שער התפילה Sha ar Ha-t filah A Gateway to Prayer A Siddur for Erev Shabbat 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שער התפילה Sha ar Ha-t filah A Gateway to Prayer A Siddur for Erev Shabbat 1"

תמליל

1 שער התפילה Sha ar Ha-t filah A Gateway to Prayer 1

2 HINEH MAH TOV Hineh Mah tov umah na im shevet achim gam yachad. ה נ ה מ ה ט וב ה נ ה מ ה ט וב ומ ה נ ע ים ש ב ת א ח ים ג ם י ח ד. How good and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity! (Psalm 133:1) SHALOM ALEICHEM Shalom aleichem, malachei hashareit, malachei elyon, mimelech malchei ham lachim, HaKadosh Baruch Hu. ש ל ום ע ל יכ ם ש ל ום ע ל יכ ם מ ל א כ י ה ש ר ת מ ל א כ י ע ל י ון מ מ ל ךמ ל כ יה מ ל כ י ם ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה וא ב וא כ ם ל ש ל ום מ ל א כ י ה ש ל ום מ ל א כ י ע ל י ון מ מ ל ךמ ל כ יה מ ל כ י ם ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה וא ב ר כ ונ י ל ש ל ום מ ל א כ י ה ש ל ום מ ל א כ י ע ל י ון מ מ ל ךמ ל כ יה מ ל כ י ם ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה וא צ את כ ם ל ש ל ום מ ל א כ י ה ש ל ום מ ל א כ י ע ל י ון מ מ ל ךמ ל כ יה מ ל כ י ם ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה וא Bo-achem l shalom, malachei hashalom, malachei elyon, mimelech malchei ham lachim, HaKadosh Baruch Hu. Bar chuni l shalom, malachei hashalom, malachei elyon, mimelech malchei ham lachim, HaKadosh Baruch Hu. Peace be to you, o ministering angels, messengers of the Most High, Majesty of majesties, Holy One of Blessing. Enter in peace, O messengers of peace, angels of the Most High, Majesty of majesties, Holy One of Blessing. Bless me with peace, O messengers of peace, angels of the Most High, Majesty of majesties, Holy One of Blessing. Tzeit chem l shalom, malachei hashalom, malachei elyon, mimelech malchei ham lachim, HaKadosh Baruch Hu. Depart in peace, O messengers of peace, angels of the Most High, Majesty of majesties, Holy One of Blessing. 1

3 HADLAKAT NEIROT CANDLELIGHTING Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Ha olam, asher kid shanu b mitzvotav, v tzivanu l hadlik neir shel Shabbat. ה ד ל ק ת נ ר ות ב ר ו ך א ת ה, י י, א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, א ש ר ק ד ש נ ו ב מ צ ות יו, ו צ ו נ ו ל ה ד ל יק נ ר ש ל ש ב ת. Blessed are You God, Sovereign of the Universe, who makes us holy through Your commandments and commands us to kindle the lights of Shabbat. 2

4 L CHU N RAN NA L chu n ran na l Adonai, nariyah l tzur yisheinu. N kadma fanav b todah, biz mirot nariah lo. Come, let us sing joyously to Adonai, raise a shout for our Rock and Deliverer; let us come into God s presence with praise; let us raise a shout for God in song! ל כ ו נ ר נ נ ה ל כ ו נ ר נ נ ה ל י י נ ר יע ה, ל צ ור י ש ע נ ו. נ ק ד מ ה פ נ יו ב ת וד ה ב ז מ ר ות נ ר יע ל ו. L CHA DODI COME, MY BELOVED L cha dodi lik-rat ka-la P nei sha-bat n ka-be-la Beloved, come to meet the bride; beloved, come to greet Shabbat. ל כ ה ד וד י ל כ ה ד וד י ל ק ר את כ ל ה פ נ י ש ב ת נ ק ב ל ה: Sha-mor ve-za-chor b di-bur e-chad, Hish-mi-a-nu el ha-me-yu-chad Adonai e-chad, u-sh mo e-chad L shem ul-ti-fe-ret v li-t hi-la. Keep and Remember as a single word, the singular God caused us to hear. Adonai is One, God s name is one; to God are honor and glory and praise. ש מ ור ו ז כ ור ב ד ב ור א ח ד, ה ש מ יע נ ו א ל ה מ י ח ד. י י א ח ד ו ש מ ו א ח ד. ל ש ם ול ת פ א ר ת ו ל ת ה ל ה: L cha dodi... ל כ ה ד וד י... Lik-rat sha-bat l chu v nel-cha Ki hi m kor ha-b ra-cha Mei rosh mi-ke-dem n su-cha Sof ma-a-seh b mach-sha-va t chi-la. Come with me to meet Shabbat, for it is a fountain of blessing. Still it flows, as from the start: the last of days, for which the first was made. ל ק ר את ש ב ת ל כ ו ו נ ל כ ה. כ י ה יא מ ק ור ה ב ר כ ה. מ ר א ש מ ק ד ם נ ס וכ ה. ס וף מ ע ש ה ב מ ח ש ב ה ת ח ל ה: L cha dodi... ל כ ה ד וד י... Bo-i v sha-lom a-te-ret ba-la Gam b sim-cha uv-tzo-ho-la Toch e-mu-nei am se-gu-la Bo-i cha-la, bo-i cha-la. Enter in peace, O crown of Love; enter in gladness, enter in joy. Come to the people that keeps its faith. Come in, O bride! ב וא י ב ש ל ום ע ט ר ת ב ע ל ה. ג ם ב ש מ ח ה וב צ ה ל ה. ת ו ך א מ ונ י ע ם ס ג ל ה. ב וא י כ ל ה, ב וא י כ ל ה: L cha dodi... ל כ ה ד וד י... 3

5 EVENING PRAYER מ ע ר י בל ש ב ת BAR CHU Bar chu et Adonai ham vorach. Baruch Adonai ham vorach l olam va ed. ב ר כ ו ב ר כ ו א ת י י ה מ ב ר ך. ב ר ו ך י י ה מ ב ר ך ל ע ול ם ו ע ד. Bless God who is to be blessed. Bless God, who is blessed forever and ever! SH MA ש מ ע ש מ ע י ש ר א ל, יהוה א לה ינ ו, יהוה א ח ד. ב ר ו ך ש ם כ ב וד מ ל כ ות ו ל ע ול ם ו ע ד. Sh ma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch sheim k vod mal chuto l olam va ed. Hear O Israel, Adonai is our God, Adonai is One. Blessed is God s glorious sovereignty forever and ever. (Deuteronomy 6:4) 4

6 תּ ו א ה ב 4 ל ב ב ד מ א שׁ א ב ל ב ר ו ד בּ כ ל בּ י י 4 4 וּ ו ה י י נ כ שׁ ו ה לּ א ה דּ ב ר ה ל ע יּ וֹם ה צ וּ 4 מ ב נ ל נ תּ נּ ב ית בּ תּ ב שׁ בּ דּ ר ב ל ע א ל 4 ת ל ט ט פ ל מ ע וּ ו ה י ד י י נ ע י ן בּ ית בּ ר ע V AHAVTA V ahavta et Adonai elohecha b chol l vav cha uv chol naf sh cha uv chol m odecha. V hayu had varim ha eileh asher anochi m tzav cha hayom all vavecha. V shinan tam l vanecha v dibarta bam b shivt cha b veitecha uv lech t cha vaderech uv shoch b cha uv kumecha. Uk shar tam l ot alyadecha v hayu l totafot bein einecha. Uch tav tam al-m zuzot beitecha uvish arecha. ו א ה ב ת י א 1 ה 4 את וּב כ ל נ פ שׁ 4 וּב כ ל י ם ר א י 4 ם 4 4 תּ ם בּ T וּ ב שׁ כ בּ 4 וּ ב ל כ תּ 4 וֹ ת וּ ק שׁ ר ם תּ וּב קוּמ י ז זוֹת וּכ ת ב תּ ם י : 4 וּ ב שׁ Love Adonai Your God with all your heart, all your soul, all your might. And these words that I command you this day, take them to heart; consider them well. Teach them repeatedly to your children; instruct them again and again. Speak of them when you are at home, and when you are away, when you lie down at night, and when you rise in the morning. Bind them as a sign upon your hands; let them be a symbol before your eyes. Inscribe them on the doorposts of your house and on your gates. (Deuteronomy 6:5 9) 5

7 MI CHAMOCHA Mi chamocha ba eilim, Adonai? Mi kamocha, ne dar bakodesh, nora t hilot, oseh fele? Mal chut cha ra u vanecha, bokei a yam lif nei Moshe u Miriam, zeh eili anu v amru: Adonai yim loch l olam va ed. V ne emar: ki fadah Adonai et-ya akov ug alo miyad chazak mimenu. Baruch Atah Adonai, Ga al Yisrael. Who is like You, God among the mighty? Who is like You, awesome in splendor, doing wonders? (Exodus 15:11) When Your children saw Your majesty As You parted the Sea of Reeds before Moses and Miriam They responded, This is My God! And they said, God will reign forever and ever. (Exodus 15:2, 15:18) And it is said, God will deliver Jacob and redeem him from one stronger than himself. (Jeremiah 31:11) Blessed are You, Adonai, Redeemer of Israel. מ י כ מ כ ה מ י כ מ כ ה ב א ל ם, י י, מ י כ מ כ ה נ א ד ר ב ק ד ש, נ ור א ת ה לת, ע ש ה פ ל א. מ ל כ ות ך ר א ו ב נ י ך, ב וק ע י ם ל פ נ י מ ש ה ומ ר י ם, ז ה א ל י ע נ ו ו א מ ר ו: י י י מ ל ך ל ע ל ם ו ע ד. ו נ א מ ר: כ י פ ד ה י י א ת י ע ק ב, וג א ל ו מ י ד ח ז ק מ מ נ ו. ב ר ו ך א ת ה, י י, ג א ל י ש ר א ל. 6

8 HASHKIVEINU Hashkiveinu Adonai Eloheinu l shalom v ha amideinu malkeinu l chayim. Ufros aleinu sukat sh lomecha v tak neinu b eitzah tovah mil fanecha v hoshieinu l ma an sh mecha. V hagein ba adeinu v haseir mei aleinu oyeiv dever v cherev vra av v yagon v haseir satan mil faneinu u mei achareinu. Uv tzeil k nafecha tastireinu ki Eil shomreinu u matzileinu atah, ki Eil Melech chanun v rachum atah. Ush mor tzeiteinu uvo einu l chayim ul shalom mei atah v ad olam. Ufros aleinu sukat sh lomecha. Baruch Atah Adonai, haporeis sukat shalom aleinu v al kol amo Yisrael v al Y rushalayim. ה ש כ יב נ ו ה ש כ יב נ ו י י א לה ינ ו ל ש ל ום ו ה ע מ יד נ ו מ ל כ נ ו ל ח י ים. ופ ר ו ש ע ל ינ ו ס כ ת ש ל ומ ך ו ת ק נ נ ו ב ע צ ה ט וב ה מ ל פ נ י ך ו ה ו ש יע נ ו ל מ ע ן ש מ ך. ו ה ג ן ב ע ד נ ו ו ה ס ר מ ע ל ינ ו א וי ב ד ב ר ו ח ר ב ו ר ע ב ו י ג ון ו ה ס ר ש ט ן מ ל פ נ ינ ו ומ א ח ר ינ ו. וב צ ל כ נ פ י ך ת ס ת יר נ ו כ י א ל ש ומ ר נ ו ומ צ יל נ ו א ת ה כ י א ל מ ל ך ח נ ון ו ר ח ום א ת ה. ו ש מ ור צ את נ ו וב וא נ ו ל ח י ים ול ש ל ום מ ע ת ה ו ע ד ע ול ם. ופ ר ו ש ע ל ינ ו ס כ ת ש ל ומ ך. ב ר ו ך א ת ה, י י, ה פ ור ש ס כ ת ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל כ ל ע מ ו י ש ר א ל ו ע ל י ר ו ש ל י ם. Cause us, O God, to lie down in peace so we may rise again to life. Spread over us Your shelter of peace, and direct us with Your good counsel. Save us for Your name s sake. Shield us and remove from us every enemy, pestilence, sword, famine, and grief. Remove evil from before us and from behind us. Shelter us in the shadow of Your wings, for You, God, protect us and save us. You are, indeed, a gracious and merciful God and Sovereign. Guard our going and coming, for life and peace, now and forever. Spread over us Your shelter of peace. Blessed are You God, who spreads the shelter of peace over us and over Your people Israel and Jerusalem. MI SHEBEIRACH LIR FUAH A PRAYER FOR HEALING Mi shebeirach avoteinu m kor hab rachah l imoteinu, מ י ש ב ר ך ל ר פ וא ה מ י ש ב ר ך א ב ות ינ ו מ ק ור ה ב ר כ ה ל א מ ות ינ ו, May the Source of strength who blessed the ones before us Help us find the courage to make our lives a blessing, And let us say: Amen. Mi shebeirach imoteinu m kor hab rachah la avoteinu, מ י ש ב ר ך א מ ות ינ ו מ ק ור ה ב ר כ ה ל א ב ות ינ ו, Bless those in need of healing with r fuah sh leimah, The renewal of body, the renewal of spirit, And let us say: Amen. 7

9 SILENT AMIDAH ADONAI S FATAI Adonai, s fatai tif tach, ufi yagid t hilatecha. א ד נ י ש פ ת י א ד נ י, ש פ ת י ת פ ת ח, ופ י י ג יד ת ה ל ת ך: Adonai, open up my lips that my mouth may declare Your praise. (Psalm 51:17) AVOT V IMAHOT Baruch Atah Adonai, Eloheinu v Elohei avoteinu v imoteinu: Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v Elohei Ya akov, Elohei Sarah, Elohei Rivkah, Elohei Rachel, v Elohei Leah, ha Eil hagadol hagibor v hanora, Eil elyon, gomeil chasadim tovim, v konei hakol v zocheir chasdei avot v imahot, umeivi g ulah liv nei v neihem, l ma an sh mo b ahavah. א ב ות ו א מ ה ות ב ר ו ך א ת ה, י י, א לה ינ ו ו א לה י א ב ות ינ ו ו א מ ות ינ ו: א לה י א ב ר ה ם, א לה י י צ ח ק, ו א לה י י ע ק ב, א לה י ש ר ה, א לה י ר ב ק ה, א לה י ר ח ל, ו א לה י ל א ה, ה א ל ה ג ד ול ה ג ב ור ו ה נ ור א, א ל ע ל י ון, ג ומ ל ח ס ד ים ט וב ים, ו ק ונ ה ה כ ל ו ז וכ ר ח ס ד י א ב ות ו א מ ה ות, ומ ב יא ג א ל ה ל ב נ י ב נ יה ם, ל מ ע ן ש מ ו ב א ה ב ה. Blessed are You, our God and God of our ancestors. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. God of Sarah, God of Rebecca, God of Rachel, and God of Leah. Great, mighty, revered, and sublime God Who bestows lovingkindness and is the Creator of all things, Who remembers the good deeds of our ancestors, And in love brings redemption to their children s children for the sake of Your name in love. 8

10 G VUROT Atah gibor l olam Adonai m chayei hakol/meitim Atah, rav l hoshi a. ג ב ור ות א ת ה ג ב ור ל ע ול ם א ד נ י מ ח י הה כ ל/מ ת ים א ת ה, ר ב ל ה ו ש יע. God, You are mighty forever, Who gives life to all/who gives life to the dead. WINTER Mashiv haruach umorid hagashem. מ ש יב ה ר וח ומ ור יד ה ג ש ם. You cause the wind to shift and rain to fall. SUMMER Morid hatal. M chal keil chayim b chesed, m chayeh hakol/meitim b rachamim rabim someich nof lim, v rofei cholim umatir asurim, um kayeim emunato lisheinei afar. Mi chamocha ba al g vurot, umi domeh lach, Melech meimit um chayeh umatz mi ach y shu a. You rain dew upon us. מ ור יד ה ט ל. מ כ ל כ ל ח י ים ב ח ס ד, מ ח י ה ה כ ל/מ ת ים ב ר ח מ ים ר ב ים ס ומ ך נ ופ ל ים, ו ר ופ א ח ול ים ומ ת יר א ס ור ים, ומ ק י ם א מ ונ ת ו ל י ש נ י ע פ ר. מ י כ מ ו ך, ב ע ל ג ב ור ות, ומ י ד ומ ה ל ך, מ ל ך מ מ ית ומ ח י ה ומ צ מ יח י ש וע ה. V ne eman Atah l hachayot hakol/meitim. Baruch Atah Adonai, m chayeh hakol/hameitim. You sustain the living with kindness. You give life (give life to the dead) with great mercy. You support the fallen. You heal the sick. You set the captives free. You keep faith even with those who sleep in the dust. Who is like You, master of might? Who resembles You, O Sovereign, God of life and death, source of salvation? We trust in You to restore our life. Blessed are You Adonai, source of all life (who gives life to the dead). ו נ א מ ן א ת ה ל ה ח י ות ה כ ל/מ ת ים. ב ר ו ך א ת ה, י י, מ ח י ה ה כ ל/ה מ ת ים. 9

11 SIM SHALOM Sim shalom tovah uv rachah chein vachesed v rachamim aleinu v al kol Yisra el amecha. ש ים ש ל ום ש ים ש ל ום ט וב ה וב ר כ ה, ח ן ו ח ס ד ו ר ח מ ים, ע ל ינ ו ו ע ל כ ל י ש ר א ל ע מ ך. Grant peace and well-being, blessing and mercy, grace and kindness to us and to all Israel, Your People. Barcheinu avinu/yotzreinu kulanu k echad b or panecha. Ki v or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chayim v ahavat chesed utz dakah uv rachah v rachamim v chayim v shalom. ב ר כ נ ו, א ב ינ ו/י וצ ר נ ו, כ ל נ ו כ א ח ד ב א ור פ נ י ך כ י ב א ור פ נ י ך נ ת ת ל נ ו, י י א לה י נ ו, ת ור ת ח י ים ו א ה ב ת ח ס ד, וצ ד ק ה וב ר כ ה ו ר ח מ ים ו ח י ים ו ש ל ום. Bless us, our divine parent, with the light of Your countenance. Indeed, by the light of Your countenance, You have given us, Adonai our God, the Torah of life, lovingkindness, charity, blessing, mercy, life, and peace. V tov b einecha l vareich et am cha Yisra el b chol eit uv chol-sha ah bish lomecha. ו ט וב ב ע ינ י ך ל ב ר ך א ת ע מ ך י ש ר א ל, ב כ ל ע ת וב כ ל ש ע ה, ב ש ל ומ ך. May it please You to bless Your People Israel at all times and at all hours. 10

12 PRAYER FOR OUR COUNTRY O Guardian of life and liberty, may our nation always merit Your protection. Teach us to give thanks for what we have by sharing it with those who are in need. Keep our eyes open to the wonders of creation, and alert to the care of the earth. May we never be lazy in the work of peace; may we honor those who have died in defense of our ideals. Grant our leaders wisdom and forebearance. May they govern with justice and compassion. Help us all to appreciate one another, and to respect the many ways that we may serve You. May our homes be safe from affliction and strife, and our country be sound in body and spirit. Amen. PRAYER FOR THE WELLBEING OF THE STATE OF ISRAEL Avinu shebashamayim, tzur Yisrael v go alo, bareich et m dinat Yisrael, reishit tz michat g ulateinu. Avinu shebashamayim, tzur Yisrael v go alo Amen. Selah. Avinu Shebashamayim, Rock and Redeemer of the People of Israel: Bless the State of Israel with its promise of redemption. Shield it with Your peace. Guide its leaders with Your light and Your truth. Strengthen the hands of those who defend our Holy Land. Deliver them; crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say: Amen. ת פ יל ה ל ש ל ום מ ד י נ תי ש ר א ל א ב ינ ו ש ב ש מ י ם, צ ור י ש ר א ל ו ג וא ל ו, ב ר ך א ת מ ד ינ ת י ש ר א ל, ר א ש ית צ מ יח ת ג א ל ת נ ו. א ב ינ ו ש ב ש מ י ם, צ ור י ש ר א ל ו ג וא ל ו. א מ ן. ס ל ה. 11

13 KIDDUSH Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, borei p ri hagafen. Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher kid shanu b mitzvotav v ratzah vanu, v Shabbat kodsho b ahavah uv ratzon hinchilanu, zikaron l maaseih v reishit. Ki hu yom t chilah l mikra-ei kodesh, zecher litziat Mitzrayim. Ki vanu vacharta, v otanu kidashta, mikol haamim. V Shabbat kodsh cha b ahavah uv ratzon hinchaltanu. Baruch atah, Adonai, m kadeish HaShabbat. ק ד ו ש ב ר ו ך א ת ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ב ור א פ ר י ה ג פ ן. ב ר ו ך א ת ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, א ש ר ק ד ש נ ו ב מ צ ות יו ו ר צ ה ב נ ו, ו ש ב ת ק ד ש ו ב א ה ב ה וב ר צ ון ה נ ח יל נ ו, ז כ ר ון ל מ ע ש ה ב ר א ש ית. כ י ה וא י ום ת ח ל ה ל מ ק ר א י ק ד ש, ז כ ר ל יצ יא ת מ צ ר י ם. כ י ב נ ו ב ח ר ת ו א ות נ ו ק ד ש ת מ כ ל ה ע מ ים, ו ש ב ת ק ד ש ך ב א ה ב ה וב ר צ ון ה נ ח ל ת נ ו. ב ר ו ך א ת ה י י מ ק ד ש ה ש ב ת. Blessed are You God, Sovereign of the universe, Creator of the fruit of the vine. Praise to You, Adonai our God, Sovereign of the universe who finding favor with us, sanctified us with mitzvot. In love and favor, You made the holy Shabbat our heritage as a reminder of the work of Creation. As first among our sacred days, it recalls the Exodus from Egypt. You chose us and set us apart from the peoples. In love and favor You have given us Your holy Shabbat as an inheritance. Praise to You, Adonai, who sanctifies Shabbat. 12

14 ALEINU Aleinu l shabei ach la adon hakol, lateit g dulah l yotzeir b reishit, shelo asanu k goyei ha aratzot, v lo samanu k mish p chot ha adamah, shelo sam chel keinu kahem, v goraleinu k chol hamonam. Va anach nu kor im umish tachavim umodim lif nei Melech mal chei ham lachim, Hakadosh Baruch Hu. V ne emar: v hayah Adonai l melech al-kol-ha aretz. Bayom hahu yih yeh Adonai echad, ush mo echad. ע ל ינ ו ע ל ינ ו ל ש ב ח ל א ד ון ה כ ל, ל ת ת ג ד ל ה ל י וצ ר ב ר א ש ית, ש ל א ע ש נ ו כ ג וי י ה א ר צ ות, ו ל א ש מ נ ו כ מ ש פ ח ות ה א ד מ ה, ש ל א ש ם ח ל ק נ ו כ ה ם, ו ג ור ל נ ו כ כ ל ה מ ונ ם. ו א נ ח נ ו כ ור ע ים ומ ש ת ח ו ים ומ וד ים ל פ נ י מ ל ך מ ל כ י ה מ ל כ ים, ה ק ד ו ש ב ר ו ך ה וא. ו נ א מ ר ו ה י ה י י ל מ ל ך ע ל כ ל ה א ר ץ. ב י ום ה ה וא י ה י ה י י א ח ד, ו ש מ ו א ח ד. It is incumbent upon us to praise the ever-living God, Creator of all, who formed the world and who made us unique among the nations and the families of the world with a destiny all our own. We bend the knee and bow in worship and give thanks before the Sovereign of all worlds, the Holy One, blessed be God. And it is said: God shall be Sovereign over all the earth. And on this day, the Eternal will be one and God s name will be one. (Zechariah 14:19) 13

15 KADDISH YATOM THE MOURNERS KADDISH Yitgadal v yitkadash sh mei raba, b alma di v ra chirutei. V yamlich malchutei b chayeichon uv yomeichon, uv chayei d chol beit Yisrael, ba agala uvizman kariv. V imru: Amen. Y hei sh mei raba m varach l alam ul almei almaya. Yitbarach v yishtabach v yit pa ar v yit romam v yit nasei v yit hadar v yit aleh v yit halal sh mei d kud sha, b rich hu, l eila min kol birchata v shirata, tushb chata v nechemata da amiran b alma. V imru: Amen. Let the glory of God be extolled, Let God s great name be hallowed in the world whose creation God willed. May God establish God s rule in your lifetime, in your own day,and in the life of all Israel speedily and soon, and let us say: Amen. Let God s great name be blessed forever and to all eternity. Blessed and praised, glorified and exalted, extolled and honored, adored and lauded is the name of the Holy One. Blessed is God beyond all of the blessings and hymns, Praises and consolations that are ever spoken in the world, and let us say: Amen. ק ד י ש י ת ום י ת ג ד ל ו י ת ק ד ש ש מ ה ר ב א, ב ע ל מ א ד י ב ר א כ ר ע ות ה. ו י מ ל י ך מ ל כ ות ה ב ח י יכ ון וב י ומ יכ ון, וב ח י י ד כ ל ב ית י ש ר א ל. ב ע ג ל א וב ז מ ן ק ר יב. ו א מ ר ו: א מ ן. י ה א ש מ ה ר ב א מ ב ר ך ל ע ל ם ול ע ל מ י ע ל מ י א. י ת ב ר ךו י ש ת ב חו י ת פ א ר ו י ת ר ומ ם ו י ת נ ש א ו י ת ה ד ר ו י ת ע ל הו י ת ה ל ל ש מ ה ד ק ד ש א, ב ר י ך ה וא, ל ע ל א מ ן כ ל ב ר כ ת א ו ש יר ת א, ת ש ב ח ת א ו נ ח מ ת א ד א מ יר ן ב ע ל מ א. ו א מ ר ו: א מ ן. Y hei sh lama raba min sh maya, v chayim aleinu v al kol Yisrael. V imru: Amen. Oseh shalom bimromav hu ya aseh shalom aleinu v al kol Yisrael. V imru: Amen. May there be abundant peace from heaven and life for us and forall Israel, and let us say: Amen. May the One who makes peace in the heavens make peace for us and all Israel. And let us say: Amen. י ה א ש ל מ א ר ב א מ ן ש מ י א, ו ח י ים ע ל ינ ו ו ע ל כ ל י ש ר א ל. ו א מ ר ו: א מ ן. ע ש ה ש ל ום ב מ ר ומ יו ה וא י ע ש ה ש ל ום ע ל ינ ו ו ע ל כ ל י ש ר א ל. ו א מ ר ו: א מ ן. 14

16 15500 Stephen S. Wise Drive Los Angeles, CA WiseLA.org