"iak l"iie.dfa iia` ixacl yegl oi`c azk (my s"ixl 'byda) c"a`xde.g meyn mrhnc x`ean oiibeqa `,ra zxic meyn mrh ellk iia`e,zeibeqd'gn dezenglnd k"ke.jyni `ny `l`llkai`clkcl"ie.opirarazxiccl"qedlekc l"q `lck"ry"iakdkl oiibeqk"`e.ediipin cgk l"i.iia`k s`e.opaxc dph dkeqe,opaxcn leqt dlecb dkeq f"tle.h.'gnd yxey eze` de zqxibe] t"x 'qeze y"`x 'qezac,eay zpeha lirl 're.i.'f agex `diy opira['qeza miqetd כא) דילמא בסוכה גדולה וכו' גזירה שמא ימשך. dlecb dkeqa n"nc azk (f clxz) v"dryde epgleyydnaopiyiig`l,eciaeztlke`m`cxazqn e. dfaxingd(fknxz) a"pynd la`.ziad jeza כב) בתרתי פליגי וכו'. s"ixd qt(q"a.bi a"t) f c"ke]. edpip `nrh cgc,i`ny ziak ediiexza epnn legnyk `ec epii azk (my) d"e`iade.a ayil xzen dlebr dkeq la`.my zayl el xve,ezxeva.dfldfoialgloi`e,deeyalkdjled`,otecljenq epi`y`l`'fagexdhiladyks`cmiigjxcdn`iaere s`e].myzaylelxvoi`e,dlecbdkeqlsxevnc,'fhlea dxv dhilaa s` f"tle.dkeqd zxev t"r epnn legnc migth 'fl sxhvnc,drvn`a zayl lkei,dkeqd rvn`a.[dlecb dkeqdn oeqkl`a,dfnzegt`i`c`"bnarnynzehytla`.'fzeagxy.b 'fn zegt `nl`,'f lr 'fa `ec ixii` 'qezc `dn ezii`xe.dkeqdn lg `edy n"l dkeql lthp epi` r"pta dkeq xykd yiykc c"lie}.c 'fn zegt la`.milebpxz ly lel ded f"ire.dpey`xd rxb `le,dpey`xd dkeqdn lg ded dkeq xykd `kilc.{`veid lqtn jkq zgz oiayei oi` (.fi onl) 'qez zrclc e`iad cere.d ibqc l"ve].ayil 'f men el oi`c s`e,dph dkeqa leqt.[ayilelxvcs`,dkeqdxeriynlg`edydna

16 x ח x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ג. ציוני סוגיות תוד "ה דא"ל. [eteqa] 'it` g"ci `vi `l,jinin dkeq zeevn znii `l 'eke `ziixe`c,migth 'e dkeq yiyk s` k"`c 'd (bp b) ield `i 'e oteca ibqz k"` cere. xyk,`veid lqt f"ire epzk"rcazke.[fonl,ieanoinkdkeqa]migth.jyni `ny meyn ok epze,dkeq xeriy d"kc ok cnl `lc x`ean y"`xd ixacnc azk la`.s"ixd zpeeka,[.hi onl x`ean] dph dkeqa xie`ac `iad ield ziade.jyni`nyexfb`le,eizgzmipyioi`c mipey`xd zernync `iad (clxz q"q) d"e`iade ai,xaclkldkeqxeriyded'flr'fxeriyc n"ka.ipiqn dnl dkldn כג) שם. ick,'f lr 'f dph dkeq xeriyc x`ean כד) ci o"xe `"ahixd la`. mii `l `ziixe`cn 'it`c x de,mii `ly `ec e`lc eazk (gk onl) eh. jyni `ny opaxc xeqi` ecinrd,leqtl minkg epzc oeikc 'qeza x`eane rnyne.g"ci `vi `l `ziixe`cn s`c mdixac m`,miil ji`d epze exfby men lka llk `e fh. `ziixe`cn s` `vei epi`c mdixac ecinrd xar fi zekxa) dpeiepiax ixacn f"irk e`iad mipexg`de xg` y"x `xi `ly epzc oeikc (x"a.` mein edexht `ziixe`cn aiiegny t"r`,zevg gi g"ci`vi`l`xi'it`cx`eane] biiq meyn deevnd.[`ziixe`cn epnn ritdl minkg cia gk yi ji`d epc mipexg`de hi yic meyn `e rnyn dpei epiax ixacne. ezeevn l`eayxcbade]z"dnxacxerlminkgciagk k `vi`lcmrhazk(h) h"eibperz"eyae. [dyrz `k.(:le.honl'r) dxiara d`ad deevn de meyn `l i`n` 'd mipexg`de.ogleyl gth `diy `"bndixacne.'flr'e`die,'`cvnogleyaibq bi. daiqd jxc lek`l ick de rnyn (` clxz) ikcxn xn`nd mya `iad (` clxz) v"dryde azk `"efgde.men lka ayil ie`x `diy irac.epgley xg` jtdzi `ny opiyiigc `l zaya alel lhpe xary inc rnyn dpei epiax ixacne `"rx la`.devnd z` elhia minkgc oeik,deevn mii xteya rez hp (`"bna dpde d"c ht migqtl g dkxrn) `aae.opaxc xeqi` xary `l` `ziixe`c g"ci `vi,zaya 'zke,ocic'qezn`iade,g"ci`vi`lcdnz (hv) `ziyc seb z` exr minkgc `kid n"n,'qez` biltc o`n s`c (`i `n c"ei) p"pa`de].dpei'x ixac `iade,`vi `l deevnd.[eixacdgc xcbci`n a"`'x mya `iad (iek a) mdxa` xacde.hi `vi `l ely epi`c oeike,dkeqd z` exitdy `ed dpzd xtd zkeqae,xtd ded n"nc exirde.dlefb dkeqk].g"ci.[g"ci`vi minkg cia gk yic ` o`kn `iad (f,e hq) r"daede.k `edy xacac epiid,dyrz l`e aya dxezdn xac xerl.deevnd seb z` xerl s` gk mdl yi,dyrz l`e aya.[deevnbpdyrzl`eayazeyrlelzexedlx`le] `ec`xaqdesqepcvdlrd (my) mdxa` xacde.`k oeik,dxic jxc epi`c era,dexq` minkgc oeik dkeqa oiive].dxiara `ad devnk dede.dilr inx opaxc xeqi`c,dyre z"l cbp dyra s`c (.`n oileg 'qeza) `"aix zrcc x`ype,xeqi` de s`,e`ld dgcp dyrd miie xar m` de deevnd lhac 'ixn` `lc y"n 'dl ezpeeke.dyr `l`,devnd mvra xeqi` ded `l mz xyt`e.dxiar.[`vnz ikida d"d k"ke) i"yxle,(.c onl) `ahvi` dpac ote`a d"ke.`i ibqz f"tle.lqt oicn dkeqd lk xyk f"ir (ci c m"anxl.[s"ixk l"q m"anxde].'e lr'e `ahvi`a (c dkeq) xtqzixdk"ke.(.fhe:fonl) 'nba n"kc oiive.ai.q"nlld f"rf dkeq xeriyc irac ezpeek p"`.'f lr 'e ira jyni `ny `la s`e].bi.[m"b oink ogley zrclc n"tpc b"nxtd mya `iad (clxz) d"e`iade.ci la`.epiigdyjxanoickayeiexfegyke,g"ci`vi`l'qez jxal leki 'nbd oicnc lg (`n hlxze,clxz q"q) i"xekad.dkeqd ziiyr zrya mixac 'b xn` `ly lk (:fh migqt) 'ixn`ck `iade.eh.ie`xkozeevn`vi`lyepii,`vi`lgqta mrh oi`,opaxcd miil leki epi` m` f"tr eheytae.fh.[b"dk jxai `l k"` epc mipexg`de].llk dkeqa ayil zrya mdixac ecinrd `lc azk (:cionl) `"ahixd mpn`.[xg` oipra miil `"`c] gcd dgiztae,`iczllekdgiztb"nxtr"re,cf"n`pxz) b"nxt.fi,opaxc oica tq yic `kid n"nc azk b"nxtde.(y" 'ldl.epzd jky,`lel opaxc tqc.`ziixe`c g"ci `vei,zaya lgyk aleln exht f"irkc oiiv dpei epiaxe.gi,yeallxzens`e]zivivaoicqiaboke.epxiari`nymeyn.[.v zenai r"r].[ziviv zeevn lehia dfa oi`e

17 שלמי כהן x סוכה - דף ג: ט כה) בית שאין בו ד' אמות על ד"א. `zi`(:gv a"a)'nbae ak 'bdae. 'elr'cdedziaxeriyxknnegnoiprl ipeniin 'bdae.mc` ipa oeyla epii 'iz m"yxdn ixii`mzde,'clr'cibqiepaziaclig(d`mipky).'elr'cnzegtgxehmc`oi`c,zepal כו) ד"א על ד"א וכו'. m"anxd m`cqt(aedfefn) lebr`edys`,dfefnaaiigznraxlickelyi lg (fh dfefn 'ld) y"`xde.zepit 'd za e` r"eyde.oiibeqa aiygc edpd lkl 'c lr 'c opirac j"ydla`.elglcigidedy"`x,m"anxkqt(bietx) bk. elgmipey`xdnkcdfefndlkjxaloi`cazk(bkmy) icka ibq `lc gikedl jix`d (a clxz) f"hde irac x`ean (.g onl) dlebr dkeq iabc,raxl zpeek dfc gcpe.'c lr 'c reaix ekeza `diy.'clr'creaixekeza`diy,raxlickm"anxd ip`yc lig (tx c"ei) xteq mzg z"eya la` zeidl dxez dzaiigc.dfefna aiigzn lac dfefn y"nke] ez`iviae ez`iaa eipir cbp 'd zevn drnaaiign`lcikid'it`k"r.[afkz r"nqd 'c xeriy xn`py n"kac azke.aiig dfefna n"n azke.dfefn caln,reaix ekeza yiy epiid,c"r,o`kl y"l iaxc,jinrhle l"n ded oiibeqa'nb jinrhle l"nd n"kae.raxl ick ipdn dfefn iabc.[eilrdnz `"efgde].xn` `le כז) תוד"ה בית. dxrplya`ziagztoiprll"lere דף ג: כח) מאן תנא וכו' ע "כ לא קאמר רבנן התם אלא לענין סוכה דדירת עראי וכו'. x`ia `"ahixd n"n,ira i`xr zxicc s`c dzid oynd zxaqc.dxicl ie`x `diy,dxic oirk ira zxicc,ezkeqa oeyil migth 'fa ibqc rnyne ` dedeaexeey`xcb"r`cazk(bv) c"dzde. i`xr a azk (h nxz) `"bnde. ezne stekn,migth 'i.migth'il aex de,dkeqd oeqkl`a akeyc epi`migth'fdkeqcazk(cv) v"kg z"eya la` eilbxegcldfnlecbxrhvnjloi`e,oeyilie`x 'gp dfac t"lic azke.dlik`l ibqc `l`,oeyile ie`x `diy ira dlik`l s` m`d opaxe iax b. dpiyl כט) ומן המעקה וכו ' מ"ט בית כתיב בכולהו. oica `ilz drn zeevn i`n`'d mipexg`d.eifid lql daxzp 'ecke xea s` `d,zia drn dxez daiig `lc 'iz (b,a fkz) r"nqde dxi m` s`e,b"dka dxic jxc oi`c oeik,b"dk la`.[ckfl``"acdk"ke]dxezdaiig`lxebiy llkaepi`bb`xaqncazk(gi'iln"eg) `"efgd xdfp eraha bbd lr cner.ievny ifd x`y.ebbl drn zeyrl k"difb de `l`,letil `ly eayiyziabba`ecdeddrnzeevnck"difbde c. 'ekec"r'c ל) אבל שיתוף מניחין בו, מ"ט דלא גרע מחצר שבמבוי וכו'. gipdl xyt`c rnyn eheyta i"yx mya(ety) i"ad t"ke].xvga oiae ziaa oia seziy.[v"`e d"c my d"e`iaa 'ede,inlyexide mipey`x dnke 'iz cere.eixa` oipn aex epiid eaexc 'iz (.b) y"yxde.`.zv oeqkl`a ded dtifa daiqd jxcc xrhvn m` s`c (c nxz `"nxa 'ede) c"dzd qt f"tre.a de xkfedy dna `l` k"k e`lc,xeht epi`,dfk akyl.xrhvn dkeqc (c nxz `"nxe ai a i"xy` 'bde,nxz) ikcxnd zrce.b `l,xrv `la dpiye dizy dlik`,eikxv lkl ie`x epi`y.elgl jix`d(l"pd) v"kgde.dlik`a `vei epi`e.dkeq ded.ebbn x"dx deaby `le (.`p"a) hrnzp `.c,'zia' oica `ilz i`n`c 'd p"lexrde.dqxe`nd dxica `le,mzlcby oilecib e`x meyn mrhd `d l`(`koiyeci)x`ezztiiabxazqnc`iade.daeyg,oekyniaboke.'clr'cziaxeriyira`ljziajez ck. ehearhearlezial``az`laizkc ick oiprlc mzdn `iad (gl oip) ipeniin 'eyzae.ak zelgoiprl`ece,[dfledfl]'elr'cira (`i a"a) delg.c"rca `ilz xvg mzq oke.'y"`xd la`' azkc (my) `"xbd rixkd oke.bk.'c lr 'c irac xird xeair oiprl zia iab (e gvy) `"bnd.raxl ick ipdnc elg mipexg` `iad d"e`iad la`.y"`xk rxkede i`xzak dkl lg (gk i) `"efgde.oigiy zexea s`,jleab lka'iyxc(:dmigqt) ung iabe.ck (.bin"a) y"yxdoekynoiprlj`].'celoi`yzias`k"`.[epaz ziale exivgl qpkil xeqi` oi`c hp

18 x י x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ג: ציוני סוגיות i 'c mpi`'it` dpibe zqtxne xry zia la`,dfefna `i mixcg yiykc azk cere. dfefna oiaiig 'c lr,lecb zial oikenqd [mivtg my gipdl] miph ai epc miqetde]. ediizlinl ifgc.dfefna miaiig.[dfa gipdln"lc'zk(.gqmye,.aroiaexir)'qezla` ea oi`c oeik oiibeqac ex`iae,ziaa ze`ean seziy xn`p`lyiet`ll"ne.xvgaegipnyaygp'c.ziallkaepi`exvgllkaepi`'ceaoi`yziac ziac opireny`l `ziixal l"ed n"nc 'd `"rxe.eaoigipnoi`'c d לא) דאפי' כבורגנין לא משוינן.ediizlinl ifg'eke לב) תוד"ה ואין. zen`'cziaddfldidm`e'ekez"xe epiid,xir enk stx el zzl '` xir oic el did,zexiir oeyl hpe].'eke zetitx'a xirle zial oipzep,'d`xp oi` edine' elg'qeze.[xir zeaiyg yi zialc 'a oia `ece.xirl `l`,cigi zial stx oipzep oi`c bi. '` lkl stx oipzep zexiir בא למעט וכו' לג) היתה גבוה מכ ' ובא למעטו וכו'. mzknd mya) ci xg`l s`c iic (ixi`nd oke, dnlydd on`ledyrz'oexqgdfaoi`e,hrnllekie`pay eh epi` 'kn dlrnlc x`iae. (.ai onl 'r) 'ieyrd fh epi`yleqtlkcycige. jkqdmvrzngnleqt elehiac,dyrn zeyrle xefgl v"i` jkqd seba e`.'ceaoi`yk`ecepiidm`d c"lie.xirdxeairldxic k"ke.ra zxicl ie`x epi`yk,zen` 'c el yiyk s` `"efg're.n"liapbiptni`xrcoeikc(ek d "dear) `"ayxd.[iq"q.xryziacdfefnaeigxcba:gonlr"r.i ziad zngn dfefna aiigzn xry ziac ezpeek dxe`kle.`i.envr cvn `le,ekezay 'c ea oi`y s`,dfefna aiigzn oipbxeac hpc x`eane.ai rae epi` oipbxeac x`ean (f bzexyrn) dpyna la`.'c lr oipbxeae oitixvc'i`(c `) dfefn'qn zeph'qnae,zexyrnl mei 'l xc 'i` (dlibn seq) inlyexia la`.dfefnn oixeht.[lreta o`k xb xney `kid `ec j`].aiig oipbxeaa.ef'gn`iad (`k d "deare,:fp oiaexir) `"ayxde `l` stx oipzep oi`c c"a`xd mya `"ayxd `iad cere yi m`e.xird xeairl stx oipzep oi` la`,xird mvrn gvy) d"e`ia're.stx mdl oipzep oi` xirdn oi`vei oipbxea.bi.(gki) `"efge (d.dnlydd mya(`r) ealkdmya(`ekxz) n"kxca'ede.ci (.a lirl) 'qez ixacn ok `iad (c f"n blxz) b"nxtde.eh oi`e.dpzyidkeqaeli`e,dpzoi`cdkepgxpiabeazkc.ieyrdon`ledyrzoexqg e 'ite. xneyl daxr ieyrd sixv oipbxea i"yxt f `l d"ync rnyne.'` mc`l dlil zpill ifgc g zxic jxck ded `l xney zxicc,zen` 'c ira h. eziaa mc` mintql,zen`'cnzegtaibqcazk `"ahixde s`cn"i cer `iad `"ahixde.mikxc ikledl oefne iciarc 'it` ibqc l"ne.zen` 'c ira oipbxea 'it`,mipa` ly zia k"`yn.i`xr de mivrn.ea oi`y `ecc 'zk (`i etx z"gzta 'ed) l`ipc icengde aiigzdl zen` 'c `diy `ec jixv dxic zia 'c lr 'c v"lc oipbxean cenll 'nbd zpeek eheyta].d ded oipbxea oicc (oeyld zernyn oke) t"li cere.xird xeairl oicnipdit"krzen`'ceaoi`yziacc"qe.ziaoicnzegt x aygp oipbxea eli`e.xird sebn aygp ziac}.oipbxea 'r.oipbxeaoicel`diaeygepi`yziacc"qe.xirl'xeair'.[{jenqadxrda zecya oieyr oikaey oink oipbxea 'it (.`k oiaexir) g"xe.e n"dit m"anxde,f b zexyrn y"xd k"ke).d`eaz oda xev`l milcbn'zk (my zexyrn) n"ditam"anxdj`].(hgizeld`.[mikxcd zxinyl oiieyrd tql zeiepg(obxa jxr) jexrde (jenqa'ed) `"ahixd'it cere.mikxc iklede oefne min aygdl]'dxic' aygp `l oipbxeac'zk (.eh oiaexir) i"yxe,zecyd ixney xecl,dl dveg jxevl eyrpc,[dxicl sen.f.myxb`edk"rc ipdnoipbxeas`cazk(agvyz"rya'ed) daaxn lebcde zen` 'cn zegt n"l la`,'ecke dxinyl ziyrpyk `ec yiyk s`c hp `"efgde.xird aigxdl ick x dyeryk.dxiczia`edk"``zexiirsexivlipdn`l'clr'cmda oiaexir) 'qeza x`eanc `iade,lg (b hn) gvi ziad la` eaiyedy xazqn `le.jlil c"r oipbxea miyeryk ipdnc(:fp.g.jlil elkeiy ick xney 'ilenilydlge'inzegtdzi'zk(.fhonl) i"yxe.fh.ieyrdon`ledyrz'ixn``lzeptcac,ipdn igikyc oeik,laaa oipbxea oi`c x`ean(.`k oiaexir) 'nbae zia aygp `l oipbxea d"yne].iapb igikyc l"ega oke.icia.h

19 שלמי כהן x סוכה - דף ד. יא meyn(my) i"yxt.[my ryedi x"ca `ped axl].yipi`.[y"`xd mya jenqa r"re].zaya dven xeqi` inc `lc'qezd zpeek yxtzn f"trc ex`ia mipexg`de 'fl lhai `le,lehil xeqi` oi` zezqke mixkc,oiibeql.bgd ini,ziadzgzdkeqdyer'zkf"tre.dyrnaygp jkqd rprpl v"i`,bbd z` oixiqn diiyr xg`le fi. jkxg` i"xe jexa 'x dfa 'gpc `iad (c"eqa ekxz) n"kxcde (.alirl) g"lvde.(f"e`myack`i"xy`'bda) oald.y"ire.ehrinyk'kndeabas`n"ljexa'xlchp,hrnl n"l (:a lirl) `axlc n"i `ian ixi`nde gi mixagndlkc`iadj`. ra zxic ziyrp n"nc x`iaixi`nde.`axk eqty s`,herin oic e`iad.[i`xr zkeq ded eiykrne] xenb rxk de rxk aygp f"irc m`d,lehiad xcba exgy yie k hi. dkeqdllgxeriyn'hrnn'xcbadee`. mler לד) בכרים וכסתות וכו' דבטלה דעתו. oi`ci"yxt.epenn cqtd iptn `k 'f lk my gipdl eteq mc`ipajxcymizegtmixka'it`cazk ixi`nde.oixeriyl mdixac epzp `l,lhal lr egipdl jxcy gihya tzqp (b blxz) d"e`iade bk ak. jxcd `ed oky,lha de 'ixn` m`d, rxd.[l"pd ixi`nd ixacn `iad aeye] דף ד. לה) תוד "ה ואע "ג. lhan ipx` 'it`c c"nl `ki`c לו) תבן ובטלו וכו a"pynd.' lhalxeq`azk(biblxz) jkadkeqdoznyoeikcere.dpeaoirkieh"eia meyn] (:bl :al onl) qcd ozl xeq`y enke,xeq`.[`pnozn לז) שם. ובטלו. i"yx x`ean(edpilhac b"r`e d"c) g"x la`.[bgd ini] 'f lkl lehiaa ixii`c.mlerl myn elhil `ly mikqdy oebk'zk(b"dr) lehiaa ibqc i"yxk erixkd o"xde y"`xde.d"ia`x c"ke `.mlerl lehia irac g"xk rixkd`"ahixd la`. 'fl xeriyn oelg hrnl lehiaa mipey`xd 'gp f"cre b a a"a)'qezc. mlerl lehia irai`, d`neh zxardl,'ezxea `dz my' dxn`y ixii` 'g oac 'zk (`iz` d"c.k my dpei epiax oke,o`k) `"ahixd la`.mlerl lehia irac c cgl lehiaa ibqc mzdn giked (my `"ayxe `"i mya :hi d. [ziadn d`nehd z` lqiy cr] `nei lehiaas`c azk(gpyg"e` `"nxa'ed,dr) c"dzde e i`(l"pd)'gna`ilz, dvign zxezn lzek hrnl xtr f. epnflibqe`,mlerllehiaira.deevnd onf lkl lhanc y"`xd oeyle.`,oelga hrnn epi` elhil ezrcykc (:hi a"a) x`eanc.a.elhia k"`` d`neh] okr ly elbk 'it`c azk (f eh zeld`) y"`xde.b.dryl `l` ded `lc,[zrea,mei eze`a elhil xeq`c `ki lig (my) `"ahixde.c lehia ira `le,dinei `eddl xeqi` zngn lehia aygp.[jenqa'r,ezhiyle].mlerl m"anxd ixacn iic (a eh zn z`neh) qexe i"xdnde.d hrnn f"ire,myn leqi `ly dxexa dry yiy dna ibqc.meid eze`l xacc elig (fk ary `"bna 'ed,oeik d"c.ct oiaexir) 'qeze.e elkei f"irc] 'gzt' aygdl hrnl ipdn zaya lhip epi`y cizrcb"r`,gztk`ieyzayalhipepi`yoeikc,['`axrl.elhia `ly s` mleq aygpc (.fr) ltq dtk enke.ezeptl 'aoiaiqtnduixgoebk]xenblehiairadvignlhalla`.[zexivg.mlerl lehia ira `ziixe`c dkeq `ecc `xaq dlrde.f azk cere.elig `lc rnyn (gr oiaexir) 'qezc dgc la` xiykdl dyrnd `ed mitrxd zxqde bbd ieliby x`iae.fi j`.diiyr v"i`c ezxaq eheytae].leqta dyrpd jekiqd.diiyr aygp bbd zxqde `ahvi`d ziiyrc rnyn epeyl.[a"ve,herin oic hinyd s"ixd dligzac `iad ixi`nde.gi k"ke.eazke xfge edibd k"g`y `l`,l"pd `xaq meyne n"l `axlc eixac zligza (.a lirl 'ed,x"a :`) c"a`xd.dkeqaxeriyrap`axls`cazkaeye.herin oi`e,dizrc dlha zezqke mixkc azk z`ib u"ixde.hi.xtrk eaiygn mc` llghrnlipdnd"t`,dhnldeddkeqdzirxcs`e.k.dkeqd 'r,g"x zrcke] mlerl lehia irac azk `"ahixde.`k mc`oi`c,mc`lklv`dizrcdlha'ixn`d"yne,[jenqa.xyt`mini'flla`,mlerlmixklhalieyr.mixiyrd ziaa dtvix b"r gipdl jxcy zervn.ak epi`caygpoqakln"rolhepydnam`dtzqpcere].bk.[xifgdl n"r olhep n"nc e`,mlerl lha

20 x יב x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ד. ציוני סוגיות 'qez la`.[`xnegl ipdn f"tre].opaxcn epiid d"l zezqke mixkc 'zk (oi`y d"ceq :`k onl) `i. [`xnegl s`] migth dxyrn s` herin היתה גבוהה מכ' אמות, והוצין יורדין לתוך כ ' וכו'. llg (my) `axlc 'd (:b oiaexir) 'qez oiveibqk"`.xykzenvnevn'ks`e,opzdkeq `"bndla`.[hp`ece`lceazke].'kcroicxei `l oive oeikc מ) o"xd ixacn `iad (a blxz).'k jezl eqpkiy ira,iaiyg xacc `zi` (.fr oiaexir) 'nbac `iad y"`xde aygpe,lzekd hrnl] hrnn zaya lhip epi`y di`x`iade.[lehia`la'it`][zexivg'aoiagzt g azk (c"eqa) `"ahixd la`. eneil lehiaa ibqc,elhil jlni `ly lehiac `nrhc [epiax mya] ded eneia lehia 'it` elhil xeq`c 'g oa la` lehiac ` (a dkeq) dkxa nr 'qa azk f"cre.lehia s`e,elehian xefgl cner dry lkc meyn n"l dryl,zayalhipepi`yxacipdnd"yn.lehiaixin`lezrya.onfl de s`e,lhal gxkenc מא) תוד "ה והוצין. oiltepoiveddeidzyli``d jez jkq zvnyk 'gp (.b oiaexir) 'nba.'eke dyne.'yel' 'ixn` i` 'kn dlrnl ezvne,'k iab oke,dzlivn daexn dzng l"ed k"` 'nbd oicetyk de dgiken'nbde.gexa lhip l"ed iean `ecyel'ixn`i`daxlyzepeyl'a'gpe].zkzn ly `ifxtn `axle.ieana `le dkeqa e`,dkeqa `le ieana dkeqa exingd "ll `piaxle.exkfi `ly eyyg i` eligd.[opaxc ieana efig zeyrl exingd a"lle,`ziixe`c lg לח) רש "י ד "ה תבן ובטלו. `"ahixde.eita alay mixac dfa y"lc,eita lehia v"i`c h v"drye,`k ary a"pyna 'ede. mixac mpi` xnby ipdnc i"yx zpeek s`c azk i"ptde.(dt.eaila lehiaa ibqc ezhiyl ok hp i"yxc azk `"ahixde lhia `lyk epiid k"r 'ezeptl cizr oi`' k"`,'fl i oi` k"`,mlerl lehiac g"x zrcl la`. eita.mini'f epiid ezeptl cizr lgdy ixii` i` miyexit 'a e`iad (my) 'qeze i"xc.daexn dzlv ded ['k jeza `edy] oezgzd oezgzd lgy ixii`c yxit (ocic 'qez c"ke) did dlrnly jkqd ilely ote`ae,daexn dzlv ai aygpc yel ycgzp dfae. eze` xftn gexd 'kn dlrnly jkq n"l j`.zkzn ly oicetyk.daexn dzlv xeriyl milydl jkqdy ixii`c 'xnel lkep cere' 'zk (my) 'qeze (my) g"adn `iad (b clxz `"rx 'iv,b hlxz) b"nxtde.`i xeq`c 'f lk dveda epiid,cvdn oihrnn dkeq iepc ` i`yxc,dpzdyk la`.hrnn lhip epi`c oeike.myn lehil.dph dkeqa oihrnn oi`,lehil lg,iean iab (my) 'i`c `dl `inec ded f"tle].ai.[gexa lhipc `l`,envrl xeriy ded oezgzd riiqn leqt jkqc `kid ipdn `lc 'qezd zxaqc x`eane.[gexa lhpi oeilrd lgd ilelc] xyk jkqd xftzi `ly.jkqdnlg`eds`aygp,xyklriiqnleqtjkqdyoeikc daexn dzlv eiykry lkc 'd (my oiaexir) `"ayxd la` dteqc meyn lqtp epi`e,dxiyk zdin `zyd,dzngn `edy `le,'oikkqn oi`' xninl l"ede.daexn dzng zeidl.leqt לט) תוד "ה בית. ipzcn ixk'it`c zeld`c'ipzna (d"`xe) `"ahixd la`.oaz y"k,d`eaz ly y"nc] ezrc dlha 'ixn` d`eaz ly ixkac 'zk,lehia jixvc dpynd zpeekc x`iae.[zezqke mixkn.ezrcdlhacmeynn"lla` lk `ziixe`cnc 'zk (zexit d"c. zay) 'qeze zaya lhip epi`y xac opirac `de,hrnn xac ezpzxirc,stxozlxtrlehiaoiprllgl`xaqoi`c (.hrmy) mi`xen`jpi`c,c"njdkl"i`lc'zki"ptde.f"ir `ec zexexve xtra s`e.mz lehial d`nehc lehia enic `"bnd iic oke].dlr opiz` lehia ded `nzqnc meyn ibq i`'gnd yxeyc x`ia i"ptde.[m"anxd ixacn (fk ary).g.mlerl lehia opira e` `neil lehiaa `l` mixac opi` alay mixac mixne` oi`y x`iae.h migqt yixo"x exirde].a"eike mi`pze zeycde mixcpa.[lglyie.unglehiaaalaymixacoexqgyichp eli`e,`icdl eaila lhia oia eligd i"ptd k"yn t"re].i la`.ezeptl zrc el oi`y `nzqa epiid,ezeptl cizr oi`.lhal cgii `l

21 שלמי כהן x סוכה - דף ד. יג,oli`dzgzdkeqmeynelqetepi`c'zk xddon oeik.'kzgzlkdeli`kxiykdlenrsxhvn`l`.opzieanllg`eixg`xxeb'`sebc 'kn dlrnly jkq ipdne,daexn dzlv epi` dhnly bi `l 'kn dlrnl jkqc mrhd eheytae. sxhvdl leqtepi`jkq,[:hz"xzrcke]'leqtjkq'aygp ci cnerdhnlydncazk `"ahixde. envr zngn enr sxhvne,dlrnly dnl lthc cere,envrl oeik,edenk eixg` xxeby x`iae.lkd xiykdl.'k jez ezvny מב) בא"ד הוה ליה סכך פסול מצטרף בהדי סכך כשר. e`iad (:h onl) 'qezc oiiv q"ydba מה) א"ל רבא הא דירה סרוחה וכו'. 'it `"ahixd.dgexqdxiciedl`lcjkqniept'illgirac opifg `,edpzilc o`nk opixn` `l `d iable mrh yic x`eane].dgexq dxic dl icare edpzi`c dxic de,'i daebn zegt dkeq ipdn `lc sqep x`ia (ixi`nd f"cre) ozpei 'x la`.[dgexq yie].eipir z` oixepe egen z` oirvet oiveddy.[micg oiveda oexqgd lkc eiicy ipdne,leqtjkqaygp`l'kndlrnlc z"xzrc.[l"pd oiaexir'qeza'ad'itk t"li f"tle].sxhvdl t"ke)caricas`leqt`axzrclcazk`"ahixd deminkgzvnzrcc`iade.(hblxzr"eyd ixi`ne mzknde xddon`"x'igae.dligzklx dligzkl oiprl oiibeqc(a d) m"anxd ixacn eiic eidi `ly xdfil jixvc azk m"anx.[`axl s`] `d mr ellke,ezaiyia el xvi `ly oicxei oived dligzkl (:ai onl) rx egixy xaca jkqi `lc o`nk l"q iia`c x`iae.itpe iay `nlic.oexqg oi` dligzkl s`e,edpzilc 'xk i` oiibeqc l"ic azk (dkeq 'ld) f"ixbde i`pz ded k"`,opira ra zxic dkeqc edi f"irk `iade.dxicl ie`x `diy dkeqd mvra dilr oryp jkq,dhin b"r jkiq (:`k onl) aygp ra zxic irac edi'xlc.dxeriy hrnne qt m"anxde.leqt d"yne,dkeqd mvra i`pz `l`,xeriyd xira i`pz epi`c,edi 'xk `lc.dkeqd zaiyia[dligzkl] oic xeriynhrnnepi`dkeq iepc'zk(:ionl)'qeze y"ir].dgexqdxicaygp`loiieyrieplcoeik,'i.[mipey`xa מג) בא"ד וי"ל דהכא וכו' שיש רוב הוצין, וראויין הן להתקיים בקל וכו'. k"ke.(my oiaexir)'qez `ny dxifb de `ifxtn `axk i`c l"ic (my) 'iz cere].[xfbinl `kil daxd yi oivedae,xftzi n"l i`n`,jtidl 'ed (l"pd) 'qeza 'ad 'itl la`,dlrnly jkql sxhvdl daexn dzng oiibeqa `l dkeqac `gip "llc'zk'qeze.mzd `zi`cke xzei leqtl yi oived iabc 'iz cere.yel 'ixn`.lkd leti zyl i`e,f"af oiceb`e li`ed itd `lc (` atx dkeq) rexf xe`d azk cere lr `l` mixyrn dlrnl deab `dz `ly dxez jkqaolztki``l,'kjezallgdykla`.dllg mz x`iaxddon`"x'igae.'kndeab`edm` dede,yel 'ixn` d"yne] cgi oezne '` jekiqd eyrp `l onvr md,oicxei oived la`.[zkznk 'nbac `"ahixd k"ke.jkqdn oicxei `l` jekiql ibq d"yne,'` seb ded jkqd lkc oiaexira l"le r"pta cner oived la`.'k jez ezvna.zeaiyg מד) שם. jkq oeikc o`kn e`iad(:h onl)'qeze מו) איצטבא רש "י ד "ה על פני כולה. dkeq xykd xeriy oke].(a"ra) i"yx k"ke.edyne migth'f,dph jkqdyk ipdn `ax ixaclc siqed (.b oiaexir) `"ayxde.ci jenqo`kjkqdp"de.dkeqdllgaxn`pxeriy,'klrn.'k epi`y dkeql lrn yiy dna lqtp epi`,daexn dzlv xyk dnc 'iz (my onl) z"xe.leqt jkq mb jkqd `"xe`"ahixde.leqt jkq `xp `l'kn dlrnly zvn'` i`c my 'nbd oeyln ok iic (my) `"ayxde.bi yiy.mevnva jkql jixvd xeriyd zvn epiide,'eke'jkq.ezngndaexnezlv`diyickelekoia

22 x יד x פרק סוכה שהיא גבוהה - דף ד. ציוני סוגיות zngn `l` lqtp epi`e ak xyk oin de,leqt bk lqtkdedzvnjci`xykezvncoeike. edaeb.`veid lrc.`ahvi`d daeb cbpkn x ayil lkeiy epcy yie `ec ipdn `veid lqte].zevign `kil dhnly dn ayeiy miqetd znizq j`.[otec cg `kync `kid.eleka n"kac dnz `"yxdnde.[dyer d"c.f'qez e`iad migth 'f dkeq xeriyc rnyn z` oixiyknc `ki ayiil azk i"ptde eh oizlikna fh. zenvnevn otec iaer xeriy zigtdl jixv,iq` ceb meyn dkeqd fi b"r otecl men `diy jixv `ahvi`a oiibeqa oke. edyn otecd ligzn did m`c,'kn zegt `diy `ahvi`d zirx zvign jixve,'in xzei dvign did `ahvi`d cil rxdn jkqa `cit xirc lg (d f"n blxz) b"nxtd la`.ra b"r zeptc cinrd eli`k aygiy v"i`e,'kn xzei `di `ly.herin מז) רש "י ד "ה כשרה. onl)'ixn`e'ekedkeqdlk מח) ומן הצד וכו ' פחות מד' אמות כשרה. 'ixn`c otec xcbc azk (.fi onl) i"yx.dner otec stkpe,otecdn lg aygp jkq epiid dner `idy otecd z` mi`exy mrhd eli`c.dlrnl `nip xie` qtda s` k"`,xyk jkql zaxzn ck. ikd,enenn xrpc'ixn` `lc'zk(.fi) xddon`"x'igae zvtee dxer `le,q"nnld 'dner' otec `l` dk otecdy mi`exc i"yx.dnenn mya `iad `"ahixd la` fk ek epiptl) i"yx'eke,xie` y"n dye]. dkeql zaxzn oeikc,dner otec `"l iqtn xie`ac 'iz mipexg`d.(.fi gk.[ dkeqljiiyded`lotecdiqtnxie`c gi. 'eke dkeqk oecip dkeqd on `veid lqt (.hi d"`xd 'igae (y"`xa 'ede).`ahvi` b"r `l` xyk epi`c elg c"ixd iqta la` `"ahixde xykd yiyk `l` dkeqdn `veid lqt n"lc k hi jkqd ded `k cere, (my onlcke) zeptc dyerde,[leqt jkq] lfxa ly oicetyk'kn dlrnl jkqc 'ixn` `l leqt dvgne xyk dvgn ezkeq `k. `veid lqt aygi leqt jkq ixn `l 'kn dlrnl jkqc aiyd y"`xde.`ilnc o`nk dxitg 'f dkeq jyn xeriyc l"n (r"deqa :fh) 'nba 'i` ok.eh.migth.my onl cer x`azie (:h onl 'qeza) z"x zrc f"cre].ak ex`iae.z"xk epi` (my onl) i"yx zrcc exird mipexg`de `"`c `zlinc `gxe` hp i"yxc azk b"nxtde.fh.[edaebzngn`l`,mvraleqtded`l'kndlrnln"nc.mvnvl oialgloi`cazk(vipeniin'bda'ed,`xz) d"ia`x la`.bk oiey mdipy n"nc,diabdy zngn dlqtpy `kdl,leqt jkq axzzy xzei aexe ievnc zeydl siqed`"ahixde.leqtl.ck.fgoipamyyiy`kidnxie`myyiykjkqdl`.[i"yxc `n dxecdn `e e`iade].dk el`k ziad lzek (:c oiaexir b"dr) oe`b miqp 'xa n"ke.ek otecd sexiv ipdnc ezpeekc zegcl yie].jekiql jenq `ed lkl otec aygp `le,otecl 'jenq' jkqd aygiy oiprl x.[ari zkxa'qa azk f"irke.xac n"lc,lefb jkqa n"tpc azk (c f"n flxz) b"nxtde.fk mipcccvlla`.b"dklqetotecds`c,otecdnlgaygiy.ipdn zaxzny otecd z`,r"tec `"l otec iieeylc a"ra 'nba `zi`c `d t"re.gk `l`,dkeqdzeptcndidr"tecoicdilels`d`kid`ece.leqt ea didy lrn cnery,eheytk iq` cebc hpc x`eane.fi jenq `ed otecd jynd dxe`klc r"lie].otec `ahvi`d.[lrn `le,`ahvi`l azkcere.l"ni`nk"l`c,okcnli"yxcx`iao"xde.gi.dkeq xykd dl yic 'nbd oeyln ok cc i"yxc i"ptd xeriy irac `hiyt `ahvi`d z` x xiykdl oecipd eli`c.dkeq p"de,gth ziyilye ozkldk mipy yic c"ixd x`iae.hi ilek`gken`lc`l`.xvdotecbpkdeddkeqdjynd 'faeliccdizrcilbcoeikinpmzaiyd y"`xde.i`d ikd'it`e.ezkeqllkaepi`jynpydncaygpk"`,migth onl) i"yxc'd(x) p"dla`].cegl'`otect"rdkeqkoecip.[dfa ekix`d mipexg`de.zeptc xykd aygpc rnyn(.hi ipeeb jpd `l` lqt meyn xizdl epl oi`c azk o"xde.k.onlc `nipc ogky` iki (y"`xa 'ed) diryi 'x 'd cere.`k

23 שלמי כהן x סוכה - דף ד. טו yic`kidn"nc'zk(bk v"drya'ed,blxz) n"ebcde bl xzene, zegexd lkn dner otec 'ixn`,zeptc 'c,zeptc ded jpi`c xnel leki cv lkac.eleka ayil 'al `ecc 'zk (my) i"xekade.`veid lqt ded o`ke o`kzvnayillkeim`dr"v'`mc`la`,mc`ipa cl. zekeq'ao`koi`p"nnc,o`kezvne נ) שם. xcbc] ef dhiylc azk (`"ahixde) o"xd `ec ixii` [otecdn lg ded jkqdy r"tec jkql zeribn oi` m`c,jkql zeribn zevignyk dl.(alxzq"x) `"bndt"ke. dner otec'ixn` `l.hgionl) ezhiylo"xx`ia(aiz"ey) `"rxe `lc,xyklleqtjkqdoiaxie`yic`ki(x"a o"xdhpd"yne.iccdikcealednerotec'ixn` zrc la`].iccd ik dner otece iq` ceb n"lc,ceali"rdnerotec'ixn`c(hlxz) r"eyexehd,o"xd ixac `"bnd izrd i`n` k"` 'd `"rxe.[`zklid'acef`xaqkl"i`l` oi`c iccda r"tece ceal'ixn` `lc o"xd zxaq eheytae dnka mipexg`d epc f"cre] cgi `zklid 'a mixne` `k x`ia `"rx la`.`zklid'a'ixn`i`zenen oic `la [rvn`a ceal oi` c"nl] ceal lr oecl `"` lke.jkql xagzn epi` m` dner otec `"`e,r"tec.ligzn epi` d"yne,dzxagl dkixv `zklid t"lic 'zk (ek y"exkf,f dkxa nr) mipexg`d la` ote`a,mrzdl lzekl jxc oi`c(o`k) o"xd zpeek.[onlo"xdixaca`ilz`le]xie`yiy נא) מהד"ת דופן עקומה מרוח אחת אמרי', אבל כל רוח ורוח לא, קמ"ל. zgtpyziac'd`"ahixd מט) שם. איצטבא. y"`xd z`ib v"ixd mya `iad zeyx ded k"l`c,'i daeb epi`yk `ecc.[a"ra x`azie] lgy"`xde.r"pta `l` xyk epi` i"yx ixacl s`c azk y"`xde mer lzek aygp jkq oeikc.`ahvi`d cbpk 'zk o"xe hk `"ahixde. jekiq mb aygdl n"l jkqd lr mipc ep`c oeikc,r"tec xcba `ilzc eli`ceazkla`.eizgzayiji`dotec`edeli`k xyt`,otecd axzn eli`k mi`exy r"tec xcb j`.dkeqdn `veid lqt oick x`yd z` oecl 'otec'c oeik [df cvl s`c] dgc y"`xd 'qezd 'ixn` `l dveg oiae `ahvi`d cbpk oia iqtn ipdnc (my) l. `veid lqt m"anxd oeyln iic (ci c) d"de `l z` mipce]. `ahvi`di"rdkeqdlkz`xiykdl.[cv jdl l"pd mipey`xd y"nke,oiaxzny zevignd lka ci d) m"anxd oeylc 'd (my) n"qkd la`,'lzekd sebn jkqd df aygi'c (dner otec ixacke,l"pd'`d cvke] otecdn lg ded leqt jkq n"qkde.[eizgz oiayei oi` df cvlc (l"pd) mipey`xd `le,edaeb zngn leqtd `k lgl yic azk dner otec f"tle].envr zngn leqt jkqdy al. leqtjkqcdnerotecndpeyxcb ded`k dlrnl de,oteca s` leqt yi `k 'ity yie,exiykdle otecd z` axl opira d"yne,'kn.[otecl jkqd sexiva ibq r"tec x`y k"`yn.n"kn ip`y `k r"tecc gecc n"qkd azk aeye.dkeqd lk jka xyked `lc m"anxd zrcc iqde.[`ec e`l oeylde] jenq otec `diy ira `k `"da`d x`ia cere.al axl ira d"yne,dkeql ueg aygp'kn dlrnlc,'dkeq'l.dkeqdjezotecdzgz`nlrala`.otecdlkz` gth itlk x r"tecc `nip,zegex 'bn s` k"` r"lie].bl `"l mly otec dyeryk dxe`kle.xzein x`yde.iyilya.[gth iyilyc leqt jkq oiprl(c alxz) `"bnexehd ixacn dfl ceqie.cl.[fi onl'r] zeribn zevigna s`c oiibeqa x`eanc azk f"tre].dl.[:adaxk`lce,'kndlrnlleqtyijkql 'c] leqt jkqk"g`e xykjkq yiykc'zk (:ci) 'qeze].hk lg de,xykd zzg ayil xeq`,r"tec'ixn`c,[migth g"ade] xzenc (.gi onl) i"yx ixacn eiic la`.otecdn azk dligza (gixz) d"ia`xde.[`ec e`lc gcp d blxz mixqpa `ecc azke,zeptc `kilc azk aeye,ayil xzenc.[xzen opaxc `xaq hpc x`eane.[ezpeek a"ve.i"yxn p"kc azke].l c"lie].dkeql eliqe,qtd ded f"ire,zaxzn otec.[iqtn m`d lqtl dkeqd oia t"dev yiyk lk rnyn] dxiyk zen` 'cn zegtc 'zk m"anxdy.`l.`ahvi`a oirbep eli`k zevignd oi`exy[dkeqd

(Microsoft Word - \347\345\341\370\372.doc)

(Microsoft Word - \347\345\341\370\372.doc) נאסף ונלקט בסייעתא דשמיא ע"י ישראל יצחק הלוי איצקוביץ 03-6167043 מבוא להלכות ברכות úåëøá úåëìä ãåîìì áåéçä `la dfd mlerd on dpdpd lke,dkxa ila dfd mlerd on dpdiy mc`l el xeq` icil `eai `ly ick zekxa epcnlie...

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

PNIM 1-288

PNIM 1-288 תרומת כליה הלכה - רפואה - מעשה ישי שריג בוחן כליות ולב ישי שריג עריכה: האלי סולומון עימוד: אברהם כהן נדפס בישראל, תמוז ה'תשע"ח יולי 2018 הספר יוצא לאור בשיתוף עמותת 'מתנת חיים', טל: 02-5000755 לפניות בנושא

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E9F6E5F820F1E3F820F2E1E5E3FA20E9E5ED20E4EBE9F4E5F8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20F7E9F6E5F820F1E3F820F2E1E5E3FA20E9E5ED20E4EBE9F4E5F8E9ED2E646F63> íåé úãåáò øåöé íéøåôéëä ãããàäàããã é"ò àéîùã àúòééñá è ìðå óñàð õéáå öéà éåìä çöé ìàøùé 03-6167043 xry mind oetv zkyl oixcdlt zkyl deextd xry xepwip תמיד מוסף סיכום קרבנות היום חטאת 2 כבשים לעולה 1 פר 1

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - S10.DOC

Microsoft Word - S10.DOC מפתח ההלכות רסז. דיני התפילה בערב שבת. רסח. דין הטועה בתפילת השבת. רסט. דין הקידוש בבית הכנסת. רע.לומר משנת 'במה מדליקין'. רפא. שלא יכרע ב- 'ולך אנחנו מודים'. רפב.קריאת התורה והמפטיר בשבת. רפג. למה אין

קרא עוד

מפר ד"ס התורה ומ דה החסי דות ע ל התורה אמרות טהורות אמירה appleעימה ע לי יח מות appleערך ויצא לאור בסייעתא ד מיא ע"י מערכת "ע לים לתרופה" אappleטווערפען טבת ת ע"ט לפ" תרומה - אמרות טהורות פרשת תרומה úåøåäè

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Nezer19

Nezer19 gqtoaxwae zepaxwaohw ixcbae,ohwadnexz inelyz oipra l"wevfoif`x sqeiiax oe`bd l"wevf oif`x sqei iax oe`bd ñðéååã Y áåùèàâåøî "çðòô úðôö" ìòá 'dxezd xfp' eizece` d`x,'iaeyh`bexd' eiepika rcepd) wqpieecn

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. דיני ראש חודש שחל להיות בשבת. תכו. ברכת הלבנה וזמנה.

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

הרב ד"ר יהודה ברנדס הסוכה מבנה ומשמעות עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה א. פתיחה 1 ההלכה הראשונה במשנת מסכת סוכה היא פסול סוכה שגובהה למעלה מעשרים אמה

הרב דר יהודה ברנדס הסוכה מבנה ומשמעות עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה א. פתיחה 1 ההלכה הראשונה במשנת מסכת סוכה היא פסול סוכה שגובהה למעלה מעשרים אמה הרב ד"ר יהודה ברנדס הסוכה מבנה ומשמעות עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סוכה א. פתיחה 1 ההלכה הראשונה במשנת מסכת סוכה היא פסול סוכה שגובהה למעלה מעשרים אמה. 2 סוגיית הפתיחה של המסכת התלמודית מוקדשת לבירור טעמיו

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft Word - S9.DOC

Microsoft Word - S9.DOC הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית רלה. זמן קריאת שמע של ערבית. רלו. ברכות קריאת שמע של ערבית. רלז. סדר תפילת ערבית. רלח. לקבוע עתים לתרה בלילה. רלט. דין קריאת שמע על מטתו. מפתח ההלכות תפילת ערבית רלה. זמן

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל תורת הקומפילציה , סמסטר חורף תשע"ו מבחן סוף סמסטר מועד א' מרצה אחראי: מתרגלים: ד ר אוהד שחם אבנר אליזרוב

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל תורת הקומפילציה , סמסטר חורף תשעו מבחן סוף סמסטר מועד א' מרצה אחראי: מתרגלים: ד ר אוהד שחם אבנר אליזרוב 30.1.2017 מבחן סוף סמסטר מועד א' מרצה אחראי: מתרגלים: ד ר אוהד שחם אבנר אליזרוב מיכל בדיאן הילה פלג עידן שורץ הוראות: א. בטופס המבחןX עמודים מהם 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. ג. ד. ה. ו.

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה תאוריות ויישומים כלכלה במיקרו סמסטר א' דצמבר 006 4/0/06 מרצה : יוסי טובול - חדר שלו: חדר מס', בניין 7 tubul@mail.biu.ac.il שעות קבלה לפי תיאום מראש, לא בימי רביעי וחמישי מתרגלת: מיכל וובר הרצאות לקחת מהאתר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual, masculine noun, masculine or feminine noun, masculine

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד