מבוא - אשר יובל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבוא - אשר יובל"

תמליל

1 מבוא מאת אביגדור שנאן רחבה ומרתקת היא ספרותם של חז"ל חכמינו זכרם לברכה, אנשי ארץ ישראל, בבל והפזורה היהודית הקדומה, אשר חיו במאות האחרונות שלפני הספירה ולאורך כחמש מאות השנים הראשונות לספירה, בימים הידועים כתקופת הבית השני וכתקופת המשנה והתלמוד. חכמים אלה, שלמעלה מאלפיים מהם ידועים לנו בשמותיהם, הנחו את העם לאורך תקופה רבת תהפוכות וסוערת, ואף עיצבו את דמותה התרבותית-דתית של היהדות, כפי שזו המשיכה והתפתחה עד ימינו אלה. אנשי ארץ ישראל, כגון הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא, רבי יוחנן וריש לקיש, וכן חכמי בבל, כגון רבא ואביי הם ואלפי מוריהם, חבריהם, תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם עמדו על ערש לידתה של הדת היהודית הבתר-מקראית והנחילו לדורות את המוסדות ואת דרכי החיים, את ערכי היסוד ואת תפיסות העולם המאפיינים אותה. בד בבד עם סיומה של התקופה המקראית, אי שם במאה הרביעית-שלישית לפני הספירה, כמה דורות לפני כינונה של מלכות בית חשמונאי, החל אט אט לעלות מעמד חברתי חדש, שהמקרא איננו מכיר אותו כלל: מעמד החכמים או הרבנים. ההנהגה המדינית והדתית שהמקרא )מאז ימי שאול ודוד( וראשית ימי הבית השני מעידים עליה התפצלה בין המלכים לבין הכוהנים, שתי שושלות בעלות ייחוס, שבצד להן עלו מפעם לפעם על הבמה בסערה הנביאים, שליחים חד-פעמיים של האלוהים אל עמו. כבר במהלך ימי הבית השני מתחילים אנו לפגוש בראשוני החכמים, 'כנסת הגדולה' קראו להם בעמימות הבאים בעקבותיהם, אך לאחר חורבן הבית, עם הסתלקותה של המלוכה מישראל ועם ירידת קרנו של מעמד הכהונה והפסקת הנבואה, תפסו החכמים את רסן ההנהגה הדתית והקנו למוסדות שייסדו בית הספר, בית הכנסת ובית המדרש את המקום המרכזי שנודע להם מאז ועד היום. בבית הספר חינכו את צעירי העם בהכרה בסיסית של מלאכת הקריאה, יסודות התפילה ואורח החיים היהודי; בבית הכנסת התאסף העם כולו כדי להתפלל בצוותא, להאזין לכתבי הקודש ולדרשות שנשאו סביבם החכמים, ללמוד את ההלכות המתחדשות ולגבש עקרונות מוסר ודרך ארץ המשותפים לכולם; ואילו בבית המדרש ישבו החכמים עצמם ועסקו בכל זמנם בלימוד המקרא ובפרשנותו, בהרחבתו ובהתאמת האמור בו אל הווי החיים המתחדש והמשתנה. כלל הדברים שנאמרו בבתי המדרש בין החכמים, ולאחר מכן תורגמו לשפת העם כולו בבית 11

2 מבוא למדרשים הכנסת ולשפת הצעירים בבית הספר, הם הם המכונים 'תורה שבעל פה' מסורות שעברו מדור לדור בכל תחום ועניין שיכול אדם להעלות על הדעת: ענייני הלכה ופרשנות המקרא, מוסר ודרך ארץ, פילוסופיה ותאולוגיה, רפואה ואסטרונומיה, הרהורים היסטוריוגרפיים ותקוות לעתיד, דברי הבאי וגוזמא, תיעוד אירועים היסטוריים וסיפורי עם, ועוד ככל שהדמיון והיצירה האנושית מסוגלים להם. בצד הטקסט הכתוב, התנ"ך )הוא ה'תורה שבכתב'(, הועברו בעם ישראל מסורות שעל פה, ממורים לתלמידיהם ומהורים לצאצאיהם, ממנהיגים לבני עדתם וממספרים עממיים למאזינים לדבריהם, בשפע אדיר שאין אנו יכולים להעריך את היקפו, ולאורך תקופה שאין אנו יודעים להגדירה, והכול משום שרק חלק מהן הועלה על הכתב בידי חכמים החל מן המאה השנייה-שלישית לספירה. גם המעט שתועד, בעשרות החיבורים שספר זה סוקר אחד לאחד, מציב בפנינו שפע של ידע בכל תחום ותחום, ומי ידע כמה מן התורה שעל פה לא זכתה מעולם לעלות על הכתב. עם זאת, אסור שיתקבל הרושם כי עם ישראל של ימי הבית השני לא ידע את מלאכת הכתיבה וכי ספרים ויצירת ספרים לא היו חלק מתרבותו. מוכרים לנו חיבורים רבים שנתחברו בימים שבהם גובשו כתבי הקודש, אך הם לא נתקבלו כחלק ממורשתם של חז"ל ונותרו מחוץ לה. כוונתי לספרים הרבים המכונים 'חיצוניים', חיבורים שנכתבו בעברית או בארמית בידי יהודים ולמען יהודים, ספרים שרובם עמדו לנגד עיניהם של מגבשי הקאנון המקראי, אך שנותרו מחוץ לו )ומכאן כינוים(. ספרים אלו נדחקו מעם ישראל מסיבות שונות ונפלו כפרי בשל אל חיקן של הכנסיות הקדומות, אשר תרגמום והמשיכו להחזיק בהם. גם חיבורים רבים שנתחברו בידי יהודים אשר כתבו יוונית וייעדו את כתביהם בראש ובראשונה לעולם היווני-רומי הנכרי כגון הפילוסוף פילון איש אלכסנדריה או ההיסטוריוגרף יוספוס פלביוס )יוסף בן מתתיהו( נותרו מחוץ לעולמם של חכמים ולא נתקבלו להיות חלק ממנו. כך יש לומר גם על כתביה הרבים של הכת שישבה על מצוקי ים המלח, היא כת ים המלח, אשר זהותה עדיין נתונה במחלוקת חוקרים, והוא הדין, כמובן, בכתביה של הדת הצעירה שצמחה במאות הראשונות לספירה מן היהדות, היא הנצרות. ארבע קבוצות אלו של טקסטים מלמדים אותנו רבות על התפתחויות דתיות ותרבותיות שהתרחשו בעם ישראל של שלהי ימי הבית השני וראשית ימי המשנה והתלמוד, אך כשמדובר בעולמה של היהדות כפי שזו גובשה בידי חז"ל אין להם בה חלק של ממש. מה שיצרו חז"ל במשך דורות רבים, והראשונים המשתייכים על עולמם מוכרים לנו עוד מלפני התקופה החשמונאית או במהלכה )כגון שמעון הצדיק או שמעון בן שטח(, נע ונד, כאמור, מפה לאוזן עד שנמצא ראוי בזמן מן הזמנים לעלות על 12

3 מבוא אביגדור שנאן הכתב. היצירה הראשונה שזכתה לכך הייתה מעשה ידיו של רבי יהודה הנשיא, שחי במפנה המאות השנייה והשלישית לספירה, היא המשנה, ולא הרבה אחריה נתחברה התוספתא, חיבור הדומה למשנה במבנהו ואשר שמו מעיד על מגמתו להיות מעין השלמה והרחבה של האמור במשנה. שני חיבורים אלו ביקשו להקיף תחומים רחבים של חיי הדת והמעשה, החל במצוות ובדינים שעניינם עבודת האדמה, המשך בכל מה שקשור ללוח השנה היהודי, למסגרת המשפחה או החברה, וכלה בעניינים שבתחום הפולחן, ובצד זה נמצא בהם גם לא מעט מסורות אגדיות. כל אותן מסורות שלא מצאו את מקומן במשנה הן משום שרבי יהודה הנשיא לא הכירן הן משום שלא רצה בהן המשיכו את חייהן כתורה שעל פה, וזכו לכינוי 'ברייתא', שמשמעו חיצונית, קרי: מסורת שלא זכתה להיכנס אל המשנה. על יסוד המשנה והתוספתא ועל יסוד ברייתות רבות ודיונים אין ספור שנערכו בבתי המדרש של ארץ ישראל ובבל נתחברו בסופו של דבר גם שני התלמודים, הבבלי והירושלמי, שהם מעין פרוטוקולים רב-דוריים של דיוני חכמים על המשנה ובעקבותיה, תוך שימוש במסורותיהן של התוספתא והברייתות ותוך הרחבתן לכל כיוון אפשרי בעיון ובדיון. ארבעה חיבורים מרכזיים אלה של חז"ל המשנה, התוספתא ושני התלמודים לא מצאו את מקומם בספר שלפנינו, שכן הוא מוקדש לתופעה ספרותית אחרת, לחיבורי המדרש. גם יצירות אחרות שנתחברו בעולמם של חכמים לא יוצגו להלן מאותה סיבה. כוונתי בראש ובראשונה לקבוצה של חיבורים שנתקבל לכנותם בשם 'מסכתות קטנות', שהם למעשה ניסיונות מאוחרים )מראשית ימי הגאונים( להשלים את המשנה בנושאים שהיא לא עסקה בהם כלל, או שלא עסקה בהם בהיקף המתאים. המסכתות הקטנות עוסקות, דרך משל, בדיני כתיבת ספר תורה )'מסכת סופרים'( או בסוגיות שונות הכרוכות בקץ החיים האנושיים )מסכת הקרויה בלשון סגי נהור בשם 'מסכת שמחות'(, והן דורשות דיון בפני עצמן. הוא הדין בכמה קבוצות של טקסטים שנתחברו סביב עולם בית המדרש של חז"ל, טקסטים שיועדו בראש ובראשונה לשימוש בבית הכנסת הקדום ואין נוהגים לראותם כחלק מספרות המדרש. כוונתי לתרגומי המקרא לשפות שונות )כגון יוונית וארמית( וליצירה הפייטנית המגוונת. בשתי קבוצות אלו של טקסטים משתקפת אמנם תורתם של חכמים, אך אין בכך כדי לכלול אותם בספר שעיקרו בספרות המדרש. מדרש מה הוא? העיסוק במונח זה דורש הבחנה בין שתי משמעויות שלו, זו הקדומה והמקורית יותר, וזו המאוחרת והמשנית. המונח מדרש במשמעותו המקורית מכוון אל דרך של לימוד כתבי הקודש, דרך המחייבת את הקוראים אותם להפוך בהם ולהפוך בהם, לחזור ולקרוא אותם בכל דרך אפשרית ולהקנות להם משמעויות רבות, מתוך אמונה כי התשובות לכל השאלות שזקוק להן האדם מצוי 13

4 מבוא למדרשים בהם )או בלשון חכמים: "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" ]אבות פ"ה מכ"ב[(. המדרש, כתופעה ספרותית-דתית, מניח כי המקרא כולו הוא דברי אלוהים חיים, וכי הוא מדבר בעת ובעונה אחת אל כל הקוראים בו, בשבעים פנים שונות, שכולן אמת )ובלשון חכמים: "שבעים פנים בתורה" ]במדבר רבה פרשה יג טו[ ו"אלו ואלו דברי אלהים חיים" ]עירובין יג ע"ב[(. משעה שהקשר בין האדם ואלוהיו לא נעשה באמצעות הנביאים, כליו של הכוהן )כגון החושן והאפוד( או פתרונות לחלומות שהוצעו בידי פותרי חלומות שלוש דרכים מקובלות בעולם המקראי נעשה הספר, ספר הספרים, לכלי העיקרי, אם לא היחיד, שבאמצעותו יכול כל אדם, והחכמים-רבנים בראשם, לשמוע את קול ה' ולהאזין לדבריו ואף לקבל תשובות על שאלות שהזמן גרמן. הטכניקה המאפשרת כל זאת היא הקרויה בלשונם 'מדרש', ולמרות כל חשיבותה אין ספר זה עוסק בה אלא במשמעותו המאוחרת, המשנית, של מונח זה: כינוי שנתקבל עם הזמן )בעיקר בידי מעתיקים ומדפיסים( לספר הכולל בתוכו את דבריהם של חז"ל. במקרה זה ניתן להמיר את המילה 'מדרש' במונחים מקבילים לה: ספר, ילקוט, אוסף וכל כיוצא באלה, וראוי עד מאוד להבחין בין שתי משמעויות אלו של 'מדרש', כיוון שחיבור הקרוי 'מדרש' לא חייב לכלול רק מה שהוא תוצאה מלימוד המקרא על דרך המדרש; ומאידך גיסא מצאנו מדרשים, במשמעותה המקורית של המילה, גם במשנה, בתוספתא, בתלמודים ואפילו ביצירות פייטניות ותרגומיות. רוצה לומר, לא כל החומר המצוי בספר הקרוי 'מדרש' הוא אכן 'מדרש', ומדרשים ניתן למצוא גם מחוץ לספרות המוגדרת כספרות המדרש, שבה עוסק ספר זה. חיבורים הכוללים את תורתם של חז"ל והמכונים בשם 'מדרש' באו לעולם החל מן המאה השלישית, ראשיתם באיסוף תורתם של התנאים )הם חכמי ארץ ישראל שחיו עד ימיו של רבי יהודה הנשיא( והמשכם באיסוף תורתם של האמוראים )הם החכמים שחיו לאחר התנאים, בארץ ישראל, בבבל ואף מחוצה להן עד למאה החמישית לערך( וסופם בחיבורים רבים שנתחברו, נאספו, עובדו ונערכו על יסוד תורתם של התנאים והאמוראים )ובמידת מה אף של ממשיכי דרכם( עד לימי הביניים )המאות ה לערך(. אכן, ספרות המדרשים שבידינו היא תופעה ספרותית-היסטורית שאיננה מקבילה בזמנה לתקופתם של חז"ל. רבים מהם חיו עוד לפני שהחלה להיווצר ספרות המדרש הכתובה, וספרי מדרש באו לעולם מאות רבות של שנים לאחר שהחכמים הנזכרים בהם כבר הלכו לעולמם. רבים הם הספרים המשתייכים אל עולם ספרות המדרש, קצרים וארוכים, קדומים ומאוחרים, ממוקדים בספר מקראי אחד או עוסקים בתחומים רחבים אחרים, מדרשים שזכו לתפוצה רבה וכאלה שנותרו בשולי העשייה התרבותית, 14

5 מבוא אביגדור שנאן חיבורים שנכתבו בלשונות ובסגנונות מגוונים, בדרכי הבעה ובמבנים מתחלפים, באזורים שונים של העולם היהודי ובידי עורכים-מחברים שנקטו במדיניות זו או אחרת של טיפול במקורותיהם. בשל הגיוון הגדול הזה מן הראוי, כפי שיובהר מכאן ואילך, להקדיש תשומת לב נפרדת לכל אחד ואחד מחיבורי המדרש, ולהציג את השאלות המבואיות הכרוכות בו קודם שבאים לקרוא בו ולדון בתכניו. אכן, "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" )אבות פ"ד מ"כ( אמרו חכמים, אבל התעלמות מכתריסר שאלות בסיסיות הכרוכות בכל חיבור וחיבור תטשטש את ייחודו של החיבור ותמנע קריאה נכונה ומלאה של דבריו, על רקע מאפייניו וסגולותיו. מסתבר, שיצירת עולם המדרש לאורך למעלה מאלף שנים ובהקשרים היסטוריים, גאוגרפיים וחברתיים מגוונים, מחייבת את הקורא המשכיל לתהות על טיבו של הקנקן קודם שהוא שותה מיינו. מה הן אפוא שאלות היסוד שצריך הקורא המתעניין בספרות המדרש לשאול עצמו כאשר הוא שולף אחד מחיבורי המדרש מן המדף ומבקש לעיין בו כדי למצוא בו דבר מה, או אף לקרוא אותו במלואו ועל הסדר? לשאלות אלו מוקדש הספר המונח בזה לפני הקורא וראוי למנות את החשובות שבהן בזו אחר זו. בדרך כלל נהוג לראות את שאלת הזמן והמקום כשאלה המרכזית: מתי נתחבר או מתי נערך המדרש והיכן? למעשה שאלנו כאן ארבע שאלות: מה זמנו ומה מקומו של החומר המשוקע בחיבור, ומה זמנו ומה מקומו של מי שאסף אותו והביאו תחת קורת גג אחת? ברור, שהתשובות על שאלות אלה אינן יכולות להיות זהות, שכן אפשר כי עורך, דרך משל, איש הגליל של המאה החמישית, יאסוף בחיבורו מסורות של תורה שעל פה שנולדו ביהודה מאות שנים קודם לזמנו, וכי עורך היושב בדרום איטליה של המאה התשיעית יצרף אחת לאחת מסורות שנולדו בבבל ובארץ ישראל בתקופת האמוראים. יש להבחין אפוא בין זמנה של כל מסורת ומסורת הבאה במדרשים לבין זמנו של החיבור, שהוא זמנו של מי שאסף את המסורות והביאן יחדיו תוך שהוא מקנה כך לחיבור את צורתו הסופית. את זמנה של המסורת הבודדת ניתן לקבוע ולא פעם בספק ובהיסוס על פי שם החכם שהיא מיוחסת לו )אם יש כזה(, על פי לשונה או על פי הרקע ההיסטורי שהיא מציגה )כגון שמות מקומות או מנהגים(. את זמנו של מי שעיצב את החיבור, הלוא הוא העורך, ניתן לקבוע על פי שיקולים מורכבים הרבה יותר, ובעיקר על פי התמונה הכללית העולה מן המסורות שאסף. ברור, שזמנו של העורך מאוחר לזמן היווצרותן של המסורות השונות )אלא אם כן נאמר שהוא צירף למדרשו גם דברים משלו(, ובצד התמונה הכללית המצטברת ועולה מלשון המסורות כולן ומרקען ההיסטורי, יכולים לסייע בידינו שיקולים נוספים, כגון שאלת המקורות שעמדו בפני העורך והשאלה מי 15

6 מבוא למדרשים מעורכי המדרשים האחרים )או ממחברי ספרים אחרים( עשה שימוש בחיבורו. מדובר כאן אפוא במעין כרונולוגיה יחסית, שעל פיה נקבע זמנו של עורך מדרש גם על יסוד שיקולים כגון אלה. בהקשר זה ראוי להצביע על חשיבותו של התלמוד הבבלי כחלק ממערך השיקולים לקביעת זמנו של עורך. חיבורי המדרש הנידונים בספר זה מרביתם אם לא כמעט כולם הם ילידי ארץ ישראל או האזורים הגאוגרפיים שהיו נתונים תחת השפעתה התרבותית )כגון דרום איטליה(, בעוד שהתלמוד הבבלי, כפי ששמו מעיד עליו כמובן, הוא פאר יצירתם של אמוראי בבל. מתי יצא התלמוד הבבלי, כחיבור שלם ומגובש, אל מחוץ לתחומיה של בבל? דומה, כי דבר זה לא אירע קודם לכיבוש האסלאם )סביב השליש הראשון של המאה השביעית(, כאשר אוחדו לראשונה תחת שלטון מדיני אחד בבל )היא סוריה-עירק של היום( וארץ ישראל. כל עוד הייתה ארץ ישראל תחת שלטון ביזנץ, וקודם לכן תחת שלטון רומי, ובבל תחת שלטונה של האימפריה הפרסית, היו הקשרים בין שני מרכזי תרבות אלו חלקיים ובלתי-ממוסדים. האסלאם הביא לפריצת הגבול בין שני מרכזים אלה ולהפצתו ההולכת וגדלה של התלמוד הבבלי מחוץ לבית יצירתו. מבחינה זו יש לבדוק לגבי כל חיבור וחיבור מעולמם של המדרשים את מידת היכרותו עם תורת בבל, דבר שלא קשה לעשותו בהכירנו את שמותיהם של החכמים הבבליים, את הארמית המיוחדת ליהדות בבל, את ההלכה שגובשה שם ואת דרכי הלימוד המיוחדות שפותחו בידי אמוראי בבל. חיבור שטביעת אצבעותיו של הבבלי ניכרת בו בעליל ובעצמה, חייב להיות מאוחר למאה השביעית, והיפוכו של דבר לגבי חיבורים שאין בהם, או כמעט שאין בהם, היכרות עם עולמה של תורת בבל. אין צריך לומר, שגם שיקולים של לשון באים כאן בחשבון. הופעתן של מילים זרות בעיקר יוונית ולטינית וטיבה של הארמית המצויה בחיבור, אם אכן היא באה בו, יכולות אף הן להצטרף לשיקולי הזמן והמקום שבו התהוו המסורות השונות מחד גיסא, ושבו חי ופעל העורך שצירפן יחדיו, מאידך גיסא. אף העברית, כידוע, עברה שינויים במהלך הדורות, ולא הרי העברית הקדומה שבפי התנאים, כעברית המאוחרת המוכרת לנו מחיבורים של ראשית ימי הביניים. משעה שנקבע באופן כללי זמנו ומקומו של חיבור מדרשי זה או אחר, הוא יכול לשמש, כאמור, כנקודת מוצא לתיארוך חיבורים אחרים, שעשו בו שימוש, שהרי עולם התורה הוא פתוח ורחב וכול הרוצה לשאוב ממנו יבוא וישאב. בשל כך, אומרים המקורות, 1 ניתנה התורה במדבר, שהוא מקום שאין עליו בעלות והוא פתוח ראה למשל: מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחדש יתרו פרשה א, מהד' הורוויץ-רבין עמ'

7 מבוא אביגדור שנאן לכל דכפין. חיבורים מאוחרים נשענים אפוא על כתפי קודמיהם ונוטלים מהם מלוא חופניים, ובכך מסייעים בידינו גם לקבוע את המשאיל והשואל, המקורי והמשני. בצד שאלת זמנם ומקומם של המסורות השונות ושל העורכים השונים צריך כול מבוא טוב לספרות המדרש לשאול שאלות נוספות לגבי כול אחד מן החיבורים, כגון שאלת שמו. מדוע נקראו 'מדרש בראשית רבה' או 'פרקי דרבי אליעזר', דרך משל, בשמות אלו, ומה פירוש השם? מאימתי הם מוכרים לנו בשמות אלה והאם אפשר שהיו ידועים בעולם הקדום בשמות אחרים? שאלה טכנית לכאורה זו היא בעלת חשיבות כשבאים להכניס סדר וארגון בתולדות המדרש, שכן יש לדעת כי עורכיהם הראשונים של החיבורים לא נהגו להעניק להם שם, וכי זה ניתן להם בדרך כלל עם הזמן בידי מעתיקים אשר העבירו את החיבור מדור לדור. על כן, אפשר שאותה יצירה תכונה בשמות שונים בידי אנשים שונים שעשו בה שימוש, ובמקביל: קריאת חיבור על שמו של חכם כלשהו )כגון 'מדרש תנחומא' או 'פסיקתא דרב כהנא'( באה מן הסתם לומר משהו על תפיסת הדורות שעשו בחיבורים אלה שימוש אודות קשרם של החיבורים לדמויות היסטוריות מעולמם של חז"ל, וקשר זה דורש בירור. שאלה מבואית אחרת, חשובה לא פחות מאלה שנדונו עד כאן, היא שאלת סוגו הספרותי של המדרש, סוגיה מורכבת הדורשת כמה דברי מבוא. בעולם התורה שעל פה נעו מדור לדור מסורות שונות ולהן צורות ספרותיות מגוונות )כגון: משלים, סיפורים, אמירות קצרות ]בנוסח "אם אין אני לי מי לי" )אבות פ"א מי"ד([, פירושי פסוקים, קביעות הלכתיות, ועוד ועוד(. עורכי המדרשים, כפי שכבר אמרנו לעיל, אספו אותם ממקורות שונים, בכתב ובעל פה, והביאום בכפיפה אחת, תוך שהם מנתקים אותם מהקשרם המקורי. אין ספק, דרך משל, שמשל או פירוש פסוק כלשהו באו לעולם מלכתחילה בפי חכם פלוני או אלמוני שאמר את דבריו בהקשר חברתי-היסטורי אחד, כגון דיון בבית המדרש, דברי הספד או דרשה בבית הכנסת. במקרה זה, אפשר היה להצביע על אביה מולידה של המסורת ועל ההקשר שבו נאמרה, כאשר ההקשר הוא הפרשן העיקרי של הדברים, שהרי לא דומה אמירה מבודחת בהקשר משועשע לאמירה כבדת ראש אגב עיסוק בדיני נפשות, ולא דומה משל הבא להסביר במסגרת דיון רציני סוגיה תאולוגית מורכבת אל משל שמטרתו להטיף לפשוטי עם בקשר לדרך ההתנהגות הצפויה מהם. והנה, מסורות רבות נעקרו עם הזמן מהקשרן המקורי והחלו לנוע באורח עצמאי, כאשר לא פעם נעלם אף שמו של מולידן והן הובאו בסתם, כאמירה אנונימית, או מפי חכם נוסף, שלא תמיד טרח להזכיר מפי מי שמע ה. מסתבר אפוא, שהמסורות האגדיות שנאספו במדרשים שלפנינו באות אליהם כשהן חפות מהקשרן המקורי, ולא פעם בלא שם בעליהן. עניין זה מקשה ביותר על הפרשן המבקש להעניק למסורת את מלוא 17

8 מבוא למדרשים משמעותה, ופעמים רבות יכול אתה להסביר את המסורת ולהבהיר מה היא אומרת, אך אין ביכולתך להסביר מדוע באה מלכתחילה לעולם ומה היא ביקשה להשיג. שאלת 'מה אומרת המסורת' קודמת תמיד לשאלת 'מדוע אומרת המסורת כך', ופעמים לא מעטות צריך להיעצר בה. דבר זה בא לידי ביטוי בולט בשורה ארוכה של חיבורי מדרש המכונים בלשון המחקר בשם 'מדרשים פרשניים'. שם זה איננו מדויק, אך כוונתו להצביע על סוג מסוים של עריכה ועל סוג מסוים של עורך. הכוונה לחיבורים האוספים את מסורותיהם האגדיות וההלכתיות של חז"ל, על פי סדר פסוקיו של ספר מקראי כלשהו. כך, למשל, המדרש הקרוי 'ספרי דברים' או החיבור הקרוי 'מדרש שמואל', אשר שמם מלמד על הטקסט המקראי שביסודם. בשני המקרים אסף העורך מלוא חופניים מסורות אגדיות מגוונות ביותר והביאן זו אחר זו על פי סדר המקרא, בלא קשר לשאלת קדמותן או איחורן, היותן אמורות בשם חכם פלוני או אנונימיות, קצרות או ארוכות, חמורות סבר או קלילות מבט, וכל כיוצא באלה. במדרשים אלה נודע לעורך תפקיד מוגבל, של אוסף ומארגן, בלא תפיסת עולם מוצקה שהוא מבקש להעמיס על מקורותיו. הקריאה במדרשים אלו היא רוחבית בעיקרה, מעבירה את הקורא ממסורת למסורת, מבלי שעולה מהם בדרך כלל תמונה אחידה כלשהי. חיבורי מדרש כאלה נתחברו ככל הנראה ככלי עזר לדרשנים ולמורים, שהיו זקוקים למצוא במהירות ובנוחות מסורות אגדיות על פי סדרם של פסוקי המקרא שאליהן הן מתקשרות. למען האמת, ראשית המפעל של עריכת מדרשים מכירה רק סוג זה של מדרשים העוסקים בחמישה חומשי תורה: כל מדרשיהם של התנאים שעניינם בחומשים שמות-דברים, וכן המדרש הראשון שיצא מעולמם של האמוראים, הוא מדרש בראשית רבה. גם בהמשך הדרך נתחברו מדרשים מסוג זה, ואליהם יש לשייך גם קבוצה לא קטנה של חיבורים שזמנם כבר באלף השני לספירה, חיבורים המלקטים מחיבורים שקדמו להם )ועל כן הם קרויים 'ילקוטים'(, לא פעם תוך ציון מדויק של המקורות שעליהם נשענו. בין כך ובין כך, עם סיום תקופת התנאים וחיבורו של המדרש לספר בראשית עמדה על מדף הספרים של עם ישראל שורה של חיבורים שעסקו בתורה וטיפלו בה, עקרונית, פסוק אחר פסוק, באגדה ובהלכה גם יחד. החיבור שנוצר לאחר אלה היה שונה מהם בתכלית, והוא ראשון החיבורים הקרויים בשם 'מדרשים דרשניים' )גם כאן אין לייחס למילה 'דרשניים' משמעות של ממש; היא נשתגרה במחקר ככינוי לסוג של מדרשים שיתואר להלן(. עם השלמת שורת המדרשים הפרשניים נתברר שאין הם אחידים באופיים ובתכניהם. המדרשים לספרים בראשית-שמות וכן במדבר-דברים עוסקים בענייני הלכה ואגדה רבים, דבר הנובע מאופיים של ספרי 18

9 מבוא אביגדור שנאן תורה אלה, שיש בהם מזה ומזה. המדרש הפרשני לספר ויקרא )הקרוי 'ספרא'( עוסק כמעט אך ורק בהלכה, ואף זאת בשל אופיו של הספר המקראי. דרשנים וקוראים שחיפשו מסורות אגדיות שיתקשרו אל ספר ויקרא לא יכלו למצוא בספר זה את מבוקשם, למענם חיבר מי שחיבר את מדרש ויקרא רבה, ראשון המדרשים הדרשניים. מדרש זה שמאוחר יותר הלכו חיבורים רבים בעקבותיו, כפי שניתן ללמוד מסקירת החיבורים הבאים בספר זה איננו בנוי על פי סדר פסוקי התורה, אלא בעקבות קבוצה נבחרת של פסוקים מחומש ויקרא. פסוקים אלה הם הפסוקים ששימשו במנהגו של עורך החיבור, בארץ ישראל של המאה החמישית, כפסוקים שבהם פתחו את קריאת התורה בבית הכנסת במשך כמה וכמה שבועות, על פי מנהג הקריאה בתורה המכונה באופן בלתי-מדויק בשם 'מחזור תלת-שנתי'. בניגוד לנוהגם של אנשי בבל )שנתקבל עם הזמן על כלל ישראל(, אשר קראו את התורה במחזור שנתי, משבת בראשית ועד שמחת תורה וחוזר חלילה, נהגו בני ארץ ישראל לקרוא אותה בקצב אטי יותר, והם סיימו את קריאתה לאורך כמה שנים. העדויות שבידינו מלמדות על קהילות שסיימו את הקריאה במשך 137 שבתות, על קהילות שעשו זאת במשך 175 שבתות ועל קהילות רבות שנעו בין שני מקצבים אלה. את ספר ויקרא קראו במשך למעלה משלושים שבועות, ועל הפסוקים שפתחו את קריאת התורה באותן שבתות בנה עורך ויקרא רבה את חיבורו. כל אחד מן הפסוקים שימש לו כנקודת מוצא לדיון על נושא, אשר פותח ונדון באריכות על יסוד מאמרים רבים של חכמים, במבנה ספרותי מדויק ומפואר )לפרטים ראה להלן על חיבור זה(. בדרך זו עלה בידו של העורך לדון בספר ויקרא בנושאים הגותיים ואגדתיים, ואם לא עשה זאת בקשר לכל פסוק ופסוק, בכל זאת הצליח לטפל בפסוקים מרכזיים בספר זה ובנושאים מתחום הדת והמוסר בצורה מרתקת ומגוונת. אף הוא, כעורכי המדרשים הפרשניים, אסף מכל הבא ליד, אלא שהוא, בניגוד להם, מיין את מה שמצא, בחר את מה שתאם את תפיסותיו, וסידר את החומרים שמצא בסדר שנראה לו ראוי ונכון, ומי יודע אם לא התערב בדברים, מחק ושינה, תיקן והוסיף. עורך המדרש הדרשני אפוא הוא יותר מאשר מלקט ואספן, אלא מחבר הבונה על יסוד חומרים רבים שעמדו לפניו חיבור המשקף את עולמו, לא פחות מאשר את עולמם של מקורותיו. הקריאה במדרש הדרשני דורשת אפוא הבנה, כי מי שדובר אלינו דרכו אינם בהכרח החכמים המצוטטים בו, אלא העורך חסר השם שהביאם יחדיו, ארגנם מחדש וסיפק להם הקשר חדש )שאיננו בהכרח זהה לזה המקורי שבו נוצרו(. הווה אומר: כששולף אדם חיבור מדרשי מן המדף ומבקש למצוא בו דבר או לקרוא בו על פי סדרו, צריך הוא לדעת אם מדרש פרשני או שמא מדרש דרשני לנגד עיניו. 19

10 מבוא למדרשים קביעה זו תגדיר את מה שהוא עשוי למצוא בחיבור וגם תכתיב את אופן הקריאה בו ואת יכולתו של הקורא להעלות ממנו תובנות המשקפות את דבריהם של החכמים. בצד המדרשים שהם 'פרשניים' או 'דרשניים', כפי שהגדרנו ותיארנו עד כה, נמצא עוד מדרשים אחרים, אשר נבנו על יסודות אחרים: הבאת מסורות על פי סדרם הכרונולוגי של האירועים שהן מתארות, הרחבה של יחידה מקראית מצומצמת אחת )כגון מדרש על שירת הים( או עיסוק מגוון אך לא מובנה דווקא בנושאים מתחום המוסר וההתנהגות הדתית, וכיוצא באלה כידם הטובה של עורכי החיבורים. מדרש מדרש ועולמו המיוחד. עוד לא אמרנו את המובן מאליו: בצד שאלות של זמן ומקום, לשון, מקורות ואופי ספרותי, מן הראוי לשאול לגבי כל אחד ואחד מן החיבורים המדרשיים גם שאלות נוספות: מה הן הצורות הספרותיות )כגון משלים או פתגמים( האהובות על עורכו? היש בו מסורות אגדיות המיוחדות לו ושאין להן מקבילה בשאר מרחבי ספרות האגדה? ואם כן הוא מניין שאב אותן ומה מאפיין אותן? הקורא המתעניין ימשיך ויבקש לדעת מתי הודפס המדרש הזה לראשונה והאם עומדים לרשות המחקר כתבי יד שלו, המאפשרים לנו לעמוד על גלגולי נוסחיו, ובוודאי ירצה הקורא תאב הדעת ללמוד אם זכה המדרש לפרשנות ומי היו פרשניו, האם נדון במחקר ומי היו ראשי המדברים בו, האם תורגם לשפות שונות והאם עומדים לרשותו מאמרים ודיונים המתמקדים בחיבור ועוסקים ביתר פירוט ביסודות שונים בו עוד ועוד, מאמרים שאליהם יפנה אם יבקש להרחיב את ידיעותיו ולהעמיקן. על כל השאלות האלה צריך מבוא טוב להשיב, ומבוא טוב אכן מצוי כאן לפנינו. קורא דברים אלה שם בוודאי לבו לכך שלא אמרנו עד כה דבר על התכנים הבאים לביטוי במדרשים. ואכן, השאלה מה ישנו בקנקן חשובה אף היא, אך אין היא הראשונה לטיפול במסגרת ספרי מבוא. אכן, ראוי שייאמרו במבוא למדרשים אף כמה דברים בנושא זה, תוך הדגמת מקצת מן הטוב הצפון לקוראים בהם, ואף שגיוונו האדיר של עולם המדרש, שיש בו הכול בכול מכול כול, איננו מאפשר להקיף את תכניו במשפטים אחדים, בכל זאת אין הספר שלפנינו פוסח גם על סוגיה זו, וכל אחד מפרקיו מציץ גם אל תוך הקנקן, בבחינת מדגים ומתאבן גם יחדיו, ואין הוא מסתפק בעיסוק בו בלבד. קורא העברית שביקש לדעת לגבי כל אחד מחיבורי המדרש מה ידוע לנו על זמן עריכתו ומקום עריכתו, על מקורותיו ועל העושים בו שימוש, על לשונו ועל מבנהו, על שמו ועל תולדותיו, על תכניו ועל הרושם שהטביע על תרבות עם ישראל קורא זה יכול היה עד היום לרוות את צימאונו רק מן הספר הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית, ספר שנתחבר בגרמנית עוד בראשית המאה ה- 19 בידי 20

11 מבוא אביגדור שנאן יום-טוב ליפמן צונץ וזכה לתרגום עברי, להרחבות ולעדכונים בידי חנוך אלבק לפני למעלה מחמישים שנים, וכן צריך היה לתור אחרי מידע נוסף במקורות רבים ומפוזרים: ערכים אנציקלופדיים )שלא על כולם ראוי לסמוך(, מבואות למהדורות של מדרשים, הערות קצרות בשולי ספרים שלא ביקשו להתמקד בסוגיות המבואיות וספרי מבוא חלקיים שלא כיסו בשיטתיות את כל עולם המדרש וכיוצא באלה. מבחינה זו פותח הספר שלפנינו בפני קוראי העברית תקופה חדשה של עיסוק במדרשים, בהביאו מידע מלא ככל האפשר, מדויק ומקיף, על קרוב לחמישים יצירות שדברי חכמים משוקעים בהן. על כן חייבים כל אוהבי ספרות חז"ל ועולמם חוקרים, למדנים ומתעניינים להחזיק טובה כפולה ומכופלת למר אשר יובל, אוהב ספר ויודע ספר, מי שכבר קנה לו שם של מפיץ תורה בישראל במסגרת אתר 'מחלקי המים' שהקים ברשת האינטרנט, על שיזם והמריץ, תמך ועודד. בלעדיו לא היה ספר זה רואה אור. כן יאתה תודה לגב' ענת רייזל, מחברת ספר זה, שהעמידה לרשותנו מבוא רב-ערך אשר ממנו יש לצאת אל דרך הקריאה, העיון, הלימוד והמחקר, והכול על יסודות נאמנים של הידע שהצטבר בדורות האחרונים, להגדלת תורת המדרשים ולהאדרתה. 21

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word - Rosen-Zvi.doc

Microsoft Word - Rosen-Zvi.doc JSIJ 5 (2006) 21 48 מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, * חופש תנועה ופיקוח מיני ** את עיסוקה בדיני אשה החשודה בניאוף פותחת משנת סוטה לא בתיאור הטקס עצמו, אלא בדיני הראיות המטרימים אותו, דינים שאין

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

המחלקה לספרות עם ישראל עש יוסף ונחום ברמן ה מ ח ל ק ה ל ס פ ר ו ת ע ם י ש ר א ל ע " ש י ו ס ף ו נ ח ו ם ב ר מ ן מעודכן 26/6/16 ראש המחלקה: פרופסור: מרצה בכיר: פרופ' רומן כצמן מירון איזקסון, תמר וולף-מונזון, נתי כהן, רומן כצמן, אבידב ליפסקר, צבי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63>

<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63> היחס בין התוספתא והירושלמי ברכות למסכת חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת בנימין קצוף המחלקה לתלמוד רמת-גן הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן חשון תשס"ד עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' לייב מוסקוביץ

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.doc

Microsoft Word - ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ?.doc מ י ל ו ן מ ו ש ג י ם אטימולוגיה עיין: מדרש שם. איפיון דמות הדרך בה מתוארת הדמות בסיפור. איפיון ישיר אמירה ישירה על הדמות. דוגמא: "ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאד" (בראשית יב' 14). "נוח איש צדיק תמים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד