תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983"

תמליל

1 תומושר זבוק ה רבמבונב 983 תמע תוחיטבה הרהבעב )תוהיג תיתקוסעת תירבו םי,(ןז,נבב 983ד~זשמ"ד 57 הסנכה )רזחה,(רתי 983התשמ"ה 578 רדס ןידה )רצעמ (שופיחו )תקנעה תויוכמס רצעמ,(םירהוסל 983התשמ"ד 578 חליפה םיתורישו )םיריחמ םייברמ ל (וירצומו )',) חוקיפה םיתורישו )םיריחמ םייברמ (םיציבל )',)4 983התשמ"ד 58 תוקיפה םיתורישו )םיריחמ םייברמ יקלחל ףוע (םיאורק )',)4 983ד "תה 583 חוקיפה םיתזרישז )םיריחמ םייברמ תופל (םיאופק )',) חוקיפה םיתורישו )םיתורי'ש ןגב (םידלי )ריחמ (ילמיסקמ ),(ןוקית 98%_דנ"ת ה 585 םיאפורה )םיחמתמ )(זמיר'ג%טס ),(לוטיב 983התשמ"ד 585 תרדסה תומוקמ הצחר )תומוקמ הצחר םיזרכומ םירוסאו יפוחב םיה (ןוכיתה ),(ןוקית 983ד "ת ה 586 יללב תכשל יכרוע ןידה )תריחב ירבח תיב ןיד (םייזוחמ ),(ןוקית 983התשמ"ד 586 wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

2 תוחיטבה הדוגעב )תוהיג תיתקוסעת תירבו םי )בבנען 983התשמ"ד ףקותב יתוכמס םיפיעס 73 6ר תדוקפל תוחיטבה ב ]חסונ,[שדח, 970התש"ל ןיקתמ ינא ןולא "תורדג ב ""ןונב )(לוזנב רמוח ותחסונש תימיכה,6א5ם תוברל רישכת ליכמה רתוי %מ חפנמ הסימתה " "ב ףושחה םדא זוכירל ריב הלועה הפישחה תמ קושמד תלל,תרתומה ב ב ךילהתב םיבוקנהמ תפסותב,הנושארה אוהו תיקלח האלמ םוי דחא עובשב,תוחפל אלא םא ןכ חקפמעבק הנממ הרצק הפוקת ירוזא "הפישח תללקושמ "תרתומ המרה תללקושמה תיברמה,ריב ךומס רוזאל המישנה, א הפישח תרתומ היבגל ךשמב םוי 8 תועש ךותמ הממי "הפישח תיברמ "תרתומ המרה תיברמה,ריב ךומס רוזאל המישנה, א היבגל הפישת תרתומ דע 5 תוקד ב,םעפ אל רתוי 4מ םימעפ םויב 8 תועש ךותמ,הממי חוורמב 60 תוקד תוחפל ןיב םעפ םעפל "",ריי,שומיש,דוביע,לופיט לוטלט תדובע הקזחא ""לופיט,ןוסחא,רודיס,הבכרה,ןוקית,יופיצ,קוריפ שודיח יוקינ ""לוטלט,הלבוה,הכלוה,עוניש הרבעה םוקממ,םוקמל,יולימ,הקרה העה הקירפ "אפור 'ודשרומ אפור תוריש,יאופר,ךמסומ ש ה,החוורהו תמכסהב,תירבה והשרה ןינעל "תוריש יאופר "ךמסומ דחא מ תכשל תירב תיזוחמ תיתפנ דמ תירבה תפוק,םילוה טרופמכ תפסותב קוחל,ליבקמ 973התשל"ג )3( דסומ,יאופר ש ה,החוורהו תמכסהב,תירבה וכימסה ןינעל "קדוב יתדבעמ "ךמסומ הדבעמב תכמסומ וכימסהש ה החוורהו ךורעל תוקידב תויתביבס יווכיר ריב ובש םי ב "הדבעמ "תכמסומ הדבעמ יאש ה,החוורהו עיבל תוקידב תויתביבס יזוכיר ריב ובש םי ב י "הדבעמ תוקידבל תויגולויב "תויגולוקיסקוטו הדבעמ יאש ה החוורהו תמכסהב תירבה עיבל תויגולויבה תויגולוקיסקוטהו תוידוחיה דנה תושר ב תנידמיגיד 337 'Dg,6שדח גסח,לאי,ג"תה ח"מ 'מע 88 57,456הץבוק 30389ן,ר"משתה wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

3 שומישה רוסייא ב, אל וענכתשי ב פמב והש אלא תורטמל תוטרופמה ןלהל דוביע,ריי לוטלט,ריי דוביע לוטלט קלד םיעונמל )3( הזתניסב הבש,תימיכ אוה ה יחרכה ביכרמ )4( תיטילנא תדובע רקחמ,הדבעמב איהש,שומיש דוביע לוטלט הפישח ןשבל 3 פמב א וב םי,ב הפישחה תללקושמה תרתומה היהת 5 םיקלח ןוילימל הפישחהו תיברמה תרתומה היהת 0 םיקלח ןוילימל בושיח הפישהה תללקושמה השעי הטישב האבה [יזפ י ]"ז + ]"ו = הפישח תללהשמ כ"הס ךשמ הממדה )( זוכיר ה,ריב םיקלחב הוילימל ז ךשמ,המיגדה תועשב תוקד תכירפ תבות תוקידב תויתביב,ס 4 פמב ובש םי,ב ךורעי,,ונובשח תוקידב תויתביבס תויתפוקת יזוכיר ריב ךומס רוזאל המישנה,םי ידי קדוב יתדבעמ,ךמסומ תופיכתב תחא 3ל םישדח,תוחפל אלא םא ןכ הרוי חקפמ ירוזא תופיכת תרחא םושרי תצות תויתביבסה יזוכיר ריב ןמויב,בקעמ ןויצב,ךיראתה העשה םוקמו,המיגדה חיו דימ קתעה תצותמ חקפמל ירוזא רומשי תצות תוקידב 0 םינש תוחפל םסרפי תונחתב ה תונושה פמב תצות תויתביבסה תוסחייתמה ותל םוקמ, ידכ בויש תעידיל םי יעצמא תוהיג םייחביב'ס 5 פמב ובש םידבהש,ב טוקנל יעצמא תוהיג ןיקתהל םייקלו יעצמא,הקיני זוקינ,הטילפו םיבוט,םיליעיו הטיש הליעי,תרחא ב תומוקמ,ה ןפב זוכי ה "היהי ךומנ הפישחהמ תללקושמה,תרתומה הרבו א קיזת 'תירצל תירבל רוביצה ןיקתהל םייקלו םיפדנימ םיבוט,םיליעיו יב חוכ הקיני,קיפ ןמזב ה הליקשב ב םילזונ םיליכמה, תוברל תודבעמכ )3( גדל ףוסיאל קוליסו ידיימ תלוספ הליכמה תונח,תמ,ה ןפב א םורגת דרטמל קזנ תירבל )4( ןיקתהל םייקלו תוחלקמ םוריח תומיאתמ תותנו רפבו,קיפ תפיטשל ףוגה םייניעהו םימב םימרוז )5( עובקל םירדח םידחוימ הליכאל,היתשלו ןושיעל תחונמלו םי הץבוק,4יע ד"ע, ! wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

4 ןגמ דויצ ישיא 6 קפסי ל דויצ ןגמ י"א ליעי תוכיאבו,הבוט םיבצמב םידחוימ א םהב לו ב תויהל ףושח םיזוכירל םיגירח,ריב םיהובגה תולבגההמ ועבקנש הנקתב,3 ו היהי בייח שמתשהל דויצב רומאה דויצ ןגמה היהי ישיא אלו רבעוי ל,רחא לויו ןיב ראשה ו ךרה תכ,המישנ תדיימ ןנב םיאתמ ל ןנה ףלחוי ןנב שדח תופיכתב תשרדנה תרוה ןרציה חקפמ ירוזא דגב ןגמ יפכ הרויש חקפמ ירוזא גאדי ךכל ש רומשי ןויקנ דויצ ןגמה ישיאה רנש ול ןיא תקפסאב דויצ ןגמ ישיא םיל ב ידכ ררחשל דיבעמ ןמ הבוחה ןקתל םיאנת םייתביבס פמב ןיטקהלו תמר ה ריב לא תחתמ הפישחל תרתומה תכררהתבות ןגראל המיאתמ הכרדה ל,םי ןמזב הלבקה ל ןכו תחא םירודח 6ל,תוחפל יבגל ינוכיס,תוחיטבה תוהיגה תירבהו םיעבונה מ,ב יבגלו תוטיש תעינמל םינוכומ אדווי ש ןיבה רמוחה ךרדוהש וב ןכו דווי תדעוו תוחיטבה ש עצבמ תרוהה םילהונהו ועבקנש יבגל ה ב יעצמא תוהיג םייא ןיקתהש םידחוימה ןינעל הז תבוח ןוסחא טולישו םימיאתמ,םימיאתמו ןכו רומשי ה ב תע ןיאש םישמתשמ וב לוענ חוקיפרב םע טוליש םיאתמ גאדי ךכל ש י ליכמה ןמוסי רוהב הרהזא הניאש תנתינ הקיחמל ןמקלדכ ריו ליכמ זזגב,ענמ העילב תמישנ םידאה םינכ י'תירבה תוקידמתרוח תויאופר תליחת ינפל,ה ידיב אפור,השרומ עבקיש ותמאתה ליחתהל דובעל ב אל דבעוי םדא,ב אלא םא ןכ רבע תיאופר תרזוח ידיב אפור השרומ עבקיש ותמאתה ךשמה דובעל ב תיאופר תרזוה,הנושאר עצובת םישדח 3 רחאל תליהת ותדובע תרזוח תיאופר הינש ךליאו עצובת ידמ םישדח 6 רחאל המדקש ה הל זזנבב רדענש,ותדובעמ ב תוברעתה תיגרוריכ ב הלחמ תכשוממ מ,םיישדחל אל דבעוי,ב אלא םא ןכ רבע תיאופר תפסונ ידיג ותמאתה עבקיש השרומ אפור דובעל ב )(ד אפור השרומ חקפמו אוהש אפור םיאשר תורוהל עיב תוקידב,תויאופר,רומאכ םימדקומ םיכיראתב ןמ רומאה תנקתב הנשמ ןכו ליחהל תבוח עיב תו םג יבגל וניאש ב ותרדגהכ )(ה אל עיפוה תוקידבל תורזוח תויאופר דעומב עבקנש,ול חי תוריזגה העדוה ךכ דיבעמל םע קתעה חקפמל ירוזא 574,456תינקתהץביק, 309,3 wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

5 תיאופר תינושאר תרזוח לות תוחפל "תיקידיףקת תו הזנמנא תיאופר תיל תיתקוסעתו תינילק תיל )3( תקידב םד תוברל תעיקש,םד תריפס םד,המודא תריפס םד הנבל המ,תלדבמו תריפס םיטיצולוקיטר,םיטיצובמורטו חפנ יקיקלח עצעצמ תוירודכ תומודא,)(ץ04נ,ןיבולגומה ןיבולגומה יקיקלח עצוממ )(8804נ ןויצ תצמיה תור תויגולותפ )4( תקידב ידוקפת דבכה )5( תקידב ןתש תיל )6( תקידב םיטילובאטמה ה ןתשב )לונפ םיטאפלוס יתלב ר םיינג (םירחא )7( תקידב ידוקפת תירה )8( תינילק תיתדבעמ,תפסונ תר ויניע אפורה השרומה,קדובה תוקידב הדבעמה ועצובי הדבעמב תוקידבל תויגולויב תויגולוקיסקוטו תבוח לוהינ סיסרכ תו,קיד תב ויאופר תוריש יאופר ךמסומ,להני יבגל אוהש,קדונ סיטרכ תוקידב,תויאופר ובש ומשריי םיטרפה םיישיאה, תוברל ומש,אלמה,ויבא רפ תוהזה ו,ונעמו ןכו םיטרפ ךיראת עיב ה ת םוקמו פמה )3( רית תדובע א קב הילא הכרענ ה ת )4( יאצממ תוינילקה תויתדבעמהו תונושה )5( תצות,תו ותנק תווחו ותעד אפורה השרומה קדובה ותמאתה ליחתהל ךישמהל כ ב ן )6( דעומה ל ת,תרזוחה תוברל דעומ םדקוהש )7( ומש ותמיתחו אפורה השרומה קדובה סקנפ תירב 3 תוריש יאופר ךמסומ קיפני ל אוהש קדוב םאתהב ל סקנפ,תירב ובש ומשרי ו םיטרפה ונייש תפסותב הינשה ואיו םת תמתוחב המיתחבו אצוה ל סקנפ תירב םאתהב ל,תורחא ומשריי םיטרפה םירומאה סקנפב אצוהש ל הנושארל ןכו תצות תו תונושה קדבנש תוריש יאופר ךמסומ רוי סקנפ תירבה ודיבעמל,ב א וקיזחי ה דוע קדבנה ב ולצא קיספה ב דובעל,ולצא ריזחי סקנפה ידיל ךרעש ה ת הנורחאה אפור תוריש יאופר ךמסומ איבי ותעידיל,קדבנה,ודי ךות ןמז,ריבס בצמ ותירב ךרדב ןפבו ועבקיש,456הץבוק,ה,ושמ"ד wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

6 ח דיבעמשתב'ו תרדסהל תו 4 תו ש הנקת 0 וכרעיי תיינפ םימיב םידעומבו עבקיש ב בייח,בצייתהל ךרל תכירע תו,רומאכ תוריציב יאשרה םימיב םידעומבו ועבקנש,ול ןמזה שורדה ל עיב תו בשחיי ל קלח תועשמ ותדובע המאההיא דו'ב'על ב 5 רי ימכ וניאש םיאתמ תויהל ב םא םייקתמ וב דחא מ אצמנ ולצא יוקיל קזנ תכרעמב יאת םדה )(תיטייופוטמהה היביכרמב ולגתנ םיאצממ םיגירח םינחבמב תוקידבב תויתדבעמה ש הנקת )3( םרט יאלמ ול 8 םינש )4( איה השא ןוירהב תפוקתב הקנהה )5( האצמנ ולצא יא המאתה תרחא תעדל אפורה השרומה קדובה חקפמלתעדוה יא תמא'תה רוי העדוה תדחוימ ךכ חקפמל,ירוזא ךות 0 םימי םוימ ןתמ תווח ותעד אפורה השרומה,קדובה הבו םיטרפ,,וליג םוקמ ה,פמה ךנהכ תפוקת ותדובע,ב תצות ה,ת תונקו לביק חקפמ ירוזיא,העדוה םאתהב תנקתל הנשמ ),(א מ חי דיבעמל הארתה ינאורב םושר הבו תוריפ ויתובוח ןינעב רוסיא תדבעה קתעה הארתהה חיי תכשלל תוריש,הקוסעתה דסומל חוטיבל,ימל תוגיצנל םי תגציימה תורישלו קודבי תוביסנה תפישחל רתי ל יאלו תמאתה ךישמהל דובעל ב שורדיו ןוקית םייוקילה םאתהב ךרל אל רזחוי רומאכ ל ב אלא םא ןכ רבע תיאופר תפסונ ידיב אפור השרומ ו שדחמ ךישמהל דובעל ב 7 דיבעמ לביקש,הארתה יבגל יא תמאתה ל,ב לדחי ודיבעהל החב'עהרוסיא תלבק ר האר,תה 7 דיבעמ לביקש,הארתה יבגל יא תמאתה ל,ב לדחי ודיבעהל כ ב ךות עובש םוימ תלבק הארתהה פיו ויבגל םאתהב תרוהל לביקש חקפממ הרוזא השחוהתבוח ןזנכב תמדקומ העדוה,בתכב םישדח 3 שארמ,תוחפל חקפמל ירוזא רבעמ רוה חי, ףא רומאה הנקתב,8 העדוה תקפמל ךכ,ירוזא ךות שדוח ןתליחת םוימ 57,5,45,, הץביק ד"ע, 3038~נ wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

7 0 תוחיטבה ב )תוהיג תיעקמ תוקידבו תויאופר םי,(ב ייטיי 8 98התשמ"א תולטב ןתליחת םויב ו"כ תבטב ( ראוניב )984 הלי"ת תרית הנישאד )הנקת ) תומוקמ יכילהתו ש תולח םהי םג םא זוכיר ה ריוב ךומנ תממ הפישחה תללקושמה תרתומה ריי יולימ קלד יעונמ תוימל יפוב קלדה ףסית הינש )הנקת )3 יפרפ מוט"ר פקנפב תירבה רודמ יוהיזל )םושירל ידי ( החפשמה ו יטרפ באה 'ןי, " רפ תוהזה )(ד ךיראת הדיל )(ה ןתנש סקנפה )(ו ךיראת ןתמ סקנפה רודמ םי )םושירל ידיב (דיבעמ םוקמו פמה רית תדובע םאו רבעוה ל השדח הניאש תיערא רית וז ןכו ךיראת תליחת רומאכ ךיראת םויס ה רנש םאתהב הקספל )(ד תמיתח תמתוחהו ו 3 רודמ תו )םושירל ידי ( ךיראת,התרטמו ךות ןויצ םא איה,הנושאר תרזוח תפסונ םאה הלגתנ אצמימ יאופר םינחבמב תוקידבבו וכרענש םאה התלגתנ תלחמ עקמ העפשה תרחא תירב 3,א"משתהת"ק 430 'מע,456הץבוק, wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

8 )(ד רושיא ש םיאתמ ליחתהל ךיסוסהל ב המש אוה,קדבנ וניאש םיאתמ ךכל )(ה תעיבק דעומ ל תרזוחה,האבה תוברל דעומ םדקומ רחמ ליגרהמ )(ו )(ז אפורה השרומה ותמיתחו,קדובה ז"י ןושחב 4( רבוטקב )983 א ה ר ו ן א ו ז ן )ש )366י ה החוורהו הסנכה )רזחה *,(רת 983התשמ"ד ףקותב יתוכמס ףיעס 43 תדוקפל,הסנכה ןיקתמ ינא "רזח רתי סוכ רתי םלישש םושינ רזחוי ול ידי יוכיז ונובשח קנבב םושינה עידוי דיקפל המושה,קנבה רפ ןובשחה ו טרפ רחא שרדייש ידכ פאל רזחהה הרדגה ןינעל, " "רתי תוברל ישרפה,הדמצה תיביר תוסנק 'ב דתה 8( רבמבונב )983 י ג א ל כ ה ן א ו ר ג ד )3468 חמ רצה תנידמיניד,לאי שדחחסונ,א"כשתה,6,ג"משתהח"מ 0'מע 59 'מע רדס ןידה )רצעמ (שושיתו )תקנעה תוהכממ רצעמ )לסוההם 983התשמ"ד ףקותב יתוכמס ףיעס 4 תדוקפל רדס ןידה ילילפה )רצעמ (שופיחו ]חסונ,[םודח 969התשכ"ט )ןלהל,(הדוקפה הומ ינא רומאל "הרדג ב הז ""רהוס םע הנמנש רהוס החטבאה תדיחי םיעצבמהו תורישב רהוסה יתב תויוכמסתקנעה תויוכמסה תורוה רטושל םיפיעס 3ו הדוקפל ויהי תונותנ םג רהוסל תעשב יולימ ידיקפת החטבא י תוריש יתב רהוסה ינבו םהיתוחפשמ 'ל ןושחב 6( 'רבמבונב )983 ףסוי גרוב )מה )895ל ךש םינפה תנידמיגיד,לאי 84 'DP, שדח חטנ 578,456הץביק, 30ט9נ wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

9 חוקיפה ל םייברמ)םיריתמ םיתורישו (וירצומו )4 )' 983התשמ"ד חוקיפהקוחל6 ףיעס יתוכמסףקותב,םיתוהישו,957התשי"ח ינא הומ ריבאל ב,הז ""מ"עמ ךרע ףסומ ותועמשמכ קוחב ךרע,ףסומ ו"תה תיידש 975 י ריחמה יברמה ירצומל הריכמב היהי ןלה ייחפ יביב רוט 'ד הריכמבםילקשבריחמה רוס 'א 'גרוס רוט 'ג ל א צל ךרצמה הזיראה תומכה ת"עמ מ"עשללוכ תועשכו רטסופמ 3%( תיקש רטיל רטסופמ 3%( תיקש נ רטיל רטסופמ )לד ןמוש )% תיקש ש רטיל רקועמ קובקב רקועמ )לד ןמוש )% קובקב בלה ןויור 50/0( מ קיטסלפ מ זוטרק 4 רטיל ןויור 50,0( מ ןוטרק רטיל ww רטסופמ תיקש 00 ל'ףכ רימע מ ןיברק רטיל רטסופמ )לד IDW )% תיקש רטיל ינגומוה מ ןשרק רטיל תרצהב שלח תדרט הדבז ""א תרצענכ ""תידע תרתתמ ןבל 30,4( (ןמרק ""ליג,תבשת ""זצ תרתתמ ההט ""טרחוי,הבינת ""הבונד תרותתמ ""הנונר תרצצחמ סנארטש 70 ו'מ '3ש 7ש תנטש תנמש הנח תנמש (DW 33(0/קתרטסופמ תרצחכ, סרטש יקקש ~0 ""ס ",ןשת 'מע 4,ץמשתה 9 'מע ת"ס,ו"תה 'מע 83 ובוק,4התקנוה,,י, 30%3 579 wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

10 רוט,ד הריכמבםילקשבריחמה רוט 'א רוס 'ב רוט 'ג יאנועמקל ןכרעל ךרעמה, הניראה תומכה ץ"עמ ללוכ פ"ימ האמח האמח הליבח האמח החו'למ הליבח האמח םעטב ידנלוה הליבח "( 7 06וש תוניבג תוכר תונבלו השגהכ הליגר תרצונשכ הליבח ךותיחל הצחחכ ""ןענכ תרדהתמ הליבח ךותיחל הפרחכ ""ןענכ הליבח 5(,ס השוחכ ךותיחל ""תנגענכ השוחכ החירמל ךותיחל 5%( (ןמרע "בוט "םעט הליבה %( תרצעומ, הבשת ""ןויבס הספוק תעבורמ 5 4,8 000 החירמל go/) תניבג 'גטוק 90(ג (ןמיע התירמל %( חרצךחמ החולמ "ןיע "דמה ""דמח תרצצחמ היקבח תניבג הזנירב הליבה 50 60, תניבג ""הספ מ רקב תרנהתמ חפ ג"ק תוגיפג תישק ""עובלג הבונה ג"ק הצנש ""עובלג תרצצחמ הבובח תליבח תוסורפ aoo הנמוק ""קמע תליבח תוסורפ ,456תשקתהץבוק, wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

11 רוט 'ד הריכמבםילקשבריחמה רוט 'א 'ב רוט רוט 'ג ל יאנועמ ןכרצל ךרצמה הזיראה תומכה מ"עמ ס"דמ ללוכ ""קמע ""ןאריט,אנט ""ראפ, ""רמדא תרותתמ סרטש ג"ק ""רמדא תרצומש סרטש תליבח תוסורפ 3(0 864 m,a "שוג " תליבח תוסורפ ""דג ג"ק ה'ניבג "הווג " " "יב תרדהתמ ג"ק הווק תלי ןמוש "לט "קמעה תבונת ג"ק "לט "קמעה תליבח תוסורפ 00 83" ""ןורימ סזארטש תליבח תוסורפ ""דרע תרצוהמ,אנט "'רדה ג"ק תושפחמ תוניבג ""למרכ ""קמע 6 םישלושמ הספוק ב ""םעונ 8 םישלוגבכ הספוקב ""קשמ 6 םישלושמ הספוקב םינדעמ טרוגוי םעטב תוריפ ""טרוגירפ ""התבטוי 30( טרוגוי לד ןמוש םע תוריפ ""יקירפ 5%( 0 ליש ""גניגוי םעטב תוריפ הבוגת 70 מ ""יקלימ סרטש ןדעמ םימעטב 5%( "ללטרק "אנט,"םרק "אנט,'תרפ "'רנד סרטש 0 ל'גכ ""ילגוי 0 לימ ,456הץבוק,ו"משתה 30, wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

12 50 תדפיס מתוך wwwhalachotcoil,)3 טיפה תחילה י הפיקוח' 3 צו על מצרכים ושירותים מחירים( מרביים לחלב ג"משתה 983 י בטל ומריו) מס'( 4 תחילתו של צו זה ביום ח' סלו התשמ"ד )4 בנובמבר 983( ז' בכסלו התשמ"ד )3 בנובמבר 983( מ"( ןי 4 יו בל נאמן שר המדע ממלא מקום שר החקלאות 3 ק"ת התשמ"ד, 393 עמ' אני צו ות עלמצרביםושירותים מחירים(מרביים לביצים) מס'( 4( 983 בתוקףכותי לפיסעיף 6 לחוקהפיקוח עלמצרכים ושירותים,ח"ישת" 957, מצווה לאמור מדרה ן בצו ד %95 זה, מע"מ"" מוסף ערך מס כבהטמעותו מוסף, ערך מס בחוק התשל"ו המחיר המרבי לביצה משקל הביצה בגרמים ל 70 מעל עד 70 מ 65 עד 65 מ 60 עד 60 מ 55 עד 55 מ 50 מ 45 ד 9 עד 45 יהיה במכירה לקמעונאי בחנותו בשקלים, ללא שע"מ 596 במכירה לצרכן בשקלים, כולל מע"מ , , א)( במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות א" המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 380, שקלים כולל( מע"מ) לאריזה ב)( במכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שלושים ביצים לפחות אי המוכר לגבות, בנוסף לסכומים האמורים בסעיף 40, שקלים כולל( מע"מ) לאריזה 3(, מס'( לביצים) על מצרכים ושירותים מחירים( מרביים צו הפיקוח 4 בטל 983 י 5 מהיר מרני תשתבעד אר"" בישל תחילה תחילתו של צו זה ביום ח' ז' בכסלו התשמ"ד )3 בנובמבר 983( חמ( 3_09 ( נfiwD התשגיח,עמ' 4 התשכתב,עמ' 93 מ"חתשל"ו,"עמ' 5 3 ק"ת התשמ"ד, עמ' 396 בכסלו התשמ"ד )4 בנובמבר 983( התשמ"ד י ו ב ל נ א מ ן שר המדע ממלא מקום שר החקלאות קובץהת,קנות 456, כ"ד בכסלוהתשמ"ד,

13 תוקיפה (םיאופק ףוע יקלחל םייברמ)םיריתמ םי )4 )' 983המשמ"ד ףקותב יתוכמס ףיעס 6 קוחל חוקיפה,םי 957תתשי"ח, ינא הומ רומאל ב הז תיייזר "יקלה ףוע "םיאופק הזח םייערכ םייקוש םייכרי םידבכ תובבל םינבקרוק םילוחט םהשכ םיאופק ""הזח הזח,רוע,תונ םינמוש םניאש קלח הזחהמ,ומצע אוהשכ ם יח ינשל םיקלה ולקיהבו 500 אפקומ זוראו שחכב ""םייערכ םייערכ םלמ,,תונ םינמוש םניאש קלח םייערכהמ,םמצע םהשכ םיאפקומ םיזוראו שגמב ""םייקוש םייקוש,,תונ םינמוש םניאש קלח םייקושהמ,ןמצע ןהשכ תפקומ תוזוראו שפכב ""םייכרי םייכרי,תונ םינמוש םניאש קלח םייכריהמ,ןמצע ןהשכ תפקומ תוזוראו שגמב ""םידבכ םידבכ םימ םלקשמש 500, םהשכ םיאפקומ םיזוראו תיקשב ""תובבל תובבל םימ םלקכש 500, םהשכ םיאפקומ םיזוראו תיקשב ""םינבקרוק םינבקרוק םימ םלקשמש 500, םהותכ םיאפקומ םיחראו תיקשב ""םילוהט םילוחט םיט םלקשמש 500, םהמוכ םיאפקומ מיווראו תיקשב ""מ"עמ ךרע ףסומ ותועמשמכ קוחב ךרע,ףסצס 975התשל"ה י ריחד יברוגד םילקשב יקלחל ףאו םיאופק היזרה ןלה ברס ריחמ ףועה קלח הריכמב חתפביאנוימקל הריכמב ןכרצל,ג"קל אופקה וסחמ,יאנוטיס,ג"קל מ"עש מ"עשללוכ הוח םייערכ םייקוש 638ק 349 םייכרי םידבכ, םינבקרוק 33 8 תובבל םילוחט ,םגישתהח"מ,ב"משתה4 ימע 9 'מע ח"ס,ו*תה ימע 8,456הץבוק, wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

14 3 חוקיפה םיתורישו )םיריחמ םייברמ יקלחל ףוע (םיאופק )',) התשמ"ג לטב 4 ותליחת הז םויב 'ח 4( רבמבונב )983 'ז 3( רבמבונב )983 י ו ב ל נ א מ ן )מח )%4 עדמה אלממ םיקמ הלקחה 3, ת"ק 'מע 397 תוקיפה (םיאופק תופועל םייבדמ)םיריחמ םיתור*ועו )',)4 983התשמ"ד יתוכמסףקותב ףיעס חוקיפהקוחל 6,םיתורישו ת"ישתה רזכאל הומינא,957 הזב "ףוע "אופק,טוחש אל,רתובמ,תונ,שאר,םיילגר םייברק ו יקלח,םינפ אוהשכ אפקמו זוראו תיקשב ""יתתפשמ ףוע,אופק רתובמ זוראו שגמב " כ "ןירדהמל,טוחש,רתובמ,תונ ',שאר םיילגר ו יקלה,םינפ אוהשכ אפקומ זוראו תיקשב םתתומו תמתוחב תונברה "כ "ןירדהמל ""מ"עמ ךרע ףסומ ותועמשמכ קוחב ךרע,ףסומ 975התשל"ו יברמ ריחמ ריחמה יבהמה םילקשב ג"קל תופוע םיאופק היהי ןלהלדכ הינא חתפביאנועפקל הסיכטב ןכרצל אופקה ףועה גוס ןסחמ,יאנוטיס מ"עב ת"עמ ללוכ 0ג,"ינהכנ לקידרב דע, גוס,"" לקאשב דע,400 58,03 09 גוס,"" לקשמב דע, גוס,"3" לקשמב מ, ת,פסות רענ זירדהמלתוכ 3 תריכמ ןכרדהמל כ יאפור ןכרצל רכומה,תובגל ףסונב םירומאה םימוכסל ףיעסב םילקש 380, )ללוכ,(מ"עמ ל וליק לוטיב 4 חוקיפה םיתורישו )םיריחמ םייברמ תופועל (םיאופק )',)3 3983התשמ"ג לטב הליהת 5 ותליחת הז םויב 'ח 4( רבמבונב )983 'ז 3( רבמבונב )983 )םח )34 וחחושתהחיס,ושמשתה4 'מע פ 'מע ח"מ,ויתה 'מע 5 3, ת"ק 'מע 398 לבוי ןמאנ עדמה אלממ םוקמ תלקחה 58,456הץבוק, wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

15 תוקיפה םיתורישו )םיתוריש ןגב (םידלי )ריתמ (jntwa )(חיקון 983התשמ"ד ףקותב יתוכמס ףיעס )3()6(א קוחל חוקיפה,םיתורישו ח"ישתה, 957 ינא הומ רומאל ףיעס ןוקית ףיעסב א ל חוקיפה םיתורישו )םיתוריש ןגב (םידלי )ריחמ,(ילמיסקמ 980התש"ם "4765" אובי,"7790" "4555" אובי,"7440" "490" אובי,"700" "4305" אובי,"7030"" "4075" אובי,"6660" "3865" אובי,"630" "3970" אובי,"6490" "3745" אובי "60" ו "3535" אובו "5775" הליחת ותליהת הז םויב ה"כ ( רבמצדב )983 ר"י 0( רבמבונב )983 ףסוי גרוב )33אמ)מח םינפה אלממ םוקמ ךוניחה,ח"ישתהח"מ 4 'מע,בתה 9 'מע,ם"שתהת"ק,ג"משתה04'מע 9'מע םיאפורה םיתמתמן (םיר'גאטסן ( )ןביטול 983התשמ"ד ףקותב יתוכמס םיפיעס 4 )ו6(א תדוקפל םיאפורה ]חסונ,[שדח ז"תה 976 ןיקתמ ינא לוטיב םיאפורה )םיחמתמ ),((םיר'גאטס 98התשמ"ג תולטב ל,,ך ו"ט ( רבמבונב )983 ב ר ו ך מ ו ד ן,מחי )336 להנמה ילה דמ תירבה ינא םיכ רזעילא קטסוש תירבה תגידמיניד,30 שדח חסננ,לאי 594 'מע,ג"משתהת"ק 'מע,36,5] "]6 307'מעו,456תפקתהץבוק, wwwhalachotcoil ךותמ סיפדת

16 תדפיס מתוך wwwhalachotcoil העדרת צו רחצה מקומות התיכון) הים מקומטו( תיקון),( גהצה סוכריים טומים *alr~s 983 שתה 964, בתוקף כותי 3 מצווה לאמור סעיף לפי לחוק הסדרת מקומות רחצה, אני בחופי תיקוזהתוספת כוגה" בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה מקומות( רחצה מוכרנים סורים הים תתיכון) ב"משתח 98 להלן( הצו העיקרי) יב עירית" קרית ים" בפריט, במקום תחנה" מס' " תחת הכותרת " תחנה" מס' בטל תחת הכותרת עירית" פרט א' בחשון התשמ"ד )7 בנובמבר 983( גחת 338 ( י ו ס ף ב ו ר ג שר הפנים מ"חהתו~כ"ד, עמ' התשל"ח, עמ' 06 ק"תהתשמ"ב, עמ' 008 התשמ"ג, עמ' ששו, עמ' 606 ועמ' 784 כלליכת עורכי הדין בחירת( חבריבית דין מתחיים) תיקון),( 983 בתוקףכותה לפיסעיף 09 לחוקכת עורכיהדין,א"כשתה 96,מתקינה המועצההארציתשתעורכיהדיןכלליםאלה בסעיף ללי כת עורכי הדין בחירת( חברי בית, 96 במקום אחת" לוש שנים" יב אחת" לארבע שנים,' תיקוו סעיף דין מחוזיים), התשכ"ב י צ ח ק ננר יה"ב ראש המועצה הארציתטל' כת עורם הדק ' נשפז ה' בכסלוהתששהד ) במבמבר 983( ים זש~ן) קוון נסים שר המשפטים tl~xarl"" שי'מ 87 ק"תהתשכ"ב, עמ' אב~ התשל"א עמ' ב? נקש* יעשיר פ הקלים מוש 0"8 קיבץהתקנות חש / כ"ד בכסלו תשמ"ד," 30~8 בדסרס הכשילה, ירדשלים מפס ISSN

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה הצעה לביטוח extra לבתי לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*: מכה אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ושרה בכתב על המבטח. אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי ולהקטין את תגמולי הביטוח,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי

רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד 21 4596 בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד 1984 976. תקנות רואי חשבון (תיקון), התשמ ד 1984...... 976 תקנות מט הכנסה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא   AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא - 2017 23, לירפא www.dailyfx.com research@dailyfx.com 1.50% NZD 1.75% 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% 0.75% CHF -0.75% -0.10% ךיראת עבטמ עוריא GMT EDT יפצ םדוק ש רפא- 22 First

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

בג"צ 02/

בגצ 02/ תיבב ןויה טפשמה םיוריב ותבשב תיבכ טפשמ הובג סדצל ץ גב 577/1.1 ז ת,השור ג. דקומה ל טרפה הדוסימ הטול ).ר.ע(רגרבצלז תועצמאב ד וע לאכימ דרפס /ו ילימא רפש /ו ימו הירכז /ו רשיבא בל /ו למרכ ץנרמופ /ו רדא יקסביירג

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע  ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF6E120E7E9F8E5ED202D20EEF2F7E120E4EBF0F1FA20F0E5E1EEE1F E646F6378>

<4D F736F F D20EEF6E120E7E9F8E5ED202D20EEF2F7E120E4EBF0F1FA20F0E5E1EEE1F E646F6378> הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום סקירת הטיפול בחקיקה שתוקפה מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירום נובמבר 2015 1 תוכן עניינים 3 3 4 5 17 18 כללי התקדמות

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק) (תיקון מס' 2), התשמ"ט-1989

תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לענין סעיפים 239 ו-240 לחוק) (תיקון מס' 2), התשמט-1989 תותושר ץבוק תוכקתה 1 טסוגב 1989 ט"כ 506 רדס ןדה ללפה )םקוקח 39 40ו ( )ןוקת 'סמ,) 1170 117 1173 1173 1981התשמ"ט,)8'תקנותהנמלם(תקוןמס 198,התשמ"ט חוטבה מלה )גווס םחטובמ תעבקו (םדבעמ ),(ןוקת 1981התשמ"ט חוקפה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

בי"ד - בית דין

ביד - בית דין יעץ משפטים ספריית אוניסיטת חיפה מתן גולדבלט התשס"ה 2005 מעודכן ליום 30.6.2005 מבוא בעולם המשפטי קיימים קיצורים שונים הן ראשי תיבות והן שמות מקובלים למונחים רשמיים. הקיצורים נועדו לחסוך בזמן או בכתיבה,

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ושג ני י זוווניוגז נרושוווגג ו5רי רוי תרודהמ רורפ 007 כות םיניינעה דומע ומ ג םיגיר םייל ד שוכרה 4 יפ ישי דצ תויר םידיעמ ה םינת םייל 5 ווונ * ו הדועמ כ ורומת טרפמ לוה להל( המישרה ו משש וקנ טרפמ לנה ול לרה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת  * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד