Nokia 6500 קלאסי מדריך למשתמש Issue 2

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Nokia 6500 קלאסי מדריך למשתמש Issue 2"

תמליל

1 Nokia 6500 קלאסי מדריך למשתמש Issue 2

2 0434 הצהרת התאמה NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-265 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת: Nokia כל הזכויות שמורות. Navi,Nokia Connecting People,Nokia ו- Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia tune.nokia Corporation הוא סימן קולי של.Nokia Corporation שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ- Nokia, אסורים. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- Standard,MPEG-4 Visual על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-.MPEG LA, LLC ראה.

3 Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי. תוכן מסמך זה ניתן כפי שהוא is).(as מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של.Nokia פיקוח יצוא מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. יישומי צד-שלישי שמוצעים במכשיר שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל- Nokia. ל- Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש- Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי / Issue 2

4 תוכן העניינים קריאה ומענה להודעה Nokia Xpress audio messaging הודעות הבזק יישום דואר אלקטרוני הודעות מיידיות הודעות קוליות הגדרות הודעה בטיחות... 6 מידע כללי... 7 טיפים שימושיים... 7 אודות המכשיר... 9 שירותי רשת... 9 אביזרי העשרה קודי גישה עדכוני תוכנה הורדת תכנים תמיכת... Nokia 12.1 צעדים ראשונים התקנת כרטיס ה- SIM והסוללה.. 12 טעינת הסוללה כבל נתונים...CA הפעלה וכיבוי של הטלפון אנטנה מקשים וחלקים זיכרון הטלפון מצב המתנה מצב טיסה שיחות חיוג מענה לשיחה או דחייתה חיוג מהיר חיוג קולי משופר אפשרויות במהלך שיחה כתיבת טקסט קלט טקסט רגיל קלט טקסט חזוי שירותי הודעות כתיבה ושליחה של הודעת טקסט כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה אנשי קשר שמירת שמות ומספרי טלפון הוספת פרטי אנשי קשר חיפוש איש קשר העתקה או העברה של אנשי קשר עריכת אנשי קשר קבוצות כרטיסי ביקור הגדרות אנשי קשר יומן הגדרות פרופילים ערכות נושאים צלילים תצוגה תאריך ושעה הקיצורים שלי סינכרון וגיבוי קישוריות שיחה טלפון תצורה שחזור הגדרות יצרן

5 .12 יישומים הפעלת משחק הפעלת יישום אפשרויות יישומים רשת התחברות לשירות גלישה בדפים סימניות דואר נכנס שירות הגדרות מראה הגדרות אבטחה אבטחת דפדפן שירותי... SIM קישוריות למחשב Nokia PC Suite יישומים לתקשורת נתונים תפריט מפעיל הודעות מידע פקודות שירות גלריה ניהול הרשאות דיגיטליות הדפסת תמונות מידע על סוללות ומטענים הנחיות לאימות המקוריות של סוללות...Nokia 47 טיפול ותחזוקה מידע בטיחות נוסף אינדקס מדיה מצלמה וידיאו נגן מוזיקה רשמקול אקווליזר הרחבת סטריאו ארגונית שעון מעורר לוח-שנה רשימת מטלות הערות מחשבון טיימר שעון עצר

6 בטיחות קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא. הפעלה בטוחה אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש במכשיר סלולרי אסור, או כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים. הפרעות כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם. כבה באזורים מוגבלים ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפיצים. שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה. אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. עמידות במים המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש. בטיחות 6

7 מידע כללי טיפים שימושיים לפני לקיחת הטלפון לנקודת שירות שאלה: מה אוכל לעשות כדי לפתור בעיות הפעלה בטלפון? תשובה: נסה לבצע את הפעולות הבאות: כבה את המכשיר, הסר את הסוללה והרכב אותה שוב. שחזר את הגדרות היצרן. בחר תפריט < הגדרות < שחזור הגד. יצרן. המסמכים והקבצים שלך לא יימחקו. עדכן את התוכנה בעזרת Nokia Software Updater (אם ניתן לעשות זאת). התחבר לכתובת או לאתר האינטרנט המקומי של.Nokia קודי גישה שאלה: מהי סיסמת הנעילה שלי? מהם קודי ה- PIN וה- PUK שלי? תשובה: ברירת המחדל לקוד הנעילה היא אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק הטלפון. אם שכחת או איבדת קוד PIN או,PUK או שלא קיבלת קודים אלה, פנה לספק השירות שלך. קישוריות Bluetooth שאלה: מדוע אינני מצליח לאתר מכשיר?Bluetooth תשובה: נסה לבצע את הפעולות הבאות: ודא שקישוריות Bluetooth הופעלה בשני המכשירים. ודא שהמרחק בין שני המכשירים אינו עולה על 10 מטרים, ושאין קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם. ודא שהמכשיר האחר אינו במצב נסתר. ודא ששני המכשירים תואמים. שיחות שאלה: כיצד אני משנה את עוצמת השמע? תשובה: כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הניווט למעלה או למטה. שאלה: כיצד אני משנה את עוצמת הצלצול? תשובה: בחר תפריט < הגדרות < צלילים. מידע כללי 7

8 אנשי קשר שאלה: כיצד אני מוסיף איש קשר חדש? תשובה: בחר תפריט < אנשי קשר < שמות < אפשרויות < הוסף איש קשר חדש. שאלה: כיצד אני מוסיף מידע נוסף לאיש קשר? תשובה: חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים. בחר מבין האפשרויות הזמינות. תפריטים שאלה: כיצד אוכל לשנות את מראה התפריטים? תשובה: לשינוי תצוגת התפריט, בחר תפריט < אפשרויות < תצוגת תפריט ראשי < רשימה, סמלים, סמלים עם תוויות או כרטיסייה. שאלה: כיצד אני מתאים אישית את התפריט שלי? תשובה: כדי לארגן מחדש את התפריט, בחר תפריט < אפשרויות < ארגון. נווט עד התפריט שברצונך להעביר ובחר העברה. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את התפריט ובחר אישור. לשמירת השינוי, בחר בוצע < כן. הודעות שאלה: מדוע אינני מצליח לשלוח הודעת מולטימדיה?(MMS) תשובה: לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה,MMS) שירות רשת) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. שאלה: כיצד אני מגדיר דואר אלקטרוני? תשובה: כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת. בדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר. קישוריות למחשב שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור הטלפון למחשב ה- PC שלי? תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב ה- PC שלך. עיין במדריך למשתמש של.Nokia PC Suite למידע נוסף על אופן השימוש ב- Suite,Nokia PC עיין בפונקציית העזרה שב- Suite Nokia PC או התחבר לדפי התמיכה שבכתובת. קיצורים שאלה: האם קיימים קיצורים שאוכל להשתמש בהם? תשובה: קיימים מספר קיצורים בטלפון שברשותך: מידע כללי 8

9 לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי; לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג. לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0. לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1. השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה הקיצורים שלי בעמוד 29. כדי לעבור לפרופיל כלשהו מהפרופיל שקט ולחזור לפרופיל הכללי, לחץ והחזק את המקש #. אודות המכשיר המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג WCDMA 850 ו- 2100, וברשתות סלולריות מסוג,GSM , 1800 ו לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך. כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים. זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור במכשיר שלך. בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. אזהרה:כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. שירותי רשת כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה. ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה בטלפון שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט הטלפון שלך. ייתכן מידע כללי 9

10 גם, שהטלפון שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו- SSL ) שמופעלים על פרוטוקולי.TCP/IP תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה,(MMS) גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או,MMS מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה. אביזרי העשרה מספר דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה: הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל. בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה. התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד. אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל. קודי גישה בחר תפריט < הגדרות < אבטחה כדי לקבוע באיזה אופן הטלפון שברשותך ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה. פונקציית נעילת המקשים נועלת את לוח המקשים בלבד. תוכל לנעול את המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם. 1. לנעילת המקשים, בחר תפריט ולחץ * תוך 1.5 שניות. 2. לפתיחת המקשים, בחר פתיחה ולחץ * תוך 1.5 שניות. למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי. תוכל גם לבחור תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטו. או אבטחה לנעילת מקשים < מופעלת או מופסקת. אם הפונקציה אבטחה לנעילת מקשים נקבעה למופעלת, הזן את קוד האבטחה כשתתבקש לעשות כן. קוד ברירת המחדל הוא מידע כללי 10

11 קוד האבטחה, שמצורף לטלפון, מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא קוד,PIN שמצורף לכרטיס ה- SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד,PIN2 שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסומים. קוד PUK וקוד PUK2 עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה- SIM. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או.PUK2 אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות המקומי שלך. סיסמת החסימה (4 ספרות) נדרשת כשמשתמשים בשירות חסימת שיחה לחסימת שיחות מהטלפון (שירות רשת). להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר תפריט < הגדרות < אבטחה < הגדרות מודול אבטחה. עדכוני תוכנה חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. Nokia עשויה ליצור עדכוני תוכנה שעשויים להציע תכונות חדשות, פונקציות משופרות או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש עדכונים אלה דרך היישום.Nokia Software Updater PC כדי לעדכן את התוכנה שבמכשיר, נדרשים היישום Nokia Software Updater ומחשב תואם PC בעל מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000 או,XP גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם לחיבור המכשיר למחשב ה- PC. למידע נוסף, ולהורדת היישום,Nokia Software Updater התחבר לכתובת.Nokia או לאתר האינטרנט המקומי של הורדת עדכוני תוכנה עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך. ודא שהסוללה של המכשיר שברשותך מלאה מספיק, או חבר את המטען לפני התחלת העדכון. במהלך פעולה נמשכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך. הורדת תכנים ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). מידע כללי 11

12 לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך. חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. תמיכת Nokia התחבר לכתובת או לאתר האינטרנט המקומי של,Nokia עבור מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שלך. באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של.Nokia אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של ה- centres Nokia contact המקומיים בכתובת. לשירותי תחזוקה, בדוק היכן ה- Nokia service center הקרוב למקום מגוריך בכתובת. 1. צעדים ראשונים התקנת כרטיס ה- SIM והסוללה לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען. כרטיס ה- SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו. יש להכניס את כרטיס ה- SIM כשאזור המגעים המוזהבים שבו פונה כלפי מטה (3). טעינת הסוללה טעינת סוללה דגם BL-6P בעזרת מטען דגם AC-6 תימשך כשעתיים כשהטלפון במצב המתנה. צעדים ראשונים 12

13 1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר. 2. פתח את הכיסוי שבחלק העליון של הטלפון (1), וחבר את תקע המטען לשקע (2). אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון. כבל נתונים CA-101 כבל הנתונים CA-101 משמש להעברת נתונים ולטעינה איטית של הסוללה כשהמכשיר מחובר למחשב PC או למחשב נייד. עליך להוריד את Nokia PC Suite 6.83 לשימוש עם הטלפון שברשותך. ניתן להוסיף גרסאות מעודכנות לאחר גרסה למידע נוסף, התחבר לכתובת. 1. חבר את התקע של כבל הנתונים CA-101 לשקע ה- USB micro שבחלק העליון של הטלפון. 2. חבר את כבל הנתונים CA-101 למחשב PC או למחשב נייד. בחירת מצב :USB יוצג על מסך הטלפון. 3. בחר את המצב הרצוי. המטען AC-6 יטען את הסוללה מהר בהרבה מכבל הנתונים.CA-101 טעינה בעזרת המטען AC-6 מומלצת כשנדרש זמן טעינה קצר יותר. הפעלה וכיבוי של הטלפון אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים. אם הטלפון מבקש קוד PIN או,UPIN הזן את הקוד (לדוגמה, יוצג כ-****) ובחר אישור. בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה חיבור לתמיכה בעמוד 34, וגם שירות הגדרות תצוגה בעמוד צעדים ראשונים

14 קביעת השעה, האזור והתאריך בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לכוון את השעה ואת התאריך. מלא את השדות ובחר שמירה. כדי לגשת לפונקציה תאריך ושעה במועד מאוחר, בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה או עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת) כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך. שירות הגדרות תצורה כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים,,MMS הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת. לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה התקבלו הגדרות תצורה. בחר הצגה < שמירה. במידת הצורך, הזן את קוד ה- PIN שקיבלת מספק השירות. אנטנה בהתקן שלך יתכן שיש אנטנה פנימית וגם אנטנה חיצונית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה כזו משפיע על איכות תקשורת הרדיו ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש בדרך כלל, ולצמצם את משך חיי הסוללה. צעדים ראשונים 14

15 מקשים וחלקים אפרכסת 1. מקש בחירה אמצעי 2. מקש Navi (להלן מקש ניווט) 3. מקש בחירה שמאלי 4. מקש בחירה ימני 5. מקש חיוג 6. מקש סיום/מקש הפעלה/כיבוי 7. מנתק שיחות (לחיצה קצרה) ומפעיל/מכבה את הטלפון (לחיצה ארוכה) 8. לוח מקשים 9. מיקרופון.10 מחבר USB 11. רמקול 12. עדשת מצלמה 13. מבזק מצלמה צעדים ראשונים 15

16 זיכרון טלפון הטלפון מצויד ב- GB אחד (ג יגה-בייט) של זיכרון פנימי. מצב המתנה כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה. 1. מחוון דור שלישי. 2. עוצמת האות של הרשת הסלולרית. 3. מידת הטעינה של הסוללה. 4. מחוונים. ראה מחוונים בעמוד שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית. 6. שעון. 7. תצוגה. 8. מקש הבחירה השמאלי (8) הוא קיצורים, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה מקש בחירה שמאלי בעמוד מקש הבחירה האמצעי (9) הוא תפריט. 10. מקש הבחירה הימני (10) עשוי להיות אנשי קשר לגישה לרשימת אנשי הקשר שבתפריט אנשי קשר, שם ספציפי למפעיל הרשת הסלולרית, או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה מקש בחירה ימני בעמוד 29. מחוונים ' ' קיימות הודעות שלא נקראו. הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה יומן בעמוד 27. המקשים נעולים. ראה קודי גישה בעמוד 10. הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציה התראת שיחה נכנסת נקבעה למצב מופסק, והפונקציה צליל התראת הודעה נקבעה למצב מופסק. ראה צלילים בעמוד 28. השעון המעורר מופעל. ראה שעון מעורר בעמוד 38. כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות תמיד מקוון ושירות נתוני המנות זמין, ' מחוון זה מוצג. חיבור GPRS או EGPRS נוצר. חיבור ה- GPRS או ה- EGPRS מושהה (בהמתנה). מחוון חיבור.Bluetooth ראה חיבור דרך Bluetooth בעמוד 30. צעדים ראשונים 16

17 מצב טיסה תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו במטוס או בבתי חולים. כשמצב הטיסה פעיל, יוצג. בחר תפריט < הגדרות < פרופילים < טיסה < הפעלה או התאמה. כדי להורות לטלפון לשאול בכל פעם שאתה מפעיל אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה או לא, בחר תפריט < הגדרות < טלפון < שאילתת טיסה < מופעל או מופסק. לביטול מצב הטיסה, בחר פרופיל אחר. אזהרה: בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה. אם עליך לבצע שיחת חירום כשהמכשיר נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת לתוך המכשיר בשדה קוד הנעילה ולבחור שיחה. המכשיר יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום. 2. שיחות חיוג הזן את מספר הטלפון, לרבות אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג. חייג מרשימת מספרים שחויגו לאחרונה על ידי לחיצה על מקש החיוג. חיוג שם או מספר מאנשי קשר. ראה אנשי קשר בעמוד 25. כדי לחייג לחו ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון. כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הניווט למעלה או למטה. מענה לשיחה או דחייתה למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום. לדחיית שיחה, לחץ על מקש הסיום. להשתקת הצלצול, בחר שקט. ענה לשיחה או דחה אותה. שיחות 17

18 חיוג מהיר כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 3 עד 9: 1. בחר תפריט < אנשי קשר < חיוג מהיר. 2. נווט עד מספר החיוג המהיר הרצוי. 3. בחר הקצאה, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר אפשרויות < שינוי. 4. בחר חיפוש, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה חיוג מהיר הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. בחר תפריט < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < מופעל או מופסק. כדי לחייג למספר כלשהו, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת השיחה. חיוג קולי משופר תוכל לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. כדי לקבוע שפה להשמעת קול, בחר תפריט < הגדרות < טלפון < זיהוי קולי < שפת זיהוי, ופעל על פי ההוראות של הצג. בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב: תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר. עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת הקלטת התווית הקולית. תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה. שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים. 18 הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב. אפשרויות במהלך שיחה רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך. אפשרויות שספק השירות שלך עשוי להציע כוללות שיחות ועידה והעברת שיחה להמתנה. שיחה ממתינה בחר תפריט < הגדרות < שיחה < שיחה ממתינה < הפעלה כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך ניהול שיחה אחרת (שירות רשת). שיחות

19 למענה לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. 3. כתיבת טקסט תוכל להזין טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל או חזוי. כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש אפשרויות כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי. קלט הטקסט החזוי לא תומך, לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי בכל השפות.. לשינוי רישיות התווים, לחץ או, רישיות התווים מסומנת על ידי #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי 123, לחץ והחזק את המקש #, ובחר מצב נומרי. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #. לקביעת שפת הכתיבה, בחר אפשרויות < שפת כתיבה. קלט טקסט רגיל לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. לחץ על המקש 0 כדי להוסיף רווח. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1. קלט טקסט חזוי קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות. 1. התחל להזין מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. הטלפון יציג * או את האות, אם יש לה משמעות כמילה נפרדת. האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון. 2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח. אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה. אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ובחר שמירה. לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה. 3. התחל לכתוב את המילה הבאה. כתיבת טקסט 19

20 4. שירותי הודעות כתיבה ושליחה של הודעת טקסט 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעה. 2. הזן מספר טלפון אחד או יותר לתוך השדה אל:. לשליפת מספר הטלפון מזיכרון כלשהו, בחר הוספה. 3. כתוב את ההודעה בשדה טקסט:. כדי להשתמש בתבנית טקסט, נווט מטה ובחר הוספה. 4. בחר שליחה. כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעה. 2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה אל:. לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר הוספה. 3. כתוב את ההודעה. כדי להוסיף קובץ, נווט מטה ובחר הוספה. 4. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר אפשרויות < תצוגה מקדימה. 5. בחר שליחה. רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל. הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות.MMS אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב- MMS. לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה,MMS) שירות רשת) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. קריאה ומענה להודעה 1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר הצגה. לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר תפריט < שירותי הודעות < דואר נכנס. 2. למענה להודעה, בחר מענה. כתוב את הודעת המענה. 3. בחר שליחה. חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. שירותי הודעות 20

21 Nokia Xpress audio messaging 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעת שמע. הרשמקול יופעל. 2. אמור את ההודעה. 3. הזן מספר טלפון אחד יותר בשדה אל:, או בחר הוספה כדי לשלוף מספר. 4. בחר שליחה, או לחץ על מקש החיוג. תוכל להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע. פונקציית ה- MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע. כדי לפתוח הודעת שמע שהתקבלה, בחר הפעלה. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר הצגה < הפעלה. להאזנה להודעה מאוחר יותר, לחץ יציאה. הודעות הבזק בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעת הבזק. הזן את מספר הטלפון של הנמען וכתוב את ההודעה. הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי. יישום דואר אלקטרוני להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת. בדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. אשף הגדרת דואר אלקטרוני בחר תפריט < שירותי הודעות < תא דואר < אפשרויות < הוספת תא דואר < אשף הגדרת דואר. כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, בחר תפריט < שירותי הודעות < תא דואר < אפשרויות < הוספת תא דואר < יצירה ידנית. יישום הדואר האלקטרוני דורש נקודת גישה לאינטרנט ללא שרת פרוקסי. נקודות גישה ל- WAP כוללות בדרך כלל פרוקסי, ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני. כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < דואר אלקטרוני. 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, כתוב את הנושא והזן את ההודעה. לצירוף קובץ, בחר אפשרויות < הוספה. שירותי הודעות 21

22 3. לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני, בחר שליחה. תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר. כדי לשמור את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר אפשרויות < שמירת הודעה. לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר, בחר כהודעת טיוטה. כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני מתיקיית הטיוטות, בחר תפריט < שירותי הודעות < טיוטות ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה. הורדת דואר אלקטרוני 1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר תפריט < שירותי הודעות. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר האלקטרוני. יישום הדואר האלקטרוני מוריד כותרות דואר בלבד תחילה. 2. בחר הודעת דואר אלקטרוני, ואחר כך לחץ פתיחה כדי להוריד את כל ההודעה. קריאה ומענה לדואר אלקטרוני 1. בחר תפריט < שירותי הודעות, בחר את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה. 2. למענה להודעת דואר אלקטרוני, בחר אפשרויות < מענה. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה. 3. לשליחת ההודעה, בחר שליחה. כדי לנתק את החיבור לתא הדואר האלקטרוני שלך, בחר אפשרויות < ניתוק. חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. הודעות מיידיות בעזרת שירות ההודעות המיידיות,IM) שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך. שירותי הודעות 22

23 הודעות קוליות לחיוג לתא הקולי שלך, בחר תפריט < שירותי הודעות < הודעות קוליות < השמעת הודעות קוליות. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר מספר תא דואר קולי. תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף פנה אל ספק השירות. אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון חדשות. בחר השמעה כדי לחייג לתא הקולי. הגדרות הודעה הגדרות כלליות יסמן הודעות קוליות הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה. בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: שמירת הודעות שנשלחו < כן כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו. החלף פריטים שנשלחו < מותרת כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת שמירת הודעות שנשלחו < כן. נמען מועדף כדי להגדיר בקלות נמעני הודעות או קבוצות זמינים כשאתה שולח הודעות. גודל גופן לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות. סמיילי גרפי < כן כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי. הודעות טקסט ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ו- SMS. בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: דוחות מסירה < כן כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת). מוקדי הודעות < הוספת מוקד לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך. מוקד הודעות בשימוש לבחירת מוקד ההודעות שבשימוש. שירותי הודעות 23

24 משך חיי הודעה כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך. שליחת הודעה כ- לבחירת התבנית של ההודעות שתישלחנה: טקסט, זימונית או פקס (שירות רשת). שימוש בנתוני מנות < כן כדי לקבוע ש- GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות.SMS תמיכה בתווים < מלאה כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר מופחתת, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים. מענה דרך אותו מוקד < כן כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת). הודעות מולטימדיה הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה תצורה בעמוד 33. בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: דוחות מסירה < כן כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת). מצב יצירת MMS כדי לחסום או לאפשר הוספת סוגים שונים של תכני מולטימדיה להודעות. גודל תמונה (חופשי) או גודל תמונה (מוגבל) - תלוי בהגדרות מצב יצירת.MMS תזמון מחדל לשקופית כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה. אפשר קבלת MMS כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה, בחר כן או לא. אם תבחר ברשת מקומית לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע לברשת מקומית בדרך כלל. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון. הודעות MMS נכנסות כדי לקבוע כיצד הודעות מולטימדיה תאוחזרנה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא. פרסומות מותרות כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא, או שהפונקציה הודעות MMS נכנסות נקבעה למצב דחייה. הגדרות תצורה < תצורה רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית להודעות מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות. שירותי הודעות 24

25 הודעות דואר אלקטרוני ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה שירות הגדרות תצורה בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה תצורה בעמוד 33. בחר תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: דיווח על דואר חדש כדי לבחור אם תוצג התראה עם קבלת הודעות דואר אלקטרוני חדשות. איפשור קבלה דואר כדי לבחור אם ניתן יהיה לקבל הודעות דואר אלקטרוני ברשת סלולרית זרה או רק ברשת המקומית. מענה עם הוד מקורית כדי לבחור אם ההודעה המקורית תיכלל בהודעת המענה. גודל תמונה בדואר כדי לבחור את הגודל של תמונות בהודעות דואר אלקטרוני. תאי דואר כדי להוסיף תאי דואר חדשים או לערוך את תא הדואר שבשימוש. 5. אנשי קשר תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה- SIM. ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה- SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה- SIM מסומנים על ידי. אנשי קשר 25

26 שמירת שמות ומספרי טלפון בחר תפריט < אנשי קשר < שמות < אפשרויות < הוסף איש קשר חדש. שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. הוספת פרטי אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר < הגדרות, וודא שהפונקציה זיכרון נבחר נבחרה למצב טלפון או טלפון ו- SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידיאו קליפ ופריטי טקסט קצרים. חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים. בחר מבין האפשרויות הזמינות. חיפוש איש קשר בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש. העתקה או העברה של אנשי קשר ניתן להעביר ולהעתיק אנשי קשר מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה- SIM, ולהפך. ניתן לשמור בכרטיס ה- SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. להעברה או להעתקה של כל אנשי הקשר, בחר תפריט < אנשי קשר < העברת אנשי קשר או העתקת אנשי קשר. להעברה או להעתקה של אנשי קשר בזה אחר זה, בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש הקשר הרצוי, ובחר אפשרויות < העברת איש קשר או העתקת איש קשר. להעברה או להעתקה של מספר אנשי קשר, בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר אפשרויות < סימון. סמן את אנשי הקשר האחרים, ואחר כך בחר אפשרויות < העברת מסומנים או העתקת מסומנים. עריכת אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש הקשר ובחר אפשרויות < עריכה. כעת נווט לפרטים שברצונך לשנות. קבוצות בחר תפריט < אנשי קשר < קבוצות לסידור השמות ומספרי הטלפון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצולים ותמונות קבוצה שונים. אנשי קשר 26

27 כרטיסי ביקור תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן.vCard לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ובחר פרטים < אפשרויות < שליחת כרטיס. לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר הצגה < שמירה < לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר יציאה < כן. הגדרות אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר < הגדרות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: זיכרון נבחר ראה הוספת פרטי אנשי קשר בעמוד 26. תצוגת אנשי קשר כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה אנשי קשר. הצגת שם כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה. גודל גופן כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר. מצב זיכרון כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש. 6. יומן בחר תפריט < יומן < שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחוייגו. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר יומן שיחה. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר נמעני ההודעה. כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר תפריט < יומן < מונה הודעות. הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד. 7. הגדרות פרופילים בחר תפריט < הגדרות < פרופילים, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: יומן 27

28 הפעלה להפעלת הפרופיל שנבחר התאמה כדי להתאים אישית את הפרופיל בעזרת צלצולים, עוצמת צלצול, התראות ברטט או צלילי התראה להודעה. מתוזמן להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות). לאחר פרק זמן זה, הפרופיל הקודם יהפוך לפעיל. ערכות נושאים בחר תפריט < הגדרות < ערכות נושאים, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: ערכת נושא נבחרת לקביעת ערכת נושא. רשימה של תיקיות בגלריה תיפתח. פתח את התיקייה ערכות נושא ובחר ערכת נושא. הורדות ערכות נושא לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. צלילים בחר תפריט < הגדרות < צלילים. בחר אפשרויות < שמירה לשמירת ההגדרות, או בחר ביטול כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי. אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות. תצוגה בעזרת הגדרות התצוגה תוכל להתאים אישית את התצוגה של הטלפון. הגדרות מצב המתנה בחר תפריט < הגדרות < תצוגה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: תמונת רקע כדי להורות למכשיר להציג תמונה או שקופית כתמונת רקע כשהוא נמצא במצב המתנה. בחר תמונה או ערכת שקופיות, נווט עד התיקייה הרלוונטית ובחר את התמונה או את ערכת השקופיות הרצויות. המתנה פעילה כדי לבחור אם המכשיר יציג את מצב ההמתנה הפעילה. צבע גופן בהמתנה לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה. סמלי מקש ניווט להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשההמתנה הפעילה מופסקת. פרטי דיווח כדי להציג או להסתיר פרטים, כגון מידע קשר, בהתראות על שיחה שלא נענתה ועל הודעה שהתקבלה. שומר מסך כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כלשהי או תמונה כשאף פונקציה בו לא בשימוש למשך פרק זמן מסוים. הגדרות 28

29 חיסכון באנרגיה כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, שעון דיגיטלי יוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. מצב שינה כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, הצג יהפוך לשחור כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. גודל גופן לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, ולהצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט. לוגו מפעיל כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית, אם זמין. תצוגת מידע תא < מופעלת כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת). תאריך ושעה בחר תפריט < הגדרות תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה או עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת) כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור השעה והתאריך. הקיצורים שלי בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. מקש בחירה שמאלי בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי. בחר פונקציה מהרשימה. מקש בחירה ימני בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה ימני. בחר פונקציה מהרשימה. מקש ניווט בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש ניווט כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט. מקש המתנה פעילה בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש המתנה פעילה לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה. הגדרות 29

30 סינכרון וגיבוי בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי כדי לסנכרן או להעתיק נתונים בין הטלפון לטלפון אחר או לשרת מרוחק (שירות רשת). החלפת טלפון כדי לסנכרן או להעתיק נתונים בין שני טלפונים. העברת נתונים כדי להעביר נתונים בין הטלפון שלך למכשיר אחר. קישוריות תוכל לחבר את הטלפון לטלפון תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים.USB חיבור דרך Bluetooth מכשיר זה תואם ל- 2.0,Bluetooth Specification התומך בפרופילים הבאים:,headset,dial-up networking,file transfer,object push,sim access serial port,generic access,service discovery application,hands-free ו- exchange.generic object כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב- Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון לטלפון Bluetooth תואם שנמצא בטווח של 10 מטרים. טלפונים שמשתמשים ב- Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והטלפונים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים. תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית,Bluetooth מעלות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה. הגדרת חיבור Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < מופעל. בחר שם הטלפון שלי כדי לקבוע או לשנות את השם של הטלפון שלך, שיהיה גלוי למכשירי Bluetooth אחרים. מסמן שפונקציית ה- Bluetooth פעילה. זכור, שפונקציית ה- Bluetooth צורכת חשמל מהסוללה ועלולה לקצר את חיי הסוללה. חיבור מכשיר Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < חיפוש א. העשרת שמע, ואחר כך בחר את המכשיר שברצונך להתחבר אליו. בחן את רשימת חיבורי ה- Bluetooth שלך בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < התקנים פעילים. הגדרות 30

31 שליחת נתונים למכשיר Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < התקנים מותאמים. בחר את המכשיר שברצונך להתחבר אליו, והזן סיסמה. כדי להתחבר למכשיר אחר, עליך להסכים על סיסמה (עד 16 תווים) לשימוש. יש להשתמש בסיסמה פעם אחת בלבד כדי ליצור את החיבור ולהתחיל להעביר נתונים. אם אינך רואה את המכשיר ברשימה, בחר חדש כדי להציג מכשירי Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. הסתרת מכשיר ה- Bluetooth שלך מאחרים בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < אופן איתור הטלפון שלי או שם הטלפון שלי. בחר נסתר, או כבה לחלוטין את פונקציית ה- Bluetooth. הגדרות מודם תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth או כבל נתונים,USB ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות GPRS מהמחשב. כדי לקבוע את ההגדרות לחיבורים ממחשב ה- PC : 1. בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < הגדרות נתוני מנות נקודת גישה פעילה, והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה. 2. בחר עריכת נ. גישה פעילה, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר אישור. 3. בחר נ. גישה לנתוני מנות, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת ובחר אישור. 4. צור חיבור לאינטרנט, כשהטלפון שלך משמש כמודם. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה. סינכרון ממחשב תואם PC לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב ה- PC שברשותך. השתמש ב- Bluetooth או בכבל נתונים לסינכרון, והתחל את הסינכרון ממחשב ה- PC. דגם CA-101 USB הגדרות 31

32 סינכרון משרת כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. כבל נתונים USB תוכל להשתמש בכבל נתונים USB דגם CA-101 להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם,PC או למדפסת שתומכת ב- PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB דגם CA-101 עם.Nokia PC Suite להפעלת הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים. אשר כשמוצג כבל נתונים USB מחובר. בחרו מצב., ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: מצב Nokia כדי להשתמש בטלפון לתקשורת עם יישומים במחשב,PC שמותקנת בו התוכנה.Nokia PC Suite הדפסה ומדיה כדי לחבר את הטלפון למדפסת תואמת,PictBridge או כדי לחבר אותו למחשב PC לסנכרון עם Windows Media Player (מוזיקה, וידיאו). אחסון נתונים כדי להתחבר למחשב,PC שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים. לשינוי מצב ה- USB, בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < כבל נתונים < USB מצב,Nokia הדפסה ומדיה או אחסון נתונים. שיחה בחר תפריט < הגדרות < שיחה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הפנית שיחה להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה שירות חסימת שיחה בסעיף קודי גישה שבעמוד 10. מענה בכל מקש < מופעל כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום. חיוג חוזר אוטומטי < מופעל כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל. צלילות קול < מופעל כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות. חיוג מהיר < מופעל כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר 3 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. שיחה ממתינה < מופעל ראה שיחה ממתינה בעמוד 19. הגדרות 32

33 סיכום לאחר השיחה < מופעל כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת). שליחת זיהוי מתקשר שלי < כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר קבוע מראש. טלפון בחר תפריט < הגדרות < טלפון, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הגדרות שפה כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר שפת הטלפון. אוטומטית לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה- SIM שלך. לבחירת שפת כרטיס ה- USIM, בחר שפת.SIM לקביעת שפה להשמעת קול, בחר שפת זיהוי. מצב זיכרון כדי להציג את הזיכרון שבשימוש ואת הזיכרון הזמין בטלפון. נעילת מקשים אוטומטית ראה קודי גישה בעמוד 10. זיהוי קולי ראה חיוג קולי משופר בעמוד 18. אבטחה לנעילת מקשים ראה קודי גישה בעמוד 10. הודעת פתיחה כדי לכתוב את ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון. עדכוני הטלפון כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך אם קיים עדכון זמין. מצב רשת כדי לבחור מצב כפול UMTS) או.(GSM לא ניתן לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה. בחירת מפעיל < אוטומטית כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר ידנית, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך. טקסט עזרה כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה. צליל הפעלה < מופעל כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו. שאילתת טיסה ראה מצב טיסה בעמוד 17. תצורה תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה כהגדרת תצורה. בחר תפריט < הגדרות < תצורה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הגדרות תצורה ב מחדל להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר אפשרויות < הגדרה כמחדל. הגדרות 33

34 ב מחדל בכל הייש כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים. נקודת גישה מועדפת להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר אפשרויות < פרטים כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל- GSM. חיבור לתמיכה כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך. הגדרות תצורה אישיות כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. שחזור הגדרות יצרן לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר תפריט < הגדרות < שחזור הגד. יצרן. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו. 8. תפריט מפעיל תפריט זה מאפשר לך לגשת לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. הודעות מידע בחר תפריט < שירותי הודעות < הודעות מידע. תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, פנה אל ספק השירות. פקודות שירות בחר תפריט < שירותי הודעות < פקודות שירות כדי לכתוב ולשלוח פקודות שירות (פקודות (USSD לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת. תפריט מפעיל 34

35 9. גלריה בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידיאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות. להצגת רשימת התיקיות, בחר תפריט < גלריה. להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר אפשרויות. להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר פתיחה. להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ ואחר כך בחר אפשרויות. הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב. ניהול הרשאות דיגיטליות ניהול הרשאות דיגיטליות DRM) (Digital rights management, הוא סוג של הגנה על זכויות יוצרים, שנועד למנוע שינוי ולהגביל הפצה של קבצים מוגנים. כשאתה מוריד קבצים מוגנים לטלפון, כגון צלילים, וידיאו, ערכות נושאים או צלצולים, הקבצים חופשיים אולם נעולים. אתה משלם עבור המפתח להפעיל את הקובץ, ומפתח ההפעלה נשלח באופן אוטומטי לטלפון שלך כשאתה מוריד את הקובץ. להצגת ההרשאות של קובץ מוגן כלשהו, נווט עד הקובץ ובחר אפשרויות < מפתחות הפעלה. לדוגמה, תוכל לראות כמה פעמים תוכל להציג קליפ וידיאו כלשהו, או כמה ימים נותרו להאזנה לשיר. להרחבת ההרשאות לקובץ כלשהו, בחר אפשרויות ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה לסוג הקובץ, כגון הפעלת ערכת נושא. תוכל לשלוח סוגים מסוימים של קבצים מוגנים לחבריך, כך שיוכלו לרכוש מפתחות הפעלה בעצמם. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. טלפון זה תומך ב- 2.0.OMA DRM בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. מכשיר זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. באפשרותך לגשת באמצעות מכשיר זה לתוכן שמוגן באמצעות "2.0."OMA DRM אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים במכשיר שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים גלריה 35

36 אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות. לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות,(DRM) מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו. אם המכשיר שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM וברצונך לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן, השתמש בתכונת הגיבוי שב- Suite.Nokia PC ייתכן, ששיטות העברה אחרות לא תעברנה את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון המכשיר. ייתכן שתצטרך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים במכשיר שברשותך ייפגמו. הדפסת תמונות הטלפון שברשותך תומך ב- XpressPrint.Nokia כדי לחבר אותו למדפסת תואמת השתמש בכבל נתונים,USB או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת ב- Bluetooth. ראה קישוריות בעמוד 30. תוכל להדפיס תמונות בתבנית.jpg התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית.jpg בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ואחר כך בחר אפשרויות < הדפסה. 10. מדיה תוכל לצלם תמונות או להקליט וידיאו קליפים חיים בעזרת המצלמה המובנית בת 2 המגה-פיקסל. מצלמה המצלמה יוצרת תמונות בתבנית,jpg. וניתן להגדיל אותן דיגיטלית עד פי שמונה. צילום תמונה בחר תפריט < מדיה < מצלמה < לכידה. לצילום תמונה נוספת, בחר חזרה; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < שליחה. הטלפון ישמור את התמונה בגלריה < תמונות. שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש במבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה. וידיאו לקביעת האיכות של וידיאו קליפים, בחר תפריט < מדיה < וידיאו < אפשרויות < הגדרות < איכות וידיאו קליפ < מיטבית, רגילה או בסיסית. מדיה 36

37 לבחירת מגבלת גודל הקובץ, בחר תפריט < מדיה < וידיאו < אפשרויות < הגדרות < אורך קליפ וידיאו. ניתן להקליט וידיאו קליפים בתבנית.3gp. זמן הההקלטה הזמין תלוי באורך הווידיאו קליפ ובהגדרות האיכות. האורך וגודל הקבצים של הווידיאו קליפים עשויים להיות תלוי באיכות שנבחרה ובזיכרון הזמין. הקלטת וידיאו קליפ בחר תפריט < מדיה < וידיאו < הקלטה. להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש הניווט השמאלי או הימני. נגן מוזיקה להפעלת נגן המוזיקה, בחר תפריט < מדיה < נגן מוזיקה. כדי לפתוח רשימה של כל השירים שמאוחסנים בטלפון, בחר כל השירים < פתיחה או נווט ימינה. כדי ליצור או לנהל רשימות השמעה, בחר רשימות השמעה < פתיחה או נווט ימינה. כדי לפתוח תיקיות מבצעים, אלבומים או סגנונות, נווט לרשימה הרצויה ובחר הרחבה או נווט ימינה. כדי לפתוח רשימת קליפי וידיאו שמאוחסנים בטלפון, בחר וידיאו < פתיחה או נווט ימינה. הטלפון כולל נגן מוזיקה, שנועד להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי מוזיקה אחרים מסוג eaac+,aac,mp3 או Windows Media Player שייתכן שהעברת לטלפון בעזרת היישום,Nokia Audio Manager הכלול ב- Suite.Nokia PC השמעת מוזיקה כשאתה פותח את התפריט נגן מוזיקה, הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות יוצגו. להשמעה, בחר. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקש הניווט למעלה או למטה. להשהיית ההשמעה, בחר. להפסקת ההשמעה, לחץ והחזק את מקש הסיום. לדילוג לרצועה הבאה, בחר. לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר. להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ והחזק את המקש. להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש. שחרר את המקש במקום הרצוי. אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. מדיה 37

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד