WORD# BOOK CH.VS בם ה _HOS בם יכשלו ה _HOS אבוא ולא קדוש ה _HOS.11 9 יבוא יפריא אחים ה _HOS יבוא לא לנפשם ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "WORD# BOOK CH.VS בם ה _HOS בם יכשלו ה _HOS אבוא ולא קדוש ה _HOS.11 9 יבוא יפריא אחים ה _HOS יבוא לא לנפשם ה"

תמליל

1 WORD# BOOK CH.VS בם ה _HOS בם יכשלו ה _HOS אבוא ולא קדוש ה _HOS.11 9 יבוא יפריא אחים ה _HOS יבוא לא לנפשם ה _HOS.9 4 יבוא וגנב שקר ה _HOS.7 1 יבוא עד יהוה ה _HOS ויבוא מצאו נכון ה _HOS.6 3 הוא נשא רתת ה _HOS.13 1 הוא לו יבאו ה _HOS הוא יאשמו עתה ה _HOS.10 2 הוא מעינו ויחרב ה _HOS הוא כי ישאג ה _HOS הוא כי יהוה ה _HOS.6 1 הוא כי מעיני ה _HOS הוא אלהים ולא ה _HOS.8 6 הוא בעמים אפרים ה _HOS.7 8 הוא ואשור מצרים ה _HOS.11 5 הוא בקר אפהם ה _HOS.7 6 ההוא ביום והיה ה _HOS.2 18 ההוא ביום והיה ה _HOS.2 23 ההוא ביום והיה ה _HOS.1 5 ההוא ביום ברית ה _HOS.2 20 והוא ירב מלך ה _HOS.5 13 והוא אתה עמי ה _HOS.2 25 והוא בו זרקה ה _HOS.7 9 והוא כחו זרים ה _HOS.7 9 והוא מישראל כי ה _HOS.8 6 יהוא בית על ה _HOS.1 4 אפוא מלכך אהי ה _HOS שוא אך און ה _HOS שוא אלות דברים ה _HOS.10 4 חטא אשר עון ה _HOS.12 9 לחטא יוספו ועתה ה _HOS.13 2 לחטא מזבחות לו ה _HOS.8 11 לחטא מזבחת אפרים ה _HOS.8 11 כלביא שם ואכלם ה _HOS.13 8 נביא אלהי עם ה _HOS.9 8 נביא גם וכשל ה _HOS.4 5 ובנביא ממצרים ישראל ה _HOS ובנביא שמר ובאשה ה _HOS הנביא אויל ישראל ה _HOS.9 7 היא כי ריבו ה _HOS.2 4 והיא מעתה אז ה _HOS.2 9 להוציא ואפרים בנוה ה _HOS.9 13

2 יפריא אחים בין ה _HOS לא והוא ירב ה _HOS.5 13 לא והוא בו ה _HOS.7 9 לא והוא כחו ה _HOS.7 9 לא היא כי ה _HOS.2 4 לא והיא מעתה ה _HOS.2 9 לא ויקב גרן ה _HOS.9 2 לא יחד יקראהו ה _HOS.11 7 לא בה יכחש ה _HOS.9 2 לא יהוה ויאכלו ה _HOS.8 13 לא יהוה ואת ה _HOS.5 4 לא בניה ואת ה _HOS.2 6 לא ונתיבותיה גדרה ה _HOS.2 8 לא שמה קרא ה _HOS.1 6 לא תנאפנה וכלותיכם ה _HOS.4 13 לא ישובו רע ה _HOS.7 15 לא עמדו שם ה _HOS.10 9 לא יאכלו טמא ה _HOS.9 3 לא שמו קרא ה _HOS.1 9 לא כי רחמה ה _HOS.1 6 לא כי לנו ה _HOS.10 3 לא כי אלהי ה _HOS.9 17 לא ואנכי עמי ה _HOS.1 9 לא ואנכי אשתי ה _HOS.2 4 לא לי תשבי ה _HOS.3 3 לא נחומי נכמרו ה _HOS.11 8 לא יגיעי כל ה _HOS.12 9 לא אפי חרון ה _HOS.11 9 לא זולתי ואלהים ה _HOS.13 4 לא מתי עד ה _HOS.8 5 לא ישראל נטמא ה _HOS.5 3 לא וישראל אפרים ה _HOS.5 3 לא אוכיל אליו ה _HOS.11 4 לא להם יאמר ה _HOS.2 1 לא ועם יזבחו ה _HOS.4 14 לא לנפשם לחמם ה _HOS.9 4 לא אגרשם מביתי ה _HOS.9 15 לא אתם כי ה _HOS.1 9 לא בן הוא ה _HOS לא סוס על ה _HOS.14 4 לא אשור שפתינו ה _HOS.14 3 לא אשר הים ה _HOS.2 1 לא ואיש מאהביה ה _HOS.2 12 לא את ורחמתי ה _HOS.2 25 לא את ותגמל ה _HOS.1 8 לא עת כי ה _HOS.13 13

3 ולא נרכב לא ה _HOS.14 4 ולא ימד לא ה _HOS.2 1 ולא יהוה את ה _HOS.5 6 ולא מאהביה את ה _HOS.2 9 ולא מפיה הבעלים ה _HOS.2 19 ולא עשהו חרש ה _HOS.8 6 ולא בפניו ישראל ה _HOS.7 10 ולא זרועתיו על ה _HOS.11 3 ולא המליכו הם ה _HOS.8 4 ולא ואכלו לו ה _HOS.4 9 ולא הזנו ישבעו ה _HOS.4 10 ולא השירו ממני ה _HOS.8 4 ולא אנכי אל ה _HOS.11 9 ולא תזני לא ה _HOS.3 3 ולא אישי תקראי ה _HOS.2 18 ולא חפצתי חסד ה _HOS.6 6 ולא אלהיהם יהוה ה _HOS.7 10 ולא אלהיהם ביהוה ה _HOS.1 7 ולא כזבים עלי ה _HOS.7 13 ולא לכם לרפא ה _HOS.5 13 ולא ובקשתם אתם ה _HOS.2 9 ולא יין ליהוה ה _HOS.9 4 ולא קדוש בקרבך ה _HOS.11 9 ללא ואמרתי רחמה ה _HOS.2 25 טמא ובאשור מצרים ה _HOS.9 3 נטמא אפרים הזנית ה _HOS.5 3 נטמא לאפרים זנות ה _HOS.6 10 בצמא והמתיה ציה ה _HOS.2 5 ארפא יתום ירחם ה _HOS.14 4 לרפא יוכל לא ה _HOS.5 13 יצא אור ומשפטיך ה _HOS.6 5 נמצא פריך ממני ה _HOS.14 9 תמצא לא ונתיבותיה ה _HOS.2 8 תמצא ולא ובקשתם ה _HOS.2 9 וירא יהודה לבית ה _HOS.5 12 פרא אשור עלו ה _HOS.8 9 קרא אליו יהוה ה _HOS.1 4 קרא לו ויאמר ה _HOS.1 6 קרא אין נפלו ה _HOS.7 7 קרא ויאמר בן ה _HOS.1 8 אשא נשא כי ה _HOS.1 6 אשא ואלך אטרף ה _HOS.5 14 ממשא מעט ויחלו ה _HOS.8 10 נשא כי ישראל ה _HOS.1 6 נשא רתת אפרים ה _HOS.13 1 תשא כל אליו ה _HOS.14 3

4 כדב אפגשם אשור ה _HOS.13 7 אהב לך עוד ה _HOS.3 1 אהב לעשק מרמה ה _HOS.12 8 וזהב לה הרביתי ה _HOS.2 10 טוב וקח עון ה _HOS.14 3 טוב כי ואלה ה _HOS.4 13 טוב כי הראשון ה _HOS.2 9 טוב ישראל זנח ה _HOS.8 3 טוב על עברתי ה _HOS כטוב למזבחות הרבה ה _HOS.10 1 אשוב לא אפי ה _HOS.11 9 אשוב לכן לבעל ה _HOS.2 10 ישוב לא אוכיל ה _HOS.11 4 לשוב מאנו כי ה _HOS.11 5 לשוב מעלליהם יתנו ה _HOS.5 4 תשוב באלהיך ואתה ה _HOS.12 7 אכתוב לחטא מזבחות ה _HOS.8 11 כזב היום כל ה _HOS.12 2 במרחב ככבש יהוה ה _HOS.4 16 אויב טוב ישראל ה _HOS.8 3 ארכיב צוארה טוב ה _HOS ריב כי ישראל ה _HOS.4 1 וריב יובל למצרים ה _HOS.12 2 אשיב ומעלליו דרכיו ה _HOS.4 9 ישיב כמעלליו כדרכיו ה _HOS.12 3 ישיב וחרפתו יטוש ה _HOS נרכב לא סוס ה _HOS.14 4 לב יקח ותירוש ה _HOS.4 11 לב אין פותה ה _HOS.7 11 וגנב ורצח וכחש ה _HOS.4 2 וגנב שקר פעלו ה _HOS.7 1 ויקב גרן דגן ה _HOS.9 1 עקב בבטן לו ה _HOS.12 3 יעקב לו ישדד ה _HOS יעקב ויברח שדי ה _HOS יעקב על ולפקד ה _HOS.12 3 וכרקב לאפרים כעש ה _HOS.5 12 רב על הרוח ה _HOS.9 7 ברב בדרכך בטחת ה _HOS חרב וחלה לשוב ה _HOS.11 5 בחרב באלהיה מרתה ה _HOS.14 1 בחרב יפלו רמיה ה _HOS.7 16 ובחרב בקשת אושיעם ה _HOS.1 7 וחרב וקשת האדמה ה _HOS.2 20 ויחרב מקורו ויבוש ה _HOS ירב מלך אל ה _HOS.5 13

5 ירב למלך מנחה ה _HOS.10 6 ירב אל איש ה _HOS.4 4 כרב לו ישוה ה _HOS.10 1 שב כי נדבה ה _HOS.14 5 ושב יהוה בארץ ה _HOS.9 3 יושב כל ואמלל ה _HOS.4 3 ישאג הוא כי ה _HOS ישאג כאריה ילכו ה _HOS חג וליום מועד ה _HOS.9 5 תשיג ולא מאהביה ה _HOS.2 9 הרג אל להוציא ה _HOS.9 13 ויעבד ארם שדה ה _HOS נגד מעלליהם סבבום ה _HOS.7 2 בודד פרא אשור ה _HOS.8 9 ישדד יהודה יחרוש ה _HOS ישדד מזבחותם יערף ה _HOS.10 2 גדוד פשט יבוא ה _HOS.7 1 עוד יזכרו ולא ה _HOS.2 19 עוד כי יזרעאל ה _HOS.1 4 עוד לי מה ה _HOS.14 9 עוד לי תקראי ה _HOS.2 18 עוד אלי יהוה ה _HOS.3 1 עוד אוסיף לא ה _HOS.1 6 עוד ותהר יזרעאל ה _HOS.1 5 עוד נאמר ולא ה _HOS.14 4 אפוד ואין מצבה ה _HOS.3 4 אפקוד לא תנאפנה ה _HOS.4 13 יפקוד עונם יזכור ה _HOS.9 9 אחד ראש להם ה _HOS.2 2 יחד יקראהו על ה _HOS.11 7 יחד לבי עלי ה _HOS.11 8 נכחד לא וישראל ה _HOS.5 3 וביד הרביתי חזון ה _HOS יגיד ומקלו ישאל ה _HOS.4 12 דויד ואת אלהיהם ה _HOS.3 5 מיד בנים במשבר ה _HOS תמיד אלהיך אל ה _HOS.12 7 ותלד עוד ותהר ה _HOS.1 6 ותלד ותהר רחמה ה _HOS.1 8 ותלד ותהר דבלים ה _HOS.1 3 מחמד תקברם מף ה _HOS.9 6 ימד לא אשר ה _HOS.2 1 יעמד לא עת ה _HOS חסד תשוב באלהיך ה _HOS.12 7 חסד כי יצא ה _HOS.6 5 חסד לפי קצרו ה _HOS.10 12

6 חסד ואין אמת ה _HOS.4 1 ובחסד ובמשפט בצדק ה _HOS.2 21 עד ויהודה ישראל ה _HOS.12 1 עד יהוה את ה _HOS עד מקומי אל ה _HOS.5 15 עד ישראל שובה ה _HOS.14 2 עד בם אפי ה _HOS.8 5 עד מצרים מארץ ה _HOS עד בצק מלוש ה _HOS.7 4 מועד כימי באהלים ה _HOS מועד ליום תעשו ה _HOS.9 5 גלעד בי בגדו ה _HOS.6 7 גלעד אם אדמה ה _HOS ותעד להם תקטיר ה _HOS.2 15 ויפקד עונם יזכר ה _HOS.8 13 ולפקד יהודה עם ה _HOS.12 3 רד עד ויהודה ה _HOS.12 1 שד ממני נדדו ה _HOS.7 13 ושד כזב היום ה _HOS.12 2 יושד מבצריך וכל ה _HOS כשד יושד מבצריך ה _HOS משד הלכו הנה ה _HOS.9 6 בה יושב כל ה _HOS.4 3 בה יכחש ותירוש ה _HOS.9 2 נדבה אהבם משובתם ה _HOS.14 5 אהבה בעבתות אמשכם ה _HOS.11 4 להבה כאש בער ה _HOS.7 6 שובה יבקעו והריותיו ה _HOS.14 1 אשובה אלך מציל ה _HOS.5 14 ואשובה אלכה ואמרה ה _HOS.2 9 ונשובה לכו ישחרנני ה _HOS.5 15 שיבה גם ידע ה _HOS.7 9 לבה על ודברתי ה _HOS.2 16 מצבה ואין זבח ה _HOS.3 4 עקבה און פעלי ה _HOS.6 8 מארבה וכעשן מגרן ה _HOS.13 3 הרבה ויהודה היכלות ה _HOS.8 14 הרבה לפריו כרב ה _HOS.10 1 הרבה כי שרים ה _HOS.8 10 ורבה עונך רב ה _HOS.9 7 ירבה ושד כזב ה _HOS.12 2 חגה משושה כל ה _HOS.2 13 עגה היה אפרים ה _HOS.7 8 יהודה מלכי יחזקיה ה _HOS.1 1 יהודה בני ונקבחו ה _HOS.2 2 יהודה שרי היו ה _HOS.5 10

7 יהודה לך אעשה ה _HOS.6 4 יהודה גם כשל ה _HOS.5 5 יהודה גם אשערוריהע ה _HOS.6 10 יהודה עם ליהוה ה _HOS.12 3 יהודה יאשם אל ה _HOS.4 15 יהודה יחרוש אפרים ה _HOS יהודה בית ואת ה _HOS.1 7 יהודה לבית וכרקב ה _HOS.5 12 יהודה לבית וככפיר ה _HOS.5 14 ויהודה חליו את ה _HOS.5 13 ויהודה ישראל בית ה _HOS.12 1 ויהודה היכלות ויבן ה _HOS.8 14 הולדה כיום והצגתיה ה _HOS.2 5 יולדה חבלי חטאתו ה _HOS מלדה כבודם יתעופף ה _HOS.9 11 חמדה כלי כל ה _HOS מלמדה עגלה ואפרים ה _HOS מועדה וכל ושבתה ה _HOS.2 13 הפקדה ימי באו ה _HOS.9 7 שדה יעקב ויברח ה _HOS השדה חית כלביא ה _HOS.13 8 השדה חית עם ה _HOS.2 20 השדה חית ואכלתם ה _HOS.2 14 השדה בחית בה ה _HOS.4 3 יגהה ולא לכם ה _HOS.5 13 יהוה חג וליום ה _HOS.9 5 יהוה עד ישראל ה _HOS.14 2 יהוה העלה ובנביא ה _HOS יהוה ויאכלו בשר ה _HOS.8 13 יהוה רוח קדים ה _HOS יהוה חי תשבעו ה _HOS.4 15 יהוה ואנכי חטא ה _HOS.12 9 יהוה ואנכי מארבה ה _HOS.13 3 יהוה דרכי ישרים ה _HOS יהוה אחרי בעיר ה _HOS.11 9 יהוה מאחרי הארץ ה _HOS.1 2 יהוה אל ונשובה ה _HOS.6 1 יהוה אל ושובו ה _HOS.14 3 יהוה אל שבו ה _HOS.7 10 יהוה אל ופחדו ה _HOS.3 5 יהוה נאם ההוא ה _HOS.2 18 יהוה נאם שכחה ה _HOS.2 15 יהוה נאם אענה ה _HOS.2 23 יהוה נאם בתיהם ה _HOS יהוה להם תן ה _HOS.9 14 יהוה ירעם עתה ה _HOS.4 16

8 יהוה בארץ ישבו ה _HOS.9 3 יהוה דבר שמעו ה _HOS.4 1 יהוה דבר תחלת ה _HOS.1 2 יהוה ויאמר אלהי ה _HOS.2 25 יהוה ויאמר בן ה _HOS.1 3 יהוה ויאמר בהושע ה _HOS.1 2 יהוה את יראנו ה _HOS.10 3 יהוה את ובקשו ה _HOS.3 5 יהוה את כי ה _HOS.4 10 יהוה את לדרוש ה _HOS יהוה את לבקש ה _HOS.5 6 יהוה את וידעת ה _HOS.2 22 יהוה את לדעת ה _HOS.6 3 יהוה ואת בקרבם ה _HOS.5 4 יהוה כאהבת ומנאפת ה _HOS.3 1 יהוה הצבאות אלהי ה _HOS.12 6 יהוה בית יבוא ה _HOS.9 4 יהוה בית על ה _HOS.8 1 ביהוה מהם חלץ ה _HOS.5 6 ביהוה והושעתים ארחם ה _HOS.1 7 ויהוה עמנו ידבר ה _HOS.12 5 ליהוה ריב כי ה _HOS.4 1 ליהוה וריב יובל ה _HOS.12 2 ליהוה יסכו לא ה _HOS.9 4 עלוה בני על ה _HOS.10 9 בנוה שתולה לצור ה _HOS.9 13 וקוה שמר ומשפט ה _HOS.12 7 תקוה לפתח עכור ה _HOS.2 17 ישוה פרי ישראל ה _HOS.10 1 תוכחה ביום תהיה ה _HOS.5 9 שכחה ואתי מאהביה ה _HOS.2 15 מנחה יובל לאשור ה _HOS.10 6 ושחטה תבור על ה _HOS.5 1 מאהביה לעיני נבלתה ה _HOS.2 12 מאהביה אחרי ותלך ה _HOS.2 15 מאהביה את ורדפה ה _HOS.2 9 שדיה מבין ונאפופיה ה _HOS.2 4 היה אפרים יתבולל ה _HOS.7 8 היה אשר יהוה ה _HOS.1 1 אהיה לא ואנכי ה _HOS.1 9 אהיה ממנו אפי ה _HOS.14 5 ואהיה אהבה בעבתות ה _HOS.11 4 והיה יהוה את ה _HOS.2 22 והיה נפשו ישאו ה _HOS.4 8 והיה ישראל בית ה _HOS.1 4 והיה מצרים מארץ ה _HOS.2 17

9 והיה לכם אהיה ה _HOS.1 9 והיה יספר ולא ה _HOS.2 1 יהיה שבבים כי ה _HOS.8 6 באלהיה מרתה כי ה _HOS.14 1 תהיה לשמה אפרים ה _HOS.5 9 עזיה בימי בארי ה _HOS.1 1 ונחיה יקמנו השלישי ה _HOS.6 2 אליה ואמר שערים ה _HOS.3 2 עליה ופקדתי השדה ה _HOS.2 14 רמיה כקשת היו ה _HOS.7 16 כרמיה את לה ה _HOS.2 17 בניה ואת בצמא ה _HOS.2 5 מגניה קלון הבו ה _HOS.4 18 זנוניה ותסר אישה ה _HOS.2 4 מפניה זנוניה ותסר ה _HOS.2 4 ונאפופיה מפניה זנוניה ה _HOS.2 4 מפיה הבעלים שמות ה _HOS.2 19 בכנפיה אותה רוח ה _HOS.4 19 ציה כארץ ושתה ה _HOS.2 5 יחזקיה אחז יותם ה _HOS.1 1 כאריה ילכו יהוה ה _HOS נעוריה כימי שמה ה _HOS.2 17 שעריריה ראיתי ישראל ה _HOS.6 10 והצגתיה ערמה אפשיטנה ה _HOS.2 5 ונתיבותיה גדרה את ה _HOS.2 8 והלכתיה מפתיה אנכי ה _HOS.2 16 והמתיה ציה כארץ ה _HOS.2 5 ושמתיה הולדה כיום ה _HOS.2 5 ארמנתיה ואכלה בעריו ה _HOS.8 14 וזרעתיה יזרעאל את ה _HOS.2 24 מפתיה אנכי הנה ה _HOS.2 16 בכה ויכל מלאך ה _HOS.12 5 הכה סררים שריהם ה _HOS.9 15 הפוכה בלי עגה ה _HOS.7 8 ככה רטשה בנים ה _HOS אלכה אמרה כי ה _HOS.2 7 אלכה ואמרה תמצא ה _HOS.2 9 מלכה שמרון נדמה ה _HOS.10 7 מסכה להם ויעשו ה _HOS.13 2 לה הרביתי וכסף ה _HOS.2 10 לה נתתי אנכי ה _HOS.2 10 לה ונתתי לבה ה _HOS.2 16 אלה ויבן חכם ה _HOS אלה בארץ אלהים ה _HOS.4 1 ואלה ולבנה אלון ה _HOS.4 13 גלה כי כבודו ה _HOS.10 5

10 אגלה ועתה ערותה ה _HOS.2 11 ונגלה לישראל כרפאי ה _HOS.7 1 עגלה ואפרים אעונתמע ה _HOS שתולה לצור ראיתי ה _HOS.9 13 וחלה לשוב מאנו ה _HOS.11 5 לילה עמך נביא ה _HOS.4 5 הלילה כל בארבם ה _HOS.7 6 כלה חרשים מעשה ה _HOS.13 2 ואכלה בדיו וכלתה ה _HOS.11 6 ואכלה בעריו אש ה _HOS.8 14 עלה ממדבר יהוה ה _HOS העלה ובנביא שמר ה _HOS יעלה ודרדר קוץ ה _HOS.10 8 צלה טוב כי ה _HOS.4 13 מה יהוה להם ה _HOS.9 14 מה יהוה בית ה _HOS.9 4 מה והמלך יהוה ה _HOS.10 3 מה אפרים לך ה _HOS.6 4 מה אפרים לבנון ה _HOS.14 8 מה ארץ יורה ה _HOS.6 3 אדמה הנביאים וביד ה _HOS האדמה ורמש השמים ה _HOS.2 20 כאדמה אתנך איך ה _HOS.11 8 נדמה נדמה בשחר ה _HOS נדמה מעצתו ישראל ה _HOS.10 6 נדמה בשחר רעתכם ה _HOS המה אתנה אמרה ה _HOS.2 14 המה כי בו ה _HOS.8 8 המה זנונים בני ה _HOS.2 6 המה אבותיכם ראיתי ה _HOS.9 10 המה חטאותם ויפקד ה _HOS.8 13 והמה אפדם ואנכי ה _HOS.7 13 והמה מעלות אלהים ה _HOS.6 6 זמה כי שכמה ה _HOS.6 9 נזמה ותעד להם ה _HOS.2 15 מלחמה בגבעה תשיגם ה _HOS.10 9 מלחמה ביום ארבאל ה _HOS ובמלחמה ובחרב בקשת ה _HOS.1 7 ומלחמה וחרב וקשת ה _HOS.2 20 רחמה לא שמה ה _HOS.1 6 רחמה לא את ה _HOS.2 25 רחמה לא את ה _HOS.1 8 רחמה ולאחותיכם עמי ה _HOS.2 3 משטמה ורבה עונך ה _HOS.9 7 משטמה דרכיו כל ה _HOS.9 8 שכמה ירצחו דרך ה _HOS.6 9

11 ונשלמה טוב וקח ה _HOS.14 3 קמה יקצרו וסופתה ה _HOS.8 7 ברמה חצצרה בגבעה ה _HOS.5 8 מרמה מאזני בידו ה _HOS.12 8 ובמרמה אפרים בכחש ה _HOS.12 1 ערמה אפשיטנה פן ה _HOS.2 5 שמה קרא לו ה _HOS.1 6 שמה וענתה תקוה ה _HOS.2 17 לשמה אפרים בנימין ה _HOS.5 8 בתאנה כבכורה ישראל ה _HOS.9 10 ולבנה אלון תחת ה _HOS.4 13 הנה כי יהוה ה _HOS.9 5 הנה לכן יהוה ה _HOS.2 15 כיונה אפרים ויהי ה _HOS.7 11 וכיונה ממצרים כצפור ה _HOS באמונה לי וארשתיך ה _HOS.2 22 צפונה אפרים עון ה _HOS זנה כי זנונים ה _HOS.1 2 זנה אם ילבט ה _HOS.4 14 הזנה סבאם סר ה _HOS.4 18 תזנה זנה כי ה _HOS.1 2 אפשיטנה פן שדיה ה _HOS.2 4 תזנינה כי בנותיכם ה _HOS.4 14 תזנינה כן על ה _HOS.4 13 יצילנה לא ואיש ה _HOS.2 12 נאמנה הודעתי ישראל ה _HOS.5 9 אענה ההוא ביום ה _HOS.2 23 אענה יהוה נאם ה _HOS.2 23 וענה ידעו לא ה _HOS.5 4 וענה ידע לא ה _HOS.7 9 תענה והארץ הארץ ה _HOS.2 23 תנאפנה כי כלותיכם ה _HOS.4 14 תנאפנה וכלותיכם בנותיכם ה _HOS.4 13 גפנה והשמתי מועדה ה _HOS.2 13 בשנה ירב למלך ה _HOS.10 6 כשושנה יפרח לישראל ה _HOS.14 6 תנה אמרת אשר ה _HOS אתנה אמרה אשר ה _HOS.2 14 ישסה הוא מעינו ה _HOS בגבעה תשיגם לא ה _HOS.10 9 בגבעה שופר תקעו ה _HOS.5 8 הגבעה כימי שחתו ה _HOS.9 9 הגבעה מימי עלינו ה _HOS.10 8 ידעה לא והיא ה _HOS.2 10 ונדעה לפניו ונחיה ה _HOS.6 2 רעה אפרים נאמן ה _HOS.12 1

12 התעה זנונים רוח ה _HOS.4 12 מאפה בערה תנור ה _HOS.7 4 ורדפה תמצא לא ה _HOS.2 8 נרדפה ונדעה לפניו ה _HOS.6 2 צפה משטמה ורבה ה _HOS.9 7 למצפה הייתם פח ה _HOS.5 1 לצדקה לכם זרעו ה _HOS זרקה שיבה גם ה _HOS.7 9 צוארה טוב על ה _HOS גדרה את וגדרתי ה _HOS.2 8 יורה כמלקוש לנו ה _HOS.6 3 ויורה יבוא עד ה _HOS כבכורה ישראל מצאתי ה _HOS.9 10 חרה שמרון עגלך ה _HOS.8 5 ואכרה ענבים אשישי ה _HOS.3 1 אמרה כי הורתם ה _HOS.2 7 אמרה אשר ותאנתה ה _HOS.2 14 ואמרה תמצא ולא ה _HOS.2 9 בערה תנור כמו ה _HOS.7 4 כפרה כי יהוה ה _HOS.4 15 חצצרה בגבעה שופר ה _HOS.5 8 סררה כפרה כי ה _HOS.4 16 שרה ובאונו אחיו ה _HOS.12 4 אשה אהב לך ה _HOS.3 1 באשה ישראל ויעבד ה _HOS ובאשה באשה ישראל ה _HOS חדשה חגה משושה ה _HOS.2 13 פרושה ורשת למצפה ה _HOS.5 1 משושה כל והשבתי ה _HOS.2 13 רטשה בנים על ה _HOS אישה לא ואנכי ה _HOS.2 4 הבישה אמם זנתה ה _HOS.2 7 בחמשה לי ואכרה ה _HOS.3 2 עשה ככה רטשה ה _HOS אעשה לא נחומי ה _HOS.11 8 אעשה מה אפרים ה _HOS.6 4 אעשה מה ארץ ה _HOS.6 3 יעשה מה והמלך ה _HOS.10 3 יעשה בלי צמח ה _HOS.8 7 יעשה אולי קמח ה _HOS.8 7 מעשה עצבים כתבונם ה _HOS.13 2 למעשה אלהינו עוד ה _HOS.14 4 אתה זנה אם ה _HOS.4 15 אתה כי הדעת ה _HOS.4 6 אתה עמי עמי ה _HOS.2 25 ואתה זכרו יהוה ה _HOS.12 6

13 ושבתה חדשה חגה ה _HOS.2 13 אותה רוח צרר ה _HOS.4 19 עלותה וכיום נעוריה ה _HOS.2 17 פותה כיונה אפרים ה _HOS.7 11 ערותה את לכסות ה _HOS.2 11 וחליתה נזמה ותעד ה _HOS.2 15 בראשיתה בתאנה כבכורה ה _HOS.9 10 נבלתה את אגלה ה _HOS.2 12 עולתה רשע חרשתם ה _HOS וכלתה בעריו חרב ה _HOS.11 6 ותאנתה גפנה והשמתי ה _HOS.2 14 זנתה כי המה ה _HOS.2 6 וענתה תקוה לפתח ה _HOS.2 17 עתה ילדו זרים ה _HOS.5 7 עתה כי ממני ה _HOS.5 3 עתה כי מצבותם ה _HOS.10 2 עתה זכרתי רעתם ה _HOS.7 2 עתה ישראל נבלע ה _HOS.8 8 עתה ישראל סרר ה _HOS.4 16 עתה לבם חלק ה _HOS.10 2 עתה בגוים יתנו ה _HOS.8 10 עתה רצם לא ה _HOS.8 13 ועתה ערותה את ה _HOS.2 11 ועתה וימת בבעל ה _HOS.13 1 מעתה אז לי ה _HOS.2 9 וסופתה יזרעו רוח ה _HOS.8 7 מרתה כי שמרון ה _HOS.14 1 ושתה כמדבר ושמתיה ה _HOS.2 5 באו הפקדה ימי ה _HOS.9 7 באו המה אבותיכם ה _HOS.9 10 באו באהליהם חוח ה _HOS.9 6 יבאו יולדה חבלי ה _HOS תבאו ואל יהודה ה _HOS.4 15 חטאו כן כרבם ה _HOS.4 7 יטמאו אכליו כל ה _HOS.9 4 מצאו נכון כשחר ה _HOS.6 3 ימצאו לא יגיעי ה _HOS.12 9 ימצאו ולא יהוה ה _HOS.5 6 קראו לבני קראתי ה _HOS.11 1 קראו מצרים לב ה _HOS.7 11 ישאו עונם ואל ה _HOS.4 8 בו זרקה שיבה ה _HOS.7 9 בו חפץ אין ה _HOS.8 8 הבו אהבו הזנו ה _HOS.4 18 אהבו הזנו הזנה ה _HOS.4 18 טובו ואל יהוה ה _HOS.3 5

14 ושובו דברים עמכם ה _HOS.14 3 ישובו מצרים המה ה _HOS.8 13 ישובו רע יחשבו ה _HOS.7 15 עזבו יהוה את ה _HOS.4 10 הטיבו לארצו כטוב ה _HOS.10 1 ריבו רחמה ולאחותיכם ה _HOS.2 3 ריבו באמכם ריבו ה _HOS.2 4 והקשיבו הכהנים זאת ה _HOS.5 1 רבו לו אכתוב ה _HOS.8 12 יערבו ולא יין ה _HOS.9 4 קרבו כי לצצים ה _HOS.7 5 שבו ולא בפניו ה _HOS.7 10 יחשבו ואלי זרועתם ה _HOS.7 15 נחשבו זר כמו ה _HOS.8 12 ישבו לא בה ה _HOS.9 2 ישבו רבים ימים ה _HOS.3 4 ישבו כלבנון לו ה _HOS.14 7 ישבו אחר ותרפים ה _HOS.3 4 בגדו ביהוה מהם ה _HOS.5 6 בגדו שם ברית ה _HOS.6 7 נדדו כי להם ה _HOS.7 13 כבודו על יגילו ה _HOS.10 5 הודו כזית ויהי ה _HOS.14 7 יחדו ישראל ובני ה _HOS.2 2 ופחדו מלכם דויד ה _HOS.3 5 ידו משך מיין ה _HOS.7 5 בידו כנען תמיד ה _HOS.12 7 ילדו זרים בנים ה _HOS.5 7 עמדו שם ישראל ה _HOS.10 9 ונשמדו מים פני ה _HOS.10 7 במועדו ותירושי בעתו ה _HOS.2 11 יחרדו מים בנים ה _HOS ויחרדו ישאג הוא ה _HOS יפרדו הזנות עם ה _HOS.4 14 יקראהו על ואל ה _HOS.11 7 ואהבהו ישראל נער ה _HOS.11 1 יבלעהו זרים יעשה ה _HOS.8 7 עשהו חרש והוא ה _HOS.8 6 עשהו את ישראל ה _HOS.8 14 בקשהו ולא אלהיהם ה _HOS.7 10 זו לשונם מזעם ה _HOS.7 16 זבחו שורים בגלגל ה _HOS יזבחו הבהבי זבחי ה _HOS.8 13 יזבחו לבעלים מפניהם ה _HOS.11 2 יזבחו ההרים ראשי ה _HOS.4 13 יזבחו הקדשות ועם ה _HOS.4 14

15 ונקבחו חי אל ה _HOS.2 1 כחו זרים אכלו ה _HOS.7 9 ישמחו ברעתם היו ה _HOS.7 2 ירצחו דרך כהנים ה _HOS.6 9 קחו בעונך כשלת ה _HOS.14 2 ויפרחו דגן יחיו ה _HOS.14 8 בדיו וכלתה בעריו ה _HOS.11 6 היו שוא אך ה _HOS היו לחטא מזבחת ה _HOS.8 11 היו נאמנה הודעתי ה _HOS.5 9 היו עתה ישראל ה _HOS.8 8 היו פני נגד ה _HOS.7 2 היו על לא ה _HOS.7 16 יהיו לכן ישקון ה _HOS.13 2 ויהיו לו שמעו ה _HOS.9 17 ויהיו לבשת וינזרו ה _HOS.9 10 אלהיו בבית משטמה ה _HOS.9 8 אחיו את עקב ה _HOS.12 4 יחיו בצלו ישבי ה _HOS.14 8 דרכיו עליו ופקדתי ה _HOS.4 9 דרכיו כל על ה _HOS.9 8 כדרכיו יעקב על ה _HOS.12 3 אליו יהוה ויאמר ה _HOS.1 4 אליו אמרו יהוה ה _HOS.14 3 אליו ואט לחיהם ה _HOS.11 4 חליו את אפרים ה _HOS.5 13 אכליו כל להם ה _HOS.9 4 ומעלליו דרכיו עליו ה _HOS.4 9 כמעלליו כדרכיו יעקב ה _HOS.12 3 עליו ודמיו תמרורים ה _HOS עליו וכמריו עמו ה _HOS.10 5 עליו ופקדתי ככהן ה _HOS.4 9 עליו אבל כי ה _HOS.10 5 ודמיו תמרורים אפרים ה _HOS בניו הרג אל ה _HOS.9 13 אדניו לו ישיב ה _HOS בפניו ישראל גאון ה _HOS.5 5 בפניו ישראל גאון ה _HOS.7 10 לפניו ונחיה יקמנו ה _HOS.6 2 וכמריו עמו עליו ה _HOS.10 5 בעריו חרב וחלה ה _HOS.11 6 בעריו אש ושלחתי ה _HOS.8 14 לפריו כרב לו ה _HOS.10 1 שרשיו ויך כשושנה ה _HOS.14 6 והריותיו ירטשו עלליהם ה _HOS.14 1 יונקותיו ילכו כלבנון ה _HOS.14 6

16 זרועתיו על קחם ה _HOS.11 3 המליכו הם ירדפו ה _HOS.8 3 לכו ישחרנני להם ה _HOS.5 15 הלכו הנה כי ה _HOS.9 6 הלכו כן להם ה _HOS.11 2 הלכו אשור קראו ה _HOS.7 11 ילכו יהוה אחרי ה _HOS ילכו וצדקים יהוה ה _HOS ילכו ובבקרם בצאנם ה _HOS.5 6 ילכו כלבנון שרשיו ה _HOS.14 6 ילכו כאשר הלכו ה _HOS.7 11 מלכו הוא ואשור ה _HOS.11 5 יסכו לא יאכלו ה _HOS.9 3 לו אכתוב לחטא ה _HOS.8 11 לו אשיב ומעלליו ה _HOS.4 9 לו ישיב כמעלליו ה _HOS.12 3 לו ישיב וחרפתו ה _HOS לו בודד פרא ה _HOS.8 9 לו ישדד יהודה ה _HOS לו יגיד ומקלו ה _HOS.4 12 לו ותלד ותהר ה _HOS.1 3 לו ישוה פרי ה _HOS.10 1 לו יבאו יולדה ה _HOS לו יערבו ולא ה _HOS.9 4 לו היו לחטא ה _HOS.8 11 לו שמעו לא ה _HOS.9 17 לו וריח הודו ה _HOS.14 7 לו הנח אפרים ה _HOS.4 17 לו אין קמה ה _HOS.8 7 לו ויתחנן בכה ה _HOS.12 5 לו ויאמר בת ה _HOS.1 6 יגדלו אם כי ה _HOS.9 12 החלו מלכנו יום ה _HOS.7 5 ויחלו אקבצם עתה ה _HOS.8 10 יגילו עליו וכמריו ה _HOS.10 5 יילילו כי בלבם ה _HOS.7 14 אכלו הפוכה בלי ה _HOS.7 8 ואכלו לו אשיב ה _HOS.4 9 ואכלו כתנור יחמו ה _HOS.7 7 יאכלו טמא ובאשור ה _HOS.9 3 יאכלו עמי חטאת ה _HOS.4 8 ויאכלו בשר יזבחו ה _HOS.8 13 יוכלו לא מתי ה _HOS.8 5 עלו המה כי ה _HOS.8 9 ועלו אחד ראש ה _HOS.2 2 פעלו כי שמרון ה _HOS.7 1

17 תעלו ואל הגלגל ה _HOS.4 15 יפלו בחרב באלהיה ה _HOS.14 1 יפלו רמיה כקשת ה _HOS.7 16 נפלו מלכיהם כל ה _HOS.7 7 נפלו ולגבעות כסונו ה _HOS.10 8 בצלו ישבי ישבו ה _HOS.14 8 ומקלו ישאל בעצו ה _HOS.4 12 יכשלו ופשעים בם ה _HOS יכשלו ואפרים וישראל ה _HOS.5 5 נדמו אמך ודמיתי ה _HOS.4 5 יחמו כלם להבה ה _HOS.7 6 כמו תורתי רבו ה _HOS.8 12 כמו להם ואהי ה _HOS.13 7 כמו מנאפים כלם ה _HOS.7 4 עמו עליו אבל ה _HOS.10 5 שמו קרא אליו ה _HOS.1 4 שמו קרא ויאמר ה _HOS.1 9 יאשמו עתה לבם ה _HOS.10 2 יאשמו אשר עד ה _HOS.5 15 ושמו יחדו ישראל ה _HOS.2 2 מאנו כי מלכו ה _HOS.11 5 וירפאנו טרף הוא ה _HOS.6 1 ימצאנו אל בית ה _HOS.12 5 יראנו לא כי ה _HOS.10 3 ובאונו אחיו את ה _HOS.12 4 כסונו להרים ואמרו ה _HOS.10 8 הזנו הזנה סבאם ה _HOS.4 18 הזנו ישבעו ולא ה _HOS.4 10 ויזנו התעה זנונים ה _HOS.4 12 ידינו למעשה אלהינו ה _HOS.14 4 אלהינו עוד נאמר ה _HOS.14 4 האזינו המלך ובית ה _HOS.5 1 יחינו ויחבשנו יך ה _HOS.6 1 עלינו נפלו ולגבעות ה _HOS.10 8 מעינו ויחרב מקורו ה _HOS שפתינו פרים ונשלמה ה _HOS.14 3 מלכנו יום חמצתו ה _HOS.7 4 לנו יעשה מה ה _HOS.10 3 לנו מלך אין ה _HOS.10 3 לנו כגשם ויבוא ה _HOS.6 3 ממנו גלה כי ה _HOS.10 5 ממנו אפי שב ה _HOS.14 5 עמנו ידבר ושם ה _HOS.12 5 יקמנו השלישי ביום ה _HOS.6 2 יענו והם השמים ה _HOS.2 23 יענו והם היצהר ה _HOS.2 24

18 יושיענו לא אשור ה _HOS.14 4 ואשורנו עניתי אני ה _HOS.14 9 ויחבשנו יך וירפאנו ה _HOS.6 1 התנו אפרים לו ה _HOS.8 9 יתנו לא ישראל ה _HOS.5 3 יתנו כי גם ה _HOS.8 10 נתנו אשר לי ה _HOS.2 14 שבעו וישבעו כמרעיתם ה _HOS.13 6 ישבעו ולא ואכלו ה _HOS.4 10 וישבעו כמרעיתם תלאבות ה _HOS.13 5 תשבעו ואל און ה _HOS.4 15 נגעו בדמים ודמים ה _HOS.4 2 ידעו לא יהוה ה _HOS.5 4 ידעו ולא זרועתיו ה _HOS.11 3 ידעו השלם ימי ה _HOS.9 7 הריעו ברמה חצצרה ה _HOS.5 8 שמעו לא כי ה _HOS.9 17 שמעו הימים באחרית ה _HOS.3 5 שמעו מזבחותם ויבשו ה _HOS.4 19 יבקעו והריותיו ירטשו ה _HOS.14 1 תקעו חלקיהם את ה _HOS.5 7 זרעו יעקב לו ה _HOS יזרעו רוח כי ה _HOS.8 7 פשעו כי להם ה _HOS.7 13 פשעו תורתי ועל ה _HOS.8 1 ירדפו אויב טוב ה _HOS.8 3 ואספו ואסרם באותי ה _HOS יאספו הים דגי ה _HOS.4 3 יוספו ועתה וימת ה _HOS.13 1 צו אחרי הלך ה _HOS.5 11 בעצו עמי לב ה _HOS.4 11 לארצו כטוב למזבחות ה _HOS.10 1 פרצו ונאף וגנב ה _HOS.4 2 יפרצו ולא הזנו ה _HOS.4 10 העמיקו אלהיו בבית ה _HOS.9 8 העמיקו שטים ושחטה ה _HOS.5 2 זעקו ולא כזבים ה _HOS.7 13 יזעקו לי פשעו ה _HOS.8 1 דברו והמה אפדם ה _HOS.7 13 דברו לנו יעשה ה _HOS.10 3 עברו כאדם והמה ה _HOS.6 7 עברו יען יהוה ה _HOS.8 1 יגורו און בית ה _HOS.10 5 יסורו יתגוררו ותירוש ה _HOS.7 14 מקורו ויבוש עלה ה _HOS מזרו את ויהודה ה _HOS.5 13

19 וינזרו פעור בעל ה _HOS.9 10 יקטרו הגבעות ועל ה _HOS.4 13 נירו חסד לפי ה _HOS השירו ממני ולא ה _HOS.8 4 זכרו יהוה הצבאות ה _HOS.12 6 זכרו כגפן ויפרחו ה _HOS.14 8 יזכרו ולא מפיה ה _HOS.2 19 אמרו יהוה אל ה _HOS.14 3 אמרו יזרעאל יום ה _HOS.2 2 ואמרו מזבחותם על ה _HOS.10 8 יאמרו עתה כי ה _HOS.10 3 יאמרו ובל בחוץ ה _HOS.7 1 נכמרו יחד לבי ה _HOS.11 8 קצרו לצדקה לכם ה _HOS יקצרו וסופתה יזרעו ה _HOS.8 7 יתגוררו ותירוש דגן ה _HOS.7 14 ויבשו בכנפיה אותה ה _HOS.4 19 ירטשו עלליהם יפלו ה _HOS.14 1 עשו וזהב לה ה _HOS.2 10 עשו זמה כי ה _HOS.6 9 עשו וזהבם כספם ה _HOS.8 4 ויעשו לחטא יוספו ה _HOS.13 2 תעשו מה יהוה ה _HOS.9 4 נפשו ישאו עונם ה _HOS.4 8 ובקשו יאשמו אשר ה _HOS.5 15 ובקשו ישראל בני ה _HOS.3 5 חטאתו צפונה אפרים ה _HOS אותו גם ממנו ה _HOS.10 5 שחתו העמיקו אלהיו ה _HOS.9 8 בעתו דגני ולקחתי ה _HOS.2 11 וחרפתו יטוש עליו ה _HOS חמצתו עד בצק ה _HOS.7 4 מעצתו ישראל ויבוש ה _HOS.10 6 יכרתו אשור עם ה _HOS.12 2 אז לי טוב ה _HOS.2 9 אחז יותם עזיה ה _HOS.1 1 זבח ולא חפצתי ה _HOS.6 6 זבח ואין שר ה _HOS.3 4 חוח יירשם קמוש ה _HOS.9 6 רוח רעה אפרים ה _HOS.12 2 רוח כי לו ה _HOS.4 12 רוח כי אלהיהם ה _HOS.5 4 רוח כי שמרון ה _HOS.8 6 רוח קדים יבוא ה _HOS רוח צרר מגניה ה _HOS.4 18 הרוח איש משגע ה _HOS.9 7

20 לבטח והשכבתים הארץ ה _HOS.2 20 וריח הודו כזית ה _HOS.14 7 יוכח ואל ירב ה _HOS.4 4 אשכח אלהיך תורת ה _HOS.4 6 וישכח ישובו מצרים ה _HOS.8 13 ותשכח לי מכהן ה _HOS.4 6 וישלח אשור אל ה _HOS.5 13 צמח לו אין ה _HOS.8 7 קמח יעשה בלי ה _HOS.8 7 תשמח אל ארמנתיה ה _HOS.8 14 הנח אפרים עצבים ה _HOS.4 17 זנח ישראל ידענוך ה _HOS.8 2 זנח יכרת למען ה _HOS.8 4 פח נביא אלהי ה _HOS.9 8 פח כי המשפט ה _HOS.5 1 ורצח וכחש אלה ה _HOS.4 2 קח לך הושע ה _HOS.1 2 ואקח באפי מלך ה _HOS וקח עון תשא ה _HOS.14 3 יקח אפרים בשנה ה _HOS.10 6 יקח ותירוש ויין ה _HOS.4 11 ויקח וילך יהוה ה _HOS.1 2 ויברח שדי תלמי ה _HOS ופרח ברית כרת ה _HOS.10 4 יפרח לישראל כטל ה _HOS.14 6 לפתח עכור עמק ה _HOS.2 17 ואט לחיהם על ה _HOS.11 4 ילבט יבין לא ה _HOS.4 14 מעט עוד כי ה _HOS.1 4 מעט ויחלו אקבצם ה _HOS.8 10 משפט רצוץ אפרים ה _HOS.5 11 משפט כראש ופרח ה _HOS.10 4 ובמשפט בצדק לי ה _HOS.2 21 המשפט לכם כי ה _HOS.5 1 ומשפט חסד תשוב ה _HOS.12 7 פשט יבוא וגנב ה _HOS.7 1 כרפאי עמי שבות ה _HOS.6 11 תקראי ולא אישי ה _HOS.2 18 תקראי יהוה נאם ה _HOS.2 18 בי בגדו שם ה _HOS.6 7 בי פשעו כי ה _HOS.7 13 בי יסורו יתגוררו ה _HOS.7 14 בי כי ישראל ה _HOS.13 9 ואהבי אחרים אלהים ה _HOS.3 1 מאהבי לי נתנו ה _HOS.2 14 מאהבי אחרי אלכה ה _HOS.2 7

21 הבהבי זבחי ארביע ה _HOS.8 12 בשובי לך קציר ה _HOS.6 11 כמריבי ועמך איש ה _HOS.4 4 לבי עלי נהפך ה _HOS.11 8 יושבי עם ליהוה ה _HOS.4 1 ישבי ישבו כלבנון ה _HOS.14 7 תשבי רבים ימים ה _HOS.3 3 דגי וגם השמים ה _HOS.4 3 כמסיגי יהודה שרי ה _HOS.5 10 מידי יצילנה לא ה _HOS.2 12 וילדי זנונים אשת ה _HOS.1 2 מחמדי והמתי ילדון ה _HOS.9 16 שדי תלמי על ה _HOS שדי תלמי על ה _HOS.10 4 אהי בעזרך בי ה _HOS.13 9 אהי אגאלם ממות ה _HOS אהי מות דבריך ה _HOS ואהי שכחוני כן ה _HOS.13 6 ויהי יונקותיו ילכו ה _HOS.14 7 ויהי זאת בכל ה _HOS.7 10 אלהי ויהוה עמנו ה _HOS.12 5 אלהי יזעקו לי ה _HOS.8 2 אלהי ימאסם אבלע ה _HOS.9 16 אלהי עם אפרים ה _HOS.9 8 אלהי יאמר והוא ה _HOS.2 25 אוי גם כי ה _HOS.9 12 אוי לעדתם כשמע ה _HOS.7 12 חי תשבעו ואל ה _HOS.4 15 חי אל בני ה _HOS.2 1 זבחי אמרים הם ה _HOS.13 2 זבחי ארביע אאכתבע ה _HOS.8 12 בשבטי תוכחה ביום ה _HOS.5 9 תהיי ולא תזני ה _HOS.3 3 ושקויי שמני ופשתי ה _HOS.2 7 כי הוא אלהים ה _HOS.8 6 כי יצא אור ה _HOS.6 5 כי ישאג כאריה ה _HOS כי נדבה אהבם ה _HOS.14 5 כי יהוה חג ה _HOS.9 5 כי יהוה חי ה _HOS.4 15 כי יהוה אל ה _HOS.6 1 כי ואלה ולבנה ה _HOS.4 13 כי המה זנונים ה _HOS.2 6 כי רחמה לא ה _HOS.1 6 כי שכמה ירצחו ה _HOS.6 9 כי תנאפנה כי ה _HOS.4 14

22 כי ידעה לא ה _HOS.2 10 כי יטמאו אכליו ה _HOS.9 4 כי בו חפץ ה _HOS.8 8 כי ריבו באמכם ה _HOS.2 4 כי בגדו ביהוה ה _HOS.5 7 כי כבודו על ה _HOS.10 5 כי מלכו הוא ה _HOS.11 5 כי לו יגיד ה _HOS.4 12 כי האזינו המלך ה _HOS.5 1 כי לנו מלך ה _HOS.10 3 כי ידעו ולא ה _HOS.11 3 כי יפרצו ולא ה _HOS.4 10 כי משפט רצוץ ה _HOS.5 11 כי המשפט לכם ה _HOS.5 1 כי אלהי ימאסם ה _HOS.9 17 כי עמי לא ה _HOS.1 9 כי מעיני יסתר ה _HOS כי ממני נכחד ה _HOS.5 3 כי אלהיך יהוה ה _HOS.14 2 כי אליך אני ה _HOS.3 3 כי יזרעאל שמו ה _HOS.1 4 כי ישראל מלך ה _HOS כי ישראל בני ה _HOS.4 1 כי ישראל שחתך ה _HOS.13 9 כי ישראל בית ה _HOS.1 6 כי בגלגל רעתם ה _HOS.9 15 כי בלבם אלי ה _HOS.7 14 כי גם אהבים ה _HOS.8 9 כי גם יעשון ה _HOS.9 16 כי מאדם ושכלתים ה _HOS.9 12 כי אלהיהם אל ה _HOS.5 4 כי להם שד ה _HOS.7 13 כי להם אוי ה _HOS.7 13 כי ארחם לא ה _HOS.2 6 כי כעמים גיל ה _HOS.9 1 כי זנונים וילדי ה _HOS.1 2 כי לצצים את ה _HOS.7 5 כי אפרים לשחת ה _HOS.11 9 כי שרים מלך ה _HOS.8 10 כי חכם לא ה _HOS כי כלותיכם ועל ה _HOS.4 14 כי בנותיכם על ה _HOS.4 14 כי וידעם נבון ה _HOS כי מצבותם ישדד ה _HOS.10 2 כי הורתם הבישה ה _HOS.2 7 כי ומהריון ומבטן ה _HOS.9 11

23 כי שמרון עגל ה _HOS.8 6 כי שמרון תאשם ה _HOS.14 1 כי שמרון שכן ה _HOS.10 5 כי שמרון ורעות ה _HOS.7 1 כי הראשון אישי ה _HOS.2 9 כי נקין יוכלו ה _HOS.8 5 כי הארץ יושבי ה _HOS.4 1 כי הארץ מן ה _HOS.2 2 כי מזור מכם ה _HOS.5 13 כי כחש פרי ה _HOS כי הדעת מבלי ה _HOS.4 6 וכחכי מדם עקבה ה _HOS.6 8 מלכי יחזקיה אחז ה _HOS.1 1 אנכי הנה לכן ה _HOS.2 16 אנכי כי ידעה ה _HOS.2 10 אנכי כי מזור ה _HOS.5 13 אנכי אל כי ה _HOS.11 9 ואנכי חטא אשר ה _HOS.12 9 ואנכי מארבה וכעשן ה _HOS.13 3 ואנכי בי פשעו ה _HOS.7 13 ואנכי עמי לא ה _HOS.1 9 ואנכי אשתי לא ה _HOS.2 4 ואנכי הנביאים על ה _HOS ואנכי יקטרון ולפסלים ה _HOS.11 2 דרכי ישרים כי ה _HOS לי טוב כי ה _HOS.2 9 לי וזרעתיה יזרעאל ה _HOS.2 24 לי מה אפרים ה _HOS.14 9 לי המה אתנה ה _HOS.2 14 לי תנה אמרת ה _HOS לי ואכרה ענבים ה _HOS.3 1 לי חטאו כן ה _HOS.4 7 לי ימצאו לא ה _HOS.12 9 לי נתנו אשר ה _HOS.2 14 לי פשעו תורתי ה _HOS.8 1 לי תקראי ולא ה _HOS.2 18 לי תשבי רבים ה _HOS.3 3 לי וארשתיך לבטח ה _HOS.2 20 לי וארשתיך וברחמים ה _HOS.2 21 לי וארשתיך לעולם ה _HOS.2 21 לי מכהן ואמאסאך ה _HOS.4 6 לי און מצאתי ה _HOS.12 9 אלי יהוה ויאמר ה _HOS.3 1 אלי זעקו ולא ה _HOS.7 14 אלי בהם קרא ה _HOS.7 7 ואלי זרועתם חזקתי ה _HOS.7 15

24 בלי עגה היה ה _HOS.7 8 בלי צמח לו ה _HOS.8 7 בלי פרי יבש ה _HOS.9 16 חבלי חטאתו צפונה ה _HOS בחבלי רפאתים כי ה _HOS.11 3 מבלי עמי נדמו ה _HOS.4 6 אולי קמח יעשה ה _HOS.8 7 כלי כל אוצר ה _HOS ככלי בגוים היו ה _HOS.8 8 עלי דברו והמה ה _HOS.7 13 עלי נהפך כצבאים ה _HOS.11 8 בעלי עוד לי ה _HOS.2 18 פעלי קרית גלעד ה _HOS.6 8 מי נמצא פריך ה _HOS.14 9 דמי את ופקדתי ה _HOS.1 4 נחומי נכמרו יחד ה _HOS.11 8 מקומי אל אשובה ה _HOS.5 15 לחמי נתני מאהבי ה _HOS.2 7 ימי באו הפקדה ה _HOS.9 7 ימי באו באהליהם ה _HOS.9 6 ימי את עליה ה _HOS.2 15 בימי בארי בן ה _HOS.1 1 ובימי יהודה מלכי ה _HOS.1 1 כימי שמה וענתה ה _HOS.2 17 כימי שחתו העמיקו ה _HOS.9 9 כימי באהלים אושיבך ה _HOS מימי עלינו נפלו ה _HOS.10 8 ומימי לחמי נתני ה _HOS.2 7 כמרימי להם ואהיה ה _HOS.11 4 תלמי על משפט ה _HOS.10 4 תלמי על כגלים ה _HOS עמי לא שמו ה _HOS.1 9 עמי לא להם ה _HOS.2 1 עמי לא אתם ה _HOS.1 9 עמי ללא ואמרתי ה _HOS.2 25 עמי לב יקח ה _HOS.4 11 עמי נדמו אמך ה _HOS.4 5 עמי עמי ללא ה _HOS.2 25 עמי לאחיכם אמרו ה _HOS.2 3 עמי חטאת אמיר ה _HOS.4 7 עמי שבות בשובי ה _HOS.6 11 ועמי ממעצותיהם ואכלה ה _HOS.11 6 אני יהודה לבית ה _HOS.5 14 אני ואשורנו עניתי ה _HOS.14 9 אני אני יהודה ה _HOS.5 14 אני בלתי אין ה _HOS.13 4

25 אני גם בניך ה _HOS.4 6 אני וגם לאיש ה _HOS.3 3 אני לעצבים עוד ה _HOS.14 9 אני לכלם מוסר ה _HOS.5 2 ואני צו אחרי ה _HOS.5 11 ואני העמיקו שטים ה _HOS.5 2 ואני בי יסורו ה _HOS.7 14 ואני לדוש אהבתי ה _HOS בני יהוה דבר ה _HOS.4 1 בני ישבו רבים ה _HOS.3 4 בני ישבו אחר ה _HOS.3 5 בני ונקבחו חי ה _HOS.2 1 בני כי ארחם ה _HOS.2 6 בני על מלחמה ה _HOS.10 9 בני להם יאמר ה _HOS.2 1 בני מספר והיה ה _HOS.2 1 בני את יהוה ה _HOS.3 1 סבבני יהוה נאם ה _HOS ובני יהודה בני ה _HOS.2 2 לבני קראתי וממצרים ה _HOS.11 1 דגני ולקחתי אשוב ה _HOS.2 11 שכחוני כן על ה _HOS.13 6 מאזני בידו כנען ה _HOS.12 8 תזני לא לי ה _HOS.3 3 לעיני נבלתה את ה _HOS.2 12 מעיני יסתר נחם ה _HOS ממני ולא המליכו ה _HOS.8 4 ממני נכחד לא ה _HOS.5 3 ממני נדדו כי ה _HOS.7 13 ממני רענן כברוש ה _HOS.14 9 שמני ופשתי צמרי ה _HOS.2 7 הנני לכן ושקויי ה _HOS.2 7 ישחרנני להם בצר ה _HOS.5 15 פני נגד מעלליהם ה _HOS.7 2 פני ובקשו יאשמו ה _HOS.5 15 פני על כקצף ה _HOS.10 7 מפני אל בית ה _HOS נתני מאהבי אחרי ה _HOS.2 7 יגיעי כל לי ה _HOS.12 9 פי באמרי הרגתים ה _HOS.6 5 אפי שב כי ה _HOS.14 5 אפי חרה שמרון ה _HOS.8 5 אפי חרון אעשה ה _HOS.11 9 באפי מלך לך ה _HOS לפי קצרו לצדקה ה _HOS בארי בן הושע ה _HOS.1 1

26 בשורי להם אוי ה _HOS.9 12 אחרי אלכה אמרה ה _HOS.2 7 אחרי הלך הואיל ה _HOS.5 11 אחרי ותלך וחליתה ה _HOS.2 15 אחרי בעיר אבוא ה _HOS.11 9 מאחרי הארץ תזנה ה _HOS.1 2 באמרי הרגתים בנביאים ה _HOS.6 5 צמרי ומימי לחמי ה _HOS.2 7 צמרי והצלתי במועדו ה _HOS.2 11 פרי ישראל בוקק ה _HOS.10 1 פרי אכלתם קצרתם ה _HOS פרי יבש שרשם ה _HOS.9 16 שרי היו נאמנה ה _HOS.5 9 ראשי על אלהיהם ה _HOS.4 12 ותירושי בעתו דגני ה _HOS.2 11 אישי תקראי יהוה ה _HOS.2 18 אישי אל ואשובה ה _HOS.2 9 השלישי ביום מימים ה _HOS.6 2 אשישי ואהבי אחרים ה _HOS.3 1 ואתי מאהביה אחרי ה _HOS.2 15 מצאתי עשרתי אך ה _HOS.12 9 מצאתי במדבר כענבים ה _HOS.9 10 קראתי וממצרים ואהבהו ה _HOS.11 1 אהבתי מלמדה עגלה ה _HOS למשובתי תלואים ועמי ה _HOS.11 7 חצבתי כן על ה _HOS.6 5 והשבתי יהוא בית ה _HOS.1 4 והשבתי מידי יצילנה ה _HOS.2 12 ופקדתי השדה חית ה _HOS.2 14 ופקדתי מעט עוד ה _HOS.1 4 ופקדתי ככהן כעם ה _HOS.4 9 באותי עלוה בני ה _HOS.10 9 ושלחתי בצרות ערים ה _HOS.8 14 ולקחתי אשוב לכן ה _HOS.2 11 ראיתי בראשיתה בתאנה ה _HOS.9 10 ראיתי ישראל בבית ה _HOS.6 10 ראיתי כאשר אפרים ה _HOS.9 13 מביתי מעלליהם רע ה _HOS.9 15 הרביתי חזון ואנכי ה _HOS הרביתי וכסף והיצהר ה _HOS.2 10 ודמיתי לילה עמך ה _HOS.4 5 עניתי אני לעצבים ה _HOS.14 9 בריתי עברו יען ה _HOS.8 1 בלתי אין ומושיע ה _HOS.13 4 תרגלתי ואנכי יקטרון ה _HOS.11 2 זולתי ואלהים מצרים ה _HOS.13 4

27 והצלתי במועדו ותירושי ה _HOS.2 11 מתי עד בם ה _HOS.8 5 והמתי ילדון כי ה _HOS.9 16 ורחמתי בארץ לי ה _HOS.2 25 והשמתי מועדה וכל ה _HOS.2 13 הודעתי ישראל בשבטי ה _HOS.5 9 ידעתי ולא השירו ה _HOS.8 4 ידעתי אני לכלם ה _HOS.5 2 חפצתי חסד כי ה _HOS.6 6 חזקתי יסרתי ואני ה _HOS.7 15 ודברתי מועד כימי ה _HOS ודברתי המדבר והלכתיה ה _HOS.2 16 עברתי ואני לדוש ה _HOS עברתי כמים אשפוך ה _HOS.5 10 בעברתי ואקח באפי ה _HOS ושברתי ההוא ביום ה _HOS.1 5 וגדרתי בסירים דרכך ה _HOS.2 8 תורתי רבו לו ה _HOS.8 12 תורתי ועל בריתי ה _HOS.8 1 וכרתי בשמם עוד ה _HOS.2 19 זכרתי רעתם כל ה _HOS.7 2 ואמרתי רחמה לא ה _HOS.2 25 והסרתי בעלי עוד ה _HOS.2 18 יסרתי ואני בי ה _HOS.7 14 עשרתי אך אפרים ה _HOS.12 9 אשתי לא היא ה _HOS.2 4 לשתי באסרם עמים ה _HOS ופשתי צמרי ומימי ה _HOS.2 7 ופשתי צמרי והצלתי ה _HOS.2 11 רשתי עליהם אפרוש ה _HOS.7 12 נתתי אנכי כי ה _HOS.2 10 ונתתי לבה על ה _HOS.2 16 אך יאספו הים ה _HOS.4 3 אך אפרים ויאמר ה _HOS.12 9 אך און גלעד ה _HOS מלאך אל וישר ה _HOS.12 5 ואמאסאך מאסת הדעת ה _HOS.4 6 בך אשר ידינו ה _HOS.14 4 קטבך אהי מות ה _HOS אושיבך עד מצרים ה _HOS בקרבך איש ולא ה _HOS.11 9 ידענוך אלהי יזעקו ה _HOS.8 2 אשפוך עליהם גבול ה _HOS.5 10 יך וירפאנו טרף ה _HOS.6 1 איך ישראל אמגנך ה _HOS.11 8 איך ירומם לא ה _HOS.11 7

28 אלהיך יהוה עד ה _HOS.14 2 אלהיך יהוה ואנכי ה _HOS אלהיך יהוה ואנכי ה _HOS.13 4 אלהיך אל וקוה ה _HOS.12 7 אלהיך מעל זנית ה _HOS.9 1 אלהיך תורת ותשכח ה _HOS.4 6 באלהיך ואתה זכרו ה _HOS.12 6 ויך כשושנה יפרח ה _HOS.14 6 ושפטיך עריך בכל ה _HOS ומשפטיך פי באמרי ה _HOS.6 5 אליך אני וגם ה _HOS.3 3 בניך אשכח אלהיך ה _HOS.4 6 דבריך אהי אגאלם ה _HOS גבוריך ברב בדרכך ה _HOS אחריך און בית ה _HOS.5 8 עריך בכל ויושיעך ה _HOS פריך ממני רענן ה _HOS.14 9 מבצריך וכל בעמך ה _HOS ידעתיך אני בלתי ה _HOS.13 4 וארשתיך לבטח והשכבתים ה _HOS.2 20 וארשתיך וברחמים ובחסד ה _HOS.2 21 וארשתיך לעולם לי ה _HOS.2 21 חכך אל מצרים ה _HOS.7 16 מלכך אהי בעזרך ה _HOS.13 9 דרכך את שך ה _HOS.2 8 בדרכך בטחת כי ה _HOS לך עוד אלי ה _HOS.3 1 לך אעשה מה ה _HOS.6 4 לך אעשה מה ה _HOS.6 4 לך קח לך ה _HOS.1 2 לך אתן ושרים ה _HOS לך הושע אל ה _HOS.1 2 לך קציר שת ה _HOS.6 11 אלך מציל ואין ה _HOS.5 14 ואלך אטרף אני ה _HOS.5 14 עגלך זנח יכרת ה _HOS.8 4 הלך הואיל כי ה _HOS.5 11 הלך משכים וכטל ה _HOS.6 4 הלך משכים וכטל ה _HOS.13 3 וילך יהוה מאחרי ה _HOS.1 2 וילך מזרו את ה _HOS.5 13 מלך ממשא מעט ה _HOS.8 10 מלך נדמה נדמה ה _HOS מלך ישמחו ברעתם ה _HOS.7 3 מלך לי תנה ה _HOS מלך לך אתן ה _HOS.13 11

29 מלך אל וישלח ה _HOS.5 13 מלך אין יאמרו ה _HOS.10 3 מלך אין ישראל ה _HOS.3 4 מלך יואש בן ה _HOS.1 1 המלך ובית ישראל ה _HOS.5 1 והמלך יהוה את ה _HOS.10 3 למלך מנחה יובל ה _HOS.10 6 ותלך וחליתה נזמה ה _HOS.2 15 אמך ודמיתי לילה ה _HOS.4 5 אשימך כאדמה אתנך ה _HOS.11 8 עמך נביא גם ה _HOS.4 5 בעמך שאון וקאם ה _HOS ועמך איש יוכח ה _HOS.4 4 אמגנך אפרים אתנך ה _HOS.11 8 עונך רב על ה _HOS.9 7 בעונך כשלת כי ה _HOS.14 2 אתנך איך ישראל ה _HOS.11 8 אתנך איך ירומם ה _HOS.11 7 ויושיעך אפוא מלכך ה _HOS נהפך כצבאים אשימך ה _HOS.11 8 דרך על כנמר ה _HOS.13 7 דרך כהנים חבר ה _HOS.6 9 בעזרך בי כי ה _HOS.13 9 שך הנני לכן ה _HOS.2 8 משך מיין חמת ה _HOS.7 5 שחתך תבקעם השדה ה _HOS.13 8 ולתך שערים וחמר ה _HOS.3 2 אל להוציא ואפרים ה _HOS.9 13 אל ישוב לא ה _HOS.11 5 אל לשוב מעלליהם ה _HOS.5 4 אל אשובה אלך ה _HOS.5 15 אל ואשובה אלכה ה _HOS.2 9 אל ונשובה לכו ה _HOS.6 1 אל יהוה ויאמר ה _HOS.1 2 אל וקוה שמר ה _HOS.12 7 אל היה אשר ה _HOS.1 1 אל ארמנתיה ואכלה ה _HOS.8 14 אל ושובו דברים ה _HOS.14 3 אל שבו ולא ה _HOS.7 10 אל ופחדו מלכם ה _HOS.3 5 אל וישלח אשור ה _HOS.5 13 אל כי אפרים ה _HOS.11 9 אל בני להם ה _HOS.2 1 אל ישראל אתה ה _HOS.4 15 אל ישראל תשמח ה _HOS.9 1 אל פנים והם ה _HOS.3 1

30 אל אפרים וילך ה _HOS.5 13 אל מצרים בארץ ה _HOS.7 16 אל עם רד ה _HOS.12 1 אל וישר אלהים ה _HOS.12 4 אל איש אך ה _HOS.4 4 אל בית לו ה _HOS.12 5 אל בית לכם ה _HOS ארבאל בית שלמן ה _HOS ואל ירב אל ה _HOS.4 4 ואל יהודה יאשם ה _HOS.4 15 ואל יהוה אל ה _HOS.3 5 ואל יאכלו עמי ה _HOS.4 8 ואל למשובתי תלואים ה _HOS.11 7 ואל הגלגל תבאו ה _HOS.4 15 ואל און בית ה _HOS.4 15 יזרעאל שמו קרא ה _HOS.1 4 יזרעאל דמי את ה _HOS.1 4 יזרעאל יום גדול ה _HOS.2 2 יזרעאל בעמק ישראל ה _HOS.1 5 יזרעאל את יענו ה _HOS.2 24 ישראל נטמא אפרים ה _HOS.5 3 ישראל נטמא לאפרים ה _HOS.6 10 ישראל ויעבד ארם ה _HOS ישראל שובה יבקעו ה _HOS.14 1 ישראל אתה זנה ה _HOS.4 15 ישראל ידעו השלם ה _HOS.9 7 ישראל וישכח ישובו ה _HOS.8 13 ישראל תשמח אל ה _HOS.9 1 ישראל זנח ישראל ה _HOS.8 2 ישראל בשבטי תוכחה ה _HOS.5 9 ישראל בני יהוה ה _HOS.4 1 ישראל בני ישבו ה _HOS.3 4 ישראל בני ישבו ה _HOS.3 5 ישראל בני מספר ה _HOS.2 1 ישראל בני את ה _HOS.3 1 ישראל ובני יהודה ה _HOS.2 2 ישראל מצאתי במדבר ה _HOS.9 10 ישראל ידענוך אלהי ה _HOS.8 2 ישראל מלך נדמה ה _HOS ישראל מלך יואש ה _HOS.1 1 ישראל אמגנך אפרים ה _HOS.11 8 ישראל שחתך תבקעם ה _HOS.13 8 ישראל גאון וענה ה _HOS.7 10 ישראל גאון וענה ה _HOS.5 5 ישראל נבלע יבלעהו ה _HOS.8 7 ישראל בוקק גפן ה _HOS.10 1

31 ישראל נער כי ה _HOS.11 1 ישראל סרר סררה ה _HOS.4 16 ישראל ויבוש יקח ה _HOS.10 6 ישראל את יהוה ה _HOS ישראל חטאת הגבעה ה _HOS.10 9 ישראל חטאת און ה _HOS.10 8 ישראל בית ובמרמה ה _HOS.12 1 ישראל בית והקשיבו ה _HOS.5 1 ישראל בית את ה _HOS.1 6 ישראל בית ממלכות ה _HOS.1 4 ישראל בבית עשו ה _HOS.6 9 ישראל קשת את ה _HOS.1 5 בישראל הוא נשא ה _HOS.13 1 וישראל בפניו ישראל ה _HOS.5 5 וישראל אפרים ידעתי ה _HOS.5 3 לישראל כרפאי עמי ה _HOS.6 11 לישראל כטל אהיה ה _HOS.14 6 מישראל כי נקין ה _HOS.8 5 ישאל בעצו עמי ה _HOS.4 12 אבל כי שמרון ה _HOS.10 5 תאבל כן על ה _HOS.4 3 ובל בחוץ גדוד ה _HOS.7 1 יובל למצרים ושמן ה _HOS.12 2 יובל לאשור אותו ה _HOS.10 6 בגלגל היו שוא ה _HOS בגלגל רעתם כל ה _HOS.9 15 הגלגל תבאו ואל ה _HOS.4 15 עגל יהיה שבבים ה _HOS.8 6 שאול מיד בנים ה _HOS שאול קטבך אהי ה _HOS גבול כמסיגי יהודה ה _HOS.5 10 גדול כי הארץ ה _HOS.2 2 כחול ישראל בני ה _HOS.2 1 שכול כדב אפגשם ה _HOS.13 8 שחל כמו להם ה _HOS.13 7 כשחל אנכי כי ה _HOS.5 14 כטל אהיה ממנו ה _HOS.14 5 וכטל בקר כענן ה _HOS.6 4 וכטל בקר כענן ה _HOS.13 3 הואיל כי משפט ה _HOS.5 11 גיל אל ישראל ה _HOS.9 1 אויל ישראל ידעו ה _HOS.9 7 אוכיל אליו ואט ה _HOS.11 4 משכיל רחם להם ה _HOS.9 14 מציל ואין אשא ה _HOS.5 14 כל אליו אמרו ה _HOS.14 3

32 כל לי און ה _HOS.12 9 כל והשבתי מידי ה _HOS.2 12 כל ואמלל הארץ ה _HOS.4 3 כל על אתנן ה _HOS.9 1 כל על יקוש ה _HOS.9 8 כל ללבבם יאמרו ה _HOS.7 2 כל בארבם לבם ה _HOS.7 6 כל שפטיהם את ה _HOS.7 7 כל להם אונים ה _HOS.9 4 כל קדים ורדף ה _HOS.12 2 כל צמקים ושדים ה _HOS.9 14 כל אהבתם אוסף ה _HOS.9 15 כל אוצר ישסה ה _HOS בכל בקשהו ולא ה _HOS.7 10 בכל ויושיעך אפוא ה _HOS וכל ושבתה חדשה ה _HOS.2 13 וכל בעמך שאון ה _HOS יוכל לא והוא ה _HOS.5 13 ויכל מלאך אל ה _HOS.12 5 יתבולל הוא בעמים ה _HOS.7 8 ואמלל הארץ תאבל ה _HOS.4 3 ותגמל ובפרשים בסוסים ה _HOS.1 7 על לא ישובו ה _HOS.7 16 על אפקוד לא ה _HOS.4 14 על ולפקד יהודה ה _HOS.12 3 על יעלה ודרדר ה _HOS.10 8 על צלה טוב ה _HOS.4 13 על מלחמה בגבעה ה _HOS.10 9 על פרושה ורשת ה _HOS.5 1 על יגילו עליו ה _HOS.10 5 על יילילו כי ה _HOS.7 14 על יושיענו לא ה _HOS.14 4 על נגעו בדמים ה _HOS.4 2 על הרוח איש ה _HOS.9 7 על משפט כראש ה _HOS.10 4 על כמרימי להם ה _HOS.11 4 על ודברתי מועד ה _HOS על ודברתי המדבר ה _HOS.2 16 על עברתי ואני ה _HOS על הלך משכים ה _HOS.6 4 על ואל למשובתי ה _HOS.11 7 על יזרעאל דמי ה _HOS.1 4 על על כמרימי ה _HOS.11 4 על אם מלחמה ה _HOS על לבם וירם ה _HOS.13 6 על אלהיהם מתחת ה _HOS.4 12

33 על קחם לאפרים ה _HOS.11 3 על כגלים מזבחותם ה _HOS על שנאתים שם ה _HOS.9 15 על והושבתים אשור ה _HOS על משכבותם על ה _HOS.7 14 על אתנן אהבת ה _HOS.9 1 על כקצף מלכה ה _HOS.10 7 על כנמר שחל ה _HOS.13 7 על כנשר שפר ה _HOS.8 1 על יקוש פח ה _HOS.9 8 בעל באו המה ה _HOS.9 10 בבעל ויאשם בישראל ה _HOS.13 1 לבעל עשו וזהב ה _HOS.2 10 ועל תזנינה כי ה _HOS.4 14 ועל יזבחו ההרים ה _HOS.4 13 ועל בריתי עברו ה _HOS.8 1 מעל זנית כי ה _HOS.9 1 כשל בעונם יכשלו ה _HOS.5 5 וכשל היום וכשלת ה _HOS.4 5 אם אדמה הנביאים ה _HOS אם מלחמה ביום ה _HOS אם ילבט יבין ה _HOS.4 14 אם כי ומהריון ה _HOS.9 11 סבאם סר לו ה _HOS.4 17 נאם ההוא ביום ה _HOS.2 18 נאם שכחה ואתי ה _HOS.2 15 נאם אענה ההוא ה _HOS.2 23 נאם בתיהם על ה _HOS וקאם גבוריך ברב ה _HOS בם ילכו וצדקים ה _HOS בם יכשלו ופשעים ה _HOS בם אפי חרה ה _HOS.8 5 ללבבם יאמרו ובל ה _HOS.7 2 אהבם משובתם ארפא ה _HOS.14 5 כאהבם שקוצים ויהיו ה _HOS.9 10 וזהבם כספם ידעתי ה _HOS.8 4 לבם וירם שבעו ה _HOS.13 6 לבם חלק מצבות ה _HOS.10 1 לבם סגור ואקרע ה _HOS.13 8 לבם כתנור קרבו ה _HOS.7 6 בלבם אלי זעקו ה _HOS.7 14 בארבם לבם כתנור ה _HOS.7 6 כרבם אואמאסכע אני ה _HOS.4 6 בקרבם זנונים רוח ה _HOS.5 4 גם זבחו שורים ה _HOS גם ממנו גלה ה _HOS.10 5

34 גם כי מאדם ה _HOS.9 12 גם בניך אשכח ה _HOS.4 6 גם כשל בעונם ה _HOS.5 5 גם וכשל היום ה _HOS.4 5 גם אהבים התנו ה _HOS.8 9 גם יעשון בלי ה _HOS.9 16 גם ידע לא ה _HOS.7 9 גם אשערוריהע ישראל ה _HOS.6 10 וגם השמים ובעוף ה _HOS.4 3 וגם לאיש תהיי ה _HOS.3 3 תשיגם לא עמדו ה _HOS.10 9 לעגם זו לשונם ה _HOS.7 16 אדם זבחי אמרים ה _HOS.13 2 אדם בחבלי רפאתים ה _HOS.11 3 כאדם והמה מעלות ה _HOS.6 6 מאדם ושכלתים בניהם ה _HOS.9 12 כבודם לי חטאו ה _HOS.4 7 כבודם יתעופף כעוף ה _HOS.9 11 אורידם השמים כעוף ה _HOS.7 12 מדם עקבה און ה _HOS.6 8 אפדם ואנכי בי ה _HOS.7 13 אפדם שאול מיד ה _HOS הם ירדפו אויב ה _HOS.8 3 הם כי תנאפנה ה _HOS.4 14 הם להם כלה ה _HOS.13 2 בהם קרא אין ה _HOS.7 7 והם ישראל בני ה _HOS.3 1 והם השמים את ה _HOS.2 23 והם היצהר ואת ה _HOS.2 24 אלהיהם יהוה אל ה _HOS.7 10 אלהיהם יהוה את ה _HOS.3 5 אלהיהם ביהוה והושעתים ה _HOS.1 7 אלהיהם אל לשוב ה _HOS.5 4 אלהיהם מתחת ויזנו ה _HOS.4 12 זבחיהם לו יערבו ה _HOS.9 4 לחיהם על על ה _HOS.11 4 שפטיהם את ואכלו ה _HOS.7 7 מלכיהם כל שפטיהם ה _HOS.7 7 באהליהם חוח יירשם ה _HOS.9 6 עלליהם יפלו בחרב ה _HOS.14 1 מעלליהם יתנו לא ה _HOS.5 4 מעלליהם סבבום עתה ה _HOS.7 2 מעלליהם רע על ה _HOS.9 15 עליהם ואספו ואסרם ה _HOS עליהם גבול כמסיגי ה _HOS.5 10 עליהם אפרוש ילכו ה _HOS.7 12

ה וש ע Hosea Chapter 5 א ש מ ע ו-ז את ה כ ה נ ים ו ה ק ש יב ו ב ית י ש ר א ל, וב ית ה מ ל ך ה א ז ינ ו--כ י ל כ ם, ה מ ש פ ט: כ י-פ ח ה י ית ם ל מ צ פ

ה וש ע Hosea Chapter 5 א ש מ ע ו-ז את ה כ ה נ ים ו ה ק ש יב ו ב ית י ש ר א ל, וב ית ה מ ל ך ה א ז ינ ו--כ י ל כ ם, ה מ ש פ ט: כ י-פ ח ה י ית ם ל מ צ פ ה וש ע Hosea Chapter 5 א ש מ ע ו-ז את ה כ ה נ ים ו ה ק ש יב ו ב ית י ש ר א ל, וב ית ה מ ל ך ה א ז ינ ו--כ י ל כ ם, ה מ ש פ ט: כ י-פ ח ה י ית ם ל מ צ פ ה, ו ר ש ת פ ר וש ה ע ל-ת ב ור. 1 Hear this, O ye

קרא עוד

א) ה וש ע Hosea Chapter 6 א ל כ ו ו נ ש וב ה א ל-ה', כ י ה וא ט ר ף ו י ר פ א נ ו; י ך, ו י ח ב ש נ ו. ב י ח י נ ו, מ י מ י ם; ב י ום, ה ש ל י ש י, י

א) ה וש ע Hosea Chapter 6 א ל כ ו ו נ ש וב ה א ל-ה', כ י ה וא ט ר ף ו י ר פ א נ ו; י ך, ו י ח ב ש נ ו. ב י ח י נ ו, מ י מ י ם; ב י ום, ה ש ל י ש י, י ה וש ע Hosea Chapter 6 א ל כ ו ו נ ש וב ה א ל-ה', כ י ה וא ט ר ף ו י ר פ א נ ו; י ך, ו י ח ב ש נ ו. ב י ח י נ ו, מ י מ י ם; ב י ום, ה ש ל י ש י, י ק מ נ ו, ו נ ח י ה ל פ נ יו. ג ו נ ד ע ה נ ר ד פ ה, ל

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Amos / עמוס - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined Chapter 1 Verse 1 not extant among Dead Sea Scrolls 2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם

Amos / עמוס - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined Chapter 1 Verse 1 not extant among Dead Sea Scrolls 2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם Amos / עמוס - According to Dead Sea Scrolls Manuscripts Combined Chapter Verse not extant among Dead Sea Scrolls ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל: כה אמר יהוה על

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word - book_shmuel_a_1.doc

Microsoft Word - book_shmuel_a_1.doc פרק א / ברוריה בן-דוד (וייס) בתקופת השופטים הורגש חסרונו של מנהיג שיאחד את העם כולו וישליט חוק ומשפט בישראל. פרק א' פותח בתולדות המנהיג הבא של ישראל, שמואל. בפסוק "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F9F8E0EC20F8E5E6F0F1E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20E9F9F8E0EC20F8E5E6F0F1E5EF2E646F63> הקדמה המקרא מציג באופן מפורש נשים מסוימות בתור נביאות: הן בייחסו להן את התואר 'נביאה' (מרים) והן באמצעות התייחסות לתוכני נבואתן (חולדה). אולם זיקתן של נשים לנבואה עשויה לעטות גם לבוש אחר: לא נבואה ישירה

קרא עוד

ספר שופטים המדקה 9 הקדמה יחידה 1 סקירה היסטורית וגיאוגרפית 1.1 השלימו את האירועים בציר הזמן שלפניכם על פי הסדר שבו התרחשו. האירועים: מלחמת חמשת מלכי ה

ספר שופטים המדקה 9 הקדמה יחידה 1 סקירה היסטורית וגיאוגרפית 1.1 השלימו את האירועים בציר הזמן שלפניכם על פי הסדר שבו התרחשו. האירועים: מלחמת חמשת מלכי ה ספר שופטים המדקה 9 הקדמה יחידה 1 סקירה היסטורית וגיאוגרפית 1.1 השלימו את האירועים בציר הזמן שלפניכם על פי הסדר שבו התרחשו. האירועים: מלחמת חמשת מלכי הדרום, יציאת מצרים, מות יהושע, הליכת ישראל במדבר ארבעים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן

יחידת תנך לכיתה יב בגרות תשעט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן shimongold92@gmail.com ירמיה פרק א הקדשת הנביא הנביא ירמיהו ותקופת נבואתו )פס' א-ג( הוא גר בעיר הכהנים - הממלכות בתקופת ירמיהו היו - המלכים

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

.  : ] [ :.  (. (  [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :.  : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך ונקדשתי... הכוון חינוכי-רוחני להוראת נושאים של צניעות ובינו לבינה פלטי בן ליש ומיכל - סנהדרין יט, ע"ב - הרב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - mega25_grossman-.doc

Microsoft Word - mega25_grossman-.doc יונתן גרוסמן "וירא את המקום מרח ק" עק דת יצחק כסיפור רקע לברית האגנות ולסיפורים נוספים* א בכל תיאור של מאורע, על המס פר לבחור בין אפשרויות רבות של תיאור, ולברור מילים וביטויים המתאימים למסר הכללי שאותו

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כ

1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כ 1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כשנסעו באוטובוס. שניהם נפגעו בעיניהם והגיעו לאותו חדר

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

WikiVort

WikiVort 1/6 ו א מ ר ה ד ו ר ה א ח רו ן...מ ה ח ר י ה א ף ה ג דו ל ה ז ה (כט,כא) האם גם לנו יסמנו 'ו י'? ו א מ ר ה ד ו ר ה א ח רו ן... ו א מ רו כ ל ה ג ו י ם, ע ל מ ה ע ש ה ה' כ כ ה ל א ר ץ ה ז את? מ ה ח ר י ה

קרא עוד