Dell Latitude E5450 / 5450 מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell Latitude E5450 / 5450 מדריך למשתמש"

תמליל

1 Dell Latitude E5450 / 5450 מדריך למשתמש דגם תקינה: P48G סוג תקינה: P48G001

2 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. Inc. Copyright 2015 Dell כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוקים אמריקניים ובינלאומיים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של חברת Inc. Dell בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל הסימנים האחרים והשמות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים בבעלות החברות השונות שלהם מהדורה A01

3 1 במחשב טיפול לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב פעל לפי הנחיות הבטיחות הבאות כדי לסייע הליך מניח שמתקיימים התנאים הבאים: בהגנה על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי לסייע בהבטחת בטיחותך האישית. אלא אם צוין אחרת, כל קראת את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב. רכיב ניתן להחלפה או - אם נרכש בנפרד - להתקנה על-ידי ביצוע הליך ההסרה בסדר הפוך. אזהרה: נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את הוראות הבטיחות שנלוות למחשב. לקבלת מידע נוסף על נוהלי הבטיחות המומלצים, עיין ב- Homepage Regulatory Compliance באתר. התראה: ישנם תיקונים רבים שרק טכנאי שירות מוסמך יכול לבצע. עליך לבצע פתרון בעיות ותיקונים פשוטים בלבד כפי שמתיר תיעוד המוצר, או בהם להנחיות של השירות המקוון או השירות הטלפוני ושל צוות התמיכה. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell קרא את הוראות הבטיחות המפורטות שצורפו למוצר ופעל על-פיהן. התראה: כדי למנוע פריקה כגון מחבר בגב המחשב. אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת לא צבוע, התראה: טפל ברכיבים ובכרטיסים בזהירות. אל תיגע ברכיבים או במגעים בכרטיס. החזק כרטיס בשוליו או בתושבת ההרכבה ממתכת. יש לאחוז ברכיבים כגון מעבד בקצוות ולא בפינים. התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. כבלים מסוימים מצוידים במחברים עם לשוניות נעילה; בעת ניתוק כבל מסוג זה, לחץ על לשוניות הנעילה לפני ניתוק הכבל. בעת הפרדת מחברים, החזק אותם ישר כדי למנוע כיפוף של הפינים שלהם. נוסף על כך, לפני חיבור כבל, ודא ששני המחברים מכוונים ומיושרים כהלכה. הערה: צבעי המחשב ורכיבים מסוימים עשויים להיראות שונה מכפי שהם מופיעים במסמך זה. כדי למנוע נזק למחשב, בצע את השלבים הבאים לפני תחילת העבודה בתוך גוף המחשב. ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי כדי למנוע שריטות על כיסוי המחשב. כבה את המחשב) ראה כיבוי המחשב.( אם המחשב מחובר להתקן עגינה) מעוגן,(נתק אותו מהתקן העגינה. התראה: כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת. נתק את כל כבלי הרשת מהמחשב. נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם. סגור את התצוגה והפוך את המחשב על משטח עבודה שטוח. הערה: למניעת נזק ללוח המערכת, עליך להוציא את הסוללה הראשית לפני הטיפול במחשב. הסר את כיסוי הבסיס. הסר את הסוללה הראשית

4 הפוך את המחשב עם הצד העליון כלפי מעלה. פתח את הצג. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך מספר שניות כדי להאריק את לוח המערכת. התראה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני פתיחת התצוגה. התראה: לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, הארק את עצמך על-ידי נגיעה במשטח מתכת לא צבוע, כגון העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרוק חשמל סטטי, העלול לפגוע ברכיבים פנימיים. הוצא את כל כרטיסי ExpressCards או Smart Cards המותקנים מהחריצים שלהם. המתכת על גב המחשב. במהלך כיבוי המחשב התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות לפני כיבוי המחשב. כבה את מערכת ההפעלה: ב- 8 :Windows שימוש במכשיר מגע: a. החלק פנימה מהקצה הימני של המסך כדי לפתוח את תפריט Charms ובחר Settings )הגדרות.( בחר ב ולאחר מכן בחר Shut down )כיבוי.( או * במסך הפתיחה, הקש על שימוש בעכבר: ולאחר מכן בחר Shut down )כיבוי.( a. הצבע על הפינה הימנית-עליונה של המסך ולחץ על Settings )הגדרות(. b. לחץ על ובחר Shut down )כיבוי.( או * במסך הפתיחה, לחץ על ולאחר מכן בחר Shut down )כיבוי.( ב- 7 :Windows לחץ על Start )התחל(. לחץ על Shut Down )כיבוי(. או לחץ על Start )התחל(. לחץ על החץ בפינה הימנית-תחתונה של התפריט Start )התחל( כמוצג להלן ולאחר מכן לחץ על Shut Down )כיבוי (.. ודא שהמחשב וכל ההתקנים המחוברים כבויים. אם המחשב וההתקנים לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך כ- 6 שניות כדי לכבות אותם. המחוברים לא נכבו באופן אוטומטי כאשר כיבית את מערכת ההפעלה, 4

5 רחאל בשחמה רחאל תמלשה יכילה,הפלחה דפקה רבחל םינקתה,םיינוציח םיסיטרכ םיו ינפל תפה :הארתה אלש םורגל קזנ,בשחמל שמתשה ךא קרו הדעונש הללוסב שומישל םיוסמ בשחמב לש הז.Dell ןיא שמתשהל תוללוסב תודעוימה יבשחמל Dell.םירחא רבח םינקתה,םיינוציח ןוגכ לפכשמ תואיצי וא סיסב,הידמ רזחהו םמוקמל לכ,םיסיטרכה.ExpressCard ןוגכ רבח בשחמל י ןופלטה וא.תשרה :הארתה רבחל,תשר רבח הליחת ה ןקתהל תשרה ןכמ רחאלו.בשחמל רזחה.המוקמל רזחה.ומוקמל.5 רבח בשחמה ו לכ םינקתהה םירבוחמה יעקשל.םהלש למשחה.6 פה 5

6 2 הסרה והתקנה של רכיבים סעיף זה מספק מידע מפורט אודות אופן ההסרה וההתקנה של הרכיבים במחשב. כלי עבודה מומלצים כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שתזדקק לכלים הבאים: מברג שטוח קטן מברג פיליפס #0 מברג פיליפס #1 להב חיתוך קטן מפלסטיק סקירת מערכת חיבור המטען 6

7 מבט מלפנים ומאחור מחבר VGA 1. מחבר רשת 4. מיקרופונים) אופציונלי( מחברי USB 3.0 מצלמה 6. נורית מצב מצלמה.5 8. מחבר אספקת חשמל.7 מחבר HDMI מיקרופון 10. לחצן הפעלה קורא כרטיסי זיכרון 1 מחבר USB 3.0 עם PowerShare קורא כרטיסים חכמים ללא מגע) אופציונלי( 14. קורא טביעות אצבעות) אופציונלי( 3 7

8 5 תירונ בצמ טוחלא 6 תירונ בצמ הללוס 7 תירונ לש תוליעפ ןנוכ חישק 8 תירונ בצמ תקפסא למשח 9 םילוקמרה 0 חטשמ עגמ 1 ארוק םיסיטרכ (םימכח )ילנויצפוא 2 רבחמ תירובידל תישיא 3 ץירח החטבא 4 רבחמ (הניגע )ילנויצפוא 5 תיוות תוריש גת ת סיטרכ ה -SD ינפל ץחל סיטרכ SD-ה יפלכ םינפ וררחשל מ קלחה סיטרכ SD-ה לא ץוחמ.בשחמל תנקתה סיטרכ ה -SD ףחד סיטרכ SD-ה ולש ץירחל סנכייש דע ומוקמל.השיקנב רחאל ת ינפל ריסהל,בשחמהמ םיבלשה :םיאבה םיקדהמש םיגרבה.בשחמל םרה,םיילושהמ ו מ 8

9 הערה: ייתכן שתזדקק לכלי חד לשם שחרור כיסוי הבסיס מהשוליים שלו. התקנת כיסוי הבסיס הנח את מכסה הבסיס וישר אותו ביחס למחזיקי הברגים במחשב. חזק את הברגים כדי להדק את כיסוי הבסיס למחשב. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסרת הסוללה בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את כיסוי הבסיס. נתק את כבל הסוללה מהמחבר שלו] 1,[ושחרר את הכבל מתעלת הניתוב שלו] 2.[ 4. בצע את השלבים הבאים: 9

10 םיקדהמש םיגרבה [בשחמל ] םרה ףחדו ריסהל ]] [2 [בשחמהמ תנקתה סנכה המוקמל.בשחמב בתנ ךרד תת.ולש בותינה קזח םיגרבה קדהל.בשחמל רבח ולש רבחמל ב.תכרעמה.5 ןקתה..6 רחאל ת ןנוכה חישקה ךילהה טרופמה ינפל" הדובע ךותב."בשחמה : םיבלשה :םיאבה קתנ ןנוכה חישקה ולש רבחמהמ ב [תכרעמה ] םיקדהמש םיגרבה ןנוכה חישקה ] [בשחמל 10

11 4. הסר את מכלול הכונן הקשיח מהמחשב. 5. משוך כדי לשחרר את כבל הכונן הקשיח מהמחבר שלו. 11

12 .6 םיקדהמש םיגרבה תבשות ןנוכה חישקה ןנוכל [חישקה ו], 1 ןנוכה חישקה תבשותמ ןנוכה ] [חישקה תנקתה ןנוכה חישקה חנה תבשות ןנוכה חישקה ןנוכה חישקה רשייל יקיזחמ,םיגרבה קזחו םיגרבה קדהל תבשות ןנוכה חישקה.המוקמל רבח ןנוכה חישקה ולש רבחמל ןנוכב.חישקה חנה ןנוכה חישקה ולש ץירחב.בשחמב רבח ןנוכה חישקה ולש רבחמל ב.תכרעמה.5 קזח םיגרבה קדהל ןנוכה חישקה.בשחמל.6 ןקתה : 12

13 .7 רחאל ת ןורכיזה ינפל : ררחש יקדהמ לודומ,ןורכיזה ןורכיזהש דע ץופקי,ומוקממ ו ןורכיזה מ.תכרעמה תנקתה ןורכיזה סנכה ןורכיזה עקשל,ןורכיזה יספתש דע הקזחהה וקדהי ןורכיזה.ומוקמל ןקתה : רחאל ת םיבלשה םיטרופמה ינפל" הדובע ךותב."בשחמה ררחש.הלש םיילושהמ :הרעה קקדזתש ןכתיי ילכל דח רורחש םשל.הלש םיילושהמ.מ 13

14 תנקתה סנכה ךותל, סנכיתש דע המוקמל.השיקנב רחאל ת ינפל : קתנ יו חטשמ עגמה םהלש םירבחמהמ ב.תכרעמה םיקדהמש םיגרבה.בשחמל 14

15 .5 מ תנקתה חנה רשיו התוא סחיב יקיזחמל םיגרבה.בשחמב רבח יו חטשמ עגמה םהלש םירבחמל ב.תכרעמה גרבה םיגרבה עבקל.בשחמל ןקתה :.5 רחאל תנעשמ ת ינפל : 15

16 .d תדלקמ םיקדהמש םיגרבה תנעשמ.בשחמל ךופה בשחמה ו םיבלשה :םיאבה קתנ םיה םיאבה םהלש םירבחמהמ ב [תכרעמה ]:2] [1 LED חטשמ עגמ USH ררחש תנעשמ הלש םיילושב ררחשל התוא [בשחמהמ ].5 תנעשמ מ 16

17 תנעשמ תנקתה חנה תנעשמ רבח םיה םיאבה לא םהלש םירבחמה ב :תכרעמה LED USH חטשמ עגמ קזח םיגרבה קדהל תנעשמ.בשחמל ןקתה : תדלקמ.d.5 רחאל בשחמה ת ארוק םיסיטרכה םימכחה ינפל : ןורכיזה.d.e תדלקמ.f תנעשמ םיבלשה :םיאבה קתנ לש ה ארוק םיסיטרכה םימכחה מ [USH-ה ]] [1 ףלק ה ררחשל ותוא [קבדהמ ] 17

18 שחרר את לוח קורא הכרטיסים החכמים. כדי לשחרר אותו: הסר את הברגים שמהדקים את לוח קורא הכרטיסים החכמים לחץ על לוח קורא הכרטיסים החכמים כדי לשחרר אותו] 2.[ למשענת כף היד] 1.[ 5. הסר את לוח קורא הכרטיסים החכמים ממשענת כף היד. 18

19 תנקתה ארוק םיסיטרכה םימכחה (SmartCard-Reader) סנכה ארוק םיסיטרכה םימכחה ולש ץירחל תנעשמב. קזח םיגרבה קדהל ארוק םיסיטרכה םימכחה תנעשמל. םקמ ארוק םיסיטרכה,םימכחה רבחו ותוא ולש רבחמל ב.USH-ה ןקתה : תנעשמ תדלקמ.d.e.5 רחאל ת ה -USH ינפל : ןנוכ חישק.d.e תדלקמ.f תנעשמ םיבלשה םיאבה ריסהל :USH-ה קתנ לכ םיה מ [USH-ה ]] [1 קדהמש גרובה USH-ה תנעשמל [ ] USH-ה תנעשממ ] [ 19

20 תנקתה /טלקה טלפ (USH) חנה USH-ה תנעשמ. קזח גרובה קדהל USH-ה תנעשמל. רבח לכ םיה ל.USH-ה ןקתה : תנעשמ תדלקמ.d ןנוכ חישק.e.f.5 רחאל ת תועיבט ארוק תועבצאה ינפל :.d תדלקמ.e תנעשמ םיבלשה םיאבה ריסהל ארוק תועיבט :תועבצאה םיגרבה ררחשל תבשות תכתמה קדהו ארוק תועיבט תועבצאה תנעשמל [ ]] [1 קתנ ארוק תועיבט תועבצאה מ ארוק תועיבט [תועבצאה ]] [3 ארוק תועיבט תועבצאה תנעשממ [ ].5 20

21 תנקתה תועיבט ארוק תועבצאה סנכה ארוק תועיבט תועבצאה ומוקמל תנעשמב. רבח ארוק תועיבט תועבצאה ל ארוק תועיבט.תועבצאה חנה תבשות תכתמה ארוק תועיבט,תועבצאה קזחו גרובה קדהל ארוק תועיבט תועבצאה.ומוקמל ןקתה : תדלקמ תנעשמ.d.e.5 רחאל ת ה -LED ינפל :.d תדלקמ.e תנעשמ םיבלשה םיאבה ריסהל :LED-ה קתנ LED-ה ולש רבחמהמ ב [LED-ה ]] [1 קדהמש גרובה LED-ה תנעשמל [ ] LED-ה תנעשממ ] [ 21

22 תנקתה סיטרכ ה -LED סנכה LED-ה ולש ץירחל תנעשמב. קזח קדהמש גרובה LED-ה תנעשמל. רבח LED-ה ולש רבחמל ב.LED-ה ןקתה : תנעשמ תדלקמ.d.e.5 רחאל ת רבחמ יצי למשחה ינפל : םיבלשה :םיאבה ררחש לש ה יצי רבחמ למשחה תותמ [ולש בותינה ] םיגרבה ררחשל תבשות תקדהמש תכתמה יצי רבחמ למשחה ] [המוקמל תבשות תכתמה תשגל יציל רבחמ [למשחה ] 22

23 4. נתק את כבל היציאה של מחבר החשמל מהמחבר שלו] 1,[והסר את יציאת מחבר החשמל מהמחשב] 2.[ התקנה של יציאת מחבר החשמל הכנס את יציאת מחבר החשמל למקומה במחשב. הנח את תושבת המתכת על יציאת מחבר החשמל וחזק את הברגים כדי להדק את יציאת מחבר החשמל למחשב. נתב את הכבל של יציאת מחבר החשמל בתעלות הניתוב שלו ולאחר מכן חבר את הכבל של יציאת מחבר החשמל למחבר שלו בלוח המערכת. התקן את: הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב..5 23

24 WLAN/WiGig הסרת כרטיס הערה: כרטיס WiGig הינו אופציונלי. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את כיסוי הבסיס. בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את כרטיס ה- WLAN : נתק את כבלי ה- WLAN מהמחברים שלהם בכרטיס ה- WLAN ] 1.[ הסר את הבורג שמהדק את כרטיס ה- WLAN למחשב] 2.[ 4. הסר את כרטיס ה- WLAN מהמחשב. WLAN/WiGig התקנת כרטיס הנח את כרטיס ה- WLAN בחריץ שלו במחשב. חזק את הבורג כדי להדק את כרטיס ה- WLAN למחשב. חבר את כבלי ה- WLAN למחברים שלהם בכרטיס ה- WLAN. 24

25 ןקתה..5 רחאל ת סיטרכ ה -WWAN ינפל. קתנ י WWAN-ה םהלש םירבחמהמ סיטרכב.WWAN-ה קדהמש גרובה סיטרכ [WWAN-ה ו] 1 סיטרכ WWAN-ה ] [בשחמהמ תנקתה סיטרכ ה -WWAN סנכה סיטרכ WWAN-ה ולש ץירחל.בשחמב קזח גרובה קדהל סיטרכ WWAN-ה.בשחמל רבח י WWAN-ה םהלש םירבחמל סיטרכב.WWAN-ה ןקתה..5 רחאל 25

26 ת תובשות יריצ ינפל : ןורכיזה.d ןנוכ חישק.e.f תדלקמ.g תנעשמ םיקדהמש םיגרבה תובשות יריצ בגל חתפ, ו םיבלשה :םיאבה םיקדהמש םיגרבה תובשות יריצ תיזחל [בשחמה ] ךושמ תובשות יריצ ריסהל ןתוא ] [בשחמהמ 26

27 תנקתה תובשות יריצ סנכה תובשות יריצ ןהלש םיצירחל.בשחמב קזח םיגרבה דצב ימדקה דצבו לש ירוחאה בשחמה קדהל תובשות יריצ.ןמוקמל ןקתה : תנעשמ תדלקמ.d ןנוכ חישק.e ןורכיזה.f.g רחאל ת ינפל :.d תדלקמ.e תנעשמ.f תובשות יריצ קתנ י WLAN-ה WWAN-הו [םהלש םירבחמהמ ררחשו], 1 םיה ךרד תות ] [םהלש בותינה קתנל מ,תכרעמה םיבלשה :םיאבה ררחש תתמ [ולש בותינה ] קדהמש גרובה תבשות ] [המוקמל תבשות תשגל ל [ ] 27

28 5. נתק את כבל הצג מהמחבר שלו] 1,[ושחרר את כבל הצג] 2.[ 6. הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הצג למקומו] 1,[והרם את מכלול הצג כדי להסיר אותו מהמחשב] 2.[ 28

29 תנקתה םקמ רשיו ותוא סחיב יקיזחמל םיגרבה.בשחמב בתנ י,WWAN-ה WLAN-ה ו ךרד תות.םהלש בותינה קזח םיגרבה עבקל.בשחמל רבח י WWAN-ה WLAN-הו.םהלש םירבחמל.5 רבח ל,תכרעמה חנה תבשות,רבחמה קזחו םיגרבה קדהל.בשחמל.6 ןקתה : תובשות יריצ תנעשמ תדלקמ.d.e.f.7 רחאל ת ינפל ררחש םיילושה ררחשל מ. 29

30 מ. תנקתה חנה. ץחל, לחה הניפב,הנויה ךשמהו ץוחלל לכ,הידדצ סנכיתש דע השיקנב ךותל. רחאל ת ינפל : םיקדהמש םיגרבה ל [ םרה]. 1 ךופהו ותוא תשגל ל ] [edp-ה 30

31 4. קלף את הדבק] 1 [כדי לגשת לכבל ה- edp ] 2.[ 5. נתק את כבל ה- edp מהמחבר שלו] 1,[והסר את לוח הצג ממכלול הצג] 2.[ 31

32 תנקתה רבח edp-ה,ולש רבחמל קבדהו טרס.הקבדהה חנה רשיו ותוא סחיב יקיזחמל םיגרבה ב. קזח םיגרבה קדהל ל. ןקתה :.5 רחאל ת יריצ ינפל : ןורכיזה.d ןנוכ חישק.e.f תדלקמ.g תנעשמ.h תובשות יריצ.i.j ריסהל יריצ מ, םיבלשה :םיאבה םיקדהמש םיגרבה יריצ ינשב ידצ [ ] יריצ מ ] [ 32

33 תנקתה יריצ סנכה יריצ םהלש םיצירחל ב. קזח םיגרבה קדהל ריצ ינשב ידצ. ןקתה : תובשות יריצ.d תנעשמ.e תדלקמ.f.g ןנוכ חישק.h ןורכיזה.i.j רחאל ת המלצמה ינפל :.d ריסהל המלצמה,בשחמהמ םיבלשה :םיאבה םרה המלצמה ררחשל התוא [קבדהמ ] קתנ המלצמה ] [ולש רבחמהמ המלצמה [בשחמהמ ] 33

34 תנקתה המלצמה סנכה המלצמה המוקמל ב. רבח המלצמה.ולש רבחמל ןקתה :.d רחאל ת ה -edp ינפל : ןורכיזה.d ןנוכ חישק.e.f תדלקמ.g תנעשמ.h תובשות יריצ.i.j.k ריסהל edp-ה,בשחמהמ םיבלשה :םיאבה קתנ edp-ה [ולש רבחמהמ ] ףלק ו], 2 [edp-ה edp-ה [בשחמהמ ] 34

35 תנקתה ה -edp םקמ edp-ה ומוקמב ב. רבח edp-ה.ולש רבחמל ןקתה :.d תובשות יריצ.e תנעשמ.f תדלקמ.g.h ןנוכ חישק.i ןורכיזה.j.k רחאל ת תללוס עבטמה ינפל : ןורכיזה.d ןנוכ חישק.e.f תדלקמ.g תנעשמ 35

36 ריסהל תללוס עבטמה,בשחמהמ םיבלשה :םיאבה ףלק טרס הקבדהה תשגל ל תללוס [עבטמה ] קתנ תללוס עבטמה ולש רבחמהמ ב ] [תכרעמה ררחש תללוס עבטמה מ [תכרעמה ] תנקתה תללוס עבטמה סנכה תללוס עבטמה הלש ץירחל ב.תכרעמה רבח תללוס עבטמה ולש רבחמל ב.תכרעמה קבדה טרס הקבדהה קדהל תללוס עבטמה.ומוקמל ןקתה : תנעשמ תדלקמ.d ןנוכ חישק.e ןורכיזה.f.5 רחאל ת תכרעמה ינפל : סיטרכ SD-ה.d ןורכיזה.e ןנוכ חישק.f.g תדלקמ.h תנעשמ.i תובשות יריצ 36

37 .j מכלול הצג 3. נתק את כבל הרמקולים] 1 [ולאחר מכן שחרר את כבל הרמקולים מתעלות הניתוב שלו] 2.[ 4. הסר את הברגים שמהדקים את לוח המערכת למארז. 5. הסר את לוח המערכת מהמחשב. 37

38 תנקתה תכרעמה חנה תכרעמה רשיו ותוא סחיב יקיזחמל םיגרבה.בשחמב קזח םיגרבה קדהל תכרעמה.בשחמל רבח םילוקמרה ולש רבחמל ב,תכרעמה בתנו ה ךרד תות.ולש בותינה ןקתה : תובשות יריצ תנעשמ.d תדלקמ.e.f ןנוכ חישק.g ןורכיזה.h.i.j סיטרכ SD-ה.5 רחאל ת ףוג רוריקה ינפל בשחמה : סיטרכ SD-ה.d ןנוכ חישק.e ןורכיזה.f WLAN-ה.g WWAN 38

39 .h תשר תדלקמ.i תדלקמ.j תנעשמ.k תובשות יריצ.l.m תללוס עבטמה.n תכרעמה קתנ ררוואמ תכרעמה ולש רבחמהמ ב.תכרעמה םיבלשה :םיאבה םיקדהמש םיגרבה ףוג רוריקה ל [תכרעמה ] ףוג רוריקה מ ] [תכרעמה תנקתה ףוג רוריקה חנה ףוג רוריקה ומוקמב.תכרעמה קזח םיגרבה קדהל ףוג רוריקה ל.תכרעמה רבח ררוואמ תכרעמה ולש רבחמל ב.תכרעמה ןקתה : 39

40 תכרעמה תללוס עבטמה.d תובשות יריצ.e תנעשמ.f תדלקמ.g.h WWAN.i WLAN-ה.j ןורכיזה.k ןנוכ חישק.l.m.n סיטרכ SD-ה.5 רחאל ת םילוקמרה ינפל : ןורכיזה.d ןנוכ חישק.e.f תדלקמ.g תנעשמ קתנ םילוקמרה ולש רבחמהמ ב [תכרעמה ררחשו] 1 י םילוקמרה תותמ ] [םהלש בותינה ריסהל םילוקמרה,בשחמהמ םיבלשה :םיאבה םיקדהמש םיגרבה םילוקמרה [בשחמל ] 40

41 םילוקמרה ] [בשחמהמ תנקתה םילוקמרה חנה םילוקמרה םהלש םיצירחב.בשחמב גרבה םיגרבה עבקל םילוקמרה.בשחמל בתנ י םילוקמרה ךרד תות.םהלש בותינה רבח םילוקמרה ולש רבחמל ב.תכרעמה.5 ןקתה : תנעשמ תדלקמ.d ןנוכ חישק.e ןורכיזה.f.g.6 רחאל 41

42 3 אפשרויות הגדרת המערכת טבלה 1. כללי הערה: בהם למחשב ולהתקנים שהותקנו בו, ייתכן שחלק מהפריטים הרשומים בסעיף זה לא יופיעו. אפשרות תיאור בסעיף זה מוצגת רשימה של תכונות חומרה עיקריות של המחשב. System Information )מידע על המערכת :(מציג את גירסת ה- BIOS, תג שירות, תג נכס, תג בעלות, ריך בעלות, ריך ייצור, ואת קוד השירות המהיר. Memory Information )מידע על הזיכרון :(מציג את הזיכרון שהותקן, את הזיכרון הזמין, מהירות הזיכרון, מצב ערוצי הזיכרון, טכנולוגיית הזיכרון, DIMM בגודל DIMM A, בגודל B, Processor Information )מידע על המעבד :(מציג את סוג המעבד, מספר הליבות, מזהה המעבד, מהירות השעון הנוכחית, מהירות השעון המינימלית, מהירות השעון המקסימלית, זיכרון המטמון L2 של המעבד, זיכרון המטמון L3 של המעבד, היכולת ל- HT וטכנולוגיית 64 סיביות. LOM כתובת,Dock esata התקן :(הצגת הכונן הקשיח הראשי, התקן )פרטי Device Information,MAC בקר וידאו, גרסת BIOS וידאו, זיכרון וידאו, סוג לוח, רזולוציה טבעית, בקר שמע, התקן,Wi-Fi התקן.Bluetooth התקן סלולרי, התקן,WiGig System Information הצגת מצב הסוללה וסוג מם זרם החילופין המחובר למחשב. Battery Information )פרטי סוללה( אפשרות לשנות את הסדר שבו המחשב מערכת הפעלה. האפשרויות הן: מנסה למצוא Windows Boot Manager )מנהל האת של )Windows UEFI: HGST HTS725025A7E630 אפשרות לשנות את אפשרות רשימת האת. Legacy )מדור קודם( UEFI Boot Sequence Boot List Option Boot Sequence אפשרות זו מאפשרת טעינה של רכיבי ROM אופציונליים מדור קודם. כברירת Option ROMs )אפשור רכיבי ROM אופציונליים מדור קודם (מנוטרלת. אפשרות לשנות את הריך והשעה. מחדל, האפשרות Enable Legacy Advanced Boot Options Date/Time טבלה 2. Configuration (System תצורת מערכת( אפשרות תיאור אפשרות לקבוע את התצורה של בקר רשת מוכלל. האפשרויות הן: Disabled )מושבת( Enabled )מאופשר( Integrated NIC 42

43 אפשרות Parallel Port Serial Port SATA Operation Drives SMART Reporting USB Configuration תיאור Enabled w/pxe )מאופשר עם PXE :(אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. אפשרות להגדיר את תצורת היציאה המקבילית בתחנת העגינה. האפשרויות הן: Disabled )מושבת( :AT אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. PS2 ECP אפשרות לקבוע את התצורה של היציאה הטורית המוכללת. האפשרויות הן: Disabled )מושבת( :COM1 אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. COM2 COM3 COM4 אפשרות לקבוע את התצורה של בקר הכונן הקשיח SATA הפנימי. האפשרויות הן: Disabled )מושבת( AHCI :RAID On אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. אפשרות לקבוע האפשרויות הן: SATA-0 SATA-1 SATA-2 SATA-3 את התצורה של כונני ה- SATA שבלוח. כל הכוננים מופעלים כברירת מחדל. שדה זה קובע אם יתקבל דיווח על שגיאות כונן קשיח בכוננים הקשיחים המשולבים במהלך הפעלת המערכת. טכנולוגיה זו מהווה חלק ממפרט Self Monitoring Analysis and ( SMART - Reporting Technology טכנולוגיית בקרה ודיווח של ניטור עצמי.(כברירת מחדל אפשרות זו מנוטרלת. )SMART דיווח )אפשר Enable SMART Reporting שדה זה קובע את התצורה של בקר ה- USB המשולב. אם התמיכה בתי מופעלת, לתחל כל סוג של התקן USB לאחסון בנפח גדול),HDD זיכרון נייד, תקליטון.( המערכת מורשה אם יציאת ה- USB מאופשרת, התקן שיחובר ליציאה זו יופעל ויהיה זמין עבור מערכת ההפעלה. אם יציאת ה- USB ליציאה זו. מנוטרלת, למערכת ההפעלה לא תהיה אפשרות לזהות כל סוג של התקן שיחובר Enable Boot Support )הפעל תמיכה באת( Enable External USB Port )הפעל יציאת USB חיצונית( בקר )USB3.0 )אפשר Enable USB3.0 Controller הערה: מקלדת ועכבר עם חיבור USB יפעלו תמיד בהגדרת ה- BIOS, ללא תלות בהגדרות אלו. 43

44 אפשרות תיאור שדה זה קובע את אופן הפעולה של תכונת.USB PowerShare אפשרות זו מאפשרת לך לטעון התקנים חיצוניים באמצעות חשמל סוללה האגור במערכת דרך יציאת ה- PowerShare.USB שדה זה מאפשר או מנטרל )אפשר שמע (מסומנת. את בקר השמע המשולב. כברירת מחדל, האפשרות Enable Audio USB PowerShare Audio כאשר אפשרות זו מופעלת, הקשה על Fn+F7 מכבה את כל פליטות האור והצליל של לחזור לפעולה רגילה, לחץ שוב על.Fn+F7 אפשרות זו מנוטרלת כברירת מחדל. אפשרות לאפשר או לנטרל את ההתקנים הבאים: המערכת. כדי Enable Microphone )אפשר מיקרופון( Enable Camera )אפשר מצלמה( Enable Hard Drive Free Fall Protection )אפשר הגנת נפילה של הכונן הקשיח( Enable Media Card )הפעל כרטיס מ( Disable Media Card )השבת כרטיס מ( Unobtrusive Mode Miscellaneous Devices הערה: כל ההתקנים מאופשרים כברירת מחדל. ניתן גם לאפשר או לנטרל כרטיסי מ. טבלה 3. (Video וידאו( אפשרות תיאור אפשרות להגדיר את בהירות הצג, ו- AC On )מחובר לחשמל.(( בהם למקור אספקת החשמל) On Battery )באמצעות סוללה ( LCD Brightness הערה: הגדרת הווידאו תופיע רק כאשר מותקן במערכת כרטיס וידאו. טבלה 4. (Security אבטחה( אפשרות תיאור אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת. Admin Password הערה: יש להגדיר את סיסמת מנהל המערכת לפני הגדרת סיסמת המערכת או הכונן הקשיח. מחיקת סיסמת מנהל המערכת מוחקת אוטומטית את סיסמת המערכת ואת סיסמת הכונן הקשיח. הערה: שינויי סיסמה מוצלחים נכנסים לתוקף מיד. הגדרת ברירת המחדל: לא מוגדר אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת המערכת. System Password הערה: שינויי סיסמה מוצלחים נכנסים לתוקף מיד. הגדרת ברירת המחדל: לא מוגדר Internal HDD-1 Password אפשרות להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת הכונן הקשיח הפנימי של המערכת. הערה: שינויי סיסמה מוצלחים נכנסים לתוקף מיד. 44

45 אפשרות תיאור הגדרת ברירת המחדל: לא מוגדר יכולת לאכוף את האפשרות להגדיר תמיד סיסמאות חזקות. הגדרת ברירת מחדל: האפשרות Enable Stron Password )אפשר סיסמה חזקה (אינה מסומנת. Strong Password הערה: אם הסיסמה החזקה מופעלת, על סיסמאות המערכת ומנהל המערכת להכיל לפחות תו אחד של אותיות גדולות, תו אחד של אותיות קטנות ולהיות באורך של לפחות 8 תווים. אפשרות לקבוע את האורך המינימלי והמרבי של סיסמת מנהל המערכת וסיסמת המערכת. אפשרות לאפשר או לנטרל את ההרשאה כאשר הן מוגדרות. האפשרויות הן: Disabled )מושבת( Reboot bypass )עקיפת הפעלה מחדש( קוף את סיסמת המערכת וסיסמת הכונן הקשיח הפנימי, Password Configuration Password Bypass הגדרת ברירת המחדל: Disabled )מנוטרל( אפשרות מוגדרת. לאפשר או לנטרל הרשאה לסיסמאות המערכת והכונן הקשיח, כאשר סיסמת מנהל מערכת הגדרת ברירת מחדל: האפשרות Allow Non-Admin Password Changes )אפשר שינויי סיסמה שאינם של מנהל מערכת (נבחרת. אפשרות לקבוע אם שינויים באפשרויות ההגדרה מותרים כאשר סיסמת מנהל מערכת האפשרות מנוטרלת, אפשרויות ההגדרה נעולות באמצעות סיסמת מנהל המערכת. אפשרות להפעיל את ה- Module TPM( Trusted Platform (במהלך.POST הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מנוטרלת. אפשרות להפעיל או להשבית את תוכנת Computrance האופציונלית. האפשרויות הן: Deactivate )בטל הפעלה( Disable )השבת( Activate )הפעל( מוגדרת. אם Password Change Non-Admin Setup Changes TPM Security Computrace הערה: האפשרויות כל שינוי נוסף Deactivate )השבת) (ברירת מחדל( הפעל ונטרל, יפעילו או ינטרלו את התכונה באופן קבוע ולא ניתן יהיה לבצע אפשרות להפעיל את מצב Execute Disable של המעבד. Enable CPU XD Support )אפשר תמיכה ב- XD (CPU (ברירת מחדל( יכולת להגדיר אפשרות להיכנס למסכי Option ROM Configuration אפשרויות ROM (באמצעות מקשי קיצור במהלך את. האפשרויות הן: Enable )אפשר( One Time Enable )אפשר פעם אחת( Disable )השבת( )קביעת תצורה של CPU XD Support OROM Keyboard Access הגדרת ברירת מחדל: Enable )אפשר( Admin Setup Lockout אפשרות למנוע ממשתמשים להיכנס להגדרות המערכת כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. 45

46 אפשרות תיאור הגדרת ברירת מחדל: האפשרות מנהל מערכת (אינה מסומנת. Enable Admin Setup Lockout )אפשר נעילת הגדרות על-ידי טבלה.5 Boot Secure אפשרות תיאור אפשרות זו מאפשרת או מנטרלת את התכונה Secure Boot )את מאובטח.( Disabled )מושבת( Enabled )מאופשר( Secure Boot Enable הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מאופשרת. אפשרות לטפלל את מסדי הנתונים של מפתחות אבטחה אם המערכת במצב מום אישית. האפשרות Enable Custom Mode )אפשר מצב מום (מושבתת כברירת מחדל. האפשרויות הן: PK KEK db dbx Expert Key Management אם Custom Mode )מצב מום ו- dbx מופיעות. האפשרויות הן: אישית (מאופשר, האפשרויות הרלוונטיות עבור db,kek,pk Save to File )שמירה לקובץ - (שמירת המפתח לקובץ שבחר המשתמש Replace from File )החלפה מקובץ - (החלפת המפתח הנוכחי במפתח מקובץ שבחר המשתמש Append from File )הוסף מקובץ - (הוספת מפתח למסד הנתונים הקיים מקובץ שבחר המשתמש Delete )מחיקה - (מחיקת המפתח שנבחר Reset All Keys )איפוס כל המפתחות - (איפוס להגדרת ברירת המחדל Delete All Keys )מחיקת כל המפתחות - (מחיקת כל המפתחות הערה: אם Custom Mode )מצב מום והמפתחות ישוחזרו להגדרות ברירת המחדל. אישית (מושבת, כל השינויים שבוצעו יימחקו טבלה 6. (Performance ביצועים( אפשרות תיאור שדה זה קובע אם בתהליך יאופשרו כל הליבות או ליבה אחת. הביצועים של יישומים מסוימים ישתפרו עם ליבות נוספות. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. היא מאפשרת לך לאפשר או לנטרל תמיכה בליבות מרובות עבור המעבד. המעבד המותקן תומך בשתי ליבות. אם פשר את Multi Core,Support שתי ליבות יאופשרו. אם תנטרל את,Multi Core Support ליבה אחת ופשר. Enable Multi Core Support )אפשר תמיכה בליבות מרובות( Multi Core Support הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מאופשרת. אפשרות לאפשר או לנטרל את התכונה.Intel SpeedStep הפעלת Intel SpeedStepl Intel SpeedStep 46

47 אפשרות תיאור הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מאופשרת. אפשרות לאפשר או להשבית את מצבי השינה הנוספים של המעבד. C states C-States Control הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מאופשרת. אפשרות לאפשר או לנטרל את התכונה Hyper-Threading של המעבד. Disabled )מושבת( Enabled )מאופשר( Hyper-Thread Control הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מאופשרת. טבלה 7. Management (Power ניהול צריכת חשמל( אפשרות AC Behavior Auto On Time USB Wake Support תיאור אפשרות להפעיל או להשבית את ההפעלה האוטומטית של המחשב בעת חיבור מם זרם החילופין. הגדרת ברירת מחדל: האפשרות Wake on AC )התעוררות בעת חיבור לחשמל (אינה מסומנת. אפשרות לקבוע זמן שבו המחשב יופעל אוטומטית. האפשרויות הן: Disabled )מנוטרל( )ברירת מחדל( Every Day )בכל יום( Weekdays )בימי השבוע( Select Days )ימים נבחרים( יכולת לאפשר להתקני USB להעיר את המערכת ממצב המתנה. הערה: תכונה זו פעילה רק בעת חיבור מם זרם חילופין. אם מם זרם החילופין מנותק כשהמחשב נמצא במצב המתנה, הגדרת המערכת תנתק את החשמל מכל יציאות ה- USB כדי לחסוך בחשמל סוללה. )USB תמיכה בהתעוררות )אפשר Enable USB Wake Support הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מנוטרלת. אפשרות לאפשר בחיבור הפיזי. או לנטרל את תכונת המעבר האוטומטי בין רשתות קוויות או אלחוטיות ללא תלות )WLAN רדיו )בקרת Control WLAN Radio )WWAN רדיו )בקרת Control WWAN Radio Wireless Radio Control הגדרת ברירת המחדל: האפשרות מנוטרלת. אפשרות.LAN לאפשר או לנטרל את התכונה המפעילה את המחשב ממצב כיבוי כשהיא מופעלת על-ידי אות Disabled )מנוטרל :(אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל LAN (LAN Only בלבד( WLAN( WLAN Only בלבד( WLAN או LAN Wake on LAN/WLAN 47

48 אפשרות תיאור אפשרות זו מאפשרת את חסימת הכניסה לשינה) מצב S3 (בסביבת מערכת הפעלה. state) Block Sleep S3) )חסימת שינה) מצב - S3 ((כברירת מחדל אפשרות זו מנוטרלת. אפשרות זו מאפשרת למזער את צריכת זרם החילופין) AC (בשעות צריכת השיא של היממה. אחרי שפשר אפשרות זו, המערכת תפעל רק עם באמצעות הסוללה גם כאשר היא מחוברת לרשת החשמל. אפשרות זו מאפשרת להשיג תקינות מרבית של הסוללה. כאשר אפשרות זו מאופשרת, המערכת משתמשת באלגוריתם הטעינה הרגיל ובשיטות אחרות, מחוץ לשעות העבודה, כדי לשפר את תקינות הסוללה. Disabled )מנוטרל) (ברירת מחדל( מאפשרת בחירה של אופן הטעינה של הסוללה. האפשרויות הן: Adaptive )מסתגל( Standard )רגיל - (טעינה מלאה של הסוללה בקצב רגיל. - ExpressCharge הסוללה נטענת תוך פרק זמן קצר יותר באמצעות טכנולוגיית הטעינה המהירה של.Dell אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. Primarily AC use )מיועד בעיקר לשימוש עם זרם חילופין( Custom )מום אישית( Block Sleep Peak Shift Advanced Battery Charge Configuration Primary Battery Charge Configuration אם Custom Charge )טעינה מומת אישית (מסומנת, ניתן גם להגדיר את התצורה של Custom Charge Stop טעינה מומת אישית (ושל )התחלת Custom Charge Start )עצירת טעינה מומת אישית.( הערה: ייתכן שלא כל מצבי הטעינה יהיו זמינים עבור כל הסוללות. כדי לאפשר אפשרות זו, נטרל את האפשרות Advanced Battery Charge Configuration )תצורת טעינת סוללה מתקדמת.( אם אפשרות זו מאופשרת, היא מאתרת מעת ת את חיבורי האלחוט הקרובים, כאשר המערכת במצב שינה. תוכל להשתמש באפשרות זו כדי לסנכרן את הדואר האלקטרוני שלך או יישומי מ חברתית אחרים שנשארים פתוחים כשהמערכת נכנסת למצב שינה. Intel Smart Connect Technology טבלה.8 Behavior (POST תפקוד POST) אפשרות תיאור אפשרות לאפשר חשמל מסוימים. או לנטרל את הודעות האזהרה של הגדרת המערכת) BIOS,(בעת שימוש בממי הגדרת ברירת מחדל: Enable Adapter Warnings )אפשר אזהרות מם( מאפשר בחירה של אחת משתי דרכים להפעלת לוח המקשים המשובץ במקלדת הפנימית. Fn Key Only )מקשי Fn בלבד :(אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. )NumLock )באמצעות By Numlock Adapter Warnings )Keypad (Embedded הערה: כאשר תוכנית ההגדרה פועלת, Key Only )מקש Fn בלבד.( אין לאפשרות זו השפעה. התוכנית פועלת רק במצב Fn אפשרות להגדיר כיצד המערכת תטפל בקלט מהעכבר וממשטח המגע. האפשרויות הן: Serial Mouse )עכבר טורי( )PS2 )עכבר PS2 Mouse Mouse/Touchpad 48

49 אפשרות תיאור (Touchpad/PS-2 Mouse אפשרות להפעיל את Numlock בעת את המחשב. Enable Network )אפשר רשת( משטח מגע/עכבר PS2 :(אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. Numlock Enable כברירת מחדל אפשרות זו מאופשרת. אפשרות להגדיר את אפשרות השימוש במקש> Scroll Lock <להדמיית תכונת המקש> >.Fn Enable Fn Key Emulation )אפשר הדמיית מקש (Fn (ברירת מחדל( מאפשרת לשילוב המקשים החמים <Esc> <Fn> + להחליף את אופן הפעולה הראשי של, F1-F12 בין הפונקציות הסטנדרטיות והמשניות שלהם. אם תנטרל אפשרות זו, לא תוכל להחליף באופן דינמי את אופן הפעולה הראשי של מקשים אלה. האפשרויות הזמינות הן:.Fn Lock Fn Key Emulation Fn Lock Options אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. Lock Mode Disable / Standard Lock Mode Enable / Secondary אפשרות להאצת תהליך האת על-ידי עקיפת אחדים משלבי הימות. האפשרויות הן: Minimal )מינימלי( Thorough )יסודי) (ברירת המחדל( Auto )אוטומטי( אפשרות להכניס השהיה נוספת בקדם האת. האפשרויות הן: (seconds 0 0 שניות.(אפשרות זו מאופשרת כברירת מחדל. (seconds 5 5 שניות( (seconds שניות( Fastboot Extended BIOS POST Time טבלה 9. Support (Virtualization תמיכה בווירטואליזציה( אפשרות תיאור אפשרות לאפשר או לנטרל את טכנולוגיית הווירטואליזציה של.Intel Enable Intel Virtualization Technology )ברירת המחדל( )הפעל טכנולוגיית וירטואליזציה של ( Intel אפשור או נטרול של VMM( Virtual Machine Monitor (לנצל את יכולות המסופקות על-ידי טכנולוגיית Intel Virtulization עבור קלט/פלט ישיר. Enable VT for Direct I/O מחדל. החומרה הנוספות )אפשר וירטואליזציה עבור קלט/פלט ישיר - (מאופשרת כברירת Virtualization VT for Direct I/O טבלה 10. (Wireless אלחוט( אפשרות תיאור אפשרות להגדיר את ההתקנים האלחוט. האפשרויות הן: האלחוטיים שניתן לשלוט בהם באמצעות מתג Wireless Switch 49

50 אפשרות תיאור WWAN ) WWAN )במודול GPS WLAN/WiGig Bluetooth כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל. Wireless Device Enable הערה: עבור WLAN ו- WiGig בקרות לזו, ולא ניתן לאפשר או לנטרל בנפרד. מאפשר לאפשר או לנטרל את התקנים האלחוטיים הפנימיים. WWAN / GPS WLAN / WiGig Bluetooth כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל. האפשור או הנטרול קשורות זו טבלה 11. (Maintenance תחזוקה( אפשרות תיאור מציג את תג השירות של המחשב. מאפשר ליצור תג נכס מערכת, אם עדיין לא הוגדר תג נכס. אפשרות זו לא מוגדרת כברירת מחדל. Service Tag Asset Tag טבלה 12. Logs (System יומני מערכת( אפשרות BIOS Events Thermal Events Power Events תיאור אפשרות להציג ולנקות את אירועי ה- POST של הגדרת המערכת) ).BIOS אפשרות להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת) תרמיים.( אפשרות להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת) חשמל.( 50

51 4 מפרט טכני הערה: ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על Start )התחל ) )הסמל Start )התחל )) Support Help and )עזרה ותמיכה(, ולאחר מכן בחר באפשרות להצגת מידע על המחשב. הערה: במערכת,Windows 8 נווט אל עזרה ותמיכה, כדי להציג מידע על המחשב שברשותך. טבלה 13. Information (System פרטי מערכת( תכונה Chipset )ערכת שבבים( מפרט מעבדי Intel מדור רביעי/מעבדי Intel מדור חמישי 64 סיביות 64 Mbits,SPI 32 Mbits 100 מגהרץ )5 GT/s (PCIe Gen2 DRAM bus width )DRAM Flash EPROM אפיק PCIe תדר אפיק חיצוני )רוחב אפיק טבלה 14. (Processor מעבד( תכונה סוגים מעבדי Intel מדור רביעי מפרט מעבדי Intel מדור חמישי Intel Celeron, Core i3/ i5, i7 2 MB 3 MB 3 MB 2 MB Core i3/ i5,intel Celeron לא זמין 2 MB 2 MB לא זמין Celeron i3 i5 i7 מטמון L3 טבלה 15. (Memory זיכרון( תכונה מפרט מחבר זיכרון שני חריצי SODIMM Memory capacity )קיבולת זיכרון( 8 GB או 4 GB או GB 16 GB 8,GB 4 )1600 MHz (DDR3L SDRAM מעבדי Intel מדור רביעי מעבדי Intel מדור חמישי Memory type )סוג זיכרון( 51

52 תכונה מפרט 4 GB Minimum memory )זיכרון מינימלי( Maximum memory )זיכרון מקסימלי( 8 GB 16 GB מעבדי Intel מדור רביעי מעבדי Intel מדור חמישי טבלה 16. (Audio שמע( תכונה מפרט שמע באיכות גבוהה Realtek ALC3235 Type )סוג( בקר יציאת שמע דיגיטלי דרך - HDMI שמע דחוס ולא-דחוס עד 7 Stereo conversion )המרת סטריאו( ממשק: פנימי חיצוני Codec שמע באיכות גבוהה שילוב אוזניות סטריאופוניות/מיקרופון שניים 2 וואט) RMS (רוץ Speakers )רמקולים( מגבר רמקול פנימי בקרי עוצמת קול מקשים חמים טבלה 17. (Video וידאו( תכונה מפרט משולבים בלוח המערכת, האצת חומרה Type )סוג( בקר: UMA Celeron Intel HD Graphics i3, i5 Intel HD Graphics 4400 מעבדי Intel מדור רביעי Celeron Intel HD Graphics i3, i5, i7 Intel HD Graphics 5500 מעבדי Intel מדור חמישי נפרד מעבדי Intel מדור רביעי לא זמין nvidia N15-GM nvidia N15-GT מעבדי Intel מדור חמישי כרטיס מסך משולב Data bus )אפיק נתונים( תמיכה בצג חיצוני מחבר HDMI של 19 פינים מחבר DSUB VGA של 15 פינים 52

53 טבלה 18. מצלמה תכונות רזולוציית מצלמה מפרט 1280 x 720 פיקסלים 1280 x 720 פיקסלים 74 רזולוציית וידאו) מרבית( זווית צפייה אלכסונית טבלה 19. (Communications תקשורת( תכונות מפרט 10/100/1000 Mb/s (של RJ-45 (Ethernet רשת תקשורת ).WWAN( מקומית אלחוטית) WLAN (ורשת תקשורת אזורית אלחוטית הערה: WWAN אופציונלי. Network adapter )מם רשת( Wireless )אלחוט( Bluetooth 4.0 טבלה 0 Connectors (Ports and יציאות ומחברים( תכונות מפרט שילוב אוזניות סטריאופוניות/מיקרופון מחבר אחד של 19 פינים מסוג HDMI מחבר DSUB VGA אחד של 15 פינים מחבר RJ-45 אחד שלושה מחברי,USB 3.0 מחבר תואם USB BC v1 אחד תמיכה עד SD4.0 אחד) אופציונלי( הערה: יש להסיר את כיסוי הבסיס. אחד) אופציונלי( Audio )שמע( Video )וידאו( Network adapter )מם רשת( USB Memory card reader )קורא כרטיסי זיכרון( כרטיס Micro Subscriber Identity Module )usim( Docking port )יציאת עגינה( טבלה 21. כרטיס חכם ללא מגעים תכונה כרטיסים חכמים/טכנולוגיות נתמכים מפרט USH עם BTO טבלה 22. (Display צג( תכונה מפרט )etp מגע) FHD FHD בוהק HD לא מגע, עם מבטל בוהק לא מגע, עם מבטל לוח מגע באיכות HD Type )סוג( Dimensions )מידות:( 53

54 תכונה מפרט 5.00 מ"מ) 09 אינץ(' Height )גובה( 3.00 מ"מ) 02 אינץ(' 3.00 מ"מ) 02 אינץ(' 50 מ"מ) 00 אינץ(' 3263 מ"מ x מ"מ 12.85( אינץ' 8.09 x אינץ(' 3263 מ"מ x מ"מ) אינץ' 85 x אינץ(' מ"מ x מ"מ) אינץ' 8.09 x אינץ(' מ"מ x מ"מ) אינץ' 8.09 x אינץ(' Width )רוחב( מ"מ )14.00 אינץ(' מ"מ) אינץ(' מ"מ) אינץ(' מ"מ) אינץ(' Diagonal )אלכסון( 3100 מ"מ x מ"מ) 122 אינץ' 6.89 x אינץ(' 3094 מ"מ x מ"מ) 127 אינץ' 6.85 x אינץ(' 3094 מ"מ x מ"מ) 127 אינץ' 6.85 x אינץ(' 3090 מ"מ x מ"מ) 128 אינץ' 6.85 x אינץ(' Active area (X/Y) )אזור פעיל ))X/Y( 1366 x x x x 768 Maximum resolution )רזולוציה מקסימלית( 200 nits 270 nits 300 nits בהירות מרבית 200 nits 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Refresh rate )בהירות מרבית( זוויות תצוגה מינימליות: 40/40 80/80 85/85 40/40 Horizontal )אופקית( 10/30 80/80 85/85 Vertical )אנכית( 10/ x x x x 026 )רוחב Pixel pitch פיקסל( טבלה 23. מקלדת תכונה מספר מקשים מקלדת עם ורה אחורית מפרט מקלדת ללא ורה אחורית ארה"ב: 106 מקשים, בריטניה: 107 מקשים, ברזיל: 109 מקשים ויפן: 110 מקשים טבלה 24. משטח מגע תכונה מפרט שטח פעיל: מ"מ מ"מ ציר X ציר Y 54

55 עם 4 ים) )51 WHr מ"מ) 97 אינץ(' 7.05 מ"מ) 07 אינץ(' מ"מ) 3.73 אינץ(' 340 גרם) )lb 0.75 עם 3 ים) )38 WHr מ"מ) 6.98 אינץ(' 7.05 מ"מ) 07 אינץ(' מ"מ) 3.73 אינץ(' 265 גרם) )lb 0.58 טבלה 25. (Battery סוללה( תכונה Type )סוג( Dimensions )מידות:( עומק 11 וולט ז"י 7 וולט ז"י Height )גובה( Width )רוחב( Weight )משקל( Voltage )מתח( משך חיים 300 מחזורי פריקה/טעינה Temperature range )טווח טמפרטורות:( טעינה: 0 C עד 50 C פריקה: 0 C עד 70 C הפעלה: 0 C עד 32 F (35 C עד )95 F Operating )בהפעלה( )149 F עד -40 F (65 C עד -40 C Non-Operating )לא בהפעלה( Coin-cell battery סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 וולט )סוללת מטבע( טבלה 26. Adapter (AC מם זרם חילופין( תכונה מפרט 65 וואט ו- 90 וואט Type )סוג( 90 ואט נשלח אל הודו, אופציונלי באזורים אחרים. הערה : 240 VAC עד 100 VAC 1.5 אמפר 50 עד 60 הרץ Input voltage )מתח כניסה( Input current (maximum) )זרם כניסה) מרבי(( Input frequency )תדר כניסה( זרם יציאה 34 אמפר ו אמפר Rated output voltage )מתח / וולט ז"י יציאה נקוב( Temperature range )טווח טמפרטורות:( )104 F 32 עד F (40 C 0 עד C )158 F 40 עד F( עדC C Operating )בהפעלה( Non-Operating )לא בהפעלה( 55

56 טבלה 27. (Physical פיזי( תכונה כיסוי מגע פולימר מחוזק בסיבי זכוכית ללא כיסוי Mag ללא מגע כיסוי Mag עם מגע Height )גובה( חזית 200 מ"מ) 0.80 אינץ(' 200 מ"מ) 0.80 אינץ(' 200 מ"מ) 0.80 אינץ(' אחור 230 מ"מ) 0.91 אינץ(' מ"מ) 0.90 אינץ(' מ"מ) 0.94 אינץ(' מ"מ) 139 אינץ(' מ"מ) 139 אינץ(' מ"מ) 139 אינץ(' Width )רוחב( עומק 2315 מ"מ) 90 אינץ(' 2315 מ"מ) 90 אינץ(' 2315 מ"מ) 90 אינץ(' 4.05 ליברות) 1.84 ק"ג( 3.98 ליברות) 1.80 ק"ג( 43 ליברות) 1.83 ק"ג( Weight )משקל( טבלה 28. (Environmental סביבתי( תכונה מפרט Temperature )טמפרטורה:( )95 F 32 עד F (35 C 0 עד C )149 F -40 עד F (65 C 40 עד C Operating )בהפעלה( Storage )אחסון( Relative humidity (maximum) )לחות יחסית )מקסימום:(( 10% עד 90% )ללא עיבוי( 5% עד 95% )ללא עיבוי( Operating )בהפעלה( Storage )אחסון( (maximum) Altitude )רום )מקסימום:(( Operating )בהפעלה( 0 מטר עד 3048 מטר) 0 רגל עד 10,000 רגל( 0 עד 35 C Non-Operating )לא בהפעלה( 0 מ' עד 10,668 מטר) 0 רגל עד 35,000 רגל( כמוגדר ב- ISA G1 Airborne contaminant level )רמת זיהום אווירי( 56

57 5 אבחון את נתקלת בבעיה במחשב, הפעל את תוכנית האבחון epsa לפני שתפנה אל Dell לקבלת עזרה טכנית. המטרה של הפעלת תוכנית האבחון היא לבדוק את חומרת המחשב ללא צורך בציוד נוסף ומבלי להסתכן באובדן נתונים. אם אינך מצליח לתקן את הבעיה בעצמך, צוות השירות והתמיכה יוכל להשתמש בתוצאות האבחון כדי לסייע לך בפתרונה. (epsa) הערכת מערכת משופרת לפני את תוכנית האבחון epsa )המוכרת גם בשם 'אבחון מערכת ('מבצעת בדיקה מקיפה של החומרה. epsa מוטבעת ב- BIOS ומופעלת על-ידי ה- BIOS ומתוכו. תוכנית אבחון המערכת המוטבעת מציעה סדרת אפשרויות עבור קבוצות התקנים או התקנים ספציפיים, אשר מאפשרת לך: להפעיל בדיקות אוטומטית או במצב אינטראקטיבי לחזור על בדיקות להציג או לשמור תוצאות בדיקות להפעיל בדיקות מקיפות כדי לשלב אפשרויות בדיקה נוספות שיספקו מידע נוסף אודות ההתקנים שכשלו להציג הודעות מצב שמדווחות אם בדיקות הושלמו בהצלחה להציג הודעות שגיאה שמדווחות על בעיות שזוהו במהלך הבדיקה התראה: להשתמש בתוכנית האבחון של תוצאות לא תקפות או הודעות שגיאה. הערה: בדיקות מסוימות של מבוצעות בדיקות אבחון. ניתן להפעיל את אבחון ה- epsa בשתי דרכים: המערכת כדי לבדוק את המחשב שלך בלבד. השימוש בתוכנית זו עם מחשבים אחרים עשוי להציג התקנים ספציפיים מחייבות אינטראקציה עם המשתמש. הקפד תמיד להימצא בקרבת מסוף המחשב כאשר הפעל את המחשב. במהלך את המחשב, הקש על>.Dell הסמל של <כשמופיע F12 במסך של תפריט האת בחר באפשרות Diagnostics )אבחון(. מוצג החלון Enhanced Pre-boot System Assessment במחשב. האבחון יתחיל להפעיל את הבדיקות על כל ההתקנים שזוהו. )הערכת מערכת משופרת לפני את,(ובו רשימת כל ההתקנים שזוהו אם ברצונך להפעיל בדיקת אבחון בהתקן ספציפי, לחץ על >Esc< ולחץ על Yes )כן (כדי צור את בדיקת האבחון. בחר את ההתקן בחלונית השמאלית, ולחץ על Run Tests )הפעל בדיקות.( אם קיימות בעיות, קודי השגיאה מוצגים. רשום לפניך את קוד השגיאה ופנה אל.Dell.5.6 לחילופין, כבה את המחשב. לחץ לחיצה ארוכה על המקש,>fn< תוך לחיצה על לחצן ההפעלה, ולאחר מכן שחרר את שניהם. מוצג החלון Enhanced Pre-boot System Assessment במחשב. האבחון יתחיל להפעיל את הבדיקות על כל ההתקנים שזוהו. במסך של תפריט האת בחר באפשרות Diagnostics )אבחון(. )הערכת מערכת משופרת לפני את,(ובו רשימת כל ההתקנים שזוהו 57

58 מוצג החלון Enhanced Pre-boot System Assessment במחשב. האבחון יתחיל להפעיל את הבדיקות על כל ההתקנים שזוהו. )הערכת מערכת משופרת לפני את,(ובו רשימת כל ההתקנים שזוהו אם ברצונך להפעיל בדיקת אבחון בהתקן ספציפי, לחץ על >Esc< ולחץ על Yes )כן (כדי צור את בדיקת האבחון. בחר את ההתקן בחלונית השמאלית, ולחץ על Run Tests )הפעל בדיקות.( אם קיימות בעיות, קודי השגיאה מוצגים. רשום לפניך את קוד השגיאה ופנה אל.Dell.5.6 נוריות מצב התקנים טבלה 29. נוריות מצב התקנים מאירה בעת הפעלת המחשב ומהבהבת כשהמחשב נמצא במצב ניהול צריכת חשמל. מאירה כשהמחשב קורא או כותב נתונים. מאירה או מהבהבת כדי לציין את מצב הטעינה של הסוללה. מאירה כשעבודה ברשת אלחוטית מופעלת. נוריות מצב ההתקן ממוקמות בדרך כלל בחלקה העליון של המקלדת או בצדה השמאלי. הן משמשות להצגת מצב ומצב הפעילות של ההתקנים האלחוטיים. מעבר לכך, הן עשויות להועיל ככלי אבחון במקרה של תקלה במערכת. הטבלה הבאה מציגה את משמעות קודי הדפאו"ר במצבי שגיאה שונים. טבלה 30. נוריות דפאו"ר האחסון, הסוללה וכן הקישוריות דפאו"ר אחסון נורית הפעלה נורית אלחוט תיאור התקלה מהבהבת קבועה קבועה ייתכן שאירע כשל במעבד. קבועה מהבהבת קבועה מודולי הזיכרון זוהו, אך אירעה שגיאה. מהבהבת מהבהבת מהבהבת אירע כשל בלוח המערכת. מהבהבת מהבהבת קבועה ייתכן שאירעה תקלה בכרטיס הגרפי/הווידיאו. מהבהבת מהבהבת כבויה אירעה תקלת מערכת במהלך את את ה- ROM האופציונלי. הכונן הקשיח או תקלת מערכת במהלך מהבהבת כבויה מהבהבת בקר ה- USB נתקל בבעיה במהלך האת. קבועה מהבהבת מהבהבת לא הותקנו/אותרו מודולים של זיכרון. מהבהבת קבועה מהבהבת אירעה בעיה במהלך את הצג. כבויה מהבהבת מהבהבת המודם מונע מהמערכת להשלים בדיקת POST כבויה מהבהבת כבויה את הזיכרון נכשל או שהזיכרון אינו נתמך. נוריות מצב סוללה אם המחשב מחובר לשקע חשמל, נורית הסוללה פועלת באופן הבא: 58

59 בוהבה לש ןיגוריסל תירונ המותכ תירונו הנבל בשחמל דיינה רבוחמ םאתמ םרז וניאש ןיפוליח רשואמ וא וניא וניאש,ךמתנ תרצותמ.Dell בוהבה לש ןיגוריסל תירונ המותכ םע תירונ הנבל העובק לשכ הללוס ינמז רשאכ םאתמ םרז ןיפוליח.רבוחמ תירונ המותכ תבהבהמ לכ ןמזה לשכ הללוס יטירק רשאכ םאתמ םרז ןיפוליח.רבוחמ תירונ היובכ בצמב הניעט האלמ רשאכ שי רוביח םאתמל םרז.ןיפוליח תירונ הנבל תקלוד בצמב הניעט רשאכ שי רוביח םאתמל םרז.ןיפוליח 59

60 6 Dell פנייה אל הערה: אם אין ברשותך המוצרים של.Dell חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהם יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות: למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא עבור אל. dellom/support בחר קטגוריית תמיכה. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת Choose A Country/Region )בחר ארץ/אזור (בחלק התחתון של הדף. בחר בקישור המים לשירות או לתמיכה הנחוצים. 60

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

מכרז מקוון טיוטה

מכרז מקוון טיוטה מכרז מסגרת פומבי מס' 92-53/18 לרכש תחנות עבודה ומסכים )להלן "המכרז"( 26.4.2018 שירותי בריאות כללית )להלן "כללית"(, מבקשת לקבל הצעות לרכש, התקנה ושירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות של שלוש שנים, לתחנות עבודה,

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד