Dell UP2414Q UltraSharp 24 מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell UP2414Q UltraSharp 24 מדריך למשתמש"

תמליל

1 צג Dell UltraSharp 24 מדריך למשתמש מס' דגם: UP2414Q דגם רגולטורי: UP2414Qt סוג רגולטורי: UP2414Q001

2 הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב בעזרתו תוכל לייעל את השימוש במחשב. זהירות: זהירות מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות. אזהרה: אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פציעה או מוות. המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש Dell Inc. כל הזכויות שמורות. העתקה בצורה כלשהי של החומר ללא אישור בכתב שלInc. Dell אסורה בתכלית האיסור. סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell והלוגו DELL הם סימנים מסחריים של ;Dell Inc. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות, Intel הוא סימן מסחרי רשום של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות; ו- ATI הוא סימן מסחרי של.Advanced Micro Devices, Inc. STAR ENERGY הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות האמריקנית להגנת הסביבה. כשותפה ב- Inc ENERGY STAR, Dell קבעה כי המוצר עומד בהנחיות ליעילות האנרגיה של.ENERGY STAR סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה והם מתייחסים לחברות שטוענות לבעלות עליהם או למוצרים שלהן. לחברת.Dell Inc אין כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה. 06 Rev. A

3 תוכן 1 אודות הצג תוכן האריזה תכונות המוצר זיהוי חלקים ובקרות מפרט הצג יכולת הכנס-הפעל איכות צג ה- LCD ומדיניות הפיקסלים הנחיות לתחזוקה התקנת הצג חיבור המעמד חיבור הצג סידור הכבלים חיבור מכסה הכבלים הסרת המעמד התקנה על הקיר )אופציונלית( הפעלת הצג שימוש בלחצני הלוח הקדמי שימוש בתפריט המסך )OSD( הגדרת רזולוציה מרבית הגדרה של תצוגת. DP שימוש במתקן ההטיה, במעמד המסתובב ובתוספת האנכית סיבוב הצג פתרון בעיות בדיקה עצמית אבחון מובנה בעיות נפוצות בעיות ספציפיות של המוצר תוכן 3

4 פתרון בעיות בקורא הכרטיסים נספח הוראות בטיחות הודעות FCC )ארה"ב בלבד( ומידע נוסף על תקינה פנה ל- Dell התקנת הצג הגדרת רזולוציית התצוגה ל x )מרבית( אם ברשותך מחשב נייח או נישא מתוצרתDell עם גישה לאינטרנט.. 60 אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרת Dell נהלים להגדרת צג כפול ב- Vista, Windows 7 Windows או 8/Windows 8.1. Windows תוכן

5 אודות הצג תוכן האריזה הצג שרכשת מגיע עם כל הרכיבים המוצגים בהמשך. ודא שקיבלת את כל הרכיבים ופנה ל- Dell אם משהו חסר. הערה: חלק מהפריטים הם אופציונליים וייתכן שלא צורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתכונות או במדיות מסוימות במדינות מסוימות. הערה: להתקנה עם כל מעמד אחר, עיין במדריך או בהראות להתקנת המעמד. צג מעמד כיסוי כבלים גצה תודוא 5

6 כבל חשמל )שונה ממדינה למדינה( כבל DisplayPort Mini-DP( ל- DP ( כבל USB 3.0 לחיבור למחשב )מאפשר שימוש ביציאות USB שבצג( תקליטור עם מנהלי התקנים ותיעוד מדריך התקנה מקוצר מדריך למוצר ולבטיחות דוח כיול במפעל UP2414Q UltraSharp Monitor Dell P/N 6KHMD Rev. A00 P/N 90.7V October 2013 Made in China תכונות המוצר לצג השטוח Dell UltraSharp 24 )דגם מספר )UP2414Q תצוגת TFT LCD עם מטריצה פעילה ותאורה אחורית.LED תכונות הצג כוללות: שטח תצוגה פעיל בגודל ס"מ )23.8 אינץ'( )נמדד באלכסון( רזולוציה 3840 x 2160 עם תמיכה במסך מלא ברזולוציות נמוכות יותר. יכולת כיוון בכיפוף, בסיבוב, בפתיחה אנכית ובהטיה. מחבר למעמד. צלילות מעולה הודות ל- 185ppi. מעמד ניתן להסרה וחורי התקנה 100 מ"מ תואמיVESA Electronics( Video )Standards Association לפתרונות התקנה גמישים. יכולת הכנס-הפעל, מותנית בתמיכה במערכת. כוונון תפריט מסך )OSD( להגדרה קלה ולאופטימיזציה של המסך. 6 גצה תודוא

7 תקליטור תיעוד ותוכנה עם קובץ מידע,)INF( קובץ התאמת צבעים )ICM( תוכנת Dell Display Manager ותיעוד מוצר. תוכנת Dell Display Manager מצורפת )בתקליטור המצורף לצג(. חריץ נעילת אבטחה. יכולת ניהול נכסים. תאימות ל- STAR.ENERGY תאימות ל- Gold.EPEAT תאימות ל- RoHS. נטול BFR/PVC )למעט כבלים חיצוניים(. זכוכית נטולת ארסן וכספית בלוח בלבד. מד אנרגיה מציג בזמן אמת את רמת האנרגיה הנצרכת על ידי הצג. צגים בעלי אישור.TCO זיהוי חלקים ובקרות מבט מלפנים 1 2 מבט קדמי בקרות הפנל הקדמי תווית 1 2 תיאור לחצני פונקציות )למידע נוסף, עיין ב-הפעלת הצג( לחצן הפעלה/כיבוי )עם נורית חיווי( גצה תודוא 7

8 מאחור מבט תווית תיאור מאחור מבט x מ"מ )100 VESA תושבת פתחי VESA מכסה מאחורי - מ"מ 100 המוצמד( תקינה תווית אבטחה נעילת חריץ בברקוד סידורי מספר תווית מעמד שחרור לחצן עם התקנים לחיבור USB יציאת טעינה יכולת לכבלים פתח הצג מעמד עם מאחור מבט שימוש על לתלייה במתקן שימוש תוך הקיר על התקנה מ"מ(. 100 x מ"מ )100 VESA תואם הקיר, התקינה. אישורי את מפרטת אבטחה. כבל מנעול באמצעות הצג אבטחת Dell עם קשר ליצור תרצה אם זו בתווית היעזר טכנית. עזרה לקבלת מהצג. המעמד את משחרר להשתמש ניתן.USB אחסון התקן חיבור למחשב USB כבל חיבור לאחר רק זה במחבר שבצג. למחשב לחיבור USB וליציאת הפתח. דרך הכבלים לניתוב משמש תודוא גצה 8

9 מבט מהצד חריץ קורא הכרטיסים מבט מלמטה תווית תיאור מחבר לכבל חשמל AC כניסת DisplayPort כניסת Mini DisplayPort מחבר HDMI יציאת USB לחיבור למחשב יציאת USB לחיבור התקנים חריצי התקנה של Dell Soundbar שימוש לחיבור כבל החשמל של הצג. חיבור המחשב באמצעות כבל.DP חיבור המחשב באמצעות כבל Mini DP ל- DP. חיבור המחשב באמצעות כבל.HDMI חבר את כבל ה- USB, המצורף לצג, אל המחשב. לאחר חיבור הכבל, ניתן להשתמש במחברי USB לחיבור התקנים שבצג. חיבור התקן אחסון.USB ניתן להשתמש במחבר זה רק לאחר חיבור כבל USB למחשב וליציאת USB לחיבור למחשב שבצג. חיבור ה- Soundbar האופציונלי של Dell )דגם AC511 בלבד(. )אטום באמצעות יריעות ניילון ניתנות להסרה( הערה: Dell soundbar נמכר בנפרד. גצה תודוא 9

10 הצג מפרט שטוח צג מפרט TFT LCD - פעילה מטריצה במישור מיתוג מסך סוג לוח סוג לצפייה הניתנת התמונה מידות אלכסוני אופקי פעיל אזור אנכי פעיל אזור אזור פיקסל גובה לאינץ'( )פיקסלים PPI צפייה זווית בהיקות תפוקת ניגודיות יחס דינמית ניגודיות יחס הצג ציפוי אחורית תאורה תגובה זמן צבע עומק )טיפוסי( צבעים ערכת אינץ'( 23.8 לצפייה ניתנת תמונה )גודל ס"מ אינץ'( )20.7 מ"מ אינץ'( )11.7 מ"מ ) 2 אינץ' 242.2( 2 מ"מ מ"מ ppi 185 טיפוסי )אופקי( 178 טיפוסי, )אנכי( 178 )טיפוסי( cd/m² 350 )טיפוסי( 1000:1 2,000,000:1 3H קשיח ציפוי עם סנוור נגד הלוח בשולי LED נורות מערכת טיפוסי( לאפור )אפור שנייה אלפיות 8 ו- A-FRC סיביות 8 צבעים, מיליארד 1.07 )Adobe RGB( 99% )srgb( 100% רזולוציות מפרטי )אוטומטי( khz 140 עד khz 30 )אוטומטי( Hz 75 עד Hz 24 *60Hz ב- DP x Hz ב- HDMI 3840x2160 אופקי סריקה טווח אנכי סריקה טווח מרבית רזולוציה של המסך וכרטיס לזמין DP1.2 את להפוך יש ב- 60Hz, 3840 x 2160 של רזולוציה להציג כדי * 3840 x עד של ברזולוציה לתמוך,MST התכונה עם DP1.2 אישור בעל להיות חייב ה- DP מקור.DisplayID ב- v1.3 יתמוך שלו ההתקן ושמנהל ב- 60Hz 2160 נתמכים וידאו מצבי )HDMI )הפעלת וידאו תצוגת יכולת 720pו- 1080p,576p,480p מראש מוגדרים תצוגה מצבי תצוגה מצב אופקי תדר )קילוהרץ( )הרץ( אנכי תדר פיקסלים שעון )MHz( סנכרון קוטביות )אופקי/אנכי( תודוא גצה 10

11 -/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ -/+ -/+ -/- -/- -/- +/- +/+ +/ בלבד(* DP )מקור 60Hz 720 x x x x x x x x x x x x x x x x x 2160 של המסך וכרטיס לזמין DP1.2 את להפוך יש ב- 60Hz, 3840 x 2160 של רזולוציה להציג כדי * 3840 x עד של ברזולוציה לתמוך,MST התכונה עם DP1.2 אישור בעל להיות חייב ה- DP מקור.DisplayID ב- v1.3 יתמוך שלו ההתקן ושמנהל ב- 60Hz 2160 חשמלי מפרט וידאו כניסת אותות AC מבוא.תדר/זרם מתח זרם נחשול פיזיים מאפיינים מחבר סוג ופרה-דיפרנציאלי דיפרנציאלי קו כל של הדיגיטלי הווידאו אות DP1.2/ אות בכניסת תמיכה אוהם. 100 של בעכבה HDMI1.4 / 2.1A + 3Hz 60Hz או / 50Hz 240VAC עד 100VAC )מרבי( )מרבי( A V : )מרבי( A V : DisplayPort מחבר.Mini DisplayPort מחבר.HDMI מחבר למחשב. לחיבור USB 3.0 יציאת התקנים. לחיבור USB 3.0 יציאת x 4 )BC ל- 1.2 מיועדת הברק סמל עם )היציאה 11 תודוא גצה

12 אותות כבל סוג מעמד( )כולל מידות )פרוש( גובה מ'. 1.8 באורך Mini ל- DisplayPort DisplayPort כבל מ'. 1.8 באורך USB 3.0 כבל אינץ'( )19.75 מ"מ אינץ'( )14.61 מ"מ אינץ'( )22.40 מ"מ אינץ'( )7.56 מ"מ אינץ'( )13.33 מ"מ אינץ'( )22.40 מ"מ אינץ'( )2.22 מ"מ 56.3 אינץ'( )15.78 מ"מ אינץ'( )14.14 מ"מ אינץ'( )9.45 מ"מ אינץ'( )7.56 מ"מ ליב.( )22.05 ק"ג 10.0 ליב.( )15.65 ק"ג 7.1 ליב.( )10.58 ק"ג 4.8 ליב.( )4.41 ק"ג 2.0 )מקופל( גובה רוחב עומק מעמד( כולל )לא מידות גובה רוחב עומק המעמד מידות )פרוש( גובה )מקופל( גובה רוחב עומק משקל אריזה כולל משקל וכבלים המעמד מכלול כולל משקל על )להתקנה המעמד מכלול ללא משקל ללא - VESA התקנת שיקולי עבור או הקיר כבלים( המעמד מכלול משקל מבריקה קדמית מסגרת )מרבי( 5.0 ברק יחידת - שחורה מסגרת סביבה תנאי 40 C עד 0 C )140 F עד -4 F( 60 C עד -20 C אחסון: )140 F עד -4 F( 60 C עד -20 C הובלה: טמפרטורה בפעולה בפעולה לא לחות: תודוא גצה 12

13 בפעולה לא בפעולה גובה בפעולה לא בפעולה פיזור תרמי 10% עד 80% )ללא התעבות( אחסון: 5% עד 90% )ללא התעבות( הובלה: 5% עד 90% )ללא התעבות( 5,000 מטר )16,400 רגל( מקסימום 12,191 מטר )40,000 רגל( מקסימום BTU /שעה )מרבי( BTU /שעה )טיפוסי( מצבי ניהול צריכת חשמל אם אתה משתמש בכרטיס מסך תואםDPM של VESA או בתוכנה המותקנת במחשב, הצג יכול להפחית באופן אוטומטי את צריכת החשמל שלו כאשר אינו בשימוש. תכונה זו נקראת Power Save Mode )מצב חיסכון בצריכת החשמל(*. כאשר המחשב מזהה קלט מהמקלדת, מהעכבר או מהתקן קלט אחר, הצג יחזור אוטומטית לפעולה. הטבלה שלהלן מציגה את צריכת החשמל ואת האותות של תכונה אוטומטית זו לחיסכון בחשמל: סנכרון אופקי סנכרון אנכי וידאו נורית חיווי להפעלה צריכת חשמל מצבי VESA פעולה רגילה פעיל פעיל פעיל לבנה 90W )טיפוסי(/ 120W )מרבי( לא פעיל לא פעיל כבוי דולקת בלבן פחות מ- 1.2W מצב Active- off - - כבוי - כבוי פחות מ- 0.5W תצוגת המסך תפעל במצב פעולה רגיל בלבד. כאשר לחצן כלשהו נלחץ במצב,Active-off ההודעה הזו תוצג: Dell UP2414Q There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu. הפעל את המחשב ואת הצג כדי לגשת אל התצוגה במסך. הערה: הצג תואם לתקן STAR.ENERGY גצה תודוא 13

14 פינים הקצאות )DP ו- out DP in( DisplayPort מחבר הצג מחבר של פינים 20 צד פין מספר ML0(p) 1 GND 2 ML0(n) 3 ML1(p) 4 GND 5 ML1(n) 6 ML2(p) 7 GND 8 ML2(n) 9 ML3(p) 10 פין מספר הצג מחבר של פינים 20 צד GND ML3(n) GND GND AUX(p) GND AUX(n) HPD DP_PWR Return +3.3 V DP_PWR Mini DisplayPort מחבר פין מספר הצג מחבר של פינים 20 צד GND פעיל תקע זיהוי ML3(n) GND ML3(n) GND GND GND ML2(n) ML0(p) פין מספר הצג מחבר של פינים 20 צד ML2(p) ML0(p) GND GND ML1(n) AUX(p) ML1(p) AUX(n) GND +3.3 V DP_PWR תודוא גצה 14

15 מחבר 19 פינים מסוג HDMI מספר פין צד 19 פינים של מחבר הצג TMDS DATA 2+ TMDS DATA 2 SHIELD TMDS DATA 2- TMDS DATA 1+ TMDS DATA 1 SHIELD TMDS DATA 1- TMDS DATA 0+ TMDS DATA 0 SHIELD TMDS DATA 0- TMDS CLOCK מספר פין צד 19 פינים של מחבר הצג TMDS CLOCK SHIELD TMDS CLOCK- צף צף DDC CLOCK (SDA) DDC DATA (SDA) GROUND +5 V POWER זיהוי תקע פעיל ממשק אפיק טורי אוניברסלי(USB) בסעיף זה מופיעים פרטים על יציאות ה- USB הקיימות בחלק האחורי והתחתון של הצג. הערה: יציאות ה- USB בצג זה תואמות לתקן.USB 3.0 מהירות העברה מהירות על מהירות גבוהה מהירות מלאה קצב העברת נתונים 5Gbps 480Mbps 12Mbps צריכת חשמל 4.5W )מרבי, כל יציאה( 2.5W )מרבי, כל יציאה( 2.5W )מרבי, כל יציאה( הערה: עד 1.5A ביציאת USB )יציאה עם סמל הברק ) 1.5 לחיבור התקנים תואמים ל- 1.2 ;BC עד 0.9A ביציאות ה- USB האחרות לחיבור התקנים. גצה תודוא 15

16 מחבר USB לחיבור למחשב מחבר USB לחיבור התקנים מספר פין שם האות מספר פין שם האות VBUS 1 VBUS 1 -D 2 -D 2 D+ 3 D+ 3 GND 4 GND 4 StdA_SSRX- 5 StdB_SSTX- 5 StdA_SSRX+ 6 StdB_SSTX+ 6 GND_DRAIN 7 GND_DRAIN 7 StdA_SSTX- 8 StdB_SSRX- 8 StdA_SSTX+ 9 StdB_SSRX+ 9 מעטפת סיכוך מעטפת סיכוך יציאות USB 1 לחיבור למחשב - בחלק התחתון 4 לחיבור להתקנים - 1 מאחור, 3 בחלק התחתון יציאה לטעינת חשמל - היציאה שמאחור )היציאה עם סמל הברק (; תומכת בטעינת חשמל מהירה אם ההתקן תואם ל- 1.2.BC הערה: לשימוש בפונקציה,USB 3.0 על המחשב להיות תואם ל- 3.0.USB הערה:במחשבים שבהם פועלת,Windows 7 יש להתקין את Service Pack 1.)SP1( יציאות ה- USB של הצג פועלות רק כאשר הצג פעיל או ב- Mode Power Save )מצב חיסכון בצריכת חשמל(. אם תכבה את הצג ולאחר מכן תדליק אותו, ייתכן שייקח להתקנים המחוברים אליו כמה שניות כדי לחזור לפעולה רגילה. 16 גצה תודוא

17 הכרטיסים קורא מפרטי כללית סקירה לקרוא למשתמשים המאפשר USB מסוג אחסון התקן הוא ההבזק זיכרון כרטיס קורא וממנו. זיכרון לכרטיס מידע ולכתוב שלMicrosoft ההפעלה מערכת ידי על אוטומטית מזוהה הבזק זיכרון כרטיסי קורא Windows ו-/ 8 )SP1( W indows 7 Service Pack Windows, 1 Vista -.Windows 8.1 מופיעה. )חריץ( הזיכרון כרטיס של הכונן אות ומזוהה, מותקן הכרטיסים שקורא לאחר הלאה( וכן ושחרור גרירה מחיקה, )העתקה, קבצים על רגילות פעולות לבצע ניתן מכן לאחר זה. בכונן ההתקן מנהלי לתקליטור )מצורף הכרטיסים קורא של ההתקן מנהל את התקן הערה: לחריץ הכנסתם עם כהלכה מזוהים זיכרון שכרטיסי להבטיח כדי לצג( המצורף והתיעוד הכרטיסים. תכונות האלה: התכונות את יש הכרטיסים לקורא Windows 7 Service,Windows Vista - שלMicrosoft הפעלה במערכות תמיכה.Windows 8/Windows ו- 8.1 )SP1( Pack 1 של Windows הפעלה מערכות עבור התקנים מנהלי נחוצים )לא גדול בנפח אחסון התקן Windows 8/ ו- )SP1( W indows 7 Service Pack, 1 Vista - Microsoft.)Windows 8.1 שונים. זיכרון כרטיסי במגוון תומך הנתמכים: הזיכרון כרטיסי את מפרטת שלהלן הטבלה חריץ מספר הבזק זיכרון כרטיסי סוג Memory Stick PRO,)HSMS( High Speed Memory Stick,MS Pro HG MS Duo Secure Digital מתאם(, )עם Memory Stick Duo ) MSPRO (, מתאם(, )עם Mini Secure Digital,Secure Digital Card ) Mini-SD (, )MMC( MultiMediaCard,)SDHC כולל,SD( TransFlash 1 17 תודוא גצה

18 הקיבולת המרבית של הכרטיסים שקורא הכרטיסים UP2414Q תומך בה UP2414Q סוג הכרטיס מפרט תמיכה הקיבולת המרבית הנתמכת במפרט נתמך 32 GB Memory Stick Pro-HG תומך במהירות USB 3.0 MS Pro HG נתמך 32 GB Memory Stick Duo Specification MS Duo נתמך 1 TB SD Memory Card תומך במהירות USB 3.0 SD נתמך 32 GB Multi Media Card System Specification MMC כללי סוג חיבור התקן USB 2.0/3.0 במהירות גבוהה וגבוהה מאוד )תואם להתקן USB במהירות גבוהה( מערכות הפעלה נתמכות יכולת הכנס-הפעל מערכות הפעלה שלMicrosoft - Vista,Windows 1 Windows 7 Service Pack )SP1( ו-/ 8 Windows.Windows 8.1 ניתן להתקין את הצג בכל מערכת תואמת הכנס-הפעל. הצג מספק למחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי התצוגה המורחב )EDID( תוך שימוש בפרוטוקולי ערוץ נתוני תצוגה,)DDC( ומאפשר למערכת להגדיר את עצמה ולמטב את הגדרות הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע אוטומטית; ניתן לבחור הגדרות שונות לפי הצורך. למידע נוסף על החלפת ההגדרות ש הצג, עיין בהפעלת הצג. איכות צג ה- LCD ומדיניות הפיקסלים בתהליך הייצור של צג ה- LCD, אין זה נדיר שפיקסל אחד או יותר מתקבע במצב בלתי משתנה שקשה לראות ושלא משפיע על איכות התצוגה או השימושיות שלה. למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: 18 גצה תודוא

19 הנחיות לתחזוקה ניקוי הצג אזהרה: קרא ופעל בהתאם להוראות הבטיחות לפני שתנקה את הצג. אזהרה: לפני שתנקה את הצג, נתק את כבל המתח שלו מהשקע שבקיר. מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה להוצאה מהאריזה, לניקוי או לטיפול בצג: לניקוי המסך האנטי-סטטי, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם ניתן, השתמש במטלית מיוחדת לניקוי מסכים או בתמיסה מתאימה לציפוי האנטי- סטטי. אין להשתמש בבנזין, במדלל, באמוניה, בחומרי ניקוי שוחקים או באוויר דחוס. נקה את הצג בעזרת מטלית לחה ופושרת. הימנע משימוש בחומרי ניקוי מכל סוג, מכיוון שחלקם משאירים ציפוי לבנבן על הצג. אם הבחנת באבקה לבנה כשהוצאת את הצג מהאריזה, נגב אותה בעזרת מטלית. טפל בזהירות בצג, מכיוון שצגים בצבעים כהים עלולים להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר בצגים בצבעים בהירים. כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש. גצה תודוא 19

20 התקנת הצג חיבור המעמד הערה: המעמד מגיע נפרד מהצג. הערה: מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. אם רכשת מעמד אחר, עיין במדריך ההתקנה שלו לקבלת הוראות התקנה. לחיבור מעמד הצג: 1. הסר את הכיסוי והנח עליו את הצג. 2. התאם את שתי הלשוניות שבחלק העליון של המעמד לחריץ שבגב הצג. 3. לחץ על המעמד עד שיינעל למקומו בנקישה. חיבור הצג אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הנהלים שבסעיף זה, הישמע להוראות הבטיחות. לחיבור הצג אל המחשב: 1. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל. 2. חבר את כבל ה- HDMI השחור )אופציונלי( או את כבל ה- DP) DisplayPort ( ליציאת הווידאו שבגב המחשב. אל תשתמש בכל הכבלים באותו מחשב. השתמש בכל הכבלים רק אם הם מחוברים למחשבים שונים עם כרטיסי מסך מתאימים. 20 גצה תנקתה

21 חיבור כבל DisplayPort השחור )או )minidp או חיבור כבל HDMI שחור )אופציונלי( חיבור כבל USB 3.0 לאחר שסיימת לחבר את כבל ה- DP/HDMI,DP/mini פעל בהתאם להוראות האלה כדי לחבר את כבל ה- 3.0 USB אל המחשב וכדי להשלים את הגדרת הצג: 1. חבר את יציאת ה- 3.0 USB לחיבור מחשב )כבל מצורף( אל יציאת ה- 3.0 USB המתאימה במחשב. לפרטים, עיין במבט מלמטה.( 2. חבר את התקני ה- 3.0 USB ליציאות ה- 3.0 USB לחיבור התקנים שבצג. 3. חבר את כבלי המתח של המחשב ושל הצג לשקעים סמוכים בקיר. 4. הדלק את הצג ואת המחשב. אם מוצגת תמונה, ההתקנה הסתיימה. אם לא מוצגת תמונה, עיין בפתרון בעיות. 5. השתמש בחריץ הכבלים שבמעמד הצג כדי לסדר את הכבלים. גצה תנקתה 21

22 USB זהירות: התרשימים מיועדים להמחשה בלבד. מראה המחשב עשוי להיות שונה. סידור הכבלים לאחר שחיברת את כל הכבלים הנחוצים לצג ואל המחשב )לחיבור הכבלים, עיין בחיבור הצג(, השתמש בחריץ לסידור הכבלים כדי לסדר את הכבלים כפי שמוצג למעלה. חיבור מכסה הכבלים גצה תנקתה

23 הסרת המעמד הערה: ודא שהצג מונח על משטח נקי כדי שלא לשרוט את מסך ה- LCD במהלך הסרת המעמד. הערה: מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. אם רכשת מעמד אחר, עיין במדריך ההתקנה שלו לקבלת הוראות התקנה. להסרת המעמד: הנח את הצג על משטח שטוח. 1. לחץ והחזק את לחצן השחרור של המעמד. 2. הרם את המעמד והרחק אותו מהצג. 3. גצה תנקתה 23

24 התקנה על הקיר )אופציונלית( )מידות הברגים: x M4 10 מ"מ(. עיין בהוראות המצורפות לערכת ההתקנה של מתקן התלייה התואם ל- VESA. הנח את לוח הצג על מטלית רכה, על כרית או על שולחן שטוח ויציב. 1. הסר את המעמד. 2. השתמש במברג כדי להסיר את ארבעת הברגים המאבטחים את כיסוי הפלסטיק. 3. חבר את תושבת ההתקנה מערכת ההתקנה על הקיר לצג. 4. התקן את הצג על הקיר לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה של הקיר. 5. הערה: לשימוש עם המתקנים לתלייה על הקיר בעלי אישור UL עם יכולת נשיאת משקל/ עומס מינימלי של 4.8 ק"ג. 24 גצה תנקתה

25 הפעלת הצג שימוש בלחצני הלוח הקדמי לחץ על הלחצנים שבחזית הצג כדי לשנות את מאפייני התמונה המוצגת. בעת השימוש בלחצנים האלה לכוונון המאפיינים, הערכים המספריים של המאפיינים יוצגו במסך כשהם משתנים. Preset Modes Brightness/Contrast Input Source Menu Exit הטבלה הבאה מתארת את לחצני לוח הבקרה הקדמי: לחצן בפנל הקדמי תיאור מקש קיצור/מצבים מוגדרים מראש לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. 1 מקש קיצור/בהירות/ ניגודיות לחץ על לחצן זה לגישה ישירה אל התפריט Brightness/ Contrast )בהירות/ניגודיות(. 2 גצה תלעפה 25

26 השתמש בתפריט Input Source )מקור כניסה( לבחירה בין אותות וידאו שונים שמחוברים לצג. כניסת DisplayPort כניסת Mini DisplayPort כניסת HDMI הצגת סרגל מקורות הכניסה. לחץ על ועל כדי לעבור בין אפשרויות ההגדרה ולחץ על כדי לבחור במקור הכניסה הרצוי. השתמש בלחצן Menu )תפריט( כדי להפעיל את בתצוגה במסך, ובחר את OSD Menu )תפריט התצוגה במסך(. עיין בגישה למערכת התפריטים. Input Source )מקור כניסה( Menu )תפריט( 3 4 Exit )יציאה( Power )הפעלה - עם נורית חיווי( לחץ על Exit )יציאה( כדי לחזור לתפריט הראשי או כדי לצאת מתפריט המסך. לחץ על Power )הפעלה( כדי להדליק ולכבות את הצג. נורית החיווי הלבנה מציינת שהצג דולק ומתפקד בצורה מלאה. נורית חיווי לבנה מהבהבת מציינת מצב חיסכון בחשמל.DPMS גצה תלעפה

27 לחצנים בלוח הקדמי לחץ על המקשים שבחזית הצג כדי לשנות את הגדרות התמונה. לחצנים בלוח הקדמי תיאור 1 למעלה לחץ על Up )למעלה( כדי לכוונן )להגדיל טווח( פריטים בתפריט המסך. 2 למטה לחץ על Down )למטה( כדי לכוונן )להקטין טווח( פריטים בתפריט המסך. 1 2 אישור לחץ על OK )אישור( כדי לאשר את הבחירות שעשית. 3 3 הקודם לחץ על Back )הקודם( כדי לחזור לתפריט הקודם. 4 4 גצה תלעפה 27

28 שימוש בתפריט המסך )OSD( גישה למערכת התפריטים הערה: אם תשנה את ההגדרות ולאחר מכן תמשיך לתפריט אחר או תצא מתפריט המסך, הצג ישמור אוטומטית את השינויים. השינויים נשמרים גם אם תשנה את ההגדרות ולאחר מכן תמתין להיעלמותו של תפריט המסך. 1. לחץ על Menu )תפריט( כדי לפתוח את תפריט המסך ולהציג את התפריט הראשי. Dell UP2414Q Energy Use Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz 2. לחץ על ועל כדי לעבור בין אפשרויות ההגדרה. כשאתה עובר בין הסמלים, שם האפשרות הנוכחית מסומן. עיין הטבלה הזו לקבלת הרשימה המלאה של האפשרויות הזמינות בצג. 3. לחץ פעם אחת על או על כדי להפעיל את האפשרות המסומנת. 4. לחץ על ועל כדי לבחור בפרמטר הרצוי. 5. לחץ על כדי להיכנס למחוון ולאחר מכן לחץ על או על בהתאם לחיוויים שבתפריט, כדי לערוך שינויים. 6. לחץ פעם אחת על כדי לחזור לתפריט הראשי ולבחור אפשרות אחרת או לחץ פעמיים או שלוש על כדי לצאת מתפריט המסך. 28 גצה תלעפה

29 סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור מד זה מציג בזמן אמת את צריכת החשמל של הצג. השתמש בתפריט זה כדי להפעיל את כוונון ה-/ Brightness Contrast )בהירות/ניגודיות(. Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings Energy Use Energy Use )צריכת חשמל( Brightness/ Contrast )בהירות/ניגודיות( PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz בהירות מכוונן את בהיקות התאורה האחורית. לחץ על כדי להגביר את הבהירות ועל כדי להנמיך את הבהירות )מינימום 0, מקסימום 100(. הערה: הכוונון הידני של Brightness )בהירות( אינו זמין אם דינמית( מופעלת ו- Preset )ניגודיות Dynamic Contrast.CAL2 או מוגדרים מראש( מוגדר ל- CAL1 )מצבים Modes כוונן תחילה את Brightness )בהירות( ולאחר מכן כוונן את Contrast )ניגודיות( רק אם יש צורך בכוונון נוסף. לחץ על כדי להגביר את הניגודיות ועל כדי להנמיך את הניגודיות )מינימום 0, מקסימום 100(. The הפונקציה Contrast )ניגודיות( מאפשרת לכוונן את מידת ההבדל בין האזורים הכהים ובין האזורים הבהירים של המסך. הערה: הכוונון הידני של Contrast )ניגודיות( אינו זמין אם Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( ל- CAL1 או.CAL2 Brightness )בהירות( Contrast )ניגודיות( גצה תלעפה 29

30 השתמש בתפריט Input Source )מקור כניסה(לבחירה בין אותות וידאו שונים שמחוברים לצג. Input Source )מקור כניסה( Dell UP2414Q Energy Use Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings Scan Sources DisplayPort Mini DisplayPort HDMI PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz לחץ על Scan Sources )סריקת מקורות( לסריקת אותות הכניסה הזמינים. בחר בכניסת DisplayPort אם אתה משתמש במחבר DisplayPort.)DP( לחץ על לבחירת מקור הכניסה.DisplayPort בחר בכניסת Mini DisplayPort אם אתה משתמש במחבר Mini DisplayPort.)DP( לחץ על לבחירת מקור הכניסה.Mini DisplayPort בחר בכניסת HDMI אם אתה משתמש במחבר.HDMI לחץ על לבחירת מקור הכניסה.HDMI Scan Sources )סריקת מקורות( DisplayPort Mini DisplayPort HDMI 30 גצה תלעפה

31 בחר בתפריט Color Settings )הגדרות צבעים( לכוונון הגדרות הצבעים של הצג. Color Settings )הגדרות צבעים( Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Input Color Format Gamma Preset Modes Zonal Color Space Contrast(2) Reset Color Settings Energy Use RGB PC Standard Off Resolution: 3840x2160, 30Hz מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו ל: :RGB בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב או לנגן DVD באמצעות כבל HDMI או.DP/Mini DP :YPbPr בחר באפשרות זו אם נגן ה- DVD תומך ביציאת YPbPr בלבד. מאפשר להגדיר את הגאמה ל- PC )מחשב( או.MAC מאפשר בחירה מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. Dell UP2414Q Energy Use Input Color Format )תבנית צבע כניסה( Gamma )גאמה( Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Input Color Format Gamma Preset Modes Zonal Color Space Contrast(2) Reset Color Settings Standard Multimedia Movie Game Paper Color Temp. Color Space Custom Color Resolution: 3840x2160, 30Hz גצה תלעפה 31

32 Standard )רגיל(: טעינת הגדרות ברירת המחדל של הצבעים בצג. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש. Multimedia )מולטימדיה(: טוען הגדרות צבעים אידאליות עבור יישומי מולטימדיה. חל על כניסת HDMI בתזמון CEA )תחום צבעים )YUV בלבד. Movie )סרט(: טוען הגדרות צבעים אידיאליות עבור צפייה בסרטים. חל על כניסת HDMI בתזמון CEA )תחום צבעים )YUV בלבד. Game )משחק(: טוען הגדרות צבעים אידיאליות עבור רוב יישומי המשחקים. Paper )נייר(: טוען הגדרות בהירות וחדות מיטביות לצפייה בטקסטים. ערבוב רקע הטקסט כדי לדמות נייר אמיתי בלי להשפיע על תמונות צבעוניות. חל על תבנית כניסה RGB בלבד. Temp. Color )טמפרטורת צבעים(: המסך נראה חם יותר עם גוון אדום/צהוב כשהמחוון ב- 5,000K או קריר יותר עם גוון כחול כשהמחוון ב- 10,000K. Space Color )מרחב צבעים(: מאפשר למשתמשים לבחור את מרחב הצבעים:,Adobe RGB srgb, CAL1, CAL2. RGB :Adobe מצב זה תואם ל- RGB Adobe )כיסוי של 99%(. :srgb מבצע אמולציה srgb ב- 100%. :CAL1/CAL2 מצבים מוגדרים מראש שכוילו על ידי המשתמשים באמצעות Dell Ultrasharp Color Calibration Software או תוכנות אחרות שאושרו על ידי Dell. Dell Ultrasharp Color Calibration X-rite colorimeter פועלת עם Software i1display Pro ניתן לרכוש את.i1Display Pro באתר האלקטרוניקה, תוכנה ואביזרים של.Dell הערה: הדיוק של,sRGB AdobeRGB, CAL2 ו- CAL2 ממוטב לתבנית צבעים.RGB לדיוק מיטבי של צבעי srgb ו- AdobeRGB, כבה Off )את( Uniformity Compensation )פיצוי האחידות( בתפריט המסך. הערה: Factory Reset )איפוס להגדרות היצרן( יסיר את כל נתוני הכיול של CAL1 ו- CAL2. 32 גצה תלעפה

33 Color Custom )צבע מותאם אישית(:מאפשר להגדיר ידנית את הגדרות הצבעים. לחץ על ועל כדי לכוונן את ערכי Red )אדום(, Green )ירוק( ו- Blue )כחול( וליצור מצב צבע מוגדר מראש משלך. השתמש ב- וב- כדי לבחור ב- Gain )שבח(, Offset )היסט(, Hue )גוון(, Saturation )רוויה(. Gain )שבח(: בחר באפשרות זו כדי לכוונן את רמת השבח של אות ה- RGB )ערך ברירת המחדל הוא 100(. Offset )היסט(: בחר באפשרות זו כדי לכוונן את ערך ההיסט של רמת השחור של ה- RGB )ערך ברירת המחדל הוא 50( כדי לשלוט בצבעי הבסיס של הצג. Hue )גוון(: בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הערכים של גווני RGBCMY בנפרד )ערכי ברירת המחדל הם.)50 Saturation )רוויה(: בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הערכים של רוויית RGBCMY בנפרד )ערכי ברירת המחדל הם 50(. מאפשר להציג מרחבי צבעים שונים בחצי השמאלי והימני של המסך. אם האפשרות Zonal Color Space )מרחב צבעים אזורי( במצב On )פועל(, החצי הימני של המסך שומר על מרחב הצבעים הנוכחי שנבחר. ניתן לבחור את מרחב הצבעים של החצי השמאלי באמצעות האפשרויות שברשימה. Zonal Color Space הפיכת התכונה )כבוי(: Off )מרחב צבעים אזורי( ללא זמינה. RGB :Adobe מצב זה תואם ל- RGB Adobe )כיסוי של 99%(. :srgb מבצע אמולציה srgb ב- 100%. :CAL1/CAL2 מצבים מוגדרים מראש שכוילו על ידי המשתמשים באמצעות Dell Ultrasharp Color Calibration Software או תוכנות אחרות שאושרו על ידי Dell. Dell Ultrasharp Color Calibration X-rite colorimeter i1display פועלת עם Software.Pro ניתן לרכוש את i1display Pro באתר האלקטרוניקה, תוכנה ואביזרים של.Dell Zonal Color Space )מרחב צבעים אזורי( גצה תלעפה 33

34 הערה: אם האפשרות Zonal Color Space )מרחב צבעים אזורי( פועלת, הצד השמאלי של המסך יאמץ את הגדרת הבהירות של הצד הימני. בנוסף, האפשרויות Uniformity Dynamic אחידות( ו- Contrast )פיצוי Compensation )ניגודיות דינמית( לא יהיו זמינות. הערה: כדי להבטיח דיוק מיטבי של הצבעים, לא מומלץ לכוונן את הגדרות ה- Contrast )ניגודיות( או Brightness )בהירות( לאחר כיול CAL1 ו- CAL2. מומלץ לכוונן את Zonal רמת בהיקות לפני הפעלת לאותה ו- CAL2 CAL1 Color Space )מרחב צבעים אזורי(. מאפשר לכוונן את הניגודיות בצד הימני והשמאלי של המסך אם Zonal Color Space )מרחב צבעים אזורי( ו/או PBP Mode )מצב )PBP מופעל. מאפשר להפעיל את הגבול הכחול או לכבותו. גבול זה נועד לציין את החלק במסך שעשוי להיות במרחב צבעים שונה. באמצעות תכונה זו ניתן לשוות גוון ירוק או סגול לתמונת וידאו. משמש לכוונון גוון העור הרצוי. לחץ על או על לכוונון הגוון מ-' 0 ' עד '100'. לחץ על הווידאו. לחץ על הווידאו. כדי להגביר את ההצללה הירוקה של תמונת כדי להגביר את ההצללה הסגולה של תמונת הערה: כיוון הגוון )Hue( זמין רק במצב Movie )סרט( ו- Game )משחק(. תכונה זו משמשת לכוונון הרוויה בתמונת הווידאו. לחץ על או על לכוונון הרוויה מ-' 0 ' עד '100'. לחץ על הווידאו. לחץ על הווידאו. כדי להגביר את מראה השחור-לבן של תמונת כדי להגביר את המראה הצבעוני של תמונת הערה: כיוון הרוויה )Saturation( זמין רק בכניסת וידאו. איפוס הגדרות הצבעים של הצג להגדרות ברירת המחדל. Contrast (2) )ניגודיות 2( Border )גבול( Hue )גוון( Saturation )רוויה( Reset Color Settings )איפוס הגדרות צבעים( 34 גצה תלעפה

35 לכוונון תצוגה הגדרות Display ב- Settings השתמש התמונה. Dell UP2414Q Energy Use Display Settings תצוגה( )הגדרות Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Aspect Ratio 16:9 Sharpness 50 Noise Reduction Dynamic Contrast Uniformity Compensation Off DisplayPort 1.2 Display Info Reset Display Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz Wide 16:9 16:9) ל- התמונה של הגובה-רוחב יחס כוונון.1:1 או אוטומטי(, 4:3 גודל )שינוי Auto רחב(,Resize על לחץ יותר. רך או חד מראה לתמונה משווה זו תכונה '100'. עד מ-' 0 ' החדות לכוונון על התמונה. בשולי הרעש הפחתת ידי על הסרט איכות שיפור או יחס את משנה דינמית( )ניגודיות Dynamic Contrast.2,000,000 : 1. ל- 1 הניגודיות )ניגודיות Dynamic Contrast את להעביר כדי על לחץ )כבוי(. ל- Off או )פועל( ל- On דינמית( ניגודיות מספקת דינמית( )ניגודיות Dynamic Contrast )סרט(. ו- Movie )משחק( Game במצב יותר גבוהה Calibrated הצבעים. אחידות ופיצוי הבהירות הגדרות בחירת מחדל. כברירת היצרן ידי על שכוילה הגדרה היא )מכויל( אחידות(מכווננת )פיצוי Uniformity Compensation של אחידות להשיג כדי למרכזו, ביחס במסך שונים אזורים הצג, של מיטביים לביצועים כולו. במסך והצבעים הבהירות מראש המוגדרים מהמצבים בחלק והניגודיות הבהירות צבעים( ( )טמפרטורת Color )סטנדרטי(, Temp. Standard( )פיצוי Uniformity כש- Compensation זמינות יהיו לא מופעל. אחידות( Aspect Ratio גובה-רוחב( )יחס Sharpness )חדות( Noise Reduction רעש( )הפחתת Dynamic Contrast דינמית( )ניגודיות Uniformity Compensation אחידות( )פיצוי 35 תלעפה גצה

36 לחץ על כדי להפוך את DisplayPort 1.2 לזמין או ללא זמין. כדי להשתמש בתכונה,HBR2 הפוך את DP1.2 לזמין כדי לקבל רזולוציה של 3840,ב- 60Hz. x 2160 לקבלת מידע נוסף, עיין בהגדרה של תצוגת.DP1.2 הערה: ודא שכרטיס המסך תומך בתכונות אלו לפני שתבחר ב- DP1.2. הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק. חלק מכרטיסי הגרפיקה לא תומכים ב- MCCS Control( Monitor Dell( DDM כאלה, במקרים ב- DP1.2. )Command Set )Display Manager עשוי שלא לפעול. הערה: דא שמנהל ההתקן של כרטיס המסך תומך ב- DP1.2 עם התכונה,MST מסוגל להציג רזולוציה של 3840 x 2160 ב- 60Hz ושמנהל ההתקן תומך ב- v1.3,displayid אחרת התמונה במסך לא תוצג כהלכה. הצגת ההגדרות הנוכחיות של הצג. בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התצוגה. פונקציה זו מעלה חלון המציג תמונה ממקור כניסה אחר. כך ניתן להציג בו-זמנית שתי תמונות ממקורות שונים. DisplayPort 1.2 Display Info )פרטי תצוגה( Reset Display Settings )איפוס הגדרות התצוגה( PBP Settings )הגדרות )PBP Right-Window )חלון ימני - בחר ממקור כניסה( Left-Window )חלון שמאלי - בחר ממקור )PBP HDMI DP Mini DP x x x x x Mini DP DP HDMI 36 גצה תלעפה

37 תפריט משנה של PBP אם PBP במצב On )פועל( Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize PBP Mode Size Energy Use DisplayPort Fill PBP Resolution: - Resolution: 3840x2160, 30Hz תפריט משנה של PBP אם PBP במצב Off )כבוי( Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize PBP Mode Energy Use Off Resolution: 3840x2160, 30Hz הפעלה או כיבוי של תמונה לצד תמונה )PBP( בחירת גודל חלון.PBP Ratio Aspect )יחס גובה-רוחב(: כוונון יחס התמונה של מצב PBP בהתאם לכניסת הווידאו..PBP מסך מלא במצב )מלא(: Fill PBP Mode )מצב )PBP Size )גודל( גצה תלעפה 37

38 Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Power Button LED USB Monitor Sleep Energy Use On During Active Off During Standby On Energy Settings )הגדרות צריכת חשמל( Display Settings Reset Energy Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz נורית לחצן הפעלה USB Monitor Sleep )העברת המסך למצב שינה( Reset Energy Settings )איפוס הגדרות צריכת החשמל( Menu Settings )הגדרות תפריטים( מאפשר להגדיר את נורית החיווי להפעלה כ- On )דולקת( או Off )כבויה(. הפיכה של ה- USB לזמין או לא זמין כאשר הצג במצב המתנה. הערה: USB ON/OFF במצב המתנה זמין רק כאשר כבל ה- USB לחיבור למחשב מנותק. אפשרות זו תהיה לא תהיה זמינה אם כבל ה- USB לחיבור למחשב מחובר. מאפשר לך להפעיל או לכבות את העברת המסך למצב שינה. בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Energy Settings )הגדרת צריכת חשמל(. Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Language Transparency Timer Lock Reset Menu Settings Energy Use English s Unlock Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz 38 גצה תלעפה

39 אפשרות השפה מוגדרת בתצוגת המסך לאחת משמונה שפות )אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית - ברזיל, רוסית, סינית מפושטת או יפנית(. בעזרת אפשרות זו תוכל לשנות את רקע תפריט המסך מעמום לשקוף. Language )שפה( Transparency )שקיפות( Timer )קוצב זמן( הגדרת משך הזמן בו תפריט המסך יישאר פעיל לאחר הלחיצה האחרונה על לחצן כלשהו. לחץ על ועל כדי לכוונן את המחוון במרווחים של שנייה אחת, מ- 5 ועד 60 שניות. שליטה בגישת המשתמשים לכוונון. כאשר האפשרות Lock )נעילה( נבחרת, המשתמש אינו יכול לכוונן. כל הלחצנים יינעלו. Lock )נעילה( Reset Menu Settings )איפוס הגדרות תפריטים( Other Settings )הגדרות נוספות( הערה: הפונקציה Lock )נעילה( - נעילה רכה )באמצעות תפריט המסך( או נעילה קשה )לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן שמעל ללחצן ההפעלה למשך 10 שניות(. הפונקציה Unlock )ביטול נעילה( רק נעילה קשה )לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן שמעל ללחצן ההפעלה למשך 10 שניות(. בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Menu )תפריט(. בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרות תפריט המסך, כגון DDC/Cl, LCD Conditioning )ייצוב )LCD וכדומה. Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Button Sound Auto Rotate DDC/CI LCD Conditioning Reset Other Settings Factory Reset Energy Use Off On Enable Disable Reset All Settings Resolution: 3840x2160, 30Hz הצג יצפצף כל אימת שאפשרות חדשה נבחרת בתפריט. לחצן זה הופך את הצליל לזמין או ללא זמין. Button Sound )צליל הלחצנים( גצה תלעפה 39

40 למצב לרוחב ממצב הצג סיבוב כיוון. בחיישן מצויד זה צג המסך, תפריט את אוטומטית יפעיל הקיר( על )בתלייה לאורך בהתאם. יסובב והוא מותקנת )DDM( Dell Display Manager התוכנה אם בהתאם. הוא אף יסובב המסך תוכן מתאים, המסך וכרטיס כדי )כבוי( ל- Off אוטומטי( )סיבוב Auto Rotate את הגדר זמינה. ללא זו תכונה להפוך )Display Data Channel/Command Interface( DDC/CI וכן צבעים איזון )בהירות, הצג של הפרמטרים את לכוונן מאפשר ללא זו תכונה להפוך ניתן במחשב. התוכנה באמצעות הלאה( זמין(. ללא )הפוך Disable באפשרות בחירה ידי על זמינה הפוך הצג, ביצועי ולשיפור מיטבית משתמש חוויית לקבלת לזמינה. התכונה את Auto Rotate אוטומטי( )סיבוב DDC/CI Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Button Sound Auto Rotate DDC/CI LCD Conditioning Reset Other Settings Factory Reset Energy Use Enable Disable Reset All Settings Resolution: 3840x2160, 30Hz תלעפה גצה 40

41 LCD Conditioning )תיקון צריבת תמונה( מסייע למנוע מקרים של צריבת תמונה קלה. כתלות ברמת הצריבה, ייתכן שפעולת התוכנית תימשך זמן מה. ניתן להפוך תכונה זו ללא זמינה על ידי בחירה באפשרות Enable )הפוך לזמין(. Dell UP2414Q Energy Use Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Button Sound Auto Rotate DDC/CI LCD Conditioning Reset Other Settings Factory Reset Enable Disable Reset All Settings Resolution: 3840x2160, 30Hz בחר באפשרות זו כדי לשחזר הגדרות ברירת מחדל נוספות, כגון.DDC/CI Reset Other Settings )איפוס הגדרות נוספות( Factory Reset )איפוס להגדרות ברירת המחדל( Personalize )התאמה אישית( איפוס כל ההגדרות של תפריט המסך לערכי ברירת המחדל. המשתמש יכול לבחור מהאפשרויות Preset Modes )מצבים מוגדרים אישית(, Brightness/Contrast )בהירות/ניגודיות(, Input Source )מקור כניסה(, Aspect Ratio )יחס גובה- רוחב(, PBP Mode )מצב )PBP ולהגדירה כמקש קיצור. Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Personalize Shortcut Key 1 Shortcut Key 2 Shortcut Key 3 Reset Personalize Energy Use Preset Modes Brightness/Contrast Input Source Resolution: 3840x2160, 30Hz Reset Personalization )אפס התאמה אישית( מאפשר שחזור של מקש הקיצור להגדרת ברירת המחדל שלו. גצה תלעפה 41

42 הודעות אזהרה בתפריט המסך כאשר התכונה Dynamic Contrast )ניגודיות דינמית( זמינה )במצבים המוגדרים מראש האלה: Game )משחק( או Movie )סרט((, לא ניתן לבצע כוונון ידני של הבהירות. Dell UP2414Q To allow manual adjustment of brightness, the Dynamic Contrast will be switched off. Do you want to continue? No Yes אם הצג אינו תומך ברזולוציה מסוימת, תוצג ההודעה הזו: Dell UP2414Q The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 30/60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications. ממשעות הדבר היא שהצג אינו מצליח להסתנכרן עם האות שמגיע מהמחשב. עיין במפרט הצג לקבלת טווחי התדרים האופקיים והאנכיים שניתן להשתמש בהם בצג זה. המצב המומלץ הוא.3840 x 2160 ההודעה הזו תוצג לפני הפיכה של DDC/CI ללא זמין. Dell UP2414Q The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function? No Yes 42 גצה תלעפה

43 כשהצג עובר ל- Mode Power Save )מצב חיסכון בצריכת חשמל(, תוצג ההודעה הזו: Dell UP2414Q Entering Power Save Mode. הפעל את המחשב והער את הצג כדי לגשת לתפריט המסך. אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, אחת מההודעות האלה תוצג בהתאם לכניסה שנבחרה: Dell UP2414Q There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu. אם הכניסה שנבחרה היא,HDMI DP או m-dp והכבל המתאים לא מחובר, תיבת דו-שיח תופיע במוצג להלן. Dell UP2414Q No DisplayPort Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes. Dell UP2414Q או No Mini DisplayPort Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes. Dell UP2414Q או No HDMI Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes. לקבלת מידע נוסף, עיין בפתרון בעיות. גצה תלעפה 43

44 הגדרת רזולוציה מרבית ב- Vista,Windows 7 Windows או 8/Windows 8.1 :Windows 1. ב /Windows Windows בלבד, בחר באריח Desktop )שולחן העבודה( כדי לעבור לשולחן העבודה הקלסי. 2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Screen Resolution )רזולוציית המסך(. 3. פתח את הרשימה הנפתחת של רזולוציות המסך ובחר באפשרות x 4. לחץ על OK )אישור(. אם האפשרות 3840 x 2160 לא מופיעה, ייתכן שיהיה צורך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך. בהתאם למחשב, בצע אחת מהפעולות האלה. אם ברשותך מחשב שולחני או נייד של :Dell עבור לאתר, הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך. אם המחשב שברשותך אינו מתוצרת Dell )נייד או שולחני(: עבור לאתר התמיכה של המחשב והורד את מנהלי ההתקן העדכניים של כרטיס המסך. עבור לאתר האינטרנט של כרטיס המסך והורד את מנהלי ההתקן העדכניים. הערה: הערה: ייתכן שיהיה עליך לכוונן את גודל הגופן בעת שימוש ברזולוציה המרבית בצג זה. לשינוי גודל הגופן, עבור אל )ב- 7 Windows וב- 8.1 :)Windows 8/Windows לוח הבקרה > מראה והתאמה אישית > צג 44 גצה תלעפה

45 הגדרה של תצוגת DP1.2 הגדרת ברירת המחדל של היצרן ב- UP2414Q היא.DP1.1a כדי לאפשר רזולוציה של 3840 x 2160 ב- 60Hz, ודא שכרטיס המסך של מקור ה- DP הוא בעל אישור DP1.2 עם התכונה,MST תומך ברזולוציה של עד 3840 x 2160 ב- 60Hz ושמנהל ההתקן שלו תומך ב- v1.3,displayid ולאחר מכן שנה את הגדרת ה- DP ל- DP1.2 באופן הזה: א( הצג מסוגל להציג תוכן 1. השתמש בלחצן תפריט המסך לניווט ל- Settings Display )הגדרות תצוגה(. Dell UP2414Q Brightness/Contrast Input Source Color Settings Display Settings PBP Settings Energy Settings Menu Settings Other Settings Energy Use Aspect Ratio 16:9 Sharpness 50 Noise Reduction Dynamic Contrast Uniformity Compensation Off DisplayPort 1.2 Display Info Reset Display Settings Personalize Resolution: 3840x2160, 30Hz.2 עבור אל.DisplayPort בחר באפשרות Enable )הפוך לזמין( או Disable )הפוך ללא זמין( לפי הצורך. 4. הישמע להוראות במסך ואשר את הבחירה ב- DP1.2 או ב- DP1.1a. Dell UP2414Q Please ensure your Graphics Card can support DP MST (Daisy chain)/hbr2 (High Bit Rate) before changing the monitor setting to DP1.2. Incorrect setting may result in blank screen on monitor. Confirm Exit גצה תלעפה 45

46 Dell UP2414Q DP MST/HBR2 will be disabled for DP1.1a. Confirm Exit ב( הצג לא מציג תוכן כלשהו )מסך ריק( 1. לחץ על לחצן תפריט המסך כדי להעלות את תפריט המסך Input Source )מקור כניסה(. Preset Modes Brightness/Contrast Input Source Menu Exit 2. השתמש ב- או ב- כדי לסמן את DisplayPort או את.Mini DisplayPort 46 גצה תלעפה

47 3. לחץ לחיצה ממושכת על למשך כ- 8 שניות. 4. הודעת התצורה של DisplayPort תופיע: Dell UP2414Q DisplayPort 1.2? Enable Disable 5. השתמש ב- כדי להפוך את DP1.2 לזמין או ב- כדי לצאת בלי שינויים. חזור על השלבים שלעיל כדי לשנות את ההגדרה בחזרה ל- 1.1a DP לפי הצורך. גצה תלעפה 47

48 שימוש במתקן ההטיה, במעמד המסתובב ובתוספת האנכית הערה: מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. אם רכשת מעמד אחר, עיין במדריך ההתקנה שלו לקבלת הוראות התקנה. 5 טיפוסית )מרבית 6 ( 45 mm טיפוסית )מרבית 22 ( הערה: המעמד מגיע נפרד מהצג. 48 גצה תלעפה

49 סיבוב הצג לפני שתסובב את הצג, עליו להיות פרוס לגמרי אנכית ומוטה לגמרי למעלה כדי שלא לפגוע בתחתית הצג. שים לב: שים לב: כדי לסובב את התצוגה )רוחבית לעומת אנכית( עם מחשב Dell שברשותך, עליך להשתמש במנהל התקן גרפיקה מעודכן שאינו כלול בחבילת הצג. להורדת מנהל ההתקן הגרפי, בקר בכתובת )Download( לאזור ההורדה,עבור בחלק Video Drivers )מנהלי כרטיס מסך( להורדת מנהל ההתקן העדכני. במצב,Portrait View ייתכן שהביצועים ייפגעו כאשר תשתמש ביישומים גרפיים כבדים )כגון משחקים תלת ממדיים(. גצה תלעפה 49

50 כיוון הגדרות הסיבוב של התצוגה לאחר שסובבת את הצג, עליך לבצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את הגדרות סיבוב התצוגה Settings( )Rotation Display של המערכת. שים לב: אם אתה משתמש בצג עם מחשב שאינו מתוצרת,Dell עליך לבקר בדף מנהלי ההתקנים הגראפיים באתר היצרן לקבלת מידע אודות סיבוב התצוגה במערכת ההפעלה. כדי לכוון את הגדרות הסיבוב של התצוגה: 1.1 לחץ לחיצה ימנית בשולחן העבודה ובחר באפשרות מאפיינים. 2.2 עבור לכרטיסיה הגדרות ובחר מתקדם. 3.3 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג,ATI עבור לכרטיסייה Rotation )סיבוב( וקבע את זווית הסיבוב המועדפת. אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג nvidia עבור לכרטיסייה,nVidia בחר באפשרות NVRotate מהעמודה השמאלית ולאחר מכן קבע את זווית הסיבוב המועדפת. אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג,Intel עבור לכרטיסייה Intel, בחר באפשרות Graphic Properties )מאפייני גרפיקה(, עבור לכרטיסייה Rotation )סיבוב(, ולאחר מכן קבע את זווית הסיבוב המועדפת. שים לב: אם אפשרות הסיבוב אינה מוצגת או שאינה פועלת כשורה, בקר באתר והורד את מנהל ההתקן המעודכן עבור כרטיס המסך שברשותך. 50 גצה תלעפה

51 פתרון בעיות זהירות: לפני שתתחיל לבצע פעולה כלשהי בסעיף זה, קרא ופעל בהתאם להוראות הבטיחות. בדיקה עצמית הצג שברשותך כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא פועל בצורה תקינה. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה: כבה את המחשב ואת הצג. 1. נתק את כבל הווידאו מגב המחשב. 2. הדלק את הצג. 3. תיבת הדו-שיח הצפה תוצג )על רקע שחור( אם הצג פועל ואינו מזהה אות וידאו. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה. כמו כן, בהתאם לכניסה שנבחרה, אחת מתיבות הדו-שיח האלה תוצג תופיע במסך. Dell UP2414Q No DisplayPort Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes. Dell UP2414Q או No Mini DisplayPort Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes. Dell UP2414Q או No HDMI Cable The display will go into Power Save Mode in 5 minutes תיבה זו מוצגת גם בזמן פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הווידאו מתנתק או ניזוק. 5. כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן, הדלק את הצג ואת המחשב. אם המסך עדיין חשוך, בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. הצג תקין. תויעב ןורתפ 51

52 אבחון מובנה לצג כלי אבחון מובנה שבעזרתו תוכל לבדוק אם אופן הפעולה החריג בו נתקלת קשור לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו. הערה: תוכל להפעיל את האבחון המובנה רק כאשר כבל הווידאו מנותק והצג במצב בדיקה עצמית להפעלת האבחון המובנה: 1. ודא שהמסך נקי )אין עליו חלקיקי אבק(. 2. נתק את כבל/י הווידאו שבגב המחשב או הצג. כעת הצג יעבור למצב בדיקה עצמית. 3. לחץ לחיצה ממושכת בו-זמנית על לחצן 1 ועל לחצן 4 שבלוח הקדמי במשך שתי שניות. כעת יוצג מסך אפור. 4. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר חריגות. 5. לחץ שוב על לחצן 4 שבלוח הקדמי. צבע המסך ישתנה לאדום. 6. בדוק את התצוגה ונסה לאתר חריגות. 7. חזור על שלבים 5 ו- 6 ובדוק את התצוגה בצבעים ירוק, כחול, שחור ולבן. הבדיקה תסתיים כאשר יופיע המסך הלבן. ליציאה, לחץ שוב על לחצן 4. אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. 52 תויעב ןורתפ

53 בעיות נפוצות הטבלה שלהלן מכילה מידע כללי לגבי בעיות נפוצות בצג ופתרונות אפשריים: הבעיה אין תמונה/נורית ההפעלה כבויה אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת פיקסלים חסרים פיקסלים "תקועים" התסמין אין תמונה אין תמונה או אין בהירות נקודות במסך ה- LCD נקודות בהירות במסך ה- LCD פתרונות אפשריים ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. ודא שלחצן ההפעלה אינו לחוץ. ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון באמצעות הלחצן Input Source )מקור כניסה(. בדוק את האפשרות Power LED Button )נורית חיווי להפעלה( תחת Energy Settings )הגדרות צריכת חשמל( בתפריט המסך. הגבר את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל את האבחון המובנה. ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון באמצעות הלחצן Input Source )מקור כניסה(. הדלק וכבה את הצג. פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית.LCD למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: הדלק וכבה את הצג. פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית.LCD למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: תויעב ןורתפ 53

54 בעיות בהירות בעיות שקשורות בבטיחות בעיות חוזרות ונשנות צבע חסר צבע שגוי תמונה סטטית נשארת בתצוגה למשך זמן רב התמונה עמומה או בהירה מדי סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות הצג נדלק ונכבה חסר צבע בתמונה צבעי התמונה שגויים מופיע צל חלש של התמונה הסטטית אפס את הצג ל- Settings Factory )הגדרות ברירת המחדל(. כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. פנה ל- Dell מיד. ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. אפס את הצג ל- Settings Factory )הגדרות ברירת המחדל(. בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הבעיה החוזרת מופיעה גם במצב בדיקה עצמית. בצע בדיקה עצמית לצג. ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. נסה Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( של צבע אחר בתפריט המסך Color Settings )הגדרות צבעים(. שנה את האפשרות Input Color Format )תבנית צבע כניסה( ל- RGB או Color Settings בתפריט המסך YPbPr )הגדרות צבעים(. הפעל את האבחון המובנה. השתמש בתכונה Power Management )חיסכון בצריכת חשמל( לכיבוי הצג כשאינו בשימוש )לקבלת פרטים נוספים, עיין במצבי ניהול צריכת חשמל(. לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה. 54 תויעב ןורתפ

55 בעיות ספציפיות של המוצר בעיות ספציפיות תמונת המסך קטנה מדי לא ניתן לכוונן את הצג מהמקשים שבלוח הקדמי אין אות כניסה כאשר לוחצים על הלחצנים התמונה אינה ממלאת את המסך לא ניתן לראות את ההגדרה Post- Vbios או screen התסמין התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את שטח הצפייה תפריט המסך אינו מופיע אין תמונה, הנורית לבנה התמונה אינה ממלאת את הגובה או הרוחב של המסך ייתכן שההגדרה Post-screen או Vbios התפספסה במהלך האתחול פתרונות אפשריים בדוק את ההגדרה Aspect Ratio )יחס גובה-רוחב( בתפריט המסך Display Settings )הגדרות תצוגה( אפס את הצג ל- Settings Factory )הגדרות ברירת המחדל(. כבה את הצג, נתק את כבל החשמל, חבר אותו בחזרה והדלק את הצג. בדוק את מקור האות. הזז את העכבר או לחץ על מקש כלשהו במקלדת כדי לוודא שהמחשב אינו נמצא במצב חיסכון בצריכת חשמל. בדוק אם מקור הווידאו ל- DisplayPort או Mini DisplayPort או HDMI מופעל ומפעיל את מדיית הווידאו. ודא שכבל האותות מחובר כהלכה. חבר מחדש את כבל האותות, אם יש צורך בכך. הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו. בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות )יחס גובה-רוחב( ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא. הפעל את האבחון המובנה. השבת את מצב השינה של המסך ואתחל מחדש את המחשב. כבה את העברת המסך למצב שינה בהגדרות חסכון באנרגיה ואתחל מחדש את המחשב כדי להציג את Post-screen או.Vbios תויעב ןורתפ 55

56 פתרון בעיות בקורא הכרטיסים זהירות:אל תסיר את ההתקן בעת קריאה או כתיבה של מדיה. הדבר יגרום לאיבוד של נתונים או לתקלה במדיה. בעיה אות הכונן לא הוקצתה. Windows XP( בלבד( אות הכונן מוקצית, אבל המדיה אינה זמינה סיבה התנגשות עם אות של כונן רשת. יש לאתחל את המדיה. פתרון לחץ לחיצה ימנית על My Computer )המחשב שלי( על שולחן העבודה. לחץ על Manage )נהל(. בחלון ניהול המחשב המופיע, לחץ על Disk Management )ניהול כונן(. ברשימת הכוננים המופיעה בלוח הימני, לחץ לחיצה ימנית על הכונן הנשלף ולאחר מכן לחץ על Change Drive Letter and Paths )שינוי אות ונתיבי כוננים(. בחר באפשרות Change )שינוי( וברשימה הנפתחת שמופיעה, ציין אות כונן לכונן הנשלף. הערה: בעת בחירת אות הכונן, בחר את האות שאינה מוקצית לכונני הרשת הממופים. לחץ על OK )אישור( ולאחר מכן לחץ שוב על OK )אישור( במסך שמופיע. לחץ לחיצה ימנית על הכונן ב- Explorer ובחר באפשרות Format )אתחול( בתפריט שמופיע. 56 תויעב ןורתפ

57 המדיה הוצאה במהלך הכתיבה או המחיקה. למרות שהחלון המוקפץ נעלם, המדיה הוצאה כשהנורית הבהבה. לא ניתן לאתחל את המדיה או לכתוב עליה. קורא הכרטיסים לא פועל הודעת השגיאה Error copying file" "or folder )שגיאה בהעתקת הקובץ או התיקייה( מוצגת. הודעת השגיאה Cannot write folder" (folder name) or file "(file name) )לא ניתן לכתוב את התיקייה )שם התיקייה( או הקובץ )שם הקובץ(( במהלך הכתיבה, או, Cannot remove" folder (folder name) "or file (file name) לא ניתן להסיר את התיקייה )שם התיקייה( או הקובץ )שם הקובץ("(. בעת המחיקה, לא ניתן לכתוב או למחוק באותו שם תיקייה או קובץ. למרות שהחלון המוקפץ נעלם במהלך הכתיבה, אם תוציא את המדיה כשהנורית מהבהבת, לא תוכל להשלים את הפעולה על המדיה. מתג ההגנה מפני כתיבה מופעל. ממשק ה- USB אינו פועל. הכנס שוב את המדיה וכתוב או מחק שוב. אתחל את המדיה כדי לכתוב או למחוק את אותו שם תיקייה או קובץ. אתחל את המדיה כדי לכתוב או למחוק את אותו שם תיקייה או קובץ. ודא שהמתג להגנה מפני כתיבה של המדיה אינו מופעל. ודא שהצג הופעל. חבר שוב את הכבל לחיבור למחשב, לצג. הכנס שוב את המדיה. כבה את המסך והדלק אותו. הפעל מחדש את המחשב. תויעב ןורתפ 57

58 נספח אזהרה: הוראות בטיחות אזהרה: השימוש בבקרות, בכיוונים או בנהלים שאינם מצוינים בתיעוד זה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות, ו/או לסכנות מכניות. לקבלת מידע בנוגע להוראות הבטיחות, עיין במדריך המוצר. הודעות FCC )ארה"ב בלבד( ומידע נוסף על תקינה להודעות FCC ולמידע אחר בנושא רגולציה, עיין באתר התאימות הרגולטורית בכתובת:. פנה ל- Dell לקוחות בארצות הברית יכולים לפנות בטלפון 800-WWW-DELL ) (. הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל לקבל מידע נוסף ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, בתלוש האריזה, בחשבון או בקטלוג המוצרים של.Dell Dell מציעה מספר אפשרויות לקבלת שירות ותמיכה באינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה כתלות בארץ ובמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך. לפנייה ל- Dell לצורך מכירה, תמיכה טכנית או שירות לקוחות: 1. בקר בכתובת. 2. בחר במדינה או באזור שבהם אתה נמצא בתפריט הנפתח Choose A Country/Region )בחר מדינה/אזור( שבתחתית הדף. 3. לחץ על Contact Us )צור קשר( בצד שמאל של הדף. 4. בחר בשירות או בקישור התמיכה המתאימים לפי הצורך. 5. בחר בדרך הנוחה לך ליצירת קשר עם.Dell 58 חפסנ

59 התקנת הצג הגדרת רזולוציית התצוגה ל x )מרבית( לקבלת ביצועי תצוגה מרביים במערכות הפעלה של,Microsoft Windows הגדר את הרזולוציה ל x פיקסלים על ידי ביצוע הפעולות האלה: ב- XP :Windows 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Properties )מאפיינים(. 2. בחר בלשונית Settings )הגדרות(. 3. העבר את המחוון לצד ימין על ידי לחיצה והחזקה את לחצן העכבר השמאלי ושנה את הגדרת הרזולוציה של המסך ל x 4. לחץ על OK )אישור(. ב- Vista,Windows 7 Windows או 8/Windows 8.1 :Windows 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Personalization )התאמה אישית(. 2. לחץ על Change Display Settings )שינוי הגדרות תצוגה(. 3. העבר את המחוון לצד ימין על ידי לחיצה והחזקה את לחצן העכבר השמאלי ושנה את הגדרת הרזולוציה של המסך ל x 4. לחץ על OK )אישור(. אם האפשרות 3840 x 2160 לא מופיעה, ייתכן שיהיה צורך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך. בחר בתרחיש המתאים אשר מתאר בצורה הטובה ביותר את מערכת המחשב שבה אתה משתמש, ופעל בהתאם להנחיות: 1: אם ברשותך מחשב נייח או נישא מתוצרתDell עם גישה לאינטרנט. 2: אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרתDell. גצה תנקתה 59

60 אם ברשותך מחשב נייח או נישא מתוצרתDell עם גישה לאינטרנט 1. עבור לאתר הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך. 2. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך, נסה שנית להגדיר את הרזולוציה כ x הערה: אם לא הצלחת לקבוע את הרזולוציה במצב 3840, x 2160 פנה ל- Dell לקבלת פרטים אודות כרטיס מסך שתומך ברזולוציות הללו. 60 גצה תנקתה

61 אם יש ברשותך מחשב שולחני, מחשב נייד או כרטיס מסך שאינו מתוצרתDell ב- XP :Windows 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Properties )מאפיינים(. 2. בחר בלשונית Settings )הגדרות(. 3. בחר באפשרות Advanced )מתקדם(. 4. זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון )לדוגמה,NVIDIA ATI, Intel וכדומה(. 5. חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך )לדוגמה,.) או 6. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך, נסה שנית להגדיר את הרזולוציה כ x ב- Vista,Windows 7 Windows או 8/Windows 8.1 :Windows 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Personalization )התאמה אישית(. 2. לחץ על Change Display Settings )שינוי הגדרות תצוגה(. 3. לחץ על Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. 4. זהה את ספק כרטיס המסך מהתיאור שבחלק העליון של החלון )לדוגמה,NVIDIA ATI, Intel וכדומה(. 5. חפש מנהל התקן מעודכן באתר האינטרנט של ספק כרטיס המסך )לדוגמה,.) או 6. לאחר שהתקנת את מנהלי ההתקן עבור כרטיס המסך, נסה שנית להגדיר את הרזולוציה כ x הערה: אם לא הצלחת לשנות את הרזולוציה ל , x פנה ליצרן המחשב או רכוש כרטיס מסך שתומך ברזולוציה של x 2160 גצה תנקתה 61

62 נהלים להגדרת צג כפול ב- Vista,Windows 7 Windows או 8/Windows 8.1 Windows תוכן )א( עבורVista Windows )ב( עבור Windows 7 )ג( עבור 8/Windows 8.1 Windows )ד( הגדרת סגנונות תצוגה עבור צגים מרובים )א( עבורVista Windows חבר צג/ים חיצוני/ים למחשב הנישא או למחשב השולחני באמצעות כבל וידאו,DP( HDMI וכן הלאה( ופעל לפי אחת מהשיטות האלה: שיטה 1: שימוש במקש הקיצור "Win+P" 1. לחץ על מקש הסמל של + Windows P במקלדת. 2. החזק את מקש הסמל של Windows ולחץ על P כדי לעבור בין אפשרויות התצוגה. שיטה 2: שימוש בתפריט Personalize )התאמה אישית( 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות Personalize )התאמה אישית(. 62 גצה תנקתה

63 2. לחץ על Display Settings )הגדרות תצוגה(. 3. לחץ על Identify Monitors )זיהוי צגים(. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב ולבצע שוב את שלבים 1 עד 3, אם המערכת לא תזהה את הצג הנוסף. גצה תנקתה 63

64 )ב( עבור Windows 7 חבר צג/ים חיצוני/ים למחשב הנישא או למחשב השולחני באמצעות כבל וידאו,DP( HDMI וכן הלאה( ופעל לפי אחת מהשיטות האלה: שיטה 1: שימוש במקש הקיצור "Win+P" 1. לחץ על מקש הסמל של + Windows P במקלדת. 2. החזק את מקש הסמל של Windows ולחץ על P כדי לעבור בין אפשרויות התצוגה. שיטה 2: שימוש בתפריט Resolution Screen )רזולוציית מסך( 1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Screen Resolution )רזולוציית המסך(. 2. לחץ על Multiple displays )צגים מרובים( כדי לבחור באחת מאפשרויות התצוגה. אם הצג הנוסף אינו מופיע ברשימה, לחץ על Detect )זהה(. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב ולבצע שוב את שלבים 1 עד 2, אם המערכת לא תזהה את הצג הנוסף. 64 גצה תנקתה

65 )ג( עבור 8/Windows 8.1 Windows חבר צג/ים חיצוני/ים למחשב הנישא או למחשב השולחני באמצעות כבל וידאו,DP( HDMI וכן הלאה( ופעל לפי אחת מהשיטות האלה: שיטה 1: שימוש במקש הקיצור "Win+P" 1. לחץ על מקש הסמל של + Windows P במקלדת. 2. החזק את מקש הסמל של Windows ולחץ על P כדי לעבור בין אפשרויות התצוגה. גצה תנקתה 65

66 שיטה 2: שימוש בתפריט Resolution" "Screen )רזולוציית מסך( 1. במסך Start )התחל(, בחר באריח Desktop )שולחן העבודה( והחלף לשולחן עבודה Classic Windows )קלסי(. 2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Screen Resolution )רזולוציית המסך(. 66 גצה תנקתה

67 3. לחץ על Multiple displays )צגים מרובים( כדי לבחור באחת מאפשרויות התצוגה. אם הצג הנוסף אינו מופיע ברשימה, לחץ על Detect )זהה(. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב ולבצע שוב את שלבים 1 עד 3, אם המערכת לא תזהה את הצג הנוסף. גצה תנקתה 67

68 )ד( הגדרת סגנונות תצוגה עבור צגים מרובים לאחר הגדרת הצג/ים החיצוני/ים, המשתמשים יכולים לבחור בסגנון התצוגה בתפריט Show )הרחבה(, Extend )שכפול(, Duplicate מרובים(: )צגים Multiple displays Desktop On )הצג את שולחן העבודה(. מטב את גודל הסמלים והגופנים במספר צגים כדי להתאים להעדפות המשתמש. שכפול תצוגות אלו: שכפול אותו המסך בשני צגים עם אותה רזולוציה, לפי המסך בעל הרזולוציה הנמוכה יותר. Windows עבורVista )i( ]DUPLICATE NOT AVAILABLE[ עבור Windows 7 )ii( 68 גצה תנקתה

69 Windows עבור 8/Windows 8.1 )iii( הרחבת תצוגות אלו: אפשרות זו מומלצת בעת חיבור של צג חיצוני למחשב נישא, וכל צג יציג מסך שונה בנפרד כדי לשפר את נוחות העבודה של המשתמש. כאן ניתן להגדיר את המיקום היחסי של המסכים, לדוגמה, ניתן להגדיר את צג 1 להיות משמאל לצג 2 ולהפך. הדבר תלוי במיקום הפיזי של צג ה- LCD ביחס למחשב הנישא. ניתן לבסס את הקו האופקי המוצג בשני הצגים על המחשב הנישא או על הצג החיצוני. כל אלו הן אפשרויות שניתן לכוונן, ועל המשתמש רק לגרור את הצג של המסך הראשי לצג ההרחבה. גצה תנקתה 69

70 Windows עבורVista )i( עבור Windows 7 )ii( 70 גצה תנקתה

71 Windows עבור 8/Windows 8.1 )iii( הצג את שולחן העבודה רק ב...: הצגת הסטטוס של צג מסוים. אפשרות זו משמשת כאשר המחשב הנישא משמש כמחשב ראשי והמשתמש יכול ליהנות מהצג החיצוני הגדול יותר. רוב המחשבים הנישאים כיום תומכים ברזולוציות הנפוצות. כמתואר באיור שלעיל, הרזולוציה של צג המחשב הנישא היא רק 1366, x 768 אבל לאחר חיבור של צג LCD חיצוני בגודל 23.8 אינץ', המשתמש יכול מיד לשפר את ההנאה החזותית לאיכות.3840 x 2160 UHD גצה תנקתה 71

72 Windows עבורVista )i( 72 גצה תנקתה

73 גצה תנקתה 73 עבור Windows 7 )ii(

74 Windows עבור 8/Windows 8.1 )iii( 74 גצה תנקתה

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד